Uddannelsesstrategi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsesstrategi"

Transkript

1 Uddannelsesstrategi Indledning Siden Regionsrådets vedtagelse af Uddannelsesplan 2009 og igangsætning af en lang række udviklingsprojekter har der været flere forandringer på uddannelsesområdet. Den økonomiske krise har påvirket situationen for unge, dels i forhold til deres uddannelsesvalg, dels i forhold til deres muligheder for tilknytning til arbejdsmarkedet. Hvor det tidligere har været sådan, at Nordjylland har haltet bagefter på uddannelsesområdet, er der nu grundlag for at revidere dette billede. Andelen af unge i Nordjylland som forventes at opnå en ungdomsuddannelse er ifølge de nyeste opgørelser fra Undervisningsministeriet steget markant. Det betyder, at vi nu ligger højere end både de andre regioner og landsgennemsnittet. Den Regionale vækstredegørelse 2010 (Vækstforum Nordjylland) peger dog på nogle regionale udfordringer for uddannelses - og kompetenceniveauet i Nordjylland. For det første har regionen en lavere andel af beskæftigede inden for forskning og udvikling end andre regioner. For det andet peger Vækstredegørelsen på, at iværksætterkulturen er mindre udbredt i Nordjylland. Dermed bliver der særligt behov for at understøtte disse områder og således hjælpe til at kvalificere arbejdsstyrken i Nordjylland, sådan at virksomheder hvad enten det er offentlige eller private kan profitere af at have en arbejdsstyrke med højt uddannet arbejdskraft, der kan medvirke til at skabe innovation og vækst. 1. Nordjyllands udgangspunkt på uddannelsesområdet Finanskrisen har haft mange konsekvenser for Nordjylland. En af de positive er, at flere unge og voksne er blevet tilskyndet til at tage uddannelse et faktum som ses af de rekordhøje optagelsestal hele vejen op gennem i uddannelsessystemet. En af de negative konsekvenser er en kraftigt stigende arbejdsløshed især for unge mænd under 29 år og ofte uden uddannelse. En række af de analyser, som både Regionsrådet og Undervisningsministeriet har gennemført, peger da også på en lang række udfordringer med fortsat at hæve og videreudvikle uddannelsesniveauet i Nordjylland på trods af de sidste års fremgang inden for optaget i både ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser. Ungdomsuddannelse De nyeste profiltal viser, at 85,7 % af en nordjysk ungdomsårgang forventes at opnå en ungdomsuddannelse (Uni C). Der er således stadig et stykke vej til 95 % målsætningen, men andelen er en klar forbedring i forhold til 2008, hvor det til sammenligning var 83 % af en ungdomsårgang, der forventedes at få en ungdomsuddannelse. Udviklingen går således i den rigtige retning. Det er i højere grad pigerne, der forventes at få en ungdomsuddannelse end drengene. Der er således 88 % af pigerne mod 83,5 % af drengene. Der er ligeledes en stadig stigende tendens til, at det i højere grad er pigerne, der tager en gymnasial ungdomsuddannelse og dermed har større sandsynlighed for at tage en videregående uddannelse. Videregående uddannelse 48,3 % (Uni C) af de nordjyske unge forventes at opnå en videregående uddannelse. Det er en stigning i forhold til 2008 på ca. 3 %-point. Stigningen er primært sket for andelen af unge, der 1

2 forventes at opnå en lang og en mellemlang videregående uddannelse. Andelen af unge, der forventes at opnå en kort videregående uddannelse er konstant. De 48,3 % fordeler sig således: Korte videregående uddannelser (KVU): 5,6 % Mellemlange videregående uddannelser (MVU): 22,8 % Lange videregående uddannelser (LVU): 20 % Dermed er Region Nordjylland med den seneste udvikling ikke langt fra at opnå målet om, at 50 % af en ungdomsårgang skal have en videregående uddannelse. Det er positivt, at stigningen er sket for de lange videregående uddannelsers vedkommende. I 2010 har vi set rekordhøje søgetal til de videregående uddannelser i Nordjylland og Danmark generelt. Det må forventes, at stigningen i søgningen vil kunne registreres i profiltallene i Således er det ikke urealistisk, at Nordjylland vil nå 50 %-målsætningen i Der er dog også her meget stor forskel mellem kønnene. For pigernes vedkommende forventes 55,9 % at opnå en videregående uddannelse, mens det for drengenes vedkommende er 40,9 %. Dette kan skyldes, at drengene i langt højere grad end pigerne vælger en erhvervsfaglig ungdomsuddannelse, og kun 10 % læser videre efter en sådan. LVU 18,6 21,4 MVU 15,6 30,2 Drenge Piger KVU 4,3 6, Andel i % Som det ses af fordelingen herover, er der en lidt større andel af pigerne, der forventes at få en lang videregående uddannelse, mens der er en lidt større andel af drengene, som forventes at få en kort videregående uddannelse. Der hvor den afgørende forskel findes, er ift. de mellemlange videregående uddannelser. Det er hele 30 % af pigerne, som forventes at få en mellemlang videregående uddannelse, og godt 15 % af drengene. Det er altså her, den afgørende forskel imellem kønnene findes. Det kan skyldes, at de studerende på mange af de store mellemlange videregående uddannelser overvejende er kvinder f.eks. sygeplejerske-, pædagog- og læreruddannelsen. 2

3 Den stigning der er oplevet generelt i andelen af unge, der vælger at læse videre helt generelt, er dog fordelt ligeligt kønnene imellem. Den skæve kønsfordeling i uddannelserne er således ikke blevet værre eller bedre fra 2008 til 2009, men må betegnes som værende konstant. Udfordringer og muligheder Selvom der for Nordjylland tegner sig et aktuelt billede af, at det går i den rigtige retning for såvel ungdomsuddannelse som videregående uddannelse, er der stadig en række udfordringer, som kalder på løsninger. Analysen Unges veje gennem uddannelsessystemet i Nordjylland (Uni C) viser, at ca. 22 % af de unge (10 år efter afsluttet 9. klasse) ikke har opnået eller er i gang med en erhvervskompetencegivende uddannelse. I denne gruppe er drengene en smule overrepræsenterede, mens indvandrere og efterkommere samt børn fra uddannelsesfremmede miljøer er særligt overrepræsenterede. Den såkaldte restgruppe dækker over tre undergrupper: 1) Dem der ikke påbegynder en ungdomsuddannelse efter folkeskolen (3,8 %), 2) Dem der påbegynder en ungdomsuddannelse, men falder fra (11,2 %) 3) Dem der fuldfører en gymnasial ungdomsuddannelse, men aldrig får sig en erhvervskompetencegivende uddannelse (6,7 %). Den største gruppe udgøres af de unge, som er faldet fra en ungdomsuddannelse. Derfor er det en løbende udfordring og et løbende indsatsområde at øge fastholdelsen på uddannelserne og reducere frafaldet. Både Regionsrådet og Vækstforum har i efteråret 2010 igangsat ungeindsatser for disse grupper af unge. Regionsrådet har således igangsat en indsats, der har fokus på frafaldstruede unge, der er i gang med en ungdomsuddannelse, og Vækstforum har igangsat en indsats med fokus på de unge, som står uden for uddannelsessystemet og/eller beskæftigelse. Analysen viser ligeledes, at bl.a. uddannelsernes tilgængelighed og socioøkonomiske faktorer spiller en stor rolle i de unges chancer for at opnå en uddannelse. Dette giver nogle helt særlige udfordringer i Nordjylland, hvor der netop er mange geografiske yderområder med lav uddannelsesfrekvens, og store kommunale forskelle i hvilken type af uddannelse, de unge primært søger imod. Derudover får børn fra uddannelsesfremmede miljøer sjældnere en uddannelse end børn fra hjem, hvor forældrene selv har en uddannelse. Der ligger således et stort arbejde i at bryde den negative sociale arv. Dette gælder både for ungdomsuddannelser og for videregående uddannelser. Det kan særligt konstateres, at der er potentiale for at øge antallet af erhvervsuddannede, som vælger en videregående uddannelse, ligesom overgangen fra hhx og htx til videregående uddannelse kunne forøges. Vækstredegørelsen peger på, at man inden for uddannelsesområdet med fordel kunne støtte udvikling af de menneskelige ressourcer i retning af mere udvikling og forskning samt støtte uddannelsesaktiviteter, som kan understøtte en større grad af iværksætterkultur. Dermed lægges der også op til at understøtte uddannelsesmulighederne for unge med ambitioner inden for entrepreneurship og med fokus på mulighederne for at arbejde innovativt med tanke på Nordjyllands rolle i en globaliseret verden. Endnu en kilde til inspiration og grundlag for Regionsrådets strategi på uddannelsesområdet er Nordjysk Uddannelseskonference 2010, som blev afholdt i dagene 30. november-1. december. Konferencen var arrangeret af Region Nordjylland og bød på nogle yderst velbesøgte dage med 3

4 mange inspirerende oplæg fra forskere, uddannelsesinstitutioner, erhvervslivet m.fl. Det blev indledt med et uddannelsespolitisk topmøde, hvor der bl.a. blev diskuteret: - barrierer for uddannelse (med særligt fokus på geografi, mønsterbrydning og køn) - nødvendigheden af lokale uddannelsestilbud - fleksible uddannelser (således at arbejdsmarkedets behov kan matches) - samarbejde mellem vejledningssystemerne og samarbejde om opfølgning på elever, der er faldet fra - samarbejde mellem grundskolen, ungdomsuddannelserne og videregående uddannelser Af særlige temaer på konferencen skal nævnes Køn og Uddannelse, Kreativitet og innovation, Læse-, skrive- og matematikvanskeligheder, Erhvervsuddannelser og videregående uddannelser samt Uddannelses- og studievejledning redskaber til at træffe de rigtige valg. 2. Vision Ambitionen med Uddannelsesstrategien er fortsat at sætte et stærkt fokus på uddannelsesområdet i Nordjylland. Strategien tager afsæt i de langsigtede visioner, som Region Nordjylland har formuleret og forpligtet sig på. Den regionale udviklingsplan Mulighedernes Nordjylland tager også sit udgangspunkt i målsætningerne om, at 95 % får en ungdomsuddannelse og 50 % en videregående uddannelse. og formulerer på den baggrund visionen: Mere uddannelse til flere. Nordjylland skal være en uddannelsesregion med livslang læring til alle - uddannelse skal fremmes gennem hele livet, så langt lyst og evner rækker Nordjysk Uddannelseskonference 2010 blev også afholdt med denne vision som overordnet overskrift. I Den regionale Erhvervsudviklingsstrategi formuleres visionen, at Nordjylland skal videreudvikle sine traditioner gennem anvendelse af teknologi og talent til at blive en førende innovativ region, der sikrer balanceret vækst og fremgang i hele regionen. I den nyligt indgåede Partnerskabsaftale mellem Vækstforum og regeringen for perioden har uddannelsesområdet en helt særlig rolle gennem formuleringen af flagskibet, Uddannelse i Yderområder. Her er visionen bl.a., at uddannelse såvel ungdoms- som videregående uddannelse - skal være fleksibelt tilgængelig i hele Nordjylland. 3. Fokus og indsatsområder På baggrund af de nævnte udfordringer og allerede igangsatte aktiviteter samt med baggrund i den netop afholdte Nordjysk Uddannelseskonference foreslås følgende overordnede fokusområder i Uddannelsesstrategi : a) Barrierer for uddannelse b) Uddannelse i yderområder c) Overgange mellem uddannelser d) Innovation i uddannelse 4

5 a) Barrierer for uddannelse: Nordjylland er en region med store regionale forskelle, når det kommer til uddannelsesniveau og uddannelseskultur. For at sikre de unge lige muligheder foreslås følgende indsatsområder: Mønsterbrydende aktiviteter med særligt fokus på den kønsulighed, der kan ses på mange niveauer i uddannelsessystemet her kan fx både være tale om forskellene i drengenes og pigernes uddannelsesvalg og uddannelsesniveau, og om at drenge i højere grad end piger falder fra ungdomsuddannelser Tilrettelæggelse af undervisningen i en form, så denne er let tilgængelig, interessant og passer til elevens behov. Herunder eksempelvis at udvikle og udbrede mere fleksible undervisningsformer. Motivation og rekruttering til uddannelse o Rekruttering af unge fra grupper, som er mindre tilbøjelige til at tage uddannelse, herunder unge mænd og unge med uddannelsesfremmed baggrund. For at få flere fra denne gruppe i uddannelse er det vigtigt at udvikle et undervisnings- og læringsmiljø, som er i stand til at tiltrække og fastholde unge. Eksempelvis ved etablering af målrettet pædagogisk anvendelse af it i undervisningen som middel til at fremme elevernes læring. Løbende fokus på studiekompetencer: o Fokus på grundlæggende sprog- og matematikkompetencer o Fokus på de tosprogede elever og kontakten til deres forældre b) Uddannelse i yderområder: For at sikre at uddannelse er fleksibelt tilgængelig i hele Nordjylland foreslås følgende indsatsområder: Samarbejder på tværs af uddannelsesmiljøer o Større tilgængelighed af uddannelse og attraktive studiemiljøer i yderområderne i Region Nordjylland. Herunder eksempelvis tættere lokale samarbejder på tværs af især ungdomsuddannelserne med henblik på at sikre et tilstrækkeligt og varieret udbud af ungdomsuddannelser i hele Nordjylland. Øget anvendelse af fjernundervisning og fleksible undervisningsformer, som understøtter øget tilgængelighed til uddannelse og udvikle fleksible undervisnings- og læringsmiljøer. c) Overgange mellem uddannelser: For at øge andelen af unge, der påbegynder en videregående uddannelse, foreslås følgende indsatsområder: Etablere nye studieretninger på ungdomsuddannelserne o Studieretningerne kan ses som en del af en fødekæde, hvor de unge allerede på ungdomsuddannelserne stifter bekendtskab med fagligheden på en videregående uddannelse fx en af velfærdsuddannelserne eller andre typer videregående uddannelse. Dette vil øge de unges kendskab til velfærdsuddannelserne og dermed øge søgningen til disse. 5

6 Udvikling af nye tiltag, der vil skabe større fleksibilitet i overgangene mellem uddannelserne (horisontalt og vertikalt) såvel fra folkeskolen til ungdomsuddannelserne og fra ungdomsuddannelserne til videregående uddannelse. Dette kan fx være initiativer, som øger overgangen fra EUD til videregående uddannelse, især til de korte eller mellemlange videregående uddannelser. d) Innovation i uddannelse: Som nævnt i Vækstredegørelsen 2010 er der behov for udvikling af talenterne i regionen. Der findes i Nordjylland en række dygtige unge, som skal bevare deres nysgerrighed og videbegær. Det er unge, som er meget vigtige for Nordjylland, da det bl.a. er disse unge, der skal være med til at sikre regionens vækst fremover, ved at Nordjylland kan tilbyde såvel højtuddannet som specialiseret arbejdskraft og derved tiltrække vidensbaserede virksomheder til regionen, som har behov for disse kompetencer. For at understøtte dette foreslås, at der formuleres disse indsatsområder over for denne gruppe af unge: globalisering og internationalisering entrepreneurship og innovation indstiftelse af Nordjysk Innovationspris Verden bliver mindre, men samtidig mere kompliceret. Globaliseringen forstærker økonomisk, politisk og kulturel integration, og dette påvirker også borgerne i Nordjylland. Indsatsen skal være med til at sikre, at de nordjyske elever og studerende bliver kvalificerede til at klare sig i internationale miljøer. Internationalisering tænkes i denne forbindelse som en dimension i undervisningens indhold. Det kan eksempelvis være inden for de samfundsvidenskabelige områder, sprog og kultur, oplevelsesøkonomi, teknologi og it eller inden for erhvervsskolernes hovedområder. På Nordjysk Uddannelseskonference 2010 blev der i workshoppen Kreativitet og innovation i uddannelser sat fokus på netop nogle af disse elementer. Både med gode eksempler på, hvordan man kan motivere elever til at tænke mere kreativt, hvordan man tilrettelægger mere innovative uddannelsesforløb samt hvorledes et styrket samarbejde med erhvervslivet kan være med til at udfordre de elever, der har iværksætter-tanker, og som samtidig er med til at konkretisere undervisningen for de elever, der har behov for en mere anvendelsesorienteret tilgang. Det foreslås endvidere at afsætte en ramme på 0,5 mio. kr. til oprettelse af en Nordjysk Innovationspris. Konceptet udvikles i samarbejde med relevante parter i løbet af foråret Uddannelsespuljen støttekriterier m.m. Der er i alt for årene 2010 og 2011 afsat 28 mio. kr. til udviklingsinitiativer og -projekter på uddannelsesområdet. Hertil kommer en ekstrabevilling på 5,4 mio. kr. til en særlig indsats over for praktikpladssituationen, som i foråret 2010 blev bevilget til projektet Praktikpladsjagten. Efter forudgående drøftelser i Det rådgivende Udvalg for Regional Udvikling besluttede Regionsrådet 15. juni 2010 at anvende dele af budgettet på følgende måde: 7,8 mio. kr. til en særlig ungeindsats for frafaldstruede unge 2,5 mio. kr. til Brobygning, Uddannelseskonference og analyser i 2010 Samt at de øvrige midler på 17,7 mio. kr. skulle anvendes til en samlet stor udmøntning primo 2011 med udgangspunkt i fokus- og indsatsområder for Uddannelsesstrategien. 6

7 Regionsrådet har ifølge lovgivningen mulighed for at yde tilskud til statsligt, selvejende institutioner, der udbyder almene og erhvervsrettede ungdomsuddannelser samt almene voksenuddannelser. Tilskuddet kan ydes til uddannelsesinstitutioners udviklingsaktiviteter, der opfylder visioner og indsatser i den regionale udviklingsplan, Regionsrådets uddannelsesstrategi samt Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi, herunder Partnerskabsaftalen med regeringen. Der skal således være tale om udviklingsprojekter; der kan ikke gives støtte til driftsopgaver. Det følger også af lovgivningen, at det er ungdomsuddannelserne, der er ansøgningsberettigede projektholdere, dog således at de kan inddrage andre relevante samarbejdspartnere i projektet. Uddannelser, der kan søges tilskud til, er: Studentereksamen, højere forberedelseseksamen, højere handelseksamen, højere teknisk eksamen, grundforløbene i erhvervsuddannelserne, grunduddannelse til landmand, de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser, almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne. Kriterier for udvælgelse af projekter: Projektet skal have et regionalt perspektiv samt: a) understøtte Den regionale Udviklingsplan: Mulighedernes Nordjylland, afsnittet om Kompetenceløft Nordjylland og b) supplere Partnerskabsaftalen mellem Regeringen og Vækstforum Projektet skal understøtte mindst ét af følgende overordnede mål 1 : 95 % skal gennemføre en ungdomsuddannelse 50 % skal gennemføre en videregående uddannelse Endvidere skal projektet fremme ét eller flere af følgende temaer: - Barrierer for uddannelse - Uddannelse i yderområder - Overgange mellem uddannelser - Innovation i uddannelse Se uddybning af fokusområderne i afsnit 3. Følgende kriterier inddrages ligeledes i vurderingen af ansøgninger: Relevans i forhold til Uddannelsesstrategiens fokus- og indsatsområder Tværgående projekter, hvor der arbejdes på tværs af fx skoler og/eller institutionstyper samt uddannelsesniveauer, herunder med andre relevante aktører som fx erhvervslivet Organisering via partnerskaber (fx mellem offentlige og private aktører) Geografisk spredning i regionen (fx at tiltaget er bredt funderet geografisk) Projektets størrelse: Minimum projektbudget på kr. Inddrage erfaringer fra hidtidige uddannelsespuljeudmøntninger (2007, 2009 og 2010) Bæredygtighed efter projektets afslutning Projektet skal formulere resultatmål og effektmål samt angive, hvorledes disse evalueres Evaluering og mangfoldiggørelse / formidling af resultaterne til andre Alle projektet skal være påbegyndt i Flerårige projekter skal være afsluttet senest d. 1. august 2014 Minimum selvfinansieringsgrad på 25 % af det samlede projektbudget 1 Der er her ikke tale om en prioriteret rækkefølge. Hverken hvad angår mål, kriterier for udvælgelse eller temaer. 7

8 Administrationen udarbejder en specifik vejledning til ansøgere og står til rådighed i projektmodningsprocessen. I forbindelse med tildeling af tilskudsmidler i 2011 foreslås følgende proces: Det rådgivende udvalg drøfter ansøgningerne og afgiver anbefaling til Forretningsudvalget, der indstiller ansøgningerne til tilsagn / afslag til Regionsrådet. Efter Regionsrådets beslutning udarbejder administrationen henholdsvis tilsagns- eller afslagsskrivelser til ansøgerne samt udarbejder kontrakt til tilskudsmodtagne projekter. Tidsplan Tidslinie for ansøgning og udmøntning af Uddannelsespuljen 2011 Informationsmøde/ Ansøgningsfrist Udvalgsbehandling Tilsagn/afslag Inspirationsmøde 20. januar februar april 2011 RR maj

Det kompetente Nordjylland

Det kompetente Nordjylland Beskrivelse af indsatsområde til den regionale udviklingsplan RUP2012 Det kompetente Nordjylland Regional Udviklingsplan 2012 Beskrivelse af indsatsområdet Det kompetente Nordjylland Region Nordjylland

Læs mere

Uddannelsesstrategi 2012-2013

Uddannelsesstrategi 2012-2013 Uddannelsesstrategi 2012-2013 Uddannelsesstrategi 2012-2013 Disposition: 1. Indledning 2. Vision 3. Udfordringer og muligheder 4. Fokus- og indsatsområder 5. Uddannelsespuljen økonomi og tidsplaner Appendiks

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Uddannelses- strategi

Uddannelses- strategi Uddannelsesstrategi 2 I hænderne holder du et vigtigt redskab til at bygge Næstveds fremtid Fremtiden skal bygges med teknologi, med værktøj, med fingerfærdighed og med kloge hoveder. Fremtiden skal bygges

Læs mere

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk 2 Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Vedtaget af Regionsrådet den 21. januar 2009 Denne folder fortæller

Læs mere

REGION SYDDANMARKS UDDANNELSES- STRATEGI

REGION SYDDANMARKS UDDANNELSES- STRATEGI REGION SYDDANMARKS UDDANNELSES- STRATEGI 2012-15 uddannelser i verdensklasse VERDENS Side 2 Uddannelsesstrategi 14% af de 18-19-årige har utilstrækkelige læse- og/ eller matematikkundskaber. Der er således

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 5 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Innovation, iværksætteri og talenter på ungdomsuddannelser Udfordring Den regionale vækst og udviklingsstrategi adresserer

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010. Sag nr. 5. Emne: Uddannelsesprojekter. 4 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010. Sag nr. 5. Emne: Uddannelsesprojekter. 4 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010 Sag nr. 5 Emne: Uddannelsesprojekter 4 bilag Koncern Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til: Telefon 4820 5000 Direkte 4820

Læs mere

Uddannelse i Region Midtjylland

Uddannelse i Region Midtjylland Uddannelse i Region Midtjylland - uddannelsespolitik som led i vækst og udvikling Pia Fabrin, 12. august 2015 www.regionmidtjylland.dk Uddannelse i Region Midtjylland Uddannelsessystemet i Region Midtjylland

Læs mere

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Denne publikation er en del af Region s årlige uddannelsesindblik. I denne publikation beskrives

Læs mere

Implementering af dele af Uddannelsesstrategien fokusområdet Forankring, konceptudvikling og udbredelse af effektfulde tidligere indsatser

Implementering af dele af Uddannelsesstrategien fokusområdet Forankring, konceptudvikling og udbredelse af effektfulde tidligere indsatser Bilag 1 Implementering af dele af Uddannelsesstrategien 2012 - fokusområdet Forankring, konceptudvikling og udbredelse af effektfulde tidligere indsatser I Uddannelsesstrategien 2012-2013 blev der peget

Læs mere

Regional Udvikling Uddannelsesplan 2015-2018

Regional Udvikling Uddannelsesplan 2015-2018 Regional Udvikling Uddannelsesplan 2015-2018 INDHOLD 1 Indledning 2 Vision, principper og mål 3 Nordjyllands udgangspunkt 4 Fokusområder 5 Øvrige udviklingstiltag 6 Aktiviteter for 2015 og 2016 10 Midler

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 5 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Styrket regional indsats for erhvervsuddannelse for voksne i Region Sjælland (EUV for 25-30 årige) Udfordring For at kunne

Læs mere

UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Uddannelse Uddannelsesniveauet i Region

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

Vejledning til ansøgere og projektholdere i Uddannelsespuljen

Vejledning til ansøgere og projektholdere i Uddannelsespuljen Vejledning til ansøgere og projektholdere i Uddannelsespuljen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Når du vil ansøge Uddannelsespuljen... 4 2.1 Hvem kan ansøge og til hvad?... 4 2.2 Uddannelsespuljens

Læs mere

Skitse Region Syddanmarks Uddannelsesstrategi

Skitse Region Syddanmarks Uddannelsesstrategi Skitse Region Syddanmarks Uddannelsesstrategi 2012 15 1 Forord Forord v. Carl Holst Hvorfor skal vi satse på uddannelse? Det er både et middel til det gode liv for den enkelte og en nødvendig forudsætning

Læs mere

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Dato 07.05.14 Dok.nr. 46908-14 v2 Sagsnr. 14-3053 Ref. lcor Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Titel Baggrund Faglært til fremtiden Varde Kommune (der kan findes et nyt navn) I marts måned 2014

Læs mere

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING CAMPUS NAKSKOV CAMPUS NAKSKOV BAGGRUND Lolland Kommune og uddannelsesinstitutionerne i Nakskov Uddannelsescenter står overfor tre store fælles udfordringer på uddannelsesområdet: 1. Befolkningens uddannelsesniveau

Læs mere

Uddannelsesteam i Regional Udvikling. Oplæg til RUF den

Uddannelsesteam i Regional Udvikling. Oplæg til RUF den Uddannelsesteam i Regional Udvikling Oplæg til RUF den 9.11.09 1 Fokuspunkter i dag Hvad er regionens rolle og vision på uddannelsesområdet? 2 Hvad er udfordringerne? Hvad gøre vi i fællesskab? Fokus på

Læs mere

Regionsrådets Uddannelsesplan

Regionsrådets Uddannelsesplan Regionsrådets Uddannelsesplan 2015 2018 1. Indledning Med Uddannelsesplan 2015 2018 ønsker Regionsrådet i Nordjylland at bevare et fortsat stærkt fokus på uddannelses- og kompetenceområdet. Nordjylland

Læs mere

UDKAST Syddansk Uddannelsesaftales handlingsplan

UDKAST Syddansk Uddannelsesaftales handlingsplan UDKAST Syddansk Uddannelsesaftales handlingsplan 2014-15 1 Forord v. Mogens Kragh Andersen, formand for styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale 2 Syddansk Uddannelsesaftale Hvad er Syddansk Uddannelsesaftale?

Læs mere

Uddannelse til alle unge 16-30 år

Uddannelse til alle unge 16-30 år Uddannelse til alle unge 16-30 år Indledning Motivation og hovedbudskab Regeringen har sat som mål at 95 % af en ungdomsårgang skal have (mindst) en ungdomsuddannelse i 2015. Førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne

Læs mere

1. Tilbuds-beskrivelse

1. Tilbuds-beskrivelse Bilag 1. Ungesporet forbedring af og øget sammenhæng mellem udskoling og ungdomsuddannelser så flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse. Introduktion. 1. Tilbuds-beskrivelse Gladsaxe Kommune og Gentofte

Læs mere

Seminar om regional læringsstrategi 12. september 2007

Seminar om regional læringsstrategi 12. september 2007 Seminar om regional læringsstrategi 12. september 2007 Kommunerne og den regionale læringsstrategi Per B. Christensen, Børne- og Kulturdirektør, Næstved Kommune Udfordringer i Sjælland Uddannelsesniveauet

Læs mere

Infomøde om: - Pulje til Kvalificeret arbejdskraft - Pulje til Social inklusion. Vejle, 25. marts 2015

Infomøde om: - Pulje til Kvalificeret arbejdskraft - Pulje til Social inklusion. Vejle, 25. marts 2015 Infomøde om: - Pulje til Kvalificeret arbejdskraft - Pulje til Social inklusion Vejle, 25. marts 2015 1 PROGRAM 1. Velkomst 2. Vækstforum: Handlingsplan, mål og kriterier 3. Socialfonden 2014-20 rammer,

Læs mere

Til godkendelse i Regionsrådet 12. december 2011

Til godkendelse i Regionsrådet 12. december 2011 UDKAST Til godkendelse i Regionsrådet 12. december 2011 Syddansk uddannelsesaftales handlingsplan 2012-13 Aftalens parter Region Syddanmark Kommunerne i Syddanmark Ungdommens Uddannelsesvejledning Produktionsskolerne

Læs mere

Uddannelsesråd Lolland-Falster

Uddannelsesråd Lolland-Falster STRATEGI Uddannelsesråd Lolland-Falster UDDANNELSESRÅD LOLLAND-FALSTER 2016 INDLEDNING Uddannelse og uddannelsesinstitutioner har afgørende betydning for landsdelen; De understøtter erhvervslivets adgang

Læs mere

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger Uddrag af rapporten Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet - Værdier, interesser og holdninger Hvem vælger hvad? Unge, der vælger EUD, ser uddannelsen som middel til at komme ud på arbejdsmarkedet

Læs mere

Vækst og valgmuligheder

Vækst og valgmuligheder N O T A T Til Folketingets Uddannelsesudvalg Vækst og valgmuligheder - regional uddannelsesdækning under fremtidig institutionsstruktur for ungdomsuddannelser 07-12-2010 Sag nr. 09/3091 Dokumentnr. 61199/10

Læs mere

Profilmodel 2011 på regioner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2011 på regioner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 11 på regioner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Opsummering Profilmodel 11 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne

Læs mere

UDKAST: Notat om samarbejdet mellem Vækstforum og Det Regionale Beskæftigelsesråd i Midtjylland

UDKAST: Notat om samarbejdet mellem Vækstforum og Det Regionale Beskæftigelsesråd i Midtjylland Vækstforum UDKAST: Notat om samarbejdet mellem Vækstforum og Det Regionale Beskæftigelsesråd i Midtjylland Beskæftigelsesregion Midtjylland Dato 16. november 2012 Sag Anledning Forretningsudvalget for

Læs mere

MSK Strategi

MSK Strategi Indhold Mission... 2 Vision... 2 Styrkepositioner... 3 Indsatsområder i strategien... 4 Vision for uddannelse... 5 Vision for forskning og udvikling... 6 Vision for relations- og videnssamarbejde... 7

Læs mere

Markant fremgang blandt de unge i boligområder med boligsociale helhedsplaner

Markant fremgang blandt de unge i boligområder med boligsociale helhedsplaner Dansk/vestlig Efterkommer Indvandrer Dansk/vestlig Efterkommer Indvandrer Dansk/vestlig Efterkommer Indvandrer Markant fremgang blandt de unge i boligområder med boligsociale helhedsplaner 1. Indledning

Læs mere

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce Præsentation af FastholdelsesTaskforce Præsentation Modelskoler FastholdelsesTaskforcen samarbejder med mindst ti erhvervsskoler om øget kvalitet i den pædagogiske ledelse og den pædagogiske praksis i

Læs mere

Afstand har betydning for gennemførelse af en ungdomsuddannelse

Afstand har betydning for gennemførelse af en ungdomsuddannelse A N A L Y S E 12-01-2011 Afstand har betydning for gennemførelse af en ungdomsuddannelse Analysens hovedpointer: - Nye tal viser, at transportafstand har betydning for, om unge får en ungdomsuddannelse

Læs mere

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder.

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder. UDKAST Handlingsplan 2012-2013 - Videregående uddannelser Indledning Kompetenceparat 2020 er en langsigtet satsning med det formål at hæve kompetenceniveauet markant i regionen frem mod 2020, gennem en

Læs mere

AU indsatsområde: Skabe uddannelser og studiemiljø af høj kvalitet baseret på innovative læringsmiljøer

AU indsatsområde: Skabe uddannelser og studiemiljø af høj kvalitet baseret på innovative læringsmiljøer AU indsatsområde: Skabe uddannelser og studiemiljø af høj kvalitet baseret på innovative læringsmiljøer Strategiske AU s mål er ift. 2011 at opnå derfor have kvalitetssikring af uddannelser på opnå fuld

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne 9. og 1. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsne og 1. klasse 213 Af Tine Høtbjerg Henriksen Opsummering Dette notat beskriver tilmeldingerne til ungdomsne og 1. klasse, som eleverne i 9. og 1. klasse

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Ungdomsuddannelsesniveau 1990 1995 2000 2001 2002 2003. Med ungdomsuddannelse 77,0 81,5 82,8 80,6 79,5 80,3

Ungdomsuddannelsesniveau 1990 1995 2000 2001 2002 2003. Med ungdomsuddannelse 77,0 81,5 82,8 80,6 79,5 80,3 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om de gymnasiale uddannelser i tal 1 1. Baggrund De

Læs mere

Retningslinjer for anvendelsen af koder til afholdelseskategorier med bilag

Retningslinjer for anvendelsen af koder til afholdelseskategorier med bilag Retningslinjer for anvendelsen af koder til afholdelseskategorier med bilag Version: 3.0 Den 21. januar 2011 NOTAT 21. januar 2011 J.nr. 2009-0008415 Vejledning til registrering af vejlednings- og opkvalificeringsindsatsen

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

Strategi 2015 2016 STRATEGI 2015-16 PEJLEMÆRKER OG MÅL. Indholdsfortegnelse

Strategi 2015 2016 STRATEGI 2015-16 PEJLEMÆRKER OG MÅL. Indholdsfortegnelse STRATEGI 2015-16 Strategi 2015 2016 PEJLEMÆRKER OG MÅL Indholdsfortegnelse Forord 2 1.0 Strategiske pejlemærker 3 2.0 Strategiske mål 7 3.0 Proces for ZBC Strategi 11 Forord Det handler om stolthed, begejstring,

Læs mere

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Oplæg ved Jens Chr. Sørensen Møde i Vækstforum for Region Hovedstaden 8. september 2006 Oversigt over oplæg Hvad skal erhvervsudviklingsstrategien?

Læs mere

Bilag 1 - Forslag til administrationsgrundlag for anvendelse af uddannelsesmidlerne i 2014

Bilag 1 - Forslag til administrationsgrundlag for anvendelse af uddannelsesmidlerne i 2014 Bilag 1 - Forslag til administrationsgrundlag for anvendelse af uddannelsesmidlerne i 2014 Formålet med forslaget til administrationsgrundlaget for uddannelsesområdet er at danne en ramme om udmøntningen

Læs mere

Mogens Kragh Andersen. Formand for styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale 22-01-12

Mogens Kragh Andersen. Formand for styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale 22-01-12 Mogens Kragh Andersen Formand for styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale 1 22-01-12 Region Syddanmarks Uddannelsesstrategi Regionsrådet har vedtaget Region Syddanmarks uddannelsesstrategi 2012-15,

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Kort og godt. om udviklingen af ungdomsuddannelsernes institutionsstruktur INSTITUTIONSSTRUKTUR

Kort og godt. om udviklingen af ungdomsuddannelsernes institutionsstruktur INSTITUTIONSSTRUKTUR Kort og godt om udviklingen af ungdomsuddannelsernes institutionsstruktur INSTITUTIONSSTRUKTUR 1 Indledning Danmark skal ruste sig til at udnytte mulighederne i den globale økonomi. Derfor er den helt

Læs mere

Hornbæk Skole Randers Kommune

Hornbæk Skole Randers Kommune Hornbæk Skole Randers Kommune Udfordring 1: Folkeskolen for alle børn I Randers Kommune er vi udfordret af, at der på distriktsskolerne ikke eksisterer deltagelsesmuligheder for alle børn, idet der fortsat

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Udmøntning af uforbrugte midler fra globaliseringspuljen i 2007. (5. november 2008)

Udmøntning af uforbrugte midler fra globaliseringspuljen i 2007. (5. november 2008) Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative) Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Udmøntning af uforbrugte midler fra globaliseringspuljen i 2007. (5. november 2008) 2

Læs mere

Bedre ungdomsuddannelser

Bedre ungdomsuddannelser Bedre ungdomsuddannelser - en forudsætning for regional vækst og udvikling Bedre ungdomsuddannelser - en forudsætning for regional vækst og udvikling Regionerne og de regionale vækstfora har via målrettede

Læs mere

Forslag. Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L Forslagsnummer Folketinget -NaN Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser

Læs mere

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518 Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518 Indstilling: Indstilles til tilskud X Indstilles med forbehold Indstilles til afslag Projektdata: Ansøgers navn Selandia, Center for Erhvervsrettet uddannelse

Læs mere

Resumée. Uddannelsesparath ed og de unges overgang til ungdomsuddannels e. Analyse af det samlede ungdomsuddannelsesområde Juni 2011

Resumée. Uddannelsesparath ed og de unges overgang til ungdomsuddannels e. Analyse af det samlede ungdomsuddannelsesområde Juni 2011 Resumée é Uddannelsesparath ed og de unges overgang til ungdomsuddannels e Analyse af det samlede ungdomsuddannelsesområde Juni 2011 2 RESUMÉ af Uddannelsesparathed og de unges overgang til ungdomsuddannelse

Læs mere

STATUS PÅ UDDANNELSESPLAN 2016

STATUS PÅ UDDANNELSESPLAN 2016 STATUS PÅ UDDANNELSESPLAN 2016 Oktober 2016 Formål med uddannelsesplanen Uddannelsesplan 2016 skal: Bidrage til at flere unge gennemfører en erhvervskompetencegivende uddannelse, så uddannelsesniveauet

Læs mere

Regionens og kommunernes opgaver på uddannelsesområdet

Regionens og kommunernes opgaver på uddannelsesområdet Halsnæ Regional Udviklingsplan 2012 Uddannelse Regionens og kommunernes opgaver på uddannelsesområdet Regionen har en rolle i forhold til at facilitere et bredt samarbejde regionalt mellem kommuner og

Læs mere

Analyse 18. december 2014

Analyse 18. december 2014 18. december 214 Unge efterkommere med ikke-vestlig baggrund halter stadig efter danskere i uddannelsessystemet Af Kristian Thor Jakobsen og Christoffer Jessen Weissert Unge med ikke-vestlig baggrund klarer

Læs mere

Analyse om nye udfordringer for VUC fokus på almen voksenuddannelse. Af Julie Kock Clausen, konsulent i VUC Videnscenter, VUC Sekretariatet

Analyse om nye udfordringer for VUC fokus på almen voksenuddannelse. Af Julie Kock Clausen, konsulent i VUC Videnscenter, VUC Sekretariatet Analyse om nye udfordringer for VUC fokus på almen voksenuddannelse Af Julie Kock Clausen, konsulent i VUC Videnscenter, VUC Sekretariatet VUC Videnscenter er sat i verden for at tilvejebringe ny viden

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Hjørring Kommune og UCN. Hjørring Kommune. uc:n. Uddannelse i virkeligheden

Partnerskabsaftale mellem Hjørring Kommune og UCN. Hjørring Kommune. uc:n. Uddannelse i virkeligheden Partnerskabsaftale mellem og UCN uc:n u r n im Partnerskabsaftale mellem og UCN 1 Indledning For at fremme fælles interesser indgår og UCN en partnerskabsaftale for perioden 1. april 2016-1. april 2018.

Læs mere

PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING

PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING Vision Med frikommuneforsøget ønsker vi at sikre alle unge i Odsherred kommune uddannelse. En uddannelse er den eneste måde at øge sine beskæftigelsesmuligheder

Læs mere

LO s forslag til særlig indsats mod ungdomsarbejdsløshed

LO s forslag til særlig indsats mod ungdomsarbejdsløshed 20. maj 2009 LO s forslag til særlig indsats mod ungdomsarbejdsløshed Udviklingen i ungdomsarbejdsløsheden 2008-2009 Sammenlignet med andre europæiske lande har Danmark gennem en lang periode haft en historisk

Læs mere

Science. strategi. for Esbjerg Kommune

Science. strategi. for Esbjerg Kommune Science strategi for Esbjerg Kommune ENERGI MILJØ INNOVATION NATURVIDENSKAB Forord Med sciencestrategien vil Esbjerg Kommune skabe de bedste rammer for læring gennem hele livet. Vi ønsker især at have

Læs mere

Opfølgningsplan. hhx. Frafald Overgang til videregående uddannelse

Opfølgningsplan. hhx. Frafald Overgang til videregående uddannelse Opfølgningsplan hhx Frafald Overgang til videregående uddannelse 2015 Opfølgningsplan Analyse Frafald Skolen har konstateret, at der har været et stort frafald for de seneste 3 årgange af HHX-elever. Der

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 194 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 194 Folketinget 2009-10 Til lovforslag nr. L 194 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2010 Forslag til Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt forskellige andre love

Læs mere

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse?

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Reformen af erhvervsuddannelserne er et paradigmeskift, som lægger op til en ny kvalitetsdagsorden med fokus på folkeskolens uddannelsesparate elever,

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK Marts 2017 Udarbejdet af Opgaveudvalget Erhvervspolitik for Gentofte Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2017 Layout: Rosendahls a/s Downloades på:

Læs mere

Det erhvervsrettede uddannelseslab

Det erhvervsrettede uddannelseslab Det erhvervsrettede uddannelseslab Forsker og praktikerkonference 19.04.2012 Det Erhvervsrettede Uddannelseslaboratorium Stedet hvor vi eksperimenterer Hvem er Det Erhvervsrettede Uddannelseslab- Uddannelsesinstitutioner.

Læs mere

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig 1 De unge skal have en uddannelse - det betaler sig 2 debatoplægget kan downloades på kl.dk/unge 3 De unge skal have en uddannelse det betaler sig Det koster penge, at mange unge i vores samfund ikke får

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 2 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplan 2016... 4 Den aktuelle situation på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012?

Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012? Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012? GL og Gymnasieskolernes Rektorforening følger de elever, der bestod en ungdomsuddannelse i 2008 på baggrund af dataudtræk fra Danmark

Læs mere

Profilmodel 2014 Højest fuldførte uddannelse

Profilmodel 2014 Højest fuldførte uddannelse Profilmodel 2014 Højest fuldførte uddannelse En fremskrivning af en ungdomsårgangs højeste fuldførte uddannelse Profilmodel 2014 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang vil uddanne sig i løbet

Læs mere

"Målsætning og samarbejde med Erhvervsskolerne

Målsætning og samarbejde med Erhvervsskolerne Skoleudvalgsmøde tirsdag d. 16. maj 2017 "Målsætning og samarbejde med Erhvervsskolerne Centerleder UU Ole Ervolder Samarbejde erhvervsuddannelser I 2020 skal 25% vælge EUD/EUX direkte fra 9./10. klasse

Læs mere

Sammensætning Medlemmerne af Det Nationale IT Kompetence Board skal bestå af folk med viden om og legitimitet indenfor IT arbejdsmarkedet

Sammensætning Medlemmerne af Det Nationale IT Kompetence Board skal bestå af folk med viden om og legitimitet indenfor IT arbejdsmarkedet En samlet strategi for Danmarks Digitale Kompetencer IT Branchen, Prosa og IDA anbefaler, at der etableres en samlet strategi for Danmarks Digitale Kompetencer og nedsættes et Nationalt IT Kompetence Board,

Læs mere

Viden og uddannelse i EU 2020 strategien

Viden og uddannelse i EU 2020 strategien 09-1411 - ersc - 21.04.2010 Kontakt: - ersc@ftf.dk@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Viden og uddannelse i EU 2020 strategien Uddannelse, videnudvikling og innovation spiller en afgørende rolle i Kommissionens

Læs mere

Ansøgningsskema. Brobygning styrkelse af indslusning til og fastholdelse af en erhvervsuddannelse. Idrætshøjskolen Århus

Ansøgningsskema. Brobygning styrkelse af indslusning til og fastholdelse af en erhvervsuddannelse. Idrætshøjskolen Århus Ansøgningsskema 1 Projektets titel Brobygning styrkelse af indslusning til og fastholdelse af en erhvervsuddannelse 2 Højskolen Navn: Idrætshøjskolen Århus 4 Baggrund fyldig beskrivelse påkrævet Idrætshøjskolen

Læs mere

Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job

Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job Ungepakke August 2012 Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job Siden sommeren 2008 har Danmark været ramt af en omfattende økonomisk krise. Mange unge har mistet deres job under krisen.

Læs mere

Udvikling af unge- og campusmiljø i Høje-Taastrup Kommune

Udvikling af unge- og campusmiljø i Høje-Taastrup Kommune Udvikling af unge- og campusmiljø i Høje-Taastrup Kommune Sagstype: Åben Type: 17.4 UTA-udvalg Sagsnr.: 16/6952 Baggrund Høje-Taastrup Kommune ønsker at arbejde målrettet på at få flere unge til at gennemføre

Læs mere

Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation

Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation Dagsorden Mødedato: Mandag den 28. september 2015 Mødetidspunkt 9:00 : Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.1.17/rådhuset Jens Rohde, Mette Nielsen, Niels Dueholm, Stine Damborg, Åse

Læs mere

Region Midtjylland. Udpegning af repræsentanter til bestyrelser på uddannelsesinstitutioner under Undervisningsministeriet

Region Midtjylland. Udpegning af repræsentanter til bestyrelser på uddannelsesinstitutioner under Undervisningsministeriet Region Midtjylland Udpegning af repræsentanter til bestyrelser på uddannelsesinstitutioner under Undervisningsministeriet Bilag til Regionsrådets møde den 10. januar 2007 Punkt nr. 5 REGION MIDTJYLLAND

Læs mere

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats 2018 LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats ET ARBEJDSMARKED I VÆKST Arbejdsmarkedet i Danmark har i en årrække været i fremgang. Fra efteråret 2013 er beskæftigelsen steget med ca.

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og IBC Birkemosevej 1 6000 Kolding www.ibc.dk 2. Aftaleperiode og opsigelse Rammeaftalen gælder for

Læs mere

Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer

Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer Maj 2015 Dette notat er en oversigt over aktuelle indsatser og initiativer, som parterne bag netværket En fælles ungeindsats

Læs mere

CASEBESKRIVELSE UDVIKLING MED UDSIGT

CASEBESKRIVELSE UDVIKLING MED UDSIGT 30. september 2010 CASEBESKRIVELSE UDVIKLING MED UDSIGT Emne: Case Udvikling med udsigt. Bilag: 1. Præsentation (PowerPoint) af projektet Udvikling med udsigt. 2. Præsentationsfilm Udvikling med udsigt

Læs mere

Nye erhvervspolitiske satsninger i Region Syddanmark

Nye erhvervspolitiske satsninger i Region Syddanmark Nye erhvervspolitiske satsninger i Syddanmark Udviklingsdirektør Mikkel Hemmingsen Syddanmark Odense, den 22. september 2008 Den regionalpolitiske vækstredegørelse Vækstredegørelsen sætter udfordringen

Læs mere

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Pigerne er generelt bedre end drengene til at bryde den sociale arv. Og mens pigerne er blevet bedre til at bryde den sociale arv i løbet af de seneste

Læs mere

Projekter igangsat under Regionsrådets Uddannelsespulje 2009.

Projekter igangsat under Regionsrådets Uddannelsespulje 2009. Projekter igangsat under Regionsrådets Uddannelsespulje 2009. Regionsrådet udmøntede for første gang Uddannelsespuljemidler i 2007. Dengang blev 22 projekter med vidt forskelligt indhold aktører igangsat.

Læs mere

Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber.

Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber. Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber. Vejle, 4. april 2017 1 PROGRAM Velkomst og introduktion Flere veje til kvalificeret

Læs mere

Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet

Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet Regionsrådet Politisk valgt Valg I november 2009 41 medlemmer Carl Holst (V) 2 1 region - 22 kommuner Areal: 12,191 km 2 Indbyggertal: 1,2 millioner 3

Læs mere

Ny Nordisk Skole et forandringsprojekt for dagtilbud og uddannelser

Ny Nordisk Skole et forandringsprojekt for dagtilbud og uddannelser Ny Nordisk Skole et forandringsprojekt for dagtilbud og uddannelser 1. Indledning Børne- og uddannelsessystemet kan ikke alene forandres gennem politisk vedtagne reformer. Hvis forandringerne for alvor

Læs mere

Strategi for udvikling af fag og uddannelse

Strategi for udvikling af fag og uddannelse Vedtaget version november 2013 Strategi for udvikling af fag og uddannelse Uddannelse skal sikre, at HK eren får jobbet. Kompetenceudvikling skal sikre, at HK eren er attraktiv og udvikles i jobbet. Faget

Læs mere

Uddannelse og integration. Oplæg ved integrationsdag 9. januar 2008 Lars Haagen Pedersen

Uddannelse og integration. Oplæg ved integrationsdag 9. januar 2008 Lars Haagen Pedersen Uddannelse og integration Oplæg ved integrationsdag 9. januar 08 Lars Haagen Pedersen Det går bedre Markant forbedring i voksne indvandreres integration på arbejdsmarkedet gennem de seneste år En betydeligt

Læs mere

10. klasse på NEXT NEXT Juni Indgangen til hele paletten af ungdomsuddannelser

10. klasse på NEXT NEXT Juni Indgangen til hele paletten af ungdomsuddannelser 10. klasse på NEXT NEXT 2020 Juni 2017 Indgangen til hele paletten af ungdomsuddannelser Indgangen til hele paletten af ungdomsuddannelser - 10. klasse på NEXT Uddannelse Den teknologiske udvikling betyder,

Læs mere

Bilag om frafald på de erhvervsrettede ungdomsuddannelser 1

Bilag om frafald på de erhvervsrettede ungdomsuddannelser 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om frafald på de erhvervsrettede ungdomsuddannelser

Læs mere

Udkast. Til. Oplæg Om. Globaliseringens udfordringer. For. Region Midtjylland

Udkast. Til. Oplæg Om. Globaliseringens udfordringer. For. Region Midtjylland Udkast Til Oplæg Om Globaliseringens udfordringer For Region Midtjylland Baggrund og rationale for oplægget: Globaliseringen rummer udfordringer og nye muligheder for nationer, regioner og lokale myndigheder

Læs mere

Sags id: Den 2. august 2007

Sags id: Den 2. august 2007 Sags id: 07-9493 Den 2. august 2007 Baggrund og retningslinier for ansøgninger til Vækstforums initiativ nr. 9 i handlingsplanen: Syddansk akademikersatsning. 1. Initiativet Vækstforum vil sikre, at regionens

Læs mere

Profilmodel 2009 fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2009 fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 9 fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Af Katja Behrens og Thomas Lange En ungdomsårgangs kommende uddannelsesniveau fremskrives ud fra en antagelse om, at uddannelsessystemet

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne BEK nr 440 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j. nr. 008.860.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere