Nyhedsbrev. Videncenter for. kommunikation og læring i sundhedssektoren. Indhold:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrev. Videncenter for. kommunikation og læring i sundhedssektoren. Indhold:"

Transkript

1 Nyhedsbrev Videncenter for Kommunikation og Læring i sundhedssektoren Indhold: Side 1: Om videncenteret. Hvad kan videncenteret tilbyde? Etablering af netværk. Side 2: Anerkendelsesfokuseret ledelse af faglig udvikling. Side 3: Samtale med patient og pårørende. Side 4: Igangværende projekter. Side 5: En palette af kompetencer... Kære læser! Velkommen til det første nyhedsbrev fra Videncenter for kommunikation og læring i sundhedssektoren. Videncenteret har været etableret som en del af University College Nordjylland (UCN) siden 1. februar Vi har efter det første år fået taget godt hul på opbygningen af et solidt fundament for videncenterets fremtidige virke og vil gerne markere årsdagen for etableringen af videncenter for kommunikation og læring i sundhedssektoren med udsendelsen af dette nyhedsbrev. I nyhedsbrevet vil du to til fire gange om året blive opdateret på, hvad der sker i videncenteret, samt hvad der generelt rører sig indenfor kommunikation og læring i sundhedssektoren. Vi vil gerne med dette første nyhedsbrev lægge op til, at vi gensidigt tager initiativer til kontakt, så vi sammen kan afdække fremtidige muligheder for samarbejde og fælles initiativer indenfor kommunikation og læring i sundhedssektoren. Har du en ide eller et forslag til indhold i et kommende nummer af nyhedsbrevet, vil vi meget gerne høre fra dig. Du er velkommen til at kontakte os på Venlig hilsen Aase Marie Ottesen Videncenterleder Kontaktoplysninger Yderligere oplysninger kan fås ved at rette henvendelse til: Aase Marie Ottesen Tlf.: Videncenter for kommunikation og læring i sundhedssektoren University College Nordjylland Selma Lagerløfs Vej Aalborg Øst Tlf.:

2 Om Videncenteret Videncenter for kommunikation og læring i sundhedssektoren er tværfagligt og har som formål at bidrage til kvalificering af den kommunikation og læring, der finder sted i sundhedssektoren og de tilgrænsende sektorer i forhold til sundhed og sygdom, hvor borgere og fagprofessionelle er involveret. et tæt og tværfagligt samarbejde med relevante praksis I og forskningsmiljøer, er det derfor visionen og målet, at Videncenter for kommunikation og læring i sundhedssektoren skal beskæftige sig med mange forskellige facetter og niveauer af den kommunikation og de læreprocesser, der foregår indenfor og i relation til sundhedssektoren. Det kan dreje sig om den kommunikation og læring, der foregår i det direkte samspil med borgeren som en del af et undersøgelses-, pleje- og behandlingsforløb; situationer hvor der kommunikeres med borgeren i relation til dennes sundhed eller sygdom. Det kan dreje sig om den kommunikation og læring, der foregår indbyrdes mellem de professionelle og grupper af professionelle, hvor der kommunikeres om borgeren med det formål at skabe kvalitet, sammenhæng og kontinuitet i dennes undersøgelses-, pleje- og behandlingsforløb. Endelig kan der være tale om kommunikation og læring fra sundhedssektoren/ de sundhedsprofessionelle og til borgeren; situationer og sammenhænge, hvor der kommunikeres til borgere f.eks. i relation til kampagner og generel sundhedsoplysning. Hvad kan videncenteret tilbyde? Videncenterets opgave er at fokusere og organisere sit arbejde omkring en række ydelser, som udvikles i tæt samarbejde med relevant praksis og forskningsmiljøer. Videncenteret kan f.eks. tilbyde: Kurser, temadage eller workshops om kommunikation og læring med fokus på specifikke sundheds- eller sygdomsproblematikker til specifikke professioner Etablering af netværk Aktuelt er videncenteret i gang med etablering af relevante faglige og tværfaglige netværk med repræsentanter fra praksis, grund, - efter og videreuddannelserne. Hvis du har interesse i at deltage i et netværk, der sætter fokus på Tværfaglig og tværsektoriel kommunikation og samarbejde, der sikrer et sammenhængende patientforløb, så vil vi meget gerne høre fra dig. Kontakt os på: Kommunikationstræningsforløb til specifikke professioner Udvikling af publikationer og/ eller vejledningsmateriale Deltagelse i udviklingsprojekter Konsulentydelser 1

3 A nerkendelsesfokuseret ledelse af faglig udvikling I samarbejde med praksis har videncenteret i det forløbne år bl.a. udviklet og tilrettelagt projekter og kompetenceudviklingsforløb, rettet mod kommunikation og læring i sundhedssektoren. To af de afsluttede projekter vil vi fortælle om her og på næste side. Udviklingsprojektet om ledelse og faglig udvikling - i et anerkendelsesperspektiv, blev udviklet og gennemført i et samarbejde med den sygeplejefaglige ledelse ved Gynækologisk Obstetrisk Afdeling ved Aalborg Sygehus. Lektor cand. theol., ph.d. Helle Schimmell stod for afviklingen af lederudviklingsforløbet. Helle Schimmell er ansat ved sygeplejerskeuddannelsen Hjørring. Hensigten med udviklingsprojektet var at gennemføre et lederudviklingsforløb for afdelingssygeplejersker og overjordemoder i Gynækologisk Obstetrisk Afdeling, med de overordnede formål: At udvikle ledergruppens sammenhængskraft At nyttiggøre ledergruppens personlige og faglige forskelle i samarbejdet At styrke kompetencer til at iværksætte og lede faglig udvikling At styrke samarbejdet mellem afdelingerne, så der skabes sammenhængende patientforløb De teoretiske præmisser for projektets gennemførelse Oversygeplejerske Lone Vestergaard fortæller om forløbet: var et anerkendelsesteoretisk og narrativt perspektiv. Selve udviklingsforløbet tog udgangspunkt i deltagernes daglige praksis. Det blev afviklet i perioden fra september til december 2008, hvori der indgik 4 halve kursusdage og en hel kursusdag som afslutning på forløbet. Der blev vekslet mellem teoretiske oplæg, praktiske øvelser og samtaler. Gruppen som består af 5 personer havde i længere tid sammen med udviklingssygeplejersken i afdelingen og mig talt om, hvordan vi kunne udnytte hinandens ressourcer bedre og udvikle vores ledelseskompetencer til fælles gavn. For at skabe en fælles forståelse og tryghed, startede vi ud med et internatkursus i foråret 2008, med 2 dage i et sommerhus. Derefter var der et stort ønske fra alle om at komme videre i udviklingsprocessen. På det tidspunkt indledte vi et samarbejde med videncenter for kommunikation og læring i sundhedssektoren. Hen over sommeren fik vi i fællesskab formuleret mål og udviklet det overordnede koncept for lederudviklingsforløbet. Ved den efterfølgende evaluering har deltagerne givet udtryk for, at ledergruppen har udviklet sig til en harmonisk gruppe, hvor der er skabt en stor forståelse for de forskellige ledelsesopgaver de hver især sidder i. Deltagerne er blevet bevidste om at udnytte hinandens stærke sider og bruge hinanden som ressourcepersoner. Tidligere var der en undren over, at vi ikke kunne ensrette patientforløbene mere. Der er kommet stor forståelse for, at vilkårene er meget forskellige set i forhold til de forskellige patientkategorier. Som oversygeplejerske er det en fornøjelse at opleve en gruppe, der er blevet meget bevidste om at bruge hinanden. Ledermøderne har fået et helt andet fokus, nu tør den enkelte leder blotte sig og søge hjælp i gruppen til det, der synes svært. Ledermøderne handler i dag meget mere om udvikling af faget. I gruppen er vi også enige om, at dette ikke gør det - vi skal arbejde videre. Næste gang har vi planer om at invitere vores samarbejdspartnere i afsnitsledelserne med i et kommunikationsforløb. Oversygeplejerske Lone Vestergaard s vurdering af forløbet 2

4 Et andet projekt, som i 2008 blev gennemført i regi af Videncenteret er Samtaler med patient og pårørende. Samtaler med patient og pårørende Udviklingsprojektet blev gennemført i samarbejde med ledelsen og sygeplejepersonalet i Afsnit S1, Kardiologisk Afdeling på Aalborg Sygehus, ekstern konsulent og Marte Meo terapeut Bente Weberskov samt følgende fra University College Nordjylland: Udviklingskonsulent Birgitte Tørring ved efter og videreuddannelsesafdelingen og underviser Annegrethe Nielsen ved jordemoderuddannelsen. Projektet blev gennemført i perioden fra april til december Projektets overordnede formål var: At udvikle og afprøve en kommunikations og læringsmodel i forhold til sygeplejepersonale i Afsnit S1, Kardiologisk Afdeling på Aalborg Sygehus, hvor Marte Meo Metoden blev anvendt. At evaluere den udviklede kommunikations og læringsmodel med henblik på, om den kunne udbydes som et kommunikationstrænings og læringsprogram til sygeplejepersonale og andre relevante faggrupper i sundhedssektoren. Marte Meo er latin og betyder ved egen kraft og refererer til, at alle mennesker rummer potentialer for udviklingsstøttende dialog og samspil. Metoden har sit udgangspunkt i situationer, der lykkes og den har en anerkendende og udviklingsorienteret tilgang. Marte Meo Metoden er baseret på analyse af videooptagelser af almindelige dagligdags samspilssituationer fra medarbejdernes egen praksis. I projektet blev Marte Meo Metoden anvendt som vejlednings og supervisionsmodel til udvikling af sygeplejepersonalets samspilskompetencer og som kommunikations og samspilsmetode i forhold til patienter og pårørende. Der blev afholdt to temadage, hvor alt sygeplejepersonale ved afsnit S 1 deltog. Ved temadagene blev der taget udgangspunkt i videooptagelser fra personalets egen praksis - dvs. videooptagelser af samtaler mellem personale og patient og deres pårørende. Udover undervisning i og brug af Marte Meo Metoden indgik der relevant kommunikationsteori, f.eks. teori relateret til den anerkendende samtale, dialogbaseret samtale eller til det at strukturere en samtale. Endvidere indgik afsnittets værdigrundlag som det fælles fundament og det blev inddraget løbende i læringsprocessen med videooptagelserne. For at danne grundlag for forankring og en fremadrettet implementering i afsnit S1 af de erhvervede kommunikationsfærdigheder og den indhøstede viden, blev der i forbindelse med temadagene udført observationsstudier og udarbejdet et fælles idekatalog, indeholdende resultater af individuelle refleksioner og gruppedrøftelser fra temadagene, rettet mod afsnittes videre udviklingsproces. I forbindelse med evalueringen af projektet blev det vurderet, at Marte Meo Metoden er anvendelig i kommunikationstræningsforløb for sygeplejepersonale og andre sundhedsprofessionelle. Metodens fokus på det relationelle møde mellem patienten og den sundhedsprofessionelle, gør den unik og anvendelig i forhold til stort set alle situationer. Det være sig den uformelle samtale, den svære samtale, udskrivningssamtalen m.m. Sundhedsprofessionelle kan her være sygeplejepersonale, læger, ergoterapeuter, fysioterapeuter, radiografer, jordmødre m.fl. Metoden vurderer jeg også er anvendelig i forhold til medarbejdersamtaler og lederudviklingsforløb mv. Jeg ville gerne, at vi i afsnittet kunne bruge metoden til kommunikationstræning af nyuddannede eller i forbindelse med sygeplejefaglig vejledning i afsnittet. Et tilsvarende tilbud til det sygeplejepersonale i afsnittet, der har specialfunktioner eksempelvis hjerteinsufficienssygeplejersken og rehabsygeplejersken kunne også være en mulighed. Og endelig kunne jeg også ønske mig, at de kliniske vejledere fik et lignende kursustilbud f.eks. med overskriften: Den anerkendende samtale med den studerende. Afdelingssygeplejerske Astrid Jørgensen Ved evalueringen, blev sygeplejepersonalet bl.a. spurgt om der var noget, der havde gjort særligt indtryk? Sygeplejepersonalet udtrykte bl.a. følgende: Det at opleve hvor kraftigt et virkemiddel videooptagelser er. At Marte Meo Metoden rummer så meget anerkendelse og positivitet. At opleve hvordan omsorg i sygeplejen kan komme til udtryk ved god kommunikation - evne til at se - lytte - anerkende - brug af humor. At god kommunikation er en del af kunsten i sygeplejen At det er vigtigt, at vi fokuserer på de gode ting, der foregår i samtalen. Vi kan ofte tvivle på, om det vi gjorde, er godt nok. Afdelingssygeplejerske Astrid Jørgensen udtaler om forløbet: Positivt at alle ansatte har deltaget, da det giver et fælles fundament, med mulighed for en målrettet indsats i afdelingen. Den anerkendende tilgang er meget positiv og befordrende for udvikling i gruppen. Brug af videooptagelser fra sygeplejepersonalets egen praksis og de individuelle tilbagemeldinger heraf overværet af kollegaer, kræver og forudsætter, at der er tryghed og tillid i gruppen. 3

5 Igangværende projekter Musikterapi og terapeutiske kommunikations og omsorgsmetoder Projekt om musikterapi og videreudvikling af terapeutiske kommunikations - og omsorgsmetoder, der gennemføres i et samarbejde med musikterapeut Hanne Mette Ochsner Ridder, Ph.d., lektor i musikterapi og gerontologi ved Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet. Fokus på det relationelle møde Kvalitetsudviklingsprojekt, der gennemføres i et samarbejde med Rebild Kommune. Projektet har fokus på at udvikle kvaliteten i samspillet mellem personen med demens og medarbejderne. Marte Meo Metoden anvendes som vejlednings og supervisionsmodel til udvikling af medarbejdernes samspilskompetencer og som kommunikations og samspilsmetode i forhold til personer med demens. Ved gennemførelse af projektet samarbejdes endvidere med ekstern konsulent og Marte Meo terapeut Bente Weberskov. Kommunikationen mellem professionelle og brugere Udviklingsprojekt, der vedrører udvikling af metoder til kvalitetsudvikling af kommunikationen mellem professionelle og brugere i den sundhedsfaglige kliniske praksis. Projektleder er Annegrethe Nielsen, underviser ved jordmoderuddannelsen. Brugernes oplevelse af at blive udredt for demens Kvalitetsudviklingsprojekt med titlen: Hvordan oplever brugerne den Samordnede Demensudredningsmodel i Region Nordjylland?, der gennemføres i samarbejde med praktiserende læge Hanne Hulgaard, lægehuset i Vodskov og Christine Swane, mag.art. i kultursociologi, ph.d. og direktør for EGV fonden. Neuropædagogik anvendt i ældreomsorgen Neuropædagogisk projekt med deltagelse af tre ældrecentre i Hjørring Kommune. Projektet gennemføres i samarbejde med underviserne Anni Mortensen, Inger Ottesen og Elisabeth M. Andersen, der står for den Specialpædagogiske efteruddannelse i Neuropædagogik og neuropsykologi ved University College Nordjylland. På baggrund af de indhøstede erfaringer med projekter og kommunikationstræningsforløb nævnt i dette nyhedsbrev kan Videncenteret allerede her i 2009 tilbyde forskellige kommunikationstrænings - og udviklingsforløb. Læs mere i Kursuskataloget, der udkommer efter uge 9 på: 4

6 En palette af kompetencer... Aktuelt er der følgende medarbejdere tilknyttet videncenteret: Aase Marie Ottesen Ledelsen af videncenteret varetages af Aase Marie Ottesen, der er sygeplejerske og har en Masteruddannelse i Humanistisk Sundhedsvidenskab og Praksisudvikling (MHH). Aase Marie Ottesen kommer fra en stilling som leder af videnscenter for Demens i Region Nordjylland. Derudover har Aase Marie gennem flere år været konsulent med opgaver indenfor demens, sundhedsfremme og forebyggelse, hjemmesygepleje, snitfladesamarbejde mellem sygehus/almen praksis/kommuner, samt været leder såvel på sygehuse som i primær sektor, sygeplejelærer og kursusleder. Til videncenteret er der desuden tilknyttet en stab af kompetente medarbejdere fra University College Nordjylland, der er organiseret i en følgegruppe, bestående af medarbejdere fra henholdsvis det pædagogiske og det sundhedsfaglige hovedområde samt fra efter og videreuddannelsesafdelingen på UCN. Deltagernes kompetencer og interesser spænder vidt og er med til at kvalificere videncenterets tilbud. Gruppen har til opgave at medvirke til at fremme og gennemføre videncentrerets opgaver herunder eksempelvis indgå i udviklingsprojekter, varetage konkrete kompetenceudviklingsforløb, undervisningsopgaver og konsulentydelser. Derudover skal de virke som inspiratorer og faglige sparringspartnere i forhold til udvikling af videncenterfunktionen samt virke som formidlere og bindeled til uddannelserne. Susanne Livbjerg Benvensee Susanne er ergoterapilærer og studievejleder ved ergoterapeutuddannelsen. Cand. pæd. pæd. psyk. E mail: Susanne har kompetencer i forhold til relationer og interpersonelle processer i faglige gruppesammenhænge med såvel borgerne som med det sundhedsfaglige personale og er endvidere optaget af mødet i den sundhedsfaglige kommunikation. Lisbeth Paulsen Lisbeth er lektor og international koordinator ved pædagoguddannelsen i Hjørring. Uddannet sygeplejerske og Master i sundhedsantropologi. E mail: Lisbeth har kompetencer indenfor pædagogisk antropologi og sundhedspædagogik. I forhold til den antropologiske metode, har Lisbeth erfaringer med feltarbejde, hvor der anvendes deltagerobservationer og videooptagelser til analyse, refleksion, italesættelse og fortolkninger af kommunikationsformer i praksis. Annegrethe Nielsen Annegrete er lektor ved jordemoderuddannelsen. Cand. Mag.(kommunikation og datalogi) og Ph.d. (uddannelsesforskning, RUC). E mail: Annegrethes kompetencer ligger indenfor kvalitetsudvikling af kommunikation mellem professionelle og brugerne af sundhedsvæsenet. Annegrethe har erfaringer med træning af jordemødres kommunikationsfærdigheder med anvendelse af videooptagelser af konsultationer og efterfølgende gruppediskussioner, hvor fokus er på udvikling af relevante færdigheder. Birgitte Tørring Birgitte er udviklingskonsulent i efter og videreuddannelsesafdeling en. Har en baggrund som intensiv sygeplejerske. Masteruddannelse i Humanistisk Sundhedsvidenskab og Praksisudvikling (MHH). Birgitte har kompetencer, der retter sig mod det relationelle møde mellem patienter og sundhedsprofessionelle, kommunikationstræning, supervision, vejledning og coaching samt udvikling af klinisk praksis. Diana Schack Thoft Diana er adjunkt ved sygeplejerskeuddannelsen i Aalborg. Uddannet sygeplejerske og Cand. Cur. E mail: Diana har viden og kompetencer indenfor kommunikationsfeltet, der særligt retter sig mod børn samt palliativ sygepleje. Derudover kommunikation omkring døden i samfundet, i sundhedsvæsenet og imellem sundhedsprofessionelle herunder eksempelvis kommunikation om håbet ved livets afslutning. 5

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

KATALOG OVER BEDSTE PRAKSIS FOR PALLIATIVE INDSATSER

KATALOG OVER BEDSTE PRAKSIS FOR PALLIATIVE INDSATSER KATALOG OVER BEDSTE PRAKSIS FOR PALLIATIVE INDSATSER 2012 Katalog over bedste praksis for palliative indsatser Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen

Læs mere

ANBEFALINGER TIL KOMPETENCER FOR SYGEPLEJERSKER I DEN PALLIATIVE INDSATS

ANBEFALINGER TIL KOMPETENCER FOR SYGEPLEJERSKER I DEN PALLIATIVE INDSATS ANBEFALINGER TIL KOMPETENCER FOR SYGEPLEJERSKER I DEN PALLIATIVE INDSATS Anette Lindgren, Birte Rasmussen, Birthe Ørskov, Helle Nordestgaard Matthiesen, Ina Lillevang, Jeanette Nielsen, Jorit Tellervo,

Læs mere

Et sundhedsvæsen uden knaster

Et sundhedsvæsen uden knaster Et sundhedsvæsen uden knaster Evaluering af projekt Sundhedsstrategisk ledelse af det nære sundhedsvæsen December 2013 strategisk ledelse af det nære sundhedsvæsen Et sundhedsvæsen uden knaster Det er

Læs mere

Anbefalinger til kompetencer for social- og sundhedsassistenter i den basale palliative indsats

Anbefalinger til kompetencer for social- og sundhedsassistenter i den basale palliative indsats Anbefalinger til kompetencer for social- og sundhedsassistenter i den basale palliative indsats Marianne Mose Bentzen December 2012. Version 1.0. - Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ Indsats

Læs mere

Kære samarbejdspartner

Kære samarbejdspartner Kære samarbejdspartner Årets første måneder byder på opgaver som årsregnskab, handlingsplaner og statistikker. Vi er i fuld sving med at dokumenterer 2011 i tal til ministerier, skolens bestyrelse, uddannelsesudvalgene

Læs mere

KVALITET, RELEVANS OG SAMMENHÆNGE I FORHOLD TIL DE SUNDHEDSFAGLIGE PROFESSIONSBACHELORUDDANNELSER

KVALITET, RELEVANS OG SAMMENHÆNGE I FORHOLD TIL DE SUNDHEDSFAGLIGE PROFESSIONSBACHELORUDDANNELSER KVALITET, RELEVANS OG SAMMENHÆNGE I FORHOLD TIL DE SUNDHEDSFAGLIGE PROFESSIONSBACHELORUDDANNELSER Anbefalinger til Udvalg for kvalitet og relevans i de videregående uddannelser fra Danske Professionshøjskoler

Læs mere

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Statens Kompe Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Læringsmiljø i staten hvad, hvorfor og hvordan? ISBN-nr: 87-991479-0-4 Tekst: Statens Center

Læs mere

Evaluering. Fælles fagligt fundament: N y e B r il er l. I det pædagogiske arbejde. Mariagerfjord Kommune, UCN, Legetek.dk

Evaluering. Fælles fagligt fundament: N y e B r il er l. I det pædagogiske arbejde. Mariagerfjord Kommune, UCN, Legetek.dk Evaluering Fælles fagligt fundament: N y e B r il er l I det pædagogiske arbejde Mariagerfjord Kommune, UCN, Legetek.dk Rapporten er udarbejdet af: Gitte Larsen, cand. soc., lektor v/ucn Helle Meyer, cand.

Læs mere

Projekt Ressourcepædagoger

Projekt Ressourcepædagoger 2010 Projekt Ressourcepædagoger VIA University College Videreuddannelse og kompetenceudvikling 01-03-2010 Kolofon Rapporten er skrevet og redigeret af: Kirsten Rasmussen, Lektor, e-mail kirr@viauc.dk Lisbet

Læs mere

Forvent det utænkelige

Forvent det utænkelige Forvent det utænkelige en fortælling om Jonstrupvangs værdiproces Forvent det utænkelige er blevet til på baggrund af kvalitative fokusgruppeinterview med tre medarbejdere, seks gruppe- og afdelings ledere

Læs mere

Overordnet model for genoptræningsforløb med fokus på borgerens aktive deltagelse og indflydelse på egen genoptræning

Overordnet model for genoptræningsforløb med fokus på borgerens aktive deltagelse og indflydelse på egen genoptræning Overordnet model for genoptræningsforløb med fokus på borgerens aktive deltagelse og indflydelse på egen genoptræning Ortopædisk Genoptræningscenter Århus Kommune Et udviklingsprojekt i Genoptræningscentret,

Læs mere

God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats. Et idékatalog

God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats. Et idékatalog God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats Et idékatalog Juli 2011 3 Indhold 1. INDLEDNING... 6 1.1. FOKUS PÅ TVÆRSEKTORIEL TEAMORGANISERING... 7 1.2. FOKUS PÅ SÆRLIGE MÅLGRUPPER... 7 1.3. FOKUS

Læs mere

Den unge med kræft. Et praksisforskningsprojekt i Onkologisk Afdeling D. Bibi Hølge-Hazelton (red.)

Den unge med kræft. Et praksisforskningsprojekt i Onkologisk Afdeling D. Bibi Hølge-Hazelton (red.) Den unge med kræft Et praksisforskningsprojekt i Onkologisk Afdeling D Bibi Hølge-Hazelton (red.) 1 2 Den unge med kræft Et praksisforskningsprojekt på Onkologisk Afdeling D 1 Bibi Hølge-Hazelton (red.)

Læs mere

Evaluering af Projekt 5 i 12

Evaluering af Projekt 5 i 12 Evaluering af Projekt 5 i 12 juni 2013 Koncern Organisation og Personale Region Hovedstaden Evaluering af Projekt 5 i 12 Arbejdsmiljø, trivsel og sygefravær i Region Hovedstaden Udarbejdet af Enheden for

Læs mere

Gør borgeren til mester i Esbjerg Kommune

Gør borgeren til mester i Esbjerg Kommune Marie Henriette Madsen, Iben Emilie Christensen, Pia Kürstein Kjellberg, Jakob Kjellberg og Rikke Ibsen Gør borgeren til mester i Esbjerg Kommune Organisations- og økonomianalyse Gør borgeren til mester

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed

Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed Af Nina B. Schriver og Eva Skytte At naturen kan øge vores sundhed og livskvalitet er de fleste enige om. Men hvis man vil arbejde

Læs mere

TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen. Ny lærer. Inspiration og værktøjer til dig, der skal hjælpe den nye lærer godt i gang på skolen

TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen. Ny lærer. Inspiration og værktøjer til dig, der skal hjælpe den nye lærer godt i gang på skolen TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen Ny lærer Inspiration og værktøjer til dig, der skal hjælpe den nye lærer godt i gang på skolen Indhold Forord side 3 Baggrund og introduktion til hæftet side 4 Opgaver

Læs mere

Udvikling mod mere brugerinddragelse. En procesevaluering af et udviklingsprojekt på Glostrup Hospital

Udvikling mod mere brugerinddragelse. En procesevaluering af et udviklingsprojekt på Glostrup Hospital Charlotte Bredahl Jacobsen og Stine Louring Nielsen Udvikling mod mere brugerinddragelse En procesevaluering af et udviklingsprojekt på Glostrup Hospital Publikationen Udvikling mod mere brugerinddragelse

Læs mere

LÆR FOR LIVET et læringsprogram for anbragte børn. Til kommunale chefer, ledere og medarbejdere, der beskæftiger sig med anbragte børn

LÆR FOR LIVET et læringsprogram for anbragte børn. Til kommunale chefer, ledere og medarbejdere, der beskæftiger sig med anbragte børn LÆR FOR LIVET et læringsprogram for anbragte børn Til kommunale chefer, ledere og medarbejdere, der beskæftiger sig med anbragte børn 1 INDHOLD ANBRAGTE BØRNS LÆRING 4 LÆR FOR LIVETS TRE BEN 5 ALLE BØRN

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

FLERE MÆND I SYGEPLEJEN HVORDAN?

FLERE MÆND I SYGEPLEJEN HVORDAN? Projektrapport 2014 FLERE MÆND I SYGEPLEJEN HVORDAN? Flere mænd i sygeplejen hvordan? Afrapportering af projektet At være mand og sygeplejerske barrierer og muligheder for unge mænd før og efter sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

FORSKNINGSOG UDVIKLINGSKULTUR I KLINISK PRAKSIS. Redigeret af Bibi Hølge-Hazelton

FORSKNINGSOG UDVIKLINGSKULTUR I KLINISK PRAKSIS. Redigeret af Bibi Hølge-Hazelton FORSKNINGSOG UDVIKLINGSKULTUR I KLINISK PRAKSIS Redigeret af Bibi Hølge-Hazelton Forsknings- og udviklingskultur i klinisk praksis Bibi Hølge-Hazelton (red.) Forsknings- og udviklingskultur i klinisk

Læs mere

Hjælp til skoleliv. - erfaringer fra 28 lektiehjælpsprojekter for udsatte børn

Hjælp til skoleliv. - erfaringer fra 28 lektiehjælpsprojekter for udsatte børn Hjælp til skoleliv - erfaringer fra 28 lektiehjælpsprojekter for udsatte børn Følgeforskning på projekt Lektiehjælp udarbejdet for Undervisningsministeriet 2004-2006 Lise Tingleff Nielsen, Jens Saarup,

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

NORDISK FRIVILLIGPROJEKT FRIVILLIGE PÅ HOSPICE

NORDISK FRIVILLIGPROJEKT FRIVILLIGE PÅ HOSPICE NORDISK FRIVILLIGPROJEKT FRIVILLIGE PÅ HOSPICE Anbefalinger for god praksis vedrørende rekruttering, kvalificering og rådgivning mm. af de frivillige til inspiration for frivillig koordinatorer i det daglige

Læs mere

Viden, DER skaber Værdi

Viden, DER skaber Værdi Viden, DER skaber Værdi - effekten af et større fokus på jobsøgendes kompetencer Fakta PeopleTools værktøjskassen består af 6 danskudviklede profiler, hvor den ene er personfaktoranalysen (PFA=personfaktoranalyse).

Læs mere

10 eksempler på udvikling af ny viden til gavn for borgere og uddannelser

10 eksempler på udvikling af ny viden til gavn for borgere og uddannelser 10 eksempler på udvikling af ny viden til gavn for borgere og uddannelser Oktober 2010 Udgivet i fællesskab af: KL, FTF, Professionshøjskolernes Rektorkollegium og Danske Regioner Ansvarshavende udgiver:

Læs mere