Lokal udviklingsstrategi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokal udviklingsstrategi"

Transkript

1 Den Lokale AktionsGruppe for Syd-, Øst- og Midtfyn (LAG SØM) Lokal udviklingsstrategi under landdistriktsprogrammet for perioden November 2014 Side 1 af 44

2 Indhold A. Navn og adresse... 4 B. Kontaktperson... 4 C. Bilag... 4 D. Redegørelse for processen for udarbejdelse af strategien... 5 E. Analyse af området... 7 F. Strategiens vision og handlingsplan, mål, aktiviteter og forventede resultater G. Andre planlagte mål og målsætninger H. Aktionsgruppens forvaltning af strategiens gennemførelse I. Finansiering af strategien og tidsplan J. Prioriteringskriterier for udvælgelse af ansøgninger til tilskud K. Bemærkninger og eventuelle andre overvejelser, aktionsgruppen har gjort sig L. Underskrifter Bilag Side 2 af 44

3 Kort resumé af strategien Den Lokale AktionsGruppe for Syd-, Øst- og Midtfyn (LAG SØM) dækker Svendborg, Nyborg og Faaborg-Midtfyn Kommuner. Et område, som har mange unikke ressourcer såsom naturarven, kulturarven, kysterne, det kulinariske samt mange områder med specifikke særkender. Ifm. deltagelse i Landdistriktsprogrammet forventer LAG SØM i 2020 at have bidraget til at skabe vækst i erhverv og turisme og styrket bosætningen i landdistrikterne i de tre kommuner. LAG SØMs mission er gennem udnyttelse af de enestående natur- og kulturressourcer samt erhvervspotentialer, som området som helhed rummer, at øge beskæftigelsen og turismen samt forbedre rammevilkårene i landdistrikterne i det geografiske område. LAG SØM vil skabe arbejdspladser og styrke bosætningen igennem følgende mål: - Styrke erhvervsudviklingen i landdistrikterne ved etablering og videreudvikling af mindre virksomheder - Styrke turismen, specielt med fokus på erhvervs- og fødevareturisme samt kystnære aktiviteter - Styrke udviklingen af tværkommunale og transnationale erhvervssamarbejdsprojekter - Styrke udviklingen af fælles ressourcer i de tre kommuner - Styrke udviklingen af de enkelte områders specifikke særkender og udviklingspotentialer Ifm. gennemførelse af strategien, har LAG SØM stor fokus på aktiviteter, der tager afsæt i det unikke ved stedet. Det unikke som fremhæver området og giver det identitet. LAG SØM lægger også stor vægt på at udviklingsstrategien bliver gennemført iht. LEADER principperne. Side 3 af 44

4 A. Navn og adresse A.1. Navn på den lokale aktionsgruppe: Den Lokale AktionsGruppe for Syd-, Øst- og Midtfyn (LAG SØM) A.2. Den lokale aktionsgruppes adresse Rosevej 11, 5762 Vester Skerninge A.3 Aktionsgruppens adresse A.4. Aktionsgruppens telefonnummer B. Kontaktperson (formand for den lokale aktionsgruppe) B.1. Formand: Kurt Sorknæs B.2. Formandens adresse (vejnavn, postnummer og by): Rosevej 11, Ballen, 5762 Vester Skerninge B.3. Telefonnummer: B C. Bilag C.1. Dokumenter der vedlægges den lokale udviklingsstrategi: 1. Mail udsendt til aktører i LAG Nyborg Kommune 2. Mail udsendt til aktører i Faaborg Midtfyn Kommune 3. Mail udsendt til aktører i Svendborg Kommune 4. Mail udsendt til medlemmer af LAG Syd-, Øst- og Midtfyn 5. Input modtaget fra aktører i de tre kommuner på baggrund af udsendte s 6. Dokumentation for annoncering af ekstraordinær generalforsamling den 12. november Referat fra den ekstraordinære generalforsamling 8. Godkendelse fra Region Syddanmark af 9. Godkendelse fra Nyborg Kommune af 10. Godkendelse fra Faaborg-Midtfyn Kommune af 11. Godkendelse fra Svendborg Kommune af Side 4 af 44

5 D. Redegørelse for processen for udarbejdelse af strategien D.1 Inddragelse af lokale aktører i strategiens tilblivelse Redegørelse for inddragelse af centrale aktører i udarbejdelse af udviklingsstrategien LAG SØM har inddraget centrale aktører fra de fire socioøkonomiske grupper borgere, foreningslivet, erhvervslivet og de offentlige myndigheder i processen. LAG SØM har gennemført en brainstorm den 24. september 2014, og drøftet hvilke indsatsområder der er vigtige ift. udviklingen af landdistrikterne i de tre kommuner. Brainstormen gav mange spændende input indenfor: Turisme (bestyrelsesmedlemmerne havde fokus på udvikling langs kysterne, indenfor natur, fødevarer, erhvervsudvikling, aktiviteter ift. filmbranchen, motion i det offentlige rum, det maritime og oplevelsesøkonomi) Microvirksomheder (bestyrelsen havde her fokus på de lokale gode ideer, fødevarer, film- support, pakkesamarbejde ift. turistvirksomheder, citta slow, events m.m.) Kultur kunst teater kunsthåndværk (her havde bestyrelsens fokus på aktiviteter, som skaber arbejdspladser) Attraktive lokalområder med fokus på bosætning (her havde bestyrelsen fokus på aktiviteter, som skaber motion i det offentlige rum og udnytter områdets særpræg) Uddannelse (her havde bestyrelsen fokus på aktiviteter ifm. filmbranchen og fri-, efter- og højskolerne i hele området) Til udarbejdelse af udviklingsstrategien, har LAG Svendborg indgået en aftale med konsulent Merethe Juul Thysen, Landdistriktshuset, som står for at indhente de nødvendige oplysninger og udarbejde materialet for LAG SØM. 7. oktober blev der sendt mails ud til medlemmer af de tidligere lokale aktionsgrupper samt andre centrale aktører nævnt herover med opfordring til at komme med input til indsatsområder i LAG SØMs udviklingsstrategi. 8. oktober blev der sendt til medlemmerne med opfordring til at de også skulle komme med input til indsatsområder i LAG SØMs udviklingsstrategi. 19. oktober havde LAG SØM modtaget 26 input til udviklingsstrategien, som bestyrelsen har taget hensyn ifm. udarbejdelsen af grundlaget for det fremtidige arbejde. Kommunerne er blevet inddraget på lige fod med de øvrige aktører i området, så LAG SØM har taget udgangspunkt i de input, som er modtaget, kommunernes kommuneplan ift. indsatsområder i udviklingsstrategien samt input fra de bestyrelsesmedlemmer, som kommer fra de enkelte kommuner. Bestyrelsen har igennem vores tilknyttede konsulent fået input fra Region Syddanmark, som skal til at igangsætte en proces ifm. udarbejdelse af en regional vækst- og udviklingsstrategi. 21. oktober gennemgik LAG SØMs bestyrelse udkastet til udviklingsstrategien, som konsulenten har udarbejdet på baggrund af de indkomne input. Samme uge, blev der indsendt annonce til ugeaviserne, som dækker det geografiske område. Heri blev den ekstraordinære generalforsamling, som blev afholdt den 12. november 2014 på Ryslinge Efterskole, annonceret. Side 5 af 44

6 I uge 44 holdt LAG SØMs formand, næstformand og den tilknyttede konsulent møder med hhv. Nyborg Kommune, Faaborg-Midtfyn Kommune, Svendborg Kommune, Udvikling Fyn samt Naturturisme I/S. Formålet med møderne var at styrke samarbejdet mellem organisationerne og LAG SØM. På møderne med kommunerne, var der enighed om, at der var mulighed for samarbejde indenfor aktiviteter langs kysten, fødevarer m.m. Samtidig blev mulighed for mellemfinansiering via kommunerne for almennyttige projekter drøftet. På mødet med Udvikling Fyn blev specielt muligheden for samarbejde ift. fødevare og turisme drøftet. På mødet med Naturturisme I/S blev muligheden for samarbejde indenfor deres indsatsområde drøftet. 5. november godkendte LAG SØMs bestyrelse den tilrettede udgave af udviklingsstrategien. Redegørelse for gennemførelse af den lokale godkendelsesprocedure Godkendelse af medlemmerne Det er meget vigtigt for LAG SØM at medlemmerne har godkendt udviklingsstrategien, og derfor er de blevet indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling den 12. november Ved samme lejlighed, blev deltagerne informeret om ansøgningsprocedure og første ansøgningsfrist, som LAG SØM har planlagt til primo februar Se referatet fra den ekstraordinære generalforsamling. Godkendelse af de offentlige myndigheder Den lokale udviklingsstrategi er sendt til de tre kommuner samt Region Syddanmark til godkendelse iht. procedurerne udmeldt fra Ministeriet fra By, Bolig og Landdistrikter. Udviklingsstrategien er godkendt iht. medsendte bekræftelser fra de enkelte offentlige myndigheder. Side 6 af 44

7 E. Analyse af området E. 1 Situationsbeskrivelse af området og en analyse af de lokale udfordringer, udviklingsbehov og potentialer: Infrastruktur Infrastrukturen i LAG SØMs område er forholdsvis god sammenlignet med Region Syddanmark generelt og området har derfor et grundlæggende potentiale for vækst qua den gode infrastruktur. LAG SØM dækker dog over et område med store trafikale forskelle. Nyborg Kommune ligger godt rent infrastrukturelt placeret midt på Danmarks hovedtrafikkorridor i øst-vestgående retning (motorvej E20 og Storebæltsforbindelsen). Svendborg Kommune har både motorvej og togforbindelse til Odense. Faaborg- Midtfyn Kommune har både motorvej og tog gennem den østlige del af kommunen, mens den sydvestlige del mangler tog og motorvejsforbindelse. Dog er der en færge til Als herfra. Der er store udfordringer ift. befordring med busser i hele området pga. dårlige forbindelser. Generelt er der - set i relation til Region Syddanmark - forholdsvis god adgang til arbejdspladser, hvis man ser på antallet af arbejdspladser, der kan nås i bil inden for en time. Den kommende Femern-forbindelse forventes at være et vigtigt potentiale for LAG SØM området. Mobiltelefoni og bredbånd Den sydlige del af området er takket været nedgravning af fiberkabler i og omkring Svendborg by godt udstyret med hurtige internetforbindelser, ligesom Nyborg by samt de større byer i Faaborg-Midtfyn Kommune har rimelige bredbåndsforhold (Faaborg, og Ringe). I yderområderne, hvor bebyggelserne ofte ligger spredt mellem store skove og landbrugsområder, mangler hurtige bredbåndsforbindelser og mobilforbindelserne her er flere steder meget dårlige. Uddannelse Uddannelsesniveauet blandt borgerne er, som det vil fremgå herunder, generelt lavere end gennemsnittet for Danmark. Ift. befolkningens højeste fuldførte uddannelse for de årige inden for de enkelte kategorier forholder det sig som følger sammenlignet med Region Syddanmark og hele landet: Uddannelsesniveau LAG SØM Region Syddanmark Hele landet Afvigelse Grundskole (GS) 31,32% 30,84% 27,92% 3,40% Almengymnasial uddannelse (AGU) 4,08% 4,88% 6,65% -2,57% Erhvervsgymnasial uddannelser (EGU) 1,78% 2,30% 2,38% -0,60% Erhvervsuddannelser (EU) 36,51% 34,81% 31,23% 5,28% Korte videregående uddannelser (KVU) 4,50% 4,38% 4,41% 0,09% Mellemlange videregående uddannelser (MVU) 14,41% 13,27% 13,05% 1,36% Bachelor (BA) 0,67% 1,13% 2,03% -1,36% Lange videregående uddannelser (LVU) 3,66% 4,26% 7,30% -3,64% Forskeruddannelser (FU) 0,22% 0,22% 0,49% -0,27% Uoplyst (?) 2,86% 3,91% 4,55% -1,69% Kilde: Som det fremgår, er procentsatsen af borgere, som kun har gennemført en grundskoleuddannelse højere end både landsgennemsnittet og i Region Syddanmark. Hvad de gymnasiale uddannelser angår, så er tallene lavere ift. både landsgennemsnittet og i Region Syddanmark. Derimod er procentsatsen af borgere, som har fuldført erhvervsuddannelser, korte videregående uddannelser og mellemlange videregående uddannelser højere end både landsgennemsnittet og i Region Syddanmark. Side 7 af 44

8 For bacheloruddannelse, lange videregående uddannelser og forskeruddannelser, er gennemsnittet i LAG SØM området lavere end både i Region Syddanmark og hele landet: Kilde: Området rummer mange ungdomsuddannelsesmuligheder, som for eksempel gymnasiale uddannelser i alle tre kommuner heriblandt et par kostgymnasier på hhv. Nyborg- og Svendborgegnen Følgende ungdomsuddannelser findes: Faaborg Gymnasium HF & VUC Fyn Nyborg HF & VUC Fyn Svendborg Midtfyns Gymnasium Nyborg Gymnasium Nyborg-Kerteminde Handelsskole Nyborg Søfartsskole ved Faaborg Oure Kostgymnasium Svendborg Erhvervsskole Svendborg Gymnasium & HF Østfyns Produktionsskole Faguddannelsesmuligheder Der findes også faguddannelsesmuligheder indenfor det maritime samt sygeplejerske-, pædagog- og social- og sundhedsuddannelser i Svendborg. Området ligger også tæt på Syddansk Universitet i Odense og rummer flere højskoler samt et seminarium: Social- og Sundhedsskolen Fyn Svendborg International Maritime Academy University College Lillebaelt Den Frie Lærerskole Ollerup Side 8 af 44

9 Private-, fri- og efterskoler Hele området er kendetegnet ved de mange private-, fri- og efterskoler. Oversigt over efterskolerne: Bernstorffsminde Efterskole Broby Sportsefterskole Efterskolen ved Nyborg Faaborgegnens Efterskole Haarby Efterskole Hjemly Idrætsefterskole Idrætsefterskolen Ulbølle Korinth Efterskole - spejderskolen Midtfyns Efterskole Ollerup Efterskole Sang & Musik Oure Efterskole Sport & Performance Rantzausminde Efterskole Demokrati - Kommunikation - Medier Ringe Fri- og Efterskole Ryslinge Efterskole Sydfyns Fri Fagskole Vejstrup Efterskole Kilde: Oversigt over friskolerne: Broby Fri- og Efterskole Enghaveskolen Faaborgegnens Friskole Ferritslev Friskole Gislev Friskole Haastrup Friskole Hjemly Fri- og Idrætsefterskole Krarup Friskole, Reventlowskolen Langtved Friskole Nordskovens Friskole Nr. Lyndelse Friskole Ollerup Friskole Oure Friskole Refsvindinge Friskole Ringe Fri- og Efterskole Rudme Friskole Ryslinge Friskole Sdr. Nærå Fri- og Efterskole Svindinge Friskole Trunderup Friskole Vester Skerninge Friskole Øster Åby Friskole Kilde: Oversigt over privatskolerne: Haahrs Skole Ida Holst Skole Nyborg Friskole Nyborg Private Realskole Ringe Kost og Realskole Side 9 af 44

10 Uddannelsesniveauet 9. klasses dansk og matematikkundskaber - karaktergennemsnit Hele LAG SØM området er, i lighed med Region Syddanmark som helhed, præget af et relativt lavt uddannelsesniveau, hvis man sammenligner med resten af Danmark. Det skyldes bl.a. et svagt udgangspunkt i folkeskolen, især i Faaborg-Midtfyn Kommune, hvor elever i 9. klasse i 2012 har haft et lavere gennemsnit i dansk og matematik end landsgennemsnittet: I Faaborg-Midtfyn Kommune opnåede drenge i 9. klasse i 2012 en gennemsnitskarakter i dansk og matematik på 5,9 mod et landsgennemsnit på 6,1. For pigerne var gennemsnittet i Faaborg-Midtfyn Kommune 6,6 mod et landsgennemsnit på 6,9. I Nyborg lå man også under landsgennemsnittet for drenge, idet tallene her var 5,9 for drenge, mens pigerne lå på landsgennemsnittet 6,9. I Svendborg lå man over landsgennemsnittet med hhv. 6,3 og 7,2 for drenge og piger (Kilde: Kontur 2013, Region Syddanmark). Gennemført ungdomsuddannelse I hele LAG SØM området er det gældende at andelen af de årige, som har gennemført mindst én ungdomsuddannelse er lavere end landsgennemsnittet. En lidt mindre andel end landsgennemsnittet, ca. 4 procentpoint, har en ungdomsuddannelse. Svendborg Nyborg Faaborg-Midtfyn Hele landet Kilde: Uddannelsesbarometer 2013, Region Syddanmark Side 10 af 44

11 Gennemførte lang videregående uddannelse Forskellene mellem landsgennemsnittet og LAG SØM er større, når det gælder antallet, der har taget en lang videregående uddannelse. Grafen nedenfor viser andelen af årige, der har gennemført en videregående uddannelse. Svendborg Nyborg Faaborg-Midtfyn Hele landet Kilde: Uddannelsesbarometer 2013, Region Syddanmark Energiforsyning I alle tre kommuner arbejdes der med etablering af mere grøn energi, sådan som statens Grøn Vækstplan kræver. Der er igangsat flere projekter og initiativer for at nå målet såvel indenfor erhvervslivet som i offentlig regi. Sundhed Borgerne i LAG SØM området har relativ god adgang til sygehus og praktiserende læge. Alle tre kommuner arbejder for at skabe rammer for en sund levevis og etablere borgerrettede tilbud, der forebygger sygdom og fremmer sundhed. Sundhedsprofilen 2013, gennemført via Region Syddanmark, viser at: Halvdelen af syddanskerne er overvægtige 19 procent af borgerne i Region Syddanmark ryger dagligt - det er et markant færre end i 2010 Hver femte borger drikker så meget alkohol, at de risikerer at udvikle en række sygdomme 34 procent af borgerne i Region Syddanmark har en eller flere langvarige sygdomme Godt syv procent har sjældent eller aldrig kontakt med deres familie Kommunerne i LAG SØM har forholdsvis lavt forbrug af lægebesøg og sengedage og borgerne har en relativt høj levetid. Sygehusbenyttelse I LAG SØM området har 46,25% af befolkningen benyttet sig af sygehuset i 2013, hvilket er højere end både landsgennemsnittet på 42,53% og gennemsnittet i Region Syddanmark på 44,49%. 84,87% af sygehusbesøgene har både været indlæggelser og ambulant behandling, mens 15,13% kun har været indlæggelse. Total set har patienterne været indlagt i gennemsnit 3,22 dage hvor landsgennemsnittet er 3,24 dage og gennemsnittet for Region Syddanmark er 3,34 dage. Side 11 af 44

12 Kilde: Ser man på de enkelte kommuner i LAG SØM området, så har 46,42% af borgerne i Nyborg Kommune været på sygehuset, i Svendborg Kommune var det 46,37% og i Faaborg-Midtfyn 46,01%. Kilde: Lægebesøg Det totale antal lægebesøg i 2013 for hele landet var , heraf i Region Syddanmark og i LAG SØM området. I hele landet har 68,99% af lægebesøgene været hos almen læge. I Region Syddanmark er tallet 71,43% og 68,79% i LAG SØM området. I de enkelte kommuner i LAG SØM området er tallene som følger: lægebesøg - 69,72% hos almen læge i Faaborg-Midtfyn Kommune lægebesøg - 68,93% hos almen læge i Svendborg Kommune lægebesøg - 66,96% hos almen læge i Nyborg Kommune Hvis man ser på besøg hos alle slags læger, ligger LAG SØM under gennemsnittet i forhold til hele landet såvel som for Region Syddanmark: Side 12 af 44

13 10,32 lægebesøg pr. indbygger i Faaborg-Midtfyn kommune 10,12 lægebesøg pr. indbygger i Nyborg Kommune 10,12 lægebesøg pr. indbygger i Svendborg Kommune De gennemsnitlige tal er 10,36 lægebesøg for hele landet og 10,34 lægebesøg i Region Syddanmark. Kilde: Natur, inkl. udnyttelse/benyttelse Landskabet i LAG SØM området er til lands præget af frugtbar moræneflade og derfor overordnet set intensivt udnyttet som land- og skovbrug. Men området kendes også for sine randmoræneformationer som Svanninge Bakker og Egebjerg Bakker og for tunneldals-landskaber som i området syd for Nyborg. Disse områder er mere ekstensivt udnyttet og der er fokus på naturbeskyttelse og offentlig tilgængelighed. En lang række af naturområderne er såkaldte Natura 2000-områder områder, udpeget for at beskytte en række truede, sårbare eller karakteristiske dyr, fugle, planter og naturtyper. Som eksempler herpå kan nævnes et stort område med skove og søer syd for Brahetrolleborg samt Svanninge Bakker. Sårbare naturtyper, som strandeng, eng, mose osv. er tillige beskyttet i henhold til naturbeskyttelseslovens 3. I gennemsnit er 5,27% af arealet omfattet af beskyttelserne mest i Faaborg-Midtfyn Kommune hvor tallet er 6,9% (kilde: Det Sydfynske Øhav og Storebælt ligger i LAG SØMs område. Disse farvande, kyststrækninger samt øer og holme udgør enestående naturværdier, og har et stort potentiale ift. vækst i turisme-erhvervet og tiltrækning af tilflyttere. Kysten langs LAG SØM området bruges i dag fortrinsvis til rekreative formål og ikke længere i særlig høj grad til erhvervssøfart og fiskeri. Her er mulighederne for friluftsaktiviteter overordentlig gode ikke mindst pga. øhavets lavvandede farvande, der giver gode betingelser for mange typer sejlsport og dermed er et turistmål med international appel. Ved Kirkeby og Stenstrup findes den såkaldte Issø et 35 kvadratkilometer stort område skabt under sidste istid og fra 1860 erne intensivt udnyttet som råstofområde til teglværksindustrien. I dag er der kun et enkelt teglværk tilbage. Tarup-Davinde området er en af flere åse, som er præget af intensiv grusgravning, og derfor til dels væk i dag. Gennem grusgravning er det flade landskab forvandlet til et naturområde med mange rene grundvandssøer. Der er anlagt P-pladser, bålpladser, stier og småveje, hvoraf nogle er markeret som cykelrute og området Side 13 af 44

14 rummer også Naturskolen og Åløkkestedet med naturinfo og foldere, som fortæller om området. Naturskolen er udgangspunktet for mange bestilte og offentlige ture. Grugravområdet ved Tarup-Davinde er delvis retableret som et frilufts- og naturområde. Området er velegnet til friluftsaktiviteter såsom at sejle, svømme, fiske, overnatte, lave mad over bål, gå i udendørs-skole eller bare gå en tur og nyde naturen. Ibjergåsen er fredet, da der i området findes flere begravelsespladser fra oldtiden. De ældste tilbage fra tidlig bondestenalder. Ved Bjerreby på Tåsinge fandt man i 1990 erne bentonit. Bentonit også kaldet gråt guld er en plastisk lerart med et højt indhold af mineralet montmorillonit, der holder vandet ude. Bentonit bliver gravet op og bl.a. brugt til vandtætte membraner, jernpelletering, dyrefoder, kattegrus, boremudder, støbesand, kosmetik, maling og papir. Friluftsliv har generelt høj prioritet i LAG SØM området. I 2012 blev Svendborg Kommune udpeget til årets friluftskommune. Opsummerende kan man sige, at LAG SØM rummer en råstofressource i form af god og intensivt opdyrket landbrugsjord og store naturområder med potentiale for vækst indenfor især turisme, oplevelsesøkonomi og bosætning. Og her er kystområderne meget betydningsfulde for mulighederne i LAG SØM. En række institutioner er etableret for at styrke den turistmæssige anvendelse af naturen: Naturturisme I/S er en tværkommunal udviklingsorganisation, som ejes af de fire sydfynske kommuner Faaborg-Midtfyn, Svendborg, Langeland og Ærø. En organisation, som bl.a. via projekterne Et øhav i verdensklasse og Den blå friluftsstrategi arbejder på at styrke og skabe vækst i den turismemæssige udnyttelse af øhavet. I kommunalt regi arbejdes der inden for LAG SØM området på at undersøge muligheder for at opbygge og udnytte nye alliancer med Lolland-Falster (den kommende Femern Bælt turistdestination ) og Sønderborg om turistmarkedet i Nordtyskland. Her tænkes især på sejlerturismen, men også indenfor andre turistsegmenter vil øget synlighed og kendskab til hinanden være interessant for området. Udvikling Fyn A/S, som blev etableret i 2012, tager sig af den fynske erhvervsudvikling på vegne af ejerkommunerne. Den specialiserede erhvervsservice varetages af Væksthuset og den basale erhvervsservice af ejerkommunerne. Erhvervs- og turismeorganisationen Udvikling Fyn - Destination Fyn er en central aktør i arbejdet medat skabe vækst i turismesektoren. Missionen er, at Udvikling Fyn skal være det fynske turisterhvervs foretrukne strategiske samarbejdspartner og katalysator for innovative vækstprojekter der skaber vækst i værdikæden på hele Fyn. Samtidig med et stort fokus på at udnytte kyst- og havområderne til at tiltrække turister og tilflyttere er der også meget opmærksomhed på bæredygtig brug af områderne. En stor del af kyststrækningerne og havet er Natura 2000 områder. En relativt stor del af LAG SØM området er privat ejet jord og en stor andel af mark og skov er ejet af herregårde i området. Andelen af statsjord er langt under landsgennemsnittet. Dette skaber et grundlag for nye samarbejdsmodeller mellem rekreative brugere og jordejere. Side 14 af 44

15 Erhvervsstruktur små, store virksomheder, iværksættere, arbejdspladser LAG SØM området er især præget af landbrug, skovbrug, metalvirksomheder, fødevarefremstilling, bygge- og anlæg, handel, transport, hoteller og restauranter, møbelindustri samt serviceerhverv. Rådgivnings- og reklamevirksomhed er i fremgang, mens eksempelvis bygge- og anlægsbranchen er gået tilbage. Kilde: Området har i alt virksomheder, et fald på 7,1% i perioden (Danmarks Statistik). Der er arbejdspladser i Svendborg Kommune, i Nyborg Kommune og i Faaborg-Midtfyn Kommune. Cirka 2/3 er private arbejdspladser. 6 virksomheder har over 250 ansatte, og 135 virksomheder har flere end 20 ansatte: 53 i Faaborg-Midtfyn Kommune, 52 i Svendborg Kommune og 30 i Nyborg Kommune. Mindre virksomheder med 0-20 ansatte er der af i Svendborg Kommune, i Faaborg-Midtfyn Kommune og 732 i Nyborg Kommune (Kilde: Greens 2014). En særdeles høj andel af de privatansatte i Faaborg-Midtfyn Kommune er ansat i fødevareindustrien, nemlig 28%, svarende til personer, heraf i primærsektoren. Landsgennemsnittet er 14%. Faaborg-Midtfyn Kommune er også usædvanlig ved at have 73,8% af de årige i beskæftigelse. Det er det tredjehøjeste tal på Fyn. Svendborg ligger på 71,6%, mens det for Nyborg er 71%. Fordelingen af jobs inden for de forskellige brancher, kan ses på næste side: Side 15 af 44

16 Kilde Som det fremgår af graferne og nedenstående skema, så er der forskel på antallet af jobs inden for de enkelte brancher i de enkelte kommuner. Kommunerne fremviser forskellige mønstre eksempelvis findes 49,10% af jobs i kategorien information og kommunikation i Svendborg området. 1 Landbrug, skovbrug og fiskeri 49,54% Faaborg-Midtfyn 2 Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed 47,58% Faaborg-Midtfyn 3 Bygge og anlæg 41,85% Faaborg-Midtfyn 4 Handel og transport mv. 45,21% Svendborg 5 Information og kommunikation 49,10% Svendborg 6 Finansiering og forsikring 42,98% Svendborg 7 Ejendomshandel og udlejning 48,00% Svendborg 8 Erhvervsservice 43,06% Svendborg 9 Offentlig administration, undervisning og sundhed 48,50% Svendborg 10 Kultur, fritid og anden service 48,42% Svendborg Kilde: Side 16 af 44

17 Uddannelsesgrad i erhvervslivet Arbejdsstyrken i LAG SØM området er ikke så veluddannet som i landet som helhed, især ikke i det private erhvervsliv. På grafen til nedenfor vises forskellen mellem andelen af beskæftigede i den private og offentlige sektor, der har en mellemlang videregående uddannelse eller en lang videregående uddannelse. Kilde: Kontur 2013 Svendborg Nyborg Faaborg-Midtfyn Hele landet Nyetableringer Antallet af nystiftede virksomheder i LAG SØM området toppede med 408 i Tallet var nede på 251 i I 2014 er der sket en bedring, idet der er registreret 285 i årets første 8 måneder (Kilde: Greens). Overlevelsesraten for nyetablerede virksomheder er 63% i Svendborg Kommune, 58% i Nyborg Kommune og 53% i Faaborg-Midtfyn Kommune. De nyetablerede virksomheder er vigtige for jobskabelsen i LAG SØMs område. Antallet af beskæftigede i nyetablerede virksomheder i LAG SØMs tre kommuner udgør 9,2% i Svendborg Kommune, 9,5% i Nyborg Kommune og 10,2% i Faaborg-Midtfyn Kommune af alle beskæftigede i den private sektor. Landsgennemsnittet er kun 8,2% (Kilde: Kontur 2013, Region Syddanmark). Tab af arbejdspladser Iværksætteri er med andre ord særdeles vigtigt for området, også set i lyset af en generel nedgang i antallet af arbejdspladser. Skemaet nedenfor illustrerer tabet af antallet af arbejdspladser i LAG SØM området Kilde: Kontur 2013 Svendborg Nyborg Faaborg-Midtfyn Side 17 af 44

18 Hvem bor i LAG SØM området? Primo 2014, boede der i alt borgere i LAG SØM området, en nedgang på borgere siden 2009 svarende til 1,84%. Finanskrisen i 2008 brød en ellers positiv udvikling. I Svendborg Kommune boede der primo borgere en nedgang på borgere (2,04%) siden Det er den største nedgang for kommunerne i LAG SØM - området. I Faaborg-Midtfyn Kommune har der været en nedgang på borgere (1,98%) siden Der boede borgere primo I Nyborg Kommune har nedgangen været lavest med 400 borgere (1,26%) og med et indbyggertal på borgere. Kilde: Landdistrikterne i de tre kommuner har lidt det største tab af borgere, nemlig 6,59% i perioden Der er dog lyspunkter, idet adskillige mindre byer med mindre end indbyggere i de tre kommuner har haft fremgang: I Nyborg kommune drejer det sig om byerne Måre, Ørbæk, Frørup, Ellinge, Aunslev og Langå. I Svendborg Kommune drejer det sig om Hundstrup, Rantzausminde, Ollerup, Vindeby, Skårup og Landet. I Faaborg-Midtfyn kommune drejer det sig om Horne, Vejle, Nørre Lyndelse, Rolsted, Tarup og Fjellerup. Tallene for de enkelte byer, kan ses i skemaer på de efterfølgende sider. Side 18 af 44

19 Udviklingen befolkningsmæssigt i Nyborg Kommune I Nyborg Kommune har der totalt været en tilbagegang på 400 indbyggere i 2014 i forhold til 2009, svarende til 1,26%. I landdistrikterne har tilbagegangen i primo 2014 været på 573 indbyggere svarende til en tilbagegang på 8,45% ift I byer med mindre end indbyggere har der primo 2014 været en tilbagegang på 386 indbyggere fra 2009 svarende til 2,54%. I Nyborg by, som er den eneste by med mere end indbyggere, har der været en tilflytning af indbyggere på 14 borgere en forøgelse på 0,08% ift. indbyggertallet i I Nyborg Kommune har følgende byer med mindre end indbyggere haft tilbagegang i folketallet: Vindinge, Refsvindinge, Hjulby, Svindinge, Tårup, Skellerup og Ullerslev. Følgende byer med mindre end indbyggere har haft fremgang i indbyggertallet siden 2009: Måre, Ørbæk, Frørup, Ellinge, Aunslev og Langå. Kilde: Side 19 af 44

20 Udviklingen befolkningsmæssigt i Svendborg Kommune I Svendborg Kommune har der totalt været en tilbagegang på indbyggere fra 2009 til Det er 2,04%. I landdistrikterne har tilbagegangen fra 2009 til 2013 været på 554 indbyggere, lig med 5,11%. I byerne med mindre end indbyggere har der primo 2014 totalt været en tilbagegang på 699 indbyggere svarende til 2,18%. Svendborg by, som er den eneste by med mere end indbyggere i kommunen, har også haft en tilbagegang på 507 indbyggere svarende til 1,87% ift I Svendborg Kommune har følgende byer med mindre end indbyggere haft tilbagegang i folketallet: Stenstrup, Kirkeby, Gudbjerg, Gudme, Hesselager, Lundeborg, Oure, Vejstrup, Vester Skerninge, Ulbølle, Troense, Åbyskov, Bjerreby og Lundby. Følgende byer med mindre end indbyggere, har haft fremgang i indbyggertallet ift. 2009: Hundstrup, Rantzausminde, Ollerup, Vindeby, Skårup og Landet. Kilde: Side 20 af 44

Flyttemønstre og boligmarkedet

Flyttemønstre og boligmarkedet og boligmarkedet Dette tema beskriver befolkningsudvikling i Faaborg-Midtfyn Kommune. Befolkningsudvikling er vigtigt viden for kommunen, da befolkningstallet udgør grundlaget for en væsentlig del af kommunens

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler. Regional udvikling Strategi og Analyse

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler. Regional udvikling Strategi og Analyse Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler Regional udvikling Strategi og Analyse Indledning Hovedformålet med rapporten er at give en kvantitativ beskrivelse af uddannelsesniveauet

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Befolkning 2015 i Nyborg Kommune

Befolkning 2015 i Nyborg Kommune Befolkning 2015 i Nyborg Kommune Økonomiafdelingen, 19. februar 2016 INDHOLD 1. Befolkningen i de fynske kommuner... 3 2. Befolkningen i Nyborg Kommune... 4 3. Årsagen til stigningen i Nyborg Kommune...

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

LAG Midt-Nordvestsjælland

LAG Midt-Nordvestsjælland LAG Midt-Nordvestsjælland Tilskud til udvikling af liv og erhverv i landdistrikterne Lokale aktionsgrupper (LAG er) er lokalt forankrede foreninger, som skaber udvikling og innovation i lokalsamfundene

Læs mere

Landsbyer i Faaborg-Midtfyn Kommune

Landsbyer i Faaborg-Midtfyn Kommune Landsbyer i Faaborg-Midtfyn Kommune 72 byer og landsbyer at tage vare på Faaborg-Midtfyn Kommune er Fyns største rent geografisk. 51.735 indbyggere ca. 75 % af dem bor i kommunens mindre byer og landsbyer

Læs mere

MONITORERING UDVIKLING FYN 2011. Nøgletal for strategiske mål i Udvikling Fyn

MONITORERING UDVIKLING FYN 2011. Nøgletal for strategiske mål i Udvikling Fyn MONITORERING UDVIKLING FYN 2011 Nøgletal for strategiske mål i Udvikling Fyn Rapporten Udvikling Fyns strategiske fokus i de første leveår udgøres af fem væksttemaer. De fem væksttemaer, vi tror på, er

Læs mere

Projektstøtte i Kerteminde kommune

Projektstøtte i Kerteminde kommune Kerteminde LAG Projektstøtte i Kerteminde kommune Information om Kerteminde LAG Formålet med denne folder er kort at redegøre for Kerteminde LAG og vilkårene for at søge projektstøtte. LAG står for Lokal

Læs mere

Halvårsstatistik for UU-Center Sydfyn

Halvårsstatistik for UU-Center Sydfyn Halvårsstatistik for UU-Center Sydfyn Tallene er trukket ud af UU-Center Sydfyns egen database over de unge, der har bopæl i Svendborg, Langeland, Ærø og Faaborg-Midtfyn Kommuner. Indhold Status på elever

Læs mere

Halvårsstatistik for UU-Center Sydfyn

Halvårsstatistik for UU-Center Sydfyn Halvårsstatistik for UU-Center Sydfyn Tallene er trukket ud af UU-Center Sydfyns egen database over de unge, der har bopæl i Svendborg, Langeland, Ærø og Faaborg-Midtfyn Kommuner. Indhold Status på elever

Læs mere

Vækststrategi 2020 Notat

Vækststrategi 2020 Notat Vækststrategi 2020 Notat www.esbjergkommune.dk Indhold 1. Indledning...- 3-2. Arbejdsmarkedet...- 4-3. Demografi...- 4-4. Uddannelse...- 5-5. Generelle indikatorer...- 5-6. Havne...- 6-7. Bilag...- 7 -

Læs mere

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER 1 of 7 F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER F.1. UDVIKLINGSSTRATEGIENS VISION LAG Djurslands vision er at videreudvikle og synliggøre Djursland som et områdefyldt

Læs mere

Smag og Oplev Middelfart 19. marts 2012

Smag og Oplev Middelfart 19. marts 2012 Smag og Oplev Middelfart 19. marts 2012 LAG Middelfart og projektet Hvem er LAG Middelfart? Forening under Landdistriktsprogrammet 2007-2013 Landdistriktsprogrammets overordnede formål er at skabe attraktive

Læs mere

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020 1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER Randers Kommune - Visionsproces 2020 Viden, vækst og virksomheder Her beskrives en række udfordringer på arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet Færre beskæftigede i industrien,

Læs mere

konklusioner borgerne

konklusioner borgerne Borgerne Dette afsnit beskriver borgerne i Faaborg-Midtfyn Kommune. Borgernes karakteristika påvirker i væsentlig grad hvilke services, kommunen skal levere. Derudover sætter borgerne i høj grad rammerne

Læs mere

Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København

Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København Hvem er københavnerne? I denne analyse er der udarbejdet en karakteristik af københavnerne, hvor der bl.a. er set på befolkningsudvikling, familietyper,

Læs mere

Udviklingsstatistik 2010

Udviklingsstatistik 2010 Udviklingsstatistik 2010 Velkommen til Skanderborg Kommunes udviklingsprofil 2010 Enhver der bevæger sig rundt i Skanderborg Kommune kan se et veludviklet og dynamisk erhvervsliv med hjemmebase i en af

Læs mere

Kommuneplan 2009-2021

Kommuneplan 2009-2021 Informationsfolder Forslag til Kommuneplan 2009-2021 Information om svendborgs kommuneplanforslag 2009-2021 Forslag til Kommuneplan 2009 til 2021 er nu offentliggjort og kan nu ses på internettet. Det

Læs mere

Udvikling i landdistrikterne - Lokal udviklingsstrategi og muligheder for støtte

Udvikling i landdistrikterne - Lokal udviklingsstrategi og muligheder for støtte Udvikling i landdistrikterne - Lokal udviklingsstrategi og muligheder for støtte Fødevareministeriets Netværkscenter Hvad er en udviklingsstrategi? En overordnet beskrivelse af de aktiviteter, aktionsgruppen

Læs mere

Udviklingsstrategi LAG Randers-Favrskov 2015-2020

Udviklingsstrategi LAG Randers-Favrskov 2015-2020 Udviklingsstrategi LAG Randers-Favrskov 2015-2020 Visionen for LAG Randers-Favrskov er at støtte og udvikle tiltag, der forbedrer mulighederne for erhvervsliv og attraktive levevilkår i området. Vi vil

Læs mere

Tal og Trends 2010 Holstebro Kommune

Tal og Trends 2010 Holstebro Kommune Tal og trends 2011 Indhold Indledning....................................................... 3 Befolkning....................................................... 5 Befolkningsudvikling 2006-2010......................................

Læs mere

LAG Odder-Hedensted. Strategimøde 06.10.2014 Øster Snede Skole

LAG Odder-Hedensted. Strategimøde 06.10.2014 Øster Snede Skole LAG Odder-Hedensted Strategimøde 06.10.2014 Øster Snede Skole Velkommen til strategimøde! - Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter udmønter den del af EU s landdistriktsprogram, der vedrører lokaldrevet

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Sådan går det i. svendborg. Kommune. beskæftigelsesregion

Sådan går det i. svendborg. Kommune. beskæftigelsesregion Sådan går det i svendborg Kommune beskæftigelsesregion syddanmark Kære kommunalpolitiker i Svendborg Kommune Denne pjece giver et overblik over forskellige aspekter af udviklingen i Svendborg Kommune.

Læs mere

Landdistriktspolitik for Lemvig Kommune

Landdistriktspolitik for Lemvig Kommune Landdistriktspolitik 2007-2013 for Lemvig Kommune Lemvig Kommune Rådhusgade 2 7620 Lemvig Side 1 af 8 1. Indledning 2. Tidshorisont Det er af stor værdi for Lemvig Kommune, at man i kommunen har landdistrikter

Læs mere

Programskitse Syddansk Grøn Vækst program. Oplæg til KKR Syddanmark, KKU Syddanmark, Region Syddanmark og Syddansk Vækstforum

Programskitse Syddansk Grøn Vækst program. Oplæg til KKR Syddanmark, KKU Syddanmark, Region Syddanmark og Syddansk Vækstforum Programskitse Syddansk Grøn Vækst program Oplæg til KKR Syddanmark, KKU Syddanmark, Region Syddanmark og Syddansk Vækstforum Særlig pulje til kommuner og regioner Fødevareministeriet har afsat en særlig

Læs mere

Kontur. Esbjerg Kommune Region Syddanmark Strategi og analyse. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

Kontur. Esbjerg Kommune Region Syddanmark Strategi og analyse. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Esbjerg Kommune 2008 1 Region Syddanmark Strategi og analyse Forord I arbejdet med Den Regionale Udviklingsplan og visionen om Det gode liv har

Læs mere

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier Vestegnen i udvikling byer i bevægelse Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier 15. oktober 2007 Vestegnen i udvikling byer i bevægelse På Vestegnen er der lang tradition

Læs mere

Nøgletal for region Syddanmark

Nøgletal for region Syddanmark Nøgletal for region Syddanmark - - Forord Nøgletal for region Syddanmark Nøgletal for region Syddanmark er udarbejdet i et samarbejde mellem AF-regionerne Fyn, Ribe, Sønderjylland og Vejle. Baggrunden

Læs mere

Sådan går det i. faaborg-midtfyn. Kommune. beskæftigelsesregion

Sådan går det i. faaborg-midtfyn. Kommune. beskæftigelsesregion Sådan går det i faaborg-midtfyn Kommune beskæftigelsesregion syddanmark Kære kommunalpolitiker i Faaborg-Midtfyn Kommune Denne pjece giver et overblik over forskellige aspekter af udviklingen i Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Erhvervstemperaturen i Rebild kommune 2014

Erhvervstemperaturen i Rebild kommune 2014 Erhvervstemperaturen i Rebild kommune 2014 Analyse: Afdækning af Rebild kommunes erhvervslivs temperatur, ønsker og behov mod det mål at sikre de bedst mulige rammer for etablering og udvikling. Baggrund

Læs mere

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune NORDDJURS KOMMUNE Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune Landdistriktspolitik 2013 2016 1. Indhold 2. Indledning...2 3. Fakta om Norddjurs Kommune...3 4. Mål og udviklingstemaer...4 4.1. Dialog, samarbejde

Læs mere

Indholdsfortegnelse. PDF startside Vores kommune...1/15

Indholdsfortegnelse. PDF startside Vores kommune...1/15 Indholdsfortegnelse PDF startside Vores kommune...1/15 Vores kommune Hjørring kommune...2/15 52.782.538.900 kroner for rammen om det gode liv...2/15 Afvejninger og nogle hovedprincipper...3/15 Hvilken

Læs mere

VÆKSTIVÆRKSÆTTERE. Nye virksomheder i vækst BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Antal og geografi Beskæftigelse Jobskabelse Uddannelse

VÆKSTIVÆRKSÆTTERE. Nye virksomheder i vækst BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Antal og geografi Beskæftigelse Jobskabelse Uddannelse VÆKSTIVÆRKSÆTTERE BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Nye virksomheder i vækst Antal og geografi Beskæftigelse Jobskabelse Uddannelse INDLEDNING Indhold Baggrund og analyse I kølvandet på den

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst

Læs mere

SKABELON TIL SLUTRAPPORT for projekter under ordningen om etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår landdistrikterne

SKABELON TIL SLUTRAPPORT for projekter under ordningen om etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår landdistrikterne SKABELON TIL SLUTRAPPORT for projekter under ordningen om etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår landdistrikterne Udgave august 2012 Slutrapporten skal indeholde en beskrivelse af projektet

Læs mere

Topografisk beskrivelse

Topografisk beskrivelse (19-04-2012) Jane Borchersen Hansen - Afs 02.doc Side 1 Topografisk beskrivelse Side : 1 Faaborg-Midtfyn Kommune blev etableret den 1. januar 2007 ved sammenlægning af Broby, Faaborg, Ringe, Ryslinge og

Læs mere

Sådan går det i. kerteminde. Kommune. beskæftigelsesregion syddanmark

Sådan går det i. kerteminde. Kommune. beskæftigelsesregion syddanmark Sådan går det i kerteminde Kommune beskæftigelsesregion syddanmark Kære kommunalpolitiker i Kerteminde Kommune Denne pjece giver et overblik over forskellige aspekter af udviklingen i Kerteminde Kommune.

Læs mere

UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Uddannelse Uddannelsesniveauet i Region

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Introduktion for byrådet

Introduktion for byrådet Introduktion for byrådet Slagelse, 13. Januar 2014 En vision bliver til En politisk skabende 1-årig proces Grundig analyse af Slagelse Kommunes udfordringer og styrker Slagelse Kommune Vision Et enigt

Læs mere

Sådan går det i. ærø. Kommune. beskæftigelsesregion

Sådan går det i. ærø. Kommune. beskæftigelsesregion Sådan går det i ærø Kommune beskæftigelsesregion syddanmark Kære kommunalpolitiker i Ærø Kommune Denne pjece giver et overblik over forskellige aspekter af udviklingen i Ærø Kommune. Den handler blandt

Læs mere

Metode: - at man gør brug af lokale ressourcer danner en Lokal Aktionsgruppe.

Metode: - at man gør brug af lokale ressourcer danner en Lokal Aktionsgruppe. Referat fra offentligt informationsmøde om lokale aktionsgrupper Onsdag d. 30. maj kl. 19 21.30 Bernstorffminde efterskole, Bernstorffminde 4, 5600 Faaborg Ca. 75 deltagere Landdistriktskoordinator Jens

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Turismestrategi frem mod 2021

Turismestrategi frem mod 2021 Turismestrategi frem mod 2021 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Overordnet om turistpolitiske overvejelser... 4 1.1 Regionale samarbejder... 5 1.1.1. Destination Fyn... 5 1.1.2 Naturturisme I/S... 6 2.

Læs mere

Bygge og anlægsbranchen på Bornholm

Bygge og anlægsbranchen på Bornholm Bygge og anlægsbranchen på Bornholm 26. maj 2014 Formål med undersøgelse: At fremskaffe faktuel viden om sektoren Kort og godt hvordan står det til med bygge- og anlægsområdet på Bornholm? Hvorledes er

Læs mere

Byregion Fyn. Hvorfor samarbejder de fynske kommuner?

Byregion Fyn. Hvorfor samarbejder de fynske kommuner? Byregion Fyn Hvorfor samarbejder de fynske kommuner? Hvad betyder det egentlig, når vi på Fyn er begyndt at tale om en byregion? Definition af en byergion Et forsøg på en definition af en byregion De store

Læs mere

BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE December Fortsat største vækst i antallet af fuldtidsbeskæftigede. Læs side VEJLE KOMMUNE 1

BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE December Fortsat største vækst i antallet af fuldtidsbeskæftigede. Læs side VEJLE KOMMUNE 1 VÆ K S T BAROMETER I VEJLE KOMMUNE December 2016 Fortsat største vækst i antallet af fuldtidsbeskæftigede udenlandske statsborgere Læs side 17-18 VEJLE KOMMUNE 1 2 VÆKSTBAROMETER DECEMBER 2016 INDLEDNING

Læs mere

Fællesskabelse i Faaborg-Midtfyn Kommune. Dialogmøde om egnsprofiler. Bjarne Ibsen. Professor Syddansk Universitet

Fællesskabelse i Faaborg-Midtfyn Kommune. Dialogmøde om egnsprofiler. Bjarne Ibsen. Professor Syddansk Universitet Fællesskabelse i Faaborg-Midtfyn Kommune Dialogmøde om egnsprofiler Bjarne Ibsen Professor Syddansk Universitet Verden skrumper og det gør Fyn også En personlig beretning fra Fåborg sogn For 50 år siden

Læs mere

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK April 2014 Erhvervsstrukturen i Syddanmark Indledning Analysen om erhvervsstrukturen i Syddanmark giver et overblik over den aktuelle erhvervs-

Læs mere

Lokal Udviklingsstrategi for. LAG Vejen. Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2008. Kongeåen ved Foldingbro. Version 2, 2009 - pixiudgave

Lokal Udviklingsstrategi for. LAG Vejen. Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2008. Kongeåen ved Foldingbro. Version 2, 2009 - pixiudgave Lokal Udviklingsstrategi for LAG Vejen Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2008 Kongeåen ved Foldingbro Version 2, 2009 - pixiudgave 1 Indhold Formalia; Navn og adresse... 3 Strategi... 4 Overordnede

Læs mere

Danmark i forandring

Danmark i forandring Danmark i forandring Kommunernes syn på udvikling i landdistrikterne KL s nye strategiprojekt om Danmark i forandring Vækstplan for turisme Lokale Aktionsgrupper Grøn nedrivning Danmark i hastig forandring

Læs mere

LAG SØM Den Lokale Aktionsgruppe for Syd- Øst- og Midtfyn

LAG SØM Den Lokale Aktionsgruppe for Syd- Øst- og Midtfyn LAG SØM Den Lokale Aktionsgruppe for Syd- Øst- og Midtfyn LAG SØM Til kommunerne i LAG SØM Svendborg Kommune Faaborg-Midtfyn Kommune Nyborg Kommune Sekretariat Sprotoften 1 5800 Nyborg Tlf.: 62383933 koordinator@lag-soem.dk

Læs mere

LAG Faaborg-Midtfyn. Projektstøtte i Faaborg-Midtfyn Kommune. Med midler fra Landdistriktprogrammet 2007 2013. LAG Faaborg-Midtfyn - 12 -

LAG Faaborg-Midtfyn. Projektstøtte i Faaborg-Midtfyn Kommune. Med midler fra Landdistriktprogrammet 2007 2013. LAG Faaborg-Midtfyn - 12 - LAG Faaborg-Midtfyn Projektstøtte i Faaborg-Midtfyn Kommune Med midler fra Landdistriktprogrammet 2007 2013 Vi støtter projekter, som Skaber attraktive levevilkår i landdistrikterne Skaber nye arbejdspladser

Læs mere

Sådan går det i. nordfyns. Kommune. beskæftigelsesregion

Sådan går det i. nordfyns. Kommune. beskæftigelsesregion Sådan går det i nordfyns Kommune beskæftigelsesregion syddanmark Kære kommunalpolitiker i Nordfyns Kommune Denne pjece giver et overblik over forskellige aspekter af udviklingen i Nordfyns Kommune. Den

Læs mere

LAG Budget Ansøgers egenfinansiering*

LAG Budget Ansøgers egenfinansiering* Vision 1: Jobskabelse og et rummeligt arbejdsmarked LAG har afsat 3,36 mio. kr. til Vision 1 i alt, hvilket modsvares af ansøgers egenfinansiering. De e er således på 6,72 mio. kr. i alt. Fordelingen af

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 9.1

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 9.1 Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Fyn Bilag til pkt. 9.1 Juni 2015 1 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted) på Fyn Fig. 2. Udvikling i beskæftigelsen

Læs mere

Region. Nyhavnsgade 2 90000 Aalborg

Region. Nyhavnsgade 2 90000 Aalborg Region Nordjylland i national balance September 2011 ERHVERV NORDDANMARK Nyhavnsgade 2 90000 Aalborg Region Nordjylland i national balance Et centralt emne i den regionale debat i Nordjylland har i de

Læs mere

ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET

ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET (side 80-91) 80 Erhvervs- og udviklingsudvalget Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning

Læs mere

Sådan går det i. Assens. Kommune. beskæftigelsesregion

Sådan går det i. Assens. Kommune. beskæftigelsesregion Sådan går det i Assens Kommune beskæftigelsesregion syddanmark Kære kommunalpolitiker i Assens Kommune Denne pjece giver et overblik over forskellige aspekter af udviklingen i Assens Kommune. Den handler

Læs mere

Turisme og event. Politik for Herning Kommune

Turisme og event. Politik for Herning Kommune Turisme og event Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Turisme- og eventpolitik - vision 7 1 - Erhvervsturisme 9 2 - Events 11 3 - Ferieturisme 13 4 - Attraktionsudvikling

Læs mere

Syddjurs Kommune vi gør det sammen

Syddjurs Kommune vi gør det sammen Syddjurs Kommune vi gør det sammen Vision for Syddjurs Kommune, vedtaget i byrådet den 26. november 2014 Vision og indsatsområder Vision og indsatsområder/temaer til Planstrategi Nedenstående vision blev

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden. AMK Øst 19. juni 2015

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden. AMK Øst 19. juni 2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden AMK Øst 19. juni 2015 Juni 2015 1 Udvikling i beskæftigelsen og rekrutteringssituationen på arbejdsmarkedet Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigelsen for

Læs mere

Kapitel 2: Befolkning.

Kapitel 2: Befolkning. 7 Kapitel 2: Befolkning. 2.1 Indledning. De danske kommuner har forskellige grundvilkår at arbejde ud fra. Ud fra befolkningens demografiske og socioøkonomiske sammensætning har kommunerne i forskellig

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst i arbejdspladser, service,

Læs mere

UDKAST BYER I BEVÆGELSE. Brørup. -- // Analyse af byer i udvikling // --

UDKAST BYER I BEVÆGELSE. Brørup. -- // Analyse af byer i udvikling // -- UDKAST BYER I BEVÆGELSE Brørup -- // Analyse af byer i udvikling // -- UDKAST BRØRUP INTRO BYANALYSER: Byer i udvikling Byer i udvikling er et pilotprojekt, hvor Region Syddanmark i samarbejde med Vejen

Læs mere

BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE Marts Vejle fortsat i top som højindkomst - kommune Læs side 10 VEJLE KOMMUNE 1

BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE Marts Vejle fortsat i top som højindkomst - kommune Læs side 10 VEJLE KOMMUNE 1 VÆ K S T BAROMETER I VEJLE KOMMUNE Marts 2017 fortsat i top som højindkomst - kommune Læs side 10 VEJLE KOMMUNE 1 2 VÆKSTBAROMETER MARTS 2017 INDLEDNING En kommune, der vokser 2017 er nu for alvor kommet

Læs mere

LAG Lemvig, Ringkøbing-Skjern

LAG Lemvig, Ringkøbing-Skjern Bilag E 2 SWOT analyse udviklingsstrategi for LAG Lemvig, Ringkøbing-Skjern. Indledning. Analysen er udarbejdet med udgangspunkt i bilag E 1, som skal understøtte analysen og ses i sammenhæng hermed. Desuden

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2016 VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2016 87 23 VI udvikler Redegørelsen sammenfatter oplysninger om de erhvervs- og beskæftigelsesmæssige

Læs mere

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK September 212 Erhvervsstrukturen i Syddanmark Indledning Analysen om erhvervsstrukturen i Syddanmark giver et overblik over den aktuelle

Læs mere

Bestræbelserne skal give flere arbejdspladser, som er funderet i løsninger, der kan skabe et bæredygtigt samfund; økonomisk, miljømæssigt

Bestræbelserne skal give flere arbejdspladser, som er funderet i løsninger, der kan skabe et bæredygtigt samfund; økonomisk, miljømæssigt LAG Odder-Hedensted Søg støtte til dine projekter vedrørende jobog vækstskabende erhvervsudvikling, samt forbedring af rammevilkårene i landdistrikterne hos LAG Odder-Hedensted! LAG Odder-Hedensted er

Læs mere

Bilag til Erhvervsstrukturen i Syddanmark

Bilag til Erhvervsstrukturen i Syddanmark Bilag til Erhvervsstrukturen i Syddanmark Bilagsdelen: Udviklingen i antallet af arbejdspladser på brancher og sektorer i Syddanmark, Fyn Sydjylland og de syddanske kommuner fra 2001-2011 Fremskrivning

Læs mere

de mindre byer i varde k o mmune

de mindre byer i varde k o mmune de mindre byer i varde k o mmune Én kommune Forskellige byer En by er ikke bare en by udnyt forskellene Fælles indsats om fælles udfordringer Hver by har sine styrker og udfordringer Viden til vækst og

Læs mere

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Gennemgang af danskernes deltagelse i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltog i i et voksen- eller efteruddannelsesforløb. Den største

Læs mere

Ringsted Kommunes erhvervspolitik

Ringsted Kommunes erhvervspolitik Ringsted Kommunes erhvervspolitik Vi vil noget sammen også på erhvervsområdet! Ringsted Kommune blev i 2010 kåret til årets erhvervskommune i Danmark af Dagbladet Børsen. Samme år blev vi af Dansk Industri

Læs mere

Sådan går det i. middelfart. Kommune. beskæftigelsesregion

Sådan går det i. middelfart. Kommune. beskæftigelsesregion Sådan går det i middelfart Kommune beskæftigelsesregion syddanmark Kære kommunalpolitiker i Middelfart Kommune Denne pjece giver et overblik over forskellige aspekter af udviklingen i Middelfart Kommune.

Læs mere

Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark. v. departementschef Claes Nilas

Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark. v. departementschef Claes Nilas Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark v. departementschef Claes Nilas Tendensen: urbanisering Urbanisering: Stigende koncentration af et samfunds befolkning i byerne. Befolkningsudviklingen

Læs mere

BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE Juni Vejle oplever den største vækst i jobs Læs side 33 VEJLE KOMMUNE 1

BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE Juni Vejle oplever den største vækst i jobs Læs side 33 VEJLE KOMMUNE 1 VÆ K S T BAROMETER I VEJLE KOMMUNE Juni 2016 Vejle oplever den største vækst i jobs Læs side 33 VEJLE KOMMUNE 1 Forsidefoto : Ny analyse fra Akademikernes A-kasse viser da også, at Vejle er den bedste

Læs mere

BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE September Befolkningsudviklingen hos Vejle Kommune er stigende og kun overgået af Aarhus Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1

BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE September Befolkningsudviklingen hos Vejle Kommune er stigende og kun overgået af Aarhus Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1 VÆ K S T BAROMETER I VEJLE KOMMUNE September 2017 Befolkningsudviklingen hos Kommune er stigende og kun overgået af Aarhus Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1 2 VÆKSTBAROMETER SEPTEMBER 2017 INDLEDNING Så er det

Læs mere

Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet

Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt alle grupper, og stort set alle brancher har oplevet markante beskæftigelsesfald. Beskæftigelsen er faldet

Læs mere

VELKOMMEN TIL 12 TIL MIDDAG

VELKOMMEN TIL 12 TIL MIDDAG LAG Odder-Hedensted VELKOMMEN TIL 12 TIL MIDDAG Middagsinvitationen er en del af Gentænk Landsbyen, der gennemføres i forbindelse med, at Aarhus er udnævnt som europæisk kulturhovedstad i 2017. I Gentænk

Læs mere

Strategiske muligheder og anbefalinger

Strategiske muligheder og anbefalinger Strategiske muligheder og anbefalinger Bilag 3, til Region Nordjyllands Regionale Vækst og Udviklingsstrategi (REVUS) - 2015 til 2018. Indledning I dette bilag gives anvisninger til erhvervspolitiske handlinger

Læs mere

LAG Lokal AktionsGruppe

LAG Lokal AktionsGruppe Haderslev Tønder Aganda Om LAG Haderslev-Tønder Udviklingsstrategi og indsatsområder Hvordan søger man tilskud? PROMIS Prioriteringskriterier Hvordan gennemfører man et LAG-projekt? Spørgsmål God arbejdslyst

Læs mere

Bornholms vækstbarometer

Bornholms vækstbarometer Bornholms vækstbarometer Udviklingen - + Finanskrisescenarium 2016 baseret på data fra SAMK / LINE modellen Bornholms Vækstforum Marts 2009 Indhold Indledning... 3 Forbehold... 3 Beskæftigelsen... 4 Ledighedstal...

Læs mere

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning Landdistriktspolitikken for Ikast-Brande Kommune Visioner og indsatsområder August 2011 Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune 4 Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer

Læs mere

Livssituationen bestemmer, hvor vi helst vil bo bare vi bor grønt

Livssituationen bestemmer, hvor vi helst vil bo bare vi bor grønt Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Strategi og Analyse Dato: Marts 2009 Livssituationen bestemmer, hvor vi helst vil bo bare vi bor grønt Borgerpanelet. 6 ud af 10 i borgerpanelet vil helst bo grønt

Læs mere

Opfølgningsnotat på Fynsanalyse

Opfølgningsnotat på Fynsanalyse Opfølgningsnotat på sanalyse Indledning Rådet og Beskæftigelsesregion Syddanmark fik i november 2012 udarbejdet en strukturanalyse af arbejdsmarkedet på. Dette notat er en opdatering på nogle af de udviklingstendenser,

Læs mere

Lokal udviklingsstrategi for. LAG Billund. under landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013. 2. udgave - november 2008.

Lokal udviklingsstrategi for. LAG Billund. under landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013. 2. udgave - november 2008. Lokal udviklingsstrategi for LAG Billund under landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013. 2. udgave - november 2008 Pixiudgave Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Formalia... 3 Strategi...

Læs mere

Landsplanredegørelse Ministerens velkomst

Landsplanredegørelse Ministerens velkomst Landsplanredegørelse 2012 Ministerens velkomst Velkommen til debat om den kommende landsplanredegørelse. Efter nyvalg til Folketinget er det Miljøministerens opgave at udarbejde en ny landsplanredegørelse.

Læs mere

De Nordjyske Byggesten 2014 Fakta og udfordringer

De Nordjyske Byggesten 2014 Fakta og udfordringer De Nordjyske Byggesten 2014 Fakta og udfordringer Forord I oktober 2011 udsendte De nordjyske byggesten for udvikling og vækst. Det skete for at give et faktuelt billede af Region Nordjylland. Rapporten

Læs mere

Diskussionspapir 17. november 2014

Diskussionspapir 17. november 2014 Diskussionspapir 17. november 2014 Tema 6: Infrastruktur Forberedt for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til konferencen Industrien til debat. Virksomheder er afhængige af hurtig og billig transport

Læs mere

Et helt Danmark. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Afdelingschef Christian Lützen, clu@mbbl.dk

Et helt Danmark. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Afdelingschef Christian Lützen, clu@mbbl.dk Et helt Danmark Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Afdelingschef Christian Lützen, clu@mbbl.dk Den kongelige forestilling at bestemme at der oprettes et Ministerium for By, Bolig og Landdistrikter,

Læs mere

BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE September Største vækst i befolkningstallet efter København og Aarhus Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1

BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE September Største vækst i befolkningstallet efter København og Aarhus Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1 VÆ K S T BAROMETER I VEJLE KOMMUNE September 2016 Største vækst i befolkningstallet efter København og Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1 2 VÆKSTBAROMETER SEPTEMBER 2016 INDLEDNING September-udgaven af Vækstbarometeret

Læs mere

SBi Boligdag 5 maj 2011 Helle Nørgaard, Statens Byggeforskningsinstitut, AAU. Tilflytning og bosætning i yderområderne

SBi Boligdag 5 maj 2011 Helle Nørgaard, Statens Byggeforskningsinstitut, AAU. Tilflytning og bosætning i yderområderne SBi Boligdag 5 maj 2011 Helle Nørgaard, Statens Byggeforskningsinstitut, AAU Tilflytning og bosætning i yderområderne Temaer i præsentation Rammebetingelser og regionale udviklingstræk Tilflytterne: hvem

Læs mere

Rammeaftale for Turist- og Erhvervsforeningen Langeland og Langeland Kommune vedrørende udførelsen af lokal erhvervsservice og turismeservice i 2013.

Rammeaftale for Turist- og Erhvervsforeningen Langeland og Langeland Kommune vedrørende udførelsen af lokal erhvervsservice og turismeservice i 2013. U D K A S T December 2012 Rammeaftale for Turist- og Erhvervsforeningen Langeland og Langeland Kommune vedrørende udførelsen af lokal erhvervsservice og turismeservice i 2013. Bestiller-Udfører-Model.

Læs mere

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen Vejledning om støtte fra Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra Vi støtter projekter, som Understøtter udviklingen af unikke lokalsamfund med fokus på levevilkår, sundhed og bæredygtighed Herefter

Læs mere