Politik og handleplaner til fastholdelse og fremme af trivsel og omsorg på vores skole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Politik og handleplaner til fastholdelse og fremme af trivsel og omsorg på vores skole"

Transkript

1 Politik og handleplaner til fastholdelse og fremme af trivsel og omsorg på vores skole På Bramsnæsvigskolen er trivsel og glæde fundamentet for et lærende miljø, hvor vi arbejder, på at det enkelte barn får et højt, fagligt udbytte og en stor social forståelse. Læringsmiljø og alt liv på vores skole er præget af gensidig respekt, ansvarsfuldhed og medbestemmelse mellem aktive og engagerede elever, forældre og lærere. På PSC er der samlet en kasse, der er velegnet til bearbejdelse af sorg. Kassen ajourføres løbende. Hvis der er punkter i handleplanen, man som lærer ikke magter, er det legalt at søge hjælp. 1

2 Omsorgsplaner: På de efterfølgende sider er der opstillet handleplaner for omsorgen i følgende situationer: Mobning side 3. Når en elev rammes af en alvorlig krise, fx sygdom, skilsmisse o.l. side 4. Når en elev mister sin mor/far eller en søskende side 5. Når en elev dør side 6 og 7. Når en medarbejder rammes af alvorlig sygdom side 8. Når en medarbejder mister nære pårørende side 9. Når en medarbejder dør side 10 og 11. 2

3 Omsorgsplan: Mobning. Den, der først iagttager, at en elev udsættes for mobning, kontakter klasselæreren. Med mindre andet aftales i den konkrete situation er det klasselæreren, der er kontaktansvarlig til den forulempedes hjem. Den ansvarshavende kontakter også den/de, der har mobbet. Fraviges ovenstående, er det ledelsen, der står for samarbejdet med hjemmene. Rollefordeling - ansvarspersoner drøfter situationen på først mulige teammøde med klassens øvrige lærere. orienterer ledelsen. De aftaler handleplan, mål, midler og evaluering herunder den periode, der afsættes til forbedring af situationen for den forulempede. taler med fritidshjem/klub. Løbende drøfter klasselærer og ledelse, om der er behov for yderligere sanktioner over for mobberne. Første kontakt til elevernes hjem tager kontakt til både mobbernes og den/de mobbedes hjem. Formålet med kontakten til hjemmene er at få konkrete facts, få orientering om evt. oplysninger, der ikke må videregives fra hjemmet orientere om skolens handleplan, afklare forældrenes ønsker til handleplanen, aftale opsamlingsmø der, aftale succeskriterier. Handleplan følger mobberen og den forulempede tæt med samtaler. taler med den forulempede om hans/hendes oplevelse af situationen, hvad er den forulempede udsat for hvad siger og gør de andre? muligheder for egen handling, der kan forbedre trivselen, hvad der skal til, for at den forulempede ikke føler sig mobbet. Samme plan følges over for mobberne. Klassen Lærerne omkring klassen øger opmærksomheden på trivselsfremmende pædagogik. Regelmæssigt drøfter klassen og lærerne skrevne og uskrevne regler om: trivsel, tryghed, omsorgsfuldhed, ansvarsfuldhed, åbenhed, m.m. Omsorgsplan: Når en elev rammes af en alvorlig krise, fx sygdom, skilsmisse o.l. Den lærer, der først erfarer Første kontakt til elevernes hjem tager evt. Anden kontakt til elevens hjem Hvis lærer og forældre ved Klassen Efter behov frigøres Andet Hvis det indtrufne er af en 3

4 problemstillingen, klassens team. skolens ledelse. Skolens ledelse hvis den vurderer, situationen kræver det skolens øvrige medarbejdere samt og fritidsklubben Klasselærer og ledelse aftaler, hvem der orienterer klassen og andre grupper, eleven indgår i. kontakt til hjemmet mhp. evt. hjemmebesøg for at få konkrete facts om det indtrufne, få at vide, hvad der må fortælles og til hvem, høre om, hvad skolen kan hjælpe med, fortælle, hvad der kan/skal ske på skolen, høre hjemmets ønsker og forventnin ger til forløbet, aftale, om der er behov for yderligere samtaler. første kontakt aftaler et hjemmebesøg, gennemføres dette. Følgende punkter indgår i besøget: læreren fortæller om forløbet i klassen. Jævnfør aftalen fra 1. kontakt. læreren indhenter yderligere oplysninge r, forældre og lærer aftaler det videre forløb. klasselæreren til at tage imod klassen om morgenen. Klassen drøfter indgående det skete. Alle spørgsmål har sin ret. Hvis det føles påkrævet, deltager skolens ledelse. Findes det nødvendigt sikrer læreren sig, at ingen elever tager hjem til et tomt hus. Dette koordineres med og fritidsklubben. karakter, så det skønnes hensigtsmæssigt, inddrages PPR, via skolens ledelse. Omsorgsplan: Når en elev mister sin mor, far eller søskende. Hjemmet Klasselærermøde når eleverne er til stede Klassen Andet Den, der først får På et møde Første morgen Lærerne taler med PPR, præsten 4

5 kendskab til dødsfaldet, kontakter klasselæreren. skolens ledelse. Skolens ledelse skolens øvrige medarbejdere samt og fritidsklubben. Klasselærer og ledelse aftaler, hvem der orienterer klassen og andre grupper, eleven indgår i. mellem klasselærer og ledelse aftales det, hvem der kontakter elevens hjem og evt. på et passende tidspunkt aflægger hjemmet besøg med den hensigt at: informere om, hvad der sker i klassen, høre hjemmet om behov og forventning er til skolens håndtering af dødsfaldet. efter dødsfaldet har elevens klasse et klassemøde med klasselæreren. Vær opmærksom på klassens reaktion. aftaler med eleven og familien, hvad klassen/skolen kan gøre for at hjælpe eleven gennem sorgen. klasserne/eleverne om dødsfaldet. Eleverne især de små, men også de store har mange spørgsmål. Sorg har mange ansigter vær derfor åbne og parate til at besvare spørgsmål, som kan virke malplacerede. eller andre kan inddrages. Præsten kan fortælle om begravelsen, hvis hjemmet giver tilladelse. Ansatte, som rammes af sorgen, og som ikke formår at gennemføre sædvanlig skoledag, fritages for dette. Omsorgsplan: Når en elev dør. Den, der først får kendskab til dødsfaldet, kontakter klasselæreren. skolens ledelse. Første kontakt til elevernes hjem tager kontakt til hjemmet evt. som hjemmebesøg for at få konkrete facts om Anden kontakt til elevens hjem Hvis lærer og forældre ved første kontakt aftaler et hjemmebesøg, gennemføres dette. Følgende Klassen frigøres til at være i klassen, når oplysningen om dødsfaldet er modtaget. Klassen drøfter indgående det Andet Skolen flager på halv på dødsdagen, hvis det er en skoledag ellers på første skoledag efter dødsfaldet. Alle elever og lærere på skolen 5

6 Skolens ledelse skolens øvrige medarbejdere samt og fritidsklubben. Klasselærer og ledelse aftaler, hvem der orienterer klassen, klassens forældre og andre grupper, eleven indgår i. det indtrufne, få at vide, hvad der må fortælles og til hvem, høre, om hvad skolen kan hjælpe med, fortælle, hvad der vil ske på skolen, høre hjemmets ønsker og forventnin ger til forløbet, aftale, om der er behov for yderligere samtaler. punkter indgår i besøget: læreren fortæller om forløbet i klassen, forældre og lærer aftaler det videre forløb. skete. Alle spørgsmål har sin ret. Man taler med eleverne om den døde kammerat. Det kan være en god idé at lade eleverne lave et materiale om den døde kammerat breve, digte, tegninger, små historier. Hvis det føles påkrævet, deltager skolens ledelse. Det skal være muligt at lave aktiviteter, der ikke har med død at gøre. Dagen afsluttes, så der ikke er elever der skal hjem til et tomt hus. Det sidste koordineres med og fritidsklubben. De store elever opfordres til at sidde samlet på et sted på skolen sammen med en lærer, de kender, indtil de kan tage hjem til forældrene. samles til en kort mindehøjtidelighed. Hvis det indtrufne er af en karakter, så det skønnes hensigtsmæssigt, inddrages PPR. Andre som fx præsten eller Kræftens Bekæmpelse kan indgå i et beredskab. Vær opmærksom på sorgens og chokkets mange ansigter giv rum til dem! Sker dødsfaldet i en ferie, kontakter den ansatte, der først får kendskab til dødsfaldet, ledelsen. videregiver oplysningen til klasselæreren og og fritidsklubben. søger for: kontakt til hjemmet, blomster til og deltagelse i begravelsen, skriftlig til klassens elever og forældre, samt klassens øvrige lærere. 6

7 Ansatte, som rammes af sorgen, og som ikke formår at gennemføre sædvanlig skoledag, fritages for dette. udpeger i stedet en kontaktlærer, eller træder selv til. Omsorgsplan: Når en medarbejder rammes af alvorlig sygdom. sørger for formidling til alle skolens medarbejdere. Familien Handleplan Klassen Andet tager kontakt til den syge kollega eller dennes hjem, taler med kollegaen om dennes ønsker og forventning er, orienterer om handleplane n, sender en opmærksom hed fra alle på skolen. Dagen, hvor skolen modtager oplysningen om sygdommen: er sig bevidst om nødvendigheden af klare og præcise er. sammenkalder alle medarbejdere for at orientere om det indtrufne. orienterer om, hvilke er, eleverne skal have. Lærerne/ledelsen taler med klasserne/eleverne om sygdommen. Eleverne især de små, men også de store har mange spørgsmål. Forundring har mange ansigter vær derfor åbne og parate til at besvare spørgsmål, som kan virke malplacerede. følger kollegaen tæt under sygdomsforløbet under hensynstagen til den syges ønsker. sikrer, at medarbejdere, der af den ene 7

8 eller anden grund ikke er på skolen, modtager oplysningen. udfærdiger evt. brev til forældrene. Omsorgsplan: Når en medarbejder mister en nær pårørende. søger for formidling til alle skolens medarbejdere. Familien Handleplan Klassen tager kontakt til medarbejderen, taler med denne om ønsker og forventninger, sender kondolence fra alle på skolen. Dagen, hvor skolen modtager oplysningen om dødsfaldet: er sig bevidst om nødvendigheden af klare og præcise er. orienterer om, hvilke er, eleverne evt. skal have. Lærerne taler med klasserne/eleverne om dødsfaldet, hvis det skønnes nødvendigt. Eleverne især de små, men også de store har mange spørgsmål. Sorg har mange ansigter vær derfor åbne og parate til at besvare spørgsmål, som kan virke malplacerede. sikrer, hvis det skønnes nødvendigt, at medarbejdere, der af den ene eller anden grund ikke er på skolen, modtager oplysningen. 8

9 Omsorgsplan: Når en medarbejder dør. sørger for formidling til alle skolens medarbejdere og samarbejdspartnere. Familien Handleplan Klassen Andet tager kontakt til afdødes familie, taler med familien om deres ønsker og forventnin ger, orienterer om handleplan en, sender kondolenc e fra alle på skolen. Dagen, hvor skolen modtager oplysningen om dødsfaldet: er sig bevidst om nødvendigheden af klare og præcise er. sammenkalder alle medarbejdere til mindehøjtidelighed. orienterer om, hvilke er, eleverne skal have. sikrer, at medarbejdere, der af den ene eller anden grund ikke er på skolen, modtager oplysningen. Lærerne taler med eleverne i klasserne om det indtrufne. Lærerne/ledelsen taler med klasserne/eleverne om dødsfaldet. Eleverne især de små, men også de store har mange spørgsmål. Sorg har mange ansigter vær derfor åbne og parate til at besvare spørgsmål, som kan virke malplacerede. For direkte berørte klasser, afsluttes dagen, så der ikke er elever, der skal hjem til et tomt hus. Skolen flager på halv på dødsdagen, hvis det er en skoledag ellers på første skoledag efter dødsfaldet. Der flages på begravelsesdagen efter de fastsatte regler for dette. Ansatte, som rammes af sorgen, og som ikke formår at gennemføre sædvanlig skoledag, fritages for dette. Eleverne sendes ikke hjem. Klasser kan slås sammen under tilsyn af én lærer. indkalder alle elever og lærere til en kort mindehøjtidelighed. 9

10 udfærdiger brev til forældrene. 10

11 Trivsel: Trivsel forekommer, når omgangsformen er kendetegnet ved, at der tages hensyn til det enkelte menneskes behov og formåen. Tryghed: Respekt for det enkelte individ øger trygheden. Omsorgsfuldhed: Omsorg er kendetegnet ved, at der bevidst arbejdes med trivsel og tryghed for såvel individ som gruppe, samt at mennesker kan sætte sig ind i andres situation og følelser. Ansvarsfuldhed: Enhver barn som voksen der har sin daglige gang på vores skole er sig bevidst om sit ansvar for, at omgangstonen er omsorgsfuld, så alle respekteres og ingen krænkes. Lærerne er aktive rollemodeller for eleverne i den måde, de taler sammen med eleverne og kollegerne på. Endvidere indgår begreberne trivsel og tryghed meget tydeligt i al undervisning. Åbenhed: Som middel i arbejdet for trivsel, tryghed, omsorg og ansvarsfuldhed fastholdes og udbygges en åben dialog, der indebærer, at budskaber gode såvel som dårlige kommer på dagsordenen. Mobning: Dan Olweus, professor i psykologi: En person er mobbet og plaget, når han eller hun gentagne gange og over en vis tid bliver udsat for negative handlinger fra én eller flere personer. Dan Olweus uddyber: Ved negative handlinger kan der vare tale om: Direkte fysisk vold, skub, slag, spark, etc., Handlinger ledsaget af ord trusler og hån, samt det at sige ubehagelige og lede ting, Handling uden ord ved brug af grimasser, gestus, ved at vende vedkommende ryggen eller ved ikke at efterkomme en persons ønsker for at irritere eller såre. Negative handlinger kan også udtrykkes mere indirekte gennem social isolering og udelukkelse fra gruppen. G:\Flemming\principper\omsorg.doc 11

Jeg dør en lille smule For hvert sekund der går. Jeg bærer døden med mig igennem livets år.

Jeg dør en lille smule For hvert sekund der går. Jeg bærer døden med mig igennem livets år. Jeg dør en lille smule For hvert sekund der går. Jeg bærer døden med mig igennem livets år. En nat måske en martsnat Så mild af regn og tø. Skal jeg gå bort i mørket og holde op at dø. Digt af Grethe Risbjerg

Læs mere

Omsorgsplan. Bælum-Solbjerg Skole

Omsorgsplan. Bælum-Solbjerg Skole Omsorgsplan Bælum-Solbjerg Skole 1 OmSorgs Plan Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan bruges, når det der ikke må ske, sker 1. Skilsmisse, alvorlig sygdom, kaossituationer o.lign. 2. Når et

Læs mere

Beredskabsplan når der sker en ulykke som involverer børn/ unge i Randers Kommune

Beredskabsplan når der sker en ulykke som involverer børn/ unge i Randers Kommune 1 Beredskabsplan når der sker en ulykke som involverer børn/ unge i Randers Kommune Når der sker en ulykke, som involverer børn / unge i Randers Kommune, er der behov for at Børn og skoleafdelingen, daginstitutioner,

Læs mere

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane.

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. 1 Vold, mobning og chikane Denne delpolitik er udarbejdet for at øge opmærksomheden

Læs mere

Hvad er hvad? - Drilleri, konflikt, mobning.

Hvad er hvad? - Drilleri, konflikt, mobning. Hvad er hvad? - Drilleri, konflikt, mobning. Definition: Der er mange myter om mobning. Ofte benyttes begrebet mobning i flere betydninger eller som synonym for mere uskyldige former for drillerier eller

Læs mere

Alle børn har ret til et mobbefrit liv

Alle børn har ret til et mobbefrit liv Alle børn har ret til et mobbefrit liv Handleplan mod mobning for Gentofte Skole og Fritidscenter Til børn, medarbejdere og forældre på Gentofte Skole og Fritidscenter Udarbejdet september 2009 Revideret

Læs mere

Ferslev Skole. Inklusion begynder i hovedet.

Ferslev Skole. Inklusion begynder i hovedet. Ferslev Skole Inklusion begynder i hovedet. Handleplan for inklusion Forældreinformation Januar 2013 1 Indledning Inklusion betyder, at alle børn har lov til at gå på distriktsskolen og flere børn kan

Læs mere

Gør en forskel for en ung - bliv mentor

Gør en forskel for en ung - bliv mentor Gør en forskel for en ung - bliv mentor Der er brug for virksomhederne Nogle unge er ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. De har brug for at gå en anden vej ofte en mere

Læs mere

Trivsel på Vissenbjerg skole

Trivsel på Vissenbjerg skole 2009 Trivsel på Vissenbjerg skole En handleplan mod mobning Assens kommune 1. Skolens strategi 1. Vi har fokus på trivsel og vil ikke acceptere mobning på vores skole 2. Vi vil forebyggende og med tidlig

Læs mere

Antimobbeplan. Bevidst at lave sjov med eller genere nogen, fordi man selv synes, det er sjovt. Her er forholdet mere ligeværdigt (Nudansk ordbog)

Antimobbeplan. Bevidst at lave sjov med eller genere nogen, fordi man selv synes, det er sjovt. Her er forholdet mere ligeværdigt (Nudansk ordbog) Antimobbeplan På Enghavegård vil vi være en mobbefri skole. Vi lægger stor vægt på, at børnene trives og er en del af et socialt og lærende fællesskab. Mobning har en ekskluderende funktion og skaber mistrivsel

Læs mere

Vi Vil Trives! - t r i v s e l s p o l i t i k p å H e l l e r u p S k o l e

Vi Vil Trives! - t r i v s e l s p o l i t i k p å H e l l e r u p S k o l e - t r i v s e l s p o l i t i k p å H e l l e r u p S k o l e Vores målsætning er:... 2 Vores succeskriterier er:... 2 Vi lykkes når:... 3 I praksis betyder det at:... 3 Hvad forstår vi ved trivsel, konflikt,

Læs mere

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Nordfyns Kommune har udarbejdet en Beredskabsplan til de ansatte til brug, hvis du i din arbejdsdag kommer i berøring med børn

Læs mere

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige Personalepolitik Del 1 - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige arbejdspladser Indholdsfortegnelse Hvorfor skal man have en personalepolitik?... 1 Hvordan kommer man i gang?...

Læs mere

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen 1. Indledning og formål Virksomhedsplan, pædagogisk læreplan og udviklingsplan for den integrerede institution Børnehuset Ådalen Vores virksomhedsplan er en ramme

Læs mere

PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR

PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR På Holmeagerskolen betragter vi forældre som en ressource, og vi lægger op til og forventer et gensidigt forpligtende samarbejde til gavn for vores børn. Det er vores mål at

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

Fokus på sygefravær. Vejledning til lederen

Fokus på sygefravær. Vejledning til lederen Fokus på sygefravær Vejledning til lederen Godkendt i MED-Hovedudvalget 12.november 2007 Indholdsfortegnelse Sygefravær i Vesthimmerlands Kommune et ledelsesværktøj side 3 Fokus på sygefravær side 4 Procedure

Læs mere

Omsorg for børn og unge, der har en hjerneskadet mor eller far. PowerPoint målrettet fagprofessionelle Udgivet af Hjernesagen i 2015

Omsorg for børn og unge, der har en hjerneskadet mor eller far. PowerPoint målrettet fagprofessionelle Udgivet af Hjernesagen i 2015 Omsorg for børn og unge, der har en hjerneskadet mor eller far PowerPoint målrettet fagprofessionelle Udgivet af Hjernesagen i 2015 Jeg prøver at trække mig lidt tilbage for at passe på mig selv, men det

Læs mere

Hvordan takler du seksuelle overgreb?

Hvordan takler du seksuelle overgreb? Som fagperson er det uhyre vigtigt, man er godt klædt på. Det er en kæmpe mental udfordring at takle seksuelt misbrug, og er man helt uforberedt, når barnet dukker op, så kan det være svært at opfylde

Læs mere

Efterladte forældre gør det godt

Efterladte forældre gør det godt Efterladte forældre gør det godt Af cand.psych.aut. Eva Helweg, faglig rådgivningschef i Børn Unge & Sorg Når et barn mister sin mor eller far, så slår det sikre fundament i deres tilværelse revner, og

Læs mere

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvad er mobning? 4 Tegn på mobning 4 3. Forebyg mobning 5 Gode råd til lederen om at forebygge mobning 5 Løs konflikter 5 Skab

Læs mere

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU GODT FORÆLDRESAMARBEJDE SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU Hvorfor er et godt forældresamarbejde i skolen vigtigt? Al forskning viser, at godt socialt sammenhold og høj faglighed

Læs mere

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Indholdsfortegnelse: Hvis mistanken retter sig mod en ansat... 5 Hvis mistanken retter sig mod en forælder/anden

Læs mere

Saml brikkerne - forebyg trusler og vold

Saml brikkerne - forebyg trusler og vold Saml brikkerne - forebyg trusler og vold Til dig, der arbejder alene i borgerens hjem Vold og trusler kan forebygges Medarbejdere, der arbejder i borgerens hjem, skal ikke udsættes for trusler og vold.

Læs mere

Informationspjece til. lærer & forældre. på Vadum Skole

Informationspjece til. lærer & forældre. på Vadum Skole Informationspjece til lærer & forældre på Vadum Skole Indholdsfortegnelse 1. MOBNING HVAD ER DET & HVORDAN OPDAGER DU DET?... 3 Hvorfor beskæftige sig med mobning?... 3 Hvad er mobning?... 3 Definition...

Læs mere

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Regeringen, KL og Danske Regioner nedsatte i januar 2007 en arbejdsgruppe, som fik til opgave at formulere principper for god offentlig service. I

Læs mere

Beredskab til håndtering af overgreb mod børn og unge

Beredskab til håndtering af overgreb mod børn og unge Beredskab til håndtering af overgreb mod børn og unge Indholdsfortegnelse Forord... 2 Definitioner... 3 Forebyggelse af overgreb mod børn og unge... 4 Det direkte forebyggende arbejde... 4 Forældresamarbejde...

Læs mere

Sundhedsplejersken som central person når børn og unge oplever alvorlig sygdom eller død

Sundhedsplejersken som central person når børn og unge oplever alvorlig sygdom eller død Artiklen blev bragt i Sundhedsplejersken nr. 1, 2014 Sundhedsplejersken som central person når børn og unge oplever alvorlig sygdom eller død Af: Jesper Moesgaard Mogensen, Psykolog i Børn, Unge & Sorg

Læs mere