De store hospitalsbyggerier: Økonomi og virkelighed

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "De store hospitalsbyggerier: Økonomi og virkelighed"

Transkript

1 FSTA og FSD Årskonference 2013 Comwell, Kolding 2. oktober De store hospitalsbyggerier: Økonomi og virkelighed Kjeld Møller Pedersen Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet Aalborg Universitet

2 Hovedpunkter 1. Baggrund 2. Debatten om investeringsmidler 3. Gabet mellem ønsker og muligheder: Prioritering/Den økonomiske udfordring 4. Budgettilpasningerne og de to screeningsrapporter (foreløbige tilsagn) Arealstandarder, kapacitetsudnyttelse, befolkningsprognoser m.m. 5. Endelige tilsagn 6. Rigsrevisionens krav og forventninger 7. Resultatet: Det nye sygehuskort og fordelingen af 42 mia. kr.

3 Stillede spørgsmål 1. Arealkravene muliggør ikke at medtage fremtidssikrede logistik-systemer, fx AGV, monorail osv. Tilsvarende vedr. mulighederne for forberedelserne til allerede eksisterende IT-løsninger og til fremtidens endnu ukendte; men givetvis plads- og installationskrævende - medikoteknik. 2. Fra de studiegrupper i regionerne, der har hentet inspiration fra udenlandske hospitaler, lyder det næsten samstemmende, at vi i Danmark på grund af de stramme økonomiske rammer - ikke har mulighed for at udnytte de fagligt tekniske idéer, der er hentet hjem Hvorledes forestiller ekspertpanelet sig, at den know-how, som vi opnår ved byggerierne, kan konkurrerer med allerede eksisterende know-how i lande som f.eks. Tyskland, Frankrig, Holland og Norge? 3. Hvorfra stammer de magiske dimensionerende nøgletal for kvalitetsfondsprojekterne? Brutto / Netto (B/N) forholdet 2 for et totalt hospitalsprojekt, og 1,7 for afdelingsbrutto. 4. Har man i Ekspertudvalget være inde, at lave totaløkonomiske beregninger for et hospitalsanlæg. Her tænkes på flere elementer 5. Én-sengsstuer

4 Baggrunden

5 Tilblivelsen af de økonomiske og fysiske rammer for fremtidens sygehuse: juni dec jan marts juni 2007 juni 2007 juli 2007 august 2007 Aftale om strukturreform (kommunalreform II) 16. juni 2005 Sundhedsloven vedtaget 21. december 2005 Sundhedsstyrelsen: Vurdering af den akut medicinske indsats i Danmark april 2006 Principper for specialeplanlægning i sygehusvæsenet Gennemgang af Akutberedskabet - høringsudgave Kommunalreform II træder i kraft (efter 2006 som overgangsår) Styrket akutberedskab planlægningsgrundlag for det regionale sundhedsvæsen Aftale om den kommunale og regionale økonomi for 2008 (principper og ekspertpanel) Udpegning af ekspertpanel Kvalitetsreformen (kvalitetsfond) oktober 2007 Kommissorium for Ekspertpanel 2008 november 2008 Regionernes sygehusplaner Første rapport fra Ekspertpanelet Regionernes investeringsog sygehusplaner - screening og vurdering (projekter til 25 mia. Kr) august 2009 Nedsættelse af udvalg om det præhospitale akutberedskab november 2010 Anden rapport fra Ekspertpanelet Regionernes investeringsog sygehusplaner - screening og vurderingm II (projekter til 16 mia. kroner) 2010 Rapport om den præhospitale indsats 2010 Sundhedsstyrelsens specialeplan Løbende godkendelse af Kvalitetsfond-sygehus-projekter

6 2006/07: Sundhedsstyrelsens diktat : Samling af akutfunktioner/fælles akutmodtagelse Sundhedsstyrelsens vision og plan for akutsygehusene i Danmark nytænkning af akut-modtagelse Den nye sundhedslov gav Sundhedsstyrelsen øgede plan-beføjelser råd og anvisninger skulle reelt set følges De nye regioner udarbejdede sygehusplaner i løbet af 2007/2008 i overensstemmelse m. retningslinjerne

7 Dramatiske konsekvenser FRA sygehuse med akutmodtagelse TIL sygehuse med fælles akutmodtagelse i løbet af 5-10 år HVIS Sundhedsstyrelsens anbefalinger følges slavisk! OG det blev de! Sundhedsstyrelsen fik øgede beføjelser i den nye sundhedslov fra 2006

8 Rapporten om akutberedskabet Udgangspunkt: ønske om øget (faglig) kvalitet (= bedre behandlingsresultater) Grundfilosofi I: øvelse gør mester (sammenhængen mellem antal patienter, erfaring og faglig kvalitet) Grundfilosofi II: Faglig kvalitet vægtes højere end nærhed politisk accepteret (i Folketinget) fagligt accepteret folkeligt (næsten) accepteret Evidens-grundlag: Beskedent Afgrænsning I: (implicit): ser total bort fra økonomiske aspekter

9 Hovedanbefalinger 1. Præhospitale indsats: 16 anbefalinger En række organisatoriske forslag fx ét landsdækkende telefonnummer, ansvar for alarmcentraler m.m. Lægehelikopter-ordning til supplement af øvrige præhospitale arrangementer Bedst mulig landssdækning/ydermoråder Kun flyvning i dagtid 2. Akutmodtagelse på sygehuse: 10 anbefalinger Fælles akutmodtagelse på de udvalgte akutsygehuse Befolkningsunderlag for fælles akutmodtagelse: Med forbehold for hhv. tæt befolkede og tyndt befolkede områder 4 traume centre dog kun 1-2 med alle specialer repræsenteret

10 Fælles akutmodtagelse 1.Speciallæger i tilstedeværelse-vagt - 24/7 Bliver modtaget af speciallæge (?)/ næsten speciallæge Ikke yngre læge som på mange mindre og mellemstore sygehuse 2. Forventning om bedre behandlingsresultat

11 Eksempel: Kolding Akutafdelingen har 47 senge, hvor patienten maximalt må opholde sig i 48 timer, i gennemsnit 18 timer. Akutafdelingen er opdelt i en triagezone (visitation), en behandlingszone og en udslusningszone (for færdigbehandlede patienter). Afsnit o Akut sengeafsnit o Akut hjerteafsnit o Akutmodtagelse o Skadestue og Lægevagt Det forventes at % af sygehusets patienter på sigt behandles i Akutafdelingen og kun % indlægges i de øvrige sengeafsnit

12 Hvad diskuteres ikke i Sundhedsstyrelsens oplæg 1. Afledte investeringsbehov 2. Rationaliserings-gevinster 3. God sygehusstørrelse God driftsøkonomi stordriftsfordele? Noget peger på sygehuse med senge som bedst Giver større sygehuse bedre Faglig kvalitet? Patientoplevet kvalitet? 4. Hvor sandsynligt er det, at vi får (betydelig) bedre faglig kvalitet?

13 Der var (nok også) et bygningsmæssigt efterslæb antal nyopførte kvm Psykiatri Somatik* Nybyggeri i det danske sygehusvæsen Knap 80 procent af bygningerne er over 25 år gamle, heraf er godt en fjerdedel opført før 2. verdenskrigs afslutning. År : 2020: Ca, 1,6 mio kvm Perioden er guldalderen, i denne periode er 58 procent af bygningerne opført. Efterfølgende er mængden af nybyggeri faldet markant. I perioden udgør mængden af nybyggeri kun en tredjedel af nybyggeriet i perioden Kilde: Lone Christiansen, Danske Regioner, Første møde i Ekspertpanelet

14 Debatten om penge til sygehusinvesteringer Regionerne har reelt set ikke været bundet af økonomiske hensyn i forbindelse med de nye sygehusplaner skal/kan ikke selv udskrive skat staten skal stille investeringsmidler til rådighed

15 Marts 2007 Juni 2007 Indeholdt bl.a. principper og kriterier vedr. kvalitet, finansiering og øget produktivitet for kommende sygehusinvesteringer & nedsættelse af et ekspertpanel. 100 mia. kr. over 10 år! I kvalitetsreformen var der afsat 50 mia. kr. til bygninger m.m., heraf 25 mia. kr. til sundhedsområdet (over 10 år)

16 Der har været forbavsende politisk enighed på Christiansborg vedr. investeringsrammen Der har reelt set ikke været tilløb til at forøge rammen

17 Juni 2007: Der aftales at nedsætte et rådgivende udvalg Sygehus-panel på fem personer til at bedømme forslag til sygehus-investeringer og lave indstilling til regeringen: - Erik Juhl, formand (tidligere adm. direktør H:S) - 2 danskere (Hans Kirk og Kjeld Møller Pedersen) - 2 skandinavere (Bo Brismar, Stockholms Len og Ragnhild Aslaksen, Norge) Overordnet princip: I det omfang regionernes sygehusplaner var i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens retningslinjer, har udgangspunktet været regionernes planer: Centraliseret (investering) decentralisering (planerne)

18 Rammerne for panelets arbejde 1. Kommissoriet (Regeringen & Danske Regioner, juni 2007) 2. Regionernes planer 3. Sundhedstyrelsens retningslinjer og kommentarer til planerne mia. kroner + værdien af salg af grunde og bygninger og 1 mia. kr. årlig mindre til renovering fra bloktilskuddet = samlet ca. 40 mia. (som endte med at blive 42 mia. kr)

19 Den økonomiske udfordring

20 Overordnet opgave: at fordele 25 mia (40 mia) Samlede planlagte sygehusinvesteringer: 54 mia. kroner (over 5-10 år) - efteråret ,8 mia. kroner ,9 12,3 8, Region Midtjylland Region Hovedstaden Region Syddanmark Region Nordjylland Region Sjælland Efteråret 2008: vokset til 68 mia. kroner Foråret 2009: vokset til mindst 80 mia. kr Region Hovedstaden kom med en plan til 30 mia. over 12 år)

21 Kan 40 mia. dækker ønsker for mia kr.? 1. De indsendte planer blev vurderet og reduceret ud Befolknings- og sengetalsprognoser vis-a-vis overgang til sammedagsbehandling Størrelse af én-sengstuer Kapacitetsudnyttelse (antal dage/år, antal timer/dag) 2. Ikke alle sygehuse fik investeringsmidler til nybyg./renovering

22 Tilpasningerne

23 Region Region Nordjylland Det startede med sygehusplanerne Ekspertpanelets karakteristik På væsentlige områder i overensstemmelse med præmis-serne om en rationel og moderne sygehusstruktur også på længere sigt. Der sker en koncentration af behandlingen på færre enheder, nogle matrikler lukkes helt, og regionen følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger for så vidt angår de fælles akutmodtagelser. Region Midtjylland Region Syddanmark Region Sjælland Som for Nordjylland På mange områder er i overensstemmelse med præmisserne om en rationel og moderne sygehusstruktur også på længere sigt... Det er dog problematisk, at Region Syddanmark på akutområdet på en række punkter ikke lever op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Det gælder befolkningsunderlag, modtagelse af medicinske patienter via fælles akutmodtagelser samt Sundhedsstyrelsens anbefalinger om visiteret adgang til de fælles akutmodtagelser. Planen er væsentligt mere kortsigtet og mindre ambitiøs end de øvrige regioner. Der sker kun i ringe grad en samling af funktioner på færre enheder, og der lukkes kun få matrikler. Det er herunder uklart, hvordan sygehusvæsenet i regionen forventes at tegne sig på længere sigt, og planen indeholder kun få egentlige strukturændringer. Ekspertpanelet finder det samtidig problematisk, at Region Sjælland på akutområdet på en række væsentlige punkter ikke lever op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Region Hovedstaden Region Hovedstadens hospitalsplan har som sådan et fornuftigt sigte, men på en række punkter er mindre ambitiøs end nogle af de øvrige regioners. Der lukkes på nuværende tidspunkt kun få matrikler, og der bibeholdes akutfunktioner på de fleste hospitaler Ekspertpanelet vurderer det problematisk, at Region Hovedstadens hospitalsplan på akutområdet på en række punkter afviger fra Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

24 Koncepttænkning Kilde: Screeningsrapport I, november 2008, p. 30

25

26 Emne Ekspertpanelets vurdering Regionernes ønsker/standarder Hvad er behandlingsbehovet Stigning på 50% i ambulant (fremskrivning: Patienter, aktivitet frem mod % operationer, ambulante forløb reduktion i antal senge. osv..) Hvad er kapacitetsudnyttelsen (åbningstider, aktivitet per dag osv.) Hvor mange og hvilke lokaler, er der behov for? Hvad er arealstandarderne? (kvm per senge-og operationsstue osv.) = Nettoarrealbehov (kvm) Brutto/nettofaktor (brutto inkluderer gangarealer, fællesrum, teknikrum osv. = Bruttoarealbehov Pris per kvm. Anskaffelsessum/investering For ambulatorier: 245 dage per år a 7 timer effektiv drift Mindst 75% stigning i ambulant aktivitet i 2020 og mindre fald i antal senge For ambulatorier: 220 dage per år a 6 timers effektiv drift kvm for enestuer (fleste regioner): 40 kvm for enestuer. 2,0 for somatisk og 1,8 for psykiatri Incl. apparatur: Kr per kvm for universitetshospitaler/kr for øvrigt byggeri. - Kr / kvm for psykiatri 2,1 for somatik. Overslag, der ligger over panelets forudsætninger.

27 Arealstandarder p. 12

28 Ikke-detailstyring men investeringsrammen skal overholdes Panelet vil gerne gentage, at der ikke med den fremkomne økonomiske ramme og forudsætningerne bag er tilsigtet en detailstyring af regionernes projekter De forudsætninger om behovsfremskrivning, dimensionering og kapacitetsudnyttelse mv., som ligger til grund for panelets tilpasning, er således ikke hver for sig bindende for projektets realisering. Inden for den konkrete investeringsmæssige tilsagnsramme kan regionen i projekteringsfasen dermed fastlægge de løsninger for det konkrete projekt, der er hensigtsmæssige lokalt under iagttagelse af de generelle principper om bl.a. bedre kapacitetsudnyttelse, så længe det sker inden for den angivne budgetramme Kilde: screeningsrapport I, november 2008, p. 32

29 En dynamisk verden: Plan-og forudsætningsændringer

30 IT/apparatur: Normer etableret ved første uddeling af investeringsmidler (p. 12) Byggepriser:. Samlet vurderes i forhold til nybyggeri, at et prisniveau på samlet maksimalt kr./m² (totalpris inkl. apparatur mv.), heraf kr./m² til apparatur, IT og løst inventar, svarende til 25 pct. af byggeudgift på kr./m², kan begrundes for universitetssygehusbyggerier på bar mark/barmarkslignende forhold... For øvrige nybyggerier og tilbygninger vurderes et niveau på maksimalt kr./m² (totalpris inkl. apparatur mv.) heraf kr./m² til apparatur, IT og løst inventar, svarende til 20 pct. af byggeudgift på kr./m², at være tilstrækkeligt til realiseringen.

31 Første rapport fra ekspert-panelet Anden rapport fra ekspert-panelet Ultimo november 2008; fordeling af 25 mia (incl. værdi af frasalg m.m.) Fordeling af ca. 16 mia.

32 2013

33 Endelige tilsagn

34 1. I modsætning til de foreløbige tilsagn har det været konsulenter inde over det indsendte materiale 2. Vurderer materialet ud fra 8 punkter for at være betrygget i, at hele/afrundede projekter kan virkeliggøres inden for de opstillede økonomiske rammer Dimensionering og økonomi/økonomistyring Fleksibilitet i byggeriet Risikostyring-og vurdering/ change request Byggestyring/projektorganisering Patientsikkerhed og patientforhold Præ-hospitale indsats (+projektbeskrivelse og projektoplysninger) 3. Fastsættelse af éngangs-produktivitetsgevinst: 6-8%

35 Rigsrevisionen

36 regionernes sygehusbyggerier med tilskud fra Kvalitetsfonden. Sygehusbyggerierne udgør en af de største anlægsinvesteringer i Danmark nogensinde... Formålet er undersøgt ved at besvare følgende spørgsmål: 1. Har Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse gennemført processen for tilsagn om tilskud til og tilrettelagt tilsynet med sygehusbyggerierne tilfredsstillende? 2. Har regionerne planlagt sygehusbyggerierne og tilrettelagt styringen tilfredsstillende?

37 Konklusioner 1. Sundhedsministeriet og regionerne har ikke forberedt byggerierne fuldt ud tilfredsstillende. Det gælder særligt det største af byggerierne Det Nye Universitetshospital i Aarhus (DNU). Sundhedsministeriet gav endeligt tilsagn til DNU, uden at grundlæggende forudsætninger for byggeriet var afklaret 2. Rigsrevisionen bemærker, at der er en række risici forbundet med så store og komplekse byggerier. Det er derfor afgørende, at Sundhedsministeriet konkretiserer og udfylder rollerne som tilskudsgiver og tilsynsfører, hvis byggerierne skal realiseres inden for den samlede ramme. Regionerne bør gennem hele byggeprocessen have fokus på risikostyring og sikring af robuste og beslutningsdygtige byggeorganisationer med henblik på at leve op til formålet med byggerierne inden for de afsatte tilsagnsrammer.

38 Førte til controller-enhed i sundhedsministeriet og opstramning af rapporteringskrav

39 Med seler og livrem: Gør alt for at gardere sig mod budgetoverskridelser Og dermed potentielt 16 byggeskandaler

40 Resultat: Det nye sygehuskort Utilsigtet: Fik samtidig Danmarks første nationale sygehusplan

41 De nye akutsygehuse x Rigshops

42 Fordeling af 41 milliarder Ålborg: Nyt Nyt universitets - sygehus, 4,1 mia. kr. Århus: Nyt universitets - sygehus, 6,4 mia. kr. Viborg: Renoveret akutsygehus, 1,2 mia. kr. Herning: Nyt akutsygehus, 3,2 mia. kr. Kolding: Renoveret akutsygehus, 0,9 mia. kr. Aabenraa: Nyt akutsygehus, 1,3 mia. kr. 2,3 mia psyk. nybyg. Slagelse, 1,1 mia 0,3 mia. Odense: Nyt universitets - sygehus, 6,3 mia. kr. x Rigshops 3 mia. Rigshospitaler 1,9 mia 1,5 mia. Hillerød, Nyt akut 3,8 mia Skt. Hans 0,6 mia. Køge: Nyt akutsygehus, 4 mia.

43 Oversigt over antal fælles akutmodtagelser fordelt på regioner og efter befolkningsunderlag (baseret på regionerens sygehusplaner) Kravet var et befolkningsunderlag på mellem per akutmodtagelse m. mulighed for dispensation i yderområder eller højere i tæt befolkede områder Region Under Indbyggere indbyggere indbyggere Over indbyggere I alt Gns. antal indbyggere pr. akutmodtagelse Nordjylland ,6 Midtjylland ,5 Syddanmark * 243,7 Sjælland ,0 Hovedstaden ,5 - I alt * Svendborg blev ikke realiseret

44 Politisk løfte om (overvejende) én-sengsstuer Fordeling af sengestuer i 2007 og planlagt for 2018 Nordjylland Midtjylland Syddanmark Sjælland Hovedstaden sengsstuer 31% 83% 41% 89% 28% 80% 32% 32% 2-sengsstuer 47% 14% 42% 10% 50% 18% 46% 48% 3-sengsstuer 3% 1% 5% 1% 9% 1% 3% 9% 4-sengsstuer 18% 3% 11% 0% 13% 0% 19% 10% 5+sengsstuer 0% 0% 1% 0% 1% 0% 0% 1% Patienthotel 7% 7% 15% 18% 8% 0% 3% I alt sengepladser Kilde: Regionernes indberetninger august Omregnede tal for region Midtjylland og region Hovedstaden. En del af 1-sengsstuer i region Syddanmark skal være patienthotel.

45 Og her skal regionerne selv afholde investeringer til akutsygehuse x Rigshops

46 MEN der er flere sygehuse blot ikke akutsygehuse - bliver nok i fremtiden kaldt specialsygehuse fx. Silkeborg Sygehus Vejle Sygehus Gigthospitalet i Gråsten Sønderborg Svendborg Sygehus Glostrup Hospital Gentofte Hospital Amager Hospital Roskilde Sygehus Næstved Sygehus

47 Byggerier/renoveringer finansieret 100% af regionerne: 21 byggerier til i alt 8,5 mia. kr.

48 Udfordring: Hvordan bliver det mere end en lineær fremskrivning af fortiden 1. For patienterne sammenhængende, tidsoptimerede patientforløb på sygehuset state-of-the art behandling(s teknologi) incl. telemedicinske løsninger et sansernes hospital 2. For personalet arbejdsmiljø-og arbejdsglædefremmende rammer professionelle udfoldelsesmuligheder 3. For samfundet fremtidssikret fleksibelt driftsøkonomisk innovations-og forskningscenter (i det mindste de mellemstore og store) bygningsmonument : æstestik og funktionalitet

49 Det, der planlægges nu, står først klar til brug om måske 10 år, hvor behovene kan have ændret sig markant. Det er derfor centralt at undgå at overdimensionere byggeriet eller at bygge for låst i forhold til funktioner, da det fordyrer både anlægs- og driftssiden. I stedet bør der lægges vægt på en fleksibel struktur/byggeri, så ændringer i behov kan imødekommes. Man taler i den forbindelse om fleksibilitet (mulighed for ændring i bygningsindretning, vægge mv.), generalitet (brede anvendelsesmuligheder) og elasticitet (muligheden for udbygning eller omvendt bygningsformindskelse). Der må for det enkelte projekt vælges en konkret strategi for sikringen af fleksibilitet i byggeriet. 49

50

51

52

53 Glostrup 1958 Herlev 1976 Tre etaper: 1958, 1960 og 1966 Hvidovre Hospital, 1976 Skejby sygehus

54 Computergrafik, Det nye universitetshospital i Århus

55

56 Fremtidens Universitetshospital i Odense bliver kendetegnet ved en lav base i to etager, hvorpå yderligere 3 etager indeholdende sengeafsnittene er placeret med rigelig afstand for at sikre lys og luft til gavn for patienter og ansatte. Forrest ses Nyt OUH. Det nye sundhedsfaglige fakultet i midten forbinder det nye sygehus med det nuværende Syddansk Universitet bagest.

57 Organisering

58

59

60

61

62 De økonomiske rammer De bygningsmæssige rammer De behandlingsmæssige muligheder/rammer De organisatoriske rammer

Sygehusinvesteringer. Ved chefkonsulent Hanne Agerbak, Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Sygehusinvesteringer. Ved chefkonsulent Hanne Agerbak, Indenrigs- og Sundhedsministeriet Sygehusinvesteringer Ved chefkonsulent Hanne Agerbak, Indenrigs- og Sundhedsministeriet Historik I Kommunalreformen 2007 5 regioner og flere muskler til Sundhedsstyrelsen Arbejdet med specialeplanen i

Læs mere

Strukturreformen kort og nyt sygehusbyggeri

Strukturreformen kort og nyt sygehusbyggeri Seniorkonsulent/Teamleder Christina Carlsen Danske Regioner Strukturreformen kort og nyt sygehusbyggeri Strukturreform historik Oktober 2002: Den daværende borgelige regering igangsætter et Kommisionsarbejde

Læs mere

NOTAT Nedlæggelse af senge og Erik Juhl-udvalgets anbefalinger

NOTAT Nedlæggelse af senge og Erik Juhl-udvalgets anbefalinger Morten Bue Rath Marts 2013 NOTAT Nedlæggelse af senge og Erik Juhl-udvalgets anbefalinger Erik Juhl-udvalget anbefalede i deres endelige rapport, at regionerne skulle reducere antallet af senge med 20

Læs mere

Opfølgning på ekspertpanelets forudsætninger

Opfølgning på ekspertpanelets forudsætninger Opfølgning på ekspertpanelets forudsætninger Innovationsudvalget har bedt om en opfølgning på ekspertpanelets forudsætninger for dimensionering, kapacitetsudnyttelse, arealstandarder og økonomi for kvalitetsfondsbyggerierne.

Læs mere

Ekspertudvalget vedrørende sygehusinvesteringer

Ekspertudvalget vedrørende sygehusinvesteringer Regionshuset Viborg Ekspertudvalget vedrørende sygehusinvesteringer Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Ansøgninger til foreløbigt tilsagn

Læs mere

NOTAT Nedlæggelse af senge og Erik Juhl-udvalgets anbefalinger

NOTAT Nedlæggelse af senge og Erik Juhl-udvalgets anbefalinger Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del Bilag 244 Offentligt Morten Bue Rath Marts 2013 NOTAT Nedlæggelse af senge og Erik Juhl-udvalgets anbefalinger Erik Juhl-udvalget anbefalede i deres

Læs mere

Regionernes investeringsplaner. Bygherreforeningens jubilæumskonference 17. juni 2009 Nicolai Bundgaard, Region Hovedstaden.

Regionernes investeringsplaner. Bygherreforeningens jubilæumskonference 17. juni 2009 Nicolai Bundgaard, Region Hovedstaden. Regionernes investeringsplaner Bygherreforeningens jubilæumskonference 17. juni 2009 Nicolai Bundgaard, Region Hovedstaden. Regionernes investeringsplaner Baggrund Regionernes planer Planerne for Region

Læs mere

Vision og rammer for de nye sygehusbyggerier

Vision og rammer for de nye sygehusbyggerier Vision og rammer for de nye sygehusbyggerier Adm. direktør Per Okkels, Danske Regioner Den økonomiske virkelighed mod 2050 Demografi Sund aldring Pct. 12 10 Mervækst 0,3 pct. Mervækst 0,6 pct. Mervækst

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af regionernes sygehusbyggeri. September 2010

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af regionernes sygehusbyggeri. September 2010 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af regionernes sygehusbyggeri September 2010 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større

Læs mere

REGIONERNES INVESTERINGS- OG SYGEHUSPLANER - SCREENING OG VURDERING. Afgivet af regeringens ekspertpanel

REGIONERNES INVESTERINGS- OG SYGEHUSPLANER - SCREENING OG VURDERING. Afgivet af regeringens ekspertpanel REGIONERNES INVESTERINGS- OG SYGEHUSPLANER - SCREENING OG VURDERING Afgivet af regeringens ekspertpanel NOVEMBER 2008 2 Kolofon Udarbejdet af: Regeringens ekspertpanel vedr. sygehusinvesteringer

Læs mere

REGIONERNES INVESTERINGS- OG SYGEHUSPLANER - SCREENING OG VURDERING II

REGIONERNES INVESTERINGS- OG SYGEHUSPLANER - SCREENING OG VURDERING II REGIONERNES INVESTERINGS- OG SYGEHUSPLANER - SCREENING OG VURDERING II Afgivet af regeringens ekspertpanel NOVEMBER 2010 2 Kolofon Regionernes investerings- og sygehusplaner - screening og vurdering II

Læs mere

Danske Regioners bemærkninger til de anvendte forudsætninger i ekspertpanelets

Danske Regioners bemærkninger til de anvendte forudsætninger i ekspertpanelets N O T A T 13-01-2009 Sag nr. 07/1791 Dokumentnr. 1566/09 Christina Carlsen Tel. 3529 8221 E-mail: cca@regioner.dk Danske Regioners bemærkninger til de anvendte forudsætninger i ekspertpanelets screeningsrapport

Læs mere

Bilagssamling til Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark

Bilagssamling til Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark Bilagssamling til Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark regionsyddanmark.dk I høring 25. juni - 3. september 2007 Region Syddanmark Sundhedsstaben Planlægnings- og udviklingsafdelingen Damhaven 12. 7100

Læs mere

Afbureaukratisering og fokus på kerneydelsen hvordan skaber vi bedre rammer for de varme hænder

Afbureaukratisering og fokus på kerneydelsen hvordan skaber vi bedre rammer for de varme hænder Afbureaukratisering og fokus på kerneydelsen hvordan skaber vi bedre rammer for de varme hænder Akutafdelingen Oversygeplejerske, MPM Bente Dam Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og

Læs mere

Ekspertpanelets indstilling til regeringen

Ekspertpanelets indstilling til regeringen Ekspertpanelets indstilling til regeringen Temamøde for Regionsrådet 28. november 2008 Flemming Bøgh Mikkelsen, Kontorchef, Aktivitets- og investeringsplanlægning Leif Vestergaard Pedersen, Direktør, Region

Læs mere

Fremtidens udfordringer for det danske sundhedsvæsen. Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk

Fremtidens udfordringer for det danske sundhedsvæsen. Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk Fremtidens udfordringer for det danske sundhedsvæsen Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk Udfordringerne står i kø 1. Den demografiske udvikling: stigende udgifter 2. Den økonomiske

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier. Juni 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier. Juni 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier Juni 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 3/2011

Læs mere

Ministeren for sundhed og forebyggelse. Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K

Ministeren for sundhed og forebyggelse. Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K Holbergsgade 6 DK-1057 København K Ministeren for sundhed og forebyggelse Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk

Læs mere

De store Hospitalsbyggerier Møde i Regionsældrerådet den 10. december

De store Hospitalsbyggerier Møde i Regionsældrerådet den 10. december De store Hospitalsbyggerier Møde i Regionsældrerådet den 10. december Niels Peter Hansen Center for Økonomi, Budget & Byggestyring De Store Hospitalsbyggerier Der bygges for 41,4 mia. kr. nye hospitaler

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Region Hovedstaden Nyt Hospital Nordsjælland Dagsorden:

Region Hovedstaden Nyt Hospital Nordsjælland Dagsorden: Regionsældreråd Hovedstaden 12. september 2012 Projektdirektør, Henrik Schødts Dagsorden: Baggrunden: Hospitals- og Psykiatriplan 2020 og midler fra Kvalitetsfonden Store hospitalsbyggerier i Region Hovedstaden

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Høringssvar til Danske Regioner vedrørende det rådgivende udvalgs redegørelse til regeringen om sygehusinvesteringer

Bilag. Region Midtjylland. Høringssvar til Danske Regioner vedrørende det rådgivende udvalgs redegørelse til regeringen om sygehusinvesteringer Region Midtjylland Høringssvar til Danske Regioner vedrørende det rådgivende udvalgs redegørelse til regeringen om sygehusinvesteringer Bilag til Regionsrådets møde den 17. december 2008 Punkt nr. 1 Danske

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Tabel 1 Genindlæggelser af, 2004 Region Nordjylland 5.966 76 1,3 Sygehus Thy - Mors 701 8 1,1 Aalborg Universitetshospital

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om sygehusbyggerier. December 2011

Beretning til Statsrevisorerne om sygehusbyggerier. December 2011 Beretning til Statsrevisorerne om sygehusbyggerier December 2011 BERETNING OM SYGEHUSBYGGERIER Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion... 1 II. Indledning... 4 A. Baggrund... 4 B. Afgrænsning

Læs mere

5.4 Region Syddanmark

5.4 Region Syddanmark 71 5.4 Region Syddanmark 5.4.1 Fakta om regionen Der er knap 1,2 mio. indbyggere i Region Syddanmark. Det svarer til lidt under 22 pct. af landets befolkning. Regionen dækker godt 12.000 km² - eller ca.

Læs mere

vurderer overordnet, at Region Syddanmarks forslag til gennemførelsesplan

vurderer overordnet, at Region Syddanmarks forslag til gennemførelsesplan N O T A T Vedr. Region Syddanmarks forslag til gennemførelsesplan Region Syddanmark har den 3. juli 2008 sendt Gennemførelsesplan: Fremtidens sygehuse fra plan til virkelighed i offentlig høring. Ifølge

Læs mere

Foreløbigt tilsagn til sygehusinvesteringer i Region Nordjylland

Foreløbigt tilsagn til sygehusinvesteringer i Region Nordjylland Region Nordjylland Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst Finansministeren Ministeren for Sundhed og Forebyggelse Foreløbigt tilsagn til sygehusinvesteringer i Region Nordjylland 26. januar 2009 Regeringen

Læs mere

N O T A T. 18. juni 2007 j.nr /1/KRSB

N O T A T. 18. juni 2007 j.nr /1/KRSB N O T A T Administrationens forlag til akutplan Region Midtjylland Region Midtjylland har d. 31. maj 2007 sendt Administrationens forslag til akutplan Region Midtjylland til forud for den politiske beslutningsproces

Læs mere

Nyt akutsygehus. Sygehus Sønderjylland Aabenraa. Kvalitet Døgnet Rundt

Nyt akutsygehus. Sygehus Sønderjylland Aabenraa. Kvalitet Døgnet Rundt Nyt akutsygehus Sygehus Sønderjylland Aabenraa Kvalitet Døgnet Rundt Nyt sygehus - indeni og udenpå På Sygehus Sønderjylland er det patienten og patientens sygdomsforløb, der skal være i fokus. Så det

Læs mere

Vedr. Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen i Region Midtjylland

Vedr. Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen i Region Midtjylland Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg j.nr. 7-203-05-92/1/KRSB Vedr. Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen i Region Midtjylland Region Midtjylland har sendt Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen

Læs mere

Ministeren for sundhed og forebyggelse. Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K

Ministeren for sundhed og forebyggelse. Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K Holbergsgade 6 DK-1057 København K Ministeren for sundhed og forebyggelse Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk

Læs mere

Vedr. Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020

Vedr. Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Vedr. Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Region Hovedstaden har den 23. marts 2011 sendt Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020 i høring.

Læs mere

Indhentelse af oplysninger til brug for screening

Indhentelse af oplysninger til brug for screening Ekspertpanelet vedrørende sygehusinvesteringer Dato: 2. juni 2008 J.nr.: 2007-1201-119 Sagsbeh.: hbg Fil-navn: skema screening Indhentelse af oplysninger til brug for screening Ekspertpanelet skal jf.

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om landsdækkende produktivitetsmåling på sygehussektoren. til Regionsrådets møde den 7.

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om landsdækkende produktivitetsmåling på sygehussektoren. til Regionsrådets møde den 7. Region Midtjylland Orientering om landsdækkende produktivitetsmåling på sygehussektoren Bilag til Regionsrådets møde den 7. februar 2007 Punkt nr. 0 # $% & ' # # ( % % % ' ( ' % $ ) * + $,--./ /( &0 2

Læs mere

Dansk Intensiv Database

Dansk Intensiv Database BILAG 1: Alle mortalitetsmål Dansk Intensiv Database Årsrapport 2015/2016 Omfatter patientforløb med indlæggelsesdato 1. juli 2015 30. juni 2016 ENDELIG VERSION TIL REGIONAL HØRING 16. november 2016 1

Læs mere

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Hovedstadens reviderede hospitals og psykiatriplan 2015

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Hovedstadens reviderede hospitals og psykiatriplan 2015 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Hovedstadens reviderede hospitals og psykiatriplan 2015 23. april 2015 Region Hovedstaden har den 4. februar 2015

Læs mere

Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 2015 for Frederikshavn Kommune

Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 2015 for Frederikshavn Kommune Skive Viborg Langeland Vordingborg Haderslev Hørsholm Struer Frederiksberg Syddjurs Lolland Notat med overblik over Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 1 for Frederikshavn Kommune

Læs mere

Fremtidens akutstruktur

Fremtidens akutstruktur Oplæg d. 16. juni, DI. Nye hospitaler i Region Midtjylland. V. Kontorchef i Sundhedsplanlægning, Region Midtjylland, Flemming Bøgh. www.regionmidtjylland.dk Fremtidens akutstruktur 5 akuthospitaler 4 akutklinikker,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier II. Marts 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier II. Marts 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier II Marts 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 2/2013 om sygehusbyggerier II Ministeren for

Læs mere

Bilag 1: Forløbsdiagrammer, enheder

Bilag 1: Forløbsdiagrammer, enheder Bilag 1: Forløbsdiagrammer, enheder Forløbsdiagrammerne viser afdelingernes indikatorværdier pr. måned for 21, 211, 212 og 213. Værdierne er her vist som antal pr. patienter. Den stiplede vandrette linje

Læs mere

Byrådet. Høringssvar til ny sygehusplan i Region Sjælland

Byrådet. Høringssvar til ny sygehusplan i Region Sjælland Byrådet Roskilde Kommune Køgevej 80 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Høringssvar til ny sygehusplan i Region Sjælland Region Sjælland

Læs mere

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til?

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? 31,25% 5 50,00% 8 18,75% 3 1 / 23 Q2 Hvem stiles posten som udgangspunkt til vedrørende

Læs mere

Faseskiftrapportering for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa

Faseskiftrapportering for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa Faseskiftrapportering for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa Overgang mellem udbetalingsanmodning og byggeprogram for Fase 2 Baggrund Det fremgår af regnskabsinstruksen for kvalitetsfondsprojekter af 26.

Læs mere

Økonomi og ernæring. v/professor, programleder Jakob Kjellberg, KORA

Økonomi og ernæring. v/professor, programleder Jakob Kjellberg, KORA Økonomi og ernæring. v/professor, programleder Jakob Kjellberg, KORA Evigt aktuelt + demografipres Aldersfordelte udgifter, sundhed Kilde: DØRS 2009 3 Ældreplejeudgifter 4 Har den danske økonomi det dårligt

Læs mere

Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi til og med september 2010

Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi til og med september 2010 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 9. november 2010 Sag nr. 1 Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi til og med september 2010 1 bilag Amager Amager Hospital - Total for hospitalet

Læs mere

Overblik over regionernes arbejde med fælles akutmodtagelser

Overblik over regionernes arbejde med fælles akutmodtagelser N O T A T 14-05-2012 Overblik over regionernes arbejde med fælles akutmodtagelser 1. Indledning Regionerne indfører, på baggrund af Sundhedsstyrelsens anbefalinger til et styrket akutberedskab fra 2007,

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienters oplevelser på landets sygehuse Spørgeskemaundersøgelse blandt 26.045 indlagte patienter 2006 tabelsamling Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Region Nordjyllands udkast til sygehusplan

Region Nordjyllands udkast til sygehusplan N O T A T Region Nordjyllands udkast til sygehusplan Region Nordjylland har den 19. maj 2009 sendt Udkast til sygehusplan i Region Nordjylland i høring. Ifølge Sundhedslovens 206 stk. 2 skal regionerne

Læs mere

Region Nordjyllands udkast til strukturplan

Region Nordjyllands udkast til strukturplan N O T A T Region Nordjyllands udkast til strukturplan Region Nordjylland har den 26. februar 2007 sendt Udkast til strukturplan for det somatiske sygehusvæsen i Region Nordjylland i høring. Ifølge Sundhedslovens

Læs mere

Dansk Intensiv Database

Dansk Intensiv Database BILAG 1: Opgørelse af indikator 1-3 for patienter indlagt mere end 24 timer på intensivafdeling blandt patienter med udskrivelsestidspunkt registreret Dansk Intensiv Database Årsrapport 2014/2015 Omfatter

Læs mere

Overordnet bilagstabel

Overordnet bilagstabel LUP Fødende 2015 - Partnere Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau Svarfordeling for alle spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen på: www.patientoplevelser.dk/lupf15/vejledning

Læs mere

Onkologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau

Onkologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau LUP 2013 - Indlagte Onkologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen

Læs mere

Her vil sygehusene stå klar med hjælp

Her vil sygehusene stå klar med hjælp Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark Her vil sygehusene stå klar med hjælp Regionsrådet i Region Syddanmark November 2008 0 1 Indhold: Side 3 Tak for hjælpen Side 4 Visionen Side 5 Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt SGHNAVN_uaar_p50 DRG SGH SGHNAVN 0312 1501 Gentofte Hospital 0312 2000 Hospitalerne i Nordsjælland 0312 3000 Sygehus Vestsjælland

Læs mere

SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11

SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11 SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse).

Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse). Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse). Kontaktperson: Fuldmægtig Jakob Lynge Sandegaard, lokal 6205 Fuldmægtig Jørgen Jørgensen, lokal 6302 Indberetninger til Landspatientregisteret for 1998

Læs mere

NOTAT. Resume Hospitals- og Psykiatriplan 2020

NOTAT. Resume Hospitals- og Psykiatriplan 2020 NOTAT Allerød Kommune Forvaltningen Ældre og Sundhed Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Resume Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Dato: 4. april 2011 Region Hovedstaden

Læs mere

N O T A T Sag nr. 10/2458 Dokumentnr /11 Marlene Willemann Würgler/Christina

N O T A T Sag nr. 10/2458 Dokumentnr /11 Marlene Willemann Würgler/Christina N O T A T Fokusområder for udvikling af indhold i de nye sygehuse De nye sygehusbyggerier bevæger sig nu ind i en anden og mere konkret fase. Der er derfor behov for et øget og mere systematisk fokus på

Læs mere

Sygehusplanen beskriver en ny struktur med udgangspunkt i en overordnet politisk målsætning

Sygehusplanen beskriver en ny struktur med udgangspunkt i en overordnet politisk målsætning Dato: 4. september 2015 Brevid: 2596236 Kapitel til sundhedsplan - regionens sygehusvæsen Læsevejledning Den følgende tekst skal efterfølgende bygges op på regionens hjemme-side, hvor faktabokse og links

Læs mere

Administrationsgrundlag vedr. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses kvalitetsfondsmidler til sygehusinvesteringer

Administrationsgrundlag vedr. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses kvalitetsfondsmidler til sygehusinvesteringer Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del Bilag 415 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Sags nr.: 1207534 Dok. Nr.: 1164949 Administrationsgrundlag vedr. Ministeriet for Sundhed

Læs mere

RYK takker for muligheden for at kommentere sagen inden direktionsmødet. Og vi vil gerne kvittere for, at I holder ord.

RYK takker for muligheden for at kommentere sagen inden direktionsmødet. Og vi vil gerne kvittere for, at I holder ord. Region Midtjylland Direktionen Att.: Søren Bisgaard-Frantzen Petersen København, 29. maj 2011 RYK takker for muligheden for at kommentere sagen inden direktionsmødet. Og vi vil gerne kvittere for, at I

Læs mere

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Regionshuset Viborg Afdeling for Sundhedsplanlægning Aktivitets- og investeringsplanlægning Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk 0. Baggrund

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier. Marts 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier. Marts 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier Marts 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sygehusbyggerier (beretning nr. 3/2011) 21. februar 2014 RN 403/14 1. Rigsrevisionen

Læs mere

Pædiatri - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau

Pædiatri - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau LUP 2013 - Indlagte Pædiatri - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp at læse tabellerne i læsevejledningen på:

Læs mere

Udbygning af Kolding Sygehus

Udbygning af Kolding Sygehus Område: Sundhedsområdet Afdeling: Projektorganisation for sygehusbyggeri Journal nr.: 10/6433 Dato: 17. maj 2010 Udarbejdet af: Per Kjeldsen Hansen E-mail: Per.Kjeldsen.Hansen@regionsyddanmark.dk Telefon:

Læs mere

Vi skal være beredt!

Vi skal være beredt! Vi skal være beredt! Videndeling i sygehusbyggeri Focusområde 4: FAM s betydning for sygehusbyggeri Ole Mølgaard, Region Midtjylland Niels Erik Jørgensen, Region Hovedstaden Disposition 1. Opgaven, organisering

Læs mere

Dansk Intensiv Database

Dansk Intensiv Database Dansk Intensiv Database Årsrapport 2012 Omfatter patientforløb med indlæggelsesdato 1. januar 2012 31. december 2012 Indhold Dødelighed og SMR alle patientkategorier samlet... 3 Indikator 4a: Standardiseret

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del Bilag 80 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del Bilag 80 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del Bilag 80 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet NOTAT Enhed: Sundhedsøkonomi Sagsbeh.: DEPMNH Sagsnr.: 1609035 Dok. nr.: 203015 Dato: 18. oktober 2016 Status

Læs mere

Oversigt over presseresuméer

Oversigt over presseresuméer Oversigt over presseresuméer 1. Oversigt over foreløbige tilsagn til investeringer i en moderne sygehusstruktur 2. Fremtidens sygehusstruktur 3. Eksempler på projekter, der gives foreløbige tilsagn 4.

Læs mere

Plan for sygehuse og speciallægepraksis

Plan for sygehuse og speciallægepraksis Plan for sygehuse og speciallægepraksis Det nordjyske sundhedsvæsen bliver hver eneste dag udfordret på økonomien, på kvaliteten og på evnen til at skabe sammenhæng i patientforløb på de enkelte sygehuse,

Læs mere

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut Færdigbehandlede patienter Genoptræning SUNDHEDSLOVEN 140 Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning

Læs mere

Informationsmøde for potentielle regionsrådskandidater:

Informationsmøde for potentielle regionsrådskandidater: 18. marts 2009 Informationsmøde for potentielle regionsrådskandidater: Introduktion til sundhedsområdet 1 Oplæg ved sundhedsdirektør Jens Elkjær Disposition: Præsentation af sundhedsvæsenet i bred forstand.

Læs mere

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau LUP 2013 - Indlagte Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen

Læs mere

Hillerød Hospital - tilpasning til nye vilkår. Vicedirektør Gert Hagelskjær

Hillerød Hospital - tilpasning til nye vilkår. Vicedirektør Gert Hagelskjær Hillerød Hospital - tilpasning til nye vilkår Vicedirektør Gert Hagelskjær Vores nye (dobbelt-) rolle Driftsherre med store visioner for det gode patientforløb i det nuværende hospital Kommende bruger

Læs mere

Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S. Overliggernotat til Region Midtjyllands ansøgning om specialfunktioner

Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S. Overliggernotat til Region Midtjyllands ansøgning om specialfunktioner Regionshuset Viborg Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Overliggernotat til Region

Læs mere

Bilag 2: Projektoplysninger

Bilag 2: Projektoplysninger Bilag 2: Projektoplysninger Tabel A Grund og byggeri for Nyt OUH, Odense Areal (), brutto Grundareal 820000 Bebygget areal Dimensioneres i detailprojekt Bruttoetageareal 211993 Heraf kælderareal Dimensioneres

Læs mere

Temamøde Bygherreforeningen 19. januar Mette Stokholm: Case: Det nye Hospital i Nordsjælland

Temamøde Bygherreforeningen 19. januar Mette Stokholm: Case: Det nye Hospital i Nordsjælland Temamøde Bygherreforeningen 19. januar 2011 - Mette Stokholm: Case: Det nye Hospital i Nordsjælland Det skrev man i 2007: Det danske sygehusvæsen skal fremtidssikres. Der er behov for ambitiøse strukturændringer

Læs mere

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau LUP Fødende 2014 - Partnere Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau Svarfordeling for alle spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen på: www.patientoplevelser.dk/lupf14/vejledning

Læs mere

Bilag 5 - Revideret udkast til brev til Danske Regioner med Region Hovedstadens kommentarer

Bilag 5 - Revideret udkast til brev til Danske Regioner med Region Hovedstadens kommentarer REGION HOVEDSTADEN Regionsrådets møde den 16. december 2008 Sag nr. 1 Emne: Ekspertpanelets rapport om regionernes investerings- og sygehusplaner Bilag 5 - Revideret udkast til brev til Danske Regioner

Læs mere

Sykehusbygging i Danmark - gjennom frontruten eller bakspeilet? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet

Sykehusbygging i Danmark - gjennom frontruten eller bakspeilet? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet Sykehusbygging i Danmark - gjennom frontruten eller bakspeilet? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk Nordisk konferanse om sykehusutbygging Oslo, 18. marts, 2011 Baggrunden for sygehusbyggeri-

Læs mere

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Nordjyllands plan for hospitaler og speciallægepraksis 2015

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Nordjyllands plan for hospitaler og speciallægepraksis 2015 Region Nordjylland Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Nordjyllands plan for hospitaler og speciallægepraksis 2015 24. april 2015 Region Nordjylland har den 26. februar

Læs mere

Region Sjællands oplæg til specialeplanlægning

Region Sjællands oplæg til specialeplanlægning N O T A T Region Sjællands oplæg til specialeplanlægning Region Sjælland har den 19. februar 2007 sendt administrationens Oplæg til principper og hovedlinjer for specialeplanlægningen i Region Sjælland

Læs mere

Region Syddanmarks høringssvar til Sundhedsstyrelsen vedr. "Gennemgang af akutberedskabet".

Region Syddanmarks høringssvar til Sundhedsstyrelsen vedr. Gennemgang af akutberedskabet. Afdeling: Planlægning og Udvikling Udarbejdet af: Per Busk Journal nr.: 07/118 E-mail: Per.Busk@regionsyddanmark.dk Dato: 6. marts 2007 Telefon: 76631366 Region Syddanmarks høringssvar til Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Super Sygehuse med fokus på Gødstrup Sygehus

Super Sygehuse med fokus på Gødstrup Sygehus Super Sygehuse med fokus på Gødstrup Sygehus Byens Netværk 26.01.12 Foto: Christina Bennetzen Tekst: Mathilde V. Schjerning Den 26. januar satte Byens Netværk fokus på processen og tankerne bag udviklingen

Læs mere

A N A LYSE. Sygehusenes udskrivningspraksis

A N A LYSE. Sygehusenes udskrivningspraksis A N A LYSE Sygehusenes udskrivningspraksis Formålet med analysen er at undersøge variationen i sygehusenes udskrivningspraksis. Og om denne har betydning for, hvorvidt patienterne genindlægges. Analysens

Læs mere

Status for kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggerier

Status for kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggerier Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del Bilag 140 Offentligt Status for kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggerier Årsrapportering til Folketingets Finansudvalg 2012 Side 2 Indhold Indledning...3

Læs mere

Heraf. nybyggeri. ombygning

Heraf. nybyggeri. ombygning Stamkort F1: Oversigt over samlede arealangivelser. Kvalitetsfondsstøttet Kvalitetsfondsstøttet faseovergang 2 Arealtype Samlet hospital faseovergang 1 ------------------------------------------- m2 -------------------------------------------------

Læs mere

Investeringer i fremtidens sundhedsvæsen

Investeringer i fremtidens sundhedsvæsen Investeringer i fremtidens sundhedsvæsen juni 2007 Fotos: Anne-Li Engström Foto s. 13: Region Nordjylland Layout: UHI, Danske Regioner Tryk: Danske Regioner Oplag: 600 Investeringer i fremtidens sundhedsvæsen

Læs mere

Regionshuset, Vejle 13. maj og 11. juni Sundhedsområdet. v/sundhedsdirektør Jens Elkjær

Regionshuset, Vejle 13. maj og 11. juni Sundhedsområdet. v/sundhedsdirektør Jens Elkjær Regionshuset, Vejle 13. maj og 11. juni 2013 Sundhedsområdet v/sundhedsdirektør Jens Elkjær Disposition: Præsentation af sundhedsvæsenet Vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Struktur og rammer

Læs mere

Specialsygehuset i Sønderborg

Specialsygehuset i Sønderborg Specialsygehuset i Sønderborg www.fremtidenssygehuse.dk Februar 2009 Sygehusplan for alle borgere i Syddanmark Regionsrådet i Region Syddanmark har besluttet, at Sønderborg Sygehus skal videreføres som

Læs mere

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau LUP Fødende 2015 - Kvinder Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau Svarfordeling for alle spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen på: www.patientoplevelser.dk/lupf15/vejledning

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del Bilag 709 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del Bilag 709 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 709 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet NOTAT Enhed: Sundhedsøkonomi Sagsbeh.: DEPMNH Koordineret med: - Sagsnr.: 1607873 Dok. nr.: 158359 Dato:

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 (Omtryk - 23-02-2015 - Bilag tilføjet ) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 252 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 (Omtryk - 23-02-2015 - Bilag tilføjet ) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 252 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 (Omtryk - 23-02-2015 - Bilag tilføjet ) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 252 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København

Læs mere

Kvalitetsfondsbyggeri i Region Hovedstaden. Danske Regioner og Dansk Industri, Seminar om nyt sygehusbyggeri, den 16. juni 2011

Kvalitetsfondsbyggeri i Region Hovedstaden. Danske Regioner og Dansk Industri, Seminar om nyt sygehusbyggeri, den 16. juni 2011 Kvalitetsfondsbyggeri i Region Hovedstaden Danske Regioner og Dansk Industri, Seminar om nyt sygehusbyggeri, den 16. juni 2011 Region Hovedstadens Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Rigshospitalet 4 Akuthospitaler

Læs mere

Forslag til fremtidig organisering af behandling af apopleksi

Forslag til fremtidig organisering af behandling af apopleksi Forslag til fremtidig organisering af behandling af apopleksi Der har i foråret været kørt en proces med deltagelse cheflæger/lægelige direktører omkring en model for den fremtidige behandling af akut

Læs mere

Oversigt over hospitalsindberetninger Nedenstående 6 diagrammer viser fordelingen af bivirkningsindberetninger i hele Danmark og pr. region.

Oversigt over hospitalsindberetninger Nedenstående 6 diagrammer viser fordelingen af bivirkningsindberetninger i hele Danmark og pr. region. Lægemiddelstyrelsen FOS. februar 1 HGJ Oversigt over hospitalsindberetninger 9 Lægemiddelstyrelsen har i 9 modtaget 699 bivirkningsindberetninger fra hospitalerne. Lægemiddelstyrelsens bivirkningsdatabase

Læs mere

Forretningsmuligheder i det nye sygehusbyggeri

Forretningsmuligheder i det nye sygehusbyggeri Forretningsmuligheder i det nye sygehusbyggeri Storentreprenørens forventninger til underleverandører til konsortiedannelse til udbudsproces Hans Blinkilde, Sektionsdirektør NCC Construction Danmark A/S

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens. Ansøgning til låne- og deponeringsfritagelsespuljen Udbygning af akutafdelingen på Regionshospitalet Horsens

Hospitalsenheden Horsens. Ansøgning til låne- og deponeringsfritagelsespuljen Udbygning af akutafdelingen på Regionshospitalet Horsens Ansøgning til låne- og deponeringsfritagelsespuljen 2012 Hospitalsenheden Horsens Administrationen Planlægningsafdelingen Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon +45 7842 5000 Telefax +45 7842 5199 www.regionshospitalethorsens.dk

Læs mere

Stamkort F1: Oversigt over samlede arealangivelser. Dispositionsforslag Projektforslag Hovedprojekt. Rensningsanlæg. Ombygning.

Stamkort F1: Oversigt over samlede arealangivelser. Dispositionsforslag Projektforslag Hovedprojekt. Rensningsanlæg. Ombygning. Bilag Stamkort F1: Oversigt over samlede arealangivelser. Dispositionsforslag Projektforslag Hovedprojekt Arealtype Samlet hospital Heraf Kvalitets tetsfonds støttet Nybyggeri. A : Areal- Ombygning Rensningsanlæg.

Læs mere