Nr 1108 Maj Årgang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nr 1108 Maj 2002 114. Årgang"

Transkript

1 Nr 1108 Maj Årgang Det er forår, bøgen springer ud, og bådene er rengjorte og klar til en ny sæson. Og så runder Lystfiskeri-Tidende i øvrigt side 16000!

2 Medlemsblad for Lystfiskeriforeningen Det 116. fiskeår Nr Maj Årgang Den 116. sæsonstart Foreningens æreskniv tildeles Poul Hansen Generalforsamlingen Ændringer i Reglementet Foreningsmoms lettes måskes Hvor stor er sandartbestanden i Furesøen? Indhold Ny lås i Kildehuset, Ny inspektør Undersøgelser på Gyrstinge og Haraldsted Sø Uffes bog Jensens tredje LF genåbner stationen ved Arresø Fangststatistik Den 116. Sæsonstart (Det frie valg) Det dufter af søvand, maling og lak. Bølger klukker i havnen. Alt synes mere grønt, lysere og varmere. Vennerne dukker op. Skulle du fortsat være i tvivl, så lad tvivlen fare - den nye sæson ligger åben og ubrugt lige foran dig. For nogle er der traditioner forbundet med premiererne i maj og juni. Faste søer, makkere og fiskemetoder. Atter andre står med hele Lystfiskeriforeningens righoldige udbud af søer, både og overnatningsmuligheder foran sig; hvilke skal man vælge? Dette brede tilbud suppleret med traditioner og ånd danner kernen i vor forening, hvor store dele af foreningslivet til dagligt er spredt ud over mange søer og stationer. Det er med til at skabe en oase midt i en ofte travl hverdag. Meget bygger på nu tre århundreders fælles, uskrevne normer og værdier; hvoraf måske præcis det at have - og ville have - et frit valg blandt mange muligheder, er en af de bærende værdier. Netop derfor er LF'ere noget vi ER og ikke blot en kontant afregnet adgangsbillet. Lad os alle fortsat, som på den seneste generalforsamling, slutte op om, at kunne tilbyde alle medlemmer disse frie valgmuligheder i mange sæsoner fremover. Knæk og Bræk Alle Brave Formanden Foreningens æreskniv tildeles Poul Hansen For mange års pligtopfyldende arbejde, har inspektør ved Holtestationen Poul Hansen modtaget Lystfiskeriforeningens æreskniv. Læs mere under Generalforsamlingen Lystfiskeriforeningens Furesøkonkurrence afholdes i år lørdag d. 8. juni. Holtestationen står for det efterfølgende arrangement. Detaljer følger i juni-tidende

3 Onsdag den 20.marts kl holdt Lystfiskeriforeningen ordinær generalforsamling på Lindegården, Peter Lundsvej, 2800 Lyngby med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formanden aflægger beretning om foreningens virksomhed i I forbindelse med beretningen uddeles championmærker, medaljer og pokaler, samt hæderstegn for 50 og 25 års medlemskab. 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab for 2001 til godkendelse. 4. Bestyrelsens forslag om ændring af foreningens love 4 stk. 1 der lyder således: Ethvert medlem der er fyldt 18 år, betaler i indskud 250 kr.; for så vidt at vedkommende tidligere har været medlem af foreningen, og udtrædelsen skyldes udmeldelse, dog kun 25 kr. Der tilføjes: Indskuddets størrelse fastsættes på foreningens ordinære generalforsamling. 5. Fastsættelse af kontingent for 2002 for ordinære medlemmer og ungdomsmedlemmer. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent for Indkomne forslag. 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer: Generalforsamlingen 2002 Efter tur afgår Gert Bendi Christensen, Kaj Nielsen, Thomas Vedel,Pal Tersztyanszky. Alle er villige til at modtage genvalg. 8. Valg af suppleanter. 9. Valg af revisorer. 10. Eventuelt. Ad 1. Formanden Bent Frøslee Laursen bød velkommen til æresmedlemmet Jørgen Hansen, foreningens gæster og de fremmødte medlemmer. Efter bestyrelsens forslag blev advokat Sven-Erik Poulsen valgt som dirigent. Han konstaterede herefter at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Ad 2. Formanden fik ordet for at aflægge beretning for det forløbne år. Sæsonen 2001 var fangst- og vejrmæssigt en middelsæson. Medlemstallet gik ned fra 602 til 573. En nedgang på 29. Det tal er vi faktisk stolte over idet vi pga. gamle restancer slettede 55 da har vi vel nærmest haft en vis fremgang. I starten af 2002 har jeg måttet sende flere medlemsbeviser til Sussie, hvilket også understreger en øget tilgang af nye medlemmer. Siden januar har der været 11. I bestyrelsens beretning, trykt i martsnummeret af Lystfiskeritidende, er nævnt de 5 fiskekammerater der er afgået ved døden i Siden er yderligere 3 gået til den store fisker. De afdøde er: Æresmedlem Gunnar Wandel, medlem i 53 år. Inspektør ved Tyvekrogen Knud Østergård, medlem i 30 år.

4 Bent Laursen under beretningen Ove Espenheim, medlem i 32 år, Arne Thomsen medlem i 32 år, Edward Lund, medlem i 21 år, Per Holtorp, medlem i 11 år, Knud Plougman, medlem i 1 år og Helge Utke Pedersen, medlem i 38 år. Alle er nævnt i Lystfiskeritidende, flere med kammeratlige mindeord. Lad os med ordene for de gamle som faldt; er der ny overalt rejse os og mindes vore 8 fiskekammerater. Æret være deres minde. Foreningens kontraktforhold Vi har forlænget på 10 årige kontrakter - vort fiskevand på: Gyrstinge sø, Sjælsø, Lyngby sø, hele Haraldsted sø som følge af vort nære samarbejde med vore venner i Ringsted Sportsfiskerforening. Samt desuden indgået ligeledes 10 årigt lejemål for huset i Frederiksdal. Vi har grundet kun 3 reservationer på 2 år nedlagt den ene af vore saltvandsstationer, stationen i Isefjorden ved Dragerup. Men vi har til gengæld besluttet at genåbne Arresøstationen (med 700 ton Sandart i søen iflg. biologerne) senest per 1. juni Stationer og både Bådudskiftningen fortsatte i 2001 med yderligere 2 store flagskibsjoller indkøbt med økonomisk støtte fra friluftsrådets Tips- og Lottomidler. Stationerne forholder det sig med som nævnt efter bestyrelsens inspektionstur og i Overinspektørens beretning i Lystfiskeritidendes martsudgave. Særligt skal dog fremhæves senior kollektivets forskønnelse af Esrumstationen og at Holtestationen er godt på vej til at have udnyttet gaven fra 2000 til væsentlig fornyelse af indgangspartiet i verdens ældste bestående Lystfiskerhus godt bistået af vort medlem Kim Jensen atter en gang. Under dette punkt vil jeg gerne samtidigt rette en tak til samtlige inspektører, opsynsmænd og vores overinspektør; uden hvis frivillige, ulønnede arbejde foreningen ikke havde kunnet bestå så flot i 116 år. Tak. Poul Hansen modtog LF s æreskniv Julius Wedege modtog hæderstegn for 25 års medlemskab Bådprotokol, Sekretariat og Bogholderi Allerede ved sidste generalforsamling nævntes det at vor bådprotokol & sekretariat per 1 marts flyttede til Sussie Jørgensen. Det har vi ikke fortrudt! Siden har vort bogholderi per 1. januar 2002 holdt flyttedag til vort revisionsfirma J.E. Schmidt i Birkerød; hvor Jørn-Erik og Karen efter at vi fik knækket kompatabilitetskoden er gået i fuld gang og med PBS (betalingsservice) i vente. Tak til Sussie og Jørn for godt samarbejde og en fin indsats. Præmiefisk Listen er udarbejdet af vor store kapacitet på området, Per B Larsen, der både har interesse, indsigt og stor ildhu for præmiering af vore store fisk. Antallet af præmiefisk er faldende, og man kan spørge om det er en nedgående trend. Antal i stk. mod 45 stk. i Sammenligner man med tidligere år f.eks lå antallet da på 37 stk., så vi må forvente at det går op og ned. Der er ingen ændringer til foreningens storchampionater. Vandrepokal for gedde tildeles Lars Ewald Madsen for en gedde på 11,0 kg fra Esrum sø. Vandrepokal for sandart tildeles Christian Karlsen, for en sandart på 9,3 kg fra Tystrup sø. Vandrepokal for aborre tildeles Per B. Larsen for en aborre på 1,33 kg fra Esrum sø. Herefter blev medaljer og championsmærker uddelt jf. listen fra martsnummeret af Tidende. Aktiviteter Der har traditionen tro været afholdt, Furesø-konkurrence, Grejauktion, Andespil for medlemmer og familie, vintermøder på stationen i Holte ledet på fremragende vis af Henrik Tørnquist og Kim Jensen; med varierende temaer med stigende fremmøde. Undertegnede deltog selv i en aften med en sand raritet: Sven Methlings radiospil Tunfiskeri på Øresund LIVE! Med Mogens Espersens introduktion. Det gav egne radiobilleder inde i hovedet

5 Seniorklubben Olde-Kolle er berømt udover Lystfiskeriforeningens grænser for sine mange fisketure og arrangementer Det Gule Rev, og måske Alaska samt vores hjemlige søer. Et fint og socialt velfungerende tilbud til vore mere modne medlemmer. Ungdomsudvalget har haft et stille år; men der pusles med nye planer og en hel anden indfaldsvinkel for Planer for aktiviteter i 2002 omfatter desuden: Stormøde for at markere foreningen og måske hverve flere medlemmer der pønses af flere på virkeligt eceptionelle indslag. Bestyrelsens vil genoptage en meget gammel tradition med befiskning af en udvalgt sø (Esrum i september) Fortsat bådudskiftning. Beslutning af lille bådtype. Arbejde med Lystfiskeriforeningens værdier i det 21. århundrede. Furesøen Endnu en gang var vort fiskeri i Furesøen truet. Denne gang ikke af forurening, men snarere fordi søen om end langsomt er ved selv at rette sig op. Men pga. tempoet og formentlig beskæftigelse for amtslige projektarbejdere; så skulle søen absolut hjælpes til at blive hurtigere ren. Med amtslig og søgt EU støtte skulle der bl.a. laves iltningsanlæg og opfiskes i første omgang fredfisk og sandart til medfinansiering af projektet. Senere blev det, efter vores protester, til fredfisk alene. Mange gode kræfter gik En veloplagt Christian Engelsen fulgte med i det seneste om Furesøen. imod: vores til lejligheden forstærkede miljøudvalg; mange enkelt-medlemmers indsats; Danmarks Sportsfiskerforbund godt hjulpet på vej af Regeringsskiftet. P.t. er status at projektet ikke ser ud til at blive gennemført og Furesøen får det fortsat bedre og bedre, helt af sig selv. Lystfiskeritidende Bladet lyser op med sine farver og gode økonomi. På foreningens vegne vil jeg sige tak til vor redacteur Thomas Vedel og hans voksende skare af journalister og andre bidragydere samt alle vore gode annoncører. Logo manden med stangsnøren Vort logo er blevet nænsomt restaureret og ført tilbage til sin oprindelige udformning, bl.a. med snoet tovværk i yderste rand. Alt takket være Henrik Tørnquists store, store tegneindsats. Tak for det. Nye Tider Udover landets flotteste synes vi selv lystfiskerhjemmeside har vor Web-master Søren Græsborg, barslet med Internet og trykknapbestilling af både og overnatninger døgnet rundt i supplement til vor normale bådprotokol over en snak med Sussie. Hæderstegn m.m. 50 års medlemskab fejres i år af Helge Højkær Larsen. 25 års medlemskab fejres i år af Mogens Espersen, Ulf Hansen, John Helskov, Per Johannesson, Kenn Tørslev Jørgensen, Mogens C. Klee, Per B. Larsen, Flemming Madsen, Knud Nielsen, Lars P. Oldhues, Peter Helge Ingemann Olsen, Finn Rosenthal, Julius Wedege, Teddy Torben Voss. Til Mogens Klee s 25 års medlemskab knytter der sig den lille historie, at Mogens efter udlandsophold blev indmeldt i 1997 som nyt medlem. Langt senere fandt vi frem til at Mogens i virkeligheden havde været medlem siden 1974 men hvilende i en årrække. Strengt taget kunne Mogens altså have fejret 25 års medlemskab i Bestyrelsen ønsker alle vore jubilarer et STORT tillykke. Æreskniven Inden jeg viger pladsen er det mig en ganske særlig fornøjelse på foreningens vegne at overrække foreningens æreskniv til et medlem der har ydet noget ganske særligt: Det drejer sig om et af vore medlemmer siden 1966, der ikke har lavet én enkeltstående indsats, men snarere en enestående længerevarende indsats gennem så vidt jeg har kunnet finde frem til 23 år. Hvad du har lagt af sjæl, arbejdstimer, færre fisketimer og begået af forbedringer der positivt har berørt en meget stor del af vore medlemmer, kan ikke alt nævnes her. Dog skal i flæng nævnes: altid vedligeholdte både, stationen velholdt ude og inde; din altid imødekommende og hjælpende hånd til gamle som nye medlemmer ja jeg har selv oplevet det fra min første dag i foreningen. Dine mange ideer, som du forstår at føre ud i livet. Den faste hånd du også kan have når det er nødvendigt. Du er blandt mange et eksempel til efterfølgelse; med en fin forståelse for det der er LF s sjæl og forelskelsen i din station kan man vist roligt sige er gengældt. Må jeg bede dig Poul Hansen, Inspektør for Holtestationen komme herop, så vi alle kan hædre dig 15992

6 for DET LANGE SEJE TRÆK Modtag som velfortjent anerkendelse herfor Lystfiskeriforeningens æreskniv. Tillykke og Tak. Afsluttende bemærkninger Sluttelig alt dette var ikke opnået uden fuld opbakning samt et fint og inspirerende samarbejde fra hver enkelt i foreningens bestyrelse og blandt vore suppleanter og interne revisorer. Modtag både Lystfiskeriforeningens og min personlige tak herfor. Tak. Formandens beretning blev herefter sat til debat og godkendt. Ad 3. Regnskabet Kasserer Jens Thusholt gennemgik regnskabet. Han fandt at det havde været et fornuftigt år med megen oprydning blandt restanter. Der havde været mindre stigninger i omkostningerne. Trods tab på restancer bliver der kun et lille underskud, der dækkes ind af et tilskud fra formuen. Lystfiskeri-Tidende havde holdt budgettet og havde tilmed opnået en lille besparelse. Regnskabet blev herefter sat til debat og afstemning. Regnskabet blev godkendt uden afstemning og bestyrelsen meddelt decharge. Ad 4: Bestyrelsens forslag om ændring af foreningens love 4 stk. 1 der lyder således: Ethvert medlem der er fyldt 18 år, betaler i indskud 250 kr.; for så vidt at vedkommende tidligere har været medlem af foreningen, og udtrædelsen skyldes udmeldelse, dog kun 25 kr. Der tilføjes: Indskuddets størrelse fastsættes på foreningens ordinære generalforsamling. Dirigenten redegjorde for vedtægternes bestemmelser om lovændringer, og spurgte derefter om hvem der ville stemme for bestyrelses forslag. Herefter konstaterede han forslaget besluttet med overvældende (og tilstrækkeligt) flertal. Ad 5. Kassereren gennemgik det i Tidende trykte budget forslag for 2002 og fremlagde bestyrelsens forslag til kontingent for 2002, nemlig uændret. Begge forslag blev vedtaget. Ad 6. Der var ikke indkommet forslag rettidigt. Ad 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Efter tur afgik Gert Bendi Christensen, Kaj Nielsen, Thomas Vedel og Pal Tersztyanszky. Alle var villige til at modtage genvalg (2 år). De blev alle valgt med akklamation. Ad 8. Valg af suppleanter Christian Karlsen og Henrik Tørnquist. Begge har valgt at holde en pause, men står fortsat til rådighed med råd og dåd. Begge fik stor tak for deres indsats for foreningen. De 5 resterende suppleanter fortsætter. De er Per Ekstrøm, Per B. Larsen, Søren Græsborg, Erik Thorsen og Henrik Peteresen. Der blev herefter afholdt en kort pause i generalforsamlingen, for at bestyrelsen kunne konstituere sig. Posterne blev fordelt således: Bent Frøslee Laursen Formand Gert Bendi Christensen Næstformand Jens Thusholt Kasserer Kaj Nielsen Sekretær Pal Tersztyanszky Overinspektør Thomas Vedel Redaktør Ulf Hansen Bådudvalg Niels Boes Bådudvalg Herefter blev generalforsamlingen genoptaget. Ad 9. Valg af revisorer Rene Letvad og Bent Lauge Breiting blev genvalgt. Ad 10. Eventuelt Steffen Monberg kritiserede Lystfiskeri-Tidende for at bruge for små typer, især til foreningsmeddelelser. Redaktøren svarede, at typerne har en normal størrelse for denne slags tryk, og at årsagen til de små typer til foreningsmeddelelser er pladshensyn, men at han da i øvrigt gerne ville overveje større typer til sidstnævnte. Torben Wilken efterlyste alternativ til betaling med girokort på posthuset, for at spare det efterhånden store gebyr, og mente desuden ikke at der var vedtaget et kontingent for Det sidste blev ikke uddybet. Der var ingen kommentarer til ovenstående. Dirigenten spurgte herefter formanden om han måtte slutte generalforsamlingen. Svaret var nej. Formanden sagde tak til dirigenten for aldeles fremragende mødeledelse samt tak til forsamlingen for god ro og orden. Herefter udbragtes et trefoldigt leve for Lystfiskeriforeningen. Dirigenten kunne herefter afslutte generalforsamlingen Ref

7 Ændringer til foreningens reglement om medaljer og championsmærker For et tilpasse foreningens reglement til nutiden, har bestyrelsen foretaget en række ændringer. Nogle af ændringerne er af mere redaktionel art (tilpasning af sprogbrug mv.) mens andre har mere vidtgående indflydelse. Som et eksempel på det sidstnævnte er ændringerne omkring medaljer og champoinsmærker. De væsentligste ændringer her, er at der er tilføjet endnu en fiskeart der kan give medalje; nemlig søørreden der jo kan fanges (og er blevet fanget) på Esrom Sø. Andre fiskearter er udgået af medaljerækken. Det drejer sig om havørred, laks og stalling. Det er meget længe siden at en af disse arter er anmeldt som præmiefisk. Desuden er de ikke særlig rigt repræsenteret i foreningens fiskevande! Derudover er der nu mulighed for at opnå årschampoinmærke for alle fiskearter der kan give medalje. Det samme er tilfældet for storchampionsmærket. Års- og storchampionmærket kan kun opnås for fisk fanget i foreningens fiskevande inden for sæsonen for det pågældende fiskevand. Det samme gælder for erhvervelse af vandrepokaler for aborre, gedde og sandart. Præmiefisk skal anmeldes skriftligt inden 1 måned fra fangsten. Her er ny tekst der erstatter reglementets punkt 64 til og med 69: AFDELING 2. * Medaljer, championsmærker, pokaler, konkurrencer. 64. Foreningen tildeler årligt sine medlemmer bronze- eller sølvmedaljer for fangst i foreningens fiskevande og i danske ferske vande i øvrigt, (put and take vande undtaget) af fisk, som mindst holder følgende vægt: For bronzem. Aborre... 1,2 kg Gedde...7,0 kg Karpe...5,0 kg Knude...3,0 kg Sandart...5,0 kg Suder...1,5 kg Søørred...4,0 kg Ål...1,0 kg For sølvm. 1,5 kg 9,0 kg 7,0 kg 4,0 kg 7,0 kg 2,5 kg 5,0 kg 1,5 kg Fangsten må ikke være foretaget inden for fredningstiden for den pågældende art. Fangsten skal være foretaget ved anvendelse af en efter dette reglement tilladt fiskemetode. Dog kommer fangst, som er foretaget med sænkenet eller på selvfiskende redskaber såsom ålebakke, ikke i betragtning. Fangsten skal være foretaget inden for fiskesæsonen for det pågældende fiskevand. Har et medlem inden for ét kalenderår anmeldt flere medaljeberettigede fisk, tildeles kun medalje for den største fisk i hver gruppe. 65. Fangsten skal inden 1 måned skriftligt anmeldes (se under Adresser i Lystfiskeri-Tidende) med oplysning om dato, fiskevand, fiskeart, fangstmåde og vægt. Vægtangivelsen skal være attesteret af et vidne, som ikke må høre til vedkommende medlems husstand. Vejning må ikke ske på fjedervægt. 66. Foreningen tildeler desuden årschampionsmærke for den tungeste med medalje præmierede aborre, gedde, karpe, knude, sandart, suder, søørred og ål, som er fanget i foreningens fiskevande. 67. Endvidere bliver det medlem, som til enhver tid har medalje for den tungeste fisk af følgende arter: aborre, gedde, karpe, knude, sandart, suder, søørred og ål, som er fanget i foreningens fiskevande, indehaver af foreningens storchampionsmærke. Storchampionsmærket fortabes ved udmeldelse og ved midlertidig udtræden af foreningen. I dette tilfælde samt ligeledes i tilfælde af indehaverens død overgår storchampionsværdigheden således til det medlem, som har medalje for den derefter tungeste fisk. Et på grund af udmeldelse eller midlertidig udtræden bortfaldet storchampionsmærke genvindes ikke ved den pågældende tidligere indehavers nyoptagelse eller genindtræden som medlem

8 68. Tildelte medaljer, års- og storchampionsmærker bevares, selv om det måtte blive bestemt, at de fremtidigt ikke tildeles for fangst af vedkommende fiskeart. 69. Foreningen udsætter 3 vandrepokaler for fangst af hhv. gedde, aborre og sandart. Pokalerne vandrer i 6 år Disse pokaler erhverves af de tre medlemmer, som opnår årschampionsmærke for de nævnte 3 fiskearter, og forbliver i disse medlemmers besiddelse indtil tildelingen af årschampionsmærket for det følgende år. På hver af pokalerne indgraveres indehaverens navn, vægten af den pågældende fisk samt fangststed og -år. Når vandreperioden er udløbet, og når den sidste indehaver har haft pokalen i besiddelse i et år, tilfalder pokalen som ejendom det medlem, der har fanget den tungeste af de fisk, hvis vægt er indgraveret på pokalen. Pokalerne er i vandreperioden af foreningen forsikret mod brandskade og tyveri. Foreningsmoms lettes måske Det ser nu ud til, at det bliver lettere at være forening i hvert fald har kulturministeren fremsat forslag om ændring af momsloven således, at foreninger med almennyttigt formål ikke længere skal momsregistrere ved en omsætning på ,- kr., men først ved ,- kr. Derved fjernes nogle af de administrative barrierer, der har været pålagt foreningslivet gennem en del år. Hvis lovforslaget vedtages, vil det være gældende fra nytår. DSF Ny lås i Kildehuset Vores inspektør i Gyrstinge Gert L. Christensen oplyser, at der er kommet en ny dør i kildehuset, med nyt låsesystem, hvor man skal dreje håndtaget opad for at lukke (låse) døren. Undersøgelser i Haraldsted og Gyrstinge Søer Vestsjællands Amt har udvalgt ca. 30 søer, der indgår i et regionalt undersøgelsesprogram. Der skal undersøges ca. 10 søer om året, og indtil videre indgår søerne i en turnus, hvor de besøges hvert 3. år. 2 af de søer der skal undersøges i år er Haraldsted Sø og Gyrstinge Sø. Undersøgelserne skal give et overblik over søernes forureningstilstand. Søerne vil blive besøgt 7 gange i løbet af 2002, så man skal ikke undre sig, hvis der foregår underlige ting på søerne i uge 12, 18, 24, 28, 32, 38 og 46. Fra båd vil der blive foretaget adskillige målinger og udtaget vandprøver til analyse på laboratorierne. 286 KN Ny inspektør på Haraldstedstationen Med stor fornøjelse kan Overinspektøren meddele, at Jørgen Lindstrøm 247,60 har påtaget sig inspektøransvaret for bådene i Haraldsted sø. Foreningen siger mange tak. Hvor stor er sandartbestanden i Furesøen? Sandartbestandens størrelse i Furesøen er hyppigt diskuteret, både blandt biologer og lystfiskere. Nu har du chancen for at være med til at opklare sagen. Københavns Amt ønsker således at gennemføre et mærkningsforsøg i samarbejde med Fiskeøkologisk Laboratorium og ikke mindst med søens lystfiskere, og alle er velkomne til at være med. Projektet omfatter primært mærkning af sandarter i juni-juli fanget af lystfiskere. Projektet vil kører som et løbende mærkningsgenfangst forsøg, hvor målet er at nå 20 genfangster. Antallet af sandarter, som skal mærkes og registreres for evt. genfangst afhænger af bestandsstørrelsen, men et godt gæt er omkring 1000 fisk. Projektet er knyttet til en planlagt fiskeundersøgelse i august-september, hvor et eventuelt genfangstforsøg vil løbe af stabelen, såfremt dette bliver nødvendigt. Det skal i denne sammenhæng understreges, at sandarterne så vidt overhovedet muligt ikke lider overlast. Der vil blive afholdt et informationsmøde inden opstarten. For interesserede vil Lystfiskeriforeningen herefter informere om projektet på eller du kan kontakte undertegnede på tlf Venlig hilsen Jens Peter Müller Fiskeøkologisk Laboratorium 15995

9 Uffes bog Jensens tredje Boganmeldelse af Jørgen Lindstrøm. Midtjyske Kai Jensens to første genudgivelser af sjældne lystfiskerbøger har tidligere været omtalt i Lystfiskeri-Tidende. Hermed følger den tredje: Pragtfuld! Simpelthen. Hyggelig, fornøjelig og oplysende. Meget endda! Samt en fin skildring af det, at være lystfisker. I hvert fald som os af ældre dato. Dette er hvad der kort, men konkret er at hente i tidligere udenrigsminister Uffe Ellemann- Jensen s bog: Ude med snøren fisk og mennesker jeg har mødt (Gyldendal, 302 sider, 279 kr.). Den er skrevet for dem, der aldrig har holdt en snøre i hånden. Derfor har jeg ikke skrevet om teknik. forklarer forfatteren i forordet. Vist så! Men lidt siver der nu alligevel ud. Og det giver altså fiskefeber for den indviede at læse bogen. Samt et sundt indtryk, at det ikke alene er Ellemann-Jensen, der benytter pauser i storpolitikken, men at også ikke så få af de andre toppolitikere hanker op i fiskegrej, golfkøller og sådan. Skildringerne af hvad et langt og omkringrejsende (fisker-) liv har ført til, krydres med rigtig mange og stemningsfulde fotografier i denne 2. udgave af bogen. Den er også trykt i en dyr udgave (ca. 600 kr.), som er illustreret med tegninger af Svend Saabye. Men fotografierne livgiver nu skildringerne nok så meget. Selvom mange giver et kosmopolitisk præg, er det nu det stille ørredfiskeri i det jyske, der står forfatteren nærmest. Bogens 12 kapitler kan læses som selvstændige, om man trænger til nordisk kølighed, eksotisk voldsomhed eller stille dansk sund. Sø- eller åfiskeri. Feberen skal nok melde sig. Helt givet også ved genlæsninger. JW 403,4 Laurits Lindholm: "Fiskeren". Skive Genoptryk Pris 250 kr. Hvem Laurits Lindholm var, har ingen af de "fiskebogkyndige" (endnu) fundet ud af; men bogen er i sin tid solgt gennem "R. Olsen, Viborg". Kai har kendskab til tre overlevende eksemplarer, hvoraf de to er offentlig ejendom. Nu er den altså gjort tilgængelig for alle i genoptryk. Det er blevet et lækkert tryk, 80 sider dejlig stor skrift på smukt, mat papir, omslag med tegning af Mogens Espersen. Forord af Uffe Ellemann-Jensen og indledning af Jan Brinch Hansen. Bogen handler om ferskvandsfiskeri efter ørred, aborre, gedde, ål, brasen, rudskalle, suder og krebs. Geddedyp, åletatning og isfiskeri med kolpetøj efter aborrer får her den sandsynligvis første beskrivelse på dansk. Behandling af agn til medefiskeri forklares indgående; en af forfatterens specialiteter er honningpræparerede regnorm; opskriften kan måske inspirere læseren til nye eksperimenter? Derimod er det nok uklogt at eksperimentere med hejrefedt eller flåede frøer. De sidste 14 sider er et "Anhang", hvori forfatteren giver en grundig redegørelse for sin metode til ved studier af edderkoppernes adfærd at forudsige vejrliget dage fremme. Er der noget, fjernsynets vejrprofeter har overset? Bogen kan erhverves ved henvendelse til: Kai Jensen. Finderupvej 38 B Viborg. Tlf Elmotor sælges Minn Kota 36 lbs Enduro Inkl. 2 batterier 72 amp og lader. Pris 2500,- Henv. til medlem 403,9 Tlf Web-bookning på & Voice-responce bookning på tlf Åben døgnet rundt 15996

10 LF genåbner stationen ved Arresø Stationen er beliggende i Ramløse Lystbådehavn, der ligger i nordenden af søen. Denne nås ved, fra Frederiksværkvej (205) i Ramløse by, lige over for kirken, at køre ca. 1,5 km stik sydpå af Søkrogvej (skilt til Ramløse Lystbådehavn). Denne, som på det sidste stykke smaller noget ind, drejer skarpt til venstre ca. 100 m, hvorefter der køres til højre inden den røde gård til parkering Bådene er placeret i havnens sydøstlige hjørne. Stangkassen er ved sejlklubbens stråtækte hus. Motorsejlads er ikke tilladt, heller ikke elmotor! Ålefiskeri er ikke tilladt. Kørselsvejledning Fiskeriet Arresø, der i en årrække har været recipient (dvs. spildevandsmodtager) fra Hillerød og omegnskommunerne har, efter etableringerne af div. renseanlæg og fosforfælder i tilløbsåerne (f.eks Pøle Å og Ramløse Å), vist sig langsomt at få det bedre. Sommeren 2001 blev der for første gang målt sigtdybder på 1,80 meter, hvilket er ganske meget, da man for blot få år siden kunne måle sigtdybde iført alm. gummistøvler. I dag (forår 2002) vides der ikke meget om selve fiskeriet. Fiskeøkologisk Laboratorium i Helsingør har dog ved undersøgelser i 2001 fundet ud af, at søen har et enormt sandartpotentiale, idet de har beregnet, at der er ca. 180 kg sandart pr. ha. Dvs. at der svømmer godt 700 tons sandart rundt i søen. Dette er ganske enestående. Undersøgelserne tyder også på, at det er nogle enkelte årgange, der har haft ynglesucces, ider det ser ud til, at alle sandarterne ligger på ca. 50 cm. Desværre ser det også ud til at sandarterne stort set har spist de sidste 4-5 årgange af fødefisk op, således at sandarterne pt. er en smule slunkne og sultne. Der må selvfølgelig også være større forældrefisk til ovennævnte bestand, så måske er der også en rekordfisk tilstede. Det er altså op til hver enkelt at finde de givtige metoder, men mon ikke at de gængse metoder med levende agn, wobler, spin eller jigs alle kan benyttes. Sandarten skulle være spredt over hele søen, så det er bare at smøge ærmerne op og gribe årerne. Aborre og gedde findes også, men i mere moderate bestande, men der har ikke været fisket efter dem i årevis, så hvem ved? Og husk så lige, at søen er meget stor og meget vindåben, så man må nok betragte den som en typisk godtvejrssø. (Areal 3987 ha, ma dybde 5,9m) Og en lille reminder: Check lige om der er skydeøvelse ved Søværnets Grundskole, inden I begiver jer ud på de kanter!! (se kort og opslag ved klubhusets terrasse). Stationen åbner i løbet af maj, senest 1. juni. Båden i Arresø er den lille plastjolle nr. 35, der hidtil har ligget i Bagsværd Sø

11 Ecalibur Station Bagsværd Sø Bavelse Sø Buresø Esrum Sø Farum Sø Furesøen Fiskebæk Furesøen Holte Furesøen Frederiksdal Gentofte Sø Gyrstinge Sø Haraldsted Sø Lyngby Sø Sjælsø Søllerød Sø Søndersø Tissø Tystrup Sø Foreningsbåde i alt Private både, Furesø Private både Lyngby Sø Private både, Esrum Sø Fangsten i November 2001 I alt Saltvandsstationer Både Tegn. Kvitt. Ørred Torsk Hornfisk Gedder Aborrer Præstø Fjord I alt Andet Furesøen Gentofte Sø Lyngby Sø Søndersø 0 0 Karpe Suder Knude Ecalibur Röst Ecalibur Simrishamn Special & Vättern Special 899,- 499,- Fangsten i December 2001 Ecalibur Röst lbs 899, lbs 899, lbs 899, lbs 899, lbs 899,- Simrishamn Special II lbs 499,- Vättern Special II lbs 499,- Fangsten i Januar 2002 Både Gedder Aborrer Ål Sandart Nat- Tegn. Kvitt. stk. kg uds. stk. kg stk. kg stk. kg uds. ophold , , , , , , , , , , , Både Gedder Aborrer Ål Sandart Nat- Station Tegn. Kvitt. stk. kg uds. stk. kg stk. kg stk. kg uds. ophold Bagsværd Sø ,3 0 0 Bavelse Sø Buresø Esrum Sø , Farum Sø Furesøen Fiskebæk Furesøen Holte Furesøen Frederiksdal Gentofte Sø Gyrstinge Sø Haraldsted Sø Lyngby Sø Sjælsø Søllerød Sø Søndersø Tissø Tystrup Sø Foreningsbåde i alt , ,3 2 2 Private både, Furesø Private både Lyngby Sø Private både, Esrum Sø I alt Både Saltvandsstationer Tegn. Kvitt. Ørred Torsk Hornfisk Gedder Aborrer Præstø Fjord I alt Andet Karpe Suder Knude Furesøen Gentofte Sø Lyngby Sø Søndersø Både Gedder Aborrer Ål Sandart Nat- Station Tegn. Kvitt. stk. kg uds. stk. kg stk. kg stk. kg uds. ophold Bagsværd Sø Bavelse Sø Buresø Esrum Sø Farum Sø Furesøen Fiskebæk Furesøen Holte Furesøen Frederiksdal Gentofte Sø Gyrstinge Sø Haraldsted Sø 5 Lyngby Sø Sjælsø Søllerød Sø Søndersø Tissø Tystrup Sø Foreningsbåde i alt Private både, Furesø Private både Lyngby Sø Private både, Esrum Sø I alt Både Saltvandsstationer Tegn. Kvitt. Ørred Torsk Hornfisk Gedder Aborrer Stangen er udviklet og gennemtestet under bl. a. benhårdt norsk havfiskeri. Dobbelte beviklinger, delbar hjulholder og trebenede SiC øjer. Stængerne er en videreudvikling af de seneste års mest populære downriggerstænger. Grafitklinge og trebenede SiC øjer og perfekt aktion. Præstø Fjord I alt Andet Furesøen Gentofte Sø Lyngby Sø Søndersø 0 Karpe Suder Knude Skandinavisk Agent: FairPoint A/S

12 De sidste par sæsoner har MinnKota revolutioneret det danske søfiskeri: Ikke mere larm og forurening - og mange steder kan du sejle med din MinnKota elmotor, selvom sejlads med benzinmotor er forbudt. Bliv del af den stille revolution; gør som de skrappe drenge og sæt en MinnKota på hækken... Endura lbs tryk /12 V 2.298,- Endura lbs tryk /12 V 3.898,- Maum 55T 50 lbs tryk /12 V 5.698,- Maum 74T 74 lbs tryk /24 V 6.298,- Distributør: Taiga Outdoors A/S Minn Kota forhandlere: Jan & Bo s Lystfiskershop Henry s Fiskegrej Hvidovre Sport Herning Bådcenter Pandion Jagt & Fiskeri Forst & Jagthuset Holbæk Bådcenter Tempo Bådudstyr Sport Dres Pacific Boats Grejbiksen, Århus Grejbiksen, Silkeborg Grejboen TF-Trading Scandinavian Outdoor Center Claus V. Hansen Demonstration af elmotorer og ekkolodder samt GPS Onsdag den 15. maj kl på Holtestationen Demonstration af MinnKota elmotorer ved Taiga Outdoors A/S, og demonstration af ekkolodder & GPS'ere fra GARMIN og LOWRANCE, ved Sport Dres

13 Reserveret postvæsenet Stiftet i 1886 Formand: Bent Frøslee Laursen. Mellemvang 6, 2970 Hørsholm Telf , bedst hverdage kl Sekretær: Kaj Nielsen Arresøgårds Sidealle 17 Ramløse, 3200 Helsinge Telf Næstformand: Gert Bendi Christensen. Bagsværdvej 189, 2880 Bagsværd Telf Overinspektør: Pál Tersztyánszky. Hestegangen 4, 2800 Lyngby Telf Kasserer: Jens Thusholt J.M.Thielesvej 16 st. tv Frederiksberg C. Telf Postgirokonto Redaktør: Thomas Vedel Brillerne 40, 2840 Holte Telf Hjemmeside og web-booking: Bådprotokol og Sekretariat: Sussie Jørgensen Suserupvej 19, Vester Broby, 4180 Sorø Hverdage 9-13, helligdage 9-11 Lørdag 8-10, Søndag lukket Tlf Indmeldelse: Sekretariatet (se ovenfor) Tlf Bogholderiet Lystfiskeriforeningen Postbo 87, 3460 Birkerød Anmeldelse af præmiefisk Per B. Larsen Valbyvej 2, 3230 Græsted Telf Bibliotek: Formanden Ungdomsudvalg: Erik Thorsen, telf Bådudvalg: Niels Boes, telf Miljøudvalg: Kaj Nielsen, telf Trykkeri: Silkeborg Bogtryk. Stagehøjvej 27, Postbo 52, 8600 Silkeborg. Telf , Telefa Lystfiskeri-Tidende udgives af Lystfiskeriforeningen. Redaktion: Thomas Vedel (ansv.) ISSN

April 2007. Nr. 1157 119. Årgang 16827

April 2007. Nr. 1157 119. Årgang 16827 April 2007 Nr. 1157 119. Årgang 16827 16828 Medlemsblad for Lystfiskeriforeningen. Det 121. fiskeår. Nr. 1157 Marts 2007 119. Årgang Ferie... 16829 LF i 1914... 16830 You drop it - you buy it... 16832

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

KERTEMINDE SEJLKLUB. Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013

KERTEMINDE SEJLKLUB. Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013 KERTEMINDE SEJLKLUB Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013 Familien Vestergaard på kryds i frisk vind Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Kiosk Frugt & Grønt

Læs mere

Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub

Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub 1. Valg af dirigent Michael Høgh blev enstemmigt valgt. Han gav ordet videre til Niels Chr., der startede med den første beretning.

Læs mere

ny stemme fylder 45 år

ny stemme fylder 45 år ny stemme fylder 45 år 1963 1964 45 ÅR NR. 3 Juni 2008 46. ÅRGANG Medlemsblad for DLFL ny stemme Nr. 3 2008 46. årgang Medlemsbladet»ny stemme«udgives af bestyrelsen for Dansk Landsforening for Laryngectomerede

Læs mere

N R. 1 A P R I L 2 0 0 2. D A N S K K A N O O G K A J A K F O R B U N D.

N R. 1 A P R I L 2 0 0 2. D A N S K K A N O O G K A J A K F O R B U N D. KANO & KAJAK N R. 1 A P R I L 2 0 0 2. D A N S K K A N O O G K A J A K F O R B U N D. Dansprint Tour 2002 Bød på mange spændende løb Skandinavisk Rafting Klub Ny klub optaget i DKF Årsmødet svingede vognstangen

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG 26. FEBRUAR KL. 19.00 SIDE 5 GAR GENERALFORSAMLING TORSDAG 14. FEBRUAR KL. 19.00 SIDE 7

ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG 26. FEBRUAR KL. 19.00 SIDE 5 GAR GENERALFORSAMLING TORSDAG 14. FEBRUAR KL. 19.00 SIDE 7 JANUAR / FEBRUAR 2013 NR. 1. 72. årgang ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG 26. FEBRUAR KL. 19.00 SIDE 5 GAR GENERALFORSAMLING TORSDAG 14. FEBRUAR KL. 19.00 SIDE 7 LÆS OGSÅ OM: FORENINGNEN GAMLE AALBORG

Læs mere

Bogø Sejlklub: http://bogoe-sejlklub.dk Side 1

Bogø Sejlklub: http://bogoe-sejlklub.dk Side 1 Marts 2015 23. årgang Bogø Sejlklub: http://bogoe-sejlklub.dk Side 1 Bogø Sejlklub Formand Jens Linnet Ålborgvej 15 40 41 23 12 Kasserer Birgit Tjørnemark Grønsundvej 616 20 70 61 65 Øvrige bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE. TEMA: Fodvaskningen og vor tid. Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE. TEMA: Fodvaskningen og vor tid. Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt Sammen OM MENIGHEDSPLEJE TEMA: Fodvaskningen og vor tid Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt 1MARTS 2000 Valby Tingsted 7 2500 Valby Telefon 36 46 66 66 Telefax 36 30 34 20 E-mail: smp@menighedsplejer.dk

Læs mere

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet februar 2015 KLUBBLAD NR 1 2015. HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet februar 2015 KLUBBLAD NR 1 2015. HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden KLUBBLAD NR 1 2015 HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden FØLG FØLG ALLE MED AKTIVITETER PÅ Side PÅ 1 Hals Bådelaug Udvalgs og bestyrelsesmedlemmer Bestyrelse: Allan Cocks 42 16 24

Læs mere

December 26. Årgang. Nr. 4. N 69.25 o Ø 015.45 o. Sejlsport til tiden. Stiftet 1877

December 26. Årgang. Nr. 4. N 69.25 o Ø 015.45 o. Sejlsport til tiden. Stiftet 1877 December 26. Årgang. Nr. 4 08 N 69.25 o Ø 015.45 o Sejlsport til tiden Stiftet 1877 Adresseliste for Randers Sejlklub Bestyrelse: Formand: Henrik Husum Nielsen 8641 6053 Løvstræde 2b, 8900 Randers E-mail:

Læs mere

Omsorgsfabrikkerne. Nick fik sin ret til sidst. Hvad har Kalundborg egentlig gang i? På besøg i Katrinehaven nyt botilbud for 60 personer i Viborg

Omsorgsfabrikkerne. Nick fik sin ret til sidst. Hvad har Kalundborg egentlig gang i? På besøg i Katrinehaven nyt botilbud for 60 personer i Viborg ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 4. juli 2013 62. årgang bladet Nick fik sin ret til sidst Pensionssager kan trække urimeligt ud Hvad har Kalundborg egentlig gang i? Kommunen med de

Læs mere

Hirtshals Golfklub - om stedet og de første år

Hirtshals Golfklub - om stedet og de første år Hirtshals Golfklub - om stedet og de første år Forord. I sommeren 2011 blev der begået indbrud på Rimmen. Gerningsmændene gennembrød muren indtil klubbens kontor ved hjælp af en traktor med frontlæsser.

Læs mere

BRANDVÆSEN. Frigørelse. Nye materialer, nye konstruktioner og nyt sikkerhedsudstyr giver store udfordringer ved frigørelse af fastklemte Side 22-33

BRANDVÆSEN. Frigørelse. Nye materialer, nye konstruktioner og nyt sikkerhedsudstyr giver store udfordringer ved frigørelse af fastklemte Side 22-33 NR. 10 december 2010 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Frigørelse Nye materialer, nye konstruktioner og nyt sikkerhedsudstyr giver store udfordringer ved frigørelse af fastklemte

Læs mere

TIDENDE Nr. 4 / 2007. Nyhedsbrev fra Tangoforeningen

TIDENDE Nr. 4 / 2007. Nyhedsbrev fra Tangoforeningen TANGO TIDENDE Nr. 4 / 2007 Nyhedsbrev fra Tangoforeningen Har du noget at berette om tango, så skriv til Tango Tidende. Det kan være en artikel, en rejsebeskrivelse, nogle betragtninger, et godt billede

Læs mere

MÅRSLET-bladet FEBRUAR 2015 1. Februar 2015. www.maarslet-bladet.dk

MÅRSLET-bladet FEBRUAR 2015 1. Februar 2015. www.maarslet-bladet.dk MÅRSLET-bladet FEBRUAR 2015 1 Februar 2015 www.maarslet-bladet.dk 2 MÅRSLET-bladet FEBRUAR 2015 E-mail Mårslet-bladet Indlaeg@maarslet-bladet.dk www.maarslet-bladet.dk MÅRSLET-Bladet Lokalbladet for foreningerne

Læs mere

Vi Lejere. Snyder du dig selv hver måned for boligtilskud

Vi Lejere. Snyder du dig selv hver måned for boligtilskud nr.1 februar 2012 lejernes lo s medlemsblad Vi Lejere Snyder du dig selv hver måned for boligtilskud www.lejerneslo.dk En ommer at sortliste lejere Hvis din andelsboligforening går konkurs Boligkommissioner

Læs mere

TIDENDE TIDENDE. Herringløse. Herringløse. Julelysene blev tændt - side 8. Ny sti blev indviet og våd - side 4. Gambia inspirerede - side 10

TIDENDE TIDENDE. Herringløse. Herringløse. Julelysene blev tændt - side 8. Ny sti blev indviet og våd - side 4. Gambia inspirerede - side 10 Herringløse Herringløse TIDENDE TIDENDE Februar 2015 Julelysene blev tændt - side 8 Ny sti blev indviet og våd - side 4 Gambia inspirerede - side 10 Forrygende jazz på skolen - side 22 Historien om byens

Læs mere

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup VI-TO Lokalbladet for Tornby-Vidstrup Tolvte årgang Nr. 2 April Maj 2007 2 Indholdsfortegnelse side Leder..........................2 Redaktionen.....................3 Havbakken......................4 Vidstrup

Læs mere

Hald Vind. Privat indsamling til udvidelse af Hald Ege Idrætscenter. - Følg indsamlingen på: www.haldegeidraetscenter.dk

Hald Vind. Privat indsamling til udvidelse af Hald Ege Idrætscenter. - Følg indsamlingen på: www.haldegeidraetscenter.dk Hald Vind Privat indsamling til udvidelse af Hald Ege Idrætscenter. - Følg indsamlingen på: www.haldegeidraetscenter.dk NR. 4 32. ÅRGANG DECEMBER 2014 Hald Vind Det selvejende lokalblad Hald Vind udgives

Læs mere

MÅRSLET-bladet APRIL 2009 1. April 2009 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD. www.maarslet-bladet.

MÅRSLET-bladet APRIL 2009 1. April 2009 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD. www.maarslet-bladet. MÅRSLET-bladet APRIL 2009 1 April 2009 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD www.maarslet-bladet.dk 2 MÅRSLET-bladet APRIL 2009 MÅRSLET-Bladet Lokalbladet

Læs mere

INDHOLDS- FORTEGNELSE

INDHOLDS- FORTEGNELSE Askov/Malt Jagtforening Jagtmagasinet 2015 www.askovmalt-jagt.dk INDHOLDS- FORTEGNELSE 2 BESTYRELSEN (nov. 2014) Ole P. Johnsen, formand...48 46 13 08/60 89 85 17 E-mail:...ole-amj@hotmail.dk Bent Knudsen,

Læs mere

Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009

Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009 SAM s Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009 Til medlemsforeningernes kasserere: Husk: Kontingent senest 1. december 2009. Se

Læs mere

Frk. Ovartacis ankomst til Steno Museet

Frk. Ovartacis ankomst til Steno Museet 30 MEDLEMSBLAD FOR STENO MUSEETS VENNER JUNI 2005 Frk. Ovartacis ankomst til Steno Museet Steno Museet gjorde sig ikke de store overvejelser mht. at modtage en gave, da lektor, dr. med. Ursula Friedrich

Læs mere

30. årgang September 2013 Nr. 3

30. årgang September 2013 Nr. 3 ISSN 2245-5957 huntingtons.dk 30. årgang September 2013 Nr. 3 Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 3/13 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Positivdagen... 3 Landsindsamlingen 2013... 4-5

Læs mere

MAGASIN. Nyder livet som sommerhusejer. Giv dit sommerhus personlighed EJER. Peter Gade: Erik Peitersen: Renovering gav flere lejere

MAGASIN. Nyder livet som sommerhusejer. Giv dit sommerhus personlighed EJER. Peter Gade: Erik Peitersen: Renovering gav flere lejere EJER MAGASIN MAGASINET FOR SOMMERHUSEJERE Nr. 2 2008 Peter Gade: Nyder livet som sommerhusejer Foto: www.petergade.net Erik Peitersen: Giv dit sommerhus personlighed Bente og Egon: Renovering gav flere

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

Tanker om fremtiden TEMA 4-13

Tanker om fremtiden TEMA 4-13 DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2013 Alt for mange venter alt for længe med at søge hjælp Vi skal turde tale om det, der er svært. Eva Secher Mathiasen, formand for Dansk Psykolog Forening s.

Læs mere