Oktober Byggebranchen Markedsnyt 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oktober 2012. Byggebranchen Markedsnyt 2012"

Transkript

1 Oktober 212 Byggebranchen Markedsnyt 212

2

3 Indhold Indledning 2. Branchegruppe Entreprenører 3. Opsummering 4. Branchens vilkår 4.1 Offentligt og privat partnerskab - OPP 4.2 Partnerskaber og partnerselskaber 4.3 Erhvervsklima 4.4 Finanslovsforslaget for 213 og offentlige investeringer 4.5 Fokus på produktivitetsforbedringer 4.6 Risikostyring 4.7 Skattereform/aktuelle skatteforhold 5. Forventninger til fremtiden kun få tegn på fremgang v/ Dansk Byggeri 6. Nøgletalsanalyser for den samlede branche 6.1 Indtjening 6.2 Soliditet og pengebinding 6.3 Afkast af investeret kapital 6.4 Faresignaler fra seneste regnskabsår 7. Analyse af entreprenørbranchen 8. Analyse af murerbranchen 9. Analyse af tømrerbranchen 1. Anvendte hoved- og nøgletal 11. Kontaktpersoner Byggebranchen Markedsnyt 212 3

4 1. Indledning Vi ser nærmere på byggebranchens nøgletal samt resultater og bringer et bud på forventningerne til fremtiden for byggebranchen som helhed, men også opdelt på henholdsvis entreprenører, murer og tømrer. Analysen er udarbejdet af Deloittes Branchegruppe for entreprenører. Analysen er udarbejdet i september 212 på baggrund af de offentliggjorte årsrapporter for selskaber, der har aflagt årsregnskab inden 3. juni 212. Vores analyse er begrænset til de oplysninger, som er afgivet i de officielle årsregnskaber, og er suppleret af øvrige oplysninger, der er tilgængelige i markedet. I modsætning til sidste års markedsanalyse omfatter denne markedsanalyse udover entreprenører også murere og tømrer. Vi har udvidet analysegrundlaget, da brancherne naturligt har en række lighedspunkter og sammenfald. Vi ser det endvidere interessant at vurdere, om det er de samme tendenser brancherne imellem og undersøge årsagen til eventuelle forskellige resultater og nøgletal. Der udarbejdes mange markeds- og brancheanalyser, og vi mener ikke, at udviklingen i nøgletal mv. kan stå alene. Vi har valgt at supplere vores analyse med konkret viden, som vi har opnået fra revision af vores kunder samt oplysninger indhentet gennem drøftelser med relevante personer og organisationer i branchen, eksempelvis Dansk Byggeri. Dansk Byggeri har udarbejdet konjunkturanalysen, som er beskrevet under forventningerne til fremtiden. Branchen består historisk af mange små virksomheder og få store virksomheder, og vi har valgt at medtage virksomheder i analysen, hvis de har minimum 1 ansatte, og de i alle tre regnskabsår, der indgår i analysen, oplyser antal medarbejdere, årets resultat, primært resultat, balance og egenkapital uden udeladelse af regnskabstallene i et eller flere år. Virksomhederne i analysen er fordelt således: Antal ansatte I alt i % Entreprenører Murere Tømrere 1-25 ansatte ansatte % ansatte ansatte 24 3% Antal virksomheder 86 1% De 86 virksomheder i analysen er fordelt på forskellige delbrancher, og opdelingen er baseret på de branchekoder, som den enkelte virksomhed har registreret. Vi håber, du finder analysen interessant. Hvis du har spørgsmål, kommentarer eller ønsker yderligere information om analysen eller vores branchegruppe for entreprenører, er du velkommen til at kontakte os. God læselyst Deloitte 4

5 2. Branchegruppe Entreprenører Branchegruppen består af et multidisciplinært team af revisorer og rådgivere i Deloitte med viden og indsigt i byggebranchen. Branchegruppens medlemmer betjener i dag en lang række virksomheder inden for byggebranchen og styrker herved dagligt den branchespecifikke indsigt. Analysen er udarbejdet af: Hvad angår fagområder fordeler vi os på alt fra revision, regnskab, økonomi, finansiering, it-løsninger, skat og moms vedrørende køb og salg af virksomheder til anden relateret rådgivning. Netop via brancheindsigt og tværfaglighed er vi i stand til at forstå helheden i virksomhederne i branchen og udfordringer, som de står over for, og dermed gøre en forskel. Branchegruppens formål er at udvikle og levere løsninger, som skaber værdi for vores kunder. Vi tilbyder integrerede rådgivningsydelser, og vores filosofi er, at vi kan tilføre værdi gennem vores multidisciplinære tilgang til enhver opgave lille som stor. Thomas Frommelt Deloitte Weidekampsgade 6 23 København S Tlf René Andersen Deloitte Weidekampsgade 6 23 København S Tlf Byggebranchen Markedsnyt 212 5

6 3. Opsummering Byggebranchen er fortsat præget af den økonomiske krise, hvor efterspørgslen er lav som følge af den lave aktivitet i den private del af markedet. Udviklingen sker på trods af det historisk lave renteniveau. Det offentlige i form af kommuner, regioner og stat har i de senere år fremrykket investeringer for at opveje det lave aktivitetsniveau, hvilket er en udvikling, der ser ud til at fortsætte i 213. De store anlægsprojekter i motorveje, broer, sygehuse mv. har en forholdsvis lang gennemløbstid fra ide til projektering, udførelse og aflevering, hvorfor den fulde effekt først ses over tid. I relation til særligt mindre opgaver kan den kommunale sagsbehandlingstid også have stor betydning. Dansk Byggeri forventer et fald i beskæftigelsen i 212 og 213, hvilket primært skyldes den lave aktivitet i nybyggeriet, som er på niveau med Der forventes vækst i det almene boligbyggeri og institutionsbyggeriet. Konkurrencen i branchen er hård, og pris er fortsat et væsentligt parameter for mange opgaver. Indtjeningen pr. medarbejder har været svagt stigende i det forgangne år, hvilket tyder på, at virksomhederne har fået skåret omkostningerne til og muligvis har forbedret produktiviteten. På særligt de store anlægs- og byggeprojekter er konkurrencen fra udenlandske entreprenører hård. Dette ses blandt andet ved f.eks. Metrocityringen, hvor en væsentlig andel af arbejdet udføres af udenlandske virksomheder og af udenlandsk arbejdskraft. Hvis de danske virksomheder skal klare sig i konkurrencen og forbedre indtjeningen og afkastet af den investerede kapital, kræver det produktivitetsforbedringer. Dette krav er ikke nyt, og der er en stigende fokus herpå i form af digitalisering, bedre byggestyring, bedre sagsstyring mv., men der er fortsat et stykke vej for byggebranchen som helhed. Analysen har blandt andet identificeret følgende forhold: Der er generelt stigende indtjening pr. ansat i 211, dog undtaget de største virksomheder, som fortsat har en negativ udvikling. Kun 43% af virksomhederne i analysen har realiseret overskud i de seneste 3 år i træk. Andelen af virksomheder med underskud udgør 2 i 211 mod 3 i 21, hvilket dog er en lille forbedring. Soliditeten er fortsat faldende og udgør i gennemsnit 2 for branchen som helhed. Det er særligt entreprenørerne, der udvikler sig negativt med et fald fra 27% i 21 til 21% i 211. Alle størrelser af virksomheder har en negativ udvikling i soliditetsgraden i 211. Udfordringer På trods af at den offentlige sektor har igangsat en række store anlægs- og byggeprojekter i de senere år, er markedet fortsat præget af hård priskonkurrence og for mange - særligt de små og mellemstore virksomheder - mangel på risikovillig kapital. Det virker som om, der fra mange udbyderes side er større fokus på pris end kvalitet. Selvom indtjeningen pr. medarbejder er forbedret i forhold til sidste år, og færre virksomheder er underskudsgivende, er branchen fortsat præget af stor usikkerhed, og mange virksomheder er fortsat livstruede. Produktiviteten er fortsat ikke forbedret i væsentlig grad, og der er fortsat begrænset innovation og udvikling inden for byggeriet. I relation til it-anvendelse og digitalisering er der fortsat plads til forbedring. Løsningsmuligheder Der er ingen simple løsninger på udfordringerne i byggebranchen, men vi har oplistet nogle af de elementer, som vi ser, i de virksomheder, der har succes: Effektiv risikostyring Indgåelse af partnerskaber med bredde og dybde i byggebranchen Højere grad af digitalisering/it-anvendelse God og effektiv sags- og byggestyring Lettere adgang til risikovillig kapital, hvilket blandt andet kunne skabe flere OPP-projekter Optimering af arbejdskapital Hurtigere og mere effektiv opfølgning på igangværende sager, fakturering og inddrivelse af betaling 6

7 4. Branchens vilkår Beskæftigelsen i byggeriet falder i 212 og i 213 Dansk økonomi er præget af den økonomiske afmatning, som startede i efteråret 28. Forbrugerne har reduceret forbruget som følge af usikkerhederne i økonomien, og mange virksomheder har genbesøgt forretningsmodel og investeringsbudgetter. Virksomhederne er forsigtige med at foretage investeringer særligt investeringer med en lang tilbagebetalingshorisont. Den danske økonomi og udsigterne for fremtiden er ikke forbedret i forhold til sidste år. Staten forsøger som følge heraf at holde aktivitetsniveauet oppe og kickstarte økonomien ved at fremrykke investeringer inden for bygge- og anlægssektoren, reparation og vedligeholdelsesprojekter samt ved at udbyde flere OPP-projekter end tidligere. På trods af dette falder beskæftigelsen i 212 samt 213, og mange virksomheder har svært ved at tjene penge. Branchens vilkår er således fortsat præget af store udfordringer. Byggebranchen er underlagt en række lovgivningsmæssige og overenskomstmæssige love, vilkår og regulativer. Det er en af de mest regulerede brancher i Danmark: Det kunne ønskes, at en række af de regler, som branchen er underlagt, kunne blive mere enkle. 4.1 Offentligt og privat partnerskab - OPP Der har i indeværende år været en stigende fokus på OPP-projekter, og der er konkret indgået og igangsat flere OPP-projekter vedrørende skoler, motorveje, svømmehaller mv. OPP-projekter er sædvanligvis kendetegnet ved, at opførelse, drift, finansiering, vedligeholdelse mv. udbydes samlet, og private virksomheder byder på dette som et samlet projekt. Der påhviler sædvanligvis den private operatør en række risici, der normalt påhviler stat, regioner og kommuner. Det offentlige indgår til gengæld en længerevarende kontraktperiode om leje af bygninger, drift mv. til en aftalt pris. Interessen for OPP- eller OPS-projekter er stigende såvel fra stat, regioner og kommuner samt fra privat side, og vi forventer, at der indgås flere OPP-projekter i de kommende år. I Finanslovsforslaget for 213 er der afsat 22 mio.kr. bl.a. til vejledning om konkurrenceregler, styrket vejledningsindsats om udbudsreglerne og samarbejdsformer, bedre dokumentation af effekterne ved offentligt/privat samarbejde og større videndeling mv. Regeringen ønsker at afdække, hvornår det er økonomisk fordelagtigt at anvende offentlige/private partnerskaber til løsning af offentlige bygge-, anlægs- og infrastrukturprojekter. Regnskabslovgivning Miljø- regulering Skattelove Afgiftslove Overenskomster Kommunal sagsbehandling EU- udbudsregler Byggebranchen Markedsnyt 212 7

8 4.2 Partnerskaber og partnerselskaber Der dannes flere partnerskaber i byggeriet end tidligere. Den økonomiske krise har i de senere år fået mange virksomheder i byggebranchen til at finde samarbejdspartnere for at skabe nye afsætningskanaler eller for at få større kritisk masse og derigennem at opnå stordriftsfordele eller for at opnå fordele i forbindelse med udbud mv. En stor andel af partnerskaberne indgås på tværs af fag eller med virksomheder, som man ikke konkurrerer direkte med. Vi ser partnerselskaber som en af metoderne til at etablere formelle partnerskaber eller samarbejder, f.eks. i forbindelse med større entrepriseopgaver eller i forbindelse med store offentlige udbud. Fordele/ulemper ved partnerselskaber Fordele Ejere kan være personer eller selskaber Aftalefrihed i forhold til fordeling af overskud mv. Skattemæssigt trans parent skattemæssigt resultat medtages i ejers indkomstopgørelse Ejere, der er personer, kan anvende virksomhedsskatteordningen. Der afsættes ikke udskudt skat i partnerselskabet Ulemper Udtræden er salg af ideelle andele Kan ikke fusioneres eller spaltes skattefrit Ikke så kendt selskabsform De væsentligste karakteristika ved partnerselskaber er, at partnerselskabet har begrænset hæftelse i lighed med anparts- og aktieselskaber, aftalefrihed i forhold til ejerandele og overskudsdeling, er omfattet af selskabsloven, og at der er krav om en selskabskapital på 5 t.kr. Partnerselskabet er ikke et selvstændigt skattesubjekt, hvilket medfører, at den skattepligtige indkomst opgøres hos ejerne. Derved kan skattemæssige underskud anvendes, selvom man har en ejerandel under 5%, indkomsten kan optimeres i f.eks. virksomhedsskatteordningen, og der afsættes ikke udskudt skat i selve partnerselskabet. Der indgås flere partnerskaber mellem virksomheder i byggebranchen end tidligere. Partnerskaberne indgås såvel i bredden som i dybden. 8

9 1 Dansk Industri: Lokalt Erhvervsklima Erhvervsklima Det lokale erhvervsklima i den enkelte kommune har stor betydning for særligt de små og mellemstore virksomheder. For byggebranchen er det særligt sagsbehandlingstider vedrørende byggesager samt f.eks. hvorvidt der er byggegrunde til rådighed i området, der har en direkte påvirkning på den enkelte virksomheds muligheder for at udføre opgaver samt planlægge sine opgaver hensigtsmæssigt. Dansk Industri måler hvert år det lokale erhvervsklima i en undersøgelse, der foretager sammenligning af kommunerne i Danmark på en række områder, som har betydning for erhvervslivet. Analysen sammenligner kommunerne på en række områder, og billedet således ud 1 : Kompetent og hurtig sagsbehandling: Virksomhedernes tilfredshed med kommunens indsats vedrørende ledige erhvervsgrunde samt lokal planlægning vedrørende tilvejebringelse af plads til by og erhvervsudvikling: Placering Kommune Placering Kommune 1 Ikast-Brande 1 Ikast-Brande 2 Ballerup 2 Fredericia 3 Hedensted 3 Favrskov 4 Skive 4 Brønderslev 5 Kalundborg 5 Hedensted 1 Herning 9 Herning 21 Odense 13 Esbjerg 3 Esbjerg 14 Horsens 38 Kolding 17 Kolding 4 Silkeborg 28 Sønderborg 44 Sønderborg 29 Aalborg 48 Næstved 31 Hillerød 49 Horsens 44 Odense 51 Aalborg 47 Randers 57 Hillerød 54 Århus 61 Randers 65 Næstved 64 København 67 Slagelse 7 Århus 73 Frederiksberg 71 Slagelse 74 København 87 Frederiksberg 88 Silkeborg 9 Roskilde 92 Roskilde 91 Helsingør 93 Helsingør Det kan på basis af foranstående oversigter konkluderes, at samarbejdet med kommunerne er bedst i de mindre kommuner, samt at det for de større kommuners ved- kommende ser ud til, at det primært er de jyske kommuner, der klarer sig bedst. Byggebranchen Markedsnyt 212 9

10 4.4 Finanslovsforslaget for 213 og offentlige investeringer Regeringen har fremlagt deres finanslovsforslag for 213, som indeholder forskellige tiltag, der skal fremrykke særligt offentlige investeringer i veje, broer, institutionsbyggeri, almene boliger, universitetsbyggeri samt renovering af skoler mv. Det foreslås blandt andet, at der afsættes 3,9 mia.kr. fra Infrastrukturfonden til en ny Storstrømsbro, forskellige investeringer i forbedring af jernbanestrækninger på 1,9 mia.kr., afgrening af Metrocity-ringen til Nordhavnen på 2,9 mia.kr., investeringer på spildevandsområdet for 2,5 Ikast-Brande har det bedste erhvervsklima mia.kr. samt universitetsbyggeri og modernisering af laboratorier for 6,5 mia.kr. Forhandlingerne er ikke afsluttet på nuværende tidspunkt, og det endelige udfald samt forventninger til effekterne på kort og langt sigt er derfor ikke endeligt afklaret. Ålborg Øst 4,1 Planlagte og igangværende større anlægs- og byggeprojekter i mia. kr. (udvalgte) Viborg 1,2 Herningmotorvej 2, Gødstrup 3,2 Aarhus 6,4 Sygehuse Motorveje Andre projekter Helsingørmotorvej 1,3 * Projekterne er ikke offentliggjort Frederikssundsmotorvej 1,3 Odense 6,3 Holbækmotorvej 2,3 Slagelse 1,1 Hillerød 3,8 Bispebjerg 3 Køge 4 Herlev 2,3 Metroring 19 Carlsberg-byen* Nordhavn* Storstrømsbro 3,9 Femern Bælt 4 1

11 Offentlige investeringer Der er i de senere år planlagt og igangsat en række store infrastruktur- og byggeprojekter. Det er kendetegnene, at store byggeprojekter har et langt forløb fra ide, vedtagelse, gennemførelse og til aflevering af projektet. 4.5 Fokus på produktivitetsforbedringer Byggeriets produktivitet og effektivitet har i en årrække været et aktuelt emne. De virksomheder, der har succes, arbejder aktivt med et eller flere af parametrene, der kan sikre en forbedring af indtjeningen. Ved at have løbende fokus på produktionsforbedringer kan man ruste virksomheden til at være konkurrencedygtig i et presset marked. Kvalitet er kommet for at blive Indkøb En effektiv håndtering af indkøb omfatter samling af indkøb hos en begrænset mængde leverandører, hvilket kan effektivisere indkøbsprocesserne i den enkelte virksomhed samt sikre forbedrede rabat- og leveringsstrukturer hos leverandørerne. Indkøb kan i virksomheden effektiviseres ved anvendelse af standardiserede paradigmer, elektronisk bestilling mv. Kvalitets- og byggestyring Et højt kvalitetsniveau og en effektiv byggestyring er afgørende for en virksomheds succes. Dette gælder både kvaliteten i selve leverancen, men også den interne kvalitetsstyring i virksomheden. Et højt kvalitetsniveau er et betydeligt parameter i forhold til at skabe produktivitetsforbedringer. Kvalitetsstyringen kan omfatte effektive beskrevne arbejdsrutiner, effektivitet og kvalitet i tilbuds-givningen, optimering af opgavebemanding og -fordeling, placering og fordeling af materiel, effektivisering af benyttelsesgraden af materiel, fejleliminering samt overholdelse og efterlevelse af eventuelle dokumentationskrav. En effektiv byggestyring omfatter ligeledes mangelgennemgang, effektiv kommunikation med medarbejdere og kunder, fakturering af opgaver, som ikke var omfattet af det oprindelige tilbud, samt efterkalkulationer. Samling af indkøb hos få leverandører Optimering af indkøb Komplette materialelister inden opstart Levering af materialer Lean Standardtilbud og kontrakter Mangelgennemgang og opfølgning Kvalitets- og byggestyring Elektronisk dokumenthåndtering Elektronisk time- og materialeregistrering GPS-styringssystem Opfølgning på pladserne og på økonomi Personaleforhold Præstationsfremmende lønsystemer Opkvalificering af salgskompetencer Byggebranchen Markedsnyt

12 Personaleforhold Medarbejdernes produktivitet er afgørende for den økonomiske performance i den enkelte virksomhed. Det er medarbejderne, der udfører opgaverne, og særligt i de mindre og mellemstore virksomheder er ansigtet udadtil over for særligt private kunder. Det er derfor særdeles vigtigt at have motiverede medarbejdere, hvilket blandt andet kan sikres gennem præstationsafhængige lønsystemer, akkord- og bonusaftaler samt personalegoder/- forhold, der kan fremme medarbejdernes produktivitet. 4.6 Risikostyring Entreprenørerne står over for en række risici. Risiciene relaterer sig til interne forhold i virksomheden og til eksterne forhold uden for virksomheden. En række risici kan helt eller delvist styres, såfremt de rette forretningsgange, processer og kontroller er til stede i virksomheden. En række risici ligger uden for virksomhedens direkte eller indirekte kontrol, og det er alene muligt at søge at afdække risikoen og eventuelt etablere modgående foranstaltninger. Eksempler på risici i en entreprenørvirksomhed: Konjunkturforhold Stigende finansieringsomkostninger Vejret Kundeopgaverne er ofte af lang varighed Betalingsbetingelser og -tid for debitorer er lange og stigende Kredit- og betalingsrisici vedrørende kunder Ineffektiv byggestyring af opgaver Stor pengebinding i anlægsaktiver Valutarisici på opgaver i udlandet, eller hvor der anvendes udenlandske underleverandører Stor anvendelse af underleverandører Prispres Mange licitationer En fælles definition af risiko i virksomheden der omfatter både værdiskabelse og værdibevarelse En risikostyringsstruktur, der sikrer kortlægning og overvågning af risici Forhold som med fordel kan etableres i virksomheden for at optimere risikostyringen Fordeling af roller, ansvar og kompetencer, således at de er defineret og afgrænset i organisationen Sikring af, at tilstrækkelig information tilbyder bestyrelsen, således at den kan udføre tilsyn med virksomhedens risikostyring Anvendelse af processer og systemer, der sikrer kortlægning, overvågning og rapporter af risici Forankring i relevante forretningsenheder og funktioner 12

13 sici i virksomheden skal tilpasses den økonomiske risiko ved ikke at etablere disse. 4.7 Skattereform/aktuelle skatteforhold Skærpelse af reglerne omkring arbejdsudleje Mange danske virksomheder har hidtil indgået entreprisekontrakter med udenlandske leverandører, hvor udenlandske medarbejdere skal udføre arbejde i Danmark. Der har i mange situationer ikke været tale om arbejdsudleje med pligt til at indeholde arbejdsudlejeskat, da der er indgået en entreprisekontrakt. Dette ændres nu: Virksomhedens ledelse bør analysere og systematisk kortlægge de risici, som den står over for, og etablere en bevidsthed i virksomheden. Dette sikrer, at der træffes kompetente beslutninger og valg på forskellige niveauer og funktioner i virksomheden. Risikostyringen skal balanceres mellem store og mindre risici, således at virksomheden kan placere sig bedst muligt i forhold til den eksponering, der tilsvarer virksomhedens strategi. Eksponeringen skal tilpasses og optimeres i forhold til ejernes risikovillighed og ønske til afkast. Omkostningerne til afdækningen og imødegåelsen af ri- Området for hvornår en tjenesteydelse skal betragtes som arbejdsudleje udvides. Udgør det arbejde, som den udenlandske arbejdskraft udfører, en integreret del af den danske virksomhed, vil dette fremadrettet være at betragte som arbejdsudleje. Det kan være arbejde, som udgør den danske virksomheds kerneydelser eller arbejde, som udøves som et naturligt led i den danske virksomheds drift, f.eks. bogholderi, rengøring eller kantinedrift. Når arbejdet udgør en integreret del af den danske virksomheds aktivitet, er dette skattemæssigt set ikke en entreprise, men arbejdsudleje dette medfører, at den danske virksomhed har pligt til at indeholde arbejdsudlejeskat (3%) og AM-bidrag () af lønnen til medarbejderne fra udlandet. Hvis den udenlandske løn ikke kendes, er der pligt til at indeholde skat i hele entreprisesummen. I det omfang den danske virksomhed på mere permanent basis har outsourcet arbejdsopgaven til en udenlandsk virksomhed, således at arbejdsopgaven ikke længere er integreret i den danske virksomhed, foreligger der ikke arbejdsleje. Byggebranchen Markedsnyt

14 Afskaffelse af ligningslovens 33 A Afskaffelsen af ligningslovens 33 A medfører, at personer der er fuldt skattepligtige til Danmark, og som på grund af ophold i udlandet i dag kan få hel eller delvis lempelse for dansk skat af lønindkomst erhvervet i udlandet fremadrettet kun kan få creditlempelse. Det betyder, at lønnen fremover beskattes i Danmark på dansk skatteniveau. For en person - med en løn på 5 t.kr. og med arbejde i forskellige lande betyder det eksempelvis en skattestigning på ca. 12 t.kr. Dette vil kræve en ekstra løn på ca. 23 t.kr. for at blive stillet uændret. Der er indført en overgangsregel for personer, som allerede opholder sig uden for Danmark. Diæter Skattereformen har begrænset fradragsretten for egne afholdte omkostninger, der ikke dækkes af arbejdsgiverne efter regning eller som diæter fra 5. kr. til 25. kr. Fradraget medtages som ligningsmæssigt fradrag på medarbejderens selvangivelse. Forhøjet afskrivningsgrundlag For driftsmidler, som anskaffes i perioden fra 3. maj 212 til og med den 31. december 213, forhøjes afskrivningsgrundlaget med. Dette er et led i regeringens ønske om at skabe flere arbejdspladser i form af at højne virksomhedernes investeringslyst. Der gælder følgende betingelser for at kunne anvende de nye regler: Der skal være tale om driftsmidler. Derfor har det ingen betydning for bygninger, installationer eller tilslutningsafgifter. Anskaffelserne må ikke kunne straksafskrives (software eller småaktiver). Aktiverne skal være fabriksnye. Reglerne gælder ikke for køb af personbiler. Derimod gælder reglen for køb af varebiler. Aktiverne skal udelukkende anvendes erhvervsmæssigt. Aktiverne skal være anskaffet i skattemæssigt henseende. Begrænsning af fremførelse af skattemæssige underskud Underskud fra tidligere år kan kun fradrages fuldt ud i den del af årets skattepligtige indkomst, der ikke overstiger et grundbeløb på 7,5 mio.kr. (i 21-niveau). Det resterende underskud kan højst nedbringe den resterende indkomst med 6%. Underskudsbegrænsningen skal ske på sambeskatningsniveau. Der sker kun underskudsbegrænsning, hvis summen af de sambeskattede selskabers indkomst før fremførsel af underskud overstiger 7,5 mio.kr. Begrænsningen har virkning for indkomstår, der påbegyndes 1. juli 212 eller senere. Dette betyder, at på køb af et aktiv for 1 t.kr. kan der afskrives på 115 t.kr. 14

15 5. Forventninger til fremtiden kun få tegn på fremgang Udarbejdet af Dansk Byggeri v/finn Bo Frandsen, foto af: Ricky John Molloy Dansk økonomi står nærmest stille. Forbrugerne holder igen, og virksomhederne er meget forsigtige med at investere. Regeringens kickstart af dansk økonomi er ved at blive synlig, da flere byggeprojekter har nået det første spadestik. Kickstarten bidrager til at stabilisere byggeaktiviteten, men kickstarten vil ikke kunne opveje faldet i de private byggeinvesteringer. Beskæftigelsen De svækkede udsigter for samfundsøkonomien påvirker forventningerne til beskæftigelsen. Da der er vigende aktivitet ved nybyggeri og bygningsreparation, vil beskæftigelsen falde i år og til næste år. Ved anlægsvirksomhed stiger aktiviteten, men det kan ikke opveje faldet i byggeaktiviteten. Dansk Byggeri forventer, at beskæftigelsen i bygge- og anlægsbranchen i år vil falde med 3.5 personer og med 3. personer til næste år. Beskæftigede arbejdere, funktionærer og mestre ved bygge- og anlægsvirksomhed *) Ikke på arbejde på grund af dårligt vejr, ferie, sygdom og undervisning samt strejke S 213S Ikke på arbejde* Kontorarbejde Andet arbejde Anlægsvirksomhed Bygningsreparation Nybyggeri Beskæftigede i alt Nybyggeriet Dansk Byggeri forudser et fald i det påbegyndte byggeri på,75 mio. m² i år og,25 mio. m² til næste år. I 213 vil der dermed blive påbegyndt 4,45 mio. m². Det er et meget lavt niveau, som kun er lidt højere end bunden i 1993, som var dengang, virkningerne af kartoffelkuren kulminerede. Påbegyndt byggeri i 1. m² etageareal S 213S Helårsbeboelse Fabrikker & værksteder Administration & handel Øvrige byerhverv Landbrug Erhvervsbyggeri i alt Kultur og institutioner Bygninger i øvrigt sommerhuse garager, carporte og udhuse Byggeri i alt Byggebranchen Markedsnyt

16 Boligbyggeriet Nybyggeriet af boliger er udsat for voldsomme udsving. Det samlede nybyggeri vil falde med 3.5 boliger i 212 og med 2. i 213. Til næste år vil der kun blive påbegyndt 9.5 boliger. Til sammenligning blev der under krisen i 193 erne opført 18. boliger i gennemsnit om året. Det private boligbyggeri På boligmarkedet er der fortsat et stort udbud af ejerboliger i forhold til antallet af handler. Den tid, som boligerne er til salg, er derfor vokset til et meget højt niveau, hvilket presser priserne ned og gør det vanskeligt for nybyggeriet at konkurrere. Det private boligbyggeri er derfor reduceret til et lavt niveau på ca. 6. påbegyndte boliger på årsbasis. Udviklingen dækker over tilbagegang i nybyggeriet af parcelhuse, hvorimod nybyggeriet af private boliger i flerfamilieshuse er i fremgang. Det almene boligbyggeri Nybyggeriet af almene boliger, dvs. familieboliger, ungdomsboliger og ældreboliger, har været stimuleret af boligpakken fra marts 29, som justerede rammebeløbende og gjorde det billigere for kommunerne at give tilsagn frem til 211. I 21 indtraf der derfor et boom i tilsagnene. Efter at have registreret få hundrede tilsagn i den forløbne del af 212 blev Regeringen og Kommunernes Landsforening i juni enige om at sænke grundkapitalindskuddet til fra 1. juli 212 og frem til udgangen af 216. Selv om det er blevet billigere at give tilsagn, forudser vi et fald i påbegyndelserne på 3.5 i 212, og vi påregner et fald på godt 2. i 213, selv om kommunerne øger tilsagnene fra sommeren i år. Det varer nemlig flere måneder, fra tilsagnene bliver givet, til påbegyndelserne finder sted. Det er de professionelle investorer, pensionskasser og lignende, der som bygherrer ønsker at udnytte de fordelagtige priser, som den lave byggeaktivitet har fremkaldt S 213S Fritliggende enfamilieshuse Række-, kæde- og dobbelthuse Lejligheder i flerfamilieshuse Boliger i alt Heraf: Almene boliger Private boliger Antal påbegyndte boliger 16

17 Erhvervsbyggeriet Omfanget af erhvervsbyggeriet afhænger af forventningerne til afsætningen og produktionen sammenholdt med udnyttelsen af produktionskapaciteten. Lavkonjunkturen har fremkaldt meget ledig kapacitet, og nybyggeriet er derfor reduceret kraftigt. Det påbegyndte etageareal af fabrikker og værksteder ligger på et historisk lavt niveau i 212 og 213. Også byggeriet af bygninger til administration, handel og lager er vigende, og påbegyndelserne af avlsbygninger i landbruget sætter bundrekord i år. Det gode høstudbytte indikerer en ny fremgang, hvis det går, som det plejer, men på grund af landbrugets anstrengte økonomi bliver væksten svag. Institutionsbyggeriet Kommunernes nybyggeri bliver stimuleret af regeringens kickstart, men det varer adskillige måneder fra kommunalbestyrelserne beslutter projekterne til det første spadestik. Derfor vil kickstarten i form af nybyggeri af skoler og institutioner især slå igennem på byggeaktiviteten i efteråret 212 og fortsætte helt ind i 214. I aftalen mellem regeringen og Kommunernes Landsforening i juni 212 er niveauet for investeringerne i ,5 mia.kr., men meldingerne fra kommunerne viser, at det samlede budget til investeringer er 2,5 mia.kr. større end den aftalte ramme. Hvis kommunerne overholder aftalen, vil de budgetterede investeringer falde med 4,9 mia.kr. fra 212 til 213. Faldet i byggeaktiviteten vil dog først slå fuldt igennem i løbet af 214. Reparation og vedligeholdelse I 1. halvår i år var der beskæftiget 1.9 færre personer ved bygningsreparation end i fjor. Det skyldes, at de fremrykkede renoveringer af de almene boliger ikke er kommet lige så hurtigt i gang som forventet. Boligejerne er tilbageholdende med at renovere, så hvis den offentlige sektor ikke havde afsat ekstra midler til renovering, og hvis ikke BoligJobordningen stadig var i kraft, ville den samlede aktivitet have været endnu lavere. Renoveringerne af de mange almene boliger vil stimulere aktiviteten, men BoligJobordningen ophører ved årsskiftet. Der er derfor udsigt til et lille fald i den samlede renoveringsaktivitet i 213. Anlægsaktiviteten Aktiviteten ved anlægsvirksomhed er stigende. Der er fremgang i investeringerne i varmeforsyning og transmission af strøm. Vejdirektoratet har i år betalt for anlæg af motorvejen mellem Kliplev og Sønderborg, der blev anlagt fra foråret 21 til foråret 212. Det er et OPP-projekt. BaneDanmarks investeringer er stigende. Der er også omfattende anlægsarbejder med Metrocityringen. Læs eventuelt mere på Regionernes investeringer i nybyggeri af sygehuse er stigende, mens staten har omfattende investeringer i nye universitetsbygninger. Byggebranchen Markedsnyt

18 Generelt Entreprenø Antal ansatte I alt i % 6. Nøgletalsanalyse 1-25 ansatte ansatte 25% ansatte ansatte 3% 7 6 Antal virksomheder 1% 5 Kilde: Danmarks Statistik, Dansk Byggeri Indtjening En analyse 8 af virksomheders indtjening pr. ansat de seneste 3 år viser, at der i 21 var en kraftig nedgang i indtjeningen 6 for alle størrelser af virksomheder. Tendensen til faldende indtjening er dog erstattet af positiv udvikling i 211, hvor den gennemsnitlige indtjening pr. 4 ansat i hele branchen er steget med ca. 4 %. Indtjeningen er dog fortsat ikke på niveau med indtjeningen pr. 2 ansat i 29. Antal konkurser For de største virksomheder i branchen er indtjeningen pr. ansat fortsat faldende og faldt fra 21 til 211 med ca. 1. De største virksomheders indtjening Udvikling pr. ansat i % (År/År) er dog fortsat god i forhold til øvrige størrelser virksom- Primært resultat pr. ansat i t.kr. (opdelt på virksomhedsstørrelser) heder i branchen. Små og mellemstore virksomheder har opnået bedre indtjening og er næsten på niveau med 29. Mellemstore virksomheder med 51-1 ansatte har den laveste indtjening pr. ansat, hvilket ligeledes har været resultatet de foregående 2 år. Det er vores vurdering at de lave resultater i 21 dels skyldes afmatningen i byggeriet, men ligeledes at mange virksomheder i 21 fokuserede på at tilpasse virksomheden til den ændrede markedssituation, eksempelvis en omkostningstilpasning. Konsekvensen er et træk på de økonomiske ressourcer i tilpasningsåret, men resulterer i en fremgang Antal i indtjeningen konkurser på de årsbasis følgende år ,8,6,4,2 -,2 -,4 Udvikling i % Primært resultat pr. ansat i t.kr. (opdelt på virksomhedsstørrelser) Primært resu Afkast af inv 9% 7% 5% 3% 1% % Gennemsnit 1-25 ansatte 26-5 ansatte 51-1 ansatte 1+ ansatte Solidit itet Næsten 3 ud af 4 virksomheder i branchen havde sidste år Antal et overskud. virksomheder Dette er med en markant hhv. overskud fremgang og i underskud forhold til sidste år, hvor kun 6 af virksomhederne havde 1% overskud. Det er dog kun 43% af alle virksomhederne, der har 9% haft et overskud i alle de seneste 3 år, som analysen omfatter. I sidste års analyse var det 4 af virksomhederne, 7% der havde overskud de seneste 3 år, hvor- 6 for der alene er en meget 7 6% lille fremgang i 211 i virksomheder, der har overskud hvert år. 5% 3% % 2 3 Indtjeningen pr. ansat er stigende i 211 bortset fra i de største virksomheder % Overskud alle 3 år 18 Underskud Overskud

19 Udvikling i % (År/År) Antal konkurser på årsbasis Primært resultat pr. ansat i t.kr. (opdelt på virksomhedsstørrelser) Mange virksomheder i branchen har inden for de seneste 29 3 år oplevet en betydelig nedgang 211 i indtjeningen, der 21 Gennemsnit 1-25 ansatte i mange tilfælde har resulteret i et underskud. Årsagen 26-5 ansatte er dels, at der har 51-1 været ansatte et betydeligt pres 1+ på ansatte priserne, men samtidig at mange virksomheder ikke var hurtige nok til at tilpasse omkostningsstrukturen til den ændrede markedssituation. Antal virksomheder med hhv. overskud og underskud 43% af virksomhederne i branchen har haft overskud 3 år i træk Antal virksomheder med hhv. overskud og underskud 1% 9% 7% 6% 5% 3% % % Overskud alle 3 år Underskud Overskud Afkast af investeret kapital (opdelt på virksomhedsstørrelser) 9,% 5% 5% 5,1% 7% 3% % Gennemsnit 1-25 ansatte 26-5 ansatte 51-1 ansatte 1+ ansatte Fordeling af afkast af investeret kapital 1% 9% 2 7% 6% 5% 29% 3 Byggebranchen Markedsnyt

20 Grafer afsnit 6.2 Arbejdskapital pr. ansat (opdelt på størrelse) Soliditet og pengebinding Den fortsatte negative udvikling i soliditeten til trods for 25 Soliditeten er væsentlig for virksomheder i byggebranchen for 2at kunne opretholde nødvendig og tilstrækkelig 6.1, skyldes, at det primære resultat fortsat ikke er til- den positive udvikling i det primære resultat, jf. afsnit finansiering 15 af driftsmateriel samt finansiering af længerevarende projektforløb og det fortsatte pres, der ligger gen. Årets resultat er negativt, hvilket reducerer egenkastrækkeligt til at honorere renter for fremmedfinansierin- 1 på større kontrakters aftale om udskudte betalingsfrister. pitalen og derved soliditetsgraden. 5 For alle virksomhedsstørrelser i branchen har soliditetsgraden udviklet sig negativt 29 Ved en opdeling i analysens underbrancher er det tyde- med mellem 1--point fra ligt, 21 at der er stor forskel i udviklingen 211 i soliditetsgraden i 21 til 211. Som sidste år er det forsat virksomheder de enkelte underbrancher. Virksomheder i tømrerbranchen har som i 21 den bedste generelle soliditet. En- med mellem 1-25 ansatte og de største virksomheder med mere end 1 ansatte, 1-25 ansatte der har de laveste 26-5 soliditetsgrader. Arbejdskapital pr. ansat (opdelt i underbrancher) med et fald i den gennemsnitlige soliditetsgrad på ansatte treprenørbranchen 51-1 ansatte har haft den 1+ størst ansatte negative udvikling -point til 21% i Soliditetsgrad (opdelt på størrelse) % Entreprenørbranchen Murerbranchen 21 Tømrerbranchen 211 Gennemsnit 1-25 ansatte 26-5 ansatte 51-1 ansatte 1+ ansatte Soliditetsgrad 3 (opdelt på størrelse) 3% Arbejdskapital pr. ansat 29 Entrepren Soliditetsgrad (gennemsnit f Entreprenørbranche Soliditetsgrad (gennemsnit for underbrancher ) 3 3% 2 Soliditetsgrad (gennemsnit for underbrancher) Entreprenørbranchen Murerbranchen Tømrerbranchen Gennemsnit 2

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Analyse af byggebranchen 2013.

Analyse af byggebranchen 2013. Analyse af byggebranchen 2013. 2 Analyse af byggebranchen 2013 Indhold 4 7 Leder Det generelle billede af byggebranchen 15 Branchens vilkår 24 Forventninger til fremtiden 30 Analyse af de fire underbrancher

Læs mere

Analyse af byggebranchen 2013.

Analyse af byggebranchen 2013. Analyse af byggebranchen 2013. 2 Analyse af byggebranchen 2013 Indhold 4 7 Leder Det generelle billede af byggebranchen 15 Branchens vilkår 24 Forventninger til fremtiden 30 Analyse af de fire underbrancher

Læs mere

Branchegruppe Installatører og Sikring September 2012. Analyse af installationsbranchen.

Branchegruppe Installatører og Sikring September 2012. Analyse af installationsbranchen. Branchegruppe Installatører og Sikring September 2012 Analyse af installationsbranchen. Indhold 4 7 13 17 23 25 32 34 36 37 38 Indledning Indtjening Omsætning og overskudsgrad Branchens pengebinding Soliditet

Læs mere

Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014

Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014 Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014 Indholdsfortegnelse 5 6 12 14 19 27 28 31 33 35 37 39 40 41 42 43 Leder Bygge- og anlægsbranchen generelt Branchens vilkår Økonomi- og risikostyring i bygge-

Læs mere

September 2013. Analyse af installationsbranchen.

September 2013. Analyse af installationsbranchen. September 2013 Analyse af installationsbranchen. Indhold 4 6 12 15 21 23 28 30 32 39 40 41 42 Indledning Indtjening Omsætning og overskudsgrad Branchens pengebinding Soliditet Afkast af investeret kapital

Læs mere

Analyse af vvs-branchen Udarbejdet oktober 2007

Analyse af vvs-branchen Udarbejdet oktober 2007 Analyse af vvs-branchen Udarbejdet oktober 2007 Indhold Indhold Indledning...3 Resumé...4 Indtjening Udviklingen i det gennemsnitlige resultat pr. ansat...5 Primært resultat pr. ansat 2002-2006...6 Andel

Læs mere

Konjunkturanalyse februar 2010 oversigt

Konjunkturanalyse februar 2010 oversigt Konjunkturanalyse februar 2010 oversigt INDHOLD 3 Indledning 3 Hovedtendenser 4 Beskæftigelsen 4 Produktionsværdien 5 Byggeri i alt 5 Boligbyggeriet 6 Erhvervsbyggeriet 7 Institutionsbyggeriet 8 Reparation

Læs mere

Branchegruppe Installatører og sikring Oktober 2014. Analyse af installationsbranchen.

Branchegruppe Installatører og sikring Oktober 2014. Analyse af installationsbranchen. Branchegruppe Installatører og sikring Oktober 2014 Analyse af installationsbranchen. Indhold 4 5 6 12 14 16 20 21 22 26 28 29 30 31 Overordnede resultater Elementer i en sund installationsvirksomhed Indtjening

Læs mere

Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13. Oktober 2013

Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13. Oktober 2013 Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13 Oktober 2013 Indhold 3 5 8 11 12 14 15 Indledning Rentabilitet Elementer i rentabiliteten Soliditet Likviditet Speditionsvirksomhedernes tilstand Kontaktpersoner

Læs mere

Sikkerhedsbranchen Analyse af den økonomiske udvikling

Sikkerhedsbranchen Analyse af den økonomiske udvikling Sikkerhedsbranchen Analyse af den økonomiske udvikling Indledning Deloittes markedsgruppe for Real Estate præsenterer for 2. gang en analyse af den økonomiske udvikling i sikkerhedsbranchen. Formålet med

Læs mere

Analyse fra Bisnode Credit

Analyse fra Bisnode Credit September 2013 Analyse af bygge- og anlægsbranchen i Danmark Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk,

Læs mere

Med kilde i Danmarks Statistik fremsendes vedhæftet følgende bilagsmateriale:

Med kilde i Danmarks Statistik fremsendes vedhæftet følgende bilagsmateriale: Maj 2010 Med kilde i Danmarks Statistik fremsendes vedhæftet følgende bilagsmateriale: Byggevirksomheden 1. kvartal 2010 Det samlede påbegyndte etageareal er faldet med 38 pct. i første kvartal 2010 sammenlignet

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Bliv klar til møde med banken

Bliv klar til møde med banken www.pwc.dk Bliv klar til møde med banken v/brian Rønne Nielsen Revision. Skat. Rådgivning. 7 år med finanskrise, lavvækst og uro i bankerne Karakteristika ved den nye virkelighed for SMV Knap likviditet

Læs mere

Analyse af Bygge- og anlægsbranchen. September 2015

Analyse af Bygge- og anlægsbranchen. September 2015 Analyse af Bygge- og anlægsbranchen September 15 Indholdsfortegnelse 4 Leder 6 Bygge- og anlægsbranchen generelt 12 Branchens vilkår 14 Bedre bundlinje i bygge- og anlægsbranchen 18 De bedste i bygge-

Læs mere

Tønder kommune. Overbliksnotat om strukturering af lokalt medejerskab af vindmølleparker

Tønder kommune. Overbliksnotat om strukturering af lokalt medejerskab af vindmølleparker Tønder kommune Overbliksnotat om strukturering af lokalt medejerskab af vindmølleparker 22. maj 2013 Chefrevisor Erik Bendtsen, BDO Kommunernes revision Skattepartner Ole Sørensen, BDO skatteafdeling Introduktion

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE RIVAL

BENCHMARK ANALYSE RIVAL BENCHMARK ANALYSE RIVAL 0-- Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion... Det samlede resultat... De største virksomheder... Markedsandel... Nettoomsætning...7 Dækningsbidraget/bruttofortjenesten...

Læs mere

Sådan defineres arbejdsudleje

Sådan defineres arbejdsudleje 1 af 6 Leje af medarbejdere fra udenlandske virksomheder En lønmodtager, der ikke bor i Danmark og har en arbejdsgiver fra et andet land end Danmark, som udlejer ham på kontrakt til en dansk virksomhed,

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2014 Introduktion 3. kvartal har ligesom de foregående kvartaler været præget af ekstrem lav vækst i alle dele af økonomien. BNP-væksten

Læs mere

Bygningsstyrelsen. Planlægning af byggeri i en politisk kontekst. Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014

Bygningsstyrelsen. Planlægning af byggeri i en politisk kontekst. Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014 Bygningsstyrelsen Planlægning af byggeri i en politisk kontekst Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014 25-09-2014 1 Indhold Hvem er Bygningsstyrelsen? Fokusområder Planlægning af byggeri i en politisk

Læs mere

ARBEJDSUDLEJE DEN DANSKE HVERVGIVERS HÆFTELSE FOR MANGLENDE INDEHOLDELSE

ARBEJDSUDLEJE DEN DANSKE HVERVGIVERS HÆFTELSE FOR MANGLENDE INDEHOLDELSE ARBEJDSUDLEJE DEN DANSKE HVERVGIVERS HÆFTELSE FOR MANGLENDE INDEHOLDELSE Ved advokat Torben Buur - DAHL Herning DISPOSITION SITUATION 1. INTRO SKATTEPLIGT TIL DK 2. HVAD ER ARBEJDSUDLEJE 3. BESKATNING

Læs mere

Konjunkturanalyse februar 2013

Konjunkturanalyse februar 2013 Konjunkturanalyse februar 2013 INDHOLD 3 Sammenfatning 3 Hovedtendenser 4 Den økonomiske udvikling 4 Økonomisk politik 5 Politiske initiativer 5 Beskæftigelsen 6 Ledigheden 7 Produktionsværdien 9 Det samlede

Læs mere

Bygge- og anlægsbranchen lige nu nationalt og regionalt v/ cheføkonom, cand. polit. Bo Sandberg, Dansk Byggeri

Bygge- og anlægsbranchen lige nu nationalt og regionalt v/ cheføkonom, cand. polit. Bo Sandberg, Dansk Byggeri Bygge- og anlægsbranchen lige nu nationalt og regionalt v/ cheføkonom, cand. polit. Bo Sandberg, Dansk Byggeri Næstved Erhverv, Fremtidens Bygge- og Anlægsbranche, Ny Ridehus, 17. februar 2015 Dansk Byggeri

Læs mere

Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre?

Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre? Januar 0 Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre? Produktiviteten i Danmark er stagneret i midten af 990 erne. Når man ser nærmere på de enkelte brancher - og inden for brancherne - er der

Læs mere

Ja, i andre sammenhænge

Ja, i andre sammenhænge Bygge- og anlægsbranchen sidder stadig i en kreditklemme Denne undersøgelse er blevet gennemført siden 2009. Det betyder, at det nu er muligt at vurdere udviklingen i et længere perspektiv. I bygge- og

Læs mere

Notat om skatte- og momsmæssige overvejelser ved valg af virksomhedsform til etablering af VisitSydsjælland-Møn

Notat om skatte- og momsmæssige overvejelser ved valg af virksomhedsform til etablering af VisitSydsjælland-Møn Notat om skatte- og momsmæssige overvejelser ved valg af virksomhedsform til etablering af VisitSydsjælland-Møn Indledning Dette notat behandler skatte- og momsmæssige overvejelser ved etablering af VisitSydsjælland-Møn.

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre.

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Det er nu blevet muligt for iværksættere og andre at stifte et selskab benævnt iværksætterselskab

Læs mere

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder Presseresumeer 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK 2. Lavere energiafgifter for virksomheder 3. Bedre adgang til finansiering og likviditet for virksomheder 4. Lavere selskabsskat 5. Løft af offentlige

Læs mere

Sammenfatning af fire motorvejes betydning for vækst.

Sammenfatning af fire motorvejes betydning for vækst. Side 1 Udgivelsesdato : September 2014 Udarbejdet : Muhamed Jamil Eid René Fåborg Kristensen Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING OG FORMÅL 3 2 RESULTATER

Læs mere

Tilpasning i byggeriet efter overophedningen Nyt kapitel

Tilpasning i byggeriet efter overophedningen Nyt kapitel ØKONOMISK ANALYSE NR. Tilpasning i byggeriet efter overophedningen Nyt kapitel Bygge- og anlægserhvervet har været igennem en turbulent periode det seneste årti. Aktiviteten nåede op på et ekstraordinært

Læs mere

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 2015 Introduktion Dansk økonomi ser ud til at være kommet i omdrejninger efter flere års stilstand. På trods af en relativ beskeden vækst

Læs mere

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013 Øjebliksbillede. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for. kvartal 1 Det første halve år af 1 har ikke været noget at skrive hjem om. Både nøgletal fra dansk økonomi generelt og nøgletal for byggeriet viser, at

Læs mere

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau DI ANALYSE oktober 14 Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau Forventninger om øget økonomisk aktivitet, fortsat bedring på boligmarkedet og store offentligt initierede anlægsprojekter betyder,

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Konjunkturanalyse februar 2014

Konjunkturanalyse februar 2014 Konjunkturanalyse februar 2014 Konjunkturanalyse februar 2014 Dansk Byggeris konjunkturanalyse februar 2014 har fokus på den forventede udvikling i bygge- og anlægsaktiviteten i 2014 og 2015. Konjunkturanalysen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

Øjebliksbillede 2. kvartal 2015

Øjebliksbillede 2. kvartal 2015 Øjebliksbillede 2. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 2. kvartal 2015 Introduktion Vores analyse synes at vise, at det omsving der har været længe undervejs, efterhånden er ved at blive stabilt. Om end

Læs mere

Experian: Flere selskaber vendte underskud til overskud i 2011

Experian: Flere selskaber vendte underskud til overskud i 2011 Experian: Flere selskaber vendte underskud til overskud i 2011 December 2011 Experian har taget temperaturen på den finansielle styrke i dansk erhvervsliv ved at sammenholde selskabernes årsresultater

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Konjunkturoversigt for byggeriet, maj 2011

Konjunkturoversigt for byggeriet, maj 2011 Konjunkturoversigt for byggeriet, maj 2011 Efterløn Der har den sidste tid været et stort fokus på efterløn og på hvilke personer, der vælger at benytte sig af efterlønnen. På den baggrund har BAT indsamlet

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk A.m.b.a. Søbyvej 48 A 7840 Højslev. Årsrapport 1. juni 2009 til 31. maj 2010. CVR. nr. 18849518

Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk A.m.b.a. Søbyvej 48 A 7840 Højslev. Årsrapport 1. juni 2009 til 31. maj 2010. CVR. nr. 18849518 Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk A.m.b.a. Søbyvej 48 A 7840 Højslev Årsrapport 1. juni 2009 til 31. maj 2010 CVR. nr. 18849518 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2010 Dirigent Dansk Revision

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007

Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007 Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007 KOLOFON Forfatter: Kunde: Martin Kyed, Anne Raaby Olsen, Mikkel Egede Birkeland og Martin Hvidt Thelle Randers Kommune Dato: 21. september

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2012

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk K/S Difko LVII (57) Sønderlandsgade

Læs mere

Denne artikel omhandlende tilgodehavender har følgende indhold:

Denne artikel omhandlende tilgodehavender har følgende indhold: Regnskab Forlaget Andersen 8.6 Tilgodehavender Af revisor Lasse Glud Dybbøl, Beierholm lgd@beierholm.dk Indhold Denne artikel omhandlende tilgodehavender har følgende indhold: 1. Generelt om tilgodehavender

Læs mere

Konjunkturanalyse februar 2012

Konjunkturanalyse februar 2012 Konjunkturanalyse februar 2012 Konjunkturanalyse, februar 2012 Dansk Byggeri, Nørre Voldgade 106, Postboks 2125, 1015 København K, Telefon: 72 16 00 00, Fax: 72 16 00 10, www.danskbyggeri.dk Redaktion:

Læs mere

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights Den 9. august 1999 JSP/ah Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax nr. 33 12 86 13 Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights EjendomsSelskabet Norden har haft en positiv

Læs mere

Lovforslaget indeholder følgende elementer

Lovforslaget indeholder følgende elementer RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer, og er et selvstændigt medlem af

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr. 12 49 78 73

K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr. 12 49 78 73 - 1 - K/S Viking 3, Ejendomme Gl. Røsnæsvej 13 4400 Kalundborg K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr. 12 49 78 73 Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen 2014 (Dato) (Underskrift) - 2 - Generelt

Læs mere

Byggeriets Lederuddannelse. værktøj til vækst

Byggeriets Lederuddannelse. værktøj til vækst Byggeriets Lederuddannelse værktøj til vækst Byggeriets Lederuddannelse Samfundet stiller i dag store krav til erhvervslivet i almindelighed og byggebranchen i særdeleshed. Og en ting er sikkert: Kravene

Læs mere

Bo Odgaard (Bodgaard@deloitte.dk) 23. september 2008

Bo Odgaard (Bodgaard@deloitte.dk) 23. september 2008 Bo Odgaard (Bodgaard@deloitte.dk) 23. september 2008 1 Definition af en risiko Enhver udvikling, som helt eller delvist vil kunne afholde en virksomhed fra at nå de strategiske målsætninger. Proaktiv Enhver

Læs mere

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 Introduktion til Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 2 Introduktion Regeringens skattereform blev vedtaget torsdag d. 13/9-12. Skattereformen spænder vidt og vil

Læs mere

Opstart af virksomhed

Opstart af virksomhed - 1 Opstart af virksomhed Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Etablering af egen virksomhed nødvendiggør en lang række overvejelser af meget forskellig karakter. Et af de centrale spørgsmål

Læs mere

Ny vækst på vej med nye jobs

Ny vækst på vej med nye jobs Ny vækst på vej med nye jobs 11. juni 2010 Erhvervskonjunkturer. Optimismen er på vej tilbage til virksomhederne i Midtjylland. Ikke siden august 2008 har så stor en andel af virksomhederne troet på større

Læs mere

Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk a.m.b.a. Rolighedsvej 6 7840 Højslev. Årsrapport 1. juni 2008 til 31. maj 2009. CVR. nr. 18849518

Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk a.m.b.a. Rolighedsvej 6 7840 Højslev. Årsrapport 1. juni 2008 til 31. maj 2009. CVR. nr. 18849518 Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk a.m.b.a. Rolighedsvej 6 7840 Højslev Årsrapport 1. juni 2008 til 31. maj 2009 CVR. nr. 18849518 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2009 Dirigent Dansk Revision

Læs mere

Niveau 2012 2012 2013 2014 2015 Mia. kr. Procentvis mængdeændring 1.824-0,4 0,3 1,5 1,7 901 0,5 0,2 1,3 2,2 992 0,2 0,8 3,4 4,3 608-0,5 1,8 3,1 4,3

Niveau 2012 2012 2013 2014 2015 Mia. kr. Procentvis mængdeændring 1.824-0,4 0,3 1,5 1,7 901 0,5 0,2 1,3 2,2 992 0,2 0,8 3,4 4,3 608-0,5 1,8 3,1 4,3 Udsigt til svag fremgang i byggeriet #1 #7. november 13 Side 1 di.dk Der ventes svag fremgang i de private bygge- og anlægsinvesteringer i 1 og 15. Baggrunden for disse skøn er en forventning om øget aktivitet

Læs mere

Side 1 af 6 Når du bruger arbejdskraft fra et andet land Dato for 28 jun 2011 10:29 offentliggørelse Resumé Vejledningen fortæller arbejdsgivere, hvordan de kan knytte udenlandsk arbejdskraft til deres

Læs mere

Analyse af sikkerhedsbranchen.

Analyse af sikkerhedsbranchen. Analyse af sikkerhedsbranchen. Indhold 3 4 5 6 Resumé Om analysens tilblivelse Forretningskoncepter og aktiviteter Nøgletalsanalyse 7 Beskrivelse af branchen i Danmark 8 Indtjening 11 Branchens pengebinding

Læs mere

NOTAT. Nybyggeri af almene boliger i fremtiden - Debatoplæg

NOTAT. Nybyggeri af almene boliger i fremtiden - Debatoplæg NOTAT By- og Kulturforvaltningen Plan og Byg Salg og Udlejning Odense Slot Indgang G Nørregade 36-38 Postboks 730 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 65512694 Fax 66133222 E-mail pb.bkf@odense.dk Nybyggeri

Læs mere

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Kommune NOTAT 7. april 2014 Til drøftelse af de nye regler på fritvalgsområdet, har Ældre og Sundhed udarbejdet følgende analyse

Læs mere

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Juni 211 Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Af økonomisk konsulent Nikolaj Pilgaard Der er sket en gradvis bedring i virksomhedernes oplevelse af finansieringsmulighederne

Læs mere

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri DI Den 8. juni 2009 jual Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri i 2009 1. Sammenfatning Følgende analyse belyser forskellene i byggesagsgebyrerne kommunerne imellem. Dette gøres ved, at opstille

Læs mere

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Analyse af brugerne af den lokale og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1: Hovedresultater fra Profilanalyse

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Skatteudvalget SAU alm. del - O Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr.64-67 af den 21. marts 2005. (Alm. del) Kristian

Læs mere

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration 2015 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

Revision eller udvidet gennemgang?

Revision eller udvidet gennemgang? www.pwc.dk/udvidetgennemgang Revision eller udvidet gennemgang? Stil skarpt på din virksomheds behov Få et indblik i de overvejelser, du skal gøre dig, når du skal vælge mellem fortsat revision eller udvidet

Læs mere

Udsigt til svag fremgang i byggeriet

Udsigt til svag fremgang i byggeriet November 13 Udsigt til svag fremgang i byggeriet Der ventes svag fremgang i de private bygge- og anlægsinvesteringer i 1 og 15. Baggrunden for disse skøn er en forventning om øget aktivitet i økonomien,

Læs mere

Ledelse og økonomisk afmatning Er danske virksomheder velforberedte?

Ledelse og økonomisk afmatning Er danske virksomheder velforberedte? Ledelse og økonomisk afmatning Er danske virksomheder velforberedte? September 2008 Business Restructuring Services Indholdsfortegnelse Page 1 Formål samt kriterier og metode 3 2 Den økonomiske situation

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

Analyse fra Bisnode Credit

Analyse fra Bisnode Credit Oktober 2013 Analyse af hoteller og overnatningsfaciliteter i Danmark Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk,

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Bogen om nøgletal af Jesper Laugesen og Anette Sand

Bogen om nøgletal af Jesper Laugesen og Anette Sand Bogen om nøgletal Bogen om nøgletal af Jesper Laugesen og Anette Sand Regnskabsskolen A/S 2013 Udgivet af Regnskabsskolen A/S Wesselsgade 2 2200 København N Tlf. 3333 0161 www.regnskabsskolen.dk Redaktion:

Læs mere

VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER

VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER Indledning Valget af virksomhedsform bør være en velovervejet beslutning, hvor alle aspekter løbende bliver overvejet og vurderet. For mange virksomheder

Læs mere

NYT OM SKAT. Selskabsdagen 2013. Ved Thomas Frøbert

NYT OM SKAT. Selskabsdagen 2013. Ved Thomas Frøbert NYT OM SKAT Selskabsdagen 2013 Ved Thomas Frøbert HVORFOR INTERESSANT? Koncernjuristen skal have en basal viden om skat, især fordi skat: - spiller sammen med almindelig selskabsret (koncernstrukturering);

Læs mere

Lokalforhandlinger Tips og inspiration

Lokalforhandlinger Tips og inspiration Lokalforhandlinger Tips og inspiration 2014 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Varebeholdninger og igangværende arbejder for fremmed regning Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Specifikation I Varebeholdninger 1.

Læs mere

Markedsstatistik 2010 / 1

Markedsstatistik 2010 / 1 » Markedsstatistik 2010 Markedsstatistik 2010 / 1 Indledning Markedsstatistikken 2010 fra TEKNIQ Installatørernes Organisation tegner et billede af udsigten for installationsbranchen i de kommende år.

Læs mere

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009 DFM KONFERENCEN 2009 Dette vil jeg tale om Kort om DI og DI Service Den samfundsmæssige udfordring Offentlig-privat samarbejde og FM Hvad gør DI 2 DI organisation for erhvervslivet DI er en privat arbejdsgiver-

Læs mere

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Marts 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for marts 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Juni 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for juni 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Hvad er virksomheden værd?

Hvad er virksomheden værd? HVAD ER VIRKSOMHEDEN VÆRD? 55 Hvad er virksomheden værd? Det er ikke muligt at beregne en pris på virksomheden, der er den "rigtige" værdi. En beregnet værdi vil afhænge af de vurderinger og forudsætninger,

Læs mere

Under Solen A/S. Solen 1 A 3390 Hundested. CVR nr. 26 09 76 14

Under Solen A/S. Solen 1 A 3390 Hundested. CVR nr. 26 09 76 14 Rådgivning & Revision Holsbjergvej 31-33 2620 Albertslund CVR nr. 28126131 Tlf. 43 32 81 12 Under Solen A/S Solen 1 A 3390 Hundested CVR nr. 26 09 76 14 og bilag til selvangivelsen for indkomståret 2012

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 16-2010

ØkonomiNyt nr. 16-2010 ØkonomiNyt nr. 16-2010 - Presset økonomi i landbruget - Er produktionen OK / kan det gøres bedre - Rente- og valutamarkedet Presset økonomi i landbruget Grundlaget for en fornuftig økonomi i landbrugsbedrifterne

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Udsigt til flere job: Opsvinget bider sig fast på arbejdsmarkedet

Udsigt til flere job: Opsvinget bider sig fast på arbejdsmarkedet Udsigt til flere job: Opsvinget bider sig fast på arbejdsmarkedet De seneste tal for beskæftigelsen viser fremgang i langt de fleste hovedbrancher. Det vidner om, at opsvinget for alvor er ved at bide

Læs mere

Ejerskab og finansiering

Ejerskab og finansiering Ejerskab og finansiering Oversigt og eksempler Overblik Ejerskab og finansiering er et spørgsmål om at optimere: Økonomiske parametre: Skat, renter, udgifter Organisatoriske opgaver: Regnskaber, rapportering

Læs mere

Værd at vide om investering i solcelleanlæg

Værd at vide om investering i solcelleanlæg SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg Gælder kun for anlæg, der er indgået efter de gamle regler. Aftale med leverandør skal være indgået senest den 19. november 2012. 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

EJERSKIFTE. Scenarie 5 - Anvendelse af selskaber ved generationsskifte af pelsdyrfarme

EJERSKIFTE. Scenarie 5 - Anvendelse af selskaber ved generationsskifte af pelsdyrfarme Scenarie 5 - Anvendelse af selskaber ved generationsskifte af pelsdyrfarme Scenarie 5 - Anvendelse af selskaber ved generationsskifte af pelsdyrfarme Anvendelse af selskaber i minkproduktionen og i landbruget

Læs mere

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2013

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk K/S Difko LVII (57) Sønderlandsgade

Læs mere