Kliniske vejleders vilkår for vejledning af sygeplejestuderende på Århus Sygehus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kliniske vejleders vilkår for vejledning af sygeplejestuderende på Århus Sygehus"

Transkript

1 2009

2 2 Kliniske vejleders vilkår for vejledning af sygeplejestuderende på Århus Sygehus Undersøgelsen er foretaget af uddannelsesansvarlige sygeplejersker Tina Kramer og Jytte Troldborg på Århus Universitetshospital, Århus Sygehus. Efterår Orientering om undersøgelsesresultater og den videre bearbejdelse er forløbet frem til På baggrund af et fokusgruppeinterview med 6 kliniske vejledere på Århus Sygehus i efteråret 2007 har vi afdækket krav og vilkår (bilag 1), der har affødt anbefalinger (s. 3), som har til formål, at styrke klinisk vejleders muligheder for at varetage funktionen som klinisk vejleder. Baggrund I forbindelse med professionsbacheloruddannelse i sygepleje anno 2001 blev der i kraft af de studerendes reducerede tilstedeværelses tid i klinikken givet færre timer til vejledning. Samtidig blev der indført flere skolastiske 1 opgaver i klinikken, som de studerende har brug for vejledning til. Vi er blevet gode til at varetage de mangfoldige vejledningsopgaver, men er der overensstemmelse mellem krav og vilkår? Kliniske vejledere havde forud undersøgelsen givet udtryk for at være presset i forhold til at vejlede og give tilbagemelding på skolastiske opgaver, samt beskrevet dilemmaer med at skulle agere i en dobbeltrolle som basissygeplejerske og klinisk vejleder. Dette blev afsættet for undersøgelsen, med det formål at afdække klinisk vejleders vilkår for at vejlede i forhold til de krav der stilles. I bilag 2 er der en oversigt over formelle krav, som de er beskrevet bl.a. i Studieordningen Metode Interviewpersonerne er udvalgt via de uddannelsesansvarlige sygeplejersker. Medicinske og kirurgiske uddannelsessteder er bredt repræsenteret med overvejende deltagelse af repræsentanter fra sengeafsnit. Gruppen inkluderer 1 nytiltrådt klinisk vejleder, 1 med kort erfaring, 1 med 2 års erfaring og 3 med lang erfaring som klinisk vejleder. 1 Tema- og patientforløb. Studiebog.

3 3 Interviewet er blevet båndet og transskriberet hvorefter datamaterialet er blevet analyseret ved hjælp af Grounded Theory 2. Med henblik på at validere analysen har interviewpersonerne efterfølgende gennemlæst materialet og godkendt det. Data er fremstillet i bilag 1, og refereret som de er udtalt af interviewpersonerne. De anbefalinger, der efterfølgende er opstillet, er lavet med afsæt i analysen og med reference til Ledelses- og stabsstrukturen for sygeplejen ved Århus Sygehus Anbefalingerne er fremkommet under tre overskrifter; Den organisatoriske ramme, Den kliniske vejleders faglige udvikling og En kvalificering af studie- og uddannelsesmiljøet i afdelingen/ afsnittet. I anbefalingerne peges der på hvilke muligheder, der skal være til stede, for at de kliniske vejledere kan varetage funktionen. Anbefalinger Klinisk vejleders muligheder for at varetage funktionen er betinget af nedenstående: Den organisatoriske ramme: Den praktiske udmøntning af de overordnede aftaler 3 for den kliniske vejleder skal fastsættes i det enkelte kliniske uddannelsessted afdeling/ afsnit På de afdelinger hvor de studerendes vejledningsmuligheder i aften- og nattevagt er begrænsede, skal den kliniske vejleder primært være til stede i dagtid på hverdage Den kliniske vejleder skal have mulighed for at disponere over sin egen planlægnings, forberedelses- og vejledningstid Den tid der afsættes til vejledningsopgaven skal afstemmes med de formelle krav, der stilles til den kliniske vejleder i forbindelse hermed se bilag Uddannelse skal prioriteres og indgå på linie med anden aktivitet på Århus Sygehus 4 2 Harder, Ingegerd (1993): Grounded Theory praksisforankret teoriudvikling. I: Overvejelser og metode i Sundhedsforskningen, Ramhøj, Pia (red). Akademisk Forlag A/S 3 *Århus Amt: Organisering og tilrettelæggelse af praktikforløb for social- og sundhedsassistent elever, sygepleje-, radiograf- og jordemoderstuderende i Århus Amt (Praktikaftalen) *Ledelses- og stabsstrukturen for sygeplejen ved Århus Sygehus *Strategi for uddannelse og kvalificering til uddannelsesansvarlig, klinisk vejleder, praktikvejleder. Århus Universitetshospital, Århus Sygehus. September Århus Universitetshospital, Århus Sygehus: Virksomhedsgrundlag

4 4 Der kan være fordele ved at øge antallet af studerende i det enkelte afsnit, således at den kliniske vejleder fungerer som sådan i hele sin arbejdstid At den kliniske vejleder har klinisk erfaring Der skal være klarhed og ensartethed i organisationen i forhold til hvordan timer til klinisk vejleder udmøntes og afregnes Rammer og forventninger til ad hoc vejledere skal beskrives i det enkelte kliniske uddannelsessted afdeling/ afsnit Der skal udbydes kurser for ad hoc vejledere på Århus Sygehus Den kliniske vejleders faglige udvikling: Grundlaget for et godt samarbejde er løbende afstemning af forventninger mellem afdelingssygeplejerske og klinisk vejleder At den kliniske vejleder har interesse for at udvikle sine pædagogiske kompetencer Der skal regelmæssigt afholdes klinisk vejleder møder sammen med den uddannelsesansvarlige sygeplejerske med henblik på sparring og faglig udvikling Skabe rum for sparring og diskussion med den uddannelsesansvarlige sygeplejerske og det øvrige plejepersonale i afdelingen ex. sygeplejekonferencer En kvalificering af studie- og uddannelsesmiljøet i afdelingen/ afsnittet: Pædagogisk uddannelsen (evt. ad hoc vejlederkursus) kvalificerer vejledningen og læringsmiljøet Den kliniske vejleder skal være i løbende dialog med afdelingssygeplejersken vedr. studie- og uddannelsesmiljøet i afdelingen. Sygeplejersker i funktionsstillinger i de enkelte afdelinger/ afsnit bør etablere faglig sparring med henblik på styrkelse af læringsmiljøet i afdelingen

5 5 Udmøntning af anbefalinger Hvordan kan anbefalingerne udmønte sig i klinikken? Udmøntningen er beskrevet som en tilstand med henblik på, at gøre krav og vilkår for klinisk vejleder mere aktuelle og nærværende. Den organisatoriske ramme: Skriftlig aftale om anvendelse af vejledningstimer er udarbejdet. Således at der er klarhed og konsensus om klinisk vejleders vilkår jævnfør Funktionsbeskrivelse, Strategi for uddannelse og kvalificering til uddannelsesansvarlig, klinisk vejleder og praktikvejleder, Vision og strategi for klinisk undervisning i sygepleje, timeberegning, MUS og Praktikaftale. Læringsmuligheder for studerende i dag-aften-nat er beskrevet. Klinisk vejleder fungerer som sådan i arbejdstiden, svarende til den tid der er afsat til klinisk vejledning. Der afholdes møde 1 x årligt med uddannelsesansvarlig sygeplejerske, oversygeplejerske, afdelingssygeplejersker og kliniske vejledere, hvor de overordnede rammer, krav og vilkår drøftes. Herunder hvordan afdelingen forholder til at inddrage klinisk vejleders tid til vejledning ved sygdom og akutte opgaver. Aftaler skriftliggøres. Klinisk vejleder arbejder primært i dagtid. Klinisk vejleder planlægger sin egen tid dvs. dels arbejdsplan og dels indhold og pædagogisk form. Klinisk vejleder planlæger vagter med eller for de studerende. Lederen bakker op om og dermed legitimerer klinisk vejleders tid til forberedelse, vejledning og kompetenceudvikling (se bilag). Ved følgedage med studerende varetager den kliniske vejleder ikke andre opgaver (ex. koordinator, stuegang). I introduktionen af nyansatte sygeplejersker, oversygeplejersker og afdelingssygeplejersker indgår information om organisering af grunduddannelsen i afdelingen.

6 6 Den kliniske vejleders faglige udvikling: Aftaler om den kliniske vejleders kompetenceudvikling drøftes til den årlige MUS med afdelingssygeplejersken + evt. med deltagelse af uddannelsesansvarlig sygeplejerske og (oversygeplejerske). Her afklares endvidere gensidige forventninger til samarbejdet. Sygeplejersker i funktionsstillinger + afdelingssygeplejersker + sygeplejersker i stabsfunktion mødes med henblik på sparring og sygeplejefaglig/ pædagogisk udvikling på afsnitsniveau. Med henblik på faglig udvikling deltager den kliniske vejleder i den årlige læringskonference + netværksmøder med uddannelsesansvarlig sygeplejerske 8-10 gange årligt. Den uddannelsesansvarlige sygeplejerske tager initiativ til netværksmøderne. Deltagerne drøfter i fællesskab hyppighed, indhold og form af netværksmøderne. Som en del af kompetenceudviklingen og med henblik på sparring afvikles studiebesøg og/ eller deltagelse i vejledningssituationer hos vejleder i andet afsnit. Århus Sygehus udbyder faglig vejledning til grupper, ex en gruppe af kliniske vejledere. Når klinisk vejleder er fraværende over længere tid, ex til efteruddannelse, planlægges i samarbejde med afdelingssygeplejersken fast afløsning. Det er hensigtsmæssigt at afløser har minimum ad hoc vejlederkursus eller klinisk vejleder modul. Grunduddannelsen er et fast punkt på P-møde minimum 1 x årligt. Uddannelsesansvarlig sygeplejerske deltager sammen med klinisk vejleder.

7 7 En kvalificering af studie- og uddannelsesmiljøet i afdelingen/ afsnittet: Plejepersonale, som har gennemført diplommoduler, kurser og lignende, holder oplæg om det de har beskæftiget sig med på et personalemøde og på sygeplejekonferencer. Afdelingssygeplejerske, klinisk vejleder og uddannelsesansvarlig sygeplejerske informerer det øvrige plejepersonale om relevante kurser af pædagogisk karakter. Det er drøftet i afdelingen, hvor mange personaler der forventes, at have gennemført ad hoc vejlederkursus. Ad hoc vejlederkursus er en del af kompetenceudviklingen for erfarent personale (2 års ansættelse). Klinisk vejleder tager ad hoc vejledere med i vejledningssituationer, studieunit og reflektionsfora, evt. som en del af introduktionen. Den uddannelsesansvarlige sygeplejerske er i løbende dialog med klinisk vejleder (evt. fastlagte samtaler). Grunduddannelsen drøftes jævnligt på sygeplejekonferencer med henblik på at involverer det øvrige personale i vejledningen. Forløbsbeskrivelse En udmøntning af anbefalingerne (s. 5), dvs. hvordan anbefalingerne kan udmønte sig i klinikken, er udarbejdet af kliniske vejledere og uddannelsesansvarlige sygeplejersker på en læringskonference på Århus Sygehus i august Udmøntningen af anbefalingerne har efterfølgende været præsenteret på et Inspirationsseminar på Århus Sygehus i december 2008 med deltagelse af chefsygeplejerske, oversygeplejersker, afdelingssygeplejersker, kliniske vejledere, praktikvejledere og uddannelsesansvarlige sygeplejersker (ca. 100 deltagere). På seminaret blev udmøntningen drøftet og anerkendt som anbefaling. Der blev endvidere udarbejdet et idékatalog af deltagerne (bilag 3). Herefter er det op til de enkelte afdelinger/ afsnit at arbejde videre med udmøntningen. Som hjælp til dette kan vedlagte skabelon anvendes som huskeliste, når oversygeplejerske, afdelingssygeplejersker, uddannelsesansvarlig sygeplejerske og kliniske vejledere skriftliggører aftaler om krav til og vilkår for klinisk vejleder i afdelingen/ afsnittet (bilag 4).

8 8 Referencer Ingegerd Harder: Grounded Theory praksisforankret teoriudvikling. I: Pia Ramhøj (Red.): Overvejelser og metode i Sundhedsforskningen. København, Akademisk Forlag A/S Sygeplejeskolen i Århus: Semesterplan Sygeplejeskolen i Århus: Studiebog, klinisk undervisning Sygeplejeskolen i Århus: Studieordning Århus Amt: Organisering og tilrettelæggelse af praktikforløb for social- og sundhedsassistent elever, sygepleje-, radiograf- og jordemoderstuderende i Århus Amt (Praktikaftalen) Århus Sygehus: Ledelses- og stabsstrukturen for sygeplejen ved Århus Sygehus Århus Sygehus, Århus Universitetshospital: Strategi for uddannelse og kvalificering til uddannelsesansvarlige, kliniske vejleder og praktikvejledere Århus Sygehus, Århus Universitetshospital: Virksomhedsgrundlag Bilagsfortegnelse Bilag 1: Afdækning af krav og vilkår Bilag 2: Beskrivelse af formelle krav til klinisk vejleder Bilag 3: Idékatalog fra inspirationsseminar Bilag 4: Skabelon til beskrivelse af krav og vilkår for klinisk vejleder i afdelingen/ afsnittet

9 9 Afdækning af krav og vilkår BILAG 1 Krav til kliniske vejledere - opgaver der skal varetages af de kliniske vejledere Klinisk vejlederuddannelse for at kunne eksaminere Patientforløb Temaforløb Seminar Individuel klinisk studieplan Refleksionssamtale Uge samtaler Vejledning/ tilbagemelding/ afvikling/ gennemgang Skal kunne motivere sine kollegaer Differentiere undervisning Specialekendskab (2 år i afd.) Kompetent i afdelingens speciale Diplomuddannelse inden 2014 Have studerende i korttidspraktik Studerende på flere niveauer stamafsnit 6. sem. stud. korttidsafsnit (organiseringen) Antal af studerende Tid til vejledning, tid til forberedelse Dækker huller Hjælper ens kollegaer Passer patienter Tager vagter når de studerende ikke er i afdelingen Ansvaret for vejledningen er lagt over på vejlederen, også når hun ikke er der Ansvar for videreuddannelse er vejlederens Mange opgaver væk fra plejen Mesterlære Refleksion Refleksion tager tid Før under og efter vejledning Rollemodel Diskutere Være inde i specialet Vide hvad der rører sig Følge med i ny teori Faglig og pædagogisk hat Have kendskab til de studerendes Vilkår for vejledning - muligheder/ begrænsninger for at varetage funktionen som klinisk vejleder Tillæg gives efter antal studerende eller årsværk Alt plejepersonale er ansvarligt for vejledning 8 timeres vejledning pr. stud./elev pr. uge Tid til vejledning, tid til forberedelse Flere studerende end der er timer til (ansættelsesnorm) Ingen læring i nattevagt, afhængig af afdeling Afspadsering af vagter går fra tid til vejledning Tager vagter når de studerende ikke er i afdelingen Uden for den daglige normering Ansvaret for vejledningen er lagt over på vejlederen også når hun ikke er der Driften prioriteres før uddannelse Disponering af egen tid Klinisk vejledermøder Pædagogisk uddannelse Klinisk vejledergruppe 2 vejledere åbner mulighed for at vejlede på en anden måde (bedre måde) Få supervision på ens måde at vejlede på (uddannelsesansvarlig sygeplejerske) Kollegaer kan være nøglepersoner

10 10 pensum God kvalitet i vejledningen forudsætter viden Sige fra overfor kollegaer Kæmpe sig ret til vejleder dage Kæmpe for ikke at skulle forberede sig i fritiden Kæmpe for at få afgivet sine patienter, når der skal vejledes væk fra patienten Kæmpe fordi man skal varetage de samme sygeplejerskeopgaver som de andre + vejlede Kæmpe sig til vejlederrollen Varetage to roller: basissygeplejerske og klinisk vejleder Tilstrækkelig viden til at varetage rollerne Tålmodighed i forhold til at tåle spørgsmål og ikke at give svar Omsorg for den studerende, vise interesse for studerende Være myndig (eksaminator) Omstillingsparat Have overskud Fagligt overblik til at skabe gode patientforløb Ændre i planlægningen løbende Spørge på den rigtige måde Være basissygeplejerske uden at være en del af praksisfællesskabet Føler sig ansvarlig for, at de studerende består Kollegaer bør vide mere om de studerende, uddannelsen og måden at vejlede på Når nye sygeplejersker og assistenter ansættes skal information/ undervisning gentages om uddannelse og vejledningsmåde

11 11 Beskrivelse af formelle krav til klinisk vejleder BILAG 2 Skabe et godt studie- og læringsmiljø Planlægge, gennemfører og evaluerer uddannelsesforløbene Sende velkomstbrev til studerende Introduktion til afdelingen Planlægningssamtale Forberedelse og tilbagemelding på individuel klinisk studieplan Evalueringssamtaler (ugentligt) Reflektionssamtale Vejledning på temaforløb Introduktion til forløbet Godkendelse af disposition Forberedelse forud for tilbagemelding Gennemgang af temaforløb Vejledning på patientforløb Introduktion til forløbet Forberedelse forud for tilbagemelding Gennemgang af patientforløb Vejledning på seminar Introduktion til seminaret Forberedelse forud for seminar Deltagelse i seminar Introduktion til intern prøve Eksaminator på intern klinisk prøve Evaluering af uddannelsesforløb Ifølge strategien (2004) understøttes det, at kliniske vejledere har minimum grundmodul på den sundhedsfaglige diplomuddannelse. Endvidere at de år 2014 er uddannet på diplom eller masterniveau.

12 12 IDÉKATALOG BILAG 3 Forslag Lave serviceeftersyn på egen afdeling i forhold til anbefalinger fra rapport om klinisk vejleders vilkår for vejledning af studerende og elever (Kramer,Troldborg, 2009, ÅS) Kontaktperson Benytte ÅS vejlederkursus som en del af kompetenceudvikling Sparring på tværs: klinisk vejleder mentorer/tutorer specialeansvarlige uddannelsesansvarlige og udviklingssygeplejersker. Indføre af refleksionskonferencer 5 for studerende og elever også for nyansatte, tværfagligt og monofagligt Rammer og vilkår (på det generelle plan) skal fortolkes og beskrives så de tilpasses de enkelte afdelinger/ afsnit Kæde refleksionskonference sammen med sygeplejekonference Udarbejde en skabelon/ ideliste der indfanger anbefalinger beskrevet i dokumentet kliniske vejleders vilkår og krav (Kramer,Troldborg, 2008, ÅS) Uddannelsesansvarlig sygeplejerske deltager ved klinisk vejleder/ praktikvejleders MUS Organisere klinisk undervisning så det naturligt involverer sparring for klinisk vejleder Indføre studieunit tillempet Udarbejde skriftlige aftaler Indføre tværfaglige konferencer ud fra hvad fylder lige nu Indføre en årlig temaeftermiddag for vejleder uddannelsesansvarlig afd.-, over- og chefsygeplejerske Hvilke rammer har læringsmiljøet? 5 Et formelt fora for diskussion, argumentation, refleksion og undervisning, bestående at elever, studerende og uddannet plejepersonale. Såvel mono-som tværfagligt. Af 1 times varighed. Emnerne er sygefaglige problemstillinger som oftest selvoplevede. Klinisk vejleder/er indleder og katalysere undervejs så undervisning tilpasses de forskellige uddanelsesniveauer og uddannelser. Oprettet d. 17/ på inspirationsseminar på ÅS.

13 13 BILAG 4 Vilkår for klinisk vejleder i afdelingen/ afsnittet. Udarbejdes af afdelingssygeplejerske, klinisk vejleder og uddannelses ansvarlig sygeplejerske 6 Det anbefales at vilkårene drøftes indenfor den 1. måned af klinisk vejleders og/ eller afdelingssygeplejerskes ansættelse, og ved ændringer revidere den. 1. Planlægning af tid til vejledning 7 (følgedage/ klinisk vejlederdag, forberedelse) 2. Klinisk vejleders planlægning af egen tjenestetid og studerendes tilstedeværelses tid 3. Klinisk vejleders tjenestetid i perioder uden studerende i afsnittet 4. Inddragelse af klinisk vejleders funktion ved sygdom og akutte opgaver 5. Klinisk vejleders kompetenceudvikling 6. Hyppighed af formelle møder (f.eks. i netværk for kliniske vejledere i afdelingen, afsnits og afdelingsmøder, deltagelse i øvrige møder og kurser) 6 Kramer og Troldborg (2008) Projektrapport - Krav og vilkår for kliniske vejleder på Århus Sygehus 7 Studieordning (beskriver de formelle krav til vejledning), Praktikaftalen, Strategi for uddannelse og kvalificering til klinisk vejleder og praktikvejleder på ÅS, Ledelses- og stabsstruktur for sygepleje ÅS og Vision og strategi for klinisk undervisning i sygepleje somatiske og psykiatriske hospitaler (2009) Rådet for Klinisk Undervisning for Det Regionale Sygeplejefaglige Råd i Region Midt.

14 14 7. Afløsning ved klinisk vejleders længerevarende fravær (videreuddannelse, orlov m.v. Afløsers vejledningskompetence beskrives) 8. Uddannelsesansvarlig sygeplejerskes evt. deltagelse i MUS eller dele deraf 9. Samarbejde med den uddannelsesansvarlige sygeplejerske 10. Dato for næste møde med afdelingssygeplejerske, klinisk vejleder og uddannelsesansvarlig sygeplejerske (opfølgning på skriftlig samarbejdsaftale) Opgaver: Samarbejde med ad hoc vejleder (hvordan og i hvilket omfang) Introducere nyansatte til grunduddannelse Informere og drøfte grunduddannelse med kolleger (f.eks. på personalemøde med evt. deltagelse af den udd.ansv., sygeplejekonference) Godkendt af Styregruppen for grunduddannelse på Århus Sygehus, Århus Universitetshospital. December 2009.

Temamøde med Over- og afdelingssygeplejersker. Mandag den 4. oktober Kl

Temamøde med Over- og afdelingssygeplejersker. Mandag den 4. oktober Kl Temamøde med Over- og afdelingssygeplejersker Mandag den 4. oktober Kl. 9.00-11.30 Program Velkommen og præsentation af programmet Den reviderede sygeplejerskeuddannelse v/ Inger Lise Den nye Social og

Læs mere

Evaluering i klinisk undervisning ved Sygeplejerskeuddannelsen i Odense

Evaluering i klinisk undervisning ved Sygeplejerskeuddannelsen i Odense Evaluering i klinisk undervisning ved Sygeplejerskeuddannelsen i Odense Indberetning 2010 Samtlige afdelinger på OUH, har i 2010 evalueret klinisk undervisning og sendt indberetningen til. har gennemgået

Læs mere

Strategi for uddannelse og kvalifi cering til

Strategi for uddannelse og kvalifi cering til Social- og sundhedsuddannelsen Sygeplejerskeuddannelsen Radiografuddannelsen Strategi for uddannelse og kvalifi cering til uddannelsesansvarlig klinisk vejleder praktikvejleder Udarbejdet af uddannelsesansvarlige

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED BILAG 1 BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Adresse Telefon til afdeling 263: 79 18 27 84 Telefon til uddannelses og udviklingssygeplejerske 78 18 35 37 Øre Næse Hals ambulatorium

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Medicinsk-kardiologisk afd. A består af sengeafsnit A220, akut hjerteafsnit AHA, medicinsk visitationsafsnit MVA, hjerte-

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC

Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC 1 De 13 punkter i Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH er udarbejdet på tværs af RH og har været gældende i alle centre

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Århus Universitetshospital, Risskov hører under Psykiatri og Social Midtjylland. Yderligere oplysning om psykiatrien i

Læs mere

Kvalitetsstandard for klinisk undervisning af studerende på uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje

Kvalitetsstandard for klinisk undervisning af studerende på uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Kvalitetsstandard for klinisk undervisning af studerende på uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Formål med klinisk undervisning Tilbyde studerende på modul 6, 11 og 12 på uddannelsen til professionsbachelor

Læs mere

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE Anbefalinger til de involverede aktører Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse 1 INDHOLD Forord...3 Rammer for uddannelsen...4 Elevens samarbejdspartnere

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering i Odder er en del af s Ældreservice. I kommunens ældreservice indgår to plejecentre Stenslund og Bronzealdervej, hjemmeplejen

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrisk bosted i Kjellerup Vestergade 42 C 8620 Kjellerup www.bosted-kjellerup.silkeborgkommune.dk Tlf. 89703574 Organisatorisk placering

Læs mere

Evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. Nordfyns Kommune

Evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. Nordfyns Kommune Evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. Nordfyns Kommune Forfatter: Christina Askholm Nissen Revideret den 6-01- 2015 Godkendt af: Gitte Lauersen, Drifschef for Aktiv Pleje

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 3. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 3. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 3. semester Akut Sengeafsnit, ASA Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61, 7400 Herning Tlf: 78432000 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan

Læs mere

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Børne- og ungdomspsykiatrisk klinik Næstved

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Børne- og ungdomspsykiatrisk klinik Næstved Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Børne- og ungdomspsykiatrisk klinik Næstved Adresse: Rådmandsengen 1A, 4700 Næstved Kontakt i afsnittet: Uddannelsesansvarlig sygeplejerske: Hanne

Læs mere

Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad

Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad Status og vejen frem DSFR møde den 22. maj 2015 22/5/2015/Janet Hansen 1 Dagens program 8.40 Nugældende strategi Ide, mål og kendetegn ved mål

Læs mere

Manifest for klinisk undervisning i Ortopædkirurgisk Klinik, HovedOrtoCentret.

Manifest for klinisk undervisning i Ortopædkirurgisk Klinik, HovedOrtoCentret. Manifest for klinisk undervisning i Ortopædkirurgisk Klinik, HovedOrtoCentret. Introduktion I dette dokument beskrives rammerne, pædagogiske overvejelser, struktur, formelle krav og fremtidige perspektiver

Læs mere

Udarbejdet af: Hospitalsdirektionen/Oversygeplejerskegruppen Dato: 28/11-14 Tilrettet af Sygeplejefagligt strategisk udvalg

Udarbejdet af: Hospitalsdirektionen/Oversygeplejerskegruppen Dato: 28/11-14 Tilrettet af Sygeplejefagligt strategisk udvalg Projektbeskrivelse Udarbejdet af: Hospitalsdirektionen/Oversygeplejerskegruppen Dato: 28/11-14 Tilrettet af Sygeplejefagligt strategisk udvalg 1. Projektets titel Strategi for sygeplejen Indsatsområde:

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Afsnit M2 er organisatorisk placeret under Region Midtjylland, Aarhus Universitets Hospital, Risskov, Afdeling M. Afdeling

Læs mere

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Børne-og Ungdomspsykiatrisk klinik 1 Ny Østergade 12 4000 Roskilde Kontakt i afsnittet: Uddannelsesansvarlig sygeplejerske: Christina Thøgersen

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED BILAG 1 BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Adresse Afdeling 300, Neurorehabiliteringen Grindsted Engparken 1, 7200 Grindsted Klinisk sygeplejelærer Klinisk vejleder Malene.Dreier@svs.regionsyddanmark.dk

Læs mere

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever Sektion for Brandsårsbehandling Afsnit 2104

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever Sektion for Brandsårsbehandling Afsnit 2104 Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever Sektion for Brandsårsbehandling Afsnit 2104 01-01-2014 Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling,

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED BILAG 1 BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Adresse Fælleskirurgisk afd. 100, SVS, Grindsted Engparken 1, 7200 Grindsted Telefon: 7918 9100/ 7918 9101 Telefon til Uddanneses-

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen

Ergoterapeutuddannelsen Ergoterapeutuddannelsen, University College Syddanmark Ergoterapeutuddannelsen Samarbejde mellem Ergoterapeutuddannelsen, UC Syddanmark og kliniske undervisningssteder Lokalt tillæg til studieordning 2011-08-30

Læs mere

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv 1. Kliniske forløb Det kliniske undervisningssted kan opfylde kravene til klinisk undervisning i et eller flere af følgende moduler. Vi vil bede jer sætte kryds ved de forløb I mener at kunne dække som

Læs mere

Undersøgelse af praktikvejledernes vilkår i forbindelse med vejledning af social og Sundhedsassistentelever på Århus Sygehus 2010

Undersøgelse af praktikvejledernes vilkår i forbindelse med vejledning af social og Sundhedsassistentelever på Århus Sygehus 2010 Undersøgelse af praktikvejledernes vilkår i forbindelse med vejledning af social og Sundhedsassistentelever på Århus Sygehus 2010 Udarbejdet af: Uddannelsesansvarlig Birgit Refsgaard, Afdeling B Uddannelsesansvarlig

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse. for. Social-og sundhedsassistentelever

Praktikstedsbeskrivelse. for. Social-og sundhedsassistentelever Praktikstedsbeskrivelse for Social-og sundhedsassistentelever Neurorehabiliteringen Engparken 1 7200 Grindsted Tlf.nr: 7918 9400 Indholdsfortegnelse 1. Præsentation af Neurorehabiliteringen 2. 2. Ledelse

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED BILAG 1 BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Adresse Telefon til ortopædkirurgisk amb: 7918 2320 Telefon til Uddannelses og udviklingssygeplejerske: 7818 3537 Uddannelses

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED ÆLDREPSYKIATRISK TEAM VORDINGBORG Uddannelsesansvarlig sygeplejerske: Lene Månsson Hansen Ældrepsykiatrisk Team Vordingborg Færgegårdsvej 15, 4760 Vordingborg Telefon

Læs mere

Funktionsbeskrivelse. Administrative:

Funktionsbeskrivelse. Administrative: Sygehus: Vejle Afdeling: Onkologisk Afsnit: Onkologisk Ambulatorium Stilling: Specialeansvarlig sygeplejerske i Onkologisk Ambulatorium Funktionsbeskrivelse Organisatorisk placering Hvem refererer stillingsindehaver

Læs mere

Praktiksteds- beskrivelse

Praktiksteds- beskrivelse Praktiksteds- beskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på Ortopædkirurgisk, Øre-næse-hals og reumatologisk afdeling 262 Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Finsensgade 35 6700 Esbjerg Afd. 262: 7918

Læs mere

Vision og Strategi for klinisk undervisning i sygepleje

Vision og Strategi for klinisk undervisning i sygepleje Selvevaluering i forhold til Vision og Strategi for klinisk undervisning i sygepleje Statusrapport Hospitalsenhed Midt 2013 Udarbejdet af HR-uddannelse, HE Midt Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning... 2

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Afdeling P, Århus Sygehus, Tage-Hansens Gade, er en kirurgisk afdeling med speciale i mave-tarm sygdomme og endokrine

Læs mere

Generel klinisk studieplan

Generel klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelserne i Odense, Svendborg og Vejle Generel klinisk studieplan Skabelon Godkendt af Taktisk Styregruppe d. 20.2.2017. 24-02-2017 TS 1180943 Indhold Indledning 2 Den almene del 2 Overordnet

Læs mere

Mødeindkaldelse. Dagsorden. Dato: 27-03-2012 Tid: 12.30 15.30. Sted: Campus Århus N, lokale 33.11

Mødeindkaldelse. Dagsorden. Dato: 27-03-2012 Tid: 12.30 15.30. Sted: Campus Århus N, lokale 33.11 Mødeindkaldelse Mødeforum: Overordnet samarbejdsorgan for klinisk undervisning Dato: 27-03-2012 Tid: 12.30 15.30 Sted: Campus Århus N, lokale 33.11 Mødeleder: Deltagere: Afbud: Referent: Bodil Primsø Tove

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Center for bostøtte i eget hjem i består af 4 centre i hhv. Syd, Nord, Vest og Centrum, der har fælles ledelse ved centerleder

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse - PAU. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Pædagogisk assistentuddannelse - PAU. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Pædagogisk assistentuddannelse - PAU Forord Den pædagogiske assistentuddannelse (PAU) er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning

Læs mere

Beskrivelse af klinisk undervisningssted

Beskrivelse af klinisk undervisningssted Beskrivelse af klinisk undervisningssted 24.11.14 Klinisk undervisningssted Adresse Assens kommune Sundhed og uddannelse, Sdr. Havnevej 5 5610 Assens Att: Reila Frost refro@assens.dk Telefon 64747176 Kliniske

Læs mere

Praktiksteds- beskrivelse

Praktiksteds- beskrivelse Praktiksteds- beskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på Medicinsk Sengeafsnit Sydvestjysk Sygehus Grindsted Engparken 1 7200 Grindsted Tlf.nr: 7918 9202 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. PRÆSENTATION

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Center for bostøtte i eget hjem i Århus Kommune består af 4 centre i henholdsvis Syd, Nord, Vest og Centrum. De sygeplejestuderende

Læs mere

Kvalitetsaftale om social- og sundhedselevers praktikforløb i Sundhed og Omsorg

Kvalitetsaftale om social- og sundhedselevers praktikforløb i Sundhed og Omsorg Kvalitetsaftale om social- og sundhedselevers praktikforløb i Sundhed og Omsorg 1 Indledning Denne kvalitetsaftale fastsætter fælles retningslinjer for, hvordan praktikforløb for elever på social- og sundhedsuddannelserne

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Medicinsk afdeling M, OUH Svendborg Sygehus 1

Indholdsfortegnelse. Medicinsk afdeling M, OUH Svendborg Sygehus 1 Indholdsfortegnelse Forord... 2 Formål med funktionsbeskrivelsen relateret til kompetencer... 2 Social- og sundhedsassistent - Novice - niveau 1... 4 Social- og sundhedsassistent - Avanceret nybegynder

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 2. semester - modul 4 Hold ss2013sa & ss2013sea Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 4 GRUNDLÆGGENDE KLINISK VIRKSOMHED...

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Regionshospitalet Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Region Midtjylland, Regions Hospitalsenheden Vest, Regionshospitalet. Øre-Næse- Hals sengeafsnit. Afsnittet

Læs mere

Nyborg kommunes evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen.

Nyborg kommunes evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. Nyborg kommunes evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. Indholdsfortegnelse Organisering af det kliniske i Nyborg Kommune s. 3 Formål s. 3 Overordnet ramme for etablering

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Medicinsk afdeling 13 Næstved Sygehus Region Sjælland

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Medicinsk afdeling 13 Næstved Sygehus Region Sjælland BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Region Sjælland Udarbejdet af: Ansvarlig klinisk underviser Dorthe Tange Medicinsk afd. 13 25/5 2011 Indholdsfortegnelse: 1. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold.

Læs mere

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende Sektion for Brystkirurgi, afsnit 3103 og 3104

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende Sektion for Brystkirurgi, afsnit 3103 og 3104 Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende Sektion for Brystkirurgi, afsnit 3103 og 3104 02-12-2013 Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, afsnit 3103/4 Udarbejdet

Læs mere

Samarbejde mellem klinisk praksis og Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg

Samarbejde mellem klinisk praksis og Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg Samarbejde mellem klinisk praksis og Sygeplejerskeuddannel Overordnede retningslinjer for kommunikation og samarbejde vedrørende Sygeplejerskeuddannelserne i Odense og Svendborg: Det overordnede samarbejde

Læs mere

Mødevirksomhed mellem Kliniske uddannelsessteder på Fyn og Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense

Mødevirksomhed mellem Kliniske uddannelsessteder på Fyn og Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense Mødevirksomhed mellem Kliniske uddannelsessteder på Fyn og Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense University College Lillebaelt 1 TS-dok.nr. 343531 13. januar 2014 Formålet med den beskrevne mødevirksomhed

Læs mere

Procedure for godkendelse af kliniske undervisningssteder. Sygeplejerskeuddannelsen Region Syd

Procedure for godkendelse af kliniske undervisningssteder. Sygeplejerskeuddannelsen Region Syd Procedure for godkendelse af kliniske undervisningssteder Sygeplejerskeuddannelsen Region Syd Vedtaget af Lederrådet for Sygeplejerskeuddannelsen i Region Syddanmark Projektdeltagere: Gurli Harresø, underviser,

Læs mere

Opfølgning på evaluering af Modul 4, hold 15 II ABCD Klasse AB i uge 06 til 16/2016. Klasse CD i uge 17 til 26/2016

Opfølgning på evaluering af Modul 4, hold 15 II ABCD Klasse AB i uge 06 til 16/2016. Klasse CD i uge 17 til 26/2016 1 Opfølgning på evaluering af Modul 4, hold 15 II ABCD Klasse AB i uge 06 til 16/2016. Klasse CD i uge 17 til 26/2016 Spørgeskemaet består af 25 spørgsmål, svarmulighederne er angivet med en 5-trins skala,

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Medicinsk/Endokrinologisk afdeling 13 Næstved Sygehus Region Sjælland

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Medicinsk/Endokrinologisk afdeling 13 Næstved Sygehus Region Sjælland BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Region Sjælland Udarbejdet af: Ansvarlig klinisk underviser Dorthe Tange Medicinsk/Endokrinologisk afd. 13 Jan 2014 Indholdsfortegnelse: 1. Organisatoriske og ledelsesmæssige

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

RAMMEAFTALE - PRAKTIKUDDANNELSEN SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN

RAMMEAFTALE - PRAKTIKUDDANNELSEN SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN RAMMEAFTALE - PRAKTIKUDDANNELSEN SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN Udarbejdet og godkendt af LUU januar 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 3 2 DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE... 4 3 ELEVEN... 6 4 SKOLEN...

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Modulplan MODUL 4 Grundlæggende klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Modulplan MODUL 4 Grundlæggende klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Modulplan MODUL 4 Grundlæggende klinisk virksomhed Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed... 5 2.2 Særlige forhold...

Læs mere

Afsnitsprofil Hæmatologisk sengeafsnit A130H Vejle Sygehus

Afsnitsprofil Hæmatologisk sengeafsnit A130H Vejle Sygehus Afsnitsprofil Hæmatologisk sengeafsnit A130H Vejle Sygehus Oktober 2014 Indholdsfortegnelse Organisation S. 4 Afdelingsledelsen S. 4 Afsnitsledelsen S. 4 Organisationsplan for Hæmatologisk afsnit S. 4

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Holstebro, Hospitalsenheden Vest Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig.

Inspektorrapport. Temaer. Holstebro, Hospitalsenheden Vest Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002226 Afdelingsnavn Neurologisk Afdeling Hospitalsnavn Holstebro, Hospitalsenheden Vest Besøgsdato

Læs mere

Evaluering af din kliniske undervisningsperiode

Evaluering af din kliniske undervisningsperiode Evaluering af din kliniske undervisningsperiode Kære sygeplejestuderende Du er nu i slutningen af din kliniske undervisningsperiode og det er tid til evaluering af perioden. Formålet med denne evaluering

Læs mere

Øget arbejdsglæde og større kvalitet

Øget arbejdsglæde og større kvalitet FAGLIG FORDYBELSE I DET MEDICINSKE HOVEDOMRÅDE Øget arbejdsglæde og større kvalitet 1-årigt udviklingsforløb for social og sundhedsassistenter ansat på medicinske afdelinger ved hospitaler i Region Hovedstaden.

Læs mere

1. I hvilken grad har indholdet i dit studie på det kliniske undervisningssted svaret til beskrivelsen heraf i den generelle kliniske studieplan?

1. I hvilken grad har indholdet i dit studie på det kliniske undervisningssted svaret til beskrivelsen heraf i den generelle kliniske studieplan? KLINISK UNDERVISNING FORÅRET 2010 UGE 8-16 EVALUERING Modul 8 hold S08 Psykiatri Sendt 06.04.10 Svar-%: 81,8 1. I hvilken grad har indholdet i dit studie på det kliniske undervisningssted svaret til beskrivelsen

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

implementeringspilotprojekt - spørgeskema Spørgeskema

implementeringspilotprojekt - spørgeskema Spørgeskema Spørgeskema septemper Kære kollega! På vores personalemøde i maj blev I præsenteret for et projekt, som i dette efterår skal udspille sig i vores afdeling i et samarbejde med sygeplejeskolen i Vejle. Projektet

Læs mere

Tværsektoriel læring - Sygeplejestuderende på tværs af sektorer i modul 11

Tværsektoriel læring - Sygeplejestuderende på tværs af sektorer i modul 11 Tværsektoriel læring - Sygeplejestuderende på tværs af sektorer i modul 11 Udarbejdet af Annette Fuhlendorff Ottzen, Medicinsk afdeling Vejle Sygehus Baggrund: Der er tale om et tværsektorielt udviklingsprojekt

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 4 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Model for fordeling af uddannelsespladser på OUH

Model for fordeling af uddannelsespladser på OUH Model for fordeling af uddannelsespladser på OUH indenfor grunduddannelserne til sygeplejerske og social og sundhedsassistent Vælg farve September 2014 Uddannelsesafdelingen INDHOLDSFORTEGNELSE 1. BAGGRUND

Læs mere

Sygeplejefaglige kompetencer Akutafdelingen, Hospitalsenheden Vest (HEV)

Sygeplejefaglige kompetencer Akutafdelingen, Hospitalsenheden Vest (HEV) Sygeplejefaglige kompetencer Akutafdelingen, (HEV) Denne skrivelse omfatter et bud på de kompetencer der skal være til stede fremover hos sygeplejersker i Akutafdelinger i Regionen. Det overordnede mål

Læs mere

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende samt social- og sundhedsassistentelever i HovedOrtoCentret 2012 2013

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende samt social- og sundhedsassistentelever i HovedOrtoCentret 2012 2013 Side 1 af 6 Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende samt social- og sundhedsassistentelever i HovedOrtoCentret 2012 2013 HovedOrtoCentret vil kvalitetsudvikle klinisk undervisning af sygeplejestuderende

Læs mere

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Psykiatrisk Sengeafsnit Thisted, Korsgade 18, 7700 Thisted - tlf. 97643060. Almen psykiatrisk sengeafsnit under Klinik

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 2. semester Regionshospitalet Randers Akutafdeling 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af det kliniske uddannelsessted,

Læs mere

Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse

Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2012 Modulets tema og læringsudbytte Selvstændig professionsudøvelse Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulet retter

Læs mere

Du skal i besvarelsen tage udgangspunkt i de mål og kompetencer, der er beskrevet i uddannelsesprogrammet for det pågældende uddannelseselement.

Du skal i besvarelsen tage udgangspunkt i de mål og kompetencer, der er beskrevet i uddannelsesprogrammet for det pågældende uddannelseselement. SPØRGESKEMA EVALUER.DK Du skal nu foretage en evaluering af det uddannelsessted, hvor du netop har afsluttet eller er ved at afslutte et uddannelseselement. Besvarelsen tager ca. 10-15 min. Vigtig tilbagemelding

Læs mere

Vision og strategi for klinisk undervisning i sygepleje

Vision og strategi for klinisk undervisning i sygepleje Vision og strategi for klinisk undervisning i sygepleje Januar 2008 Somatiske og psykiatriske hospitaler Udarbejdet af Rådet for Klinisk Undervisning for Det Regionale Sygeplejefaglige Råd INDHOLD 1.

Læs mere

Mødestedet er en del af Socialpsykiatrisk center i Silkeborg kommune. Mødestedet er et dagtilbud.

Mødestedet er en del af Socialpsykiatrisk center i Silkeborg kommune. Mødestedet er et dagtilbud. Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Mødestedet Estrupsgade 4 8600 Silkeborg Tlf. 2151 5001 http://socialpsykiatriskcenter.silkeborgkommun e.dk/

Læs mere

Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed

Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2011 Kompleks klinisk virksomhed Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulet retter

Læs mere

Assens kommunes evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejeuddannelsen

Assens kommunes evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejeuddannelsen Assens kommunes evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejeuddannelsen Indholdsfortegnelse Organisering af klinisk undervisning i Assens Kommune... 3 Formål... 3 Overordnet ramme for etablering

Læs mere

Beskrivelse af klinisk undervisningssted Psykiatrisk Akut Modtagelse - PAM Psykiatrien i Region Syddanmark Psykiatrisk afdeling Esbjerg Ribe

Beskrivelse af klinisk undervisningssted Psykiatrisk Akut Modtagelse - PAM Psykiatrien i Region Syddanmark Psykiatrisk afdeling Esbjerg Ribe Beskrivelse af klinisk undervisningssted Psykiatrisk Akut Modtagelse - PAM Psykiatrien i Region Syddanmark Psykiatrisk afdeling Esbjerg Ribe Gl. Vardevej 101, 6715 Esbjerg N Tlf. 99446700 Udarbejdet af:

Læs mere

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Distriktspsykiatri for Ældre og hukommelsesklinik Psykiatrien, Afdelingen for specialfunktioner Trekronercentervej 57, 2sal 4000 Roskilde Tlf.

Læs mere

Overgange i patientens/borgerens forløb i uddannelsen til social- og sundhedsassistent

Overgange i patientens/borgerens forløb i uddannelsen til social- og sundhedsassistent Overgange i patientens/borgerens forløb i uddannelsen til social- og sundhedsassistent Et idékatalog til forløb på tværs i det sammenhængende sundhedsvæsen - inspiration til tilrettelæggelse af 3. praktik

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED BILAG 1 BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Adresse Afdeling 263 Sydvestjysk sygehus Finsensgade 35 6700 Esbjerg Telefon til afdeling 263: 79 18 27 81 Telefon til uddannelses

Læs mere

Kvalitetsvurdering af klinisk uddannelsessted

Kvalitetsvurdering af klinisk uddannelsessted Kvalitetsvurdering af klinisk uddannelsessted Kære sygeplejestuderende. Formålet med dette spørgeskema er at vurdere, hvorvidt det kliniske uddannelsessted lever op til kriterierne for godkendelse. Du

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED BILAG 1 BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Adresse Telefon til afdeling 261: 79 18 21 57 Telefon til uddannelses og udviklingssygeplejerske 78 18 35 37 Uddannelses og udviklingssygeplejerske

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 04/2016 - Modul 11 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige forhold...

Læs mere

Sådan inddrager vi patienterne. Apopleksiklinikken, Bispebjerg hospital.

Sådan inddrager vi patienterne. Apopleksiklinikken, Bispebjerg hospital. Sådan inddrager vi patienterne. Apopleksiklinikken, Bispebjerg hospital. ved afd. sygeplejerske Sanne Kjærgaard og klinisk Sygeplejerske specialist Karin Wogensen. 1 Disposition Baggrunden for ændring

Læs mere

Praktik der virker. Mobile Studieunit Netværksmøde, Kolding 10.dec. 10

Praktik der virker. Mobile Studieunit Netværksmøde, Kolding 10.dec. 10 Mobile Studieunit Netværksmøde, Kolding 10.dec. 10 Praktik der virker Jytte Hansen, Uddannelseskonsulent Center for Organisation Ellen Kjær, Uddannelseskonsulent Lokalområde Indre by/østerbro www.kk.dk

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED BILAG 1 BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Ortopædkirurgisk Ambulatorium og Skadeklinik, SVS Grindsted. Adresse Telefon til afdelingen: 79188285 / 79189565 Engparken 1,

Læs mere

Sygeplejen. på Nykøbing F. Sygehus. Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel

Sygeplejen. på Nykøbing F. Sygehus. Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel Sygeplejen på Nykøbing F. Sygehus Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel Bærende værdier for sygeplejen Det er vigtigt, at vi møder patienten med tillid, respekt og uden

Læs mere

Procedure og grundlag for godkendelse af kliniske uddannelsessteder med tilknytning til Radiografuddannelsen UCL Odense

Procedure og grundlag for godkendelse af kliniske uddannelsessteder med tilknytning til Radiografuddannelsen UCL Odense Procedure og grundlag for godkendelse af kliniske uddannelsessteder med tilknytning til Radiografuddannelsen UCL Odense Proceduren indtræder med virkning fra 2010 og erstatter hermed tidligere procedure

Læs mere

UDEVA UDannelsesEVAluering i Region Hovedstaden. Temaeftermiddag den 24. april 2012 i forbindelse med den første årlige afrapportering

UDEVA UDannelsesEVAluering i Region Hovedstaden. Temaeftermiddag den 24. april 2012 i forbindelse med den første årlige afrapportering UDEVA UDannelsesEVAluering i Region Hovedstaden Temaeftermiddag den 24. april 2012 i forbindelse med den første årlige afrapportering Program 11:30 Registrering og frokostsandwich 12:00 Velkomst og præsentation

Læs mere

Strategi for udvikling af sygeplejen. på Sygehus Thy-Mors

Strategi for udvikling af sygeplejen. på Sygehus Thy-Mors Strategi for udvikling af sygeplejen på Sygehus Thy-Mors 2 Indledning Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Strategi for udvikling af sygeplejen på Sygehus Thy-Mors... 4 At udføre sygepleje... 4 At lede

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED BILAG 1 BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Adresse Telefon til afdeling 136: 7918 2142 Kæbekirurgisk Enhed 631 SVS Esbjerg Sydvestjysk sygehus Finsensgade 35 6700 Esbjerg

Læs mere

BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB

BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB Region Sjælland Psykiatrien Vest Psykiatrisk Akut Modtagelse (PAM) Fælledvej indgang 42 4200 Slagelse Tlf. 58 55 93

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED BILAG 1 BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Adresse Telefon Ellen Nielsen 79 18 35 37 eller Mobil: 51 18 24 86 Afdelingen 79 18 38 80 Uddannelseskonsulent Klinisk vejleder

Læs mere

Forudsætninger for indgåelse af kontrakt

Forudsætninger for indgåelse af kontrakt Forudsætninger for indgåelse af kontrakt Forudsætninger for indgåelse af kontrakt om klinisk undervisning med Ergoterapeutuddannelsen ved University College Nordjylland (UCN). Målsætningen for klinisk

Læs mere

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende. Ungdomspsykiatrien Afsnit U1 Smedegade Roskilde

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende. Ungdomspsykiatrien Afsnit U1 Smedegade Roskilde Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Ungdomspsykiatrien Afsnit U1 Smedegade 10-16 Roskilde Kontakt i afsnittet: Uddannelsesansvarlig sygeplejerske: Christina Daly Mailadresse: cday@regionsjaelland.dk

Læs mere

Ansøgning om godkendelse af klinisk praktiksted.

Ansøgning om godkendelse af klinisk praktiksted. Ansøgning om godkendelse af klinisk praktiksted. BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Adresse Telefon 63337430 / 63336703 Klinisk vejleder Dato Pleje- og Omsorgsafd. Nyborg

Læs mere