Nyhedsbrev. Videncenter for. kommunikation og læring i sundhedssektoren. Indhold:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrev. Videncenter for. kommunikation og læring i sundhedssektoren. Indhold:"

Transkript

1 Nyhedsbrev Videncenter for Kommunikation og Læring i sundhedssektoren Indhold: Side 1: Om videncenteret. Hvad kan videncenteret tilbyde? Etablering af netværk. Side 2: Anerkendelsesfokuseret ledelse af faglig udvikling. Side 3: Samtale med patient og pårørende. Side 4: Igangværende projekter. Side 5: En palette af kompetencer... Kære læser! Velkommen til det første nyhedsbrev fra Videncenter for kommunikation og læring i sundhedssektoren. Videncenteret har været etableret som en del af University College Nordjylland (UCN) siden 1. februar Vi har efter det første år fået taget godt hul på opbygningen af et solidt fundament for videncenterets fremtidige virke og vil gerne markere årsdagen for etableringen af videncenter for kommunikation og læring i sundhedssektoren med udsendelsen af dette nyhedsbrev. I nyhedsbrevet vil du to til fire gange om året blive opdateret på, hvad der sker i videncenteret, samt hvad der generelt rører sig indenfor kommunikation og læring i sundhedssektoren. Vi vil gerne med dette første nyhedsbrev lægge op til, at vi gensidigt tager initiativer til kontakt, så vi sammen kan afdække fremtidige muligheder for samarbejde og fælles initiativer indenfor kommunikation og læring i sundhedssektoren. Har du en ide eller et forslag til indhold i et kommende nummer af nyhedsbrevet, vil vi meget gerne høre fra dig. Du er velkommen til at kontakte os på Venlig hilsen Aase Marie Ottesen Videncenterleder Kontaktoplysninger Yderligere oplysninger kan fås ved at rette henvendelse til: Aase Marie Ottesen Tlf.: Videncenter for kommunikation og læring i sundhedssektoren University College Nordjylland Selma Lagerløfs Vej Aalborg Øst Tlf.:

2 Om Videncenteret Videncenter for kommunikation og læring i sundhedssektoren er tværfagligt og har som formål at bidrage til kvalificering af den kommunikation og læring, der finder sted i sundhedssektoren og de tilgrænsende sektorer i forhold til sundhed og sygdom, hvor borgere og fagprofessionelle er involveret. et tæt og tværfagligt samarbejde med relevante praksis I og forskningsmiljøer, er det derfor visionen og målet, at Videncenter for kommunikation og læring i sundhedssektoren skal beskæftige sig med mange forskellige facetter og niveauer af den kommunikation og de læreprocesser, der foregår indenfor og i relation til sundhedssektoren. Det kan dreje sig om den kommunikation og læring, der foregår i det direkte samspil med borgeren som en del af et undersøgelses-, pleje- og behandlingsforløb; situationer hvor der kommunikeres med borgeren i relation til dennes sundhed eller sygdom. Det kan dreje sig om den kommunikation og læring, der foregår indbyrdes mellem de professionelle og grupper af professionelle, hvor der kommunikeres om borgeren med det formål at skabe kvalitet, sammenhæng og kontinuitet i dennes undersøgelses-, pleje- og behandlingsforløb. Endelig kan der være tale om kommunikation og læring fra sundhedssektoren/ de sundhedsprofessionelle og til borgeren; situationer og sammenhænge, hvor der kommunikeres til borgere f.eks. i relation til kampagner og generel sundhedsoplysning. Hvad kan videncenteret tilbyde? Videncenterets opgave er at fokusere og organisere sit arbejde omkring en række ydelser, som udvikles i tæt samarbejde med relevant praksis og forskningsmiljøer. Videncenteret kan f.eks. tilbyde: Kurser, temadage eller workshops om kommunikation og læring med fokus på specifikke sundheds- eller sygdomsproblematikker til specifikke professioner Etablering af netværk Aktuelt er videncenteret i gang med etablering af relevante faglige og tværfaglige netværk med repræsentanter fra praksis, grund, - efter og videreuddannelserne. Hvis du har interesse i at deltage i et netværk, der sætter fokus på Tværfaglig og tværsektoriel kommunikation og samarbejde, der sikrer et sammenhængende patientforløb, så vil vi meget gerne høre fra dig. Kontakt os på: Kommunikationstræningsforløb til specifikke professioner Udvikling af publikationer og/ eller vejledningsmateriale Deltagelse i udviklingsprojekter Konsulentydelser 1

3 A nerkendelsesfokuseret ledelse af faglig udvikling I samarbejde med praksis har videncenteret i det forløbne år bl.a. udviklet og tilrettelagt projekter og kompetenceudviklingsforløb, rettet mod kommunikation og læring i sundhedssektoren. To af de afsluttede projekter vil vi fortælle om her og på næste side. Udviklingsprojektet om ledelse og faglig udvikling - i et anerkendelsesperspektiv, blev udviklet og gennemført i et samarbejde med den sygeplejefaglige ledelse ved Gynækologisk Obstetrisk Afdeling ved Aalborg Sygehus. Lektor cand. theol., ph.d. Helle Schimmell stod for afviklingen af lederudviklingsforløbet. Helle Schimmell er ansat ved sygeplejerskeuddannelsen Hjørring. Hensigten med udviklingsprojektet var at gennemføre et lederudviklingsforløb for afdelingssygeplejersker og overjordemoder i Gynækologisk Obstetrisk Afdeling, med de overordnede formål: At udvikle ledergruppens sammenhængskraft At nyttiggøre ledergruppens personlige og faglige forskelle i samarbejdet At styrke kompetencer til at iværksætte og lede faglig udvikling At styrke samarbejdet mellem afdelingerne, så der skabes sammenhængende patientforløb De teoretiske præmisser for projektets gennemførelse Oversygeplejerske Lone Vestergaard fortæller om forløbet: var et anerkendelsesteoretisk og narrativt perspektiv. Selve udviklingsforløbet tog udgangspunkt i deltagernes daglige praksis. Det blev afviklet i perioden fra september til december 2008, hvori der indgik 4 halve kursusdage og en hel kursusdag som afslutning på forløbet. Der blev vekslet mellem teoretiske oplæg, praktiske øvelser og samtaler. Gruppen som består af 5 personer havde i længere tid sammen med udviklingssygeplejersken i afdelingen og mig talt om, hvordan vi kunne udnytte hinandens ressourcer bedre og udvikle vores ledelseskompetencer til fælles gavn. For at skabe en fælles forståelse og tryghed, startede vi ud med et internatkursus i foråret 2008, med 2 dage i et sommerhus. Derefter var der et stort ønske fra alle om at komme videre i udviklingsprocessen. På det tidspunkt indledte vi et samarbejde med videncenter for kommunikation og læring i sundhedssektoren. Hen over sommeren fik vi i fællesskab formuleret mål og udviklet det overordnede koncept for lederudviklingsforløbet. Ved den efterfølgende evaluering har deltagerne givet udtryk for, at ledergruppen har udviklet sig til en harmonisk gruppe, hvor der er skabt en stor forståelse for de forskellige ledelsesopgaver de hver især sidder i. Deltagerne er blevet bevidste om at udnytte hinandens stærke sider og bruge hinanden som ressourcepersoner. Tidligere var der en undren over, at vi ikke kunne ensrette patientforløbene mere. Der er kommet stor forståelse for, at vilkårene er meget forskellige set i forhold til de forskellige patientkategorier. Som oversygeplejerske er det en fornøjelse at opleve en gruppe, der er blevet meget bevidste om at bruge hinanden. Ledermøderne har fået et helt andet fokus, nu tør den enkelte leder blotte sig og søge hjælp i gruppen til det, der synes svært. Ledermøderne handler i dag meget mere om udvikling af faget. I gruppen er vi også enige om, at dette ikke gør det - vi skal arbejde videre. Næste gang har vi planer om at invitere vores samarbejdspartnere i afsnitsledelserne med i et kommunikationsforløb. Oversygeplejerske Lone Vestergaard s vurdering af forløbet 2

4 Et andet projekt, som i 2008 blev gennemført i regi af Videncenteret er Samtaler med patient og pårørende. Samtaler med patient og pårørende Udviklingsprojektet blev gennemført i samarbejde med ledelsen og sygeplejepersonalet i Afsnit S1, Kardiologisk Afdeling på Aalborg Sygehus, ekstern konsulent og Marte Meo terapeut Bente Weberskov samt følgende fra University College Nordjylland: Udviklingskonsulent Birgitte Tørring ved efter og videreuddannelsesafdelingen og underviser Annegrethe Nielsen ved jordemoderuddannelsen. Projektet blev gennemført i perioden fra april til december Projektets overordnede formål var: At udvikle og afprøve en kommunikations og læringsmodel i forhold til sygeplejepersonale i Afsnit S1, Kardiologisk Afdeling på Aalborg Sygehus, hvor Marte Meo Metoden blev anvendt. At evaluere den udviklede kommunikations og læringsmodel med henblik på, om den kunne udbydes som et kommunikationstrænings og læringsprogram til sygeplejepersonale og andre relevante faggrupper i sundhedssektoren. Marte Meo er latin og betyder ved egen kraft og refererer til, at alle mennesker rummer potentialer for udviklingsstøttende dialog og samspil. Metoden har sit udgangspunkt i situationer, der lykkes og den har en anerkendende og udviklingsorienteret tilgang. Marte Meo Metoden er baseret på analyse af videooptagelser af almindelige dagligdags samspilssituationer fra medarbejdernes egen praksis. I projektet blev Marte Meo Metoden anvendt som vejlednings og supervisionsmodel til udvikling af sygeplejepersonalets samspilskompetencer og som kommunikations og samspilsmetode i forhold til patienter og pårørende. Der blev afholdt to temadage, hvor alt sygeplejepersonale ved afsnit S 1 deltog. Ved temadagene blev der taget udgangspunkt i videooptagelser fra personalets egen praksis - dvs. videooptagelser af samtaler mellem personale og patient og deres pårørende. Udover undervisning i og brug af Marte Meo Metoden indgik der relevant kommunikationsteori, f.eks. teori relateret til den anerkendende samtale, dialogbaseret samtale eller til det at strukturere en samtale. Endvidere indgik afsnittets værdigrundlag som det fælles fundament og det blev inddraget løbende i læringsprocessen med videooptagelserne. For at danne grundlag for forankring og en fremadrettet implementering i afsnit S1 af de erhvervede kommunikationsfærdigheder og den indhøstede viden, blev der i forbindelse med temadagene udført observationsstudier og udarbejdet et fælles idekatalog, indeholdende resultater af individuelle refleksioner og gruppedrøftelser fra temadagene, rettet mod afsnittes videre udviklingsproces. I forbindelse med evalueringen af projektet blev det vurderet, at Marte Meo Metoden er anvendelig i kommunikationstræningsforløb for sygeplejepersonale og andre sundhedsprofessionelle. Metodens fokus på det relationelle møde mellem patienten og den sundhedsprofessionelle, gør den unik og anvendelig i forhold til stort set alle situationer. Det være sig den uformelle samtale, den svære samtale, udskrivningssamtalen m.m. Sundhedsprofessionelle kan her være sygeplejepersonale, læger, ergoterapeuter, fysioterapeuter, radiografer, jordmødre m.fl. Metoden vurderer jeg også er anvendelig i forhold til medarbejdersamtaler og lederudviklingsforløb mv. Jeg ville gerne, at vi i afsnittet kunne bruge metoden til kommunikationstræning af nyuddannede eller i forbindelse med sygeplejefaglig vejledning i afsnittet. Et tilsvarende tilbud til det sygeplejepersonale i afsnittet, der har specialfunktioner eksempelvis hjerteinsufficienssygeplejersken og rehabsygeplejersken kunne også være en mulighed. Og endelig kunne jeg også ønske mig, at de kliniske vejledere fik et lignende kursustilbud f.eks. med overskriften: Den anerkendende samtale med den studerende. Afdelingssygeplejerske Astrid Jørgensen Ved evalueringen, blev sygeplejepersonalet bl.a. spurgt om der var noget, der havde gjort særligt indtryk? Sygeplejepersonalet udtrykte bl.a. følgende: Det at opleve hvor kraftigt et virkemiddel videooptagelser er. At Marte Meo Metoden rummer så meget anerkendelse og positivitet. At opleve hvordan omsorg i sygeplejen kan komme til udtryk ved god kommunikation - evne til at se - lytte - anerkende - brug af humor. At god kommunikation er en del af kunsten i sygeplejen At det er vigtigt, at vi fokuserer på de gode ting, der foregår i samtalen. Vi kan ofte tvivle på, om det vi gjorde, er godt nok. Afdelingssygeplejerske Astrid Jørgensen udtaler om forløbet: Positivt at alle ansatte har deltaget, da det giver et fælles fundament, med mulighed for en målrettet indsats i afdelingen. Den anerkendende tilgang er meget positiv og befordrende for udvikling i gruppen. Brug af videooptagelser fra sygeplejepersonalets egen praksis og de individuelle tilbagemeldinger heraf overværet af kollegaer, kræver og forudsætter, at der er tryghed og tillid i gruppen. 3

5 Igangværende projekter Musikterapi og terapeutiske kommunikations og omsorgsmetoder Projekt om musikterapi og videreudvikling af terapeutiske kommunikations - og omsorgsmetoder, der gennemføres i et samarbejde med musikterapeut Hanne Mette Ochsner Ridder, Ph.d., lektor i musikterapi og gerontologi ved Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet. Fokus på det relationelle møde Kvalitetsudviklingsprojekt, der gennemføres i et samarbejde med Rebild Kommune. Projektet har fokus på at udvikle kvaliteten i samspillet mellem personen med demens og medarbejderne. Marte Meo Metoden anvendes som vejlednings og supervisionsmodel til udvikling af medarbejdernes samspilskompetencer og som kommunikations og samspilsmetode i forhold til personer med demens. Ved gennemførelse af projektet samarbejdes endvidere med ekstern konsulent og Marte Meo terapeut Bente Weberskov. Kommunikationen mellem professionelle og brugere Udviklingsprojekt, der vedrører udvikling af metoder til kvalitetsudvikling af kommunikationen mellem professionelle og brugere i den sundhedsfaglige kliniske praksis. Projektleder er Annegrethe Nielsen, underviser ved jordmoderuddannelsen. Brugernes oplevelse af at blive udredt for demens Kvalitetsudviklingsprojekt med titlen: Hvordan oplever brugerne den Samordnede Demensudredningsmodel i Region Nordjylland?, der gennemføres i samarbejde med praktiserende læge Hanne Hulgaard, lægehuset i Vodskov og Christine Swane, mag.art. i kultursociologi, ph.d. og direktør for EGV fonden. Neuropædagogik anvendt i ældreomsorgen Neuropædagogisk projekt med deltagelse af tre ældrecentre i Hjørring Kommune. Projektet gennemføres i samarbejde med underviserne Anni Mortensen, Inger Ottesen og Elisabeth M. Andersen, der står for den Specialpædagogiske efteruddannelse i Neuropædagogik og neuropsykologi ved University College Nordjylland. På baggrund af de indhøstede erfaringer med projekter og kommunikationstræningsforløb nævnt i dette nyhedsbrev kan Videncenteret allerede her i 2009 tilbyde forskellige kommunikationstrænings - og udviklingsforløb. Læs mere i Kursuskataloget, der udkommer efter uge 9 på: 4

6 En palette af kompetencer... Aktuelt er der følgende medarbejdere tilknyttet videncenteret: Aase Marie Ottesen Ledelsen af videncenteret varetages af Aase Marie Ottesen, der er sygeplejerske og har en Masteruddannelse i Humanistisk Sundhedsvidenskab og Praksisudvikling (MHH). Aase Marie Ottesen kommer fra en stilling som leder af videnscenter for Demens i Region Nordjylland. Derudover har Aase Marie gennem flere år været konsulent med opgaver indenfor demens, sundhedsfremme og forebyggelse, hjemmesygepleje, snitfladesamarbejde mellem sygehus/almen praksis/kommuner, samt været leder såvel på sygehuse som i primær sektor, sygeplejelærer og kursusleder. Til videncenteret er der desuden tilknyttet en stab af kompetente medarbejdere fra University College Nordjylland, der er organiseret i en følgegruppe, bestående af medarbejdere fra henholdsvis det pædagogiske og det sundhedsfaglige hovedområde samt fra efter og videreuddannelsesafdelingen på UCN. Deltagernes kompetencer og interesser spænder vidt og er med til at kvalificere videncenterets tilbud. Gruppen har til opgave at medvirke til at fremme og gennemføre videncentrerets opgaver herunder eksempelvis indgå i udviklingsprojekter, varetage konkrete kompetenceudviklingsforløb, undervisningsopgaver og konsulentydelser. Derudover skal de virke som inspiratorer og faglige sparringspartnere i forhold til udvikling af videncenterfunktionen samt virke som formidlere og bindeled til uddannelserne. Susanne Livbjerg Benvensee Susanne er ergoterapilærer og studievejleder ved ergoterapeutuddannelsen. Cand. pæd. pæd. psyk. E mail: Susanne har kompetencer i forhold til relationer og interpersonelle processer i faglige gruppesammenhænge med såvel borgerne som med det sundhedsfaglige personale og er endvidere optaget af mødet i den sundhedsfaglige kommunikation. Lisbeth Paulsen Lisbeth er lektor og international koordinator ved pædagoguddannelsen i Hjørring. Uddannet sygeplejerske og Master i sundhedsantropologi. E mail: Lisbeth har kompetencer indenfor pædagogisk antropologi og sundhedspædagogik. I forhold til den antropologiske metode, har Lisbeth erfaringer med feltarbejde, hvor der anvendes deltagerobservationer og videooptagelser til analyse, refleksion, italesættelse og fortolkninger af kommunikationsformer i praksis. Annegrethe Nielsen Annegrete er lektor ved jordemoderuddannelsen. Cand. Mag.(kommunikation og datalogi) og Ph.d. (uddannelsesforskning, RUC). E mail: Annegrethes kompetencer ligger indenfor kvalitetsudvikling af kommunikation mellem professionelle og brugerne af sundhedsvæsenet. Annegrethe har erfaringer med træning af jordemødres kommunikationsfærdigheder med anvendelse af videooptagelser af konsultationer og efterfølgende gruppediskussioner, hvor fokus er på udvikling af relevante færdigheder. Birgitte Tørring Birgitte er udviklingskonsulent i efter og videreuddannelsesafdeling en. Har en baggrund som intensiv sygeplejerske. Masteruddannelse i Humanistisk Sundhedsvidenskab og Praksisudvikling (MHH). Birgitte har kompetencer, der retter sig mod det relationelle møde mellem patienter og sundhedsprofessionelle, kommunikationstræning, supervision, vejledning og coaching samt udvikling af klinisk praksis. Diana Schack Thoft Diana er adjunkt ved sygeplejerskeuddannelsen i Aalborg. Uddannet sygeplejerske og Cand. Cur. E mail: Diana har viden og kompetencer indenfor kommunikationsfeltet, der særligt retter sig mod børn samt palliativ sygepleje. Derudover kommunikation omkring døden i samfundet, i sundhedsvæsenet og imellem sundhedsprofessionelle herunder eksempelvis kommunikation om håbet ved livets afslutning. 5

Nyhedsbrev 2. Det er fortsat vores mål, at nyhedsbrevet skal bidrage til at udbrede kendskabet til Videncenter

Nyhedsbrev 2. Det er fortsat vores mål, at nyhedsbrevet skal bidrage til at udbrede kendskabet til Videncenter Nyhedsbrev 2 Vi d e n c e n t e r f o r k o m m u n i k a t i o n o g l æ r i n g i s u n d h e d s s e k t o r e n Velkommen til det andet nyhedsbrev fra Videncenter for kommunikation og læring i sundhedssektoren.

Læs mere

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Hospitalsledelsen Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon +45 7927 4444 Telefax +45 7927 4930 www.regionshospitalethorsens.dk post@horsens.rm.dk Lokal strategi

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Anerkendelsens betydning for os alle - og det at være nærværende i kommunikationen.

Anerkendelsens betydning for os alle - og det at være nærværende i kommunikationen. For yderligere information om projektet kontakt: Lokal tovholder for projektet Ergoterapeut og demenskoordinator Marianne Finderup Rebild Kommune Sund Rebild, træning og trivsel Telefon 9988 8450 mfni@rebild.dk

Læs mere

Funktionsbeskrivelse. Administrative:

Funktionsbeskrivelse. Administrative: Sygehus: Vejle Afdeling: Onkologisk Afsnit: Onkologisk Ambulatorium Stilling: Specialeansvarlig sygeplejerske i Onkologisk Ambulatorium Funktionsbeskrivelse Organisatorisk placering Hvem refererer stillingsindehaver

Læs mere

PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE

PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE Den nuværende organisatoriske situation Lov om social service stiller krav om sammenhæng i den indsats som tilbydes borgerne i

Læs mere

Fremtidens kliniske uddannelse på sygeplejerskeuddannelsen. Ét bud: Tværfagligt Klinisk Studieafsnit

Fremtidens kliniske uddannelse på sygeplejerskeuddannelsen. Ét bud: Tværfagligt Klinisk Studieafsnit Fremtidens kliniske uddannelse på sygeplejerskeuddannelsen Ét bud: Tværfagligt Klinisk Studieafsnit Bekendtgørelsesbestemt: Fra Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelorer: 1. Formålet med

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Det tværfaglige kursus Den motiverende samtale blev en øjenåbner for 20 medarbejdere i Sundhedsafdelingen i

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis Akademiuddannelse i Sundhedspraksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Nu også

Læs mere

Sundhedspraksis. En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik AKADEMIUDDANNELSE

Sundhedspraksis. En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik AKADEMIUDDANNELSE Sundhedspraksis AKADEMIUDDANNELSE En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Akademiuddannelse

Læs mere

Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad

Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad Status og vejen frem DSFR møde den 22. maj 2015 22/5/2015/Janet Hansen 1 Dagens program 8.40 Nugældende strategi Ide, mål og kendetegn ved mål

Læs mere

Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed

Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed Af Nina B. Schriver og Eva Skytte At naturen kan øge vores sundhed og livskvalitet er de fleste enige om. Men hvis man vil arbejde

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Styrker skal frem i lyset

Styrker skal frem i lyset STYRKEVÆRKSTEDET 2013-2014 Styrker skal frem i lyset Kurser og redskaber til arbejdet med styrkebaseret pædagogik og ledelse Styrkebaserede teorier omsættes til praktisk anvendelige værktøjer Styrker er

Læs mere

SÅR. Længerevarende Efteruddannelse. Marts 2006

SÅR. Længerevarende Efteruddannelse. Marts 2006 SÅR Længerevarende Efteruddannelse Marts 2006 Videncenter for Sundhedsfremme Efter- og Videreuddannelsen Bygning F, Sydvang 1 6400 Sønderborg T 7342 9248 E evus@cvusonderjylland.dk W www.cvusonderjylland.dk

Læs mere

Professionel pædagogisk kommunikation - mellem medarbejder og barn

Professionel pædagogisk kommunikation - mellem medarbejder og barn STRATEGI FOR LÆRING OG UDVIKLING Professionel pædagogisk kommunikation - mellem medarbejder og barn Vi ønsker en løbende udvikling af vores daglige udviklingsproces, der sikrer, at den nye viden bliver

Læs mere

Velkommen til uddannelsen i sundhedspædagogik Region Sjælland 2012

Velkommen til uddannelsen i sundhedspædagogik Region Sjælland 2012 Velkommen til uddannelsen i sundhedspædagogik Region Sjælland 2012 En detaljeret beskrivelse af uddannelsen i sundhedspædagogik. Denne beskrivelsen er et supplement til informationsmaterialet om uddannelsen

Læs mere

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser.

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser. Notat Fælles om udvikling af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser Uddannelses- og Forskningsministeriet igangsatte ultimo 2014 et udviklingsprojekt med henblik på at sikre, at de sundhedsfaglige

Læs mere

SÅR. Længerevarende Efteruddannelse. Maj 2007

SÅR. Længerevarende Efteruddannelse. Maj 2007 SÅR Længerevarende Efteruddannelse Maj 2007 Videncenter for Sundhedsfremme Efter- og Videreuddannelsen Lembckesvej 3-7 6100 Haderslev T 74227722 E evus@cvusonderjylland.dk W www.cvusonderjylland.dk Længerevarende

Læs mere

Status Uddannelsesgruppen Årsmødet 6. marts 2013

Status Uddannelsesgruppen Årsmødet 6. marts 2013 Status Uddannelsesgruppen Årsmødet 6. marts 2013 : DMCG PAL Dansk Multidisciplinær Cancergruppe ved formand for koordinationsgruppen for uddannelse Marianne Mose Bentzen Disposition: DMCG PAL s uddannelsesarbejde

Læs mere

C e n t e r f o r S e l v m o r d s f o r s k n i n g UDDANNELSESPLAN

C e n t e r f o r S e l v m o r d s f o r s k n i n g UDDANNELSESPLAN C e n t e r f o r S e l v m o r d s f o r s k n i n g UDDANNELSESPLAN Juni 2001 Uddannelsesplan Videreudvikling inden for uddannelsesområdet Den nationale handlingsplan til forebyggelse af selvmordsforsøg

Læs mere

Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber

Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber Bilag 2 - Baggrund Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber Formål med projektet Litteraturen nationalt

Læs mere

Demensområdet kompetencer på basisniveau

Demensområdet kompetencer på basisniveau Demensområdet kompetencer på basisniveau 1. Læger Demens omtales flere steder i det medicinske curriculum: Under - Neuroanatomi (hjernens forhold generelt) - Patologisk anatomi (hjernefund ved demens)

Læs mere

Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til sygeplejestuderende. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til sygeplejestuderende. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold AFSNIT FOR SVANGRE OG BARSEL OBSTETRISK GYNÆKOLOGISK AFDELING G73 ROSKILDE SYGEHUS 1 Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til sygeplejestuderende Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Det

Læs mere

Uddannelse i implementering af kliniske retningslinjer

Uddannelse i implementering af kliniske retningslinjer Uddannelse i implementering af kliniske retningslinjer Kursusbeskrivelse: Kliniske retningslinjer er et væsentligt element i den danske model for kvalitetsudvikling. Formålet med kliniske retningslinjer

Læs mere

august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen

august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen Pædagogiske værdier august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen Pædagogiske værdier for Sygeplejerskeuddannelsen UCN Den pædagogiske praksis i Sygeplejerskeuddannelsen UCN tilrettelægges med udgangspunkt i fem

Læs mere

September 2009 Årgang 2 Nummer 3

September 2009 Årgang 2 Nummer 3 September 2009 Årgang 2 Nummer 3 Implementering af kliniske retningslinjer i praksis på Århus Universitetshospital, Skejby Inge Pia Christensen, Oversygeplejerske MPM, Børneafdeling A, Århus Universitetshospital

Læs mere

Strategi for uddannelse og kvalifi cering til

Strategi for uddannelse og kvalifi cering til Social- og sundhedsuddannelsen Sygeplejerskeuddannelsen Radiografuddannelsen Strategi for uddannelse og kvalifi cering til uddannelsesansvarlig klinisk vejleder praktikvejleder Udarbejdet af uddannelsesansvarlige

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Projektbeskrivelse. Projektets titel Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Baggrund/ problembeskrivelse Kommissionen om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem fremlagde i sin

Læs mere

Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden

Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden 2008 Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen ved Sygehus Nord 1 Kommissorium

Læs mere

DEN SPECIALERETTEDE UDDANNELSE I ORTOPÆDKIRURGI FOR SYGEPLEJERSKER. F S O S 2 0 1 4.

DEN SPECIALERETTEDE UDDANNELSE I ORTOPÆDKIRURGI FOR SYGEPLEJERSKER. F S O S 2 0 1 4. DEN SPECIALERETTEDE UDDANNELSE I ORTOPÆDKIRURGI FOR SYGEPLEJERSKER. F S O S 2 0 1 4. BAGGRUND Stigende efterspørgsel på uddannelse for at matche de krav, der stilles til os. HVEM ER VI? Louise Bager, klinisk

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

Demenskoordinatoruddannelsen

Demenskoordinatoruddannelsen Demenskoordinatoruddannelsen på diplomniveau studiestart den 2. september, 2013 Hold 39 Den velkendte uddannelse tilpasset tidens krav gennemføres over 3 internatmoduler Gennemført uddannelse og bestået

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Guide og værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb efter transfermetoden

Guide og værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb efter transfermetoden TEAMLEDERE Et kompetenceudviklingsforløb der levendegør viden i handling Guide og værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb efter transfermetoden 2 Indledning Mange medarbejdere oplever at komme

Læs mere

Politikpapir om: Jordemoderuddannelsen, jordemødres efter og videreuddannelse og jordemødres forskning

Politikpapir om: Jordemoderuddannelsen, jordemødres efter og videreuddannelse og jordemødres forskning April 2010 Jordemoderforeningen Politikpapir om: Jordemoderuddannelsen, jordemødres efter og videreuddannelse og jordemødres forskning Indledning Jordemødre er uddannet til at varetage et selvstændigt

Læs mere

Sygeplejen. på Nykøbing F. Sygehus. Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel

Sygeplejen. på Nykøbing F. Sygehus. Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel Sygeplejen på Nykøbing F. Sygehus Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel Bærende værdier for sygeplejen Det er vigtigt, at vi møder patienten med tillid, respekt og uden

Læs mere

Udviklingsprojekter i Hjertecentret

Udviklingsprojekter i Hjertecentret Udviklingsprojekter i Hjertecentret En fremgangsmåde og skabelon til projektbeskrivelse og gennemførelse og implementering af kliniske udviklingsprojekter i sygeplejen Projektmetoden er en velbeskrevet

Læs mere

Nye trends. i samarbejde og organisering. Konference

Nye trends. i samarbejde og organisering. Konference Nye trends i samarbejde og organisering Konference 27. januar 2014 Nye trends i samarbejdet og organisering Nye samarbejdsmodeller i sundhedsvæsenet skal understøtte sammenhængende og effektive patientforløb.

Læs mere

Urologisk Ambulatorium Næstved Sygehus

Urologisk Ambulatorium Næstved Sygehus Beskrivelse af klinisk uddannelsessted Urologisk Ambulatorium Næstved Sygehus 1. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold 1.1 Urologisk ambulatorium Næstved udreder og behandler patienter med sygdomme

Læs mere

Faglig ledelse karriereplanlægning og udvikling af faget. Mette Rosendal Darmer, Oversygeplejerske cand.cur., stud. MPG

Faglig ledelse karriereplanlægning og udvikling af faget. Mette Rosendal Darmer, Oversygeplejerske cand.cur., stud. MPG Faglig ledelse karriereplanlægning og udvikling af faget Mette Rosendal Darmer, Oversygeplejerske cand.cur., stud. MPG Workshoppen. 1. Ledelse af et fag Sygepleje 2. Visioner på hvilket strategier niveau

Læs mere

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne Indholdsfortegnelse: 1) Ledernetværksmøde 1, kick-off: at styrke et allerede velfungerende

Læs mere

Høringssvar fra Dansk Sygeplejeråd, Kreds Nordjylland til Analysen af organisations- og ledelsesstrukturen i det somatiske sygehusvæsen

Høringssvar fra Dansk Sygeplejeråd, Kreds Nordjylland til Analysen af organisations- og ledelsesstrukturen i det somatiske sygehusvæsen Region Nordjylland Politisk sekretariat, att. Thomas Vendelbo Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst Den 20.08.2010 Ref.: Medlems nr.: Sagsnr.: Høringssvar fra Dansk Sygeplejeråd, Kreds Nordjylland til Analysen

Læs mere

MUSKELSVINDFONDEN. Lederuddannelse. - med plads til forskelle

MUSKELSVINDFONDEN. Lederuddannelse. - med plads til forskelle MUSKELSVINDFONDEN Lederuddannelse - med plads til forskelle Lederuddannelse - med plads til forskelle Udviklingen af det eksemplariske lederskab er helt afgørende for at skabe trivsel, vækst og resultater

Læs mere

invitation til Palliationskurset 2015.

invitation til Palliationskurset 2015. Thisted den 20. maj 2015 invitation til Palliationskurset 2015. Kære samarbejdspartner Det Palliative Team i Thisted fremsender hermed invitation med program og tilmeldingsblanket for Palliationskurset

Læs mere

en metode til kvalitetsudvikling i akut kardiologisk modtageafsnit Patienter indlagt akut med blodprop i hjertet (STEMI til primær PCI-behandling)

en metode til kvalitetsudvikling i akut kardiologisk modtageafsnit Patienter indlagt akut med blodprop i hjertet (STEMI til primær PCI-behandling) en metode til kvalitetsudvikling i akut kardiologisk modtageafsnit Patienter indlagt akut med blodprop i hjertet (STEMI til primær PCI-behandling) Kan intervenere udelukkende på baggrund af viden om diagnoser

Læs mere

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv 1. Kliniske forløb Det kliniske undervisningssted kan opfylde kravene til klinisk undervisning i et eller flere af følgende moduler. Vi vil bede jer sætte kryds ved de forløb I mener at kunne dække som

Læs mere

PATIENTER SOM UNDERVISERE

PATIENTER SOM UNDERVISERE PATIENTER SOM UNDERVISERE - i praksis Anne Marie Rieffestahl, konceptansvarlig Judit Vibe Madsen, konceptansvarlig CEKU den 27.5.2015 Netværksarrangement ViBIS Konceptet: Patienter som undervisere Baggrund:

Læs mere

Kompetencebehov i forhold til implementering og anvendelse af velfærdsteknologi

Kompetencebehov i forhold til implementering og anvendelse af velfærdsteknologi Kompetencebehov i forhold til implementering og anvendelse af velfærdsteknologi Praksisrettet og udfordrende efter og videreuddannelse i VIA Inge Kirstine Møller Madsen og Kirsten Roelsgaard videreuddannelse

Læs mere

Uddannelser med mening, mennesker og muligheder

Uddannelser med mening, mennesker og muligheder side 1 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Uddannelser med mening, mennesker og muligheder side 2 side 3 Velkommen til University College Lillebælt Udgivet af University College Lillebælt Februar 2015 Grafisk

Læs mere

8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean

8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean 8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean AC Kvalitet og udvikling Erhvervelse af kompetencer indenfor uddannelsesområdet bredt f.eks.: Udvikling, gennemførelse, administration, dokumentation.

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

Ledelse af borger- og patientforløb på tværs af sektorer

Ledelse af borger- og patientforløb på tværs af sektorer Ledelse af borger- og patientforløb på tværs af sektorer Side 1 af 7 Baggrund og kontekst for projektet Den danske velfærdsstat ændrer sig markant i disse år og der er lagt spor ud til et nyt paradigme

Læs mere

Styrker skal frem i lyset

Styrker skal frem i lyset STYRKEVÆRKSTEDET 2013-2014 Styrker skal frem i lyset Kurser og redskaber til arbejdet med styrkebaseret pædagogik og ledelse Styrkebaserede teorier omsættes til praktisk anvendelige værktøjer Styrker er

Læs mere

Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse

Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse Psykiatri på tværs Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse Vi vil i det følgende beskrive et udviklingsprojekt mellem Afsnit for spiseforstyrrelser,

Læs mere

Videncenter for kommunikation og læring i sundhedssektoren

Videncenter for kommunikation og læring i sundhedssektoren Nyhedsbrev 4 Velkommen til det fjerde nyhedsbrev, hvor vi sætter fokus på forskellige aspekter og facetter af kommunikation i sundhedssektoren, hvor det overordnede formål er at forbedre kommunikationen

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Hvem er jeg? En forandringsleder der igennem de seneste 18 år har arbejdet

Læs mere

Tilbud om gennemførelse af Idrætslederakademi 2010/2011. I Mariagerfjord Kommune

Tilbud om gennemførelse af Idrætslederakademi 2010/2011. I Mariagerfjord Kommune Tilbud om gennemførelse af Idrætslederakademi 2010/2011 I Mariagerfjord Kommune 1 Tilbud om idrætslederakademi Vi har hermed fornøjelsen at fremsende forslag til samarbejdsaftale omkring gennemførelse

Læs mere

Kompetencer for den professionelle palliative indsats. Marianne Mose Bentzen

Kompetencer for den professionelle palliative indsats. Marianne Mose Bentzen Kompetencer for den professionelle palliative indsats Marianne Mose Bentzen Disposition 1. Formål og organisering 2. Udfordringer 3. Kommunikatorrollen 4. Ideer til implementering WHO s mål for den palliative

Læs mere

Uddannelse og kompetenceudvikling som forudsætning for implementering

Uddannelse og kompetenceudvikling som forudsætning for implementering Uddannelse og kompetenceudvikling som forudsætning for implementering, udviklingskonsulent UCN act2learn SUNDHED University College Nordjylland - UCN act2learn 2 Udgangspunkt for oplæg Erfaringer fra Akademiuddannelse

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Fysioterapeuter og ledelse. Susanne Østergaard Fagkongres 2015

Fysioterapeuter og ledelse. Susanne Østergaard Fagkongres 2015 Fysioterapeuter og ledelse Susanne Østergaard Fagkongres 2015 Min baggrund Uddannet i 1985 Blev afdelingsfysioterapeut i 1989 Bispebjerg Hospital Overfysioterapeut Klinik for rygmarvskader 1996 Rigshospitalet

Læs mere

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer Hillerød Hospital Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer 2010-2012 Fysioterapeuter Ergoterapeuter Sygeplejersker Bioanalytikere Jordemødre Radiografer Kliniske diætister

Læs mere

Referat fra møde d. 23. januar 2014

Referat fra møde d. 23. januar 2014 Helle Brinch, Seniordriftschef, Seniorforvaltning, Kolding kommune Jette Mark Sørensen, Odense Kommune Judith Mølgaard, Direktør, OUH Heidi Have, Afdelingschef, uddannelsesafdelingen, OUH Angelika Kargo,

Læs mere

Patienttavler et værktøj til patientinddragelse

Patienttavler et værktøj til patientinddragelse Patienttavler et værktøj til patientinddragelse Ortopædkirurgisk Sengeafsnit Patienttavler Baggrund Magnet Hospitals Baggrund Patient inddragelse Baggrund LUP 2012 Kontaktpersonsordningen Stuegang Udskrivningssamtale

Læs mere

Årsrapport 2009. Det palliative team. Regionshospitalet Viborg, Skive

Årsrapport 2009. Det palliative team. Regionshospitalet Viborg, Skive Årsrapport 2009 Det palliative team Regionshospitalet Viborg, Skive Arbejdet i Palliativt Team I palliativt team har vi i årets løb arbejdet med etablering og videre-udvikling af vores ressourcepersonsordning.

Læs mere

Ind i uddannelse og ud af misbrug

Ind i uddannelse og ud af misbrug Ind i uddannelse og ud af misbrug Et kursustilbud til dig der vil have inspiration og redskaber til arbejdet med unge, der har problemer med rusmidler. Kurset er tilrettet indsatser i de unges hverdagsliv.

Læs mere

en national strategi for kvalitetsudvikling

en national strategi for kvalitetsudvikling Intern audit 67 Det nationale råd for kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet har udarbejdet en national strategi for kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet. Det tværgående tema i den nationale strategi er

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Akademiuddannelser 2 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLTS DIPLOMUDDANNELSER Praktisk Personlig vejledning Kontakt studievejlederne i Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler på

Læs mere

Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv

Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv Nyhedsbrev nr. 2 November 2012 Relationel etik en grundsten til moderne personaleledelse En blæsende og smuk efterårsdag ved de vestsjællandske kyster mødes

Læs mere

Karriereveje hvad kan jeg blive, når jeg allerede har en uddannelse? Forskningsenheden for Sygepleje- og Sundhedsvidenskab

Karriereveje hvad kan jeg blive, når jeg allerede har en uddannelse? Forskningsenheden for Sygepleje- og Sundhedsvidenskab Karriereveje hvad kan jeg blive, når jeg allerede har en uddannelse? Forskningsenheden for Sygepleje- og Sundhedsvidenskab 12. September 2013 Program 09.30-09.50 Hvorfor videreuddanne sig og hvordan kan

Læs mere

Et stærkt fag i udvikling

Et stærkt fag i udvikling Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Coaching for den konsultative behandler. Udviklingsgruppe for Systemisk erfarne konsulenter & Familie-behandlere

Coaching for den konsultative behandler. Udviklingsgruppe for Systemisk erfarne konsulenter & Familie-behandlere Coaching for den konsultative behandler Udviklingsgruppe for Systemisk erfarne konsulenter & Familie-behandlere v / Pia Laursen Underviser: Pia Laursen, uddannet cand. Psych. Efter-følgende uddannet på

Læs mere

Bliv ergoterapeut. Gør det umulige muligt

Bliv ergoterapeut. Gør det umulige muligt Bliv ergoterapeut Gør det umulige muligt 1 Ergoterapeutuddannelsen I Holstebro og Århus Ergoterapeutuddannelsen i Holstebro og Århus giver dig mange forskellige jobmuligheder. Du kan for eksempel arbejde

Læs mere

Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter

Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter Forord Denne folder skal informere om de arbejdsområder og ydelser, som medarbejderne i det centrale Videns- og ressourcecenter kan levere. Hensigten med folderen

Læs mere

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014 Kompetencekort for sygeplejestuderende i modul 12 Et lærings- og evalueringsredskab i klinisk undervisning Studerende: Hold: Periode: 1 Uge Aftalte samtaler: 1 Studieplan 2 Komp.kort Sygehus: Afsnit: 3

Læs mere

Modul 12. Gennemgående case. Arpil 2014 Lektor Grethe E. Nielsen. Ergoterapeutuddannelsen. University College Lillebælt 1

Modul 12. Gennemgående case. Arpil 2014 Lektor Grethe E. Nielsen. Ergoterapeutuddannelsen. University College Lillebælt 1 Modul 12 Ledelsesopgaven Ergoterapeutiske ydelser den samfundsmæssige ramme Placering og organisering af ergoterapeutiske ydelser og arbejdsopgaver Muliggørelse udviklingstankegang i CMCE (evt.) Gennemgående

Læs mere

Patient empowerment erfaringer fra et udviklingsforløb

Patient empowerment erfaringer fra et udviklingsforløb Patient empowerment erfaringer fra et udviklingsforløb Gode patientoplevelser, 30 april i DGI byen Patientrepræsentant Jette Bay, Maj Pedersen m.fl, Fysio- og Ergoterapien Hvidovre Hospital, Arne Simonsen,

Læs mere

Leadership Pipeline 2011-2014

Leadership Pipeline 2011-2014 Leadership Pipeline 2011-2014 Projektbeskrivelse, gældende fra januar Børne- og Undervisningsområdet Hjørring Kommune Baggrund og formål På Børne- og Undervisningsområdet (BU) i Hjørring Kommune er der

Læs mere

Palliativ indsats på Kildevæld - et praksiseksempel på en udviklingsproces

Palliativ indsats på Kildevæld - et praksiseksempel på en udviklingsproces Palliativ indsats på Kildevæld - et praksiseksempel på en udviklingsproces Min baggrund for oplægget Ansat 9 år som leder på Kildevæld Sygeplejerske Diplomuddannelse i offentlig ledelse Arbejdet med projekt

Læs mere

SEMINAR FOR LEDERE 29. og 30. oktober 2014

SEMINAR FOR LEDERE 29. og 30. oktober 2014 SEMINAR FOR LEDERE 29. og 30. oktober 2014 6. august 2014 Radiograf Rådet er igen i år glade for, at kunne invitere chefradiografer, overradiografer, oversygeplejersker, afdelingsradiografer og afdelingssygeplejersker

Læs mere

Udviklingsprogrammer for ledere

Udviklingsprogrammer for ledere Udviklingsprogrammer for ledere Organisationsudvikling gennem ledelsesudvikling Fleksible og dynamiske udviklingsprogrammer for ledere Udviklingsprogrammer, hvor organisationen udvikler sig gennem udvikling

Læs mere

Kort og godt om. Ådalskolen. - en af Ringsted Kommunes specialskoler

Kort og godt om. Ådalskolen. - en af Ringsted Kommunes specialskoler Ådalskolen Eriksvej 4, 4100 Ringsted Tlf. 5762 8400 aadalskolen@ringsted.dk www.aadalskolen.dk Kort og godt om Ådalskolen - en af Ringsted Kommunes specialskoler Ådalskolen tilbyder specialundervisning

Læs mere

Skolelederkursus efteråret 2012

Skolelederkursus efteråret 2012 Skolelederkursus efteråret 2012 Tema: Ledelse og coaching Vi fortsætter i sporet! Sidste års lederkursus om kvalitetsudvikling, kvalitetsstyring og evaluering blev et løft til en stor del af lederne på

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 45, København, 2016-2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker

Læs mere

Uddannelsesforløb for ledere implementering og kliniske retningslinjer Uge/dato Tema Metode Opgaver i mellemperioden Uge 3 dag 1 15/1-2013 10.00-12.

Uddannelsesforløb for ledere implementering og kliniske retningslinjer Uge/dato Tema Metode Opgaver i mellemperioden Uge 3 dag 1 15/1-2013 10.00-12. Uge 3 dag 1 15/1-2013 10.00-12.30 Introduktion til uddannelsen v/ PUP - uddannelsens formål, indhold, pædagogiske principper og metoder - uddannelsens indhold koblet til implementeringsprocessens faser:

Læs mere

Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning

Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning - Det kræver faglig ledelse Oplæg ved Helen Bernt Andersen Sygeplejedirektør Rigshospitalet Fra projekt til program 27. November 2012 Rigshospitalet

Læs mere

Kære medarbejder i Dagtilbud Sønderborg Øst

Kære medarbejder i Dagtilbud Sønderborg Øst Kære medarbejder i Dagtilbud Sønderborg Øst I disse år sker der meget på børneområdet, der er fokus på skoleområdet og man går i gang med en stor reform, men der er også stor bevågenhed fra regeringen

Læs mere

Niveau 1 single loop Niveau 2 double loop Niveau 3 - ekspert

Niveau 1 single loop Niveau 2 double loop Niveau 3 - ekspert SOCIAL-OG SUNDHEDSASSISTENS FAGLIG KOMPETENCE Niveau 1 single loop Niveau 2 double loop Niveau 3 - ekspert Har faglig indsigt, varetager grundlæggende sygepleje- og aktiveringsopgaver. arbejder regelbaseret

Læs mere

Sådan inddrager vi patienterne. Apopleksiklinikken, Bispebjerg hospital.

Sådan inddrager vi patienterne. Apopleksiklinikken, Bispebjerg hospital. Sådan inddrager vi patienterne. Apopleksiklinikken, Bispebjerg hospital. ved afd. sygeplejerske Sanne Kjærgaard og klinisk Sygeplejerske specialist Karin Wogensen. 1 Disposition Baggrunden for ændring

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 STYRK DIG

Læs mere

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient BRO, November 2013, Gruppe 2 Susanne Jørgensen, Koordinerende visitator i Høje Taastrup Kommune. Uddannet sygeplejerske Steen Jensen, Social og Sundhedsassistent

Læs mere

Hjernecenter Syd. En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent!

Hjernecenter Syd. En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent! Hjernecenter Syd En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent! Vi sagde farvel til det private, den dag vi valgte at gå på arbejde Hjernecenter Syd

Læs mere