Skiltepolitik. og administrationsgrundlag for skiltning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skiltepolitik. og administrationsgrundlag for skiltning"

Transkript

1 Skiltepolitik og administrationsgrundlag for skiltning

2 Indhold Skiltepolitik for Viborg Kommune Forord...3 Byrådets politik... 4 Administrationsgrundlag - retningslinjer for skiltning Baggrunden for retningslinjer om skiltning... 8 Administrationsgrundlag og lovgivning...10 Retningslinjer for skiltning i bymæssig bebyggelse Generelle retningslinjer for skiltning Midtby-områder...14 Center- og erhvervsområder uden for midtbyerne...16 Boligområder og landsbyer Områder til almene eller rekreative formål i bymæssig bebyggelse...18 Retningslinjer for øvrig skiltning samt belysning...19 Skiltning ved veje Skiltning i det åbne land Ansøgning om og spørgsmål om skiltning...23 Miljøvurdering

3 blik på at sikre en ensartet sagsbehandling for fremtidig skiltning i Viborg Kommune. Forord Denne skiltepolitik med tilhørende administrationsgrundlag er udarbejdet for at fremme kvaliteten af skiltning i Viborg Kommune samt for at sikre, at ansøgninger om skiltning bliver vurderet på et ensartet grundlag. Skiltepolitikken er Byrådets overordnede målsætning for skiltning i Viborg Kommune. Administrationsgrundlaget fastlægges retningslinjer for en ensartet sagsbehandling af ansøgninger om skiltning i Viborg Kommune i de tilfælde, hvor lovgivningen giver mulighed for skøn, og hvor der ikke er specifikke bestemmelser i lovgivningen eller i plandokumenter. Der vil dog fortsat være tale om en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde. Administrationsgrundlaget vil også kunne bruges af ansøgere, bygherrer og virksomhedsejere som vejledning og til inspiration ved udformning af skilte. Administrationsgrundlaget medvirker endvidere til at skabe et overblik over gældende lovgivning og indeholder en vejledning om, hvordan der søges om tilladelser til skiltning. Administrationsgrundlaget danner grundlag for, at nogle mindre skilte vil kunne etableres uden forudgående byggetilladelse. Derved sikres et mere effektivt forløb for kommunens erhvervsdrivende. Skiltepolitikken er en vejledning til ansøgere, bygherrer og virksomhedsejere i forbindelse med udformning af ny skiltning. Skiltepolitikken indeholder retningslinjer for, hvilke skilte, der kan etableres og vil danne grundlag for administrationen af ansøgning om skilte i de tilfælde, hvor der ikke er specifikke bestemmelser i en byplanvedtægt eller en lokalplan. Skiltepolitikken danner samtidig grundlag for, at nogle mindre skilte vil kunne etableres uden forudgående byggetilladelse. Derved sikres et mere effektivt forløb for kommunens erhvervsdrivende. Med denne skiltepolitik lægger Viborg Kommune op til en dialog om opsætning af skilte. Skiltepolitik og administrationsgrundlag for skiltning i Viborg Kommune er godkendt af Viborg Byråd den 31. august

4 Byrådets politik Det overordnede formål med skiltepolitikken for Viborg Kommune er at fremme kvaliteten af skiltning i kommunen samt at sikre, at ansøgere og bygherrer oplever, at der er klare og ensartede retningslinjer for, hvilke skilte der kan opsættes. Det er Byrådets ønske, at forretninger og erhverv i bymæssig bebyggelse selvfølgelig skal kunne synliggøre sig - også gennem skiltning. Derved kan de være med til at skabe attraktive og aktive bymidter, handelscentre og erhvervsområder. Skiltning skal ske med omtanke og i respekt for bygningernes arkitektur, byens karakter og landskabet. Det skal ske på en måde, så byernes særpræg og særlige karakter fastholdes, og naturværdier bevares, hvilket vil være til gavn og glæde for alle kommunens borgere. Det er målet med skiltepolitikken at der er klare retningslinjer for en ensartet sagsbehandling af skilteansøgninger at bygherrer og ansøgere har et klart billede af, hvilke typer skilte der kan forventes tilladelse til at der fastlægges kriterier for tilladelser til skiltning, herunder hvilke skilte der kræver byggetilladelse. På baggrund af Byrådets politik er der udarbejdet et administrationsgrundlag med retningslinjer for skiltning i Viborg Kommune, der vil indgå ved administration af ansøgninger om skiltning. Byrådet ønsker, at skiltningen skal spille sammen med de forskellige omgivelser i kommunens byer og landskaber. Retningslinjerne for skiltning skal bidrage til at sikre kvaliteten og helhedspræget i gadebilledet, langs vejene og mod landskabet, samtidig med at der skal være plads til fantasien. En tilpasset skiltning behøver ikke at være kedelig! 4

5 Det er Byrådets politik, at Der kun må skiltes med virksomhedens/ butikkens navn, logo og lign. Reklameskiltning for enkeltprodukter og mærker tillades ikke. Skiltningen skal tilpasses det enkelte områdes karakter og skala. Skiltningen skal begrænses til det nødvendige, og ingen skilte må være så store, at de dominerer en bygningsfacade, et byområde eller landskabet. Skiltning skal tilpasses bygningens størrelse, arkitektur og omgivelserne. Skilte må ikke dække bygningsdetaljer og skal følge opdelingen af vinduer, døre og porte. Skiltning skal som udgangspunkt placeres i stueetagen. Udformning og placering af skilte på samme facade for forskellige butikker / virksomheder skal samordnes, så der opnås en god helhedsvirkning. Skæmmende og dominerende reklamer - som billboards, rullereklamer, bannere og lignende som udgangspunkt skal undgås og tillades ikke som permanente reklamer. Der på fredede og bevaringsværdige bygninger og i bevaringsværdige bykvarterer skal udvises særlige hensyn ved skiltningens omfang og placering. 5

6 6

7 Administrationsgrundlag for skiltning i Viborg Kommune 7

8 Baggrunden for administrationsgrundlag for skiltning Midtbyer Centerområder uden for midtbyerne 8 I 1960 erne og 1970 erne dominerede bilerne midtbyerne. Derfor skulle butiksskiltene fange opmærksomheden hos de hurtigt passerende bilister. Det betød store skilte og store butiksvinduer. Bygninger blev i denne periode radikalt ombygget uden respekt for den oprindelige arkitektur eller helheden i gadebilledet. Facaderne blev ensartede med store glaspartier og store skilte. Midtbyerne fik et ensartet præg og blev identitetsløse. Herefter opstod en kritisk debat, og på baggrund heraf ønskede mange at styrke byernes forskellighed og særpræg. Midtbyerne skulle igen være et godt møde-, indkøbsog oplevelsessted for befolkningen. I takt med at bygningerne i 1990 erne blev ombygget med større respekt for bygningens oprindelige udseende, blev interessen vækket for at justere reklameskiltningen, så den blev i større harmoni med bygningen og omgivelserne. Ombygningerne, skiltningen og hensynet til bygningernes arkitektur er sket med forskelligt held og kvalitet, men som helhed er bymiljøet i kommunens midtbyer forbedret. Byrådet ønsker, at denne positive udvikling skal fortsætte. Når butikker og erhverv skal indpasses i midtbyernes stueetager, er der nogle gange ønsker om at tildække eksisterende vinduer for at indretningen af butikken kan optimeres. Tildækkede vinduer medfører imidlertid, at stueetagerne ikke er spændende og levende at se på - og at de således ikke bidrager til et trygt og interessant bymiljø - også når butikkerne har lukket. Midtbyerne er byernes centrum, og smukke og levende midtbyer er en kvalitet for alle byens og kommunens borgere. Med administrationsgrundlaget for skiltning ønsker Byrådet at understøtte en harmonisk og helhedsorienteret udvikling af byens rum med en tilpasset skiltning. Administrationsgrundlaget for midtbyer indeholder retningslinjer for: Skiltning på facader Fritstående skilte og flag Skiltning ved fritliggende butikker Tildækning af vinduer Skiltning ved erhverv over stueplan Butiksområder uden for midtbyerne er fx. aflastningscenteret ved Holstebrovej i Viborg med et antal større butikker, bydelscentre med butikker til forsyning af en bydel og suppleringsområder med butikker, der forhandler særlig pladskrævende varer. I disse butiksområder ligger butikkerne ofte i tilknytning til et større parkeringsareal og nær en overordnet vej. De enkelte forretninger ønsker at skabe kontakt med kunder i bil ved at anvende store skilte, flag og bannere. I butiksområderne uden for midtbyerne, er der typisk ikke - som i midtbyerne - lagt vægt på atmosfære og oplevelser. Der er ofte tale om enkeltstående bygninger, og bygningsmassen er ofte arkitektonisk usammenhængende. Massiv skiltning kan bidrage til, at områderne virker uoverskuelige. Disse butikscentre ligger ofte ved byernes indfaldsveje og er således en del af byernes facade mod omverdenen. Det er således vigtigt, at der ved skiltning i disse områder fokuseres på at opnå et helhedspræg ved hjælp af ensartede retningslinjer for skiltning. Disse områder er dog mindre følsomme end midtbyerne, hvorved der gives mulighed for flere og større skilte samt flagborge. Administrationsgrundlaget for sådanne centerområder indeholder retningslinjer for: Fritstående skilte Flaggrupper Skiltning på facader Henvisnings- og oplysningsskilte Salg af egne produkter i erhvervsområder

9 Erhvervsområder I erhvervsområder lægges der - som ved de decentrale butiksområder - vægt på, at det er let at finde virksomhederne, og derfor ønsker nogle virksomheder store skilte, pyloner og flag, der placeres, så de kan ses fra det overordnede vejnet. Der er i erhvervsområderne en tendens til, at virksomhederne vil overgå hinanden med skiltenes antal og størrelse. Det ses bl.a. ved, at visse virksomhedstyper ønsker at montere store bannere på facaderne, og andre virksomheder har opstillet særlige henvisningsskilte for virksomheden rundt omkring i et erhvervsområde. Herved kommer skiltene til at konkurrere med hinanden om at fange bilisternes opmærksomhed. Dette kan være til fare for trafiksikkerheden og medvirker ikke til et attraktivt helhedspræg. Der kan gives mulighed for fælles skiltepyloner ved ankomsten til et erhvervsområde. Administrationsgrundlaget indeholder retningslinjer for skiltning i erhvervsområderne, som sikrer, at der er mulighed for en bred variation af skilte, samtidig med at helhedspræget kan fastholdes. Landsbyer og boligområder Også i landsbyer og boligområder ønsker forretninger og virksomheder at markedsføre sig ved skiltning. Landsbyer og boligområder har dog en væsentlig anderledes karakter end midtbyer og erhvervsområder. Skalaen er mindre, og områderne er ofte særlig følsomme over for markante og store skilte. Lokale butikker og virksomheder i boligområder og landsbyer skal selvfølgelig også have mulighed for skiltning, men skiltningen skal i størrelse, materialer og placering tilpasses områdets skala og karakter. Store skilte kan virke dominerende i et boligområde eller en landsby. Der kan i boligområder etableres erhverv i egen bolig i form af fx. mindre liberale erhverv. Disse virksomheder ønsker i nogle tilfælde at kunne skilte ved boligvejen. Det er en forudsætning for etableringen af disse erhverv, at kvarterets præg af boligområde ikke ændres. Skiltningen skal således minimeres, så den kan passe inde i boligområdet. Administrationsgrundlaget indeholder retningslinjer for skiltning i landsbyer og boligområder for: Erhverv fra egen bolig Samlede boligbebyggelser Erhverv og lokale butikker Landområder Der etableres i dag flere og flere gårdbutikker, værksteder, håndværksvirksomheder og lignende i overflødiggjorte landbrugsbygninger. Disse virksomheder ligger ofte afsides i forhold til de overordnede veje. Derfor er der i de senere år monteret flere og flere henvisningsskilte ved veje i det åbne land. Private henvisningsskilte kan skæmme landskabet og kan virke forvirrende og slørende i forhold til den øvrige lovpligtige vejskiltning. Samtidig fjerner skiltningen trafikanternes fokus fra vejen og den øvrige trafik hvilket kan nedsætte trafiksikkerheden. Skiltning i det åbne land reguleres af naturbeskyttelseslovens 21, der indeholder et generelt forbud mod skiltning i det åbne land. Der er dog undtagelser om bl.a. skiltning på egen ejendom eller ved egen indkørsel. Naturbeskyttelseslovens undtagelser opsummeres i administrationsgrundlaget. 9

10 Administrationsgrundlag og lovgivning Nuværende administrationsgrundlag Lovgrundlag Tilladelser 10 Lovgrundlaget for skilteregulering er i byggeloven, planloven, vejloven, bygningsfredningsloven og naturbeskyttelsesloven. Desuden administreres skiltning på baggrund af lokalplaner, servitutter samt skiltevejledningen fra Rødkærsbro, Centerplan for Bjerringbro Midtby og Viborg Skiltepolitik. Med vedtagelsen af denne skiltepolitik med tilhørende administrationsgrundlag ophæves skiltevejledning fra Rødkærsbro, bestemmelser i Centerplan for Bjerringbro Midtby vedr. skiltning og Viborg Skiltepolitik. Fremadrettet administrationsgrundlag Med administrationsgrundlaget sikres ensartede retningslinjer for administration af skilteansøgninger i Viborg Kommune. Administrationsgrundlaget er Viborg Byråds fortolkning af gældende lovgivning, hvor denne giver mulighed for skøn. Det vil således danne rammen for kommunens vurdering og skøn i forbindelse med forespørgsler og ansøgninger om skiltning. Der vil dog fortsat være tale om en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde. I lokalplanlagte områder vil der fortsat kunne gælde andre bestemmelser om skiltning, ligesom fx. tinglyste byggelinjer mod veje fortsat vil gælde. Med administrationsgrundlaget præciseres, hvilke skilte, der kræver byggetilladelse. Relevante uddrag af lovgrundlaget fremgår af side 11. I hovedtræk er lovgivningen som følger: Fritstående skilte kræver byggetilladelse jf. byggelovens 2, stk.1. En byggetilladelse kan gøres afhængig af, at bebyggelsen - herunder skilte - får en sådan ydre udformning, at der opnås en god helhedsvirkning i forbindelse med dets omgivelser, jf. byggelovens 6D, stk. 1. Skiltning, belysning og lignende må ikke være til ulempe eller skæmme omgivelserne*, ellers kan det medføre forbud eller påbud jf. byggelovens 6d, stk. 2. Tilladelse til opsætning af skilte langs offentlige veje skal godkendes efter vejlovens 102 og privatvejslovens 49 af Viborg Kommune eller af Vejdirektoratet. Skiltning i det åbne land er som udgangspunkt forbudt efter naturbeskyttelseslovens 21. Kulturarvsstyrelsen skal give tilladelse til skilte på fredede bygninger efter bygningsfredningslovens 10. Hvis en lokalplan indeholder bestemmelser om skiltning, må der ikke etableres skiltning i strid med disse jf. planlovens 18. * Med omgivelserne menes både bebyggede og ubebyggede arealer. jf. udtalelse fra Erhvervs- og Byggestyrelsen, 24. jan Som udgangspunkt kræver fritstående skilte byggetilladelse, og øvrige skilte godkendes af kommunen. Med administrationsgrundlaget fastlægges, at mindre facadeskilte med en skilteflade på under 1 m 2 og mindre fritstående skilte med en flade under 0,7 m 2 og en højde under 1 m kan etableres uden byggetilladelse eller godkendelse, hvis de etableres i overensstemmelse med administrationsgrundlaget. Det vurderes, at disse skilte har et omfang, der medfører, at de ikke vil være til fare for sikkerheden, til ulempe eller skæmme omgivelserne. Skiltning på bevaringsværdige og fredede bygninger skal godkendes af Viborg Kommune. Skiltning på fredede bygninger kræver tilladelse fra Kulturarvstyrelsen. Administrationsgrundlaget danner grundlag for, at skiltning i det åbne land i overensstemmelse med naturbeskyttelseslovens 21, stk. 2, jf. side 22 kan etableres uden byggetilladelse. Skilte langs veje i form af vejvisning, servicevejvisning og lejlighedsskiltning kræver ikke byggetilladelse. Skiltning langs kommuneveje kræver tilladelse fra Viborg Kommune. Skiltning langs statsveje kræver tilladelse fra Vejdirektoratet.

11 Uddrag af lovbestemmelser Uddrag pr. 1. oktober 2010 Byggeloven 2. Loven finder anvendelse ved: a. opførelse af ny bebyggelse og tilbygning til bebyggelse, b. ombygning af og andre forandringer i bebyggelse, som er væsentlige i forhold til bestemmelser i loven eller de i medfør af loven udfærdigede bestemmelser, c. ændringer i benyttelse af bebyggelse, som er væsentlige i forhold til bestemmelser i loven eller de i medfør af loven udfærdigede bestemmelser, d. nedrivning af bebyggelse. Stk. 2. Ved bebyggelse forstås bygninger og mure samt andre faste konstruktioner* og anlæg, når lovens anvendelse på de pågældende konstruktioner m.v. er begrundet i de hensyn, som loven tilsigter at varetage. 6 D. Kommunalbestyrelsen kan gøre en tilladelse efter byggeloven afhængig af, at bebyggelsen får en sådan ydre udformning, at der i forbindelse med dens omgivelser opnås en god helhedsvirkning. Stk. 2. Skiltning, lysinstallationer og lign. må ikke være til ulempe eller virke skæmmende i forhold til omgivelserne. Kommunalbestyrelsen kan ved forbud eller påbud sikre opfyldelsen af 1. pkt. Vejloven 102. Uden vejbestyrelsens tilladelse må det til en offentlig vej hørende areal ikke anvendes til 1) varig eller midlertidig anbringelse af affald, materiel, materialer, løsøregenstande, skure, skurvogne, boder, automater, skilte, hegn eller lignende, 2) anbringelse af køretøjer med henblik på salg eller udlejning uden fører, 3) anbringelse af køretøjer i forbindelse med reparation, påfyldning af drivmidler, rengøring eller lignende, når dette sker som led i en erhvervsvirksomhed. Stk. 2. Såfremt nogen uden tilladelse anbringer genstande m.v., der er nævnt i stk. 1, og den pågældende ikke efterkommer et påbud om at fjerne disse, er vejbestyrelsen berettiget til for den pågældendes regning at fjerne det anbragte. Er det anbragte til ulempe for færdslen, er vejbestyrelsen og i påtrængende tilfælde politiet berettiget til uden forudgående påbud at fjerne det anbragte for den pågældendes regning Ved offentlige veje må faste genstande, skilte eller lignende ikke uden vejbestyrelsens tilladelse anbringes således, at de rager ind over vejens areal. Privatvejsloven ** 49. Uden samtykke fra vejmyndigheden må arealer af private fællesveje ikke anvendes til 1) varig eller midlertidig anbringelse af affald, materiel, materialer, løsøregenstande, skure, skurvogne, boder, automater, skilte, hegn eller lignende, 2) anbringelse af køretøjer med henblik på salg eller udlejning uden fører og 3) anbringelse af køretøjer i forbindelse med reparation, påfyldning af drivmidler, rengøring eller lignende, når dette sker som led i en erhvervsvirksomhed. Stk. 2. Tilladelse efter stk. 1 forudsætter, for så vidt angår anvendelse, der indvirker på vejens hidtidige karakter eller på færdselsforholdene, samtykke fra grundejerne og meddeles efter forhandling med politiet. Stk. 3. Såfremt nogen uden tilladelse anbringer genstande m.v., der er nævnt i stk. 1, og den pågældende ikke efterkommer et påbud om at fjerne disse, er vejmyndigheden berettiget til for den pågældendes regning at fjerne det anbragte. Er det anbragte til ulempe for færdslen, er vejmyndigheden og i påtrængende tilfælde politiet berettiget til uden forudgående påbud at fjerne det anbragte for den pågældendes regning. Afgørelser om servidevejvisning i form af alm. eller særlig servicevejvisning jf. side 20 sker efter Bekendtgørelse om servicevejvisning på almindelige veje (BEK nr. 243 af 10/04/2008). * (BR08 Vejledning til Kapitel 1.12, stk. 4, nr. 4) Kategorien omfatter faste konstruktioner, som ikke er egentlig bebyggelse, men som er omfattet af byggelovens 2, stk. 2. Eksempler herpå er antenner, master, skiltning, minivindmøller, tribuner, legepladsredskaber, facadeskilte, udhængsskilte, fritstående skiltning (pyloner), samt konstruktioner omfattet af kap. 1.5, stk. 1, nr. 7. ** Jf. privatvejslovens 46. er Vejlovens 102 og 103 også gældende for private fællesveje. Planloven 18. Når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af en lokalplan efter 30, må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser, medmindre dispensation meddeles efter reglerne i 19 eller 40. Færdselsloven 99, stk 2. Skilte, opslag, lysindretninger og lignende må ikke anbringes på eller i forbindelse med afmærkning efter 95, stk. 1. Naturbeskyttelsesloven 21. I det åbne land må der ikke anbringes plakater, afbildninger, fritstående skilte, lysreklamer og andre indretninger i reklame- og propagandaøjemed. Stk. 2. Forbuddet i stk. 1 omfatter ikke *** 1) virksomhedsreklamer, som anbringes i umiddelbar tilknytning til virksomheden, når de ikke virker dominerende i landskabet og ikke er synlige over store afstande, 2) skiltning for virksomheder og for salg af erhvervsgrunde m.v., der opstilles i et område, der i en lokalplan er udlagt som erhvervsområde, uanset at området ikke er udbygget. De nærmere regler herom fastsættes af miljøministeren, 3) trafikpropaganda, der er godkendt af Rådet for Større Færdselssikkerhed, 4) plakater, der opsættes i forbindelse med folketingsvalg, valg til kommunale eller andre offentlige råd eller folkeafstemninger, og 5) mindre oplysningsskilte vedrørende næringsdrift eller virksomhed opsat på egen ejendom eller ved indkørsel til egen ejendom fra nærmeste offentlige vej eller private fællesvej. De nærmere regler herom fastsættes af miljøministeren. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan tillade, at der anbringes reklamer på idrætsanlæg. Bygningsfredningsloven 10. Alle bygningsarbejder vedrørende en fredet bygning kræver tilladelse fra kulturministeren, hvis arbejderne går ud over almindelig vedligeholdelse. Det samme gælder opsætning af lysinstallationer, antenner, parabolantenner og lignende samt skiltning på facader herunder tagflader. *** Kriterier for undtagelsesbestemmelserne i stk. 2 fremgår af Bekendtgørelse om opsætning af mindre oplysningsskilte, skilte i erhvervsområder og reklamer på idrætsanlæg m.v. i det åbne land 11

12 Retningslinjer for skiltning Retningslinjerne vil danne rammen for kommunens skøn og vurdering ved ansøgninger om skiltning. Der kan således forventes tilladelse til skiltning i overensstemmelse med retningslinjerne. Retningslinjerne er beskrevet tematisk i forhold til, hvilket område skiltet ønskes placeret i. Der tages udgangspunkt i kommuneplanens inddeling i rammeområder. Der kan af lokalplaner fremgå andre bestemmelser for skiltning i de enkelte områder, ligesom anden lovgivning, tinglysninger og vejbyggelinjer også kan regulere skiltning. Ansøgninger om skiltning vil i så fald skulle vurderes ud fra disse bestemmelser. 12

13 Generelle retningslinjer for skiltning i bymæssig bebyggelse Der kan forventes tilladelse til skiltning i overensstemmelse med følgende generelle retningslinjer: Illustration af vandrette og lodrette facadelinjer Der må på en ejendom kun etableres skilte for virksomheder med adresse på ejendommen. Der må ikke henvises til eller reklameres for virksomheder på andre ejendomme Der må kun skiltes med virksomhedens/butikkens navn, logo og lign. Reklameskiltning for enkeltprodukter og mærker kan ikke tillades. Skilte skal tilpasses områdets, bebyggelsens og landskabets karakter og skala. Der må ikke være skiltning over bygningers tagfod. Skiltning skal tilpasses bygningens arkitektur og skala og følge opdeling af vinduer, døre, porte og lign. Skilte må ikke dække døre, vinduer og bygningsdetaljer. Vandrette facadeskilte skal tilpasses facadeopdelingen. Skiltning over vinduer skal tilpasses vinduesbredden. Skilte, der spænder over flere fag, skal tilpasses facadens lodrette delinger. Lodrette skilte skal respektere facadens vandrette linjer. De må ikke stikke op over vinduesoverkanter, dække vandrette gesimser eller bånd og lignende. Udformning og placering af skilte på samme facade skal samordnes, så der opnås en god helhedsvirkning. Skilte må ikke være reflekterende, bevægelige eller gennemlyste. Kun skrift og logo må være gennemlyste. Skilte må ikke udføres med blinkende eller bevægeligt lys. Skilte uden lys kan belyses med spots. Lyskilden ved/i skilte må ikke genere eller blænde omgivelserne eller trafikanter. 13

14 Midtby-områder Midtbyområder er centralt beliggende C1 og C2 områder jf. kommuneplanens områdebetegnelser. Generelt Facadeskiltning 14 Skiltning skal etableres i respekt for den enkelte bygnings arkitektur og områdets bymiljø. Derved kan skiltning medvirke til en pæn og visuelt sammenhængende midtby. Som eksempel kan et skilt med en bogstavhøjde på 20 cm læses på op til 50 meters afstand, hvilket er tilstrækkeligt for at markere sig i en gade, der hovedsageligt henvender sig til gående. Hvor der er biltrafik i midtbyerne, er der hastighedsbegrænsning, så skilte med ovennævnte højde kan også ses af bilister. Skilte direkte på muren i form af påmalede bogstaver eller løse fastgjorte bogstaver anbefales, da de i høj grad kan tilpasses bygningens arkitektur. Farvede bånd, plader, kasser og lignende er ofte dominerende i forhold til bygningen og helhedsindtrykket og bør ikke etableres med mindre, de kan indgå som en del af bygningens arkitektur. Gentagelser af det samme skilt eller samme butiksnavn på samme facade slører bygningens arkitektur og medvirker til et rodet indtryk. Der må derfor som udgangspunkt kun etableres et større facadeskilt pr. butiksfacade/virksomhed. Facadeskiltning skal tilpasses bygningens og kvarterets skala og udseende. Facadeskiltning må højst udgøre 50 % af den enkelte butiks/virksomheds facadelængde. Skiltning skal ske i stueetagen og skal primært markere indgangen til butikken/virksomheden. Skiltet skal tilpasses bygningens arkitektur og bør ske ved enkeltstående bogstaver på facade, vinduer eller døre. Bogstavhøjden bør som udgangspunkt højst være 30 cm. Der kan kun forventes tilladelse til højere bogstaver, hvis det passer til bygningens arkitektur og området. Hvis flere butikker / virksomheder deler samme facade, skal skiltningen samordnes med hensyn til placering, størrelse, farver og materialer, så der opnås en god helhedsvirkning. Der må etableres ét større facadeskilt inkl. logoskilt pr. butik/virksomhed dog to ved hjørnebutikker. Der ud over kan der kun etableres sekundær skiltning i form af butiksnavn i eller over vinduer og døre samt mindre skilte - uden lys - opsat på murpiller mellem vinduer og døre og i en størrelse, som er mindre end murpillernes bredde - med en skilteflade på højst 0,25 m 2. Der må etableres ét udhængsskilt på højst 0,5 m 2 pr. butik dog to ved hjørnebutikker. Ved større butikker/virksomheder kan der tillades et udhængsskilt pr. 20 m facadelængde. Skiltet skal tilpasses facaden og nabobygninger hvad angår størrelse, materialer og farver. Udhængsskilte må være bevægelige. Der skal være en frihøjde på mindst 2,5 m fra terræn under udhængsskilte. Der kan ikke forventes tilladelse til klaprammer på facader. Fritstående skilte, flag mv. Der kan ved gågader, strøggader*, torve, pladser og centrale byrum** i midtbyerne ikke forventes tilladelse til fritstående faste skilte og flagstænger/flaggrupper til reklameflag på terræn eller bygninger, da de vil virke dominerende i gadeog bybilledet. *** * Med strøggader forstås gader, hvor stueetagen primært anvendes til butikker, liberale erhverv og lign., der henvender sig til kunder. ** Med centrale byrum forstås veje og byrum, der pga. den centrale beliggenhed i midtbyen, attraktioner, bevaringsværdig bebyggelse eller lign. henvender sig til offentligheden fx områder med mange turister. *** Da fritstående skilte og flag skal placeres på egen grund, vil det reelt ofte ikke være muligt at placere disse ved gågader, strøggader og centrale byrum. Der kan dog i gaderegulativet fastsættes bestemmelser om placering af mindre fritstående skilte på gågader mv.

15 Skiltning ved fritliggende butikker Ved fritliggende butikker med forarealer eller parkeringsarealer på egen grund (ikke ved gågader og torve) kan der forventes tilladelse til et større fritstående skilt eller pylon pr. forretning på ovennævnte forarealer/parkeringsareal, under forudsætning af, at skiltet kan tilpasses omgivelserne. Skiltet/pylonen må højst være 2 meter målt fra terræn, og skiltefladens areal må ikke overstige 2 m 2. Øvrig skiltning må kun omfatte facadeskiltning jf. side 14 og mindre henvisnings- og oplysningsskilte efter retningslinjer på side 16. Der kan ved fritliggende dagligvarebutikker tillades et mindre antal klaprammer til tilbud på facaden, hvis disse kan tilpasses bygningens skala og arkitektur samt området i en helhed. Tildækning af vinduer Hvis vinduer i midtbyerne ønskes afskærmet mod indkig, skal dette som udgangspunkt ske ved udstilling, så der stadig er tale om spændende og levende facader, der bidrager til en tryg og interessant midtby - også når butikkerne har lukket. For at sikre at der opnås en god helhedsvirkning og levende facader, må vinduer mod gågader, strøggader, torve, pladser, passager og centrale byrum i midtbyerne ikke blændes eller tilklæbes med f.eks. reklamer, fotostater og lignende. Op til 30 % af vinduesfladerne på den enkelte facade kan tilklæbes/tildækkes under forudsæt-ning af, at det udføres med ensartet film, sandblæsning eller lign. Diskrete mønstre og et logo eller navn pr. vinduesflade kan tillades efter en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde. I særlige tilfælde - fx. ved særligt lavtsiddende og høje vinduespartier - kan der tillades tilklæbning af vinduesflader op til ca. 80 cm fra indvendig gulvhøjde. Erhverv over stueplan Virksomheder og butikker over stueplan kan alene skilte med navn og logo i underkanten af vinduerne. I stueplan kan skiltning til disse butikker og virksomheder ske ved et skilt ved indgangs- og bagdøre i stueplan eller på murpillen herved. Skiltefladen må højst være 0,25 m 2. Er der flere virksomheder på ejendommens øvrige etager, bør skiltningen samordnes. Det kan tillades, at der opsættes højst ét mindre skilt (firmanavn og logo) for en virksomhed/ butik over stueplan på gadefacaden. Skiltet skal være i enkeltbogstaver med en højde på højst 30 cm. Afskærmning med udstilling og delvis tildækning af vinduer 15

16 Center- og erhvervsområder uden for midtbyerne Fritstående skilte/pyloner Flaggrupper Disse områder er C1 og C2-områder, der ikke er midtbyer, C3 områder samt E1 - E3 områder jf. kommuneplanens områdebetegnelser Skiltning må kun ske med ét større fritstående skilt eller pylon pr. ejendom/forretning/virksomhed, og øvrig skiltning må kun omfatte skiltning på facader og mindre henvisnings- og oplysningsskilte. Skiltet/pylonen må højst være 6 meter målt fra terræn, og skiltefladen højst 12 m 2.. Alternativt kan der tillades ét fritstående skilt pr. ejendom/ forretning/virksomhed med en højde på højst 12 meter målt fra terræn og med en skilteflade på højst 4 m 2. Fritstående skilte skal som udgangspunkt placeres mellem 5 og 10 m fra vejskel og mindst 10 meter fra naboskel. I tættere bebyggede forretnings- og erhvervsområder, hvor ovenstående afstande af bygningsmæssige årsager ikke kan opfyldes, skal den fritstående skiltning placeres mindst 2 m fra vejskel og mindst 5 m fra naboskel. Fritstående skilte og pyloner må ikke placeres i oversigtsarealer, da det forringer trafiksikkerheden. Hvis flere virksomheder/forretninger er placeret på én ejendom, kan der opstilles ét skilt pr. virksomhed/forretning, hvis der er en afstand på mindst 50 m mellem de enkelte skilte og en afstand på mindst 10 m til naboskel. Ved flere forretninger/virksomheder på én ejendom skal skiltningen ses i sammenhæng. Alternativt kan skiltningen ske ved en fælles pylon eller et fælles skilt for virksomhederne/forretningerne på ejendommen. Der kan højst opstilles én flaggruppe pr. ejendom/virksomhed/forretning med højst 3 flagstænger i op til 12 meter over terræn. Flaggrupper skal etableres mellem 5 m og 10 m fra vejskel og mindst 10 m fra naboskel. På hjørnegrunde kan der tillades 2 flaggrupper, hvis der er en afstand på mindst 50 m mellem flaggrupperne og mindst 10 m til naboskel. Hvis flere virksomheder/forretninger er placeret på en ejendom, kan der opstilles én flaggruppe pr. virksomhed/forretning, hvis der er en afstand på mindst 50 m mellem de enkelte flaggrupper og en afstand på mindst 10 m til naboskel. Ved mindre grunde kan der opstilles en fælles flaggruppe for virksomhederne/forretningerne. Facadeskiltning Skilte må højst udgøre 50 % af den enkelte butiks-/virksomheds facadelængde og skal tilpasses den enkelte bygnings skala og arkitektur. Hvis flere butikker / virksomheder deler facade, skal skiltningen samordnes, så der opnås en god helhedsvirkning Der må højst etableres ét større facadeskilt pr. butik/virksomhed inkl. logoskilt på hver facade - dvs. at der fx. ved hjørnegrunde kan etableres to skilte mod veje samt evt. et skilt mod parkeringsareal. Der må etableres ét udhængsskilt på højst 1 m 2 pr. butik dog to ved hjørnebutikker. Ved større butikker/virksomheder kan der tillades et udhængsskilt pr. påbegyndt 20 m facadelængde. Henvisnings- og oplysningsskilte Der kan opstilles et mindre antal funktionsbestemte henvisningsskilte som f.eks. : Ét til kundeparkering, ét til vareind- og udlevering og ét til udkørsel. Skiltefladen må højst være 0,7 m 2 og have en højde på højst 1,2 m over terræn. Henvisningsskilte til virksomheder/forretninger på andre ejendomme må ikke finde sted. Der kan desuden opsættes et mindre antal oplysningsskilte, der markerer en funktion. Oplysningsskilte skal placeres på facade eller væg/ mur. Disse skilte må ikke have en skilteflade større end 0,5 m 2. Salg af egne produkter i erhvervsområder Skiltning til salg af egne produkter må kun etableres i form af ét facadeskilt med et areal mindre end 0,5 m 2 samt ét henvisningsskilt ved indkørslen med en skilteflade på højst 0,7 m 2 og med en højde på højst 1,2 m over terræn. 16

17 Boligområder og landsbyer Disse områder er fx. kommuneplanens boligområder samt landsbyer * Erhverv fra egen bolig Ved erhvervsdrift fra egen bolig må der, ud over almindeligt navne- og nummerskilt, monteres et skilt på højst 0,5 m 2 eller et skilt i form af løse bogstaver med en bogstavhøjde på højst 25 cm. Skiltet skal monteres på facaden og tilpasses denne. Der kan opsættes ét fritstående skilt på terræn på egen grund. Skiltet må højst være 1 m over terræn og må højst have en skilteflade på 0,5 m 2. Samlede boligbebyggelser Der kan opsættes et skilt med navn på bebyggelsen/området på højst 0,5 m 2 på facaden eller et skilt i form af løse bogstaver med en bogstavhøjde på højst 30 cm. Der kan opsættes et skilt med navn på bebyggelsen/området på terræn ved adgangsvejen/ indkørslen. Hvis der er flere adgangsveje til bebyggelsen, kan der opsætte 1 skilt pr. adgangsvej. Skiltet må højst være 1 m over terræn, og må højst have en skilteflade på 0,5 m 2. Erhverv og lokale butikker Skiltningens størrelse og placering skal tage hensyn til sammenhængen og skalaen i det enkelte boligkvarter og den enkelte landsby. Der må etableres et facadeskilt pr. butik - dog to ved hjørnebutikker. Facadeskiltning må højst udgøre 50 % af facadelængden. Der kan i øvrigt forventes tilladelse til facadeskiltning i overensstemmelse med retningslinjerne for midtbyområder jf. side 14. Der kan etableres ét fritstående skilt/pylon pr. butik/virksomhed. Skiltet/pylonen må højst være 2 meter målt fra terræn, og skiltefladens areal må ikke overstige 2 m 2. Ved butikker til lokal forsyning i et boligområde må vinduer omkring indgangspartier ikke tildækkes/blændes med reklamer eller fotostater. Evt. tildækning skal ske i overensstemmelse med retningslinjer for tildækning af vinduer i midtbyer jf. side 15. Ved dagligvarebutikker til et områdes lokal forsyning kan der monteres et mindre antal klaprammer til tilbudsskilte på facaden med en skilteflade på højst 0,7 m 2 pr. skilt. Der kan monteres ét udhængsskilt med en skilteflade på højst 0,5 m 2 pr. butik/virksomhed. * Med landsbyer menes de i kommuneplanen udpegede landsbyer, uanset om der i kommuneplanen er udpeget centerområder (C1 eller C2-områder) Henvisnings- og oplysningsskilte kan etableres jf. retningslinjer på side 16. Der kan ikke forventes tilladelse til reklameflag/ flaggrupper. 17

18 Områder til almene eller rekreative formål i bymæssig bebyggelse Fritstående skilte Der kan ved indgange til ejendommen/området opsættes 1 skilt pr. indgang. Skiltet må højst være 1 m over terræn og må højst have en skilteflade på 0,5 m 2. Der kan opstilles et mindre antal oplysningsskilte. Disse skilte må højst være 1 m over terræn og må højst have en skilteflade på 0,5 m 2. Facadeskiltning Der kan opsættes et skilt på højst 1 m 2 på facaden eller et skilt i form af løse bogstaver med en bogstavhøjde på højst 30 cm på hver bygning/pr. funktion. Idrætsanlæg Det kan tillades, at der etableres bandereklamer (herunder produktreklamer) om en fodboldbane eller lignende idrætsanlæg. Bandereklamerne skal vende ind mod banen og være i en højde på højst 1 m over terræn. Der kan ikke forventes tilladelse til andre skiltetyper med produktreklamer. Herudover kan der opsættes henvisnings- og oplysningsskilte. Skiltefladen må højst være 0,5 m 2, og skilte må have en højde på højst 1 m. Der kan desuden opsættes et mindre antal oplysningsskilte, der markerer en funktion. Oplysningsskilte skal placeres på facade eller væg/ mur. Disse skilte må ikke være højere end 50 cm og må ikke have en skilteflade større end 0,5 m Disse retningslinjer gælder for områder til almene formål fx daginstitutioner, ældrecentre, skoler, tekniske anlæg (renseanlæg, varmeværker osv.), fritidsområder og idrætsanlæg. Disse områder er fx. kommuneplanens områder til almen service A1 og rekreative områder i byzone R1 - R2

19 Retningslinjer for øvrig skiltning i bymæssig bebyggelse samt belysning Belysning Facadebelysning må kun bruges, hvor det er foreneligt med stedets udformning og aktiviteter. Belysningen skal underordne sig omgivelserne og bygningens karakter og arkitektur. Belysningen kan være med til skabe en attraktiv oplevelse, understrege et steds eller bygnings særlige karakter og styrke bylivet. Det kan f.eks. være på torve og pladser, hvor mange mennesker færdes. Belysning skal i lysintensitet og farve indordne sig gadeforløbet i en helhed. Belysning af facader kan tillades ved særlige bygninger fx. kirker, museer, palæer mv. Belysningen skal være udformet som en ensartet og jævn belysning af hele facaden. Belysning må ikke være bevægelig. Belysningen skal understrege bygningens arkitektur og stedets særlige atmosfære. Lyskilderne skal placeres, så de ikke generer omgivelserne ved blænding eller lysindfald i beboelsesrum m.m. Belysning af facader på beboelsesejendomme kan som udgangspunkt ikke tillades. Her bør kun anvendes belysning som markering af indgange. Lysarmaturer/lamper og spots på facaden må etableres i form af orienteringslys ved f.eks. en indgang, i en port eller lignende samt ved belysning af skilte. Denne type lamper må ikke lyse op på facade og må ikke blænde. Lamper bør placeres, så de underordner sig bygningens arkitektur fx. bør lamper over vinduer eller døre sidde midt for disse. Lamper på murpiller bør placeres i midterlinjen af murpillen Skiltning ved teatre, kulturhuse, biografer, sportshaller og lign. Der kan ved museer, teatre, biografer, kulturhuse, sportshaller og lignende ud over skiltning med stedets navn tillades skilte, hvor der reklameres med arrangementer, forestillinger og lign. Skiltene skal som udgangspunkt placeres på facaden, og de skal tilpasses omgivelserne og bygningens arkitektur. Skiltning ved tankanlæg og drive-in Der kan gives tilladelse til ét/én fritstående skilt/pylon samt ét prisskilt. Skiltets/pylonens og prisskiltets højde må højst være 6 m over terræn, og skiltefladen må højst være 12 m 2 pr. skilt. Skiltesternen på halvtaget over aftapningsstederne må have en højde på op til 0,8 m, og firmanavn og logo må kun stå én gang på hver sternflade/side. Der kan monteres 2 klaprammer på facaden med en skilteflade på højst 0,7 m 2. Der kan opstilles skilte med ind- og udkørselspile og med en skilteflade på højst 0,25 m 2. Skiltet må højst være 0,6 m over terræn. Der kan ved drive-in restauranter og lign. opsættes op til 3 prisskilte med en skilteflade på op til 3 m 2 og en max. højde på 3 m. Skiltene skal placeres på bygningsfacade eller som fritstående skilte højst 1 m fra bygningen. 19

20 Billboards og bannere Der kan ikke forventes tilladelse til permanente billboards (plakattavler), gavlreklamer, bannere, rulleskilte og lign. Der kan tillades bannerskiltning som reklame for fx. særlige åbningstider ved tidsbegrænsede aktiviteter som udsalg, julehandel og lign. Banneret må højst være 6 m 2, og der må højst opsættes et banner pr. facade. Banneret må kun opsættes på facader, da bannere på tværs af veje og parkeringsarealer er med til at fjerne fokus fra trafikken. Banneret skal tilpasses facaden og må ikke dække for døre, vinduer og lignende. Banneret må opsættes en uge før åbningsdagen for ovenstående aktiviteter og skal tages ned, når aktiviteten ophører. Der må opsættes bannere højst 5 gange om året. Bannere ved særlige arrangementer Der kan skiltes og opsættes bannere ved særlige arrangementer og begivenheder af almen interesse som fx. byfester, festivaller og større sportsarrangementer. Bannere over vejareal kræver tilladelse efter vejloven/privatvejsloven fra Viborg Kommune i hvert enkelt tilfælde. Bannere på tværs af veje kan tillades ved motionsløb og lignende, men banneret må først opsættes, når vejen er afspærret for trafik og skal tages ned umiddelbart efter arrangementets afslutning. Billboards, bannerskiltning og lignende kan på grund af størrelsen være til ulempe eller skæmmende i forhold til omgivelserne samt have indvirkning på trafiksikkerheden. Bannerskiltning kan i visse tilfælde give gener i blæsevejr. Opsætning af bannere kræver derfor tilladelse fra Viborg Kommune i hvert enkelt tilfælde. Digital skiltning Der kan gives tilladelse til digital/elektronisk skiltning, når billedet er at sammenligne med fast skiltning, dvs. der må ikke være bevægeligt billede, og skærmen må ikke flimre. Digital skiltning kræver uanset størrelse tilladelse fra Viborg Kommune. Særlig skiltning Byrådet kan ved veje, parkeringsarealer, torve, indgange til områder, buslæskærme og lign. give tilladelse til fælles skilte og skiltepyloner til almen oplysning som fx. bykort og turistinformation eller til reklame. Midlertidig skiltning Følgende midlertidige skilte kan opsættes uden tilladelse fra Viborg Kommune: I forbindelse med byggerier kan der opstilles et større skilt på selve byggepladsen. Der ud over kan opsættes henvisningsskilte mv. Skilte om salg og udlejning af fast ejendom kan opstilles som informationsskilte i rimelig størrelse på egen grund. 20

Skiltepolitik. Administrationsgrundlag

Skiltepolitik. Administrationsgrundlag Skiltepolitik Administrationsgrundlag 2 Indhold Forord 5 Byrådets politik 7 Hvad gør jeg når jeg vil sætte et skilt op? 10 Gode råd om skiltning 12 Lovgivning og praksis 13 Administrationsgrundlag 21 Områdetyper

Læs mere

Skilte Lovlig skiltning i Odsherred

Skilte Lovlig skiltning i Odsherred Skilte Lovlig skiltning i Odsherred Indhold Her gælder reglerne for skiltning... 2 Offentlighedens adgang og skilte... 3 Sådan må skiltet se ud... 4 Her må du opsætte skilte... 5 Skema: Næringsdrivendes

Læs mere

Virksomhedsskilte i by-, bolig- og sommerhusområder

Virksomhedsskilte i by-, bolig- og sommerhusområder Virksomhedsskilte i by-, bolig- og sommerhusområder Når du søger om virksomhedsskiltning i by- og sommerhusområde undersøger kommunen (Afd. Byg & Miljø) følgende trin, som kan indeholde beskrivelse af

Læs mere

Skiltepolitik - administrationsgrundlag for facade- og reklameskilte

Skiltepolitik - administrationsgrundlag for facade- og reklameskilte Skiltepolitik - administrationsgrundlag for facade- og reklameskilte 2. udgave september 2014 Introduktion Nyborg Kommune er meget optaget af at sikre en smidig sagsbehandling, når de erhvervsdrivende

Læs mere

Digitale virksomhedsskilte og informationsskilte-/standere

Digitale virksomhedsskilte og informationsskilte-/standere Digitale virksomhedsskilte og informationsskilte-/standere Der er en stigende interesse fra erhvervsdrivende og foreninger for at opstille digitale skilte i det offentlige rum langs gader og veje. Digitale

Læs mere

Forord 3. Skilte 6. Reklamer 7

Forord 3. Skilte 6. Reklamer 7 Skiltepolitik Forord 3 Byrådets politik 4 Skilte 6 Reklamer 7 Tæt bebyggede områder 8 Erhvervsområder 12 Øvrige skiltetyper 16 Administrationsgrundlag og lovgivning 18 Ansøgning og tilladelse 20 2 Forord

Læs mere

Til en vej hører kørebane, rabatter, grøfter, vigepladser, rastepladser og afmærkning i form af striber og færdselstavler.

Til en vej hører kørebane, rabatter, grøfter, vigepladser, rastepladser og afmærkning i form af striber og færdselstavler. Retningslinjer for skilte m.m. Det som er beskrevet herunder, er et sammendrag af bestemmelserne i Lov om offentlige veje, Færdselsloven, Naturbeskyttelsesloven og Vejreglerne. Assens Kommune og Fyns Politi

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLSÆTNING. Skiltning i byområder: 4. Facadeskiltning 5. Udhængsskilte 6. Henvisningsskilte 7. Pyloner 8.

INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLSÆTNING. Skiltning i byområder: 4. Facadeskiltning 5. Udhængsskilte 6. Henvisningsskilte 7. Pyloner 8. Skiltemanual 2013 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Skiltning i byområder: 4 Facadeskiltning 5 Skiltemanualen er vejledende indtil bestemmelserne optages i fremtidige lokalplaner i Syddjurs Kommune. Der er tidligere

Læs mere

Vejledning om regler for skilte i Varde Kommune

Vejledning om regler for skilte i Varde Kommune Vejledning om regler for skilte i Varde Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Pas på landskabet... 3 Flowdiagram...3 Bestemmelser efter naturbeskyttelsesloven... 4 Hvordan må skiltet se ud, og hvor

Læs mere

Skiltevejledning 2013 / revideret januar 2016

Skiltevejledning 2013 / revideret januar 2016 Skiltevejledning 2013 / revideret januar 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE Skiltning i byområder: 4 Facadeskiltning 5 Skiltevejledningen er vejledende indtil bestemmelserne optages i fremtidige lokalplaner i Syddjurs

Læs mere

VEJLEDNING OM SKILTE OG REKLAMER. i Næstved Kommunes byområder

VEJLEDNING OM SKILTE OG REKLAMER. i Næstved Kommunes byområder VEJLEDNING OM SKILTE OG REKLAMER i Næstved Kommunes byområder 1 2 INDHOLD INTRODUKTION 5 ANSØGNING OM TILLADELSE OG GODKENDELSE 6 1. GENERELT FOR SKILTE OG REKLAMER 8 2. NÆSTVED BYMIDTE 9 FACADESKILTE

Læs mere

GUIDE TIL SKILTNING. Teknik & Miljø

GUIDE TIL SKILTNING. Teknik & Miljø GUIDE TIL SKILTNING 2015 Teknik & Miljø Indhold Forord 3 Guide til skiltning 4 Informations- og reklameskilte 6 1. Generelle principper 7 2. Bymidter 9 3. Center- og erhvervsområder 12 4. Digitale skilte

Læs mere

Skilte i det åbne land. - vejledning til landbrug, virksomheder, overnatnings- og salgssteder

Skilte i det åbne land. - vejledning til landbrug, virksomheder, overnatnings- og salgssteder Skilte i det åbne land - vejledning til landbrug, virksomheder, overnatnings- og salgssteder Skilte i det åbne land Du må gerne selv sætte mindre skilte i det åbne land, når du blot følger nogle enkle

Læs mere

Skilte i det åbne land. - vejledning til landbrug, virksomheder, overnatnings- og salgssteder, m.v.

Skilte i det åbne land. - vejledning til landbrug, virksomheder, overnatnings- og salgssteder, m.v. Skilte i det åbne land - vejledning til landbrug, virksomheder, overnatnings- og salgssteder, m.v. Skilte i det åbne land Du må gerne selv sætte mindre skilte i det åbne land, når du blot følger nogle

Læs mere

Bilag 2 Retningslinjer for digital skiltning

Bilag 2 Retningslinjer for digital skiltning Bilag 2 Retningslinjer for digital skiltning Digitale skilte er en ny type skilte i bybilledet. Skiltene tiltrækker sig stor opmærksomhed og har større synlighed end de almindelige analoge skilte. Hjørring

Læs mere

Skilte i det åbne land

Skilte i det åbne land Skilte i det åbne land Vejledning om regler for skilte i det åbne land Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Pas på landskabet... 3 Efter Naturbeskyttelsesloven... 4 Hvordan må skiltet se ud, og hvor må

Læs mere

Skilte i det åbne land

Skilte i det åbne land Skilte i det åbne land - vejledning til landbrug, virksomheder, overnatnings og salgssteder April 2017 Miljøafdelingen Maj 2017 1 1 Skilte i det åbne land Du må gerne selv sætte mindre skilte i det åbne

Læs mere

Solrød Kommune ØKONOMI-, TEKNIK- & MILJØUDVALGET. Regler for facader & skiltning i Solrød Center. Administrationsgrundlag FORSLAG

Solrød Kommune ØKONOMI-, TEKNIK- & MILJØUDVALGET. Regler for facader & skiltning i Solrød Center. Administrationsgrundlag FORSLAG Solrød Kommune ØKONOMI-, TEKNIK- & MILJØUDVALGET Regler for facader & skiltning i Solrød Center Administrationsgrundlag Indhold Indledning - Baggrund og hovedformål 3 1 Butiksfacader 4 2 Farver 4 3 Skiltetyper

Læs mere

Kapitel 9. Friluftsreklamer

Kapitel 9. Friluftsreklamer Kapitel 9. Friluftsreklamer 9.1. Indledning 9.2. Virksomhedsreklamer, trafikpropaganda m.v., samt mindre oplysningsskilte 9.3. Reklamer på idrætsanlæg 9.4. Ikrafttrædelse 9. l. Indledning Den hidtidige

Læs mere

SKILTNING KERTEMINDE KOMMUNE

SKILTNING KERTEMINDE KOMMUNE SKILTNING KERTEMINDE KOMMUNE Administrationsgrundlag for opsætning af skilte i Kerteminde Kommune Marts 2016 Indledning Kerteminde Kommune har udarbejdet dette administrationsgrundlag for at give borgere

Læs mere

Bek. om opsætning af mindre oplysningsskilte, skilte i erhvervsområder og reklamer på idrætsanlæg m.v. i det åbne land

Bek. om opsætning af mindre oplysningsskilte, skilte i erhvervsområder og reklamer på idrætsanlæg m.v. i det åbne land Side 1 af 5 LovText Teknisk Forvaltning Schultz Information Vis dokumenter sorteret efter emne Vis dokumenter sorteret alfabetisk efter titel Vis dokumenter sorteret efter år Vis nyeste dokumenter bogekomm

Læs mere

OPLÆG RETNINGSLINJER FOR DIGITAL SKILTNING

OPLÆG RETNINGSLINJER FOR DIGITAL SKILTNING POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK OPLÆG RETNINGSLINJER FOR DIGITAL SKILTNING Digital skiltning er en ny type skiltning i bybilledet,

Læs mere

Administrationsgrundlag for skiltning i Jammerbugt Kommune

Administrationsgrundlag for skiltning i Jammerbugt Kommune Administrationsgrundlag for skiltning i Jammerbugt Kommune Udgave nr. 1 Godkendt af Teknik- og Miljøudvalget den 11.01.2008 2 Forord Jammerbugt Kommune vil i december 2007 fastsætte retningslinier for

Læs mere

OPLÆG RETNINGSLINJER FOR DIGITAL SKILTNING

OPLÆG RETNINGSLINJER FOR DIGITAL SKILTNING POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK OPLÆG RETNINGSLINJER FOR DIGITAL SKILTNING Digital skiltning er en ny type skiltning i bybilledet,

Læs mere

Regulativ for. i Kolding Kommune

Regulativ for. i Kolding Kommune REGULATIV 2008 Regulativ for i Kolding Kommune Regulativ for facader og skilte i Kolding Kommune 2008 37 Indhold 1 INDLEDNING 4 1.1 FORMÅL OG HENSIGT 4 1.2 REGULATIVETS OPBYGNING OG BRUG 4 1.3 LOVHJEMMEL

Læs mere

Forord 3 Byrådets politik 4 Skilte 6 Reklamer 7 Tæt bebyggede områder 8 Erhverv 12 Øvrige skiltetyper 16 Administrationsgrundlag og lovgivning 18

Forord 3 Byrådets politik 4 Skilte 6 Reklamer 7 Tæt bebyggede områder 8 Erhverv 12 Øvrige skiltetyper 16 Administrationsgrundlag og lovgivning 18 Skiltepolitik Forord 3 Byrådets politik 4 Skilte 6 Reklamer 7 Tæt bebyggede områder 8 Erhverv 12 Øvrige skiltetyper 16 Administrationsgrundlag og lovgivning 18 Ansøgning og lovgivning 20 2 Forord Aalborg

Læs mere

iltning på Strandvejen Greve Kommune Sk

iltning på Strandvejen Greve Kommune Sk Skiltning på Strandvejen Greve Kommune Retningslinier for Skiltning på Strandvejen. Redaktion, layout og grafisk tilrettelæggelse: Birgitte Beenfeldt Revision: Side 15. 2013,Vin@greve.dk Greve Kommune

Læs mere

FIND VEJ I SKILTESKOVEN

FIND VEJ I SKILTESKOVEN NATUR, MILJØ OG TRAFIK FIND VEJ I SKILTESKOVEN HER KAN DU LÆSE DE VIGTIGSTE REGLER FOR OPSÆTNING AF SKILTE I DET ÅBNE LAND Tegnet af Torkild Skov NATUR, MILJØ OG TRAFIK Vi skilter med reglerne I Danmark

Læs mere

Forslag. Administrationsgrundlag for skiltesager

Forslag. Administrationsgrundlag for skiltesager Forslag Administrationsgrundlag for skiltesager August 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING 1 SKILTNINGENS HISTORIE 2 1.GENERELLE RETNINGSLINJER FOR SKILTNING 3 2.BYMIDTERNE 4 Generelt 4 Facadeskiltning

Læs mere

Vejledning om servicevejvisning i Vordingborg Kommune. December 2014

Vejledning om servicevejvisning i Vordingborg Kommune. December 2014 Vejledning om servicevejvisning i Vordingborg Kommune December 2014 Indhold Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Overordnede principper... 3 3. Almindelig servicevejvisning... 4 4. Særlig servicevejvisning...

Læs mere

Administrationsgrundlag for skiltning i Nordfyns Kommune

Administrationsgrundlag for skiltning i Nordfyns Kommune Administrationsgrundlag for skiltning i Nordfyns Kommune Forord Nordfyns Kommune vil fastsætte nogle retningslinjer for skiltning i kommunen. Formålet med nærværende administrationsgrundlag er at skabe

Læs mere

Regulativ. Beskæring af træer og buske langs veje og stier

Regulativ. Beskæring af træer og buske langs veje og stier Regulativ Beskæring af træer og buske langs veje og stier Side 1 af 10 INDHOLDSFORTEGNELSE Generelle bestemmelser for beskæring... 3 Uddrag af bekendtgørelse af Lov om offentlige veje... 3 2.1. Genstande

Læs mere

SKILTNING ARKITEKTUR- POLITISKE RETNINGSLINJER

SKILTNING ARKITEKTUR- POLITISKE RETNINGSLINJER SKILTNING ARKITEKTUR- POLITISKE RETNINGSLINJER Vores vej // Skiltning Arkitekturpolitiske retningslinjer // Side 1 EN DEL AF VORES VEJ - SAMLEDE POLITIKKER I HELSINGØR KOMMUNE SKILTNING I HELSINGØR KOMMUNE

Læs mere

Administrationsgrundlag for skiltning i Fanø Kommune

Administrationsgrundlag for skiltning i Fanø Kommune Administrationsgrundlag for skiltning i Fanø Kommune Forord Fanø Kommune vil fastsætte nogle retningslinjer for skiltning i kommunen. Formålet med nærværende administrationsgrundlag er at skabe retningslinjer

Læs mere

SOLCELLE- OG SOLFANGERANLÆG

SOLCELLE- OG SOLFANGERANLÆG - en vejledning Norddjurs Kommune 2013 Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk U D V I K L I N G S F O RVA LT N I N G E N SOLCELLE- OG SOLFANGERANLÆG Folder om SOLFANGERE

Læs mere

Notat. Parkeringspladser for autocampere 29. september 2011. : Autocamperrådet. : Jane Maindal 1 INDLEDNING

Notat. Parkeringspladser for autocampere 29. september 2011. : Autocamperrådet. : Jane Maindal 1 INDLEDNING Notat Madevej 13 6200 Aabenraa Danmark T +45 7362 8880 F +45 7362 8881 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Parkeringspladser for autocampere 29. september 2011 Projekt: 25.9980.01 Til Fra : Autocamperrådet

Læs mere

efter naturbeskyttelseslovens 21 FRILUFTS- REKLAMER efter naturbeskyttelseslovens 21

efter naturbeskyttelseslovens 21 FRILUFTS- REKLAMER efter naturbeskyttelseslovens 21 efter naturbeskyttelseslovens 21 RILUTS- RKLMR efter naturbeskyttelseslovens 21 RIluftsreklamer efter naturbeskyttelseslovens 21 RILUTSRKLMR Reklamer i det åbne land kan forstyrre oplevelsen af landskabet.

Læs mere

Regler for facader & skiltning i Solrød Center. Administrationsgrundlag

Regler for facader & skiltning i Solrød Center. Administrationsgrundlag Solrød Kommune BYRÅDET Regler for facader & skiltning i Solrød Center Administrationsgrundlag Solrød Byvej Indhold Indholdsfortegnelse Solrød Center er placeret ved både S-togstation og en række andre

Læs mere

Skiltning. Arkitekturpolitiske retningslinjer

Skiltning. Arkitekturpolitiske retningslinjer Skiltning Arkitekturpolitiske retningslinjer 2005 Skiltning Arkitekturpolitiske retningslinjer Udarbejdet af Helsingør Kommune, Teknisk Forvaltning i samarbejde med Tegnestuen Jens V. Nielsen, Hellebæk

Læs mere

SKILTEPOLITIK K AS T

SKILTEPOLITIK K AS T SKILTEPOLITIK UD K AS T Forord 3 Byrådets politik 4 Skilte 6 Reklamer 7 Tæt bebyggede områder 8 Erhverv 12 Øvrige skiltetyper 16 Administrationsgrundlag og lovgivning 18 Ansøgning og lovgivning 20 2 Forord

Læs mere

Ølbycentret. Skilteregler

Ølbycentret. Skilteregler Ølbycentret Skilteregler 00 Regler for skilte og andet facadeudstyr i Ølbycentret Om skilte og skilteregler Formålet med skilteregler er at fremme god skiltning. God skiltning God skiltning opnås gennem

Læs mere

acader, fortove og forretninger i Gladsaxe

acader, fortove og forretninger i Gladsaxe Facader acader, fortove og forretninger i Gladsaxe Gladsaxe Kommune ønsker at gøre Gladsaxe til en smuk, oplevelsesrig og bæredygtig by for alle. Derfor sætter Gladsaxe Kommune fokus på, hvordan vi kan

Læs mere

Skiltepolitik for Randers Kommune

Skiltepolitik for Randers Kommune Skiltepolitik Randers Kommune 2009 Skiltepolitik for Randers Kommune Formål Skiltepolitikken for Randers Kommune skal være med til at højne den visuelle kvalitet i det offentlige rum, herunder i byrum,

Læs mere

Skilte og forarealer i Gladsaxe Erhvervskvarter

Skilte og forarealer i Gladsaxe Erhvervskvarter Skilte og forarealer i Gladsaxe Erhvervskvarter Gladsaxe Kommune ønsker at gøre Gladsaxe til en smuk, oplevelsesrig og bæredygtig by for alle. Det gælder også for erhvervskvartererne, som jo er en del

Læs mere

Administrationsgrundlag. januar 2013 2012. - opsætning af solfangere og solcelleanlæg

Administrationsgrundlag. januar 2013 2012. - opsætning af solfangere og solcelleanlæg januar 2013 2012 - opsætning af solfangere og solcelleanlæg Byggeloven I henhold til bygningsreglementet er der ikke en fast grænse for, hvornår der skal søges om tilladelse til opsætning af solfangere

Læs mere

Det er en forudsætning for tilladelsen, at butikken indrettes og drives som oplyst i ansøgningen og i det supplerende materiale.

Det er en forudsætning for tilladelsen, at butikken indrettes og drives som oplyst i ansøgningen og i det supplerende materiale. Trine og Jørgen Jensen jej@digigraf.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk 30-01-2014

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT BYGGESAGSBEHANDLING KOLDING KOMMUNE

BETALINGSVEDTÆGT BYGGESAGSBEHANDLING KOLDING KOMMUNE BYGGESAGSBEHANDLING Indhold Afsnit A Simple konstruktioner. Kategorien omfatter garager, carporte, udhuse og lignende mindre bygninger, dvs. bebyggelser omfattet af kap.1.3.1, stk. 1, nr. 1-2 og kap. 1.5,

Læs mere

BYENS ANSIGT Retningslinier for skilte og andet facadeudstyr

BYENS ANSIGT Retningslinier for skilte og andet facadeudstyr BYENS ANSIGT Retningslinier for skilte og andet facadeudstyr BYENS ANSIGT Retningslinier for skilte og andet facadeudstyr UDGIVER Herning Kommune By, Erhverv og Kultur ÅR 2010 REDAKTION OG TEKST: Mette

Læs mere

Reklameskilte og servicevejvisning

Reklameskilte og servicevejvisning Holstebro Kommune Teknik og Miljø Reklameskilte og servicevejvisning Information om Reklameskilte og servicevejvisning i det åbne land Side 1 Juni 2007 Reklameskilte i det åbne land Naturbeskyttelsesloven,

Læs mere

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Beskrivelse af lokalplanens retdvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse

Læs mere

Notat. Bondegårdscamping for autocampere 9. september 2011. : Autocamperrådet. : Jane Maindal 1 INDLEDNING

Notat. Bondegårdscamping for autocampere 9. september 2011. : Autocamperrådet. : Jane Maindal 1 INDLEDNING Notat Madevej 13 6200 Aabenraa Danmark T +45 7362 8880 F +45 7362 8881 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Bondegårdscamping for autocampere 9. september 2011 Projekt: 25.9980.01 Til Fra : Autocamperrådet

Læs mere

Arkitektoniske retningslinjer og gode eksempler på solceller

Arkitektoniske retningslinjer og gode eksempler på solceller Arkitektoniske retningslinjer og gode eksempler på solceller Københavns Kommune har udarbejdet et sæt retningslinjer for solceller. Formålet med retninglinjerne er at foretage en kvalificeret afvejning

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indhold Lokalplan nr. 1.4-4 for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

Lokalplan 68. for skilte i Vallensbæk Kommune

Lokalplan 68. for skilte i Vallensbæk Kommune Lokalplan 68 for skilte i Vallensbæk Kommune Juni 2005 REDEGØRELSE Forord Skiltene på husenes facader betyder meget for hvordan vi opfatter et område. Dominerende skilte, pyloner, bannere og reklamer ses

Læs mere

Råden over vejareal på Skådevej. Kommunens sagsnr.: 14/000542

Råden over vejareal på Skådevej. Kommunens sagsnr.: 14/000542 Dato 17. juni 2015 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon 7244 3113 Dokument 14/07086-58 Side 1/5 Råden over vejareal på Skådevej Kommunens sagsnr.: 14/000542 I e-mail af 14. maj 2014

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Vesterbrogade. Bygge- og Teknikforvaltningen Plandirektoratet. Vesterbro. Strøggadelokalplan

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Vesterbrogade. Bygge- og Teknikforvaltningen Plandirektoratet. Vesterbro. Strøggadelokalplan KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORENTERNG Lokalplan nr. 178 Bygge- og Teknikforvaltningen Plandirektoratet Vesterbrogade Vesterbro Strøggadelokalplan Publikumsorienterede serviceerhverv Delvist ophævet - Se nr.

Læs mere

4. Rækkefølgebestemmelser for boligudbygning I rækkefølgebestemmelserne fastlægges principper for udbygningen af boligog erhvervsområder.

4. Rækkefølgebestemmelser for boligudbygning I rækkefølgebestemmelserne fastlægges principper for udbygningen af boligog erhvervsområder. 1.2 Arealudlæg til nye boliger og erhverv 1. Der er udlagt areal til byudvikling i alle kommunens byer. Arealet svarer til det forventede behov i planperioden. Arealudlæggene fremgår af Rammer for lokalplanlægning.

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 21.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 21. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 28. april 2014 J.nr.: NMK-513-00033 Ref.: LTP-NMKN AFGØRELSE i sag om reklameskilte i Hedensted Kommune Natur- og Miljøklagenævnet

Læs mere

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr Dagligvarebutik ved Runevej, Tilst/Hasle samt Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013.

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr Dagligvarebutik ved Runevej, Tilst/Hasle samt Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 11. juni 2014 Lokalplan 975, Runevej - Forslag Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 975 - Dagligvarebutik ved Runevej,

Læs mere

Antenner og master. - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m.

Antenner og master. - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m. Antenner og master - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m. 2012 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling har i en fælles udmelding med KL i 2009 opfordret

Læs mere

Skilte- og facadevejledning

Skilte- og facadevejledning - Aalborg Kommune Side 1 af 1 Presse Web-TV Min Side Sitemap Blanketter Selvbetjening English politik manualer Forside Om kommunen Skiltning skal medvirke til at understøtte de arkitektoniske kvaliteter

Læs mere

Tavler og reklameskilte langs offentlige veje

Tavler og reklameskilte langs offentlige veje Tavler og reklameskilte langs offentlige veje Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Telefon 7244 3333 Telefax 3315 6335 Tavler og reklameskilte langs offentlige veje Dato:

Læs mere

Gældende lovgivning på skilteområdet samt erfaringer og udfordringer hermed

Gældende lovgivning på skilteområdet samt erfaringer og udfordringer hermed 1 Teknik & Miljø 10. januar 2017 Bilag 1 til BPU-sag om retningslinjer for skiltning mv. i bymidten: Gældende lovgivning på skilteområdet samt erfaringer og udfordringer hermed Dette notat indeholder en

Læs mere

I forbindelse hermed beder I om at få oplyst, i hvilke situationer et oplag er til "ulempe for færdslen".

I forbindelse hermed beder I om at få oplyst, i hvilke situationer et oplag er til ulempe for færdslen. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juli 2008 08/07162 BIDRAG TIL VEJLOVENS 102 STK. 1 NR. 1, 102, STK. 2, SMH MED 112, STK. 1 OG 114, STK. 2. Bidrag til fortolkning af vejlovens 102, stk. 1 og

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

Administrationsvejledning for etablering af antenneanlæg i Esbjerg Kommune

Administrationsvejledning for etablering af antenneanlæg i Esbjerg Kommune Administrationsvejledning for etablering af antenneanlæg i Esbjerg Kommune 1. Formål Denne administrationsvejledning har to formål: i. At sikre at antennemaster og mobilantenner udformes og placeres, så

Læs mere

Afgørelse Tilbagekaldelse af tilladelse til udeservering

Afgørelse Tilbagekaldelse af tilladelse til udeservering Jensen s Bøfhus A/S Att.: Søren Wulff Michelsen swm@jensens-bofhus.dk 08. september 2015 Afgørelse Tilbagekaldelse af tilladelse til udeservering Afgørelse Vi tilbagekalder hermed permanent tilladelser

Læs mere

Notat vedrørende cykelskur på Grev Schacks Vej 19 og dertil relevant lovgivning

Notat vedrørende cykelskur på Grev Schacks Vej 19 og dertil relevant lovgivning Notat vedrørende cykelskur på Grev Schacks Vej 19 og dertil relevant lovgivning Formålet med dette notat er primært at tydeliggøre forløbet om cykelskuret på Grev Schacks Vej 19, sekundært kort at gøre

Læs mere

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt.

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt. Formålet med denne lokalplan er, at sikre det planmæssige grundlag for en udvidelse af Dansk Rød Kors asylcenter på Sanholmlejren, til brug for rigspolitiets sagsbehandling i forbindelse med modtagelse

Læs mere

TIL SALG BJERGBYGADE 3 4200 SLAGELSE

TIL SALG BJERGBYGADE 3 4200 SLAGELSE TIL SALG BJERGBYGADE 3 4200 SLAGELSE 2 EJENDOMMEN: Matr. nr. 70 B Slagelse Bygrunde. BELIGGENDE: Bjergbygade 3 4200 Slagelse KOMMUNE: Slagelse kommune. ZONESTATUS: Ejendommen er beliggende i byzone. AREALER:

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bygningers ydre fremtræden...1/25. Facader og skilte...2/25. Generelle rammer...7/25. Grundstørrelser i boligområder...

Indholdsfortegnelse. Bygningers ydre fremtræden...1/25. Facader og skilte...2/25. Generelle rammer...7/25. Grundstørrelser i boligområder... Indholdsfortegnelse Bygningers ydre fremtræden...1/25 Facader og skilte...2/25 Generelle rammer...7/25 Grundstørrelser i boligområder...8/25 Individuel udvendig teknik...9/25 Opholdsarealer...10/25 Parkeringsarealer...12/25

Læs mere

REGLER FOR SKILTNING ERHVERVSVIRKSOMHEDER

REGLER FOR SKILTNING ERHVERVSVIRKSOMHEDER SLAGELSE KOMMUNE REGLER FOR SKILTNING ERHVERVSVIRKSOMHEDER REGLER FOR SKILTNING ERHVERVSVIRKSOMHEDER INDLEDNING. Slagelse Kommune vil med disse skilteregler søge at få en smukkere skiltning på virksomhederne

Læs mere

Regulativ for opsætning af servicevejvisningsskilte på offentlige arealer i Kalundborg Kommune

Regulativ for opsætning af servicevejvisningsskilte på offentlige arealer i Kalundborg Kommune Regulativ for opsætning af servicevejvisningsskilte på offentlige arealer i Kalundborg Kommune Vej, Park og Ejendomme november 2008 Ifølge Bekendtgørelse om servicevejvisning på almindelige veje nr. 105

Læs mere

for et område omkring kirken i Vindinge,

for et område omkring kirken i Vindinge, 1-2.. )..Q Lokalplan nr, 249 for et område omkring kirken i Vindinge, Redegørelse, Indledning: Vindinge 1782. Vindinge landsby bestod oprindelig af både tre- og firlængede gårde og enkelte småhuse, der

Læs mere

LOKALPLAN NR. 078 for Kulturhuset og Byparken i Skanderborg. Næsset

LOKALPLAN NR. 078 for Kulturhuset og Byparken i Skanderborg. Næsset LOKALPLAN NR. 078 for Kulturhuset og Byparken i Skanderborg Næsset Skanderborg Kommune 1996 NDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 078 REDEGØRELSE Lokalplanområdet Lokalplanens baggrund og formål Lokalplanens

Læs mere

Notat. Overnatningsfaclilteter for autocampere 22. juni 2011. : Autocamperrådet. : Kim Lyster Hansen & Jane Maindal 1 INDLEDNING

Notat. Overnatningsfaclilteter for autocampere 22. juni 2011. : Autocamperrådet. : Kim Lyster Hansen & Jane Maindal 1 INDLEDNING Notat Madevej 13 6200 Aabenraa Danmark T +45 7362 8880 F +45 7362 8881 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Overnatningsfaclilteter for autocampere 22. juni 2011 Projekt: 25.9980.01 Til Fra : Autocamperrådet

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Valby Langgade. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Valby. Strøggadelokalplan

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Valby Langgade. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Valby. Strøggadelokalplan KØENHAVNS KOMMUNE PLANORENTERNG Lokalplan nr. 179 ygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Valby Langgade Valby Strøggadelokalplan Publikumsorienterede serviceerhverv Delvist ophævet - Se nr. 218

Læs mere

TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN

TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN 1 TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN Tillæg nr. 22 til Kommuneplan 2013 for Aarhus Kommune Kommuneplantillægget omhandler rammeområde 15.07.01 ER i Kommuneplan 2013 for Aarhus Kommune. Rammeområde 15.07.01 ER er

Læs mere

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern Forslag til Tillæg nr. 74 til, for et område til centerformål, Nygade, Skjern Geodatastyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 28. september 2016 1 Forord Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere

Designmanual for bygninger og arealer

Designmanual for bygninger og arealer Designmanual for bygninger og arealer KAJ 180 M SYDHAVNSUDVIDELSE ETAPE 3 OFFSHORE KAJ 180 M SYDHAVNSUDVIDELSE ETAPE 2 (2008-2011) HOLMEKAJ 180 M, 10 M VANDDYBDE FÆRGELEJE Byhavn Blandet service, liberalt

Læs mere

Afgørelse i sagen om Københavns Amts afslag til reklamebærende buslæskærm på Skodsborg Strandvej.

Afgørelse i sagen om Københavns Amts afslag til reklamebærende buslæskærm på Skodsborg Strandvej. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 16. maj 2006 J.nr.: 03-132/150-0024 Skr Afgørelse i sagen om

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger Indhold Lokalplan nr. 5.2-1 for et bolig- og kolonihaveområde ved Holbækvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

MINDRE VINDMØLLER (HUSSTANDS-, MINI- OG MIKROVINDMØLLER) TILLÆG TIL KOMMUNEPLAN

MINDRE VINDMØLLER (HUSSTANDS-, MINI- OG MIKROVINDMØLLER) TILLÆG TIL KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN TILLÆG NR. 12 MINDRE VINDMØLLER (HUSSTANDS-, MINI- OG MIKROVINDMØLLER) TILLÆG TIL KOMMUNEPLAN 2009-2021 GULDBORGSUND KOMMUNE OKTOBER 2011 REDEGØRELSE BAGGRUND Jf. Guldborgsund Kommunes klimaplan

Læs mere

for området mellem Trykkergang, Store Rådhusgade, Brogade og Bjerggade

for området mellem Trykkergang, Store Rådhusgade, Brogade og Bjerggade SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-9407 for området mellem Trykkergang, Store Rådhusgade, Brogade og Bjerggade BESKRIVELSE AF FORSLAGET Lokalplanforslaget omfatter et ældre centerområde med gode muligheder

Læs mere

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 Lokalplanområdet Lokalplan 202 Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 TEKNISK FORVALTNING Marts 2006 Lokalplan 202 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Formål med lokalplanen 4

Læs mere

Klage skal være indgået til Jammerbugt Kommune senest den 22. august 2013 kl. 15:30.

Klage skal være indgået til Jammerbugt Kommune senest den 22. august 2013 kl. 15:30. Rikke Marie Andersen ryet.info@gmail.com Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk 24-07-2013

Læs mere

Regulativ for opsætning af servicevejvisningsskilte på offentlige arealer i

Regulativ for opsætning af servicevejvisningsskilte på offentlige arealer i Regulativ for opsætning af servicevejvisningsskilte på offentlige arealer i NORDFYNS KOMMUNE Teknik og Miljø maj 2007 Regulativ for opsætning af servicevejvisningsskilte på offentlige arealer Ifølge Bekendtgørelse

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 4-013 for området ved Vejgård Vandværk Byrådet godkendte den 14. juni 2010 kommuneplantillæg

Læs mere

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted HOLSTED KOMMUNE Del af centerområde ved torvet i Holsted Holsted Kommune Side 1 del af centerområde ved torvet i Holsted. Udarbejdet af Teknisk afdeling, Holsted Kommune. Godkendelsesdatoer: Vedtaget af

Læs mere

Byplanvedtægt nr. 18 BYPLANVEDTÆGT FOR »SELSKOVPARKEN« I HILLERØD KOMMUNE

Byplanvedtægt nr. 18 BYPLANVEDTÆGT FOR »SELSKOVPARKEN« I HILLERØD KOMMUNE Byplanvedtægt nr. 18 BYPLANVEDTÆGT FOR»SELSKOVPARKEN«I HILLERØD KOMMUNE Byplanvedtægt nr. 18»Selskovparken«i Hillerød kommune I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes

Læs mere

Lokalplan 61 og kommuneplantillæg 6 - for en ny boligetage på en forretningsejendom i Dragørcentret

Lokalplan 61 og kommuneplantillæg 6 - for en ny boligetage på en forretningsejendom i Dragørcentret DRAGØR KOMMUNE Lokalplan 61 og kommuneplantillæg 6 - for en ny boligetage på en forretningsejendom i Dragørcentret 1 2 INDHOLD REDEGØRELSE Lokalplanen baggrund side 5 Planens indhold Planens forhold til

Læs mere

Mosters Vænge udgør et net af mindre veje og betjener udelukkende sommerhusejendomme.

Mosters Vænge udgør et net af mindre veje og betjener udelukkende sommerhusejendomme. Dato 4. november 2016 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon +45 7244 3113 Dokument 16/09927-13 Side 1/5 Oversigtsforhold ved Koldkærvej mv. I e-mail af 26. juli 2016 har du klaget over

Læs mere

Udtalelse vedr. henvendelse omkring opsætning af digitale reklamepyloner ved indfaldsvejene

Udtalelse vedr. henvendelse omkring opsætning af digitale reklamepyloner ved indfaldsvejene Norddjurs Kommune Att. Gerda Enevoldsen Torvet 3 8500 Grenaa Sendt pr. e-mail til: ge@norddjurs.dk. Dato 12. februar 2015 Sagsbehandler Jesper Møller Mail jesm@vd.dk Telefon +45 7244 2044 Dokument 15/01839-7

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

ANVENDELSE AF GÅGADER TORVE PLADSER FORTOVE SKIVE KOMMUNE

ANVENDELSE AF GÅGADER TORVE PLADSER FORTOVE SKIVE KOMMUNE ANVENDELSE AF GÅGADER TORVE PLADSER FORTOVE SKIVE KOMMUNE Side 2 Gågaderegulativ for Skive er udarbejdet af Skive Kommune, Teknisk Forvaltning i samarbejde med COWI A/S Januar 2007 Fælles spilleregler

Læs mere

Parkeringsnorm for Sorø Kommune

Parkeringsnorm for Sorø Kommune Parkeringsnorm for Sorø Kommune Forord P-normen indeholder retningslinjer for administration af bestemmelserne vedrørende parkeringsarealer. P-normen for Sorø Kommune er et vigtigt element til at sikre,

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere