Indholdsfortegnelse. Konklusion Kildeliste Side 2 af 52

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Konklusion... 45 Kildeliste... 48. Side 2 af 52"

Transkript

1

2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Problemstilling... 3 Problemformulering... 3 Afgrænsning... 4 Ansvarsliste... 4 Kildekritik... 5 Teori... 5 Metode:... 9 Problembehandling Rentabilitetsanalyse SWOT Analyse Porters værdikædemodel Makroøkonomisk analyse PEST analyse Markeds- og konkurrenceform PLC- kurven & Boston modellen Porters 5 forces Headsets Fjernsyn Højtalere B&O PLAY samlet Prisoptimering via grænsemetoden Strategisk vækst Ansoff vækstmatrice Porters generiske strategier Joint- venture samarbejde Kapitalværdimetoden Strategisk integration Kapitalbinding i anlægsaktiver Konklusion Kildeliste Side 2 af 52

3 Indledning Finanskrisen har sat sine spor på erhvervsmarkedet, hvilket mange virksomheder stadig kæmper med den dag i dag. Nye tiltag i virksomhederne må gennemtænkes og innovation samt nytænkning er en måde at skabe vækst på. D. 1. Marts 2011 blev Tue Mantoni ansat som CEO for Bang & Olufsen i en alder af 36 år. En forholdsvis ung alder som administrerende direktør, men et tiltag som bestyrelsen bakkede op om, for at skabe ny energi og innovation. 1 I begyndelsen af 2012, på CES 2 i Las Vegas, valgte Bang & Olufsen at etablere B&O PLAY, som et nyt brand, hvor produkterne er individuelle stand alone produkter. Her er fokus på høj kvalitet, både for lyd og materialebrug samt et design som afspejler et gennemført smukt pro- dukt. 3 B&O PLAY er markedsført separat i egne butikker og hjemmeside, men også på Apples hjem- meside og butikker. B&O PLAY fungere som et subbrand for Bang & Olufsen men med en bredere målgruppe og et lavere prisleje end de oprindelige AV produkter 4. Andre virksomheder i eksempelvis tekstil branchen har valgt at etablere sub- brands, hvor prislejet er sat laverer end deres normale brand. Heriblandt kan nævnes Paul Smith med lancering af PS og Dolce & Gabbana med sub- branded D&G. Virksomhederne har det tilfældes at sub- branded er billigere end deres oprin- delige produkter, og derved henvender sig til en bredere målgruppe. Problemstilling Vi har personligt fået interesse for B&O PLAY efter lanceringen i Vi har derfor fulgt ud- viklingen af produkterne og dermed oplevet den enorme vækst som B&O Play har haft siden lanceringen. Ud fra Bang & Olufsens regnskaber fra 2012/2013, til Q1 2013/2014, kan det tydeligt ses at B&O PLAY har haft stor fremgang. Ligeledes kan det tydeligt ses at Bang & Oluf- sens AV udstyr har haft en væsentlig tilbagegang. Det har fået os til at tænke over, hvorvidt B&O PLAY i fremtiden vil være det bærende element i produktporteføljen hos B&O. Problemformulering Set i lyset af B&O s seneste års økonomiske resultater, vil vi undersøge potentialet for subbran- ded B&O PLAY, som økonomisk fundament for virksomhedens fremtidige eksistens. 1 olufsen.com/~/media/files/pdf/investors/annual- reports/annual_report_1011_da.pdf 2 Consumer Electronics Show olufsen.com/da/investors/company- announcements/~/media/18f4f379149e489199ddf1b7adb2e272.pdf Side 3 af 52

4 Afgrænsning I vores projekt om Bang og Olufsen A/S har vi valgt at fokusere på Sub- branded B&O PLAY. Vi arbejder derfor kun med virksomhedens B2C marked som består af Bang & Olufsen AV samt B&O PLAY. Til B2B segmentet eksisterer B&O Automotive og ICEpower, disse vil ikke blive behandlet i dybden i dette projekt, da vi ikke finder dem relevante i forhold til vores problem- formulering. Ansvarsliste Side 4 af 52

5 Kildekritik Vi har igennem det følgende projekt forholdt os kritisk til det indsamlede kildemateriale. Det- te er essentielt for at opnå et produkt af høj kvalitet. Vi skelner imellem indre og ydre kildekri- tik. Indre kildekritik er hvor vi vurderer hvorvidt indholdet af kilden er troværdigt, dette kunne være en subjektiv journalists fortolkning af et datasæt. Den ydre kildekritik er en vur- dering af de forhold og rammer, som har dannet grundlag for kilden. Vi vil nu gennemgå et eksempel på vores anvendelse af ydre kildekritik: I den makroøkonomiske analyse af Kina, har vi benyttet tal fra OECD databasen. Vi mener, at disse data kan være ganske misvisende, af flere grunde. I OECD skal det enkelte land selv ind- berette sine data, dette er ikke en let opgave for Kina. Dette begrunder vi for det første med, den manglende registrering af basis data, som befolkningstallet og borgernes indkomst. Her- udover er den enorme forskel på levevilkårene i de større byer ved kysten, og til landsbyerne midt i Kina, med til at forvrænge disse data yderligere. Forskellen i indkomst, forbrug og pri- ser er ekstremt usammenlignelige, langt størstedelen af beboerne i de mindre landsbyer har ikke engang adgang til internettet. Teori Rentabilitetsanalyse 5, 6 Afkastningsgrad (AG) Afkastningsgraden viser hvor stort afkastet er af den investerede kapital i virksomheden. For at vurdere om afkastet af den bundne kapital er acceptabel, kan der blandt andet sammenlig- nes med alternative investeringer, såsom aktier og obligationer (markedsrenten). Resultat af primærer drift før renter AG = 100 Gennemsnitlig balancesum Overskudsgrad (OG) Overskudsgraden viser, hvor stor en del af omsætningen, som bliver til overskud (før renter). Som udgangspunkt vil målet være at opnå højest mulig overskudsgrad. Niveauet for en høj overskudsgrad er relativt og meget branchebestemt. OG = Resultat af primærer drift før renter Omsætning 100 Aktivernes omsætningshastighed (AOH) Aktivernes omsætningshastighed udtrykker antallet af gange som virksomhedens aktiver om- sættes i henhold til omsætningen. Tallet indikerer, hvor stort et flow der er i virksomheden. AOH = Omsætning Gennemsnitlig balancesum Økonomistyring og budgettering, Jens Ocksen Jensen, 7. udgave Kap conomic.dk/regnskabsprogram/ordbog/noegletal Side 5 af 52

6 De tre ovenstående nøgletal er påvirket af samme faktorer og afspejler derfor hinanden på følgende vis. AG=OG*AOH Egenkapitalens forrentning (EKF) Egenkapitalens forrentning beskriver afkastet af den indskudte kapital fra investorer. Hvis egenkapitalens forrentning er mindre end afkastningsgraden, taber virksomheden på sin fremmedkapital og omvendt hvis egenkapitalens forrentning er større end afkastningsgraden, så får virksomheden mere ud af fremmedkapitalen i forhold til, hvad det koster at låne den. EKF = Driftsresultat efter skat Gennemsnitlig egenkapital 100 SWOT- Analysen Denne model er et redskab til at analysere en virksomheds interne og eksterne forhold. Der gennemgås punkterne 7 : - Styrker - Svagheder - Muligheder - Trusler Modellen bliver ofte brugt som et værktøj, til at skabe overblik over forholdende i en virk- somhed. Den er derudover ofte benyttet som et strategiredskab til udarbejdelsen af fremtidi- ge strategien og handlingsplaner. Porters værdikæde Porters værdikædemodel er et værktøj som benyttes til at illustrere hvordan en virksomhed skaber værdi igennem sine primære aktiviteter og hvordan støtteaktiviteterne hjælper med at forstærke de primære. Formålet med at skabe værdi for kunden er at hæve det beløb en eventuel kunde ønsker at betale for et givet produkt 8. PEST PEST står for Political, Economical, Social & Technological. Det viser et lands nuværende situ- ation ud fra de nævnte faktorer. PEST er en makroøkonomisk analyse der danner grundlag for en markedsanalyse 9. Markeds- og konkurrenceformer 7 Erhvervsøkonomi til akademiuddannelserne, Søren H. Rasmussen, Jens O. Jensen & Lone Hansen, Forlag: Aca- demica, 2010, Kap. 6, Side Driftsøkonomi, Peter Lynggaard, 7. Udgave, Kapitel 10, side Organisation og ledelse i teori og praksis, Henriette Bjerreskov D. Og Lars Krogh Jensen, Forlag: Hans Reitzels Forlag, 2010, side 181 Side 6 af 52

7 Antal udbydere 10 Én Én stor og mange små To Få Mange Homogent marked Delvis monopol Duopol Oligopol Fuldkommen konkurrence Monopol Heterogent marked Differentieret delvis monopol Differentieret duopol Differentieret oligopol Monopolistisk konkurrence Denne model kan med fordel benyttes som et værktøj til at afgøre, hvilken markedsform, en given virksomhed befinder sig i. De vandrette kolonner består af to forskellige typer af mar- keder: Homogene og heterogene. Et homogent marked er et præferenceløst marked; her kan man altså kun differentiere sig fra en given konkurrent på prisen. Et heterogent marked er derimod et marked, hvor kunden har en specifik præference i form af blandt andet varemær- ke, design, kvalitet m.m. Ser vi på de lodrette kolonner i tabellen viser denne, hvilken indfly- delse, som antallet af udbydere har på markedsformen. Bestemmelsen af markedsformen er en individuel vurdering, hvorfor der også tit ses en placering i mellem flere markedsformer. En given placering kan der altid argumenteres for og imod. PLC kurven & Boston PLC kurven beskriver produktets livscyklus igennem fire faser. De fire faser er: introduktion, vækst, modenhed og tilbagegang. Virksomheden kan bruge PLC kurven til at beskrive hvert af deres produkter, hvor i livscyklussen produktet befinder sig. Boston modellen viser også 4 faser, som er: spørgsmålstegn, stjerne, malkeko og hund. Virk- somheden kan bruge disse til at vurdere ud fra et enkelt eller flere produkter i en afdeling eller gruppe. Man opdeler efter grupper eller enkelt produkt for at udvikle og skabe en strate- gi. Vi har valgt at kombinerer de to ovenstående modeller samlet. Den er udviklet af Boston Consulting Group BCG Matrix. Michael Porters five forces Michael Porters five forces benyttes til, at illustrere og analysere, de fem konkurrencemæssige kræfter I en given branche. Disse eksterne kræfter bestemmer lønsomheden, og konkurrence- intensiteten på den konkurrencemæssige arena. De 5 kræfter er: Kunder, leverandører, po- tentielle nye konkurrenter, substituerende produkter samt de eksisterende konkurrenter 11. Grundideen med modellen er at kunder, substituerende produkter samt potentielle nye kon- kurrenter også spiller en stor rolle I forhold til konkurrencesituationen på det givne marked. Det er altså ikke nok at analysere sine konkurrenter, de resterende eksterne kræfter skal også tages I betragtning. 10 Driftsøkonomi, Peter Lynggaard, 7. Udgave, 2008; Side Driftsøkonomi, Peter Lynggaard, 7. Udgave, Kapitel 10, Side 274 Side 7 af 52

8 Grænsemetoden Formålet med grænsemetoden er at bestemme optimum (den optimale pris/mængde kombi- nation for den givne prisafsætningsfunktion). For at benytte grænsemetoden, er det en forud- sætning at afsætningsfunktionen og grænseomkostningerne er kendte. Første skridt er at fin- de omsætningsfunktionen dette gøres ved at gange mængden med den kendte afsætnings- funktion. Herefter findes grænseomsætningsfunktionen ved at differentiere omsætningsfunk- tionen. Optimum er skæringspunktet mellem GROMK og GROMS, hvor GROMK = GROMS. For at bestemme den optimale mængde m, sættes den kendte værdi for GROMK nu lig med græn- seomsætningsfunktionen og m isoleres. M indsættes nu i prisafsætningsfunktionen og den optimale pris P kan nu beregnes, herpå er optimum bestemt 12. Virksomhedens mål hierarki 13 Denne model viser relationen mellem de forskellige beslutningsmæssige niveauer i en virk- somhed. Hertil relateres de forskellige beslutninger overfor det tidsmæssige perspektiv i for- hold til niveauet af ledelse. Modellen er opdelt i tre niveauer; - Det strategiske niveau - Det taktiske niveau - Det operationelle niveau Jo længere nede niveauet er, jo kortere og mindre detaljerede beslutninger foretages. Ansoff- Vækstmatrice 14 Denne model er udarbejdet af Igor Ansoff. Han beskriver de 4 muligheder for at skabe vækst. Ifølge teorien kan væksten skabes på baggrund af markedet eller produkterne. De fire mulig- heder er følgende; - Markedspenetrering Dette foregår ved øget markedsføring af eksisterende produkter på et eksisterende marked. - Markedsudvikling Her er der tale om introduktion af eksisterende produkter på et nyt marked - Produktudvikling Selve produktet er nyt på det eksisterende marked - Diversifikation Denne betegnes som den mest risikable strategi. Her introduceres der et nyt produkt på et nyt og ukendt marked. Denne strategi er udover den mest risikable, også den strategi som typisk har de største muligheder for vækst. 12 Driftsøkonomi, Peter Lynggaard, 7. Udgave, Kapitel Driftsøkonomi, Peter Lynggaard, 7. Udgave, Kapitel 3, Side Salg og salgsledelse, Steen Thorborg, Forlag: Academica, 1. Udgave, 3. oplag 2011 side 255 Side 8 af 52

9 Porters generiske strategier 15 Michael Porter har udviklet en model for de generiske strategier. De bygger alle på virksom- hedens styrker indenfor produkterne og målgrupperne. Strategierne er grundlag for en virk- somheds strategiske og fremtidige vækst. Han opstiller de fire strategier som hver især bygger på følgende; - Omkostningslederstrategi (Lave omkostninger og bred målgruppe) - Omkostningsfokus (Lave omkostninger og snæver målgruppe) - Differentieringsstrategi (Unikt produkt og bred målgruppe) - Differentieringsfokus (Unikt produkt og snæver målgruppe) Kapitalværdimetoden 16 Denne model bruges i investeringsmæssige sammenhænge. Kapitalværdimetoden beskriver den kapitalværdi som en investering har efter en årrække. Kapitalværdien bliver beregnet ud fra investeringens størrelse, de løbende ind- og udbetalinger samt scrapværdien. Hertil bliver de løbende beløb tilbagediskonteret til nutidsværdien for at skabe et relativt sammenlig- ningsgrundlag. Hvis kapitalværdien efter årrækken er større end eller lig med nul, har inve- steringen været fordelagtig. Dette begrundes på baggrund af fundamental princip 1, som ude- lukkende fokusere på hvorvidt investeringen er fordelagtig eller ej. Strategisk integration 17 Modellen viser hvordan man i værdikæden kan skubbe sine aktiviteter. Ifølge modellen kan der foretages henholdsvis forlæns eller baglæns integration. En alternativ betegnelse for disse aktiviteter er vertikal integration. Disse beskriver hvorvidt man bevæger for forud i værdikæ- den og overtager de aktiviteter som kobles sammen med kunderne. Modsætningsvis, hvordan en virksomhed kan bevæge sig baglæns og overtage aktiviteterne fra leverandører m.fl. Metode: Vi vil i det følgende afsnit fortælle om de metoder og overvejelser, vi har gjort os inden opstart af projektet. Vores hensigt med dette afsnit, er at give en dybere forståelse for hvilken teore- tisk og empirisk tilgang, vi har valgt at benytte i dette projekt. Vi vil i projektet arbejde ud fra den integrative metode, som indebære både en deduktiv og induktiv tilgang til empirien. Den induktive tilgang vil vi hovedsagligt benytte til at bearbejde opnået empiri, hvor den dedukti- ve og analytiske tilgang vil blive benyttet i problembehandlingen. En kombination af den systemanalytiske tilgangsvinkel og den hermeneutiske forståelse vil efter vores opfattelse give et bredt og fyldestgørende grundlag. Projektet vil også derfor være begrundet i såvel primære som sekundære datakilder. Vi vil i vores arbejde med dataindsam- lingen vurdere materialets validitet og reliabilitet for at sikre et empirisk veldokumenteret projekt. Det kvalitative materiale vi vil arbejde ud fra, vil primært bestå af artikler fra tids- 15 Organisation og ledelse i teori og praksis, Henriette Bjerreskov D. Og Lars Krogh Jensen, Forlag: Hans Reitzels Forlag, 2010, side Investering og finansiering, Peter Lynggaard, 2011, 8 udgave, Side Fra service management til oplevelsesøkonomi, Anton Christensen og Lars G. Jespersen, 2007, Forlag: Acade- mica, Side 174 Side 9 af 52

10 skrifter og internettet samt virksomhedens eget offentlige materiale. Det kvantitative materia- le vil bestå i virksomhedens offentlige regnskab samt data fra Danmarksstatistik. Projektet vil hovedsageligt blive opbygget på baggrund af erhvervsøkonomiske teorier og me- toder. Der vil derudover blive lagt vægt på et tværfagligt forløb, hvorpå fagene dataanalyse og samfundsøkonomi vil blive inddraget. Dette gør vi for at opnå en mere dybdegående analyse set fra flere aspekter. Der vil blive fokuseret på at udarbejde et projekt, hvorpå der vil være en synergi mellem det teoretiske begrebs niveau samt det empiriske datamateriale niveau som vil ligge til grund for projektet. Kombinationen og sammenhængen mellem disse skal skabe forståelse og struktur. Med kombinationen af ovenstående tilgangsvinkler og teoretiske synspunkter mener vi at have grundlaget for opbygningen af et projekt, hvori vi kan belyse og bearbejde aspekterne i vores problemformulering. Vi vil nu på baggrund af ovenstående tilgang til udarbejdelsen af projektet gennemgå de me- todiske overvejelser for teorivalget. Rentabilitetsanalyse 18 En rentabilitetsanalyse er en systematisk undersøgelse af virksomhedens regnskab. På denne måde opnås et overblik over virksomhedens økonomiske situation. En analyse af virksomhe- dens regnskab, giver et dybere indblik end blot at se på resultatopgørelsen og balancen. På baggrund af analysen beregnes en række nøgletal. Nøgletallene giver overblik samt mulig- hed for at sammenligne de enkelte regnskabsposter fra resultatopgørelsen samt balancen. Rentabilitetsanalysen er et ofte brugt værktøj til at vurdere virksomhedens økonomiske ud- vikling. SWOT For at danne os et overblik over hvilken virksomhed B&O er, vil vi benytte os af denne model. Dette gør vi ved at ved at inddrage både de interne forhold: Styrker og svagheder samt de eks- terne forhold: Muligheder og trusler. Ved at belyse disse giver dette os en unik mulighed for at kigge dybere ind i virksomheden på det nuværende tidspunkt Michael Porters værdikæde For at danne os et grundlæggende billede af organisationen i B&O har vi kort analyseret mo- derselskabet og de underliggende datterselskaber ved hjælp af Michael Porters Værdikæde. Dette giver os et dybere indblik I den interne infrastruktur, samt hvilke primære- og støtteak- tiviteter B&O tilfører sine produkter værdi igennem. Denne gennerelle viden om B&O kan vi med fordel benytte I den videre og dybere analyse af B&O PLAY. Makroøkonomiske forhold For at få en bedre forståelse af B&O s potentielle kunder, vil vi lave en mindre makroøkono- misk analyse af den generelle kinesers økonomiske forhold for de seneste år. 18 Økonomistyring og budgettering, Jens Ocksen Jensen, 7. udgave Kap. 4 Side 10 af 52

11 Formålet med dette, er at påvise en mulig korrelation imellem udviklingen i fx den gennem- snitlige disponible indkomst og B&O s omsætning på henholdsvis A/V produkter såvel som B&O PLAY produkter. PEST Selve analysen PEST har vi valgt at tage med, for at give et overblik over Kina ud fra de nævn- te faktorer i PEST analysen. PEST analysen vil ruste os til at belyse og analysere dybere på Kinas situation, og dermed inddrage data til den videre bearbejdning af de kinesiske markeds- forhold. Markedsformer Som udgangspunkt for den analyserede del af projektet vil vi kigge nærmere på de gældende markedsformer for B&O Play. Vi finder det relevant, at fastlægge og undersøge det kinesiske marked som B&O Play bliver solgt på. Dette vil give indblik i afsætningsmulighederne i for- bindelse med den senere prisoptimering på markedet. Derudover vil analysen danne grundlag for det videre arbejde med diverse analyser i rapporten. Dette skal ydermere betragtes som et led i undersøgelsen for hvorvidt B&O Play har potentiale til at overtage flere markedsandele og måske endda overhale AV- Produkterne omsætningsmæssigt på sigt. Markedsanalysen vil blive udarbejdet på baggrund af sekundær data indhentet som informa- tion fra hovedsageligt internettet samt avisartikler. PLC kurven og Boston Vi vil benytte en kombination af PLC kurven og Boston modellen kaldet BCG Matrix. Denne kombination vil vi benytte, på et af B&O PLAY produkterne, for at beskrive hvor henne i PLC og Boston kurven produktet befinder sig. Grunden til dette valg af model, er for at skabe et overblik, for det enkelt produkt eller gruppe og for at skabe en fremtidig strategi for produk- tet. Samtidig bruges det til at vurdere, om hvor virksomheden bør fokusere, ud fra de fire pa- rameter miks; pris, produkt, promotion og place. Porters Five Forces For at opnå en dybere indsigt i hvilke muligheder og udfordringer, B&O PLAY står overfor, vil vi gøre brug af Michael Porters Five Forces modellen. Med denne model, vil vi analysere hver enkelt produktgruppe, som er en del af B&O PLAY separat. Dette gør vi fordi vi ikke mener at brandet som helhed kan sammenlignes, med nogle konkurrenter på markedet. Går vi derimod ned på produktgruppe niveau, har vi muligheden for at lave flere separate analyser af hver gruppe, som vi til slut kan sammenfatte. Når vi bruger modellen på denne måde vil vi opnå en bred og mere fyldestgørende analyse af B&O PLAY brandets konkurrencekræfter som helhed 19. Prisafsætningsfunktioner Vi vil i projektet benytte os af prisoptimering ved hjælp af grænsemetoden. Formålet med det- te, er at analysere det kinesiske marked i forhold til den optimale kombination af pris og af- sætning. Derudover vil vi vurdere hvorvidt der er tale om en prisdifferentiering i forhold til det danske marked samt betingelserne herfor. 19 Driftsøkonomi, Peter Lynggaard, 7. Udgave, Side 274 Side 11 af 52

12 Virksomhedens mål hierarki Vi vil i projektet benytte os af modellen virksomhedens målhieraki i forbindelse med analy- sen om de strategiske beslutninger som foretages. Modellen vil blive brugt for at illustrere sammenhængen mellem virksomhedens vækstplaner og niveauet for ledelse i modellen. Ansoff vækstmatrice Modellen vil blive benyttet i forbindelse med den strategiske udvikling, for at analysere og vurdere de fremtidige vækstmuligheder igennem ekspansion til Kina. Der vil ved hjælp af mo- dellen blive argumenteret, for de forskellige strategier som der menes, at være benyttet for B&O s vedkommende. Porters generiske strategier For at underbygge de ovenstående vækststrategier vil vi benytte os af porters generiske stra- tegier. Disse har til formål at analysere dybere på hvordan B&O igennem deres produkter for- søger at skabe vækst. Der vil igennem modellen blive arbejdet med det gennemførte joint- venture samarbejde og ekspansionen til Kina. Samtidig vil vi diskutere hvordan B&O forsøger at ramme flere strategier og dermed opnå vækst. Kapitalværdimetoden Vi vil i dette projekt benytte os af kapitalværdimetoden. Modellen vil blive brugt for at skabe et økonomisk perspektiv af den aktiekapitaludvidelse, som er foretaget med hensigt på vækst i Kina. Vi vil bruge modellen til at skabe forståelse for investeringens perspektiver og rentabi- litet. Strategisk integration I forbindelse med den strategiske analyse af B&O s indtræden på det kinesiske marked vil vi belyse hvordan de benytter sig af den vertikale integration på det kinesiske marked, samt hvilke fordele og strategiske beslutninger dette måtte indebære. Side 12 af 52

13 Problembehandling Rentabilitetsanalyse 20 Rentabilitetsanalysen er fortaget på baggrund af regnskaberne 2008/ /13. Nøgle tal 2008/ / / / /13 AG - 18,98% - 1,33% 2,39% 4,23% - 6,83% OG - 17,78% - 1,23% 2,09% 4,07% - 6,69% AOH 1,07 1,08 1,14 1,04 1,02 EKF - 25,25% - 2,21% 1,82% 4,51% - 9,83% - Kilde: B&O regnskaber fra mio DKK 2008/ / / / /13 Resultat af primær drift EBIT ,4-188,2 Aktiver ,2 2757,1 Omsætning ,7 2813,9 Årets resultat ,3-159,8 Egenkapital Indeks 2008/ / / / /13 Resultat af primær drift EBIT Aktiver Omsætning Årets resultat Egenkapital Udviklingen i indekstal / / / / /13 Aktiver Omsætning Egenkapital 20 Økonomistyring og budgettering, Jens Ocksen Jensen, 7. Udgave 2011 Side 13 af 52

14 AG For at kunne vise rentabiliteten for B&O, skal AG analyseres på. Det ses, at AG s udvikling har været positiv fra perioden 08/09 til 11/12. Det efterfølgende regnskabsår er AG faldet fra at være positiv til negativ. Afkastningsgraden er ikke tilfredsstillende på - 6,83% i 12/13, da markedsrenten på den lange obligationsrente er ca. 4%. Betydningen for B&O er, at det ikke er fordelagtig at investere forretningen, da der gives bed- re forrentning ved en obligationsinvestering. OG Overskudsgraden følger tilnærmelsesvis udviklingen med AG igennem de angivne år for B&O. Omsætningen har helt klart haft en påvirkning på overskudsgraden, eftersom den falder det sidste nævnte år, som er illustreret i vores indekstal. Efter gennemgang af regnskabet, kan det ses ligeledes, at udviklings, distribution og marke- tingsomkostninger er steget de sidste regnskabs år. Dette har påvirkning på overskudsgraden når henholdsvis kapacitets- og de variable omkostninger er procentvis større stigende end omsætningen. I årsrapporten 12/13 nævner B&O, at udviklingen i BRIK landene, har betydet forøgelse af udviklingsomkostninger. Dette beviser, at B&O er bevidst om disse forøgede udgifter og be- tragter det som et nødvendigt led i vækstrategien på BRIK- landende. AOH Vi har set på udviklingen i B&O igennem tiden på AOH. Fra 08/09 til 10/11 stiger AOH posi- tivt, men de næste to efterfølgende regnskabsår falder AOH igen. Dette kan være grundet noget af B&O s kapital er bundet i langfristede aktiver. Ses det på 2013 regnskabet hvor totale aktiver er 2.757,1 Mio. DKK, består af langfristede aktiver af 54% ,7 Mio. DKK. Der er altså her tale om en virksomhed hvor kapacitetsomkostninger har en stor vægtning på omsætningen og kræver store mængder aktiver for skabelse af omsæt- ning. Det kan også ses i udviklingen af aktiver, kontra omsætning, at AOH bliver påvirket negativt, når aktiverne stiger mere end tilsvarende omsætningen. EKF Egenkapitalens forrentning har været positiv stigende frem til regnskabet 11/12. Her har B&O formået, at forrente deres egenkapital bedre i løbet af perioden. Det sidste regnskabsår viser negativ udvikling på - 9,83%. I forhold til den tidligere nævnte markedsrente på 4% er det ikke en god forrentning for B&O. For at opsummere, ses det ud fra ovenstående at B&O har nogle udfordringer at arbejde med økonomisk. Det ses i ovenstående gennemgang at B&O har forbedret deres resultater indtil det sidste år. Generelt set er alle nøgletal i positiv udvikling fra 08/09 til 11/12. Derefter er der negativ udvikling i 12/13. AG er utilfredsstillende på det nuværende niveau for B&O, blandt andet pga. de nævnte stigninger i omkostningerne. Ligeledes er EKF ikke tilfredsstil- lende for B&O da forrentningen ikke er høj nok. Side 14 af 52

15 SWOT Analyse 21 Styrker - Brand værdi globalt - Unikt design - Lydegenskaber - Know- how - Kvalitet - Loyale kunder - Stort distributionsnetværk - Eksisteret siden Outsourcer større dele af produktionen Muligheder - Nyt automotive marked har givet vækst - B&O PLAY har givet stor vækst - Samarbejde i kina 23 - Strategiplan Leaner, Faster, Stronger 24 - Fokus på BRIK Landene Svagheder - Langsom tilpasningsevne 22 - Prisniveauet - Kæmper med underskud - Høje produktionsomkostninger - Forholdsvis ny direktør Trusler - Konjunkturer - Billige og gode alternativer - Lignende design fra eks. Loewe - Nye kulturer - Teknologien er hurtigt udviklende (PLC) Styrker - B&O har igennem mange års erfaring og prestige produkter skabt sig et internationalt anderkendt og værdifuldt navn. Som i de flestes ører hænger sammen med eksklusive og lækre produkter. Det ses som en styrke for virksomheden eftersom, det på en måde retfærdiggøre deres høje prisniveau. - I forbindelse med ovenstående, ses ligeledes deres unikke design, som en styrke. Det er med til at differentiere dem fra øvrige AV producenter og kan også kobles sammen med den store prestigeværdi de har opnået. Selvom B&O ikke er kendt for at skabe tendenserne og været først med ny trends, så har de alligevel formået at gå deres egen vej og skabe et produkt som på deres helt egen måde er nyskabende og unikt. - Virksomheden har igennem mange år arbejdet med deres lyd. De er kendt for at skabe noget af det bedste indenfor lyd, der findes på markedet. Selv den dag i dag, hvor alting er skabt er maskiner bliver hver enkelt højtaler kalibreret og finindstillet manuelt, derudover har de skabt unikke akustiske linser i deres højtalere som selv opmåler rummet og skaber en lyd som er tilpasset rummets størrelse m.m På grund af virksomhedens alder, omfattende forskning og en evig bestræbelse på ny- udvikling, er virksomheden og dens medarbejdere udstyret med et helt specielt know- how. Det gør dem i stand til at skabe unikke og enestående produkter. Hvilket ses som en klar styrke og understreger virksomhedens brand værdi. 21 Erhvervsøkonomi til akademiuddannelserne, Søren H. Rasmussen, Jens O. Jensen & Lone Hansen, Forlag: Aca- demica, 2010, Kap. 6, Side olufsen- presset- af- moden 23 udvider- kraftigt- i- kina 24http://www.bangolufsen.com/~/media/Files/PDF/Investors/Annual%20General%20Meeting%202013/AG M%202013_Formandens%20tale_DK_F_web.pdf 25 olufsen.com/da/sound Side 15 af 52

16 På grund af virksomhedens karakteristiske design og mangeårige eksistens vurderes de at have en bred vifte af loyale kunder. Deres apparater har været et designikon gen- nem tiden og har skabt en tydelig præference hos loyale kunder. Dette vurderes at væ- re en god styrke for B&O som virksomhed. Dog vil denne effekt være betydelig størst på det danske marked eftersom det er her de har eksisteret længst. Virksomheden B&O har udvidet deres distributionskanaler markant igennem de sene- ste år. Her kan nævnes samarbejde med Apple, Online shop på deres egen hjemmeside, Shop- in- Shop butikker overalt i Danmark samt over de øvrige 70 lande som deres pro- dukter forhandles i 26 Som tidligere nævnt har B&O eksisteret siden Det giver dem blandt andet mange års erfaring, men også en god solid kapital til at modstå dårlige regnskabs år. De mange års eksistens vurderes ligeledes at være en styrke i forhold til prestigen af virksomhe- den. Det anses som en styrke for B&O at de har valgt at oursource store dele af produktio- nen til Tjekkiet 27. De har efter forgæves forsøg tidligere, nu formentlig lært af deres fejl og vælger af producere blandt andet deres fjernsyn hos egen fabrik i Tjekkiet. Dette må formodes at betyde en reducering af omkostningerne til lønninger i Struer og dermed forbedre virksomhedens indtjening. Muligheder - B&O har indgået spændende kontrakter med forskellige bilproducenter som Audi, BMW, Mercedes og Aston Martin. Dette har vist sig at være en kæmpe succes indtil vi- dere og vi vurdere et stort potentiale i dette marked. Automotive delen kan derfor ses både som en nuværende styrke hvor B&O for alvor sætter sig fast på denne del og di- stancere sig for alvor fra deres konkurrenter. Vi vurdere dog ikke markedet for fuldt udnyttet endnu og har derfor valgt at betragte dette som en mulighed for videreudvik- ling. - Det nyeste store produkttiltag hos B&O er B&O PLAY. Denne serie af nyudviklede pro- dukter til mere overkommelige priser vurderes at være en stor fremtidig mulighed for B&O. Produkterne henvender sig til en bredere del af befolkningen på verdensplan og kan samtidig benytte som en form for springbræt til de dyrere AV produkter. Dette har man blandt andet forsøgt i Kina 28. Siden lanceringen i 2012 har B&O PLAY allerede vist sig at have skabt stor vækst og der kunne være yderligere potentiale i produktet hvis det bliver en succes i Kina eksempelvis. - I henhold til ovenstående vurderes samarbejdet med Sparkle Roll Group i Kina om åb- ningen af 3 nye B1 butikker samt 50 nye særlige B&O PLAY at være en kæmpe mulig- hed for væksten i Kina Virksomhedens vækstplan fra 2011 om effektivisering på 6 områder ses som et red- skab for at skabe vækst og vurderes som en mulighed for fremgang hos B&O olufsen.com/userfiles/file/investor/annual_report_ _dk.pdf (side3) 27 produktion.html 28 udvider- kraftigt- i- kina 29 udvider- kraftigt- i- kina 30http://www.bangolufsen.com/~/media/Files/PDF/Investors/Annual%20General%20Meeting%202013/AG M% %20pr%C3%A6sentation_vF.pdf Side 16 af 52

17 - Som en del af strategi planen Leaner, Faster, Stronger er udvikling på BRIK landende. Dette ses som den største mulighed for B&O på grund af det kæmpe markedspotentia- le. Svagheder - Det ses som en svaghed for B&O at deres tilpasningsevne for produkterne er forholds- vis langsom. Det hænger sammen med det store udviklingsarbejde de ligger i deres produkter. De lancere ikke umiddelbart nye produkter lige så tit, som eks. Samsung og vil derfor i nogle tilfælde være bagud på teknologien. - Deres produkter ligger i den høje prisklasse. Dette behøves ikke nødvendigvis at være en svaghed, men det vil alt andet lige indskrænke deres kundegruppe når man vælger at prissætte og differentiere sig som de gør. - De har i de seneste år, kæmpet med underskud. Årsagen kan formentlig kobles sam- men med de høje produktionsomkostninger deres produkter har. - B&O har som før nævnt en lav bruttoavance på deres produkter. De har igennem man- ge år været produceret i Struer, men produktionen er nu outsourcet til egen afdeling i Tjekkiet hvilket forhåbentlig kan ændre denne svaghed. Dog vil de næppe gå på kom- promis med kvaliteten og deres produkter vil derfor altid have et højt omkostningsni- veau. - Det kan diskuteres hvorvidt det er en svaghed eller mulighed for B&O, at deres nuvæ- rende direktør Tue Mantoni ikke har siddet i direktørstolen længere end siden 1. marts Han kan risikere, at mangle erfaringen med driften af virksomheden, men kan samtidig tilbyde nye og anderledes ledelsesmønstre blandt andet via strategiplanen Leaner, Faster, Stronger Trusler - Alle produkterne fra B&O må konkluderes at være i kategorien luksusvarer. De er eks- tra følsomme overfor konjunkturerne hvilket også ses i virksomhedens regnskab. - Andre udbydere af TV og AV produkter tilbyder billigere og teknisk lige så gode pro- dukter som B&O. Deres design er mere standard, men på grund af krisen osv. har folk måtte søge til billigere alternativer. Disse producenter vurderes derfor at være store trusler overfor B&O. - Det tyske fjernsynsproducent Loewe har ifølge en gammel artikel vist sig at være en trussel for B&O 31. Deres design og kvalitet læner sig op af B&O og vil være det naturli- ge substituerende produkt til B&O. - Den teknologiske udvikling er i rivende fremgang. Der bliver introduceret nyheder of- tere og oftere indenfor branchen. Det betragtes som en trussel for B&O på grund af de- res forholdsvis langsomme tilpasningsevne. I gammel dage kunne et B&O fjernsyn væ- re up- to- date i mange år før der kom nye teknologier, men de tider er forbi. Det kan med andre ord siges at produkternes PLC kurven er blevet betydeligt kortere og der i endnu større grad end nogensinde skal arbejdes med udvikling for at kunne konkurrere med øvrige producenter. 31 faar- baghjul- af- tysk- konkurrent Side 17 af 52

18 Porters værdikædemodel Kilde: Porters værdikædemodel 32 Støtteaktiviteter: Strukturel opbygning af virksomheder Bang & Olufsen A/S er moderselskabet i Bang & Olufsen koncernen, i modellen herunder illu- streres datterselskaberne, fælles for dem alle er, at de er 100% ejet af Bang & Olufsen A/S. Bang & Olufsen A/S: Moderselskab, Udvikling af B&Os AV- produkter samt. Branding og koncernstabsfunktioner Bang & Olufsen OPERATIONS A/S: Indkøb, produktion, logistik og salg af B&Os AV- produkter Bang & Olufsen S.R.O: Produktion af en andel af B&Os produkter samt udvikling af disse 32 Side 18 af 52

19 Bang & Olufsen OÜ: Softwareudvikling til hele koncernen ICEPOWER A/S: Produktion, udvikling samt. Branding af avancerede forstærkere til B2B segmentet B&O PLAY A/S: Salg og markedsføring af sub- branded B&O PLAY Det er en styrke at Bang & Olufsen har uddelegeret koncernens forskellige opgaver imellem sine datterselskaber. Grunden til dette er, at det giver det enkelte datterselskab muligheden for at være specialister på hvert sit område, og på denne måde skabe yderligere værdi for kunden. Derudover vil en økonomiske måling af de enkelte forretninger blive enklere og mere gennemskuelig. Ledelse Tue Mantoni har været CEO for Bang & Olufsen A/S siden 1 marts Tue Mantoni har i sin ledelse aktivt forsøgt at vende Bang & Olufsen negative økonomiske situation. Dette har han gjort ved at indføre strategien Leaner, Faster, Stronger. Et af de mange tiltag denne 4 årige strategi har tilført Bang & Olufsen koncernen, er sub- branded B&O PLAY. Netop dette brand B&O PLAY er vores fokusområde, og det vil blive uddybet senere i projektet. Udvikling af fremgangsmåder Bang og Olufsen forsøger aktivt at udvikle sine fremgangs måder for at vende den økonomiske situation. Som vi nævner i punktet om ledelse har Tue Mantoni indført strategien Leaner, Faster, Stronger. Denne består af seks must win battles : 1. Øget fokus på lyd og akustik og yderligere styrkelse af forretningssegmentet automoti- ve 2. Udbygning af B&O Play brandet og udvidelse af distributionen gennem komplementæ- re salgs- kanaler 3. Optimere distributionen 4. Vokse på BRiK- markeder 5. R&D transition udnyttelse af partnere inden for audio- video udvikling og indkøb 6. Hurtigere og enklere eksekvering 33 Disse seks målsætninger er klare og konkrete bud på hvordan Bang og Olufsen skal optimere og udvikle sig ud af den krise de befinder sig i. 33 B&O årsrapport 12/13, Side 33 Side 19 af 52

20 Anskaffelse af forsyninger udefra Bang og Olufsen producerer ikke alle sine komponenter selv 34, de fokusere på deres spids- kompetencer, hvilket er nytænkning og avancerede specialkomponenter. Simple standart komponenter købes ved eksterne leverandører. Bang og Olufsens indkøbsafdelinger har særligt fokus på at optimere forholdet med disse le- verandører dette er det femte punkt i strategien Leaner, Faster, Stronger. 35 For at komme endnu tættere på disse vigtige leverandører, har man i øvrigt oprettet et sour- cing og R&D team i Singapore, da flere af Bang & Olufsens faste samhandelspartnere er place- ret der 36. Primære aktiviteter: Logistik IND Den indgående logistik ved Bang og Olufsen består af en vareindlevering/modtagelse hvor de leverede komponenter og materialer registreres før de ind lagres. Der foretages meget intern handel mellem Bang og Olufsens datterselskaber, så derfor er der udover indleverings flowet fra deres leverandører også meget intern logistik. Produktion Produktionen i Struer har globalt set været den største for Bang og Olufsen. I 2013 tog de dog den beslutning, at hele produktionen af fjernsyn skulle flyttes fra Danmark til deres fabrik i Tjekkiet (Bang & Olufsen S.R.O) inden Dette er der flere gode grunde til: For det første er lønningsomkostningerne tunge i Danmark, skatter/afgifterne er også høje. Derudover vil en samling af produktionerne skabe en indkøbsmæssig og logistisk fordel. Generelt set er det- te en effektiv metode for at nedbringe de faste omkostninger, og det er en styrke at Bang og Olufsen har fået øjnene op for den økonomiske fordel i, at flytte og centralisere produktionen. Logistik UD Bang og Olufsens produkter sælges typisk med levering ved kunden. Dette er for at sikre at produktet er installeret korrekt. Derfor er den primære del af logistikken levering direkte ved kunderne. Herudover er der også den interne logistik, som er nævnt under punktet Logistik IND Marketing og Salg Bang og Olufsens primære salgskanal er deres B1- butikker. Dette er butikker som udelukken- de forhandler Bang og Olufsens produkter (Både A/V og B&O PLAY porteføljerne). Udover B1- butikkerne er der shop in shop butikkerne, disse er Bang og Olufsen butikker som er placeret indeni andre større butikker, dette kunne være i en dansk Fona eller i et Kinesisk indkøbscen- ter. Fordelen ved Shop in shops er at Bang og Olufsen når ud til kunder, som ellers ikke besø- ger deres b1- butikker, derfor er de et effektivt markedsføringsredskab til at skaffe nye kun- der. Salget fra disse fysiske butikker af både A/V og B&O PLAY produkter er dog faldet med hele 11% i perioden , hvilket er langt fra tilfredsstillende. 34 supply.dk/article/view/54850/bo_vil_bruge_flere_standardkomponenter#.u3f0ptw5yxo 35 B&O årsrapport 12/13, Side B&O årsrapport 12/13, Side produktion.html Side 20 af 52

Erhvervscase JBS. Problemstilling

Erhvervscase JBS. Problemstilling Erhvervscase JBS JBS A/S er en dansk tekstilvirksomhed, der hovedsageligt producerer undertøj. JBS blev grundlagt i 1939 af Jens Bjerg Sørensen, der så en oplagt mulighed for at tjene penge ved at sælge

Læs mere

Regnskabs- & strategisk analyse af Bang & Olufsen anno 2014

Regnskabs- & strategisk analyse af Bang & Olufsen anno 2014 Regnskabs- & strategisk analyse af Bang & Olufsen anno 2014 Afsluttende projekt 4. semester, HD 1. del, Aarhus Universitet 2014 Af: Kurt Møller Jensen (201210003) og Casper Bech Olesen (201210392) Vejleder:

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indledning Regnskabsanalyse. Konklusion

Indholdsfortegnelse. Indledning Regnskabsanalyse. Konklusion Indholdsfortegnelse Indledning Regnskabsanalyse - Rentabilitetsanalyse - Indtjeningsanalyse - Kapitaltilpasningsanalyse - Likviditetsanalyse o Soliditet o Likviditet Konklusion Indledning Den 3årige regnskabsanalyse

Læs mere

Erhvervscase om Jbs Afleveringsdato.. 2009. Have a nice day. Erhvervscase om Jbs. Side 1 af 13

Erhvervscase om Jbs Afleveringsdato.. 2009. Have a nice day. Erhvervscase om Jbs. Side 1 af 13 Have a nice day Erhvervscase om Jbs Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse Indledning......s. 3 Problemstillinger....s. 3-5 Bilag 1 SWOT-analyse.......... s. 6 Bilag 2 TOWS-analyse......s. 7 Bilag 3 De 4 p er........s.

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE RIVAL

BENCHMARK ANALYSE RIVAL BENCHMARK ANALYSE RIVAL 0-- Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion... Det samlede resultat... De største virksomheder... Markedsandel... Nettoomsætning...7 Dækningsbidraget/bruttofortjenesten...

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

B&O. Afgangsprojekt, HD 1. del. Alexander Lieutenant Laursen & Kasper Ingerslev Thomsen. HD-studiets 1. del. Hold nr. B1.

B&O. Afgangsprojekt, HD 1. del. Alexander Lieutenant Laursen & Kasper Ingerslev Thomsen. HD-studiets 1. del. Hold nr. B1. B&O Afgangsprojekt, HD 1. del & HD-studiets 1. del Hold nr. B1 AAU, maj 2014 Side 1 af 37 1. Indholdsfortegnelse 2. Metodediagram... 3 3. Problemformulering... 4 4. Metodeafsnit... 4 4.1 Afgrænsning...

Læs mere

Driftsøkonomiseminar HA 3. semester. Gruppe 13

Driftsøkonomiseminar HA 3. semester. Gruppe 13 Driftsøkonomiseminar Efterår 2004 Side 1 af 18 Titelblad Dato: Efterår 2004 Berglind Thorsteinsdottir Charlotta Rosenquist Daniel Dock Skogemann Lise Pedersen Maria Rasmussen Susanne Lund Olesen Side 2

Læs mere

Kapitel 23 International distribution

Kapitel 23 International distribution Kapitel 23 International distribution Opgave 23.1 1. Hvad kaldes den vækststrategi, som Top-Toy ønsker at gøre brug af? Top-Toy ønsker at udvide salget til flere eksportmarkeder. Der er derfor tale om

Læs mere

Kreditvurdering af Bang & Olufsen

Kreditvurdering af Bang & Olufsen _ University Collage Nordjylland Finansøkonom 2014 4. semester 2014 Hovedopgave Kreditvurdering af Bang & Olufsen Rapporten er udarbejdet af: Steffen Vammen Christensen Underskrift Vejleder: Anette Chemnitz

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Erhvervsøkonomi C Mads

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 13/14 Institution IBC Fredericia Middelfart Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning

Læs mere

Ansvarsområder Maria Line Marlene Indledning x x x Problemformulering og problemstilling x x x Metodeafsnit og afgrænsning Virksomheden Idé, værdi og

Ansvarsområder Maria Line Marlene Indledning x x x Problemformulering og problemstilling x x x Metodeafsnit og afgrænsning Virksomheden Idé, værdi og Bang & Olufsens nye produktlinje B&O Play En rapport om at imødekomme ændringer på markedet selv, når det kan koste imaget som luksusmærket Afgangsprojekt på HD-studiets studiets 1. del Hold nr. B2 Gruppe

Læs mere

STRATEGI. i vindervirksomheder

STRATEGI. i vindervirksomheder STRATEGI i vindervirksomheder Appendiks 1 Værktøj til Michael Porters Five Forces-model Den anvendte skala anvendes systematisk, således at værdien 1 udtrykker en gunstig situation for virksomhederne i

Læs mere

Bang & Olufsen. Afslutningsprojekt. Strategi for markedspenetrering i Kina. Af Kim Skals. Udarbejdet på: HD-studiets 1. del.

Bang & Olufsen. Afslutningsprojekt. Strategi for markedspenetrering i Kina. Af Kim Skals. Udarbejdet på: HD-studiets 1. del. Af Kim Skals Afslutningsprojekt Udarbejdet på: HD-studiets 1. del Hold B AAU, maj 2014 Indholdsfortegnelse 1. Leaner, faster, stronger...3 1.1 Problemformulering...3 2. Metode...4 2.1 Porters Five Forces

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin sommer 15 Institution VUC-vestegnen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Erhvervsøkonomi C Kofi Mensah

Læs mere

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Ansættelseskontrakt Dato: 29-10-2013 13:18

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Ansættelseskontrakt Dato: 29-10-2013 13:18 1 af 6 1. Sammendrag K.E.A Totalentreprise agerer som samlet totalentreprenør for bygherre, vi varetager alle de ydelser, der udgør en nødvendig helhed for gennemførelse af den aftalte opgave. Vi er derfor

Læs mere

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring Exiqon A/S Exiqon er et dansk Life Science selskab der sælger analyser, reagenser og andre materialer til forskningsbrug rettet mod pharma selskaber og universiteter. Jeg har fulgt Exiqon længere over

Læs mere

DIO (Det internationale område del 2)

DIO (Det internationale område del 2) Bilag til: HH DIO (Det internationale område del 2) Eksamen nr. 2 Se video: Intro Forbered opgaven Se video: Eksamen 2 Diskuter elevens præstation og giv en karakter Se video: Votering Konkluder hvad der

Læs mere

1.1 Beregn priselasticiteten for de to produkter ved de givne priser og vis v.h.a. monopolprisformlen om priserne er optimale.

1.1 Beregn priselasticiteten for de to produkter ved de givne priser og vis v.h.a. monopolprisformlen om priserne er optimale. Opgave 1 1.1 Beregn priselasticiteten for de to produkter ved de givne priser og vis v.h.a. monopolprisformlen om priserne er optimale. Liniens ligning for strømper: p = am + b To tal på linien: Nuværende

Læs mere

Virksomhedsanalyse. Fjällräven ApS

Virksomhedsanalyse. Fjällräven ApS Virksomhedsanalyse Fjällräven ApS Udarbejdet af Majli Sofie Knappe, 3eø Silkeborg Gymnasium, maj 2012 Virksomhedsbeskrivelse Fjällräven ApS er det danske datterselskab af den svenske koncern Fenix Outdoor.

Læs mere

Fur Bryghus ApS - Erhvervscase

Fur Bryghus ApS - Erhvervscase Fur Bryghus ApS - Erhvervscase 1 Virksomhedsbeskrivelse Indholdsfortegnelse Virksomhedsbeskrivelse... 3 Problemstilling # 1... 3 Problemstilling # 2... 3 Problemstilling # 3... 4 Bilag 1... 6 Bilag 2...

Læs mere

10 Mål og strategi på privatkundeområdet

10 Mål og strategi på privatkundeområdet 10 Mål og strategi på privatkundeområdet Kvalitative mål Kvantitative mål Karakteristika Bløde Hårde Succeskriterium Skal fornemmes Kan tælles, måles osv. Eksempel Et bedre image Forbedre salget af ratepensioner

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2015 Marie

Læs mere

[I erhvervsøkonomisk perspektiv]

[I erhvervsøkonomisk perspektiv] [I erhvervsøkonomisk perspektiv] [En strategisk og regnskabsmæssig analyse af virksomheden Bang & Olufsen. En vurdering af Bang & Olufsens fortid, nutid og fremtid i et erhvervsøkonomisk perspektiv] Afsluttende

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 2015 Institution International Business College, Kolding Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Fur-bryghus er en familieejet virksomhed, der blev grundlagt i 2004, det vil sige at de har

Fur-bryghus er en familieejet virksomhed, der blev grundlagt i 2004, det vil sige at de har Fur-bryghus er en familieejet virksomhed, der blev grundlagt i 2004, det vil sige at de har eksisteret i 4 år (case fra 2008), og betegnes som en nyopstartet virksomhed. De producerer, distribuerer og

Læs mere

Værktøjskassen. Marketingmodelsamling (Kom sikkert i land!!) (C) Copyright by Marketinginfo.dk

Værktøjskassen. Marketingmodelsamling (Kom sikkert i land!!) (C) Copyright by Marketinginfo.dk Værktøjskassen Marketingmodelsamling (Kom sikkert i land!!) Forord De væsentligste modeller til gennemførslen af marketingprocessen er her oplistet. Enkelte af modellerne er forklaret! God fornøjelse!

Læs mere

I IT-Foranalyse 2 0.1 Indledning... 3

I IT-Foranalyse 2 0.1 Indledning... 3 Indhold I IT-Foranalyse 2 0.1 Indledning............................... 3 1 Awesome Consulting 4 1.1 Om Awesome Consulting...................... 4 1.2 Mission og vision........................... 4 1.2.1

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2012 Institution Vejen Handelsskole & Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHx Afsætning

Læs mere

Opgave 1: Omprøve 12. august 2003. Spørgsmål 1.1: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet:

Opgave 1: Omprøve 12. august 2003. Spørgsmål 1.1: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Omprøve. august 003 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor der

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold International Business College Fredericia-Middelfart

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Opgave 1. Indledning. Metode. Matas vision

Opgave 1. Indledning. Metode. Matas vision Opgave 1 Indledning Som et led i Matas fortsatte vækst har bestyrelsen besluttet at udvikle et nyt forretningsområde. Matas nyudviklede forretningsområde vil tage udgangspunkt i en omfattende salgsstrategi,

Læs mere

Opgave 1: Omprøve august 2005. Spørgsmål 1.1: Spørgsmål 1.2: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet:

Opgave 1: Omprøve august 2005. Spørgsmål 1.1: Spørgsmål 1.2: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Omprøve august 2005 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor der

Læs mere

Når viden introduceres på børsen

Når viden introduceres på børsen 28. marts 2000 Når viden introduceres på børsen Peter Gormsen*, Per Nikolaj D. Bukh* og Jan Mouritsen** *Aarhus Universitet, **Handelshøjskolen i Købehavn Et af de centrale spørgsmål i videnregnskabsprojektet

Læs mere

Internationalisering indhold og konsekvenser. Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet

Internationalisering indhold og konsekvenser. Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet Internationalisering indhold og konsekvenser Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet Forskning på SDU vedr. Born Global virksomheder 897 fremstillingsvirksomheder undersøgt:

Læs mere

Bilag 1 Informationsmøde med Poul Bendixen

Bilag 1 Informationsmøde med Poul Bendixen Bilag 1 Informationsmøde med Poul Bendixen Første møde med Poul Bendixen d.16-11-09 uge 47 Kaufman ideen: Kaufmann har været i tankerne De er lidt mere lokal, men mere den frække hund! Nerve vil gerne

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2014 Marie

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

Digitalt salg skaber flere arbejdspladser

Digitalt salg skaber flere arbejdspladser Januar 2013 Digitalt salg skaber flere arbejdspladser AF KONSULENT JES LERCHE RATZER, JELR@DI.DK Mindre og mellemstore virksomheder, der anvender digitale salgskanaler skaber flere job. Alligevel udnytter

Læs mere

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid AFSNITSNAVN HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE 1 unders kvanti øgelse tativ au AARHUS UNIVERSITET HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE KVANTITATIV UNDERSØGELSE Af Lars Esbjerg, Helle Alsted Søndergaard og

Læs mere

Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder. Jan Rose Skaksen

Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder. Jan Rose Skaksen Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder Jan Rose Skaksen Hvad er globalisering? Verden bliver mindre Virksomheder, forskere og private tænker i højere grad globalt end nationalt Resultat

Læs mere

Målbeskrivelse nr. 6: Vækstanalyser

Målbeskrivelse nr. 6: Vækstanalyser HA, 5. SEMESTER STUDIEKREDS I EKSTERNT REGNSKAB Esbjerg, efteråret 2002 Målbeskrivelse nr. 6: Vækstanalyser Valdemar Nygaard TEMA: VÆKSTANALYSER Du skal kunne redegøre for Stikord: - Vækstbegrebet - De

Læs mere

Integrerede producenter

Integrerede producenter Integrerede producenter De integrerede producenter havde i gennemsnit et driftsresultat på knap en halv mio. kr. > > Niels Vejby Kristensen, Videncenter for Svineproduktion Driftsøkonomien for integrerede

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

HD 1. del Afsluttede projekt Aalborg Universitet. Gruppe B04: Majbritt Klit Kronborg Caroline Sloth Pihl Anslag: 61.934. Afleveret d.

HD 1. del Afsluttede projekt Aalborg Universitet. Gruppe B04: Majbritt Klit Kronborg Caroline Sloth Pihl Anslag: 61.934. Afleveret d. HD 1. del Afsluttede projekt Aalborg Universitet Gruppe B04: Majbritt Klit Kronborg Caroline Sloth Pihl Anslag: 61.934 Afleveret d. 27-05-2015 Vejleder: Brian Nielsen Indholdsfortegnelse 1.0 Forord...

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2012 Institution VUC Holstebro-Lemvig-Struer Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hfe Erhvervsøkonomi

Læs mere

DANSKE VIRKSOMHEDERS VÆKST OG INVESTERINGER

DANSKE VIRKSOMHEDERS VÆKST OG INVESTERINGER Januar 2013 Rapport #03 DANSKE VIRKSOMHEDERS VÆKST OG INVESTERINGER Rapport udarbejdet af Copenhagen Economics for Axcelfuture Forfattere: Partner Martin H. Thelle Partner Sigurd Næss-Schmidt Economist

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04 03/05/04 THRANE OG THRANE A/S KØBER AKTIEMAJORITETEN I EUROCOM INDUSTRIES A/S Resumé ( Thrane & Thrane ) har indgået en aftale med EMG EuroMarine Electronics GmbH ( EuroMarine ) om køb af 88,6% af aktiekapitalen

Læs mere

COPENHAGEN EXPAND & RETAIN AFTERCARE

COPENHAGEN EXPAND & RETAIN AFTERCARE COPENHAGEN EXPAND & RETAIN AFTERCARE DISPOSITION Hvad er Aftercare? Analyser Segmentering Målsætninger for arbejdet Få større resultater Hvordan kan jeg komme i gang mandag morgen? 2 AFTERCARE HVAD ER

Læs mere

Eksamen nr. 1. Forberedelsestid: 30 min.

Eksamen nr. 1. Forberedelsestid: 30 min. Bilag til: HHX Afsætning A Eksamen nr. 1 Forberedelsestid: 30 min. - Se video: Intro - Forbered opgaven - Se video: Eksamen 1 - Diskuter elevens præstation og giv en karakter - Se video: Votering - Konkluder

Læs mere

Økonomi. ECCO Sko A/S 2. Store tal i koncernregnskabet 3. Butiksregnskabet 4. Butiksdriften 5. Ejerforhold i detailledet 6.

Økonomi. ECCO Sko A/S 2. Store tal i koncernregnskabet 3. Butiksregnskabet 4. Butiksdriften 5. Ejerforhold i detailledet 6. Økonomi ECCO Sko A/S 2 Store tal i koncernregnskabet 3 Butiksregnskabet 4 Butiksdriften 5 Ejerforhold i detailledet 6 Fra ko til sko 7 damkjær & vesterager 1 ECCO Sko A/S ECCO er en familieejet virksomhed

Læs mere

B&O Afsluttende projekt på HD 1. del Aalborg Universitet

B&O Afsluttende projekt på HD 1. del Aalborg Universitet B&O Afsluttende projekt på HD 1. del Aalborg Universitet May 28, 2014 Skrevet af: Stefan Bang Pilgaard, Anders Haunstrup Jensen og Mikkel Golding Faaborg Indhold Indledning (Mikkel, Stefan & Anders)...

Læs mere

Erhvervscase: Fur Bryghus

Erhvervscase: Fur Bryghus Erhvervscase: Fur Bryghus Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Virksomhedsbeskrivelse... 3 Problemstillinger... 3 Problemstilling 1: For upræcis målgruppe... 3 Løsning... 4 Konsekvensen.... 4 Problemstilling

Læs mere

Finansiel Regning Løsninger

Finansiel Regning Løsninger Finansiel Regning Løsninger Opgave 18 Opgave 19 Opgave 20 Opgave 21 Opgave 22 Opgave 23 Opgave 24 Opgave 25 (Denne opgave er vanskelig) Vi skal først beregne hvor meget der skal stå på kontoen, den dag

Læs mere

Opgave 1: Sommereksamen maj 2000. Spørgsmål 1.1: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet:

Opgave 1: Sommereksamen maj 2000. Spørgsmål 1.1: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Sommereksamen maj 2000 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor der

Læs mere

Strategisk ledelse i skrumpende markeder

Strategisk ledelse i skrumpende markeder Strategisk ledelse i skrumpende markeder Uanset den konkrete situation ligger ansvaret for virksomhedens fremtid hos den øverste ledelse. Her er det vigtigt at være sig bevidst, om de afgørende strategiske

Læs mere

ØKONOMISKE PRINCIPPER II

ØKONOMISKE PRINCIPPER II ØKONOMISKE PRINCIPPER II 1. årsprøve, 2. semester Forelæsning 1 Pensum: Mankiw & Taylor kapitel 23 og 24 Claus Thustrup Kreiner www.econ.ku.dk/ctk/principperii Genstandsfelt for økonomisk teori I. Individers/beslutningstagers

Læs mere

50% steg årets resultat ÅRET

50% steg årets resultat ÅRET 50% steg årets resultat ÅRET 2009 2010 2 Året 2009 2010 FORORD VÆKST ØGET EFFEKTIVITET FORBEDRET INDTJENING Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet

Læs mere

1. Analyser tøj-industrien i Danmark og beskriv KFS for branchen. Er strukturen og udviklingen positiv eller problematisk for IC Companys?

1. Analyser tøj-industrien i Danmark og beskriv KFS for branchen. Er strukturen og udviklingen positiv eller problematisk for IC Companys? IC Companys IC Companys A/S er en børsnoteret dansk koncern, som blev dannet gennem fusionen af Carli Gry International A/S og InWear Group A/S i 2001. I dag, er IC Companys A/S er en de største modekoncerner

Læs mere

GENERALFORSAMLING 2012 Bang & Olufsen a/s. 21. september 2012

GENERALFORSAMLING 2012 Bang & Olufsen a/s. 21. september 2012 GENERALFORSAMLING 2012 Bang & Olufsen a/s 21. september 2012 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 2. Fremlæggelse og godkendelse af selskabets reviderede årsrapport

Læs mere

Din produktion som en kollektion

Din produktion som en kollektion Din produktion som en kollektion processen som muligt? Traditionelt har en virksomhed en vision, som udmønter sig i en strategi. Længden, en strategi skal strække sig over i tid, er oftest betinget af

Læs mere

Målbeskrivelse nr. 3: Den dekomponerede rentabilitetsanalyse

Målbeskrivelse nr. 3: Den dekomponerede rentabilitetsanalyse HA, 5. SEMESTER STUDIEKREDS I EKSTERNT REGNSKAB Esbjerg, efteråret 2002 Målbeskrivelse nr. 3: Den dekomponerede rentabilitetsanalyse Valdemar Nygaard Temaet bliver gennemgået med udgangspunkt i kapitel

Læs mere

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER PLATINSPONSORER Springbræt til vækst GULDSPONSORER Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark CONNECT Denmark er en landsdækkende nonprofit-organisation, som samler

Læs mere

Eksportrådet, USA. Søren Juul Jørgensen sorjor@um.dk 4173 3897

Eksportrådet, USA. Søren Juul Jørgensen sorjor@um.dk 4173 3897 Eksportrådet, USA Søren Juul Jørgensen sorjor@um.dk 4173 3897 Agenda Eksportrådet Det amerikanske marked Den typiske vej til marked Vores anbefalinger Konklusion Eksportrådet Eksportrådet er den del af

Læs mere

Opgave 1: Sommereksamen 29. maj 2001. Spørgsmål 1.1: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet:

Opgave 1: Sommereksamen 29. maj 2001. Spørgsmål 1.1: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Sommereksamen 29. maj 2001 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor

Læs mere

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil 29. oktober 2014 Global økonomi er stabil Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest De globale aktiemarkeder har udvist betydelige svingninger de sidste par uger. Årsagerne hertil er mange. Dels

Læs mere

Virksomhedsøkonomi - fhh12c109

Virksomhedsøkonomi - fhh12c109 Virksomhedsøkonomi - fhh12c109 Termin Maj/juni 2010 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærere Hold Beskrivelse Frederikshavn Handelsskole HHX Virksomhedsøkonomi, A David Pedersen Virksomhedsøkonomi -

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj/juni, 2012 Zealand

Læs mere

Pris kapitel 13 side 189

Pris kapitel 13 side 189 Pris kapitel 13 side 189 Oversigt Prisstrategi Priselasticitet Prisfastsættelsesmetoder Prisdifferentiering Prisfastsættelse for nye produkter hp://jyskebank.tv/012220820081297/hj pris signalerer hj kvalitet

Læs mere

Fokus på forsyning Investeringer, takster og lån

Fokus på forsyning Investeringer, takster og lån Fokus på forsyning SPERA har tidligere set på spildevandsselskabernes investeringer og låntagning. Gennemgang af de seneste data viser stigende tendenser: Det gennemsnitlige selskab har investeret for

Læs mere

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen!

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Nyhedsbrev Kbh. 3. mar. 2015 Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Julen varer lige til påske! Der er vist noget om snakken i år. Festen fra januar måned er

Læs mere

Bestyrelsesformandens mundtlige beretning September 23, 2011

Bestyrelsesformandens mundtlige beretning September 23, 2011 Jeg har hermed den glæde at byde vore aktionærer velkommen til den årlige ordinære generalforsamling. Til at lede generalforsamlingen har bestyrelsen udpeget advokat Søren Mejsling, som også tidligere

Læs mere

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER 17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER Indholdsfortegnelse INTRODUKTION...3 ONLINE MARKEDSFØRING MED GAVEARTIKLER...4 Promovér din virksomheds hjemmeside...4 Konkurrencer...4

Læs mere

Compliance og international forsikring til erhvervslivet

Compliance og international forsikring til erhvervslivet Europæiske ERV sætter fokus på : Compliance og international forsikring til erhvervslivet Hvad betyder det for din virksomhed? Compliance i et forsikringsperspektiv ved forretningsrejse og udstationering

Læs mere

Afsætning A kapitel 3 side 47 Interne forhold

Afsætning A kapitel 3 side 47 Interne forhold Afsætning A kapitel 3 side 47 Interne forhold Interne forhold > realistiske og målrettede strategier * def. * SWOT, muligheds og trusselsmatrix = analyseværktøjer til at idenficere stærke/svage sider,

Læs mere

BANG & OLUFSEN A/S - GENERALFORSAMLING 2014 (I tilfælde af afvigelser mellem det talte og skrevne ord, er det talte ord det gældende)

BANG & OLUFSEN A/S - GENERALFORSAMLING 2014 (I tilfælde af afvigelser mellem det talte og skrevne ord, er det talte ord det gældende) Regnskabsåret 2013/14 markerede afslutningen på første fase af Leaner, Faster, Stronger strategien. Det var et år, hvor fokus i høj grad har været på at skabe det fundament, som Bang & Olufsen i de kommende

Læs mere

Skriftlig eksamen i Afsætningsstrategi

Skriftlig eksamen i Afsætningsstrategi Skriftlig eksamen i Afsætningsstrategi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave 1

Læs mere

Resultatopgørelser i 1.000 kr. 20x1 20x2 20x3

Resultatopgørelser i 1.000 kr. 20x1 20x2 20x3 11. Regnskabsanalyse Opgave 11.1 Fra en attraktionsparks regnskaber for de foregående år foreligger der følgende sammentrængte regnskaber. Resultatopgørelser i 1.000 kr. 20x1 20x2 20x3 Nettoomsætning 7.000

Læs mere

DIPLOM i erhvervsøkonomi HD

DIPLOM i erhvervsøkonomi HD Efteruddannelse DIPLOM i erhvervsøkonomi HD forskningsbaseret efteruddannelse Investér i din humane kapital Vælger du at give dig i kast med en HD-uddannelse, så foretager du en sikker investering i din

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE 2014 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Stigende omsætning Positivt resultat Investeringer Omsætning Esoft systems a/s, der omfatter alle aktiviteter i gruppen, har i perioden

Læs mere

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk BERETNING 2013 Indledning Så blev det igen tid for en årsberetning fra bestyrelsen. I beretningen beskriver vi, hvordan det er gået vores forening og forretning i året 2013. Beretningen tager meget naturligt

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

www.rescueplan.com Eksamensprojekt - Afsluttende afgangsprojekt for HD 1.del Samlet antal tegn med mellemrum: 105.842 Svarende til 44,10 sider

www.rescueplan.com Eksamensprojekt - Afsluttende afgangsprojekt for HD 1.del Samlet antal tegn med mellemrum: 105.842 Svarende til 44,10 sider www.rescueplan.com Eksamensprojekt - Afsluttende afgangsprojekt for HD 1.del Samlet antal tegn med mellemrum: 105.842 Svarende til 44,10 sider HD-studiets 1. del Aalborg Universitet, 28. maj 2014 Vejleder:

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ SØ SA Velfærdsstaten Af: AA, NN KK JJ Indholdsfortegnelse Kildeliste... 1 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Hvorfor har vi valgt omfordeling?... 2 Hovedspørgsmål... 2 Partiernes prioriteter... 2

Læs mere

DANSK PROFESSIONEL FODBOLD - UDFORDRINGER OG KOMMERCIELLE MULIGHEDER

DANSK PROFESSIONEL FODBOLD - UDFORDRINGER OG KOMMERCIELLE MULIGHEDER DANSK PROFESSIONEL FODBOLD - UDFORDRINGER OG KOMMERCIELLE MULIGHEDER Thomas Christensen Bestyrelsesformand i Divisionsforeningen & adm. direktør i OB Indhold 1. Kommerciel platform og udfordringer 2. Fan

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Målbeskrivelse nr. 4: Egenkapitalforrentning og risiko

Målbeskrivelse nr. 4: Egenkapitalforrentning og risiko HA, 5. SEMESTER STUDIEKREDS I EKSTERNT REGNSKAB Esbjerg, efteråret 2002 Målbeskrivelse nr. 4: Egenkapitalforrentning og risiko Valdemar Nygaard TEMA: EGENKAPITALFORRENTNING OG RISIKO Du skal kunne redegøre

Læs mere

KINA Tendenser, udfordringer og fire scenarier

KINA Tendenser, udfordringer og fire scenarier KINA Tendenser, udfordringer og fire scenarier Anders Bjerre abj@iff iff.dk Årtiers fremgang!. 1900-1978: Uendelig række af kriser, krige, kampagner, uro, sult, utryghed, fattigdom. 1978: Økonomiske reformer

Læs mere

At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker

At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker Introduktion Anders Reinhardt Cand. Polit 8 år hos VELUX 2002 Rapportering og analyse til VELUX koncernledelse samt bestyrelse 2005 2008 Ansvarlig for

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Banker presses på overskuddet

Banker presses på overskuddet N O T A T Banker presses på overskuddet 11. oktober 2012 Bankernes overskud er lavt i disse år både historisk set og når der sammenlignes med andre sektorer. Det viser nye tal fra Finanstilsynet samt en

Læs mere

Bestem den optimale pris og mængde, illustrer løsningen grafisk og beregn det årlige dækningsbidrag. 0 50000 100000 150000 200000 250000 Mængde

Bestem den optimale pris og mængde, illustrer løsningen grafisk og beregn det årlige dækningsbidrag. 0 50000 100000 150000 200000 250000 Mængde Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Sommereksamen 3. maj 007 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor

Læs mere

Udfra en lønsomhedsvurdering af de tre produkter bedes du opstille en produktionsplan og et dækningsbidragsbudget for det kommende år.

Udfra en lønsomhedsvurdering af de tre produkter bedes du opstille en produktionsplan og et dækningsbidragsbudget for det kommende år. Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Stedprøve 10. maj 2005 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor der

Læs mere