Analyse af byggebranchen 2013.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Analyse af byggebranchen 2013."

Transkript

1 Analyse af byggebranchen 2013.

2 2

3 Analyse af byggebranchen 2013 Indhold 4 7 Leder Det generelle billede af byggebranchen 15 Branchens vilkår 24 Forventninger til fremtiden 30 Analyse af de fire underbrancher 38 Grundlag for analysen 39 Anvendte hoved- og nøgletal 40 Deloittes branchegruppe for byggebranchen 41 Dansk Byggeri 42 Kontaktpersoner Deloitte 3

4 Leder Af Lars Storr-Hansen, adm. direktør i Dansk Byggeri og Thomas Frommelt, partner i Deloitte Grund til optimisme Der er begyndende fremgang at spore i byggebranchen. Den svage men gode udvikling fra sidste år fortsætter. Virksomhederne tjener lidt flere penge, og de er lidt bedre rustet til at modstå tab. Dette skaber grundlag for behersket optimisme i branchen. Den svage fremgang vil fortsætte året ud og næste år. Ifølge den seneste konjunkturanalyse fra Dansk Byggeri vil der komme nye job i Væksten i beskæftigelsen skyldes hovedsageligt regeringens vækstplan, som har sat gang i det offentlige byggeri, blandt andet de store hospitaler. Uden disse offentlige byggerier ville beskæftigelsen i branchen være faldet, for det private byggeri er fortsat på et historisk lavt niveau. Det er afgørende for branchen fremadrettet at den private efterspørgsel fra virksomheder og privatpersoner stiger til et højere niveau. Der er indikatorer der peger på en forbedring i den private efterspørgsel, men der er fortsat plads til forbedring. På baggrund af analysen kan vi pege på flere lyspunkter for de enkelte virksomheder: Det primære resultat målt pr. ansat stiger for alle størrelser virksomheder. Andelen af virksomheder med underskud er på 22 procent mod 28 procent sidste år. Soliditetsgraden er svagt stigende på nær for de største virksomheder. Entreprenører inden for anlæg har højere soliditet end de øvrige underbrancher. 4

5 Analyse af byggebranchen 2013 Afkastet af investeret kapital er steget betydeligt for stort set alle virksomhedsstørrelser. Likviditetsgraden er stigende. Færre virksomheder har en likviditetsgrad under 1. Der er dog fortsat store økonomiske udfordringer i branchen. Fire ud af ti virksomheder har ikke kunnet levere et overskud de seneste tre år i træk, og 15 procent af virksomhederne er truet af konkurs. Byggebranchen er fortsat præget af stor priskonkurrence, og prisen er det væsentligste parameter for mange opgaver. Konkurrencen fra udenlandske virksomheder er betydelig, særligt på de helt store byggeprojekter. E. Pihl & Søns konkurs skaber rystelser i branchen, også selvom at det lykkes kuratorerne at afsætte mange projekter. Mange virksomheder var underleverandører og har tabt store beløb - for nogen af en sådan størrelse at en konkurs er uundgåelig. En række underleverandørvirksomheder har mistet deres eneste eller største kunde. I kølvandet på Pihls konkurs har banker og leverandører strammet yderligere op på kreditgivningen, og det bliver formentligt sværere at opnå de nødvendige garantier, og dyrere at tegne garantier. Det kan få store konsekvenser for mange virksomheder. Indtjeningen kan forbedres Udfordringerne i branchen er ikke lette at overkomme for den enkelte virksomhed. Med en fokuseret indsats, mener vi, at det er muligt at øge produktiviteten og indtjeningen. Dette kræver en række effektiviseringer ude i de enkelte virksomheder: Mere effektiv sags- og byggestyring Fokusering på kernekompetencer og skarpere udvælgelse af projekter, der skal bydes på Optimering af arbejdskapitalen Kontrolleret risikostyring Øget digitalisering Udvidelse af ydelser i værdikæden i byggebranchen Vi mener, at der er grund til optimisme i byggebranchen, men fremgangen er skrøbelig, og der skal ske en løbende forbedring af rammevilkår og økonomiske vilkår i branchens virksomheder for at sikre at fremgangen for alvor rodfæstes og kan fortsættes fremover. I analysen giver vi et veldokumenteret billede af, hvordan økonomien og fremtidsmulighederne ser ud for byggeriet. Vi kommer med bud på, hvad der kan skabe sunde resultater og vækst i branchen, og vi udpeger de forhold, som stadig udgør en trussel mod indtjeningen. Vi håber, at byggeanalysen vil give dig ny og nyttig viden, som du kan bruge til at optimere din forretning. Hvis du har spørgsmål eller ønsker mere information er du altid velkommen til at kontakte os. Du ønskes god læselyst Deloitte og Dansk Byggeri 5

6 De mindre selskaber har den højeste indtjening, og de største selskaber den laveste indtjening 6

7 Analyse af byggebranchen 2013 Det generelle billede af byggebranchen I det følgende gennemgår vi de økonomiske nøgletal for branchen. Analysen har fokus på indtjening, soliditet og pengebinding, afkast til investorer og långivere samt virksomheder i farezonen Primært resultat pr. ansat i t.kr. (opdelt på virksomhedsstørrelser) Gennemsnit 5-10 ansatte ansatte ansatte ansatte 100+ ansatte Indtjening og overskud går i vejret De mindre selskaber har den bedste indtjening pr. ansat. Mellemstore ( ansatte) og store virksomheder (100+ ansatte), har betydeligt lavere resultater pr. medarbejder end de små virksomheder, hvilket viser, at der fortsat er stort pres på priserne på de store byggeprojekter. Den forbedrede indtjening pr. ansat er opnået samtidig med, at omsætningen pr. ansat er faldet. Omsætning pr. ansat var i 2012 ca. 5 procent lavere end året før. 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% Gennemsnit Gennemsnit nederste halvdel Gennemsnit øverste halvdel Gennemsnitlig overskudsgrad i byggebranchen Førnævnte har direkte effekt på branchens overskudsgrader, som er steget væsentligt. Fra i gennemsnit at ligge på 1,1 procent i 2010 udgør overskudsgraden i 2012 i gennemsnit 4,9 procent. Dermed nærmer branchen sig et acceptabelt niveau. At virksomhederne er blevet bedre til at skabe overskud ud fra deres omsætning, kan skyldes, at de har måttet tilpasse deres omkostninger under finanskrisen. 7

8 Mange virksomheder deltager i alt for mange udbud. Ved at fokusere på de mest lønsomme projekter og eventuelt vælge ikke at byde på projekter uden for virksomhedens kernekompetencer, kan den enkelte virksomhed øge sin indtjening. Det kræver, at virksomhederne evaluerer på tidligere projekter og udnytter denne erfaring til at gøre nye projekter mere lønsomme. Antal virksomheder med henholdsvis overskud og underskud 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 62% 72% 78% 38% 42% 28% 22% Overskud alle 3 år Underskud Overskud I 2011 havde 72 procent af virksomhederne i branchen overskud. I 2012 er andelen af virksomheder med overskud steget til 78 procent, hvilket er en klar forbedring. Det er dog fortsat kun fire ud af ti virksomheder, som kan fremvise overskud tre år i træk. Selv om indtjening er forbedret de seneste år, har virksomhederne historisk haft svært ved at fastholde et overskud. Vi forventer, at det seneste års klare fremgang i andelen af virksomheder med overskud, gør, at flere virksomheder i fremtiden vil kunne fremvise overskud i minimum tre år i træk. Størstedelen af de store virksomheder (100+ ansatte) og næsten halvdelen af de mellemstore virksomheder ( ansatte) har haft underskud i ud af 90 mellemstore virksomheder har underskud, mens det samme gælder for 39 ud af 54 af de største virksomheder. 8

9 Analyse af byggebranchen 2013 Andel af virksomheder med underskud i seneste regnskabsår (opdelt på virksomhedsstørrelser) År % 22% 21% 27% 43% 72% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Gennemsnit 5-10 ansatte ansatte ansatte ansatte 100+ ansatte Svag soliditet hos de største virksomheder Virksomhederne i byggebranchen skal være godt polstret rent økonomisk for at kunne klare indkøb af dyre maskiner og klare sig igennem lange projektforløb, før betalingen falder. Soliditeten er ofte en afgørende faktor i forbindelse med prækvalifikation til større bygge- og anlægsprojekter. Soliditetsgrad (opdelt på virksomhedsstørrelser) 32% 31% 30% 29% 28% 27% 26% 25% 24% ansatte ansatte ansatte ansatte 100+ ansatte De mellemstore virksomheder (26-50 ansatte og ansatte) er de mest solide virksomheder med en gennemsnitlig soliditetsgrad på ca. 29 procent. De mindre virksomheder har dog stigende soliditetsgrader i forhold til 2011, mens den negative udvikling i soliditeten endnu ikke er vendt for de allerstørste virksomheder. Dermed er der sket et væsentligt skift i branchen de seneste to år. Hvor de største selskaber førhen havde den bedste soliditet, har de nu de laveste soliditetsgrader. 9

10 Soliditetsgrad (fordel på underbrancher) 32% 31% 30% 29% 28% 27% 26% 25% Murerbranchen Entreprenør anlægsbranchen Tømrerbranchen Entreprenør byggebranchen Gennemsnit Ser vi på byggeriets underbrancher, skiller tømrerne sig ud med et fald i Alle øvrige underbrancher har forbedret deres soliditetsgrader med 1-2 procentpoint. Entreprenørvirksomheder inden for anlægsbranchen har de højeste gennemsnitlige soliditetsgrader. Arbejdskapital pr. ansat i t.kr.(opdelt på størrelse) ansatte ansatte ansatte ansatte 100+ ansatte Arbejdskapitalen pr. ansat er højest for de største virksomheder. Det hænger blandt andet sammen med, at der er lange betalingsfrister for store byggeprojekter, hvilket øger bindingen i tilgodehavender. For alle størrelser virksomheder på nær virksomheder med ansatte er arbejdskapitalen pr. ansat på niveau med For virksomheder med ansatte er bindingen i arbejdskapital steget kraftigt med 20 t.kr. pr. ansat. 10

11 Analyse af byggebranchen 2013 Likviditetsgrad (opdelt på virksomhedsstørrelser) 1,7 1,6 1,6 1,5 1,5 1,4 1,4 1,3 1, ansatte ansatte ansatte ansatte 100+ ansatte Gennemsnit Flere selskaber har styrket likviditeten og har derfor bedre muligheder for at overleve, viser nøgletallene i analysen. Hvis likviditetsgraden er under 1, kan virksomheden få problemer med at indfri alle dens økonomiske forpligtelser i takt med, at de forfalder. For branchen generelt er likviditetsgraden forbedret de seneste to år. Undtaget er de allerstørste virksomheder, hvis niveau ligger væsentligt under resten af branchen. Andel af virksomheder med en likviditetsgrad under 1 Likviditetsgrad 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,4 1,4 1,4 1, Andel af virksomheder med likviditetsgrad under 1 (%) Gennemsnit 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% I 2010 havde hver tredje virksomhed en likviditetsgrad under 1. I 2012 gælder det kun hver fjerde. Virksomheder har flere muligheder for at forbedre deres likviditetsgrad: En omlægning af finansieringen af virksomhedens aktiver, så anlægsaktiver er finansieret ved langfristede lån. En omlægning af eventuel kortfristet fremmedfinansiering, der finansierer biler og andre anlægsaktiver, kan også styrke likviditeten. Gevinsten er ofte lavere end finansieringsudgifter på sigt. 11

12 Godt afkast af investeringer Virksomhedsejere vurderer løbende, om deres virksomhed giver et tilstrækkeligt og tilfredsstillende afkast af den investerede kapital. Hele branchen har oplevet fremgang på dette område, viser analysen. Generelt har der været stigninger i afkastet for alle virksomhedsstørrelser på nær mellemstore virksomheder med ansatte. De har i 2012 oplevet en tilbagegang i deres afkast. Fra at have ligget på niveau med de mindre virksomheder er de mellemstore virksomheders afkastniveau faldet fra 15 procent til 13 procent i Virksomheder med over 100 ansatte har oplevet en markant fremgang i deres realiserede afkast, men det er ud fra et betydeligt lavere afkast end de øvrige virksomheder i analysen. Her vil vi gerne understrege, at de største virksomheder er underlagt regnskabsregler, der betyder at finansielle leasingkontakter på anlægsaktiver skal indregnes i balancen, hvor det er valgfrit for mindre virksomheder. Dette kan være en del af forklaringen. Afkast af investeret kapital (opdelt på virksomhedsstørrelser) 20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 17% 16% 15% 14% 15% 6% 19% 18% 18% 18% Gennemsnit 5-10 ansatte ansatte ansatte ansatte 100+ ansatte 13% 10% Den investerede kapital i selskaberne er siden sidste år steget 2 procent-point, og stigningen i forrentningen skyldes derfor den store fremgang i virksomhedernes primære resultat, som er steget med hele 19 procent. 12

13 Analyse af byggebranchen 2013 Fordeling af afkast af investeret kapital 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 40% 45% 11% 10% 24% 25% 25% 20% < 0% 0-10% 10-15% > 15% I dette års analyse har tæt på halvdelen af virksomhederne et afkast over 15 procent, og det er fem procentpoint flere end sidste år. Sidste år havde hver fjerde virksomhed problemer med en negativ forrentning af den investerede kapital. Også dette tal er forbedret med fem procentpoint i dette års analyse. Nu har kun en femtedel af selskaberne et negativt afkast af den investerede kapital. Virksomheder i farezonen På trods af flere forbedringer i nøgletallene viser dette års analyse, at en stor gruppe virksomheder fortsat har store økonomiske udfordringer. Efter vores vurdering er en virksomhed i fare for at gå konkurs, når soliditetsgraden er under 15 procent samtidig med at den investerede kapital forrentes med mindre end 10 procent. En lav soliditet er udtryk for et selskab med stor fremmedfinansiering og en lav egen finansiering i form af egenkapital. Blandt virksomhederne i farezonen i år har godt halvdelen et negativt afkast af den investerede kapital. Afkast af investeret kapital Afkast af investeret kapital Højere end 10% Lavere end 10% Højere end 15% 30% 45% Soliditet Lavere end 15% 15% 9% 15 procent af virksom hederne i analysen har både lav soliditet og et lavt afkast af den inve sterede kapital. Vi vurderer, at disse virksomheder er i risiko for at gå konkurs inden for en kortere årrække, med mindre der bliver tilført ny likviditet, eller virksomhederne forbedrer deres indtjening væsentligt. 13

14 På trods af de dystre tal, er der dog sket en klar forbedring i forhold til Her var 17 procent af virksomhederne i byggebranchen i risikozonen. Med til det positive billede hører også, at andelen af virksomheder med højt afkast og høj soliditet er øget med fem procentpoint i forhold til sidste års analyse. Kun virksomheder med ansatte skiller sig negativt ud med lav soliditet og lavt afkast af den investerede kapital. Andel af virksomheder i farezonen (afkast af investeret kapital lavere end 10 procent og soliditet lavere end 15 procent) 20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 17% 15% 14% 15% 9% 5-10 ansatte ansatte ansatte ansatte ansatte Andel i farezonen Gennemsnit 14

15 Analyse af byggebranchen 2013 Branchens vilkår Byggebranchen er en konjunkturfølsom branche. Branchen påvirkes af en række eksterne faktorer som renteudvikling, det offentliges efterspørgsel, finansieringsmuligheder, det kommunale erhvervsklima, skatter og meget andet. Derudover er det en omfangsrig og tidskrævende opgave at opføre en bygning, og der er mange parter med forskellige faglige traditioner involveret. Virksomhesdrift Byggeproces Organisering og samarbejde Traditioner Overenskomster Regulatoriske rammevilkår Strukturelle forhold Byggeriets værdikæde Grunderhvervelse Projektering/ Rådgivning Opfølgning Byggemodning Byggeopførelse Vedligeholdelse Udbud af produktionsfaktorer Efterspørgsel efter byggeri Materiel Løn Kapital Energi Offentligt Privat Erhverv For mange tab i værdikæden Byggeriets værdikæde er relativt opsplittet. De rådgivende virksomheder har en meget fremtrædende rolle i forhold til de udførende virksomheder. Branchen er kendetegnet ved en forholdsvis skarp fagopdeling med stærke traditioner og forskellige indgangsvinkler og uddannelser. Hver gang en arbejdsgang skifter hænder i værdikæden, er der risiko for værditab. Entreprenørselskaberne kunne søge at skabe sig en mere central position blandt andet ved at blive tidligere involveret i byggeopgaverne. De store og de mellemstore virksomheder står derfor over for et strategisk valg: Vil de dække flere dele af værdikæden og derved sikre sig en større andel af værditilvæksten? 15

16 Uforløst potentiale i højere produktivitet Produktivitet står højt på dagsordenen i dansk erhvervsliv - for virksomheder med en høj produktivitet tjener flere penge. Desværre ser det sløjt ud. Siden midten af 1990 erne har produktivitetsudviklingen i Danmark ligget væsentligt under de lande, vi normalt sammenligner os med. Sverige har haft en produktivitetsudvikling på 2 procent om året i gennemsnit siden midten af 1990 erne, mens den i Danmark har været 0,8 procent. Hvis vi havde haft den samme produktivitetsudvikling som svenskerne, ville lønningerne i dag være 20 procent højere. Produktivitet er med andre ord lig med velstand. Der er derfor al mulig grund til at se nærmere på, hvad der skal til for, at produktiviteten i den enkelte virksomhed og i branchen som helhed kan forbedres. Nogle af de ting som påvirker produktiviteten kontrollerer den enkelte virksomhed selv. Det drejer sig om planlægning, ledelse og samarbejde, men også om optimering af processer og anvendelse af it. Det potentiale kan den enkelte virksomhed selv realisere. Hvad er produktivitet? Produktivitet handler om, hvor gode vi er til at producere og hvor meget vi får ud af den tid, vi bruger på arbejdet. Produktivitetsstigninger fremkommer, fordi vi bliver hurtigere til at udføre vores arbejde. Enten fordi vi har prøvet det mange gange, eller fordi vi får nye maskiner eller finder på nye måder at organisere arbejdet på. I anlægsbranchen har man for eksempel i løbet af de sidste 20 år fået nye og større gravemaskiner og dumpers. Det betyder, at man i dag kan flytte dobbelt så meget jord på den samme tid. Kommission kom til kort Produktiviteten i byggeriet kan ikke måles. Det var kort sagt beskeden fra regeringens produktivitetskommission, som i 2012 fik til opgave at analyse udviklingen i dansk produktivitet med et særligt fokus på byggeriet. Kommissionens eksperter skulle også komme med forslag til, hvordan produktiviteten kunne øges. Men her kom kommissionen til kort. Men byggeriets virksomheder kan ikke forløse det fulde potentiale alene. En af udfordringerne i forhold til at øge produktiviteten i byggeriet hænger sammen med, at nybyggeriet i Danmark ofte har karakter af unika. Det gælder ikke kun selve bygningen, men også det hold af byggevirksomheder, rådgivende ingeniører og arkitekter, der sættes sammen for at bygge. Der skabes så at sige en ny virksomhed, hver gang der skal bygges. Det er hæmmende for produktiviteten, fordi det tager tid at skabe et godt samarbejde. Når selve byggeriet ikke gentages er der ingen mulighed for at høste de produktivitetsgevinster, der fremkommer ved, at deltagerne bliver hurtigere og bedre af at udføre det samme mere end en gang. Det er også mere reglen end undtagelsen, at byggevirksomhedernes viden om at bygge, bliver bragt for sent i spil i byggeprocessen. Det er en fejl, idet det enkelte byggeprojekt ikke bliver udformet, så der tages hensyn til det produktionsapparat, der skal opføre det. Eksperterne konkluderede, at der ikke kan sættes tal på produktiviteten i byggeriet. Man kan ikke med rimelig sikkerhed vurdere produktivitetsudviklingen i bygge- og anlægsbranchen, fordi tallene ikke er i orden. Problemet er, at det er næsten umuligt at tage højde for kvalitetsudviklingen i netop denne branche. De huse, der bygges i dag, er af en anden kvalitet end de huse, der blev bygget for år tilbage. Energikravene er for eksempel markant anderledes, og byggematerialer er i dag af en højere kvalitet end dem, man brugte tidligere. Det afspejler tallene ikke, og når ikke der korrigeres for stigende kvalitet, bliver produktivitetsudviklingen undervurderet. Udbud kan være spildte kræfter Byggeriets virksomheder anvender store ressourcer på at give tilbud til offentlige og private bygherrer. Kræfterne bruges til prækvalifikationer, gennemregning af tilbud, skrivning af tilbudsmateriale med videre. Det er særdeles vigtigt for den enkelte virksomhed at have en høj hit-rate på vundne opgaver i forhold til afgivne tilbud, da der 16

17 Analyse af byggebranchen 2013 ofte er tale om store opgaver hvor ressourceanvendelsen for den enkelte byder og underleverandører er i millionklassen. Inden for det seneste år er flere store udbud som Fængslet på Falster, Copenhagen Arena, Sygehuset i Kolding og et stort funktionsudbud af veje i Odense blevet aflyst. Et andet eksempel er et almennyttigt boligselskab, der annullerede et udbud på rammeaftaler om nybyggeri og renovering, hvor 80 virksomheder havde brugt tid og penge på at afgive i alt 346 bud. Udover udbud som helt annulleres, må andre udbud gå om, da forudsætninger eller lignende ændres. Dette medfører store omkostninger for virksomhederne. Et godt kommunalt erhvervsklima Det lokale erhvervsklima i den enkelte kommune har stor betydning for især de små og mellemstore virksomheder. Flere forhold som for eksempel sagsbehandlingstider for byggesager og omfanget af ledige byggegrunde i kommunen påvirker direkte den enkelte virksomheds muligheder for at udføre opgaver samt planlægge sine opgaver hensigtsmæssigt. Dansk Byggeri har i juni 2013 udgivet en analyse over den kommunale erhvervsvenlighed. I den forbindelse er der opstillet og indsamlet information om landets 98 kommuner, hvor erhvervsvenligheden for den enkelte kommune er målt på basis af 31 forskellige indikatorer. 17

18 Indikatorerne for et godt erhvervsklima er inddelt i følgende hovedgrupper: Overordnede indikatorer Beskrivelse Konklusion Byggesagsbehandling En hurtig og smidig sagsbehandlingstid gør det lettere og mere effektivt for kunder og byggevirksomheder. En gennemsnitlig byggesagsbehandlingstid på to måneder. Der er stor spredning blandt kommunerne. Skatter og afgifter Konkurrenceudsættelse af driftsopgaver Erhvervsaffald Udbudspolitik Arbejdsgarantier Der skal i henhold til Byggeloven indhentes byggetilladelse. Gebyrer fastsættes kommunalt. Der kan opkræves dækningsafgift på private forretningsejendomme. Grundskyld opkræves på basis af grundværdien. Driftsopgaver på vej- og parkområdet kan udliciteres til private leverandører. Tilgængelighed til affaldspladser og åbningstider så erhvervsaffald kan bortskaffes inden for normal arbejdstid. Det kan være dyrt at bortskaffe erhvervsaffald. Det er ikke et krav, at kommunen formulerer en udbudspolitik eller -strategi. Kommuner kræver garantistillelse selv ved mindre opgaver. Dette kan være uhensigtsmæssigt og fordyre processerne. Store forskelle i gebyrstørrelser, der varierer fra kr. til kr. for fabriksbygninger. 47 kommuner opkræver dækningsafgift, hvoraf 20 kommuner opkræver den maksimale afgift på 10 promille. Grundskylden varierer mellem 16 promille og 34 promille. Kommunerne udliciterer mellem 16 procent og 92 procent af de kommunale opgaver på vej og parkområdet. Gennemsnitligt udliciteres 38 procent, i alt opgaver for 4,4 milliarder kr. 63 kommuner har ikke åbnet i alle timer fra 7-16 på hverdage. 11 kommuner har åbent i mindre end fem timer dagligt i dette tidsrum. Det varierer fra kr. til kr. at bortskaffe den samme mængde affald. 78 kommuner har en opdateret politik for udbud af bygge- og anlægsopgaver. 60 kommuner har en udbudsstrategi. 15 procent af kommunerne kræver garantistillelse for alle opgaver uanset størrelse. Næsten 2/3 af kommunerne stiller krav om garantistillelse for opgaver under kr. Kommunale kendetegn Mange bygge- og anlægsopgaver finansieres via de lokale budgetter. To kommuner kræver ingen garantistillelse uanset størrelse. Gennemsnitligt investeres årligt kr. pr indbyggere. 18

19 Analyse af byggebranchen 2013 Vi forventer at en række virksomheder i byggebranchen, der har haft store underentrepriser hos særligt E. Pihl & Søn, vil gå konkurs inden for det næste år. Hvis projekterne hurtigt kan overtages af en ny hovedentreprenør, og underentreprenørerne kan fortsætte arbejdet på projekterne, kan det redde virksomhederne fra en konkurs. Men så skal der handles hurtigt. Få styr på virksomhedens risici Entreprenørerne står over for en række risici. Risiciene relaterer sig til interne forhold i virksomheden og til eksterne forhold uden for virksomheden. Nogle af risiciene er relateret til virksomheden som helhed, og andre er relateret til de enkelte byggeprojekter. En række risici kan helt eller delvist styres, såfremt de rette forretningsgange, processer og kontroller er til stede i virksomheden. Andre risici ligger uden for virksomhedens kontrol, og det er alene muligt at søge at afdække risikoen og eventuelt etablere modgående foranstaltninger. Konkurser rammer underentreprenører Hvis en betydelig del af virksomhedens omsætning ligger hos en enkelt eller meget få kunder, er virksomheden meget sårbar over for kundens konkurs eller tab af kontrakter. Så når en af Danmarks største entreprenører går konkurs, rammer det underentreprenørerne hårdt. E. Pihl & Søns konkurs vil trække flere konkurser med sig. Det store entreprenørselskab havde adskillige underleverandører, der nu ikke får fuld betaling for allerede udført arbejde. For mindre og mellemstore virksomheder i byggebranchen kan det være livstruende. For udover det direkte tab ved konkursen opstår der også et stort hul i ordrebogen med øjeblikkelig virkning, ligesom at det kan blive dyrere eller sværere at opnå de fornødne garantier. Og faste omkostninger er svære at skære til hurtigt. Hvis virksomhedens omsætning primært kan henføres til underentrepriser hos en hovedentreprenør, der går konkurs, skal der være en meget stor kapital i virksomheden, ellers løber underentreprenøren selv en høj risiko for at gå konkurs. Eksempler på risici i virksomheder i byggebranchen: Konjunkturforhold Stigende finansieringsomkostninger Vejret Kundeopgaverne er ofte af lang varighed Betalingsbetingelser og -tid for debitorer er lange og stigende Kredit- og betalingsrisici vedrørende kunder Ineffektiv byggestyring af opgaver Stor pengebinding i anlægsaktiver Valutarisici på opgaver i udlandet, eller hvor der anvendes udenlandske underleverandører Stor anvendelse af underleverandører Prispres Mange licitationer Risikostyring betyder ikke, at alle risici kan elimineres, eller at alle kan forebygges uden at påføre virksomheden for store omkostninger. Virksomhedens ledelse bør analysere og kortlægge risici og etablere en bevidsthed i virksomheden. 19

20 Risikostyringen skal balanceres mellem store og mindre risici. Virksomheden må vurdere, hvilke risici det er værd at løbe i forhold til virksomhedens strategi, og hvordan de kan tilpasses og optimeres i forhold til ejernes risikovillighed og ønske til afkast. Omkostningerne til at afdække og forebygge risici skal også ses i lyset af, hvad det eventuelt kunne komme til at koste ikke at etablere disse. Risikostyring i virksomheden En fælles definition af risiko i virksomheden der omfatter både værdiskabelse og værdibevarelse. En risikostyringsstruktur, der sikrer kortlægning og overvågning af risici. Forhold som med fordel kan etableres i virksomheden for at optimere risikostyringen Fordeling af roller, ansvar og kompetencer, således at de er defineret og afgrænset i organisationen. Sikring af, at tilstrækkelig information tilbyder bestyrelsen, således at den kan udføre tilsyn med virksomhedens risikostyring. Anvendelse af processer og systemer, der sikrer kortlægning, overvågning og rapporter af risici. Forankring i relevante forretningsenheder og funktioner. Risikostyring viser hvilke tiltag, virksomheden kan foretage sig for at ned bringe risici. 20

21 Analyse af byggebranchen 2013 Risikostyring på projekter: Risikostyring på projekterne er en løbende proces. Den sikrer overblik over projektet og de risici, som ligger i projektet. Fase Overordnede forhold Afgræsning og opdeling Identifikation Analyse Vurdering Behandling Styring og opfølgning Beskrivelse Fastlæggelse af kriterier for accept af kunde og for accept af den enkelte opgave Fuldmagtsforhold for projektansvarlige hvilke risici må den ansvarlige acceptere og på hvilke vilkår? Hvornår skal virksomhedens ledelse og bygherre inddrages i projektet. Overblik over tids- og aktivitetsplaner, der suppleres med forhold af betydning for risikostyringen af projektet. Fysiske forhold på byggepladsen, afhængighed af maskiner, underleverandører, finansiering mv. Kortlægning af risici, der relaterer konkret til det enkelte projekt. Risici kan f.eks. være vejret, kriminalitet, udførelsesfejl, brand, forurening, logistik mv. For alle de identificerede risici vurderes hyppighed og konsekvens, hvorved der kan estimeres en relativ beskrivelse af risikoniveauet. Vurdering af risikoniveauet dvs. risikoen for at en hændelse indtræffer sammenholdt med konsekvensen heraf. Den økonomiske konsekvens ved en hændelse sammenholdes med omkostninger ved at iværksætte risikoreducerende tiltag. Risikoreducerende tiltag iværksættes og vurderes. Der etableres konkrete tiltag, der minimerer risikoen eller konsekvensen heraf. Det fastlægges, i hvilken periode tiltagene skal være på plads, kontrol, ansvar, information til medarbejdere mv. Opfølgning på risici, herunder måling af tidsmæssige, økonomiske eller andre konsekvenser. Nye muligheder i offentlig-privat partnerskab Risikostyring på projekterne er en løbende proces. OPP markedet i Danmark er i fortsat udvikling. Der bliver udbudt stadigt flere OPP-projekter, og interessen fra udbydere, bygherrer, entreprenører og investorer er stigende. Indtil nu er der gennemført ca. 20 OPP-projekter, hvilket er et beskedent antal. De udbudte projekter er blevet beløbsmæssigt mindre, mere håndterbare og overskuelige, og derfor er interessen også mere udbredt. OPP-projekter er kendetegnet ved at opførelse, drift, finansiering, vedligeholdelse mv. udbydes samlet, og private virksomheder byder på dette som et samlet projekt. Der påhviler sædvanligvis den private operatør en række risici som normalt påhviler stat, regioner og kommuner. Det offentlige indgår til gengæld en længere varende kontraktperiode om leje af bygninger, drift af mv. til en aftalt pris. Internationalt er OPP betydeligt mere udbredt end i Danmark. For eksempel har Frankrig, Spanien, England og Canada mange og store OPP-projekter. 21

Analyse af byggebranchen 2013.

Analyse af byggebranchen 2013. Analyse af byggebranchen 2013. 2 Analyse af byggebranchen 2013 Indhold 4 7 Leder Det generelle billede af byggebranchen 15 Branchens vilkår 24 Forventninger til fremtiden 30 Analyse af de fire underbrancher

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014

Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014 Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014 Indholdsfortegnelse 5 6 12 14 19 27 28 31 33 35 37 39 40 41 42 43 Leder Bygge- og anlægsbranchen generelt Branchens vilkår Økonomi- og risikostyring i bygge-

Læs mere

Analyse af Bygge- og anlægsbranchen. September 2015

Analyse af Bygge- og anlægsbranchen. September 2015 Analyse af Bygge- og anlægsbranchen September 15 Indholdsfortegnelse 4 Leder 6 Bygge- og anlægsbranchen generelt 12 Branchens vilkår 14 Bedre bundlinje i bygge- og anlægsbranchen 18 De bedste i bygge-

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2014 Introduktion 3. kvartal har ligesom de foregående kvartaler været præget af ekstrem lav vækst i alle dele af økonomien. BNP-væksten

Læs mere

Oktober 2012. Byggebranchen Markedsnyt 2012

Oktober 2012. Byggebranchen Markedsnyt 2012 Oktober 212 Byggebranchen Markedsnyt 212 Indhold 4 5 6 7 7 8 9 1 11 12 13 15 18 18 2 23 25 27 29 31 33 34 1. Indledning 2. Branchegruppe Entreprenører 3. Opsummering 4. Branchens vilkår 4.1 Offentligt

Læs mere

Med kilde i Danmarks Statistik fremsendes vedhæftet følgende bilagsmateriale:

Med kilde i Danmarks Statistik fremsendes vedhæftet følgende bilagsmateriale: Maj 2010 Med kilde i Danmarks Statistik fremsendes vedhæftet følgende bilagsmateriale: Byggevirksomheden 1. kvartal 2010 Det samlede påbegyndte etageareal er faldet med 38 pct. i første kvartal 2010 sammenlignet

Læs mere

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 2015 Introduktion Dansk økonomi ser ud til at være kommet i omdrejninger efter flere års stilstand. På trods af en relativ beskeden vækst

Læs mere

Konjunkturanalyse februar 2014

Konjunkturanalyse februar 2014 Konjunkturanalyse februar 2014 Konjunkturanalyse februar 2014 Dansk Byggeris konjunkturanalyse februar 2014 har fokus på den forventede udvikling i bygge- og anlægsaktiviteten i 2014 og 2015. Konjunkturanalysen

Læs mere

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013 Øjebliksbillede. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for. kvartal 1 Det første halve år af 1 har ikke været noget at skrive hjem om. Både nøgletal fra dansk økonomi generelt og nøgletal for byggeriet viser, at

Læs mere

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau DI ANALYSE oktober 14 Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau Forventninger om øget økonomisk aktivitet, fortsat bedring på boligmarkedet og store offentligt initierede anlægsprojekter betyder,

Læs mere

Konjunkturanalyse februar 2010 oversigt

Konjunkturanalyse februar 2010 oversigt Konjunkturanalyse februar 2010 oversigt INDHOLD 3 Indledning 3 Hovedtendenser 4 Beskæftigelsen 4 Produktionsværdien 5 Byggeri i alt 5 Boligbyggeriet 6 Erhvervsbyggeriet 7 Institutionsbyggeriet 8 Reparation

Læs mere

Konjunkturoversigt for byggeriet, maj 2011

Konjunkturoversigt for byggeriet, maj 2011 Konjunkturoversigt for byggeriet, maj 2011 Efterløn Der har den sidste tid været et stort fokus på efterløn og på hvilke personer, der vælger at benytte sig af efterlønnen. På den baggrund har BAT indsamlet

Læs mere

Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13. Oktober 2013

Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13. Oktober 2013 Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13 Oktober 2013 Indhold 3 5 8 11 12 14 15 Indledning Rentabilitet Elementer i rentabiliteten Soliditet Likviditet Speditionsvirksomhedernes tilstand Kontaktpersoner

Læs mere

Bygge- og anlægsbranchen lige nu nationalt og regionalt v/ cheføkonom, cand. polit. Bo Sandberg, Dansk Byggeri

Bygge- og anlægsbranchen lige nu nationalt og regionalt v/ cheføkonom, cand. polit. Bo Sandberg, Dansk Byggeri Bygge- og anlægsbranchen lige nu nationalt og regionalt v/ cheføkonom, cand. polit. Bo Sandberg, Dansk Byggeri Næstved Erhverv, Fremtidens Bygge- og Anlægsbranche, Ny Ridehus, 17. februar 2015 Dansk Byggeri

Læs mere

Konjunkturanalyse februar 2013

Konjunkturanalyse februar 2013 Konjunkturanalyse februar 2013 INDHOLD 3 Sammenfatning 3 Hovedtendenser 4 Den økonomiske udvikling 4 Økonomisk politik 5 Politiske initiativer 5 Beskæftigelsen 6 Ledigheden 7 Produktionsværdien 9 Det samlede

Læs mere

September 2013. Analyse af installationsbranchen.

September 2013. Analyse af installationsbranchen. September 2013 Analyse af installationsbranchen. Indhold 4 6 12 15 21 23 28 30 32 39 40 41 42 Indledning Indtjening Omsætning og overskudsgrad Branchens pengebinding Soliditet Afkast af investeret kapital

Læs mere

Udsigt til svag fremgang i byggeriet

Udsigt til svag fremgang i byggeriet November 13 Udsigt til svag fremgang i byggeriet Der ventes svag fremgang i de private bygge- og anlægsinvesteringer i 1 og 15. Baggrunden for disse skøn er en forventning om øget aktivitet i økonomien,

Læs mere

Analyse fra Bisnode Credit

Analyse fra Bisnode Credit September 2013 Analyse af bygge- og anlægsbranchen i Danmark Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk,

Læs mere

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere

Branchegruppe Installatører og Sikring September 2012. Analyse af installationsbranchen.

Branchegruppe Installatører og Sikring September 2012. Analyse af installationsbranchen. Branchegruppe Installatører og Sikring September 2012 Analyse af installationsbranchen. Indhold 4 7 13 17 23 25 32 34 36 37 38 Indledning Indtjening Omsætning og overskudsgrad Branchens pengebinding Soliditet

Læs mere

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder Presseresumeer 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK 2. Lavere energiafgifter for virksomheder 3. Bedre adgang til finansiering og likviditet for virksomheder 4. Lavere selskabsskat 5. Løft af offentlige

Læs mere

Niveau 2012 2012 2013 2014 2015 Mia. kr. Procentvis mængdeændring 1.824-0,4 0,3 1,5 1,7 901 0,5 0,2 1,3 2,2 992 0,2 0,8 3,4 4,3 608-0,5 1,8 3,1 4,3

Niveau 2012 2012 2013 2014 2015 Mia. kr. Procentvis mængdeændring 1.824-0,4 0,3 1,5 1,7 901 0,5 0,2 1,3 2,2 992 0,2 0,8 3,4 4,3 608-0,5 1,8 3,1 4,3 Udsigt til svag fremgang i byggeriet #1 #7. november 13 Side 1 di.dk Der ventes svag fremgang i de private bygge- og anlægsinvesteringer i 1 og 15. Baggrunden for disse skøn er en forventning om øget aktivitet

Læs mere

Øjebliksbillede 2. kvartal 2015

Øjebliksbillede 2. kvartal 2015 Øjebliksbillede 2. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 2. kvartal 2015 Introduktion Vores analyse synes at vise, at det omsving der har været længe undervejs, efterhånden er ved at blive stabilt. Om end

Læs mere

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2014

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2014 Øjebliksbillede 1. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 1 Der er mange tegn på, at dansk økonomi er kommet godt ind i 1, men der er fortsat et stykke vej til, at man kan omtale fremgangen som selvbærende

Læs mere

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 4. kvartal 2014 Introduktion 4. kvartal er ligesom de foregående kvartaler mest kendetegnet ved lav vækst, lave renter og nu, for første gang i mange

Læs mere

Kan byggevirksomhederne tjene penge?

Kan byggevirksomhederne tjene penge? Kan byggevirksomhederne tjene penge? Erhvervs- og Byggestyrelsen 2010 Kolofon Titel: Kan byggevirksomhederne tjene penge? Undertitel: Resume: Papiret sammenligner overskud pr. beskæftiget og sandsynligheden

Læs mere

Øjebliksbillede. 3. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 3. kvartal 2013 Øjebliksbillede 3. kvartal 13 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 13 Der er tegn på et løft i aktiviteten i 1, både hvad angår den generelle økonomi og byggebranchen. Fremrykningen af Vækstplan DK i finansloven

Læs mere

Øjebliksbillede 1. kvartal 2012

Øjebliksbillede 1. kvartal 2012 Øjebliksbillede 1. kvartal 2012 TUN ØJEBLIKSBILLEDE 1. kvartal 2012 Denne udgave af TUN øjebliksbillede dækker 1. kvartal. I rapporten vil TUN beskrive samfundsudviklingen og dens betydning for trælasthandlere

Læs mere

Bliv klar til møde med banken

Bliv klar til møde med banken www.pwc.dk Bliv klar til møde med banken v/brian Rønne Nielsen Revision. Skat. Rådgivning. 7 år med finanskrise, lavvækst og uro i bankerne Karakteristika ved den nye virkelighed for SMV Knap likviditet

Læs mere

Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007

Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007 Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007 KOLOFON Forfatter: Kunde: Martin Kyed, Anne Raaby Olsen, Mikkel Egede Birkeland og Martin Hvidt Thelle Randers Kommune Dato: 21. september

Læs mere

Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre?

Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre? Januar 0 Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre? Produktiviteten i Danmark er stagneret i midten af 990 erne. Når man ser nærmere på de enkelte brancher - og inden for brancherne - er der

Læs mere

Analyse fra Bisnode Credit

Analyse fra Bisnode Credit Oktober 2013 Analyse af hoteller og overnatningsfaciliteter i Danmark Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk,

Læs mere

Håndværksrådets vækstpakke for SMV erne

Håndværksrådets vækstpakke for SMV erne Håndværksrådets vækstpakke for SMV erne Regeringen har bebudet et nyt vækstudspil i løbet af foråret. Håndværksrådet vil derfor benytte lejligheden til at spille vores væsentligste vækstdagsorden ind i

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 16-2010

ØkonomiNyt nr. 16-2010 ØkonomiNyt nr. 16-2010 - Presset økonomi i landbruget - Er produktionen OK / kan det gøres bedre - Rente- og valutamarkedet Presset økonomi i landbruget Grundlaget for en fornuftig økonomi i landbrugsbedrifterne

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

Branchegruppe Installatører og sikring Oktober 2014. Analyse af installationsbranchen.

Branchegruppe Installatører og sikring Oktober 2014. Analyse af installationsbranchen. Branchegruppe Installatører og sikring Oktober 2014 Analyse af installationsbranchen. Indhold 4 5 6 12 14 16 20 21 22 26 28 29 30 31 Overordnede resultater Elementer i en sund installationsvirksomhed Indtjening

Læs mere

N O T A T. Bankernes udlån er ikke udpræget koncentreret på enkelte erhverv.

N O T A T. Bankernes udlån er ikke udpræget koncentreret på enkelte erhverv. N O T A T Kapital Nyt Baggrund Virksomhedernes optagelse af banklån sker, når opsvinget er vedvarende men er forskelligt fra branche til branche Konklusioner 2. februar 21 Bankernes udlån er ikke udpræget

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane

SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane Tillidskrise, beskæftigelseskrise og ophør af håndværkerfradraget. Der har været langt mellem de positive historier om økonomien i medierne. Det smitter

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA pct. 8. april 2013 Faktaark til Produktivitetskommissionens rapport Danmarks Produktivitet Hvor er problemerne? Servicesektoren halter bagefter Produktivitetsudviklingen har gennem de seneste mange år

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Bygge- og anlægsbranchens lånemuligheder er indskrænket

Bygge- og anlægsbranchens lånemuligheder er indskrænket En spørgeskemaundersøgelse foretaget af Dansk Byggeri viser, at blandt virksomheder i bygge- og anlægsbranchen får hver fjerde ansøger afslag på ønsket om forhøjelse af kassekreditten. Det viser, der stadig

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Øget kommunal service for de samme penge

Øget kommunal service for de samme penge Analysepapir, Februar 2010 Øget kommunal service for de samme penge Siden 2001 er de kommunale budgetter vokset langt hastigere end den samlede økonomi. Nu er kassen tom, og der bliver de næste år ikke

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Skatteudvalget SAU alm. del - O Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr.64-67 af den 21. marts 2005. (Alm. del) Kristian

Læs mere

Konjunkturanalyse februar 2012

Konjunkturanalyse februar 2012 Konjunkturanalyse februar 2012 Konjunkturanalyse, februar 2012 Dansk Byggeri, Nørre Voldgade 106, Postboks 2125, 1015 København K, Telefon: 72 16 00 00, Fax: 72 16 00 10, www.danskbyggeri.dk Redaktion:

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere beskyldes ofte for at være for dyre, men når lønniveauet sættes op i mod den værdi, som danske arbejdere skaber, er det tydeligt, at

Læs mere

Vanskelige finansieringsvilkår. investeringer

Vanskelige finansieringsvilkår. investeringer Januar 214 Vanskelige finansieringsvilkår dæmper MMV ernes investeringer Af konsulent Nikolaj Pilgaard, nipi@di.dk og konsulent Mathias Secher, mase@di.dk Mere end hver femte virksomhed med op til 1 ansatte

Læs mere

Analyse af vvs-branchen Udarbejdet oktober 2007

Analyse af vvs-branchen Udarbejdet oktober 2007 Analyse af vvs-branchen Udarbejdet oktober 2007 Indhold Indhold Indledning...3 Resumé...4 Indtjening Udviklingen i det gennemsnitlige resultat pr. ansat...5 Primært resultat pr. ansat 2002-2006...6 Andel

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Finansiel Regning Løsninger

Finansiel Regning Løsninger Finansiel Regning Løsninger Opgave 18 Opgave 19 Opgave 20 Opgave 21 Opgave 22 Opgave 23 Opgave 24 Opgave 25 (Denne opgave er vanskelig) Vi skal først beregne hvor meget der skal stå på kontoen, den dag

Læs mere

De kommunale budgetter 2015

De kommunale budgetter 2015 Steffen Juul Krahn, Bo Panduro og Søren Hametner Pedersen De kommunale budgetter 2015 Begrænset budgetteret underskud for gennemsnitskommunen De kommunale budgetter 2015 Begrænset budgetteret underskud

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE RIVAL

BENCHMARK ANALYSE RIVAL BENCHMARK ANALYSE RIVAL 0-- Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion... Det samlede resultat... De største virksomheder... Markedsandel... Nettoomsætning...7 Dækningsbidraget/bruttofortjenesten...

Læs mere

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Juni 211 Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Af økonomisk konsulent Nikolaj Pilgaard Der er sket en gradvis bedring i virksomhedernes oplevelse af finansieringsmulighederne

Læs mere

Produktivitet i byggeriet

Produktivitet i byggeriet Januar 2014 Indledning Produktivitetskommissionen vurderer, at manglende international konkurrenceudsættelse sammen med en uhensigtsmæssig udformning af den offentlige regulering kan have medvirket til

Læs mere

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Marts 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for marts 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017. Viden & Strategi

Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017. Viden & Strategi R A P P O R T Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017 Viden & Strategi Juni 2014 S i d e 2 1. Baggrund og formål med strategien for konkurrenceudsættelse

Læs mere

Om denne. nemlig i serviceerhvervene. Rapporten giver også nogle fingerpeg om, hvad der kan gøres for at indfri potentialet.

Om denne. nemlig i serviceerhvervene. Rapporten giver også nogle fingerpeg om, hvad der kan gøres for at indfri potentialet. Danmarks produktivitet hvor er problemerne? Om denne folder // Denne folder giver den korte version af Produktivitetskommissionens første analyserapport. Her undersøger Kommissionen, hvor problemerne med

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere

Finansrapport. pr. 31. juli 2014

Finansrapport. pr. 31. juli 2014 pr. 31. juli ØKONOMI Assens Kommune 30. august 1 Resume I henhold til kommunens finansielle strategi skal der hvert kvartal gives en afrapportering vedrørende kommunens finansielle forhold på både aktiv

Læs mere

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Kommune NOTAT 7. april 2014 Til drøftelse af de nye regler på fritvalgsområdet, har Ældre og Sundhed udarbejdet følgende analyse

Læs mere

Ledelse og økonomisk afmatning Er danske virksomheder velforberedte?

Ledelse og økonomisk afmatning Er danske virksomheder velforberedte? Ledelse og økonomisk afmatning Er danske virksomheder velforberedte? September 2008 Business Restructuring Services Indholdsfortegnelse Page 1 Formål samt kriterier og metode 3 2 Den økonomiske situation

Læs mere

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter Jyske Bank 9. december Dansk økonomi fortsat lovende takter Fortsat lovende takter Fremgangen er vendt tilbage til l dansk økonomi i løbet af. Målt på BNP-væksten er. og. kvartal det bedste halve år siden.

Læs mere

I 2011 gik 774 bygge- og anlægsvirksomheder konkurs, svarende til 14 % af alle konkursramte virksomheder.

I 2011 gik 774 bygge- og anlægsvirksomheder konkurs, svarende til 14 % af alle konkursramte virksomheder. 1. Byggeriets vægt i økonomien Bygge- og anlægsbranchen spiller en central rolle i dansk økonomi. Derfor er det også relevant at beskæftige sig med sektorens produktivitetsudvikling. Bruttoværditilvæksten

Læs mere

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Regler for evaluering af entreprenører, håndværkere, rådgivende ingeniører, arkitekter og bygherrer 9 Nøgletal og karakterbog Danske bygherrer bruger i stigende grad

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indledning Regnskabsanalyse. Konklusion

Indholdsfortegnelse. Indledning Regnskabsanalyse. Konklusion Indholdsfortegnelse Indledning Regnskabsanalyse - Rentabilitetsanalyse - Indtjeningsanalyse - Kapitaltilpasningsanalyse - Likviditetsanalyse o Soliditet o Likviditet Konklusion Indledning Den 3årige regnskabsanalyse

Læs mere

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Side 1 af 5 Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Udbud og tildeling følger reglerne i Tilbudsloven, Odder Kommunes indkøbspolitik samt gældende EU-regler. For bygge- og anlægsopgaver

Læs mere

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal 24. november 23 Af Frederik I. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 12 og Thomas V. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 18 Resumé: KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal De seneste indikatorer

Læs mere

INDUSTRIENS OUTSOURCING OG GLOBALISERING 1966-2003

INDUSTRIENS OUTSOURCING OG GLOBALISERING 1966-2003 18. oktober 2004 Af Thomas V. Pedersen Resumé: INDUSTRIENS OUTSOURCING OG GLOBALISERING 1966-2003 Notatet foretager over en længere årrække analyser af udviklingen i sammensætningen af industrivirksomhedernes

Læs mere

Landerapport for Danmark

Landerapport for Danmark Landerapport for Danmark NBO styrelsen 7. - 8. marts Økonomisk aktivitet Nationalregnskabet for 3. kvartal 2010 viser en god stigning i reelt BNP på 1 pct. i forhold til 2. kvartal 2010. Dermed er BNP

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Udsigt til flere job: Opsvinget bider sig fast på arbejdsmarkedet

Udsigt til flere job: Opsvinget bider sig fast på arbejdsmarkedet Udsigt til flere job: Opsvinget bider sig fast på arbejdsmarkedet De seneste tal for beskæftigelsen viser fremgang i langt de fleste hovedbrancher. Det vidner om, at opsvinget for alvor er ved at bide

Læs mere

Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher

Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher Prognose for arbejdsmarkedet juni 29 Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher Danmark oplever i øjeblikket den værste arbejdsmarkedskrise i 4 år. Beskæftigelsen falder markant mere end under oliekriserne,

Læs mere

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune.

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Byrådet d. 25. marts 2008 1. INDLEDNING...3 2. FORMÅL...3 3. MÅLSÆTNINGER FOR KONKURRENCEUDSÆTTELSEN 2008-10...3 4. OVERVEJELSER FØR

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

Ja, i andre sammenhænge

Ja, i andre sammenhænge Bygge- og anlægsbranchen sidder stadig i en kreditklemme Denne undersøgelse er blevet gennemført siden 2009. Det betyder, at det nu er muligt at vurdere udviklingen i et længere perspektiv. I bygge- og

Læs mere

organisationen for malerfaget Malerfagets Konjunkturundersøgelse 2. halvår 2013

organisationen for malerfaget Malerfagets Konjunkturundersøgelse 2. halvår 2013 organisationen for malerfaget Malerfagets Konjunkturundersøgelse Malerfagets konjunkturundersøgelse Resume Stigende omsætning og beskæftigelse (side 2) Den første halvdel af bød på en pæn omsætningsfremgang

Læs mere

Veje til vækst "Tag dit pæne tøj på!"

Veje til vækst Tag dit pæne tøj på! Veje til vækst "Tag dit pæne tøj på!" 21. november 2013 Per Tønsberg Frandsen Lidt om mig 1 Tag dit pæne tøj på 2 Tag dit pæne tøj på 3 Agenda Finansieringskilder Finansieringen Den rette finansiering

Læs mere

NOTAT. Nybyggeri af almene boliger i fremtiden - Debatoplæg

NOTAT. Nybyggeri af almene boliger i fremtiden - Debatoplæg NOTAT By- og Kulturforvaltningen Plan og Byg Salg og Udlejning Odense Slot Indgang G Nørregade 36-38 Postboks 730 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 65512694 Fax 66133222 E-mail pb.bkf@odense.dk Nybyggeri

Læs mere

A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at

A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at man ejer en del af en virksomhed Arbejdsløshed Et land

Læs mere

ARBEJDSUDLEJE DEN DANSKE HVERVGIVERS HÆFTELSE FOR MANGLENDE INDEHOLDELSE

ARBEJDSUDLEJE DEN DANSKE HVERVGIVERS HÆFTELSE FOR MANGLENDE INDEHOLDELSE ARBEJDSUDLEJE DEN DANSKE HVERVGIVERS HÆFTELSE FOR MANGLENDE INDEHOLDELSE Ved advokat Torben Buur - DAHL Herning DISPOSITION SITUATION 1. INTRO SKATTEPLIGT TIL DK 2. HVAD ER ARBEJDSUDLEJE 3. BESKATNING

Læs mere

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Juni 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for juni 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 2014 Finland

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 2014 Finland Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 214 Finland Nøgletal for Danmark Juni 214 Forventet BNP-udvikling i 214 1,6 % Forventet Inflation i 214 1,2 % Forventet Ledighed 214 5,5 % Nationalbankens

Læs mere

Integrerede producenter

Integrerede producenter Integrerede producenter De integrerede producenter havde i gennemsnit et driftsresultat på knap en halv mio. kr. > > Niels Vejby Kristensen, Videncenter for Svineproduktion Driftsøkonomien for integrerede

Læs mere

Positive takter på boligmarkedet

Positive takter på boligmarkedet NR. 3 MARTS 2015 Positive takter på boligmarkedet Det kan godt være, at foråret har bragt positive nøgletal med sig, men danskerne tænker sig alligevel godt om, før de går i markedet efter en ejerbolig.

Læs mere

Ny vækst på vej med nye jobs

Ny vækst på vej med nye jobs Ny vækst på vej med nye jobs 11. juni 2010 Erhvervskonjunkturer. Optimismen er på vej tilbage til virksomhederne i Midtjylland. Ikke siden august 2008 har så stor en andel af virksomhederne troet på større

Læs mere

Bygningsstyrelsen. Planlægning af byggeri i en politisk kontekst. Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014

Bygningsstyrelsen. Planlægning af byggeri i en politisk kontekst. Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014 Bygningsstyrelsen Planlægning af byggeri i en politisk kontekst Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014 25-09-2014 1 Indhold Hvem er Bygningsstyrelsen? Fokusområder Planlægning af byggeri i en politisk

Læs mere

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Økonomidir. område Ramsherred 5 5700 Svendborg Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 21 34 76 I forhold til prisafprøvning/konkurrenceudsættelse peges der på, at der

Læs mere

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark 7. oktober 8 Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark Om spørgeskemaundersøgelsen Undersøgelsen består af 19 spørgsmål om udenlandske virksomheders syn på Danmark som investeringsland.

Læs mere

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Vejledning for udbud og indhentning af tilbud Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Indledning Denne vejledning har til formål at give svar på udbudsprocedurerne for bygge- og anlægsopgaver, samt

Læs mere

Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse. byggeriet

Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse. byggeriet Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse om udbudsmaterialer i byggeriet Håndværksrådets Bygge- & Anlægsudvalg September 2009 1. HVAD SKAL DER TIL FOR AT FORBEDRE BYGGEPROCESSEN Håndværksrådets Bygge- og

Læs mere

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Status for eurozonen i 2015 europæiske økonomier i krise siden start af finanskrise i 2007-08: produktion stagnerende,

Læs mere

Analyse fra Bisnode Credit

Analyse fra Bisnode Credit December 2013 Analyse af restaurationsbranchen Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk, Website: www.bisnode.com

Læs mere

Tilpasning i byggeriet efter overophedningen Nyt kapitel

Tilpasning i byggeriet efter overophedningen Nyt kapitel ØKONOMISK ANALYSE NR. Tilpasning i byggeriet efter overophedningen Nyt kapitel Bygge- og anlægserhvervet har været igennem en turbulent periode det seneste årti. Aktiviteten nåede op på et ekstraordinært

Læs mere

SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT

SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT Der er fortsat stor mangel på arbejdskraft i de små og mellemstore virksomheder, og med en ledighedsprocent lige omkring 4 pct. eller godt 100.000 ledige er det ikke

Læs mere