KLAGERÅDSRAPPORT 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KLAGERÅDSRAPPORT 2008"

Transkript

1 1 KLAGERÅDSRAPPORT 2008

2 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD FRA KLAGERÅDETS FORMAND FORORD FRA KLAGERÅDETS MÆGLINGSMAND AFSKEDIGELSE ANSÆTTELSESVILKÅR ARBEJDSKADER IKKE REALITETSBEHANDLEDE SAGER AFVISTE HENVIST SAGER LØST LOKALT LØN RÅDGIVNING DIVERSE STATISTIK FORRETNINGSORDEN FOR KLAGERÅDET OG MÆGLINGSMANDEN

3 FORORD FRA KLAGERÅDETS FORMAND 3F har nedsat en uvildig klageinstans, som behandler klager fra 3F medlemmer. Hvis et 3F-medlem mener, at vedkommende ikke har fået den korrekte behandling i sin afdeling eller i forbundet, har medlemmet således mulighed for at indsende en klage til 3F s klageinstans. Klagerådet behandler klager over sagsbehandlingen i en 3F-afdeling og/eller forbundet. Endvidere behandler Klagerådet tvister af ansættelsesretlig karakter mellem ansatte/tidligere ansatte og en 3Fafdeling. Det er ikke alle sager, som Klagerådet kan behandle: Kun sager, hvor klager har en konkret retlig interesse kan behandles. Kun medlemmer af en 3F-afdeling har klageadgang. Klagerådet/mæglingsmand behandler ikke a-kassesager. Klagerådet/mæglingsmand behandler ikke sager, der er behandlet af voldgift herunder afskedigelsesnævn og Tvistighedsnævn eller af Arbejdsretten. Klagerådet/mæglingsmand behandler ikke sager, hvor sagen er behandlet af karteller eller andre forhandlingsfællesskaber. Jeg skal opfordre til, at det enkelte medlem tager kontakt til afdelingen for at få afklaret eventuelle misforståelser eller utilfredshed, inden en klage indsendes. En mindelig proces med afdelingen vil ofte kunne resultere i en hurtig og smidig løsning til begge parters tilfredshed. Hvis en formel klage indgives til Klagerådets Sekretariat, vil det typisk tage en længere tid, før sagen er blevet vurderet og afsluttet, idet Klagerådets Sekretariat indhenter udtalelser fra de implicerede parter, ligesom hver part får mulighed for at se hinandens skriftlige udtalelser i sagen. Det er vigtigt, at Klagerådet har et fuldstændigt overblik over sagen og har kendskab til hver parts opfattelse af klagen. Klagerådet træffer som altovervejende hovedregel alene sin henstilling på baggrund af det skriftlige materiale, som parterne har sendt ind i klagesagen. 3

4 Klagerådets henstilling kan påklages til Klagerådets mæglingsmand, professor, dr. jur. Eva Smith. Klager over forbundet eller klager, hvor forbundet har været involveret i sagsbehandlingen, bliver sendt direkte til Eva Smith, uden at Klagerådet har afgivet henstilling i sagen. I denne beretning vil de sager, som Klagerådet og Klagerådets mæglingsmand har behandlet i 2008, blive belyst. Beretningen vil i anonymiseret form kortlægge de sager, som Klagerådet og Klagerådets mæglingsmand har vurderet i Sagerne er inddelt efter emne. Efter denne gennemgang har vi statistik opgjort, hvor mange sager der er inden for hvert emne, ligesom vi statistisk har opgjort i hvor mange sager, medlemmerne har fået medhold. Heldigvis er antallet af utilfredse medlemmer forholdsvis beskedent i forhold til de mange sager vi får løst til medlemmernes tilfredshed. Denne Klagerådsrapport vil blive offentliggjort på 3F s hjemmeside. Eventuelle spørgsmål eller lignende kan indgives til Klagerådets Sekretariat, c/o Fagligt Fælles Forbund Juridisk Sekretariat, Kampmannsgade 4, 1790 København V. Steen Andersen Klagerådets formand 4

5 FORORD FRA KLAGERÅDETS MÆGLINGSMAND Igen i år har vi kunnet glæde os over forholdsvis få klagesager set i forhold til de mange tusinde medlemmer. Men enhver klagesag er naturligvis en for mange. Sidste år bemærkede jeg, at nogle af årets klager kunne have været undgået med lidt mere smidighed og opmærksomhed fra forbundets ansatte. Jeg må desværre gentage denne iagttagelse. Det er på den ene side glædeligt, at der har været forholdsvis få sager, hvor forbundets ansatte har begået egentlige fejl. Til gengæld er det ærgerligt, at der fortsat er sager, hvor forbundets ansatte ikke har levet op til den medlemsservice, som medlemmerne med rette kan forvente. Det er trist, når et medlem skriver, at nu har han/hun være medlem i 20 eller 30 år og trofast betalt sit kontingent og når man så endelig får brug for forbundet, føler man, at man svigtes. Jeg er naturligvis opmærksom på, at de ansatte har mange sager og lever under et vist tidspres, ligesom nogle klagere kan have urimelige forestillinger om, hvad medarbejderne kan gøre. Imidlertid er det er meget vigtigt i sit daglige arbejde at holde sig for øje, at en rutinesag for medarbejderen er af meget, meget stor betydning for medlemmet. Derfor er det vigtigt at sikre sig, at medlemmet er informeret og har forstået ethvert trin i processen herunder navnlig, hvis man ikke kan sikre et resultat, som medlemmet vil være tilfreds med. Her må man tage sig tiden til at forklare hvorfor. Jeg har flere gange oplevet, at ledelsen blot bakker medarbejderen op med bemærkninger om arbejdspres o. lign. Dette gælder også, når der er tale om meget kritisabel opførsel som fastlæggelse af møder, som man selv undlader at møde op til, sager, der bliver væk eller undladelse af at indkalde medlemmet til et mæglingsmøde. Det bør være 3F`s ambition, at foreningens kontakt til medlemmerne er serviceminded, høflig og effektiv. Enhver kan begå en fejl, og ikke mindst hvis man er under et betydeligt arbejdspres. Det kan alle forstå. Men man må naturligvis vedgå fejlen og beklage over for medlemmet. 5

6 Det sker desværre ikke altid, og resultatet bliver, at der ikke kan sættes en finger på den saglige del af 3F`s behandling af sagerne, men at jeg må påpege en kritisabel sagsbehandling. Dette kan ingen være tjent med, hverken 3F eller klageren. Jeg har i år oplevet flere gange at måtte kritisere den samme afdeling for dårlig sagsbehandling Jeg skal derfor opfordre ledelsen i de forskellige afdelinger til, at man diskuterer niveauet for den medlemsservice, man ønsker at yde, og drager omsorg for, at alle medarbejdere lever op til det vedtagne niveau. Disse bemærkninger skal dog ikke overskygge, at vi fortsat har et lavt klageniveau i forhold til medlemsantallet, og at dette tyder på, at langt de fleste afdelinger leverer en fin service i forhold til medlemmerne. Eva Smith Mæglingsmand 6

7 AFSKEDIGELSE Vedr. passivitet ved overenskomststridig og organisationsfjendtlig afskedigelse. Sag behandlet af Mæglingsmanden Ikke medhold Klager gjorde gældende, at afdelingen skulle betale godtgørelse for usaglig afskedigelse, manglende lønudbetaling for akkordløn, overarbejde samt ethvert krav medlemmet måtte få helt eller delvist medhold i ved sine frifindelsespåstande. Mæglingsmanden fandt ikke grundlag for at kritisere afdelingens forfølgelse eller håndtering af sagen. Klager mente, at afdelingen skulle betale enhver dokumenterbar udgift i forbindelse med sagen ved Østre Landsret, hvor sagens kernespørgsmål tidligere havde verseret. Mæglingsmanden fandt, at det var klagers valg at føre sagen, og denne havde skrevet under på at det var et personligt anliggende, hvorfor påstanden ikke blev mødt. Klagen angik desuden, at afdelingen havde tilsidesat sin vejledningspligt ved ikke at forfølge afskedigelsen som en organisationsfjendtlig handling ved Arbejdsretten. For at kvalificere denne som organisationsfjendtlig skal denne ifølge Mæglingsmanden være motiveret af medarbejderens faglige aktiviteter. Mæglingsmanden henviste til sagens afgørelse i Byretten om usaglig opsigelse, da retten havde et bedre fundament i vurderingen, hvorfor klager ikke fik medhold. Klager påstod desuden forliget ugyldigt iht. aftalelovens 30, 31 og 36. Mæglingsmanden fandt ikke, at afdelingen havde handlet svigagtigt, udnyttet medlemmets økonomisk og personlige vanskeligheder eller havde handlet i strid med almindelig redelighed eller urimeligt. Klager fik medhold i allerede tilkendt godtgørelse for manglende ansættelsesbevis hos byretten. 7

8 Vedr. sag om opsigelse Sag behandlet i Klagerådet samt af Mæglingsmanden Delvist medhold Afdelingen indgik et forlig uden i forvejen at have sikret sig klagers accept. Klagerådet udtalte kritik heraf og henstillede, at afdelingen at betalte klager kompensation. Klager ankede denne afgørelse til Mæglingsmanden, der dog ikke fandt grundlag for at ændre Klagerådets afgørelse Vedr. sag om retlig interesse ved overholdelse af overenskomst, godtgørelse for usaglig opsigelse, løn i opsigelsesperiode samt berettigelse til handicaptillæg. Sag behandlet i Klagerådets sekretariat og af Mæglingsmanden Delvist medhold Klagen angik, at Forbundet løbende accepterede, at gældende overenskomst kontinuerligt og systematisk blev brudt, og at Forbundet accepterede usaglig opsigelse af medarbejdere. Hertil klagedes over 3F s behandling af sagen. Mæglingsmanden fandt ikke, at klager i kraft af sit medlemskab i 3F og andre forhold havde en retlig eller personlig interesse i spørgsmålet om, hvorvidt overenskomstens lønbestemmelser blev overholdt overfor andre medlemmer end klager selv. Klagers ansættelsesforhold, der blev ophævet uden viden eller accept, som en del af et forlig, hvorfor Mæglingsmanden anså klager berettiget til erstatning. Hertil kom klagen om manglende godtgørelse for usaglig afskedigelse eller løn under opsigelse. Mæglingsmanden lagde på baggrund af gruppens mangelfulde besvarelse på spørgsmål i sagen vægt på, at der ikke var blevet indgået aftale om løn eller godtgørelse i forliget. Mæglingsmanden tilkendte klager et beløb svarende til løn, pension og ferie under opsigelsesvarslet. Grundet klagers sygemelding i mere end 7 8

9 mdr., og det ikke var muligt at fortælle hvornår denne kunne vende tilbage, fandt Mæglingsmanden ikke belæg for godtgørelse for usaglig afskedigelse, men kritiserede dog afdelingens behandling. Det sidste forhold klager gjorde gældende vedrørte berettigelse til handicaptillæg. Klager havde ikke taget det forlangte kursus for at modtage handicaptillæg, men fandtes af Mæglingsmanden at være godtgjort pga. sin uddannelse som plejer Vedr. forslag om nedsat tid og efterfølgende afskedigelse var sagligt på det tidspunkt, hvor det blev fremsat. Sag behandlet i Klagerådet og af Mæglingsmanden Ikke medhold Klagen angik afskedigelse fra den indklagede lokale afdeling. Klager gjorde gældende, at der på tidspunktet for afskedigelsen blev tilbudt klager et job på nedsat tid med 20 timer ugentligt i stedet for 37 timer ugentligt, men at det ikke kunne præciseres hvad arbejdsopgaverne ville blive. Klager var blevet lovet, at afdelingen ikke ville ansætte nye medarbejdere. Da afdelingen senere ansatte to nye medarbejdere, gjorde klager gældende, at afskedigelsen var usaglig. Tilbuddet om fortsat arbejde på nedsat tid blev afvist af medlemmet. Afdelingen mente, at varslingen samt afskedigelsen af medlemmet var sagligt begrundet samt, at der aldrig blev lovet, at der ikke ville ske fremtidige nyansættelser. Klagerådet afgav henstilling i sagen. Det blev lagt til grund, at varslingen og afskedigelsen var saglig på tidspunktet for foretagelsen. Klager påklagede Klagerådets afgørelse til Mæglingsmanden. Det blev igen lagt til grund, at varslingen og afskedigelsen var saglige på tidspunktet for foretagelsen. Klager fik således ikke medhold i sagen Godtgørelse efter Funktionærlovens 2 B svarende til 4 måneders løn Sag behandlet i Klagerådet 9

10 Medhold Klager gjorde gældende, at der var grundlag for godtgørelse efter Funktionærlovens 2 B ved opsigelse fra en lokal afdeling. Afdelingen mente, at arbejdsgiveren havde et frit skøn over, hvem der blandt flere medarbejdere skulle afskediges og klager var den, der bedst kunne undværes. Klagerådet lagde til grund, at arbejdsgiverens udgangspunkt om frit skøn skulle ændres i denne situation, grundet medlemmets lange anciennitet. Klager fik således medhold og afdelingen skulle betale klager en godtgørelse efter Funktionærloven 2 B, svarende til 4 måneders løn Sag om opsigelse Sag behandlet i Klagerådet og af Mæglingsmanden Ikke medhold Klager blev opsagt fra sin stilling i en lokalafdeling. Klager mente, at opsigelsen havde været usaglig og havde foregået på en ærekrænkende måde. Opsigelsen skete i overværelse af det øvrige personale i afdelingen, og var fra afdelingens side begrundet i, at medlemstallet og dermed antallet af opgaverne var faldet. Afdelingen havde efterfølgende overfor klager beklaget måden afskedigelsen fandt sted på. Det blev af klager ikke betvivlet, at afdelingen har haft medlemsnedgang. Klager var uenig i, at der var opgavemangel, idet klager mente, at andre medarbejdere havde overtaget klagers opgaver. På denne baggrund, mente Mæglingsmanden ikke, at afskedigelsen måtte anses for usaglig. Mæglingsmanden begrundede sin afgørelse med, at et fald i antallet at medlemmer, naturligt vil medføre økonomiske konsekvenser. Mæglingsmanden mente til gengæld, at måden afskedigelsen var sket på måtte anses for stærkt kritisabel. Der var dog ifølge Mæglingsmanden ikke grundlag for at yde godtgørelse til klager

11 Sag om opsigelse Sag behandlet i Klagerådet Ikke medhold Klager konstaterede, at den afdeling, hvor klager var ansat fortsat mistede medlemmer. Klager tog derfor kontakt til næstformændene i afdelingen, og tilbød at afdelingen kunne afskedige klager, såfremt en person måtte afskediges som følge af medlemstilbagegangen. En betingelse for klager var, at afskedigelsen i så fald skulle ske på de på tidspunktet gældende afskedigelsesvilkår, hvorefter den afskedigede fik et forlænget varsel på i alt 9 måneder. De to næstformænd reagerede ikke herpå, idet de ikke mente, at der var grundlag for afskedigelser. På kongressen samme år blev det besluttet, at den ekstra godtgørelse til afskedigede medarbejdere, ikke længere skulle gives. Sidst på året blev det af afdelingens bestyrelse besluttet, at afskedige to medarbejdere, hvorefter klager blev afskediget med almindelig varsel. Klager mente herefter at have ret til 9 måneders løn i henhold til sit oprindelige tilbud. Klagerådet mente ikke, at afdelingens optræden havde været kritisabel Ikke grundlag for at udtalte kritik af afdeling, da der tidligere var opnået enighed og da fristerne for at rejse sag om afskedigelse var overskredet af medlemmet Sag behandlet i Klagerådet Ikke medhold Klager forelagde sin sag om afskedigelse for hans lokale 3F afdeling. Afdelingen oplyste, at klager og afdelingen ved forelæggelsen af sagen blev enige om, at der ikke kunne føres en sag om usaglig opsigelse. Dette blev begrundet med, at bevisbyrden for usaglig opsigelse ikke kunne løftes. Klager klagede ca. et år senere. Klagerådet afgav henstilling i sagen, hvor klager ikke fik medhold. Klagerådet henviste til, at klager og afdelingen havde opnået enighed om sagen og at klager i en længere 11

12 periode havde været indforstået med dette, og først efter en lang periode klaget over dette. Yderligere var fristerne for at føre en sag om afskedigelse nu overskredet Klage om afdelings behandling af opsigelse Sag behandlet i Klagerådet Ikke medhold Klager mente, at afdelingen havde talt med en tidligere arbejdsgiver om grunden til klagers afskedigelse. Afdelingen aftalte med arbejdsgiveren, at grunden til afskedigelsen skulle være omstrukturering og ikke utilfredshed med arbejdsindsatsen for at undgå klagers karantæne fra A-kassen. Klagerådet fandt grundlag for, at afdelingens sagsbehandling ikke burde være medvirkende til urigtige angivelser af opsigelsesårsager. Klagen skulle dog have været fremlagt tidligere end 10 måneder efter opsigelsen til afdelingen over utilfredsheden Klage om afskedigelse Sag behandlet af Klagerådets Sekretariat Klage tilbagetrukket Medlemmet klagede over behandling af afskedigelse. Klager ønskede sagen lukket og Klagerådets Sekretariat afsluttede derfor sagen. ANSÆTTELSESVILKÅR Kommunikation mellem afdeling og medlemmer. Sag behandlet af Mæglingsmand Delvist medhold 12

13 Klagen drejede sig om afdelingens manglende fremsendelse af rammeaftale samt lokalaftale, trods gentagne forespørgsler fra klager. Mæglingsmanden tillagde det betydning, at sagen beroede på flere misforståelser, og at klager næppe havde lidt noget tab. Mæglingsmanden, henstillede til at en kopi af rammeaftalen fremsendes til klager Grundlag for kritik af afdeling men ikke grundlag for erstatning ved indgåelse af forlig for brud på ansættelsesbevisloven uden klagers samtykke Sag behandlet i Klagerådet Delvist medhold Klager blev bortvist fra sin arbejdsplads. Umiddelbart efter dennes bortvisning meldte klager sig ind i en 3F afdeling, hvor klagers mor havde haft en tilknytning og kontakt. Den lokale afdeling plejede normalt ikke at varetage sager for medlemmer der bor eller arbejder uden for afdelingens overenskomstområde. Det var derfor gennem morens kontakt, at sagen alligevel blev behandlet af den lokale afdeling. Dette havde klager gjort gældende, at han ikke havde kendskab til. Klager tog kontakt til en medarbejder i den lokale 3F afdeling da klager ved sin gamle ansættelse ikke havde fået udleveret ansættelsesbevis. Den lokale medarbejder og klager var enige om ikke at forlige sagen for en godtgørelse af kr., da de mente der burde kræves kr. af arbejdsgiver. Den lokale medarbejder, som klager havde kontakt med, opsagde sin stilling og en ny medarbejder overtog sagen. Den nye medarbejder forligte sagen med arbejdsgiver på kr. uden klagers samtykke. Afdelingen oplyste, at kr. fandtes at være et rimeligt beløb taget i betragtning at klager aldrig rykkede sin arbejdsgiver samt at ansættelsesbeviset ikke havde haft betydning for ansættelsen. Klagerådet fandt tilstrækkeligt grundlag for at kritisere afdelingen for deres sagsbehandling, da klager blev stillet et beløb i udsigt, der ikke blev indfriet og tværtimod nedsat uden klagers samtykke. Der var dog ikke 13

14 grundlag for at yde klager erstatning, da det ikke kunne godtgøres, at en retssag ville havde ført til højere godtgørelse end kr. ARBEJDSKADER Vedr. genoptagelse af sag ved arbejdsskademyndighederne og kritik af rådgivning om civilt søgsmål Sag behandlet i Klagerådet Delvist medhold Klager omhandlede behandlingen af sagen i relation til arbejdsskadesikringsloven og, at der ikke blev anlagt civilt søgsmål mod arbejdsgiver. Klagerådet fandt, at sagen skulle søges genoptaget ved arbejdsskademyndighederne mht. ny landsretspraksis. Alternativt at anlægge sag ved Ankestyrelsen. Klagerådet havde ikke mulighed for at vurdere rådgivningen om et civilt søgsmål. Der blev samtidig givet kritik af afdelingen for ikke at føre en journal Klage over manglende vejledning vedrørende en arbejdsskadesag Sag behandlet i Klagerådet og af Mæglingsmanden Ikke medhold Klagen drejede sig om, at Forbundet ikke ville føre en arbejdsskadesag som civilsag, og klager gjorde i den forbindelse gældende at have lidt et tab som følge af Forbundets manglende engagement. Klagerådet afviste at behandle klagen, da en realitetsbehandling af sagen ville kræve vidneafhøringer, hvilket Klagerådet ikke var i stand til at gennemføre. Overfor Mæglingsmanden gjorde klager gældende, at Forbundet havde påtaget sig et rådgiveransvar ved ikke at føre sagen inden forældelsesfristen blev overskredet. Mæglingsmanden lagde til grund, at der var for mange ubesvarede spørgsmål til at tage stillings til realiteten af den eventuelle arbejdsskadesag, samt 14

15 at afdelingen i Forbundet kunne ifalde ansvar, hvis det godtgjortes, at der var belæg for en arbejdsskadesag. Dette fremgik ikke umiddelbart, og der var derfor ikke grundlag for at udtale kritik af afdelingen Vedr. klage over sagsbehandling, hvor klagerådet henstillede afdelingen til at genoptage sagen Sag behandlet i Klagerådet Medhold Klager fik i efteråret 2001 første gang afslag på erhvervsevnetabserstatning fra Arbejdsskadestyrelsen, hvilket blev anket til Ankestyrelsen. Ankestyrelsen hjemviste sagen til fornyet vurdering til Arbejdsskadestyrelsen, der igen afviste sagen. Sagen blev herefter igen anket til Ankestyrelsen, der igen hjemviste sagen til Arbejdsskadestyrelsen, men med en ny begrundelse. Arbejdsskadestyrelsen afviste endeligt sagen i foråret Sagen blev omtalt i medlemsbladet, hvor afdelingen udtalte, at den ville anke sagen, hvilket afdelingen dog ikke gjorde. Klagerådet har henvist til, at Arbejdsskadestyrelsen ved sin afgørelse i foråret 2006 har benyttet en forkert bevisregel. Klagerådet udtalte derfor kritik af afdelingen for ikke at anke sagen og henstillede til, at afdelingen søgte sagen genoptaget Sag om sagsbehandlingsfejl Sag behandlet i Klagerådet samt af Mæglingsmanden Delvist medhold Klager blev udsat for en arbejdsulykke, der senere førte til, at medlemmet blev afskediget. Denne klagede efterfølgende over sagsbehandlingen i forbindelse med arbejdsskadesagen, tillidsrepræsentantens sagshåndtering samt den rådgivning, som medlemmet havde modtaget fra afdelingen i forbindelse med sin afskedigelse. 15

16 Klager fik under arbejdsskadesagen tilkendt dækning af sine behandlingsudgifter. Afgørelsen blev truffet kun ca. to uger forinden fristen for at bruge behandlingen (på et år efter ulykken) udløb. Dette informererede 3F-afdelingen klager om ca. 10 dage efter, på hvilket tidspunkt det på grund af fristen, reelt var umuligt for klager at nå at bruge dækningen. Under sagsbehandlingen i afdelingen, skiftede sagen flere gange mellem forskellige sagsbehandlere. Ved selve afskedigelsen udeblev tillidsrepræsentanten, og efter afskedigelsen gjorde 3F-afdelingen krav gældende om for lidt udbetalt søgnehelligdagsbetaling. Efterfølgende havde Arbejdsskadestyrelsen truffet afgørelse, hvilken via afdelingen blev anket. Da Ankestyrelsen traf afgørelse, var denne efter klagers mening ikke fyldestgørende begrundet, hvorfor klager selv tog kontakt til Ankestyrelsen. Sagen om erhvervsevnetabet genoptoges og var endnu ikke afgjort. Senere gav medlemmet fuldmagt til et eksternt advokatfirma, til at føre sagen. Klagerådet fandt ikke, at der var grundlag for klagen. Mæglingsmanden udtalte kritik af, at afdelingen har været for længe om, at underrette klager om afgørelserne fra Arbejdsskadestyrelsen. Desuden fandt Mæglingsmanden det kritisabelt, at klager selv måtte forfatte indsigelse til Ankestyrelsen, samt at det tog længe inden arbejdsskadesagen blev overdraget til forbundets jurister. Mæglingsmanden fandt dog ikke, at ovennævnte kritikpunkter havde forårsaget økonomisk tab for klager. Endelig gjorde Mæglingsmanden opmærksom på, at 3F ikke var ansvarlig for tillidsrepræsentanten, som var valgt af medarbejderne Sag om sagsbehandlingsfejl Sag behandlet af Klagerådet Delvist medhold 16

17 Klageren afventede afgørelse i to forskellige sager fra Arbejdsskadestyrelsen. Under sagsbehandlingen kom sagsbehandleren i et tilfælde til at bytte rundt på de to sagsnumre i sin korrespondance med styrelsen, hvilket resulterede i, at et brev blev registreret på den forkerte sag. Desuden ankede sagsbehandleren først for sent de to afgørelser. Klagerådet har på denne baggrund udtalt kritik af afdelingens sagsbehandling, men har ved gennemgang af afgørelserne fra Arbejdsskadestyrelsen konstateret, at afgørelserne forekommer materielt rigtige. Klageren kan derfor ikke formodes, at have haft et økonomisk tab, som følge af at afgørelserne ikke blev anket rettidigt Ikke grundlag for kritik af 3F s sagsbehandling Sag behandlet i Klagerådets Sekretariat og af Mæglingsmanden Ikke medhold Klager var blevet udsat for en arbejdsulykke. Klager mente at hun ikke var blevet støttet tilstrækkeligt i sine arbejdsskadesager mod Arbejdsskadestyrelsen og Ankestyrelsen. Hertil klagedes over, at 3F ikke havde ført en retssag. Med henvisning til speciallægeerklæringerne mente Mæglingsmanden, at der var tegn på en forværring af tilstanden. Mæglingsmanden fremhævede dog at lægeerklæringerne ikke indgik i grundlaget for sagsbehandlingen hos Arbejdsskadestyrelsen og ankemødet. Mæglingsmanden anerkendte 3F s beslutning om ikke at føre sagen af økonomiske årsager samt at det objektivt ville være svært at bevise medlemmets smerter. Sagsforløbet hos 3F vurderedes grundigt og fornuftigt. IKKE REALITETSBEHANDLEDE SAGER AFVISTE Vedr. manglende efterlevelse af henstilling fra Klagerådet og Mæglingsmanden Sag behandlet i Klagerådets Sekretariat og af Mæglingsmanden 17

18 Ikke medhold Sagen drejede sig om manglende efterlevelse af henstilling fra Klagerådet og Mæglingsmanden. Klagerådet kunne som juridisk selvstændig enhed ikke foretage sig yderligere, og klager stævnede derfor afdelingen Klage som tidligere var behandlet på samme grundlag Sag behandlet af Klagerådets Sekretariat Da medlemmet tidligere havde indgivet klage over samme forhold, og forholdet således allerede havde været behandlet, blev klagen afvist Klager var ikke længere medlem af 3F Sag behandlet i Klagerådets Sekretariat Klager var ikke længere medlem af 3F, hvorfor Klagerådets Sekretariat afviste klagen. Ved klagers anmodning om dokumenter henvistes til den lokale 3F afdeling Klager ikke medlem af 3F Sag behandlet i Klagerådets Sekretariat. Sagen blev afvist, da klager ikke var medlem af 3F Sag afsluttet grundet manglende stillingtagen fra klager Sag behandlet i Klagerådets Sekretariat Klager svarede aldrig på udtalelse fra afdelingen. Klager fastholdt ej heller sin klage, hvorfor den blev afsluttet

19 Klager ikke medlem af 3F. Sag behandlet i Klagerådets Sekretariat. Sagen blev afvist, da klager ikke var medlem af 3F Sag afsluttet grundet manglende stillingtagen fra klager Sag behandlet i Klagerådets Sekretariat Klager svarede aldrig på udtalelse fra afdelingen. Klager fastholdt ej heller sin klage, hvorfor den blev afsluttet Sag afsluttet grundet manglende stillingtagen fra klager Sag behandlet i Klagerådets Sekretariat Klager svarede aldrig på udtalelse fra afdelingen. Klager fastholdt ej heller sin klage, hvorfor den blev afsluttet Klager besvarede ikke henvendelse fra sekretariat Sag behandlet i Klagerådets Sekretariat Klager reagerede ikke på sekretariatets indledende henvendelse, hvorfor sagen ikke blev behandlet Klager manglede en konkret retlig interesse Sag behandlet i Klagerådet Klagen drejede sig om en fritstilling af en administrationschef. Efter indhentelse af udtalelse fra den lokale afdeling fandtes klager ikke at være den forurettede person, og ej heller at være direkte involveret i sagen. Da klager ikke havde en konkret retlig interesse, blev klagen afvist. 19

20 Sag afsluttet grundet manglende stillingtagen fra klager. Sag behandlet i Klagerådets Sekretariat Klager svarede aldrig på udtalelse fra afdelingen. Klager fastholdt ej heller sin klage, hvorfor den blev afsluttet Klage under behandling i gruppen Sag behandlet af Klagerådets Sekretariat Klagen blev ikke behandlet, da sagen blev behandlet i gruppen Klager havde ikke en retlig interesse Sag behandlet i Klagerådets Sekretariat Klagen blev ikke behandlet, da klager ikke havde en retlig interesse Klagers alkoholafvænning var frivillig og gav derfor ikke fuld løn under sygdom Sag behandlet i Klagerådets Sekretariat Klagerådets Sekretariat afsluttede behandlingen af klagen. Begrundelsen var at denne ikke kunne videreføres, da behandling af alkohol var frivillig, og derfor ikke omfattet overenskomstens bestemmelser om fuld løn under sygdom. Klagen blev derfor afsluttet Sag afsluttet grundet manglende stillingtagen fra klager Sag behandlet i Klagerådets Sekretariat 20

21 Klager svarede aldrig på udtalelse fra afdelingen. Klager fastholdt ej heller sin klage, hvorfor klagen blev afsluttet Klagen havde tidligere været behandlet på samme grundlag Sag behandlet af Klagerådets Sekretariat Klagen blev ikke behandlet, da medlemmet tidligere havde indgivet klage om samme forhold, og havde således allerede været behandlet Klager havde ikke retlig interesse Sag behandlet i Klagerådets sekretariat Klagen blev ikke behandlet, da klager ikke havde en retlig interesse Klagen havde tidligere været behandlet på samme grundlag Sag behandlet af Klagerådets Sekretariat Klagen blev ikke behandlet, da medlemmet tidligere havde indgivet klage om samme forhold, og havde således allerede vært behandlet Klager ikke medlem af 3F Sag behandlet i Klagerådets sekretariat. Klagen blev ikke behandlet, da klager ikke var medlem af 3F Klage afvist grundet afdelings beklagelse og efterbehandling Sag behandlet af Klagerådets Sekretariat 21

22 Klagen blev ikke behandlet, da afdelingen fulgte op på sagen, og beklagede at der ikke var fulgt op på den tidligere Klager havde ikke en konkret retlig interesse Sag behandlet i Klagerådet og af Mæglingsmanden Klage afvist Klager mente at afdelingen havde opført sig økonomisk uansvarligt, og forsøgt at holde dette skjult for dets medlemmer. Klager havde spurgt formanden for afdelingen om regnskaber, en udlejningsejendom samt visse fratrædelsesgodtgørelser. Da klager fandtes at modtage et ufuldstændigt svar klagede han til Klagerådet og dernæst Mæglingsmanden. Klager havde ikke en konkret retlig interesse, hvorfor Klagerådet afviste sagen Klager havde ikke en retlig interesse Sag behandlet i Klagerådets Sekretariat Klagen blev ikke behandlet, da klager ikke havde en retlig interesse Klager var ikke medlem af 3F. Sag behandlet i Klagerådets Sekretariat. Klagen blev ikke behandlet, da klager ikke var medlem af 3F Klager havde ikke en konkret retlig interesse Sag behandlet i Klagerådets Sekretariat Klage afvist 22

23 Klager mente at den lokale 3F afdeling havde anket for sent til Ankestyrelsen. Den lokale 3F afdeling havde indgivet klagen rettidigt, og sagen blev derfor videresendt til vurdering hos Ankestyrelsen. Klagerådet vil på denne baggrund ikke behandle sagen, da der ikke findes at være en konkret retlig interesse Klager havde ikke en konkret retlig interesse Sag behandlet i Klagerådets Sekretariat Klagen drejede sig om, at afdelingen ikke ville oplyse hvor mange medlemmer denne havde, fordelingen af disse samt kasserens næsvise optræden ved klagers henvendelse. Iht. forretningsordenen for Klagerådet kunne rådet alene træffe afgørelse, hvis klager havde en konkret retlig interesse. Henvendelsen fra klager faldt udenfor Klagerådets område Klage vedr. erstatningssag, endelig afvist som ikke-medlem Sag behandlet i Klagerådets Sekretariat. Klagers advokat drejede sig i første omgang over sagsbehandlingen af et ansættelsesforhold, hvor medlemmerne manglende betaling for overarbejde. Klagen forholdt sig til manglende orientering fra afdelingens side samt reaktion på rykkere. Klagerådet fandt behandlingstiden kritisabel såvel den manglende reaktion på advokatens henvendelser. Klagerådet henstillede samtidig til erstatning hvis behandlingstiden havde medført et tab. Klager henvendte sig på ny med krav på erstatning for advokatbistand, men dette afvistes med begrundelsen at advokaten var hyret samme tid som sagen overgik til 3F. Denne overbevisning fastholdtes på trods af flere henvendelser fra klager. Klager fremlagde sagen for Klagerådet, men blev afvist, da denne ikke længere er medlem af 3F. 23

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

KLAGERÅDSRAPPORT 2007

KLAGERÅDSRAPPORT 2007 KLAGERÅDSRAPPORT 2007 Indholdsfortegnelse Forord fra Klagerådets formand 3 Forord fra Klagerådets mæglingsmand 4 Afskedigelse 5 Rådgivning 18 Diverse 21 Ikke-realitetsbehandlede sager 24 Afviste sager

Læs mere

KLAGERÅDSBERETNING 2012

KLAGERÅDSBERETNING 2012 KLAGERÅDSBERETNING 2012 1 INDHOLD FORORD FRA KLAGERÅDETS FORMAND 3 FORORD FRA KLAGERÅDETS MÆGLINGSMAND 4 AFSKEDIGELSE 6 ARBEJDSKADER 15 LØN 20 RÅDGIVNING 25 DIVERSE 29 IKKE REALITETSBEHANDLEDE SAGER 33

Læs mere

KLAGERÅDSBERETNING 2010

KLAGERÅDSBERETNING 2010 KLAGERÅDSBERETNING 2010 Indhold FORORD FRA KLAGERÅDETS FORMAND 2 FORORD FRA KLAGERÅDETS MÆGLINGSMAND 3 AFSKEDIGELSE 4 ANSÆTTELSESVILKÅR 7 ARBEJDSKADER 9 LØN 10 RÅDGIVNING 11 DIVERSE 13 IKKE REALITETSBEHANDLEDE

Læs mere

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du!

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 10-141 Copyright

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

KLAGERÅDSRAPPORT 2006

KLAGERÅDSRAPPORT 2006 KLAGERÅDSRAPPORT 2006 Indholdsfortegnelse Forord fra Klagerådets formand... 2 Forord fra Klagerådets mæglingsmand... 4 Afskedigelse... 6 Ansættelsesvilkår... 11 Arbejdsskade... 15 Løn... 18 Rådgivning...

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE FOAs Klageinstans beretning 2007

INDHOLDSFORTEGNELSE FOAs Klageinstans beretning 2007 2 INDHOLDSFORTEGNELSE FOAs Klageinstans beretning 2007 Beretning 2007 4 Afgørelser i FOAs Klageinstans 2007.... 6 13-2006 FOA Vestlolland indklaget. 7 15-2006 FOA Horsens indklaget.. 7 16-2006 FOA Forbundet

Læs mere

CIRKULÆRE: 012 Krav til ansættelsesaftalen

CIRKULÆRE: 012 Krav til ansættelsesaftalen Cirkulære: Cirkulære nr. 012 Udgivet første gang 01-08-2014 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Indsættes: I Servicemappen under pkt. 7.1 Indhold Personkreds

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. København, den 26. juni 2014 Sagsnr. 2013-3627/LRA 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. Sagens tema: Klager har klaget

Læs mere

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S Nævnet har

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055): Lager, Post og Servicearbejdernes Forbund (advokat Henrik Karl Nielsen) mod Fagligt Fælles Forbund (advokat Nicolai Westergaard) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 i sag nr. A2005.220: Landsorganisationen i Danmark for Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (adv. Steven Vallik) mod Helge Rasmussen & Søn v/ Peter Rasmussen Anders

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Thomas Gammelgaard v/ HDI-GERLING forsikring Indiakaj 6 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 29. marts 2012. Klagen

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2013.0060) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for HedeDanmark

Læs mere

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab «brevdato» Kolding Kommune har den 21. maj 2007 videresendt Deres brev af 15. maj 2007 vedrørende klage over behandlingen af Deres forsikringssag ved Kommuneforsikring

Læs mere

Afskedig sked else ig TR-kursus Byggecentrum 9. - 11. maj 2011

Afskedig sked else ig TR-kursus Byggecentrum 9. - 11. maj 2011 Afskedigelse Reglerne Overenskomsterne: Basis og leder Forvaltningsloven - herunder: - uskrevne retsregler - ombudsmandsudtalelser Funktionærloven Domspraksis Ligebehandlingsloven Tjenestemandsregulativer

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0082 UL/bib. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Jørgen Klode Københavnsvej 152 4000 Roskilde

Klager. J.nr. 2011-0082 UL/bib. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Jørgen Klode Københavnsvej 152 4000 Roskilde 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Jørgen Klode Københavnsvej 152 4000 Roskilde Nævnet har modtaget klagen den 6. maj 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt klager har krav på

Læs mere

2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE GODE RÅD OM. Opsigelse. Udgivet af DANSK ERHVERV

2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE GODE RÅD OM. Opsigelse. Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Opsigelse 2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Selve opsigelsen 3 3. Opsigelsesvarsler 4 4. Forhold i opsigelsesperioden 5 5. Fratrædelsesgodtgørelser

Læs mere

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Lisa Bentsen v/ advokat Martin Steen Andersen Trianglen 4660 Store Heddinge Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har vurderet

Læs mere

Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST

Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST - 1 06.11.2014-40 Omkostningsgodtgørelse konkursbos tilbagetræden fra domstolssag 20140930TC/BD Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST Af advokat

Læs mere

Afslag på ansøgning om byggetilladelse og nedrivningstilladelse på Nr. Allé 10, 7400 Herning

Afslag på ansøgning om byggetilladelse og nedrivningstilladelse på Nr. Allé 10, 7400 Herning Anette Kusk Advokat (H) LL.M., Partner ak@abel.dk Herning Kommune Byplanudvalget Torvet 5 7400 Herning Sekretær: Jane Kirk 89 31 90 42 jk@abel.dk Att.: Hans Eghøj bjghe@herning.dk Marius Reese bekmr@herning.dk

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Forretningsorden for Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige Nærværende forretningsorden er udarbejdet i medfør af de

Læs mere

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?!

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?! Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til? Østre Landsrets dom af 5. november 2014 1. afd., sag B-2478-13 Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for [virksomhed1] (advokat Merete Preisler)

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv Tre familiemedlemmer søgte Justitsministeriet om arven efter en tante. Ansøgningen blev indsendt af en advokat. Arven stod til at tilfalde

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 5. april 2011 blev der i sag 136-2010 KK mod Ejendomsmægler JJ afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 7. september 2010 har KK indbragt ejendomsmægler JJ for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

1 Passivitet blev afgørende i sag om betingede aktier og aktieoptioner. 3 Vikar havde ikke krav på ansættelsesbevis eller løn i opsigelsesperioden

1 Passivitet blev afgørende i sag om betingede aktier og aktieoptioner. 3 Vikar havde ikke krav på ansættelsesbevis eller løn i opsigelsesperioden Indhold 1 Passivitet blev afgørende i sag om betingede aktier og aktieoptioner 2 Opsigelse under barselsorlov 3 Vikar havde ikke krav på ansættelsesbevis eller løn i opsigelsesperioden 4 Afskedigelse af

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Claus Perregaard og Hans Kristensen v/chartis Europe Kalvebod Brygge 45 1560 København V Nævnet har modtaget klagen

Læs mere

Klager. København, den 23. december 2009 KENDELSE. ctr. Base 1 Østerbro A/S Nordre Frihavnsgade 77 2100 København Ø

Klager. København, den 23. december 2009 KENDELSE. ctr. Base 1 Østerbro A/S Nordre Frihavnsgade 77 2100 København Ø 1 København, den 23. december 2009 KENDELSE Klager ctr. Base 1 Østerbro A/S Nordre Frihavnsgade 77 2100 København Ø Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke gennemførte det

Læs mere

og Kristelig Fagforening.

og Kristelig Fagforening. Kapitel 1 Indledning 1 Aftalens parter og bindende virkning Stk. 1 Denne aftale er indgået mellem og Kristelig Fagforening og træder i kraft straks, den er underskrevet. Stk. 2 Denne aftale samt aftalerne

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar Når en medarbejder bliver syg September 2014 DANSK HR Webinar Hvad får du svar på Sygemelding Dokumentation af sygdom Krav til arbejdsgiver under en medarbejders sygdom Krav til medarbejderen under egen

Læs mere

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig derfor til indklagede.

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig derfor til indklagede. 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Michael H. Jørgensen A/S Labæk 13 4300 Holbæk Ifølge retsbogsudskrift af 16. september 2009 fra retten i Holbæk blev den mellem parterne verserende retssag

Læs mere

Rekonstruktion og konkurs

Rekonstruktion og konkurs Rekonstruktion og konkurs Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 13. januar 2014 Forfatter: Byrial Bjørst, Saskia Madsen-Østerbye, Charlotte Dahm-Johansen Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte

Læs mere

KENDELSE. Klager fik i forbindelse med underskrivelse af formidlingsaftale udleveret salgsbudget dateret 17. oktober 2006.

KENDELSE. Klager fik i forbindelse med underskrivelse af formidlingsaftale udleveret salgsbudget dateret 17. oktober 2006. 1 København, den 25. januar 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Peter Norvig Gl. Kongevej 124 1850 Frederiksberg C Nævnet har modtaget klagen den 2. februar 2009. Klagen angår spørgsmålet,

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. FOAs Klageinstans. Beretning 2009

F O A F A G O G A R B E J D E. FOAs Klageinstans. Beretning 2009 F O A F A G O G A R B E J D E FOAs Klageinstans Beretning 2009 FOAs Klageinstans Sekretariatet: Staunings Plads 1-3 1790 København V Telefon: 46 97 26 26 FOAs hjemmeside: www.foa.dk E-mail: klageinstans@foa.dk

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Ophævelse af et ansættelsesforhold

Ophævelse af et ansættelsesforhold Gode råd om Ophævelse af et ansættelsesforhold - bortvisning Kend reglerne, før du bortviser en medarbejder Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Danmarks Fotohandler Forening Ophævelse af

Læs mere

Afslag på ansættelse på grund af familierelationer

Afslag på ansættelse på grund af familierelationer Afslag på ansættelse på grund af familierelationer En jordemoder fik afslag på ansættelse på fødegangen på et hospital fordi hendes mor var ansat på samme afdeling. Hospitalet og regionen mente ikke det

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151:

Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151: Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151: CO-industri for HK/Privat og Teknisk Landsforbund for et antal medlemmer af disse forbund (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst 1 v/di

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

Når Vi kører en sag for Dig

Når Vi kører en sag for Dig Når Vi kører en sag for Dig FORBUNDET AF IT-PROFESSIONELLE II00I00II Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk faglig@prosa.dk akasse-kbh@prosa.dk

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Status: Gældende Principafgørelse gratis advokatbistand - udgifter - samvær under anbringelse

Læs mere

Klager. København, den 8. marts 2010 KENDELSE. ctr. Gunnar Broholm under konkurs v/dahl advokatfirma Kaj Munks vej 4 7400 Herning

Klager. København, den 8. marts 2010 KENDELSE. ctr. Gunnar Broholm under konkurs v/dahl advokatfirma Kaj Munks vej 4 7400 Herning 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. Gunnar Broholm under konkurs v/dahl advokatfirma Kaj Munks vej 4 7400 Herning og v/dansk Ejendomsmæglerforening Islands Brygge 43 2300 København S Sagen

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Energibranchens repræsentanter (Dansk Energi, DONG, HNG/NGMN, Naturgas Fyn og Dansk Fjernvarme Forening (nu Dansk Fjernvarme)) og Forbrugerrådet har i henhold

Læs mere

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klager som følge af, at indklagede

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Når en arbejdsskadesag bliver anmeldt

Når en arbejdsskadesag bliver anmeldt Når en arbejdsskadesag bliver anmeldt Om sagsbehandlingen i Arbejdsskadestyrelsen i sager om fysiske sygdomme Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Når en arbejdsskadesag bliver anmeldt Om

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. december 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. december 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. december 2010 Sag 58/2009 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Ulla Jacobsen) mod DI som mandatar for B (advokat Henrik Uldal) I tidligere instans

Læs mere

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig i den forbindelse til indklagede.

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig i den forbindelse til indklagede. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler Henrik Møller Andersen Hovedgaden 21 4270 Høng Sagen angår spørgsmålet, om den mellem indklagede og klagerne indgåede formidlingsaftale

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Peter Kjær Svalevej 31 3630 Jægerspris Nævnet har modtaget klagen den 27. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om,

Læs mere

Protokollat i faglig voldgift

Protokollat i faglig voldgift Protokollat i faglig voldgift Fagligt Fælles Forbund 3F Bygge- Jord og Miljøarbejdernes Fagforening (BJMF) for A (advokat Søren Narv Pedersen) mod Fagligt Fælles Forbund 3F (advokat Martin Haug) Den 15.

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 17. december 2012 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne Michael Kistrup, Thomas Lohse og Bo Østergaard). 10. afd. nr. B-2143-12: FTF som mandatar

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere Merete Lund Brock og Henning Brock v/aig Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de

Læs mere

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Denne pjece er tænkt som din førstehjælp ved en arbejdsskade. Dit medlemskab af Fængselsforbundet giver ret til bistand i arbejdsskadesager.

Læs mere

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD I. DEN KOLLEKTIVE ARBEJDSRET 1. Indledning Arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationerne har en afgørende rolle på det danske arbejdsmarked. Arbejdsmarkedets

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

Vejledning til standardkontrakt

Vejledning til standardkontrakt Vejledning til standardkontrakt Generelt Hvis du er ansat på en fysioterapeutisk klinik eller hos en anden privat virksomhed, der ikke er dækket af en overenskomst, er du ansat på en individuel kontrakt.

Læs mere

Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold

Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold En husejer klagede over at en statsforvaltning ikke havde svaret på en ansøgning om fritagelse for at betale omkostninger ved en skelforretning. Ansøgningen

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal tåle en salærreduktion på grund af dårligt mæglerarbejde.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal tåle en salærreduktion på grund af dårligt mæglerarbejde. 1 København, den 23. december 2009 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S Labæk 10 4300 Holbæk Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal tåle en salærreduktion på grund af dårligt mæglerarbejde.

Læs mere

For meget udbetalt løn (Condictio indebiti) & For lidt udbetalt løn

For meget udbetalt løn (Condictio indebiti) & For lidt udbetalt løn For meget udbetalt løn (Condictio indebiti) & For lidt udbetalt løn Notatet angår dels retningslinierne for, hvornår arbejdsgiveren kan kræve pengene tilbage, i tilfælde, hvor lønmodtageren har fået for

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. juni 2014 blev der i sag 232 2013 AA og BB mod Ejendomsmægler CC og Ejendomsmæglervirksomhed DD afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 19. august 2013 har AA og BB indbragt ejendomsmægler CC og

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: Advokat Peter Paldan Sørensen, j.nr. [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Nyhedsbrev. Insolvens. 18. marts 2013

Nyhedsbrev. Insolvens. 18. marts 2013 18. marts 2013 Nyhedsbrev Insolvens Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiels afdeling for Insolvens og Rekonstruktion kan

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 21. juni 2012

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 21. juni 2012 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 21. juni 2012 I sag nr.: AR2012.0142 Lærernes Centralorganisation for Frie Skolers Lærerforening (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen for Rønne Privatskole

Læs mere

Kendelse i faglig voldgift: Klub 27 TIB for A (advokatfuldmægtig Snorre Kehler) mod Forbundet Træ-Industri-Byg (advokat Martin Haug)

Kendelse i faglig voldgift: Klub 27 TIB for A (advokatfuldmægtig Snorre Kehler) mod Forbundet Træ-Industri-Byg (advokat Martin Haug) Kendelse i faglig voldgift: Klub 27 TIB for A (advokatfuldmægtig Snorre Kehler) mod Forbundet Træ-Industri-Byg (advokat Martin Haug) Voldgiftsretten Voldgiftsretten er nedsat i medfør af overenskomst mellem

Læs mere

Klagerne. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V.

Klagerne. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V. 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har påført klagerne et

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Status: Gældende Principafgørelse personkreds - magtanvendelse - flytning - samtykke

Læs mere

Jeg har besluttet mig for at acceptere det fremsendte købstilbud på kr. 1.800.000 samt overtagelse 01.11.2010 [ ]

Jeg har besluttet mig for at acceptere det fremsendte købstilbud på kr. 1.800.000 samt overtagelse 01.11.2010 [ ] 1 København, den 6. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Gert Stokkendal Dæmningen 64 7100 Vejle Nævnet har modtaget klagen den 9. december 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om udbetaling af uhævede feriepenge til efterlønsmodtagere. November 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om udbetaling af uhævede feriepenge til efterlønsmodtagere. November 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om udbetaling af uhævede feriepenge til efterlønsmodtagere November 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om beretning om udbetaling

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk.

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2013.0026 Dansk El Forbund (advokat Jeppe Wahl Brink) mod Tekniq for Insta A/S, Næstved (konsulent Jesper Elan Ahrenst) Uoverensstemmelsen angår, om virksomheden

Læs mere

Protokollat af 28. juni 2011. faglig voldgift

Protokollat af 28. juni 2011. faglig voldgift Protokollat af 28. juni 2011 i faglig voldgift PROSA, Forbundet af IT-Professionelle for PROSA/CSC-DK og PROSA/CSC-GIS (advokat Louis Beck Nielsen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for CSC Danmark A/S (advokat

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

Tilkendegivelse. meddelt den 23. juni 2014. i sag ved afskedigelsesnævnet, faglig voldgiftssag, 2013-66

Tilkendegivelse. meddelt den 23. juni 2014. i sag ved afskedigelsesnævnet, faglig voldgiftssag, 2013-66 Tilkendegivelse meddelt den 23. juni 2014 i sag ved afskedigelsesnævnet, faglig voldgiftssag, 2013-66 HK/Privat som mandatar for A (advokat Jens Jakob Hartmann) mod FOA Fag og Arbejdes A-kasse (advokat

Læs mere

TR - kursus IA AFSKEDIGELSE VUC. September 2015

TR - kursus IA AFSKEDIGELSE VUC. September 2015 TR - kursus IA AFSKEDIGELSE VUC September 2015 VUC er den ansættende myndighed, der ansætter og afskediger medarbejderne. Begrænsninger i afskedigelsesretten: Krav om saglighed/rimelighed Særlig beskyttelse

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Dom vedrørende funktionærlovens 2a 2 Beregning af ferietillæg 3 Afskedigelse pga. besparelser var OK 4 Tabsbegrænsningspligt ikke opfyldt 5 Intet økonomisk incitament til afskedigelse 1 Dom vedrørende

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

Regulativet omfatter som hidtil ikke lærere i folkeskolen "den lukkede gruppe".

Regulativet omfatter som hidtil ikke lærere i folkeskolen den lukkede gruppe. Regulativ om afsked af tjenestemænd ansat i kommuner inden for Kommunernes Landsforenings forhandlingsområde på grund af helbredsbetinget utjenstdygtighed eller alder, 1997 (afskrift) Kommunernes Landsforening

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 1. april 2014 i faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri for A (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I for Nordisk Wavin A/S (advokat Morten

Læs mere

Retningslinjer for forældreklager til skolebestyrelsesmedlemmer

Retningslinjer for forældreklager til skolebestyrelsesmedlemmer Retningslinjer for forældreklager til skolebestyrelsesmedlemmer Skolens leder har det direkte personaleansvar over for alle skolens ansatte. Skolebestyrelsen kan som udgangspunkt ikke blande sig, men har

Læs mere

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægleraktieselskabet Poul Erik Bech v/ Chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V.

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægleraktieselskabet Poul Erik Bech v/ Chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Ejendomsmægleraktieselskabet Poul Erik Bech v/ Chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Nævnet har modtaget klagen den 5. marts 2010. 2 Klagen

Læs mere

Arbejdsgiverens ledelsesret

Arbejdsgiverens ledelsesret Du kan komme i den situation, at din arbejdsgiver ikke er tilfreds med dig. Måske er du selv skyld i det. Men det kan også skyldes forhold, du ikke er herre over. Det gælder f.eks. når du har et stort

Læs mere

5-x. Sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Erstatningsnævnet herunder periode hvor sagen lå stille

5-x. Sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Erstatningsnævnet herunder periode hvor sagen lå stille 5-x. Sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Erstatningsnævnet herunder periode hvor sagen lå stille 115.2 Sagsbehandlingstid En ung mand søgte den 21. september 2004 Erstatningsnævnet om erstatning efter

Læs mere

KENDELSE. Klager har tillige indgivet klage til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

KENDELSE. Klager har tillige indgivet klage til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere. 1 København, den 3. januar 2012 KENDELSE Klager ctr. Mette Lykken Bolig ApS v/ advokat Henrik Løbger Valkendorfsgade 16 1151 København K Nævnet har modtaget klagen den 9. juli 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Protokollat. med tilkendegivelse. Faglig Voldgift (FV 2014.0079) HK Privat. (jurist Dennis Schnell-Lauritzen) mod

Protokollat. med tilkendegivelse. Faglig Voldgift (FV 2014.0079) HK Privat. (jurist Dennis Schnell-Lauritzen) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2014.0079) HK Privat (jurist Dennis Schnell-Lauritzen) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for Agri Nord (advokat Charlotte Strøm

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Bortvist på grund af ADHD 2 Fravær og advarsler kunne begrunde afskedigelse 3 Uberettiget bortvisning 4 Illoyal indkaldelse til personalemøde 5 Vikarloven vedtaget 1 Bortvist på grund af ADHD Bortvisning

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 Sag 335/2009 (1. afdeling) A (advokat Henrik Qwist, beskikket) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Lars Bøgh Mikkelsen) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

KENDELSE. EDC Kaj Klinkby Ejendomsmægleranpartsselskabet EDC Vejle Nørretorvet 12 7100 Vejle

KENDELSE. EDC Kaj Klinkby Ejendomsmægleranpartsselskabet EDC Vejle Nørretorvet 12 7100 Vejle 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Kaj Klinkby Ejendomsmægleranpartsselskabet EDC Vejle Nørretorvet 12 7100 Vejle Nævnet har modtaget klagen den 10. oktober 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE

FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE Denne pjece giver dig overblik over den rådgivning og støtte til at komme videre i dit arbejdsliv, som Finansforbundet tilbyder. FRATRÆDER DU? ER DU

Læs mere

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser [Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser I ansættelsesforhold, hvor en arbejdsgiver ansætter en ergoterapeut, er det hovedreglen, at ergoterapeuten

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2009-0125 UL/li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2009-0125 UL/li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak v/advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58 Ganløse 3660 Stenløse og Home Erhverv Sjælland A/S v/advokat

Læs mere