Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet"

Transkript

1 Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale Socialstyrelsen Juli 2014

2 Indholdsfortegnelse 1 Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan Udbudsbetingelser Den ordregivende myndighed Udbudsmateriale Tidsplan for udbudsforretningen Vedståelsesfrist Minimumsoplysninger Tildelingskriterier Udkast til kontrakt forbehold og forhandling Disposition for udarbejdelse af tilbud Behandling af tilbud Kommunikation Kontaktoplysninger for offentlige myndigheder Fortrolighed Projektbeskrivelse Baggrund Indledning Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet Formål Indhold Uddannelsens form Didaktik Socialstyrelsens understøttelse af uddannelsen Initiativet til målretning af efteruddannelsesindsatsen Kortlægningens resultater Kortlægningens anbefalinger Udmøntning af kortlægningens anbefalinger Den udbudte aftale Deltagertilskud Tilskudsberettigede deltagere Administration af deltagertilskud Krav til leverandøren Formidling og rekruttering Kvalitetssikring og løbende udvikling Undervisernes kompetencer Koordinering og videndeling Omsætning til praksis Læringsmål Organisering Styregruppe Samarbejde med ekspertpanel Tidsplan og milepæle Økonomi Tjekliste Tilbud-Bilag Tilbud-Bilag Tilbud-Bilag Tilbud-Bilag Tilbud-Bilag Tilbud-Bilag Tilbud-Bilag

3 Udbudsbetingelser 1 Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan De mange enkeltsager på området udsatte børn og unge og de seneste års undersøgelser og analyser foretaget af Ankestyrelsen og Task Forcen viser, at sager vedrørende udsatte børn og familier er nogle af de mest komplekse sager på det sociale område. Det stiller store krav om, at de sagsbehandlere, der sidder med sagerne, har den nødvendige viden og de nødvendige kompetencer, for at kunne løfte opgaven med at hjælpe børnene og deres familier på rette spor. Det er vigtigt, at sagsbehandlerne har den nødvendige børnefaglige viden. De skal være i stand til at tale med børn - også om svære ting som for eksempel mistanke om overgreb, og de skal kunne håndtere et vanskeligt forældresamarbejde. Samtidig skal sagsbehandlerne kunne koordinere det tværfaglige samarbejde omkring barnet, sikre dokumentation og systematik i sagsbehandlingen samt være opdateret på den aktuelt bedste viden om, hvordan opgaven kan gribes an hensigtsmæssigt og hvad der virker. I foråret 2012 blev Ekspertpanelet om overgreb mod børn nedsat, med det formål at se på de problemstillinger, som en kulegravning påviste i forhold til kvaliteten i sagsbehandlingen og i indsatserne. Ekspertpanelets arbejde resulterede i en række anbefalinger til den daværende Social- og Integrationsminister om, hvordan man kan styrke indsatsen på området udsatte børn og unge. En af disse anbefalinger var, at de forskellige efter- og videreuddannelsestilbud, der udbydes i med støtte fra ministeriet, skulle målrettes, så det sikres, at uddannelsesudbuddet matcher de kommunale behov og er baseret på aktuelt bedste viden om området. Der har siden 2007 været afsat midler til efteruddannelse af medarbejdere og ledere på området udsatte børn og unge. Midlerne anvendes i dag til en diplom- og masteruddannelse for sagsbehandlere, leverandører og andre relevante aktører på børneområdet samt til et kursuskatalog med en lang række korterevarende kurser for sagsbehandlere, medarbejdere i almenområdet og i de sociale tilbud. På baggrund af ekspertpanelets anbefalinger, gennemførte Socialstyrelsen en kortlægning af efter- og videreuddannelser på området udsatte børn og unge. På baggrund af resultaterne herfra videreføres masteruddannelsen med de nuværende rammer for indholdet, men med nye rammer for omfang, tilrettelæggelse og økonomi. Socialstyrelsen udbyder hermed en aftale, hvor leverandør på baggrund af konkrete efterspørgsel fra kommuner m.v. påtager sig at afvikle og administrere masteruddannelsen på børne- og ungeområdet på landsplan. Socialstyrelsen understøtter masteruddannelsen med tilskud til de studerendes arbejdsgiver til nedsættelse af deltagerbetalingen. Udbuddet sker med henblik på at indgå aftale om indholdet af masteruddannelsen og deltagerbetaling og øvrige vilkår for arbejdsgivernes brug af aftalen til efteruddannelse af deres medarbejdere. Leverandør skal desuden varetage administration af udbetalingen af Socialstyrelsens deltagertilskud. Side 3 af 36

4 Udbudsbetingelser Leverandøren honoreres for løsning af den samlede opgave via arbejdsgivernes betaling af det aftalte deltagergebyr for de studerendes deltagelse på uddannelsen. Der er ikke afsat midler særskilt til betaling af leverandør for den praktiske administration af Socialstyrelsens tilskud til kommunerne m.v., så udgiften til denne opgave skal indgå i deltagerbetalingen. Nærværende opgave udbydes jf. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv Nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter. Aftalen udbydes for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2018 med option på forlængelse af aftalen med op til 1 år. Socialstyrelsens tilskud til kommunerne m.v. til nedbringelse af deltagerbetalingen kan i 4-årsperioden maksimalt udgøre kr Tilbuddet skal foreligge d. 10. september Udbudsbetingelser 2.1 Den ordregivende myndighed Socialstyrelsen Edisonsvej 18, Odense C. Telefon: Telefax: CVR nr EAN nr v/ kontaktperson Fuldmægtig Kristian Bang Hansen 2.2 Udbudsmateriale Det samlede udbudsmateriale består, udover nærværende udbudsbetingelser, af: Projektbeskrivelse Kontrakt Udbudsbekendtgørelse Nærværende opgave udbydes jf. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv Nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter. Side 4 af 36

5 Udbudsbetingelser 2.3 Tidsplan for udbudsforretningen Udbudsforretningen følger nedenstående tidsplan: Aktivitet Dato og tidspunkt Anmodning om yderligere oplysninger 4. september 2014, kl. 12:00 Spørgsmål modtaget inden dette tidspunkt vil blive besvaret. Spørgsmålene skal være skriftlige og kan sendes på eller ved almindelig post til: Socialstyrelsen Att. Kristian Bang Hansen Edisonsvej 18, Odense C Eller pr. til Offentliggørelse af spørgsmål og svar Samtlige spørgsmål og svar (i anonymiseret form) samt eventuelle rettelser vil blive offentliggjort løbende på Socialstyrelsens hjemmeside: Spørgsmål søges besvaret hurtigst muligt. Tilbudsgivere skal være opmærksomme på, at der kan blive tale om en længere svartid i perioden 3. juli til 3. august 2014 på grund af ferieafvikling. Tilbudsgiver opfordres til at holde sig løbende orienteret, også efter frist for at stille spørgsmål er udløbet. Frist for modtagelse af tilbudsgivers 10. september 2014, kl. 12:00 samlede tilbud Tilbud, der modtages efter dette tidspunkt, vil ikke blive taget i betragtning. Tilbud bør maksimalt omfatte 20 sider eksklusiv bilag. Tilbud skal tydeligt mærkes Tilbud vedr. masteruddannelsen på børne- og ungeområdet - Side 5 af 36

6 Udbudsbetingelser Tilbud skal afgives i elektronisk form på mail, USBstik eller CD-ROM (de sidstnævnte sendes til tilbudsadressen). Sendes tilbud via mail skal dette ske til følgende mailadresse: Tilbud fremsendt til andre mailadresser vil ikke blive betragtet som indkommet til Socialstyrelsen og vil dermed ikke blive taget i betragtning. Bemærk dog, at s max. må fylde 10MB. Åbning af tilbud Forventet tidspunkt for kontraktindgåelse Tilbudsadressen er: Socialstyrelsen Att: Kristian Bang Hansen Edisonsvej 18, Odense C Tilbud åbnes, efter tilbudsfristen, på den ordregivende myndigheds adresse. Der er ikke mulighed for at overvære åbningen. 20. oktober Vedståelsesfrist Tilbudsgiver skal stå ved sit tilbud indtil den 10. marts Minimumsoplysninger Som dokumentation for tilbudsgivers finansielle, økonomiske og tekniske formåen skal tilbudsgiver fremsende følgende dokumenter: De fremsendte dokumenter bør alle benævnes i overensstemmelse med det anførte: Positiv erklæring om tilbudsgivers soliditet (bankerklæring, revisorerklæring eller erklæring fra erhvervsansvarsforsikring), udstedt indenfor de seneste 3 måneder regnet fra tilbudsfristen. Side 6 af 36

7 Udbudsbetingelser Erklæringen skal være udfærdiget af uafhængig udsteder. Erklæringen vedlægges som Tilbud- Bilag Såfremt tilbudsgiver af en gyldig grund ikke er i stand til at fremlægge den af udbyder krævede dokumentation, kan tilbudsgiver godtgøre sin økonomiske og finansielle formåen ved ethvert dokument, som udbyder finder egnet Såfremt der afgives tilbud fra en sammenslutning af tilbudsgivere (konsortium), er det tilstrækkeligt, at én af tilbudsgiverne afgiver minimumsoplysningerne angivet i punkt I givet fald skal den tilbudsgiver, hvorom der afgives minimumsoplysninger, medsende en underskrevet erklæring Tilbud-Bilag 2 om, at denne tilbudsgiver hæfter for øvrige, navngivne tilbudsgiveres ydelser på ganske samme måde som for sine egne forhold. Erklæring om evt. hæftelse for øvrige tilbudsgivere vedlægges som Tilbud-Bilag 2. Det skal bemærkes vedrørende de øvrige minimumsoplysninger, at alle tilbudsgiverne i en sammenslutning skal afgive de øvrige krævede oplysninger/erklæringer Erklæring om udelukkelseskriterierne. Tilbudsgiver skal vedlægge sit tilbud en erklæring på tro og love, hvor tilbudsgiver tilkendegiver at have opfyldt sine forpligtelser mht. betaling af skatter og afgifter samt sociale bidrag. Tilbudsgiver skal vedlægge sit tilbud en erklæring på tro og love, hvor tilbudsgiver tilkendegiver ikke at være under konkurs, skifter mm og ikke at være begæret taget under konkursbehandling eller behandling mhp. likvidation, skifte mm. Tilbudsgiver skal vedlægge sit tilbud en erklæring på tro og love, hvor tilbudsgiver tilkendegiver ikke at være dømt for en strafbar handling, der rejser tvivl om pågældendes faglige hæderlighed eller at have begået en alvorlig fejl som de ordregivende myndigheder bevisligt har konstateret. Erklæring på tro og love vedlægges som Tilbud-Bilag 3. Tilbudsgiver skal være opmærksom på at såfremt tilbudsgiver tildeles kontrakten sker dette under forudsætning af at tilbudsgiver fremsender en Serviceattest(fuldstændig) udfyldt af Erhvervsstyrelsen, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø til Socialstyrelsen senest 1 måned efter meddelelsen af tildelingen. Serviceattesten skal være udstedt indenfor de sidste 6 måneder, regnet fra tilbudsfristen. Alternativt til Serviceattest kan fremsendes tilsvarende de samme Side 7 af 36

8 Udbudsbetingelser oplysninger og erklæringer som i serviceattesten, i form af attest udstedt af kompetente retlige eller administrative myndigheder indenfor de sidste 6 måneder. Serviceattesten kan rekvireres via Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at der er sagsbehandlingstid hos Erhvervsstyrelsen Erklæring på tro og love om overholdelse af bestemmelser om beskyttelse på arbejdspladsen og om arbejdsforhold i øvrigt på det sted, hvor ydelsen skal præsteres. Erklæringen vedlægges som Tilbud-Bilag 4 i udfyldt og underskrevet stand Dokumentation for, at tilbudsgiver jf. Udbudsdirektivet kan godtgøre, at indehave nødvendig autorisation eller organisatorisk medlemskab, såfremt dette er en forudsætning for, at tilbudsgiver i sit hjemland kan udføre den pågældende ydelse. Dokumentation herfor vedlægges som Tilbud- Bilag Erklæring fra tilbudsgiver om, hvor stor en del af opgaven (timeestimat/beløbsramme), der eventuelt planlægges givet i underentreprise, samt erklæring fra underleverandør om, at vedkommende har indvilliget i at påtage sig opgaven vedlægges som Tilbud-Bilag 6 Det skal bemærkes at honoraraftaler ikke er underentreprise. Tilbudsgiver gøres opmærksom på at udbudsmaterialet er vedhæftet en række forslag til udformning af ovennævnte bilag. Det er frivilligt at anvende forslagene. 2.6 Tildelingskriterier Tildelingen af opgaverne vil ske på grundlag af det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Socialstyrelsen vil vurdere de indkomne tilbud ud fra følgende tildelingskriterier: 1. Kvalitet 2. Kvalifikationer og erfaring 3. Pris Tildelingskriterierne vægtes på følgende måde: Kvalitet 45 % Kvalifikationer og erfaring 45 % Side 8 af 36

9 Udbudsbetingelser Pris 10 % I vurderingen af Kvalitet indgår en vurdering af: I hvilken grad tilbuddets forslag til administration af deltagertilskuddet sikrer effektive arbejdsgange for Socialstyrelsen og kommuner, herunder i arbejdet med optag og fastholdelse af tilskudsberettigede studerende. I hvilken grad tilbuddets forslag til formidlings- og rekrutteringsindsats sandsynliggør, at der kan opnås fuldt optag og tilfredsstillende geografisk spredning af studerende på uddannelsen I hvilken grad tilbuddets forslag til løbende kvalitetssikring og udvikling af uddannelsens indhold og undervisernes kompetencer, lever op til projektbeskrivelsens formål og krav. I hvilken grad tilbuddets forslag til uddannelsens tilrettelæggelse, herunder arbejdet med konkrete læringsmål, sikrer at der sker størst mulig omsætning af viden til praksis. I hvilken grad tilbudsgiver i tilbuddets forslag til uddannelsens opbygning og indhold udviser indsigt i og forståelse for de udfordringer der er aktuelt og forventes i nærmeste fremtid at være på området udsatte børn og unge politisk såvel som ledelsesmæssigt I vurderingen af Kvalifikationer og erfaringer indgår en vurdering/afvejning af: Tilbudsgivers dokumenterede erfaring og viden om kommunernes organisering og arbejdstilrettelæggelse på udsatte børn og unge-området, herunder faglig ledelse og ledelsesinformation. Tilbudsgivers dokumenterede erfaring og viden om børne- og ungeområdet bredt herunder forskningen, lovgivningen samt praksis i kommunerne Tilbudsgivers dokumenterede erfaring og kvalifikationer med undervisning af chefer, ledere og faglige koordinatorer på efter- og videreuddannelser generelt såvel som specifikt på udsatte børn og unge-området. Tilbudsgivers dokumenterede erfaring og kvalifikationer i arbejdet med omsætning af viden til praksis. I vurderingen af Pris indgår en vurdering af: Omfanget af kommunernes egenbetaling for en samlet masteruddannelse til én studerende fraregnet deltagertilskud. Side 9 af 36

10 Udbudsbetingelser 2.7 Udkast til kontrakt forbehold og forhandling Vedlagte kontrakt vil danne grundlaget for indgåelse af aftale med valgte leverandør Tilbudsgiver er ikke berettiget til at afgive alternative tilbud, men kan tage ikke væsentlige forbehold over for udbudsmaterialet, dog skal det bemærkes at: Forbehold for grundlæggende elementer i udbudsmaterialet accepteres ikke og vil medføre udelukkelse for deltagelse i nærværende udbud. Dette betyder, at identiteten af det samlede udbudsmateriale i det væsentligste skal fastholdes. Afgrænsningen af grundlæggende elementer foretages af udbyder Forbehold der ikke kan prissættes af udbyder, vil medføre udelukkelse. I det omfang, tilbudsgiver ikke udtrykkeligt i Tilbud Bilag 7 tager forbehold, lægges det til grund, at tilbudsgiver ikke har forbehold for udbudsmaterialet Tilbudsgiver opmærksomhed henledes på, at muligheden for at stille spørgsmål til udbudsmaterialet, jf. punkt 2.11., også omfatter eventuelle spørgsmål til karakteren af påtænkte forbehold. 2.8 Disposition for udarbejdelse af tilbud Tilbudsgiver skal udforme sit tilbud i overensstemmelse med følgende disposition: 1. Indledning, der beskriver, hvem der byder, samt til hvilken pris opgaven tilbydes løst. På denne side skal tilbuddet underskrives. 2. Resumé af tilbud. 3. Detaljeret beskrivelse af forslag til løsning af opgaven. 4. Styring og organisering af opgaven. 5. Tidsplan for gennemførelse af de opstillede milepæle. 6. Tilbudsgivers bemanding af projekt med tilhørende CV'er i bilag. 7. Øvrige kommentarer. Relevante bilag, herunder minimumsoplysninger, jf. afsnit Minimumsoplysninger bedes fremsendt i den opstillede rækkefølge 1) Soliditetserklæring Tilbud-Bilag 1 2) Erklæring om hæftelse for øvrige tilbudsgivere (konsortium) Tilbud-Bilag 2 Side 10 af 36

11 Udbudsbetingelser 3) Erklæring på tro og love vedr. gæld til det offentlige, strafbare forhold mm Tilbud-Bilag 3 4) Tro- og Love-erklæring ombeskyttelse på arbejdspladsen mm. Tilbud-Bilag 4 5) Dokumentation for evt. autorisation Tilbud-Bilag 5 6) Erklæring om evt. underentreprise Tilbud-Bilag 6 7) Evt. forbehold Tilbud-Bilag 7 8) Eventuelt andet relevant materiale. Det samlede tilbud bør ikke overstige 20 sider à 2400 tegn, eksklusiv bilag. 2.9 Behandling af tilbud Tilbudsgivers omkostninger i forbindelse med nærværende udbudsforretning er Socialstyrelsen uvedkommende. Socialstyrelsen er ikke forpligtet til at tilbagelevere afgivne tilbud. Leverandørvalget er ikke afsluttet, før kontrakten er underskrevet. Den leverandør, der tildeles opgaven, skal aflevere sit tilbud samt en projektbeskrivelse til Socialstyrelsen i elektronisk form. Det vindende tilbud skal aflevere et resume af projektet på max. 2 sider, der egner sig til offentliggørelse på Socialstyrelsen hjemmeside Kommunikation Al kommunikation vedrørende udbuddet og tilbuddet med bilag skal være skriftligt og affattes på dansk Kontaktoplysninger for offentlige myndigheder Oplysninger om skatter og afgifter fås hos: Skatteministeriet, Koncerncenteret Østbanegade København Ø Danmark Internetadresse (URL): Oplysninger om miljøbeskyttelse fås hos: Side 11 af 36

12 Udbudsbetingelser Miljøstyrelsen Strandgade København K Danmark Telefon: Internetadresse (URL): Oplysninger om sikkerhed på arbejdspladsen og arbejdsvilkår fås hos: Arbejdstilsynet Postboks København C Danmark Telefon: Fax: Internetadresse (URL): Side 12 af 36

13 Fortrolighed 3 Fortrolighed Tilbudsgiverens opmærksomhed henledes på, at dokumenterne, herunder indkomne tilbud, i udbyders udbud vil kunne være omfattet af retsregler om adgang til aktindsigt. Det betyder, at konkurrenter m.fl. kan anmode om aktindsigt i tilbud, der afgives. Anmodninger om aktindsigt fra andre virksomheder, der også deltager i udbudsprocessen, skal i henhold til praksis fra Klagenævnet for Udbud afhængig af omstændighederne imødekommes af den ordregivende myndighed. Såfremt der er oplysninger eller elementer i tilbuddet, som ud fra forretningsmæssige overvejelser ønskes undtaget fra aktindsigt, kan tilbudsgiveren angive dette i sit tilbud. Ordregiver vil dog under alle omstændigheder være berettiget og forpligtet til at give aktindsigt i det omfang, som følger af lovgivningen. Side 13 af 36

14 Projektbeskrivelse 4 Projektbeskrivelse 4.1 Baggrund De mange enkeltsager på området udsatte børn og unge og de seneste års undersøgelser og analyser foretaget af Ankestyrelsen og Task Forcen viser, at sager vedrørende udsatte børn og familier er nogle af de mest komplekse sager på det sociale område. Det stiller store krav om, at de sagsbehandlere, der sidder med sagerne, har den nødvendige viden og de nødvendige kompetencer, for at kunne løfte opgaven med at hjælpe børnene og deres familier på rette spor. Det er vigtigt, at sagsbehandlerne har den nødvendige børnefaglige viden. De skal være i stand til at tale med børn - også om svære ting som for eksempel mistanke om overgreb, og de skal kunne håndtere et vanskeligt forældresamarbejde. Samtidig skal sagsbehandlere kunne koordinere et tværfagligt samarbejde omkring barnet og sikre dokumentation og systematik i sagsbehandlingen samt være opdateret på den aktuelt bedste viden om, hvordan opgaven kan gribes an hensigtsmæssigt og hvad der virker. Endelig er det vigtigt, at medarbejderne på området har et indgående kendskab til lovgivningen på området, og hvordan denne skal forstås og omsættes i praksis. I foråret 2012 blev Ekspertpanelet om overgreb mod børn nedsat, med det formål at se på de problemstillinger, som Ankestyrelsens kulegravning påviste i forhold til kvaliteten i sagsbehandlingen og i indsatserne. Ekspertpanelets arbejde resulterede i en række anbefalinger til den daværende Social- og Integrationsminister om, hvordan man kan styrke indsatsen på området udsatte børn og unge. En af disse anbefalinger var, at de efter- og videreuddannelsestilbud, der udbydes med støtte fra ministeriet, målrettes, så uddannelsesudbuddet matcher de kommunale behov og er baseret på aktuelt bedste viden om området. 4.2 Indledning Der har siden 2007 været afsat midler i regi af Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold til efteruddannelse af medarbejdere og ledere på området udsatte børn og unge. Midlerne fordeles af Socialstyrelsen og anvendes i dag til en diplom- og masteruddannelse for sagsbehandlere, leverandører og andre relevante aktører på børneområdet samt til et kursuskatalog med en lang række korterevarende kurser for sagsbehandlere, medarbejdere i almenområdet og i de sociale tilbud. Som et eksempel på dette understøttes masteruddannelsen med et deltagertilskud og en pulje til forskning og udvikling på børne- og ungeområdet. 4.3 Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet I 2009 blev det politisk besluttet af forligskredsen bag anbringelsesreformen, at der for midlerne afsat til længerevarende uddannelser skulle udvikles en masteruddannelse på børne- og ungeområdet. Masteruddannelse på børne- og ungeområdet blev udviklet i et samarbejde mellem Aalborg Universitet og Socialstyrelsen i 2010 og udbydes indtil udgangen af 2014 af Aalborg Universitet. Side 14 af 36

15 Projektbeskrivelse Formål Det overordnede formål med masteruddannelsen på børne- og ungeområdet er at bidrage til at styrke kvaliteten i indsatsen overfor børn og unge med behov for særlig støtte. Masteruddannelsen skal bidrage til, at der i kommunerne er særlige ressourcepersoner, der kan bistå ledere og medarbejdere i forhold til at sikre: At indsatsen sker i overensstemmelse med de gældende regler At indsatsen er baseret på den aktuelt bedste viden At indsatsen tilrettelægges mest hensigtsmæssigt for børn og unge med behov for særlig støtte At de midler der er til rådighed på området samlet set anvendes til størst mulig gavn for de børn, unge og familier, der har behov for særlig støtte. Masteruddannelsen adskiller sig grundlæggende fra diplomuddannelsen ved, at den udover at formidle viden om forskning, teori og metoder, også skal styrke de studerendes analytiske kompetencer og evne til på egen hånd at søge, generere, formidle og omsætte viden. Masteruddannelsen skal specialuddanne medarbejdere, der kan fungere som faglige fyrtårne på området udsatte børn og unge, så de kan medvirke til at implementere en højere grad af vidensbaseret praksis i kommunerne Indhold Masteruddannelsen skal bidrage til, at de studerende får en indgående viden om det kommunale ansvar på børne- og ungeområdet, viden om udsatte børn og unge, lovgivningen på området, samt viden om styring, faglig ledelse og udvikling af praksis. Masteruddannelsen udbydes som en samlet uddannelse bestående af fire semestre. Alle moduler indledes med forberedelse til undervisning og afsluttes med projektopgave og gruppeeksamen eller individuel eksamen indenfor semestrets tema. Semestrenes indhold er udfoldet nedenfor: Første semester: Det socialfaglige ansvar for børn og unge-området Omdrejningspunktet for første semester er det forebyggende sociale arbejde samt udfordringer i det tværprofessionelt arbejde i grænsefladerne mellem myndighedsområdet og de sektorer, som myndighedsområdet samarbejder med. Projekt: Analyse af en/flere kommuners samlede børnepolitik og udredning af udviklingsområder. Andet semester: Viden om udsatte børn og unge Omdrejningspunktet for andet semester er indgangen til hjælp og mulige foranstaltninger efter servicelovens kapitel 11. Semestret har særligt fokus på den socialfaglige praksis og dens konsekvenser Side 15 af 36

16 Projektbeskrivelse Projekt: Karakteristika ved gruppen af udsatte familier og børn og unge i kommunen Tredje semester: Styring, faglig ledelse og udvikling af praksis Omdrejningspunktet for tredje semester er ledelse og udvikling af faglig praksis. Semestret har særligt fokus på organisationsudvikling. Projekt: Styring, faglig ledelse og udvikling af egen praksis Fjerde semester: Masterafhandling Omdrejningspunktet for tredje semester er specialet, som skal skrives ud fra et selvvalgt emne. Semestret har særligt fokus på retsgrundlag Projekt: Valgfrit emne: Udgangspunkt i alle fagfelter På første semester af uddannelsen oparbejder den studerende en almen og generel juridisk, psykologisk, sociologisk og socialfaglig viden inden for området udsatte børn og unge, mens andet, tredje og fjerde semester giver fordybelse og specialisering i centrale teoretiske traditioner, metodiske teknikker og substantielle fagfelter. Juridisk viden er en del af undervisningen på alle semestre og sættes løbende i samspil med de teoretiske, empiriske og metodiske fagfelter. Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet er tilrettelagt med udgangspunkt i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings bekendtgørelse nr af 7. december 2009 om visse masteruddannelser ved universiteterne (masterbekendtgørelsen) og bekendtgørelse nr af 7. december 2009 (deltidsbekendtgørelsen) Uddannelsens form Uddannelsen udbydes i en form, der lægger op til at veksle mellem arbejde og fuldtidsundervisning. Det er for studerende, der følger hele uddannelsen, et forudsætningskrav, at uddannelsen tages i en bestemt rækkefølge, således at man først kan optages på andet semester, når første semester er bestået, at man først kan optages på tredje semester, når andet semester er bestået, og at man først kan skrive sin masterafhandling på fjerde semester, når alle øvrige semestre er bestået. Masteruddannelsen tilbydes som åbne uddannelsesforløb, hvor der op til studiestart er åbent optag af studerende på tværs af kommuner og arbejdspladser, og hvor undervisningen foregår på et akkrediteret uddannelsessted. Der er ét årligt optag på uddannelsen. Den samlede masteruddannelse har et omfang svarende til et års fuldtidsstudie (60 ECTS point) Didaktik Uddannelsen er praksisrelateret og lagt an på, at den faglighed, som de studerende præsenterer, inddrages direkte i undervisningen og danner udgangspunkt for samarbejde de studerende imellem og mellem Side 16 af 36

17 Projektbeskrivelse studerende og undervisere. I begge studieår er undervisningen tilrettelagt med henblik på at fremme den studerendes deltagelse og projektarbejdsformen anvendes så vidt som muligt. Undervisningen knytter an til den studerendes erfaringsgrundlag, således at man som studerende arbejder med undersøgelse, forandring og udvikling af egen praksis på baggrund af undervisning og vejledning Socialstyrelsens understøttelse af uddannelsen Socialstyrelsen har iværksat en række forskellige initiativer til at understøtte masteruddannelsen. Disse omfatter: Deltagertilskud For at understøtte opkvalificeringen i kommunerne og motivere kommunerne til at bruge masteruddannelsen, yder Socialstyrelsen et tilskud til kommunerne, så deltagerbetalingen for uddannelsen reduceres. På nuværende tidspunkt kan de studerende, der optages på masteruddannelsen med deltagertilskud, modtage i alt kr. i tilskud til den samlede uddannelse. Pulje til forskning og udvikling Der er i tilknytning til master- og diplomuddannelsen oprettet en pulje på 3,5 mio. kr. årligt til at understøtte forsknings- og udviklingsprojekter, der er tilknyttet både diplom- og masteruddannelsen. Puljen skal bidrage til, at undervisningen på diplomuddannelsen og masteruddannelsen er baseret på et indgående kendskab til såvel forskningen som udviklingen i kommunernes praksis på børne- og ungeområdet det vil sige at sikre uddannelsens forsknings- og praksistilknytning. 4.4 Initiativet til målretning af efteruddannelsesindsatsen På baggrund af Ekspertpanelet om overgreb mod børns anbefalinger om at kvalificere efteruddannelsesindsatsen, blev det politisk besluttet, at der skulle gennemføres en kortlægning og analyse af de eksisterende efter- og videreuddannelser, der bliver udbudt i regi af Ministeriet For Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, for at undersøge om uddannelsestilbuddene: - imødekommer de kommunale behov, - har et indhold, der matcher den aktuelt bedste viden, - er tilrettelagt på en måde, der sikrer, at den viden og de redskaber, der bliver formidlet på både kurser og de længerevarende videreuddannelser, bliver omsat i praksis. Kortlægningen og analysen blev udarbejdet af Deloitte A/S, og er vedlagt som bilag til dette udbudsmateriale. Der blev i forbindelse hermed nedsat en tværministeriel arbejdsgruppe, der skulle følge initiativet tæt samt, på baggrund af kortlægningen og analysens resultater, udarbejde anbefalinger til målretning af efteruddannelsesindsatsen. Arbejdsgruppen bestod af medarbejdere fra Socialstyrelsen, Ministeriet For Side 17 af 36

18 Projektbeskrivelse Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds departement samt Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. Der har desuden været inddraget en række eksperter og interessenter fra uddannelses-institutioner, interesseorganisationer og kommuner. Eksperterne og interessenterne har på baggrund af kortlægningen og analysens resultater bidraget med en række konkrete løsningsforslag, som er præsenteret i den endelige analyserapport, og indarbejdet i de anbefalinger, som præsenteres nedenfor Kortlægningens resultater Kortlægningen viser overordnet, at Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samlede tilbud om efter- og videreuddannelser i høj grad modsvarer kommunernes behov, og at der er god sammenhæng mellem de faglige temaer i uddannelserne, som udbydes og støttes af ministeriet, og den aktuelt bedste viden på området, og derved at uddannelserne indholdsmæssigt er aktuelle og relevante. Endvidere fremhæves det, at diplom- og masteruddannelserne, som udbydes med støtte fra Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, understøtter udviklingen af mere generelle kompetencer. Diplomuddannelsen styrker således indblikket i relevant forskning og teori på området, og masteruddannelsen supplerer dette med at give de studerende ledelsesmæssige og analytiske kompetencer. Samtidig viser kortlægningen, at muligheden for deltagertilskud til diplom- og masteruddannelsen i høj grad har betydning for kommunernes valg af efter- og videreuddannelser til medarbejderne. Kortlægningen peger dog også på tre centrale udfordringer i forhold til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds generelle udbud af efter- og videreuddannelser: 1. Det er vanskeligt at omsætte den tillærte viden i praksis. 2. Der ses ikke en tilstrækkelig sammenhæng mellem de forskellige efter- og videreuddannelsestilbud. 3. Der er udfordringer med at rekruttere det af ministeriet ønskede antal studerende til diplom- og masteruddannelserne på børne- og ungeområdet Kortlægningens anbefalinger På baggrund af udfordringerne gives der i kortlægningsrapporten følgende anbefalinger, der er relevante i forhold til nærværende udbud: Kortlægningen fremhæver vigtigheden af, at der på arbejdspladsen er fokus på at anvende det lærte i umiddelbar forlængelse af uddannelsen, og at både uddannelsesudbyderne og arbejdspladserne skaber den Side 18 af 36

19 Projektbeskrivelse nødvendige tid og plads til, at deltagerne kan omsætte det tillærte til praksis. Det fremhæves samtidigt, at uddannelserne har størst effekt, både i forhold til omsætning af viden til praksis og i forhold til rekrutteringen, hvis de tilrettelægges i forhold til den enkelte arbejdsplads udgangspunkt. Kortlægningsrapporten anbefaler derfor, at: - der for den enkelte kommune og studerende opstilles konkrete læringsmål for masteruddannelsen og mål for, hvordan det tillærte kan omsættes i praksis - der på uddannelserne undervises i en form, der bedst muligt sikrer, at det tillærte omsættes til praksis - der fortsat er mulighed for at tilbyde deltagertilskud til studerende på diplom- og masteruddannelserne. - der, for at sikre en koordinering af indholdet og læringsmålene på både kurser, diplomuddannelsen og masteruddannelsen, nedsættes et panel sammensat af eksperter på området udsatte børn og unge, interessenter, kommunale repræsentanter, repræsentanter fra uddannelsesudbydere og medarbejdere fra Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds koncern. Panelet skal sikre koordineringen af indholdet på henholdsvis kurser og de længerevarende efter- og videreuddannelser samt sikre, at der er sammenhæng mellem efteruddannelsestilbuddene, de kommunale behov og den aktuelt bedste viden på området. Endelig skal panelet sikre, at der er sammenhæng mellem de forskellige efter- og videreuddannelsestilbud og grunduddannelserne for de relevante faggrupper Udmøntning af kortlægningens anbefalinger På baggrund af disse anbefalinger er der truffet beslutning om - at forøge deltagertilskuddet til den eksisterende masteruddannelse på børne- og ungeområdet med i alt kr. per studerende for en samlet masteruddannelse, hvilket svarer til, at de studerende, som falder inden for målgruppen og som optages på masteruddannelsen efter 1. januar 2015, kan modtage deltagertilskud på i alt kr. - at Socialstyrelsen opretter et ekspertpanel af eksperter og interessenter, der skal sikre sammenhæng på tværs af de efter- og videreuddannelser på området udsatte børn og unge, der udbydes i regi af eller med støtte fra ministeriet - at videreføre den eksisterende pulje på 3,5 mio. kr. årligt til at understøtte forsknings- og udviklingsprojekter, der er tilknyttet både diplom- og masteruddannelsen. 4.5 Den udbudte aftale Socialstyrelsen ønsker at videreføre masteruddannelsen med de nuværende rammer for indholdet, som beskrevet i forudgående afsnit. Socialstyrelsen ønsker dog at videreudvikle masteruddannelsens omfang, Side 19 af 36

20 Projektbeskrivelse tilrettelæggelse og økonomiske rammer, og stiller hertil en række krav til leverandøren, som beskrives senere i udbudsmaterialet. Socialstyrelsen udbyder hermed en aftale, hvor leverandør på baggrund af konkrete efterspørgsel fra kommuner m.v. påtager sig at afvikle og administrere masterddannelsen på børne- og ungeområdet på landsplan. Socialstyrelsen understøtter masteruddannelsen med tilskud til de studerendes arbejdsgiver til nedsættelse af deltagerbetalingen. Udbuddet sker med henblik på at indgå aftale om indholdet af masteruddannelsen og deltagerbetaling og øvrige vilkår for arbejdsgivernes brug af aftalen til efteruddannelse af deres medarbejdere. Leverandør skal desuden varetage administration af udbetalingen af Socialstyrelsens deltagertilskud til kommuner m.v.. Aftalen udbydes for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2018 med option på forlængelse af aftalen med op til 1 år. Nedenfor præsenteres rammerne for den udbudte aftale Deltagertilskud Socialstyrelsen giver et tilskud svarende til kr. pr. studerende pr. semester. For en samlet masteruddannelse vil det sige kr. pr. studerende. Deltagertilskuddet skal som minimum udgøre 60 procent af den samlede pris for uddannelsen. Der er ikke afsat midler særskilt til betaling af leverandør for den praktiske administration af tilskuddet eller til uddannelsesstederne for at udbyde uddannelsen under de af Socialstyrelsen fastlagde krav. Leverandøren honoreres herfor via den samlede betaling fra kommuner m.v. for de studerendes deltagelse på uddannelsen. Tilskudsberettigede deltagere ydes tilskud til uddannelsen for i alt fire semestre, der kan gennemføres på en periode på op til seks år. I tilfælde af, at studietiden forlænges udover de fire semestre, som uddannelsen samlet er berammet til, eller de seks år, som er uddannelsens maksimale varighed, påhviler hele udgiften for efterfølgende semestre den studerendes arbejdsgiver selv. Deltagertilskuddet tildeles den studerendes arbejdsplads, der betaler for den studerendes deltagelse på uddannelsen. Deltagertilskuddet er personligt i forhold til den enkelte studerende. Det betyder, at tilskudsberettigede deltagere, der er startet på uddannelsen, ikke mister tilskuddet, selv om de under uddannelsen skifter arbejdssted, såfremt den nye arbejdsplads giver den studerende mulighed for fortsat at deltage på uddannelsen på ovenfor nævnte vilkår. Det betyder, at såfremt den studerende skifter arbejdsplads og den nye arbejdsplads betaler for den studerendes fortsatte indmelding, vil den nye Side 20 af 36

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København 1 S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13.

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13. UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ 13. august 2014 Kampagnesekretariatet Borgergade 111 DK - 1300 København K T: +45 33 33 99 10 www.skole-plus.dk UDBUDSMATERIALE

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke Anbefalinger god udbudskultur udbud med omtanke 2012 Titel: Anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line ISBN 978-87-7029-509-3 Udbudsrådet

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV FOR

KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV FOR KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV FOR LEVERANDØRER AF PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP Indhold Indledning og baggrund... 4 Lovgrundlag... 4 Hvad er frit leverandørvalg og hvem er omfattet heraf?... 4 Frit leverandørvalg...

Læs mere

Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning

Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN:

Læs mere

På baggrund af ovenstående har det været interessant at evaluere uddannelsens succes på følgende

På baggrund af ovenstående har det været interessant at evaluere uddannelsens succes på følgende Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Resumé... 3 1. Indledning... 7 1.1 Baggrund... 7 1.2 Design og metode... 8 1.3 Metodiske betragtninger vedrørende udbytte og effekt... 10 2. Aktivitet på uddannelsen

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Udbudsbetingelser. Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde

Udbudsbetingelser. Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde Udbudsbetingelser Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering 213 Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Evaluering Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. SAMMENFATNING AF EVALUERINGENS HOVEDRESULTATER... 6 2.1. STATUS PÅ

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune

Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune Børn og Kultur, Familie og Forebyggelse 01-03-2013 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 9 Tilgang til implementering...

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

Vejledning i udbud med forhandling November 2013

Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 5 1.1 Formål...

Læs mere

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte Randers Kommune - 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 BYRÅDETS BØRNE-, UNGE- OG FAMILIESYN...3 POLITISK HANDLEGRUNDLAG...3

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Inspirationsoplæg Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox Offentlig-privat

Læs mere

Personalestyrelsen. Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering

Personalestyrelsen. Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering Personalestyrelsen CFU Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering November 2004 Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering Vejledning

Læs mere

Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie. Marts 2015. Bornholms Regionskommune

Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie. Marts 2015. Bornholms Regionskommune Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie Marts 2015 Bornholms Regionskommune HJK Analyse og Rådgivning ApS Klosterstræde 23, 2. sal tv. 1157

Læs mere

Projekt God Løsladelse

Projekt God Løsladelse Projekt God Løsladelse Erfaringer metode og anbefalinger 1 Hanne Ramsbøl Nell Rasmussen Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Bilag 1 Metoden - Køreplan for god løsladelse... 5 Bilag 2 Overordnede anbefalinger...

Læs mere

for Bygherrerådgivning Aarhus Internationale Sejlsportscenter

for Bygherrerådgivning Aarhus Internationale Sejlsportscenter Projekt- og ydelsesbeskrivelse for Bygherrerådgivning Aarhus Internationale Sejlsportscenter 28.01.2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Aarhus Internationale Sejlsportscenter 3 3. Overordnet tidsplan

Læs mere

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING Til Socialministeriet Dato September 2011 RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDSRÅDGIVNING INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Om evalueringen 1 1.2 Puljen

Læs mere