Samordnet handlingsplan 2011 lokalråd Kommune & Politi Esbjerg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Samordnet handlingsplan 2011 lokalråd Kommune & Politi Esbjerg"

Transkript

1 Samordnet handlingsplan 2011 lokalråd Kommune & Politi Esbjerg Organisering af samarbejdet mellem Esbjerg kommune & Esbjerg lokalpoliti Den samordnede handlingsplan er udarbejdet i overensstemmelse med samarbejdsplanen for kredsrådet i Syd-og Sønderjylland vedtaget den 14. marts Indsatsen i samarbejdsplanen er opdelt i 3 niveauer: Det strategiske kredsrådet. Det operative lokalrådet. Det taktiske - lokalråd+. Lokalrådet Kommune & Politi Esbjerg Lokalrådet i Esbjerg sikrer, at de overordnede rammer og mål for den kriminalitetsbekæmpende og præventive indsats udmøntes lokalt i samarbejde med lokalpolitiet og andre lokale samarbejdspartnere. Lokalrådene sikrer en tæt kontakt til lokalsamfundet og fremmer på bedst mulig vis det lokale samarbejde og initiativ til kriminalpræventivt og kriminalitetsbekæmpende arbejde. Lokalrådene skal mødes minimum 4 gange årligt, og skal hvert år udforme en samordnet handlingsplan, der beskriver lokalrådets arbejde. Handlingsplanen gøres offentlig tilgængelig på politikredsens og den enkelte kommunes hjemmeside. Lokalrådets evaluerer sit arbejde årligt. Lokalrådet Esbjerg har følgende medlemmer Lokalpolitiet i Esbjerg Formand Lorenz Matzen Leder af lokalpolitiet i Esbjerg Lars H. Thomsen Leder af lokalpolitiet i Ribe Christian Østergård Leder af Kriminalpræventivt Sekretariat Lars Bræmhøj Linjechef for lokalpolitiet Esbjerg kommune Næstformand Direktør, Børn & Kultur, Torvegade 74, Henriksen, Jørn 6700 Esbjerg Britta Martinsen Social & Arbejdsmarked, Bramming Rådhus k Kirsten Vedel Eriksebjerg Børn & Kultur, Torvegade 74, 6700 Es Steen Bach SSP, Skolegade 39, 6700 Esbjerg Preben Jensen Børn & Kultur, Torvegade 74, 6700 Esbjerg Peder Bagge Teknik & Miljø, Torvegade 74, 6700 Esbjerg Hanne Præst Sekretariat for Lokalrådet Kriminalforsorgen Christian Eriksen Kriminalforsorgen, Afdeling i Esbjerg Lokalråd+ Lokalråd+ er den lokale kriminalpræventive enhed, der også på gadeplans-niveau har et direkte, involverende og tæt kendskab til aktuelle lokale problemstillinger. Lokalråd+ sikrer, at den kriminalpræventive indsats i det nære og individuelle område udmøntes inden for de overordnede og lokale rammer og mål som fastsat af kredsråd og lokalråd. 1

2 Lokalråd+ vurderer løbende kriminaliteten i lokalområdet på baggrund af lokalkendskab, analyser mv., så problemområder spottes så tidligt, at der kan sættes målrettet, tværfagligt og effektivt ind overfor disse. Lokalråd+ oplyser om trends blandt børn og unge, så både lokal- og kredsråd kan blive klædt på til en faglig debat om udviklingen i lokalområdet aktuelt og på sigt for til stadighed at være i stand til at tilrettelægge den forebyggende indsats så hensigtsmæssigt, at fødekæden til det kriminelle miljø brydes, og antallet af unge, der havner i kriminalitet, begrænses mest muligt. Lokalråd+ kommer med anbefalinger til løsning af aktuelle problemstillinger i lokalområdet og vil i langt de fleste tilfælde også aktivt kunne bidrage til løsning af problemstillinger både med viden, personale- og økonomiske ressourcer. Lokalråd+ afholder møder efter behov. Lokalråd+ i Esbjerg har følgende medlemmer Formand Sekretær Formand Sekretær Næstformand Næstformand Poul Larsen Vicepolitikommissær Lokalpolitiet i Esbjerg Sekretær Steen Bach Leder Leif B. Hansen Distriktsklubleder Anders Munksgaard Leder Ungdomsskolen Gitte Nørrevang Sektionsleder Familierådgivningen Steen B. Kodal Skoleinspektør Skads Skole Flemming Jørgensen Leder Ungdomshuset Konfus Morten List Christensen, SSP Konsulent Esbjerg Nord 3 Søren Hansen SSP Konsulent Esbjerg Midt Alex Øhlenschlæger SSP Konsulent Esbjerg Nord 1 Lars M. Olsen SSP Konsulent Esbjerg Nord 2 Nord Syd Vicepolitikommissær Jens Peter Knudsen Lokalpolitiet i Ribe Sekretær Steen Bach Leder Mogens Kiesby, Distriktklubleder John Hansen, afdelingsleder Ungdomsskolen Kim Nordrup SSP og Forebyggelse Bramming Lise Grønnegård, Sektionsleder Fami- 2

3 lie Michael Ulv Christensen SSP og Forebyggelse Ribe Stig Dahl Pedersen Skoleleder SSP og SSP+ Det lokale samarbejde mellem skole, socialforvaltning og politi udgør i dag krumtappen i det lokale kriminalpræventive arbejde i forhold til børn og unge. Målgruppen for det kriminalitetsforebyggende arbejde spænder meget vidt og er som udgangspunkt: SSP-samarbejde for børn og unge typisk i skolealderen op til 18 år SSP+-samarbejde for unge over 18 år og typisk til ca. 25 år Samarbejde om tidlig indsats for børn under skolealder SSP-samarbejdet giver mulighed for at opfange faresignaler og udviklingstendenser i kriminaliteten samt i børns og unges levevilkår så tidligt, at der kan gøres en indsats for at hindre, at de unge havner i en kriminel løbebane. Samtidig er SSP-samarbejdet et velegnet forum til at afklare, hvilke muligheder for forebyggende arbejde, der lokalt er for de involverede myndigheder. SSP-samarbejdet kan desuden gennem projekter være med til at modvirke, at der opstår grupper eller bander af unge med kriminel adfærd. SSP+-samarbejdet omfatter unge over 18 år. Møde 2 gange årligt med repræsentanter fra kommunens ungdomsuddannelser, Kriminalforsorgen, Ungdommens Uddannelsesvejledning, politiet og. Opgaven og effekten i dette forum er det samme som ovenstående SSP samarbejde, men fokus er her på de over 18-årige. Den kriminalpræventive indsats overfor børn og unge i politikredsen skal tage udgangspunkt i de unges forskellige situationer og vilkår med henblik på at få den størst mulige værdi og virkning af indsatsen på følgende måde: Et systematisk forløb med en generel indsats, der finder sted løbende under børnenes og de unges opvækst med inddragelse af skoler, klubber, ungdomsskoler og andre ungdomsuddannelsessteder m.v.. Det vil f.eks. kunne omfatte oplysningskampagner, særlige SSP-dage, faste møder mellem politiet og kommunernes SSP-medarbejdere samt forældrebestyrelser i børneinstitutioner og på skoler, fælles aktiviteter som led i skolernes projektarbejde m.v. En specifik indsats rettet mod udsatte grupper af børn og unge, som er ved at udvikle en kriminel adfærd. Den specifikke indsats vil naturligt kunne gennemføres i samarbejde med f.eks. lokale fædregrupper, skoler, ungdomsklubber mv., og der kan iværksættes opsøgende gadearbejde m.v. En individorienteret indsats i forhold til unge, som allerede har begået kriminalitet, med henblik på at forebygge, at de pågældende begår ny kriminalitet. Den individorienterede indsats vil bl.a. kunne omfatte egentlig behandling m.v. Indsatsen vil også kunne sigte mod, at de pågældende personer får nye sociale relationer udenfor deres hidtidige miljø f.eks. ved samarbejde med det lokale erhvervsliv om praktikpladser og lign. 3

4 PSP (Politi, Socialforvaltning og Psykiatri) PSP-samarbejdet har til formål at koordinere indsatsen overfor psykisk syge, så borgere får bedst mulig hjælp. Samtidig skal samarbejdet forebygge kriminel adfærd hos de pågældende. I PSP-regi kan myndighederne drøfte og aftale løsninger i vanskelige borgersager. PSP-samarbejdet er tænkt som en effektiv vej til at styrke samarbejdet og koordinationen på tværs. PSP-sager er sager, hvor borgere grundet misbrugsproblemer, psykiske lidelser eller andre former for sociale problemer, befinder sig i en situation, hvor de ikke får den støtte, de har behov for, idet de ikke entydigt hører til et af de nævnte myndighedsområder. Der er oprettet en velfungerende PSP-operativgruppe i Esbjerg kommune. KSP-samarbejdet (Kriminalforsorgen, Socialforvaltningen og Politi) Som led i regeringens indbrudspakke, er der med virkning fra 1. april 2011 indført et samarbejde mellem kriminalforsorgen, de sociale myndigheder og politiet som led i indsatsen over for dømte, der løslades fra institutioner under kriminalforsorgen eller unge, der løslades fra en ungdomssanktion. Samarbejdet har til formål yderligere at styrke den gode løsladelse, sådan at den rehabiliterende indsat under afsoning følges op af en tæt koordineret udslusning fra fængsel til frihed med reelle alternativer til ny kriminalitet gennem tilbud om f.eks. uddannelse, job eller relevant behandling. Der er mellem Kriminalforsorgen, Socialforvaltningen Esbjerg kommune og Esbjerg Lokalpoliti indgået en aftale om God Løsladelse, og herunder også en aftale om God Løsladelse for personer, der løslades efter anholdelse eller varetægtsfængsling. Banderåd Der er oprettet banderåd i Esbjerg Nord. Udviklingen på bandeområdet følges nøje for at overveje, om der skal oprettes banderåd i andre lokalområder. Banderådene skal forebygge bander og medvirke til at bryde fødekæden til banderne. Banderådets fokus er de helt unge potentielle bandemedlemmer den såkaldte lillebrorgruppe. Møderne i Banderådet holdes i forlængelse af Lokalråd+ Esbjerg Nord. Konfliktråd Den 1. januar 2010 trådte loven om konfliktråd (genopbyggende ret) i kraft. Det er et forum, hvori gerningsmand og offer mødes frivilligt og ved hjælp af en mægler sammen prøver at finde frem til en løsning på "konflikten" og en genoprettelse af den skete skade. Grundidéen er, at ansigt til ansigt-møder med fordele for begge parter skal supplere den sædvanlige straffeproces ved domstolene. Syd-og Sønderjyllands Politi opretter konfliktråd, hvor der arrangeres et møde mellem offer og gerningsmand. Det er frivilligt for begge parter at deltage i mødet, som finder sted med en uvildig tredieperson (en mægler) som mødeleder. Følgende sager kan komme i konfliktråd: Konfliktråd kan afholdes vedrørende forhold, som indebærer en overtrædelse af en strafbelagt lovregel. Som udgangspunkt skal der være tale om sager, hvor politiet har indledt efterforskning Konfliktråd kan efter konkret vurdering anvendes, hvis der som følge af mistanke om strafbar handling er indledt en politimæssig undersøgelse Konfliktråd kan efter konkret vurdering afholdes vedrørende forhold, som hos politiet indledningsvis er registreret som en hændelse 4

5 Kundskabsbaseret tilgang til det forebyggende arbejde Det kriminalitetsforebyggende arbejde fra de foregående år videreføres generelt med de ændringer, som lokalrådene træffer på baggrund af kortlægningen af det kriminalpræventive arbejde i politikredsen. Lokalrådene vælger ud fra en kundskabsbaseret tilgang de projekter eller initiativer, der skal iværksættes eller fortsætte i 2011 og fremover. Det Individorienterede Kriminalpræventive Projekt Det Individorienterede Kriminalpræventive Projekt (IKI) videreføres for at sætte fokus på børn og unge med en bekymrende adfærd og gribe ind med bekymringssamtaler, iværksætte konkret handling for at bringe barnet/den unge tilbage på rette kurs med inddragelse af relevante samarbejdsparter og brug af eksisterende tilbud i lokalområdet. Radikalisering Med baggrund i regeringens handlingsplan om forebyggelse af ekstremistiske holdninger og radikalisering blandt unge, deltager medarbejdere fra kommunerne og politiet i et kursus hos Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Demokratikontoret og PET's Forebyggelsesenhed. Kurset har til formål at udbygge det kriminalpræventive samarbejde, så unge i Syd- og Sønderjylland ikke bliver radikaliserede og i værste fald involveret i terroraktioner. Målet for 2011 er at få etableret en ordning i det eksisterende kriminalitetsforebyggende arbejde, hvor én eller flere medarbejdere i kommunerne kan videreformidle informationerne til og fra relevante myndigheder. I Byen Helt Sikkert Projekt I Byen Helt Sikkert, beskriver en markant indsats i restaurationsmiljøet i hele politikredsen med det formål at skabe et tryggere natteliv for unge ved at nedbringe voldepisoder og episoder med ulovlige stoffer i nattelivet herunder salg af narkotika til unge. Projektet fortsætter i 2011 dels med opkvalificering af restauratører og bevillingsfora (aktører i kommuner og politiet i forbindelse med ansøgninger om alkoholbevilling). I 2011 vil der yderligere blive afviklet kurser i konflikthåndtering for restauratører og andre relevante aktører i restaurationsmiljøet. Esbjerg kommune og Esbjerg lokalpoliti samt restauratørerne i Esbjerg deltager i projektet. Unges festmiljø I 2011 implementeres guiden Fester for og med unge. Regler og gode råd til arrangører om udskænkning af alkohol samt SSP Syd- og Sønderjyllands anbefalinger til afvikling af fester blandt unge i det offentlige rum, foreninger m.v. Guiden og anbefalingerne har til formål at forebygge, udskyde og hindre introduktionen til og indtagelsen af alkohol blandt unge under 18 år. En arbejdsgruppe har i regi af SSP Syd- og Sønderjylland udarbejdet en rapport om unges festmiljø. De enkelte lokalråd udmønter de anbefalinger, der lokalt er tilslutning til i Lokalrådet kan endnu ikke endelig tage stilling til de lokale anbefalinger. Ungesamråd Ungesamrådet består af repræsentanter fra kommunen, kriminalforsorgen og politiet. Samrådets primære opgaver er at afgive indstilling til retten og anklagemyndigheden om sanktionsvalget m.v. i straffesager mod unge under 18 år, der er sigtet for kriminalitet over bødeniveau. Grundideen er, at sagsbehandlingen i mange tilfælde kan have gavn af, at det kriminalretlige system og det sociale system i fællesskab hurtigt og effektivt anbefaler, hvilke sanktioner og hvilken indsats der er behov for. 5

6 Esbjerg kommune har oprettet et Kriminalitetsteam for unge lovovertrædere, hvis hovedformål er at overholde Servicelovens bestemmelser i forhold til unge lovovertrædere med dom. Formålet er ligeledes, at yde en konsekvent, hurtig og målrettet indsats overfor unge, som får dom for kriminalitet. Der er etableret et velfungerende ungesamråd i Esbjerg. Personalet fra Esbjergs nyoprettede kriminalitetsteam indgår i samrådet. Offerrådgivning Målet for samarbejdet i 2011 er at fastholde og udbygge samarbejdet med politikredsens offerrådgivninger. Via lokalrådene udbygges kendskabet til Offerrådgivningen. Politiet formidler fortsat vejledning om ordningen til ofre, vidner og pårørende, som har været udsat for en traumatisk oplevelse. Anvendelse af samtykkeerklæring, der tillader offerrådgivningen at kontakte offeret, anvendes på nuværende tidspunkt i alle voldsrelaterede sager. På lokalpolitistationerne er der kontaktpersoner og Det Kriminalpræventive Sekretariat er politikredsens kontaktpunkt. Tv-overvågning Der er fast Tv-overvågning på udvalgte steder i Esbjerg. Herudover har politikredsen anskaffet transportabelt Tv-overvågningsudstyr, der hurtigt kan flyttes rundt afhængig af det aktuelle behov. Udstyret anvendes både til at bekæmpe kriminalitet og skabe tryghed. Jalousi og æresrelaterede forbrydelser. Samarbejdet mellem kommunerne og politiet fortsætter i 2011, så sagerne identificeres så tidligt som muligt, og der iværksættes de nødvendige tiltage herunder proaktive beskyttelsesforanstaltninger overfor truede personer. Der skal i den forbindelse være fokus på det tværmyndighedsmæssige samarbejde. At sikre en omgående politimæssig reaktion ved anmeldelse eller andre indikationer om strafbare forhold, der kan have forbindelse til jalousi og æresrelaterede forbrydelser At iværksætte relevante beskyttelsestiltag i forhold til truede personer, når det skønnes nødvendigt eller hensigtsmæssigt At de enkelte lokalråd reviderer og udbygger det etablerede beredskab til håndtering af disse sager, hvor især kvinder, børn og unge er i fare for at blive udsat for en alvorlig forbrydelse Der er indgået en velfungerende aftale mellem Esbjerg kommune og Esbjerg lokalpoliti. Vejteknisk- og færdselssamarbejde - Forebyggelse - Trafik og færdsel Gennem samarbejdet i kredsrådet vil politi og kommuner styrke samarbejdet på det vejtekniske- og færdselsmæssige område. Samarbejdet skal søge at opfylde målet i Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan om, at Danmark inden 2012 skal have under 200 dræbte, under 1850 alvorligt tilskadekomne og under lettere tilskadekomne. Esbjerg kommune og Esbjerg lokalpoliti vil Videreføre samarbejdet, hvor trafiksikkerheden er forankret i kommunerne, og hvor politiet stiller relevant personale til rådighed for arbejdet Drøfte rammerne og mulighederne for en trafiksikkerhedspolitik med det sigte at reducere antallet af trafikdræbte og tilskadekomne. Indføre Trafiksikkerhedspolitik ved skolerne med en tværfaglig inddragelse af både teknik, miljø, sundhed, børn og unge 6

7 Deltage i den tværfaglige følgestab for at følge udviklingen på området tæt og bidrage gode ideer og forslag til primært konkrete forebyggende tiltag Lokale prioriterede projekter lokalråd Kommune & Politi Esbjerg Indbrud. Indbrudsindsatsen i 2011 er både et nationalt og lokalt fokusområde. Der er lokale forskelle i indbrudskriminaliteten fra kommune til kommune. Lokalrådene skal i særlig grad drøfte lokale initiativer, der kan begrænse antallet af indbrud. Syd- og Sønderjyllands politi vil i 2011 prioritere indsatsen mod indbrud i privat beboelse. Den efterforskningsmæssige indsats styrkes herunder mod hæleri for at begrænse efterspørgslen efter tyvekoster. Gerningsmænd vil konsekvent blive varetægtsfængslet, hvor det er muligt, og der vil i samarbejde med anklagemyndigheden ske en hurtig og effektiv retsforfølgning af gerningsmændene. Samtidig vil der ske målrettede indsatser i lokalområder, hvor der er sket en særlig stigning i antallet af indbrud. Indbrudsindsatsen tager afsæt i Justitsministeriets Indbrudspakke fra Indbrud i private hjem kurven skal knækkes! Indsatsen involverer både Esbjerg lokalpoliti, Esbjerg kommune og andre lokale samarbejdspartnere: Ved udarbejdelse af lokalplaner og ved indretning af offentlige arealer indtænkes den nyeste viden om forebyggelse af bl.a. indbrudskriminalitet. Den måde et boligområde er indrettet på med stisystemer, adgangsveje, belysning og beplantning har stor betydning for risikoen for at blive udsat for indbrud og anden utryghedsskabende kriminalitet i området I særligt udsatte lokalområder vil politiet samtidig samarbejde med kommunen, lokale grundejer- og boligforeninger mv. om eventuelle tiltag, der kan forebygge indbrud. Det vil f.eks. kunne dreje sig om opsætning af gadebelysning, nedklipning af hække og etablering af tv-overvågning, etablere nabohjælp, tryghedsvandringer m.v. Den nyeste viden om forebyggende tiltag gøres tilgængelig for kommunerne herunder gennem uddannelse af kommunale lokalplanlæggere. Esbjerg kommune er sammen med 4 andre kommuner i Danmark med i et forsøg med Kriminalpræventiv byplanlægning Som led i en styrket udslusning af indbrudstyve fra fængsel til frihed skal Lokalrådet i samarbejde med Kriminalforsorgen drøfte, hvorledes kommunernes, Kriminalforsorgens og politiets samlede indsats mod indbrudskriminalitet tilrettelægges og koordineres bedst muligt for at forebygge recidiv Endvidere skal der i 2011 ske en styrket politimæssig indsats mod indbrud i fritidshus. Der laves en særskilt operationsbefaling, og lokalrådene inddrages aktivt i arbejdet med at nedbringe indbruddene. Esbjerg kommunerne og Esbjerg lokalpoliti vil sammen og hver for sig med interessenter i lokalsamfundet forebygge og bekæmpe kriminaliteten gennem et kontinuerligt og intensivt samarbejde og med tiltag på en bred vifte af områder. Der oprettes en operativ indbrudsgruppe Vest bestående af personale fra lokalstationerne Esbjerg, Varde og Ribe, som ud fra analyser, lokalkendskab og efterforskning, herunder personrelateret, mod aktive indbrudstyve, gennemfører målrettede indsatser i egne og på tværs af lokalområderne. Ind- 7

8 satsen skal være vedholdende, så der fastholdes et stærkt pres på politikredsens aktive indbrudstyve med henblik på at nedbringe antallet af indbrud, øge sigtelsesprocenten og sikre viden om hælere. Indbrudsgruppernes personale skal prioriteres anvendt som en fast gruppe, der er allokeret til indsatsen mod indbrud i beboelse og hæleri. Vold Vold i det private og offentlige rum er i høj grad en forbrydelse, der påvirker borgerne. Både de direkte ofre, der i første omgang bliver påvirkede, men også ofrenes familier og ofrenes umiddelbare netværk. Den politimæssige indsats i 2011 vil have særlig fokus på vold. Der vil blive tale om en målrettet indsats i nattelivet ved at skride ind over for generende adfærd uanset om det er vold, andre overtrædelser af straffeloven, overtrædelser af ordensbekendtgørelsen, lov om euforiserende stoffer, restaurationsloven m.v. Esbjerg lokalpoliti har oprettet en civilpatrulje bestående af personale fra lokalstationerne Esbjerg, Varde og Ribe. Det er civilpatruljens opgave gennem en synlig og offensiv indsats at sikre, ud fra begrebet nul tolerance, at der skrides konsekvent ind strafferetligt over for gerningsmænd til uorden, vold, hærværk mv. i by- og nattelivet samt under arrangementer. Esbjerg lokalpoliti har oprettet en voldsgruppe, der udelukkende behandler vold, trussel, æresrelaterede og jalousisager. Styrket indsats i forhold til udsatte boligområder i Esbjerg kommune Alle børn og unge skal have en tryg opvækst med lige udviklingsmuligheder uanset forudsætninger. Overordnede langsigtede mål for Esbjerg Kommunes samlede projekt. Projektet skal øge trygheden blandt beboerne i det valgte boligområde. Projektet skal sikre, at udsatte unge i de valgte boligområder bliver en del af inkluderende fællesskaber og får de samme udviklingsmuligheder som andre unge i kommunen. Indsatserne for de unge skal bygge på et helhedssyn og indebære et bredt tværfagligt og tværsektorielt samarbejde. De indsatser, der ved projektafslutningen har positiv effekt, skal sikres forankring i Esbjerg Kommunes fremtidige tilbudsvifte Med disse overordnede mål er det Esbjerg Kommunes intention at afprøve metoder og måle effekten af disse metoder med henblik på fremtidig organisationsudvikling og metodeudvikling Indsatserne er forankret i Familieafdelingen under Børn & Kultur, og de identificerede unge, for hvem der laves indsatser, er som udgangspunkt kendte i Familieafdelingen. Samtlige indsatser har indbygget et borgerperspektiv. Ghettoindsatsen (Særlig Udsat Boligområde) Stengårds-kvarteret i Esbjerg er et Særlig Udsat Boligområde, hvor der skal ske en styrket indsats både politimæssigt og kommunalt. Det er opgaven at iværksætte en styrket tværfaglig indsats i Stengårdsvej-kvarteret med henblik på: I samarbejde med andre aktører og lokalsamfundet, at bidrage til at sikre respekten for landets love, så det fortsat er trygt at bo og færdes i områderne 8

9 Gennem et kontinuerligt og intensivt samarbejde med andre myndigheder og interessenter i øvrigt at forhindre, at især børn og unge begår kriminalitet eller får tilknytning til det utryghedsskabende og kriminelle miljø I samarbejde med andre myndigheder og interessenter i øvrigt at iværksætte målrettede forebyggende aktiviteter i området At øge antallet af sigtelser i forhold til antal anmeldelser i Stengårdsvej-kvarteret i forhold til niveauet for 2010 At foretage en hurtig og konsekvent reaktion på kriminalitet i området, herunder en hurtig sagsbehandlingstid At øge sigtelsesprocenten i forhold til de mest aktive kriminelle i Stengårdsvej-kvarteret. Der er i området flere kriminalitetsforebyggende indsatser i gang både kommunalt og private, hvorfor der i lokalrådets regi er nedsat en tværfaglig arbejdsgruppe, hvis opgave det er at Koordinere den samlede indsats Følge op på indsatserne Evaluere indsatserne og komme med nye evt. forbedrede indsatsmuligheder Formanden for arbejdsgruppen deltager i Lokalråd Kommune & Politi Esbjerg s møder, med henblik på at drøfte resultater og læring af indsatserne og samordne indsatserne, således at nye tiltag kan iværksættes hurtigt, målrettet og effektivt i forhold til den løbende aktuelle situation i området. Kriminalpræventiv Byplanlægning Esbjerg Kommune Den fysiske planlægning af Byrummet har indvirkning på borgernes adfærd og dermed kriminalitetstrykket (den objektive tryghed), og på om borgerne oplever, at omgivelserne er trygge at færdes i (den subjektive tryghed). Derfor arbejder flere kommunerne med kriminalpræventive og tryghedsskabende strategier i forbindelse med den fysiske planlægning og renovering af byrummet. Der samarbejdes med kriminalpræventive aktører herunder Det Kriminalpræventive Råd og politiet. De boligsociale indsatser inddrager viden blandt kriminalpræventive aktører og lokale beboere blandt andet i forbindelse med tryghedsvandringer i både dagslys og mørke. Esbjerg deltager i et projekt (Kriminalpræventiv Byplanlægning) sammen med 4 andre kommuner og Det Kriminalpræventive Råd (DKR). Projektets formål er at sammentænke og indarbejde viden om forebyggelse af kriminalitet og forbedring af tryghed med byomdannelse og byudvikling i den kommunale planlægning At opnå kvalificeret viden og erfaring med hensyn til hvordan kriminalprævention og tryghedsfremmende tænkning indarbejdes i kommune- og lokalplanlægningen At udvikle konkrete planredskaber eller modeller, der kan få en kriminalpræventiv og tryghedsskabende virkning, og som kan bruges i forbindelse med omdannelse og fornyelse af by- og boligområder Sikre evaluering og dokumentation af proces og planarbejde Formidle projektets resultater, så de efter projektperioden kan bringes i anvendelse og inspirere planlægningsmyndighederne i alle landets kommuner Projektets tidsramme Arbejdet med projektet er påbegyndt i DKR medio Der søges indgået aftale med 5 kommuner i begyndelsen af Herefter vurderes projektet at forløbe gennem ca. 3 år i perioden, hvor planstrategien for 2011 er gældende. Projektets erfaringer skulle derpå gerne kunne stilles til rådighed for landets kommuner i forbindelse med den derpå følgende kommuneplan. 9

10 Iværksættelse og godkendelse Den samordnede handlingsplaniværksættes efter godkendelse i lokalrådet. Den reviderede samarbejdsplanen er vedtaget i lokalrådet den 25. maj Jørn Henriksen direktør Esbjerg Kommune Lorenz Matzen vicepolitiinspektør Leder af lokalpolitiet i Esbjerg 10

Handleplan 2013 for Lokalråd Varde Kommune og Politi Varde

Handleplan 2013 for Lokalråd Varde Kommune og Politi Varde BAGGRUND Denne handleplan er lavet med baggrund i samarbejdsplan 2012 og de forventede opgaver for 2013 for kredsrådet for Syd- og Sønderjylland. Denne samarbejdsplan indeholder en overordnet beskrivelse

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI

SYDØSTJYLLANDS POLITI SYDØSTJYLLANDS POLITI Organisering af det kriminalitetsforebyggende arbejde i Sydøstjyllands Politi Indledning Forebyggelse af kriminalitet og især forebyggelse af ungdomskriminalitet er en af de væsentligste

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN 2013. Sammen kan vi mere

SAMARBEJDSPLAN 2013. Sammen kan vi mere SAMARBEJDSPLAN 2013 Sammen kan vi mere Indledning Politiet kan ikke skabe tryghed, fred og orden alene. Det kan kun ske i samarbejde med det øvrige samfund. Derfor er det helt afgørende, at der er etableret

Læs mere

Bornholms Politis samarbejdsplan 2010 til brug for Kredsrådet

Bornholms Politis samarbejdsplan 2010 til brug for Kredsrådet Bornholm, den 9. juni 2010 Bornholms Politis samarbejdsplan 2010 til brug for Kredsrådet Forord Danmark er opdelt i 12 politikredse, hvoraf Bornholms Politi udgør én politikreds. Politikredsen består geografisk

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS 22. maj 2007 + bilag LOKALPOLITIET POLITIINSPEKTØREN Kornerups Vænge 12 4000 Roskilde Telefon: 4635 1448 Indvalg: 4632 1551 Lokal: 3006 Mobiltlf.: 2510 7625 E-mail: HGM001@politi.dk

Læs mere

Samarbejdsplan 2013. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen

Samarbejdsplan 2013. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen Samarbejdsplan 2013 for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen Aabenraa Esbjerg Fanø Haderslev Sønderborg Tønder Varde Vejen Indledning Politiet kan ikke skabe tryghed,

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2012

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2012 Læsø Kommune Frederikshavn Kommune SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2012 Hjørring Kommune Brønderslev Kommune Jammerbugt Kommune Vesthimmerlands Kommune Rebild Kommune Mariagerfjord Kommune Aalborg Kommune 1.

Læs mere

Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune

Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune Denne generelle handlingsplan er udarbejdet på baggrund af samarbejdsplanen for 2011 indgået mellem Midt- og Vestjyllands politi, kommunerne,

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN 2015. En plan for samarbejdet mellem Lokalpolitiet Haderslev og Haderslev kommune

SAMARBEJDSPLAN 2015. En plan for samarbejdet mellem Lokalpolitiet Haderslev og Haderslev kommune SAMARBEJDSPLAN 2015 En plan for samarbejdet mellem Lokalpolitiet Haderslev og Haderslev kommune Indledning Politiet kan ikke skabe tryghed, fred og orden alene. Det kan kun ske i samarbejde med det øvrige

Læs mere

Ledelsesstøtte & Kommunikation. Samarbejdsplan KREDSRÅDET 2013

Ledelsesstøtte & Kommunikation. Samarbejdsplan KREDSRÅDET 2013 Ledelsesstøtte & Kommunikation Samarbejdsplan KREDSRÅDET 2013 Indledning Denne plan omfatter samarbejdet mellem kommunerne og politiet, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger

Læs mere

MIDT- OG VESTJYLLANDS POLITI SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2015

MIDT- OG VESTJYLLANDS POLITI SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2015 MIDT- OG VESTJYLLANDS POLITI SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2015 Indledning Denne plan omfatter samarbejdet mellem kommunerne og politiet, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger mv.

Læs mere

Samarbejdsplan for Nordjyllands Politi Indledning

Samarbejdsplan for Nordjyllands Politi Indledning Samarbejdsplan for Nordjyllands Politi 2009 1. Indledning Med ikrafttræden den 1. januar 2007 blev både Danmarks politikredse og hele det kommunale område reformeret gennem etablering af større og mere

Læs mere

FOKUSOMRÅDER 1 - VOLD

FOKUSOMRÅDER 1 - VOLD Sag 12/15137 Dok. 13499-15 Handlingsplan 2015 for Lokalråd Varde Kommune og Politi Varde FOKUSOMRÅDER 1 - VOLD Vold i det private og offentlige rum er i høj grad en forbrydelse, der påvirker borgerne.

Læs mere

Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune

Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune Denne generelle handlingsplan er udarbejdet på baggrund af samarbejdsplanen for 2012 indgået mellem Midt- og Vestjyllands politi, kommunerne,

Læs mere

Samarbejdsplanen for kredsrådet

Samarbejdsplanen for kredsrådet Kredsrådet Syd- og Sønderjylland Samarbejdsplanen for kredsrådet Indholdsfortegnelse 1. Organisering af samarbejdet mellem rne og politiet i Syd- og Sønderjylland... 2 1.1 Det strategiske niveau... 2 1.2

Læs mere

Udmøntningen af de politimæssige initiativer i regeringens plan til bekæmpelse af kriminalitet i ghettoer

Udmøntningen af de politimæssige initiativer i regeringens plan til bekæmpelse af kriminalitet i ghettoer POLITIAFDELINGEN januar 2011 Polititorvet 14 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 3343 0006 E-mail: Web: rpcha@politi.dk www.politi.dk Udmøntningen af de politimæssige initiativer i regeringens

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS. Samarbejdsplan Politiet i lokalsamfundet 2010

SYDØSTJYLLANDS. Samarbejdsplan Politiet i lokalsamfundet 2010 Samarbejdsplan Politiet i lokalsamfundet 2010 Denne plan omfatter samarbejdet mellem kommunerne og politiet, samt andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger m.v. i Sydøstjylland.

Læs mere

HANDLEPLAN 2013. Lokalrådet i Frederikshavns kommune

HANDLEPLAN 2013. Lokalrådet i Frederikshavns kommune HANDLEPLAN 2013 Lokalrådet i Frederikshavns kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Rammerne for Lokalrådets arbejde...3 3. Lokalrådet i Frederikshavn kommune 3 4. Det kriminalitetsforebyggende

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN 2014. En plan for samarbejdet mellem Lokalpolitiet Haderslev og Haderslev kommune. Indledning

SAMARBEJDSPLAN 2014. En plan for samarbejdet mellem Lokalpolitiet Haderslev og Haderslev kommune. Indledning SAMARBEJDSPLAN 2014 En plan for samarbejdet mellem Lokalpolitiet Haderslev og Haderslev kommune Indledning Politiet kan ikke skabe tryghed, fred og orden alene. Det kan kun ske i samarbejde med det øvrige

Læs mere

Generel handlingsplan for 2010 Lokalrådet i Holstebro kommune

Generel handlingsplan for 2010 Lokalrådet i Holstebro kommune Generel handlingsplan for 2010 Lokalrådet i Holstebro kommune Denne generelle handlingsplan er udarbejdet på baggrund af samarbejdsplanen 2010 for Midt- og Vestjyllands Politi og samtidig på baggrund af

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2013

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2013 Læsø Kommune SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2013 Frederikshavn Kommune Hjørring Kommune Brønderslev Kommune Jammerbugt Kommune Vesthimmerlands Kommune Rebild Kommune Mariagerfjord Kommune Aalborg Kommune 1.

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN 2014. Sammen kan vi mere

SAMARBEJDSPLAN 2014. Sammen kan vi mere SAMARBEJDSPLAN 2014 Sammen kan vi mere Indledning Politiet kan ikke skabe tryghed, fred og orden alene. Dette kan kun ske i samarbejde med det øvrige samfund. Derfor er det helt afgørende, at der er etableret

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN FOR NORDJYLLANDS POLITI 2010

SAMARBEJDSPLAN FOR NORDJYLLANDS POLITI 2010 SAMARBEJDSPLAN FOR NORDJYLLANDS POLITI 2010 I. INDLEDNING I 2007 blev Danmarks politikredse og kommuner reformeret ved bl.a. etablering af større og mere bæredygtige enheder, der samtidig fik en række

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN 2014. - En plan for samarbejdet mellem Lokalpolitiet Esbjerg og Fanø kommune -

SAMARBEJDSPLAN 2014. - En plan for samarbejdet mellem Lokalpolitiet Esbjerg og Fanø kommune - SAMARBEJDSPLAN 2014 - En plan for samarbejdet mellem Lokalpolitiet Esbjerg og Fanø kommune - 1 Samarbejdsplan 2014 Indledning I december måned 2012 besluttede kredsrådet at gøre samarbejdsplanen til et

Læs mere

HANDLEPLAN 2012 Lokalrådet i Frederikshavns kommune

HANDLEPLAN 2012 Lokalrådet i Frederikshavns kommune HANDLEPLAN 2012 Lokalrådet i Frederikshavns kommune Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rammerne for Lokalrådets arbejde... 3 3. Lokalrådet i Frederikshavn kommune... 3 4. Det kriminalitetsforebyggende

Læs mere

HANDLEPLAN 2014. Lokalrådet i Frederikshavns kommune

HANDLEPLAN 2014. Lokalrådet i Frederikshavns kommune HANDLEPLAN 2014 Lokalrådet i Frederikshavns kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Rammerne for Lokalrådets arbejde...3 3. Lokalrådet i Frederikshavn kommune 3 4. Det kriminalitetsforebyggende

Læs mere

Samarbejdsplan for Fyns Politi og kommunerne på Fyn 2014

Samarbejdsplan for Fyns Politi og kommunerne på Fyn 2014 Samarbejdsplan for Fyns Politi og kommunerne på Fyn 2014 Koordinering af arbejdet med forebyggelse af radikalisering og ekstremisme Odense kommune og Fyns politi har indgået en aftale om, at den fremtidige

Læs mere

SSP samarbejde og handleplan

SSP samarbejde og handleplan SSP samarbejde og handleplan En samlet beskrivelse af SSP samarbejdet i Rebild Kommune maj 2015 Indholdsfortegnelse Formål med SSP samarbejdet 3 Organisering af SSP samarbejdet 4 Beskrivelse af ansvars-

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN 2013 MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

SAMARBEJDSPLAN 2013 MIDT- OG VESTSJÆLLANDS SAMARBEJDSPLAN 2013 for samarbejdet mellem Midt- og Vestsjællands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger mv. i politikredsen Side 1 Samarbejdsplan 2013 En

Læs mere

Handleplan til forebyggelse og bekæmpelse af ungdomskriminalitet i Assens Kommune

Handleplan til forebyggelse og bekæmpelse af ungdomskriminalitet i Assens Kommune Handleplan til forebyggelse og bekæmpelse af ungdomskriminalitet i Assens Kommune Lovgivning: Forpligtigelsen til at etablerer kriminalpræventivt samarbejde mellem Skole, Sociale myndigheder og Politi,

Læs mere

Planen for indsatsen imod ungdomskriminalitet

Planen for indsatsen imod ungdomskriminalitet Planen for indsatsen imod ungdomskriminalitet Mariagerfjord Kommune skal i henhold til lov 166 om ændring af Lov om Social Service og Lov om Rettens Pleje (Styrkelse af indsatsen over for kriminalitetstruede

Læs mere

MIDT- OG VESTJYLLANDS POLITI SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2016

MIDT- OG VESTJYLLANDS POLITI SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2016 MIDT- OG VESTJYLLANDS POLITI SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2016 Indledning Denne plan omfatter samarbejdet mellem kommunerne og politiet, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger mv.

Læs mere

Handlingsplan. for samarbejdet via Politiets Lokalråd i Vejle Kommune Formål.

Handlingsplan. for samarbejdet via Politiets Lokalråd i Vejle Kommune Formål. 16.juni 2017 Sagsbehandler: Frede Nissen SYDØSTJYLLANDS POLITI Patruljecenter Midt Handlingsplan for samarbejdet via Politiets Lokalråd i Vejle Kommune 2017 1.0 Formål. Lokalrådets formål er at virke som

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI Ledelsessekretariatet J.nr. 1200-10281-00009-10 Samarbejdsplan 2011 En plan for samarbejdet mellem Midt- og Vestsjællands Politi, kommunerne, andre

Læs mere

Vi forebygger kriminalitet

Vi forebygger kriminalitet et i Haderslev Kommune Vi forebygger kriminalitet Hvad er et? et i Haderslev Kommune er et netværk for de personer og grupper, som arbejder med kriminalitetsforebyggelse blandt kommunens unge. et er både

Læs mere

Samarbejdsplan 2014. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen

Samarbejdsplan 2014. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen Samarbejdsplan 2014 for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen 1 Overgreb mod børn Sikker Trafik Indsats mod indbrud og hæleri Tidlig kriminalpræventiv indsats i

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN 2014. Midt- og Vestsjællands

SAMARBEJDSPLAN 2014. Midt- og Vestsjællands Midt- og Vestsjællands SAMARBEJDSPLAN 2014 En plan for samarbejdet mellem Midt- og Vestsjællands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger mv. i politikredsen

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2014

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2014 Læsø Kommune SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET Frederikshavn Kommune Hjørring Kommune Brønderslev Kommune Jammerbugt Kommune Vesthimmerlands Kommune Rebild Kommune Mariagerfjord Kommune Aalborg Kommune 1. INDLEDNING

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

KREDSRÅDETS SAMARBEJDSPLAN 2017

KREDSRÅDETS SAMARBEJDSPLAN 2017 Frederikshavn Kommune KREDSRÅDETS SAMARBEJDSPLAN Læsø Kommune Hjørring Kommune Brønderslev Kommune Jammerbugt Kommune Vesthimmerlands Kommune Rebild Kommune Mariagerfjord Kommune Aalborg Kommune Samarbejdet

Læs mere

Arbejdsgrundlag for det kriminalitets- og misbrugsforebyggende arbejde i SSP-organisationen i Roskilde Kommune

Arbejdsgrundlag for det kriminalitets- og misbrugsforebyggende arbejde i SSP-organisationen i Roskilde Kommune Forebyggelses- og Socialudvalget Social og Sundhed Familie og Børn Sagsnr. 204582 Brevid. 1483568 Ref. PIWI Dir. tlf. 46 31 59 62 piawi@roskilde.dk 27. juni 2012 Arbejdsgrundlag for det kriminalitets-

Læs mere

Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme.

Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme. Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme. Sådan arbejder vi i Esbjerg Kommune Indhold Introduktion Sådan forstår vi radikalisering og ekstremisme Sådan arbejder vi Sådan er indsatsen organiseret Sådan

Læs mere

Plan for indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge

Plan for indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge Plan for indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge Indledning Lov 166 om ændring af lov om social service og lov om rettens pleje (Styrkelse af indsatsen over for kriminalitetstruede børn og unge)

Læs mere

Lokal forebyggelse af kriminalitet

Lokal forebyggelse af kriminalitet Januar 2008 Lokal forebyggelse af kriminalitet En sammenfatning af idékataloget til det lokale kriminalpræventive samarbejde Indhold Indledning 3 Helhedsorienteret samarbejde 4 Kredsrådets organisering

Læs mere

Det kriminalitetsforebyggende arbejde i Helsingør Kommune

Det kriminalitetsforebyggende arbejde i Helsingør Kommune Bilag 1 Center for Børn Unge og Familier Stab Birkedalsvej 27 3000 Helsingør Tlf. 49282990 lgo43@helsingor.dk Dato 4.7.2016 Sagsbeh. Lars Løgstrup Det arbejde i Helsingør Kommune 1. Indledning Det fremgår

Læs mere

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser 22. januar 2007 POLITIAFDELINGEN Polititorvet 14 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 3343 0006 E-mail: Web: rpcha@politi.dk www.politi.dk Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede

Læs mere

Det kriminalitetsforebyggende arbejde i Helsingør Kommune

Det kriminalitetsforebyggende arbejde i Helsingør Kommune Bilag 1 Center for Børn Unge og Familier Stab Birkedalsvej 27 3000 Helsingør Tlf. 49282990 lgo43@helsingor.dk Dato 22.12.2015 Sagsbeh. Lars Løgstrup Det arbejde i Helsingør Kommune 1. Indledning Det fremgår

Læs mere

Styrkelse af indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge

Styrkelse af indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge Styrkelse af indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge Politisk målsætning I Esbjerg Kommune ydes der en konsekvent, hurtig og målrettet indsats overfor Kriminalitetstruede unge og unge lovovertrædere.

Læs mere

Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017. Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet

Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017. Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017 Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet Indledning Det er SSP Frederikshavns overordnede mål, at Frederikshavn Kommune skal være en kommune, hvor det er trygt

Læs mere

SSP-Samrådets årsmøde 2014 Jørn Kjer, centerchef. Rigspolitiet Nationalt Forebyggelsescenter

SSP-Samrådets årsmøde 2014 Jørn Kjer, centerchef. Rigspolitiet Nationalt Forebyggelsescenter SSP-Samrådets årsmøde 2014 Jørn Kjer, centerchef Rigspolitiet Nationalt Forebyggelsescenter Præsentation af Rigspolitiet Politiområdet Politidirektør Udviklingschef Chefpoliti inspektør Stabschef Efterforsknings

Læs mere

HANDLEPLAN 2013. for. SSP-lokalrådet i Syddjurs Kommune

HANDLEPLAN 2013. for. SSP-lokalrådet i Syddjurs Kommune HANDLEPLAN 2013 for SSP-lokalrådet i Syddjurs Kommune Rammerne for Lokalrådets arbejde. Kredsrådet er det strategiske forum for Østjyllands Politis samarbejde med kommunerne og andre lokale samarbejdsparter.

Læs mere

HANDLEPLAN 2014. for. SSP Lokalrådet i Norddjurs Kommune

HANDLEPLAN 2014. for. SSP Lokalrådet i Norddjurs Kommune HANDLEPLAN 2014 for SSP Lokalrådet i Norddjurs Kommune Rammerne for Lokalrådets arbejde. Kredsrådet er det strategiske forum for Østjyllands Politis samarbejde med kommunerne og andre lokale samarbejdsparter.

Læs mere

HANDLEPLAN 2015. for. SSP Lokalrådet i Syddjurs Kommune

HANDLEPLAN 2015. for. SSP Lokalrådet i Syddjurs Kommune HANDLEPLAN 2015 for SSP Lokalrådet i Syddjurs Kommune Kredsrådet er det strategiske forum for Østjyllands Politis samarbejde med kommunerne og andre lokale samarbejdsparter. Politidirektøren er formand

Læs mere

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune 2012 Formål Den sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet skal medvirke til at forebygge kriminalitet i Norddjurs Kommune.

Læs mere

Projektbeskrivelse Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge Baggrund for projektet

Projektbeskrivelse Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge Baggrund for projektet Projektbeskrivelse Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge Baggrund for projektet Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge kræver langsigtede strategier

Læs mere

Generel handleplan. Holstebro Kommune og lokalpolitiet i Holstebro. Lokalpolitiet i Holstebro

Generel handleplan. Holstebro Kommune og lokalpolitiet i Holstebro. Lokalpolitiet i Holstebro Generel handleplan 2016 Holstebro Kommune og lokalpolitiet i Holstebro Lokalpolitiet i Holstebro Denne generelle handlingsplan er udarbejdet på baggrund af samarbejdsplanen 2016 for Midtog Vestjyllands

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS. Kredsrådet i Sydøstjyllands Politikreds. Samarbejdsplan. Skanderborg. Horsens. Hedensted. Vejle. Billund. Fredericia.

SYDØSTJYLLANDS. Kredsrådet i Sydøstjyllands Politikreds. Samarbejdsplan. Skanderborg. Horsens. Hedensted. Vejle. Billund. Fredericia. November 2012 Kredsrådet i Sydøstjyllands Politikreds Skanderborg Samarbejdsplan KREDSRÅDET 2013 Horsens Hedensted Vejle Billund Fredericia SYDØSTJYLLANDS Kolding 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Organisering

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Bornholms Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Bornholms Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Bornholms Politi 2016 Mål- og resultatplanen for Bornholms Politi 2016 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Bornholms Politi. Planen træder i kraft den

Læs mere

Forslag til. Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune. Gældende fra 1. januar 2016

Forslag til. Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune. Gældende fra 1. januar 2016 Forslag til Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune Gældende fra 1. januar 2016 Indhold Styregruppen for SSP-samarbejdet i Faxe Kommune...3 Koordinationsgruppen for SSP samarbejdet i Faxe Kommune...4

Læs mere

Partnerskabsaftale for forebyggelse af bandekriminalitet og øget tryghed i Herlev, Ballerup og Gladsaxe

Partnerskabsaftale for forebyggelse af bandekriminalitet og øget tryghed i Herlev, Ballerup og Gladsaxe Partnerskabsaftale for forebyggelse af bandekriminalitet og øget tryghed i Herlev, Ballerup og Gladsaxe 1. Indledning Københavns Vestegns Politi, Herlev Kommune, Ballerup Kommune og Gladsaxe Kommune indgår

Læs mere

Fraværende: Susanne Lorentzen, Borger- og Socialservicechef, Morten Schou, Beredskabschef og Carsten Spliid, Leder af ETB.

Fraværende: Susanne Lorentzen, Borger- og Socialservicechef, Morten Schou, Beredskabschef og Carsten Spliid, Leder af ETB. Hillerød Kommune REFERAT Møde i Det Kriminalpræventive lokalråd Dato: 27.marts 2014 Sted: Mejeriet Møde nr. 22 Fraværende: Susanne Lorentzen, Borger- og Socialservicechef, Morten Schou, Beredskabschef

Læs mere

Handlingsplan. for samarbejdet via Politiets Lokalråd i Vejle Kommune Formål.

Handlingsplan. for samarbejdet via Politiets Lokalråd i Vejle Kommune Formål. 31. maj 2016 Sagsbehandler: Frede Nissen SYDØSTJYLLANDS POLITI Vejle Lokalpoliti Handlingsplan for samarbejdet via Politiets Lokalråd i Vejle Kommune 2016 1.0 Formål. Lokalrådets formål er at virke som

Læs mere

STRATEGI VI ER TIL FOR BORGERNE NORDSJÆLLANDS

STRATEGI VI ER TIL FOR BORGERNE NORDSJÆLLANDS STRATEGI 2016 VI ER TIL FOR BORGERNE NORDSJÆLLANDS TRYGHED, SIKKERHED, FRED OG ORDEN Nordsjællands Politis opgave er at skabe tryghed, sikkerhed, fred og orden for borgerne i politikredsen. Det sker gennem

Læs mere

Referat. SSP Lokalråd. Møde nr.: 2/2013 Sted : UngNorddjurs, Åboulevarden 64, 8500 Grenå Dato : 29. maj Start kl. : 9.00 Slut kl. : 11.

Referat. SSP Lokalråd. Møde nr.: 2/2013 Sted : UngNorddjurs, Åboulevarden 64, 8500 Grenå Dato : 29. maj Start kl. : 9.00 Slut kl. : 11. SSP Lokalråd Referat Møde nr.: 2/2013 Sted : UngNorddjurs, Åboulevarden 64, 8500 Grenå Dato : 29. maj 2013. Start kl. : 9.00 Slut kl. : 11.00 Medlemmer Deltog John V. Pedersen, Lokalpolitileder + Helle

Læs mere

Plan for samarbejdet mellem Østjyllands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger m.fl.

Plan for samarbejdet mellem Østjyllands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger m.fl. Samarbejdsplan 2012 24. februar 2012 POLITIDIREKTØREN Plan for samarbejdet mellem Østjyllands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger m.fl. i politikredsen

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS SAMARBEJDSPLAN

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS SAMARBEJDSPLAN MIDT- OG VESTSJÆLLANDS SAMARBEJDSPLAN 2015 1 Indhold FORORD ORGANISERING AF LOKALSAMARBEJDET Kredsråd Kontaktudvalg Lokalråd Andre lokale samarbejdsfora Lokale samarbejdsfora 2 3 LOKALPOLITIETS ROLLE I

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN POLITI - KOMMUNER. Nordsjællands Politi

SAMARBEJDSPLAN POLITI - KOMMUNER. Nordsjællands Politi 2011 SAMARBEJDSPLAN POLITI - KOMMUNER Nordsjællands Politi 2 Indledning Det er afgørende for Nordsjællands Politi at have et tæt og frugtbart samarbejde med lokalsamfundet om de opgaver, der kun kan løses

Læs mere

Kredsrådet i Sydøstjyllands Politikreds Samarbejdsplan 2014

Kredsrådet i Sydøstjyllands Politikreds Samarbejdsplan 2014 Indholdsfortegnelse 1.Indledning... 3 2. Organisering af samarbejdet mellem Sydøstjyllands Politi og kommunerne... 4 2.1 Det strategiske niveau... 4 2.2 Det operative niveau... 4 2.3 Det taktiske niveau

Læs mere

Udvalget for Boligområder og Tryg By

Udvalget for Boligområder og Tryg By Udvalget for Boligområder og Tryg By Borgmesterkontoret Flakhaven 2 Postboks 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 65511006 Fax 66139209 E-mail bmf@odense.dk Der er møde i Udvalget for Boligområder og Tryg

Læs mere

Møde nr. : 1/2011 Sted : Ungnorddjurs, administrationen, Åboulevarden 64, 8500 Grenaa Dato : 30. marts Start kl. : 9.00 Slut kl. : 11.

Møde nr. : 1/2011 Sted : Ungnorddjurs, administrationen, Åboulevarden 64, 8500 Grenaa Dato : 30. marts Start kl. : 9.00 Slut kl. : 11. SSP Lokalråd Referat Møde nr. : 1/2011 Sted : Ungnorddjurs, administrationen, Åboulevarden 64, 8500 Grenaa Dato : 30. marts 2011. Start kl. : 9.00 Slut kl. : 11.00 Medlemmer Deltog Sten Broe Sørensen,

Læs mere

Samarbejde mellem kommune, politi og borgere i København

Samarbejde mellem kommune, politi og borgere i København Side 1 / SIKKER BY: Samarbejde mellem kommune, politi og borgere i København v/ kontorchef Lea Bryld Center for Sikker By Side 2 / Disposition Sikker By Programmet Måling af den lokale tryghed og kriminalitet

Læs mere

FAIRPLAY KØBENHAVNS VESTEGNS OGSÅ UDENFOR BANEN

FAIRPLAY KØBENHAVNS VESTEGNS OGSÅ UDENFOR BANEN KØBENHAVNS VESTEGNS FAIRPLAY OGSÅ UDENFOR BANEN PARTNERSKAB MELLEM: Brøndbyernes IF Fodbold A/S Brøndby Kommune Brøndby Support Alpha Brøndby Vestegnens politi Partnerskab for Fairplay - også udenfor banen

Læs mere

Center for Beskæftigelse & Omsorg

Center for Beskæftigelse & Omsorg Center for Beskæftigelse & Omsorg Evalueringen af PSP samarbejde i Faxe Kommune Maj Baggrund... Evalueringsmetode... Statusrapport... Mødedeltagelse... Deltagernes vurdering af tidsforbrug på møderne...

Læs mere

Plan for samarbejdet mellem Østjyllands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger m.fl.

Plan for samarbejdet mellem Østjyllands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger m.fl. Samarbejdsplan 2013 5. marts 2013 POLITIDIREKTØREN Plan for samarbejdet mellem Østjyllands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger m.fl. i politikredsen Indledning

Læs mere

YOT Team i Århus V -forebyggelse af kriminalitet i socialt udsatte boligområder. Århus Kommune Socialcenter Vest Socialforvaltningen

YOT Team i Århus V -forebyggelse af kriminalitet i socialt udsatte boligområder. Århus Kommune Socialcenter Vest Socialforvaltningen YOT Team i Århus V -forebyggelse af kriminalitet i socialt udsatte boligområder Århus Kommune Socialcenter Vest Socialforvaltningen Ungeindsatsen Socialcenter Vest YOT Team YOT Inddragelse af de unge og

Læs mere

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd:

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd: Civil- og Politiafdelingen Dato: 10. juli 2009 Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2009-945-1384 Dok.: LMD41023 Vejledning om politiets samarbejde med de sociale myndigheder og psykiatrien som led i indsatsen

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI SAMARBEJDSPLAN

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI SAMARBEJDSPLAN MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI SAMARBEJDSPLAN 2016 Samarbejdsplan 2016 En plan for samarbejdet mellem Midt- og Vestsjællands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger

Læs mere

Indbrud i private hjem - kurven skal knækkes!

Indbrud i private hjem - kurven skal knækkes! Indbrud i private hjem - kurven skal knækkes! Når man bliver udsat for et indbrud, mister man ikke kun ting af økonomisk eller affektionsværdi. Når en fremmed har været trængt ind og gennemrodet ens bolig,

Læs mere

SSP i Vordingborg kommune

SSP i Vordingborg kommune SSP i Vordingborg kommune Forslag til strategi og struktur for SSP-samarbejdet i Vordingborg kommune Det følgende er en præcisering og justering af SSP-samarbejdet i Vordingborg kommune, så det vil være

Læs mere

Notat Dato: 31. august 2007/jru

Notat Dato: 31. august 2007/jru Notat Dato: 31. august 2007/jru SSP i en ny kontekst efter kommunalreform og politireform - refleksioner og spørgsmål, som kan stilles i forbindelse med valget af organisation Den kendte SSP-struktur udfordres

Læs mere

Partnerskab for Tingbjerg

Partnerskab for Tingbjerg BILAG 1 Partnerskab for Tingbjerg Aftale om Partnerskab for Tingbjerg Københavns Kommune, Københavns Politi, SSP-København, FSB, SAB samt Tingbjerg Fællesråd indgår med denne aftale et forpligtende Partnerskab

Læs mere

STRATEGI NORDSJÆLLANDS

STRATEGI NORDSJÆLLANDS STRATEGI 2017 NORDSJÆLLANDS NORDSJÆLLAND SKAL VÆRE ET TRYGT OG SIKKERT STED Nordsjællands Politis centrale opgave er at skabe tryghed, sikkerhed, fred og orden for borgerne i politikredsen. Det skal vi

Læs mere

Beslutningsreferat fra Nordjyllands Politis kredsrådsmøde den 28. november 2013

Beslutningsreferat fra Nordjyllands Politis kredsrådsmøde den 28. november 2013 1 Beslutningsreferat fra Nordjyllands Politis kredsrådsmøde den 28. november 2013 Deltagere: Politidirektør Elsemette Cassøe Stabschef Henrik Kjær Thomsen Chefpolitiinspektør Claus Hilborg Borgmester Lars

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 146 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 146 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 146 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 1. februar 2016 Kontor: Politikontoret

Læs mere

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011 Svendborg Kommune Børn og Unge Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 20 62 72 Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk.

Læs mere

MÅRSLET ER ET GODT STED AT VOKSE OP...OG DET SKAL DET HELST BLIVE VED MED AT VÆRE

MÅRSLET ER ET GODT STED AT VOKSE OP...OG DET SKAL DET HELST BLIVE VED MED AT VÆRE MÅRSLET ER ET GODT STED AT VOKSE OP...OG DET SKAL DET HELST BLIVE VED MED AT VÆRE Denne folder er skrevet og udgivet af en gruppe voksne, som arbejder med børn og unge i Mårslet skoledistrikt se på bagsiden

Læs mere

Hillerød Kommune REFERAT. Møde i Det Kriminalpræventive lokalråd. Dato: 18.12.2014. Sted: Seglet. Møde nr. 24

Hillerød Kommune REFERAT. Møde i Det Kriminalpræventive lokalråd. Dato: 18.12.2014. Sted: Seglet. Møde nr. 24 Hillerød Kommune REFERAT Møde i Det Kriminalpræventive lokalråd Dato: 18.12.2014 Sted: Seglet Møde nr. 24 Afbud: Carsten Spliid, leder af ETB enheden og Hanne Frederiksen, Skolechef. Åben dagsorden: 1.

Læs mere

PSP. et samarbejde mellem politiet, de sociale myndigheder i kommunerne, regionspsykiatrien i Region Midtjylland samt Kriminalforsorgen

PSP. et samarbejde mellem politiet, de sociale myndigheder i kommunerne, regionspsykiatrien i Region Midtjylland samt Kriminalforsorgen PSP Hvad er PSP-samarbejdet? et samarbejde mellem politiet, de sociale myndigheder i kommunerne, regionspsykiatrien i Region Midtjylland samt Kriminalforsorgen Netværk for retspsykiatri i Region Midtjylland

Læs mere

STATUS- OG STRATEGINOTAT

STATUS- OG STRATEGINOTAT STATUS- OG STRATEGINOTAT SSP-samarbejdet i Viborg Kommune JANUAR 2014 INDLEDNING SSP-samarbejdet i Viborg Kommune tager sit afsæt i det brede generelle forebyggende arbejde i forhold til risikoadfærd blandt

Læs mere

Projektbeskrivelse. 26. oktober 2011. DKR-nummer: 11-0123-0137. Forebyggelse af ungdomskriminalitet. Sagsbehandler: GLI

Projektbeskrivelse. 26. oktober 2011. DKR-nummer: 11-0123-0137. Forebyggelse af ungdomskriminalitet. Sagsbehandler: GLI Projektbeskrivelse 26. oktober 2011 Forebyggelse af ungdomskriminalitet Baggrund for projektet Udviklingen i ungdomskriminaliteten har gennemløbet en forandring gennem de seneste 20 år. De lovlydige er

Læs mere

Strategisk handlingsplan 2015-2017

Strategisk handlingsplan 2015-2017 Strategisk handlingsplan 2015-2017 Foto: Lisbeth Holten Indholdsfortegnelse Succeskriterier for handlingsplanen 4 Det kriminalpræventive landskab 2014-2017 5 Hvem er DKR 6 Sådan arbejder DKR 6 Vejen DKR

Læs mere

Arbejdsgrundlag. for Trivselsforum og SSP-samarbejdet

Arbejdsgrundlag. for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Arbejdsgrundlag for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Arbejdsgrundlag for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Trivselsforum og SSP-samarbejdet ses i Aalborg Kommune som en samlet størrelse. Dette skyldes,

Læs mere

Nationalt Forebyggelsescenter, NFC, og problemskabende unge, bander og rockere

Nationalt Forebyggelsescenter, NFC, og problemskabende unge, bander og rockere Nationalt Forebyggelsescenter, NFC, og problemskabende unge, bander og rockere -Forebyggelse i strategier og planer -Forebyggelse på operativt niveau -Forebyggelse på projektniveau Maria Bislev, sociolog,

Læs mere

22. december 2011. Sagsbehandler: John Jensen. Referat af møde i Lokalrådet i Holbæk den 15.december 2011

22. december 2011. Sagsbehandler: John Jensen. Referat af møde i Lokalrådet i Holbæk den 15.december 2011 22. december 2011 Sagsbehandler: John Jensen MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI Lokalpolitiet Holbæk Rådhuspladsen 1 4300 Holbæk Telefon: 4635 1448 Direkte: 4632 1551 Lokal: 5300 Mobil: 23 23 91 75 E-mail:

Læs mere

Samrådet vedrørende unge Kriminelle

Samrådet vedrørende unge Kriminelle Samrådet vedrørende unge Kriminelle Maj 2011 Pjecen er udgivet af: Samrådet vedr. unge kriminelle første gang juni 2003 Rev. Maj 2011 - Nyt oplag 200 stk. Tekst og Grafik : Arkitekst kommunikation - efterfølgende

Læs mere

Referat fra møde i Kredsrådet i Fyns Politikreds

Referat fra møde i Kredsrådet i Fyns Politikreds Referat fra møde i Kredsrådet i Fyns Politikreds Tid Torsdag den 6. oktober 2015 Sted Rådhuset i Odense Godkendelse af referat fra sidste møde og dagsorden til dagens møde Begge blev godkendt. Nyt fra

Læs mere

Referat. Kredsrådets møde den 22. januar 2014

Referat. Kredsrådets møde den 22. januar 2014 31. januar 2014 Sagsbehandler: CH NORDSJÆLLANDS POLITI Ledelsessekretariatet Web: www.politi.dk Referat Kredsrådets møde den 22. januar 2014 Deltagere: Politidirektør Finn Borch Andersen, stabschef Mogens

Læs mere

Vejen til. - om præventivt partnerskab. 5 mm

Vejen til. - om præventivt partnerskab. 5 mm Vejen til Trygt Natteliv - om præventivt partnerskab 5 mm Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19, 2. sal DK-2600 Glostrup Telefon +45 4344 8888 Telefax +45 3343 0139 E-mail dkr@dkr.dk www.dkr.dk Layout

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Østjyllands Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Østjyllands Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Østjyllands Politi 2016 Mål- og resultatplanen for Østjylland Politi 2016 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Østjyllands Politi. Planen træder i kraft

Læs mere

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Aftale om partnerskab for Tingbjerg-Husum Københavns Kommune, Københavns Politi, SSP København, fsb, SAB/KAB og AAB indgår med denne aftale et forpligtende

Læs mere