Nr 1108 Maj Årgang

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nr 1108 Maj 2002 114. Årgang"

Transkript

1 Nr 1108 Maj Årgang Det er forår, bøgen springer ud, og bådene er rengjorte og klar til en ny sæson. Og så runder Lystfiskeri-Tidende i øvrigt side 16000!

2 Medlemsblad for Lystfiskeriforeningen Det 116. fiskeår Nr Maj Årgang Den 116. sæsonstart Foreningens æreskniv tildeles Poul Hansen Generalforsamlingen Ændringer i Reglementet Foreningsmoms lettes måskes Hvor stor er sandartbestanden i Furesøen? Indhold Ny lås i Kildehuset, Ny inspektør Undersøgelser på Gyrstinge og Haraldsted Sø Uffes bog Jensens tredje LF genåbner stationen ved Arresø Fangststatistik Den 116. Sæsonstart (Det frie valg) Det dufter af søvand, maling og lak. Bølger klukker i havnen. Alt synes mere grønt, lysere og varmere. Vennerne dukker op. Skulle du fortsat være i tvivl, så lad tvivlen fare - den nye sæson ligger åben og ubrugt lige foran dig. For nogle er der traditioner forbundet med premiererne i maj og juni. Faste søer, makkere og fiskemetoder. Atter andre står med hele Lystfiskeriforeningens righoldige udbud af søer, både og overnatningsmuligheder foran sig; hvilke skal man vælge? Dette brede tilbud suppleret med traditioner og ånd danner kernen i vor forening, hvor store dele af foreningslivet til dagligt er spredt ud over mange søer og stationer. Det er med til at skabe en oase midt i en ofte travl hverdag. Meget bygger på nu tre århundreders fælles, uskrevne normer og værdier; hvoraf måske præcis det at have - og ville have - et frit valg blandt mange muligheder, er en af de bærende værdier. Netop derfor er LF'ere noget vi ER og ikke blot en kontant afregnet adgangsbillet. Lad os alle fortsat, som på den seneste generalforsamling, slutte op om, at kunne tilbyde alle medlemmer disse frie valgmuligheder i mange sæsoner fremover. Knæk og Bræk Alle Brave Formanden Foreningens æreskniv tildeles Poul Hansen For mange års pligtopfyldende arbejde, har inspektør ved Holtestationen Poul Hansen modtaget Lystfiskeriforeningens æreskniv. Læs mere under Generalforsamlingen Lystfiskeriforeningens Furesøkonkurrence afholdes i år lørdag d. 8. juni. Holtestationen står for det efterfølgende arrangement. Detaljer følger i juni-tidende

3 Onsdag den 20.marts kl holdt Lystfiskeriforeningen ordinær generalforsamling på Lindegården, Peter Lundsvej, 2800 Lyngby med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formanden aflægger beretning om foreningens virksomhed i I forbindelse med beretningen uddeles championmærker, medaljer og pokaler, samt hæderstegn for 50 og 25 års medlemskab. 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab for 2001 til godkendelse. 4. Bestyrelsens forslag om ændring af foreningens love 4 stk. 1 der lyder således: Ethvert medlem der er fyldt 18 år, betaler i indskud 250 kr.; for så vidt at vedkommende tidligere har været medlem af foreningen, og udtrædelsen skyldes udmeldelse, dog kun 25 kr. Der tilføjes: Indskuddets størrelse fastsættes på foreningens ordinære generalforsamling. 5. Fastsættelse af kontingent for 2002 for ordinære medlemmer og ungdomsmedlemmer. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent for Indkomne forslag. 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer: Generalforsamlingen 2002 Efter tur afgår Gert Bendi Christensen, Kaj Nielsen, Thomas Vedel,Pal Tersztyanszky. Alle er villige til at modtage genvalg. 8. Valg af suppleanter. 9. Valg af revisorer. 10. Eventuelt. Ad 1. Formanden Bent Frøslee Laursen bød velkommen til æresmedlemmet Jørgen Hansen, foreningens gæster og de fremmødte medlemmer. Efter bestyrelsens forslag blev advokat Sven-Erik Poulsen valgt som dirigent. Han konstaterede herefter at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Ad 2. Formanden fik ordet for at aflægge beretning for det forløbne år. Sæsonen 2001 var fangst- og vejrmæssigt en middelsæson. Medlemstallet gik ned fra 602 til 573. En nedgang på 29. Det tal er vi faktisk stolte over idet vi pga. gamle restancer slettede 55 da har vi vel nærmest haft en vis fremgang. I starten af 2002 har jeg måttet sende flere medlemsbeviser til Sussie, hvilket også understreger en øget tilgang af nye medlemmer. Siden januar har der været 11. I bestyrelsens beretning, trykt i martsnummeret af Lystfiskeritidende, er nævnt de 5 fiskekammerater der er afgået ved døden i Siden er yderligere 3 gået til den store fisker. De afdøde er: Æresmedlem Gunnar Wandel, medlem i 53 år. Inspektør ved Tyvekrogen Knud Østergård, medlem i 30 år.

4 Bent Laursen under beretningen Ove Espenheim, medlem i 32 år, Arne Thomsen medlem i 32 år, Edward Lund, medlem i 21 år, Per Holtorp, medlem i 11 år, Knud Plougman, medlem i 1 år og Helge Utke Pedersen, medlem i 38 år. Alle er nævnt i Lystfiskeritidende, flere med kammeratlige mindeord. Lad os med ordene for de gamle som faldt; er der ny overalt rejse os og mindes vore 8 fiskekammerater. Æret være deres minde. Foreningens kontraktforhold Vi har forlænget på 10 årige kontrakter - vort fiskevand på: Gyrstinge sø, Sjælsø, Lyngby sø, hele Haraldsted sø som følge af vort nære samarbejde med vore venner i Ringsted Sportsfiskerforening. Samt desuden indgået ligeledes 10 årigt lejemål for huset i Frederiksdal. Vi har grundet kun 3 reservationer på 2 år nedlagt den ene af vore saltvandsstationer, stationen i Isefjorden ved Dragerup. Men vi har til gengæld besluttet at genåbne Arresøstationen (med 700 ton Sandart i søen iflg. biologerne) senest per 1. juni Stationer og både Bådudskiftningen fortsatte i 2001 med yderligere 2 store flagskibsjoller indkøbt med økonomisk støtte fra friluftsrådets Tips- og Lottomidler. Stationerne forholder det sig med som nævnt efter bestyrelsens inspektionstur og i Overinspektørens beretning i Lystfiskeritidendes martsudgave. Særligt skal dog fremhæves senior kollektivets forskønnelse af Esrumstationen og at Holtestationen er godt på vej til at have udnyttet gaven fra 2000 til væsentlig fornyelse af indgangspartiet i verdens ældste bestående Lystfiskerhus godt bistået af vort medlem Kim Jensen atter en gang. Under dette punkt vil jeg gerne samtidigt rette en tak til samtlige inspektører, opsynsmænd og vores overinspektør; uden hvis frivillige, ulønnede arbejde foreningen ikke havde kunnet bestå så flot i 116 år. Tak. Poul Hansen modtog LF s æreskniv Julius Wedege modtog hæderstegn for 25 års medlemskab Bådprotokol, Sekretariat og Bogholderi Allerede ved sidste generalforsamling nævntes det at vor bådprotokol & sekretariat per 1 marts flyttede til Sussie Jørgensen. Det har vi ikke fortrudt! Siden har vort bogholderi per 1. januar 2002 holdt flyttedag til vort revisionsfirma J.E. Schmidt i Birkerød; hvor Jørn-Erik og Karen efter at vi fik knækket kompatabilitetskoden er gået i fuld gang og med PBS (betalingsservice) i vente. Tak til Sussie og Jørn for godt samarbejde og en fin indsats. Præmiefisk Listen er udarbejdet af vor store kapacitet på området, Per B Larsen, der både har interesse, indsigt og stor ildhu for præmiering af vore store fisk. Antallet af præmiefisk er faldende, og man kan spørge om det er en nedgående trend. Antal i stk. mod 45 stk. i Sammenligner man med tidligere år f.eks lå antallet da på 37 stk., så vi må forvente at det går op og ned. Der er ingen ændringer til foreningens storchampionater. Vandrepokal for gedde tildeles Lars Ewald Madsen for en gedde på 11,0 kg fra Esrum sø. Vandrepokal for sandart tildeles Christian Karlsen, for en sandart på 9,3 kg fra Tystrup sø. Vandrepokal for aborre tildeles Per B. Larsen for en aborre på 1,33 kg fra Esrum sø. Herefter blev medaljer og championsmærker uddelt jf. listen fra martsnummeret af Tidende. Aktiviteter Der har traditionen tro været afholdt, Furesø-konkurrence, Grejauktion, Andespil for medlemmer og familie, vintermøder på stationen i Holte ledet på fremragende vis af Henrik Tørnquist og Kim Jensen; med varierende temaer med stigende fremmøde. Undertegnede deltog selv i en aften med en sand raritet: Sven Methlings radiospil Tunfiskeri på Øresund LIVE! Med Mogens Espersens introduktion. Det gav egne radiobilleder inde i hovedet

5 Seniorklubben Olde-Kolle er berømt udover Lystfiskeriforeningens grænser for sine mange fisketure og arrangementer Det Gule Rev, og måske Alaska samt vores hjemlige søer. Et fint og socialt velfungerende tilbud til vore mere modne medlemmer. Ungdomsudvalget har haft et stille år; men der pusles med nye planer og en hel anden indfaldsvinkel for Planer for aktiviteter i 2002 omfatter desuden: Stormøde for at markere foreningen og måske hverve flere medlemmer der pønses af flere på virkeligt eceptionelle indslag. Bestyrelsens vil genoptage en meget gammel tradition med befiskning af en udvalgt sø (Esrum i september) Fortsat bådudskiftning. Beslutning af lille bådtype. Arbejde med Lystfiskeriforeningens værdier i det 21. århundrede. Furesøen Endnu en gang var vort fiskeri i Furesøen truet. Denne gang ikke af forurening, men snarere fordi søen om end langsomt er ved selv at rette sig op. Men pga. tempoet og formentlig beskæftigelse for amtslige projektarbejdere; så skulle søen absolut hjælpes til at blive hurtigere ren. Med amtslig og søgt EU støtte skulle der bl.a. laves iltningsanlæg og opfiskes i første omgang fredfisk og sandart til medfinansiering af projektet. Senere blev det, efter vores protester, til fredfisk alene. Mange gode kræfter gik En veloplagt Christian Engelsen fulgte med i det seneste om Furesøen. imod: vores til lejligheden forstærkede miljøudvalg; mange enkelt-medlemmers indsats; Danmarks Sportsfiskerforbund godt hjulpet på vej af Regeringsskiftet. P.t. er status at projektet ikke ser ud til at blive gennemført og Furesøen får det fortsat bedre og bedre, helt af sig selv. Lystfiskeritidende Bladet lyser op med sine farver og gode økonomi. På foreningens vegne vil jeg sige tak til vor redacteur Thomas Vedel og hans voksende skare af journalister og andre bidragydere samt alle vore gode annoncører. Logo manden med stangsnøren Vort logo er blevet nænsomt restaureret og ført tilbage til sin oprindelige udformning, bl.a. med snoet tovværk i yderste rand. Alt takket være Henrik Tørnquists store, store tegneindsats. Tak for det. Nye Tider Udover landets flotteste synes vi selv lystfiskerhjemmeside har vor Web-master Søren Græsborg, barslet med Internet og trykknapbestilling af både og overnatninger døgnet rundt i supplement til vor normale bådprotokol over en snak med Sussie. Hæderstegn m.m. 50 års medlemskab fejres i år af Helge Højkær Larsen. 25 års medlemskab fejres i år af Mogens Espersen, Ulf Hansen, John Helskov, Per Johannesson, Kenn Tørslev Jørgensen, Mogens C. Klee, Per B. Larsen, Flemming Madsen, Knud Nielsen, Lars P. Oldhues, Peter Helge Ingemann Olsen, Finn Rosenthal, Julius Wedege, Teddy Torben Voss. Til Mogens Klee s 25 års medlemskab knytter der sig den lille historie, at Mogens efter udlandsophold blev indmeldt i 1997 som nyt medlem. Langt senere fandt vi frem til at Mogens i virkeligheden havde været medlem siden 1974 men hvilende i en årrække. Strengt taget kunne Mogens altså have fejret 25 års medlemskab i Bestyrelsen ønsker alle vore jubilarer et STORT tillykke. Æreskniven Inden jeg viger pladsen er det mig en ganske særlig fornøjelse på foreningens vegne at overrække foreningens æreskniv til et medlem der har ydet noget ganske særligt: Det drejer sig om et af vore medlemmer siden 1966, der ikke har lavet én enkeltstående indsats, men snarere en enestående længerevarende indsats gennem så vidt jeg har kunnet finde frem til 23 år. Hvad du har lagt af sjæl, arbejdstimer, færre fisketimer og begået af forbedringer der positivt har berørt en meget stor del af vore medlemmer, kan ikke alt nævnes her. Dog skal i flæng nævnes: altid vedligeholdte både, stationen velholdt ude og inde; din altid imødekommende og hjælpende hånd til gamle som nye medlemmer ja jeg har selv oplevet det fra min første dag i foreningen. Dine mange ideer, som du forstår at føre ud i livet. Den faste hånd du også kan have når det er nødvendigt. Du er blandt mange et eksempel til efterfølgelse; med en fin forståelse for det der er LF s sjæl og forelskelsen i din station kan man vist roligt sige er gengældt. Må jeg bede dig Poul Hansen, Inspektør for Holtestationen komme herop, så vi alle kan hædre dig 15992

6 for DET LANGE SEJE TRÆK Modtag som velfortjent anerkendelse herfor Lystfiskeriforeningens æreskniv. Tillykke og Tak. Afsluttende bemærkninger Sluttelig alt dette var ikke opnået uden fuld opbakning samt et fint og inspirerende samarbejde fra hver enkelt i foreningens bestyrelse og blandt vore suppleanter og interne revisorer. Modtag både Lystfiskeriforeningens og min personlige tak herfor. Tak. Formandens beretning blev herefter sat til debat og godkendt. Ad 3. Regnskabet Kasserer Jens Thusholt gennemgik regnskabet. Han fandt at det havde været et fornuftigt år med megen oprydning blandt restanter. Der havde været mindre stigninger i omkostningerne. Trods tab på restancer bliver der kun et lille underskud, der dækkes ind af et tilskud fra formuen. Lystfiskeri-Tidende havde holdt budgettet og havde tilmed opnået en lille besparelse. Regnskabet blev herefter sat til debat og afstemning. Regnskabet blev godkendt uden afstemning og bestyrelsen meddelt decharge. Ad 4: Bestyrelsens forslag om ændring af foreningens love 4 stk. 1 der lyder således: Ethvert medlem der er fyldt 18 år, betaler i indskud 250 kr.; for så vidt at vedkommende tidligere har været medlem af foreningen, og udtrædelsen skyldes udmeldelse, dog kun 25 kr. Der tilføjes: Indskuddets størrelse fastsættes på foreningens ordinære generalforsamling. Dirigenten redegjorde for vedtægternes bestemmelser om lovændringer, og spurgte derefter om hvem der ville stemme for bestyrelses forslag. Herefter konstaterede han forslaget besluttet med overvældende (og tilstrækkeligt) flertal. Ad 5. Kassereren gennemgik det i Tidende trykte budget forslag for 2002 og fremlagde bestyrelsens forslag til kontingent for 2002, nemlig uændret. Begge forslag blev vedtaget. Ad 6. Der var ikke indkommet forslag rettidigt. Ad 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Efter tur afgik Gert Bendi Christensen, Kaj Nielsen, Thomas Vedel og Pal Tersztyanszky. Alle var villige til at modtage genvalg (2 år). De blev alle valgt med akklamation. Ad 8. Valg af suppleanter Christian Karlsen og Henrik Tørnquist. Begge har valgt at holde en pause, men står fortsat til rådighed med råd og dåd. Begge fik stor tak for deres indsats for foreningen. De 5 resterende suppleanter fortsætter. De er Per Ekstrøm, Per B. Larsen, Søren Græsborg, Erik Thorsen og Henrik Peteresen. Der blev herefter afholdt en kort pause i generalforsamlingen, for at bestyrelsen kunne konstituere sig. Posterne blev fordelt således: Bent Frøslee Laursen Formand Gert Bendi Christensen Næstformand Jens Thusholt Kasserer Kaj Nielsen Sekretær Pal Tersztyanszky Overinspektør Thomas Vedel Redaktør Ulf Hansen Bådudvalg Niels Boes Bådudvalg Herefter blev generalforsamlingen genoptaget. Ad 9. Valg af revisorer Rene Letvad og Bent Lauge Breiting blev genvalgt. Ad 10. Eventuelt Steffen Monberg kritiserede Lystfiskeri-Tidende for at bruge for små typer, især til foreningsmeddelelser. Redaktøren svarede, at typerne har en normal størrelse for denne slags tryk, og at årsagen til de små typer til foreningsmeddelelser er pladshensyn, men at han da i øvrigt gerne ville overveje større typer til sidstnævnte. Torben Wilken efterlyste alternativ til betaling med girokort på posthuset, for at spare det efterhånden store gebyr, og mente desuden ikke at der var vedtaget et kontingent for Det sidste blev ikke uddybet. Der var ingen kommentarer til ovenstående. Dirigenten spurgte herefter formanden om han måtte slutte generalforsamlingen. Svaret var nej. Formanden sagde tak til dirigenten for aldeles fremragende mødeledelse samt tak til forsamlingen for god ro og orden. Herefter udbragtes et trefoldigt leve for Lystfiskeriforeningen. Dirigenten kunne herefter afslutte generalforsamlingen Ref

7 Ændringer til foreningens reglement om medaljer og championsmærker For et tilpasse foreningens reglement til nutiden, har bestyrelsen foretaget en række ændringer. Nogle af ændringerne er af mere redaktionel art (tilpasning af sprogbrug mv.) mens andre har mere vidtgående indflydelse. Som et eksempel på det sidstnævnte er ændringerne omkring medaljer og champoinsmærker. De væsentligste ændringer her, er at der er tilføjet endnu en fiskeart der kan give medalje; nemlig søørreden der jo kan fanges (og er blevet fanget) på Esrom Sø. Andre fiskearter er udgået af medaljerækken. Det drejer sig om havørred, laks og stalling. Det er meget længe siden at en af disse arter er anmeldt som præmiefisk. Desuden er de ikke særlig rigt repræsenteret i foreningens fiskevande! Derudover er der nu mulighed for at opnå årschampoinmærke for alle fiskearter der kan give medalje. Det samme er tilfældet for storchampionsmærket. Års- og storchampionmærket kan kun opnås for fisk fanget i foreningens fiskevande inden for sæsonen for det pågældende fiskevand. Det samme gælder for erhvervelse af vandrepokaler for aborre, gedde og sandart. Præmiefisk skal anmeldes skriftligt inden 1 måned fra fangsten. Her er ny tekst der erstatter reglementets punkt 64 til og med 69: AFDELING 2. * Medaljer, championsmærker, pokaler, konkurrencer. 64. Foreningen tildeler årligt sine medlemmer bronze- eller sølvmedaljer for fangst i foreningens fiskevande og i danske ferske vande i øvrigt, (put and take vande undtaget) af fisk, som mindst holder følgende vægt: For bronzem. Aborre... 1,2 kg Gedde...7,0 kg Karpe...5,0 kg Knude...3,0 kg Sandart...5,0 kg Suder...1,5 kg Søørred...4,0 kg Ål...1,0 kg For sølvm. 1,5 kg 9,0 kg 7,0 kg 4,0 kg 7,0 kg 2,5 kg 5,0 kg 1,5 kg Fangsten må ikke være foretaget inden for fredningstiden for den pågældende art. Fangsten skal være foretaget ved anvendelse af en efter dette reglement tilladt fiskemetode. Dog kommer fangst, som er foretaget med sænkenet eller på selvfiskende redskaber såsom ålebakke, ikke i betragtning. Fangsten skal være foretaget inden for fiskesæsonen for det pågældende fiskevand. Har et medlem inden for ét kalenderår anmeldt flere medaljeberettigede fisk, tildeles kun medalje for den største fisk i hver gruppe. 65. Fangsten skal inden 1 måned skriftligt anmeldes (se under Adresser i Lystfiskeri-Tidende) med oplysning om dato, fiskevand, fiskeart, fangstmåde og vægt. Vægtangivelsen skal være attesteret af et vidne, som ikke må høre til vedkommende medlems husstand. Vejning må ikke ske på fjedervægt. 66. Foreningen tildeler desuden årschampionsmærke for den tungeste med medalje præmierede aborre, gedde, karpe, knude, sandart, suder, søørred og ål, som er fanget i foreningens fiskevande. 67. Endvidere bliver det medlem, som til enhver tid har medalje for den tungeste fisk af følgende arter: aborre, gedde, karpe, knude, sandart, suder, søørred og ål, som er fanget i foreningens fiskevande, indehaver af foreningens storchampionsmærke. Storchampionsmærket fortabes ved udmeldelse og ved midlertidig udtræden af foreningen. I dette tilfælde samt ligeledes i tilfælde af indehaverens død overgår storchampionsværdigheden således til det medlem, som har medalje for den derefter tungeste fisk. Et på grund af udmeldelse eller midlertidig udtræden bortfaldet storchampionsmærke genvindes ikke ved den pågældende tidligere indehavers nyoptagelse eller genindtræden som medlem

8 68. Tildelte medaljer, års- og storchampionsmærker bevares, selv om det måtte blive bestemt, at de fremtidigt ikke tildeles for fangst af vedkommende fiskeart. 69. Foreningen udsætter 3 vandrepokaler for fangst af hhv. gedde, aborre og sandart. Pokalerne vandrer i 6 år Disse pokaler erhverves af de tre medlemmer, som opnår årschampionsmærke for de nævnte 3 fiskearter, og forbliver i disse medlemmers besiddelse indtil tildelingen af årschampionsmærket for det følgende år. På hver af pokalerne indgraveres indehaverens navn, vægten af den pågældende fisk samt fangststed og -år. Når vandreperioden er udløbet, og når den sidste indehaver har haft pokalen i besiddelse i et år, tilfalder pokalen som ejendom det medlem, der har fanget den tungeste af de fisk, hvis vægt er indgraveret på pokalen. Pokalerne er i vandreperioden af foreningen forsikret mod brandskade og tyveri. Foreningsmoms lettes måske Det ser nu ud til, at det bliver lettere at være forening i hvert fald har kulturministeren fremsat forslag om ændring af momsloven således, at foreninger med almennyttigt formål ikke længere skal momsregistrere ved en omsætning på ,- kr., men først ved ,- kr. Derved fjernes nogle af de administrative barrierer, der har været pålagt foreningslivet gennem en del år. Hvis lovforslaget vedtages, vil det være gældende fra nytår. DSF Ny lås i Kildehuset Vores inspektør i Gyrstinge Gert L. Christensen oplyser, at der er kommet en ny dør i kildehuset, med nyt låsesystem, hvor man skal dreje håndtaget opad for at lukke (låse) døren. Undersøgelser i Haraldsted og Gyrstinge Søer Vestsjællands Amt har udvalgt ca. 30 søer, der indgår i et regionalt undersøgelsesprogram. Der skal undersøges ca. 10 søer om året, og indtil videre indgår søerne i en turnus, hvor de besøges hvert 3. år. 2 af de søer der skal undersøges i år er Haraldsted Sø og Gyrstinge Sø. Undersøgelserne skal give et overblik over søernes forureningstilstand. Søerne vil blive besøgt 7 gange i løbet af 2002, så man skal ikke undre sig, hvis der foregår underlige ting på søerne i uge 12, 18, 24, 28, 32, 38 og 46. Fra båd vil der blive foretaget adskillige målinger og udtaget vandprøver til analyse på laboratorierne. 286 KN Ny inspektør på Haraldstedstationen Med stor fornøjelse kan Overinspektøren meddele, at Jørgen Lindstrøm 247,60 har påtaget sig inspektøransvaret for bådene i Haraldsted sø. Foreningen siger mange tak. Hvor stor er sandartbestanden i Furesøen? Sandartbestandens størrelse i Furesøen er hyppigt diskuteret, både blandt biologer og lystfiskere. Nu har du chancen for at være med til at opklare sagen. Københavns Amt ønsker således at gennemføre et mærkningsforsøg i samarbejde med Fiskeøkologisk Laboratorium og ikke mindst med søens lystfiskere, og alle er velkomne til at være med. Projektet omfatter primært mærkning af sandarter i juni-juli fanget af lystfiskere. Projektet vil kører som et løbende mærkningsgenfangst forsøg, hvor målet er at nå 20 genfangster. Antallet af sandarter, som skal mærkes og registreres for evt. genfangst afhænger af bestandsstørrelsen, men et godt gæt er omkring 1000 fisk. Projektet er knyttet til en planlagt fiskeundersøgelse i august-september, hvor et eventuelt genfangstforsøg vil løbe af stabelen, såfremt dette bliver nødvendigt. Det skal i denne sammenhæng understreges, at sandarterne så vidt overhovedet muligt ikke lider overlast. Der vil blive afholdt et informationsmøde inden opstarten. For interesserede vil Lystfiskeriforeningen herefter informere om projektet på eller du kan kontakte undertegnede på tlf Venlig hilsen Jens Peter Müller Fiskeøkologisk Laboratorium 15995

9 Uffes bog Jensens tredje Boganmeldelse af Jørgen Lindstrøm. Midtjyske Kai Jensens to første genudgivelser af sjældne lystfiskerbøger har tidligere været omtalt i Lystfiskeri-Tidende. Hermed følger den tredje: Pragtfuld! Simpelthen. Hyggelig, fornøjelig og oplysende. Meget endda! Samt en fin skildring af det, at være lystfisker. I hvert fald som os af ældre dato. Dette er hvad der kort, men konkret er at hente i tidligere udenrigsminister Uffe Ellemann- Jensen s bog: Ude med snøren fisk og mennesker jeg har mødt (Gyldendal, 302 sider, 279 kr.). Den er skrevet for dem, der aldrig har holdt en snøre i hånden. Derfor har jeg ikke skrevet om teknik. forklarer forfatteren i forordet. Vist så! Men lidt siver der nu alligevel ud. Og det giver altså fiskefeber for den indviede at læse bogen. Samt et sundt indtryk, at det ikke alene er Ellemann-Jensen, der benytter pauser i storpolitikken, men at også ikke så få af de andre toppolitikere hanker op i fiskegrej, golfkøller og sådan. Skildringerne af hvad et langt og omkringrejsende (fisker-) liv har ført til, krydres med rigtig mange og stemningsfulde fotografier i denne 2. udgave af bogen. Den er også trykt i en dyr udgave (ca. 600 kr.), som er illustreret med tegninger af Svend Saabye. Men fotografierne livgiver nu skildringerne nok så meget. Selvom mange giver et kosmopolitisk præg, er det nu det stille ørredfiskeri i det jyske, der står forfatteren nærmest. Bogens 12 kapitler kan læses som selvstændige, om man trænger til nordisk kølighed, eksotisk voldsomhed eller stille dansk sund. Sø- eller åfiskeri. Feberen skal nok melde sig. Helt givet også ved genlæsninger. JW 403,4 Laurits Lindholm: "Fiskeren". Skive Genoptryk Pris 250 kr. Hvem Laurits Lindholm var, har ingen af de "fiskebogkyndige" (endnu) fundet ud af; men bogen er i sin tid solgt gennem "R. Olsen, Viborg". Kai har kendskab til tre overlevende eksemplarer, hvoraf de to er offentlig ejendom. Nu er den altså gjort tilgængelig for alle i genoptryk. Det er blevet et lækkert tryk, 80 sider dejlig stor skrift på smukt, mat papir, omslag med tegning af Mogens Espersen. Forord af Uffe Ellemann-Jensen og indledning af Jan Brinch Hansen. Bogen handler om ferskvandsfiskeri efter ørred, aborre, gedde, ål, brasen, rudskalle, suder og krebs. Geddedyp, åletatning og isfiskeri med kolpetøj efter aborrer får her den sandsynligvis første beskrivelse på dansk. Behandling af agn til medefiskeri forklares indgående; en af forfatterens specialiteter er honningpræparerede regnorm; opskriften kan måske inspirere læseren til nye eksperimenter? Derimod er det nok uklogt at eksperimentere med hejrefedt eller flåede frøer. De sidste 14 sider er et "Anhang", hvori forfatteren giver en grundig redegørelse for sin metode til ved studier af edderkoppernes adfærd at forudsige vejrliget dage fremme. Er der noget, fjernsynets vejrprofeter har overset? Bogen kan erhverves ved henvendelse til: Kai Jensen. Finderupvej 38 B Viborg. Tlf Elmotor sælges Minn Kota 36 lbs Enduro Inkl. 2 batterier 72 amp og lader. Pris 2500,- Henv. til medlem 403,9 Tlf Web-bookning på & Voice-responce bookning på tlf Åben døgnet rundt 15996

10 LF genåbner stationen ved Arresø Stationen er beliggende i Ramløse Lystbådehavn, der ligger i nordenden af søen. Denne nås ved, fra Frederiksværkvej (205) i Ramløse by, lige over for kirken, at køre ca. 1,5 km stik sydpå af Søkrogvej (skilt til Ramløse Lystbådehavn). Denne, som på det sidste stykke smaller noget ind, drejer skarpt til venstre ca. 100 m, hvorefter der køres til højre inden den røde gård til parkering Bådene er placeret i havnens sydøstlige hjørne. Stangkassen er ved sejlklubbens stråtækte hus. Motorsejlads er ikke tilladt, heller ikke elmotor! Ålefiskeri er ikke tilladt. Kørselsvejledning Fiskeriet Arresø, der i en årrække har været recipient (dvs. spildevandsmodtager) fra Hillerød og omegnskommunerne har, efter etableringerne af div. renseanlæg og fosforfælder i tilløbsåerne (f.eks Pøle Å og Ramløse Å), vist sig langsomt at få det bedre. Sommeren 2001 blev der for første gang målt sigtdybder på 1,80 meter, hvilket er ganske meget, da man for blot få år siden kunne måle sigtdybde iført alm. gummistøvler. I dag (forår 2002) vides der ikke meget om selve fiskeriet. Fiskeøkologisk Laboratorium i Helsingør har dog ved undersøgelser i 2001 fundet ud af, at søen har et enormt sandartpotentiale, idet de har beregnet, at der er ca. 180 kg sandart pr. ha. Dvs. at der svømmer godt 700 tons sandart rundt i søen. Dette er ganske enestående. Undersøgelserne tyder også på, at det er nogle enkelte årgange, der har haft ynglesucces, ider det ser ud til, at alle sandarterne ligger på ca. 50 cm. Desværre ser det også ud til at sandarterne stort set har spist de sidste 4-5 årgange af fødefisk op, således at sandarterne pt. er en smule slunkne og sultne. Der må selvfølgelig også være større forældrefisk til ovennævnte bestand, så måske er der også en rekordfisk tilstede. Det er altså op til hver enkelt at finde de givtige metoder, men mon ikke at de gængse metoder med levende agn, wobler, spin eller jigs alle kan benyttes. Sandarten skulle være spredt over hele søen, så det er bare at smøge ærmerne op og gribe årerne. Aborre og gedde findes også, men i mere moderate bestande, men der har ikke været fisket efter dem i årevis, så hvem ved? Og husk så lige, at søen er meget stor og meget vindåben, så man må nok betragte den som en typisk godtvejrssø. (Areal 3987 ha, ma dybde 5,9m) Og en lille reminder: Check lige om der er skydeøvelse ved Søværnets Grundskole, inden I begiver jer ud på de kanter!! (se kort og opslag ved klubhusets terrasse). Stationen åbner i løbet af maj, senest 1. juni. Båden i Arresø er den lille plastjolle nr. 35, der hidtil har ligget i Bagsværd Sø

11 Ecalibur Station Bagsværd Sø Bavelse Sø Buresø Esrum Sø Farum Sø Furesøen Fiskebæk Furesøen Holte Furesøen Frederiksdal Gentofte Sø Gyrstinge Sø Haraldsted Sø Lyngby Sø Sjælsø Søllerød Sø Søndersø Tissø Tystrup Sø Foreningsbåde i alt Private både, Furesø Private både Lyngby Sø Private både, Esrum Sø Fangsten i November 2001 I alt Saltvandsstationer Både Tegn. Kvitt. Ørred Torsk Hornfisk Gedder Aborrer Præstø Fjord I alt Andet Furesøen Gentofte Sø Lyngby Sø Søndersø 0 0 Karpe Suder Knude Ecalibur Röst Ecalibur Simrishamn Special & Vättern Special 899,- 499,- Fangsten i December 2001 Ecalibur Röst lbs 899, lbs 899, lbs 899, lbs 899, lbs 899,- Simrishamn Special II lbs 499,- Vättern Special II lbs 499,- Fangsten i Januar 2002 Både Gedder Aborrer Ål Sandart Nat- Tegn. Kvitt. stk. kg uds. stk. kg stk. kg stk. kg uds. ophold , , , , , , , , , , , Både Gedder Aborrer Ål Sandart Nat- Station Tegn. Kvitt. stk. kg uds. stk. kg stk. kg stk. kg uds. ophold Bagsværd Sø ,3 0 0 Bavelse Sø Buresø Esrum Sø , Farum Sø Furesøen Fiskebæk Furesøen Holte Furesøen Frederiksdal Gentofte Sø Gyrstinge Sø Haraldsted Sø Lyngby Sø Sjælsø Søllerød Sø Søndersø Tissø Tystrup Sø Foreningsbåde i alt , ,3 2 2 Private både, Furesø Private både Lyngby Sø Private både, Esrum Sø I alt Både Saltvandsstationer Tegn. Kvitt. Ørred Torsk Hornfisk Gedder Aborrer Præstø Fjord I alt Andet Karpe Suder Knude Furesøen Gentofte Sø Lyngby Sø Søndersø Både Gedder Aborrer Ål Sandart Nat- Station Tegn. Kvitt. stk. kg uds. stk. kg stk. kg stk. kg uds. ophold Bagsværd Sø Bavelse Sø Buresø Esrum Sø Farum Sø Furesøen Fiskebæk Furesøen Holte Furesøen Frederiksdal Gentofte Sø Gyrstinge Sø Haraldsted Sø 5 Lyngby Sø Sjælsø Søllerød Sø Søndersø Tissø Tystrup Sø Foreningsbåde i alt Private både, Furesø Private både Lyngby Sø Private både, Esrum Sø I alt Både Saltvandsstationer Tegn. Kvitt. Ørred Torsk Hornfisk Gedder Aborrer Stangen er udviklet og gennemtestet under bl. a. benhårdt norsk havfiskeri. Dobbelte beviklinger, delbar hjulholder og trebenede SiC øjer. Stængerne er en videreudvikling af de seneste års mest populære downriggerstænger. Grafitklinge og trebenede SiC øjer og perfekt aktion. Præstø Fjord I alt Andet Furesøen Gentofte Sø Lyngby Sø Søndersø 0 Karpe Suder Knude Skandinavisk Agent: FairPoint A/S

12 De sidste par sæsoner har MinnKota revolutioneret det danske søfiskeri: Ikke mere larm og forurening - og mange steder kan du sejle med din MinnKota elmotor, selvom sejlads med benzinmotor er forbudt. Bliv del af den stille revolution; gør som de skrappe drenge og sæt en MinnKota på hækken... Endura lbs tryk /12 V 2.298,- Endura lbs tryk /12 V 3.898,- Maum 55T 50 lbs tryk /12 V 5.698,- Maum 74T 74 lbs tryk /24 V 6.298,- Distributør: Taiga Outdoors A/S Minn Kota forhandlere: Jan & Bo s Lystfiskershop Henry s Fiskegrej Hvidovre Sport Herning Bådcenter Pandion Jagt & Fiskeri Forst & Jagthuset Holbæk Bådcenter Tempo Bådudstyr Sport Dres Pacific Boats Grejbiksen, Århus Grejbiksen, Silkeborg Grejboen TF-Trading Scandinavian Outdoor Center Claus V. Hansen Demonstration af elmotorer og ekkolodder samt GPS Onsdag den 15. maj kl på Holtestationen Demonstration af MinnKota elmotorer ved Taiga Outdoors A/S, og demonstration af ekkolodder & GPS'ere fra GARMIN og LOWRANCE, ved Sport Dres

13 Reserveret postvæsenet Stiftet i 1886 Formand: Bent Frøslee Laursen. Mellemvang 6, 2970 Hørsholm Telf , bedst hverdage kl Sekretær: Kaj Nielsen Arresøgårds Sidealle 17 Ramløse, 3200 Helsinge Telf Næstformand: Gert Bendi Christensen. Bagsværdvej 189, 2880 Bagsværd Telf Overinspektør: Pál Tersztyánszky. Hestegangen 4, 2800 Lyngby Telf Kasserer: Jens Thusholt J.M.Thielesvej 16 st. tv Frederiksberg C. Telf Postgirokonto Redaktør: Thomas Vedel Brillerne 40, 2840 Holte Telf Hjemmeside og web-booking: Bådprotokol og Sekretariat: Sussie Jørgensen Suserupvej 19, Vester Broby, 4180 Sorø Hverdage 9-13, helligdage 9-11 Lørdag 8-10, Søndag lukket Tlf Indmeldelse: Sekretariatet (se ovenfor) Tlf Bogholderiet Lystfiskeriforeningen Postbo 87, 3460 Birkerød Anmeldelse af præmiefisk Per B. Larsen Valbyvej 2, 3230 Græsted Telf Bibliotek: Formanden Ungdomsudvalg: Erik Thorsen, telf Bådudvalg: Niels Boes, telf Miljøudvalg: Kaj Nielsen, telf Trykkeri: Silkeborg Bogtryk. Stagehøjvej 27, Postbo 52, 8600 Silkeborg. Telf , Telefa Lystfiskeri-Tidende udgives af Lystfiskeriforeningen. Redaktion: Thomas Vedel (ansv.) ISSN

Nr 1107 April 2002 114. Årgang

Nr 1107 April 2002 114. Årgang Nr 1107 April 2002 114. Årgang Sandarten er ikke fredet i april, selvom den allerede nu ofte er på sine gydepladser. (Foto: PE) Medlemsblad for Lystfiskeriforeningen Det 116. fiskeår Nr. 1107 April 2002

Læs mere

Nr 1112 Oktober Årgang

Nr 1112 Oktober Årgang Nr 1112 Oktober 2002 114. Årgang Den gyldne rudskalle er kendt for at være et tegn på rent vand. (Foto: TV) Medlemsblad for Lystfiskeriforeningen Det 116. fiskeår Nr. 1112 Oktober 2002 114. Årgang Fiskemode

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

Nr 1109 Juni 2002 114. Årgang

Nr 1109 Juni 2002 114. Årgang Nr 1109 Juni 2002 114. Årgang Der er vel næppe noget så fængslende som et flåd, der vugger stille i overfladen. (Foto: PE) Medlemsblad for Lystfiskeriforeningen Det 116. fiskeår Nr. 1109 Juni 2002 114.

Læs mere

Nr 1111 September Årgang

Nr 1111 September Årgang Nr 1111 September 2002 114. Årgang En flot aborre på 1375 gram fra Esrum sø, fanget af Patrick Goldbæk (Foto JS). Medlemsblad for Lystfiskeriforeningen Det 116. fiskeår Nr. 1111 September 2002 114. Årgang

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 1. Valg af dirigent og referent 2. Fremlæggelse af medlemsopgørelse og registrering af fremmødte medlemmer 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Erik Sørensen (ES) som blev enstemming valgt. Bestyrelsen foreslog Morten

Læs mere

Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet

Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Uddannelsesudvalgets beretning. 4. Fremlæggelse af regnskab. 5. Behandling af

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende dagsorden i h.t. vedtægternes 7:

I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende dagsorden i h.t. vedtægternes 7: Referat af ordinær generalforsamling i Trelleborg Golfklub Slagelse Tirsdag den 24. november 2015 kl. 19.00 I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR. 2016. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Niels Chr. Nielsen der skulle på job. Der var mødt 41 medlemmer op til generalforsamlingen,

Læs mere

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen.

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014 1.Valg af dirigent. Thor Rasmussen blev valgt. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. 2. Beretninger fra

Læs mere

Nr 1110 Juli & August Årgang

Nr 1110 Juli & August Årgang Nr 1110 Juli & August 2002 114. Årgang CIM 180,50 kan sit håndværk. Her går det ud over en sandart på Arresø. (Foto: TV) Medlemsblad for Lystfiskeriforeningen Det 116. fiskeår Nr. 1110 Juli & August 2002

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Nr. 1134 116. Årgang

Nr. 1134 116. Årgang Nr. 1134 116. Årgang Medlemsblad for Lystfiskeriforeningen. Det 118. fiskeår. Nr. 1134 December 2004 116. Årgang Indhold Eventyrlyst & hjemmehygge... 16425 Fantastiske Esrum Sø... 16426 LF - emblemet til

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 Referat fra hovedgeneralforsamling Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 19.00 i klubhuset Dagsorden:

Læs mere

Hillerød Lystfiskerforening

Hillerød Lystfiskerforening Hillerød Lystfiskerforening Vedtægter www.hlf.dk Revideret på den ordinære generalforsamling den 14. april 2010 1 Navn, stiftelse, hjemsted og adresse Foreningens navn er Hillerød Lystfiskerforening. Foreningen

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 18. juni 2009 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 2016

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 2016 Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 016 1 ) Der stemmes samlet om de mærkede ændringer i 3 stk.1 og 3 stk. 5 ) Der stemmes samlet om de mærkede ændringer i 5 stk. 1, 5 stk. og 6 stk. 3 pkt. 6c Gældende

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Den ordinære generalforsamling 2013 for Dansk Accent Klub blev afholdt søndag den 3. februar kl. 11.00 i Roskilde Sejlklubs klubhus i Roskilde havn. 1.

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TIRSDAG, DEN 28. FEBRUAR 2017. KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 20 personer, heraf var 18 stemmeberettigede. Der var ingen afgivne

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 1. MARTS 2005 I SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Forslag til nye vedtægter. Vedtægter for Farum Gymnastikforening

Forslag til nye vedtægter. Vedtægter for Farum Gymnastikforening Forslag til nye vedtægter Vedtægter for Farum Gymnastikforening Nedenstående er bestyrelsens forslag til nye vedtægter. De gamle vedtægter er fra 1986. I forbindelse med kommunesammenlægningen og kommunens

Læs mere

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent.

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent. Referat fra generalforsamlingen i BRT Golf Klub Søndag den 29. november 2015 kl. 13.00 i Golf-Indoor, Trippendalscentret Trippendalsvej, Herstedøster, 2600 Glostrup. Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hjarbæk Fjord Golf Klub. Klubben er stiftet den 3. juni 1991, og golfanlægget er åbnet den 8. august 1992. Golfklubben har hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

Møde: Ordinær generalforsamling 2012 Dato: 22/3-2012 Kl.: 19:00 Sted: Det tidligere rådhus, Borup Deltagere: 52 medlemmer heraf 9 fuldmagter fremmødt

Møde: Ordinær generalforsamling 2012 Dato: 22/3-2012 Kl.: 19:00 Sted: Det tidligere rådhus, Borup Deltagere: 52 medlemmer heraf 9 fuldmagter fremmødt Møde: Ordinær generalforsamling 2012 Dato: 22/3-2012 Kl.: 19:00 Sted: Det tidligere rådhus, Borup Deltagere: 52 medlemmer heraf 9 fuldmagter fremmødt Dagsorden: Sag nr. 1. Valg af dirigent. Henrik Mølvig

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamling

Referat fra den ordinære Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamling SAS Fotoklub DANMARK Torsdag den 10 Februar 2011. kl: 1900 Dagsorden. iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

SBA s vedtægter. Klubbens navn er Sejlklubben BUGTEN Aarhus, forkortet S.B.A., og dens hjemsted er Aarhus.

SBA s vedtægter. Klubbens navn er Sejlklubben BUGTEN Aarhus, forkortet S.B.A., og dens hjemsted er Aarhus. Navn og stander 1 Klubbens navn er Aarhus, forkortet S.B.A., og dens hjemsted er Aarhus. 2 Klubbens stander er hvid-rød med anker og propel. Formål 3 Klubbens formål er: 1. At fremme lyst- og kapsejlads.

Læs mere

Vedtægter for Motorbådsklubben af 1943

Vedtægter for Motorbådsklubben af 1943 Vedtægter for Motorbådsklubben af 1943 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Motorbådsklubben af 1943, med hjemsted på Bådevænget 14, 8930 Randers NØ. Klubbens bomærke og stander er en skrue indeni en redningskrans,

Læs mere

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus Vedtægter for Andelsforening Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus, med hjemsted i Øse Sogn, Varde kommune. 2 Formål At eje og

Læs mere

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014 Der var mødt repræsentanter for 38 lejemål / 47 beboere. Som gæster deltog Jan Thietje ( Deloitte ) Organisationsbestyrelsen tilstede: Tove Christensen afbud. Salus Boligadministration samt foreningens

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 25 juni 2015 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 14 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Kirke Hyllinge Antennelaug

Kirke Hyllinge Antennelaug Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 31. marts 2009 kl. 19.00 i Karleby Forsamlingshus, Karlebyvej 177, Store Karleby, 4070 Kr. Hyllinge. Antal fremmødte: 45 medlemmer, 6 bestyrelsesmedlemmer,

Læs mere

Vedtægter for. EDR Hillerød afdeling 2013

Vedtægter for. EDR Hillerød afdeling 2013 Vedtægter for EDR Hillerød afdeling 2013 1 Navn Stk. 1. Foreningens navn er EDR Hillerød afdeling. Foreningen er en lokalafdeling af Eksperimenterende Danske Radioamatører (EDR). 2 Formål Stk. 1. Foreningens

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Fangster af laks 2010-2015

Fangster af laks 2010-2015 GENERALFORSAMLING FOR 2015 Den 23. februar 2016 kl.19:00 på Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55. Ca. 90 medlemmer fremmødt. Dagsorden: 1 Valg af dirigent. (Erik Nielsen) 2 Formandens beretning. (Tommy Lykke

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt 12. marts 2014 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør.

Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt 12. marts 2014 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør. Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt 12. marts 2014 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør. Generalforsamlingen var indkaldt med følgende Dagsorden: 1. Valg af

Læs mere

Referat Ekstraordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 29. november 2011 Nordstjernen, Blokhus, kl

Referat Ekstraordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 29. november 2011 Nordstjernen, Blokhus, kl Ekstraordinær generalforsamling Nordstjernen, Blokhus, kl. 19.00 Antal fremmødte 115 Antal stemmeberettigede 110 Antal fuldmagter 13 Formanden bød kl. 19.00 velkommen til de fremmødte. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 27. marts 2008 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 27. marts 2007 kl. 19.30 Antenneforeningen Rønege Dagsorden: 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer og fuldmagter

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00.

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Dagsorden i følge lovene: 1: valg af dirigent 2: valg af referent 3: valg af 2 stemmetællere 4: Godkendelse

Læs mere

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er VIRUM-SORGENFRI TENNISKLUB (VST). Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at fremme tennissporten

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Vedtægter for Yachtklubben Furesøen, maj 2015

Vedtægter for Yachtklubben Furesøen, maj 2015 , Dronninggårds Allé 124 B, 2840 Holte Mail: info@yachtklubben.dk Web: www.yachtklubben.dk Tlf. 4542 0973 Vedtægter for, maj 2015 1. Navn og hjemsted Klubbens navn er - stiftet den 12. juni 1927. Klubbens

Læs mere

TELE Veteran. Veteranklubben i Tele-post Greenland. Referat af. Generalforsamlingen d. 1. september 2012 KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER

TELE Veteran. Veteranklubben i Tele-post Greenland. Referat af. Generalforsamlingen d. 1. september 2012 KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER TELE Veteran Veteranklubben i Tele-post Greenland Referat af Generalforsamlingen d. 1. september 2012 på KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER Generalforsamlingen blev påbegyndt lidt over 1500 efter indtagelse

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent.

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Lystfiskerforeningen Waders GENERALFORSAMLING 2014

Lystfiskerforeningen Waders GENERALFORSAMLING 2014 GENERALFORSAMLING 2014 Fredag den 31 januar 2014 Ovenpå biblioteket i Byrådssalen Hobrovej 90 Støvring Formanden bød velkommen Referent: Trine Thomsen Valg af dirigent: Jesper Mølholt Generalforsamling

Læs mere

Sallingsund Sejlklub 19.02.11.

Sallingsund Sejlklub 19.02.11. Sallingsund Sejlklub 19.02.11. Nyhedsbrev februar 2011. Stemningsbillede fra Livø. 1 Generalforsamling Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i klubbens lokaler på Glyngøre Havn: Dagsorden: 1.

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 14. april 2011, i Helsinge Kulturhus, Sideskibet Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 17 husstande, 17 stemmeberettigede: 6, 14, 15, 21, 30,

Læs mere

Her følger 3 dokumenter 1) Dagsorden ved stiftende generalforsamling i web-lystfiskerforeningen. (side 1) 2) Vedtægter for Fisketips Forening (side 2-4) 3) Praktiske retningslinier for generalforsamling

Læs mere

Vedtægter. www.alsgokartklub.dk. Vedtaget 5. december 2013. Side 1 af 7

Vedtægter. www.alsgokartklub.dk. Vedtaget 5. december 2013. Side 1 af 7 Vedtægter www.alsgokartklub.dk Vedtaget 5. december 2013 Side 1 af 7 1. Foreningens navn er Als Gokart Klub (AGK). 1a. Klubbens hjemsted er Sønderborg Kommune. 2. Als Gokart Klubs formål er: a. At virke

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016 Læs inde i bladet: INVITATION TIL GENERALFORSAMLING SØREDNING I SVERIGE OG DANMARK ÅRETS ARRANGEMENTER 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

Vedtægter for Varde Svømmeklub

Vedtægter for Varde Svømmeklub Vedtægter for Varde Svømmeklub 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Varde Svømmeklub. Foreningen er stiftet den 31. august 2005, og har hjemsted i Varde Kommune. Foreningen er medlem af DGI og Dansk

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn 1 Selskabets navn er: De danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn Selskabets hjemsted er Silkeborg Selskabet er upolitisk Selskabet

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Marineforening. Stiftet 1917

Vedtægter for Aalborg Marineforening. Stiftet 1917 Vedtægter for Aalborg Marineforening Stiftet 1917 Marinestuen Vestre Fjordvej 79, 9000 Aalborg Tlf: 98130461 Åben hver søndag fra kl. 1100 til 1500 Hjemmeside: www.aalborg-marineforening.dk E-mail: mf-aalborg@mail.tele.dk

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler

Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler Punkt: Dagsorden: 1 Valg af dirigent Referat: Dirigent Jannie Trabjerg Roskilde Tekniske Skole: Generalforsamlingen er lovligt

Læs mere

Vedtægter for NORDSKOV MØLLES VENNER. 1. Navn, formål og hjemsted. Foreningens navn er NORDSKOV MØLLES VENNER og hjemstedet er Helsingør Kommune.

Vedtægter for NORDSKOV MØLLES VENNER. 1. Navn, formål og hjemsted. Foreningens navn er NORDSKOV MØLLES VENNER og hjemstedet er Helsingør Kommune. Vedtægter for NORDSKOV MØLLES VENNER 1. Navn, formål og hjemsted Foreningens navn er NORDSKOV MØLLES VENNER og hjemstedet er Helsingør Kommune. Foreningens formål er at virke for at Nordskov Mølle restaureres

Læs mere

VEDTÆGTER DANSK PATCHWORK FORENING

VEDTÆGTER DANSK PATCHWORK FORENING August 2014 Dansk Patchwork Forening blev dannet på en stiftende generalforsamling i Middelfart den 12. april 1986. 1 Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er Dansk Patchwork Forening. I international

Læs mere

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent.

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent. Referat af generalforsamling mandag den 25. marts 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning. 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse

Læs mere

Indkaldelse til Jazzens Venner Fyns 19. ordinære generalforsamling.

Indkaldelse til Jazzens Venner Fyns 19. ordinære generalforsamling. Indkaldelse til Jazzens Venner Fyns 19. ordinære generalforsamling. Odense den 20.02.17 Onsdag den 8. marts 2017 kl. 19.00 på Odense Fagskole Ørstedsgade 28-5000 Odense C Mod forudbestilling er der spisning

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

December 2008. Nr. 1174 120. Årgang 17123

December 2008. Nr. 1174 120. Årgang 17123 December 2008 Nr. 1174 120. Årgang 17123 17124 Vinterlys... 17125 Kastenetkursus i Frederiksdal... 17126 Indholdsfortegnelse 2008... 17129 Arbejdslørdag i Frederiksdal... 17134 Medlemsblad for Lystfiskeriforeningen.

Læs mere

Lystfiskeriforeningens Reglement

Lystfiskeriforeningens Reglement Lystfiskeriforeningens Reglement I medfør af Lystfiskeriforeningens love 6 fastsættes herved Reglement for Lystfiskeriforeningen. AFDELING 1 Almindelige bestemmelser. I Medlemsrettigheder og pligter. 1.

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen havde

Læs mere

Korsør Roklub er medlem af: Ø Danmarks idrætsforbund (DIF) Ø Dansk Forening for Rosport (DFfR) Ø Dansk Kano og Kajak Forbund (DKF) Klubbens stander.

Korsør Roklub er medlem af: Ø Danmarks idrætsforbund (DIF) Ø Dansk Forening for Rosport (DFfR) Ø Dansk Kano og Kajak Forbund (DKF) Klubbens stander. Vedtægter 1 Navn og formål. Klubbens navn er: 'Korsør Roklub". Klubben har hjemsted i Korsør by, Slagelse Kommune. Dens formål er at give de aktive medlemmer lejlighed til sund motion og legemlig udvikling,

Læs mere

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges

Læs mere

Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015.

Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015. Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015. Valg af dirigent. Knud Borup Jensen blev valgt som dirigent og konstaterede, at forsamlingen var rettidigt indkaldt, hvorfor den var beslutningsdygtig.

Læs mere

Vedtægter. for. Frederikshavn Træskibslaug.

Vedtægter. for. Frederikshavn Træskibslaug. Vedtægter for Frederikshavn Træskibslaug. 1 Navn og hjemsted. Laugets navn er Frederikshavn Træskibslaug. Laugets hjemsted er Frederikshavn Kommune. 2 Formål. Laugets formål er at opbygge og bevare træskibsmiljøet

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Frederiksberg 7. maj 2007 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Jeg indkalder hermed til ordinær generalforsamling, for Ejerforeningen Frederiksvej 42, på 1. sal th. onsdag d. 30 maj, klokken 19.00

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 _/) _/)_/) _/)_/) _/) SYDKYSTENS SEJLKLUB Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 Til generalforsamlingen var fremmødt 39 medlemmer. Formand Erik Skov Rasmussen bød velkommen

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Selskabet DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER

VEDTÆGTER. for. Selskabet DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER VEDTÆGTER for Selskabet DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER 2017 1 NAVN OG HJEMSTED Selskabets navn er "Selskabet DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER" (DT-V). Selskabets hjemsted er København. 2 FORMÅL Stk. 1. Selskabets

Læs mere

Fiskeklubben. Hornsherred. Vedtægter

Fiskeklubben. Hornsherred. Vedtægter Fiskeklubben Hornsherred Vedtægter Vedtaget på generalforsamlingen 3.marts 2001 Ændret på generalforsamlingen 12.februar 2002 4. februar 2003 3. februar 2004 14. april 2015 1 Fiskeklubben Hornsherred i

Læs mere

Referat af KHFR`s landsmøde Lørdag d. 16. maj 2009.

Referat af KHFR`s landsmøde Lørdag d. 16. maj 2009. Ishøj d.19.05.2009. Referat af KHFR`s landsmøde Lørdag d. 16. maj 2009. Dagsorden. Pkt. nr. 1. Valg af dirigent. Pkt. nr. 2. Valg af stemmetællere. Pkt. nr. 3. Formandens beretning. Pkt. nr. 4. Regnskab.

Læs mere