KLAGERÅDSRAPPORT 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KLAGERÅDSRAPPORT 2008"

Transkript

1 1 KLAGERÅDSRAPPORT 2008

2 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD FRA KLAGERÅDETS FORMAND FORORD FRA KLAGERÅDETS MÆGLINGSMAND AFSKEDIGELSE ANSÆTTELSESVILKÅR ARBEJDSKADER IKKE REALITETSBEHANDLEDE SAGER AFVISTE HENVIST SAGER LØST LOKALT LØN RÅDGIVNING DIVERSE STATISTIK FORRETNINGSORDEN FOR KLAGERÅDET OG MÆGLINGSMANDEN

3 FORORD FRA KLAGERÅDETS FORMAND 3F har nedsat en uvildig klageinstans, som behandler klager fra 3F medlemmer. Hvis et 3F-medlem mener, at vedkommende ikke har fået den korrekte behandling i sin afdeling eller i forbundet, har medlemmet således mulighed for at indsende en klage til 3F s klageinstans. Klagerådet behandler klager over sagsbehandlingen i en 3F-afdeling og/eller forbundet. Endvidere behandler Klagerådet tvister af ansættelsesretlig karakter mellem ansatte/tidligere ansatte og en 3Fafdeling. Det er ikke alle sager, som Klagerådet kan behandle: Kun sager, hvor klager har en konkret retlig interesse kan behandles. Kun medlemmer af en 3F-afdeling har klageadgang. Klagerådet/mæglingsmand behandler ikke a-kassesager. Klagerådet/mæglingsmand behandler ikke sager, der er behandlet af voldgift herunder afskedigelsesnævn og Tvistighedsnævn eller af Arbejdsretten. Klagerådet/mæglingsmand behandler ikke sager, hvor sagen er behandlet af karteller eller andre forhandlingsfællesskaber. Jeg skal opfordre til, at det enkelte medlem tager kontakt til afdelingen for at få afklaret eventuelle misforståelser eller utilfredshed, inden en klage indsendes. En mindelig proces med afdelingen vil ofte kunne resultere i en hurtig og smidig løsning til begge parters tilfredshed. Hvis en formel klage indgives til Klagerådets Sekretariat, vil det typisk tage en længere tid, før sagen er blevet vurderet og afsluttet, idet Klagerådets Sekretariat indhenter udtalelser fra de implicerede parter, ligesom hver part får mulighed for at se hinandens skriftlige udtalelser i sagen. Det er vigtigt, at Klagerådet har et fuldstændigt overblik over sagen og har kendskab til hver parts opfattelse af klagen. Klagerådet træffer som altovervejende hovedregel alene sin henstilling på baggrund af det skriftlige materiale, som parterne har sendt ind i klagesagen. 3

4 Klagerådets henstilling kan påklages til Klagerådets mæglingsmand, professor, dr. jur. Eva Smith. Klager over forbundet eller klager, hvor forbundet har været involveret i sagsbehandlingen, bliver sendt direkte til Eva Smith, uden at Klagerådet har afgivet henstilling i sagen. I denne beretning vil de sager, som Klagerådet og Klagerådets mæglingsmand har behandlet i 2008, blive belyst. Beretningen vil i anonymiseret form kortlægge de sager, som Klagerådet og Klagerådets mæglingsmand har vurderet i Sagerne er inddelt efter emne. Efter denne gennemgang har vi statistik opgjort, hvor mange sager der er inden for hvert emne, ligesom vi statistisk har opgjort i hvor mange sager, medlemmerne har fået medhold. Heldigvis er antallet af utilfredse medlemmer forholdsvis beskedent i forhold til de mange sager vi får løst til medlemmernes tilfredshed. Denne Klagerådsrapport vil blive offentliggjort på 3F s hjemmeside. Eventuelle spørgsmål eller lignende kan indgives til Klagerådets Sekretariat, c/o Fagligt Fælles Forbund Juridisk Sekretariat, Kampmannsgade 4, 1790 København V. Steen Andersen Klagerådets formand 4

5 FORORD FRA KLAGERÅDETS MÆGLINGSMAND Igen i år har vi kunnet glæde os over forholdsvis få klagesager set i forhold til de mange tusinde medlemmer. Men enhver klagesag er naturligvis en for mange. Sidste år bemærkede jeg, at nogle af årets klager kunne have været undgået med lidt mere smidighed og opmærksomhed fra forbundets ansatte. Jeg må desværre gentage denne iagttagelse. Det er på den ene side glædeligt, at der har været forholdsvis få sager, hvor forbundets ansatte har begået egentlige fejl. Til gengæld er det ærgerligt, at der fortsat er sager, hvor forbundets ansatte ikke har levet op til den medlemsservice, som medlemmerne med rette kan forvente. Det er trist, når et medlem skriver, at nu har han/hun være medlem i 20 eller 30 år og trofast betalt sit kontingent og når man så endelig får brug for forbundet, føler man, at man svigtes. Jeg er naturligvis opmærksom på, at de ansatte har mange sager og lever under et vist tidspres, ligesom nogle klagere kan have urimelige forestillinger om, hvad medarbejderne kan gøre. Imidlertid er det er meget vigtigt i sit daglige arbejde at holde sig for øje, at en rutinesag for medarbejderen er af meget, meget stor betydning for medlemmet. Derfor er det vigtigt at sikre sig, at medlemmet er informeret og har forstået ethvert trin i processen herunder navnlig, hvis man ikke kan sikre et resultat, som medlemmet vil være tilfreds med. Her må man tage sig tiden til at forklare hvorfor. Jeg har flere gange oplevet, at ledelsen blot bakker medarbejderen op med bemærkninger om arbejdspres o. lign. Dette gælder også, når der er tale om meget kritisabel opførsel som fastlæggelse af møder, som man selv undlader at møde op til, sager, der bliver væk eller undladelse af at indkalde medlemmet til et mæglingsmøde. Det bør være 3F`s ambition, at foreningens kontakt til medlemmerne er serviceminded, høflig og effektiv. Enhver kan begå en fejl, og ikke mindst hvis man er under et betydeligt arbejdspres. Det kan alle forstå. Men man må naturligvis vedgå fejlen og beklage over for medlemmet. 5

6 Det sker desværre ikke altid, og resultatet bliver, at der ikke kan sættes en finger på den saglige del af 3F`s behandling af sagerne, men at jeg må påpege en kritisabel sagsbehandling. Dette kan ingen være tjent med, hverken 3F eller klageren. Jeg har i år oplevet flere gange at måtte kritisere den samme afdeling for dårlig sagsbehandling Jeg skal derfor opfordre ledelsen i de forskellige afdelinger til, at man diskuterer niveauet for den medlemsservice, man ønsker at yde, og drager omsorg for, at alle medarbejdere lever op til det vedtagne niveau. Disse bemærkninger skal dog ikke overskygge, at vi fortsat har et lavt klageniveau i forhold til medlemsantallet, og at dette tyder på, at langt de fleste afdelinger leverer en fin service i forhold til medlemmerne. Eva Smith Mæglingsmand 6

7 AFSKEDIGELSE Vedr. passivitet ved overenskomststridig og organisationsfjendtlig afskedigelse. Sag behandlet af Mæglingsmanden Ikke medhold Klager gjorde gældende, at afdelingen skulle betale godtgørelse for usaglig afskedigelse, manglende lønudbetaling for akkordløn, overarbejde samt ethvert krav medlemmet måtte få helt eller delvist medhold i ved sine frifindelsespåstande. Mæglingsmanden fandt ikke grundlag for at kritisere afdelingens forfølgelse eller håndtering af sagen. Klager mente, at afdelingen skulle betale enhver dokumenterbar udgift i forbindelse med sagen ved Østre Landsret, hvor sagens kernespørgsmål tidligere havde verseret. Mæglingsmanden fandt, at det var klagers valg at føre sagen, og denne havde skrevet under på at det var et personligt anliggende, hvorfor påstanden ikke blev mødt. Klagen angik desuden, at afdelingen havde tilsidesat sin vejledningspligt ved ikke at forfølge afskedigelsen som en organisationsfjendtlig handling ved Arbejdsretten. For at kvalificere denne som organisationsfjendtlig skal denne ifølge Mæglingsmanden være motiveret af medarbejderens faglige aktiviteter. Mæglingsmanden henviste til sagens afgørelse i Byretten om usaglig opsigelse, da retten havde et bedre fundament i vurderingen, hvorfor klager ikke fik medhold. Klager påstod desuden forliget ugyldigt iht. aftalelovens 30, 31 og 36. Mæglingsmanden fandt ikke, at afdelingen havde handlet svigagtigt, udnyttet medlemmets økonomisk og personlige vanskeligheder eller havde handlet i strid med almindelig redelighed eller urimeligt. Klager fik medhold i allerede tilkendt godtgørelse for manglende ansættelsesbevis hos byretten. 7

8 Vedr. sag om opsigelse Sag behandlet i Klagerådet samt af Mæglingsmanden Delvist medhold Afdelingen indgik et forlig uden i forvejen at have sikret sig klagers accept. Klagerådet udtalte kritik heraf og henstillede, at afdelingen at betalte klager kompensation. Klager ankede denne afgørelse til Mæglingsmanden, der dog ikke fandt grundlag for at ændre Klagerådets afgørelse Vedr. sag om retlig interesse ved overholdelse af overenskomst, godtgørelse for usaglig opsigelse, løn i opsigelsesperiode samt berettigelse til handicaptillæg. Sag behandlet i Klagerådets sekretariat og af Mæglingsmanden Delvist medhold Klagen angik, at Forbundet løbende accepterede, at gældende overenskomst kontinuerligt og systematisk blev brudt, og at Forbundet accepterede usaglig opsigelse af medarbejdere. Hertil klagedes over 3F s behandling af sagen. Mæglingsmanden fandt ikke, at klager i kraft af sit medlemskab i 3F og andre forhold havde en retlig eller personlig interesse i spørgsmålet om, hvorvidt overenskomstens lønbestemmelser blev overholdt overfor andre medlemmer end klager selv. Klagers ansættelsesforhold, der blev ophævet uden viden eller accept, som en del af et forlig, hvorfor Mæglingsmanden anså klager berettiget til erstatning. Hertil kom klagen om manglende godtgørelse for usaglig afskedigelse eller løn under opsigelse. Mæglingsmanden lagde på baggrund af gruppens mangelfulde besvarelse på spørgsmål i sagen vægt på, at der ikke var blevet indgået aftale om løn eller godtgørelse i forliget. Mæglingsmanden tilkendte klager et beløb svarende til løn, pension og ferie under opsigelsesvarslet. Grundet klagers sygemelding i mere end 7 8

9 mdr., og det ikke var muligt at fortælle hvornår denne kunne vende tilbage, fandt Mæglingsmanden ikke belæg for godtgørelse for usaglig afskedigelse, men kritiserede dog afdelingens behandling. Det sidste forhold klager gjorde gældende vedrørte berettigelse til handicaptillæg. Klager havde ikke taget det forlangte kursus for at modtage handicaptillæg, men fandtes af Mæglingsmanden at være godtgjort pga. sin uddannelse som plejer Vedr. forslag om nedsat tid og efterfølgende afskedigelse var sagligt på det tidspunkt, hvor det blev fremsat. Sag behandlet i Klagerådet og af Mæglingsmanden Ikke medhold Klagen angik afskedigelse fra den indklagede lokale afdeling. Klager gjorde gældende, at der på tidspunktet for afskedigelsen blev tilbudt klager et job på nedsat tid med 20 timer ugentligt i stedet for 37 timer ugentligt, men at det ikke kunne præciseres hvad arbejdsopgaverne ville blive. Klager var blevet lovet, at afdelingen ikke ville ansætte nye medarbejdere. Da afdelingen senere ansatte to nye medarbejdere, gjorde klager gældende, at afskedigelsen var usaglig. Tilbuddet om fortsat arbejde på nedsat tid blev afvist af medlemmet. Afdelingen mente, at varslingen samt afskedigelsen af medlemmet var sagligt begrundet samt, at der aldrig blev lovet, at der ikke ville ske fremtidige nyansættelser. Klagerådet afgav henstilling i sagen. Det blev lagt til grund, at varslingen og afskedigelsen var saglig på tidspunktet for foretagelsen. Klager påklagede Klagerådets afgørelse til Mæglingsmanden. Det blev igen lagt til grund, at varslingen og afskedigelsen var saglige på tidspunktet for foretagelsen. Klager fik således ikke medhold i sagen Godtgørelse efter Funktionærlovens 2 B svarende til 4 måneders løn Sag behandlet i Klagerådet 9

10 Medhold Klager gjorde gældende, at der var grundlag for godtgørelse efter Funktionærlovens 2 B ved opsigelse fra en lokal afdeling. Afdelingen mente, at arbejdsgiveren havde et frit skøn over, hvem der blandt flere medarbejdere skulle afskediges og klager var den, der bedst kunne undværes. Klagerådet lagde til grund, at arbejdsgiverens udgangspunkt om frit skøn skulle ændres i denne situation, grundet medlemmets lange anciennitet. Klager fik således medhold og afdelingen skulle betale klager en godtgørelse efter Funktionærloven 2 B, svarende til 4 måneders løn Sag om opsigelse Sag behandlet i Klagerådet og af Mæglingsmanden Ikke medhold Klager blev opsagt fra sin stilling i en lokalafdeling. Klager mente, at opsigelsen havde været usaglig og havde foregået på en ærekrænkende måde. Opsigelsen skete i overværelse af det øvrige personale i afdelingen, og var fra afdelingens side begrundet i, at medlemstallet og dermed antallet af opgaverne var faldet. Afdelingen havde efterfølgende overfor klager beklaget måden afskedigelsen fandt sted på. Det blev af klager ikke betvivlet, at afdelingen har haft medlemsnedgang. Klager var uenig i, at der var opgavemangel, idet klager mente, at andre medarbejdere havde overtaget klagers opgaver. På denne baggrund, mente Mæglingsmanden ikke, at afskedigelsen måtte anses for usaglig. Mæglingsmanden begrundede sin afgørelse med, at et fald i antallet at medlemmer, naturligt vil medføre økonomiske konsekvenser. Mæglingsmanden mente til gengæld, at måden afskedigelsen var sket på måtte anses for stærkt kritisabel. Der var dog ifølge Mæglingsmanden ikke grundlag for at yde godtgørelse til klager

11 Sag om opsigelse Sag behandlet i Klagerådet Ikke medhold Klager konstaterede, at den afdeling, hvor klager var ansat fortsat mistede medlemmer. Klager tog derfor kontakt til næstformændene i afdelingen, og tilbød at afdelingen kunne afskedige klager, såfremt en person måtte afskediges som følge af medlemstilbagegangen. En betingelse for klager var, at afskedigelsen i så fald skulle ske på de på tidspunktet gældende afskedigelsesvilkår, hvorefter den afskedigede fik et forlænget varsel på i alt 9 måneder. De to næstformænd reagerede ikke herpå, idet de ikke mente, at der var grundlag for afskedigelser. På kongressen samme år blev det besluttet, at den ekstra godtgørelse til afskedigede medarbejdere, ikke længere skulle gives. Sidst på året blev det af afdelingens bestyrelse besluttet, at afskedige to medarbejdere, hvorefter klager blev afskediget med almindelig varsel. Klager mente herefter at have ret til 9 måneders løn i henhold til sit oprindelige tilbud. Klagerådet mente ikke, at afdelingens optræden havde været kritisabel Ikke grundlag for at udtalte kritik af afdeling, da der tidligere var opnået enighed og da fristerne for at rejse sag om afskedigelse var overskredet af medlemmet Sag behandlet i Klagerådet Ikke medhold Klager forelagde sin sag om afskedigelse for hans lokale 3F afdeling. Afdelingen oplyste, at klager og afdelingen ved forelæggelsen af sagen blev enige om, at der ikke kunne føres en sag om usaglig opsigelse. Dette blev begrundet med, at bevisbyrden for usaglig opsigelse ikke kunne løftes. Klager klagede ca. et år senere. Klagerådet afgav henstilling i sagen, hvor klager ikke fik medhold. Klagerådet henviste til, at klager og afdelingen havde opnået enighed om sagen og at klager i en længere 11

12 periode havde været indforstået med dette, og først efter en lang periode klaget over dette. Yderligere var fristerne for at føre en sag om afskedigelse nu overskredet Klage om afdelings behandling af opsigelse Sag behandlet i Klagerådet Ikke medhold Klager mente, at afdelingen havde talt med en tidligere arbejdsgiver om grunden til klagers afskedigelse. Afdelingen aftalte med arbejdsgiveren, at grunden til afskedigelsen skulle være omstrukturering og ikke utilfredshed med arbejdsindsatsen for at undgå klagers karantæne fra A-kassen. Klagerådet fandt grundlag for, at afdelingens sagsbehandling ikke burde være medvirkende til urigtige angivelser af opsigelsesårsager. Klagen skulle dog have været fremlagt tidligere end 10 måneder efter opsigelsen til afdelingen over utilfredsheden Klage om afskedigelse Sag behandlet af Klagerådets Sekretariat Klage tilbagetrukket Medlemmet klagede over behandling af afskedigelse. Klager ønskede sagen lukket og Klagerådets Sekretariat afsluttede derfor sagen. ANSÆTTELSESVILKÅR Kommunikation mellem afdeling og medlemmer. Sag behandlet af Mæglingsmand Delvist medhold 12

13 Klagen drejede sig om afdelingens manglende fremsendelse af rammeaftale samt lokalaftale, trods gentagne forespørgsler fra klager. Mæglingsmanden tillagde det betydning, at sagen beroede på flere misforståelser, og at klager næppe havde lidt noget tab. Mæglingsmanden, henstillede til at en kopi af rammeaftalen fremsendes til klager Grundlag for kritik af afdeling men ikke grundlag for erstatning ved indgåelse af forlig for brud på ansættelsesbevisloven uden klagers samtykke Sag behandlet i Klagerådet Delvist medhold Klager blev bortvist fra sin arbejdsplads. Umiddelbart efter dennes bortvisning meldte klager sig ind i en 3F afdeling, hvor klagers mor havde haft en tilknytning og kontakt. Den lokale afdeling plejede normalt ikke at varetage sager for medlemmer der bor eller arbejder uden for afdelingens overenskomstområde. Det var derfor gennem morens kontakt, at sagen alligevel blev behandlet af den lokale afdeling. Dette havde klager gjort gældende, at han ikke havde kendskab til. Klager tog kontakt til en medarbejder i den lokale 3F afdeling da klager ved sin gamle ansættelse ikke havde fået udleveret ansættelsesbevis. Den lokale medarbejder og klager var enige om ikke at forlige sagen for en godtgørelse af kr., da de mente der burde kræves kr. af arbejdsgiver. Den lokale medarbejder, som klager havde kontakt med, opsagde sin stilling og en ny medarbejder overtog sagen. Den nye medarbejder forligte sagen med arbejdsgiver på kr. uden klagers samtykke. Afdelingen oplyste, at kr. fandtes at være et rimeligt beløb taget i betragtning at klager aldrig rykkede sin arbejdsgiver samt at ansættelsesbeviset ikke havde haft betydning for ansættelsen. Klagerådet fandt tilstrækkeligt grundlag for at kritisere afdelingen for deres sagsbehandling, da klager blev stillet et beløb i udsigt, der ikke blev indfriet og tværtimod nedsat uden klagers samtykke. Der var dog ikke 13

14 grundlag for at yde klager erstatning, da det ikke kunne godtgøres, at en retssag ville havde ført til højere godtgørelse end kr. ARBEJDSKADER Vedr. genoptagelse af sag ved arbejdsskademyndighederne og kritik af rådgivning om civilt søgsmål Sag behandlet i Klagerådet Delvist medhold Klager omhandlede behandlingen af sagen i relation til arbejdsskadesikringsloven og, at der ikke blev anlagt civilt søgsmål mod arbejdsgiver. Klagerådet fandt, at sagen skulle søges genoptaget ved arbejdsskademyndighederne mht. ny landsretspraksis. Alternativt at anlægge sag ved Ankestyrelsen. Klagerådet havde ikke mulighed for at vurdere rådgivningen om et civilt søgsmål. Der blev samtidig givet kritik af afdelingen for ikke at føre en journal Klage over manglende vejledning vedrørende en arbejdsskadesag Sag behandlet i Klagerådet og af Mæglingsmanden Ikke medhold Klagen drejede sig om, at Forbundet ikke ville føre en arbejdsskadesag som civilsag, og klager gjorde i den forbindelse gældende at have lidt et tab som følge af Forbundets manglende engagement. Klagerådet afviste at behandle klagen, da en realitetsbehandling af sagen ville kræve vidneafhøringer, hvilket Klagerådet ikke var i stand til at gennemføre. Overfor Mæglingsmanden gjorde klager gældende, at Forbundet havde påtaget sig et rådgiveransvar ved ikke at føre sagen inden forældelsesfristen blev overskredet. Mæglingsmanden lagde til grund, at der var for mange ubesvarede spørgsmål til at tage stillings til realiteten af den eventuelle arbejdsskadesag, samt 14

15 at afdelingen i Forbundet kunne ifalde ansvar, hvis det godtgjortes, at der var belæg for en arbejdsskadesag. Dette fremgik ikke umiddelbart, og der var derfor ikke grundlag for at udtale kritik af afdelingen Vedr. klage over sagsbehandling, hvor klagerådet henstillede afdelingen til at genoptage sagen Sag behandlet i Klagerådet Medhold Klager fik i efteråret 2001 første gang afslag på erhvervsevnetabserstatning fra Arbejdsskadestyrelsen, hvilket blev anket til Ankestyrelsen. Ankestyrelsen hjemviste sagen til fornyet vurdering til Arbejdsskadestyrelsen, der igen afviste sagen. Sagen blev herefter igen anket til Ankestyrelsen, der igen hjemviste sagen til Arbejdsskadestyrelsen, men med en ny begrundelse. Arbejdsskadestyrelsen afviste endeligt sagen i foråret Sagen blev omtalt i medlemsbladet, hvor afdelingen udtalte, at den ville anke sagen, hvilket afdelingen dog ikke gjorde. Klagerådet har henvist til, at Arbejdsskadestyrelsen ved sin afgørelse i foråret 2006 har benyttet en forkert bevisregel. Klagerådet udtalte derfor kritik af afdelingen for ikke at anke sagen og henstillede til, at afdelingen søgte sagen genoptaget Sag om sagsbehandlingsfejl Sag behandlet i Klagerådet samt af Mæglingsmanden Delvist medhold Klager blev udsat for en arbejdsulykke, der senere førte til, at medlemmet blev afskediget. Denne klagede efterfølgende over sagsbehandlingen i forbindelse med arbejdsskadesagen, tillidsrepræsentantens sagshåndtering samt den rådgivning, som medlemmet havde modtaget fra afdelingen i forbindelse med sin afskedigelse. 15

16 Klager fik under arbejdsskadesagen tilkendt dækning af sine behandlingsudgifter. Afgørelsen blev truffet kun ca. to uger forinden fristen for at bruge behandlingen (på et år efter ulykken) udløb. Dette informererede 3F-afdelingen klager om ca. 10 dage efter, på hvilket tidspunkt det på grund af fristen, reelt var umuligt for klager at nå at bruge dækningen. Under sagsbehandlingen i afdelingen, skiftede sagen flere gange mellem forskellige sagsbehandlere. Ved selve afskedigelsen udeblev tillidsrepræsentanten, og efter afskedigelsen gjorde 3F-afdelingen krav gældende om for lidt udbetalt søgnehelligdagsbetaling. Efterfølgende havde Arbejdsskadestyrelsen truffet afgørelse, hvilken via afdelingen blev anket. Da Ankestyrelsen traf afgørelse, var denne efter klagers mening ikke fyldestgørende begrundet, hvorfor klager selv tog kontakt til Ankestyrelsen. Sagen om erhvervsevnetabet genoptoges og var endnu ikke afgjort. Senere gav medlemmet fuldmagt til et eksternt advokatfirma, til at føre sagen. Klagerådet fandt ikke, at der var grundlag for klagen. Mæglingsmanden udtalte kritik af, at afdelingen har været for længe om, at underrette klager om afgørelserne fra Arbejdsskadestyrelsen. Desuden fandt Mæglingsmanden det kritisabelt, at klager selv måtte forfatte indsigelse til Ankestyrelsen, samt at det tog længe inden arbejdsskadesagen blev overdraget til forbundets jurister. Mæglingsmanden fandt dog ikke, at ovennævnte kritikpunkter havde forårsaget økonomisk tab for klager. Endelig gjorde Mæglingsmanden opmærksom på, at 3F ikke var ansvarlig for tillidsrepræsentanten, som var valgt af medarbejderne Sag om sagsbehandlingsfejl Sag behandlet af Klagerådet Delvist medhold 16

17 Klageren afventede afgørelse i to forskellige sager fra Arbejdsskadestyrelsen. Under sagsbehandlingen kom sagsbehandleren i et tilfælde til at bytte rundt på de to sagsnumre i sin korrespondance med styrelsen, hvilket resulterede i, at et brev blev registreret på den forkerte sag. Desuden ankede sagsbehandleren først for sent de to afgørelser. Klagerådet har på denne baggrund udtalt kritik af afdelingens sagsbehandling, men har ved gennemgang af afgørelserne fra Arbejdsskadestyrelsen konstateret, at afgørelserne forekommer materielt rigtige. Klageren kan derfor ikke formodes, at have haft et økonomisk tab, som følge af at afgørelserne ikke blev anket rettidigt Ikke grundlag for kritik af 3F s sagsbehandling Sag behandlet i Klagerådets Sekretariat og af Mæglingsmanden Ikke medhold Klager var blevet udsat for en arbejdsulykke. Klager mente at hun ikke var blevet støttet tilstrækkeligt i sine arbejdsskadesager mod Arbejdsskadestyrelsen og Ankestyrelsen. Hertil klagedes over, at 3F ikke havde ført en retssag. Med henvisning til speciallægeerklæringerne mente Mæglingsmanden, at der var tegn på en forværring af tilstanden. Mæglingsmanden fremhævede dog at lægeerklæringerne ikke indgik i grundlaget for sagsbehandlingen hos Arbejdsskadestyrelsen og ankemødet. Mæglingsmanden anerkendte 3F s beslutning om ikke at føre sagen af økonomiske årsager samt at det objektivt ville være svært at bevise medlemmets smerter. Sagsforløbet hos 3F vurderedes grundigt og fornuftigt. IKKE REALITETSBEHANDLEDE SAGER AFVISTE Vedr. manglende efterlevelse af henstilling fra Klagerådet og Mæglingsmanden Sag behandlet i Klagerådets Sekretariat og af Mæglingsmanden 17

18 Ikke medhold Sagen drejede sig om manglende efterlevelse af henstilling fra Klagerådet og Mæglingsmanden. Klagerådet kunne som juridisk selvstændig enhed ikke foretage sig yderligere, og klager stævnede derfor afdelingen Klage som tidligere var behandlet på samme grundlag Sag behandlet af Klagerådets Sekretariat Da medlemmet tidligere havde indgivet klage over samme forhold, og forholdet således allerede havde været behandlet, blev klagen afvist Klager var ikke længere medlem af 3F Sag behandlet i Klagerådets Sekretariat Klager var ikke længere medlem af 3F, hvorfor Klagerådets Sekretariat afviste klagen. Ved klagers anmodning om dokumenter henvistes til den lokale 3F afdeling Klager ikke medlem af 3F Sag behandlet i Klagerådets Sekretariat. Sagen blev afvist, da klager ikke var medlem af 3F Sag afsluttet grundet manglende stillingtagen fra klager Sag behandlet i Klagerådets Sekretariat Klager svarede aldrig på udtalelse fra afdelingen. Klager fastholdt ej heller sin klage, hvorfor den blev afsluttet

19 Klager ikke medlem af 3F. Sag behandlet i Klagerådets Sekretariat. Sagen blev afvist, da klager ikke var medlem af 3F Sag afsluttet grundet manglende stillingtagen fra klager Sag behandlet i Klagerådets Sekretariat Klager svarede aldrig på udtalelse fra afdelingen. Klager fastholdt ej heller sin klage, hvorfor den blev afsluttet Sag afsluttet grundet manglende stillingtagen fra klager Sag behandlet i Klagerådets Sekretariat Klager svarede aldrig på udtalelse fra afdelingen. Klager fastholdt ej heller sin klage, hvorfor den blev afsluttet Klager besvarede ikke henvendelse fra sekretariat Sag behandlet i Klagerådets Sekretariat Klager reagerede ikke på sekretariatets indledende henvendelse, hvorfor sagen ikke blev behandlet Klager manglede en konkret retlig interesse Sag behandlet i Klagerådet Klagen drejede sig om en fritstilling af en administrationschef. Efter indhentelse af udtalelse fra den lokale afdeling fandtes klager ikke at være den forurettede person, og ej heller at være direkte involveret i sagen. Da klager ikke havde en konkret retlig interesse, blev klagen afvist. 19

20 Sag afsluttet grundet manglende stillingtagen fra klager. Sag behandlet i Klagerådets Sekretariat Klager svarede aldrig på udtalelse fra afdelingen. Klager fastholdt ej heller sin klage, hvorfor den blev afsluttet Klage under behandling i gruppen Sag behandlet af Klagerådets Sekretariat Klagen blev ikke behandlet, da sagen blev behandlet i gruppen Klager havde ikke en retlig interesse Sag behandlet i Klagerådets Sekretariat Klagen blev ikke behandlet, da klager ikke havde en retlig interesse Klagers alkoholafvænning var frivillig og gav derfor ikke fuld løn under sygdom Sag behandlet i Klagerådets Sekretariat Klagerådets Sekretariat afsluttede behandlingen af klagen. Begrundelsen var at denne ikke kunne videreføres, da behandling af alkohol var frivillig, og derfor ikke omfattet overenskomstens bestemmelser om fuld løn under sygdom. Klagen blev derfor afsluttet Sag afsluttet grundet manglende stillingtagen fra klager Sag behandlet i Klagerådets Sekretariat 20

21 Klager svarede aldrig på udtalelse fra afdelingen. Klager fastholdt ej heller sin klage, hvorfor klagen blev afsluttet Klagen havde tidligere været behandlet på samme grundlag Sag behandlet af Klagerådets Sekretariat Klagen blev ikke behandlet, da medlemmet tidligere havde indgivet klage om samme forhold, og havde således allerede været behandlet Klager havde ikke retlig interesse Sag behandlet i Klagerådets sekretariat Klagen blev ikke behandlet, da klager ikke havde en retlig interesse Klagen havde tidligere været behandlet på samme grundlag Sag behandlet af Klagerådets Sekretariat Klagen blev ikke behandlet, da medlemmet tidligere havde indgivet klage om samme forhold, og havde således allerede vært behandlet Klager ikke medlem af 3F Sag behandlet i Klagerådets sekretariat. Klagen blev ikke behandlet, da klager ikke var medlem af 3F Klage afvist grundet afdelings beklagelse og efterbehandling Sag behandlet af Klagerådets Sekretariat 21

22 Klagen blev ikke behandlet, da afdelingen fulgte op på sagen, og beklagede at der ikke var fulgt op på den tidligere Klager havde ikke en konkret retlig interesse Sag behandlet i Klagerådet og af Mæglingsmanden Klage afvist Klager mente at afdelingen havde opført sig økonomisk uansvarligt, og forsøgt at holde dette skjult for dets medlemmer. Klager havde spurgt formanden for afdelingen om regnskaber, en udlejningsejendom samt visse fratrædelsesgodtgørelser. Da klager fandtes at modtage et ufuldstændigt svar klagede han til Klagerådet og dernæst Mæglingsmanden. Klager havde ikke en konkret retlig interesse, hvorfor Klagerådet afviste sagen Klager havde ikke en retlig interesse Sag behandlet i Klagerådets Sekretariat Klagen blev ikke behandlet, da klager ikke havde en retlig interesse Klager var ikke medlem af 3F. Sag behandlet i Klagerådets Sekretariat. Klagen blev ikke behandlet, da klager ikke var medlem af 3F Klager havde ikke en konkret retlig interesse Sag behandlet i Klagerådets Sekretariat Klage afvist 22

23 Klager mente at den lokale 3F afdeling havde anket for sent til Ankestyrelsen. Den lokale 3F afdeling havde indgivet klagen rettidigt, og sagen blev derfor videresendt til vurdering hos Ankestyrelsen. Klagerådet vil på denne baggrund ikke behandle sagen, da der ikke findes at være en konkret retlig interesse Klager havde ikke en konkret retlig interesse Sag behandlet i Klagerådets Sekretariat Klagen drejede sig om, at afdelingen ikke ville oplyse hvor mange medlemmer denne havde, fordelingen af disse samt kasserens næsvise optræden ved klagers henvendelse. Iht. forretningsordenen for Klagerådet kunne rådet alene træffe afgørelse, hvis klager havde en konkret retlig interesse. Henvendelsen fra klager faldt udenfor Klagerådets område Klage vedr. erstatningssag, endelig afvist som ikke-medlem Sag behandlet i Klagerådets Sekretariat. Klagers advokat drejede sig i første omgang over sagsbehandlingen af et ansættelsesforhold, hvor medlemmerne manglende betaling for overarbejde. Klagen forholdt sig til manglende orientering fra afdelingens side samt reaktion på rykkere. Klagerådet fandt behandlingstiden kritisabel såvel den manglende reaktion på advokatens henvendelser. Klagerådet henstillede samtidig til erstatning hvis behandlingstiden havde medført et tab. Klager henvendte sig på ny med krav på erstatning for advokatbistand, men dette afvistes med begrundelsen at advokaten var hyret samme tid som sagen overgik til 3F. Denne overbevisning fastholdtes på trods af flere henvendelser fra klager. Klager fremlagde sagen for Klagerådet, men blev afvist, da denne ikke længere er medlem af 3F. 23

Rapport for 3F s Klageråd 2005

Rapport for 3F s Klageråd 2005 Rapport for 3F s Klageråd 2005 Forord fra formanden for Klagerådet Steen Andersen Formålet med vores Klageråd er at give 3F-medlemmer mulighed for at klage over fejl i sagsbehandlingen i sager behandlet

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

KLAGERÅDSRAPPORT 2007

KLAGERÅDSRAPPORT 2007 KLAGERÅDSRAPPORT 2007 Indholdsfortegnelse Forord fra Klagerådets formand 3 Forord fra Klagerådets mæglingsmand 4 Afskedigelse 5 Rådgivning 18 Diverse 21 Ikke-realitetsbehandlede sager 24 Afviste sager

Læs mere

Vi har siden starten i 2013 og hele 2014 behandlet og afsluttet 10 sager, hvoraf en enkelt er gået videre til mæglingsmanden.

Vi har siden starten i 2013 og hele 2014 behandlet og afsluttet 10 sager, hvoraf en enkelt er gået videre til mæglingsmanden. Klagerådsberetning 2013-2014 Indhold Indhold... 2 Forord fra Klagerådets formand... 2 Klagerådets medlemmer... 2 Klagerådets mæglingsmand... 3 Følgende sager er behandlet... 3 Afskedigelse... 3 Arbejdsskader...

Læs mere

KLAGERÅDSRAPPORT 2009

KLAGERÅDSRAPPORT 2009 KLAGERÅDSRAPPORT 2009 1 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD FRA KLAGERÅDETS FORMAND 3 FORORD FRA KLAGERÅDETS MÆGLINGSMAND 4 AFSKEDIGELSE 6 ANSÆTTELSESVILKÅR 13 ARBEJDSSKADER 13 LØN 14 RÅDGIVNING 17 DIVERSE 23 IKKE

Læs mere

PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING

PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING 8. FEBRUAR 2011 PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING Østre Landsret har i en principiel dom taget stilling til, hvorvidt skadelidte, der uretmæssigt har fået udbetalt erstatning

Læs mere

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du!

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 10-141 Copyright

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret LØNMODTAGER HAVDE IKKE KRAV PÅ UDBETALING AF FEM IKKE-AFHOLDTE FERIEFRIDAGE FRA LØNMODTAGERNES GARANTIFOND En medarbejder kan ikke kræve ikke-afholdte feriefridage

Læs mere

SM D-28-95/dagpenge/forlængelse/arb.skade

SM D-28-95/dagpenge/forlængelse/arb.skade SM D-28-95/dagpenge/forlængelse/arb.skade SM D-28-95 Meddelelse dagpenge - forlængelse - arbejdsskade - midlertidig afgørelse - anke - revision om: Lov: dagpengeloven - lovbekendtgørelse nr. 549 af 23.

Læs mere

KLAGERÅDSBERETNING 2012

KLAGERÅDSBERETNING 2012 KLAGERÅDSBERETNING 2012 1 INDHOLD FORORD FRA KLAGERÅDETS FORMAND 3 FORORD FRA KLAGERÅDETS MÆGLINGSMAND 4 AFSKEDIGELSE 6 ARBEJDSKADER 15 LØN 20 RÅDGIVNING 25 DIVERSE 29 IKKE REALITETSBEHANDLEDE SAGER 33

Læs mere

KLAGERÅDSBERETNING 2010

KLAGERÅDSBERETNING 2010 KLAGERÅDSBERETNING 2010 Indhold FORORD FRA KLAGERÅDETS FORMAND 2 FORORD FRA KLAGERÅDETS MÆGLINGSMAND 3 AFSKEDIGELSE 4 ANSÆTTELSESVILKÅR 7 ARBEJDSKADER 9 LØN 10 RÅDGIVNING 11 DIVERSE 13 IKKE REALITETSBEHANDLEDE

Læs mere

Ankestyrelsens begrænsning af klagetema i arbejdsskadesag. 19. januar 2009

Ankestyrelsens begrænsning af klagetema i arbejdsskadesag. 19. januar 2009 2009 4-1 Ankestyrelsens begrænsning af klagetema i arbejdsskadesag Arbejdsskadestyrelsen traf en afgørelse som indeholdt tre delafgørelser: en afgørelse om at anerkende en arbejdsulykke som en arbejdsskade,

Læs mere

Kend spillereglerne!

Kend spillereglerne! Kend spillereglerne! Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste De Samvirkende Invalideorganisationer Indhold Indledning 2 1. Den rigtige afgørelse

Læs mere

Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2)

Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2) 9-4 b. Familieret 3.4. Forvaltningsret 12.1 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2) (Se også sag 9-4 a foran denne sag) I to tilfælde har ombudsmanden taget stilling

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1282008-SKJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 21. december 2016 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, Kristian Korfits Nielsen og Marie Tullin (kst.)). 15.

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 7. august 2009 en formidlingsaftale med indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 7. august 2009 en formidlingsaftale med indklagede. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klager ctr. Lokalbolig Valby ApS Valby Langgade 142 2500 Valby Nævnet har modtaget klagen den 16. marts 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført

Læs mere

KLAGERÅDSBERETNING 2011

KLAGERÅDSBERETNING 2011 KLAGERÅDSBERETNING 2011 INDHOLD FORORD FRA KLAGERÅDETS FORMAND 3 FORORD FRA KLAGERÅDETS MÆGLINGSMAND 4 AFSKEDIGELSE 6 ANSÆTTELSESVILKÅR 13 ARBEJDSKADER 15 LØN 20 RÅDGIVNING 21 DIVERSE 27 IKKE REALITETSBEHANDLEDE

Læs mere

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger FOB 05.591 Kommunes svar på spørgsmål fra borger Ombudsmanden henstillede til en kommune at genoptage behandlingen af en sag hvor kommunen havde undladt at svare på tre breve fra en borger. Kommunen genoptog

Læs mere

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte 2015-39 Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte En borger klagede til ombudsmanden over afgørelser fra Udbetaling Danmark og Ankestyrelsen om tilbagebetaling

Læs mere

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet Ankestyrelsens brev til en borger Dato: 12-06-2017 Henvendelse vedrørende aktindsigt Slagelse Kommune har den 1. juli 2016 fremsendt en klage af 20. juni 2016

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. København, den 26. juni 2014 Sagsnr. 2013-3627/LRA 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. Sagens tema: Klager har klaget

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [ ].

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [ ]. København, den 23. maj 2014 Sagsnr. 2013-3404/HCH 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [ ]. Sagens tema: [Klager] har klaget over, at [indklagede]

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Thomas Gammelgaard v/ HDI-GERLING forsikring Indiakaj 6 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 29. marts 2012. Klagen

Læs mere

KLAGERÅDSBERETNING 2014

KLAGERÅDSBERETNING 2014 KLAGERÅDSBERETNING 2014 INDHOLD FORORD FRA KLAGERÅDETS FORMAND 2 FORORD FRA KLAGERÅDETS MÆGLINGSMAND 4 AFSKEDIGELSE 6 ANSÆTTELSESVILKÅR 12 ARBEJDSKADER 13 LØN 16 RÅDGIVNING 21 DIVERSE 23 IKKE REALITETSBEHANDLEDE

Læs mere

OPMANDSKENDELSE i voldgiftssagen: HK Privat for A (advokat Jacob Goldschmidt) mod FOA Fag og Arbejde Esbjerg Afdeling (advokat Lars Lindhard)

OPMANDSKENDELSE i voldgiftssagen: HK Privat for A (advokat Jacob Goldschmidt) mod FOA Fag og Arbejde Esbjerg Afdeling (advokat Lars Lindhard) 1 OPMANDSKENDELSE i voldgiftssagen: HK Privat for A (advokat Jacob Goldschmidt) mod FOA Fag og Arbejde Esbjerg Afdeling (advokat Lars Lindhard) Afsagt den 24. januar 2010 1. Denne kendelse angår alene

Læs mere

Beretning fra HK s Klagenævn 2012-2013

Beretning fra HK s Klagenævn 2012-2013 Indledning HK s Klagenævn har i perioden 1. maj 2011 1. maj 2012 i alt behandlet 47 sager, heraf er 14 uafsluttede. Af de 47 sager var 15 påbegyndt i sidste periode. Sagerne er listet kronologisk og organisatorisk

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført. 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Peter Schmidt ApS Øverødvej 11 2840 Holte Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse

Læs mere

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S Nævnet har

Læs mere

Begrundelse for afvisning af»ikke-rettidig«indgivet klage til inkompetent myndighed

Begrundelse for afvisning af»ikke-rettidig«indgivet klage til inkompetent myndighed Begrundelse for afvisning af»ikke-rettidig«indgivet klage til inkompetent myndighed Udtalt, at bestemmelser om klagefrist principielt kun er anvendelige på klager, der angår forhold, som iøvrigt er undergivet

Læs mere

Sagsbehandlingstid på mere end 4 år var helt uacceptabelt lang

Sagsbehandlingstid på mere end 4 år var helt uacceptabelt lang Sagsbehandlingstid på mere end 4 år var helt uacceptabelt lang Landsskatteretten havde brugt mere end 4 år på at behandle en klage over indkomstansættelse. Sagen havde sammenlagt ligget stille i 2½ år,

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Kommune X klaget over indklagede.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Kommune X klaget over indklagede. København, den 16. juni 2014 Sagsnr. 2013-3026/LSK 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Kommune X klaget over indklagede. Sagens tema: Kommune X har klaget over, at indklagede,

Læs mere

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede.

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. København, den 28. november 2014 Sagsnr. 2014-101/TRO 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at indklagede har

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat Henrik Andersen, København K.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat Henrik Andersen, København K. København, den 29. februar 2016 Sagsnr. 2015-1590/CBW 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat Henrik Andersen, København K. Klagens tema: [Klager] har

Læs mere

8-2. Forvaltningsret 11241.2 113.1 13.1. Sagens ramme ved administrativ rekurs. Aktindsigt. Vejledning om søgsmålsfrist

8-2. Forvaltningsret 11241.2 113.1 13.1. Sagens ramme ved administrativ rekurs. Aktindsigt. Vejledning om søgsmålsfrist 8-2. Forvaltningsret 11241.2 113.1 13.1. Sagens ramme ved administrativ rekurs. Aktindsigt. Vejledning om søgsmålsfrist En borger klagede til Naturklagenævnet over et afslag fra en kommune på aktindsigt

Læs mere

KLAGERÅDSRAPPORT 2006

KLAGERÅDSRAPPORT 2006 KLAGERÅDSRAPPORT 2006 Indholdsfortegnelse Forord fra Klagerådets formand... 2 Forord fra Klagerådets mæglingsmand... 4 Afskedigelse... 6 Ansættelsesvilkår... 11 Arbejdsskade... 15 Løn... 18 Rådgivning...

Læs mere

STATSADVOKATEN. Rødevej l. 2_ sal 8800 viborg DK Porto kentretleret. Kurt Kristian Pedersen. Ølsvej Hobro

STATSADVOKATEN. Rødevej l. 2_ sal 8800 viborg DK Porto kentretleret. Kurt Kristian Pedersen. Ølsvej Hobro Rødevej l. 2_ sal 8800 viborg 00790 DK4530018 Kurt Kristian Pedersen. Ølsvej 13 9500 Hobro Porto kentretleret Kurt Kristian Pedersen Ølsvej 13 9500 Hobro ~ DATO 29. juni 2015 JOURNAL NR. SAV-2015-42-0579

Læs mere

KENDELSE. faglig voldgiftssag FV Akademikerne. for. Dansk Magisterforening. Forbundet Arkitekter og Designere. (advokat Peter Breum) mod

KENDELSE. faglig voldgiftssag FV Akademikerne. for. Dansk Magisterforening. Forbundet Arkitekter og Designere. (advokat Peter Breum) mod KENDELSE i faglig voldgiftssag FV 2017.0022 Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen for Styrelse F (advokat Lene Damkjær

Læs mere

Et fagligt møde kostede 4 medarbejdere jobbet

Et fagligt møde kostede 4 medarbejdere jobbet Et fagligt møde kostede 4 medarbejdere jobbet Frederiksberg Byrets dom af 1. oktober 2013 Sag BS H-1797/2012 Uddannelsesforbundet som mandatar for [person1] [person2] [person3] og [person4] mod [virksomhed1]

Læs mere

I to breve til ombudsmanden præciserede kommunen, hvordan de fremadrettede begrænsninger nærmere skulle forstås.

I to breve til ombudsmanden præciserede kommunen, hvordan de fremadrettede begrænsninger nærmere skulle forstås. 2015-46 Advarsel til kommunalt ansat opfyldte ikke de almindelige krav om klarhed En kommunalt ansat fik en skriftlig advarsel, med den begrundelse at hun ikke forvaltede sin faglige rolle professionelt.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012

KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012 KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012 Klager Henrik Danielsens påstand: Klubben pålægges at optage Henrik Danielsen i overensstemmelse med ansøgning af 17.

Læs mere

Afskedig sked else ig TR-kursus Byggecentrum 9. - 11. maj 2011

Afskedig sked else ig TR-kursus Byggecentrum 9. - 11. maj 2011 Afskedigelse Reglerne Overenskomsterne: Basis og leder Forvaltningsloven - herunder: - uskrevne retsregler - ombudsmandsudtalelser Funktionærloven Domspraksis Ligebehandlingsloven Tjenestemandsregulativer

Læs mere

Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling og manglende besvarelse af rykkere

Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling og manglende besvarelse af rykkere 4-4. Forvaltningsret 1121.4-115.2. Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling og manglende besvarelse af rykkere En kvinde havde den 19.

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE FOAs Klageinstans beretning 2007

INDHOLDSFORTEGNELSE FOAs Klageinstans beretning 2007 2 INDHOLDSFORTEGNELSE FOAs Klageinstans beretning 2007 Beretning 2007 4 Afgørelser i FOAs Klageinstans 2007.... 6 13-2006 FOA Vestlolland indklaget. 7 15-2006 FOA Horsens indklaget.. 7 16-2006 FOA Forbundet

Læs mere

8. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede].

8. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede]. København, den 29. februar 2016 Sagsnr. 2015-3592/HCH 8. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede]. Klagens tema: [Klager] har klaget over, at [indklagede],

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 3. november 2011 i faglig voldgiftssag FV 2011.0120: Fødevareforbundet NNF (advokat Martin Juul Christensen) mod Jutland Meat A/S (advokat Anders Worsøe) - 2 - INDLEDNING

Læs mere

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 30. december 2009.

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 30. december 2009. København, den 6. september 2012 Sagsnr. 2010 31/ SMO/JML 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] klaget på vegne af [Klager 1] og [Klager 2] samt [Klager 3] og [Klager

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [X] på vegne af [klager]v/[y] klaget over [indklagede], [bynavn].

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [X] på vegne af [klager]v/[y] klaget over [indklagede], [bynavn]. København, den 9. januar 2015 Sagsnr. 2014-2819/HCH 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [X] på vegne af [klager]v/[y] klaget over [indklagede], [bynavn]. Sagens tema: [X] har

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger Din henvendelse vedrørende Region Syddanmark

Statsforvaltningens brev til en borger Din henvendelse vedrørende Region Syddanmark Statsforvaltningens brev til en borger 2016-34128 Dato: 21-12-2016 Tilsynet Din henvendelse vedrørende Region Syddanmark Den 22. april 2016 rettede du henvendelse til Statsforvaltningen om åremålskontrakter

Læs mere

[Indklagede] har nedlagt påstand om ophævelse af Advokatnævnets kendelse af 18. december 2013, subsidiært formildelse.

[Indklagede] har nedlagt påstand om ophævelse af Advokatnævnets kendelse af 18. december 2013, subsidiært formildelse. Retten i Glostrup Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 2. marts 2015 i sag nr. BS 10A-160/2014: [Indklagede] [Advokatfirma A] [Adresse] mod Advokatnævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K Sagens baggrund

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 2. februar 2012 en formidlingsaftale for 6 måneder med de indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 2. februar 2012 en formidlingsaftale for 6 måneder med de indklagede. 1 København, den 14. marts 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Ørtoft Geisler og Martin Rønne Øster Farimagsgade 95 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 10. september

Læs mere

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab «brevdato» Kolding Kommune har den 21. maj 2007 videresendt Deres brev af 15. maj 2007 vedrørende klage over behandlingen af Deres forsikringssag ved Kommuneforsikring

Læs mere

Da manden henvendte sig til ombudsmanden, var der gået 1 år og 5 måneder uden at kommunen havde foretaget sig noget i sagen.

Da manden henvendte sig til ombudsmanden, var der gået 1 år og 5 måneder uden at kommunen havde foretaget sig noget i sagen. 2009 20-8 Kommunens sagsbehandlingstid i en sag om boligsikring En mand klagede over at kommunen ikke havde efterlevet en afgørelse fra det sociale nævn i en sag om boligsikring. Det sociale nævn havde

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2013.0060) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for HedeDanmark

Læs mere

Sagsbehandlingstid i Landsskatteretten på mere end 4 år

Sagsbehandlingstid i Landsskatteretten på mere end 4 år Sagsbehandlingstid i Landsskatteretten på mere end 4 år En mand klagede til Landsskatteretten over såvel skatteansættelsen for hans anpartsselskab som hans egen skatteansættelse. Landsskatteretten havde

Læs mere

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [by].

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [by]. København, den 25. april 2017 Sagsnr. 2016-2165/CSI 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [by]. Klagens tema: [Klager] har klaget over, at [indklagede]

Læs mere

Kendelse i faglig voldgift (FV ):

Kendelse i faglig voldgift (FV ): Kendelse i faglig voldgift (FV2010.0062): Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (TIB) for A (faglig medarbejder Jannie Andersen) mod Dansk Byggeri for Johny Larsen Snedkerier A/S (konsulent Henrik Olsen)

Læs mere

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig derfor til indklagede.

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig derfor til indklagede. 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Michael H. Jørgensen A/S Labæk 13 4300 Holbæk Ifølge retsbogsudskrift af 16. september 2009 fra retten i Holbæk blev den mellem parterne verserende retssag

Læs mere

Medarbejdere fik for sent besked om indstilling der kunne føre til opsigelse

Medarbejdere fik for sent besked om indstilling der kunne føre til opsigelse Medarbejdere fik for sent besked om indstilling der kunne føre til opsigelse En avis bragte en artikel om afskedigelse af to kommunale medarbejdere. Ifølge artiklen havde formanden for et af kommunens

Læs mere

DOM. HK/Danmark som mandatar for A (advokat Mette Østergård) mod Lønmodtagernes Garantifond (advokat Karsten Holt)

DOM. HK/Danmark som mandatar for A (advokat Mette Østergård) mod Lønmodtagernes Garantifond (advokat Karsten Holt) DOM Afsagt den 18. december 2015 F-2-15 HK/Danmark som mandatar for A (advokat Mette Østergård) mod Lønmodtagernes Garantifond (advokat Karsten Holt) Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag, der

Læs mere

CIRKULÆRE: 012 Krav til ansættelsesaftalen

CIRKULÆRE: 012 Krav til ansættelsesaftalen Cirkulære: Cirkulære nr. 012 Udgivet første gang 01-08-2014 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Indsættes: I Servicemappen under pkt. 7.1 Indhold Personkreds

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar Når en medarbejder bliver syg September 2014 DANSK HR Webinar Hvad får du svar på Sygemelding Dokumentation af sygdom Krav til arbejdsgiver under en medarbejders sygdom Krav til medarbejderen under egen

Læs mere

Tilbagebetaling af bistandshjælp

Tilbagebetaling af bistandshjælp Tilbagebetaling af bistandshjælp Den sociale ankestyrelse havde tiltrådt en socialforvaltnings afgørelse om (delvis) tilbagebetaling af kontanthjælp, der var udbetalt til den pågældende over en periode.

Læs mere

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Kend spillereglerne Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Danske Handicaporganisationer Indhold Indledning... 3 Den rigtige afgørelse... 4

Læs mere

Klager. København, den 4. oktober 2010 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 4. oktober 2010 KENDELSE. ctr. 1 København, den 4. oktober 2010 KENDELSE Klager ctr. DanBolig Ellen Johnsrud ApS v/advokat Mikael E. Krüger Allehelgensgade 19 Postboks 180 4000 Roskilde Ifølge retsbogsudskrift af 16. juli 2009 fra Retten

Læs mere

Udelukkelse fra arbejdsløshedsdagpenge på grund af vægring

Udelukkelse fra arbejdsløshedsdagpenge på grund af vægring Udelukkelse fra arbejdsløshedsdagpenge på grund af vægring Udtalt over for ankenævnet for arbejdsløshedsforsikringen, at det forekom mig tvivlsomt, om der havde været tilstrækkeligt grundlag for at sidestille

Læs mere

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn].

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn]. København, den 19. september 2016 Sagsnr. 2016-1076/MKJ 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn]. Klagens tema: [Klager] har klaget over,

Læs mere

Afslag på indsigt i lægekonsulents navn i Arbejdsskadestyrelsen

Afslag på indsigt i lægekonsulents navn i Arbejdsskadestyrelsen Afslag på indsigt i lægekonsulents navn i Arbejdsskadestyrelsen Arbejdsskadestyrelsen og Ankestyrelsen gav en kvinde afslag på aktindsigt i navnet på den lægekonsulent i Arbejdsskadestyrelsen der havde

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. oktober 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. oktober 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. oktober 2012 Sag 148/2012 Advokat Søren Kjær Jensen kærer Østre Landsrets salærafgørelse i sagen: Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard

Læs mere

KENDELSE i faglig voldgiftssag FV Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod

KENDELSE i faglig voldgiftssag FV Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod KENDELSE i faglig voldgiftssag FV 2017.0022 Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen for Slots- og Kulturstyrelsen

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 21. juni 2011. faglig voldgift (FV2010.0088): Farmakonomforeningen for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 21. juni 2011. faglig voldgift (FV2010.0088): Farmakonomforeningen for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 21. juni 2011 i faglig voldgift (FV2010.0088): Farmakonomforeningen for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Danmarks Apotekerforening for Taastrup Apotek (advokat

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere Merete Lund Brock og Henning Brock v/aig Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de

Læs mere

Kort om opsigelse af medarbejdere

Kort om opsigelse af medarbejdere Kort om opsigelse af medarbejdere Medarbejderens opsigelsesvarsel Funktionærer skal opsige deres stilling med 1 måneds varsel til udgangen af en måned. Øvrige medarbejderes opsigelsesvarsler fremgår af

Læs mere

K E N D E L S E. Ankesagen blev efter det oplyste hovedforhandlet den 7. maj 2014.

K E N D E L S E. Ankesagen blev efter det oplyste hovedforhandlet den 7. maj 2014. København, den 30. marts 2015 Sagsnr. 2014-3497/CHN 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne X ApS og Y klaget over advokat B. Klagens tema: Advokat A har på vegne

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 i sag nr. A2005.220: Landsorganisationen i Danmark for Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (adv. Steven Vallik) mod Helge Rasmussen & Søn v/ Peter Rasmussen Anders

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X klaget over advokat A.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X klaget over advokat A. København, den 28. marts 2012 Sagsnr. 2010 634/VTA/JML 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X klaget over advokat A. Sagens tema: Klagen vedrører advokat As adfærd og salær på

Læs mere

Advarsel på utilstrækkeligt grundlag. Ombudsmandens udtalelse. 23. september 2010

Advarsel på utilstrækkeligt grundlag. Ombudsmandens udtalelse. 23. september 2010 2010 20-13 Advarsel på utilstrækkeligt grundlag Et forbund klagede på vegne af en socialpædagog over en skriftlig advarsel. Begrundelsen for advarslen var at pædagogen havde involveret forældre til beboere

Læs mere

Ankestyrelsens håndtering af sagen var en væsentlig årsag til, at sagen havde fået et meget forlænget sagsforløb.

Ankestyrelsens håndtering af sagen var en væsentlig årsag til, at sagen havde fået et meget forlænget sagsforløb. 2016-55 Afvisning af klage på grund af uklarhed om kompetencen til at behandle den. Undersøgelsesprincippet og videresendelsespligten 14. december 2016 Ankestyrelsen afviste at behandle en klage, fordi

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055): Lager, Post og Servicearbejdernes Forbund (advokat Henrik Karl Nielsen) mod Fagligt Fælles Forbund (advokat Nicolai Westergaard) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat [A] og advokat [B], begge [bynavn].

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat [A] og advokat [B], begge [bynavn]. København, den 16. december 2015 Sagsnr. 2015 1915 og 2015-1917/LIH 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat [A] og advokat [B], begge [bynavn]. Klagens

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 26. maj 2008

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 26. maj 2008 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 26. maj 2008 i sag nr. A2007.183: Landsorganisationen i Danmark for Dansk El-Forbund (advokat Ane K. Lorentzen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for TEKNIQ Installatørernes

Læs mere

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Claus Perregaard og Hans Kristensen v/chartis Europe Kalvebod Brygge 45 1560 København V Nævnet har modtaget klagen

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0082 UL/bib. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Jørgen Klode Københavnsvej 152 4000 Roskilde

Klager. J.nr. 2011-0082 UL/bib. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Jørgen Klode Københavnsvej 152 4000 Roskilde 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Jørgen Klode Københavnsvej 152 4000 Roskilde Nævnet har modtaget klagen den 6. maj 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt klager har krav på

Læs mere

Rekonstruktion og konkurs

Rekonstruktion og konkurs Rekonstruktion og konkurs Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 13. januar 2014 Forfatter: Byrial Bjørst, Saskia Madsen-Østerbye, Charlotte Dahm-Johansen Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Omkostningsgodtgørelse udgifter til sagkyndig bistand ydet efter, at der er truffet afgørelse i klageinstansen Højesterets dom af 10/10 2013, jf. nr. 350/2011, jf. tidligere SKM2011.827.ØLR Af advokat

Læs mere

Under denne sag, der er anlagt ved stævning indleveret til retten den 3. december 2014

Under denne sag, der er anlagt ved stævning indleveret til retten den 3. december 2014 DOM Afsagt den 23. juli 2015 i sag nr. BS C1-1755/2014: Fagligt Fælles Forbund 3F s.m.f. A mod X Entreprenør & Maskinstation v/b Under denne sag, der er anlagt ved stævning indleveret til retten den 3.

Læs mere

Støttepædagogen fik en påtale af den kommune hun var ansat i, fordi kommunen mente at hun havde brudt sin tavshedspligt.

Støttepædagogen fik en påtale af den kommune hun var ansat i, fordi kommunen mente at hun havde brudt sin tavshedspligt. 2009 20-7 Støttepædagogs omtale af et barn i et offentligt forum. Tavshedspligt En støttepædagog fortalte en tidligere kollega om et bestemt barn mens de kørte i bus. Barnet blev omtalt meget negativt.

Læs mere

I Landinspektørnævnets sag nr. 269: A og B mod landinspektør L afsagde nævnet den 4. marts 2005 følgende KENDELSE:

I Landinspektørnævnets sag nr. 269: A og B mod landinspektør L afsagde nævnet den 4. marts 2005 følgende KENDELSE: Landinspektør L var indklaget for Landinspektørnævnet for at have initieret afholdelsen af en skelforretning og misbrugt skelforretningsinstituttet for at dække over, at Landinspektørfirmaet, som L er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015 Sag 37/2014 (2. afdeling) FTF som mandatar for BUPL som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen) mod Ankestyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Henrik

Læs mere

Klager. København, den 8. marts 2010 KENDELSE. ctr. Gunnar Broholm under konkurs v/dahl advokatfirma Kaj Munks vej 4 7400 Herning

Klager. København, den 8. marts 2010 KENDELSE. ctr. Gunnar Broholm under konkurs v/dahl advokatfirma Kaj Munks vej 4 7400 Herning 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. Gunnar Broholm under konkurs v/dahl advokatfirma Kaj Munks vej 4 7400 Herning og v/dansk Ejendomsmæglerforening Islands Brygge 43 2300 København S Sagen

Læs mere

Sundhedsvæsenets Patientklagenævns sagsbehandlingstid

Sundhedsvæsenets Patientklagenævns sagsbehandlingstid A Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-15 Telefonisk henvendelse: Man-tors 9-16, fre 9-15 Sundhedsvæsenets

Læs mere

NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB?

NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB? 27. AUGUST 2013 NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB? En ny højesteretsdom har omgjort landsrettens afgørelse og fastslået, at der ikke

Læs mere

Begrundelse af forligsmandens tilbagekaldelse af mæglingsforslag

Begrundelse af forligsmandens tilbagekaldelse af mæglingsforslag Begrundelse af forligsmandens tilbagekaldelse af mæglingsforslag Forligsmanden besvarede skriftligt en anmodning fra A om at tilbagekalde et mæglingsforslag, som A fandt, at forligsmanden ikke havde haft

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 26.02.2015 FORSKER PÅ BARSEL BLEV BORTVIST GRUNDET MAIL- KORRESPONDANCE MED SIN SAMLEVER 26.2.2015 En kvindelig forsker blev afskediget under sin barsel og senere

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse i faglig voldgift FV2014.0127. FOA Fag og Arbejde. for. mod. Kommunernes Landsforening (KL) for. Sønderborg Kommune

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse i faglig voldgift FV2014.0127. FOA Fag og Arbejde. for. mod. Kommunernes Landsforening (KL) for. Sønderborg Kommune PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift FV2014.0127 FOA Fag og Arbejde for A mod Kommunernes Landsforening (KL) for Sønderborg Kommune - 2 Tvisten Uoverensstemmelsen anga r, om det var berettiget,

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0021 li/bib. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0021 li/bib. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. juli 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Realmæglerne Silkeborg ApS v/advokat Lars Kyhl Nielsen Frederiksgade 72 Postboks 5052 8100 Århus C Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen

Læs mere