Referat. Ledelsesforum for Universitet- Regionssamarbejdet (LUR) fra møde i. torsdag den 5. januar 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. Ledelsesforum for Universitet- Regionssamarbejdet (LUR) fra møde i. torsdag den 5. januar 2011"

Transkript

1 Til Ledelsesforum for Universitet-Regionssamarbejdet (LUR) fra møde i Ledelsesforum for Universitet- Regionssamarbejdet (LUR) Dato Katrine Svane Jørgensen Tel Side 1 torsdag den 5. januar 2011 Deltagere Dekan Allan Flyvbjerg, Health, AU Prodekan Michael Hasenkam, Health, AU Institutleder Jens Christian Djurhuus, Institut for Klinisk Medicin, AU Institutleder Søren K. Kjærgaard, Institut for Folkesundhed, AU Direktør Ole Thomsen, Direktionen, RM Direktør Anne Jastrup, Direktionen, RM Afdelingschef Christian Boel, Sundhedsplanlægning, RM Lektor, overlæge Claus Vinther Nielsen, Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, RM (substitut for centerchef, Mette Kjølby) Chefsygeplejerske Vibeke Krøll, Hospitalsledelsen, AUH Cheflæge Claus Thomsen, Hospitalsledelsen, AUH Chefsygeplejerske Ida Gøtke, Hospitalsledelsen, HE Vest Cheflæge Christian Møller-Nielsen, Hospitalsledelsen, HE Midt (substitut for cheflæge Jørgen Schøler Kristensen) Cheflæge Per Jørgensen, Hospitalsledelsen, Psykiatri og Social Chefrådgiver Anders Roed, Health, AU Projektchef Jens Krogh, Sundhedsplanlægning, RM Fuldmægtig Katrine Svane Jørgensen, Sundhedsplanlægning, RM Afbud: Centerchef Mette Kjølby, Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, RM Cheflæge Jørgen Schøler Kristensen, Hospitalsledelsen, RH Horsens

2 Kontorchef Charlotte Toftgård Nielsen, Sundhedsplanlægning, RM Souschef Jakob Dragsdal Sørensen, Health, AU 2

3 OVERSIGT OVER DAGSORDENEN: 1. Velkomst og gensidig præsentation (AF/OT) 4 2. LURs formål og opgaver (AF/OT) 4 3. Arbejdsplan for 2012 (OT/AF) 5 4. Fordeling af 17 mio. kr. til sundhedsforskning (OT/AF) 5 5. Orientering om Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond, herunder godkendelse af budgetforslag for 2012 (OT/JK) 8 6. Strategiproces på Aarhus Universitet (AF) Orientering om status for aftale vedrørende samarbejde på folkesundhedsområdet mellem Aarhus Universitet og Region Midtjylland (SK)11 8. Aftale vedrørende refusion for varetagelse af klinisk studenterundervisning af lægestuderende (JK) Ny tilknytningsform mellem hospitaler og universitet (JK) Forskningsprofiler for regionshospitalerne, regionspsykiatrien og Præhospitalet (JK) Kommunikationsstrategi for universitet-regionssamarbejdet på sundhedsområdet (JK) Orientering om regionshospitalernes, inkl. regionspsykiatriens og Præhospitalets adgang til ydelser fra Forskningsstøtteenheden (JK) Orientering vedrørende planer om etablering af et nationalt center for forskningsbaseret sundhedsrådgivning (JK) Eventuelt Næste møder 18 3

4 1. Velkomst og gensidig præsentation (AF/OT) Der var en kort velkomst og præsentationsrunde. Det blev aftalt, at der ikke fremadrettet deltager substitutter på vegne af medlemmer, som er forhindrede i at deltage. 2. LURs formål og opgaver (AF/OT) At indholdet i de angivne arbejdsopgaver for LUR drøftes. Hovedopgaven for LUR er at fastlægge de overordnede strategier for samarbejdet på sundhedsområdet mellem Aarhus Universitet og Region Midtjylland. Jf. hovedaftalen for samarbejdet (vedlagt som bilag) har LUR følgende konkrete opgaver: Ledelse af Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond Opfølgning på regionshospitalernes, regionspsykiatriens og Præhospitalets forskningsprofiler Tværgående forskningsprogrammer Godkendelse af universitetsklinikker Et årligt forskningsstrategimøde Foruden ovenstående forventes LUR at blive forelagt en række øvrige sager af betydning for det indbyrdes samarbejde mellem universitetet og regionen, jf. arbejdsplan i punkt 3. Bilag Hovedaftale vedrørende samarbejde om forskning, talentudvikling, uddannelse og videnudveksling på sundhedsområdet mellem Faculty of Health Sciences (Health), Aarhus Universitet og Region Midtjylland. Det blev understreget, at hovedopgaven for LUR er at arbejde med det strategiske niveau, og at så meget som muligt af selve problemløsningen af sagerne bør overlades til de to koordinationsudvalg under LUR. Grundlaget for LURs udvælgelse af områder til de fremtidige tværgående forskningsprogrammer blev drøftet. Det blev oplyst, at udvælgelsen af de første forskningsprogrammer (akutområdet, svær overvægt, rehabilitering og psykiatri) er sket i forbindelse med udarbejdelsen af forskningsprofiler på regionshospitalerne. Det blev desuden bemærket, at arbejdet i de to koordinationsudvalg samt det årlige forskningsstrategimøde vil komme til at udgøre et godt grundlag for udvælgelsen af temaer til forskningsprogrammerne. I forhold til sammensætningen af Koordinationsudvalget for folkesundhedsområdet blev der gjort opmærksomhed på, at Psykiatri og Social ved en fejl ikke står anført i hovedaftalen som repræsen- 4

5 tant i udvalget. Sekretariatet sørger for at orientere om denne præcisering og at indføje ændringen i den første opdatering af aftalen. 3. Arbejdsplan for 2012 (OT/AF) At forslaget til arbejdsplan for LUR i 2012 drøftes med henblik på godkendelse. Med henblik på planlægning af arbejdet i LUR er der udarbejdet et forslag til en arbejdsplan for 2012, jf. vedlagte bilag. Bilag Forslag til arbejdsplan for LUR i Forslaget til arbejdsplan for 2012 blev godkendt med følgende bemærkninger: Aftalen om refusion for varetagelse af klinisk studenterundervisning af lægestuderende forventes ikke at være afsluttet inden mødet i LUR den 26. marts Godkendelse af refusionsaftalen planlægges derfor rykket til mødet den 23. august Der er behov for en snarlig igangsættelse af arbejdet vedrørende udarbejdelse af en kommunikationsstrategi, hvis sagen fastholdes som dagsordenspunkt til mødet den 26. marts Det blev aftalt, at der nedsættes en arbejdsgruppe med henblik på udarbejdelse af et oplæg til kommunikationsstrategi. Det blev præciseret, at den forskningsstrategi, som skal udarbejdes, skal have fokus på Region Midtjylland og regionens særlige forskningsbehov. Der var enighed om, at arbejdsplanen for 2012 skal ses som en bruttoliste over de opgaver, som LUR skal beskæftige sig med, og at planen løbende kan justeres. 4. Fordeling af 17 mio. kr. til sundhedsforskning (OT/AF) At forslag til fordeling af de 17 mio. kr. til sundhedsforskning godkendes. At LUR udpeger en videnskabelig tovholder, der får til opgave at lave en litteraturgennemgang af den eksisterende viden og forskning på forskningsområderne. Der er med indgåelsen af Aftale om Budget 2012 for Region Midtjylland blandt andet afsat 17 mio. kr. til styrkelse af sundhedsforskningen i Region Midtjylland. Det fremgår af aftaleteksten, at de 17 mio. kr. til sundhedsforskning skal fordeles på følgende områder: Særlige indsatsområder, herunder akutområdet, svær overvægt, rehabilitering, sundhedstjenesteforskning og psykiatrisk forskning. 5

6 Opbygning/styrkelse af forskningsmiljøer på regionshospitalerne, herunder etablering af universitetsklinikker. Den højt specialiserede forskning og behandling på Universitetshospitalet, bl.a. gennem internationalisering. Sundhedsplanlægning i Region Midtjylland har udarbejdet et forslag til fordeling af de 17 mio. kr. Forslaget fremgår af vedlagte bilag. LUR s forslag til udmøntning af de 17 mio. kr. vil blive forelagt regionsrådet den 22. februar Bilag Aftale om Budget 2012 for Region Midtjylland. Notat: Forslag til fordeling af 17 mio. kr. til sundhedsforskning Kommissorium for en tværgående akutforskningsindsats i Region Midtjylland Kommissorium for en tværgående forskningsindsats inden for svær overvægt i Region Midtjylland Kommissorium for en tværgående forskningsindsats over for patienter med kronisk sygdom med fokus på rehabilitering Det blev godkendt, at LURs indstilling til regionsrådet vedrørende fordeling af de 17 mio. kr. til sundhedsforskning følger det udsendte forslag til fordeling, jf. nedenstående skema: Fordelingen af puljen til styrkelse af sundhedsforskningen i Region Midtjylland (pr. år) Område Beløb i 1000 kr. Særlige indsatsområder Akutområdet Svær overvægt Rehabilitering og sundhedstjenesteforskning Psykiatrisk forskning (inkl. børnepsykiatri) Opbygning/styrkelse af forskningsmiljøer på Regionshospitalerne, herunder etablering af universitetsklinikker Regionshospitalet Horsens 800 Regionshospitalet Randers 800 Hospitalsenheden Vest Hospitalsenhed Midt Præhospital 400 Paraplegiområdet (Hospitalsenhed Midt) 800 Højt specialiseret forskning og behandling på Universitetshospitalet, bl.a. gennem internationalisering af forskningen AUH Total LURs godkendelse af fordelingen er betinget af, at notatet Styrkelse af sundhedsforskningen i Region Midtjylland rettes til i henhold til følgende bemærkninger: Udmøntningen af midlerne til opbygning/styrkelse af forskningsmiljøerne på regionshospitalerne, herunder etablering af universitetsklinikker skal hæftes op på en række milestones. Det blev aftalt, at hvert hospital som første milestone fremlægger en plan for, hvordan forskningsmiljøet på hospitalet skal organiseres, og hvordan pengene skal anvendes. Frem- 6

7 læggelse af planerne skal ske på møde i LUR den 31. oktober Planerne skal inden da behandles på møde i Koordinationsudvalget for hospitaler og universitet. I notatet er foreslået en procedure for udvælgelse af gæsteprofessorer (øverst side 5). Udvælgelsesproceduren skal følge samme procedure, som gælder ved øvrige udpegninger, og hvor det således er Aarhus Universitet, der er ansvarlig for at udpege gæsteprofessorer. Anders Roed er behjælpelig med at præcisere formuleringen vedrørende udpegning af gæsteprofessorer. Det blev i øvrigt bemærket, at der med øremærkningen af midler til paraplegiområdet følger en stærk forventning om, at arbejdet med etablering af en universitetsklinik ved HE Midt på paraplegiområdet intensiveres betydeligt i den kommende tid. Jens Christian Djurhuus indvilligede i at indgå i de videre drøftelser om, hvordan pengene til paraplegiområdet anvendes mest hensigtsmæssigt. Udpegning af videnskabelige tovholdere LUR udpegede en videnskabelig tovholder til hvert af de tværgående forskningsområder samt det psykiatriske forskningsområde. De videnskabelige tovholdere har til opgave at lave en litteraturgennemgang af den eksisterende viden og forskning på det aktuelle område for på den baggrund at udarbejde et forskningsprogram. Det blev besluttet, at der blandt medlemmerne i LUR udpeges en sparringspartner til hvert af områderne. Følgende personer blev udpeget som videnskabelige tovholdere og sparringspartnere: Akutområdet: Videnskabelig tovholder: Professor, overlæge Hans Kirkegaard, Anæstesiologisk-Intensiv Afdeling, AUH Sparringspartner: Cheflæge Jørgen Schøler Kristensen, RH Horsens Svær overvægt: Videnskabelig tovholder: Professor, overlæge Bjørn Richelsen, Medicinsk Endokrinologisk Afdeling, AUH Institut for Klinisk Medicin, AU Sparringspartner: Cheflæge Claus Thomsen, AUH Rehabilitering og sundhedstjenesteforskning: Videnskabelig tovholder: Lektor, overlæge Claus Vinther Nielsen, Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Sparringspartner: Chefsygeplejerske Ida Gøtke, HE Vest Psykiatrisk forskning: Videnskabelig tovholder: Professor, ledende overlæge Povl Munk-Jørgensen, AUH, Riiskov Sparringspartner: Cheflæge Per Jørgensen, Psykiatri og Social 7

8 Det blev aftalt, at de videnskabelige tovholdere forud for mødet i LUR den 26. marts 2012 udarbejder et oplæg til forskningsprogram, herunder en kort beskrivelse af, hvordan det sikres, at forskningen inddrager de relevante parter på tværs af sundhedsvæsenet. Beskrivelserne fremsendes til Katrine Svane Jørgensen senest den 12. marts Det er de videnskabelige tovholdere, som er ansvarlige for at inddrage de tilknyttede sparringspartnere i det omfang, det findes nødvendigt. 5. Orientering om Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond, herunder godkendelse af budgetforslag for 2012 (OT/JK) At det godkendes, at henholdsvis stipendieudvalget og det videnskabelige bedømmelsesudvalg fortsætter i sin nuværende form, og at de nuværende medlemmer anmodes om at fortsætte arbejdet i de to udvalg. At der udpeges nye formænd for henholdsvis stipendieudvalget og det videnskabelige bedømmelsesudvalg, idet den nuværende formand for de to udvalg går på pension med udgangen af februar At budgetforslag for Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond for 2012 godkendes. Med indgåelsen af det nye aftalekompleks har LUR overtaget det ledelsesmæssige ansvar for Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond. Forskningsfonden yder økonomisk støtte til forskning inden for sundhedsvæsenet i Region Midtjylland og skal bidrage til, at forebyggelse, behandling, pleje og rehabilitering i regionen løbende udvikles på et højt niveau. En mere uddybende beskrivelse af forskningsfonden fremgår af vedlagte bilag. Organisering og administration af forskningsfonden Der er nedsat 2 udvalg under forskningsfonden, henholdsvis stipendieudvalget og det videnskabelige bedømmelsesudvalg. Idet den nuværende formand for ovennævnte udvalg, Jens Krogh fra og med udgangen af februar 2012 går af, er der behov for at få udpeget én eller flere nye formænd. LUR overtager de opgaver, der tidligere blev varetaget af forskningsfondens strategiudvalg, herunder udformning af strategier for anvendelsen af forskningsfondens midler, overordnet fordeling af forskningsfondens budget samt bedømmelse og prioritering af ansøgninger om større beløb til forskning. Inden behandlingen i LUR foretages der en videnskabelig bedømmelse af ansøgningerne i et videnskabeligt bedømmelsesudvalg. Forskningsfondens budget for 2012 Forskningsfondens budget for 2012 udgør kr. Puljen til styrkelse af sundhedsforskningen i Region Midtjylland på kr. er ikke medtaget i dette beløb, da denne pulje ikke er 8

9 tilført forskningsfondens budget, men udgør en selvstændig budgetpost under Fælles udgifter og indtægter på Sundhedsområdet. I 2011 forventes der pt. et mindreforbrug for forskningsfonden, som søges overført som tillægsbevilling til 2012-budgettet. Mindreforbruget skyldes periodeforskydninger af udbetalinger mellem budgetårene. Mindreforbruget kan først endeligt fastsættes ved afslutningen af regnskabsåret 2011, men et foreløbigt skøn er, at mindreforbruget udgør ca kr., som især skyldes, at et beløb på kr. til Proof of Concept først forventes udbetalt i 2012, jf. nedenfor. I 2012 er der disponeret kr. til eksisterende tilsagn om forskningsstøtte. De pågældende tilsagn fremgår af vedlagte oversigt over forslag til forskningsfondens budget for I de eksisterende tilsagn er medtaget kr. som er skønnede udgifter til statistikkonsulentordning (Vestdansk Sundhedsvidenskabelig Forskningsforum). Ordningen administreres af Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet, og udgifterne til honorar til statistikkonsulenterne afholdes af forskningsfonden. Herudover foreslås der afsat i alt kr. til korterevarende stipendier og seniorstipendier samt kr. til stipendier til forskningsårsstuderende. Det foreslås, at beløbet på kr. til korterevarende stipendier og seniorstipendier fordeles af forskningsfondens hidtidige stipendieudvalg, som foreslås anmodet om at fortsætte til og med Stipendieudvalget er fælles for Region Midtjylland og Region Nordjylland, og udvalget bedømmer ansøgninger fra begge regioner. Det foreslås, at stipendierne udbydes i foråret Beløbet på kr. til forskningsårsstuderende foreslås udbetalt til Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet, som fordeler beløbet til samfinansierede stipendier af kr., hvor forskningsfondens andel udgør 50 pct. Der foreslås afsat kr. til Proof of Concept-aktiviteter. Beløbet fordeles af Region Midtjyllands Patentudvalg. Beløbet er forhøjet med kr. i forhold til 2011, hvilket skyldes, at det først i 2012 er muligt at udbetale et beløb på kr. til en ansøgning, der er indkommet i ved udgangen af Endelig foreslås der afsat kr. til øvrige udgifter, herunder udgifter til administration af forskningsfonden. Såfremt ovenstående dispositioner godkendes, er der ca kr. til rådighed til yderlig forskningsstøtte i Beløbet er excl. overførsel fra 2011, da overførsel fra 2011 forudsætter regionsrådets godkendelse. Bilag Beskrivelse af Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond. Budgetforslag for 2012 for Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond. 9

10 LUR godkendte, at henholdsvis stipendieudvalget og det videnskabelige bedømmelsesudvalg fortsætter i sin nuværende form, og at de nuværende medlemmer anmodes om at fortsætte. Sundhedsplanlægning sørger for at orientere medlemmerne af de to udvalg. Det blev aftalt, at en oversigt over medlemmerne i stipendieudvalget og det videnskabelige bedømmelsesudvalg sendes til LUR til orientering. Christian Boel blev udpeget som formand for både stipendieudvalget og det videnskabelige bedømmelsesudvalg. Endelig blev budgetforslaget for Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond for 2012 godkendt. LUR drøftede, hvilke principper der skal lægges til grund for den fremadrettede fordeling af midler fra forskningsfonden. Det blev aftalt, at det tilstræbes at opnå en ligelig fordeling af midlerne mellem Aarhus Universitetshospital på den ene side og på den anden side regionshospitalerne, inkl. regionspsykiatrien og Præhospitalet. Såfremt der i forbindelse med en ansøgningsrunde ikke kommer tilstrækkeligt med kvalificerede ansøgere til at opnå fuld anvendelse af midlerne til ét af områderne, vil midlerne i stedet kunne udloddes til ansøgere fra det andet område. 6. Strategiproces på Aarhus Universitet (AF) At LUR tager Allan Flyvbjergs orientering til efterretning. Dekan Allan Flyvbjerg orienterer om strategi- og målsætningsproces for på Aarhus Universitet. Med henblik på at vedtage en ny strategi for Aarhus Universitet i 2012 er der i sommeren 2011 igangsat en strategiproces på tre niveauer: Mål- og handleplaner på institutniveau Hovedområdets strategisammenfatning Samlet strategi for Aarhus Universitet Første fase består af en bottom up proces, hvor institutterne arbejder med mål og handleplaner i forhold til strategiske indsatsområder, der er udpeget i AUs nuværende strategi samt forslag til en benchmarkingproces. Institutternes endelige handleplaner skal afleveres primo 2012 med henblik på fremlæggelse ved møde i Aarhus Universitets bestyrelse 29. februar I forhold til arbejdet i LUR har alle mål- og handleplaner på Faculty of Health Sciences betydning, men Institut for Klinisk Medicin og Institut for Folkesundhed kalder selvsagt på særlig opmærksomhed. På disse institutter udgår samarbejdet med det samlede sundhedsvæsen i Region Midtjylland særlige indsatsområder. 10

11 På grundlag af institutternes mål- og handleplaner udarbejdes en strategisammenfatning for Health. Også denne skal afleveres primo 2012 med henblik på fremlæggelse ved møde i Aarhus Universitets bestyrelse 29. februar Strategisammenfatningen er som alt strategiarbejdet på Aarhus Universitet tematiseret ud fra universitetets tværgående indsatsområder: Forskning Uddannelse Talentudvikling Videnudveksling I tillæg hertil har Health et særligt indsatsområde vedrørende samarbejdet med det samlede sundhedsvæsen i Region Midtjylland. Ovenstående skal resultere i en samlet strategi for Aarhus Universitet. Den ventes endeligt godkendt af bestyrelsen for Aarhus Universitet i oktober Den samlede strategi vil ligeledes være tematiseret fra universitetets tværgående indsatsområder. Allan Flyvbjerg redegjorde for den målsætningsproces, Aarhus Universitet i øjeblikket gennemgår. De øvrige repræsentanter fra universitetet supplerede med beskrivelse af de største udfordringer i processen. En særlig udfordring, som der er behov for at se på fremover, er, at der ikke i tilstrækkelig grad drages nytte af de kompetencer, som de uddannede ph.d. ere besidder. Det blev understreget, at universitetet er meget opmærksom på, at målsætningsprocessen for Aarhus Universitet ikke kommer i utakt med de regionale strategier. Der er ikke lagt op til en egentlig høring af universitetets strategi på sundhedsområdet. Universitetet vil dog gerne sørge for at sende strategien til kommentering i regionalt regi, inden den offentliggøres. Regionen tilkendegav at være meget interesseret i denne mulighed for at give bemærkninger til strategien. Allan Flyvbjerg gjorde afslutningsvis opmærksom på, at universitetet i øjeblikket har stor opmærksomhed på EU-området og mulighederne for at søge forskningsmidler via EU-kanaler. 7. Orientering om status for aftale vedrørende samarbejde på folkesundhedsområdet mellem Aarhus Universitet og Region Midtjylland (SK) At orienteringen tages til efterretning. En arbejdsgruppe har arbejdet på at lave en ny aftale vedrørende samarbejdet på folkesundhedsområdet mellem Aarhus Universitet og Region Midtjylland. Arbejdsgruppen har bestået af følgende personer: Institutleder Søren Kjærgaard, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet Prodekan for videnudveksling, Michael Hasenkam, Health, Aarhus Universitet Chefrådgiver Anders Roed, Health, Aarhus Universitet Centerchef Mette Kjølby, Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland 11

12 Projektchef Jens Krogh, Sundhedsplanlægning, Region Midtjylland Vicekontorchef Bjarne Hammershøj, Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland De væsentligste ændringer i forhold til den eksisterende aftale er, at folkesundhedsområdet med den nye aftale bliver en integreret del af det øvrige universitet-regionssamarbejde på sundhedsområdet, og at regionens samarbejde med universitetet på dette område fremover også kommer til at omfatte Nære Sundhedstilbud. Et endeligt oplæg til aftale på folkesundhedsområdet forventes forelagt LUR til godkendelse på møde den 26. marts Søren K. Kjærgaard indledte med at udtrykke stor tilfredshed med indgåelsen af det nye aftalekompleks. Den nye samarbejdskonstruktion mellem universitetet og regionen vurderes at være unik både i et nationalt og et europæisk perspektiv dette gælder i særdeleshed for folkesundhedsområdet. Samarbejdet mellem aktørerne på folkesundhedsområdet er ikke nyt det nye er derimod, at aktiviteterne på området kobles sammen i et fælles ledelsesmæssigt organ. Aftalen vedrørende samarbejdet på folkesundhedsområdet forventes at være på plads inden mødet i LUR den 26. marts Aftale vedrørende refusion for varetagelse af klinisk studenterundervisning af lægestuderende (JK) At orienteringen tages til efterretning. At det godkendes, at hospitalernes udgifter til forberedelse og afholdelse af kirurgieksamener (OSCE-eksamener) afklares direkte mellem universitetet og den enkelte læge og hermed afklares udenom refusionsaftalen. En arbejdsgruppe med repræsentation fra Health, Aarhus Universitet, Planlægningsafdelingen, Aarhus Universitetshospital og Sundhedsplanlægning, Region Midtjylland har arbejdet på at lave en ny aftale mellem Aarhus Universitet og Region Midtjylland vedrørende refusion for varetagelse af klinisk studenterundervisning af lægestuderende. Aftaleudkastet planlægges forelagt Koordinationsudvalget for hospitaler og universitet på møde i februar 2012 med henblik på afklaring af en række udestående spørgsmål i afregningsmodellen. Et forslag til en endelig aftale planlægges herefter forelagt LUR til godkendelse på møde den 26. marts Der udarbejdes i første omgang en interimaftale, som beskriver rammerne for refusion for de første to semestre på medicinstudiet (inflammation og abdomen). Interimaftalen gælder i en overgangsperiode, indtil alle semestre på den nye studieordning er udrullet. Interimaftalen vil i denne 12

13 periode blive løbende udbygget i takt med, at de øvrige semestre fastlægges. En endelig aftale iværksættes 1. september 2014, når alle semestre er udrullet. For så vidt angår hospitalernes refusion for varetagelse af klinisk studenterundervisning i efteråret 2011 vil afregningen ske i henhold til den eksisterende model. Såfremt refusionsbeløbet ved afregning med den nye model viser sig at afvige fra de opgjorte beløb, vil der ske en efterregulering i Eksamen i kirurgi Ét af elementerne i kandidatuddannelsen for lægestuderende er, at der på 2. semester skal afholdes eksamen i kirurgi. Den nye studieordning lægger op til en eksamensform, hvor de studerende prøves af ved en række forskellige stationer - en eksamensform som kræver deltagelse af et betydeligt antal læger. Med henblik på at undgå at afholdelsen af kirurgieksamen får for stor indvirkning på det daglige arbejde på afdelingerne, vurderes det mest hensigtsmæssigt at afholde eksamenerne på lørdage. Det foreslås således, at de deltagende læger påtager sig eksamensopgaven uden for normal arbejdstid om lørdagen - og så honoreres direkte fra universitetet, dvs. uden om refusionsaftalen. Refusionsaftalen er endnu ikke på plads, idet der har vist sig at være en række tekniske udfordringer i at få beskrevet den nye afregningsmodel. Det blev understreget, at det i den nye afregningsmodel skal være meget synligt for afdelingerne, hvilken refusion de modtager for varetagelse af den kliniske undervisning. Sundhedsplanlægning sørger for at indkalde de relevante personer til et nyt møde med henblik på snarlig færdiggørelse af refusionsaftalen. Jens Christian Djurhuus gjorde opmærksom på, at refusionen for efterårssemestret 2011 er udbetalt i henhold til den eksisterende afregningsmodel. Såfremt refusionsbeløbet ved afregning med den nye model viser sig at afvige fra de opgjorte beløb, vil der ske en efterregulering i For så vidt angår OSCE-eksamen har universitetet beregnet, at udgifterne til OSCE-eksamenen beløber sig til ca. 3 mio. kr. pr. år. Det har vist sig ikke at være muligt at gennemføre OSCEeksamenen i 2012, hvilket i særdeleshed hænger sammen med den udfordring det er at samle de 120 kirurger, som der er behov for til at deltage i eksamenerne. Der arbejdes i øjeblikket intenst på at få løst problemet. I 2012 vil OSCE blive erstattet af en multiple choice-eksamen. Det blev fra hospitalsrepræsentanterne bemærket, at fravær af 120 kirurger på en almindelig arbejdsdag vil være forbundet med et meget stort produktionstab for et hospital. Der blev hermed givet opbakning til forslaget om at afholde OSCE-eksamenen udenfor almindelig arbejdstid, fx på lørdage. 9. Ny tilknytningsform mellem hospitaler og universitet (JK) 13

14 At udkast til aftale om ny tilknytningsform drøftes. Med indgåelsen af det nye aftalekompleks for samarbejdet på sundhedsområdet mellem Health, Aarhus Universitet og Region Midtjylland er der blandt andet indgået aftale om, at regionshospitalerne, inkl. regionspsykiatrien og Præhospitalet i Region Midtjylland kan blive tilknyttet Aarhus Universitet på ét eller flere af følgende niveauer: Universitetsklinikker Universitære samarbejdsaftaler Konkrete, enkeltstående forskningsprojekter Universitetsmæssige enkeltstillinger Der har efterfølgende vist sig et behov for at tilføje endnu en form for tilknytning med henblik på at give mulighed for universitetstilknytning af centre, som dækker flere specialer. Institut for Klinisk Medicin og Hospitalsenhed Midt har bidraget til beskrivelsen af en ny tilknytningsform, som giver mulighed for, at enheder på et regionshospital, inkl. regionspsykiatrien og Præhospitalet kan blive tilknyttet Aarhus Universitet via centerdannelse baseret på et interessefællesskab fra flere specialer. Den nye tilknytningsform er beskrevet i vedlagte udkast til supplerende aftale. Aftaleudkastet har været forelagt Klinikforum, hvor der var opbakning til, at centre, som dækker flere specialer, kan få en universitær tilknytning. Det blev foreslået, at der i stedet for at tilføre en ny tilknytningsform laves en uddybende beskrivelse af tilknytningsformen universitetsklinik med henblik på, at denne også kan rumme universitetstilknytning af centre, som dækker flere specialer. Bilag Udkast til aftale om ny tilknytningsform. Problemstillingen vedrørende universitetstilknytning af et center, som dækker flere specialer, blev drøftet, herunder hvorvidt en centerdannelse fx Diagnostisk Center i Silkeborg eller Hammel Neurocenter - skal kunne rummes inden for konceptet for universitetsklinikker. Det blev aftalt, at punktet sættes på dagsordenen igen på næste møde, og at der inden da er behov for yderligere sagsbehandling. Sundhedsplanlægning sørger for at indkalde de relevante personer til et møde med henblik på afklaring af spørgsmålet. 10. Forskningsprofiler for regionshospitalerne, regionspsykiatrien og Præhospitalet (JK) : At beskrivelserne af forskningsprofilerne for regionshospitalerne, regionspsykiatrien og Præhospitalet tages til efterretning. 14

15 Region Midtjylland og Aarhus Universitet har igennem en længere årrække haft fokus på at styrke forskningen ved regionshospitalerne, inkl. regionspsykiatrien og Præhospitalet. Et led i denne bestræbelse har været at beskrive deres forskning og satsning på udvalgte forskningsområder. Derudover er formålet med forskningsprofilerne, at de skal bruges til at fastlægge en strategi for: Akademisk oprustning på de enkelte regionshospitaler samt i regionspsykiatrien og Præhospitalet Koordinering af forskningen på tværs af regionen Igangsættelse af forskningsprojekter og koordinering af projekter finansieret af regionens sundhedsvidenskabelige forskningsfond Etablering af professorater ved regionshospitalerne og regionspsykiatrien og på sigt også Præhospitalet Fastlæggelse af tilknytningsformer til Aarhus Universitet I løbet af efteråret 2010 og foråret 2011 har regionshospitalerne, regionspsykiatrien og Præhospitalet indsendt deres forskningsprofiler. Dernæst fulgte en møderække i marts og april 2011 med fast deltagelse fra Institut for Klinisk Medicin, regionens administration, de respektive hospitalsledelser og flere af de forskningskoordinerende lektorer. På møderne blev de enkelte forskningsprofiler gennemgået, og hospitalernes satsningsområder blev drøftet. Ved samme lejlighed blev tanken om et tværgående forskningssamarbejde omkring akutforskning, svær overvægt, rehabilitering og sundhedstjenesteforskning præsenteret. Regionsrådet ønskede med vedtagelsen af aftale om budget for 2012 at se en beskrivelse af de enkelte hospitalers forskningsprofiler. Det har ført til vedlagte sammenskrivning af forskningsprofilerne for regionshospitalerne, regionspsykiatrien og Præhospitalet, som er blevet forelagt regionsrådet den 14. december Den vedlagte sammenskrivning af forskningsprofilerne indeholder for hver enhed en forskningsstrategi og en omtale af deres forskningsindsats. Derudover præsenteres de tre tværgående forskningsområder. Og til sidst præsenteres initiativet om, at et speciale eller en afdeling ved et regionshospital kan opnå status af universitetsklinik. Sammenskrivning af forskningsprofilerne version 1.0 er første bud på, hvordan en fælles regional forskningsprofil kan se ud. LUR vil følge op på forskningsprofilerne på deres møde den 31. oktober Bilag Forskningsprofilen for regionshospitalerne, Præhospitalet og regionspsykiatrien Orienteringen blev taget til efterretning. 15

16 Jens Krogh orienterede om, at der jf. arbejdsplanen for LUR i 2012 er lagt op til, at der forud for mødet i LUR den 31. oktober 2012 laves en opdateret version af forskningsprofilerne. Det er forventningen, at tildelingen af midler fra puljen til sundhedsforskning, jf. punkt 4, vil være afspejlet i de opdaterede versioner af forskningsprofilerne. 11. Kommunikationsstrategi for universitet-regionssamarbejdet på sundhedsområdet (JK) At orienteringen tages til efterretning. Der er i december 2011 afholdt møde mellem repræsentanter fra kommunikationsafdelingerne ved henholdsvis Health, Aarhus Universitet og Region Midtjylland. Der vil på baggrund af dette møde blive udarbejdet en strategi for kommunikationen omkring de indgående samarbejdsaftaler på sundhedsområdet mellem universitetet og regionen. Der vil på mødet blive orienteret om forslaget til kommunikationsplan. En foreløbig plan for kommunikationen omkring indgåelsen af aftalekomplekset blev runddelt, og Jens Krogh orienterede om planen for kommunikationen omkring de indgåede samarbejdsaftaler. Orienteringen blev taget til efterretning. Det blev foreslået, at der i listen over historier indarbejdes en historie relateret til folkesundhedsområdet. 12. Orientering om regionshospitalernes, inkl. regionspsykiatriens og Præhospitalets adgang til ydelser fra Forskningsstøtteenheden (JK) At orienteringen tages til efterretning. Som det fremgår af bilag til aftalen om forskningsstøttende faciliteter er det hensigten, at regionshospitalerne, regionspsykiatrien og Præhospitalet fremover skal have samme muligheder for at trække på ydelser fra Forskningsstøtteenheden, som Aarhus Universitetshospital har i dag. Det er aftalt med Forskningsstøtteenheden, at der i forlængelse af indgåelsen af det overordnede aftalekompleks for samarbejdet på sundhedsområdet igangsættes en proces med henblik på forventningsafstemning mellem Forskningsstøtteenheden og regionshospitalerne, inkl. regionspsykiatrien og Præhospitalet omkring levering af ydelser fra enheden til forskere og ph.d.-studerende. 16

17 Som første led i processen, vil der blive arrangeret en præsentationsrunde, hvor Forskningsstøtteenheden besøger hver hospitalsenhed, inkl. regionspsykiatrien og Præhospitalet og introducerer de ydelser, der kan tilbydes. Regionshospitalerne, regionspsykiatrien og Præhospitalet vil i samme ombæring få adgang til Forskningsstøtteenhedens fondsdatabase, ligesom der vil være mulighed for at indgå aftaler med Forskningsstøtteenheden om, at hospitalsenhederne inkl. regionspsykiatrien og Præhospitalet kan rekvirere de to kurser Den Succesfulde Ansøgning og Bevillingslandskabet i Danmark og udlandet. Det er forventningen, at Forskningsstøtteenhedens præsentationsrunde vil blive afviklet i løbet af februar/marts Hospitalerne vil blive orienteret yderligere herom i løbet af januar Den samlede plan for processen fremgår af vedlagte bilag. Bilag Aftale om forskningsstøttende faciliteter, inkl. bilag vedrørende det fremtidige samarbejde mellem Forskningsstøtteenheden og hospitalerne, inkl. regionspsykiatrien og Præhospitalet i Region Midtjylland. Jens Krogh orienterede om, at Forskningsstøtteenheden i løbet af de kommende måneder forventes at besøge regionshospitalerne, inkl. regionspsykiatrien og Præhospitalet med henblik på præsentation af ydelserne ved Forskningsstøtteenheden. Ole Thomsen bemærkede, at det i regi af Strategisk Sundhedsledelsesforum er blevet aftalt, at den økonomiske kompensation til Aarhus Universitetshospital for at give regionshospitalerne, inkl. regionspsykiatrien og Præhospitalet adgang til Forskningsstøtteenhedens ydelser, vil være begrænsede. 13. Orientering vedrørende planer om etablering af et nationalt center for forskningsbaseret sundhedsrådgivning (JK) At orienteringen tages til efterretning. Med henblik på at etablere et nationalt center for forskningsbaseret sundhedsrådgivning er der nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Aarhus Universitet og Region Midtjylland. Der planlægges en intern workshop med få og skarpe diskussionsoplæg. Workshoppen forventes afholdt primo februar Målsætningen med workshoppen er at identificere relevante samarbejdsfelter og beskrive initiativets målgrupper, leverancer og output. Endvidere arbejdes der på et notat, som primært skal fungere som input til workshoppen i januar. Notatet kan desuden bruges som input i arbejdsgruppens slutdokument, som forventes at foreligge ca. marts

18 Jens Krogh redegjorde kort for baggrunden for arbejdet med at etablere et nationalt center for forskningsbaseret sundhedsrådgivning. En arbejdsgruppe er i øjeblikket i gang med at udarbejde et visionspapir for centret med henblik på afholdelse af en workshop formentlig ultimo februar Orienteringen blev taget til efterretning. 14. Eventuelt Intet til referat. 15. Næste møder Der er lagt følgende plan for møder i LUR i 2012: Mandag den 26. marts 2012, kl på Aarhus Universitet, mødelokale Torsdag den 23. august 2012, kl i Regionshuset Viborg, mødelokale B4, 1. sal Onsdag den 31. oktober 2012, kl på Aarhus Universitet, mødelokale Der er udsendt elektroniske mødeindkaldelser til møderne. Intet til referat. /KSJ 18

2. Formål 3. Ansvarsfordeling 4. Parter 5. Ledelsesstruktur

2. Formål 3. Ansvarsfordeling 4. Parter 5. Ledelsesstruktur Hovedaftale vedrørende samarbejde om forskning, talentudvikling, uddannelse og videnudveksling på sundhedsområdet mellem Faculty of Health Sciences (Health), Aarhus Universitet og Region Midtjylland 1.

Læs mere

BILAG TIL AFTALE MELLEM AARHUS UNIVERSITET OG REGI- ONSHOSPITALERNE I REGION MIDTJYLLAND

BILAG TIL AFTALE MELLEM AARHUS UNIVERSITET OG REGI- ONSHOSPITALERNE I REGION MIDTJYLLAND BILAG TIL AFTALE MELLEM AARHUS UNIVERSITET OG REGI- ONSHOSPITALERNE I REGION MIDTJYLLAND Aftale om tilknytningsformer Regionshospitalerne, regionspsykiatrien og Præhospitalet i Region Midtjylland er med

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET OVERLIGGERNOTAT. Nyt aftalekompleks for samarbejdet på sundhedsområdet mellem Aarhus Universitet og Region Midtjylland

AARHUS UNIVERSITET OVERLIGGERNOTAT. Nyt aftalekompleks for samarbejdet på sundhedsområdet mellem Aarhus Universitet og Region Midtjylland OVERLIGGERNOTAT Nyt aftalekompleks for samarbejdet på sundhedsområdet mellem Aarhus Universitet og Region Midtjylland Baggrund Der har inden regionsdannelsen eksisteret et samarbejde mellem Aarhus Universitet

Læs mere

Principnotat om universitetsklinikker

Principnotat om universitetsklinikker Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Principnotat om universitetsklinikker Med indgåelsen af et nyt aftalekompleks

Læs mere

Region Midtjylland. Referat

Region Midtjylland. Referat Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 14. december 2012 /KRIDRE Referat af mødet i Koordinationsudvalg for folkesundhedsområdet 5. december 2012 kl. 13:00 i Regionshuset Århus, Olof Palmes Allé 15, Lok.

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET OVERLIGGERNOTAT. Nyt aftalekompleks for samarbejdet på sundhedsområdet mellem Aarhus Universitet og Region Midtjylland

AARHUS UNIVERSITET OVERLIGGERNOTAT. Nyt aftalekompleks for samarbejdet på sundhedsområdet mellem Aarhus Universitet og Region Midtjylland OVERLIGGERNOTAT Nyt aftalekompleks for samarbejdet på sundhedsområdet mellem Aarhus Universitet og Region Midtjylland Baggrund Der har inden regionsdannelsen eksisteret et samarbejde mellem Aarhus Universitet

Læs mere

Referat til mødet i LUR - Ledelsesforum for Universitet- Regionssamarbejdet 5. december 2013 kl. 09:00 i Regionshuset Viborg, mødelokale B1, 1.

Referat til mødet i LUR - Ledelsesforum for Universitet- Regionssamarbejdet 5. december 2013 kl. 09:00 i Regionshuset Viborg, mødelokale B1, 1. Sundhed Viborg, den 27. marts 2014 /katjor Referat til mødet i kl. 09:00 i Regionshuset Viborg, mødelokale B1, 1. sal Mødet afholdes som videomøde kl. 9.00-10.00. Der er booket videolokale følgende steder:

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Aftalegrundlaget er dynamisk og et udtryk for det aktuelle samarbejde og skal som sådan løbende ajourføres.

AARHUS UNIVERSITET. Aftalegrundlaget er dynamisk og et udtryk for det aktuelle samarbejde og skal som sådan løbende ajourføres. Aftale vedrørende samarbejde om forskning og undervisning mellem Health, Aarhus Universitet og regionshospitalerne, inkl. regionspsykiatrien og Præhospitalet i Region Midtjylland 1. Indledning Blandt andet

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat

Region Midtjylland Sundhed. Referat Region Midtjylland Sundhed 30. juni 2015 /ELSJOA Referat til møde i Koordinationsudvalg for hospitaler og universitet 26. maj 2015 kl. 15:30 i HL's mødelokale, Nørrebrogade 44 Indholdsfortegnelse Pkt.

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat

Region Midtjylland Sundhed. Referat Region Midtjylland Sundhed 5. marts 2015 /ELSJOA Referat til møde i Koordinationsudvalg for hospitaler og universitet 26. januar 2015 kl. 12:00 i Olof Palmes Alle 15, lokale 13 Indholdsfortegnelse Pkt.

Læs mere

Referat til mødet i LUR - Ledelsesforum for Universitet- Regionssamarbejdet 26. februar 2014 kl. 12:00 i Regionshuset Viborg, mødelokale B1, 1.

Referat til mødet i LUR - Ledelsesforum for Universitet- Regionssamarbejdet 26. februar 2014 kl. 12:00 i Regionshuset Viborg, mødelokale B1, 1. Sundhed Viborg, den 27. marts 2014 /katjor Referat til mødet i kl. 12:00 i Regionshuset Viborg, mødelokale B1, 1. sal Mødet afholdes kl. 12.00-14.00. Der serveres frokost samt kaffe, te og frugt til mødet.

Læs mere

Virkemidler. Regionale fonde og puljer til understøttelse af forskningssamarbejdet på folkesundhedsområdet

Virkemidler. Regionale fonde og puljer til understøttelse af forskningssamarbejdet på folkesundhedsområdet Virkemidler Regionale fonde og puljer til understøttelse af forskningssamarbejdet på folkesundhedsområdet Folkesundhed i Midten GENEREL PRÆSENTATION PRÆSENTATION AF SAMARBEJDSKONSTRUKTIONEN www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

20. december Side 1

20. december Side 1 20. december 2016 Hovedaftale vedrørende samarbejde om forskning, udvikling og uddannelse på sundhedsområdet mellem Region Midtjylland, VIA University College, VIA Sundhed og Aarhus Universitet, Health

Læs mere

Referat. til mødet i LUR - Ledelsesforum for Universitet- Regionssamarbejdet

Referat. til mødet i LUR - Ledelsesforum for Universitet- Regionssamarbejdet Sundhed Viborg, den 19. marts 2013 /katjor Referat til mødet i kl. 17:00 i Aarhus Universitet, Nordre Ringgade 1, bygning 1431, lokale 021/023 OPDATERET DAGSORDEN Mødet afholdes kl. 17.00-20.00. Indholdsfortegnelse

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET HØRINGSOPLÆG

AARHUS UNIVERSITET HØRINGSOPLÆG AARHUS UNIVERSITET HØRINGSOPLÆG Vedr. samarbejdet mellem Health, Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital, Risskov, Region Midtjylland om psykiatrisk forskning og registrering Dato: 14.06.2012

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET HEALTH

AARHUS UNIVERSITET HEALTH Kommissorium for gennemgang af forskning og faglig udvikling inden for de kliniske specialers faglige områder på tværs af hospitalerne i Region Midtjylland (2013/2014) i samarbejde mellem Region Midtjylland

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat

Region Midtjylland Sundhed. Referat Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 11. januar 2013 /THETOU Refer til mødet i Koordinionsudvalg for hospitaler og universitet 19. december 2012 kl. 08:30 i Mødelokale 1B, AUH Skejby Indholdsfortegnelse

Læs mere

Administrationsgrundlag

Administrationsgrundlag Administrationsgrundlag Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond Sundhedsplanlægning Regionshuset Viborg Administrationsgrundlaget er godkendt af Ledelsesforum for Universitets- Regionssamarbejdet

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat

Region Midtjylland Sundhed. Referat Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 9. januar 2014 /SANNBJ Refer til mødet i Koordinionsudvalg for hospitaler og universitet 4. december 2013 kl. 09:00 i Mødelokale 16 (stueetagen), Regionshuset Aarhus

Læs mere

US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET

US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET STRUKTUR, ROLLE OG FUNKTION Arbejdsgruppen om akademiske råd, 12. oktober 2011 2 DISPOSITION Indhold Indledning Universitetslovens bestemmelser...

Læs mere

1. møde i bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin

1. møde i bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin REFERAT 1. møde i bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin 2017-2020 Dato og sted Torsdag 27. april 2017 kl. 16.00 18.00 Sundheds og Ældreministeriet, Holbergsgade 6, 1057 København

Læs mere

Lovkrav om forskning

Lovkrav om forskning Sundhedsforskning i Region Midtjylland Udvalget vedrørende forskning, teknologi og innovation i sundhedsvæsenet www.regionmidtjylland.dk Lovkrav om forskning Sundhedsloven 194: Regionsrådet skal sikre

Læs mere

Referat til mødet i LUR - Ledelsesforum for Universitet- Regionssamarbejdet 31. oktober 2012 kl. 16:30 i Aarhus Universitet, mødelokale

Referat til mødet i LUR - Ledelsesforum for Universitet- Regionssamarbejdet 31. oktober 2012 kl. 16:30 i Aarhus Universitet, mødelokale Sundhed Viborg, den 27. november 2012 /katjor Referat til mødet i kl. 16:30 i Aarhus Universitet, mødelokale 1611-121 Mødet afholdes kl. 16.30-19.30. Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Velkomst og orientering

Læs mere

Region Midtjylland Referat til mødet i Koordinationsudvalg for folkesundhedsområdet 24. februar 2014 kl. 13:00 i Olof Palmes Allé 15, Lok.

Region Midtjylland Referat til mødet i Koordinationsudvalg for folkesundhedsområdet 24. februar 2014 kl. 13:00 i Olof Palmes Allé 15, Lok. Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 10. marts 2014 /KRIDRE Refer til mødet i Koordinionsudvalg for folkesundhedsområdet 24. februar 2014 kl. 13:00 i Olof Palmes Allé 15, Lok. 13 Indholdsfortegnelse

Læs mere

HEALTH AARHUS UNIVERSITET NOTAT

HEALTH AARHUS UNIVERSITET NOTAT Møde den: 15. juni 2017 kl. 13.00 16.00, Bygning 1261, lokale 118 Deltagere: Niels Trolle Andersen, Annette Bachmann, Ask Vest Christiansen, Charlotte Delmar, Loni Ledderer, Klavs Madsen, Claus Vinther

Læs mere

Bilag 1: Stillings- og funktionsbeskrivelser for professorer og akademiske koordinatorer på sundhedsområdet i Region Midtjylland

Bilag 1: Stillings- og funktionsbeskrivelser for professorer og akademiske koordinatorer på sundhedsområdet i Region Midtjylland 22. maj 2015 Bilag 1: Stillings- og funktionsbeskrivelser for professorer og akademiske koordinatorer på sundhedsområdet i Region Midtjylland Bilag til aftalen: Aftale om professorer og akademiske koordinatorer

Læs mere

Administrationsgrundlag

Administrationsgrundlag Administrationsgrundlag Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond Sundhedsplanlægning Regionshuset Viborg Administrationsgrundlaget er godkendt af Ledelsesforum for Universitets- Regionssamarbejdet

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat. til møde i Akutprogramstyregruppe 18. juni 2015 kl. 08:00 i F4, Regionshuset i Viborg

Region Midtjylland Sundhed. Referat. til møde i Akutprogramstyregruppe 18. juni 2015 kl. 08:00 i F4, Regionshuset i Viborg Region Midtjylland Sundhed 1922. juni 2015 /ANBROE Referat til møde i Akutprogramstyregruppe 18. juni 2015 kl. 08:00 i F4, Regionshuset i Viborg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Godkendelse af referat

Læs mere

Koncern HR, Stab. 7. november 2017 /THOCHT. Referat

Koncern HR, Stab. 7. november 2017 /THOCHT. Referat Koncern HR, Stab 7. november 2017 /THOCHT Referat til møde i Koordinationsudvalg for uddannelse 2. oktober 2017 kl. 11:30 i VIA University College, Administrationsbygningen, Hedeager 2, 8200 Aarhus N,

Læs mere

Forretningsorden. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Forretningsorden. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Forretningsorden Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 2 Indhold 1: Baggrund... 4 2: Partnerskabets sammensætning... 4 3: Koordineringsgruppe... 5 4: Sekretariat...

Læs mere

Professorer ved Aarhus-hospitalerne i Aarhus Universitetshospital (AUH, Aarhus): Ansættelsesforhold, ansvar og opgaver

Professorer ved Aarhus-hospitalerne i Aarhus Universitetshospital (AUH, Aarhus): Ansættelsesforhold, ansvar og opgaver Bilag til aftalen: Professorer ved Aarhus-hospitalerne i Aarhus Universitetshospital (AUH, Aarhus): Ansættelsesforhold, ansvar og opgaver Indhold Side Funktionsbeskrivelse for koordinerende klinisk lærestolsprofessor

Læs mere

Program. Hvilke forventninger har AU til omfanget af undervisning Studieordningen Semesterkoordinatoren

Program. Hvilke forventninger har AU til omfanget af undervisning Studieordningen Semesterkoordinatoren Program Hvilke forventninger har AU til omfanget af undervisning Studieordningen Semesterkoordinatoren Hvad bestemmer behovet for lektorer Undervisningen skal så vidt muligt være forskningsbaseret Hvad

Læs mere

Dagsorden til møde i Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social

Dagsorden til møde i Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social Psykiatri og Social Administrationen HR og Uddannelse Tingvej 15 A, 2. sal Postboks 36 DK-8800 Viborg Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social Dagsorden til møde i Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social

Læs mere

HEALTH AARHUS UNIVERSITET

HEALTH AARHUS UNIVERSITET Møde den: 30. juni 2016 kl. 13.00-16.00 Frokoststuen 1260 Deltagere: Niels Trolle Andersen, Annette Bachmann, Ask Vest Christiansen, Loni Ledderer, Klavs Madsen, Kim Overvad, Torben Sigsgaard Afbud: Charlotte

Læs mere

3. møde i bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin

3. møde i bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin REFERAT 3. møde i bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin 2017-2020 Dato og sted Tirsdag 15. august 2017 kl. 16.00 18.00 Sundheds og Ældreministeriet, Holbergsgade 6, 1057 København

Læs mere

Funktionsbeskrivelse for koordinerende klinikprofessor ved Aalborg Universitetshospital... 2

Funktionsbeskrivelse for koordinerende klinikprofessor ved Aalborg Universitetshospital... 2 Funktionsbeskrivelse for professorer Indhold Funktionsbeskrivelse for koordinerende klinikprofessor ved Aalborg Universitetshospital... 2 Funktionsbeskrivelse for klinisk lærestolsprofessor ved Klinisk

Læs mere

Program. Hvilke forventninger har AU til omfanget af undervisning Studieordningen Semesterkoordinatoren

Program. Hvilke forventninger har AU til omfanget af undervisning Studieordningen Semesterkoordinatoren Program Hvilke forventninger har AU til omfanget af undervisning Studieordningen Semesterkoordinatoren Hvad bestemmer behovet for lektorer Undervisningen skal så vidt muligt være forskningsbaseret Hvad

Læs mere

VIDEREUDDANNELSE VIDEREU. . Sagsnr. 17. juni 2013 Helene S. Kristensen

VIDEREUDDANNELSE VIDEREU.  . Sagsnr. 17. juni 2013 Helene S. Kristensen DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREU IDEREUDDANNEL DDANNELSESREGION NORD Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Dato Sagsbehandler E-mail Sagsnr.

Læs mere

Referat. Referat fra møde i Direktørforum, d. 12. december 2011. Referat fra første møde i Direktørforum Medlemmer af Direktørforum

Referat. Referat fra møde i Direktørforum, d. 12. december 2011. Referat fra første møde i Direktørforum Medlemmer af Direktørforum Referat Emne: Til: Referat fra første møde i Direktørforum Medlemmer af Direktørforum Den 19. december 2011 Referat fra møde i Direktørforum, d. 12. december 2011 Aarhus Kommune Sundhed og Velfærd Sundhed

Læs mere

Sygehus Lillebælts forskningsstrategi Forskning for og med patienterne

Sygehus Lillebælts forskningsstrategi Forskning for og med patienterne Sygehus Lillebælts forskningsstrategi 2014-2018 Forskning for og med patienterne Indholdsfortegnelse Forord... 3 Vision... 4 Sygehus Lillebælt - en rejse værd... 4 Fem klare mål på fem år!... 5 1. Patienter

Læs mere

Temagruppen for Sundheds-it og digitale arbejdsgange

Temagruppen for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Strategi og planlægning Temagruppen for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Program. Hvilke forventninger har AU til omfanget af undervisning Studieordningen Semesterkoordinatoren

Program. Hvilke forventninger har AU til omfanget af undervisning Studieordningen Semesterkoordinatoren Program Hvilke forventninger har AU til omfanget af undervisning Studieordningen Semesterkoordinatoren Hvad bestemmer behovet for lektorer Undervisningen skal så vidt muligt være forskningsbaseret Hvad

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert Krav 3. Hvordan parterne følger op på aftalen Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Åben dagsorden

Region Midtjylland Sundhed. Åben dagsorden Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 13. januar 2009 /METGRE Åben dagsorden til mødet i Samarbejdsudvalget på psykologområdet 21. januar 2009 kl. 09:30 i Regionshuset Viborg, lokale A6 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Onsdag 3. december 2014, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Onsdag 3. december 2014, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Onsdag 3. december 2014, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Anerkendelsesudvalget: Henrik Mørup (formand), Niels-Jørgen Aagaard

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER September 2013 Center for Kliniske Retningslinjer - Clearinghouse Efter en konsensuskonference om sygeplejefaglige kliniske retningslinjer, som Dokumentationsrådet under Dansk Sygeplejeselskab (DASYS)

Læs mere

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper Krav 5. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Samarbejdsaftale Mellem Aarhus Universitet og Silkeborg Kommune

Samarbejdsaftale Mellem Aarhus Universitet og Silkeborg Kommune Samarbejdsaftale Mellem Aarhus Universitet og Silkeborg Kommune AARHUS AU UNIVERSITET Indholdsfortegnelse Aftalens parter... 2 Præambel... 2 Aftalens indhold... 3 1. Vækst og entrepreneurship... 3 2. Folkesundhed...

Læs mere

Foto: Colourbox STRATEGIEN I OVERSKRIFTER HVOR SKAL VI HEN? 2013-2020. Aarhus Universitet Health Institut for Folkesundhed

Foto: Colourbox STRATEGIEN I OVERSKRIFTER HVOR SKAL VI HEN? 2013-2020. Aarhus Universitet Health Institut for Folkesundhed Foto: Colourbox STRATEGIEN I OVERSKRIFTER HVOR SKAL VI HEN? 2013-2020 Aarhus Universitet Health Institut for Folkesundhed stra folk tegi esun dhed Strategien understøtter udviklingen her på instituttet,

Læs mere

INDKALDELSE/ REFERAT. Referat fra mødet i Uddannelsesudvalget for Sygeplejerskeuddannelsen. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min)

INDKALDELSE/ REFERAT. Referat fra mødet i Uddannelsesudvalget for Sygeplejerskeuddannelsen. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) Gør tanke til handling VIA University College Referat fra mødet i Uddannelsesudvalget for Sygeplejerskeuddannelsen GODKENDT Sted: VIA University College Campus Silkeborg Nattergalevej 1 8600 Silkeborg

Læs mere

Referat fra møde i Koordinationsgruppen

Referat fra møde i Koordinationsgruppen Aarhus Universitetshospital Planlægning Nørrebrogade 44 DK-8000 Aarhus C Tel. +45 7845 0000 www.auh.dk fra møde i Koordinationsgruppen Tid og sted: Den 4. december 2014, kl. 9.00-11.00 Mødelokale 3, bygning

Læs mere

Klyngestyregruppe. Klynge-temagruppe for børn, unge og familien. Faste grupper. Ad hoc grupper

Klyngestyregruppe. Klynge-temagruppe for børn, unge og familien. Faste grupper. Ad hoc grupper Kommissorium for Klyngestyregruppe for Midtklyngen 2016 [AS 2. UDKAST] Baggrund Med Sundhedsaftalen 2015-2018 er der sat en fælles politisk retning for udviklingen af det sammenhængende og nære sundhedsvæsen

Læs mere

Referat fra møde i. Klyngestyregruppen Vest, Region Midtjylland. Onsdag den 26. september 2012 kl. 16.00-18.00

Referat fra møde i. Klyngestyregruppen Vest, Region Midtjylland. Onsdag den 26. september 2012 kl. 16.00-18.00 Hospitalsenheden Vest Strategi og Plan Gl. Landevej 61 DK-7400 Herning Tel. +45 9927 2727 post@vest.rm.dk www.vest.rm.dk Referat fra møde i Klyngestyregruppen Vest, Region Midtjylland Onsdag den 26. september

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Vordingborg Kommune. Regionsrådet Region Sjælland

Kommunalbestyrelsen Vordingborg Kommune. Regionsrådet Region Sjælland Kommunalbestyrelsen Vordingborg Kommune Regionsrådet Region Sjælland modtog den 29. marts 2007 sundhedsaftale på de obligatoriske seks indsatsområder, indgået mellem regionsrådet i Region Sjælland og kommunalbestyrelsen

Læs mere

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET FOR SUNDHED Torsdag den 28. juni 2007 Kl. 18.00 21.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H4 Møde nr. 4 Medlemmer: Vibeke Rosdahl

Læs mere

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Regionshuset Viborg Afdeling for Sundhedsplanlægning Aktivitets- og investeringsplanlægning Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk 0. Baggrund

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 22. august 2014, fra kl. 9.00 til 11.30 (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Sundhedsudvalgets møde den 8. februar 2007 Kl. 16.30 Mødelokale 2 v. Kultur og Fritid Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Konstituering af Sundhedsudvalget

Læs mere

Øvrige: Lise Wogensen Bach, Helene Nørrelund, Lise Terkildsen, Sidsel Lindberg Tefre (referent)

Øvrige: Lise Wogensen Bach, Helene Nørrelund, Lise Terkildsen, Sidsel Lindberg Tefre (referent) Møde den: 23. februar 2016, kl. 15.00-17.00 Mødelokale 238, Victor Albeck-bygningen, Vennelyst Boulevard 4 Ph.d.-udvalgsmøde Dagsorden Deltagere: Christian Kanstrup Holm, Birgitte Mønster Christensen,

Læs mere

Referat fra møde i genoptræningsgruppen den 1. april 2016

Referat fra møde i genoptræningsgruppen den 1. april 2016 Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde i genoptræningsgruppen den 1. april 2016 Deltagere: Inger Buhl

Læs mere

Sundhedsstyregruppen. Notat om den fremtidige neuro-rehabiliteringsindsats i Region Midtjylland

Sundhedsstyregruppen. Notat om den fremtidige neuro-rehabiliteringsindsats i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Sundhedsstyregruppen Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Notat om den fremtidige neuro-rehabiliteringsindsats i

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. 16:30 Mødested: Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring

Læs mere

Tids- og aktivitetsplan

Tids- og aktivitetsplan Tids- og aktivitetsplan Tid Aktivitet opgaver Inden første møde i temagruppe Opgaver: - oversigt over opgaver/aftaleområder -tjekliste - screening af nuværende aftale Uge 4-7 1. møde i temagruppen -arbejdsform/proces

Læs mere

Referat fra møde i den administrative styregruppe vedr. sundhedsaftaler den 7. august 2006.

Referat fra møde i den administrative styregruppe vedr. sundhedsaftaler den 7. august 2006. REGION MIDTJYLLAND Under dannelse Tingvej 15 8800 Viborg Referat fra møde i den administrative styregruppe vedr. sundhedsaftaler den 7. august 2006. Dato: 17-08-2006 Sagsbehandler: Charlotte Jensen Tlf.:

Læs mere

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Hospitalsledelsen Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon +45 7927 4444 Telefax +45 7927 4930 www.regionshospitalethorsens.dk post@horsens.rm.dk Lokal strategi

Læs mere

Kommissorium for tema 3: Praksisområdet spareplan Styregruppen har til opgave at finde forslag til besparelser inden for praksisområdet.

Kommissorium for tema 3: Praksisområdet spareplan Styregruppen har til opgave at finde forslag til besparelser inden for praksisområdet. Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Kommissorium for tema 3: Praksisområdet spareplan 2015-2019 Styregruppen har

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

Referat af styregruppemøde i Dansk CancerBiobank

Referat af styregruppemøde i Dansk CancerBiobank N O T A T UDKAST 13-12-2012 Sag nr. 09/880 Dokumentnr. 53925/12 Maj-Britt Juhl Poulsen/Kristian Koch Enstrøm Tel. 35 29 81 17 E-mail: mjp@regioner.dk Referat af styregruppemøde i Dansk CancerBiobank Tidspunkt:

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket Tid og sted: Fredag 18. marts 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost Mødelokale C, Medborgerhuset, Bindslevs Plads 5, Silkeborg Deltagere:

Læs mere

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T REG L E R V E D R Ø R E N D E F O R S K N I N G S - B E V I L L I N G E R O G D E L E S T I L

Læs mere

Forskningsstrategi OUH Svendborg Sygehus

Forskningsstrategi OUH Svendborg Sygehus Forskningsstrategi 2012-2015 OUH Svendborg Sygehus Forord OUH Svendborg Sygehus ønsker at styrke sundhedsforskningen til gavn for patienter, personale og samfundet som helhed. Lokalt forankret klinisk

Læs mere

Model for postdoc ansættelser i Psykiatrien i Region Syddanmark

Model for postdoc ansættelser i Psykiatrien i Region Syddanmark Område: Administrationen Afdeling: Planlægning Journal nr.: Dato: 5. august 2014 Udarbejdet af: Anja Reilev/ Claus Færch E-mail: Anja.Reilev@rsyd.dk/ Claus.Faerch@rsyd.dk Model for postdoc ansættelser

Læs mere

Stk. 2. Medlemmeme af repræsentantskabet udpeges for en funktionsperiode på fire år, og genudpegning kan finde sted. Ved et medlems varige forfald udpeges et nyt medlem. Stk. 3. Repræsentantskabet vælger

Læs mere

ÅBEN REFERAT. fra SUNDHEDSDIREKTIONEN. ONSDAG DEN 22. NOVEMBER 2006, kl I MØDEVÆRELSE 4 REGIONSHUSET DAMHAVEN VEJLE

ÅBEN REFERAT. fra SUNDHEDSDIREKTIONEN. ONSDAG DEN 22. NOVEMBER 2006, kl I MØDEVÆRELSE 4 REGIONSHUSET DAMHAVEN VEJLE ÅBEN REFERAT fra SUNDHEDSDIREKTIONEN ONSDAG DEN 22. NOVEMBER 2006, kl. 15.00-18.00 I MØDEVÆRELSE 4 i REGIONSHUSET DAMHAVEN 12 7100 VEJLE Deltagere: Sundhedsdirektør Jens Elkjær. Direktør Jane Kraglund.

Læs mere

Region Midtjylland. Godkendelse af etableringen af budgettet for Indkøb og Logistik. Bilag. til Regionsrådets møde den 22. august Punkt nr.

Region Midtjylland. Godkendelse af etableringen af budgettet for Indkøb og Logistik. Bilag. til Regionsrådets møde den 22. august Punkt nr. Region Midtjylland Godkendelse af etableringen af budgettet for Indkøb og Logistik Bilag til Regionsrådets møde den 22. august 2007 Punkt nr. 31 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Skottenborg 26 Postboks

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik Sagsbeh.: DEPCHO Sags nr.: 1407039 Dok. Nr.: 1599068 Dato: 11. december

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015. Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

HB-mødeindkaldelse. Dagsorden. 1. Dagsorden og referat af HBM marts 2015. 2. Sager til diskussion/beslutning. 3 Sager til orientering

HB-mødeindkaldelse. Dagsorden. 1. Dagsorden og referat af HBM marts 2015. 2. Sager til diskussion/beslutning. 3 Sager til orientering HB-mødeindkaldelse Tirsdag d. 19. maj 2015 Dagsorden 1. Dagsorden og referat af HBM marts 2015 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Nykredit - afkast og muligheder for alternative investeringer 2.2 Næste

Læs mere

Handleplan vedr. udredningsret i somatikken

Handleplan vedr. udredningsret i somatikken Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Handleplan vedr. udredningsret i somatikken Målsætning Det er Region Midtjyllands

Læs mere

De største udfordringer på folkesundhedsområdet - Behovet for forskning set fra et regionshospitals perspektiv

De største udfordringer på folkesundhedsområdet - Behovet for forskning set fra et regionshospitals perspektiv De største udfordringer på folkesundhedsområdet - Behovet for forskning set fra et regionshospitals perspektiv Cheflæge Jens Friis Bak Hospitalsenheden Vest Folkesundhed: 2 www.vest.rm.dk Udfordringer

Læs mere

Møde i Forretningsudvalget under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse

Møde i Forretningsudvalget under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse REFERAT FU 08/10 Emne Møde i Forretningsudvalget under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato Onsdag den 10. november kl. 13.30-16.00 Sted Deltagere Ikke til stede, lokale B Cheflæge, dr.med.

Læs mere

Opslag Region Syddanmarks ph.d.-pulje 2017

Opslag Region Syddanmarks ph.d.-pulje 2017 Opslag Region Syddanmarks ph.d.-pulje 2017 22. oktober 2016. Ansøgningsfrister: 1. runde: 15. marts 2017 kl. 24. Ansøgninger kan indsendes fra 15. januar 2017. 2. runde: 14. september 2017 kl. 24. Ansøgninger

Læs mere

REFERAT Skolebestyrelsesmøde Dagsorden. Til drøftelse: Torsdag den 10. marts 2016 kl Konferencelokalet

REFERAT Skolebestyrelsesmøde Dagsorden. Til drøftelse: Torsdag den 10. marts 2016 kl Konferencelokalet REFERAT Skolebestyrelsesmøde Dagsorden Torsdag den 10. marts 2016 kl. 17.30-20.00 Konferencelokalet Møde nr. 19 Indkaldte: Christian Riise, Kari Astrid Thynebjerg, Michael Blomsterberg, Steen Bundgaard,

Læs mere

Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 8. januar 2010

Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 8. januar 2010 Regionshuset Viborg Hjerneskadesamrådet Regionalt Sundhedssamarbejde Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 8. januar

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015 Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

Model for postdoc ansættelser i Psykiatrien i Region Syddanmark

Model for postdoc ansættelser i Psykiatrien i Region Syddanmark Område: Administrationen Afdeling: Planlægning Journal nr.: Dato: 20.februar 2015 Udarbejdet af: Anja Reilev/ Claus Færch E-mail: Anja.Reilev@rsyd.dk/ Claus.Faerch@rsyd.dk Model for postdoc ansættelser

Læs mere

1. Godkendelse af referatet fra BM 18/08/15

1. Godkendelse af referatet fra BM 18/08/15 Dagsorden for møde i: Bestyrelsen for Dato for møde: 16. september 2015, kl. 13.45-16.00. For referat: Janus Pill Christensen Sted: Videokonference via LifeSize. Deltagere: Martin B. Josefsen, Bente Andersen,

Læs mere

Direktionen. Torsdag 8. januar AKKC Europa Plads Aalborg

Direktionen. Torsdag 8. januar AKKC Europa Plads Aalborg Direktionen Torsdag 8. januar 2015 AKKC Europa Plads 4 9000 Aalborg 1 1. Dagsorden Dagsordenen er godkendt. 2 2. Status på udpegningerne Direktionen tager orienteringen om sammensætningen af ErhvervsForum

Læs mere

Delaftale om professorer og akademiske koordinatorer på sundhedsområdet i Region Midtjylland (interim-aftale)

Delaftale om professorer og akademiske koordinatorer på sundhedsområdet i Region Midtjylland (interim-aftale) Den 24. februar 2017 Gældende fra dato for sidste underskrift Delaftale om professorer og akademiske koordinatorer på sundhedsområdet i Region Midtjylland (interim-aftale) Aftalen er en delaftale under

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

Adgang til ph.d.-uddannelsen i molekylær medicin Den ph.d.-studerende skal have en sundheds- eller naturvidenskabelig uddannelsesbaggrund.

Adgang til ph.d.-uddannelsen i molekylær medicin Den ph.d.-studerende skal have en sundheds- eller naturvidenskabelig uddannelsesbaggrund. Modtager(e): Notat Ph.d. uddannelse i molekylær medicin med tilknyttet Honors master Mellem ph.d.-skolerne på ST og HE er der enighed om at etablere en fælles ph.d.- uddannelse i molekylær medicin, hvor

Læs mere

Mødeindkaldelse. Dagsorden. Dato: 27-03-2012 Tid: 12.30 15.30. Sted: Campus Århus N, lokale 33.11

Mødeindkaldelse. Dagsorden. Dato: 27-03-2012 Tid: 12.30 15.30. Sted: Campus Århus N, lokale 33.11 Mødeindkaldelse Mødeforum: Overordnet samarbejdsorgan for klinisk undervisning Dato: 27-03-2012 Tid: 12.30 15.30 Sted: Campus Århus N, lokale 33.11 Mødeleder: Deltagere: Afbud: Referent: Bodil Primsø Tove

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket Tid og sted: Fredag 9. marts 2012, fra kl. 9.00 til 12.00 efterfulgt af frokost og rundvisning Viborg Rådhus mødelokale M5, Prinsens Allé 5, 8800 Viborg Deltagere:

Læs mere

2. Møde i Råd for Center for Kliniske Retningslinier 25. februar 2009

2. Møde i Råd for Center for Kliniske Retningslinier 25. februar 2009 Møde i Råd for Center for Kliniske Retningslinier 2. Møde i Råd for Center for Kliniske Retningslinier 25. februar 2009 Tilstede: Vibeke Krøll, formand, Inge Madsen, Judith Mølgaard, Inge Hynkemejer, Hans

Læs mere

Hjerneskadesamrådet. Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 13. december 2012. Kære alle

Hjerneskadesamrådet. Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 13. december 2012. Kære alle Regionshuset Viborg Hjerneskadesamrådet Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 13. december

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Horsens kommune. Regionsrådet Region Midtjylland

Kommunalbestyrelsen Horsens kommune. Regionsrådet Region Midtjylland Kommunalbestyrelsen Horsens kommune Regionsrådet Region Midtjylland modtog den 30. marts 2007 sundhedsaftale på de obligatoriske seks indsatsområder, indgået mellem regionsrådet i Region Midtjylland og

Læs mere

Referat Møde: Tid Sted: Deltagere: Sagsnr.: 1. Evaluering af møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 27. marts 2015 (vedlagt som bilag 1)

Referat Møde: Tid Sted: Deltagere: Sagsnr.: 1. Evaluering af møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 27. marts 2015 (vedlagt som bilag 1) Referat Møde: Sundhedsdirektørernes Forretningsudvalg Tid: Onsdag den 13/5 2015 kl. 15.00-17.00 Sted: Boulevarden 13, mødelokale 3 Deltagere: Bente Graversen, Leif Serup, Carsten Kaalbye, Lone Becker,

Læs mere