Lokal udviklingsstrategi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokal udviklingsstrategi"

Transkript

1 Den Lokale AktionsGruppe for Syd-, Øst- og Midtfyn (LAG SØM) Lokal udviklingsstrategi under landdistriktsprogrammet for perioden November 2014 Side 1 af 44

2 Indhold A. Navn og adresse... 4 B. Kontaktperson... 4 C. Bilag... 4 D. Redegørelse for processen for udarbejdelse af strategien... 5 E. Analyse af området... 7 F. Strategiens vision og handlingsplan, mål, aktiviteter og forventede resultater G. Andre planlagte mål og målsætninger H. Aktionsgruppens forvaltning af strategiens gennemførelse I. Finansiering af strategien og tidsplan J. Prioriteringskriterier for udvælgelse af ansøgninger til tilskud K. Bemærkninger og eventuelle andre overvejelser, aktionsgruppen har gjort sig L. Underskrifter Bilag Side 2 af 44

3 Kort resumé af strategien Den Lokale AktionsGruppe for Syd-, Øst- og Midtfyn (LAG SØM) dækker Svendborg, Nyborg og Faaborg-Midtfyn Kommuner. Et område, som har mange unikke ressourcer såsom naturarven, kulturarven, kysterne, det kulinariske samt mange områder med specifikke særkender. Ifm. deltagelse i Landdistriktsprogrammet forventer LAG SØM i 2020 at have bidraget til at skabe vækst i erhverv og turisme og styrket bosætningen i landdistrikterne i de tre kommuner. LAG SØMs mission er gennem udnyttelse af de enestående natur- og kulturressourcer samt erhvervspotentialer, som området som helhed rummer, at øge beskæftigelsen og turismen samt forbedre rammevilkårene i landdistrikterne i det geografiske område. LAG SØM vil skabe arbejdspladser og styrke bosætningen igennem følgende mål: - Styrke erhvervsudviklingen i landdistrikterne ved etablering og videreudvikling af mindre virksomheder - Styrke turismen, specielt med fokus på erhvervs- og fødevareturisme samt kystnære aktiviteter - Styrke udviklingen af tværkommunale og transnationale erhvervssamarbejdsprojekter - Styrke udviklingen af fælles ressourcer i de tre kommuner - Styrke udviklingen af de enkelte områders specifikke særkender og udviklingspotentialer Ifm. gennemførelse af strategien, har LAG SØM stor fokus på aktiviteter, der tager afsæt i det unikke ved stedet. Det unikke som fremhæver området og giver det identitet. LAG SØM lægger også stor vægt på at udviklingsstrategien bliver gennemført iht. LEADER principperne. Side 3 af 44

4 A. Navn og adresse A.1. Navn på den lokale aktionsgruppe: Den Lokale AktionsGruppe for Syd-, Øst- og Midtfyn (LAG SØM) A.2. Den lokale aktionsgruppes adresse Rosevej 11, 5762 Vester Skerninge A.3 Aktionsgruppens adresse A.4. Aktionsgruppens telefonnummer B. Kontaktperson (formand for den lokale aktionsgruppe) B.1. Formand: Kurt Sorknæs B.2. Formandens adresse (vejnavn, postnummer og by): Rosevej 11, Ballen, 5762 Vester Skerninge B.3. Telefonnummer: B C. Bilag C.1. Dokumenter der vedlægges den lokale udviklingsstrategi: 1. Mail udsendt til aktører i LAG Nyborg Kommune 2. Mail udsendt til aktører i Faaborg Midtfyn Kommune 3. Mail udsendt til aktører i Svendborg Kommune 4. Mail udsendt til medlemmer af LAG Syd-, Øst- og Midtfyn 5. Input modtaget fra aktører i de tre kommuner på baggrund af udsendte s 6. Dokumentation for annoncering af ekstraordinær generalforsamling den 12. november Referat fra den ekstraordinære generalforsamling 8. Godkendelse fra Region Syddanmark af 9. Godkendelse fra Nyborg Kommune af 10. Godkendelse fra Faaborg-Midtfyn Kommune af 11. Godkendelse fra Svendborg Kommune af Side 4 af 44

5 D. Redegørelse for processen for udarbejdelse af strategien D.1 Inddragelse af lokale aktører i strategiens tilblivelse Redegørelse for inddragelse af centrale aktører i udarbejdelse af udviklingsstrategien LAG SØM har inddraget centrale aktører fra de fire socioøkonomiske grupper borgere, foreningslivet, erhvervslivet og de offentlige myndigheder i processen. LAG SØM har gennemført en brainstorm den 24. september 2014, og drøftet hvilke indsatsområder der er vigtige ift. udviklingen af landdistrikterne i de tre kommuner. Brainstormen gav mange spændende input indenfor: Turisme (bestyrelsesmedlemmerne havde fokus på udvikling langs kysterne, indenfor natur, fødevarer, erhvervsudvikling, aktiviteter ift. filmbranchen, motion i det offentlige rum, det maritime og oplevelsesøkonomi) Microvirksomheder (bestyrelsen havde her fokus på de lokale gode ideer, fødevarer, film- support, pakkesamarbejde ift. turistvirksomheder, citta slow, events m.m.) Kultur kunst teater kunsthåndværk (her havde bestyrelsens fokus på aktiviteter, som skaber arbejdspladser) Attraktive lokalområder med fokus på bosætning (her havde bestyrelsen fokus på aktiviteter, som skaber motion i det offentlige rum og udnytter områdets særpræg) Uddannelse (her havde bestyrelsen fokus på aktiviteter ifm. filmbranchen og fri-, efter- og højskolerne i hele området) Til udarbejdelse af udviklingsstrategien, har LAG Svendborg indgået en aftale med konsulent Merethe Juul Thysen, Landdistriktshuset, som står for at indhente de nødvendige oplysninger og udarbejde materialet for LAG SØM. 7. oktober blev der sendt mails ud til medlemmer af de tidligere lokale aktionsgrupper samt andre centrale aktører nævnt herover med opfordring til at komme med input til indsatsområder i LAG SØMs udviklingsstrategi. 8. oktober blev der sendt til medlemmerne med opfordring til at de også skulle komme med input til indsatsområder i LAG SØMs udviklingsstrategi. 19. oktober havde LAG SØM modtaget 26 input til udviklingsstrategien, som bestyrelsen har taget hensyn ifm. udarbejdelsen af grundlaget for det fremtidige arbejde. Kommunerne er blevet inddraget på lige fod med de øvrige aktører i området, så LAG SØM har taget udgangspunkt i de input, som er modtaget, kommunernes kommuneplan ift. indsatsområder i udviklingsstrategien samt input fra de bestyrelsesmedlemmer, som kommer fra de enkelte kommuner. Bestyrelsen har igennem vores tilknyttede konsulent fået input fra Region Syddanmark, som skal til at igangsætte en proces ifm. udarbejdelse af en regional vækst- og udviklingsstrategi. 21. oktober gennemgik LAG SØMs bestyrelse udkastet til udviklingsstrategien, som konsulenten har udarbejdet på baggrund af de indkomne input. Samme uge, blev der indsendt annonce til ugeaviserne, som dækker det geografiske område. Heri blev den ekstraordinære generalforsamling, som blev afholdt den 12. november 2014 på Ryslinge Efterskole, annonceret. Side 5 af 44

6 I uge 44 holdt LAG SØMs formand, næstformand og den tilknyttede konsulent møder med hhv. Nyborg Kommune, Faaborg-Midtfyn Kommune, Svendborg Kommune, Udvikling Fyn samt Naturturisme I/S. Formålet med møderne var at styrke samarbejdet mellem organisationerne og LAG SØM. På møderne med kommunerne, var der enighed om, at der var mulighed for samarbejde indenfor aktiviteter langs kysten, fødevarer m.m. Samtidig blev mulighed for mellemfinansiering via kommunerne for almennyttige projekter drøftet. På mødet med Udvikling Fyn blev specielt muligheden for samarbejde ift. fødevare og turisme drøftet. På mødet med Naturturisme I/S blev muligheden for samarbejde indenfor deres indsatsområde drøftet. 5. november godkendte LAG SØMs bestyrelse den tilrettede udgave af udviklingsstrategien. Redegørelse for gennemførelse af den lokale godkendelsesprocedure Godkendelse af medlemmerne Det er meget vigtigt for LAG SØM at medlemmerne har godkendt udviklingsstrategien, og derfor er de blevet indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling den 12. november Ved samme lejlighed, blev deltagerne informeret om ansøgningsprocedure og første ansøgningsfrist, som LAG SØM har planlagt til primo februar Se referatet fra den ekstraordinære generalforsamling. Godkendelse af de offentlige myndigheder Den lokale udviklingsstrategi er sendt til de tre kommuner samt Region Syddanmark til godkendelse iht. procedurerne udmeldt fra Ministeriet fra By, Bolig og Landdistrikter. Udviklingsstrategien er godkendt iht. medsendte bekræftelser fra de enkelte offentlige myndigheder. Side 6 af 44

7 E. Analyse af området E. 1 Situationsbeskrivelse af området og en analyse af de lokale udfordringer, udviklingsbehov og potentialer: Infrastruktur Infrastrukturen i LAG SØMs område er forholdsvis god sammenlignet med Region Syddanmark generelt og området har derfor et grundlæggende potentiale for vækst qua den gode infrastruktur. LAG SØM dækker dog over et område med store trafikale forskelle. Nyborg Kommune ligger godt rent infrastrukturelt placeret midt på Danmarks hovedtrafikkorridor i øst-vestgående retning (motorvej E20 og Storebæltsforbindelsen). Svendborg Kommune har både motorvej og togforbindelse til Odense. Faaborg- Midtfyn Kommune har både motorvej og tog gennem den østlige del af kommunen, mens den sydvestlige del mangler tog og motorvejsforbindelse. Dog er der en færge til Als herfra. Der er store udfordringer ift. befordring med busser i hele området pga. dårlige forbindelser. Generelt er der - set i relation til Region Syddanmark - forholdsvis god adgang til arbejdspladser, hvis man ser på antallet af arbejdspladser, der kan nås i bil inden for en time. Den kommende Femern-forbindelse forventes at være et vigtigt potentiale for LAG SØM området. Mobiltelefoni og bredbånd Den sydlige del af området er takket været nedgravning af fiberkabler i og omkring Svendborg by godt udstyret med hurtige internetforbindelser, ligesom Nyborg by samt de større byer i Faaborg-Midtfyn Kommune har rimelige bredbåndsforhold (Faaborg, og Ringe). I yderområderne, hvor bebyggelserne ofte ligger spredt mellem store skove og landbrugsområder, mangler hurtige bredbåndsforbindelser og mobilforbindelserne her er flere steder meget dårlige. Uddannelse Uddannelsesniveauet blandt borgerne er, som det vil fremgå herunder, generelt lavere end gennemsnittet for Danmark. Ift. befolkningens højeste fuldførte uddannelse for de årige inden for de enkelte kategorier forholder det sig som følger sammenlignet med Region Syddanmark og hele landet: Uddannelsesniveau LAG SØM Region Syddanmark Hele landet Afvigelse Grundskole (GS) 31,32% 30,84% 27,92% 3,40% Almengymnasial uddannelse (AGU) 4,08% 4,88% 6,65% -2,57% Erhvervsgymnasial uddannelser (EGU) 1,78% 2,30% 2,38% -0,60% Erhvervsuddannelser (EU) 36,51% 34,81% 31,23% 5,28% Korte videregående uddannelser (KVU) 4,50% 4,38% 4,41% 0,09% Mellemlange videregående uddannelser (MVU) 14,41% 13,27% 13,05% 1,36% Bachelor (BA) 0,67% 1,13% 2,03% -1,36% Lange videregående uddannelser (LVU) 3,66% 4,26% 7,30% -3,64% Forskeruddannelser (FU) 0,22% 0,22% 0,49% -0,27% Uoplyst (?) 2,86% 3,91% 4,55% -1,69% Kilde: Som det fremgår, er procentsatsen af borgere, som kun har gennemført en grundskoleuddannelse højere end både landsgennemsnittet og i Region Syddanmark. Hvad de gymnasiale uddannelser angår, så er tallene lavere ift. både landsgennemsnittet og i Region Syddanmark. Derimod er procentsatsen af borgere, som har fuldført erhvervsuddannelser, korte videregående uddannelser og mellemlange videregående uddannelser højere end både landsgennemsnittet og i Region Syddanmark. Side 7 af 44

8 For bacheloruddannelse, lange videregående uddannelser og forskeruddannelser, er gennemsnittet i LAG SØM området lavere end både i Region Syddanmark og hele landet: Kilde: Området rummer mange ungdomsuddannelsesmuligheder, som for eksempel gymnasiale uddannelser i alle tre kommuner heriblandt et par kostgymnasier på hhv. Nyborg- og Svendborgegnen Følgende ungdomsuddannelser findes: Faaborg Gymnasium HF & VUC Fyn Nyborg HF & VUC Fyn Svendborg Midtfyns Gymnasium Nyborg Gymnasium Nyborg-Kerteminde Handelsskole Nyborg Søfartsskole ved Faaborg Oure Kostgymnasium Svendborg Erhvervsskole Svendborg Gymnasium & HF Østfyns Produktionsskole Faguddannelsesmuligheder Der findes også faguddannelsesmuligheder indenfor det maritime samt sygeplejerske-, pædagog- og social- og sundhedsuddannelser i Svendborg. Området ligger også tæt på Syddansk Universitet i Odense og rummer flere højskoler samt et seminarium: Social- og Sundhedsskolen Fyn Svendborg International Maritime Academy University College Lillebaelt Den Frie Lærerskole Ollerup Side 8 af 44

9 Private-, fri- og efterskoler Hele området er kendetegnet ved de mange private-, fri- og efterskoler. Oversigt over efterskolerne: Bernstorffsminde Efterskole Broby Sportsefterskole Efterskolen ved Nyborg Faaborgegnens Efterskole Haarby Efterskole Hjemly Idrætsefterskole Idrætsefterskolen Ulbølle Korinth Efterskole - spejderskolen Midtfyns Efterskole Ollerup Efterskole Sang & Musik Oure Efterskole Sport & Performance Rantzausminde Efterskole Demokrati - Kommunikation - Medier Ringe Fri- og Efterskole Ryslinge Efterskole Sydfyns Fri Fagskole Vejstrup Efterskole Kilde: Oversigt over friskolerne: Broby Fri- og Efterskole Enghaveskolen Faaborgegnens Friskole Ferritslev Friskole Gislev Friskole Haastrup Friskole Hjemly Fri- og Idrætsefterskole Krarup Friskole, Reventlowskolen Langtved Friskole Nordskovens Friskole Nr. Lyndelse Friskole Ollerup Friskole Oure Friskole Refsvindinge Friskole Ringe Fri- og Efterskole Rudme Friskole Ryslinge Friskole Sdr. Nærå Fri- og Efterskole Svindinge Friskole Trunderup Friskole Vester Skerninge Friskole Øster Åby Friskole Kilde: Oversigt over privatskolerne: Haahrs Skole Ida Holst Skole Nyborg Friskole Nyborg Private Realskole Ringe Kost og Realskole Side 9 af 44

10 Uddannelsesniveauet 9. klasses dansk og matematikkundskaber - karaktergennemsnit Hele LAG SØM området er, i lighed med Region Syddanmark som helhed, præget af et relativt lavt uddannelsesniveau, hvis man sammenligner med resten af Danmark. Det skyldes bl.a. et svagt udgangspunkt i folkeskolen, især i Faaborg-Midtfyn Kommune, hvor elever i 9. klasse i 2012 har haft et lavere gennemsnit i dansk og matematik end landsgennemsnittet: I Faaborg-Midtfyn Kommune opnåede drenge i 9. klasse i 2012 en gennemsnitskarakter i dansk og matematik på 5,9 mod et landsgennemsnit på 6,1. For pigerne var gennemsnittet i Faaborg-Midtfyn Kommune 6,6 mod et landsgennemsnit på 6,9. I Nyborg lå man også under landsgennemsnittet for drenge, idet tallene her var 5,9 for drenge, mens pigerne lå på landsgennemsnittet 6,9. I Svendborg lå man over landsgennemsnittet med hhv. 6,3 og 7,2 for drenge og piger (Kilde: Kontur 2013, Region Syddanmark). Gennemført ungdomsuddannelse I hele LAG SØM området er det gældende at andelen af de årige, som har gennemført mindst én ungdomsuddannelse er lavere end landsgennemsnittet. En lidt mindre andel end landsgennemsnittet, ca. 4 procentpoint, har en ungdomsuddannelse. Svendborg Nyborg Faaborg-Midtfyn Hele landet Kilde: Uddannelsesbarometer 2013, Region Syddanmark Side 10 af 44

11 Gennemførte lang videregående uddannelse Forskellene mellem landsgennemsnittet og LAG SØM er større, når det gælder antallet, der har taget en lang videregående uddannelse. Grafen nedenfor viser andelen af årige, der har gennemført en videregående uddannelse. Svendborg Nyborg Faaborg-Midtfyn Hele landet Kilde: Uddannelsesbarometer 2013, Region Syddanmark Energiforsyning I alle tre kommuner arbejdes der med etablering af mere grøn energi, sådan som statens Grøn Vækstplan kræver. Der er igangsat flere projekter og initiativer for at nå målet såvel indenfor erhvervslivet som i offentlig regi. Sundhed Borgerne i LAG SØM området har relativ god adgang til sygehus og praktiserende læge. Alle tre kommuner arbejder for at skabe rammer for en sund levevis og etablere borgerrettede tilbud, der forebygger sygdom og fremmer sundhed. Sundhedsprofilen 2013, gennemført via Region Syddanmark, viser at: Halvdelen af syddanskerne er overvægtige 19 procent af borgerne i Region Syddanmark ryger dagligt - det er et markant færre end i 2010 Hver femte borger drikker så meget alkohol, at de risikerer at udvikle en række sygdomme 34 procent af borgerne i Region Syddanmark har en eller flere langvarige sygdomme Godt syv procent har sjældent eller aldrig kontakt med deres familie Kommunerne i LAG SØM har forholdsvis lavt forbrug af lægebesøg og sengedage og borgerne har en relativt høj levetid. Sygehusbenyttelse I LAG SØM området har 46,25% af befolkningen benyttet sig af sygehuset i 2013, hvilket er højere end både landsgennemsnittet på 42,53% og gennemsnittet i Region Syddanmark på 44,49%. 84,87% af sygehusbesøgene har både været indlæggelser og ambulant behandling, mens 15,13% kun har været indlæggelse. Total set har patienterne været indlagt i gennemsnit 3,22 dage hvor landsgennemsnittet er 3,24 dage og gennemsnittet for Region Syddanmark er 3,34 dage. Side 11 af 44

12 Kilde: Ser man på de enkelte kommuner i LAG SØM området, så har 46,42% af borgerne i Nyborg Kommune været på sygehuset, i Svendborg Kommune var det 46,37% og i Faaborg-Midtfyn 46,01%. Kilde: Lægebesøg Det totale antal lægebesøg i 2013 for hele landet var , heraf i Region Syddanmark og i LAG SØM området. I hele landet har 68,99% af lægebesøgene været hos almen læge. I Region Syddanmark er tallet 71,43% og 68,79% i LAG SØM området. I de enkelte kommuner i LAG SØM området er tallene som følger: lægebesøg - 69,72% hos almen læge i Faaborg-Midtfyn Kommune lægebesøg - 68,93% hos almen læge i Svendborg Kommune lægebesøg - 66,96% hos almen læge i Nyborg Kommune Hvis man ser på besøg hos alle slags læger, ligger LAG SØM under gennemsnittet i forhold til hele landet såvel som for Region Syddanmark: Side 12 af 44

13 10,32 lægebesøg pr. indbygger i Faaborg-Midtfyn kommune 10,12 lægebesøg pr. indbygger i Nyborg Kommune 10,12 lægebesøg pr. indbygger i Svendborg Kommune De gennemsnitlige tal er 10,36 lægebesøg for hele landet og 10,34 lægebesøg i Region Syddanmark. Kilde: Natur, inkl. udnyttelse/benyttelse Landskabet i LAG SØM området er til lands præget af frugtbar moræneflade og derfor overordnet set intensivt udnyttet som land- og skovbrug. Men området kendes også for sine randmoræneformationer som Svanninge Bakker og Egebjerg Bakker og for tunneldals-landskaber som i området syd for Nyborg. Disse områder er mere ekstensivt udnyttet og der er fokus på naturbeskyttelse og offentlig tilgængelighed. En lang række af naturområderne er såkaldte Natura 2000-områder områder, udpeget for at beskytte en række truede, sårbare eller karakteristiske dyr, fugle, planter og naturtyper. Som eksempler herpå kan nævnes et stort område med skove og søer syd for Brahetrolleborg samt Svanninge Bakker. Sårbare naturtyper, som strandeng, eng, mose osv. er tillige beskyttet i henhold til naturbeskyttelseslovens 3. I gennemsnit er 5,27% af arealet omfattet af beskyttelserne mest i Faaborg-Midtfyn Kommune hvor tallet er 6,9% (kilde: Det Sydfynske Øhav og Storebælt ligger i LAG SØMs område. Disse farvande, kyststrækninger samt øer og holme udgør enestående naturværdier, og har et stort potentiale ift. vækst i turisme-erhvervet og tiltrækning af tilflyttere. Kysten langs LAG SØM området bruges i dag fortrinsvis til rekreative formål og ikke længere i særlig høj grad til erhvervssøfart og fiskeri. Her er mulighederne for friluftsaktiviteter overordentlig gode ikke mindst pga. øhavets lavvandede farvande, der giver gode betingelser for mange typer sejlsport og dermed er et turistmål med international appel. Ved Kirkeby og Stenstrup findes den såkaldte Issø et 35 kvadratkilometer stort område skabt under sidste istid og fra 1860 erne intensivt udnyttet som råstofområde til teglværksindustrien. I dag er der kun et enkelt teglværk tilbage. Tarup-Davinde området er en af flere åse, som er præget af intensiv grusgravning, og derfor til dels væk i dag. Gennem grusgravning er det flade landskab forvandlet til et naturområde med mange rene grundvandssøer. Der er anlagt P-pladser, bålpladser, stier og småveje, hvoraf nogle er markeret som cykelrute og området Side 13 af 44

14 rummer også Naturskolen og Åløkkestedet med naturinfo og foldere, som fortæller om området. Naturskolen er udgangspunktet for mange bestilte og offentlige ture. Grugravområdet ved Tarup-Davinde er delvis retableret som et frilufts- og naturområde. Området er velegnet til friluftsaktiviteter såsom at sejle, svømme, fiske, overnatte, lave mad over bål, gå i udendørs-skole eller bare gå en tur og nyde naturen. Ibjergåsen er fredet, da der i området findes flere begravelsespladser fra oldtiden. De ældste tilbage fra tidlig bondestenalder. Ved Bjerreby på Tåsinge fandt man i 1990 erne bentonit. Bentonit også kaldet gråt guld er en plastisk lerart med et højt indhold af mineralet montmorillonit, der holder vandet ude. Bentonit bliver gravet op og bl.a. brugt til vandtætte membraner, jernpelletering, dyrefoder, kattegrus, boremudder, støbesand, kosmetik, maling og papir. Friluftsliv har generelt høj prioritet i LAG SØM området. I 2012 blev Svendborg Kommune udpeget til årets friluftskommune. Opsummerende kan man sige, at LAG SØM rummer en råstofressource i form af god og intensivt opdyrket landbrugsjord og store naturområder med potentiale for vækst indenfor især turisme, oplevelsesøkonomi og bosætning. Og her er kystområderne meget betydningsfulde for mulighederne i LAG SØM. En række institutioner er etableret for at styrke den turistmæssige anvendelse af naturen: Naturturisme I/S er en tværkommunal udviklingsorganisation, som ejes af de fire sydfynske kommuner Faaborg-Midtfyn, Svendborg, Langeland og Ærø. En organisation, som bl.a. via projekterne Et øhav i verdensklasse og Den blå friluftsstrategi arbejder på at styrke og skabe vækst i den turismemæssige udnyttelse af øhavet. I kommunalt regi arbejdes der inden for LAG SØM området på at undersøge muligheder for at opbygge og udnytte nye alliancer med Lolland-Falster (den kommende Femern Bælt turistdestination ) og Sønderborg om turistmarkedet i Nordtyskland. Her tænkes især på sejlerturismen, men også indenfor andre turistsegmenter vil øget synlighed og kendskab til hinanden være interessant for området. Udvikling Fyn A/S, som blev etableret i 2012, tager sig af den fynske erhvervsudvikling på vegne af ejerkommunerne. Den specialiserede erhvervsservice varetages af Væksthuset og den basale erhvervsservice af ejerkommunerne. Erhvervs- og turismeorganisationen Udvikling Fyn - Destination Fyn er en central aktør i arbejdet medat skabe vækst i turismesektoren. Missionen er, at Udvikling Fyn skal være det fynske turisterhvervs foretrukne strategiske samarbejdspartner og katalysator for innovative vækstprojekter der skaber vækst i værdikæden på hele Fyn. Samtidig med et stort fokus på at udnytte kyst- og havområderne til at tiltrække turister og tilflyttere er der også meget opmærksomhed på bæredygtig brug af områderne. En stor del af kyststrækningerne og havet er Natura 2000 områder. En relativt stor del af LAG SØM området er privat ejet jord og en stor andel af mark og skov er ejet af herregårde i området. Andelen af statsjord er langt under landsgennemsnittet. Dette skaber et grundlag for nye samarbejdsmodeller mellem rekreative brugere og jordejere. Side 14 af 44

15 Erhvervsstruktur små, store virksomheder, iværksættere, arbejdspladser LAG SØM området er især præget af landbrug, skovbrug, metalvirksomheder, fødevarefremstilling, bygge- og anlæg, handel, transport, hoteller og restauranter, møbelindustri samt serviceerhverv. Rådgivnings- og reklamevirksomhed er i fremgang, mens eksempelvis bygge- og anlægsbranchen er gået tilbage. Kilde: Området har i alt virksomheder, et fald på 7,1% i perioden (Danmarks Statistik). Der er arbejdspladser i Svendborg Kommune, i Nyborg Kommune og i Faaborg-Midtfyn Kommune. Cirka 2/3 er private arbejdspladser. 6 virksomheder har over 250 ansatte, og 135 virksomheder har flere end 20 ansatte: 53 i Faaborg-Midtfyn Kommune, 52 i Svendborg Kommune og 30 i Nyborg Kommune. Mindre virksomheder med 0-20 ansatte er der af i Svendborg Kommune, i Faaborg-Midtfyn Kommune og 732 i Nyborg Kommune (Kilde: Greens 2014). En særdeles høj andel af de privatansatte i Faaborg-Midtfyn Kommune er ansat i fødevareindustrien, nemlig 28%, svarende til personer, heraf i primærsektoren. Landsgennemsnittet er 14%. Faaborg-Midtfyn Kommune er også usædvanlig ved at have 73,8% af de årige i beskæftigelse. Det er det tredjehøjeste tal på Fyn. Svendborg ligger på 71,6%, mens det for Nyborg er 71%. Fordelingen af jobs inden for de forskellige brancher, kan ses på næste side: Side 15 af 44

16 Kilde Som det fremgår af graferne og nedenstående skema, så er der forskel på antallet af jobs inden for de enkelte brancher i de enkelte kommuner. Kommunerne fremviser forskellige mønstre eksempelvis findes 49,10% af jobs i kategorien information og kommunikation i Svendborg området. 1 Landbrug, skovbrug og fiskeri 49,54% Faaborg-Midtfyn 2 Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed 47,58% Faaborg-Midtfyn 3 Bygge og anlæg 41,85% Faaborg-Midtfyn 4 Handel og transport mv. 45,21% Svendborg 5 Information og kommunikation 49,10% Svendborg 6 Finansiering og forsikring 42,98% Svendborg 7 Ejendomshandel og udlejning 48,00% Svendborg 8 Erhvervsservice 43,06% Svendborg 9 Offentlig administration, undervisning og sundhed 48,50% Svendborg 10 Kultur, fritid og anden service 48,42% Svendborg Kilde: Side 16 af 44

17 Uddannelsesgrad i erhvervslivet Arbejdsstyrken i LAG SØM området er ikke så veluddannet som i landet som helhed, især ikke i det private erhvervsliv. På grafen til nedenfor vises forskellen mellem andelen af beskæftigede i den private og offentlige sektor, der har en mellemlang videregående uddannelse eller en lang videregående uddannelse. Kilde: Kontur 2013 Svendborg Nyborg Faaborg-Midtfyn Hele landet Nyetableringer Antallet af nystiftede virksomheder i LAG SØM området toppede med 408 i Tallet var nede på 251 i I 2014 er der sket en bedring, idet der er registreret 285 i årets første 8 måneder (Kilde: Greens). Overlevelsesraten for nyetablerede virksomheder er 63% i Svendborg Kommune, 58% i Nyborg Kommune og 53% i Faaborg-Midtfyn Kommune. De nyetablerede virksomheder er vigtige for jobskabelsen i LAG SØMs område. Antallet af beskæftigede i nyetablerede virksomheder i LAG SØMs tre kommuner udgør 9,2% i Svendborg Kommune, 9,5% i Nyborg Kommune og 10,2% i Faaborg-Midtfyn Kommune af alle beskæftigede i den private sektor. Landsgennemsnittet er kun 8,2% (Kilde: Kontur 2013, Region Syddanmark). Tab af arbejdspladser Iværksætteri er med andre ord særdeles vigtigt for området, også set i lyset af en generel nedgang i antallet af arbejdspladser. Skemaet nedenfor illustrerer tabet af antallet af arbejdspladser i LAG SØM området Kilde: Kontur 2013 Svendborg Nyborg Faaborg-Midtfyn Side 17 af 44

18 Hvem bor i LAG SØM området? Primo 2014, boede der i alt borgere i LAG SØM området, en nedgang på borgere siden 2009 svarende til 1,84%. Finanskrisen i 2008 brød en ellers positiv udvikling. I Svendborg Kommune boede der primo borgere en nedgang på borgere (2,04%) siden Det er den største nedgang for kommunerne i LAG SØM - området. I Faaborg-Midtfyn Kommune har der været en nedgang på borgere (1,98%) siden Der boede borgere primo I Nyborg Kommune har nedgangen været lavest med 400 borgere (1,26%) og med et indbyggertal på borgere. Kilde: Landdistrikterne i de tre kommuner har lidt det største tab af borgere, nemlig 6,59% i perioden Der er dog lyspunkter, idet adskillige mindre byer med mindre end indbyggere i de tre kommuner har haft fremgang: I Nyborg kommune drejer det sig om byerne Måre, Ørbæk, Frørup, Ellinge, Aunslev og Langå. I Svendborg Kommune drejer det sig om Hundstrup, Rantzausminde, Ollerup, Vindeby, Skårup og Landet. I Faaborg-Midtfyn kommune drejer det sig om Horne, Vejle, Nørre Lyndelse, Rolsted, Tarup og Fjellerup. Tallene for de enkelte byer, kan ses i skemaer på de efterfølgende sider. Side 18 af 44

19 Udviklingen befolkningsmæssigt i Nyborg Kommune I Nyborg Kommune har der totalt været en tilbagegang på 400 indbyggere i 2014 i forhold til 2009, svarende til 1,26%. I landdistrikterne har tilbagegangen i primo 2014 været på 573 indbyggere svarende til en tilbagegang på 8,45% ift I byer med mindre end indbyggere har der primo 2014 været en tilbagegang på 386 indbyggere fra 2009 svarende til 2,54%. I Nyborg by, som er den eneste by med mere end indbyggere, har der været en tilflytning af indbyggere på 14 borgere en forøgelse på 0,08% ift. indbyggertallet i I Nyborg Kommune har følgende byer med mindre end indbyggere haft tilbagegang i folketallet: Vindinge, Refsvindinge, Hjulby, Svindinge, Tårup, Skellerup og Ullerslev. Følgende byer med mindre end indbyggere har haft fremgang i indbyggertallet siden 2009: Måre, Ørbæk, Frørup, Ellinge, Aunslev og Langå. Kilde: Side 19 af 44

20 Udviklingen befolkningsmæssigt i Svendborg Kommune I Svendborg Kommune har der totalt været en tilbagegang på indbyggere fra 2009 til Det er 2,04%. I landdistrikterne har tilbagegangen fra 2009 til 2013 været på 554 indbyggere, lig med 5,11%. I byerne med mindre end indbyggere har der primo 2014 totalt været en tilbagegang på 699 indbyggere svarende til 2,18%. Svendborg by, som er den eneste by med mere end indbyggere i kommunen, har også haft en tilbagegang på 507 indbyggere svarende til 1,87% ift I Svendborg Kommune har følgende byer med mindre end indbyggere haft tilbagegang i folketallet: Stenstrup, Kirkeby, Gudbjerg, Gudme, Hesselager, Lundeborg, Oure, Vejstrup, Vester Skerninge, Ulbølle, Troense, Åbyskov, Bjerreby og Lundby. Følgende byer med mindre end indbyggere, har haft fremgang i indbyggertallet ift. 2009: Hundstrup, Rantzausminde, Ollerup, Vindeby, Skårup og Landet. Kilde: Side 20 af 44

Flyttemønstre og boligmarkedet

Flyttemønstre og boligmarkedet og boligmarkedet Dette tema beskriver befolkningsudvikling i Faaborg-Midtfyn Kommune. Befolkningsudvikling er vigtigt viden for kommunen, da befolkningstallet udgør grundlaget for en væsentlig del af kommunens

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler. Regional udvikling Strategi og Analyse

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler. Regional udvikling Strategi og Analyse Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler Regional udvikling Strategi og Analyse Indledning Hovedformålet med rapporten er at give en kvantitativ beskrivelse af uddannelsesniveauet

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

konklusioner borgerne

konklusioner borgerne Borgerne Dette afsnit beskriver borgerne i Faaborg-Midtfyn Kommune. Borgernes karakteristika påvirker i væsentlig grad hvilke services, kommunen skal levere. Derudover sætter borgerne i høj grad rammerne

Læs mere

MONITORERING UDVIKLING FYN 2011. Nøgletal for strategiske mål i Udvikling Fyn

MONITORERING UDVIKLING FYN 2011. Nøgletal for strategiske mål i Udvikling Fyn MONITORERING UDVIKLING FYN 2011 Nøgletal for strategiske mål i Udvikling Fyn Rapporten Udvikling Fyns strategiske fokus i de første leveår udgøres af fem væksttemaer. De fem væksttemaer, vi tror på, er

Læs mere

Tal og Trends 2010 Holstebro Kommune

Tal og Trends 2010 Holstebro Kommune Tal og trends 2011 Indhold Indledning....................................................... 3 Befolkning....................................................... 5 Befolkningsudvikling 2006-2010......................................

Læs mere

LAG Faaborg-Midtfyn. Projektstøtte i Faaborg-Midtfyn Kommune. Med midler fra Landdistriktprogrammet 2007 2013. LAG Faaborg-Midtfyn - 12 -

LAG Faaborg-Midtfyn. Projektstøtte i Faaborg-Midtfyn Kommune. Med midler fra Landdistriktprogrammet 2007 2013. LAG Faaborg-Midtfyn - 12 - LAG Faaborg-Midtfyn Projektstøtte i Faaborg-Midtfyn Kommune Med midler fra Landdistriktprogrammet 2007 2013 Vi støtter projekter, som Skaber attraktive levevilkår i landdistrikterne Skaber nye arbejdspladser

Læs mere

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020 1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER Randers Kommune - Visionsproces 2020 Viden, vækst og virksomheder Her beskrives en række udfordringer på arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet Færre beskæftigede i industrien,

Læs mere

Udvikling i landdistrikterne - Lokal udviklingsstrategi og muligheder for støtte

Udvikling i landdistrikterne - Lokal udviklingsstrategi og muligheder for støtte Udvikling i landdistrikterne - Lokal udviklingsstrategi og muligheder for støtte Fødevareministeriets Netværkscenter Hvad er en udviklingsstrategi? En overordnet beskrivelse af de aktiviteter, aktionsgruppen

Læs mere

Metode: - at man gør brug af lokale ressourcer danner en Lokal Aktionsgruppe.

Metode: - at man gør brug af lokale ressourcer danner en Lokal Aktionsgruppe. Referat fra offentligt informationsmøde om lokale aktionsgrupper Onsdag d. 30. maj kl. 19 21.30 Bernstorffminde efterskole, Bernstorffminde 4, 5600 Faaborg Ca. 75 deltagere Landdistriktskoordinator Jens

Læs mere

Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv.

Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv. Strategi for implementering af visionen Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv. Indhold Indledning...3

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen Vejledning om støtte fra Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra Vi støtter projekter, som Understøtter udviklingen af unikke lokalsamfund med fokus på levevilkår, sundhed og bæredygtighed Herefter

Læs mere

SKABELON TIL SLUTRAPPORT for projekter under ordningen om etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår landdistrikterne

SKABELON TIL SLUTRAPPORT for projekter under ordningen om etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår landdistrikterne SKABELON TIL SLUTRAPPORT for projekter under ordningen om etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår landdistrikterne Udgave august 2012 Slutrapporten skal indeholde en beskrivelse af projektet

Læs mere

Byregion Fyn. Hvorfor samarbejder de fynske kommuner?

Byregion Fyn. Hvorfor samarbejder de fynske kommuner? Byregion Fyn Hvorfor samarbejder de fynske kommuner? Hvad betyder det egentlig, når vi på Fyn er begyndt at tale om en byregion? Definition af en byergion Et forsøg på en definition af en byregion De store

Læs mere

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning Landdistriktspolitikken for Ikast-Brande Kommune Visioner og indsatsområder August 2011 Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune 4 Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer

Læs mere

De Nordjyske Byggesten 2014 Fakta og udfordringer

De Nordjyske Byggesten 2014 Fakta og udfordringer De Nordjyske Byggesten 2014 Fakta og udfordringer Forord I oktober 2011 udsendte De nordjyske byggesten for udvikling og vækst. Det skete for at give et faktuelt billede af Region Nordjylland. Rapporten

Læs mere

Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark. v. departementschef Claes Nilas

Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark. v. departementschef Claes Nilas Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark v. departementschef Claes Nilas Tendensen: urbanisering Urbanisering: Stigende koncentration af et samfunds befolkning i byerne. Befolkningsudviklingen

Læs mere

ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET

ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET (side 80-91) 80 Erhvervs- og udviklingsudvalget Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning

Læs mere

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Gennemgang af danskernes deltagelse i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltog i i et voksen- eller efteruddannelsesforløb. Den største

Læs mere

Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet

Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet Regionsrådet Politisk valgt Valg I november 2009 41 medlemmer Carl Holst (V) 2 1 region - 22 kommuner Areal: 12,191 km 2 Indbyggertal: 1,2 millioner 3

Læs mere

Danmark i forandring

Danmark i forandring Danmark i forandring Kommunernes syn på udvikling i landdistrikterne KL s nye strategiprojekt om Danmark i forandring Vækstplan for turisme Lokale Aktionsgrupper Grøn nedrivning Danmark i hastig forandring

Læs mere

Diskussionspapir 17. november 2014

Diskussionspapir 17. november 2014 Diskussionspapir 17. november 2014 Tema 6: Infrastruktur Forberedt for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til konferencen Industrien til debat. Virksomheder er afhængige af hurtig og billig transport

Læs mere

Lokaldrevet udvikling i de danske landdistrikter 2014-2020

Lokaldrevet udvikling i de danske landdistrikter 2014-2020 INFORMATIONSMØDE Lokaldrevet udvikling i de danske landdistrikter 2014-2020 - for jer der vil bidrage til udvikling af lokalsamfundet Afdelingschef Christian Lützen Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Læs mere

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd Lokalråd og Toksværd Lokalområde / Toksværd Vi ønsker et stærkt lokalsamfund bygget på sammenhold, omsorg og gensidig respekt! Vi vil være synlige Lokalråd og Toksværd Forord: Hvad og hvorfor har vi sat

Læs mere

Udviklings- og driftsmål

Udviklings- og driftsmål Udviklingsmål koblet til Byrådets Vision Indsatsområde/ Arbejdspladser Der skal skabes flere arbejdspladser. Bosætning Der skal tiltrækkes flere bosættere i Slagelse Kommune. Flere arbejdspladser i h.t.

Læs mere

Arbejdsmarkeds uddannelsesudfordringer i Region Sjælland v/ Regionsdirektør Jan Hendeliowitz. Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland

Arbejdsmarkeds uddannelsesudfordringer i Region Sjælland v/ Regionsdirektør Jan Hendeliowitz. Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Arbejdsmarkeds uddannelsesudfordringer i Region Sjælland v/ Regionsdirektør Jan Hendeliowitz Ledighedsprocent Ledighedsudvikling (sæsonkorrigeret) i Region Sjælland

Læs mere

Bygge og anlæg Detailhandel Erhvervsservice Fødevarer. Vækststrategi 2014-2020 For Nordfyns Kommune

Bygge og anlæg Detailhandel Erhvervsservice Fødevarer. Vækststrategi 2014-2020 For Nordfyns Kommune Bygge og anlæg Detailhandel Erhvervsservice Fødevarer Vækststrategi 2014-2020 For Nordfyns Kommune 13-06-2013 Indhold 1. Fokusering af Nordfyns vækststrategi... 3 2. Situationsanalyse... 5 3. Gode erhvervsmæssige

Læs mere

Indsatsområde 7. Erhverv - Vi rykker tættere på - erhvervsudvikling og kompetenceløft. 7.1 Virksomheder og erhverv

Indsatsområde 7. Erhverv - Vi rykker tættere på - erhvervsudvikling og kompetenceløft. 7.1 Virksomheder og erhverv Uddannelse, erhverv, beskæftigelse - og selve arbejdspladsen har stor betydning for de fleste mennesker. Arbejdet eller erhvervet er i høj grad med til at skabe identitet for den enkelte, ligesom dette

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Strategi for den lokale aktionsgruppe for Odder og Hedensted Kommune LAG Odder-Hedensted www.lagoh.dk

Strategi for den lokale aktionsgruppe for Odder og Hedensted Kommune LAG Odder-Hedensted www.lagoh.dk Strategi for den lokale aktionsgruppe for Odder og Hedensted Kommune LAG Odder-Hedensted www.lagoh.dk 1 Indledning og praktiske oplysninger: Ved lokalstyret udvikling tager lokale aktører ansvar for etableringen

Læs mere

Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet

Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet 27. okt. Svendborg Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet Lidt om Naturturisme I/S Projektets dele Overnatning med

Læs mere

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK kreative kompetencer BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Kreative kompetencer Udbud Beskæftigelse Værditilvækst Iværksætteri Uddannelse Efterspørgsel Kreative kompetencer.indd 1 16-02-2011 16:23:15

Læs mere

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND 62 ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND PENDLINGEN OVER ØRESUND Udviklingen i pendlingsstrømmen over Øresund har primært fundet sted mellem Sydvestskåne og den danske del

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler. Regional udvikling Strategi og Analyse

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler. Regional udvikling Strategi og Analyse Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler Regional udvikling Strategi og Analyse Indledning Hovedformålet med rapporten er at give en kvantitativ beskrivelse af uddannelsesniveauet

Læs mere

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Silkeborg kommune

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Silkeborg kommune En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Silkeborg kommune Beskæftigelsesregion Midtjylland April 11 INDHOLDSFORTEGNELSE UDVIKLINGEN I UDBUDDET AF ARBEJDSKRAFT 3 Befolkningen Arbejdsstyrken Ledigheden UDVIKLINGEN

Læs mere

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne Uddybende projektbeskrivelse Ridestier på Sydfyn og Øerne Indledningsvis præsenteres partnerskabet Naturturisme I/S, og den udvikling som partnerskabet har besluttet at igangsætte på Sydfyn og Øerne. Dette

Læs mere

Et helt Danmark. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Afdelingschef Christian Lützen, clu@mbbl.dk

Et helt Danmark. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Afdelingschef Christian Lützen, clu@mbbl.dk Et helt Danmark Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Afdelingschef Christian Lützen, clu@mbbl.dk Den kongelige forestilling at bestemme at der oprettes et Ministerium for By, Bolig og Landdistrikter,

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Højeste fuldførte uddannelse Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Befolkningens uddannelsesmæssige baggrund i Aarhus, 2013 Befolkningen i Aarhus og København har pr. 1. januar 2013 generelt

Læs mere

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Marts 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for marts 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Regional Udviklingsplan EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Virksomheder Beskæftigelse Omsætning Udvikling SYDDANSKE EKSPORTVIRKSOMHEDER VIDEN TIL VÆKST EKSPORTEN I TAL er et initiativ

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning juni 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport indeholder

Læs mere

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Analyse af brugerne af den lokale og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1: Hovedresultater fra Profilanalyse

Læs mere

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET Det brændende spørgsmål Yderkantsområdets centrale karakteristika Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i "yderkantsområdet? Definition af yderkantsområdet Yderkantsområdet

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2015-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2016 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2015-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2016 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2015-2016 Bilag til Beskæftigelsesplan 2016 Jobcenter Vordingborg August 2015 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2015-2016 Vordingborg Kommune havde ved starten

Læs mere

2012-2022. Gudbjerg et rart sted at bo!

2012-2022. Gudbjerg et rart sted at bo! 2012-2022 Gudbjerg et rart sted at bo! Denne udviklingsplan er en del af LAG Svendborgs projekt Udviklingsplaner for lokalsamfund i Svendborg Kommune også kendt under navnet Visionsplaner eller Hvor skal

Læs mere

i Mariager Kommune gennem de senere år, har hovedsageligt været mindre håndværksvirksomheder etableret af lokale.

i Mariager Kommune gennem de senere år, har hovedsageligt været mindre håndværksvirksomheder etableret af lokale. Erhvervsudvikling Erhvervsprofil Sammenholdes Mariager Kommuamtsgennemsnittet, tegner der sig et overordnet billede af en typisk landkommune. Dette billede går til en vis grad igen når der sammenlignes

Læs mere

Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007

Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007 Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007 KOLOFON Forfatter: Kunde: Martin Kyed, Anne Raaby Olsen, Mikkel Egede Birkeland og Martin Hvidt Thelle Randers Kommune Dato: 21. september

Læs mere

Forslag til Strategisk udviklingsplan for Fjordklyngen

Forslag til Strategisk udviklingsplan for Fjordklyngen Forslag til Baggrund I det nordvestlige hjørne af Viborg Kommune ligger landsbyerne Ulbjerg, Skringstrup, Sundstrup, Nr. Rind, Låstrup og Skals. Disse seks landsbyer, som igennem nedenstående forløb, er

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Gode råd til kommunalbestyrelsen sammenfatning af gruppearbejdet

Gode råd til kommunalbestyrelsen sammenfatning af gruppearbejdet Møde om borgerbudgetter den 16. marts 2015 Gode råd til kommunalbestyrelsen sammenfatning af gruppearbejdet Hvilke temaer, synes du er vigtigst, når vi samme skal udvikle kommunen med borgerbudgetter Hvem

Læs mere

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen Afslutningskonference 24. november 2014 Mogens Kragh Andersen Formand for styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale 1 Disposition for velkomst Hvordan arbejdes der med uddannelse regionalt under Syddansk

Læs mere

Forslag til strategi for byfornyelsesindsats i landområder landsbypuljen Svendborg Kommune.

Forslag til strategi for byfornyelsesindsats i landområder landsbypuljen Svendborg Kommune. Forslag til strategi for byfornyelsesindsats i landområder landsbypuljen Svendborg Kommune. 1. Baggrund. Der er på finansloven for 2014 afsat 200 mio. kr. i statsstøtte til kommunerne med henblik på byfornyelse

Læs mere

Årsmøde 2012. Beretning

Årsmøde 2012. Beretning Årsmøde 2012 Beretning New deal..! 30. marts 2012 v/ formand Steffen Husted Damsgaard A - medlemmer Landsforeningen af Menighedsråd Landsforeningen for Økosamfund Plantning & Landskab B - medlemmer Assens

Læs mere

FÅBORG MIDTFYN KONKURRENTANALYSE 19.01.2009 LANGELAND: "Vores Ø" SVENDBORG: "Cittaslow mere mellem øerne" ODENSE: "At lege er at leve" (bruges perifært) ASSENS: "Mulighedernes land" Nyborg: "De bedste

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Juni 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for juni 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

Overvågningsnotat 2011

Overvågningsnotat 2011 Overvågningsnotat 211 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK I henhold til Lov om erhvervsfremme har de regionale vækstfora til opgave at overvåge de regionale og lokale vækstvilkår. Med dette overvågningsnotat

Læs mere

Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015

Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015 Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015 Program 19.00 Velkomst v. borgmesteren 19.15 Oplæg om planstrategien v. Anders Rask og Jan Ipland 19.35 Afklarende spørgsmål 19.45 Kaffepause 20.00

Læs mere

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015 Dansk byplan laboratorium den 10. marts 2015 1 Kilde: Kontur, Svendborg, 2013 Vi er blevet færre befolkningsudvikling i procentvis ændring, 2008-13 Kilde: kontur, Svendborg, 2013 og vi bliver ældre: procentvis

Læs mere

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK SYDDANMARK I TAL BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK NO.21 Den afgørende rapport I en ny rapport bliver det endnu en gang slået fast, at Vestdanmark er den vigtigste handelspartner for det nordlige

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilken type af forsøgsprojekter kan der ydes

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Landbyrådsrepræsentanten fra Voldum og Lokalrådet i Voldum inviterede

Læs mere

Esbjerg Kommune er ny energi

Esbjerg Kommune er ny energi for Esbjerg Kommune Esbjerg Kommune er ny energi Esbjerg Kommune har mange kvaliteter både indenfor kultur, erhvervsliv, sport og uddannelsesområdet, blot for at nævne nogle. Men vi skal videre det er

Læs mere

VI VOKSER SAMMEN I FREDERIKSHAVN SPEJDERNES LEJR 2017 PÅ KNIVHOLT

VI VOKSER SAMMEN I FREDERIKSHAVN SPEJDERNES LEJR 2017 PÅ KNIVHOLT VI VOKSER SAMMEN I FREDERIKSHAVN SPEJDERNES LEJR 2017 PÅ KNIVHOLT KOM TIL FREDERIKSHAVN, HVOR VI KAN VOKSE SAMMEN I Frederikshavn Kommune ser vi Spejdernes Lejr 2017 som et samarbejdsprojekt, hvor parterne

Læs mere

STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK

STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK 7. februar 2008 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 FORDELIG OG LEVEVILKÅR Resumé: STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK Der er stor forskel på toppen og bunden i Danmark. Mens toppen, den gyldne

Læs mere

Odenses og Fyns udvikling hænger sammen der er en god balance mellem opland og center og der er enighed om at styrke Odense og Fyn set som et hele.

Odenses og Fyns udvikling hænger sammen der er en god balance mellem opland og center og der er enighed om at styrke Odense og Fyn set som et hele. NOTAT Plankontoret Flakhaven 2 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 66131372 Fax 65908978 E-mail bmf@odense.dk De fynske ønsker til Landsplanredegørelse 2009 Fyn er et vækstområde med mange potentialer vi

Læs mere

Udviklingsstatistik for Silkeborg Kommune

Udviklingsstatistik for Silkeborg Kommune Udviklingsstatistik for Silkeborg Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Sammenfatning... 2 1. Folketal... 6 1.1 Indbyggertal...6 1.2 Aldersfordeling for Silkeborg Kommune...7 1.3 Aldersfordeling i sammenligningskommunerne...8

Læs mere

Beskæftigelsespolitiske udfordringer og beskæftigelsesindsatsen i Midtjylland. v. regionsdirektør Palle Christiansen

Beskæftigelsespolitiske udfordringer og beskæftigelsesindsatsen i Midtjylland. v. regionsdirektør Palle Christiansen Beskæftigelsespolitiske udfordringer og beskæftigelsesindsatsen i Midtjylland v. regionsdirektør Palle Christiansen Hovedproblemet på sigt 2 Indeks: 2009=100 2009 2012 2015 2018 2021 2024 2027 2030 2033

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK. for Vejen Kommune

ERHVERVSPOLITIK. for Vejen Kommune ERHVERVSPOLITIK for Vejen Kommune 2011-2015 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Fotos: Vejen Kommune Udarbejdelse: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Layout

Læs mere

Hvorfor flytte til Fyn?

Hvorfor flytte til Fyn? Hvorfor flytte til Fyn? Hvorfor flytte til Fyn i stedet for til f.eks. Sjælland eller Jylland? Folk siger altid, at de vil bo i nærheden af NATUREN Folk siger altid, at de vil bo i nærheden af NATUREN

Læs mere

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4923 Fax +45 8888 5501 Dato: 30. marts 2011 Sagsnr.: 201003505-4 Anni.Berndsen@middelfart.dk

Læs mere

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Sjællad sleden Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Hvad skal I bl.a. høre om? Naturparker som mulighed Regional Udviklingsstrategi Regional analyse Naturparknetværk Støtte

Læs mere

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 %

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 % Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune) 1. Projektets titel Erhvervsmesse 2015 i Køng-Lundby 2. Beløb der søges finansieret af LUP-puljen Hvilket beløb søges fra LUP-puljen: ca. 32.000 kr. Hvor

Læs mere

konklusioner erhvervsliv

konklusioner erhvervsliv Dette afsnit beskriver erhvervslivet og dets udvikling i kommunen. Erhververne påvirker i høj grad bosætningen og beskæftigelsen i kommunen, da 55% af borgerne bor i samme kommune, som de arbejder i. Erhvervsbrancherne

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016 Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg Juni 2014 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016 Vordingborg Kommune havde ved starten af

Læs mere

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

NP Vadehavet. Betydning for turisme-og erhvervsudvikling

NP Vadehavet. Betydning for turisme-og erhvervsudvikling NP Vadehavet Betydning for turisme-og erhvervsudvikling Nationalpark som begreb Kendt fra hele verden Yellowstone -verdens første nationalpark i 1872 Grønlands nationalpark fra 1974 -verdens største med

Læs mere

Faaborg - tættere på hav og natur

Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg Faaborg er omgivet af større naturområder og sammen med byens kystnære beliggenhed giver det et særdeles godt udgangspunkt for mange rekreative aktiviteter. Faaborgs

Læs mere

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Denne publikation er en del af Region s årlige uddannelsesindblik. I denne publikation beskrives

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Svendborg set udefra Råstof fra tilflytterseminar 6. september 2008

Svendborg set udefra Råstof fra tilflytterseminar 6. september 2008 Svendborg set udefra Råstof fra tilflytterseminar 6. september 2008 Indspil fra workshop 1. runde Styrker Bymæssige kvaliteter Skønne omgivelser, gratis oplevelser (kultur) Svendborg Sund Havet Mod Motorvejen

Læs mere

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land BEK nr 521 af 27/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. maj 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen j.nr. NST-909-00037 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Fyld dit balkort: Aktørerne ved bordene!

Fyld dit balkort: Aktørerne ved bordene! Aftenens program: 16:30-16:45: Nina fra Naturturisme I/S: intro samt inspiration om pakker, koncepter og former for samarbejder 16:45-17:00: Introduktion af deltagerne 1 min. hver: sted/produkter/forventninger

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

Erhvervsudvikling på Samsø. Handlingsplan

Erhvervsudvikling på Samsø. Handlingsplan Erhvervsudvikling på Samsø Handlingsplan 2007-2008 1. Indledning Erhvervsudviklingsstrategien for Samsø 2007-2013 er godkendt af Samsø Kommunalbestyrelse den 23. januar 2007 og af Samsø Vækstudvalg den

Læs mere

Befolkning. Befolkningsudvikling i procent. Herunder præsenteres to diagrammer og en tabel, der viser befolkningens relative størrelse frem til 2024:

Befolkning. Befolkningsudvikling i procent. Herunder præsenteres to diagrammer og en tabel, der viser befolkningens relative størrelse frem til 2024: Befolkning Udviklingen i både antallet af borgere og borgerens aldersfordeling den demografiske udvikling har stor betydning for hvordan kommunen skal udvikle og drive de kommunale servicetilbud, samt

Læs mere

%"& ' (#)! *!+ #$$! - " "$! $!!#".! / ", "#& # # & & %" # (

%& ' (#)! *!+ #$$! -  $! $!!#.! / , #& # # & & % # ( !! "#$! %"& ' (#)! *!+ #$$!,# - " "$! $!!#".! / " -##% # "#, "#& # # & & %" # (!"#$%&'& ( ' () Procent 0 5 10 15 20 25 30 35 Højeste fuldførte uddannelse Grundskole Almengymnasial udd. Erhvervsgymnasial

Læs mere

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt bredt. Specielt har industrien været hårdt ramt, hvor knapt hver femte arbejdsplads er forsvundet under

Læs mere

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme.

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme. 1 Nytårskur FET 2014 den 22. januar kl. 17-19.00 Kære Alle. Velkommen til nytårskuren, velkommen til et nyt år. På øen kan vi ligeledes byde velkommen til et nyt byråd. Nye udvalgsformænd og ikke mindst

Læs mere

Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde

Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde Når unge tager en uddannelse giver det gode kort på hånden. Nye beregninger foretaget af AE viser således, at unge der får en ungdomsuddannelse har en

Læs mere

Analyse segregering i de fire største danske byområder

Analyse segregering i de fire største danske byområder 17-3-2014 Analyse segregering i de fire største danske byområder 1 Indledning Segregering betegner en overrepræsentation eller koncentration af forskellige persongrupper i bestemte områder eksempelvis

Læs mere

Landdistrikternes Fællesråd afholdt udviklingsseminar 28. oktober 2011 i Thyregod Kursuscenter, med følgende program

Landdistrikternes Fællesråd afholdt udviklingsseminar 28. oktober 2011 i Thyregod Kursuscenter, med følgende program Landdistrikternes Fællesråd afholdt udviklingsseminar 28. oktober 2011 i Thyregod Kursuscenter, med følgende program 09.30 Registrering og morgenkaffe 10.00 Velkommen til seminar og gennemgang af program

Læs mere