KLAGERÅDSBERETNING 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KLAGERÅDSBERETNING 2010"

Transkript

1 KLAGERÅDSBERETNING 2010

2 Indhold FORORD FRA KLAGERÅDETS FORMAND 2 FORORD FRA KLAGERÅDETS MÆGLINGSMAND 3 AFSKEDIGELSE 4 ANSÆTTELSESVILKÅR 7 ARBEJDSKADER 9 LØN 10 RÅDGIVNING 11 DIVERSE 13 IKKE REALITETSBEHANDLEDE SAGER 16 AFVISTE 16 HENVIST 20 SAGER LØST LOKALT 20 STATISTIK 23 FORRETNINGSORDEN FOR KLAGERÅDET OG MÆGLINGSMANDEN 24 1

3 FORORD FRA KLAGERÅDETS FORMAND Fagligt Fælles Forbund er en fagforening. En fagforening er en demokratisk forening, hvor medlemmerne er hele grundlaget. Ingen er over medlemmerne. I Fagligt Fælles Forbund arbejder vi med det helt klare mål for øje, at skabe de bedst mulige vilkår for medlemmerne. Ikke for nogen andre. Hundredvis af medarbejdere i 3F-afdelingerne og i forbundet arbejder hver dag med det ene mål for øje. Fagligt Fælles Forbund er ikke en fagforretning, og medlemmerne er ikke kunder. Det vil vi ikke være. Det lader vi andre om! Hver dag er mange tusinder af medlemmer i kontakt med deres 3F-afdeling for at få råd og vejledning eller hjælp til at løse en konkret sag. Det går i langt de fleste tilfælde godt, og medlemmerne er generelt godt tilfredse. Det siger sig selv, at der også kan ske fejl, når så mange mennesker dagligt er i kontakt med fagforeningen. I Fagligt Fælles Forbund sker fejl ikke af ond vilje. De sker bare! Når de sker, forsøger vi at lære af dem, så de ikke gentager sig. Det er godt for fremtiden, men det er selvfølgelig skidt for de medlemmer, hvor der er begået fejl. 3F s klageråd er oprettet med henblik på at give medlemmerne en mulighed for klage over fejl i 3Fafdelingerne eller i forbundet, som har påført medlemmerne et økonomisk tab. Klagerådet skal sikre en hurtig løsning, så skaden kan blive gjort god igen. Dermed slipper medlemmerne for at skulle gå den lange og besværlige vej til domstolene. Hvis medlemmerne ikke er tilfredse med afgørelsen, som 3F s klageråd træffer i sagen, kan medlemmerne klage videre til 3F s mæglingsmand, som ikke er ansat i Fagligt Fælles Forbund og derfor er fuldstændig uvildig. Klagerådet og mæglingsmanden behandlede 59 sager i I denne rapport bliver sagerne gennemgået med henblik på at alle kan blive klogere på, hvad der gik galt, og dermed hvad vi kan gøre bedre. Jane Korczak Formand for Klagerådet 2

4 FORORD FRA KLAGERÅDETS MÆGLINGSMAND I året 2010 nåede 17 klager mit bord, hvilket er det laveste antal i den tid, jeg har været mæglingsmand. Jeg betragter det som et godt tegn og som udtryk for, at medlemmerne generelt er tilfredse med den behandling, de får af deres fagforening. Af de sager, jeg får, kan jeg også se, at der i de fleste tilfælde er gjort et stort arbejde for at forstå medlemmets problem og hjælpe bedst muligt. Når det af og til glipper, skyldes det ofte, at der har været et møde mellem medarbejder og medlem, hvis indhold ikke er blevet opfattet på samme måde af de to deltagere. Dette problem er jeg tidligere stødt på, og derfor har jeg anbefalet, at man efter sådan et møde udarbejder et lille kort beslutningsreferat, som så sendes til medlemmet. Det er naturligvis ikke nødvendigt at gengive alt, hvad der er talt om, men bare konklusionen: Nu går du hjem og finder de lønsedler og sender dem til mig. eller Jeg vender tilbage, når jeg har hørt fra ankestyrelsen eller Vi har talt om risikoen ved at anke afgørelsen, men du ønsker fortsat en anke, hvilken jeg så vil fremsende.. Et sådant kort referat vil kunne forebygge mange misforståelser og heraf følgende klagesager, og jeg skal derfor gentage min opfordring til at udarbejde sådanne, Det burde også kunne forebygge, at medlemmet har større forventninger til, hvad der kan komme ud af en klage, end sagsbehandleren mener at have givet udtryk for. Det er væsentligt at søge at holde medlemmets forventninger på et realistisk niveau for at forebygge senere misforståelser og bebrejdelser. Et andet forhold er, at medarbejderen må sørge for at holde klageren opdateret med jævne mellemrum om de skridt, der tages i sagen. Det er ikke tilfredsstillende for medlemmet, at han afleverer sit materiale ved et møde, får besked på, at sagsbehandleren vil tage sig af det og så går der et år, uden at han hører fra 3f. Jeg har endog oplevet sager, hvor 3f havde opgivet sagen, men forsømt at give medlemmet besked. Det sker også, at en sag forekommer sagsmedarbejderen særligt kompliceret, og medarbejderen kommer i tvivl om den rette fremgangsmåde. Sagsbehandlerne bør være opmærksomme på, at der er en juridisk afdeling i Hovedforbundet, hvor man kan få råd og vejledning. Jeg vil atter som jeg har gjort i tidligere forord fremhæve, at det er vigtigt, at sagsbehandleren inden en eventuel forhandling med arbejdsgiver - gør medlemmet klart, om forbundets opstilling af krav er absolutte krav, som har rod i lovgivning eller overenskomst, eller om der er tale om en ønskeliste, der er genstand for forhandling, og hvor forbundet ikke regner med at få alt igennem. Det er endvidere af stor betydning, at medlemmet deltager i forhandlingen med arbejdsgiver således at han kan forstå, hvorfor han ikke fik hele sit krav igennem. Såfremt medlemmet ikke deltager, er en forudgående omhyggelig samtale af særlig stor betydning. Men når alt dette er sagt, er det væsentligste, at langt de fleste kontakter mellem medlem og 3 f, afvikles til medlemmets fulde tilfredshed. Det fremgår klart af det meget lille antal klager sammenlignet med de hundredvis af kontakter, der hver dag er mellem medlemmerne og afdelingerne. Eva Smith Mæglingsmand for 3f 3

5 AFSKEDIGELSE Klage over afskedigelse fra afdeling Sag behandlet af Klagerådets Sekretariat og Mæglingsmanden Sagen vedrørte en klager, der blev varslet ned i tid, hvilket klager ikke accepterede og derfor blev opsagt. Afdelingen begrundede tiltaget med besparelser og henviste til bestyrelsens budgetbeslutninger. Efter en omorganisering af det faglige og administrative arbejde blev der ansat nye medarbejdere i afdelingen. Klagerådet fandt ikke grundlag for at give klager medhold i sin klage, idet begrundelsen for nedvarslingen og opsigelsen var berettiget på opsigelsestidspunktet. Mæglingsmanden var enig med Klagerådet, men gav klager medhold i, at opsigelsen/reduktionen i arbejdstid kunne have været behandlet mere professionelt. Mæglingsmanden henstillede derfor, at afdelingen i fremtidige sager, hvor ansatte tilbydes at gå ned i tid, har gennemtænkt den fremtidige tilrettelæggelse af arbejdet og kan fremlægge disse planer for de pågældende medarbejdere Klage over afdelingens hjælp i forbindelse med bortvisning Sag behandlet af Klagerådets Sekretariat og Mæglingsmanden Klagen angik en fornyet klage over hjælpen fra afdelingen i forbindelse med bortvisning fra klagers tidligere arbejdsplads. Klager mente, at ledelsen på et orienteringsmøde havde lovet 100 % kompensation, men havde ikke fremlagt referat fra det pågældende møde eller andet, der kunne underbygge klagers påstand. Mæglingsmanden kunne på dette grundlag ikke give klager medhold i sit krav Klage over afdelingens behandling af opsigelsessag Sag behandlet af Klagerådets Sekretariat Klagen vedrørte krav på yderligere 1 måneds fratrædelsesgodtgørelse i forbindelse med afskedigelse fra en afdeling. 4

6 Klagerådet fandt, at der ikke var grundlag for at give klager medhold i klagen, da det ikke fremgik af ansættelseskontrakten, at ancienniteten skulle overføres fra en anden afdeling. Derimod måtte ansættelsen anses som et nyt selvstændigt ansættelsesforhold Klage over afdelingen og gruppens hjælp ifm. uberettiget afskedigelse og organisationsfjendtlig handling Sag behandlet i Klagerådet Klagen vedrørte ubegrundet opsigelse af klager dagen før valg til TR. Klager var eneste kandidat og blev valgt den følgende dag. Klager blev ikke anerkendt som kandidat, da klager ikke havde 9 måneders anciennitet i virksomheden. Gruppen forsøgte at få valget anerkendt, dog uden held. Derefter opgav man at videreføre sagen, da klager ikke opfyldte anciennitetskravet i hovedaftalen. Mæglingsmanden fandt det mærkeligt, at virksomheden ikke lod klager vælge som TR og oven i købet afskedigede klager uden begrundelse. Virksomheden havde dog med klagers korte anciennitet lov til at afskedige klager uden begrundelse samt lov til at kræve, at klager ikke anerkendtes som tillidsmand. På denne baggrund blev det henstillet, at klager ikke fik medhold i sin klage Klage over afdelingens behandling af en sag om afskedigelse. Sag behandlet i Klagerådet Klagen angik afdelingens manglende handling i forbindelse med suspension og efterfølgende opsigelse og fritstilling af klager. Klager blev provokeret af en 14-årig kunde, hvilket endte med, at klager lagde hånden på kunden nær halsen og sagde, at kunden ikke skulle gemme sig herinde blandt voksne og ikke skulle føle sig urørlig. Afdelingen var ikke i tvivl om, at klager var blevet provokeret, men var af den overbevisning, at der ikke var nogen mening i en faglig sag, idet klager kunne have risikeret bortvisning i stedet for løn i opsigelsesperioden. Afdelingen mente ikke, at det var muligt at opnå mere. Mæglingsmanden fandt, at der næppe var tvivl om, at klager var blevet provokeret og ikke var et voldeligt menneske. Uanset dette var klagers handling uacceptabel. Mæglingsmanden mente ikke, at sagen kunne 5

7 have fået et andet forløb og fandt på denne baggrund ikke grundlag for at kritisere afdelingen for behandlingen af sagen Klage over afdelingens behandling af en sag om bortvisning. Sag behandlet i Klagerådet Klagen skyldtes bortvisning, for hvilket der efter forhandling mellem virksomheden og afdelingen blev ydet en godtgørelse svarende til en måneds løn. Klager mente, at såfremt virksomheden var så utilfreds med klager, kunne virksomheden have opsagt arbejdsforholdet med gældende varsel. Bortvisningen skete, fordi klager havde handlet i strid med virksomhedens sikkerhedsbestemmelser. På dette tidspunkt var der allerede givet flere advarsler, herunder for brud på sikkerhedsbestemmelserne og for lydighedsnægtelse. Mæglingsmanden gav ikke klager medhold i sin klage, da det var vanskeligt at se, hvordan 3F skulle have kunnet skaffe mere end en måneds godtgørelse i en sag, hvor klager gentagne gange ikke havde overholdt reglerne Klage over afdelingens behandling af en sag om afskedigelse. Sag behandlet i Klagerådet Klagen drejede sig om afdelingens habilitet til at behandle afskedigelsessagen ordentligt ud fra objektive synspunkter, da klager gjorde gældende, at sagsbehandleren formegentligt kendte afdelingslederen på klagers tidligere arbejdsplads. Afdelingen gjorde gældende, at sagsbehandleren ikke kendte afdelingslederen privat, men i kraft af sit virke tit kom på arbejdspladsen. Klagerådet fandt på dette grundlag ikke, at afdelingen havde optrådt eller været inhabil i forbindelse med varetagelsen af medlemmets afskedigelsessag. 6

8 Klage over afdelingens håndtering af afskedigelse. Sag behandlet af Mæglingsmanden Klagen drejede sig om, hvorvidt afdelingen mundtligt havde tilkendegivet et bindende løfte om fastansættelse eller ej, og om hvorvidt en ekstra måneds godtgørelse var blevet trukket tilbage på baggrund af klage over afdelingen. Klager argumenterede for, at der ved flere lejligheder var blevet afgivet løfte om fastansættelse, hvilket var blevet bekræftet ved budgetvedtagelsen. Afdelingen kunne ikke bekræfte dette og oplyste, at der alene var givet udtryk for, at der blev arbejdet på at fastansætte klager. Dette arbejde blev dog umuliggjort af, at budgetforhandlingerne med medarbejderne brød sammen. Derudover var afdelingen af den mening, at budgetovervejelser ikke kan ses som et udtryk for tilsagn om fastansættelse. Mæglingsmanden fandt det vanskeligt at give klager ret i, at der skulle foreligge et bindende løfte, men at der formentlig er tale om en misforståelse. Der havde i sagen aldrig været udfærdiget et nyt ansættelsesbevis, der bekræftede, at der var indgået en ny egentlig aftale. Mæglingsmanden fandt på denne baggrund ikke, at klager kunne gøre krav på en godtgørelse. Med hensyn til den ekstra lovede godtgørelse fandt Mæglingsmanden, at der var tale om et forlig, som klager havde takket nej til, hvorfor der ikke kunne gives klager medhold i, at afdelingen havde givet et løfte, som senere blev trukket tilbage. ANSÆTTELSESVILKÅR Klage over afdelingens hjælp i forbindelse med manglende pensionsindbetalinger fra arbejdsgiver Sag behandlet i Klagerådet og af Mæglingsmanden Sagen omhandlede manglende indbetaling af pension i forbindelse med klagers ansættelse fra Klager anførte, at der ved ansættelse fra var indbetalt pension, og at to kollegaer havde fået pension i den omstridte periode. 7

9 Afdelingen anførte, at det ikke kunne dokumenteres, at arbejdspladsen var overenskomstdækket i perioden Afdelingen havde ved hjælp af andre af de ansattes pensionsforhold forsøgt at overbevise arbejdsgiver, men arbejdsgiveren ville ikke acceptere en sådan argumentation. Klagerådet fandt det ikke bevist, at arbejdsgiveren havde pligt til at betale pension, hvorfor afdelingens beslutning om at slutte sagen ikke kunne kritiseres. Dette blev begrundet med, at det ikke fremgik af klagers ansættelseskontrakt, og der i øvrigt ikke forelå andet, der dokumenterede, at klager var berettiget til pension. Mæglingsmanden fandt ikke, at afdelingens beslutning om ikke at gå videre med sagen, kunne kritiseres. Mæglingsmanden begrundede dette med, at reglerne er sådan, at den der mener at have et krav, skal bevise dets eksistens. Dette bevis syntes vanskeligt, når det ikke fremgik skriftligt af klagers ansættelsespapirer eller i øvrigt af noget skriftligt materiale Klage over en afdelings pålæg om overarbejde Sag behandlet i Klagerådet og af Mæglingsmanden Klagen gik ud på at få afklaret, hvorvidt ledelsen i en afdeling kunne pålægge klager og en anden kollega at udføre en ikke klart defineret arbejdsopgave uden øvre arbejdstid i en uafgrænset periode. Mæglingsmanden fandt, at det var uklart, hvorvidt klager havde indvilget i at påtage sig opgaven. Derudover var der ikke noget, der tydede på, at klager havde protesteret mod, hvad klager opfattede som et pålæg. På denne baggrund gav Mæglingsmanden ikke klager medhold i klagen. Mæglingsmanden bemærkede dog, at lovgivningens almindelige bestemmelser skal overholdes uanset formuleringen af en ansættelseskontrakt Klage over afdelingens håndtering af klage over dårligt arbejdsmiljø Sag behandlet i Klagerådet og af Mæglingsmanden Klagen omhandlede afdelingens manglende vilje til at køre en sag om psykisk trivsel på klagers tidligere arbejdssted. Afdelingen rettede efter henvendelse fra klager kontakt til arbejdsgiver, der omgående ville 8

10 tage fat på problemerne. Efterfølgende blev Arbejdstilsynet kontaktet angående de oplysninger, der var modtaget fra klager og andre ansatte. På denne baggrund, mente Mæglingsmanden, at afdelingen ikke kunne kritiseres. Mæglingsmanden begrundede sin afgørelse med, at afdelingen havde konfronteret arbejdsgiver med kritikken og kontaktet Arbejdstilsynet, hvorfor der vanskeligt kunne forventes mere. ARBEJDSKADER Klage over at afdelingen ikke tog en arbejdsskadesag alvorligt Sag behandlet i Klagerådet og af Mæglingsmanden Klagen drejede sig om en arbejdsskadesag, hvor afdelingen efter klagers opfattelse ikke ville hjælpe med at anmelde skaden til Arbejdsskadestyrelsen, fordi der efter afdelingens opfattelse manglede vidner. Klager måtte derfor anvende sin egen advokat til at anmelde skaden. Klagerådet fandt, at afdelingen havde ydet den fornødne bistand, idet de havde været behjælpelige med at sende anmeldelsen til Arbejdsskadestyrelsen, eftersom arbejdspladsen ikke havde anmeldt skaden. Mæglingsmanden fandt af samme grund ikke grundlag for, at afdelingen havde gjort sig skyldig i fejl eller forsømmelser. Mæglingsmanden henstillede herefter, at klager selv måtte bære de advokatomkostninger, som var påtaget uden om forbundet Klage over afdelingen og over sagsbehandlingsfejl i afdelingen / Forbundshuset Sag behandlet af Mæglingsmanden Klagen vedrørte sagsbehandlingen i forbindelse med en arbejdsskade. Klager blev på baggrund af arbejdsskaden tilkendt erstatning for såvel mén som tab af erhvervsevne. Senere opstod der det problem, at klager tidligt i forløbet fik en KOL-diagnose, som mentes lagt til grund i de tidligere afgørelser fra Arbejdsskadestyrelsen og Ankestyrelsen. Ankestyrelsen bemærkede i den forbindelse, at man fra deres side aldrig havde ment, at klager led af KOL, men at alle lungeproblemerne stammede fra arbejdsulykken, hvorfor der ikke var foretaget fradrag pga. KOL. 9

11 Hovedforbundet mente på dette grundlag ikke, at der var grundlag for at anlægge sag mod Ankestyrelsen med krav om højere erstatning pga. mén. I henhold til klager havde afdelingen stillet en højere erstatning i udsigt end den, klager fik. Derudover tog afdelingen sig ikke af sagen, hvorfor klager måtte forfatte skrivelserne til Arbejdsskadestyrelsen og Ankestyrelsen selv. Mæglingsmanden gav ikke klager medhold i sin klage og understregede, at det tilkommer 3F at vurdere, om en retssag mod Ankestyrelsen er hensigtsmæssig og medgive, at mulighederne for at vinde sagen skønnes beskedne. Klager fik dog medhold i sin klage over afdelingens bistand i forbindelse med sagen. Den mangelfulde bistand havde dog ikke haft nogen økonomiske konsekvenser, hvorfor klager ikke blev tilkendt erstatning. LØN Klage vedr. afdelingens håndtering af sag om løn og feriepenge Sag behandlet i Klagerådet Medhold Klage over at afdelingen på trods af flere henvendelser ikke gjorde noget ved sag om manglende feriepenge. Afdelingen indgik, ved ekstern advokat, forlig vedr. manglende løn, der blev betinget af, at arbejdsgiver havde udbetalt feriepenge af allerede udbetalt løn. Beløbet i henhold til forliget, eksklusiv feriepengene, blev efterfølgende betalt til afdelingen. Den eksterne advokat afsluttede, efter diverse skriverier med afdelingen, sagen flere måneder senere med besked om, at der ikke var mere at gøre i sagen, dels henset til at kravet var at anse for forældet. Klagerådet fandt, at forliget på ingen måde kunne udlægges som værende indeholdende eller delvist indeholdende en del af de optjente feriepenge, da der blev taget forbehold i forliget omkring feriepenge. Derudover fandt Klagerådet, at en sag angående feriepengekrav skulle have været rejst over for arbejdsgiveren inden for den i ferielovens fastsatte forældelsesfrist, hvilket ikke var sket. Klagerådet fandt ikke, at afdelingen kunne fralægge sig ansvaret for den forkerte sagsbehandling ved at henvise til det eksterne advokatfirmas manglende sagsbehandling. Klagerådet henstillede derfor, at afdelingen betalte medlemmets feriepengekrav på vilkår af, at medlemmet gav afdelingen transport i et beløb, afdelingen måtte få ved at anlægge en evt. sag mod den eksterne advokat og arbejdsgiveren. 10

12 Klage over håndtering af medlems sag vedr. manglende løn og ferie Medhold Klagen vedrørte en klagers manglende løn/ferietilgodehavende fra en tidligere arbejdsgiver. Klager tog i den forbindelse kontakt til afdelingen, der bad en ekstern advokat varetage sagen. Afdelingen, repræsenteret ved den eksterne advokat, undersøgte først meget sent,om medlemmets tidligere arbejdsgiver var erklæret konkurs, hvorfor anmeldelsesfristen i henhold til LG ikke blev overholdt,og LG derfor afviste at dække kravet. Klagerådet fandt, at afdelingen, repræsenteret ved den eksterne advokat havde forsømt sine forpligtelser ved ikke løbende at holde sig orienteret om virksomhedens status, således at klager ikke endte i den situation, hvor LG ikke ville dække kravet pga. overskridelse af anmeldelsesfristen. Klager fik af denne grund medhold i sin klage, og det blev henstillet, at afdelingen betalte tabet mod transport i beløbet, hvis det tilgodehavende ville blive dækket af konkursboet eller afdelingen ved en evt. retssag mod den eksterne advokat. RÅDGIVNING Klage over afdelingens sagsbehandling i forbindelse med indgåelse af forlig Sag behandlet i Klagerådet og af Mæglingsmanden Delvist medhold Sagen vedrørte en klage over den sagsbehandling, som afdelingen varetog på klagers vegne, herunder manglende indkaldelse til et afgørende møde, at forliget først blev sendt efter at have rykket herfor, og at forliget ikke stod i rimeligt forhold til det oprindelige krav. Derudover mente klager sig berettiget til erstatning for tort. Afdelingen beklagede i sine bemærkninger til sagen, at forliget først blev udleveret flere uger efter indgåelsen og oplyste, at klager ikke blev indkaldt til mødet, idet klager havde givet udtryk for ikke at ville mødes med den tidligere arbejdsgiver. Klagerådet fandt, at afdelingens sagsbehandling kunne kritiseres, idet klager ikke var blevet ordentligt orienteret om, hvad der skulle ske, og hvad det sandsynlige resultat ville blive. Klagerådet anbefalede, at 11

13 afdelingen fremover enten tog medlemmet med ved forhandlingerne eller sørgede for en grundig samtale med medlemmet inden mødet. Mæglingsmanden tilsluttede sig Klagerådets kritik af sagsbehandlingen, men fandt ikke grundlag for at yde klager en tortgodtgørelse for skuffede forventninger. Derudover henstillede Mæglingsmanden, at afdelingen redegjorde for nedsættelsen af kravet Klage over afdelingens sagsbehandling Sag behandlet i Klagerådet og af Mæglingsmanden Klage over afdelingens utilfredsstillende behandling i sag om bistand til at få betaling for arbejde udført hos klagers fætter. Afdelingen oplyste, at det ikke var en sag, de kunne føre for klager, da 3F ikke fører sager for selvstændige. Afdelingen tilbød dog at skrive et brev til fætteren, hvor der blev opgjort et krav, svarende til den betaling, klager skulle have modtaget som lønmodtager. Fætteren fremkom herefter med et tilbud om at betale størstedelen af beløbet, hvilket klager afslog. Mæglingsmanden fandt, at 3F ikke havde været tilstrækkelig omhyggelige med at forklare klager, hvor svagt sagen stod. På den anden side havde klager på egen hånd afvist tilbuddet fra fætteren. På denne baggrund fandt Mæglingsmanden ikke, at klager havde lidt et tab, som 3F var ansvarlig for og henstillede, at der ikke kunne gives klager medhold i hans klage. Mæglingsmanden henstillede endvidere til afdelingen, at aftaler om sagsgangen med medlemmer skrives ned med henblik på at sikre sig, at medlemmet har forstået situationen fuldt ud Klage over afdelingens sagsbehandling Sag behandlet i Klagerådet Medhold Klagen drejede sig om afdelingens manglende stillingtagen til sagligheden i klagers opsigelse og klagers ret til sundhedsforsikring samt manglende hjælp med løntillæg, feriepenge og undersøgelse af mulighederne for anmeldelse til Arbejdsskadestyrelsen. Afdelingen fulgte op på sagen vedr. forkerte/manglende feriepenge og var derudover uforstående over for klagen. Klagerådet fandt, at afdelingens sagsbehandling kunne kritiseres og henstillede, at der fremover klarlægges, hvad medlemmet gerne vil opnå og gør det klart, hvilke forventninger der er realistiske. 12

14 Klage over afdelingens rådgivning af afdød ægtefælle i forbindelse med udmelding af 3F Sag behandlet i Klagerådet Klagen drejede sig om afdelingens rådgivning i forbindelse med afdødes udmelding af forbundet. Udmeldingen betød, at efterlevende ægtefælle ikke fik udbetalt en forsikringsydelse, som afdøde ville have været omfattet af, såfremt denne ikke havde meldt sig ud af 3F. Afdelingen havde telefonisk redegjort for fordele og ulemper ved udmelding samt givet afdøde betænkningstid. Afdøde havde desuden underskrevet udmeldelsesblanketterne, hvoraf det fremgik, hvilke rettigheder der blev fraskrevet. Klagerådet fandt på denne baggrund ikke, at afdelingen var erstatningsansvarlig. DIVERSE Klage over afdelingens henlæggelse af pensionssag og af Mæglingsmanden Klagen vedrørte afdelingens manglende støtte til få genoptaget klagers pensionssag med henblik på at få fastslået, om klagers erhvervsevne var nedsat til under 1/3 ved afskedigelsen i 1992, hvilket var en betingelse for svagelighedspension i stedet for ordinær egenpension. Klagerådet fandt, at afdelingen havde gjort, hvad der var muligt for at belyse sagen. Derudover havde Klagerådet ved behandling af sagen sikret, at alle lægelige oplysninger blev forelagt Personalestyrelsen, der dog fastholdt sin oprindelige afgørelse. Klagerådet fandt således, at sagen var fuldt belyst og fandt ikke, at afdelingen kunne kritiseres. Mæglingsmanden fandt ikke, at der var begået fejl fra 3F s side, idet en advokat havde gennemgået sagen og sørget for, at alle lægeerklæringer var tilsendt Personalestyrelsen. Derudover var det svært at løfte bevisbyrden for, hvor invaliderende en sygdom er, når den tilstand, der skal bevises, ligger knap 20 år tilbage Klage over manglende hjælp fra afdelingen til sag om aktindsigt og afvikling af afspadsering og af Mæglingsmanden Klagen omhandlede manglende indsigt i klagers sag om degradering og klage over afvikling af afspadsering forud for pensionering. 13

15 Mæglingsmanden fandt, at afdelingen havde hjulpet med at finde materiale angående degraderingen, dog uden held, hvorfor det ikke var muligt at komme videre med sagen. Med hensyn til afspadseringen var der tale om ord mod ord, hvorfor der ikke var grundlag for at bebrejde afdelingen noget Klage over afdelingens lange sagsbehandlingstid Medhold Klage over afdelingens manglende forfølgelse af krav over for arbejdsgiver, hvorfor kravet blev afvist i Lønmodtagernes Garantifond. Afdelingen anførte, at sagen havde trukket ud pga. sygdom. Klagerådet udtalte kritik af afdelingens sagsbehandling og henstillede, at afdelingen ydede en erstatning svarende til det krav, der blev afvist fra Lønmodtagernes Garantifond Klage over 3F s manglende støtte i forbindelse med afslag på ansøgning om svagelighedspension Sag behandlet af Mæglingsmanden Medhold Klager blev efter fleres års sygdom vurderet utjenstdygtig i sin stilling. Der blev ved vurderingen ikke taget stilling til, om der forelå grundlag for svagelighedspension. Efterfølgende bevilligede kommunen klager førtidspension med den begrundelse, at klagers arbejdsevne var nedsat i et sådan omfang, det udelukkede selvforsørgelse og ikke kunne forbedres. Helbredsnævnet vurderede efterfølgende, at klagers erhvervsevne ikke var reduceret til 1/3 eller mindre på fratrædelsestidspunktet, hvorfor klager ikke var berettiget til kvalificeret svagelighedspension. 3F vurderede, at der kun var meget ringe chancer for at ændre Helbredsnævnets beslutning uden nye lægelige oplysninger, men understregede, at de lægelige dokumenter ikke var blevet vurderet, da mulighederne for omgørelse ved domstolen ansås for meget små. Mæglingsmanden fandt, at alle lægelige oplysninger samt kommunens omhyggelige arbejdsprøvning alle konkluderede, at der ingen arbejdsevne var tilbage, hvorfor det undrede, at Helbredsnævnet fastholdt, at der er mere end 1/3 arbejdsevne tilbage. Mæglingsmanden fandt det på denne baggrund naturligt at bede om en begrundelse. Mæglingsmanden fandt ikke, at den modtagne begrundelse fra Helbredsnævnet ville holde under en retssag, da eneste reelle argument var, at ingen læge havde fundet klare fysiologiske tegn, der tydede på alvorlig sygdom. Mæglingsmanden henstillede på baggrund heraf, at 3F anlagde en retssag på klagers vegne med henblik på at få afprøvet, om afslaget på svagelighedspension var i overensstemmelse med lovgivningen. 14

16 Klage over afdelingens manglende regler for beregning og udbetaling af kørselsgodtgørelse og af Mæglingsmanden Klage over at tidligere praksis for udbetaling af kørselsgodtgørelse blev opsagt og erstattet af regler, hvorefter der ikke skulle ydes kørselsgodtgørelse for kørsel mellem medarbejderens adresse og afdelingens adresse. Klagerådet fandt, at de nye regler var i overensstemmelse med funktionærlovens 9, samt Finansministeriets Administrative Vejledning, hvorfor der ikke kunne gives klager medhold i klagen. Mæglingsmanden var enig med Klagerådet i, at afdelingens fortolkning ikke krænkede klagers rettigheder som funktionær og fandt, at ændringen var varslet på rette vis, hvorfor der ikke kunne gives medhold i klagen Klage over afdelingens dækning af tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med deltagelse i temadag for sikkerhedsrepræsentanter Medhold Klagen omhandlede klagers manglende dækning af det reelle arbejdstab, trods det af dagsordnen til temadagen fremgik, at afdelingen betaler tabt arbejdstab. Klagerådet gav klager medhold og henstillede, at afdelingen refunderede et beløb svarende til klagers reelle tabte arbejdsfortjeneste. Klagerådet begrundede sin afgørelse med, at formuleringen tabt arbejdstab gav en berettiget forventning om dækning af den reelle tabte arbejdsfortjeneste Klage over at være tvunget til at betale til faglig klub på arbejdspladsen og af Mæglingsmanden Klagen angik utilfredshed med at skulle betale til en faglig klub på arbejdspladsen. Det fremgik af foreningens vedtægter, at alle 3F-medlemmer skulle være medlem af klubben. Derudover fremgik det af afdelingens vedtægter, at medlemskab var obligatorisk i de af afdelingen godkendte arbejdspladsgrupper. Meningen med klubben var efter formålsparagraffen at udbygge den faglige forståelse blandt medlemmerne og dermed styrke deres position i forhold til ledelsen. For at sikre klubbens effektivitet havde 3F gjort medlemskab obligatorisk. 15

17 Mæglingsmanden fandt på denne baggrund ikke, at klager kunne komme udenom at være medlem af foreningen, hvis denne fortsat ville være medlem af 3F, hvorfor der blev henstillet til at acceptere betingelserne. IKKE REALITETSBEHANDLEDE SAGER AFVISTE Klage over afdelingens fejlagtige behandling angående fratrædelsesløn Klager svarede aldrig på udtalelse fra afdelingen, hvorfor sagen blev afsluttet Klage over afdelings ineffektivitet Klager svarede aldrig på udtalelse fra afdelingen, hvorfor sagen blev afsluttet Klage over afdelingens vejledning i forbindelse med arbejdsløshedsdagpenge Klager svarede aldrig på udtalelse fra afdelingen, hvorfor sagen blev afsluttet Sag afsluttet, da klager havde meldt sig ud af 3F Sag afsluttet, da klagepunktet lå uden for Klagerådets kompetence og af Mæglingsmanden Klagen omhandlede en generalforsamling, hvilket ikke er omfattet af Klagerådets kompetence, jf. forretningsordnen for klagerådet. Klagerådet kunne således ikke behandle klagen, hvorfor sagen blev afsluttet. 16

18 Klage over afdelingens håndtering af afskedigelsessag Sagen kunne ikke behandles af Klagerådet, da afdeling og klager havde forskellig opfattelse af, hvad der var aftalt omkring afholdelse af møde, og Klagerådet ikke behandler sager, der kræver parts- og vidneforklaring Sag afsluttet, da klager ikke var medlem Sag afsluttet grundet klagers passivitet Klager havde overskredet klagefristen Sag afsluttet grundet manglende stillingtagen fra klager Klager svarede aldrig på udtalelse fra afdelingen. Klager fastholdt ej heller sin klage, hvorfor den blev afsluttet Klage over afdelingens manglende handling i forbindelse med arbejdsmiljøet på arbejdspladsen Klagen faldt ikke ind under Klagerådets kompetence, hvorfor Klagerådetsssekretariat ikke kunne behandle sagen Sag afsluttet grundet manglende stillingtagen fra klager Klager svarede aldrig på udtalelse fra afdelingen, hvorfor sagen blev afsluttet. 17

19 Sag afsluttet grundet manglende stillingtagen fra klager Klager svarede aldrig på udtalelse fra afdelingen. Klager fastholdt ej heller sin klage, hvorfor den blev afsluttet Sag afsluttet grundet manglende stillingtagen fra klager Klager svarede aldrig på udtalelse fra afdelingen. Klager fastholdt ej heller sin klage, hvorfor den blev afsluttet Sag afsluttet grundet manglende stillingtagen fra klager Klager svarede aldrig på udtalelse fra afdelingen. Klager fastholdt ej heller sin klage, hvorfor den blev afsluttet Sag afsluttet grundet manglende svar fra klager Klager svarede aldrig på brev fra klagerådet sekretariat, hvorfor sagen blev afsluttet Klage over afdelingens rådgivning Sag behandlet af Klagerådets Sekretariat Sag afsluttet, da klager trak sin klage tilbage Sag afsluttet grundet manglende svar fra klager 18

20 Klager svarede aldrig på brev fra klagerådet sekretariat, hvorfor sagen blev afsluttet Sag afsluttet, da klager ikke var medlem Sag afsluttet da klager ikke var medlem Sag afsluttet grundet manglende svar fra klager Klager svarede aldrig på brev fra klagerådet Sekretariat, hvorfor sagen blev afsluttet Sag afvist, da klager havde et begrænset medlemskab af 3F Sagen blev afvist, da klager havde et begrænset medlemskab, som ikke inkluderede forbundets ordninger Sag afsluttet grundet manglende stillingtagen fra klager Klager svarede aldrig på udtalelse fra afdelingen. Klager fastholdt ej heller sin klage, hvorfor den blev afsluttet. 19

21 HENVIST Klage over afdelingens hjælp i forbindelse med racisme på arbejdet Sag behandlet af Klagerådets Sekretariat I henhold til udtalelse fra afdelingen, var der blevet afholdt et møde om racisme, som afdelingen havde taget meget seriøst. Klager kom dog ikke med nogen konkrete eksempler på racisme eller oplysninger om, hvilken arbejdsplads der var tale om. På denne baggrund anbefaledekklagerådets Sekretariat at tage endnu et møde med afdelingen, hvor det blev belyst hvori racismen bestod. Herefter afsluttede Klagerådet Sekretariat sagen Klage over afdelingens sagsbehandling og dennes advokat Klagen vedrørte advokatens rolle i sagen, idet denne både agerede som advokat for arbejdsgiver og klager. Klager blev henvist til at indgive klage til Advokatnævnet, der behandler sager over advokater. SAGER LØST LOKALT Klage over afdelingens lange sagsbehandlingstid i forbindelse med indkrævning af løn og feriepenge. Sag behandlet af Klagerådets Sekretariat Klager fik fyldestgørende forklaring af afdelingen, der fulgte op på sagen over for Lønmodtagernes Garantifond Klage over fejl på hjemmeside Sag afsluttet, da fejl på hjemmeside var rettet. 20

22 Klage over afdelingens varetagelse af medarbejdernes interesser på klagers tidligere virksomhed Klage over artikel i det lokale blad angående klagers tidligere arbejdsplads. Afdelingen var af den opfattelse, at medlemmers version af en sag ikke nødvendigvis var afdelingens holdning og gav klager mulighed for at få et læserbrev i bladet. På denne baggrund afsluttede Klagerådets Sekretariat sagen Klage over afdelingens mangelfulde oplysninger om længde af medlemskab Afdelingens formand beklagede og rettede fejlen, der var sket ved overflytning fra SID til 3F Klage over afdelingens behandling i forbindelse med dagpenge Sag behandlet af Klagerådets Sekretariat Afdelingen beklagede, hvis klager havde følt sig dårligt behandlet. Det var afdelingens opfattelse, at der var givet korrekt behandling og at det nok mere var det bureaukratiske a-kassesystem, der var årsag til sagen. På denne baggrund afsluttede Klagerådets Sekretariat sagen Klage over sagsbehandling i forbindelse med overflytning til 3F Sag behandlet af Klagerådets Sekretariat Sagen blev afsluttet, da der var blevet indgået forlig i sagen Klagen løst lokalt Sag behandlet af Klagerådets Sekretariat Klager fik ved møde og efterfølgende opringning fra afdeling fyldestgørende forklaring. 21

23 Klage over afdelingens manglende støtte i forbindelse med bortvisningssag Sag behandlet af Klagerådets Sekretariat Klagen blev løst lokalt på virksomheden Klagen løst lokalt Sag behandlet af Klagerådets Sekretariat Klager fik fyldestgørende forklaring af afdelingen. 22

24 STATISTIK Medhold/ikke medhold Medhold til medlem 7 17 Delvist medhold 2 Ikke realitetsbehandlet 33 I alt Medhold Delvist medhold Ikke realitetsbehandlet I alt Klagernes fordeling efter emne Afskedigelse 8 Ansættelsesvilkår 3 Arbejdsskade 2 Løn 2 Rådgivning 4 Diverse 7 Ikke realitetsbehandlet Afskedigelse Ansættelsesvilkår Arbejdsskade Løn Rådgivning Diverse Ikke reaslitetsbehandlet 23

25 FORRETNINGSORDEN FOR KLAGERÅDET OG MÆGLINGSMANDEN 1 Formål Fagligt Fælles Forbunds Klageråd har til formål at give medlemmerne mulighed for at klage over fejl i sagsbehandlingen i sager behandlet i en 3F-afdeling eller i Fagligt Fælles Forbund og få behandlet sager, hvor der er tvister af ansættelsesretlig karakter i en 3F-afdeling, hvis klager er medlem af Fagligt Fælles Forbund. 2 Klagerådets sammensætning Stk. 1 Klagerådet består af: forbundets næstformand med ansvar for organisation, forbundets forbundssekretær med ansvar for personale, a-kassens forretningsfører, to repræsentanter udpeget af Hovedbestyrelsen. Stk. 2 Tilforordnet udvalget er forbundets interne advokat. Stk. 3 Klagerådet kan efter behov anmode om en tilforordnet til konkrete sager, hvor specialviden er påkrævet. 3 Klagerådets funktion Klagerådet behandler klager over sagsbehandlingen i en 3F-afdeling og/eller forbundet. Endvidere behandler Klagerådet tvister af ansættelsesretlig karakter mellem ansatte/tidligere ansatte og en 3Fafdeling. 4 Mæglingsmand Stk. 1 Mæglingsmanden behandler klager over sagsbehandlingen i sager behandlet af en 3F-afdeling, som har været forelagt Klagerådet til afgørelse. Stk. 2 Mæglingsmanden behandler endvidere klager over sagsbehandlingen i Fagligt Fælles Forbund og tvister af ansættelsesretlig karakter mellem et ansat/tidligere ansat 3F-medlem i en 3F-afdeling og 3F-afdelingen, som har været forelagt Klagerådet jf

26 5 Sekretariat Sekretariatet bistår Klageråd og mæglingsmand med sagsforberedelse herunder indhentelse af supplerende oplysninger mv. 6 Klagens genstand Stk. 1 Til Klagerådet/mæglingsmand kan klages over sagsbehandlingen, jf. dog stk. 2, i sager behandlet af en 3Fafdeling, Fagligt Fælles Forbund og tvister af ansættelsesretlig karakter mellem et ansat/tidligere ansat 3Fmedlem i en 3F-afdeling og 3F-afdelingen. Stk. 2 Kun sager, hvor klager har en konkret retlig interesse kan behandles. Kun medlemmer af en 3F-afdeling har klageadgang. Klagerådet/mæglingsmand behandler ikke a-kassesager. Klagerådet/mæglingsmand behandler ikke sager, der er behandlet af voldgift herunder afskedigelsesnævn og Tvistighedsnævn eller af Arbejdsretten. Klagerådet/mæglingsmand behandler ikke sager, hvor sagen er behandlet af karteller eller andre forhandlingsfællesskaber. 7 Fremgangsmåden ved indgivelse af klage Stk. 1 Klagen indleveres på et trykt klageskema, der udleveres af 3F-afdelingen/Fagligt Fælles Forbund. Stk. 2 I klageskemaet skal klager kortfattet redegøre for sine synspunkter. Klageskemaet sendes til Klagerådets Sekretariat: Fagligt Fælles Forbund Klagerådets Sekretariat c/o Juridisk Sekretariat Kampmannsgade København V. Stk. 3 Sekretariatet sender herefter klagen til indklagede med anmodning om, at indklagede inden en nærmere fastsat frist kommer med eventuelle bemærkninger. Sekretariatet kan, hvis det findes fornødent, indhente supplerende bemærkninger hos parterne. Stk. 4 Parterne gøres gensidigt bekendt med hinandens indlæg. 25

27 Stk. 5 Der gives en frist til at sende supplerende oplysninger. Stk. 6. Hvis eventuelle bemærkninger eller supplerende oplysninger ikke sendes inden for den angivne frist, gives parterne meddelelse herom, og sekretariatet sender sagen til Klageråd/mæglingsmand til behandling på det foreliggende grundlag. 8 Klageinstans Stk. 1 Klagen bliver herefter behandlet på førstkommende klagerådsmøde. Stk. 2 En klage over sagsbehandlingen i Fagligt Fælles Forbund bliver efter indhentelse af eventuelle supplerende oplysninger sendt direkte til mæglingsmand. 9 Klagerådets sagsbehandling Stk. 1 Hvis Klagerådet finder klagen åbenbart grundløs, afvises klagen. Stk. 2 Klagerådet kan beslutte, at sagen udsættes til et senere klagerådsmøde, hvis Klagerådet finder indhentelse af yderligere oplysninger nødvendigt. Stk. 3 Klagerådet kan endvidere indkalde parterne til et møde. Stk. 4 Finder Klagerådet under sagens behandling, at klagen efter sin karakter bør afgøres af Mæglingsmanden, er Klagerådet berettiget til at undlade at træffe afgørelse i sagen og henvise sagen til Mæglingsmanden. Stk. 5 Klagerådet endelige afgørelse kan af såvel klager som 3F-afdelingen begæres indbragt for Mæglingsmanden. Dette skal ske inden fire uger efter det tidspunkt, hvor Klagerådets afgørelse er meddelt klager og indklagede. 10 Mæglingsmandens sagsbehandling Stk. 1 Mæglingsmanden kan indhente supplerende oplysninger i det omfang, han/hun finder det fornødent. Bestemmelsen i 7 finder tilsvarende anvendelse. 26

28 Stk. 2 Mæglingsmanden kan beslutte at indkalde parterne til et forligsmøde, forinden afgørelsen træffes. 11 Afgørelsens form Såvel Klagerådets som Mæglingsmandens afgørelse træffes i form af henstilling. 12 Årsberetning Klagerådets Sekretariat udarbejder for hvert kalenderår en årsberetning, der for de afgjorte sager indeholder en kort sagsfremstilling og klagens afgørelse i anonym form. Årsberetningen forelægges Daglig Ledelse og Hovedbestyrelsen. 27

Vi har siden starten i 2013 og hele 2014 behandlet og afsluttet 10 sager, hvoraf en enkelt er gået videre til mæglingsmanden.

Vi har siden starten i 2013 og hele 2014 behandlet og afsluttet 10 sager, hvoraf en enkelt er gået videre til mæglingsmanden. Klagerådsberetning 2013-2014 Indhold Indhold... 2 Forord fra Klagerådets formand... 2 Klagerådets medlemmer... 2 Klagerådets mæglingsmand... 3 Følgende sager er behandlet... 3 Afskedigelse... 3 Arbejdsskader...

Læs mere

KLAGERÅDSRAPPORT 2009

KLAGERÅDSRAPPORT 2009 KLAGERÅDSRAPPORT 2009 1 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD FRA KLAGERÅDETS FORMAND 3 FORORD FRA KLAGERÅDETS MÆGLINGSMAND 4 AFSKEDIGELSE 6 ANSÆTTELSESVILKÅR 13 ARBEJDSSKADER 13 LØN 14 RÅDGIVNING 17 DIVERSE 23 IKKE

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

8. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede].

8. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede]. København, den 29. februar 2016 Sagsnr. 2015-3592/HCH 8. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede]. Klagens tema: [Klager] har klaget over, at [indklagede],

Læs mere

KLAGERÅDSRAPPORT 2007

KLAGERÅDSRAPPORT 2007 KLAGERÅDSRAPPORT 2007 Indholdsfortegnelse Forord fra Klagerådets formand 3 Forord fra Klagerådets mæglingsmand 4 Afskedigelse 5 Rådgivning 18 Diverse 21 Ikke-realitetsbehandlede sager 24 Afviste sager

Læs mere

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du!

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 10-141 Copyright

Læs mere

KLAGERÅDSRAPPORT 2008

KLAGERÅDSRAPPORT 2008 1 KLAGERÅDSRAPPORT 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD FRA KLAGERÅDETS FORMAND FORORD FRA KLAGERÅDETS MÆGLINGSMAND AFSKEDIGELSE ANSÆTTELSESVILKÅR ARBEJDSKADER IKKE REALITETSBEHANDLEDE SAGER AFVISTE HENVIST

Læs mere

SM D-28-95/dagpenge/forlængelse/arb.skade

SM D-28-95/dagpenge/forlængelse/arb.skade SM D-28-95/dagpenge/forlængelse/arb.skade SM D-28-95 Meddelelse dagpenge - forlængelse - arbejdsskade - midlertidig afgørelse - anke - revision om: Lov: dagpengeloven - lovbekendtgørelse nr. 549 af 23.

Læs mere

Rapport for 3F s Klageråd 2005

Rapport for 3F s Klageråd 2005 Rapport for 3F s Klageråd 2005 Forord fra formanden for Klagerådet Steen Andersen Formålet med vores Klageråd er at give 3F-medlemmer mulighed for at klage over fejl i sagsbehandlingen i sager behandlet

Læs mere

Kend spillereglerne!

Kend spillereglerne! Kend spillereglerne! Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste De Samvirkende Invalideorganisationer Indhold Indledning 2 1. Den rigtige afgørelse

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 7. august 2009 en formidlingsaftale med indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 7. august 2009 en formidlingsaftale med indklagede. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klager ctr. Lokalbolig Valby ApS Valby Langgade 142 2500 Valby Nævnet har modtaget klagen den 16. marts 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført

Læs mere

KLAGERÅDSBERETNING 2011

KLAGERÅDSBERETNING 2011 KLAGERÅDSBERETNING 2011 INDHOLD FORORD FRA KLAGERÅDETS FORMAND 3 FORORD FRA KLAGERÅDETS MÆGLINGSMAND 4 AFSKEDIGELSE 6 ANSÆTTELSESVILKÅR 13 ARBEJDSKADER 15 LØN 20 RÅDGIVNING 21 DIVERSE 27 IKKE REALITETSBEHANDLEDE

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klager ctr. Poul Erik Bech A/S Nørrebrogade 230 2200 København N Nævnet har modtaget klagen den 25. juli 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

KLAGERÅDSBERETNING 2012

KLAGERÅDSBERETNING 2012 KLAGERÅDSBERETNING 2012 1 INDHOLD FORORD FRA KLAGERÅDETS FORMAND 3 FORORD FRA KLAGERÅDETS MÆGLINGSMAND 4 AFSKEDIGELSE 6 ARBEJDSKADER 15 LØN 20 RÅDGIVNING 25 DIVERSE 29 IKKE REALITETSBEHANDLEDE SAGER 33

Læs mere

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn].

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn]. København, den 22. december 2016 Sagsnr. 2016-1538/7KR/TRA 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn]. Klagens tema: [Klager] har klaget

Læs mere

Sagsfremstilling: Det fremgår af sagens oplysninger, at klager er et datterselskab, der er 100 % ejet af det tyske selskab W.

Sagsfremstilling: Det fremgår af sagens oplysninger, at klager er et datterselskab, der er 100 % ejet af det tyske selskab W. København, den 12. september 2012 Sagsnr. 2011-0287/SAF/JML 8. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne klager klaget over advokat B. Sagens tema: Klager har klaget

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat Henrik Emil Rasmussen, Næstved.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat Henrik Emil Rasmussen, Næstved. København, den 22. december 2016 Sagsnr. 2016-1538/7KR/TRA 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat Henrik Emil Rasmussen, Næstved. Klagens tema: [Klager]

Læs mere

Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2)

Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2) 9-4 b. Familieret 3.4. Forvaltningsret 12.1 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2) (Se også sag 9-4 a foran denne sag) I to tilfælde har ombudsmanden taget stilling

Læs mere

Rekonstruktion og konkurs

Rekonstruktion og konkurs Rekonstruktion og konkurs Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 13. januar 2014 Forfatter: Byrial Bjørst, Saskia Madsen-Østerbye, Charlotte Dahm-Johansen Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte

Læs mere

Finansforbundet Januar 2007 Layout: Finansforbundet, Kommunikation

Finansforbundet Januar 2007 Layout: Finansforbundet, Kommunikation KLAGE INSTANS Finansforbundet Januar 2007 Layout: Finansforbundet, Kommunikation FINANSFORBUNDET KLAGEINSTANS Synes du ikke, at din sag har fået en ordentlig behandling i Finansforbundet? Eller mener du,

Læs mere

Begrundelse for afvisning af»ikke-rettidig«indgivet klage til inkompetent myndighed

Begrundelse for afvisning af»ikke-rettidig«indgivet klage til inkompetent myndighed Begrundelse for afvisning af»ikke-rettidig«indgivet klage til inkompetent myndighed Udtalt, at bestemmelser om klagefrist principielt kun er anvendelige på klager, der angår forhold, som iøvrigt er undergivet

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 3. november 2011 i faglig voldgiftssag FV 2011.0120: Fødevareforbundet NNF (advokat Martin Juul Christensen) mod Jutland Meat A/S (advokat Anders Worsøe) - 2 - INDLEDNING

Læs mere

Ankestyrelsens begrænsning af klagetema i arbejdsskadesag. 19. januar 2009

Ankestyrelsens begrænsning af klagetema i arbejdsskadesag. 19. januar 2009 2009 4-1 Ankestyrelsens begrænsning af klagetema i arbejdsskadesag Arbejdsskadestyrelsen traf en afgørelse som indeholdt tre delafgørelser: en afgørelse om at anerkende en arbejdsulykke som en arbejdsskade,

Læs mere

KENDELSE. faglig voldgiftssag FV Akademikerne. for. Dansk Magisterforening. Forbundet Arkitekter og Designere. (advokat Peter Breum) mod

KENDELSE. faglig voldgiftssag FV Akademikerne. for. Dansk Magisterforening. Forbundet Arkitekter og Designere. (advokat Peter Breum) mod KENDELSE i faglig voldgiftssag FV 2017.0022 Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen for Styrelse F (advokat Lene Damkjær

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0182 UL/bib. København, den 15. marts 2012 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2011-0182 UL/bib. København, den 15. marts 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S v/ advokat Ole Steen Christensen Østergade 10 8450 Hammel Nævnet har modtaget klagen den 1. september 2011.

Læs mere

Tilbagebetaling med frigørende virkning

Tilbagebetaling med frigørende virkning AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BEDEMANDSBRANCHEN Forbruger: NN Bedemand: XX Klageemne: Tilbagebetaling med frigørende virkning Nævnets sammensætning: FORMAND P.G. Jensen UDPEGET AF FORBRUGERRÅDET Jette Kammer

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Energibranchens repræsentanter (Dansk Energi, DONG, HNG/NGMN, Naturgas Fyn og Dansk Fjernvarme Forening (nu Dansk Fjernvarme)) og Forbrugerrådet har i henhold

Læs mere

KENDELSE i faglig voldgiftssag FV Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod

KENDELSE i faglig voldgiftssag FV Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod KENDELSE i faglig voldgiftssag FV 2017.0022 Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen for Slots- og Kulturstyrelsen

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret LØNMODTAGER HAVDE IKKE KRAV PÅ UDBETALING AF FEM IKKE-AFHOLDTE FERIEFRIDAGE FRA LØNMODTAGERNES GARANTIFOND En medarbejder kan ikke kræve ikke-afholdte feriefridage

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING

PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING 8. FEBRUAR 2011 PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING Østre Landsret har i en principiel dom taget stilling til, hvorvidt skadelidte, der uretmæssigt har fået udbetalt erstatning

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne af [klager] klaget over tidligere advokat [indklagede].

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne af [klager] klaget over tidligere advokat [indklagede]. København, den 29. februar 2016 Sagsnr. 2015-2369/GGR K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne af [klager] klaget over tidligere advokat [indklagede]. Klagens tema: Advokat [A]

Læs mere

Ophævelse af et ansættelsesforhold

Ophævelse af et ansættelsesforhold Gode råd om Ophævelse af et ansættelsesforhold - bortvisning Kend reglerne, før du bortviser en medarbejder Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Danmarks Fotohandler Forening Ophævelse af

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere Merete Lund Brock og Henning Brock v/aig Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de

Læs mere

KLAGERÅDSRAPPORT 2006

KLAGERÅDSRAPPORT 2006 KLAGERÅDSRAPPORT 2006 Indholdsfortegnelse Forord fra Klagerådets formand... 2 Forord fra Klagerådets mæglingsmand... 4 Afskedigelse... 6 Ansættelsesvilkår... 11 Arbejdsskade... 15 Løn... 18 Rådgivning...

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Thomas Gammelgaard v/ HDI-GERLING forsikring Indiakaj 6 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 29. marts 2012. Klagen

Læs mere

8-2. Forvaltningsret 11241.2 113.1 13.1. Sagens ramme ved administrativ rekurs. Aktindsigt. Vejledning om søgsmålsfrist

8-2. Forvaltningsret 11241.2 113.1 13.1. Sagens ramme ved administrativ rekurs. Aktindsigt. Vejledning om søgsmålsfrist 8-2. Forvaltningsret 11241.2 113.1 13.1. Sagens ramme ved administrativ rekurs. Aktindsigt. Vejledning om søgsmålsfrist En borger klagede til Naturklagenævnet over et afslag fra en kommune på aktindsigt

Læs mere

Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Center for Driftsunderstøttelse Abel Cathrines Gade 13 1654 København V

Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Center for Driftsunderstøttelse Abel Cathrines Gade 13 1654 København V Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Center for Driftsunderstøttelse Abel Cathrines Gade 13 1654 København V Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45

Læs mere

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Stig Rimaas Violvangen 3 2670 Greve

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Stig Rimaas Violvangen 3 2670 Greve 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Stig Rimaas Violvangen 3 2670 Greve Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har undladt at udføre det aftalte mæglerarbejde og derfor skal tåle en salærreduktion,

Læs mere

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X klaget over advokat A.

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X klaget over advokat A. København, den 10. december 2012 Sagsnr. 2012-2470/HCH/JML 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X klaget over advokat A. Sagens tema: X, der ved dom af 16. september 2011 afsagt

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 5. april 2011 blev der i sag 136-2010 KK mod Ejendomsmægler JJ afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 7. september 2010 har KK indbragt ejendomsmægler JJ for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

Kendelse i faglig voldgift (FV ):

Kendelse i faglig voldgift (FV ): Kendelse i faglig voldgift (FV2010.0062): Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (TIB) for A (faglig medarbejder Jannie Andersen) mod Dansk Byggeri for Johny Larsen Snedkerier A/S (konsulent Henrik Olsen)

Læs mere

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S Nævnet har

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0049 aq. København, den 9. oktober 2012 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald Amager A/S Øresundsvej 124 2300 København S

Klagerne. J.nr. 2012-0049 aq. København, den 9. oktober 2012 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald Amager A/S Øresundsvej 124 2300 København S 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Ejendomsmægler Niels Hald Amager A/S Øresundsvej 124 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 16. marts 2012. Klagen angår spørgsmålet om,

Læs mere

HOVEDAFTALE mellem Post Danmark A/S og AC-organisationerne

HOVEDAFTALE mellem Post Danmark A/S og AC-organisationerne HOVEDAFTALE mellem Post Danmark A/S og AC-organisationerne Denne hovedaftale er indgået mellem Post Danmark A/S og de AC-organisationer, der ved underskrift har tilsluttet sig hovedaftalen. Ved parterne

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Klager. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Per Faurholt Nordre Strandvej 77B 8240 Risskov

Klager. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Per Faurholt Nordre Strandvej 77B 8240 Risskov 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Per Faurholt Nordre Strandvej 77B 8240 Risskov Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har krav på salær med mere i forbindelse

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Kend spillereglerne Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Danske Handicaporganisationer Indhold Indledning... 3 Den rigtige afgørelse... 4

Læs mere

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 20. maj 2008 har B A/S, C ApS samt D ApS klaget over statsautoriseret revisor A.

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 20. maj 2008 har B A/S, C ApS samt D ApS klaget over statsautoriseret revisor A. Den 18. marts 2009 blev der i sag nr. 33/2008-S B A/S C ApS samt D ApS mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 20. maj 2008 har B A/S, C ApS samt D ApS klaget

Læs mere

København, den 19. januar 2010 KENDELSE. Klager. ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Allan Bante ApS Vejby Centervej 8240 Risskov

København, den 19. januar 2010 KENDELSE. Klager. ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Allan Bante ApS Vejby Centervej 8240 Risskov 1 København, den 19. januar 2010 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Allan Bante ApS Vejby Centervej 8240 Risskov 2 Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har krav på salær med mere. Sagen angår

Læs mere

KLAGERÅDSBERETNING 2014

KLAGERÅDSBERETNING 2014 KLAGERÅDSBERETNING 2014 INDHOLD FORORD FRA KLAGERÅDETS FORMAND 2 FORORD FRA KLAGERÅDETS MÆGLINGSMAND 4 AFSKEDIGELSE 6 ANSÆTTELSESVILKÅR 12 ARBEJDSKADER 13 LØN 16 RÅDGIVNING 21 DIVERSE 23 IKKE REALITETSBEHANDLEDE

Læs mere

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte 2015-39 Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte En borger klagede til ombudsmanden over afgørelser fra Udbetaling Danmark og Ankestyrelsen om tilbagebetaling

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1282008-SKJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 21. december 2016 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, Kristian Korfits Nielsen og Marie Tullin (kst.)). 15.

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 1. april 2014 i faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri for A (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I for Nordisk Wavin A/S (advokat Morten

Læs mere

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 30. december 2009.

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 30. december 2009. København, den 6. september 2012 Sagsnr. 2010 31/ SMO/JML 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] klaget på vegne af [Klager 1] og [Klager 2] samt [Klager 3] og [Klager

Læs mere

Regler for Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret for Svinebranchen VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH PRODUKTSTANDARD

Regler for Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret for Svinebranchen VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH PRODUKTSTANDARD Regler for Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret for Svinebranchen VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH PRODUKTSTANDARD og VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH TRANSPORTSTANDARD 1.0 Kompetence 1.1 Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret

Læs mere

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede.

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede. København, den 28. marts 2014 J.nr. 2012-2617/JSC 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at indklagede har tilsidesat

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 i sag nr. A2005.220: Landsorganisationen i Danmark for Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (adv. Steven Vallik) mod Helge Rasmussen & Søn v/ Peter Rasmussen Anders

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

Beregning af tilbagebetalingskrav efter bistandslovens 26, stk. 1, nr. 4

Beregning af tilbagebetalingskrav efter bistandslovens 26, stk. 1, nr. 4 Beregning af tilbagebetalingskrav efter bistandslovens 26, stk. 1, nr. 4 Fundet det uhjemlet, at et socialt udvalg ikke ved beregningen af et tilbagebetalingskrav efter bistandslovens 26, stk. 1, nr. 4,

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 2. februar 2012 en formidlingsaftale for 6 måneder med de indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 2. februar 2012 en formidlingsaftale for 6 måneder med de indklagede. 1 København, den 14. marts 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Ørtoft Geisler og Martin Rønne Øster Farimagsgade 95 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 10. september

Læs mere

VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN. Kapitel 1. Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion

VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN. Kapitel 1. Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion 1. Slagelse Kommune har etableret en borgerrådgiverfunktion. Funktionen er overordnet reguleret efter

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

Beretning fra HK s Klagenævn 2012-2013

Beretning fra HK s Klagenævn 2012-2013 Indledning HK s Klagenævn har i perioden 1. maj 2011 1. maj 2012 i alt behandlet 47 sager, heraf er 14 uafsluttede. Af de 47 sager var 15 påbegyndt i sidste periode. Sagerne er listet kronologisk og organisatorisk

Læs mere

Regulativet omfatter som hidtil ikke lærere i folkeskolen "den lukkede gruppe".

Regulativet omfatter som hidtil ikke lærere i folkeskolen den lukkede gruppe. Regulativ om afsked af tjenestemænd ansat i kommuner inden for Kommunernes Landsforenings forhandlingsområde på grund af helbredsbetinget utjenstdygtighed eller alder, 1997 (afskrift) Kommunernes Landsforening

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har klager X og klager Y klaget over indklagede advokatfirma.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har klager X og klager Y klaget over indklagede advokatfirma. København, den 20. december 2013 Sagsnr. 2012-2886/3KR/AKC/LOV 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager X og klager Y klaget over indklagede advokatfirma. Sagens tema: Klager

Læs mere

Vedtægter for Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme

Vedtægter for Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme Vedtægter for Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme 1 Nævnet er oprettet af Hotel, Restaurant og Turisterhvervet, HORESTA, og Forbrugerrådet. 2 Nævnets kompetence Ankenævnet for hotel, restaurant

Læs mere

K E N D E L S E. Klager har desuden klaget over indklagedes salær på kr. inkl. moms.

K E N D E L S E. Klager har desuden klaget over indklagedes salær på kr. inkl. moms. København, den 16. juni 2014 Sagsnr. 2014-569/HCH 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at indklagede, der bistod

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat [A] og advokat [B], begge [bynavn].

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat [A] og advokat [B], begge [bynavn]. København, den 16. december 2015 Sagsnr. 2015 1915 og 2015-1917/LIH 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat [A] og advokat [B], begge [bynavn]. Klagens

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0188 aq. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2011-0188 aq. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Bent Nielsen A/S v/ Chartis Europe SA Kalvebod Brygge 45, 5. 1560 København V Nævnet har modtaget klagen den 7. september 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Peter Kjær Svalevej 31 3630 Jægerspris Nævnet har modtaget klagen den 27. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om,

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Opsigelse

fremtiden starter her... Gode råd om... Opsigelse fremtiden starter her... Gode råd om... Opsigelse INDHOLD Indledning 3 Opsigelsesvarsel 3 Skriftlige opsigelser 6 Opsigelsesperioden 6 Fratrædelsesgodtgørelse 9 Krav om saglighed 9 Godtgørelse for usaglig

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af et forsikringsselskab og et byggeselskab klaget over indklagede.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af et forsikringsselskab og et byggeselskab klaget over indklagede. København, den 30. september 2013 Sagsnr. 2011-4523/CHN/JML 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af et forsikringsselskab og et byggeselskab klaget over indklagede.

Læs mere

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger FOB 05.591 Kommunes svar på spørgsmål fra borger Ombudsmanden henstillede til en kommune at genoptage behandlingen af en sag hvor kommunen havde undladt at svare på tre breve fra en borger. Kommunen genoptog

Læs mere

KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012

KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012 KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012 Klager Henrik Danielsens påstand: Klubben pålægges at optage Henrik Danielsen i overensstemmelse med ansøgning af 17.

Læs mere

Når Vi kører en sag for Dig

Når Vi kører en sag for Dig Når Vi kører en sag for Dig FORBUNDET AF IT-PROFESSIONELLE II00I00II Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk faglig@prosa.dk akasse-kbh@prosa.dk

Læs mere

Ankestyrelsens håndtering af sagen var en væsentlig årsag til, at sagen havde fået et meget forlænget sagsforløb.

Ankestyrelsens håndtering af sagen var en væsentlig årsag til, at sagen havde fået et meget forlænget sagsforløb. 2016-55 Afvisning af klage på grund af uklarhed om kompetencen til at behandle den. Undersøgelsesprincippet og videresendelsespligten 14. december 2016 Ankestyrelsen afviste at behandle en klage, fordi

Læs mere

T I L K E N D E G I V E L S E. af 25. januar 2015. Faglig voldgiftssag FV2014.0125: Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst)

T I L K E N D E G I V E L S E. af 25. januar 2015. Faglig voldgiftssag FV2014.0125: Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) T I L K E N D E G I V E L S E af 25. januar 2015 i Faglig voldgiftssag FV2014.0125: Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod GLS-A for Aldershvile Planteskole ApS (advokat

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagen og en begrundelse for resultatet af min undersøgelse.

Her følger en gennemgang af sagen og en begrundelse for resultatet af min undersøgelse. FOLKETINGETS OMBUDSMAND Gammeltorv 22, 1457 København K Telefon 33 13 25 12. Telefax 33 13 07 17 Personlig henvendelse 10-15 Direktoratet for Kriminalforsorgen Strandgade 100 1401 København K Dato: J.nr.:

Læs mere

Oplever du besvær med. ADVODAN hjælper dig med juraen i forhold til ansættelser og afskedigelser.

Oplever du besvær med. ADVODAN hjælper dig med juraen i forhold til ansættelser og afskedigelser. Oplever du besvær med ansættelsesforhold? ADVODAN hjælper dig med juraen i forhold til ansættelser og afskedigelser. Hvordan får du styr på kontrakten? Når du ansætter en ny medarbejder, er det vigtigt

Læs mere

Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST

Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST - 1 06.11.2014-40 Omkostningsgodtgørelse konkursbos tilbagetræden fra domstolssag 20140930TC/BD Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST Af advokat

Læs mere

forudsætter, at der er iværksat frigørende konflikt, eller at der indgås ny overenskomst mellem parterne.

forudsætter, at der er iværksat frigørende konflikt, eller at der indgås ny overenskomst mellem parterne. Arbejdsrettens dom af 4. juli 2012 i sag nr.: AR 2011.0808 Stokholm Transport A/S (advokat Lars Cort Hansen) mod Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) Dommer:

Læs mere

Grundlaget for Ordensudvalgets virke er Dansk Sejlunions vedtægter 15 (Bilag 1) samt Tillæg 1 (bilag 2).

Grundlaget for Ordensudvalgets virke er Dansk Sejlunions vedtægter 15 (Bilag 1) samt Tillæg 1 (bilag 2). Vejledning vedr. behandling af sager i DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG Formålet med denne vejledning er at give en fremstilling af, hvorledes en konkret sag behandles i DS Ordensudvalg, således at parterne

Læs mere

SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE. meddelt torsdag den 23. februar 2012

SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE. meddelt torsdag den 23. februar 2012 SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE meddelt torsdag den 23. februar 2012 i afskedigelsesnævnssag nr. FV2011.0110. Danmarks Lærerforening for A og B (advokat Peter Breum) mod Aabenraa Kommune (advokat Jørgen Vinding)

Læs mere

og Kristelig Fagforening.

og Kristelig Fagforening. Kapitel 1 Indledning 1 Aftalens parter og bindende virkning Stk. 1 Denne aftale er indgået mellem og Kristelig Fagforening og træder i kraft straks, den er underskrevet. Stk. 2 Denne aftale samt aftalerne

Læs mere

Overenskomst Muskelsvindfonden

Overenskomst Muskelsvindfonden Overenskomst Muskelsvindfonden Mellem Muskelsvindfonden og Dansk Journalistforbund (DJ) er indgået følgende overenskomst vedrørende løn- og arbejdsforhold for de ved Muskelsvindfonden fastansatte journalistiske

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 15. juli 2009 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Assens ApS Østergade 45 5610 Assens Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at klagerne ikke overholdt 6-dages fristen for fortrydelse

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

Vedtægt for Roskilde Kommunes borgerrådgiver

Vedtægt for Roskilde Kommunes borgerrådgiver Vedtægt for Roskilde Kommunes borgerrådgiver Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion 1. Roskilde Kommune har etableret en borgerrådgiverfunktion, som er forankret direkte

Læs mere

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1 OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. april 2001-29. februar 2004 2 Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens Område...

Læs mere

Klager. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. Torben Mikeli Olsen ApS Gilleleje Hovedgade 17 3250 Gilleleje

Klager. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. Torben Mikeli Olsen ApS Gilleleje Hovedgade 17 3250 Gilleleje 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klager ctr. Torben Mikeli Olsen ApS Gilleleje Hovedgade 17 3250 Gilleleje Nævnet har modtaget klagen den 22. februar 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede

Læs mere

Årsberetning 2014. (Uddrag)

Årsberetning 2014. (Uddrag) Årsberetning 2014 (Uddrag) 6.3 Kompetencespørgsmål Arbejdsrettens og de faglige voldgiftsretters kompetence er fastlagt i henholdsvis 9 11 og 21-22 i lov nr. 106 af 26. februar 2008, der som oven for nævnt

Læs mere

Dagligvarer udbringning uden betaling

Dagligvarer udbringning uden betaling Dagligvarer udbringning uden betaling Lov om social service 83 Praktiske opgaver i hjemmet. 1. Indledning 2. Kvalitetsstandard 3. Lovgrundlag og ankeafgørelse. 02 Den 1. august 2007 1 1. Indledning Indledning:

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført. 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Peter Schmidt ApS Øverødvej 11 2840 Holte Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse

Læs mere

------=--- NÆVNENES Hus. Tvistighedsnævnet KENDELSE

------=--- NÆVNENES Hus. Tvistighedsnævnet KENDELSE ------=--- NÆVNENES Hus Tvistighedsnævnet KENDELSE afsagt aftvistighedsnævnet den 20. september 2017 i sag 26.2017 A ved uddannelseskonsulent Morten Lehmann, 3F mod B under tvangsopløsning I sagens be

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat Henrik Andersen, København K.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat Henrik Andersen, København K. København, den 29. februar 2016 Sagsnr. 2015-1590/CBW 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat Henrik Andersen, København K. Klagens tema: [Klager] har

Læs mere