Tovholdergruppemøde Erhvervsudvikling og Jobskabelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tovholdergruppemøde Erhvervsudvikling og Jobskabelse"

Transkript

1 Tovholdergruppemøde Erhvervsudvikling og Jobskabelse Business Region North Denmark Den 29. november 2016 Kl Mødelokale 1, NOVI Niels Jernes Vej Aalborg Ø

2 Deltagere Anders Daugberg Stryhn Jammerbugt Kommune Carsten Hougaard Thisted Kommune Lise-Lotte Stisager Frederikshavn Kommune Lene Lykkegaard Aalborg Kommune Dorte Woldbye Dietz Hjørring Kommune Lone Johansen Region Nordjylland Dan Skovgaard Vesthimmerlands kommune Torben Ladefoged Mariagerfjord Kommune Marianne M. Gade Brønderslev Kommune Rasmus Engsig BRN Sekretariat Mette Højris Gregersen BRN Sekretariat Gæster: Carsten Sand Nielsen BRN Sekretariat Gorm Simonsen Region Nordjylland Afbud: Per Søndergaard Morsø Kommune Jeppe Ingemann Lyng Rebild Kommune 2

3 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Præsentation af ny sekretariatsleder 3. Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation 4. Digitalisering 5. Iværksætteri 6. Strategi- og handlingsplan 7. Status på igangværende projekter 8. Orienteringspunkter 9. Kommunikation 10. Økonomistatus 11. Mødeplan Eventuelt 3

4 1. Godkendelse af dagsorden

5 1. Godkendelse af dagsorden Referat: Tovholdergruppen godkender dagsordenen. 5

6 2. Præsentation af ny sekretariatsleder Det indstilles, at tovholdergruppen: tager orienteringen til efterretning. Sagsfremstilling: Den 1. september 2016 tiltrådte Carsten Sand Nielsen som ny sekretariatsleder i BRN. Hans opgave vil være at drive BRN s sekretariat samt at udvikle og styrke samarbejdet i BRN. Med henblik på at øge kendskabet til arbejdet i tovholdergrupperne, deltager Carsten på ét møde i hver af de fem grupper. På dagens møde vil Carsten, ud over en gensidig præsentation, komme med sit perspektiv på nogle af de muligheder og udfordringer BRN står over for i den kommende periode, og hvordan vi skal arbejde for at styrke samarbejdets forankring og organisering. 6

7 2. Præsentation af ny sekretariatsleder Referat: Tovholdergruppen tager orienteringen til efterretning. 7

8 3. Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Det indstilles, at tovholdergruppen: drøfter projektet og indstiller til behandling i sekretariatsledelsen. Sagsfremstilling: I maj 2015 igangsatte Vækstforum en proces for at finde en ny model for området sundheds- og velfærdsinnovation, så der senest i 2017 etableres en samlet klyngeorganisering herfor. Formålet er at skabe en platform for mere sammenhæng, større synergi og bedre resultater ved at integrere de eksisterende initiativer. Det drejer sig om de tre initiativer BioMed Community, EIR og One-Stop-Shop. De centrale partnere nordjyske partnere på området er involveret i udarbejdelsen af et forslag til den fremtidige organisering og struktur. Projektet skal udvikle en ramme om de nordjyske aktører, der har en interesse i sundheds- og velfærds-innovation. Partnerskabet skal bygge på forpligtende samarbejder, og fokusere på at skabe værdi for aktørernes kerneforretninger. Derudover skal der etableres en operationel og professionel klyngestruktur. Basisaktiviteterne i dette projekt knytter sig op på fire hovedområder, der er nødvendige for, at platformen som helhed kan opnå de forventede effekter inden for jobskabelse og omsætningsvækst. En beskrivelse af hovedområder kan ses i bilag 3A, hvor omkostnings- og finansieringsbudgettet for projektet også fremgår. Projektet Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation anmoder om en årlig medfinansiering fra BRN på kr. i perioden 1. januar 2017 til 31. december Beløbet svarer til de midler som BRN årligt har øremærket til sundhedsinitiativer. Af disse midler har BRN bevilliget kr. årligt i til projektet BioMed Community. Projektet og bevillingen hertil fortsætter frem til 31. maj 2017, svarende til kr., hvorefter der frigives kr. i den resterende projektperiode. De aktiviteter i BioMed Community, som hidtil har givet effekt, løftes ind i den nye platform. Punktet indledes med en kort præsentation fra Gorm Simonsen, specialkonsulent hos Region Nordjylland, som har været tovholder på etableringen af den fælles nordjyske platform 8

9 3. Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Referat: Tovholdergruppen vurderer, at projektideen om at samle de eksisterende aktiviteter og initiativer på sundheds-og velfærdsinnovationsområdet er god, men at det fremlagte projektforslag, herunder den beskrevne organisering og økonomi ikke virker hensigtsmæssig. Tovholdergruppen fremhæver særligt følgende: Tovholdergruppen vurderer, at der er behov for yderligere afklaring af sammenhængen mellem de investerede midler, aktiviteterne og de forventede effekter herunder en klar beskrivelse af de forventede outcomes af projektets aktiviteter. Tovholdergruppen har forbehold for det fremlagte omkostningsbudget, hvori en uforholdsmæssig stor andel af midlerne går til løn. Tovholdergruppen anbefaler, at der etableres en smallere basisorganisation i projektet, så der frigives midler i projektet til gavn for virksomhederne. Tovholdergruppen vurderer, at der findes en række eksisterende tilbud og programmer, som blandt andet INNO-NORD og Vilje til Vækst, som ligeledes kan aktiveres til at medfinansiere innovationsprojekter indenfor sundhed og velfærd. Tovholdergruppen er ikke enig om en samlet indstilling af projektet Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation : Region Nordjylland, Aalborg, Frederikshavn og Hjørring Kommune anbefaler projektet med den bemærkning, at ser de et behov for, at projektejer arbejder videre med de punkter, som er fremhævet ovenfor i referatet. Den resterende del af tovholdergruppen anbefaler med henvisning til de fremhævede punkter ikke projektet. 9

10 4. Digitalisering Det indstilles, at tovholdergruppen: drøfter input fra ErhvervsForums møde den 4. november samt forslag fra tovholdergruppen den 5. oktober fastlægger hvordan der arbejdes videre med de indkomne forslag Sagsfremstilling: På tovholdergruppemødet den 5. oktober 2016 blev der, på baggrund af fællesmødet den 22. juni 2016 mellem ErhvervsForum og tovholdergruppen, arbejdet videre med en indledende afgrænsning af temaet digitalisering. Konkret blev det på mødet foreslået, at der kan arbejdes videre med digitalisering ved at: tage kontakt til IVÆKST med henblik på at lave en forespørgsel om et bredt uddannelsesprogram til de nordjyske kommuner. lade sig inspirere af et eksempel hvor Københavns Kommune og IT-Branchen afholdte et arrangement om digitalisering af mindre virksomheder. Arrangementet søgte bl.a. at matche SMV ere med udfordringer og udviklingsmuligheder inden for digitalisering med en digitaliseringskonsulent i form er en højtuddannet jobsøgende med kompetencer inden for det specifikke område. Digitalisering var endvidere det overordnede tema på ErhvervsForums møde den 4. november 2016, hvor Erhvervsudvikling og Jobskabelse var et af to underliggende spor. Opsamlingen fra mødet er vedhæftet i bilag 4A. På mødet deltog Lise-Lotte Stisager og Dan Skovgaard, som repræsentanter fra tovholdergruppen. På dagens møde vil de give en kort gennemgang af ErhvervsForums input. 10

11 4. Digitalisering Referat: Tovholdergruppen peger på industri 4.0 samt digitalisering hos de nordjyske produktionsvirksomheder, som interessante emner at arbejdere videre med. I denne forbindelse fremhæves også muligheden for at kigge nærmere på det behov for udvikling af kompetencer, som Industri 4.0 medfører, blandt andet eksemplificeret ved projektet Labour 4.0. Tovholdergruppen fremhæver vigtigheden af, at de indkomne forslag fra ErhvervsForum forankres i tovholdergruppen. På baggrund af dette beslutter tovholdergruppen at nedsætte en arbejdsgruppe bestående af Lene Lykkegaard og Dan Skovgaard til at specificere indsatsen omkring digitalisering yderligere. Arbejdsgruppen har til formål at udarbejde et idékatalog med forslag til initiativer, som tovholdergruppen kan igangsætte med udgangspunkt i eksisterende midler. I denne sammenhæng foreslås det, at arbejdsgruppen tager et inspirationsmøde med BrainsBusiness. 11

12 5. Iværksætteri Det indstilles, at tovholdergruppen: drøfter initiativet om incitamenter og barrierer for iværksættere giver input til de næste skridt for initiativet ift. ErhvervsForum og bestyrelse Sagsfremstilling: På fællesmødet mellem tovholdergruppen og ErhvervsForum den 22. juni 2016 blev det besluttet, at iværksætteri er et af de temaer som BRN bør arbejde med i den kommende periode. Til at specificere indsatsen er der nedsat en arbejdsgruppe, hvor der pt. arbejdes med at få skabt et overblik dels over eksisterende barrierer for iværksættere og dels over incitamenter, der kan være med til at understøtte iværksætternes udvikling i de tidligere faser, hvor ressourcer og økonomi ofte er pressede. Hensigten er at få skabt et samlet oversigt, der kan præsenteres for ErhvervsForum og Bestyrelse, som efterfølgende beslutter, hvorvidt der skal tages aktion på konkrete tiltag, eksempelvis via politiske henvendelser til relevante ministeriet m.v.. Med henblik på at styrke drøftelsen i arbejdsgruppens kommende møde i januar 2017, er der behov for at tovholdergruppen drøfter initiativet omkring incitamenter og barrierer for iværksættere og giver input til arbejdsgruppens næste skridt ift. ErhvervsForum og bestyrelsen. På dagens møde vil Anders Stryhn give en kort status fra arbejdsgruppen, som oplæg til drøftelsen. 12

13 5. Iværksætteri Referat: Tovholdergruppen beslutter, at arbejdsgruppen arbejder videre med et oplæg omkring incitamenter og barrierer for iværksættere. Når oplægget ligger klar, vil tovholdergruppen få mulighed for at kommentere på dette via mail inden oplægget færdiggøres. 13

14 6. Strategi- og handlingsplan Det indstilles, at tovholdergruppen: tager orienteringen om strategiprocessen og arbejdsgrundlag for indsatsområdet til efterretning kommer med input til, hvilke temaer der skal arbejdes med inden for indsatsområdet erhvervsudvikling og jobskabelse i perioden , og hvilke mål der opstilles herfor. Sagsfremstilling Arbejdsgrundlag for indsatsområderne Siden april 2016 er der blevet arbejdet på at lave præciserede arbejdsgrundlag for BRN s fem indsatsområder. På indstilling fra sekretariatsledelsen besluttede direktionen den 11. november, at godkendelsen heraf udskydes, så arbejdsgrundlagene for de fem indsatsområder behandles parallelt med udarbejdelsen af strategi- og handlingsplanen for Udarbejdelse af strategi og handlingsplan Det er besluttet, at BRN s nuværende strategi og handlingsplan for perioden erstattes af en ny to-årig strategi. Den nye strategi og handlingsplan for perioden forventes godkendt på bestyrelsesmødet den 7.april Den 22. december 2016 holder BRN s direktionen et strategimøde, hvor de overordnede rammer for strategien fastsættes. Tovholdergrupperne får i forlængelse heraf til opgave at udarbejde strategiafsnittene for de enkelte indsatsområder, herunder de temaer som der arbejdes med, og de overordnede mål der skal indfries. Som forberedelse hertil, foreslås det, at tovholdergrupperne allerede nu drøfter og giver input til, hvilke overordnede temaer der skal arbejdes med inden for indsatsområdet erhvervsudvikling og jobskabelse i den kommende strategiperiode. Derudover skal der identificeres overordnede mål, som matcher disse temaer. BRN s analysegruppe står til rådighed for tovholdergruppen med sparring om måling samt statistik på effekterne af konkrete initiativer eller projekter. Til inspiration kan afsnittet om Erhvervsudvikling og Jobskabelse i strategi og handlingsplanen for findes her. 14

15 6. Strategi- og handlingsplan Referat: Tovholdergrupper fremhæver følgende temaer, som relevante for udarbejdelsen af den nye strategi-og handlingsplan: Investeringsfremme Iværksætteri Digitalisering Industri 4.0 mere effektiv produktion i Nordjylland. Bygge-anlæg Turisme Selvbærende klynger og strategiske overvejelser omkring understøttelse af klyngerne gennem BRN. Tovholdergruppen fremhæver endvidere, at den nye strategi-og handlingsplan bør være en dynamisk ramme, der skal kunne tilpasse sig ændrede ramme- og markedsvilkår samt muligheder, der med tiden måtte opstå. 15

16 7. Status på igangværende projekter Det indstilles, at tovholdergruppen: tager orienteringerne til efterretning. Sagsfremstilling: SmartLog: SmartFlow: SmartFlow er et gratis medlemstilbud fra SmartLog som i samarbejde med CELOG ved AAU tilbyder et eftersyn af udvalgte logistikprocesser i din virksomhed. SmartFlow forløbet er en analyse, der bringer virksomheden et skidt videre mod optimering af virksomhedens interne og eksterne logistik. Formålet er at øge virksomhedernes konkurrenceevne. SmartLog har på nuværende tidspunkt 2 SmartFlow forløb i gang og 2 er planlagt, blandt andet Active Sportsware i Brønderslev og Roblon i Frederikshavn. De enkelte kommuner: Vi har i SmartLog meget fokus på den regionale forankring. Vi er i gang med en besøgsrunde hos de lokale erhvervskontor, hvor omdrejningspunktet er, hvad vi kan bruge hinanden til og hvordan vi samarbejder bedst muligt, for at skabe mest mulig værdi for virksomhederne. Med nogle kommuner har vi aftalt sambesøg hos virksomhederne og andre udarbejder en liste med virksomheder, som kan få gavn af at være en del af SmartLog. SmartLog har indtil nu aflagt besøg hos: Thy, Jammerbugt, Vesthimmerland, Brønderslev, Hjørring og Frederikshavn Arrangementer: SmartLog er begyndt at benytte sig af de lokale erhvervskontorer, for at kunne kommunikere arrangementer ud til de lokale virksomheder, som ikke modtager nyhedsbrevet. Vi har en kontakt til den kommunikationsansvarlige på hver erhvervskontor. Nye medlemmer: SmartLog har 39 betalende medlemmer, hvoraf de 7 er kommet til inden for den sidste 1,5 måned. Herunder blandt andre Stena Line i Frederikshavn og A/S Peder Nielsen Beslagfabrik i Brønderslev. 16

17 7. Status på igangværende projekter Netværk for Bæredygtigt Erhverv NBE: Der arbejdes fortsat for at skabe et godt fundament for udrulningen og hvervning af virksomheder. I denne periode har sagsbehandlere haft en intens tilsynsperiode. NBE oplever, at der er opbakning fra sagsbehandlerne og NBE tilbuddet tages med rundt til virksomhederne. De aktiviteter som har været gennemført og nogle af dem som er på vej er listet herunder: I alt 9 nye virksomhedsmedlemmer og 5 screeninger gennemført (dvs. siden sept.: 1 ny virksomhed og 3 nye screeninger fortsat med sidemandsoplæring af sagsbehandlere). Der er planlagt yderligere 3 screeninger. Der er igangsat energioptimering på 2 virksomheder. Der er gennemført 1 GAP analyse på en virksomhed (I forhold til DS/ISO standarden). Møde med Thisted Kommune, som har ansat en i forvaltningen til også at varetage NBE. Desuden er en ny ansættelse på vej på erhvervskontoret, som også får NBE som ansvarsområde. Som noget nyt - løbende NBE-nyhedsmail målrettet kommunernes sagsbehandlere og udrulningen. NBE tages med på tilsyn. Det skønnes at alle kommuner tager NBE tilbuddet med der hvor det er relevant Strategi for NBE godkendt af NBE s bestyrelse og udgivet (Strategien indeholder også fundamentet for fortsat udrulning). Møde afholdt med miljøcheferne fra kommunerne. Formål b.la. at afklare synergi mellem NBE og miljøforvaltningerne. NBE POD-cast lavet i samarbejde med Brønderslev Erhverv (Udgives i december 2016) Under udarbejdelse: Ny fælles miljøtilsynskampagne med fokus på PLAST til gennemførelse i alle kommuner i Uddannelse for sagsbehandlere 24. november 2016 (Energikursus afholdes af Eniig). Øget kompetencer til sagsbehandlerne til at spotte mulige energibesparelser hos virksomheder. Omtale: Temaavis om det bæredygtige Nordjylland i Nordjyske den 11. sept NBE opslag Ny Symbiose folder gav omtale bl.a. i 24 nordjyske og artikel i Nordjyske (case med Rejehår til minkfoder) Omtale i tillæg i Jyllandsposten om Nordjylland den 21. oktober 2016 bagside om regionen og NBE 17

18 7. Status på igangværende projekter BrainsBusiness: BrainsBusiness repræsenterede de nordjyske IKT-virksomheder på Smart City Expo i Barcelona den november 2016, hvor over deltagere og 600 udstillere var på plads. BrainBusiness sekretariatet deltog bl.a. i matchmakingmøder, som var booket hjemmefra. Formålet med dette var international synliggørelse af de nordjyske IKT-virksomheder samt potentielt samarbejde med andre klynger. Udover BrainsBusiness sekretariatet deltog 3 nordjyske IKT virksomheder med i alt 10 personer, samt AAU, Norddanmarks EUkontor og Aalborg Kommune. I alt 21 personer repræsenterede den nordjyske IKT-klynge. 18

19 7. Status på igangværende projekter Referat: Tovholdergruppen tager orienteringerne til efterretning. 19

20 8. Orienteringspunkter Det indstilles, at tovholdergruppen: tager orienteringen til efterretning. Sagsfremstilling: Åbent hus i hele Nordjylland På bestyrelsesmødet den 9. september 2016 principgodkendte bestyrelsen, at initiativet Åbent hus i hele Nordjylland er relevant at arbejde videre med samt at BRN er interesseret i at medfinansiere dette. Til videreudvikling og kvalificering af arrangementet er der nedsat en arbejdsgruppe for initiativet med deltagelse fra tovholdergruppen for Kvalificeret Arbejdskraft og tovholdergruppen for Erhvervsudvikling og Jobskabelse. Arbejdsgruppen har til opgave at udvikle et samlet forslag til en projektbeskrivelse med indhold og økonomi, med henblik på en senere behandling af forslaget i BRN s bestyrelse. Til at specificere indsatsen yderligere er der nedsat en arbejdsgruppe bestående af: Carsten Hougaard, Thisted Kommune. Peter Mortensen, Jammerbugt Kommune. Uffe Hedegaard, Aalborg Kommune. Rikke Gundersen, Frederikshavns Kommune. Repræsentant fra BRN s kommunikationsgruppe. Herudover vil yderligere deltagere fra Erhvervsforum blive tilknyttet arbejdsgruppen efter interesse ligesom udviklingen af initiativet vil komme til at ske med involvering af relevante eksterne aktører. Første møde i arbejdsgruppen ventes afholdt i december

21 8. Orienteringspunkter Referat: Tovholdergruppen tager orienteringen til efterretning. Det fremhæves, at der den 4. februar 2017 afholdes et arrangement, hvor en række virksomheder i Mariagerfjord Kommune holder åbent hus for unge der står over for et uddannelsesvalg, og deres forældre. Det foreslås, at erfaringerne herfra med fordel kan benyttes af arbejdsgruppen for BRN-initiativet Åbent hus i hele Nordjylland, som har et tilsvarende fokus. 21

22 9. Kommunikation Det indstilles, at tovholdergruppen: drøfter behovet for kommunikationsaktiviteter frem mod næste møde. Sagsfremstilling: På tovholdergruppemødet den 22. juni blev det fremhævet, at indsatsen for at kommunikere de resultater BRN skaber skal styrkes yderligere. Særligt behovet for at styrke den interne kommunikationsindsats til tovholdergrupperne, direktion og bestyrelse, som ligeledes er ambassadører for BRN, der skal formidle disse resultater udadtil. Med udgangspunkt i dagens møde skal tovholdergruppen drøfte, hvilke gode historier og resultater, som bør fremhæves internt og eksternt. Eventuelle historier videreformidles til tovholdergruppens kommunikationsrepræsentant Christian Michaelsen fra Vesthimmerlands kommune. 22

23 9. Kommunikation Referat: Qualify Tovholdergruppen beslutter, at det vil være relevant at igangsætte kommunikationsaktiviteter omkring nye resultater fra projektet Qualify i begyndelsen af det nye år. Digitalisering På længere sigt ønsker tovholdergruppen, at kommunikationsgruppen kan bistå med kommunikationsaktiviteter omkring digitalisering. Konkret fremhæves muligheden for at BRN s kommunikationsgruppe drøfter og kommer med forslag til hvordan budskaberne fra Reimar Ivangs oplæg for ErhvervsForum kan videreformidles til virksomhederne med henblik på at øge bevidstheden hos de nordjyske virksomheder omkring mulighederne i forbindelse med industri 4.0, automatisering og digitalisering. Reimars oplæg kan ses her side Intern kommunikation Tovholdergruppen anbefaler, at BRN s kommunikationsgruppe drøfter metoder og set-ups for den interne kommunikation i BRN, så de alle BRN s fora bliver opmærksomme på de resultater der skabes. Helt konkret foreslås det at: Kommunikationsgruppen drøfter muligheden for at lave en månedlig internt skrivelse med tre skarpe nyheder fra kassen Kommunikationsgruppen udarbejder en skabelon for et executive summary for projekterne. 23

24 10. Økonomistatus Det indstilles, at tovholdergruppen: tager økonomistatus til efterretning. Sagsfremstilling: For at sikre at nye initiativer udvikles med hensyntagen til BRN økonomiske rammer, indføres økonomistatus som et fast punkt på dagsordenen. Se seneste version af økonomistatus. Af oversigten fremgår budgettet for perioden , herunder anvendelsen af fælles og fleksible midler, samt de øvrige hovedposter. 24

25 10. Økonomistatus Referat: Tovholdergruppen tager orienteringen til efterretning. 25

26 11. Mødeplan 2017 Det indstilles, at tovholdergruppen: godkender mødeplanen for 2017 drøfter og beslutter en fordelingen af udgifterne til mødeforplejning. Sagsfremstilling Der er nu fastsat datoer for Sekretariatsledelsens, Direktionens, Bestyrelsens og ErhvervsForums møder i På baggrund heraf foreslås følgende mødedatoer for tovholdergruppen: Torsdag den 2. marts 2017 (Morsø) Tirsdag den 6. juni 2017 (Jammerbugt) Tirsdag den 3. oktober 2017 (Thisted) Eftersom møderne i tovholdergruppen fremadrettet synkroniseres med møderne i NES, så skal de foreslåede mødedatoer også godkendes i denne gruppe. Det bliver de på mødet der afholdes lige inden tovholdergruppemødet. Grundet synkroniseringen, så vil møderne i 2017 blive holdt hos NOVI, Niels Jernes Vej 10 i Aalborg Øst. Afholdelse af udgifterne til mødeforplejning går derfor på skift mellem deltagerne. Den foreslåede fordeling af udgifterne fremgår af parenteserne ud for mødedatoerne. 26

27 11. Mødeplan 2017 Referat Tovholdergruppen godkender mødeplanen for Grundet synkroniseringen mellem NES-gruppen og tovholdergruppen, beslutter tovholdergruppen endvidere, at møderne i 2017 afholdes hos de i dagsordenen foreslåede værter i forhold til udgifter til mødeforplejning. 27

28 12. Eventuelt

29 12. Eventuelt Referat Nordjysk Erhvervsservice Akademi Dan Skovgaard præsenterede projektet Nordjysk Erhvervsservice Akademi (NEA), med henblik på, at de relevante fora i BRN drøfter initiativet og vurderer om der er opbakning til ideen. NEA har til formål at bidrage til at det offentlige erhvervsfremmesystem løbende bliver bedre til at servicere erhvervslivet og skabe vækst i regionen. Kompetenceudviklingsplatformen er tiltænkt offentlige konsulenter, som arbejder med iværksættere og virksomheder inden for den nordjyske erhvervsfremme-, uddannelses-og beskæftigelsessystemet. Tovholdergruppen udtrykte opbakning til projektideen og vurderer, at det vil være relevant at projektet bringes op til drøftelse i de relevante fora i BRN. 29

Bilag 9A: Status på igangværende projekter

Bilag 9A: Status på igangværende projekter KVALIFICERET ARBEJDSKRAFT International House North Denmark IHND (International House North Denmark) oplever en stigende aktivitet og interesse ift. platformen one-stop-shop, hvor projektet har løbende

Læs mere

Tovholdergruppemøde Erhvervsudvikling og Jobskabelse

Tovholdergruppemøde Erhvervsudvikling og Jobskabelse Tovholdergruppemøde Erhvervsudvikling og Jobskabelse Business Region North Denmark Den 3. marts 2016 Kl. 13.00-15.30 Repræsentationslokale 1 Boulevarden 13 9000 Aalborg Deltagere Anders Daugberg Stryhn

Læs mere

Turisme Business Region North Denmark

Turisme Business Region North Denmark Tovholdergruppemøde Turisme Business Region North Denmark 21. oktober 2015 Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø Deltagere Lise-Lotte Stisager Frederikshavns Kommune Tanja Christiansen Morsø Kommune Martin

Læs mere

Tovholdergruppemøde Erhvervsudvikling og Jobskabelse

Tovholdergruppemøde Erhvervsudvikling og Jobskabelse Tovholdergruppemøde Erhvervsudvikling og Jobskabelse Business Region North Denmark 28. september 2015 Bredgade 60 Brønderslev Deltagere Marianne M. Gade Brønderslev Kommune Jørgen Basballe Mariagerfjord

Læs mere

Tovholdergruppemøde. Internationalt Samarbejde. Business Region North Denmark. Den 1. december 2016 Kl

Tovholdergruppemøde. Internationalt Samarbejde. Business Region North Denmark. Den 1. december 2016 Kl Tovholdergruppemøde Internationalt Samarbejde Business Region North Denmark Den 1. december 2016 Kl. 13.00-15.00 Mødelokale 4 Boulevarden 13 9000 Aalborg Deltagere Michael Christiansen Mariagerfjord Kommune

Læs mere

Tovholdergruppemøde. Kvalificeret Arbejdskraft. Den 9. december 2016 Kl Lokale 318 Ny Rådhusplads Brønderslev

Tovholdergruppemøde. Kvalificeret Arbejdskraft. Den 9. december 2016 Kl Lokale 318 Ny Rådhusplads Brønderslev Tovholdergruppemøde Kvalificeret Arbejdskraft Business Region North Denmark Den 9. december 2016 Kl. 12.00-15.00 Lokale 318 Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Deltagere Ole Bendix Hjørring Kommune Rikke

Læs mere

Tovholdergruppemøde. Kvalificeret Arbejdskraft. Den 12. maj 2016 Kl Mødelokale 142 Stigsborg Brygge Nørresundby

Tovholdergruppemøde. Kvalificeret Arbejdskraft. Den 12. maj 2016 Kl Mødelokale 142 Stigsborg Brygge Nørresundby Tovholdergruppemøde Kvalificeret Arbejdskraft Business Region North Denmark Den 12. maj 2016 Kl. 12.00 13.00 Mødelokale 142 Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Deltagere Rikke B. Gundersen Frederikshavn

Læs mere

Sekretariatsledelsen. Onsdag 10. december Regionshuset Niels Bohrs Vej Aalborg Ø

Sekretariatsledelsen. Onsdag 10. december Regionshuset Niels Bohrs Vej Aalborg Ø Sekretariatsledelsen Onsdag 10. december 2014 16.00 18.00 Regionshuset Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Opsamling på bestyrelsesmøde og direktionsmøde 3. Aktuelle

Læs mere

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø Direktionen Tirsdag 3. marts 2015 Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Sagsgang for projektforslag 3. Budget 2015 4. Projekter til beslutning i bestyrelsen

Læs mere

Tovholdergruppemøde Erhvervsudvikling og Jobskabelse

Tovholdergruppemøde Erhvervsudvikling og Jobskabelse Tovholdergruppemøde Erhvervsudvikling og Jobskabelse Business Region North Denmark Den 5. oktober 2016 Kl. 13.00-15.30 Mødelokale 1, NOVI Niels Jernes Vej 10 9220 Aalborg Ø Deltagere Anders Daugberg Stryhn

Læs mere

Tovholdergruppemøde. Kvalificeret Arbejdskraft. Den 20. juni 2016 Kl Vestre Boulevard Aars. Business Region North Denmark

Tovholdergruppemøde. Kvalificeret Arbejdskraft. Den 20. juni 2016 Kl Vestre Boulevard Aars. Business Region North Denmark Tovholdergruppemøde Kvalificeret Arbejdskraft Business Region North Denmark Den 20. juni 2016 Kl. 13.00 15.30 Vestre Boulevard 7 9600 Aars Deltagere Ole Bendix Hjørring Kommune Rikke B. Gundersen Frederikshavn

Læs mere

KVALIFICERET ARBEJDSKRAFT. Tovholdergruppemøde. Kvalificeret Arbejdskraft Business Region North Denmark. Den 28. april Asylgade 22 Thisted

KVALIFICERET ARBEJDSKRAFT. Tovholdergruppemøde. Kvalificeret Arbejdskraft Business Region North Denmark. Den 28. april Asylgade 22 Thisted Tovholdergruppemøde Kvalificeret Arbejdskraft Business Region North Denmark Den 28. april Asylgade 22 Thisted Deltagere Ole Bendix Hjørring Kommune Rikke B. Gundersen Frederikshavn Kommune Dennis Jensen

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Præsentation Thy Erhvervsforum Marts 2015 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt strategisk partnerskab i Nordjylland om vækst og udvikling:

Læs mere

Navn Business Region North Denmark er en forening bestående af nordjyske kommuner samt Region Nordjylland. Foreningens hjemsted er Aalborg.

Navn Business Region North Denmark er en forening bestående af nordjyske kommuner samt Region Nordjylland. Foreningens hjemsted er Aalborg. Vedtægter for Business Region North Denmark (BRN) 1 Navn Business Region North Denmark er en forening bestående af nordjyske kommuner samt Region Nordjylland. Foreningens hjemsted er Aalborg. 2 Formål

Læs mere

Sekretariatsledelsen. Tirsdag 10. februar 2015. Morsø Kommune Holgersgade 2 7900 Nykøbing Mors

Sekretariatsledelsen. Tirsdag 10. februar 2015. Morsø Kommune Holgersgade 2 7900 Nykøbing Mors Sekretariatsledelsen Tirsdag 10. februar 2015 Morsø Kommune Holgersgade 2 7900 Nykøbing Mors 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Opsamling fra seneste møder: bestyrelsen og erhvervsforum 23.1

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Referat: Tovholdergruppen for Erhverv og Jobskabelse

Referat: Tovholdergruppen for Erhverv og Jobskabelse Referat: Tovholdergruppen for Erhverv og Jobskabelse Mandag d. 4 februar 2015 Business Park Nord Østre Alle 6 9530 Støvring 04.02.15 1 Deltagere Anders Daugberg Stryhn Rebild Kommune Marianne M. Gade Brønderslev

Læs mere

Turisme Business Region North Denmark

Turisme Business Region North Denmark Tovholdergruppemøde Turisme Business Region North Denmark 14. oktober 2016 Kl. 12.30 15.00 Mødelokale 4 Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø Deltagere Lise-Lotte Stisager Frederikshavns Kommune Martin Storgaard

Læs mere

TURISME. Tovholdergruppemøde. Turisme. Business Region North Denmark. 29. maj 2015 Rebildvej 25A Rebild

TURISME. Tovholdergruppemøde. Turisme. Business Region North Denmark. 29. maj 2015 Rebildvej 25A Rebild Tovholdergruppemøde Turisme Business Region North Denmark 29. maj 2015 Rebildvej 25A Rebild Deltagere Lise-Lotte Stisager Frederikshavns Kommune Tanja Christiansen Morsø Kommune Martin Storgaard Jammerbugt

Læs mere

INFRASTUKTUR. Tovholdergruppemøde. Infrastruktur. Business Region North Denmark. Den 13. marts Niels Bohrs Vej, Aalborg Øst.

INFRASTUKTUR. Tovholdergruppemøde. Infrastruktur. Business Region North Denmark. Den 13. marts Niels Bohrs Vej, Aalborg Øst. Tovholdergruppemøde Infrastruktur Business Region North Denmark Den 13. marts 2015. Niels Bohrs Vej, 30. 9220 Aalborg Øst. Deltagere Morten Lemvigh Region Nordjylland Per Toppenberg Region Nordjylland

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

Sekretariatsledelsens Halvdagsseminar. Referat. Den 22. april 2015 kl. 9.00 14.00 Rådhuset, lokale 318 Ny Rådhusplads 1 9700, Brønderslev

Sekretariatsledelsens Halvdagsseminar. Referat. Den 22. april 2015 kl. 9.00 14.00 Rådhuset, lokale 318 Ny Rådhusplads 1 9700, Brønderslev Sekretariatsledelsens Halvdagsseminar Referat Den 22. april 2015 kl. 9.00 14.00 Rådhuset, lokale 318 Ny Rådhusplads 1 9700, Brønderslev Deltagere Vibeke Stoustrup Aalborg Kommune Anders D. Stryhn Rebild

Læs mere

INTERNATIONALT SAMARBEJDE. Tovholdergruppemøde. Internationalt Samarbejde. Business Region North Denmark. Studietur til Göteborg

INTERNATIONALT SAMARBEJDE. Tovholdergruppemøde. Internationalt Samarbejde. Business Region North Denmark. Studietur til Göteborg Tovholdergruppemøde Internationalt Samarbejde Business Region North Denmark Studietur til Göteborg 11.-12. august 2015 Deltagere Jørgen Basballe Mariagerfjord Kommune Michael Christiansen Mariagerfjord

Læs mere

Bilag 1: Digitalisering

Bilag 1: Digitalisering Bilag 1: Digitalisering Baggrund På baggrund af input fra ErhvervsForums temadrøftelse om digitalisering den 4. november 2016, har tovholdergruppen for Erhvervsudvikling og Jobskabelse nedsat en arbejdsgruppe

Læs mere

Tovholdergruppemøde Infrastruktur Business Region North Denmark

Tovholdergruppemøde Infrastruktur Business Region North Denmark Tovholdergruppemøde Infrastruktur Business Region North Denmark 5. oktober 2015 Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø Deltagere Morten Lemvigh Region Nordjylland Per Toppenberg Region Nordjylland Jørgen Basballe

Læs mere

Dagsorden kommunikationsgruppen. Springsvandspladsen 5, Hjørring Mødelokale 153

Dagsorden kommunikationsgruppen. Springsvandspladsen 5, Hjørring Mødelokale 153 Dagsorden kommunikationsgruppen Springsvandspladsen 5, Hjørring Mødelokale 153 Mødedeltagere Heidi Holler Aalborg Kommune Anne Nøhr Ringgren Jammerbugt Kommune Dorte Reinholdt Hjørring Kommune Mikkel Mørk

Læs mere

Referat Tovholdergruppen for Infrastruktur

Referat Tovholdergruppen for Infrastruktur Referat Tovholdergruppen for Infrastruktur tirsdag den 3. februar 2015 Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg 03.02.15 1 Deltagere Morten Lemvigh Region Nordjylland Per Toppenberg Region Nordjylland Jørgen Basballe

Læs mere

Bilag 4A: Opfølgning på ErhvervsForums temadrøftelse om kvalificeret Arbejdskraft

Bilag 4A: Opfølgning på ErhvervsForums temadrøftelse om kvalificeret Arbejdskraft Bilag 4A: Opfølgning på ErhvervsForums temadrøftelse om kvalificeret Arbejdskraft Baggrund for Temadrøftelsen To afholdte møder: Fællesmøde mellem BRN s bestyrelsen med ErhvervsForum den 10. juni 2016

Læs mere

Bestyrelsen Business Region North Denmark

Bestyrelsen Business Region North Denmark Bestyrelsen Business Region North Denmark Fredag 23. januar 2015 kl. 9-11.30 Hotel Søparken Søparken 1 9440 Aabybro 1. Godkendelse af dagsorden Referat: Dagsordenen er godkendt. 2 2. Ny fælles indsats

Læs mere

Tovholdergruppemøde. Kvalificeret Arbejdskraft. Den 3. december 2015 Mødelokale 1 Nordre Kajgade 1 Hobro. Business Region North Denmark

Tovholdergruppemøde. Kvalificeret Arbejdskraft. Den 3. december 2015 Mødelokale 1 Nordre Kajgade 1 Hobro. Business Region North Denmark Tovholdergruppemøde Kvalificeret Arbejdskraft Business Region North Denmark Den 3. december 2015 Mødelokale 1 Nordre Kajgade 1 Hobro Deltagere Ole Bendix Hjørring Kommune Rikke B. Gundersen Frederikshavn

Læs mere

Direktionen Business Region North Denmark Referat

Direktionen Business Region North Denmark Referat Direktionen Business Region North Denmark Referat Tirsdag d. 3. marts 2015 Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø 1 Mødedeltagere Deltagere: Carsten Sand Nielsen Niels Højgaard Søren Steensen Johan

Læs mere

Tovholdergruppemøde. Kvalificeret Arbejdskraft. 26. august 2015 Niels Bohrs Vej 30 Aalborg Øst. Business Region North Denmark

Tovholdergruppemøde. Kvalificeret Arbejdskraft. 26. august 2015 Niels Bohrs Vej 30 Aalborg Øst. Business Region North Denmark Tovholdergruppemøde Kvalificeret Arbejdskraft Business Region North Denmark 26. august 2015 Niels Bohrs Vej 30 Aalborg Øst Deltagere Ole Bendix Hjørring Kommune Rikke B. Gundersen Frederikshavn Kommune

Læs mere

Bestyrelsen. Fredag 28. november 2014. Regionsrådssalen Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø

Bestyrelsen. Fredag 28. november 2014. Regionsrådssalen Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø Bestyrelsen Fredag 28. november 2014 Regionsrådssalen Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø 1. Konstituering Bestyrelsen konstituerer sig med en formand og op til tre næstformænd Bestyrelsen udpeger Lene Kjelgaard

Læs mere

INTERNATIONALT SAMARBEJDE. Tovholdergruppemøde. Internationalt Samarbejde. Business Region North Denmark. Den 28. september 2015 Messevej 1A Aars

INTERNATIONALT SAMARBEJDE. Tovholdergruppemøde. Internationalt Samarbejde. Business Region North Denmark. Den 28. september 2015 Messevej 1A Aars Tovholdergruppemøde Internationalt Samarbejde Business Region North Denmark Den 28. september 2015 Messevej 1A Aars Deltagere Jørgen Basballe Mariagerfjord Kommune Michael Christiansen Mariagerfjord Kommune

Læs mere

Tovholdergruppemøde Erhvervsudvikling og Jobskabelse

Tovholdergruppemøde Erhvervsudvikling og Jobskabelse Tovholdergruppemøde Erhvervsudvikling og Jobskabelse Business Region North Denmark Den 10. maj 2016 Kl. 12.00-14.30 Messevej 1A 9600, Aars SmartLog Styrket det regionale samarbejde på flere kanter. I første

Læs mere

BRN Att. Sekretariatsleder Carsten Sand Nielsen. Skagen, den 24. oktober Kære Carsten Sand Nielsen. Med venlig hilsen

BRN Att. Sekretariatsleder Carsten Sand Nielsen. Skagen, den 24. oktober Kære Carsten Sand Nielsen. Med venlig hilsen BRN Att. Sekretariatsleder Carsten Sand Nielsen Skagen, den 24. oktober 2016 Kære Carsten Sand Nielsen På vegne af bestyrelsen for Fonden Visit Nordjylland fremsender jeg hermed en officiel anmodning til

Læs mere

Turisme Business Region North Denmark

Turisme Business Region North Denmark Turisme Business Region North Denmark 2. september 2016 Baggrund for fælles indsats for turismen i Nordjylland Med vedtagelse af vækstplan for turisme i Danmark og ny national organisering af turismefremme

Læs mere

Business Region North Denmark. Fælles om vækst og udvikling

Business Region North Denmark. Fælles om vækst og udvikling Business Region North Denmark Fælles om vækst og udvikling Hvad er Business Region North Denmark? Samarbejde om vækst og udvikling Etableret af de 11 nordjyske kommuner og Region Nordjylland 1.1.2015 Invitation

Læs mere

Dagsorden kommunikationsgruppen. Boulevarden Aalborg Mødelokale 3

Dagsorden kommunikationsgruppen. Boulevarden Aalborg Mødelokale 3 Dagsorden kommunikationsgruppen Boulevarden 13 9000 Aalborg Mødelokale 3 Mødedeltalere Heidi Holler Aalborg Kommune Anne Nøhr Ringgren Jammerbugt Kommune Dorte Reinholdt Hjørring Kommune Christian Michaelsen

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014 Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling December 2014 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt samarbejde i Nordjylland om vækst og udvikling Etableres af de 11 nordjyske kommuner

Læs mere

Action plan til Erhvervsplanen

Action plan til Erhvervsplanen Action plan til Erhvervsplanen Erhvervsservice Servicemål for erhvervsservice Virksomheden i centrum Tættere samarbejde på tværs af forvaltninger Servicemål fra 2011 fortsat gældende Måling af målopfyldelse

Læs mere

Tovholdergruppe Erhvervsudvikling og jobskabelse

Tovholdergruppe Erhvervsudvikling og jobskabelse Erhvervsudvikling og jobskabelse Mariagerfjord Torben Ladefoged Erhvervsdirektør tl@mfer.dk Frederikshavn Lise-Lotte Stisager Chefkonsulent lisg@frederikshavn.dk Hjørring Dorte Woldbye Dietz Udviklingskonsulent

Læs mere

Referat: Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde

Referat: Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Referat: Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Tirsdag d. 20 januar 2015 Boulevarden 13 9000 Aalborg 25.02.15 1 Deltagere Jørgen Basballe Mariagerfjord Kommune Jane Lindberg Rebild Kommune Michael

Læs mere

Møde i kommunikationsgruppen. d. 4. juni, Hjørring

Møde i kommunikationsgruppen. d. 4. juni, Hjørring Møde i kommunikationsgruppen d. 4. juni, Hjørring Mødedeltagere Heidi Holler Aalborg Kommune Katrine Jacobsen Thisted Kommune Dorte Reinholdt Hjørring Kommune Anne Nøhr Ringgren Jammerbugt Kommune Lisbeth

Læs mere

Sekretariatsledelsen Referat

Sekretariatsledelsen Referat Sekretariatsledelsen Referat Tirsdag 19. maj 2015 14.00-16.00 Himmerland Golf and Spa Resort Centervej 1 9640 Farsø Mødedeltagere Anders Stryhn Rebild Kommune Marianne Gade Brønderslev Kommune Rasmus Engsig

Læs mere

Business Region North Denmark Årsregnskab for 2016

Business Region North Denmark Årsregnskab for 2016 Business Region North Denmark Årsregnskab for 2016 CVR-NR. 36 22 04 06 Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger 1 Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer

Læs mere

Dagsorden Bestyrelsen

Dagsorden Bestyrelsen Dagsorden Bestyrelsen Fredag 10. juni 2016 10.30 11.30 Fællesmøde med Erhvervsforum 08.45 10.15 Regionsrådssalen Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsordenen 2.

Læs mere

Bilag 6: Interessevaretagelse

Bilag 6: Interessevaretagelse Bilag 6: Interessevaretagelse Direktionen indstiller, at Bestyrelsen: Godkender de tre standpunktspapirer om Bredbånd i Nordjylland, National Luftfartsstrategi og 3. Limfjordsforbindelse Drøfter evt. nye

Læs mere

Ændringer i Aalborg Erhvervsråd og etablering af Aalborg Business Community

Ændringer i Aalborg Erhvervsråd og etablering af Aalborg Business Community Ændringer i Aalborg Erhvervsråd og etablering af Aalborg Business Community Forslag til Erhvervsrådets seminar 28. Juni 2016 Aalborg har gennem de senere år arbejdet med og investeret massivt i erhvervsudviklingen

Læs mere

Møde i kommunikationsgruppen. D. 5. august 2015

Møde i kommunikationsgruppen. D. 5. august 2015 Møde i kommunikationsgruppen D. 5. august 2015 Dagsordenspunkter 1. Orientering siden sidst (fast punkt) 2. Status på driftsopgaver 3. Kommunikationsnetværk 4. Intern formidling 5. Brochure 6. Kommunikationsressourcer

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Mulighedernes Nordjylland

Mulighedernes Nordjylland Mulighedernes Nordjylland Ansøgningsskema til små projekter Dette ansøgningsskema bruges til ansøgning om støtte til projekter med et budget på højest 500.000 kr., men på mindst 100.000 kr. (bagatelgrænse).

Læs mere

Action plan til Erhvervsplanen Status Januar 2015

Action plan til Erhvervsplanen Status Januar 2015 Action plan til Erhvervsplanen Status Januar Strategisk tiltag Initiativer der igangsættes primo Initiativer der igangsættes /2016 Initiativer der videreføres fra 2014 Erhvervsservice Servicemål for erhvervsservice

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark. Generalforsamling i NBE Velkommen

Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark. Generalforsamling i NBE Velkommen Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark Generalforsamling i NBE Velkommen Den 20. april 2016 NETVÆRK FOR BÆREDYGTIG ERHVERVSUDVIKLING NORDDANMARK Generalforsamling - Program 20. april 2016

Læs mere

Direktionen. Torsdag 8. januar AKKC Europa Plads Aalborg

Direktionen. Torsdag 8. januar AKKC Europa Plads Aalborg Direktionen Torsdag 8. januar 2015 AKKC Europa Plads 4 9000 Aalborg 1 1. Dagsorden Dagsordenen er godkendt. 2 2. Status på udpegningerne Direktionen tager orienteringen om sammensætningen af ErhvervsForum

Læs mere

NBE Generalforsamling b) Valg af bestyrelsesmedlemmer Den nuværende bestyrelse

NBE Generalforsamling b) Valg af bestyrelsesmedlemmer Den nuværende bestyrelse b) Valg af bestyrelsesmedlemmer Den nuværende bestyrelse Private: Direktør Jørgen Rasmussen (Vrå Dampvaskeri A/S), Produktionschef Carsten Lanzky Jensen (Krone Vinduer A/S) Virksomhedsejer Jens Højer (Højer

Læs mere

2. Kulturaftale Nordjyllands årsregnskab 2011 Kulturaftale Nordjyllands reviderede årsregnskab skal indsendes til Kulturministeriet i september 2012.

2. Kulturaftale Nordjyllands årsregnskab 2011 Kulturaftale Nordjyllands reviderede årsregnskab skal indsendes til Kulturministeriet i september 2012. Møde i politisk ledelse onsdag den 5. september kl. 08.30-10.00 Sted Regionshuset, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Ø, mødelokale 2 Deltagere: Anne-Dorte Krog, Aalborg Kommune Arnold Larsen, Thisted Kommune

Læs mere

Strategi og handlingsplan 2015-2016

Strategi og handlingsplan 2015-2016 Strategi og handlingsplan 2015-2016 Frederikshavn Kommune Grenen 2 Udarbejdet maj 2015. Business Region North Denmark Introduktion...4 Erhvervsudvikling og jobskabelse.6 Turisme 8 Kvalificeret arbejdskraft

Læs mere

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Hovedaktivitet 1. Virksomheds udvikling Et helt centralt element i at skabe bedre betingelser for udvikling handler om at skabe overblik

Læs mere

Strategi og handlingsplan 2015-2016

Strategi og handlingsplan 2015-2016 Strategi og handlingsplan 2015-2016 Frederikshavn Kommune Grenen 2 Udarbejdet maj 2015. Business Region North Denmark Introduktion...4 Erhvervsudvikling og jobskabelse.6 Turisme 8 Kvalificeret arbejdskraft

Læs mere

K K R N O R D J Y L L A N D

K K R N O R D J Y L L A N D REFERAT 2015 K K R N O R D J Y L L A N D Dato: 20-11-2015 08:00 Sted: Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager kommunernes

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan 2015-2016 Frederikshavn Kommune Grenen 2 Udarbejdet maj 2015. Business Region North Denmark Introduktion...4 Erhvervsudvikling og jobskabelse.6 Turisme 8 Kvalificeret arbejdskraft

Læs mere

Møde i politisk styregruppe onsdag den 9. januar 2013 kl

Møde i politisk styregruppe onsdag den 9. januar 2013 kl Møde i politisk styregruppe onsdag den 9. januar 2013 kl. 09.30-10.30 Sted Nordsøen Oceanarium, Willemoesvej 2, 9850 Hirtshals - mødelokale: Stornoway Deltagere: Anne-Dorte Krog, Aalborg Kommune Arnold

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

4. Drøftelse af initiativer på workshoppen 23. februar. Der blev på workshoppen genereret 28 projektideer, som blev samlet i 12 hovedgrupper.

4. Drøftelse af initiativer på workshoppen 23. februar. Der blev på workshoppen genereret 28 projektideer, som blev samlet i 12 hovedgrupper. 21. maj 2014 Bilag 6.2 Mobilitetsprojekter Referat af møde vedr. den nordjyske mobilitetsstrategi 12. maj 2015. Deltagere Christian Bjerg, Aalborg Kommune - chb-teknik@aalborg.dk 9931 2105 Christian Roslev,

Læs mere

Den Tværsektorielle Grundaftale

Den Tværsektorielle Grundaftale Den Tværsektorielle Grundaftale 2015-2018 Utilsigtede Hændelser og Patientsikkerhed Indsatsområde: Tværgående tema Utilsigtede Hændelser og Patientsikkerhed Siden 2010 har det været lovpligtigt at rapportere

Læs mere

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder 1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder RESUMÉ Stamdata Journalnummer Ansøger: Indsatsområde Fokusområde: 2011-155143 Væksthus Nordjylland Virksomhedsrettet Kompetenceudvikling

Læs mere

K K R N O R D J Y L L A N D

K K R N O R D J Y L L A N D REFERAT 2016 K K R N O R D J Y L L A N D Dato: 12-02-2016 10:00 Sted: Hotel Søparken, Søparken 1,9440 Aabybro Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager kommunernes

Læs mere

Frederikshavn Kommune Grenen

Frederikshavn Kommune Grenen Kommunikationsguide Frederikshavn Kommune Grenen Kommunikationsstrategi Fase 1: Potentiale Baggrund for kommunikationsstrategi.. 6 Målgrupper... 8 Hvad siger målgruppen?... 11 Vurdering af 0-punkter..

Læs mere

Referat Direktionen. Torsdag 2. juni Læsø Kommune Doktorvejen Læsø

Referat Direktionen. Torsdag 2. juni Læsø Kommune Doktorvejen Læsø Referat Direktionen Torsdag 2. juni 2016 14.30-16.00 Læsø Kommune Doktorvejen 2 9940 Læsø Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Arbejdsgrundlag 3. Økonomistatus 4. Kvalificeret arbejdskraft

Læs mere

Referat Møde: Tid Sted: Deltagere: Sagsnr.: 1. Evaluering af møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 27. marts 2015 (vedlagt som bilag 1)

Referat Møde: Tid Sted: Deltagere: Sagsnr.: 1. Evaluering af møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 27. marts 2015 (vedlagt som bilag 1) Referat Møde: Sundhedsdirektørernes Forretningsudvalg Tid: Onsdag den 13/5 2015 kl. 15.00-17.00 Sted: Boulevarden 13, mødelokale 3 Deltagere: Bente Graversen, Leif Serup, Carsten Kaalbye, Lone Becker,

Læs mere

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD XxxxREBILD KOMMUNES ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD Referat Torsdag den 5. marts 2015 Mødested: Business Park Nord, Østre Alle 6, 9530 Støvring Praktiske oplysninger: Kl. 14.30-16.00 (Årsmøde fra kl. 16.30 i Business

Læs mere

Referat. fra møde i Arbejdsmarkedsudvalget

Referat. fra møde i Arbejdsmarkedsudvalget Referat fra møde i Arbejdsmarkedsudvalget Referat åben / lukket Mødedato 08. december 2010 Mødetidspunkt 14.00 Mødelokale 188 (Fællesmøde med Udvalget for Erhverv og Turisme) Bemærkninger Mødet sluttede

Læs mere

Dagsorden Erhvervsforum

Dagsorden Erhvervsforum Dagsorden Erhvervsforum Fredag 18. september 2015 09.00-10.30 - Morgenmad fra 08.30 Regionsrådssalen Regionshuset Niels Bohrs Vej 50 9220 Aalborg Ø Deltagere Torben Fristrup CUBIC Peter Mølbjerg Reservedelsfabrikken

Læs mere

Funktionelle erhvervsregioner

Funktionelle erhvervsregioner Funktionelle erhvervsregioner Når kommuner arbejder på tværs af grænser: International frem for sognebaseret vækstkultur KL s Erhvervstemadag 13. september 2013 v/ Gregers André Pilgaard og Jan Beyer Schmidt-Sørensen,

Læs mere

Brønderslev Kommune. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Beslutningsprotokol Dato: 26. maj 2008 Lokale: Jobcentret Tidspunkt: kl. 09.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/104 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 mellem Favrskov Kommune Skovvej 20 8382 Hinnerup og Favrskov Erhvervsråd Bogøvej 15 8382 Hinnerup 1 Indledning Det samlede erhvervsservicetilbud

Læs mere

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Navn og Kommune: Carsten Christensen, Vesthimmerlands Kommune Kvalificeret Arbejdskraft Innovation og vækst Turisme og oplevelse Navn og Kommune: Jammerbugt

Læs mere

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD XxxREBILD KOMMUNES ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD Referat Tirsdag den 06/09 2016 kl. 08.00-10.00 Mødested: Business Park Nord Praktiske oplysninger: Kl. 08.00 10.00 Konferencelokalet BPN Mødets tema Ordinært møde

Læs mere

Program for BRN kick-off d. 27. marts

Program for BRN kick-off d. 27. marts Program for BRN kick-off d. 27. marts Del 1: Officielle kick-off kl. 08:30-10:30 Ordstyrer: Mikael Justesen, dir. Tv2Nord Business Region North Denmark fælles om vækst og udvikling v/borgmester og formand,

Læs mere

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD XxxxREBILD KOMMUNES ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD Dagsorden tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Business Park Nord Praktiske oplysninger: Kl. 8.30-10.30 Mødets tema Temamøde vedr. etableringslyst og iværksætteri

Læs mere

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Navn og Kommune: Mariagerfjord Kommune Satsninger indenfor energi brint, brændselsceller og grønne gasser set i sammenhæng med en balanceret samlet energiforsyning

Læs mere

K K R N O R D J Y L L A N D

K K R N O R D J Y L L A N D REFERAT 2015 K K R N O R D J Y L L A N D Dato: 21-10-2015 17:30 Sted: Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager kommunernes

Læs mere

Udvikling af turismens SMV ere

Udvikling af turismens SMV ere TURISME Udvikling af turismens SMV ere Formål Det er formålet, at styrke forretningsudvikling i turistvirksomheder ved at forbedre rådgivningen via erhvervsfremmesystemet Baggrund Tovholdergruppen for

Læs mere

Niels Henrik Odgaard (Frivillig observatør)

Niels Henrik Odgaard (Frivillig observatør) Åben Dagsorden Møde Bestyrelsesmøde Nordjyllands Beredskab I/S Dato 22-11-2016, kl. 10:00 12:00 Sted Hotel Søparken Søparken 1, 9440 Aabybro Deltagere Arne Boelt (Hjørring Kommune) Hans Ejner Bertelsen

Læs mere

Viden, vækst og vilje Iværksætteri

Viden, vækst og vilje Iværksætteri Viden, vækst og vilje Iværksætteri ErhvervslederForum Handlingsplan i Aalborg Samarbejdet 2011-2014 ERHVERVSLIVETS VÆKSTLAG Med udgangspunkt i erhvervsstrategien Viden, vækst og vilje er der udarbejdet

Læs mere

Bilag 4: Tovholdergruppen for Turisme Handlingskatalog

Bilag 4: Tovholdergruppen for Turisme Handlingskatalog Bilag 4: Tovholdergruppen for Turisme Handlingskatalog Handlingskatalog for Turisme BRNs tovholdergruppe for turisme har, i samarbejde med repræsentanter fra BRN erhvervsforum, udarbejdet et handlingskatalog

Læs mere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere April 2015 Hvad ved vi om højtuddannede i SMV erne? Tre ud af fire private virksomheder i Danmark har færre end 10 ansatte. Af disse har 1 ud

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

Nyetableret destinationsselskab hvor hovedopgaven er markedsførings- og brandingaktiviteter

Nyetableret destinationsselskab hvor hovedopgaven er markedsførings- og brandingaktiviteter Nordjylland skal have en stærkere profilering som turistdestination, som skaber en entydig og positiv fortælling om nordjysk turisme. Nordjysk turisme skal være tidsvarende. Der skal være fokus på at rammevilkårene

Læs mere

Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark. Kursus i NBE. Velkommen

Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark. Kursus i NBE. Velkommen Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark Kursus i NBE Velkommen Kursus i NBE Den 17. marts 2016 Velkommen Program for NBE kursus den 17. marts 2016 8.30 Velkomst og introduktion til dagen +

Læs mere

Referat Bestyrelse. Fredag den 5. febuar Region Nordjylland Mødelokale K. Regionshuset Niels Bohrs Vej Aalborg

Referat Bestyrelse. Fredag den 5. febuar Region Nordjylland Mødelokale K. Regionshuset Niels Bohrs Vej Aalborg Referat Bestyrelse Fredag den 5. febuar 2016 11.00-13.00 Region Nordjylland Mødelokale K. Regionshuset Niels Bohrs Vej 30 9000 Aalborg Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. TEMA: Infrastruktur 3. BRNs

Læs mere

1. Kommunikation vedr. hjælpemidler via korrespondancemeddelelser (sygehuse og kommuner)

1. Kommunikation vedr. hjælpemidler via korrespondancemeddelelser (sygehuse og kommuner) Referat fra mødet den 16. januar i Forum for elektronisk kommunikation Deltagere: Peter Bræum, Aalborg Kommune Grethe Nielsen, Frederikshavn Kommune Karina Eriksen, Hjørring Kommune Hanne Rasmussen, Brønderslev

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Referat 11. april 2014 Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Dato: Fredag den 4. april Tidspunkt: Kl. 10.00 12.00 Sted: Væksthus Hovedstadsregionen, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø Væksthus Hovedstadsregionen

Læs mere

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006 Forslag til Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering Intern version 28. august 2006 Indledning Region Aalborg Samarbejdet og Aalborg Erhvervsråd skal drøfte hvordan

Læs mere

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Med Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 2015-2020 Vilje til vækst er erhvervslivet sat i centrum for indsatsen. For at tydeliggøre, at det ikke blot

Læs mere

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD XxxREBILD KOMMUNES ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD Referat Torsdag den 17/3 2016 kl. 15.00-16.15 Mødested: Business Park Nord Praktiske oplysninger: Kl. 15.00-16-15 Mødets tema Ordinært møde Afbud: Palle Mortensen

Læs mere

Action plan til Erhvervsplanen Status August 2015

Action plan til Erhvervsplanen Status August 2015 Action plan til Erhvervsplanen Status August 2015 Strategisk tiltag Initiativer der igangsættes i 2015 Initiativer der igangsættes i 2015/2016 Initiativer der videreføres fra 2014 Erhvervsservice Servicemål

Læs mere