: TV 2/Danmark mod Konkurrencestyrelsen (om aktindsigt) (Stadfæstet)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ": TV 2/Danmark mod Konkurrencestyrelsen (om aktindsigt) (Stadfæstet)"

Transkript

1 : TV 2/Danmark mod Konkurrencestyrelsen (om aktindsigt) (Stadfæstet) K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 20. december 2005 i sag TV 2/Danmark A/S (advokat Olof Koktvedgaard) mod Konkurrencerådet (fuldmægtig Marianne Mosbæk) 1. Den underliggende sags baggrund. Konkurrencestyrelsen indledte i 2000 efter en klage fra TvDanmark en undersøgelse af TV 2/Danmark A/S (herefter TV 2 s) priser og betingelser 2000 for salg af tv-reklame. Efter indstilling fra Konkurrencestyrelsen traf Konkurrencerådet den 29. november 2000 afgørelse i sagen. Rådet fandt, at TV 2 indtog en dominerende stilling på markedet for salg af tv-reklame, og at TV 2 s priser og betingelser herunder TV 2 s anvendelse af en årsrabat indeholdt vilkår, der var i strid med konkurrencelovens 11, stk. 1. Denne afgørelse blev indbragt for Konkurrenceankenævnet, der ved afgørelse af 8. april 2002 ophævede dele af afgørelsen, herunder afgørelsen vedrørende TV 2 s årsrabatter. Nærværende sag udspringer af Konkurrencestyrelsens undersøgelse af TV 2's Priser og Betingelser i hvert af årene 2001 til 2005, der ligesom betingelserne for 2000 indeholder bestemmelser om årsrabat. Den 14. oktober 2005 fremsendte Konkurrencestyrelsen høringsudkast vedrørende en påtænkt afgørelse af sagen vedrørende Priser og Betingelser i årene 2001 til Af høringsudkastet fremgår, at Konkurrencestyrelsen anser TV 2 for dominerende på markedet for salg af landsdækkende tv-reklame i Danmark, og at TV 2's årsrabat er i strid med konkurrencelovens 11, stk. 1. Konkurrencestyrelsen har derfor til brug for Konkurrencerådets behandling af sagen på rådets møde den 21. december 2005 indstillet, at det påbydes TV 2 straks at bringe anvendelsen af årsrabatten til ophør. I Konkurrencestyrelsens indstilling af 12. december 2005 er det præciseret, at påbuddet gælder for de årsrabatter, der indgås for 2006 og frem. 2. Den påklagede afgørelse. TV 2 har indbragt Konkurrencestyrelsens afgørelse af 2. november 2005 vedrørende afslag på aktindsigt i visse udeladte oplysninger i styrelsens høringsudkast af 14. oktober 2005.

2 2.1 Oplysninger om TV 3 og TvDanmarks markedsandele: I Konkurrencestyrelsens udkast til rådsnotat af 14. oktober 2005 hedder det i punkt 110 til 112 under afsnittet Dominerende stilling : 110. Det samlede marked for landsdækkende tv-reklame udgjorde i 2004 ca mia. kr. Markedsandelene for landsdækkende reklame siden 1995 er følgende: Tabel 7: Markedsandele baseret på kroneomsætning Pct. TV2 TV3 TV Danmark 1995 [x] [x] [x] 1996 [x] [x] [x] 1997 [x] [x] [x] 1998 [x] [x] [x] 1999 [x] [x] [x] 2000 [x] [x] [x] 2001 [x] [x] [x] 2002 [x] [x] [x] 2003 [x] [x] [x] 2004 [x] [x] [x] 111. Efter fast praksis kan en markedsandel på 50 pct. eller derover i sig selv udgøre et bevis for, at der foreligger en dominerende stilling [note: sag 62/86, Akzo mod Kommissionen]. I denne sag er det yderligere af betydning, at TV 2 har en helt særlig position på markedet. Styrelsen lægger derfor til grund, at TV 2 har en dominerende stilling på markedet for landsdækkende reklamer på tv i Danmark [note: tilsvarende afgørelse blev truffet afgørelsen TV Danmark A/S klage over TV 2 s Priser og Betingelser og stadfæstet af Konkurrenceankenævnet i 2002]. Selskabets markedsandel er på [...] pct. og har været over [...] pct. i en årrække. TV 2 s markedsstilling underbygges af, at den som den eneste kommercielle kanal er landsdækkende [i henhold til pkt. 23 i Konkurrenceankenævnets kendelse af 28. april 2002 bemærker styrelsen, at TV 2 s markedsandel siden 2001 er steget dog med et lille fald i 2004] I rådets afgørelse fra 2000 fandt rådet ligeledes, at TV 2 (dengang med en markedsandel på [...] pct.) var dominerende. Dette blev stadfæstet af ankenævnet i I det til TV 2 fremsendte er markedsandelene vedrørende TV 3 og TV Danmark i tabel 7 udeladt, mens styrelsens opgørelse af TV 2 s egne markedsandele er oplyst.

3 2.2 Identiteten på annoncørerne og redegørelse for de udvalgte målgrupper: I Konkurrencestyrelsens udkast til rådsnotat af 14. oktober 2005, har styrelsen i punkt 161 under afsnittet Effektvurdering medtaget en figur 6, der viser de gennemsnitlige priser for reklamekontakter (Target Rating Point TRP ) for TV 2 og henholdsvis konkurrent A og B. Det hedder i punkt 160 til 164: Effektvurdering 160. TV 2 s rabatsystem har til hensigt at begrænse konkurrencen ved at incitere annoncører på markedet til at placere en større del af deres årlige reklamebudget på TV 2, end de ville have gjort, såfremt rabatsystemet ikke havde eksisteret. Ifølge retspraksis, er det ikke nødvendigt at vise et rabatsystems konkrete virkning på markedet. Det er i den forbindelse tilstrækkeligt at konstatere, at rabatten har til formål at begrænse konkurrencen eller med andre ord, at den dominerende virksomheds adfærd er egnet til at have en sådan virkning. [Note: Michelin II, præmis 241.] 161. For yderligere at vise årsrabattens virkning på markedet, har Konkurrencestyrelsen foretaget forskellige prisundersøgelser på tv-reklame markedet. Undersøgelserne viser, at TV 2 tager høje kontaktpriser på den første del af en stor kampagne. På de store annoncørers marginale køb er TV 2 s kontaktpriser derimod relativt lave, hvilket skyldes årsrabattens progressive skala. Dette giver sig blandt andet udslag i højere gennemsnitspriser ved TV 2 end ved TV 3 og TV Danmark, jf. figur 6 nedenfor. Figur 6: Sammenligning af gennemsnitlige TRP-priser. Anm.: Figuren viser de sammenlignelige gennemsnitlige TRP priser for alle de annoncører, som styrelsen har modtaget data for. Der er alene anvendt data for målgrupper, der er defineret på samme måde på tværs af tv-stationerne. Dette skyldes, at TRP prisen generelt påvirkes af målgruppens størrelse, antallet af timer målgruppen i gennemsnit anvender på at se tv m.m.

4 Sammenligningen er indekseret, så konkurrent A og konkurrent B's priser er fastsat til 100 pct. Priserne kan derfor ikke sammenlignes på tværs af annoncørerne og målgrupperne. Kilde: Konkurrencestyrelsens beregninger baseret på data fra virksomhederne Som det fremgår af figuren ovenfor er TRP-priserne i gennemsnit 2 og 2½ gange højere ved TV 2 end ved henholdsvis TV Danmark og TV Det har tidligere været fremført, at værdien af TRP ikke er ens på tværs af tv-stationerne grundet forskelle i den dækningsevne som stationerne kan præstere. I forbindelse med Kommissionens statsstøttesag mod TV 2 fremførte Kommissionen, at en TRP ved fx TVDK har samme værdi som 0,7 TRP ved TV 2. Dette skulle således give en merpris ved TV 2, der i gennemsnit er ca. 40 pct. højere end TVDK. Tallene i figur 6 ovenfor synes imidlertid at værre større. Det skal hertil bemærkes, at Kommissionens undersøgelse af prisniveauet i forbindelse med statsstøttesagen mod TV 2 sammenlignede priserne i én målgruppe nemlig gennemsnitlige TRPpriser for personer i alderen år for alle annoncører Figur 6 viser, at TV Danmarks og TV 3 s gennemsnitspriser ligger væsentligt under TV 2 s gennemsnitspriser. Dette skyldes flere ting. For det første har TV 2 s TRP, som Kommissionen konstaterede, en større værdi, da TV 2 er bedre til at skabe dækning. For det andet vil en TRP reklamevisning, udover seere i den valgte målgruppe, blive set af yderligere en række seere, som annoncøren ikke betaler for. Denne positive effekt vil være større ved reklamevisninger på TV 2, da TV 2 har væsentligt højere seertal end TV 3 og TV Danmark. Endelig har det betydning, at de største annoncører er tvunget til at anvende TV 2, hvis de ønsker nettodækning over ca. 60 pct. TV 2 har således en naturlig stor del af de største annoncørers reklameomsætning. Dette betyder, at TV 2 kan sælge de første TRP til en høj pris og de sidste TRP til en lav pris (via årsrabatten) og gennemsnitsprisen bliver således udregnet på basis af en væsentligt større annoncøromsætning. [Note: Efter styrelsens grundigere undersøgelse af prissammensætningen på tv-reklame markedet bemærkes det i henhold til pkt. 65 i Konkurrenceankenævnets kendelse af 28. april 2002, at det faktum at TV 2 har en højere kontaktpris ikke er udtryk for, at TV 2 ikke misbruger sin dominerende stilling.] 2.3 Konkurrencestyrelsens afgørelse om aktindsigt vedrørende disse oplysninger. I Konkurrencestyrelsens afgørelse af 2. november 2005 til TV 2 hedder det bl.a.: TV2 har telefonisk den 24. oktober 2005 anmodet om aktindsigt i de ekstraherede oplysninger i tabel 7 og figur 6 i det udkast til rådsnotat, som styrelsen fremsendte til TV2 den 14. oktober Styrelsen meddelte den 27. oktober 2005, at TV2, jf. forvaltningslovens 15, ikke kunne få aktindsigt i de ekstraherede oplysninger, idet der er tale om konkurrenters forretningshemmeligheder. TV2 besvarede styrelsen samme dag, og anmodede om at få oplyst intervaller for TV2 s konkurrenters markedsandele i tabel 7 i rådsnotatet. TV2 har allerede i det tilsendte udkast til rådsnotat fået oplyst sine egne markedsandele. TV2 har fremført, at man ydermere ønsker adgang til oplysninger om, hvordan markedsandelene for konkurrenterne TV3 og TV Danmark udvikler sig år for år, herunder hvordan markedsandelene for de to konkurrenter ligger i forhold til 2000-markedsandelene.

5 I henhold til TV2's begæring om aktindsigt, har styrelsen, jf. forvaltningslovens 15, foretaget en afvejning af, hvorvidt TV2 s interesse i at have kendskab til oplysningerne fandtes at burde vige til fordel for TV3 og TV Danmarks forretningsmæssige interesser. Det er styrelsens vurdering, at oplysninger om udviklingen i TV2 s konkurrenters markedsandele udgør forretningshemmeligheder, og at TV2 s kendskab til oplysningerne vil volde skade mod TV2 s konkurrenter. Ved at få kendskab til udviklingen i konkurrenternes markedsandele, kan TV2 vurdere effekten af sine strategier på markedet og udnytte kendskabet hertil til skade for konkurrenterne. Dette forstærkes af, at der på markedet kun er to aktører ud over TV2. Det er endvidere styrelsens vurdering, at TV2 ikke har fremført tilstrækkeligt tungtvejende argumenter, der underbygger nødvendigheden for TV2, i forhold til varetagelse af sine interesser i TV2-sagen, af at få adgang til oplysninger om konkurrenternes markedsandele, herunder intervaller for disses markedsandele. Det er styrelsens opfattelse, at oplysningerne på ingen måde er nødvendige for TV2 i forhold til TV2 s varetagelse af sine interesser i sagen. Efter styrelsens vurdering findes de afgørende hensyn til TV3 og TV Danmarks forretningsmæssige interesser at veje tungere end hensynet til, at TV2 bliver gjort bekendt med oplysningerne. I forhold til TV2 s anmodning om aktindsigt i oplysninger om annoncørernes navne i figur 6, har styrelsen den 27. oktober 2005 medgivet, at det vil være hensigtsmæssigt at gøre forklaringen til figuren mere klar. Bilagt denne afgørelse er en ny version af figur 6, inklusiv en opdateret forklaring af figuren. Prissammenligningen i figuren er udarbejdet på baggrund af data for alle de 14 annoncører, som styrelsen har modtaget data for. Det fremgår således nu af figuren, at enkelte af annoncørerne er repræsenteret flere gange, samt at enkelte af prissammenligningerne vedrører de samme målgrupper. Bemærk venligst også, at rækkefølgen af de enkelte annoncører er ændret i forhold til det udkast til rådsnotat, som styrelsen fremsendte den 14. oktober Den vedlagte, nye udgave af figur 6 ser således ud:

6 Anm.: Figuren viser de sammenlignelige gennemsnitlige TRP priser for alle de annoncører, som styrelsen har modtaget data for. Der er alene anvendt data for målgrupper, der er defineret på samme måde på tværs af tv-stationerne. Dette skyldes, at TRP prisen generelt påvirkes af målgruppens størrelse, antallet af timer målgruppen i gennemsnit anvender på at se tv m.m. Sammenligningen er indekseret, så konkurrent A og konkurrent B's priser er fastsat til 100 pct. Priserne kan derfor ikke sammenlignes på tværs af annoncørerne og målgrupperne. Kilde: Konkurrencestyrelsens beregninger baseret på data fra virksomhederne. 3. Parternes påstande. 3.1 TV 2 har nedlagt påstand om, at: 1. Konkurrencestyrelsen skal til TV 2 oplyse udviklingen i markedsandele for TV 3 og TvDanmark i årene fra 2000 til 2004, jf. tabel 7 i høringsudkastet af 14. november Konkurrencestyrelsen skal til TV 2 oplyse identiteten på annoncørerne og redegøre for de udvalgte målgrupper i figur 6 i høringsudkastet af 14. oktober 2005 som ændret ved den påklagede afgørelse og medtaget i indstillingen af 12. december 2005.

7 3.2 Konkurrencerådet har påstået stadfæstelse af Konkurrencestyrelsens afgørelse af 2. november Opsættende virkning og hastebehandling. TV 2 anmodede i klageskriftet af 9. november 2005 Konkurrenceankenævnet om, at klagen hastebehandles og om fornødent tillægges opsættende virkning, således at der ikke af Konkurrencerådet træffes afgørelse i sagen om vurdering efter konkurrencelovens 11 af TV 2 s priser og betingelser, før klagen er afgjort. Konkurrenceankenævnet meddelte ved af 29. november 2005, at TV 2 s klage, herunder spørgsmålet om opsættende virkning, hastebehandles, således at sagen behandles på Konkurrenceankenævnets møde den 14. december TV 2 s argumentation. TV 2 har til støtte for anmodningen om aktindsigt anført, at det i forvaltningslovens 9, stk. 1, er bestemt, at parten i en sag har ret til indsigt i sagens dokumenter. Efter lovens 15, stk. 1, kan retten til aktindsigt begrænses " i det omfang partens interesse i at kunne benytte kendskab til sagens dokumenter til varetagelse af sit tarv findes at burde vige for afgørende hensyn til den pågældende selv eller til andre private eller offentlige interesser". Ved læsning af 15 er det klart, at aktindsigt over for en part i en sag ikke uden videre kan nægtes af en myndighed. Der skal foretages en konkret afvejning og der skal foreligge afgørende modhensyn. TV 2 anerkender, at de hensyn, som Konkurrencerådet har påberåbt sig over for TV 2, kan indgå i vurderingen efter 15, men TV 2 er ikke enig i rådets afvejning af TV 2 s interesse i at modtage de pågældende oplysninger over for de påberåbte modhensyn. Der skal meget til for at hemmelige beviser kan anvendes i dansk forvaltningsproces eller retspleje over for en afgørelsesadressat og betingelserne herfor er langt fra opfyldt i denne sag. Rådet har ikke godtgjort konkrete hensyn, der som krævet efter 15 afgørende taler imod aktindsigt. Både af forarbejderne til 15, stk. 1, og af praksis og litteratur om bestemmelsen fremgår, at retten til aktindsigt alene kan begrænses efter en konkret vurdering af mulige modstående hensyn. Aktindsigt for en part kan derimod ikke nægtes ud fra mere generelle overvejelser om skadevirkninger ved aktindsigt i oplysninger af en bestemt karakter, jf. bl.a. John Vogter, Forvaltningsloven med kommentar, 3. udg. 2001, side 325. Som nævnt fremgår det af bestemmelsen, at begrænsning af aktindsigten kun kan ske, når der foreligger afgørende modhensyn. John Vogter har i kommentaren, side 328, om denne betingelse anført, at det er et krav, at der ved meddelelse af aktindsigt vil være en nærliggende fare for, at privates eller det offentliges interesser vil lide skade af væsentlig betydning. For så vidt angår oplysningerne om markedsandelene for TV 3 og TvDanmark bemærkes, at der alene er søgt om aktindsigt i udviklingen i markedsandelene altså f.eks. om TV 3 s markedsandel fra 2002 til 2003 steg, faldt eller var uændret. De eksakte markedsandele har TV 2 ikke anmodet om indsigt i.

8 TV 2 har en interesse i at benytte kendskab til oplysningerne, idet der i høringsudkastet er lagt vægt på oplysningerne. Ikke blot er dominansvurderingen baseret på markedsandele, men mere afgørende er det anført, at TV 2 s årsrabat har konkurrenceforvridende virkninger i forhold til tvstationens konkurrenter. Synspunkterne i udkastet er generelle og må formodes at vedrøre både TV 3 og TvDanmark. Hvis udviklingen i markedsandelene for TV 3 og TvDanmark ikke følger samme tendens, kan det tyde på, at teorien ikke er rigtig. Udsving, som ikke er forklaret, vil også kunne have betydning for vurderingen af styrelsens analyse. I den forbindelse bemærkes, at Konkurrenceankenævnet i afgørelsen af 8. april 2002 fandt, at TV 2's årsrabat i Priser og Betingelser 2000 ikke var i strid med konkurrencelovens 11, stk. 1. Til grund for ankenævnets afgørelse lå blandt andet oplysninger om markedsandele for TV 2, TV 3 og TvDanmark. Uanset Konkurrenceankenævnets afgørelse vil Konkurrencestyrelsen indstille til Konkurrencerådet, at TV 2 pålægges at ophøre med at anvende årsrabatten. Høringsudkastet indeholder ikke en analyse af forholdet til Konkurrenceankenævnets afgørelse og forklarer ikke, hvilke faktiske forhold der siden nævnets afgørelse måtte være forandrede. For at kunne belyse og kommentere disse forhold for Konkurrencerådet (og eventuelt efterfølgende Konkurrenceankenævnet) må TV 2 have kendskab til aktuelle oplysninger på de områder, der indgik i sagen vedrørende tv-stationens Priser og Betingelser TV 2 har i den underliggende sag gjort gældende for Konkurrencerådet, at det svarende til situationen for ankenævnet i ikke er godtgjort i udkastet til afgørelse, at årsrabatten har nogen urimelige virkninger. TV 2 har i den forbindelse hæftet sig ved, at Konkurrencerådet har anført, at Konkurrencerådet i sit udkast til afgørelse foretager en vurdering af klagers rabatpolitik og den eventuelle konkurrenceforvridende effekt af denne politik, og at rådet ikke har foretaget en konkret vurdering af klagers rabatters virkning på de enkelte konkurrenter. TV 2 anmoder om aktindsigt i udviklingen i konkurrenternes markedsandele, fordi det vil give TV 2 mulighed for at vurdere, hvilken indvirkning TV 2 s pris- og rabatpolitik har haft på de enkelte konkurrenter løbende gennem de sidste år. Oplysninger om udvikling i markedsandelene er med andre ord generelt egnede til at belyse, om årsrabattens eventuelle virkninger dækker over realiteter i markedet. Oplysningerne om markedsandele indgik i Konkurrenceankenævnets afgørelse fra For at kunne vurdere den nye varslede afgørelse der går i modsat retning af nævnets kendelse er kendskab til den efterfølgende udvikling i markedsandelene også vigtig. Der er derfor klart tale om en berettiget varetagelse af TV 2 s tarv, når TV 2 søger om aktindsigt for at inddrage oplysningerne om udviklingen i TV 2 s konkurrenters markedsandele. TV 2 har en stærk interesse i de begærede oplysninger. I den forbindelse bemærkes, at TV 2 vil være den direkte adressat for et konkurrenceretligt indgreb som indstillet i høringsudkastet. En part kan have stærkere eller mindre stærk interesse i en sag. TV 2 s interesse i denne sag er åbenbart stærk. Efter forvaltningslovens 15, stk. 1, har det ikke betydning, om kendskab til begærede oplysninger kan siges at være nødvendigt. Der skal foretages en afvejning af de modstående hensyn, og kun hvis der foreligger afgørende modhensyn, kan aktindsigt nægtes. Der henvises til Ombudsmandens beretning 1989, side 290, refereret hos John Vogter på side 326.

9 Rådet har som modhensyn henvist til, at de begærede oplysninger angår TV 3 og TvDanmarks drifts- og forretningsforhold. Rådet har anført, at videregivelse af oplysningerne til TV 2 afgørende vil kunne skade konkurrenternes konkurrenceevne. Dette skulle ifølge rådet ske ved, at TV 2 med kendskab til de begærede oplysninger vil kunne lave en målrettet indsats over for den eller de konkurrenter, som har haft fremgang på markedet. Vi taler her om udviklingen i markedsandele skete der stigninger eller fald. Efter TV 2 s opfattelse anses selve udviklingen i markedsandele ikke normalt for forretningshemmeligheder. I det mindste ikke for forretningshemmeligheder, der nyder en sådan særlig grad af beskyttelse, at aktindsigt kan nægtes efter forvaltningslovens 15, stk. 1, over for en afgørelsesadressat. Dette må navnlig gælde, når der er tale om historiske oplysninger, som det er tilfældet her. De ældste af oplysningerne er fem år gamle. Rådet mener tilsyneladende, at den blotte udvikling i f.eks. TV 3 s markedsandel fra 1999 til 2000 er en forretningshemmelighed. Det kan ikke være rigtigt. Det er også værd at bemærke, at Konkurrencerådets afgørelse af 29. november 2000 indeholdt oplysninger om aktørernes markedsandele. Rådet har oplyst, at det skyldes en fejl, men der foreligger ikke oplysninger om protester eller klager i anledning af denne fejl, eller om de skadelige virkninger, som fejlen har haft. Så der er ikke grundlag for at sige, at de begærede oplysninger udgør forretningshemmeligheder for TV 3 og TvDanmark. Rådet har anført, at TV 2 med kendskab til oplysningerne vil kunne vurdere effekten af sine strategier på markedet og udnytte kendskabet hertil til skade for konkurrenterne eller den konkurrent, der måtte have haft fremgang. Da sagens hovedspørgsmål er, om TV 2 s årsrabat kan siges at have urimelige virkninger, kan TV 2 imidlertid ikke se, hvordan muligheden for at vurdere effekten af TV 2 s årsrabat overhovedet kan udgøre et relevant modhensyn i forhold til TV 2 s begæring om aktindsigt. Tværtimod taler hensynet for, at TV 2 må være berettiget til indsigt i oplysningerne for at kunne varetage sit tarv. Hertil kommer, at Konkurrencerådets synspunkt er af helt generel karakter. Det er ikke underbygget af konkrete oplysninger eller analyser. Ingen nærliggende skadevirkning for private eller offentlige interesser er dokumenteret eller sandsynliggjort. Et sådant uunderbygget argument kan ikke tillægges betydning ved afvejningen efter forvaltningslovens 15, stk. 1. Der skal foreligge oplysninger om konkrete skadevirkninger af, at aktindsigt meddeles, for at afslag kan gives. Ikke blot er rådets synspunkt af abstrakt karakter. Det er også usandsynligt, at det skulle forholde sig, som rådet hævder. Der er tale om oplysninger om udviklingen i markedsandele for TV 3 og TvDanmark i årene fra 2000 til De nyeste af oplysningerne vil vedrøre udviklingen fra 2003 til Det er helt usandsynligt, at kendskab ved udgangen af 2005 til disse oplysninger vil give TV 2 en viden, der vil muliggøre en målretning af TV 2 s indsats over for en af konkurrenterne til afgørende skade for denne konkurrent i 2006 eller senere år. TV 2 s priser og vilkår for salg af tv-reklame i et givent år fastsættes i slutningen af det foregående år. Priserne ændres ikke efterfølgende. Det skyldes, at forudsigelighed omkring priser og leveringsforhold er centralt for annoncørernes planlægning af deres reklameindsats for året.

10 Tv-reklamemarkedet er et særligt marked. Det, der sælges, er reklamekontakter, dvs. målbare kontakter med de seere, som tv-stationernes programflader tiltrækker. Priserne for reklamer fastlægges ud fra en vurdering af udbud og efterspørgsel efter reklamekontakter og på grundlag af drøftelser med mediebureauerne. Oplysninger om TV 2 s og konkurrenternes programplaner og forventningerne til deres seerandele i det kommende år, er relevante for en sådan fremadrettet prisfastsættelse. Oplysninger om udviklingen i konkurrerende tv-stationers markedsandele to år tilbage er derimod helt uegnede til at fastlægge TV 2 s priser. TV 2 har fastlagt og offentliggjort priserne for Hovedtrækkene i programfladen næste år er også for længst meldt ud. Det samme er tilfældet for TV 3 og TvDanmark. De begærede oplysninger kan derfor ikke få betydning for TV 2 minder i den forbindelse om, at behovet for hemmeligholdelse efter Konkurrencerådets opfattelse er helt det samme for oplysningerne for 2000 som for De ældste af de begærede oplysninger vedrører tiden 6-7 år før det tidspunkt, hvor de angiveligt skulle kunne udnyttes. Det er helt usandsynligt, at de begærede oplysninger kan anvendes på den måde, som rådet frygter, og utænkeligt, at oplysningerne skulle kunne bruges på en måde, der vil være afgørende til skade for TV 3 og TvDanmark. Kravet efter forvaltningslovens 15 er derfor ikke opfyldt. Man får det indtryk, at man her har sat skønnet under en regel. Rådet synes at mene, at enhver oplysning om konkurrenters markedsforhold kan udelades fra aktindsigt. 15 giver ikke grundlag for en sådan opfattelse. Rådets synspunkt om risikoen ved videregivelse til TV 2 af oplysningerne må derfor afvises. Oplysningerne kan alene anvendes til at bedømme fortiden. Og det er netop, hvad TV 2 har en berettiget interesse i at kunne gøre, fordi rådet vil træffe en indgribende afgørelse om TV 2 s adfærd i fortiden. En afgørelse, der vil konstatere, at TV 2 i fem år har handlet i strid med konkurrencereglerne. Desuden har rådet som modhensyn henvist til, at virksomheder ikke af egen drift vil kunne udveksle oplysninger af den art, som TV 2 har søgt om aktindsigt i. Det er anført, at TV 2 ikke ved aktindsigt bør kunne få adgang til oplysninger, som tv-stationen ellers ikke ville kunne få adgang til. Rådet har herved henvist til ankenævnets kendelse af 12. august 2004 i ForbrugerKontakt-sagen. Det er rigtigt, at udveksling mellem virksomheder af fortrolige oplysninger om markedsandele normalt ikke tjener noget sagligt formål. Efter konkurrencemyndighedernes praksis kan en sådan adfærd være egnet til at begrænse konkurrencen på markedet. Men den foreliggende begæring om aktindsigt har intet at gøre med denne situation. Meddelelse af faktiske oplysninger til en virksomhed, der vil være genstand for en indgribende afgørelse fra en offentlig myndighed, er et grundlæggende element i forvaltningsprocessen. Fravigelse heraf kan alene ske i exceptionelle tilfælde, hvor der foreligger afgørende modhensyn, jf. forvaltningslovens 15. Et synspunkt om, at aktindsigt efter 15 generelt er afskåret i forhold til afgørelsesadressaten i samme omfang, som virksomhederne ville være afskåret fra af egen drift at udveksle oplysninger, er forkert og har ikke støtte i ankenævnets kendelse i ForbrugerKontakt-sagen.

11 Ankenævnet har omhyggeligt betonet, at ForbrugerKontakt til forskel fra TV 2 ikke var afgørelsesadressat og derfor havde en mindre intensiv partsstatus. Ankenævnets kendelse synes videre at hvile på en art omgåelses- eller misbrugsbetragtning i forhold til forbudet mod virksomheders udveksling af fortrolig information. Sådanne betragtninger har ingen plads her. TV 2 vil være adressat for rådets afgørelse og har direkte interesse heri. Der er tale om gamle oplysninger, som ikke kan anvendes fremadrettet. Den risiko for misbrug af aktindsigtsreglerne, som måske i nogle tilfælde kunne være til stede, består ganske klart ikke her. Som endnu et modhensyn har rådet anført, at Konkurrencestyrelsens arbejde vil blive besværliggjort, hvis virksomheder får en begrundet frygt for, at forretningshemmeligheder, der indsamles af styrelsen, vil blive videregivet til konkurrenter. Det er en helt generel frygt. Der er ikke redegjort for nogen konkret skadevirkning af imødekommelse af netop denne begæring om aktindsigt. Derfor kan synspunktet ikke medføre en begrænsning af aktindsigt efter 15. Det er vel også sådan, at enhver, der meddeler styrelsen oplysninger, må være klar over, at oplysningerne kan tænkes udleveret efter reglerne om aktindsigt. Og særligt i denne sag har TV 3 og TvDanmark aktivt medvirket til førelsen af Konkurrencerådets sager mod TV 2. De vil næppe ophøre hermed, blot fordi disse gamle oplysninger videregives til TV 2. Samlet gøres det derfor gældende, at de skadevirkninger af aktindsigt, som rådet har påberåbt sig, er af abstrakt og usandsynlig karakter. Der er ikke dokumenteret afgørende modhensyn, der efter forvaltningslovens 15 kan berettige afslag på aktindsigt. Derfor må rådet pålægges at give TV 2 de begærede oplysninger om udviklingen i markedsandelene. For så vidt angår de udeladte oplysninger i figur 6 bemærkes, at rådet til brug for vurderingen af effekten af TV 2 s årsrabatter har gennemført en sammenligning af TRP-priser for TV 2, TV 3 og TvDanmark. Styrelsen har fra TV 2 modtaget oplysninger om 14 annoncørers køb af reklamekontakter. De 14 annoncører er udvalgt af styrelsen. Der er isoleret set tale om et omfattende materiale dækkende over 800 kampagner. På dette grundlag har styrelsen beregnet gennemsnitlige TRP-priser og sammenlignet priser for nogle af kampagnerne for nogle af annoncørerne. Set i forhold til den samlede mængde af annoncører er styrelsens undersøgelse baseret på et spinkelt datagrundlag. Figur 6 er baseret på data vedrørende 7 af de 14 annoncører inden for nogle målgrupper udvalgt af Konkurrencestyrelsen. Til sammenligning omfatter kredsen af annoncører på TV 2 omkring 340 virksomheder med mange tusinder kampagner. Uanset dette konkluderes det i udkastets pkt. 162, at TRP-priserne i gennemsnit er 2 og 2½ gange højere ved TV 2 end ved henholdsvis TV Danmark og TV3. Beregningerne i figur 6 fremstår som en væsentlig del af argumentationen i høringsudkastet under afsnittet Effektvurdering. Figur 6 er den eneste sammenlignende prisundersøgelse i udkastet og er grundlaget for pkt I den seneste version af sagsfremstillingen (Rådsnotat af 12. december 2005, pkt ) er figur 6 tilmed én af kun 3 figurer i effektvurderingen. Det er derfor svært at følge rådet, når det anføres, at figur 6 intet sted i styrelsens udkast til afgørelse, tillægges afgørende vægt.

12 Man må her vælge: Enten har figur 6 ikke betydning og må derfor udgå af udkastet til afgørelse eller også er figur 6 væsentlig nok til at blive medtaget i udkastet, men så må TV 2 også have reel mulighed for at varetage sit tarv i forhold hertil. Da figur 6 indgår i udkastet er det væsentligt for TV 2 at kunne efterprøve og kommentere figur 6. Det forhold, at de udvalgte annoncører og målgrupper er anonyme, gør efterprøvelse i blinde til en håbløs opgave i lyset af det store antal kampagner. TV 2 kan fremsætte abstrakte kommentarer til figuren, men det er i praksis ikke muligt at efterprøve opgørelsen, da det vil kræve en manuel gennemgang af alle udvalgte kampagner for at vurdere, om de er repræsentative. Som eksempel kan nævnes, at styrelsen i udkastet bruger gennemsnitsberegningerne, hvorefter priserne på TV 2 er henholdsvis 2 og 2½ gang højere end hos konkurrenterne. Ser man på figur 6 er det klart, at Annoncør E i sammenligningen for konkurrent B har stor betydning for gennemsnitsberegningen. Af de fem annoncører angivet ved konkurrent B har de fire købt reklamekontakter i målgruppe 2. En enkelt har tilsyneladende betalt meget mere end de tre andre. Det påvirker det samlede gennemsnit voldsomt. Men er denne annoncør E repræsentativ? Er der sket en fejl ved beregningerne? Det er umuligt for TV 2 at efterprøve dette forhold og dermed efterprøve, om der overhovedet er mening i at sige, at priserne er henholdsvis 2 og 2½ gang højere hos TV 2 uden at kende annoncøren og målgruppen og dermed kunne identificere de enkelte kampagner på TV 2. Som et andet eksempel kan nævnes, at det fremgår af figur 6, at der er anvendt data for målgrupper, der er defineret på samme måde på tværs af tv-stationerne. Men det er ikke det eneste sted, hvor man må sikre kongruens, for at kunne foretage en retvisende sammenligning. F.eks. yder tvstationerne betydelige sæsonrabatter for at opnå salg af reklamekontakter i de mindre attraktive perioder de kan jo ikke gemmes til senere. Er der taget højde for sådanne rabatter? Det er ikke til at vide. Et tredje forhold er den mulige variation i TV 2 s gennemsnitlige TRP-priser over for de annoncører, der er medtaget i figuren. I figuren er TV 2 s gennemsnitlige TRP-priser vist som en procentdel af konkurrenternes gennemsnitlige TRP-priser. I sammenligningen med Konkurrent A varierer procentsatsen fra ca. 150 % til ca. 300 %. Det kan ikke ses, om dette skyldes variationer i TV 2 s gennemsnitlige TRP-priser, variationer i konkurrentens gennemsnitlige TRP-priser eller en kombination heraf. Hvis figuren vedrørte alle annoncører og kampagner kunne dens resultater måske være retvisende, selv om der ikke var taget højde for forhold som de nævnte. Men når der foretages en analyse på et så begrænset datagrundlag, som det er tilfældet her, kan enkelte forhold få stor betydning. Det medfører, at det er meget væsentligt, at der overhovedet ingen fejl er i opgørelsen. Realiteten er, at alene TV 2 vil kunne vurdere, om figur 6 er retvisende og repræsentativ. Selv om Konkurrencerådet antageligt modtager oplysning om identiteten af annoncørerne og de udvalgte målgrupper, vil dette ikke give rådet mulighed for at påse, om figuren er rigtig. Kun TV 2 besidder detaljerede oplysninger om de enkelte kampagner, herunder om der er ydet sæsonrabatter osv. TV 2 har derfor også for så vidt angår disse oplysninger en stærk interesse i aktindsigt heri, der ville tjene til berettiget varetagelse af TV 2 s tarv.

13 Heroverfor har rådet imidlertid anført, at med kendskab til disse oplysninger vil TV 2 kunne finde ud af, hvilken pris de enkelte annoncører har betalt hos TV 3 og TvDanmark. Det anføres, at dette vil påføre TV 3 og TvDanmark væsentlig kommerciel skade, fordi TV 2 så vil kunne underbyde sine konkurrenter. TV 2 er enig i, at oplysning om gennemsnitlige priser til bestemte annoncører kan være forretningshemmeligheder. Formålet med aktindsigtbegæringen er dog ikke at få oplysninger om TV 2 s konkurrenters priser, men at få nødvendige oplysninger om den af styrelsen foretagne udvælgelse. I den foreliggende situation er der tale om gennemsnitlige priser for et større antal kampagner. Det mindsker den mulige skadevirkning af videregivelse af oplysningerne. Samtidig er skalaen i figur 6 så grov, at relative gennemsnitspriser kun kan aflæses med ca % usikkerhed. Undersøgelsen er baseret på historiske data vedrørende Figur 6 viser gennemsnitlige TRPpriser for de udvalgte annoncørers kampagner rettet mod bestemte målgrupper. Der er således ikke tale om, at TV 2 ved at få kendskab til de angivne annoncører og målgrupper vil kunne se, nøjagtig hvilke aktuelle priser TV 2 s konkurrenter kræver, eller vil kunne se priser på bestemte kampagner. Muligheden for at anvende de begærede data til underbud synes meget fjern. Denne mulighed må også ses i lyset af, at TV 2 s priser som det fremgår af figur 6 er væsentlig højere end priserne hos TV 3 og TvDanmark. Rådet har ikke redegjort for eller blot sandsynliggjort at videregivelse af de begærede oplysninger vil indebære en nærliggende fare for skadevirkninger for private eller offentlige interesser. Og selv om dette var tilfældet, måtte sådanne eventuelle skadevirkninger afvejes over for TV 2 s interesse i at kunne efterprøve rigtigheden af figuren. Ved en sådan afvejning må der lægges vægt på, at skadevirkningerne er af abstrakt karakter og ikke er underbyggende, mens det er givet, at figur 6 vil indgå i en afgørelse, hvor TV 2 findes at have overtrådt konkurrencelovens 11. Det er også givet, at TV 2 uden kendskab til identiteten af annoncører og målgrupper reelt ikke kan efterprøve figuren. På denne baggrund må Konkurrencestyrelsen pålægges at give TV 2 oplysning om identiteten på annoncørerne og de udvalgte målgrupper i figur Konkurrencerådets argumentation. Konkurrencerådet har i forlængelse af det i afgørelsesbrevet anførte gjort gældende, at TV 2's interesse i at få kendskab til oplysningerne er fundet at burde vige til fordel for TV 3 og TvDanmarks forretningsmæssige interesser. Konkurrencerådet har foretaget en individuel vurdering af hver eneste oplysning, som er ekstraheret. De oplysninger, der er ekstraheret, vedrører TV 2 s konkurrenters markedsandele samt udviklingen i disse og oplysninger, som vil gøre TV 2 i stand til at regne sig frem til sine konkurrenters priser.

14 Udvikling i markedsandele omfatter oplysninger om, hvordan TV 2 s eneste to konkurrenters markedsandele har udviklet sig gennem de sidste 5 år. Selvom TV 2 har fremhævet, at de ikke ønsker indsigt i den eksakte opgørelse af markedsandelene, men alene i udviklingen i markedsandelene, er der alligevel tale om meget følsomme oplysninger. De oplysninger, som er udeladt i figur 6, er målgrupper samt kundenavne. Disse oplysninger er ikke i sig selv fortrolige, men problemet er, at hvis TV 2 får kendskab til oplysningerne, vil TV 2 kunne regne sig frem til sine konkurrenters priser, hvilket TV 2 da heller ikke har bestridt. Efter forvaltningslovens 15 skal der foretages en afvejning af partens interesse i at kunne benytte kendskab til dokumenterne til varetagelse af sine interesser over for afgørende hensyn til andre private eller offentlige interesser. Det er rådets opfattelse, at der med videregivelse af disse oplysninger om konkurrenters markedsandele vil være en nærliggende fare for, at TV 2 s konkurrenters konkurrenceevne vil kunne skades væsentligt. Det skyldes, at TV 2 ved at få indsigt i disse oplysninger om markedsandele eller udviklingen i markedsandele, vil få en konkurrencemæssig fordel. TV 2 vil med oplysningerne således vide præcist, hvordan deres konkurrenters markedsandele har udviklet sig over en 5-årig periode. Der er således tale om oplysninger, der betragtes som kernen i forretningshemmeligheder. Det er tillige oplysninger, som TV 2 aldrig vil kunne få på anden måde, og som Konkurrencemyndighederne aldrig ville acceptere blev udvekslet mellem konkurrenter, idet en sådan udveksling vil være i strid med konkurrencelovens 6. Derudover er oplysninger om virksomheders drifts- eller forretningsforhold udtrykkelig nævnt i Justitsministeriets vejledning om forvaltningsloven og den kommenterede forvaltningslov som sådanne afgørende hensyn til private interesser, der kan begrunde tilbageholdelse af oplysninger. I forlængelse heraf skal det endvidere nævnes, at udvikling i markedsandele anses af TV 2 s konkurrenter som meget følsomme oplysninger, som man under ingen omstændigheder ønsker at udlevere til sine konkurrenter. Disse skadelige virkninger skal afvejes overfor TV 2 s interesse i at få indsigt i oplysningerne. Formålet med adgangen til aktindsigt er at give parten mulighed for at gøre sig bekendt med det materiale og de oplysninger, der findes i sagen, og hermed give mulighed for at korrigere eller supplere disse oplysninger, inden afgørelse træffes. Ser man på markedsandelene og udviklingen i disse, så har TV 2 med kendskabet til sine egne markedsandele mulighed for at se, hvordan de to konkurrenters samlede markedsandele har udviklet sig over perioden. TV 2 har således ikke mulighed for at se om den ene eller anden konkurrent, har haft en faldende eller stigende markedsandel, men TV 2 har mulighed for at se, hvordan den samlede udvikling for de to konkurrenter har været. Det er i den forbindelse vigtigt at understrege, at det, der i hovedsagen er til afgørelse, er TV 2 s rabatter og den eventuelle konkurrenceforvridende effekt af disse. Det afgørende er derfor ikke

15 udviklingen i markedsandele hos de enkelte konkurrenter, men derimod TV 2 s egne forhold. Det er da også det, Konkurrencerådet i sit udkast til afgørelse har lagt vægt på. Derudover er det vigtigt at gøre opmærksom på, at TV 2 s konkurrenters markedsandele er beregnet ud fra, hvilken omsætning disse har på det relevante marked. Det er derfor meget vanskeligt at se, hvordan TV 2 skulle være i stand til at komme med korrektioner til disse. Det synes derfor klart, at TV 2 ved at få indsigt i de tilbageholdte oplysninger ikke vil kunne bidrage yderligere til oplysning af sagen. Når dette vejes op imod den skadevirkning, offentliggørelse af oplysningerne vil have for TV 2 s konkurrenter og konkurrencen på markedet, er det Konkurrencerådets opfattelse, at afvejningen efter 15 må falde ud til fordel for TvDanmark og TV 3 som er TV 2 s eneste konkurrenter på dette marked. For så vidt angår oplysningerne i figur 6, så har rådet også i relation til disse oplysninger foretaget en afvejning i overensstemmelse med forvaltningslovens 15. Rådet har således i relation til disse oplysninger været inde og vurdere, hvorvidt udlevering af oplysningerne vil være til skade for TV 2 s konkurrenter. Det er her vigtigt at være opmærksom på, at udlevering af de ekstraherede oplysninger er ensbetydende med, at TV 2 får udleveret konkurrenters priser for så vidt angår specifikke kunder, hvilket TV 2 ikke har anfægtet. Udlevering af konkurrenters priser vil skabe en stor gennemsigtighed på et meget koncentreret marked, samtidig med, at udlevering af oplysningerne vil gøre TV 2 i stand til at komme med strategiske tilbud overfor konkurrenters kunder. Og det gælder uanset om TV 2 indgår årsaftaler eller ej. Det skal i den forbindelse endvidere fremhæves, at TV 2 s konkurrenter anser det som et stort problem, hvis TV 2 får indsigt i disse oplysninger. Der er tale om oplysninger om priser for specifikke kunder, som af TV 2 s konkurrenter betragtes som dybt fortrolige. I forlængelse heraf har rådet vurderet, hvorvidt TV 2 afskæres fra at varetage sine interesser, hvis de ikke får indblik i oplysningerne. Rådet er for så vidt angår dette spørgsmål nået frem til, at TV 2 ikke afskæres fra at varetage sine interesser, selv om de ikke får indsigt i de ekstraherede oplysninger. Begrundelsen for denne konklusion er for det første, at figur 6 intet sted i udkastet til afgørelse, bliver tillagt afgørende vægt. Der er ingen som anfægter, at TV 2 har højere priser end sine konkurrenter allerede fordi TV 2 tilbyder et bedre produkt. For det andet finder rådet, at TV 2 med de oplysninger, som de er i besiddelse af, fuldt ud har mulighed for at varetage sine interesser. Denne konklusion er begrundet i, at det, som TV 2 ønsker at efterprøve, er, hvorvidt de annoncører, som er udvalgt til at indgå i figur 6, er repræsentative.

16 TV 2 ved således, hvilke annoncører rådet har modtaget data på, og TV 2 har endvidere fået oplyst, hvordan udvælgelse blandt de 14 annoncører er sket. TV 2 har således mulighed for at komme med bemærkninger til disse forhold. Det skal i den forbindelse fremhæves og understreges, at Konkurrencerådet ved udfærdigelse af figur 6 har lagt stort vægt på, at figuren blev udformet, så TV 2 netop fik så stort indblik i denne som muligt. Rådet kunne alternativt have valgt at ekstrahere de priser, som sammenligningen bygger på. Det ville have haft den konsekvens, at TV 2 slet ikke fik indsigt i, hvilke prisforskelle der var mellem TV 2 og TV 2 s konkurrenter. Rådet er derfor af den klare opfattelse, at TV 2 fuldt ud har mulighed for at varetage sine interesser også i relation til figur 6. Når dette vejes op imod den skadevirkning, offentliggørelse af oplysningerne vil have for TV 2 s konkurrenter og konkurrencen på markedet, er det Konkurrencerådets opfattelse, at afvejningen efter 15 må falde ud til fordel for TvDanmark og TV 3, som er TV 2 s eneste konkurrenter på dette marked. I forlængelse heraf bemærkes, at en ophævelse af Konkurrencerådets afgørelse vil udgøre et brud på rådets praksis om ikke at udlevere konkurrenters markedsandele og priser. En praksis som vel og mærke er stadfæstet af Konkurrenceankenævnet flere gange, jf. eksempelvis Konkurrenceankenævnets kendelse af 8. august 2004 i sagen ForbrugerKontakt mod Konkurrencerådet. 7. Konkurrenceankenævnets bemærkninger. Det følger af indholdet i Konkurrencestyrelsens indstilling af 14. oktober 2005, at de oplysninger, som TV 2 ønsker aktindsigt i, ikke er nødvendige, afgørende eller væsentlige for indstillingen. Det er endvidere ankenævnets bedømmelse af grundlaget for indstillingen, at det på ingen måde kan antages, at TV 2 s kendskab til disse oplysninger er af betydning for TV 2 s mulighed for at varetage sit tarv under sagen. Heroverfor står som også anført af Konkurrencerådet at meget væsentlige interesser taler imod aktindsigt, idet ankenævnet er enig i, at TV 2 s indsigt i de ønskede oplysninger selv om de angår forhold i tidligere år vil medføre en nærliggende risiko for en anvendelse til skade for konkurrenterne og konkurrencen. Ankenævnet tiltræder på denne baggrund for begge oplysningers vedkommende den foretagne, konkrete afvejning i henhold til forvaltningslovens 15, hvorfor bestemmes: Konkurrencestyrelsens afgørelse af 2. november 2005 stadfæstes. Jens Fejø Ole Jess Olsen Christian Hjorth Andersen Suzanne Helsteen Børge Dahl

: DBC Medier as mod Konkurrencerådet (Stadfæstet)

: DBC Medier as mod Konkurrencerådet (Stadfæstet) 1 af 9 2005-06-21: DBC Medier as mod Konkurrencerådet (Stadfæstet) K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 21. juni 2005 i sag 2005-0002387: DBC Medier as (advokat Olaf Koktvedgaard ved advokat

Læs mere

2006-04-25: Afgørelse vedrørende biintervention i sag om TV2 Danmark

2006-04-25: Afgørelse vedrørende biintervention i sag om TV2 Danmark 2006-04-25: Afgørelse vedrørende biintervention i sag om TV2 Danmark J.nr. 2005-0004709 TV2/Danmark A/S (advokat Olaf Koktvedgaard) mod Konkurrencerådet (fuldmægtig Marianne Mosbæk) Biintervenient til

Læs mere

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10. november 2015 i sag nr. KL

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10. november 2015 i sag nr. KL KENDELSE afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10. november 2015 i sag nr. KL-1-2015 Tagpapbranchens Oplysningsråd (advokat Jørgen Lykkegård) mod Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (specialkonsulent Cecilie

Læs mere

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 14. februar 2011 i sag nr

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 14. februar 2011 i sag nr KENDELSE afsagt af Konkurrenceankenævnet den 14. februar 2011 i sag nr. 2010-0023097 EDC-Gruppen A/S (advokat Christian Buch-Jepsen) mod Konkurrencerådet (Specialkonsulent Gry Høirup) Resume af afgørelsen

Læs mere

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 13. januar 2012 i sag nr. 2011-0025026. Hellers Yachtværft ApS (advokat Ejner Bækgaard) mod

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 13. januar 2012 i sag nr. 2011-0025026. Hellers Yachtværft ApS (advokat Ejner Bækgaard) mod l KENDELSE afsagt af Konkurrenceankenævnet den 13. januar 2012 i sag nr. 2011-0025026 Hellers Yachtværft ApS (advokat Ejner Bækgaard) mod Konkurrencerådet (Specialkonsulent Majken Bang Ditlevsen) Biintervenient

Læs mere

2001-05-14: Skov Larsen A/S mod Konkurrencerådet

2001-05-14: Skov Larsen A/S mod Konkurrencerådet 2001-05-14: Skov Larsen A/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 14. maj 2001 i sag 00-167.891 Skov Larsen A/S (advokat Lasse A. Søndergaard Christensen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet 2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den16. januar 2001 i sag j.nr. 00-166.783 DVS Entertainment I/S (advokat Merete Clausen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

2005-07-06: Toyota Danmark A/S mod Konkurrencerådet (Delkendelse)

2005-07-06: Toyota Danmark A/S mod Konkurrencerådet (Delkendelse) 2005-07-06: Toyota Danmark A/S mod Konkurrencerådet (Delkendelse) J.nr. 2005-0002911 Toyota Danmark A/S (advokat Jens Munk Plum) mod Konkurrencerådet (fuldmægtig Annette Wedel Fræmohs) I denne sag har

Læs mere

2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet

2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet 2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2001 i sag 00-200.925 Interflora-Danmark (advokat Hanne Magnussen v/ advokat Jens Ahrendt)

Læs mere

Henvendelsen af 13. januar 2009 blev besvaret med e-mail af 16. januar 2009, hvori Finanstilsynet fastholdt afslaget på aktindsigt.

Henvendelsen af 13. januar 2009 blev besvaret med e-mail af 16. januar 2009, hvori Finanstilsynet fastholdt afslaget på aktindsigt. Kendelse af 19. juni 2009 (J.nr. 2009-0018724) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 og offentlighedslovens 14. (Anders Hjulmand, Suzanne Helsteen og Jan Uffe

Læs mere

Ved skrivelse af 6. maj 1998 traf Finanstilsynet afgørelse vedrørende begæringen om aktindsigt, idet man bl.a. anførte:

Ved skrivelse af 6. maj 1998 traf Finanstilsynet afgørelse vedrørende begæringen om aktindsigt, idet man bl.a. anførte: Kendelse af 13. april 1999. 98-97.064 og 98-140.221. Aktindsigt nægtet. Bank- og sparekasselovens 50. (Suzanne Helsteen, Connie Leth og Vagn Joensen) Tidligere direktør i A-bank K har ved skrivelser af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. marts 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. marts 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. marts 2011 Sag 183/2009 (2. afdeling) Konkurrencerådet (kammeradvokaten ved advokat Jacob Pinborg) mod Viasat Broadcasting UK Ltd. (advokat Peter Stig Jakobsen) Biintervenient

Læs mere

Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning

Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning Henstillet til justitsministeriet at undergive en sag, hvori der var meddelt afslag på aktindsigt i en ambassadeindberetning, en fornyet behandling med henblik

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

K E N D E L S E. 1.0 Den underliggende sag og den påklagede afgørelse. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 15. august 2007 i sag 2007-0011907:

K E N D E L S E. 1.0 Den underliggende sag og den påklagede afgørelse. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 15. august 2007 i sag 2007-0011907: 2007-08-15: Møns Bank, lokalbanken i Nordsjælland, Skælskør Bank, Lollands Bank, Vordingborg Bank, Totalbanken og DiBa Dank mod Konkurrencestyrelsen (Stadfæstet) K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Den 13. december 2007 Statsforvaltningen Sjælland, det kommunale Tilsyn, har via Beskæftigelsesnævnet, modtaget Deres mail af 26. august 2007,

Læs mere

Frederiksberg Kommune - Aktindsigt i udbudsmateriale. Statsforvaltningens brev til en advokat

Frederiksberg Kommune - Aktindsigt i udbudsmateriale. Statsforvaltningens brev til en advokat 2015-21818 Frederiksberg Kommune - Aktindsigt i udbudsmateriale Statsforvaltningens brev til en advokat Dato: 08-12- 2015 Henvendelse vedrørende Frederiksberg Kommune om aktindsigt Du har som advokat for

Læs mere

2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder

2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder 2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. juni 2002 i sag 01-172.007 Tandlæge Flemming Harder (advokat Knud Lundblad) mod Konkurrencerådet (fuldmægtig

Læs mere

K E N D E L S E. Om opsættende virkning. afsagt af Konkurrenceankenævnets formand den 11/ i sag nr. VFL mod

K E N D E L S E. Om opsættende virkning. afsagt af Konkurrenceankenævnets formand den 11/ i sag nr. VFL mod K E N D E L S E Om opsættende virkning afsagt af Konkurrenceankenævnets formand den 11/7 2013 i sag nr. VFL-3-2013 Kværndrup Vandværk mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet

Læs mere

JOHN G. CONSULT ApS Att.: Johnny K. Olesen Pærehaven Agedrup

JOHN G. CONSULT ApS Att.: Johnny K. Olesen Pærehaven Agedrup JOHN G. CONSULT ApS Att.: Johnny K. Olesen Pærehaven 12 5320 Agedrup 2016-52659 Dato: 10-10-2016 Henvendelse vedrørende Region Nordjylland om aktindsigt Du har den 25. juni 2016 meddelt Region Nordjylland,

Læs mere

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009 2009 5-3 Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt En journalist bad Justitsministeriet om aktindsigt i en sag om et lovforslag om regulering af adgangen til aktindsigt

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG JF UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 20. november 2008 blev af retten i sagen U 5 07 Viasat Broadcasting UK Ltd. (Advokat Simon Evers Hjelmborg ved advokat Michael Honoré) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument. 26. januar 2016

Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument. 26. januar 2016 2016-6 Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument En borger klagede til ombudsmanden over, at Natur- og Miljøklagenævnet havde givet afslag på aktindsigt i et internt dokument. Afgørelsen var truffet

Læs mere

Afgørelse Klage over Energistyrelsens afgørelse af 22. februar 2013 om afslag på aktindsigt

Afgørelse Klage over Energistyrelsens afgørelse af 22. februar 2013 om afslag på aktindsigt [XXX] Afgørelsen er fremsendt pr. e-mail til adressen: [XXX] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

: De samvirkende Købmænd (Stadfæstet)

: De samvirkende Købmænd (Stadfæstet) 1 af 8 2008-03-03: De samvirkende Købmænd (Stadfæstet) K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 3. marts 2008 i sag 2007-14948: De Samvirkende Købmænd (juridisk konsulent Trine Busk-Jepsen)

Læs mere

Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain. 15. oktober 2012

Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain. 15. oktober 2012 2012-16 Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain En journalist klagede over, at Udenrigsministeriet havde afslået aktindsigt i korrespondance mellem kongehuset

Læs mere

Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg. Region Midtjylland afslag på aktindsigt i sygesikringskontrolstatistikker

Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg. Region Midtjylland afslag på aktindsigt i sygesikringskontrolstatistikker Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Region Midtjylland afslag på aktindsigt i sygesikringskontrolstatistikker for tandlæger i Holstebro 18-11- 2009 Rådgivningsfirmaet DentalMæglerne har den 4.

Læs mere

2007-08-15: Forbruger-Kontakt Distribution a-s mod Konkurrencestyrelsen (Stadfæstet)

2007-08-15: Forbruger-Kontakt Distribution a-s mod Konkurrencestyrelsen (Stadfæstet) 1 af 14 2007-08-15: Forbruger-Kontakt Distribution a-s mod Konkurrencestyrelsen (Stadfæstet) K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 15. august 2007 i sag 2007-0012701: Forbruger-Kontakt Distribution

Læs mere

Aktindsigt i redegørelse fra kreditforeninger i sag om foreningernes

Aktindsigt i redegørelse fra kreditforeninger i sag om foreningernes Aktindsigt i redegørelse fra kreditforeninger i sag om foreningernes EDB-samarbejde Boligstyrelsen og Boligministeriet afslog under henvisning til forvaltningslovens 15, stk. 1, at meddele aktindsigt i

Læs mere

Afgørelse - Klage over Energitilsynets afgørelse af 30. april 2013 om delvist afslag på aktindsigt

Afgørelse - Klage over Energitilsynets afgørelse af 30. april 2013 om delvist afslag på aktindsigt Allerød Kommune Teknik & Drift Bjarkesvej 2 3450 Allerød Sendt pr. e-mail til kommunen@alleroed.dk og flemming.kjolstadlarsen@alleroed.dk Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade

Læs mere

2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet

2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet 1 af 6 2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 16. maj 2000 i sag 99-193.956, Viborg Asfaltfabrik I/S (advokat Karen Dyekjær-Hansen)

Læs mere

Ankestyrelsens brev til en advokat. Henvendelse vedrørende aktindsigt hos Billund Kommune

Ankestyrelsens brev til en advokat. Henvendelse vedrørende aktindsigt hos Billund Kommune Ankestyrelsens brev til en advokat 2017-41827 Dato: 15-09-2017 Henvendelse vedrørende aktindsigt hos Billund Kommune Billund Kommune har den 6. juni 2017 oversendt X advokaters klage af 1. juni 2017 over

Læs mere

Advokat A klagede ved skrivelse af 1. marts 2010 på vegne af K klaget over afslaget.

Advokat A klagede ved skrivelse af 1. marts 2010 på vegne af K klaget over afslaget. ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 8. november 2011 (J.nr. 2011-0023622).

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune 2015-11863 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 01-12- 2015 Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune Ved e-mails af 2. og 5. februar 2015 har du til Guldborgsund

Læs mere

1999-08-03: Sygeforsikringen "danmark"ctr. Konkurrencerådet

1999-08-03: Sygeforsikringen danmarkctr. Konkurrencerådet 1999-08-03: Sygeforsikringen "danmark"ctr. Konkurrencerådet»År 1999, den 3. august afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr. 98-194.423, Sygeforsikringen "danmark" ctr. Konkurrencerådet, sålydende: 1.

Læs mere

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 4/3 2016 i sag nr. KL-7-2015

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 4/3 2016 i sag nr. KL-7-2015 KENDELSE afsagt af Konkurrenceankenævnet den 4/3 2016 i sag nr. KL-7-2015 BIOS Ambulance Services Danmark A/S (advokat Torkil Høg) mod Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (specialkonsulent Katja Hjarsbæk

Læs mere

Nægtet aktindsigt i Finanstilsynets materiale vedr. spekulationsforbudet i bank- og sparekasseloven og i lov om forsikringsvirksomhed.

Nægtet aktindsigt i Finanstilsynets materiale vedr. spekulationsforbudet i bank- og sparekasseloven og i lov om forsikringsvirksomhed. Kendelse af 22. februar 1996. 95-93.584. Nægtet aktindsigt i Finanstilsynets materiale vedr. spekulationsforbudet i bank- og sparekasseloven og i lov om forsikringsvirksomhed. Bank- og sparekasselovens

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 Sag 319/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod Dansk Juletræsdyrkerforening og T2 (advokat J. Korsø Jensen, beskikket for begge) I tidligere instanser er

Læs mere

Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt. 27. oktober 2014

Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt. 27. oktober 2014 2014-29 Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt En journalist klagede til ombudsmanden over, at Transportministeriet havde givet afslag på aktindsigt i to dokumenter (to forelæggelsessider

Læs mere

KENDELSE. mod. Styrelsen fastholdt derudover sin afgørelse om at undtage resten af dokumentet fra aktindsigt.

KENDELSE. mod. Styrelsen fastholdt derudover sin afgørelse om at undtage resten af dokumentet fra aktindsigt. KENDELSE afsagt af Konkurrenceankenævnet den 8. februar 2013 i sag nr. KL-7-2012 HK Privat (Morten Skov) mod Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (Specialkonsulent Gry Høirup) Resume af afgørelsen HK Privat

Læs mere

- 2. Forsyningssekretariatet har påstået stadfæstelse.

- 2. Forsyningssekretariatet har påstået stadfæstelse. K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23. april 2013 i sag nr. 2010-0023439 Slagelse Kommune mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet har den 27. oktober 2010

Læs mere

Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument

Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument 2014-23 Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde givet ham delvist afslag på aktindsigt i et dokument med henvisning til,

Læs mere

2002-08-13: Danmarks Restauranter og Caféer

2002-08-13: Danmarks Restauranter og Caféer 2002-08-13: Danmarks Restauranter og Caféer K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 13. august 2002 i sag j.nr. 02-43.017 Danmarks Restauranter og Caféer (selv v/sekretariatsleder Kirsten Hauge)

Læs mere

vering af oplysningerne vil medføre væsentlig økonomisk skade for myndigheden selv.

vering af oplysningerne vil medføre væsentlig økonomisk skade for myndigheden selv. vering af oplysningerne vil medføre væsentlig økonomisk skade for myndigheden selv. Derudover bemærkes det, at nogle af de hensyn, som i forbindelse med sin vurdering af spørgsmålet om meroffentlighed

Læs mere

K E N D E L S E. om opsættende virkning. afsagt af Konkurrenceankenævnets formand den 11/ i sag nr. KL mod

K E N D E L S E. om opsættende virkning. afsagt af Konkurrenceankenævnets formand den 11/ i sag nr. KL mod K E N D E L S E om opsættende virkning afsagt af Konkurrenceankenævnets formand den 11/7 2013 i sag nr. KL-2-2013 Nets Holding A/S (Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg) mod Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Enkelte sager af mere generel interesse

Enkelte sager af mere generel interesse BILAG 1 Enkelte sager af mere generel interesse Dette bilag indeholder en beskrivelse af og kommentarer til enkelte sager af mere generel interesse om forsvarerens adgang til aktindsigt. 1. Forsvarerens

Læs mere

Aktindsigt i oplysninger til brug for regeringsdannelsen. Offentlighedslovens 33, nr. 5

Aktindsigt i oplysninger til brug for regeringsdannelsen. Offentlighedslovens 33, nr. 5 2016-29 Aktindsigt i oplysninger til brug for regeringsdannelsen. Offentlighedslovens 33, nr. 5 En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde undtaget oplysninger i ét dokument

Læs mere

2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet)

2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet) 2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet) K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 11. august 2005 i sag 04-109.248: Falkon Cykler (advokat K.L. Németh) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 19. juni 2009 stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse af 19. juni 2009 stadfæstes. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Slagslunde Fjernvarmelaug over Energitilsynet

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 3. marts 2009 (J.nr. 2008-0017864) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedsloven 14. (Anders Hjulmand, Niels Bolt Jørgensen og Jan

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 8. november 2007 hedder det:

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 8. november 2007 hedder det: Kendelse af 22. april 2008 (J.nr. 2007-0014802). Anmodning om aktindsigt i tilsynssager ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt Offentlighedsloven 14. (Anders Hjulmand, Lise Høgh

Læs mere

Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende) Myndighed: Underskriftsdato: 19. juni 2015 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende) Justitsministeriet var berettiget til at afslå aktindsigt i dokumenter vedrørende Grimhøjmoskeen.

Læs mere

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke Den indledende sagsbehandling i sager om udsættelse af straf mv. Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke En advokat klagede for en borger over at Direktoratet

Læs mere

Klagerens ansøgning af 13. januar 1995 til Finanstilsynet har bl.a. følgende indhold:

Klagerens ansøgning af 13. januar 1995 til Finanstilsynet har bl.a. følgende indhold: Kendelse af 25. marts 1996. 95-48.007 Udlevering af fortrolige oplysninger til et universitet godkendt på vilkår. Betydningen af økonomiske og ressourcemæssige hensyn for udleveringen henvist til Erhvervsministeriet.

Læs mere

Om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-23/14, Post Danmark mod Konkurrencerådet, vedrørende Post Danmarks direct mail- rabatsystem

Om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-23/14, Post Danmark mod Konkurrencerådet, vedrørende Post Danmarks direct mail- rabatsystem Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 402 Offentligt Dato: 10. april 2014 Sag: 12/07711-287 Notat til Folketingets Europaudvalg Om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-23/14, Post Danmark mod Konkurrencerådet,

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * onstid 9-16 *

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * onstid 9-16 * ERHVERVSANKENÆVNET Fax 33 30 76 00 Ekspediti- Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * onstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 16. februar 2012 (J.nr. 2011-0024800).

Læs mere

XXX Elforsyning af 7. marts 2005 over Energitilsynet af 10. februar 2005 afslag på partsaktindsigt i klagers identitet

XXX Elforsyning af 7. marts 2005 over Energitilsynet af 10. februar 2005 afslag på partsaktindsigt i klagers identitet (Elforsyning) XXX Elforsyning af 7. marts 2005 over Energitilsynet af 10. februar 2005 afslag på partsaktindsigt i klagers identitet Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Konsulent,

Læs mere

2001-02-27: Elbodan a.m.b.a. mod Konkurrencerådet

2001-02-27: Elbodan a.m.b.a. mod Konkurrencerådet 2001-02-27: Elbodan a.m.b.a. mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 27. februar 2001 i sag j.nr. 00-35.305 Elbodan a.m.b.a. (advokat Martin André Dittmer) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 2016-32751 Dato: 14-02-2017 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har ved e-mail af 5. april 2016 meddelt Region Midtjylland, at du ønsker at klage over

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 2. september 2011 (J.nr. 2011-0024373)

Læs mere

1999-11-19: LK a/s ctr. Konkurrencerådet

1999-11-19: LK a/s ctr. Konkurrencerådet 1999-11-19: LK a/s ctr. Konkurrencerådet»År 1999, den 19. november 1999 afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr. 98-194.449, LK a/s ctr. Konkurrencerådet, sålydende: 1. K E N D E L S E Ved skrivelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie: Statsforvaltningen har i dag skrevet således til [navn på nyhedsmedie]:

Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie: Statsforvaltningen har i dag skrevet således til [navn på nyhedsmedie]: Ikke til2014-182202 Ikke berettiget at meddele afslag på aktindsigt i en kontrakt i medfør af offentlighedslovens 30, nr. 2, idet den interesse og økonomiske betydning, der for en virksomhed var forbundet

Læs mere

advokat Peter Ulrik Plesner Baunegårdsvej 73 1263 København K København den 29. oktober 2001

advokat Peter Ulrik Plesner Baunegårdsvej 73 1263 København K København den 29. oktober 2001 RADIO- OG TV-NÆVNET Plesner Svane Grønborg TV 2 Reklame advokat Peter Ulrik Plesner Baunegårdsvej 73 Esplanaden 34 2900 Hellerup 1263 København K København den 29. oktober 2001 Ved brev af 17. juli 2001

Læs mere

'UDSBJHFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG KENDELSE

'UDSBJHFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG KENDELSE B3829009 - KKN 'UDSBJHFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG KENDELSE Afsagt den.28. oktober 2005 af Østre Landsrets 17. afdeling (landsdommerne Erik Kjærgaard, Anne Thalbitzer og Anne Øvlisen (kst.)). 17. afd.

Læs mere

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt.

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. 2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. Resumé: Udtalt, at Halsnæs Kommune ikke har handlet i strid med offentlighedslovens regler om aktindsigt ved at give afslag på aktindsigt i forvaltningens redegørelse

Læs mere

Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1.

Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1. AFGØRELSE Sags nr. 2008-010185 03-04-2009 Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1. A T U I S A R T O Q A R N E R M U T

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 17/00037 (Kristian Korfits Nielsen) 25. januar 2017

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 17/00037 (Kristian Korfits Nielsen) 25. januar 2017 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 17/00037 (Kristian Korfits Nielsen) 25. januar 2017 K E N D E L S E Euro Group (selv) mod Roskilde Kommune (advokat Anders Nørgaard Jensen, København) Klagenævnet for Udbud

Læs mere

Danske Svineproducenter Direktør Hans Aarestrup Karetmagervej 9 7000 Fredericia

Danske Svineproducenter Direktør Hans Aarestrup Karetmagervej 9 7000 Fredericia Danske Svineproducenter Direktør Hans Aarestrup Karetmagervej 9 7000 Fredericia Dato: 6. maj 2013 Sag: MEDS-12/06669-11 Sagsbehandler: MST/ KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Danske Svineproducenters prisportal

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 14. september 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 14. september 2012 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 14. september 2012 Sag 128/2012 Sundhedsstyrelsen kærer Østre Landsrets kendelse af 3. februar 2012 om editionspålæg

Læs mere

Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster

Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster (Varmeforsyning) Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt.

Læs mere

ØSTRE LANDSRETS DOMBOG

ØSTRE LANDSRETS DOMBOG B1932002 - JRH UDS~FT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 1. februar 2002 af østre Landsrets 9. afdeling (landsdommerne Teilmann l Lodberg og Steen Mejer Hansen (kst.)). 9. afd. nr. B-1932-00: Advok

Læs mere

Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens

Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens udløb Et amtsankenævn havde pålagt et socialudvalg at udbetale sygedagpenge til A. Det sociale udvalg klagede rettidigt til den sociale ankestyrelse

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune Aktindsigt. Statsforvaltningens udtalelse til en Journalist. Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt

Ringkøbing-Skjern Kommune Aktindsigt. Statsforvaltningens udtalelse til en Journalist. Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Ringkøbing-Skjern Kommune Aktindsigt Statsforvaltningens udtalelse til en Journalist. 2014-182202 Dato: 18-08- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Du har rettet henvendelse til

Læs mere

4-3. Aktindsigt i oplysninger om Københavns Kommunes udgifter til graffitikonsulent

4-3. Aktindsigt i oplysninger om Københavns Kommunes udgifter til graffitikonsulent 4-3. Aktindsigt i oplysninger om Københavns Kommunes udgifter til graffitikonsulent 11241.2 Undtagne dokumenter En journalist klagede til ombudsmanden over Københavns Kommunes afslag på aktindsigt i fakturaer

Læs mere

1999-08-03: Restaurations- og Bryggerarbejder Forbundet (RBF) ctr. Konkurrencerådet

1999-08-03: Restaurations- og Bryggerarbejder Forbundet (RBF) ctr. Konkurrencerådet 1999-08-03: Restaurations- og Bryggerarbejder Forbundet (RBF) ctr. Konkurrencerådet»År 1999, den 3. august afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr.98-178.943, Restaurationsog Bryggeriarbejder Forbundet

Læs mere

Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller

Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller 2015-47 Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller 7. september 2015 En journalist anmodede om aktindsigt i oplysninger om en politikreds indsats vedrørende hastighedskontrol

Læs mere

Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende) Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 20. februar 2015 Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende) Afslag fra Justitsministeriet på aktindsigt i dokumenter udvekslet mellem ministerier og

Læs mere

Resumé. Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. Sagens baggrund

Resumé. Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. Sagens baggrund 17-06- 2015 Statsforvaltningen har fra Syddjurs Kommune den 17. september 2014 modtaget din anmodning om, at Syddjurs Kommunes afgørelse af 15. august 2014 om afslag på aktindsigt i vagtplanerne for plejecenter

Læs mere

2001-02-27: Viterra Energy Services A/S mod Konkurrencerådet

2001-02-27: Viterra Energy Services A/S mod Konkurrencerådet 2001-02-27: Viterra Energy Services A/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 27. februar 2001 i sag j.nr. 00-122.075 Viterra Energy Services A/S (advokat Jan-Erik Svensson)

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 2. december 2010 i sag nr. 2010-0022402. mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 2. december 2010 i sag nr. 2010-0022402. mod K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 2. december 2010 i sag nr. 2010-0022402 Nykredit Realkredit A/S (advokat Jan-Erik Svensson) mod Konkurrencerådet (chefkonsulent Vibeke Ulf Dumrath) Resume

Læs mere

K E N D E L S E. angående opsættende virkning. afsagt af Konkurrenceankenævnets formand den 23. januar 2013 i sag nr. KL

K E N D E L S E. angående opsættende virkning. afsagt af Konkurrenceankenævnets formand den 23. januar 2013 i sag nr. KL K E N D E L S E angående opsættende virkning afsagt af Konkurrenceankenævnets formand den 23. januar 2013 i sag nr. KL-8-2012 Nets Holding A/S (Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg og Anders Kjærsgaard Dybro)

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 9/ i sag nr. KL mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 9/ i sag nr. KL mod K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 9/10 2013 i sag nr. KL-1-2013 Nets Holding A/S (advokat Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg) mod Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (fuldmægtig Cecilie Sivertsen)

Læs mere

Det er endvidere statsforvaltningens opfattelse, at Køge Kommune ved afslaget på aktindsigt efter offentlighedslovens

Det er endvidere statsforvaltningens opfattelse, at Køge Kommune ved afslaget på aktindsigt efter offentlighedslovens Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune ikke har haft hjemmel til at give afslag på aktindsigt i det mellem kommunen og Agens International indgåede forlig efter offentlighedslovens 10, nr.

Læs mere

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn Statsforvaltningens udtalelse til borger: Henvendelse vedrørende oplysning om navn på

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 16. april 2013 (J.nr. 2012-0032924) Ikke partsstatus

Læs mere

K Fondsmæglerselskab driver virksomhed med formidling af salg af præmieobligationer for K ApS hovedsageligt til privatpersoner.

K Fondsmæglerselskab driver virksomhed med formidling af salg af præmieobligationer for K ApS hovedsageligt til privatpersoner. Kendelse af 1. december 1997. J.NR. 97-160.802 Lov om værdipapirhandel 38. (Merete Cordes, Kåre Dullum og Niels Larsen) I skrivelse af 18. juni 1997 har advokat A på vegne K Fondsmæglerselskab klaget over,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024699 (Poul Holm) 2. september 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024699 (Poul Holm) 2. september 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024699 (Poul Holm) 2. september 2011 K E N D E L S E GE Healthcare Danmark A/S (advokat Søren Hilbert, København) mod Region Midtjylland (advokat Tina Braad, Århus) Denne

Læs mere

K E N D E L S E angående begæring om opsættende virkning

K E N D E L S E angående begæring om opsættende virkning K E N D E L S E angående begæring om opsættende virkning afsagt af Konkurrenceankenævnet den 22. december 2009 i sag nr. 2009-0020551 Viasat Broadcasting UK Ltd. (advokat Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg)

Læs mere

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger FOB 05.591 Kommunes svar på spørgsmål fra borger Ombudsmanden henstillede til en kommune at genoptage behandlingen af en sag hvor kommunen havde undladt at svare på tre breve fra en borger. Kommunen genoptog

Læs mere

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Udtalt, at det ikke var i overensstemmelse med motiverne til offentlighedsloven at antage - således som Indenrigsministeriet

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016 Sag 248/2015 A kærer landsrettens afvisning af at behandle en kæresag om afslag på fri proces i en sag om forældremyndighed mv. (advokat Henrik Ehlers)

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 23. november 2016 (J.nr. 2016-12037). Finanstilsynets afslag

Læs mere

Afslag på anmodning om udstedelse af straffeattester

Afslag på anmodning om udstedelse af straffeattester Afslag på anmodning om udstedelse af straffeattester Anset det for beklageligt, at justitsministeriet ikke meddelte en advokat en fyldestgørende besvarelse vedrørende det retlige grundlag for, at justitsministeriet

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 26. oktober 2015 Ikke partsstatus og anmodning om aktindsigt

Læs mere

Journalist Peter Hougesen TV2, Rugårdsvej 25 5100 Odense C. Ringkjøbing Amtskommune - afslag på aktindsigt i afregninger til praktiserende læger.

Journalist Peter Hougesen TV2, Rugårdsvej 25 5100 Odense C. Ringkjøbing Amtskommune - afslag på aktindsigt i afregninger til praktiserende læger. Journalist Peter Hougesen TV2, Rugårdsvej 25 5100 Odense C 23-08- 05 Ringkjøbing Amtskommune - afslag på aktindsigt i afregninger til praktiserende læger. I mail af 10. maj 2005 har De klaget til Statsamtet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 Sag 320/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod Danske Busvognmænd og T2 og T3 (advokat Knud Meden, beskikket for alle) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

1999-10-21: Cafe Garibaldi ctr. Konkurrencerådet

1999-10-21: Cafe Garibaldi ctr. Konkurrencerådet 1999-10-21: Cafe Garibaldi ctr. Konkurrencerådet»År 1999, den 21. oktober afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr. 98-186.503 Café Garibaldi ctr. Konkurrencerådet, sålydende: 1. K E N D E L S E Ved

Læs mere

Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed

Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed 2015-18 Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed En journalist anmodede Justitsministeriet om aktindsigt i høringssvarene til lovforslag nr. L 72 om ændring af udlændingeloven (Midlertidig

Læs mere