Virksomhedsberetning 2014 NORDSJÆLLANDS POLITI

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomhedsberetning 2014 NORDSJÆLLANDS POLITI"

Transkript

1 Virksomhedsberetning 2014 NORDSJÆLLANDS POLITI 1

2 Forord I 2014 var omdrejningspunktet for Nordsjællands Politis virksomhed fortsat, at vi er til for borgerne. Forebyggelse og bekæmpelse af kriminalitet er en kerneopgave, som vi til stadighed arbejder for at løse bedre og mere effektivt. Det har i det forløbne år medført flere organisationsændringer og et systematisk arbejde med optimering af kvaliteten i politiarbejdet. Hertil kommer en række målrettede bestræbelser på at inddrage og samarbejde med det omgivende samfund om tryghedsskabelse. Jeg mener roligt, man kan sige, at vi er kommet rigtigt godt i gang med gentænke politiopgaven, så den kan matche et samfund i stadig forandring. Nordsjællands Politi har i lyset af de tragiske begivenheder på Utøya i 2011 på baggrund af trusselsvurderingen i relation til terror sat meget ind på i 2014 at udvikle politiets beredskab overfor større uvarslede begivenheder. De mange indbrud i politikredsen er fortsat en særlig udfordring. Med afsæt i en generelt faldende kriminalitet i samfundet og en yderligere styrket samlet indsats er antallet af indbrud reduceret med o,4%, og det er det laveste antal indbrud siden Der er særlig grund til at fremhæve, at Nordsjællands Politi i 2014 sammen med politikredsens kommuner har kunnet videreføre og forny det gode samarbejde i forlængelse af partnerskaberne om sms-ordningen TRYK POLITI. Mogens Hendriksen Politidirektør fg. 2

3 Indledning Politidirektøren afgiver årligt en redegørelse om politiets virksomhed i det forløbne år, jf. retsplejelovens 112, stk. 2. Denne redegørelse rummer derfor en beskrivelse af politikredsens væsentligste aktiviteter af særligt operativ, men også organisatorisk og udviklingsmæssig karakter i Endvidere rummer redegørelsen en kort beskrivelse af de rammer, der har været gældende for politikredsens virke og ikke mindst en gennemgang af politikredsens væsentligste prioriteringer, indsatsområder og resultater gennem året. Det er væsentligt at bemærke, at redegørelsen er tilbageskuende og derfor ikke rummer perspektiver i forhold til den nye virkelighed politikredsen står overfor efter terrorangrebene i København i februar Politikredsens aktiviteter har i 2014 været koncentreret om at sikre kvaliteten af og forny den politimæssige opgaveløsning trods et planlagt bevillingsfald for årene Der er foretaget ændringer i de operative service- og opgavefunktioner, der har indebåret en samlet og koordineret ledelse af kredsens specialafdelinger, kompetencestyrkelse af beredskabet gennem uddannelse af særlige reaktionspatruljer, certificering af vagtcentralens ledere, styrkelse af servicecenteret og oprettelsen af et visitationscenter. Den teknologiske platform er udviklet gennem udlevering af smartphones til alle medarbejdere og planlægning af brug af bærbare computere for de fleste af medarbejderne. Politikredsen var endvidere en del af en national lederreform i dansk politi, hvor der udover en omstrukturering og slankning af ledelseslaget er sat fokus på kvaliteten i ledelsesopgaven gennem konceptet Leadership Pipeline. Frem for alt er et målrettet fokus på resultaterne for politiets kerneydelser fortsat fastholdt, udbygget og understøttet gennem fastsættelse af lokale målkrav til stationer og afdelinger, samt opfølgning på resultaterne i målopfyldelsen. Kvalitetsprojekter i relation til sagsbehandling på flere områder har fremmet forenkling og effektivitet i straffesagsbehandlingen. De stadige forandringer og fornyelser af politiopgaven har været understøttet af en strategisk orienteret kompetenceudvikling af politikredsens medarbejdere. Nordsjællands Politi har haft fokus på, at udvikle relationerne til og samarbejdet med omverdenen, herunder navnlig borgerne, idet politiet ganske enkelt ikke kan løse de stadig mere komplicerede udfordringer alene. Derfor har vi i 2014 forstærket vores kampagneaktiviteter og dialog med borgerne. Ved kampagnen Tryg rejse er der i løbet af året i et partnerskab med DSB gennemført flere fælles synlige tryghedsskabende indsatser i S-togene med det formål at øge trygheden for de rejsende og reducere antallet af lomme- 3

4 tyverier. I december 2014 blev kampagnen Tryg julehandel gennemført i fire butikscentre med det formål at øge trygheden og forebygge tyverier og tricktyverier fra de julehandlende og forretninger. Ved kampagnen kom politiet via informationsstande i god dialog med borgerne og modtog mange tilmeldinger til sms-ordningen TRYK POLITI. Navnlig politikredsens tilstedeværelse på de sociale medier Facebook og Twitter er blevet udbygget, ligesom vi har formuleret en kommunikations- og kanalstrategi på dette område. Nordsjællands Politi har også videreført arbejdet med at indgå partnerskaber med eksterne aktører. Det har således blandt andet ført til informationskampagner om sms-ordningen TRYK POLITI gennem samarbejdspartnere i erhvervslivet. Politikredsen var også tilstede sammen med resten af dansk politi ved folkemødet på Bornholm. Her blev TRYK POLITI præsenteret, ligesom der i dagene omkring folkemødet blev vist reklameindslag for TRYK POLITI på TV2-Lorry Rammerne for politikredsens virksomhed i 2014 Rammerne for Nordsjællands Politis virksomhed har i 2014 været bestemt af en række både udefra kommende og internt opstillede retningslinjer. Efter politilovens 2 er det navnlig politiets helt grundlæggende opgave at forebygge strafbare forhold, forstyrrelse af den offentlige fred og orden samt fare for enkeltpersoners og den offentlige sikkerhed at afværge fare for forstyrrelse af den offentlige fred og orden samt fare for enkeltpersoners og den offentlige sikkerhed (og) at bringe strafbar virksomhed til ophør samt efterforske og forfølge strafbare forhold samt i øvrigt at yde borgere og andre myndigheder bistand efter gældende ret eller i faresituationer. Herudover styres politiets aktiviteter af en række andre eksterne forhold, der ligeledes er retningsgivende for de enkelte politikredses virksomhed. Blandt de vigtigste styringsfaktorer er den politiske flerårsaftale og budgetudmeldingen for , der i lighed med situationen for den offentlige sektor som helhed byder på en udmøntning af den politiske målsætning om mere for mindre. 4

5 Nordsjællands Politi har i i samarbejde med Rigspolitiet videreført en række analyser af kvalitet og udviklingsmuligheder på forskellige operative områder i dansk politi. På baggrund af begivenhederne på Utøya i Norge i 2011 og den øgede terrortrussel har en styrkelse af politiets beredskab med hensyn til større uvarslede hændelser været højt på dagsordenen. I Nordsjællands Politi har en del af styrkelsen bestået af en særlig operativ uddannelse af en lang række medarbejdere, således at disse kan indgå i såkaldte reaktionspatruljer. Det er i særlig grad den årlige resultatkontrakt for politikredsen, der fastlægger hvilke indsatsområder, der bør prioriteres som de vigtigste. For 2014 indeholdt resultatkontrakten navnlig mål for Indsats mod indbrud i beboelse Bekæmpelse af hæleri Indsats mod røveri i egen bolig Indsats mod lomme- og tricktyverier Bekæmpelse af butikstyveri Indsats mod tyveri fra omklædningsrum Intensiveret indsats for skabelse af trygge boligområder Efterforskning og retsforfølgning af rocker- og bandemedlemmer Konfliktrådsbehandling Forøgelse af færdselssikkerheden Effektivitet og kvalitet i straffesagsbehandlingen Styring af sager vedrørende økonomisk og organiseret kriminalitet samt Med baggrund i blandt andet disse sigtepunkter udarbejdede Nordsjællands Politi for 2014 en strategisk plan, der under overskriften Vi er til for borgerne angav de overordnede strategier og fokusområder i forhold til centrale drifts- og udviklingsområder. I relation til lokalsamfundet afstemmes forventningerne til politiets drift gennem drøftelserne i Kredsrådet og gennem den plan for samarbejdet mellem politi og kommuner, der behandles i Kredsrådet. 5

6 Politiindsatsen i 2014 Der er for en række centralt fastsatte indsatsområder fastlagt målkrav for de politimæssige aktiviteter og resultater. Disse er i vid udstrækning retningsgivende for den samlede strategiske og operative virksomhed i Nordsjællands Politi. Nedenfor følger en beskrivelse af en række af de vigtigste punkter i politikredsens strategiske plan for 2014 og samarbejdsplanen for Nordsjællands Politi lykkedes i 2014 med på et højt niveau at levere politimæssige ydelser, som imødegår de stadig flere og mere komplekse udfordringer, der skal håndteres på det kriminalitetsforebyggende og kriminalitetsbekæmpende område. Udviklingen i antallet af straffelovsovertrædelser Anskues kriminalitetsudviklingen i Nordsjælland helt overordnet, er der sket et fald i antallet af anmeldelser af straffelovsovertrædelser på 4% i forhold til 2013, svarende til 1301 anmeldelser. Antallet af sigtelser er næsten uændret og antallet af tiltaler er steget med 11 %, svarende til 733 tiltaler. 6

7 De sjællandske politikredse har generelt ikke haft helt samme fald i antallet af straffelovsanmeldelser som resten af landets politikredse Indbrudsområdet Nordsjællands Politi har gennem en årrække haft et stærkt fokus på bekæmpelsen af indbrud og kredsen har også i 2014 præsteret en række gode indsatser på området. Der er fortsat et for højt antal anmeldelser, selv om der har været en massiv indsats for at pågribe og retsforfølge indbrudskriminelle. Indsatsen i 2014 har betydet en stigning i både sigtelser og domme, og en fortsættelse af det gennem flere år faldende antal anmeldelser. Således er anmeldelsestallet fra 2013 til 2014 faldet med o,4 %, ligesom politikredsen har opfyldt et nationalt mål om nedbringelse af antallet af anmeldelser i forhold til et gennemsnit af anmeldelser i årene Andelen af indbrudssager, hvor der har kunnet rejses sigtelse mod en eller flere personer er generelt steget siden 2007, hvor der rejstes sigtelse i 8,9% af sagerne, og der er i 2014 rejst sigtelse i 18% af sagerne. 7

8 Der er i indsatsen mod indbrud blevet gennemført en række målrettede operationer mod kriminelle miljøer og i udvalgte områder. Herved er der inddraget analyse- og efterretningsbaserede metoder, ligesom der har været fokus på at benytte såvel kendte og prøvede metoder som innovative og utraditionelle metoder. Der er i den særlige efterforskningsenhed TFI (Task Force Indbrud), som er et samarbejde mellem de sjællandske politikredse, gennemført en lang række efterforskninger rettet mod den mere organi- 8

9 serede del af det kriminelle miljø, hvilket har ført til et stort antal sigtelser og domme. Samtidig har en særlig efterforskningsgruppe i politikredsen (TFN) afdækket omfattende indbrudskriminalitet begået af såvel tilrejsende som lokale kriminelle. Politikredsen gennemførte i løbet af året en betydelig indsats for at forebygge forekomsten af indbrud. Der har i den forbindelse været et særligt fokus på gennem sms-ordningen TRYK POLITI, facebook og Twitter at inddrage borgerne og eksterne samarbejdspartnere med henblik på at skabe opmærksomhed og bevidsthed omkring indbrudskriminalitet. Politikredsen har i 2014 videreført indsatsen mod hælerleddet, da det er en forudsætning for særligt den mere organiserede og professionelt anlagte indbrudskriminalitet, at der er mulighed eller sikkerhed for at afsætte de stjålne ting. Borgervendt og utryghedsskabende kriminalitet Det er centralt for Nordsjællands Politi at bekæmpe den borgerrettede kriminalitet, der opleves som særligt utryghedsskabende. Forskellige faktorer spiller en rolle for den personlige tryghedsfornemmelse. Blandt disse fremstår navnlig de synlige tegn i omgivelserne på uorden og kriminalitet, samt omtalen af dette med ikke ubetydelig vægt. Nordsjællands Politis vurderede på den baggrund, at tricktyverier i privat beboelse og røveri i hjemmet fortsat var blandt de kriminalitetsformer, der - uanset en relativt begrænset forekomst heraf - skaber størst utryghed i og omkring hjemmet. I det offentlige rum vurderede politikredsen, at tricktyverier, lomme- og tasketyverier og tyverier fra omklædningsrum, som forekom oftere end hidtil, var et fænomen, der skabte utryghed. Nordsjællands Politi valgte derfor at lade blandt andet disse kriminalitetstyper indgå i de særlige fokusområder i indsatsen mod utryghedsskabende kriminalitet i nærområdet. For at sikre en effektiv indsats mod de mere organiserede persongrupper bag kriminaliteten har der også været sat fokus på butikstyverier og tricktyverier i forretninger. Det er et positivt udgangspunkt, at voldskriminaliteten fortsat ligger på et relativt lavt niveau, omend den er steget lidt fra Det kan til dels tilskrives en indsats gennem en lang årrække på området. 9

10 10

11 11

12 12

13 Indsatsen overfor tricktyverier har medført et fald i anmeldelserne på 2,6% og en stigning i antallet af sigtelser. Indsatsen overfor lommeog tasketyverier har medført et fald i antallet af anmeldelser med 10% og omfanget af butikstyverier og tricktyverier i forretninger gennem en målrettet indsats i udvalgte butikscentre nedbragt. I indsatsen indgik partnerskabsaftaler med centrene og vagtselskaber om et koordineret samarbejde med synlig præventiv tilstedeværelse i centre og forretninger, samt distribution af et særligt fokuskort til kunder med overskriften Pas på lomme- og tricktyve. Tyveri fra omklædningsrum i svømmehaller, idrætsanlæg og andre steder er også blevet reduceret betydeligt. Dette er opnået gennem forebyggende arbejde i mere end 60 lokaliteter, hvor der er udleveret plakater og bordkort med budskabet Stop tyveri af smartphones og tablets. Indsatsen mod internetkriminalitet Indsatsen mod internetkriminalitet blev i 2014 styrket på såvel nationalt plan som lokalt i Nordsjællands Politi. På nationalt plan blev det Nationale Cyber Crime Center (NC3) etableret og Nordsjællands Politi blev udvalgt som pilotkreds for et cybercrime-projekt, der havde til formål at: øge kvaliteten i grundregistrering af internetstraffesager under anmeldelsesfasen gennemføre en kapacitetsudvidelse rejse minimum 50 tiltaler inden for internetkriminalitet. gennemføre en forebyggelseskampagne For at øge kvaliteten i grundregistreringen har vi styrket vores anmeldelsesfase gennem uddannelse af 37 medarbejdere i en ny grundregistreringsprocedure, som er udviklet i et tæt samarbejde med NC3. En procedure som bliver en national standard. Det vil medføre et langt bedre datagrundlag, der giver mulighed for at lave valide analyser på gerningsindhold, gerningsmandsprofiler og profiler på forurettede. Analyser som vil styrke efterforskninger og forebyggende initiativer på området. 13

14 Foruden uddannelse af frontmedarbejderne har vi øget vores kapacitet gennem kompetenceudvikling af 20 medarbejdere, som sidder med den egentlige sagsbehandling af internetrelaterede forbrydelser. Uddannelsen blev udviklet i samarbejde med Europol og gennemført med undervisere fra University College Dublin, Centre for Cybersecurity & Cybercrime Investigation. Nordsjællands Politi også udvidet sin teknologiske kapacitet til analyse af digitale spor. Nordsjællands Politi har i 2014 rejst mere end 150 tiltaler. Nordsjællands Politi gennemførte i slutningen af 2014 en forebyggelseskampagne, hvis mål var at forebygge, at borgerne bliver snydt på internettet i forbindelse med juleindkøbene. Kampagnen blev primært tilrettelagt i et samarbejde med organisationen E-mærket, som er den danske mærkningsordning for sikker nethandel. En anden vigtig aktør var DR.DK/Skole, der i samarbejde med E-mærket udviklede en del af kampagnematerialet. Kampagnen gennemførtes i december måned, og den primære målgruppe var unge i alderen år, den sekundære målgruppe var de unges forældre. Ønsket var blandt andet at sætte forældrene i stand til at spotte en fupbutik og vejlede deres børn i sikker internetadfærd. Gennem anvendelse af bl.a. Facebook og Twitter blev kampagnens budskab eksponeret til ca personer som følger Nordsjællands Politi og Rigspolitiets Facebook-sider og Nordsjællands Politi på Twitter. Desuden kanaliseredes budskabet ud gennem et tv-indslag på TV2 Lorry og via artikler hos 13 lokalaviser. Der kan findes flere informationer om kampagnen på 14

15 En film om tryg e-handel kan ses på nordsjællands Politis youtube kanal: https://www.youtube.com/user/ledelsessekretariat Indsatsen for trygge boligområder Nordsjællands Politi tildeltes i foråret 2012 puljemidler til en nytænkende og inddragende indsats for skabelse af trygge boligområder. 4 områder blev udpeget som relevante for indsatsen gennem anvendelse af et særligt tryghedsindeks. I starten af 2014 tilgik et femte område. I Nordsjællands Politi forestår en særlig enhed Enheden for trygge boligområder (ETB) en helhedsorienteret og tryghedsskabende indsats i et tæt samarbejde med kommuner og boligorganisationer. ETB-enheden har i løbet af 2014 fortsat arbejdet med at initiere og koordinere det samlede tværsektorielle samarbejde til forebyggelse og bekæmpelse af kriminalitet samt skabelse af tryghed i boligområderne. Indsatsen i boligområderne bygger på et gensidigt forpligtende samarbejde (partnerskab) mellem kommuner, boligselskaber og politi, hvor netop koordineringen af de mange indsatser er en af de vigtigste faktorer. Hovedvirkemidlet til at skubbe de uroskabende grupperinger ud er at opruste den sociale kapital (sammenhængskraften) i boligområderne, og det sker på mange områder ved, at der bl.a. gennem netværksmøder med relevante aktører arbejdes med begreberne netværksdannelse, retfærdighed og tillid. I øvrigt defineres ETB s geografiske arbejdsområde fortsat i overensstemmelse med drøftelserne herom i Kredsrådet. I hele 2014 har der været fokus på at bremse udbredelsen af en bandegruppering i Kokkedal og Helsingør. Dette er sket gennem en omfattende tværsektoriel indsats, hvor etableringen af task forces i såvel Fredensborg, Helsingør og Frederikssund kommuner har været centrale elementer. Her har hovedformålet været at motivere bandemedlemmer til at forlade bandemiljøet (Exit). I det forebyggende arbejde har det været væsentligt at arbejde for at forhindre unge i at blive rekrutteret til bandemiljøet. Dette er sket i et tæt samarbejde med alle relevante aktører med henblik på tidlig udpegning af sårbare unge og inddragelse af forældrene ved særlige bekymringssamtaler. Mere end 70 % af de over 40 unge, der har været holdt bekymringssamtaler med i 2014, har i mere end 6 måneder efter samtalen ikke været sigtet eller mistænkt for kriminalitet. 15

16 Indsatsen på færdselsområdet Nordsjællands Politi arbejder permanent på gennem synlig færdselsovervågning og det nødvendige kontrolomfang at afdække færdselsforseelser og konsekvent strafforfølge personer, der overtræder færdselsloven i den hensigt at bidrage til, at antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken mindskes og at trygheden i trafikken generelt øges. Anvendelsen af Automatisk Trafik Kontrol (ATK) har i 2014 været anvendt med fokus på antal måletimer og på at nedbringe antallet af sigtelser på målestrækningerne. Effekten af målingerne har været mærkbar i form af færre sager på de steder, der har haft målrettede målinger med henblik på at nedbringe hastigheden. Der har desuden været fokus på at imødekomme lokale borgerønsker om hastighedskontrol ved anvendelse af ATK. Vigtige indikatorer for resultaterne af færdselsindsatsen er gengivet i skemaet nedenfor. Det kan ses, at antallet af uheld i 2014 ligger på et lavt niveau. Dertil kommer, at antallet af dræbte i trafikken ligeledes er faldet til noget nær det laveste i samme periode, ligesom antallet af alvorligt og let skadekomne også er faldet samlet set. Antal uheld Antal personer Person Materiel Påkørsels Alvorlig Let År skade Skade Kort I alt Dræbte Skade Skade I alt Resultaterne af kontrolomfanget kan i en vis udstrækning illustreres ved, at der i 2014 rejstes tiltaler for overtrædelse af færdselsloven. Sammenlignet med de foregående år siden 2007 er dette 16

17 et relativt højt niveau. Denne indikator er imidlertid ikke det væsentligste succeskriterie. Det er nedbringelsen af dræbte og tilskadekomne i trafikken (kilde: De største grupper af færdselsforseelser i 2013 var følgende Hastighedsovertrædelser (ikke automatisk trafikkontrol ATK) Manglende brug af sikkerhedssele Brug af mobiltelefon Kørsel uden førerret Kørsel i frakendelsestiden Spirituskørsel (kilde: POLIS) Straffesagseffektivitet Nordsjællands Politi opfyldte et krav i resultatkontrakten for 2014 om en fastholdelse af effektiviteten i straffesagsbehandlingen målt på gennemsnitsomkostningerne for en straffesag og et krav til gennemsnitsalderen på de ældste straffesager. Et mål vedrørende den generelle sagsbehandlingstid i straffesager med tiltalerejsning blev ikke fuldt ud opfyldt. Den kriminalpræventive indsats Den kriminalpræventive indsats i Nordsjællands politi varetages som udgangspunkt af forebyggelsesmedarbejderne i lokalpolitiet, og deres indsats understøttes fagligt og koordineres af medarbejdere i sektionen for Partnerskab & Forebyggelse under ledelse af en politiinspektør. Udgangspunktet i det forebyggende arbejde er beskrevet i politikredsens strategiske operations- og handleplaner, ligesom lokale kriminalitetsproblemer beskrives og tages op i lokalrådene i kommunerne, hvor der søges fælles løsninger på de lokale udfordringer. Primo 2014 udkom politiets første nationale strategi for forebyggelse af kriminalitet. Strategien har til formål at sikre, at forebyggelse af kriminalitet får en endnu større rolle i dansk politi, at der ud- 17

18 stikkes fælles retning for dansk politis forebyggende arbejde, og at vi anvender politiets ressourcer på forebyggelsesmetoder og indsatser, der virker. Politikredsens tværsektorielle samarbejde tager udgangspunkt i en tidlig, helhedsorienteret, tværsektoriel og sammenhængende indsats over for de børn og unge, der udviser risikoadfærd, hvilket er helt i overensstemmelse med den nationale strategi. Den forebyggende indsats søger generelt at tage udgangspunkt i den tilgængelige viden om, hvad der virker inden for kriminalitetsforebyggelse både i forhold til generelle, individorienterede og situationsbestemte indsatser, og det forebyggende arbejde skal også være tæt forankret i lokalsamfundet for at sikre en effektiv indsats. Der har været fokuseret på en række indsatsområder særligt områder, der betragtes som mest belastende for borgerne. Der har således været indsatser over for blandt andet indbrud i privat beboelse og tricktyveri, hvilket har været i overensstemmelse med de nationale strategier og mål på området. Radikalisering og Ekstremisme Samarbejdet med kommunerne, SSP, politiet, PET og Socialstyrelsen om forebyggelse af radikalisering og ekstremisme er blevet styrket i Der har været en øget grad af fokus på området på grund af krisen i Syrien, hvortil unge rejser og lader sig inddrage i konflikten. De nationalt moniterede tal viser, at 16 unge fra Danmark er dræbt i Syrien, og mange af de hjemvendte har alvorlige psykiske skader. Det, der har optaget samarbejdspartnerne mest i året, har været, hvorledes der kan arbejdes mest hensigtsmæssigt med problemstillingen rent forebyggende, og hvordan der kan følges op på konkrete bekymringer i forhold til enkeltpersoner uden at forværre situationen ved den øgede eksponering af temaet gennem opfølgningen. Frontmedarbejdere er blandt andet blevet kvalificeret til at håndtere udfordringerne gennem kurser og temadage. Exit-bandekriminalitet Det nationale exit-program er blevet styrket i årets løb. Nationalt Forebyggelsescenter (NFC) varetager nu opgaven i tråd med de øvrige forebyggelsestiltag, der er i regi af Rigspolitiet. Fra national 18

19 side er der i samarbejde med kommunernes landsforening (KL) et øget fokus på, hvorledes særligt udfordringen med at finde boliger skal klares. Spørgsmålet om tilvejebringelse af boliger optager naturligt også kommunerne i Nordsjælland og har været drøftet i Kredsrådet, ligesom det vil blive det fremadrettet. NFC ser desuden på, hvorledes målgruppen for exit fremadrettet skal defineres. Målgruppen for exit er imidlertid fortsat primært de personer som Nationalt Efterforskningscenter (NEC) moniterer som værende rocker- eller bandemedlemmer. Der har i Nordsjællands politikreds været flere personer end hidtil, som ønsker at komme i bandeexit. Det kan skyldes, at det er blevet mere anerkendt af personer fra det kriminelle miljø, at der via det offentlige program nu er en reel mulighed for at komme videre. Strategien for og udførelsen af exitprogrammets samarbejdsaftaler er i 2014 blevet samlet omkring færre personer både i kommuner og politiet, idet dette har vist sig nødvendigt for, at de involverede medarbejdere kan opretholde den nødvendige viden og rutine. Borgerinvolvering Nordsjællands Politi har gennem flere år i stigende omfang tilstræbt at opnå og udbygge et godt og tillidsfuldt samarbejde med borgerne og andre interessenter i det omgivende samfund, idet dette er et væsentligt bidrag til opfyldelsen af Nordsjællands Politis mål om forebyggelse og bekæmpelse af kriminaliteten - særligt indbrud og tricktyverier. Politikredsen har derfor også i 2014 over en bred front arbejdet for og taget initiativer til etablering et sådant samvirke. En række initiativer fra de foregående år er blevet videreført på grundlag af de gode erfaringer hermed og nye er kommet under udvikling eller er implementeret. 19

20 Sms-ordningen TRYK POLITI har fortsat været under udvikling i 2014, hvor der er sket en udbygning af ordningen med tilmelding af flere borgere og eksterne samarbejdspartnere. Der er således i 2014 indgået aftaler med private virksomheder ved tilmelding til TRYK POLITI, ligesom der via reklamekampagne i TV2 Lorry, vores kampagner i butikscentre, ved møder i grundejerforeninger og lignende er sket tilmelding af private borgere. Der er således i løbet af 2014 sket en udvikling i antallet af tilmeldte fra ca til ca ved årets udgang. Reklamefilmen om TRYK POLITI kan ses på eller på Nordsjællands Politis youtube-kanal: https://www.youtube.com/user/ledelsessekretariat Indbrud i private boliger var også i 2014 en udfordring i Nordsjællands politikreds, og denne form for indgribende kriminalitet havde derfor som hidtil et betydeligt efterforskningsmæssigt fokus. Der er desuden blevet arbejdet på at forebygge indbrud ud fra den tilgængelige viden om, hvad der har den største effekt, og det har vist sig at være indsatser, der i ganske høj grad involverer borgerne. I 2014 blev der iværksat sikringsrådgivning over for husstande, der oplevede indbrud mere end én gang inden for det seneste år. Sikringsrådgivningen har hovedsagelig til formål at vejlede om sikring af døre og vinduer, der er de oftest anvendte adgangsveje ved indbrud jo længere tid det tager for en gerningsperson at komme ind, jo større er opdagelsesrisikoen. Det er netop en høj opdagelsesrisiko, der har en forebyggende effekt. Derfor har Nordsjællands politi i 2014 ligeledes arbejdet på at implementere nabohjælpsordningen så bredt som muligt i hele politikredsen. Dette er blandt andet sket i forbindelse med andre kriminalpræventive kampagner, ved rådgivningsbesøg efter indbrud, ligesom det er sket i forbindelse med foredrag i grundejer- og beboerforeninger. Nærmere oplysninger om nabohjælpsordningen kan findes på 20

21 Som et led i samarbejdet og for at styrke den kriminalpræventive indsats har Nordsjællands Politi i 2014 gennemført en række borgerrettede kampagneindsatser, der satte fokus på aktuelle kriminalitetstrends, og som særligt belyste forebyggende og adfærdsregulerende temaer. Målet hermed har været fortsat at arbejde for at udvikle en fælles opfattelse og forståelse mellem politi, borgere og eksterne samarbejdspartnere om en fælles vision om at skabe tryghed for borgerne i Nordsjælland. Kampagnen Tryg rejse, der i 2013 gennemførtes i et partnerskab med DSB, blev videreført i 2014 med flere fælles synlige tryghedsskabende indsatser i S-toge på forskellige fredage og lørdage i løbet af året, herunder i november og december måned, hvor der er mange mennesker med S-togene i forbindelse med julefrokoster. Indsatsernes formål var at øge trygheden for de rejsende og nedbringe antallet af lommetyverier. I december 2014 blev kampagnen Tryg Julehandel gennemført i fire butikscentre, hvor Nordsjælland politi var til stede i 2 dage i hvert butikscenter for at øge trygheden samt forebygge tyverier og tricktyverier fra de julehandlende og forretninger. Der blev anvendt informationsstande og kampagnen blev eksponeret via lokal presse, Facebook og Twitter. I forbindelse med kampagnen var opsat informationsstande i butikscentrene i hvilken forbindelse 1135 borgere tilmeldte sig til sms-ordningen TRYK POLITI. 21

22 Tricktyverier var som utryghedsskabende kriminalitet mod især ældre og svage medborgere fortsat en væsentlig problemstilling i en række kommuner i Nordsjælland i Der var derfor i Nordsjællands Politi et stort fokus på indsatsen overfor tricktyveri. Ud over de operative tiltag for at sikre beviser, anholdelser, sigtelser og domme var der store bestræbelser på at inddrage andre aktører - både myndigheder og borgerne. Vi anvendte TRYK POLITI for at øge muligheden for at pågribe gerningsmændene og for at gøre borgerne opmærksomme på gerningsmændenes typiske adfærd med henblik på at forebygge tricktyverier. Et af de nye initiativer var at inddrage de ældre borgere og kommunernes ældrepleje, som er i direkte kontakt med de ældre borgere. Ved rekrutteringen af ambassadører i ældreplejen medvirkede en tryllekunstner, der var med til at løfte opmærksomheden med anderledes virkemidler. Foredragene blev anvendt i ældrecentre og er blevet tilbudt til Ældresagen. Der er desuden via Ældresagens medlemsblad spredt viden og opmærksomhed om, hvordan ældre kan undgå tricktyveri. SSP-samarbejdet Nordsjællands politi og SSP-konsulenterne i kommunerne samarbejder omkring de tidlige tværsektorielle kriminalpræventive indsatser. Et af fokusområderne i politiets nationale strategi er udviklingen og implementeringen af rammer for afholdelse af bekymringssamtaler særligt med fokus på unge, der er i risiko for at blive rekrutteret til rocker/bande-grupperinger. En af opgaverne i 2014 var at videreføre og afslutte udviklingsprojektet den strukturerede bekymringssamtale, der blev gennemført i et samarbejde mellem en medarbejder fra politikredsens enheden for trygge boligområder (ETB) og partnerskab og forebyggelse, samt Hillerød kommunes kriminalpræventive medarbejdere på Basen-Hillerød SSP. Formålet med pilotprojektet var dels at fastsætte nogle rammer for afholdelsen af bekymringssamtaler, dels at udvikle en samtalemetode, der i højere grad tager udgangspunkt i den unges eget liv. Med udgangspunkt i Hillerød kommunes brug af narrative metoder i arbejdet med børn og unge og ud fra tilgængelig viden om samtalemetoder, blev narrativ praksis inddraget som kommunikationsværktøj ved bekymringssamtalerne. Den strukturerede bekymringssamtale skal betragtes som en myndighedsopgave, og derfor består samtaleværterne ved bekymringssamtalerne af både en socialrådgiver fra kommunen og en forebyggelsesmedarbejder fra lokalpolitiet på station Midt i Hillerød. 22

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2013

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2013 Læsø Kommune SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2013 Frederikshavn Kommune Hjørring Kommune Brønderslev Kommune Jammerbugt Kommune Vesthimmerlands Kommune Rebild Kommune Mariagerfjord Kommune Aalborg Kommune 1.

Læs mere

Samarbejdsplan 2014. Politi og kommuner i Nordsjælland

Samarbejdsplan 2014. Politi og kommuner i Nordsjælland Samarbejdsplan 2014 Politi og kommuner i Nordsjælland 1 Indledning (udkast 11) Nordsjællands politi ønsker at udvikle et nært og gensidigt samarbejde med lokalsamfundene. Behovet herfor er indlysende,

Læs mere

Samarbejdsplan 2013. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen

Samarbejdsplan 2013. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen Samarbejdsplan 2013 for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen Aabenraa Esbjerg Fanø Haderslev Sønderborg Tønder Varde Vejen Indledning Politiet kan ikke skabe tryghed,

Læs mere

Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune

Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune Denne generelle handlingsplan er udarbejdet på baggrund af samarbejdsplanen for 2012 indgået mellem Midt- og Vestjyllands politi, kommunerne,

Læs mere

Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune

Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune Denne generelle handlingsplan er udarbejdet på baggrund af samarbejdsplanen for 2011 indgået mellem Midt- og Vestjyllands politi, kommunerne,

Læs mere

HANDLEPLAN 2012 Lokalrådet i Frederikshavns kommune

HANDLEPLAN 2012 Lokalrådet i Frederikshavns kommune HANDLEPLAN 2012 Lokalrådet i Frederikshavns kommune Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rammerne for Lokalrådets arbejde... 3 3. Lokalrådet i Frederikshavn kommune... 3 4. Det kriminalitetsforebyggende

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS 22. maj 2007 + bilag LOKALPOLITIET POLITIINSPEKTØREN Kornerups Vænge 12 4000 Roskilde Telefon: 4635 1448 Indvalg: 4632 1551 Lokal: 3006 Mobiltlf.: 2510 7625 E-mail: HGM001@politi.dk

Læs mere

HANDLEPLAN 2013. Lokalrådet i Frederikshavns kommune

HANDLEPLAN 2013. Lokalrådet i Frederikshavns kommune HANDLEPLAN 2013 Lokalrådet i Frederikshavns kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Rammerne for Lokalrådets arbejde...3 3. Lokalrådet i Frederikshavn kommune 3 4. Det kriminalitetsforebyggende

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2009

VIRKSOMHEDSPLAN 2009 SYDØSTJYLLANDS VIRKSOMHEDSPLAN 2009 1. Indledning skal i 2009 løse en række vigtige og store opgaver. Politikredsen skal overordnet set virke for tryghed, sikkerhed, fred og orden i samfundet ved at udøve

Læs mere

Referat. Kredsrådets møde den 22. januar 2014

Referat. Kredsrådets møde den 22. januar 2014 31. januar 2014 Sagsbehandler: CH NORDSJÆLLANDS POLITI Ledelsessekretariatet Web: www.politi.dk Referat Kredsrådets møde den 22. januar 2014 Deltagere: Politidirektør Finn Borch Andersen, stabschef Mogens

Læs mere

Generel handlingsplan for 2010 Lokalrådet i Holstebro kommune

Generel handlingsplan for 2010 Lokalrådet i Holstebro kommune Generel handlingsplan for 2010 Lokalrådet i Holstebro kommune Denne generelle handlingsplan er udarbejdet på baggrund af samarbejdsplanen 2010 for Midt- og Vestjyllands Politi og samtidig på baggrund af

Læs mere

HANDLEPLAN 2014. Lokalrådet i Frederikshavns kommune

HANDLEPLAN 2014. Lokalrådet i Frederikshavns kommune HANDLEPLAN 2014 Lokalrådet i Frederikshavns kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Rammerne for Lokalrådets arbejde...3 3. Lokalrådet i Frederikshavn kommune 3 4. Det kriminalitetsforebyggende

Læs mere

Håndbog for Rådets repræsentanter i politiet

Håndbog for Rådets repræsentanter i politiet Håndbog for Rådets repræsentanter i politiet Indholdsfortegnelse Forord... Side 3 Hvilke opgaver kan der ligge i at være repræsentant?... Side 5 Hvad kan du gøre? Samarbejde... Side 6 Fastholde en tæt

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI STRATEGI 2012 Indholdsfortegnelse 2 Indledning 2 Vision og overordnede mål 3 Prioriterede fokusområder 3 Den borgervendte og utryghedsskabende kriminalitet skal bekæmpes 3

Læs mere

Nationalt Forebyggelsescenter, NFC, og problemskabende unge, bander og rockere

Nationalt Forebyggelsescenter, NFC, og problemskabende unge, bander og rockere Nationalt Forebyggelsescenter, NFC, og problemskabende unge, bander og rockere -Forebyggelse i strategier og planer -Forebyggelse på operativt niveau -Forebyggelse på projektniveau Maria Bislev, sociolog,

Læs mere

HANDLEPLAN 2014. for. SSP Lokalrådet i Norddjurs Kommune

HANDLEPLAN 2014. for. SSP Lokalrådet i Norddjurs Kommune HANDLEPLAN 2014 for SSP Lokalrådet i Norddjurs Kommune Rammerne for Lokalrådets arbejde. Kredsrådet er det strategiske forum for Østjyllands Politis samarbejde med kommunerne og andre lokale samarbejdsparter.

Læs mere

Men vi kan og skal ikke prioritere alt i top.

Men vi kan og skal ikke prioritere alt i top. Mål og strategi 2013-2015 MERE MÅLRETTET STRATEGI Vi arbejder i anklagemyndigheden hver eneste dag målrettet på at skabe de bedst mulige resultater. Ikke for vores eller målenes egen skyld, men for at

Læs mere

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser 22. januar 2007 POLITIAFDELINGEN Polititorvet 14 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 3343 0006 E-mail: Web: rpcha@politi.dk www.politi.dk Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI STRATEGI 2014 Indholdsfortegnelse 2 Indledning 2 Vision og overordnede mål 3 Prioriterede fokusområder 3 Den borgervendte og utryghedsskabende kriminalitet skal bekæmpes 3

Læs mere

Kredsråd. Den: 20. maj 2015

Kredsråd. Den: 20. maj 2015 Kredsråd Den: 20. maj 2015 Deltagere: Politidirektør Finn Borch Andersen, stabschef Mogens Hendriksen, politiinspektør Helge Holbek, chefanklager Ida Sørensen, borgmestrene Willy Eliasen (Egedal), Benedikte

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Strategisk handlingsplan 2015-2017

Strategisk handlingsplan 2015-2017 Strategisk handlingsplan 2015-2017 Foto: Lisbeth Holten Indholdsfortegnelse Succeskriterier for handlingsplanen 4 Det kriminalpræventive landskab 2014-2017 5 Hvem er DKR 6 Sådan arbejder DKR 6 Vejen DKR

Læs mere

Notat Dato: 31. august 2007/jru

Notat Dato: 31. august 2007/jru Notat Dato: 31. august 2007/jru SSP i en ny kontekst efter kommunalreform og politireform - refleksioner og spørgsmål, som kan stilles i forbindelse med valget af organisation Den kendte SSP-struktur udfordres

Læs mere

Bekæmpelse af rocker- og bandekriminalitet Styrket indsats mod radikalisering i fængslerne Ny ordning for sagsomkostninger Styrkelse af

Bekæmpelse af rocker- og bandekriminalitet Styrket indsats mod radikalisering i fængslerne Ny ordning for sagsomkostninger Styrkelse af Bekæmpelse af rocker- og bandekriminalitet Styrket indsats mod radikalisering i fængslerne Ny ordning for sagsomkostninger Styrkelse af retshjælpskontorernes bistand I Danmark skal man kunne føle sig tryg.

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN 2014. En plan for samarbejdet mellem Lokalpolitiet Haderslev og Haderslev kommune. Indledning

SAMARBEJDSPLAN 2014. En plan for samarbejdet mellem Lokalpolitiet Haderslev og Haderslev kommune. Indledning SAMARBEJDSPLAN 2014 En plan for samarbejdet mellem Lokalpolitiet Haderslev og Haderslev kommune Indledning Politiet kan ikke skabe tryghed, fred og orden alene. Det kan kun ske i samarbejde med det øvrige

Læs mere

Samarbejde mellem kommune, politi og borgere i København

Samarbejde mellem kommune, politi og borgere i København Side 1 / SIKKER BY: Samarbejde mellem kommune, politi og borgere i København v/ kontorchef Lea Bryld Center for Sikker By Side 2 / Disposition Sikker By Programmet Måling af den lokale tryghed og kriminalitet

Læs mere

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011 Svendborg Kommune Børn og Unge Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 20 62 72 Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk.

Læs mere

Projektbeskrivelse Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge Baggrund for projektet

Projektbeskrivelse Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge Baggrund for projektet Projektbeskrivelse Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge Baggrund for projektet Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge kræver langsigtede strategier

Læs mere

SSP i Vordingborg kommune

SSP i Vordingborg kommune SSP i Vordingborg kommune Forslag til strategi og struktur for SSP-samarbejdet i Vordingborg kommune Det følgende er en præcisering og justering af SSP-samarbejdet i Vordingborg kommune, så det vil være

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

National strategi for forebyggelse af kriminalitet 2014 2015

National strategi for forebyggelse af kriminalitet 2014 2015 National strategi for forebyggelse af kriminalitet 2014 2015 Indhold Baggrund og formål 2 Nationalt Forebyggelsescenter 2 Fokusområder 2014 2015 3 Rigspolitiets (NFC) målsætninger og leverencer i 2014

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN 2014. Midt- og Vestsjællands

SAMARBEJDSPLAN 2014. Midt- og Vestsjællands Midt- og Vestsjællands SAMARBEJDSPLAN 2014 En plan for samarbejdet mellem Midt- og Vestsjællands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger mv. i politikredsen

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI STRATEGI 2013 Indholdsfortegnelse 2 Indledning 2 Vision og overordnede mål 3 Prioriterede fokusområder 3 Den borgervendte og utryghedsskabende kriminalitet skal bekæmpes 3

Læs mere

Handleplan 2013 for Lokalråd Varde Kommune og Politi Varde

Handleplan 2013 for Lokalråd Varde Kommune og Politi Varde BAGGRUND Denne handleplan er lavet med baggrund i samarbejdsplan 2012 og de forventede opgaver for 2013 for kredsrådet for Syd- og Sønderjylland. Denne samarbejdsplan indeholder en overordnet beskrivelse

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for. Nordsjællands Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for. Nordsjællands Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Nordsjællands Politi 2015 Indledning Mål- og resultatplanen for Nordsjællands Politi 2015 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Nordsjællands Politi. Planen

Læs mere

Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017. Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet

Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017. Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017 Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet Indledning Det er SSP Frederikshavns overordnede mål, at Frederikshavn Kommune skal være en kommune, hvor det er trygt

Læs mere

Handlingsplan 2014-2018

Handlingsplan 2014-2018 Handlingsplan 2014-2018 SSP Fredensborg INDHOLD Indledning.......1 Ansvarsfordeling i forhold til handlingsplanen.......2 Generel forebyggelse..........4 Specifik forebyggelse...... 5 Fokuspunkter...7

Læs mere

Samordnet handlingsplan 2011 lokalråd Kommune & Politi Esbjerg

Samordnet handlingsplan 2011 lokalråd Kommune & Politi Esbjerg Samordnet handlingsplan 2011 lokalråd Kommune & Politi Esbjerg Organisering af samarbejdet mellem Esbjerg kommune & Esbjerg lokalpoliti Den samordnede handlingsplan er udarbejdet i overensstemmelse med

Læs mere

STATUS- OG STRATEGINOTAT

STATUS- OG STRATEGINOTAT STATUS- OG STRATEGINOTAT SSP-samarbejdet i Viborg Kommune JANUAR 2014 INDLEDNING SSP-samarbejdet i Viborg Kommune tager sit afsæt i det brede generelle forebyggende arbejde i forhold til risikoadfærd blandt

Læs mere

Forslag til. Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune. Gældende fra 1. januar 2016

Forslag til. Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune. Gældende fra 1. januar 2016 Forslag til Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune Gældende fra 1. januar 2016 Indhold Styregruppen for SSP-samarbejdet i Faxe Kommune...3 Koordinationsgruppen for SSP samarbejdet i Faxe Kommune...4

Læs mere

KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI

KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI Albertslund KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI Ballerup Brøndby Glostrup Gladsaxe Herlev Hvidovre Høje-Taastrup Ishøj Årsrapport 2013 Rødovre Vallensbæk INDHOLD Indhold FORORD AF POLITIDIREKTØREN...3 INDSATOMRÅDER

Læs mere

SSP-katalog 2013-2014

SSP-katalog 2013-2014 SSP-katalog 2013-2014 1 Indhold Kære klasselærer... 3 SSP-samarbejdet... 4 TEMA OG DIALOG I KLASSEN... 5 Ad hoc puljen... 6 7. klasser... 7 7.- 9. klasser... 9 Sparring og Samarbejde... 10 Konsulentbistand

Læs mere

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information Brugerundersøgelse Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter Ibureauet, Information 26. august 2013 Side 2 1. Baggrund Rigspolitiet gennemførte i 2011 en foranalyse samt udarbejdede en business

Læs mere

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd:

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd: Civil- og Politiafdelingen Dato: 10. juli 2009 Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2009-945-1384 Dok.: LMD41023 Vejledning om politiets samarbejde med de sociale myndigheder og psykiatrien som led i indsatsen

Læs mere

Ishøj Kommunes Exit-program En vej ind En reaktiv kriminalitetsforebyggende indsats

Ishøj Kommunes Exit-program En vej ind En reaktiv kriminalitetsforebyggende indsats Ishøj Kommunes Exit-program En vej ind En reaktiv kriminalitetsforebyggende indsats Formålet med Ishøj Kommunes reaktive kriminalitetsforebyggelsesindsats er, at skabe muligheder og betingelser for, at

Læs mere

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Aftale om partnerskab for Tingbjerg-Husum Københavns Kommune, Københavns Politi, SSP København, fsb, SAB/KAB og AAB indgår med denne aftale et forpligtende

Læs mere

Vi forebygger kriminalitet

Vi forebygger kriminalitet et i Haderslev Kommune Vi forebygger kriminalitet Hvad er et? et i Haderslev Kommune er et netværk for de personer og grupper, som arbejder med kriminalitetsforebyggelse blandt kommunens unge. et er både

Læs mere

Regeringens forhandlingsudspil til Boligaftale 2014. - Ramme for investeringer i den almene sektor -

Regeringens forhandlingsudspil til Boligaftale 2014. - Ramme for investeringer i den almene sektor - Regeringens forhandlingsudspil til Boligaftale 2014 - Ramme for investeringer i den almene sektor - Oktober 2014 Regeringens udspil til Boligaftale 2014 Sammenfatning Regeringen har siden tiltrædelsen

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN 2014. Sammen kan vi mere

SAMARBEJDSPLAN 2014. Sammen kan vi mere SAMARBEJDSPLAN 2014 Sammen kan vi mere Indledning Politiet kan ikke skabe tryghed, fred og orden alene. Dette kan kun ske i samarbejde med det øvrige samfund. Derfor er det helt afgørende, at der er etableret

Læs mere

STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund. www.albertslund.dk

STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund. www.albertslund.dk STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund www.albertslund.dk 1 STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS INDHOLDSFORTEGNELSE Den kriminalpræventive indsats

Læs mere

Projektbeskrivelse. 26. oktober 2011. DKR-nummer: 11-0123-0137. Forebyggelse af ungdomskriminalitet. Sagsbehandler: GLI

Projektbeskrivelse. 26. oktober 2011. DKR-nummer: 11-0123-0137. Forebyggelse af ungdomskriminalitet. Sagsbehandler: GLI Projektbeskrivelse 26. oktober 2011 Forebyggelse af ungdomskriminalitet Baggrund for projektet Udviklingen i ungdomskriminaliteten har gennemløbet en forandring gennem de seneste 20 år. De lovlydige er

Læs mere

Offerrådgivningen i Fyns Politikreds

Offerrådgivningen i Fyns Politikreds 20. juli 2007 Sagsbehandler: Truels Schultz FYNS POLITI Ledelsessekretariatet Hans Mules Gade 1-3 5100 Odense C Telefon: 6471 1448 Direkte: 2555 5856 Lokal: 6717 E-mail: tsc007@politi.dk Forslag til styrkelse

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Kriminalpræventiv handleplan 2011-2014

Kriminalpræventiv handleplan 2011-2014 Kriminalpræventiv handleplan 2011-2014 Bornholms regionskommune 2011 1 Forord...3 Indledning...3 Visionen for arbejdet...3 Bornholm i tal...4 Lovgivning...5 Aktører i det kriminalpræventive arbejde...9

Læs mere

Arbejdsgrundlag. for Trivselsforum og SSP-samarbejdet

Arbejdsgrundlag. for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Arbejdsgrundlag for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Arbejdsgrundlag for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Trivselsforum og SSP-samarbejdet ses i Aalborg Kommune som en samlet størrelse. Dette skyldes,

Læs mere

Virksomhedsplan for SSP-samarbejdet i Struer Kommune 2014-2016

Virksomhedsplan for SSP-samarbejdet i Struer Kommune 2014-2016 Virksomhedsplan for SSP-samarbejdet i Struer Kommune 2014-2016 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Virksomhedsplan for SSP-samarbejdet i Struer Kommune Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Visioner...

Læs mere

Plan for samarbejdet mellem Østjyllands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger m.fl.

Plan for samarbejdet mellem Østjyllands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger m.fl. Samarbejdsplan 2012 24. februar 2012 POLITIDIREKTØREN Plan for samarbejdet mellem Østjyllands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger m.fl. i politikredsen

Læs mere

Analyse af ungdomskriminaliteten i Bornholms Politikreds 2008

Analyse af ungdomskriminaliteten i Bornholms Politikreds 2008 Bornholms Politi Analyse af ungdomskriminaliteten i Bornholms Politikreds 2008 Forord: Denne analyse er udarbejdet af kriminalpræventiv koordinator i Bornholms Politi med henblik på at give et billede

Læs mere

Beretning om Østjyllands Politis virke i 2011 27. februar 2012

Beretning om Østjyllands Politis virke i 2011 27. februar 2012 Beretning om Østjyllands Politis virke i 2011 27. februar 2012 POLITIDIREKTØREN Indledning Østjyllands Politis vision er at styrke og udvikle evnen til at løse opgaverne i overensstemmelse med fremtidens

Læs mere

Handleplan til forebyggelse og bekæmpelse af ungdomskriminalitet i Assens Kommune

Handleplan til forebyggelse og bekæmpelse af ungdomskriminalitet i Assens Kommune Handleplan til forebyggelse og bekæmpelse af ungdomskriminalitet i Assens Kommune Lovgivning: Forpligtigelsen til at etablerer kriminalpræventivt samarbejde mellem Skole, Sociale myndigheder og Politi,

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for. Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for. Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi 2015 Indledning Mål- og resultatplanen for Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi 2015 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten

Læs mere

Handleplan for Ishøj og Vallensbæk Kommuners misbrugspolitik

Handleplan for Ishøj og Vallensbæk Kommuners misbrugspolitik Handleplan for Ishøj og Vallensbæk Kommuners misbrugspolitik 2014-2018 Indhold Handleplanens overordnede indsatser... 3 Aktivitetsoversigt... 5 Forebyggende arbejde... 5 Tværfagligt samarbejde... 8 Kompetenceudvikling

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS 4. DECEMBER 2008 LEDELSESSEKRETARIATET Skovbogade 3 4000 Roskilde Jour.nr.: 1200-10219-00061-08 Telefon: 46 35 14 48 Beslutningsreferat af møde nr. 4-2008 i Kredsrådet for Midt-

Læs mere

Projektgruppen består af:

Projektgruppen består af: Forord Der er et helt grundlæggende behov for dialog, der bygger på tillid og tryghed, såfremt man skal have mulighed for at få taleret i andre menneskers liv. En bekymringssamtale kan gennemført under

Læs mere

Politiets pressepolitik (Rigspolitiet)

Politiets pressepolitik (Rigspolitiet) Politiets pressepolitik (Rigspolitiet) Denne pressepolitik fastlægger de overordnede mål og retningslinjer for politiets samspil med medierne og definerer de nærmere rammer for dette arbejde. Det strategiske

Læs mere

Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats

Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats Fordél jer med max 6 ved hvert bord. Sæt dig gerne sammen med dem du kender fra dit lokalområde eller, Sæt

Læs mere

Kriminalitet og Tryghed i tal, 2013

Kriminalitet og Tryghed i tal, 2013 Kriminalitet og Tryghed i tal, 2013 Indledning Dette er en tillægsrapport til Ishøj Kommunes fælles mål og grundlæggende principper for den sammenhængende kriminalitetsforebyggende og tryghedsskabende

Læs mere

Den forebyggende og tidlige indsats - samordning af SSP og SSD

Den forebyggende og tidlige indsats - samordning af SSP og SSD BØRN OG UNGE Den forebyggende og tidlige indsats - samordning af SSP og SSD I forbindelse med barnets reform skal der, som led i styrkelsen af den forebyggende og tidlige indsats overfor sårbare børn og

Læs mere

Indbrud i private hjem - kurven skal knækkes!

Indbrud i private hjem - kurven skal knækkes! Indbrud i private hjem - kurven skal knækkes! Når man bliver udsat for et indbrud, mister man ikke kun ting af økonomisk eller affektionsværdi. Når en fremmed har været trængt ind og gennemrodet ens bolig,

Læs mere

SAM ARBEJDS PLAN. Sydsjællands og Lolland-Falsters POLITI

SAM ARBEJDS PLAN. Sydsjællands og Lolland-Falsters POLITI SAM ARBEJDS PLAN 2012 Sydsjællands og Lolland-Falsters POLITI SAM ARBEJDE 2012 Indhold INDLEDNING 3 SAMARBEJDET 4 MISSION OG VISION 5 Overordnede målsætninger OG FOKUSOMRÅDER 6 FokusområDER 7 Bekæmpelse

Læs mere

POLITIETS OG ANKLAGEMYNDIGHEDENS STRATEGI 2011-15

POLITIETS OG ANKLAGEMYNDIGHEDENS STRATEGI 2011-15 POLITIETS OG ANKLAGEMYNDIGHEDENS STRATEGI 2011-15 1 INDHOLD EN FÆLLES RETNING FORORD: EN FÆLLES RETNING... side 3 UDFORDRINGER... side 4 FORANDRINGER... side 6 POLITIET OG ANKLAGEMYNDIGHEDENS STRATEGI:

Læs mere

Organisering af SSP i Silkeborg Kommune

Organisering af SSP i Silkeborg Kommune SSP-model 2011 15. marts 2011 Organisering af SSP i Silkeborg Kommune Indhold: Organisering af SSP i Silkeborg Kommune...1 Mission...1 Vision...1 Værdier...1 Formålet med SSP-samarbejdet...2 På forebyggelsesniveau...2

Læs mere

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb?

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb? notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder fsb har i lighed med de øvrige almene boligorganisationer ansvar for at etablere og drive velfungerende boligområder, hvor beboerne

Læs mere

Hvad kan vejbestyrelserne bruge Automatisk Trafikkontrol (ATK) til, og hvad sker der med ATK i fremtiden?

Hvad kan vejbestyrelserne bruge Automatisk Trafikkontrol (ATK) til, og hvad sker der med ATK i fremtiden? Hvad kan vejbestyrelserne bruge Automatisk Trafikkontrol (ATK) til, og hvad sker der med ATK i fremtiden? Projektleder Lárus Ágústsson, Vejdirektoratet, e-mail: lag@vd.dk i samarbejde med Dorte Kristensen

Læs mere

VIDENS INDSAMLING HOTSPOT. Fælles fodslag for tryggere boligområder

VIDENS INDSAMLING HOTSPOT. Fælles fodslag for tryggere boligområder VIDENS INDSAMLING 01 HOTSPOT Fælles fodslag for tryggere boligområder 1 MOD TRYGGERE BOLIGOMRÅDER 1 Nye tiltag mod utryghed Frygten for vold, tyveri og hærværk er kendsgerninger, som beboere i mange udsatte

Læs mere

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 At tænke er let at handle er vanskeligt efter sin tanke er det vanskeligste af alt. Helge Kolstad, IOGT Norge Vision Vores vision er, at alle mennesker har ret til et

Læs mere

Innovationsforum. Baggrund og beskrivelse af rammer

Innovationsforum. Baggrund og beskrivelse af rammer Innovationsforum Baggrund og beskrivelse af rammer Indhold 1.Strategierne 2.Den lokale udfordring 3.Innovationsforum 4. Innovationsprojekterne 1.1. Strategierne - overordnede Centrale udfordringer : Stigende

Læs mere

BERETNING TIL KREDSRÅDET 2013. Frederikshavn Kommune. Læsø Kommune. Hjørring Kommune. Brønderslev Kommune. Jammerbugt Kommune. Vesthimmerlands Kommune

BERETNING TIL KREDSRÅDET 2013. Frederikshavn Kommune. Læsø Kommune. Hjørring Kommune. Brønderslev Kommune. Jammerbugt Kommune. Vesthimmerlands Kommune Frederikshavn Kommune Læsø Kommune Hjørring Kommune Brønderslev Kommune Jammerbugt Kommune Vesthimmerlands Kommune BERETNING Rebild Kommune TIL KREDSRÅDET 2013 Mariagerfjord Kommune Aalborg Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Dette skulle ske ved at fokusere på et samlet, sammenhængende kommunalt beredskab som skulle nå helt ud til borgerne i lokalområderne.

Dette skulle ske ved at fokusere på et samlet, sammenhængende kommunalt beredskab som skulle nå helt ud til borgerne i lokalområderne. Projektleder Niels Johan Juhl-Nielsen, PRIMO Danmark Den 23. december 2013 Status for netværkssamarbejdet Den robuste kommune PRIMO Danmark besluttede i 2012 - i samarbejde med Foreningen af Kommunale

Læs mere

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune 2012 Formål Den sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet skal medvirke til at forebygge kriminalitet i Norddjurs Kommune.

Læs mere

Notat: kommissorier for SSP organisationens parter

Notat: kommissorier for SSP organisationens parter Notat: kommissorier for SSP organisationens parter Tingvej 7 4690 Haslev Børn, Familie og Uddannelse Telefon 56 20 30 00 Telefax 56 20 30 01 www.faxekommune.dk Dato j.nr. Direkte telefon 5620 3959 Mail

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

Erfaringer med tv-overvågning foretaget af boligorganisationer og idrætsanlæg

Erfaringer med tv-overvågning foretaget af boligorganisationer og idrætsanlæg Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 176 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 18. marts 2014 Kontor: Forvaltningsretskontoret Sagsbeh: Sultana Baig

Læs mere

Et vågent øje. Tv-overvågning og andre forebyggende metoder i boligområder. Claus Fisker/Scanpix

Et vågent øje. Tv-overvågning og andre forebyggende metoder i boligområder. Claus Fisker/Scanpix Et vågent øje Tv-overvågning og andre forebyggende metoder i boligområder Claus Fisker/Scanpix Indhold Et vågent øje........................................3 Hvad skal I kigge efter?................................3

Læs mere

Bestyrelsesmøde SSP-Samrådet

Bestyrelsesmøde SSP-Samrådet Referat fra bestyrelsesmødet Torsdag den 13. november 2014 kl. 9.30 15.30 Hotel Kronprins Frederik, Vestre Ringvej 96, 7000 Fredericia Dagsorden: Nr. Punkt Kommentar og opsamling Deltagere Jørgen, Mikael,

Læs mere

PSP Et tværsektorielt samarbejde mellem politi, sociale myndigheder og psykiatri - inspiration til organiseringen

PSP Et tværsektorielt samarbejde mellem politi, sociale myndigheder og psykiatri - inspiration til organiseringen PSP Et tværsektorielt samarbejde mellem politi, sociale myndigheder og psykiatri - inspiration til organiseringen Journalistisk bearbejdning: Jakob Vedelsby Illustration: Vivi Barsted Linnemann Tryk: KL

Læs mere

Job- og personprofil for viceområdechefer

Job- og personprofil for viceområdechefer Job- og personprofil for viceområdechefer Direktionsledelse Hvert af de 9 områder i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune ledes af en direktion, som tilsammen besidder kompetencerne indenfor både faglig,

Læs mere

KØBENHAVNS SAMARBEJDSPLAN 2014 FOR KØBENHAVNS POLITIKREDS KØBENHAVN POLITI KØBENHAVN KOMMUNE FREDERIKSBERG KOMMUNE DRAGØR KOMMUNE TÅRNBY KOMMUNE

KØBENHAVNS SAMARBEJDSPLAN 2014 FOR KØBENHAVNS POLITIKREDS KØBENHAVN POLITI KØBENHAVN KOMMUNE FREDERIKSBERG KOMMUNE DRAGØR KOMMUNE TÅRNBY KOMMUNE KØBENHAVNS SAMARBEJDSPLAN FOR KØBENHAVN POLITI KØBENHAVN KOMMUNE FREDERIKSBERG KOMMUNE DRAGØR KOMMUNE TÅRNBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 1.1 Københanvs Politi 3 1.2 Vision og pejlemærker

Læs mere

Ministeren bedes kommentere henvendelse af 3. april 2004 fra Center for Narkotika Indsats, jf. L 175 bilag 4.

Ministeren bedes kommentere henvendelse af 3. april 2004 fra Center for Narkotika Indsats, jf. L 175 bilag 4. Modtaget via elektronisk post. Der tages forbehold for evt. fejl. Retsudvalget (L 175 - bilag 9) (Offentligt) Besvarelse af spørgsmål nr. 3-11 af 13. og 16. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg vedrørende

Læs mere

Dagsorden: Beslutningsreferat af møde nr. 4-2013 i Kredsrådet for Midt- og Vestsjællands Politi tirsdag den 10. december 2013.

Dagsorden: Beslutningsreferat af møde nr. 4-2013 i Kredsrådet for Midt- og Vestsjællands Politi tirsdag den 10. december 2013. Beslutningsreferat af møde nr. 4-2013 i Kredsrådet for Midt- og Vestsjællands Politi tirsdag den 10. december 2013 LEDELSESSEKRETARIATET Skovbogade 3 4000 Roskilde Den 16. december 2013 Jour.nr.: 1200-10219-00007-13

Læs mere

Borgerbetjenings- og kanalstrategi

Borgerbetjenings- og kanalstrategi Borgerbetjenings- og kanalstrategi Stevns Kommune 2012-2015 Indledning Borgerbetjenings- og kanalstrategi 2012-15 sætter retning for borgerbetjeningen og de kommunikationskanaler Stevns Kommunes kunder

Læs mere

Midt- og Vestjyllands Politi

Midt- og Vestjyllands Politi Midt- og Vestjyllands Politi ÅRSBERETNING 2013 ÅRSBERETNING 2013 Politidirektørens redegørelse til kredsrådet om Politiets virksomhed i politikredsen det forløbne år INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 2

Læs mere

PERSPEKTIVER PÅ KRIMINALITETSFOREBYGGELSE. Peter Rymann

PERSPEKTIVER PÅ KRIMINALITETSFOREBYGGELSE. Peter Rymann PERSPEKTIVER PÅ KRIMINALITETSFOREBYGGELSE Peter Rymann Agenda Tænk SSP-samarbejdet? Et behov for nye strategier? It is not the strongest species that survive, nor the smartest, but the ones most responsive

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere

Politiets virksomhedsplan 2014

Politiets virksomhedsplan 2014 Politiets virksomhedsplan 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord s. 3 Sammenhængen i politiets overordnede prioriteringer og rammerne for arbejdet i 2014 s. 4 Flerårsaftalen for politiet og anklagemyndigheden

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS L LEDELSESSEKRETARIATET 3. marts 2010 J.nr. 1200-10279-00002-10 Redegørelse for politikredsens virksomhed i 2009 Indhold 1. Indledning... 3 2. Drift og målopfyldelsen i 2009... 3

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere