Nyhedsbrev. Videncenter for. kommunikation og læring i sundhedssektoren. Indhold:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrev. Videncenter for. kommunikation og læring i sundhedssektoren. Indhold:"

Transkript

1 Nyhedsbrev Videncenter for Kommunikation og Læring i sundhedssektoren Indhold: Side 1: Om videncenteret. Hvad kan videncenteret tilbyde? Etablering af netværk. Side 2: Anerkendelsesfokuseret ledelse af faglig udvikling. Side 3: Samtale med patient og pårørende. Side 4: Igangværende projekter. Side 5: En palette af kompetencer... Kære læser! Velkommen til det første nyhedsbrev fra Videncenter for kommunikation og læring i sundhedssektoren. Videncenteret har været etableret som en del af University College Nordjylland (UCN) siden 1. februar Vi har efter det første år fået taget godt hul på opbygningen af et solidt fundament for videncenterets fremtidige virke og vil gerne markere årsdagen for etableringen af videncenter for kommunikation og læring i sundhedssektoren med udsendelsen af dette nyhedsbrev. I nyhedsbrevet vil du to til fire gange om året blive opdateret på, hvad der sker i videncenteret, samt hvad der generelt rører sig indenfor kommunikation og læring i sundhedssektoren. Vi vil gerne med dette første nyhedsbrev lægge op til, at vi gensidigt tager initiativer til kontakt, så vi sammen kan afdække fremtidige muligheder for samarbejde og fælles initiativer indenfor kommunikation og læring i sundhedssektoren. Har du en ide eller et forslag til indhold i et kommende nummer af nyhedsbrevet, vil vi meget gerne høre fra dig. Du er velkommen til at kontakte os på Venlig hilsen Aase Marie Ottesen Videncenterleder Kontaktoplysninger Yderligere oplysninger kan fås ved at rette henvendelse til: Aase Marie Ottesen Tlf.: Videncenter for kommunikation og læring i sundhedssektoren University College Nordjylland Selma Lagerløfs Vej Aalborg Øst Tlf.:

2 Om Videncenteret Videncenter for kommunikation og læring i sundhedssektoren er tværfagligt og har som formål at bidrage til kvalificering af den kommunikation og læring, der finder sted i sundhedssektoren og de tilgrænsende sektorer i forhold til sundhed og sygdom, hvor borgere og fagprofessionelle er involveret. et tæt og tværfagligt samarbejde med relevante praksis I og forskningsmiljøer, er det derfor visionen og målet, at Videncenter for kommunikation og læring i sundhedssektoren skal beskæftige sig med mange forskellige facetter og niveauer af den kommunikation og de læreprocesser, der foregår indenfor og i relation til sundhedssektoren. Det kan dreje sig om den kommunikation og læring, der foregår i det direkte samspil med borgeren som en del af et undersøgelses-, pleje- og behandlingsforløb; situationer hvor der kommunikeres med borgeren i relation til dennes sundhed eller sygdom. Det kan dreje sig om den kommunikation og læring, der foregår indbyrdes mellem de professionelle og grupper af professionelle, hvor der kommunikeres om borgeren med det formål at skabe kvalitet, sammenhæng og kontinuitet i dennes undersøgelses-, pleje- og behandlingsforløb. Endelig kan der være tale om kommunikation og læring fra sundhedssektoren/ de sundhedsprofessionelle og til borgeren; situationer og sammenhænge, hvor der kommunikeres til borgere f.eks. i relation til kampagner og generel sundhedsoplysning. Hvad kan videncenteret tilbyde? Videncenterets opgave er at fokusere og organisere sit arbejde omkring en række ydelser, som udvikles i tæt samarbejde med relevant praksis og forskningsmiljøer. Videncenteret kan f.eks. tilbyde: Kurser, temadage eller workshops om kommunikation og læring med fokus på specifikke sundheds- eller sygdomsproblematikker til specifikke professioner Etablering af netværk Aktuelt er videncenteret i gang med etablering af relevante faglige og tværfaglige netværk med repræsentanter fra praksis, grund, - efter og videreuddannelserne. Hvis du har interesse i at deltage i et netværk, der sætter fokus på Tværfaglig og tværsektoriel kommunikation og samarbejde, der sikrer et sammenhængende patientforløb, så vil vi meget gerne høre fra dig. Kontakt os på: Kommunikationstræningsforløb til specifikke professioner Udvikling af publikationer og/ eller vejledningsmateriale Deltagelse i udviklingsprojekter Konsulentydelser 1

3 A nerkendelsesfokuseret ledelse af faglig udvikling I samarbejde med praksis har videncenteret i det forløbne år bl.a. udviklet og tilrettelagt projekter og kompetenceudviklingsforløb, rettet mod kommunikation og læring i sundhedssektoren. To af de afsluttede projekter vil vi fortælle om her og på næste side. Udviklingsprojektet om ledelse og faglig udvikling - i et anerkendelsesperspektiv, blev udviklet og gennemført i et samarbejde med den sygeplejefaglige ledelse ved Gynækologisk Obstetrisk Afdeling ved Aalborg Sygehus. Lektor cand. theol., ph.d. Helle Schimmell stod for afviklingen af lederudviklingsforløbet. Helle Schimmell er ansat ved sygeplejerskeuddannelsen Hjørring. Hensigten med udviklingsprojektet var at gennemføre et lederudviklingsforløb for afdelingssygeplejersker og overjordemoder i Gynækologisk Obstetrisk Afdeling, med de overordnede formål: At udvikle ledergruppens sammenhængskraft At nyttiggøre ledergruppens personlige og faglige forskelle i samarbejdet At styrke kompetencer til at iværksætte og lede faglig udvikling At styrke samarbejdet mellem afdelingerne, så der skabes sammenhængende patientforløb De teoretiske præmisser for projektets gennemførelse Oversygeplejerske Lone Vestergaard fortæller om forløbet: var et anerkendelsesteoretisk og narrativt perspektiv. Selve udviklingsforløbet tog udgangspunkt i deltagernes daglige praksis. Det blev afviklet i perioden fra september til december 2008, hvori der indgik 4 halve kursusdage og en hel kursusdag som afslutning på forløbet. Der blev vekslet mellem teoretiske oplæg, praktiske øvelser og samtaler. Gruppen som består af 5 personer havde i længere tid sammen med udviklingssygeplejersken i afdelingen og mig talt om, hvordan vi kunne udnytte hinandens ressourcer bedre og udvikle vores ledelseskompetencer til fælles gavn. For at skabe en fælles forståelse og tryghed, startede vi ud med et internatkursus i foråret 2008, med 2 dage i et sommerhus. Derefter var der et stort ønske fra alle om at komme videre i udviklingsprocessen. På det tidspunkt indledte vi et samarbejde med videncenter for kommunikation og læring i sundhedssektoren. Hen over sommeren fik vi i fællesskab formuleret mål og udviklet det overordnede koncept for lederudviklingsforløbet. Ved den efterfølgende evaluering har deltagerne givet udtryk for, at ledergruppen har udviklet sig til en harmonisk gruppe, hvor der er skabt en stor forståelse for de forskellige ledelsesopgaver de hver især sidder i. Deltagerne er blevet bevidste om at udnytte hinandens stærke sider og bruge hinanden som ressourcepersoner. Tidligere var der en undren over, at vi ikke kunne ensrette patientforløbene mere. Der er kommet stor forståelse for, at vilkårene er meget forskellige set i forhold til de forskellige patientkategorier. Som oversygeplejerske er det en fornøjelse at opleve en gruppe, der er blevet meget bevidste om at bruge hinanden. Ledermøderne har fået et helt andet fokus, nu tør den enkelte leder blotte sig og søge hjælp i gruppen til det, der synes svært. Ledermøderne handler i dag meget mere om udvikling af faget. I gruppen er vi også enige om, at dette ikke gør det - vi skal arbejde videre. Næste gang har vi planer om at invitere vores samarbejdspartnere i afsnitsledelserne med i et kommunikationsforløb. Oversygeplejerske Lone Vestergaard s vurdering af forløbet 2

4 Et andet projekt, som i 2008 blev gennemført i regi af Videncenteret er Samtaler med patient og pårørende. Samtaler med patient og pårørende Udviklingsprojektet blev gennemført i samarbejde med ledelsen og sygeplejepersonalet i Afsnit S1, Kardiologisk Afdeling på Aalborg Sygehus, ekstern konsulent og Marte Meo terapeut Bente Weberskov samt følgende fra University College Nordjylland: Udviklingskonsulent Birgitte Tørring ved efter og videreuddannelsesafdelingen og underviser Annegrethe Nielsen ved jordemoderuddannelsen. Projektet blev gennemført i perioden fra april til december Projektets overordnede formål var: At udvikle og afprøve en kommunikations og læringsmodel i forhold til sygeplejepersonale i Afsnit S1, Kardiologisk Afdeling på Aalborg Sygehus, hvor Marte Meo Metoden blev anvendt. At evaluere den udviklede kommunikations og læringsmodel med henblik på, om den kunne udbydes som et kommunikationstrænings og læringsprogram til sygeplejepersonale og andre relevante faggrupper i sundhedssektoren. Marte Meo er latin og betyder ved egen kraft og refererer til, at alle mennesker rummer potentialer for udviklingsstøttende dialog og samspil. Metoden har sit udgangspunkt i situationer, der lykkes og den har en anerkendende og udviklingsorienteret tilgang. Marte Meo Metoden er baseret på analyse af videooptagelser af almindelige dagligdags samspilssituationer fra medarbejdernes egen praksis. I projektet blev Marte Meo Metoden anvendt som vejlednings og supervisionsmodel til udvikling af sygeplejepersonalets samspilskompetencer og som kommunikations og samspilsmetode i forhold til patienter og pårørende. Der blev afholdt to temadage, hvor alt sygeplejepersonale ved afsnit S 1 deltog. Ved temadagene blev der taget udgangspunkt i videooptagelser fra personalets egen praksis - dvs. videooptagelser af samtaler mellem personale og patient og deres pårørende. Udover undervisning i og brug af Marte Meo Metoden indgik der relevant kommunikationsteori, f.eks. teori relateret til den anerkendende samtale, dialogbaseret samtale eller til det at strukturere en samtale. Endvidere indgik afsnittets værdigrundlag som det fælles fundament og det blev inddraget løbende i læringsprocessen med videooptagelserne. For at danne grundlag for forankring og en fremadrettet implementering i afsnit S1 af de erhvervede kommunikationsfærdigheder og den indhøstede viden, blev der i forbindelse med temadagene udført observationsstudier og udarbejdet et fælles idekatalog, indeholdende resultater af individuelle refleksioner og gruppedrøftelser fra temadagene, rettet mod afsnittes videre udviklingsproces. I forbindelse med evalueringen af projektet blev det vurderet, at Marte Meo Metoden er anvendelig i kommunikationstræningsforløb for sygeplejepersonale og andre sundhedsprofessionelle. Metodens fokus på det relationelle møde mellem patienten og den sundhedsprofessionelle, gør den unik og anvendelig i forhold til stort set alle situationer. Det være sig den uformelle samtale, den svære samtale, udskrivningssamtalen m.m. Sundhedsprofessionelle kan her være sygeplejepersonale, læger, ergoterapeuter, fysioterapeuter, radiografer, jordmødre m.fl. Metoden vurderer jeg også er anvendelig i forhold til medarbejdersamtaler og lederudviklingsforløb mv. Jeg ville gerne, at vi i afsnittet kunne bruge metoden til kommunikationstræning af nyuddannede eller i forbindelse med sygeplejefaglig vejledning i afsnittet. Et tilsvarende tilbud til det sygeplejepersonale i afsnittet, der har specialfunktioner eksempelvis hjerteinsufficienssygeplejersken og rehabsygeplejersken kunne også være en mulighed. Og endelig kunne jeg også ønske mig, at de kliniske vejledere fik et lignende kursustilbud f.eks. med overskriften: Den anerkendende samtale med den studerende. Afdelingssygeplejerske Astrid Jørgensen Ved evalueringen, blev sygeplejepersonalet bl.a. spurgt om der var noget, der havde gjort særligt indtryk? Sygeplejepersonalet udtrykte bl.a. følgende: Det at opleve hvor kraftigt et virkemiddel videooptagelser er. At Marte Meo Metoden rummer så meget anerkendelse og positivitet. At opleve hvordan omsorg i sygeplejen kan komme til udtryk ved god kommunikation - evne til at se - lytte - anerkende - brug af humor. At god kommunikation er en del af kunsten i sygeplejen At det er vigtigt, at vi fokuserer på de gode ting, der foregår i samtalen. Vi kan ofte tvivle på, om det vi gjorde, er godt nok. Afdelingssygeplejerske Astrid Jørgensen udtaler om forløbet: Positivt at alle ansatte har deltaget, da det giver et fælles fundament, med mulighed for en målrettet indsats i afdelingen. Den anerkendende tilgang er meget positiv og befordrende for udvikling i gruppen. Brug af videooptagelser fra sygeplejepersonalets egen praksis og de individuelle tilbagemeldinger heraf overværet af kollegaer, kræver og forudsætter, at der er tryghed og tillid i gruppen. 3

5 Igangværende projekter Musikterapi og terapeutiske kommunikations og omsorgsmetoder Projekt om musikterapi og videreudvikling af terapeutiske kommunikations - og omsorgsmetoder, der gennemføres i et samarbejde med musikterapeut Hanne Mette Ochsner Ridder, Ph.d., lektor i musikterapi og gerontologi ved Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet. Fokus på det relationelle møde Kvalitetsudviklingsprojekt, der gennemføres i et samarbejde med Rebild Kommune. Projektet har fokus på at udvikle kvaliteten i samspillet mellem personen med demens og medarbejderne. Marte Meo Metoden anvendes som vejlednings og supervisionsmodel til udvikling af medarbejdernes samspilskompetencer og som kommunikations og samspilsmetode i forhold til personer med demens. Ved gennemførelse af projektet samarbejdes endvidere med ekstern konsulent og Marte Meo terapeut Bente Weberskov. Kommunikationen mellem professionelle og brugere Udviklingsprojekt, der vedrører udvikling af metoder til kvalitetsudvikling af kommunikationen mellem professionelle og brugere i den sundhedsfaglige kliniske praksis. Projektleder er Annegrethe Nielsen, underviser ved jordmoderuddannelsen. Brugernes oplevelse af at blive udredt for demens Kvalitetsudviklingsprojekt med titlen: Hvordan oplever brugerne den Samordnede Demensudredningsmodel i Region Nordjylland?, der gennemføres i samarbejde med praktiserende læge Hanne Hulgaard, lægehuset i Vodskov og Christine Swane, mag.art. i kultursociologi, ph.d. og direktør for EGV fonden. Neuropædagogik anvendt i ældreomsorgen Neuropædagogisk projekt med deltagelse af tre ældrecentre i Hjørring Kommune. Projektet gennemføres i samarbejde med underviserne Anni Mortensen, Inger Ottesen og Elisabeth M. Andersen, der står for den Specialpædagogiske efteruddannelse i Neuropædagogik og neuropsykologi ved University College Nordjylland. På baggrund af de indhøstede erfaringer med projekter og kommunikationstræningsforløb nævnt i dette nyhedsbrev kan Videncenteret allerede her i 2009 tilbyde forskellige kommunikationstrænings - og udviklingsforløb. Læs mere i Kursuskataloget, der udkommer efter uge 9 på: 4

6 En palette af kompetencer... Aktuelt er der følgende medarbejdere tilknyttet videncenteret: Aase Marie Ottesen Ledelsen af videncenteret varetages af Aase Marie Ottesen, der er sygeplejerske og har en Masteruddannelse i Humanistisk Sundhedsvidenskab og Praksisudvikling (MHH). Aase Marie Ottesen kommer fra en stilling som leder af videnscenter for Demens i Region Nordjylland. Derudover har Aase Marie gennem flere år været konsulent med opgaver indenfor demens, sundhedsfremme og forebyggelse, hjemmesygepleje, snitfladesamarbejde mellem sygehus/almen praksis/kommuner, samt været leder såvel på sygehuse som i primær sektor, sygeplejelærer og kursusleder. Til videncenteret er der desuden tilknyttet en stab af kompetente medarbejdere fra University College Nordjylland, der er organiseret i en følgegruppe, bestående af medarbejdere fra henholdsvis det pædagogiske og det sundhedsfaglige hovedområde samt fra efter og videreuddannelsesafdelingen på UCN. Deltagernes kompetencer og interesser spænder vidt og er med til at kvalificere videncenterets tilbud. Gruppen har til opgave at medvirke til at fremme og gennemføre videncentrerets opgaver herunder eksempelvis indgå i udviklingsprojekter, varetage konkrete kompetenceudviklingsforløb, undervisningsopgaver og konsulentydelser. Derudover skal de virke som inspiratorer og faglige sparringspartnere i forhold til udvikling af videncenterfunktionen samt virke som formidlere og bindeled til uddannelserne. Susanne Livbjerg Benvensee Susanne er ergoterapilærer og studievejleder ved ergoterapeutuddannelsen. Cand. pæd. pæd. psyk. E mail: Susanne har kompetencer i forhold til relationer og interpersonelle processer i faglige gruppesammenhænge med såvel borgerne som med det sundhedsfaglige personale og er endvidere optaget af mødet i den sundhedsfaglige kommunikation. Lisbeth Paulsen Lisbeth er lektor og international koordinator ved pædagoguddannelsen i Hjørring. Uddannet sygeplejerske og Master i sundhedsantropologi. E mail: Lisbeth har kompetencer indenfor pædagogisk antropologi og sundhedspædagogik. I forhold til den antropologiske metode, har Lisbeth erfaringer med feltarbejde, hvor der anvendes deltagerobservationer og videooptagelser til analyse, refleksion, italesættelse og fortolkninger af kommunikationsformer i praksis. Annegrethe Nielsen Annegrete er lektor ved jordemoderuddannelsen. Cand. Mag.(kommunikation og datalogi) og Ph.d. (uddannelsesforskning, RUC). E mail: Annegrethes kompetencer ligger indenfor kvalitetsudvikling af kommunikation mellem professionelle og brugerne af sundhedsvæsenet. Annegrethe har erfaringer med træning af jordemødres kommunikationsfærdigheder med anvendelse af videooptagelser af konsultationer og efterfølgende gruppediskussioner, hvor fokus er på udvikling af relevante færdigheder. Birgitte Tørring Birgitte er udviklingskonsulent i efter og videreuddannelsesafdeling en. Har en baggrund som intensiv sygeplejerske. Masteruddannelse i Humanistisk Sundhedsvidenskab og Praksisudvikling (MHH). Birgitte har kompetencer, der retter sig mod det relationelle møde mellem patienter og sundhedsprofessionelle, kommunikationstræning, supervision, vejledning og coaching samt udvikling af klinisk praksis. Diana Schack Thoft Diana er adjunkt ved sygeplejerskeuddannelsen i Aalborg. Uddannet sygeplejerske og Cand. Cur. E mail: Diana har viden og kompetencer indenfor kommunikationsfeltet, der særligt retter sig mod børn samt palliativ sygepleje. Derudover kommunikation omkring døden i samfundet, i sundhedsvæsenet og imellem sundhedsprofessionelle herunder eksempelvis kommunikation om håbet ved livets afslutning. 5

Kommunikationstræning ved hjælp af Marte Meo metoden

Kommunikationstræning ved hjælp af Marte Meo metoden Kommunikationstræning ved hjælp af Marte Meo metoden Gennemført ved Kardiologisk afdeling, Afsnit S1, Aalborg Sygehus Udarbejdet i november 2008 af Aase Marie Ottesen Videncenter for kommunikation og læring

Læs mere

Nyhedsbrev 2. Det er fortsat vores mål, at nyhedsbrevet skal bidrage til at udbrede kendskabet til Videncenter

Nyhedsbrev 2. Det er fortsat vores mål, at nyhedsbrevet skal bidrage til at udbrede kendskabet til Videncenter Nyhedsbrev 2 Vi d e n c e n t e r f o r k o m m u n i k a t i o n o g l æ r i n g i s u n d h e d s s e k t o r e n Velkommen til det andet nyhedsbrev fra Videncenter for kommunikation og læring i sundhedssektoren.

Læs mere

Strategi for udvikling af sygeplejen. på Sygehus Thy-Mors

Strategi for udvikling af sygeplejen. på Sygehus Thy-Mors Strategi for udvikling af sygeplejen på Sygehus Thy-Mors 2 Indledning Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Strategi for udvikling af sygeplejen på Sygehus Thy-Mors... 4 At udføre sygepleje... 4 At lede

Læs mere

Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget

Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Et stærkt fag i udvikling Layout: Dansk Sygeplejeråd 12-28 Foto: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd december 2014. Alle

Læs mere

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Hospitalsledelsen Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon +45 7927 4444 Telefax +45 7927 4930 www.regionshospitalethorsens.dk post@horsens.rm.dk Lokal strategi

Læs mere

Radiografuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 6

Radiografuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 6 Radiografuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 6 Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1. Uddannelsesmæssige forhold i Medicinsk Center... 2 1.1 Syn på læring... 2 2. Læringsmuligheder... 3 3. Vejledende

Læs mere

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud i Region Hovedstaden Baggrunden for det tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram Region Hovedstadens tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram

Læs mere

VISITATOR- UDDANNELSE - Basisuddannelse - Komplekse sagsforløb

VISITATOR- UDDANNELSE - Basisuddannelse - Komplekse sagsforløb VISITATOR- UDDANNELSE - Basisuddannelse - Komplekse sagsforløb EFTER- OG VIDERE- UDDANNELSE Maj 2014 BASISMODUL SD VALGMODUL: SAMMENHÆNG I PATIENT- OG BRUGERFORLØB I SUNDHEDS- VÆSENET INDLEDNING De offentlige

Læs mere

Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC

Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC 1 De 13 punkter i Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH er udarbejdet på tværs af RH og har været gældende i alle centre

Læs mere

Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad

Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad Status og vejen frem DSFR møde den 22. maj 2015 22/5/2015/Janet Hansen 1 Dagens program 8.40 Nugældende strategi Ide, mål og kendetegn ved mål

Læs mere

Beskrivelse af introstillinger nyuddannede sygeplejersker Sygehus Sønderjylland, Haderslev

Beskrivelse af introstillinger nyuddannede sygeplejersker Sygehus Sønderjylland, Haderslev Beskrivelse af introstillinger nyuddannede sygeplejersker Sygehus Sønderjylland, Haderslev Plads til faglig og personlig udvikling Et positivt og lærende arbejdsmiljø Udarbejdet oktober 2007/rev. december

Læs mere

Afsnitsprofil Hæmatologisk sengeafsnit A130H Vejle Sygehus

Afsnitsprofil Hæmatologisk sengeafsnit A130H Vejle Sygehus Afsnitsprofil Hæmatologisk sengeafsnit A130H Vejle Sygehus Oktober 2014 Indholdsfortegnelse Organisation S. 4 Afdelingsledelsen S. 4 Afsnitsledelsen S. 4 Organisationsplan for Hæmatologisk afsnit S. 4

Læs mere

Integration af kliniske retningslinier D. 6. maj 2010 Samarbejde mellem Center for Kliniske retningslinier og Professionshøjskolerne

Integration af kliniske retningslinier D. 6. maj 2010 Samarbejde mellem Center for Kliniske retningslinier og Professionshøjskolerne Integration af kliniske retningslinier D. 6. maj 2010 Samarbejde mellem Center for Kliniske retningslinier og Professionshøjskolerne Professionshøjskolerne en ny kontekst og omstilling til nye opgaver

Læs mere

Den palliative indsats

Den palliative indsats Den palliative indsats En tværfaglig efteruddannelse i Region Midtjylland Region Midtjylland Koncern HR Center for Kompetenceudvikling Den palliative indsats En tværfaglig efteruddannelse i Region Midtjylland

Læs mere

Forskningsstrategi for sygepleje i Juliane Marie Centret

Forskningsstrategi for sygepleje i Juliane Marie Centret Den 28. august 2013 Forskningsstrategi for sygepleje i Juliane Marie Centret Forskning i klinisk sygepleje vil i de kommende år være koncentreret om visioner og strategier indenfor områderne: Klinisk forskning

Læs mere

CEKU. Kursusoversigt (Foråret 2011) For VIP ansatte ved SUND og læger i Region Hovedstaden.

CEKU. Kursusoversigt (Foråret 2011) For VIP ansatte ved SUND og læger i Region Hovedstaden. Kursusoversigt (Foråret 2011) For VIP ansatte ved SUND og læger i Region Hovedstaden. Kursus Dato Introduktion til universitetsundervisning 31.01-04.02 (1. del af Adjunktpædagogikum) 07.03-11.03 V/Pædagogisk

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Medicinsk afdeling M, OUH Svendborg Sygehus 1

Indholdsfortegnelse. Medicinsk afdeling M, OUH Svendborg Sygehus 1 Indholdsfortegnelse Forord... 2 Formål med funktionsbeskrivelsen relateret til kompetencer... 2 Social- og sundhedsassistent - Novice - niveau 1... 4 Social- og sundhedsassistent - Avanceret nybegynder

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen

Ergoterapeutuddannelsen Ergoterapeutuddannelsen, University College Syddanmark Ergoterapeutuddannelsen Samarbejde mellem Ergoterapeutuddannelsen, UC Syddanmark og kliniske undervisningssteder Lokalt tillæg til studieordning 2011-08-30

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Studieforløb med fokus på: Ledelse af sygepleje Kvalitets- og udviklingsarbejde

Studieforløb med fokus på: Ledelse af sygepleje Kvalitets- og udviklingsarbejde Forløb for modul12 studerende i Sektion for Brystkirurgi afsnit 3103 og 3104 Studieforløb med fokus på: Ledelse af sygepleje Kvalitets- og udviklingsarbejde 22-11-2012 Rigshospitalet Udarbejdet af klinisk

Læs mere

Situationsbestemt kommunikation

Situationsbestemt kommunikation Gør tanke til handling VIA University College Situationsbestemt kommunikation Workshop v. uddannelsesansvarlig Linda Nebel & underviser Stine Leegaard Jepsen 1 Situationsbestemt kommunikation Begrebet

Læs mere

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje 354 gæster var mødt op til temadagen om muligheder og udfordringer for fremtidens sygepleje. Temadagen blev afholdt den 1. december på Comwell Middelfart og

Læs mere

Beskrivelse af klinisk uddannelses sted: Medicinsk Ambulatorium Næstved Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold:

Beskrivelse af klinisk uddannelses sted: Medicinsk Ambulatorium Næstved Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: Beskrivelse af klinisk uddannelses sted: Medicinsk Ambulatorium Næstved Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: 1.1 Afdelingstype: Medicinsk Ambulatorium på Næstved Sygehus dækker grenspecialerne

Læs mere

Sygeplejeprofil. -Sygeplejen Rebild

Sygeplejeprofil. -Sygeplejen Rebild Sygeplejeprofil -Sygeplejen Rebild Sygeplejeprofil Sygeplejeprofilen er udarbejdet med udgangspunkt i sygeplejerskernes egne oplevelser og hverdagsfortællinger, den gældende lovgivning omkring hjemmesygeplejen,

Læs mere

Vision og strategi for sygeplejen

Vision og strategi for sygeplejen Vision og strategi for sygeplejen på Hospitalsenheden Horsens 2014-2017 Hospitalsenheden Horsens Strategi for Hospitalsenheden Horsens og Region Midtjylland Visionen og strategien for sygeplejen 2014-2017

Læs mere

Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions-

Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions- Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions- og udviklingsbasering samt forskningssamarbejde Dokumentdato: Dokumentansvarlig: bbc Godkendt af UCN s direktion den 27. oktober 2008 Senest revideret:

Læs mere

Sygeplejeprofil i Skive Kommune

Sygeplejeprofil i Skive Kommune Sygeplejeprofil i Skive Kommune Indledning. Kommunerne kommer i fremtiden til at spille en større rolle i sundhedsvæsenet. De eksisterende kommunale sundhedstilbud bliver sammen med helt nye en del af

Læs mere

Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling

Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling Sygeplejefaglige grundholdninger i Onkologisk Afdeling Møder patienten som hædersgæst. Ser udførelse, udvikling og formidling af

Læs mere

SYGEPLEJERSKEPROFIL. for Svendborg Kommune

SYGEPLEJERSKEPROFIL. for Svendborg Kommune SYGEPLEJERSKEPROFIL for Svendborg Kommune FORORD Sundhedsloven og strukturreformen stiller forventninger og krav til sygeplejerskerne i kommunerne om at spille en central rolle i sundhedsvæsenet. I Svendborg

Læs mere

Inklusion gennem æstetiske læreprocesser

Inklusion gennem æstetiske læreprocesser Inklusion gennem æstetiske læreprocesser Projektarbejdsformen og skabende processer som udgangspunkt for inkluderende fællesskaber i dagtilbud Udviklingsprojekt i Aalborg Kommune 2012 Indledning Hvorfor

Læs mere

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Det tværfaglige kursus Den motiverende samtale blev en øjenåbner for 20 medarbejdere i Sundhedsafdelingen i

Læs mere

Fremtidens kliniske uddannelse på sygeplejerskeuddannelsen. Ét bud: Tværfagligt Klinisk Studieafsnit

Fremtidens kliniske uddannelse på sygeplejerskeuddannelsen. Ét bud: Tværfagligt Klinisk Studieafsnit Fremtidens kliniske uddannelse på sygeplejerskeuddannelsen Ét bud: Tværfagligt Klinisk Studieafsnit Bekendtgørelsesbestemt: Fra Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelorer: 1. Formålet med

Læs mere

Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi. Modul 12 - Teori

Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi. Modul 12 - Teori Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi Modul 12 - Teori Januar 2015 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 3 OVERSIGT OVER MODULET 4 Introduktion til modulet 4 Studietid 4 Fordeling af fag og ECTS - point

Læs mere

Sammen om fremtidens velfærdskompetencer

Sammen om fremtidens velfærdskompetencer Sammen om fremtidens velfærdskompetencer En KONFERENCE om, hvordan vi udvikler kompetencerne hos fremtidens velfærdsmedarbejdere på tværs af fag og sektorer ONSDAG DEN 22. MARTS 2017 KL. 9.30 15.30 PÅ

Læs mere

Dansk Sygeplejeråds anbefalinger. til komplementær alternativ behandling - Sygeplejerskers rolle

Dansk Sygeplejeråds anbefalinger. til komplementær alternativ behandling - Sygeplejerskers rolle Dansk Sygeplejeråds anbefalinger til komplementær alternativ behandling - Sygeplejerskers rolle Forord Uanset hvor i sundhedsvæsenet sygeplejersker arbejder, møder vi borgere og patienter, der bruger komplementær

Læs mere

Kick off seminar. Forskning i Klinisk Sygepleje. Århus Universitetshospital Århus Sygehus. Chefsygeplejerske, cand. cur.

Kick off seminar. Forskning i Klinisk Sygepleje. Århus Universitetshospital Århus Sygehus. Chefsygeplejerske, cand. cur. Kick off seminar Forskning i Klinisk Sygepleje Århus Universitetshospital Århus Sygehus Chefsygeplejerske, cand. cur. Kirsten Bruun Nørrebrogade Tage Hansens Gade P. P. Ørumsgade Samsø Hvad skal der til?

Læs mere

Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed

Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed Af Nina B. Schriver og Eva Skytte At naturen kan øge vores sundhed og livskvalitet er de fleste enige om. Men hvis man vil arbejde

Læs mere

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Afdeling Thisted Januar 2012 Modulets tema og læringsudbytte Tværprofessionel virksomhed Tema: Tværfagligt modul tværprofessionel virksomhed

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering i Odder er en del af s Ældreservice. I kommunens ældreservice indgår to plejecentre Stenslund og Bronzealdervej, hjemmeplejen

Læs mere

Professionel pædagogisk kommunikation - mellem medarbejder og barn

Professionel pædagogisk kommunikation - mellem medarbejder og barn STRATEGI FOR LÆRING OG UDVIKLING Professionel pædagogisk kommunikation - mellem medarbejder og barn Vi ønsker en løbende udvikling af vores daglige udviklingsproces, der sikrer, at den nye viden bliver

Læs mere

Hvorfor nu alt den snak om interprofessionel læring og samarbejde?

Hvorfor nu alt den snak om interprofessionel læring og samarbejde? Hvorfor nu alt den snak om interprofessionel læring og samarbejde? Vores ståsted Tanja: Sygeplejerske. Klinisk vejleder i Neurokirurgisk Afdeling. Vejleder i InterTværs. Uddannet interprofessionel facilitator.

Læs mere

Konsulent: Metoder og værktøjer til udvikling

Konsulent: Metoder og værktøjer til udvikling Konsulent: Metoder og værktøjer til udvikling VPC-ERHVERV VPC-Erhverv 2017-2018 1 Konsulent Metoder og værktøjer til udvikling Hvis du deltager i denne uddannelse får du psykologisk viden og indsigt på

Læs mere

Velkommen til uddannelse i virkeligheden

Velkommen til uddannelse i virkeligheden Nyhedsbrev for UCN Professionshøjskolen University College Nordjylland Særnummer August 2008 Velkommen til uddannelse i virkeligheden > Nyhedsbrev for UCN > Junivørsiti kålædsj > Vores uddannelser > Nordjyllands

Læs mere

Kompetencemodel for socialpsykiatriske sygeplejersker i Specialsektoren, Region Nordjylland. Kærvang

Kompetencemodel for socialpsykiatriske sygeplejersker i Specialsektoren, Region Nordjylland. Kærvang Kompetencemodel for socialpsykiatriske sygeplejersker i Specialsektoren, Region Nordjylland Kærvang Kompetenceprofilens formål Medarbejderne er den vigtigste ressource i Specialsektoren. Det er afgørende

Læs mere

Strategi for evidensbasering og monitorering af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi 2010-2012. Århus Universitetshospital Århus Sygehus

Strategi for evidensbasering og monitorering af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi 2010-2012. Århus Universitetshospital Århus Sygehus Strategi for evidensbasering og monitorering af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi 2010-2012 Århus Universitetshospital Århus Sygehus Januar 2010 1 Udarbejdet af følgegruppen for evidens og monitorering

Læs mere

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis Akademiuddannelse i Sundhedspraksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Nu også

Læs mere

Forudsætninger for indgåelse af kontrakt

Forudsætninger for indgåelse af kontrakt Forudsætninger for indgåelse af kontrakt Forudsætninger for indgåelse af kontrakt om klinisk undervisning med Ergoterapeutuddannelsen ved University College Nordjylland (UCN). Målsætningen for klinisk

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Samvær med mennesker med demens LITTERATUR OG UNDERVISNINGSMATERIALE TIL KURSUSGANG 7

Samvær med mennesker med demens LITTERATUR OG UNDERVISNINGSMATERIALE TIL KURSUSGANG 7 Samvær med mennesker med demens LITTERATUR OG UNDERVISNINGSMATERIALE TIL KURSUSGANG 7 2017 Indholdsoversigt: Forslag til kursusprogram Oversigt over litteratur Forslag til kursusprogram Kursusdag 7: Marte

Læs mere

Tværsektoriel læring - Sygeplejestuderende på tværs af sektorer i modul 11

Tværsektoriel læring - Sygeplejestuderende på tværs af sektorer i modul 11 Tværsektoriel læring - Sygeplejestuderende på tværs af sektorer i modul 11 Udarbejdet af Annette Fuhlendorff Ottzen, Medicinsk afdeling Vejle Sygehus Baggrund: Der er tale om et tværsektorielt udviklingsprojekt

Læs mere

Information om Modul 13 - Valgmodul Uge

Information om Modul 13 - Valgmodul Uge Information om Modul 13 - Valgmodul Uge 35-40 2012 Udarbejdet af arbejdsgruppe med kliniske repræsentanter og repræsentanter fra Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus Juni 2012 1 Overordnet om Valgmodul Valgmodulet

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Pædagogisk faglighed. Pædagogiske og professionelle kompetencer for de pædagogiske medarbejdere i Dagtilbud

Pædagogisk faglighed. Pædagogiske og professionelle kompetencer for de pædagogiske medarbejdere i Dagtilbud Pædagogisk faglighed Pædagogiske og professionelle kompetencer for de pædagogiske medarbejdere i Dagtilbud Hovedopgaven for de pædagogiske medarbejdere i Dagtilbud er, at fremme trivsel, sundhed, udvikling

Læs mere

Funktionsbeskrivelse. Administrative:

Funktionsbeskrivelse. Administrative: Sygehus: Vejle Afdeling: Onkologisk Afsnit: Onkologisk Ambulatorium Stilling: Specialeansvarlig sygeplejerske i Onkologisk Ambulatorium Funktionsbeskrivelse Organisatorisk placering Hvem refererer stillingsindehaver

Læs mere

Klinisk lederskab af patientforløb

Klinisk lederskab af patientforløb Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016 18.4.2016 OUH Målgruppen: Oversygeplejersker og afdelingssygeplejersker og kliniske vejledere på OUH, Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus.

Læs mere

Sundhedspraksis. En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik AKADEMIUDDANNELSE

Sundhedspraksis. En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik AKADEMIUDDANNELSE Sundhedspraksis AKADEMIUDDANNELSE En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Akademiuddannelse

Læs mere

Klinisk undervisning for ergoterapeutstuderende

Klinisk undervisning for ergoterapeutstuderende Århus Universitetshospital, Risskov Klinisk undervisning for ergoterapeutstuderende Århus Universitetshospital Skovagervej 2, 8240 Risskov Indholdsfortegnelse Indledning...3 1.0 Beskrivelse af arbejdsstedet...3

Læs mere

Aktionsforskningsgruppe i samarbejde mellem Taos Institute og MacMann Berg Invitation til at deltage i dagsordensættende og innovativ praksisudvikling

Aktionsforskningsgruppe i samarbejde mellem Taos Institute og MacMann Berg Invitation til at deltage i dagsordensættende og innovativ praksisudvikling Aktionsforskningsgruppe i samarbejde mellem Taos Institute og MacMann Berg Invitation til at deltage i dagsordensættende og innovativ praksisudvikling Ambitionen Det er MacMann Bergs vision at være dagsordensættende

Læs mere

Modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V E 74. Juni 2010

Modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V E 74. Juni 2010 Modul 9 Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V E 74 Juni 2010 Udarbejdet af i Holstebro Den Sundhedsfaglige Højskole VIA University College Side 1 af 6 Side 1

Læs mere

Kompetencebehov i forhold til implementering og anvendelse af velfærdsteknologi

Kompetencebehov i forhold til implementering og anvendelse af velfærdsteknologi Kompetencebehov i forhold til implementering og anvendelse af velfærdsteknologi Praksisrettet og udfordrende efter og videreuddannelse i VIA Inge Kirstine Møller Madsen og Kirsten Roelsgaard videreuddannelse

Læs mere

Mødevirksomhed mellem Kliniske uddannelsessteder på Fyn og Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense

Mødevirksomhed mellem Kliniske uddannelsessteder på Fyn og Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense Mødevirksomhed mellem Kliniske uddannelsessteder på Fyn og Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense University College Lillebaelt 1 TS-dok.nr. 343531 13. januar 2014 Formålet med den beskrevne mødevirksomhed

Læs mere

Udviklingsforløb for skoleledelser og forvaltning i Rudersdal Kommune

Udviklingsforløb for skoleledelser og forvaltning i Rudersdal Kommune Udviklingsforløb for skoleledelser og forvaltning i Rudersdal Kommune 17. september 2015 Baggrund Igennem efteråret 2014 og foråret 2015 har Helle Bjerg og Mikael Axelsen løbende været i kontakt med skolechef

Læs mere

Modulbeskrivelse. 6. semester - modul 12. Hold ss2011s. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 6. semester - modul 12. Hold ss2011s. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 6. semester - modul 12 Hold ss2011s Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 12 SELVSTÆNDIG

Læs mere

Figur 1: Organisering af forskning, dokumentation og evidensbasering og monitorering af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi på Århus Sygehus

Figur 1: Organisering af forskning, dokumentation og evidensbasering og monitorering af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi på Århus Sygehus Indledning Etablering af en organisationsmodel for forskning, kvalitetsudvikling, kvalitetssikring, monitorering og dokumentation af ergoterapi, fysioterapi og sygepleje på Århus Sygehus har skabt rammerne

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen Modulbeskrivelse

Ergoterapeutuddannelsen Modulbeskrivelse Modulbeskrivelse Modul 6 Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering Klinisk undervisning IV E09s 0 o / i ' ' / PROFESSIONSHØJSKOLEN / 1 University College Nordjylland INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Tema: 3

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Ældreområdet. Beskrivelse af klinisk undervisningssted Modul 1, 6, 11 og 12

Ældreområdet. Beskrivelse af klinisk undervisningssted Modul 1, 6, 11 og 12 Ældreområdet Beskrivelse af klinisk undervisningssted Modul 1, 6, 11 og 12 Klinisk undervisningssted Ældreområdet Hjemme Sygeplejen Billund Kommune Adresse Nygade 29 7200 Grindsted Telefon Teamleder Ann

Læs mere

Temamøde med Over- og afdelingssygeplejersker. Mandag den 4. oktober Kl

Temamøde med Over- og afdelingssygeplejersker. Mandag den 4. oktober Kl Temamøde med Over- og afdelingssygeplejersker Mandag den 4. oktober Kl. 9.00-11.30 Program Velkommen og præsentation af programmet Den reviderede sygeplejerskeuddannelse v/ Inger Lise Den nye Social og

Læs mere

Anerkendelsens betydning for os alle - og det at være nærværende i kommunikationen.

Anerkendelsens betydning for os alle - og det at være nærværende i kommunikationen. For yderligere information om projektet kontakt: Lokal tovholder for projektet Ergoterapeut og demenskoordinator Marianne Finderup Rebild Kommune Sund Rebild, træning og trivsel Telefon 9988 8450 mfni@rebild.dk

Læs mere

Et kursussamarbejde mellem kronikerprojekt Kompetenceudvikling og SOSU-skoler. Kroniker kurser for hjælpere og assistenter

Et kursussamarbejde mellem kronikerprojekt Kompetenceudvikling og SOSU-skoler. Kroniker kurser for hjælpere og assistenter Et kursussamarbejde mellem kronikerprojekt Kompetenceudvikling og SOSU-skoler Kroniker kurser for hjælpere og assistenter Baggrund Region Syddanmark har i årene 2010 2012 iværksat en kronikerindsats med

Læs mere

master i ledelses- og organisationspsykologi Studiestart forår 2015

master i ledelses- og organisationspsykologi Studiestart forår 2015 master i ledelses- og organisationspsykologi Studiestart forår 2015 På LOOP arbejder vi med ledelse og konsultation ud fra psykologiske og læringsteoretiske perspektiver. Det er en humanistisk orienteret

Læs mere

Kompetenceopbygning af pædagogiske ledere og medarbejdere

Kompetenceopbygning af pædagogiske ledere og medarbejdere Kompetenceopbygning af pædagogiske ledere og medarbejdere Kompetenceopbygningen er tilrettelagt og afvikles i samarbejde med LSP LSP - Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis,

Læs mere

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 12. - Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Sygeplejerskeuddannelsen Hold H09S April 2012

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 12. - Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Sygeplejerskeuddannelsen Hold H09S April 2012 Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 12 - Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Sygeplejerskeuddannelsen Hold H09S April 2012 Indholdsfortegnelse 1 Tema og læringsudbytte for modul 12...

Læs mere

Mission Værdier Visioner

Mission Værdier Visioner Mission Værdier Visioner 2 MISSION VÆRDIER VISIONER Udgivet af: Psykiatrien i Region Nordjylland, juni 2009 Illustrationer: Marianne Lipschitz Jørgensen Layout/Tryk: PrinfoAalborg/Vester Kopi 3 INDHOLD

Læs mere

Den Nationale Demenshandlingsplan 2025 sammenholdt med Aalborg Kommunes initiativer (Demenshandleplan)

Den Nationale Demenshandlingsplan 2025 sammenholdt med Aalborg Kommunes initiativer (Demenshandleplan) Den Nationale Demenshandlingsplan 2025 sammenholdt med Aalborg Kommunes initiativer (Demenshandleplan) Regeringens initiativer på demensområdet Andre sektorers ansvar Aalborg kommune 1. TIDLIG OPSPORING

Læs mere

Sygeplejen i onkologisk afdeling

Sygeplejen i onkologisk afdeling Sygeplejen i onkologisk afdeling Mission vision Værdier mål 2 Med omsorg som værdigrundlag er Missionen for sygeplejen i Onkologisk Afdeling - at tilbyde højt specialiseret sygepleje til patienter med

Læs mere

Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv

Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv Nyhedsbrev nr. 2 November 2012 Relationel etik en grundsten til moderne personaleledelse En blæsende og smuk efterårsdag ved de vestsjællandske kyster mødes

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 3. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 3. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse 3. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 3 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7

Læs mere

august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen

august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen Pædagogiske værdier august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen Pædagogiske værdier for Sygeplejerskeuddannelsen UCN Den pædagogiske praksis i Sygeplejerskeuddannelsen UCN tilrettelægges med udgangspunkt i fem

Læs mere

Indledning... 3. Formålet med strategien for udvikling af Den Kommunale Sygepleje 2014-2018... 3. Implementering og evaluering...

Indledning... 3. Formålet med strategien for udvikling af Den Kommunale Sygepleje 2014-2018... 3. Implementering og evaluering... Side 1 af 6 Indhold Indledning... 3 Formålet med strategien for udvikling af Den Kommunale Sygepleje 2014-2018... 3 Implementering og evaluering... 4 1. Kvalitetssikring... 4 2. Styring af ressourcer...

Læs mere

Sygeplejesymposium på OUH 2013.

Sygeplejesymposium på OUH 2013. Sygeplejesymposium på OUH 2013. Syddansk forskningscenter for klinisk sygepleje I samspil med OUH! Ved Direktør Judith Mølgaard Baggrund for SFKS Fremtidens sygepleje bør bygge på evidens produceret af

Læs mere

DGI Nordsjælland og UCC. Diplom modul i bevægelse og dannelse. Efteruddannelse for pædagoger

DGI Nordsjælland og UCC. Diplom modul i bevægelse og dannelse. Efteruddannelse for pædagoger DGI Nordsjælland og UCC Diplom modul i bevægelse og dannelse Efteruddannelse for pædagoger 2 Bevægelse skaber liv og glæde Bevægelse og dannelse 3 Som noget helt nyt har DGI Nordsjælland indgået et samarbejde

Læs mere

Uddannelse til sygeplejersker på basisniveau. Def: Uddannede sygeplejersker der skal efteruddannes i palliation

Uddannelse til sygeplejersker på basisniveau. Def: Uddannede sygeplejersker der skal efteruddannes i palliation Uddannelse til sygeplejersker på basisniveau Def: Uddannede sygeplejersker der skal efteruddannes i palliation Uddannelse til sygeplejersker på basisniveau Baggrund: de sidste års fokusering på at øge

Læs mere

en metode til kvalitetsudvikling i akut kardiologisk modtageafsnit Patienter indlagt akut med blodprop i hjertet (STEMI til primær PCI-behandling)

en metode til kvalitetsudvikling i akut kardiologisk modtageafsnit Patienter indlagt akut med blodprop i hjertet (STEMI til primær PCI-behandling) en metode til kvalitetsudvikling i akut kardiologisk modtageafsnit Patienter indlagt akut med blodprop i hjertet (STEMI til primær PCI-behandling) Kan intervenere udelukkende på baggrund af viden om diagnoser

Læs mere

STILLING SOM Faglig koordinator Plejehjemmet Hedevej

STILLING SOM Faglig koordinator Plejehjemmet Hedevej STILLING SOM Faglig koordinator Plejehjemmet Hedevej I mit arbejde er jeg opmærksom på beboere og kollegers faglige behov, herunder kravene til de kompetencer, det medfører at kunne give den bedste faglige

Læs mere

Evaluering af projekt Støtte til kommunikationen med demensramte borgere ved hjælp af Marte Meo Metoden

Evaluering af projekt Støtte til kommunikationen med demensramte borgere ved hjælp af Marte Meo Metoden REBILD KOMMUNE Evaluering af projekt Støtte til kommunikationen med demensramte borgere ved hjælp af Marte Meo Metoden Udarbejdet af Videncenterleder Aase Marie Ottesen Videncenter for kommunikation og

Læs mere

Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen.

Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen. Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen. Klinisk undervisning på ergoterapeutuddannelsen tilrettelægges med progression fra det observerende til det reflekterende og

Læs mere

Beskrivelse af god undervisning for den teoretiske del af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser ved University College Lillebælt.

Beskrivelse af god undervisning for den teoretiske del af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser ved University College Lillebælt. 25. august 2008 Beskrivelse af god undervisning for den teoretiske del af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser ved University College Lillebælt. Dette dokument beskriver hvad der forstås ved

Læs mere

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Modulet starter i uge 17 og 46 Modulets tema Modulet retter sig mod den udviklingsorienterede selvstændige og kritiske

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 2 og 3 Den komplekse kliniske virksomhed og selvstændige professionsudøvelse.

Modulbeskrivelse for modul 2 og 3 Den komplekse kliniske virksomhed og selvstændige professionsudøvelse. Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Modulbeskrivelse for modul 2 og 3 Den komplekse kliniske virksomhed og selvstændige professionsudøvelse. Kvalificeringsuddannelsen Supplerende forløb 1. maj 30. november

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED BILAG 1 BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Adresse Telefon til afdeling 263: 79 18 27 84 Telefon til uddannelses og udviklingssygeplejerske 78 18 35 37 Øre Næse Hals ambulatorium

Læs mere

Forskningsafdelingen i Blå Kors Danmark

Forskningsafdelingen i Blå Kors Danmark Forskningsafdelingen i Blå Kors Danmark Juni 2008 - juli 2012 Blå Kors Danmarks afdeling for forskning, dokumentation og innovation Blå Kors Danmark (BKD) oprettede pr. 1. juni 2008 en forsknings-, dokumentations-

Læs mere

FÆLLESSKABER FOR ALLE

FÆLLESSKABER FOR ALLE FÆLLESSKABER FOR ALLE 2014-2015 PÆDAGOGISKE ILDSJÆLE LÆRINGSUGER TEMATISEREDE LÆRINGSDAGE LÆRINGSUGER FOR NYE INKLUSIONSVEJLEDERE LOKALE LÆRINGSFORLØB OG PROJEKTER NETVÆRK FOR INKLUSIONSVEJLEDERE AKTIONSLÆRING

Læs mere

University College Sjælland 24. maj 2011

University College Sjælland 24. maj 2011 At blive og at være sygeplejerske En undersøgelse af oplevelser ved at være næsten færdiguddannet og nyuddannet sygeplejerske og interaktionens betydning for deltagelse i praksisfællesskabet University

Læs mere

MB-uddannelsen. Medarbejdere med Brugererfaring

MB-uddannelsen. Medarbejdere med Brugererfaring MB-uddannelsen Medarbejdere med Brugererfaring MB-uddannelsen - Medarbejdere med Brugererfaring MB er Forkortelsen MB står for Medarbejder med Brugererfaring. Betegnelsen benyttes om personer med en mellemlang

Læs mere

Sygeplejerskeprofil. Roskilde Kommune.

Sygeplejerskeprofil. Roskilde Kommune. 2 Sygeplejerskeprofil Roskilde Kommune. i Sygeplejerskeprofilen beskriver de udfordringer, forventninger og krav, der er til hjemmesygeplejersker i Roskilde Kommunes hjemmepleje. Sygeplejerskeprofilen

Læs mere

Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte:

Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte: Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte: 1. At søge, sortere, tilegne sig og vurdere praksis-, udviklings-, og forskningsbaseret viden med relevans for professionsområdet. 2. At

Læs mere

Semesterevalueringsrapport for Master i Læreprocesser, MLP 1. semester, forår 2014.

Semesterevalueringsrapport for Master i Læreprocesser, MLP 1. semester, forår 2014. Semesterevalueringsrapport for Master i Læreprocesser, MLP 1. semester, forår 2014. Om evalueringsundersøgelsen Spørgeskemaet er sendt til 44 studerende på mail den 3. juli 2014. Der er udsendt rykkere

Læs mere