Grundnotat til Folketingets Europaudvalg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grundnotat til Folketingets Europaudvalg"

Transkript

1 Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 300 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Grundnotat til Folketingets Europaudvalg Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om livsforsikring om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II) (KOM(2007) 361 af 10. juli 2007) Resumé Hovedformålet med forslaget er at give forsikringstagerne betryggende beskyttelse, at give forsikringsvirksomheder ensartede regler indenfor det indre marked, at øge europæiske forsikringsselskabers konkurrenceevne internationalt og at understøtte finansiel stabilitet. Efter forslaget skal der gælde to forskellige kapitalkrav for forsikringsvirksomheder: Solvenskrav og minimumskapitalkrav. Solvenskravet svarer til, at der er kapital nok til at modstå betydelige kriser. Det vil således kun være kriser af en sådan størrelse, at de med statistisk sandsynlighed kun vil opstå hvert 200. år, som kapitalkravet ikke vil kunne modstå. Minimumskapitalkravet er det lavest accepterede niveau for kapitalberedskabet i en virksomhed. Er kapitalen under minimumskapitalkravet, vil forsikringstagernes interesser være i alvorlig fare, hvis virksomheden fortsætter sin forretning. Forslaget indeholder krav og regler om forsikringsvirksomheders oplysningsforpligtelser overfor både tilsynsmyndigheder og offentligheden. Efter direktivforslaget ændres udøvelsen af tilsynet med forsikringsgrupper, som består af flere forsikringsselskaber i flere EU-lande. Forslaget introducerer det såkaldte "gruppetilsyn". For hver forsikringsgruppe vil en enkelt medlemsstats tilsyn blive udpeget som gruppetilsyn og få konkrete koordinations- og beslutningskompetencer. 1. Baggrund og indhold Kommissionen har den 10. juli 2007 udsendt et forslag til direktiv om adgang til udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (herefter kaldet Solvens II). Forslaget er modtaget i dansk oversættelse den 9. august 2007.

2 2/11 Forslaget har hjemmel i Traktatens artikel 47, stk. 2 og artikel 55. Forslaget vedtages således efter den fælles beslutningstagning, som er beskrevet i Traktatens artikel 251. Kommissionens hovedformål med forslaget er at give forsikringstagerne større sikkerhed. Men forslaget skal også give forsikringsvirksomheder ensartede regler indenfor det indre marked, øge europæiske forsikringsselskabers konkurrenceevne internationalt og understøtte finansiel stabilitet. Forslaget til Solvens II-direktiv består af en revision af de gældende regler for beregning af kapitalkrav i forsikringsselskaber og en sammenskrivning af 13 direktiver på følgende områder: Skadesforsikring, livsforsikring, genforsikring, forsikringsgrupper og ophør af forsikringsvirksomhed. Direktivforslaget er et principbaseret rammedirektiv udarbejdet under den såkaldte Lamfalussy-proces. Denne beslutningsproces skal sikre, at EU's regulering på det finansielle område bliver bedre og mere effektiv. Dette sikres ved, at beslutningsprocessen sideløbende foregår på fire niveau'er: - Niveau 1: Rådet og Parlamentet vedtager et rammedirektiv - Niveau 2: Kommissionen udsteder forordninger eller direktiver med bestemmelser, som udfylder rammedirektivet. - Niveau 3: De nationale finanstilsyn sidder i niveau-3 komiteer, som kan udstede retningslinjer og vejledninger om brugen og fortolkningen af Niveau-I og II-reguleringen. Disse standarder o.l. er dog ikke retligt bindende. Niveau 4: På niveau 4 påser Kommissionen, at medlemsstaternes lovgivning lever op til EU-reguleringen. Kommissionen vil således efter Solvens II-forslaget, skulle gennemføre en række udfyldende bestemmelser (Niveau II-regulering) Tilsyn og beskyttelse af forsikringstagere Tilsyn med forsikringsselskaber skal ske på en fremtidssikret og risikoorienteret måde. Solvens II tager derfor udgangspunkt i en såkaldt økonomisk risikoorienteret tilgangsvinkel, som bedst muligt forsøger at reflektere den reelle risikoprofil for forsikringsselskaber og genforsikringsselskaber. Tilsynsmyndighederne skal efter forslaget udøve deres tilsyn på en gennemskuelig og ansvarlig måde. Medlemsstaterne skal sørge for, at tilsynene har bemyndigelse til at foretage de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at virksomhederne lever op til direktivets krav, samt til at forebygge og forhindre uregelmæssigheder. Tilsynsbemyndigelserne skal også kunne udstrækkes til aktiviteter, som virksomhederne har outsourcet til virksomheder, der ikke er under direkte

3 3/11 tilsyn. Når forsikringsvirksomheder outsourcer opgaver til andre virksomheder, sikrer direktivet desuden, at tilsynsmyndighederne har ret til al relevant information fra udøveren af outsourcede aktiviteter. Desuden kan tilsynsmyndighederne gå på inspektion hos disse uanset om det er en enhed omfattet af direktivet eller ej. Tilsynene påser og evaluerer forsikringsvirksomhedernes indsats for at leve op til direktivets krav og for at imødegå de risici, som virksomheden står overfor. For at kunne løfte denne opgave giver forslaget tilsynene passende værktøjer til at identificere og håndtere eventuelle forringelser i virksomhedernes økonomiske stilling. Hvis tilsynet efter tilsynsprocessen ikke mener, at en forsikringsvirksomheds risici reflekteres i det beregnede kapitalkrav, kan tilsynet helt ekstraordinært pålægge virksomheden et højere kapitalkrav. Ledelsen i forsikringsvirksomheder har det fulde ansvar for, at virksomheden lever op til kravene i Solvens II-direktivet. De skal efter forslaget have nedskrevne retningslinjer for interne kontroller, intern revision, risikostyring og for evt. outsourcing. Forsikringsvirksomhederne skal foretage en egen risiko- og solvens-vurdering, som tilsynet skal informeres om. Forsikringsvirksomheden skal hensætte, så den kan imødekomme forsikringstageres og begunstigedes krav. Værdiansættelse af aktiver og passiver sker efter de internationale regnskabsreglers definitionen på "fair value", hvilket vil sige markedsværdi. Efter forslaget skal forsikringsvirksomheder underlægges to forskellige kapitalkrav: Solvenskrav og minimumskapitalkrav. Solvenskravet (SCR) skal beregnes mindst en gang hvert år. Når en virksomhed opfylder solvenskravet, svarer det til, at der er kapital nok til at modstå betydelige kriser. Det vil således kun være kriser af en sådan størrelse, at de med statistisk sandsynlighed kun vil opstå hvert 200. år, som kapitalkravet ikke vil kunne modstå. Forsikringsvirksomheder kan bruge en standardformel til beregningen af SCR, eller de kan søge tilsynet om tilladelse til at bruge en specialdesignet intern model. Et brud på kravet medfører, at forsikringsselskabet fx skal udarbejde en genopretningsplan. Minimumskapitalkravet (MCR) er det lavest accepterede niveau for kapitalberedskabet i en virksomhed. Er kapitalen under minimumskapitalkravet, vil forsikringstagernes interesser være i alvorlig fare, hvis virksomheden fortsætter sin forretning. Hvis selskabet konstaterer, at kapitalen kommer under minimumskapitalkravet, skal selskabet underrette tilsynet straks. Inden en måned skal selskabet præsentere en plan om, hvordan selskabet inden for tre måneder efter konstateringen vil reetablere kapitalen, så minimumskapitalkravet er dækket. Opfylder selskabet ikke disse frister, vil tilsynet foretage en ultimativ tilsynsreaktion, dvs. trække virk-

4 4/11 somhedens tilladelse til at drive forsikringsvirksomhed og/eller tage virksomhedens bestand under administration. Forsikringsvirksomheden skal endvidere investere sine midler efter det såkaldte "prudent person" princip. Princippet siger, at forsikringsvirksomheder skal investere i aktiver, så forsikringstagernes interesser varetages bedst muligt, og så investeringen modsvarer de tilsvarende forpligtelser. Virksomheden skal tillige udvise påpasselighed i forhold til finansielle risici, såsom risici som følge af koncentration af investeringerne Oplysningsforpligtelser over for forsikringstagere og markedet Forsikringsvirksomheder skal efter forslaget give tilsynet alle de oplysninger, som er nødvendige for at føre tilsyn. Efter direktivforslaget skal forsikringsvirksomhederne hvert år offentliggøre en rapport om deres solvens og finansielle situation Tilsyn med forsikringsgrupper Efter direktivforslaget ændres udøvelsen af tilsynet med forsikringsgrupper, som består af flere forsikringsselskaber i flere EU-lande. Forslaget introducerer det såkaldte "gruppetilsyn". For hver forsikringsgruppe vil et enkelt medlemsstats tilsyn blive udpeget som gruppetilsyn og få konkrete koordinations- og beslutningskompetencer. "Gruppetilsynet" er som udgangspunkt dét tilsyn, som fører tilsyn med moderselskabet i en forsikringskoncern. Gruppetilsynet får efter forslaget hovedansvaret for de centrale dele af gruppetilsynet: gruppe-solvens, transaktioner internt i gruppen, risikokoncentration, risikostyring og interne kontroller. Gruppetilsynets opgaver skal udøves i tæt samarbejde med de lokale tilsynsmyndigheder, som har tilsyn med de enkelte selskaber i gruppen. For at sikre et effektivt gruppetilsyn indeholder forslaget et sæt af regler om informationsudveksling mellem tilsynsmyndighederne. Disse krav forpligter tilsynsmyndighederne til at rådføre sig med hinanden forud for vigtige beslutninger. Forsikringsselskabers kapitalkrav/solvens skal modsvare de risici, som selskabet er udsat for eller påtager sig. Et selskab, som er koncentreret om en bestemt branche, vil være mere eksponeret. Diversifikation mellem lande og/eller brancher mindsker denne eksponering. Dermed bliver kapitalkravet tilsvarende mindre. Direktivforslaget indeholder regler om, at moderselskaber på visse betingelser kan bruge erklæringer om "gruppesupport" til at dække en del af et datterselskabs solvenskrav. Det vil sige, at en juridisk bindende erklæring fra moderselskabet om, at moderselskabet overfører kapital til datterselskabet, hvis datterselskabet kommer i økonomiske problemer, kan side-

5 5/11 stilles med datterselskabets egenkapital. Minimumskapitalkravet skal dog altid være dækket af kapital i datterselskabet. Efter forslaget kan forsikringsgrupper søge om tilladelse til at bruge en intern model til beregning af gruppens samlede kapitalkrav samt til kapitalkravene i de enkelte selskaber i gruppen. Såfremt der ikke kan opnås enighed mellem gruppe-tilsynet og solotilsyn om en sådan ansøgning, er det gruppetilsynet, som træffer den endelige afgørelse herom. 2. Europa-Parlamentets holdning Parlamentets holdning foreligger endnu ikke. Forslaget er omfattet af den fælles beslutningstagning, og Europa-Parlamentet skal derfor udtale sig. Der er ikke oplysninger om, hvornår udtalelsen forventes at foreligge. 3. Nærhedsprincippet Kommissionen skriver, at direktivforslagets formål (som bl.a. er at give forsikringsvirksomheder ensartede regler indenfor det indre marked, øge europæiske forsikringsselskabers konkurrenceevne internationalt og understøtte finansiel stabilitet m.m.) ikke kan opnås i tilstrækkeligt omfang af medlemsstaterne hver især. Formålet med direktivforslaget kan bedre opnås ved at regulere på fællesskabsplan. Derfor er forslaget efter Kommissionens vurdering i overensstemmelse med nærhedsprincippet. Det er den danske regerings vurdering, at forslaget er i overensstemmelse med nærhedsprincippet, da ensartede regler indenfor det indre marked nødvendigvis må skabes på fællesskabsplan, og idet kapitalkravene kan afspejle lokale forhold. 4. Gældende dansk ret Gældende dansk ret findes i lov om finansiel virksomhed med tilhørende bekendtgørelser. Herunder kan særligt nævnes bekendtgørelse om solvens og driftsplaner og bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser. I bekendtgørelsen om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser fastsættes regler for opgørelse af forsikringsforpligtelser. Efter disse regler skal forpligtelserne på balancen beregnes efter bedste skøn. 126 i lov om finansiel virksomhed fastsætter minimumskravet til basiskapitalen i forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser. De nærmere regler for beregning af kapitalkravet er beskrevet i bekendtgørelse om solvens og driftsplaner. Beregningen af kapitalkravet har hidtil været baseret på bestemmelser fastsat i henholdsvis livsforsikrings- og skadesforsikringsdirektiverne. Ved ændring af lov om finansiel virksomhed 6. juni 2007 og efterfølgende ændring af bekendtgørelse om solvens og driftsplaner er bestemmel-

6 6/11 serne for beregning af kapitalkravet imidlertid blevet ændret. Ændringerne er trådt i kraft pr. 1. juli Efter ændringen indføres på livsforsikring et mere risikobaseret solvenskrav, som medfører, at solvenskravet i højere grad afspejler risikoen på de garantier (rente- og ydelsesgarantier), selskabet har udstedt. Samtidig er indført et nyt krav til alle forsikringsselskaber om at opgøre et individuelt solvensbehov. Opgørelsen af et individuelt solvensbehov er inspireret af reglerne på bankområdet. Det individuelle solvensbehov er selskabets (bestyrelsens og direktionens) egen vurdering af den tilstrækkelige basiskapital. I vurderingen skal alle relevante risici for det pågældende selskab inddrages. Det individuelle solvensbehov skal indberettes til Finanstilsynet to gange årligt. Kapitalelementer, som kan indgå i basiskapitalen, fastsættes i lov om finansiel virksomhed 130, 131 og Efter de gældende regler opdeles basiskapitalen i kernekapital (justeret egenkapital) og supplerende kapital (lånekapital med egenkapitalegenskaber mv.). 135 fastsætter grænser for, hvor høj en andel supplerende kapital kan udgøre af basiskapitalen. Lov om finansiel virksomhed fastsætter regler om midlernes anbringelse og likviditet. Herunder visse kvantitative placeringsgrænser efter aktivtype. Regler vedrørende rapportering til offentligheden og til tilsynet findes i lov om finansiel virksomhed og tilhørende bekendtgørelser, særligt i bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser. I den nuværende regulering er gruppetilsynet (tilsynet med en koncern omfattende flere forsikringsselskaber) betegnet som et supplement til solotilsynet (tilsynet med de enkelte forsikringsselskaber). Det betyder, at tilsynet med den enkelte forsikringsvirksomhed er uændret, selv om den er et datterselskab i en koncern. Gruppetilsynet kan ses som en overbygning til solotilsynet. 5. Høring Forslaget har været i høring i EU-Specialudvalget for den finansielle sektor samt til en række organisationer, hvis medlemmer forventes berørt af forslaget. Fristen for indgivelse af kommentarer var onsdag den 22. august. Der er tale om et omfangsrigt direktiv, hvor det derfor ikke har været muligt for alle medlemmer af specialudvalget at forholde sig til alle dele af direktivet og konsekvenserne for dansk regulering endnu. Høringssvarene skal ses i lyset heraf. Følgende organisationer og myndigheder er hørt: Advokatrådet, Amtsrådsforeningen, Sammenslutningen Danske Andelskassen, Beskæftigelsesministeriet, Danmarks Nationalbank, Danmarks Rederiforening,

7 7/11 Dansk Arbejdsgiverforening, Dansk Handel og Service, Dansk Industri, Dansk Aktionærforening, Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening, Den Danske Fondsmæglerforening, Dansk Handel og Service, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, EU-repræsentationen, Finansforbundet, Finansministeriet, Finansrådet, Forbrugerrådet, Forbrugerstyrelsen, Foreningen Registrerede Revisorer, Foreningen Statsautoriserede Revisorer, Forsikring og Pension, Forsikringsmæglernes brancheforening, Fødevareministeriet, Hovedorganisation for Offentlige og Privat Ansatte, Håndværksrådet, Indenrigsministeriet, Investeringsforeningsrådet, Justitsministeriet, Kommunernes Landsforening, Konkurrencestyrelsen, Københavns Fondsbørs, Landbrugsrådet, Nykredit, Realkreditrådet, Skatteministeriet, Statsministeriet, Udenrigsministeriet, Videnskabsministeriet, Værdipapircentralen, Økonomi- og Erhvervsministeriet. Følgende organisationer har svaret på høringen: Finansrådet finder, at det er væsentligt at sikre, at virksomheder behandles ens uanset selskabsform, herunder koncerner, samejer og strategiske samarbejder, samt at reglerne ikke bliver uforholdsmæssigt byrdefulde for koncerner, herunder konglomerater Danmarks Rederiforening har ikke bemærkninger til direktivforslaget. Foreningen af Statsautoriserede Revisorer skriver, at FSR ikke har mulighed for at gennemgå og kommentere materialet inden for den angivne frist, men at FSR vil vende tilbage hertil snarest muligt. Forsikring & Pension støtter generelt Kommissionens direktivforslag. Forsikring og Pension lægger vægt på, at reglerne om tilsynet med selskabernes solvens udformes således, at selskaberne får incitament til god risikostyring, hvor risiko og kapitalkrav følges af. F&P peger på, at der under forhandlingerne om det foreslåede gruppetilsyn må foretages en vurdering af de fordele, som opnås ved risikospredning og tilsynsreglerne. Med en økonomisk tilgang til Solvens II vil de forskellige måder, som risikospredningen kan ske på, afspejles i de tilsynsmæssige regler. F&P har endnu ikke haft mulighed for at tage stilling til det komplekse sæt af forslag til regler om hhv. opgørelse af solvenskrav på gruppeniveau og den tilsynsmæssige forankring af gruppetilsynet. I relation til sidstnævnte peger F&P dog på, at der kan være gode grunde til at være åben over for at lade det tilsynsmæsige ansvar med forsikringsgrupper følge den økonomiske realitet, der gælder for sådanne grupper. De foreslåede regler om outsourcing vil betyde ændringer i de gældende samarbejdsaftaler med de virksomheder, der er outsourcet til. Konsekvenserne af dette bør afklares nærmere med de berørte parter. Omfanget af den offentlighed, der foreslås om selskabernes solvens bør ligeledes overvejes nærmere. Det må respekteres, at der er to solvenskrav,

8 8/11 SCR og MCR, der udgør hhv. et "blødt" og et "hårdt" krav. Hvis kravet om offentlighed kommer til at indebære, at ethvert brud på SCR - der netop ikke er udtryk for økonomiske problemer i det pågældende forsikringsselskab - skal offentliggøres, vil det let kunne føre til, at selskaberne overopfylder kapitalkravet. På den måde vil det øverste kapitalkrav blive et "hårdt" mål, og selskaberne vil ikke få den fulde fordel af fleksibiliteten i de nye regler. Direktivet bør i øvrigt tillade, at det kommende års forventede resultat i skadesforsikring indgår i kapitalgrundlaget. Det er nødvendigt for at sikre incitamentet til sund risikostyring i skadesforsikring. F&P understreger, at det er vigtigt, at reglerne ikke medfører unødige byrder eller ulemper for de danske selskaber. F&P finder endelig, at tilsynet hurtigt må klart tilkendegive, om selve sammenskrivningen af de 13 direktiver vil medføre ændringer i den danske regulering af de finansielle virksomheder. ATP skriver, at ATP ikke er omfattet af direktivets anvendelsesområde, men at den senere nationale gennemførelseslovgivning erfaringsmæssigt vil smitte af på lovreguleringen af ATP/SP og AES. ATP bemærker, at hvis AES blev direkte omfattet af Solvens II-direktivet, ville kravene til de forsikringsmæssige hensættelser blive forøget væsentligt. ATP ser positivt på direktivets forslag om bedre sammenhæng mellem større ledelsesmæssigt fokus på og ansvar for selskabets finansielle likviditet. Det samme gælder forslaget om et større ledelsesmæssigt ansvar for de foretagne investeringer kombineret med mindre detaljerede regler om anbringelse af selskabets midler. Med hensyn til forslagets indvirkning på de omfattede virksomheder, så skal forslagets afbalancering af de friere investeringsbeslutninger og mulighed for reduktion i kapital- og solvenskrav analyseres. Opfyldelse af kravene til interne kontroller vil på den ene side kunne forøge brugen af økonomiske og personalemæssige ressourcer. På den anden side vil ophævelsen af investeringsbegrænsninger kunne forbedre selskabernes afkast. ATP påpeger, at de gennemførelsesforanstaltninger, som forslaget bemyndiger til, ikke må føre til unødige bureaukratiske omkostnings- eller ressourcekrævende funktioner. Gennemførelsesforanstaltningerne skal gennemføres med et indhold, som er enkelt, smidigt og hensigtsmæssigt for selskaberne og tilsynsmyndighederne. ATP tilslutter sig en regulering, som giver selskabsledelserne friere rammer til at investere midler ud fra et "bonus-pater-princip". ATP forudsætter, at bemyndigelsen i forslagets artikel 132, hvorefter Kommissionen kan vedtage gennemførelsesforanstaltninger til præcisering af identifikation, måling og kontrol af risici i forbindelse med investeringerne, alene udnyttes til præcisering af de friere investeringsrammer for ledelserne.

9 9/11 Dansk Aktionærforening har ved en første gennemgang af Solvens II forslaget fundet det interessant. Foreningen påpeger dog, at det - som følge af forslagets store omfang, det tekniske indhold og det forhold, at det skal suppleres med niveau 2 regler fra EU-Kommissionen - ikke muligt at komme med dækkende bemærkninger på indeværende tidspunkt. Dansk Aktionærforening konstaterer med tilfredshed, at Kommissionen lægger vægt på hensynet til forsikringstagerne og investorerne i forhold til solvens. 6. Generelle forventninger til andre landes holdninger Da forhandlingerne endnu ikke er begyndt, kendes de andre landes endelige holdninger ikke. I forberedelsesfasen har der dog været bred opbakning til hovedlinierne i Kommissionens forslag. 7. Regeringens foreløbige generelle holdning Regeringen støtter generelt Kommissionens udspil som et godt grundlag for de kommende forhandlinger. Danmark lægger vægt på, at: Der etableres et fremtidigt solvenssystem, hvor solvenskravene i højere grad end i det eksisterende system tager højde for de forskellige risici knyttet til forsikringsvirksomhed og derved i højere grad afspejler det enkelte selskabs risici. Beregningen af solvenskravet skal i overensstemmelse med formålet med direktivet ske på en måde, så det også for danske forsikringsvirksomheder afspejler deres reelle risici. Der skal være en tilstrækkelig grad af offentlighed om solvensen for selskaberne Kravene til tilsynsprocessen, interne kontroller, risikostyring mv. afpasses virksomhedernes størrelse og kompleksitet og de administrative byrder begrænses til det nødvendige dog uden at dette må svække forsikringstagernes stilling. Ansvaret for ultimativt at inddrage tilladelsen som udgangspunkt påhviler den myndighed, der har udstedt tilladelsen. Tilsynsmyndighederne får gode muligheder for at føre et effektivt tilsyn med forsikringsselskaber, der er datterselskaber i forsikringskoncerner, som er under gruppetilsyn. Forskellene i reglerne for bank og forsikring skal være velbegrundede, Og der skal ske en konvergens mellem de regnskabsregler, der ligger i direktivet, og arbejdet med IFRS-reglerne.

10 10/11 8. Lovgivningsmæssige og statsfinansielle konsekvenser Direktivet er et rammedirektiv, derfor kendes alle lovgivningsmæssige konsekvenser ikke før gennemførelsesforanstaltningerne er endelig fastlagt. I nedenstående er kort beskrevet de overordnede lovgivningsmæssige ændringer, som kan ses af det nuværende rammedirektiv. For skadesforsikring forventes gennemført en ændring i værdiansættelsen af forpligtelserne. Det vil medføre ændringer i bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser. Forslaget vil have konsekvenser for beregningen af kapitalkravet. Der skal fastsættes nye regler for den kvantitative beregning af henholdsvis solvenskapitalkravet og minimumskapitalkravet. Ændringerne skal foretages i lov om finansiel virksomhed og i bekendtgørelse om solvens og driftsplaner. Forslaget lægger op til en anderledes opdeling af kapitalelementer end det er tilfældet i nuværende lovgivning. Det vil medføre ændringer i lov om finansiel virksomhed. De nuværende bestemmelser om midlernes anbringelse og likviditet erstattes i forslaget af et generelt princip (prudent person). Disse bestemmelser vil derfor bortfalde som følge af forslaget. Gruppetilsynets omfang og indflydelse forøges. Det vil medføre ændringer i lov om finansiel virksomhed. Statsfinansielt forventes øgede offentlige udgifter til flere medarbejdere i Finanstilsynet i forbindelse med indførelsen af et mere effektivt og risikobaseret tilsyn. Finanstilsynet vil blandt andet fremover skulle godkende virksomhedernes modeller for beregning af solvensbehov. Finanstilsynets udgifter finansieres ved afgifter pålagt de finansielle virksomheder under tilsyn. Kommissionen har oplyst, at de dele af direktivet, der er sammenskrivninger af eksisterende direktiver, ikke bør medføre materielle ændringer. Det er endnu ikke til at vurdere, om der på den baggrund alligevel vil være behov for justeringer af dansk lovgivning. 9. Samfundsøkonomiske konsekvenser De risikobaserede kapitalkrav i Solvens II vil belønne effektiv risikostyring og sund diversifikation af risici i forsikrings- og pensionsbranchen. Det vil samtidig kunne øge forbrugere og virksomheders sikkerhed for deres tilgodehavender og dermed tiltro til branchen. Endelig vil det fremme en kapitalallokering, der afspejler de reelle samfundsøkonomiske behov. I Danmark vil effekten heraf være mindre, da der - som nævnt under gældende ret allerede er taget skridt i denne retning i den danske regulering.

11 11/11 Ensartede spilleregler på tværs af Europa og revisionen af reglerne for tilsyn med forsikringsgrupper med datterselskaber i flere lande vil skabe grobund for øget integration af de europæiske forsikringsmarkeder og øget grænseoverskridende konkurrence. På kort sigt vil de nye regler medføre implementeringsomkostninger for branchen. Særligt må forventes overgangsproblemer for institutter med lille risikospredning og/eller begrænset kapitalgrundlag. Modsvarende vil typisk større virksomheder med stor risikospredning nemmere kunne tilpasse sig til de nye regler. I en europæisk kontekst fremhæves endvidere en betydning for aktiemarkedet som følge af en øget kapitalbelastning af risikofyldte aktieinvesteringer. I en dansk kontekst vil solvens II næppe have samme betydning for den danske pensions- og forsikringsbranchens investeringspolitik. Da de danske regler efter indførelsen af solvensbehov og de såkaldte trafiklys allerede tilskynder til en investeringspolitik, der afspejler risici og kapitalgrundlag. Størrelsesordenen af de samfundsmæssige effekter kan ikke fastlægges, da der er tale om et rammedirektiv. Detaljerne i reguleringen vil blive fastlagt i udfyldende forordninger, og først da kan de samfundsmæssige konsekvenser beregnes mere nøjagtigt. 10. Administrative konsekvenser for erhvervslivet Der er gjort særlig meget ud af, at det nye solvens-regime ikke er for byrdefuldt for små og mellemstore selskaber. Derfor har proportionalitetsprincippet (hvorefter ulemperne for de berørte ikke må være ude af proportioner med de fordele, som en retsakt medfører) særlig stor betydning for anvendelsen af de kvantitative og kvalitative krav til solvens-regimet og reglerne om tilsyn. Der er fx mulighed for at anvende standardmodeller. Ligesom nogle af de mindre selskaber er undtaget for direktivet. Forslaget må generelt forventes at medføre visse administrative omkostninger for virksomhederne. Den nøjagtige størrelsesorden af de administrative konsekvenser for danske virksomheder kan dog ikke fastlægges, da der er tale om et rammedirektiv. Detaljerne i reguleringen vil blive fastlagt i udfyldende forordninger, og først da kan de administrative konsekvenser beregnes mere nøjagtigt. På det nuværende grundlag er skønnet, at de administrative meromkostninger for den samlede europæiske pensions- og forsikringsbranche vil være 2-3 mia. euro i etableringsfasen og 0,3-0,5 mia. euro årligt. 11. Tidligere forelæggelse for Folketingets Europaudvalg Sagen har ikke tidligere været forelagt for Folketingets Europaudvalg.

Opdateret notat om "Solvens II forslaget" efter fremsættelsen af Kommissionens ændrede forslag

Opdateret notat om Solvens II forslaget efter fremsættelsen af Kommissionens ændrede forslag Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0361 Bilag 2 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 28. april 2008 Opdateret notat om "Solvens II forslaget" efter fremsættelsen af Kommissionens ændrede forslag

Læs mere

DIREKTIV 138/2009 OM ADGANG TIL OG UDØVELSE AF FORSIKRINGS- OG GENFOR- SIKRINGSVIRKSOMHED ("SOLVENS II")

DIREKTIV 138/2009 OM ADGANG TIL OG UDØVELSE AF FORSIKRINGS- OG GENFOR- SIKRINGSVIRKSOMHED (SOLVENS II) DIREKTIV 138/2009 OM ADGANG TIL OG UDØVELSE AF FORSIKRINGS- OG GENFOR- SIKRINGSVIRKSOMHED ("SOLVENS II") 1 Formål og ikrafttræden Solvens II udgør grundstenen i den europæiske regulering af forsikrings-

Læs mere

Høringsperioden afsluttes den 9. oktober 2014, og det endelige lovforslag forventes fremsat i januar 2015.

Høringsperioden afsluttes den 9. oktober 2014, og det endelige lovforslag forventes fremsat i januar 2015. 9. september 2014 Nyhedsbrev Bank & Finans Implementering af Solvens II-Direktivet i dansk ret Finanstilsynet sendte den 28. august 2014 lovforslag ( Lovforslaget ) til implementering af dele af Europa-Parlamentets

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0433 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0433 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0433 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 24. september 2010 Forslag til revision af regler for tilsyn med finansielle enheder i et finansielt konglomerat

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3045 - Økofin Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3045 - Økofin Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3045 - Økofin Bilag 3 Offentligt 5. november 2010 Supplement til samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 17. november 2010 1) Administrativt samarbejde på skatteområdet

Læs mere

HVAD BETYDER SOLVENS II-DIREKTIVET FOR FORSIKRINGS- SELSKABER?

HVAD BETYDER SOLVENS II-DIREKTIVET FOR FORSIKRINGS- SELSKABER? HVAD BETYDER SOLVENS II-DIREKTIVET FOR FORSIKRINGS- SELSKABER? 27.2.2015 Den 21. januar 2015 fremsatte erhvervs- og vækstministeren et forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, der har

Læs mere

Solvency II hvordan ser de nye regler ud og hvad er forskellen i forhold til Solvency 1½?

Solvency II hvordan ser de nye regler ud og hvad er forskellen i forhold til Solvency 1½? Solvency II hvordan ser de nye regler ud og hvad er forskellen i forhold til Solvency 1½? SAS Institute Solvency II, 4. februar 2010 Camilla Neuenschwander Finanstilsynets Kontor for livsforsikring og

Læs mere

Bekendtgørelse om driftsplaner, planer for genoprettelse, finansieringsplaner og individuelt solvensbehov for forsikringsselskaber 1)

Bekendtgørelse om driftsplaner, planer for genoprettelse, finansieringsplaner og individuelt solvensbehov for forsikringsselskaber 1) BEK nr 319 af 30/03/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr.162-0039 Senere ændringer til

Læs mere

DE 4 NØGLEFUNKTIONER UNDER SOLVENS II A PUBLICATION BY FCG THE FINANCIAL COMPLIANCE GROUP

DE 4 NØGLEFUNKTIONER UNDER SOLVENS II A PUBLICATION BY FCG THE FINANCIAL COMPLIANCE GROUP DE 4 NØGLEFUNKTIONER UNDER SOLVENS II A PUBLICATION BY FCG THE FINANCIAL COMPLIANCE GROUP Made simple Solvens II udgør den mest omfattende reform af de fælleseuropæiske regler for forsikringsselskaber,

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.10.2013 COM(2013) 680 final 2013/0327 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings-

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg

Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0452 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat 2. september 2016 J.nr. 16-0830820 Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Proces og Administration ABL Forslag

Læs mere

Bekendtgørelse om matchtilpasning og volatilitetsjustering af den risikofrie rentekurve for gruppe 1-forsikringsselskaber 1)

Bekendtgørelse om matchtilpasning og volatilitetsjustering af den risikofrie rentekurve for gruppe 1-forsikringsselskaber 1) BEK nr 1775 af 16/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0033 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

KOM (2009) 614 endelig grønbog sammenkobling af selskabsregistre

KOM (2009) 614 endelig grønbog sammenkobling af selskabsregistre Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 99 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 17. december 2009 2009-0020853 /mtg KOM (2009) 614 endelig grønbog sammenkobling af selskabsregistre Resumé

Læs mere

Retningslinjer for selskabsspecifikke parametre

Retningslinjer for selskabsspecifikke parametre EIOPA-BoS-14/178 DA Retningslinjer for selskabsspecifikke parametre EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0088 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0088 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0088 Bilag 3 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. juni 2005 Til underretning for Folketingets

Læs mere

Nordisk Forsikringstidskrift 4/2013. Nye solvensregler i Danmark endnu et skridt på vejen mod Solvens II. Nu kan vi ikke vente længere

Nordisk Forsikringstidskrift 4/2013. Nye solvensregler i Danmark endnu et skridt på vejen mod Solvens II. Nu kan vi ikke vente længere Nye solvensregler i Danmark endnu et skridt på vejen mod Solvens II Nu kan vi ikke vente længere Sådan udtalte det danske Finanstilsyns direktør Ulrik Nødgaard på brancheorganisationen Forsikring & Pensions

Læs mere

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt 22. maj 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 3. juni 2008 Dagsordenspunkt 6a: Moms på finansielle tjenesteydelser og forsikringstjenesteydelser

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af kapitalgrundlag 1)

Bekendtgørelse om opgørelse af kapitalgrundlag 1) BEK nr 1724 af 16/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0032 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Supplerende Grund- og Nærhedsnotat om

Supplerende Grund- og Nærhedsnotat om Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0381 Bilag 2 Offentligt Notat Skatteministeriets Koncerncenter Jura og Samfundsøkonomi Skatteadministration 6. oktober 2010 6. oktober 2010 J.nr. 2010-221-0032 Supplerende

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af kapitalgrundlag og solvenskapitalkrav for koncerner 1)

Bekendtgørelse om opgørelse af kapitalgrundlag og solvenskapitalkrav for koncerner 1) BEK nr 1027 af 02/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 20. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0037 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Kapitel 1 Generelle bestemmelser

Kapitel 1 Generelle bestemmelser Bekendtgørelse om opgørelse af kapitalgrundlag og solvenskapitalkrav for koncerner 1 I medfør af 175 b, stk. 9, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 182 af 18. februar

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0593 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0593 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0593 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 27. februar 2006 /DAL Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om rederes erstatningsansvar

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0370 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0370 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0370 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 15. september 2010 Kommissionens hvidbog om forsikringsgarantiordninger KOM(2010) 0370 af 12. juli 2010 Resumé

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

Krav til bestyrelsens viden og erfaring i skadesforsikringsselskaber

Krav til bestyrelsens viden og erfaring i skadesforsikringsselskaber Finanstilsynet 20. marts 2012 Krav til bestyrelsens viden og erfaring i skadesforsikringsselskaber Baggrund Danske skadesforsikringsselskaber stilles i disse år overfor en række udfordringer. Blandt de

Læs mere

Retningslinjer vedrørende metoder til beregning af markedsandele til rapportering

Retningslinjer vedrørende metoder til beregning af markedsandele til rapportering EIOPA-BoS-15/106 DA Retningslinjer vedrørende metoder til beregning af markedsandele til rapportering EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49

Læs mere

Bekendtgørelse om rapporter om solvens og finansiel situation for gruppe 1- forsikringsselskaber og koncerner 1)

Bekendtgørelse om rapporter om solvens og finansiel situation for gruppe 1- forsikringsselskaber og koncerner 1) BEK nr 1761 af 15/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 7. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0036 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af solvenskapitalkravet ved anvendelse af en af Finanstilsynet godkendt intern model 1)

Bekendtgørelse om opgørelse af solvenskapitalkravet ved anvendelse af en af Finanstilsynet godkendt intern model 1) BEK nr 1671 af 16/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0035 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Kommissionens meddelelse Smart Regulation in the European Union, COM(2010) 543

Kommissionens meddelelse Smart Regulation in the European Union, COM(2010) 543 Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0543 Bilag 1 Offentligt NÆRHEDS- OG GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens meddelelse Smart Regulation in the European Union, COM(2010) 543 Resumé Kommissionen

Læs mere

Krav til bestyrelsens viden og erfaring i livsforsikringsselskaber og pensionskasser

Krav til bestyrelsens viden og erfaring i livsforsikringsselskaber og pensionskasser Finanstilsynet 20. marts 2012 Krav til bestyrelsens viden og erfaring i livsforsikringsselskaber og pensionskasser Baggrund Danske livsforsikringsselskaber og pensionskasser stilles i disse år over for

Læs mere

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om harmonisering af medlemsstaternes love om markedsføring af radioudstyr, KOM(2012)584

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om harmonisering af medlemsstaternes love om markedsføring af radioudstyr, KOM(2012)584 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU alm. del Bilag 55 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 19. november 2012 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 2. december 2016

Lovtidende A Udgivet den 2. december 2016 Lovtidende A 2016 Udgivet den 2. december 2016 29. november 2016. Nr. 1424. Bekendtgørelse om grundkursus for medlemmer af bestyrelsen i pengeinstitutter, realkreditinstitutter og forsikringsselskaber

Læs mere

Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 7. februar 2015 Fælles EU-regler for

Læs mere

Grund- og Nærhedsnotat om

Grund- og Nærhedsnotat om Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0381 Bilag 1 Offentligt Notat Skatteministeriets Koncerncenter Jura og Samfundsøkonomi Skatteadministration 1. september 2010 1. september 2010 J.nr. 2010-221-0032 Grund-

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0775 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0775 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0775 Bilag 1 Offentligt NÆRHEDS- OG GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 15. april 2011 Single Euro Payments Area (SEPA) Forslag til forordning om tekniske krav til kreditoverførsler

Læs mere

Erhvervsudvalget L Bilag 1 Offentligt

Erhvervsudvalget L Bilag 1 Offentligt Erhvervsudvalget L 153 - Bilag 1 Offentligt 13.. januar 2007 /a Høringsnotat - Forslag til lov om ændring af lov om aktieselskaber m.v. (Grænseoverskridende fusion og grænseoverskridende spaltning) Et

Læs mere

Fastsættelse af solvenskrav og dispositionsbegrænsende

Fastsættelse af solvenskrav og dispositionsbegrænsende Bestyrelsen og direktionen for Andelskassen J.A.K. Slagelse Løvegade 63 4200 Slagelse 2. marts 2015 J.nr. 6250-0077 Fastsættelse af solvenskrav og dispositionsbegrænsende foranstaltninger Finanstilsynets

Læs mere

Retningslinjer for behandling af tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser

Retningslinjer for behandling af tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser EIOPA-BoS-14/170 DA Retningslinjer for behandling af tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. december 2004 Til underretning for

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 16. marts 2012 Grønbog på vej mod et integreret europæisk marked for kort-, internet- og mobilbetalinger

Læs mere

Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt Samlenotat Folketingets Europaudvalg Kopi: Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg AK/AT RMH/JAIC 17. Direktivforslag vedr. ændring og forenkling

Læs mere

Finansudvalget, Europaudvalget 2005 FIU Alm.del Bilag 41, 2698 - Økofin Bilag 5 Offentligt

Finansudvalget, Europaudvalget 2005 FIU Alm.del Bilag 41, 2698 - Økofin Bilag 5 Offentligt Finansudvalget, Europaudvalget 2005 FIU Alm.del Bilag 41, 2698 - Økofin Bilag 5 Offentligt 30. november 2005 Supplerende samlenotat vedr. ECOFIN den 6. december 2005 Dagsordenspunkt 8: 4. og 7. selskabsdirektiv

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger m.v., lov om værdipapirhandel m.v. og forskellige andre love

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger m.v., lov om værdipapirhandel m.v. og forskellige andre love Finanstilsynet Juridisk kontor Århusgade 110 2100 København Ø hoeringer@ftnet.dk svi@ftnet.dk Dato: 23. september 2016 Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger

Læs mere

Prudent person-princippet

Prudent person-princippet Til samtlige forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser Finanstilsynet 18. december 2014 LIFA J.nr. 6670-0189 Prudent person-princippet Finanstilsynet vil i lighed med tidligere år gerne henlede

Læs mere

Vejledning til indberetning af kapitalgrundlag, solvensbehov mv. for investeringsforvaltningsselskaber

Vejledning til indberetning af kapitalgrundlag, solvensbehov mv. for investeringsforvaltningsselskaber 7. juli 2014 Vejledning til indberetning af kapitalgrundlag, solvensbehov mv. for investeringsforvaltningsselskaber Denne vejledning finder anvendelse for investeringsforvaltningsselskaber samt finansielle

Læs mere

Retningslinjer. med specifikationer af betingelserne for koncernintern finansiel støtte i henhold til artikel 23 i direktiv 2014/59/EU EBA/GL/2015/17

Retningslinjer. med specifikationer af betingelserne for koncernintern finansiel støtte i henhold til artikel 23 i direktiv 2014/59/EU EBA/GL/2015/17 RETNINGSLINJER MED SPECIFIKATIONER AF BETINGELSERNE FOR KONCERNINTERN FINANSIEL STØTTE EBA/GL/2015/17 08.12.2015 Retningslinjer med specifikationer af betingelserne for koncernintern finansiel støtte i

Læs mere

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Til 1

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Til 1 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 L 175 Bilag 6 Offentligt Æ n d r i n g s f o r s l a g til Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Af erhvervs- og vækstministeren

Læs mere

Solvens II: Får vi risikobaserede solvenskrav?

Solvens II: Får vi risikobaserede solvenskrav? NFT 4/2005 Solvens II: Får vi risikobaserede solvenskrav? af Peter Skjødt Europa-Kommissionen har tilkendegivet, at risiko og kapitalkrav følges ad i de kommende, nye EU-regler om solvens i forsikringssektoren.

Læs mere

Bekendtgørelse om grundkursus for medlemmer af bestyrelsen i pengeinstitutter, realkreditinstitutter og forsikringsselskaber

Bekendtgørelse om grundkursus for medlemmer af bestyrelsen i pengeinstitutter, realkreditinstitutter og forsikringsselskaber Bekendtgørelse om grundkursus for medlemmer af bestyrelsen i pengeinstitutter, realkreditinstitutter og forsikringsselskaber I medfør af 64 b, stk. 3, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Retningslinjer for behandling af tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser

Retningslinjer for behandling af tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser EIOPA-BoS-14/170 DA Retningslinjer for behandling af tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 12 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 11. februar 2005 /EBR/PVS Forslag til ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 2869/95 om de gebyrer, der

Læs mere

Fastsættelse af solvenskrav og dispositionsbegrænsende

Fastsættelse af solvenskrav og dispositionsbegrænsende Bestyrelsen og direktionen for Østjydsk Bank A/S Østergade 6-8 9550 Mariager 21. december 2017 J.nr. 6252-0088 Fastsættelse af solvenskrav og dispositionsbegrænsende foranstaltninger Finanstilsynets afgørelse

Læs mere

Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen

Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen EIOPA-BoS-14/174 DA Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Læs mere

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 30. september 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 2008 Dagsordenspunkt 3a: Bekæmpelse af momssvig: i) Svigsbekæmpelse Resumé Der ventes en drøftelse af Kommissionens forslag

Læs mere

2015 Udgivet den 31. marts 2015. 28. marts 2015. Nr. 308. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed 1)

2015 Udgivet den 31. marts 2015. 28. marts 2015. Nr. 308. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed 1) Lovtidende A 2015 Udgivet den 31. marts 2015 28. marts 2015. Nr. 308. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed 1) (Gennemførelse af solvens II- og omnibus II-direktivet) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 92 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 92 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 EFK Alm.del Bilag 92 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Dato 20. december 2016 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed 1. (Gennemførelse af solvens II- og omnibus II-direktivet)

Forslag. til. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed 1. (Gennemførelse af solvens II- og omnibus II-direktivet) Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed 1 (Gennemførelse af solvens II- og omnibus II-direktivet) 1 I lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 911 af 4. august 2014, foretages

Læs mere

GRUNDNOT AT 27. februar 2009 J.nr. 2504/1224-0002 Ref. MPE/ANN

GRUNDNOT AT 27. februar 2009 J.nr. 2504/1224-0002 Ref. MPE/ANN Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 210 Offentligt GRUNDNOT AT 27. februar 2009 J.nr. 2504/1224-0002 Ref. MPE/ANN Side 1/6 Grundnotat om forslag fra EU-kommissionen om forordning der implementerer

Læs mere

Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen

Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen EIOPA-BoS-14/174 DA Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Læs mere

Notat om ændringer af bestemmelserne om ledelse og styring af finansielle virksomheder - L 175

Notat om ændringer af bestemmelserne om ledelse og styring af finansielle virksomheder - L 175 Erhvervsudvalget 2009-10 L 175 Bilag 4 Offentligt 27. april 2010 /SNI-ft/cmp-dep Notat om ændringer af bestemmelserne om ledelse og styring af finansielle virksomheder - L 175 Den 13. april 2010 blev L

Læs mere

Retningslinjer for vurdering af egen risiko og solvens

Retningslinjer for vurdering af egen risiko og solvens EIOPA-BoS-14/259 DA Retningslinjer for vurdering af egen risiko og solvens EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Læs mere

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0362 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0362 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0362 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 18. august 2009 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/48/EF og 2006/49/EF

Læs mere

Til bestyrelsen i forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser. 21. december 2010. Ref. RASK, LIPE. J.nr. 763/31-0006

Til bestyrelsen i forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser. 21. december 2010. Ref. RASK, LIPE. J.nr. 763/31-0006 Til bestyrelsen i forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser 21. december 2010 Ref. RASK, LIPE J.nr. 763/31-0006 Anmodning om redegørelse og status på Solvens II Finanstilsynet anmoder hermed virksomheden

Læs mere

Fastsættelse af solvenskrav og dispositionsbegrænsende

Fastsættelse af solvenskrav og dispositionsbegrænsende Østjydsk Bank A/S Bestyrelsen og direktionen Østergade 6-8 9550 Mariager 3. juli 2014 FINANSTILSYNET Århusgade 110 2100 København Ø Fastsættelse af solvenskrav og dispositionsbegrænsende foranstaltninger

Læs mere

Velkommen til orienteringsmøde om individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital. Charlotte Møller, Michael Holm og Per Plougmand Bærtelsen

Velkommen til orienteringsmøde om individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital. Charlotte Møller, Michael Holm og Per Plougmand Bærtelsen Velkommen til orienteringsmøde om individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital Charlotte Møller, Michael Holm og Per Plougmand Bærtelsen Hovedpunkter Baggrund, formål og indhold Risici og metoder:

Læs mere

Skadesforsikringsselskabers regnskaber 1. halvår 2009

Skadesforsikringsselskabers regnskaber 1. halvår 2009 Skadesforsikringsselskabers regnskaber 1. halvår 2009 Konklusioner De danske skadeforsikringsselskaber fastholder fremgangen fra 2008. Det samlede resultat før skat i 1. halvår 2009 blev på 4,4 mia. kr..

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 128 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 128 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2016-17 MOF Alm.del Bilag 128 Offentligt Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg Den 29. november 2016 Sagsnummer: 2016-221./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering notat

Læs mere

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om forsikringsformidling (omarbejdning), KOM (2012) 360

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om forsikringsformidling (omarbejdning), KOM (2012) 360 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU alm. del Bilag 99 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 12. december 2012 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om forsikringsformidling

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Kemi og Fødevarekvalitet Sagsnr.: 2012-29-221-01347/Dep. sagsnr. 16346 Den 3. juli 2012 FVM 052 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om Kommissionens

Læs mere

ECB-PUBLIC. DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 11. december 2012 om den finansielle lovgivning (ECB/2012/104)

ECB-PUBLIC. DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 11. december 2012 om den finansielle lovgivning (ECB/2012/104) DA ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 11. december 2012 om den finansielle lovgivning (ECB/2012/104) Indledning og retsgrundlag Den Europæiske Centralbank (ECB) modtog den 5. november

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0402 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0402 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0402 Bilag 2 Offentligt MILJØstyrelsen Erhverv J.nr. MST-140-00019 Ref UR 22. august 2008 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG OG MILJØ- OG PLAN- LÆGNINGSUDVALGET Kommissionens

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 26 Offentligt. Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 26 Offentligt. Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 26 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 7. december 2007 Sagsnr.: 39./. Vedlagt fremsendes

Læs mere

Europaudvalget Økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget Økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 2948 - Økofin Bilag 2 Offentligt 26. maj 2009 Supplement til samlenotat vedr. ECOFIN den 9. juni 2009 Dagsordenspunkt1b: Internationale regnskabsstandarder Resumé På ECOFIN den 9. juni

Læs mere

Supplerende Grund- og Nærhedsnotat

Supplerende Grund- og Nærhedsnotat Skatteudvalget, Finansudvalget, Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget, Europaudvalget 2011 KOM (2012) 0185 Bilag 2, KOM (2012) 0185 Bilag 2, KOM (2012) 0185 Bilag 2, KOM (2012) 0185 Bilag 2 Offentligt Notat

Læs mere

EIOPA(BoS(13/164 DA. Retningslinjer for forsikringsformidleres klagebehandling

EIOPA(BoS(13/164 DA. Retningslinjer for forsikringsformidleres klagebehandling EIOPA(BoS(13/164 DA Retningslinjer for forsikringsformidleres klagebehandling EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af solvenskapitalkravet ved anvendelse af standardformlen 1)

Bekendtgørelse om opgørelse af solvenskapitalkravet ved anvendelse af standardformlen 1) BEK nr 817 af 03/07/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 18. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0034 Senere ændringer til

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 27 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 27 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 27 Offentligt 3. november 2015 Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 10. november 2015 1) Kommissionens handlingsplan for en kapitalmarkedsunion - Rådskonklusioner

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 69 Offentligt 08.11.2006 NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om Kommissionens forordning for principper for god fremstillingspraksis for materialer og genstande bestemt

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0202 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0202 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0202 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens forslag til forordning om ændring af forordning (EU) nr. 258/2014 om oprettelse

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

KONSEKVENSANALYSE AF SOLVENS II RESUMÉ

KONSEKVENSANALYSE AF SOLVENS II RESUMÉ DA DA DA KONSEKVENSANALYSE AF SOLVENS II RESUMÉ Solvens II-projektet er udviklet i fuld gennemsigtighed og i samarbejde med alle interessenter og berørte parter. Til konsekvensanalysen blev der udarbejdet

Læs mere

Oversigt over gældende EU-direktiver og EU-forordninger om finansielle tjenesteydelser Den 1. november 2007

Oversigt over gældende EU-direktiver og EU-forordninger om finansielle tjenesteydelser Den 1. november 2007 Oversigt over gældende EU-direktiver og EU-forordninger om finansielle tjenesteydelser Den 1. november 2007 Oversigten indeholder en henvisning til den lov og/eller bekendtgørelse, som gennemfører et EU-direktiv

Læs mere

GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) SAU Alm.del Bilag 10 Offentligt Notat 30. juni 2015 J.nr. 15-0247969 Proces og Administration ABL GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europa-Kommissionens

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0207 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0207 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0207 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 78/660/EØF og 83/349/EØF

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget (2. samling) EUU alm. del - Bilag 206 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet/ 3.1/ 2.1 J.nr. PD 08-611/EU14-000004 8. april 2008 PLM/ LOUJ/TAER FVM

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del Bilag 564 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Enhed: Primær Sundhed Sagsbeh.: DEPMHE Sags nr.: 1109266 Dok. Nr.: 643094 Dato: 8. september 2011 NOTAT TIL FOLKETINGETS

Læs mere

Meddelelsen har i sig selv ikke lovgivningsmæssige, statsfinansielle, samfundsøkonomiske

Meddelelsen har i sig selv ikke lovgivningsmæssige, statsfinansielle, samfundsøkonomiske Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 371 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Dato: 16. september 2013 Meddelelse fra Kommissionen om digitalisering

Læs mere

Orienteringsmøde om solvens II. Den 13. september 2007

Orienteringsmøde om solvens II. Den 13. september 2007 Orienteringsmøde om solvens II Den 13. september 2007 Solvens II og QIS 3 resultater for Danmark Målsætninger og overordnede rammer Kapitalkrav til livsforsikring og QIS 3 Kapitalkrav til skadesforsikring

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 127 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 127 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del Bilag 127 Offentligt Notat Grund- og nærhedsnotat om EU-Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kontrol med likvide midler, der føres ind

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0050 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0050 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0050 Bilag 1 Offentligt MILJØstyrelsen 9. Marts 2011 Pesticider & genteknologi JL/japed(dep) GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Rådsdirektiv

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EUU alm. del - Bilag 442 Offentligt NOTAT

Europaudvalget (2. samling) EUU alm. del - Bilag 442 Offentligt NOTAT Europaudvalget (2. samling) EUU alm. del - Bilag 442 Offentligt NOTAT Kontor Sagsbehandler Dato 22. september 2008 Grundnotat om forslag fra EU-kommissionen om forordning der implementerer direktiv 2005/32/EF

Læs mere

Skatteudvalget (2. samling) SAU Alm.del Bilag 47 Offentligt

Skatteudvalget (2. samling) SAU Alm.del Bilag 47 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) SAU Alm.del Bilag 47 Offentligt 24. september 2015 Samlet kommenteret dagsorden vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 6. oktober 2015 1) Automatisk udveksling af information

Læs mere

Baggrund Danske Færøske skadesforsikringsselskaber stilles i disse år overfor en række udfordringer.

Baggrund Danske Færøske skadesforsikringsselskaber stilles i disse år overfor en række udfordringer. Tórshavn 19. desember 2013 Journalnr.: 13/00270-3 Vegleiðing um at eftirmeta vitan og royndir hjá nevndini í skaðatryggingarfeløgumvejledning til evaluering af bestyrelsens viden og erfaring i skadesforsikringsselskaber

Læs mere

Europaudvalget RIA Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget RIA Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2873 - RIA Bilag 3 Offentligt Dagsordenspunkt 2: Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2252/2004 om standarder for sikkerhedselementer og

Læs mere

Dette notat oversendes også til Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg.

Dette notat oversendes også til Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 234 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 23. april 2012 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om

Læs mere

Retningslinjer for tilsynsprocessen

Retningslinjer for tilsynsprocessen EIOPA-BoS-14/179 DA Retningslinjer for tilsynsprocessen EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu site:

Læs mere

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg.

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg. Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0028 Bilag 2 Offentligt Notat 13. marts 2009 J.nr. 2009-739-0203 Grundnotat om Europa-Kommissionens forslag til Rådets direktiv om gensidig bistand ved inddrivelse af fordringer

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 1. september Bekendtgørelse om filialer af tredjelandsforsikringsselskaber 1) 25. august Nr

Lovtidende A Udgivet den 1. september Bekendtgørelse om filialer af tredjelandsforsikringsselskaber 1) 25. august Nr Lovtidende A 2015 Udgivet den 1. september 2015 25. august 2015. Nr. 1018. Bekendtgørelse om filialer af tredjelandsforsikringsselskaber 1) I medfør af 1, stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EUU Alm.del Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EUU Alm.del Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 4 Offentligt KOMITÉNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 18. juni 2015 Europa-Kommissionens forslag af 11. juni 2015 om gennemførelsesretsakt vedrørende

Læs mere