Opgave 1: Sommereksamen maj Spørgsmål 1.1: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opgave 1: Sommereksamen maj 2000. Spørgsmål 1.1: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet:"

Transkript

1 Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Sommereksamen maj 2000 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor der skal findes frem til et bestemt tal. I disse situationer skal der helst være enighed om resultaterne. Mange af opgaverne er problembaserede opgaver, hvor løsningen i høj grad vil være afhængig af den argumentation, der bruges i opstillingen af løsningen. I disse situationer vil der kunne opnås andre løsninger, der er lige så tilfredsstillende som dette løsningsforslag eller mere tilfredsstillende, hvis vægten lægges på andre parametre end dem jeg bruger. Opgaverne, der er afleveret er rettet med den udsendte rettevejlednings vejledende vægtning af de enkelte spørgsmål. Opgave : Spørgsmål.: Illustrer afsætningsmulighederne i et diagram, bestem priselasticiteten ved en pris på 400 kr. og forklar efter en indtegning af grænseomsætnings- og grænseomkostningsfunktionerne, om prisen på 400 kr. er optimal. Den grafiske løsning er vist i bilag. Af grafen fremgår det, at groms = gromk på det lodrette stykke ved en mængde på stk. Priselasticiteten må være forskellig i opadgående og nedadgående retning, når der er et knæk på afsætningskurven i dette punkt: e p( ved _ prisstigning) = = eller p 400 ep = = = 4 p b og ved faldende priser: Brian Nielsen Side af

2 e p( ved _ prisfald) = = eller p 400 ep = = = 2 p b Det ses, at den nederste måde i begge tilfælde er den letteste at beregne. For en god ordens skyld beregnes dækningsbidraget, så jeg har noget at sammenligne resultatet i.2 med. Omsætning * 400 kr/stk Variable omkostninger * 225 kr./stk Dækningsbidrag Spørgsmål.2 Bestem optimalprisen og beregn dækningsbidraget ud fra de ændrede forudsætninger Den nye grænseomkostning på 75 kr. er indtegnet i bilag. Da mængden ikke kan aflæses særlig præcis, beregnes den her: p = GROMS = m = m m = p = = 387, Dækningsbidraget kan så beregnes til: Omsætning * 387,50 kr/stk Variable omkostninger * 75,00 kr./stk Dækningsbidrag Det vil sige, at ved at følge salgsdirektørens råd og sænke prisen, så har vi tjent kr. mere ende de ekstra økonomidirektøren forventede. Brian Nielsen Side 2 af 2

3 Spørgsmål.3: Beregn den årlige kapitaltjeneste (afskrivninger og renter) af den foreslåede samlede investering Kapitaltjeneste: Bygninger: *α 25 0% Maskiner: *α 0 0% Spørgsmål.4 Bestem optimalprisen og beregn dækningsbidraget under forudsætning af, at investeringen gennemføres Den nye grænseomkostning på 00 kr. er indtegnet i bilag. Selv om mængden og prisen kan aflæses rimeligt præcist til stk og 350 kr, bekræftes den her: p = m GROMS = m = m = p = = Dækningsbidraget kan så beregnes til: Omsætning * 350 kr/stk Variable omkostninger * 00 kr./stk Dækningsbidrag Spørgsmål.5: Ud fra en sammenligning af resultaterne i de foregående spørgsmål bedes du forklare, hvad du på det foreliggende grundlag vil anbefale. Mer-DB ved investeringen: DB fra opgave.4: DB fra opgave.2: Mer-DB: Brian Nielsen Side 3 af 3

4 Det ses, at merdækningsbidraget ikke kan dække kapitaltjenesten af investeringen i nye bygninger og maskiner. Investeringen er således ikke fordelagtig. Da dækningsbidraget ved outsourcing er højere end det nuværende dækningsbidrag, foreslås det at foretage outsourcingen og sænke prisen til 387,50 kr./stk. Spørgsmål.6: Illustrer afsætnings- og grænseomsætningsfunktionerne i et diagram og bestem den optimale pris og mængde efter indtegningen af de relevante grænseomkostningsfunktioner. Grafen er indtegnet i bilag 2. Som det ses af grafen, har vi nu en afsætningskurve med 3 knæk. Det undersøges om dette giver nogen forskel med de to mulige grænseomkostningskurver. Først Outsourcing: Grænseomsætningskurven skærer grænseomkostningskurven tre gange. De to gange, den skærer nedad er interessante, idet Groms > gromk går til groms < gromk Den første gang groms = gromk svarer til løsningen i spm..2. Anden (dvs egentlig tredje) gang kurverne skærer, ses det af figuren, at arealet under gromk-kurven er større end arealet over gromk-kurven. Det kan således ikke betale sig at gennemføre denne løsning. (DB kan beregnes til kr, der er lavere end DB(.2) på kr.) Ved outsourcing svarer løsningen altså til løsningen fra.2. Ved egenproduktion må det undersøges om sænkningen af grænseomkostningen til kr. 00 bliver rentabel. Løsningen i.2 er jo allerede forkastet i.5 som værende dårligere end outsourcing. Ingen her skærer gromk groms tre gange. Vi undersøger de to gange, hvor groms skærer gromk på vej nedad. Det første skæringspunkt svarer til resultatet fra.4, der allerede er forkastet som mulighed. Det andet (tredje) skæringspunkt ligger ved en mængde på enheder og en pris på 250 kr. kr./stk. Brian Nielsen Side 4 af 4

5 p = GROMS = m = m m = p = = Denne løsning giver et dækningsbidrag på: Omsætning * 250 kr/stk Variable omkostninger * 00 kr./stk Dækningsbidrag Nu er DB ( =) kr. større end løsningen fra.2 og dermed større end kapitaltjenesten af investeringen. Det vil sige, at vi skal investere i bygninger og maskiner og så har vi et bundresultat, der er kr. bedre. Spørgsmål.7: Beregn hvad der nu vil være det økonomisk optimale for Fosdann. Det ses af grafen i bilag.2, hvor grænseomsætningen ved salg i Kina er indtegnet, at nu kan der kun med fordel sælges stk. i Europa og resten af mængden op til kapacitetsgrænsen på stk., altså stk i Kina. Dette giver et DB på: Omsætning Europa: *400 kr/stk Kina: *200 kr/stk Variable omkostninger *00 kr./stk Dækningsbidrag Investeringens kapitalværdi stigning i faste omkostninger Nettoresultat Som det ses er resultatet bedre end de foregående beregninger. Spørgsmål.8: Udarbejd et mindre notat, hvori du trækker en række langsigtede strategiske forhold frem, som du mener bør indgå i beslutningsprocessen, før der træffes endelig beslutning i Fosdann. I det omfang du har integreret disse overvejelser i dine besvarelser af de foregående spørgsmål, skal du ikke gentage dem. Brian Nielsen Side 5 af 5

6 Når vi er i en oligopolsituation med en knækket afsætningskurve bør der være overvejelser om: Hvis vi sænker priserne, hvordan reagerer konkurrenterne så? Hvis vi sænker priserne til under 300 kr. så bliver der tale om et reelt duopol. Hvordan reagerer Peresa så? Hvilke fordele er der ved outsourcing? Frigjort plads Udnyttelse af underleverandørers ekspertise Hvilke ulemper er der? Fyring af medarbejdere Leveringssikkerhed Kompetencen lægges ud til en underleverandør Bindinger i kontrakter. Salg i Kina Er Kina for langt væk til at undgå parallelimport? Hvordan reagerer vore normale marked i Europa på at vi fastholder vore priser med et nyt stort produktionsanlæg? Er branchen så gennemsigtig, at det kommer til kundernes kendskab? Hvor sikker er ordren fra Kina? Hvilken indflydelse har det igangværende politiske systemskift i Kina? Og sikkert mange andre ting. Opgave 2: Spørgsmål 2.: Bestem den optimale seriestørrelse og beregn hvor meget man sparer årligt ved at ændre fra de nuværende 4 serier pr. år (en for hver variant) til det optimale. Wilsons formel bruges til at bestemme den optimale seriestørrelse: 2* D* S 2* *5.000 Q 0 = = = D C * H *( ) 40*0%*( ) P Den optimale seriestørrelse er altså på enheder. Besparelsen pr. år kan beregnes som Brian Nielsen Side 6 af 6

7 *5.000 T( ) = * *40*0% + = *5.000 T(25.000) = * *40*0% + = Besparelse = 4*( T T ) = ( ) (25.000) Spørgsmål 2.2: Giv en økonomisk vurdering af denne merinvestering. Hvis omstillingsomkostningerne falder bort, så er der ingen begrundelse for at producere serier større end enhed. Herved bortfalder lageromkostningerne også og der vil være en årlig besparelse på 4* kr. til at dække omkostningerne ved investeringen. Investeringens kapitaltjeneste er: *α 0 0% Man kan også se på, at investeringen betaler sig hjem på,6 år (statisk pay-back-metode) eller hvis vi tager den dynamiske metode,78 år. Opgave 3: Spørgsmål 3.: Vis produktionsmulighederne for magnetventiler (x) og varmevekslere (y) i et diagram og bestem den optimale produktion af de to produkter. Først opstiles kriterierne for formlerne til begrænsningslinierne: Magnetventil Varmeveksler Kapacitet X Y Anlæg A 0 min 5 min t min Anlæg B 2 min 6 min t min DB Dette giver for maskine A: 0x + 5y y x Og for maskine B: Brian Nielsen Side 7 af 7

8 2x + 6y y 2x og for ISO-DB-linien: 200x + 200y = k( kons tan t, _ der _ maksimeres) y = x + k Herefter kan man beregne støttepunkter til diagrammet: A B ISO-DB X Y Grafen er indtegnet i bilag 3. Af grafen ses det, at der skal produceres: stk. x Magnetventiler og stk. y Varmevekslere. Dette kunne også løses matematisk ved at sætte de to begrænsningslinier lig med hinanden og finde skæringspunktet: 2 x = 2x x = y = * = Da jeg skal bruge det økonomiske resultat til at sammenligne med i 3.2 beregnes dækningsbidraget her: Dækningsbidrag: X: *200 = Y: *200 = Dækningsbidrag Spørgsmål 3.2: Beregn, hvilken indflydelse det får på produktionssammensætningen og det økonomiske resultat i afdelingen. For maskine B fås nu: Brian Nielsen Side 8 af 8

9 2x + 6y y 2x og A B ISO-DB X Y Det ses af tallene, at den nye begrænsningslinie for B ligger uden for begrænsningslinien for A (og den kan ikke være på min tegning fra før), så anlæg A-begrænsningslinien er nu det gældende. Det ses af grafen fra opgave 3., at det optimale så bliver en produktion på x og 0 y. DB bliver så: Dækningsbidrag *200 = Spørgsmål 3.3: Beregn den optimale produktion af x, y og z og det dertil svarende dækningsbidrag. Da A er en knap faktor, må dækningsbidraget pr time på A maksimeres. Dette gøres ved at prioritere produktionen efter differensdækningsbidrag pr. time. Først beregnes differensdækningsbidragene for x og y. Da det er A, der er den knappe faktor, gøres det ud fra produktionstiderne på A: Differens-DB/time(x): 6*200 =.200 kr/time Differens-DB/time(y): 4*200 = 800 kr/time Og for z opstilles en tabel beregning af differensdækningsbidrag pr. time: Pris Afsætning DOMS Differens-DB/stk (eller pr. time Herefter kan resultaterne prioriteres i følgende skema: Brian Nielsen Side 9 af 9

10 Differensdækningsbidrag/time ændr x ændr y ændr z timer sum timer Sum Dækningsbidraget bliver så: X: *200 = Y: *200 = Z: 4.000*( ) = Dækningsbidrag: Opgave 4: Spørgsmål 4.: Beregn det optimale udskiftningstidspunkt: Her bruges den på side 58 i bogen viste kombination af grænse- og totalbetragtningen til at beregne grænseomkostninger og gennemsnitsomkostninger: Scrapværdi Service og Grænseomkostning Akkumuleret Gennemsnitlig År ultimo Afskrivning Rente reparation Nutidsværdi nutidsværdi betaling Som det ses, er det mest fordelagtigt at beholde bilen i 4 år og udskifte den ultimo år 4, da vi her har den laveste kapitaltjeneste, her svarende til den laveste gennemsnitlige årlige omkostning. Salgskonsulenten glemmer småting som forrentning, der kan betyde en afgørende forskel med et renteniveau på 0%. Brian Nielsen Side 0 af 0

Beregn den optimale pris- og mængdekombination og illustrer løsningen grafisk.

Beregn den optimale pris- og mængdekombination og illustrer løsningen grafisk. Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Sommereksamen juni 999 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor der

Læs mere

Opgave 1: Sommereksamen 28. maj 2003. Spørgsmål 1.1: Dette er et løsningsforslag til opgavesættet:

Opgave 1: Sommereksamen 28. maj 2003. Spørgsmål 1.1: Dette er et løsningsforslag til opgavesættet: Dette er et løsningsforslag til opgavesættet: Sommereksamen 28. maj 2003 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor der skal findes

Læs mere

Opgave 1. Sommereksamen 29. maj 2002. Spørgsmål 1.1: Sommereksamen 29. maj 2002. Dette sæt indeholder løsningsforslag til:

Opgave 1. Sommereksamen 29. maj 2002. Spørgsmål 1.1: Sommereksamen 29. maj 2002. Dette sæt indeholder løsningsforslag til: Soereksaen 9. aj 00 Dette sæt indeholder løsningsforslag til: Soereksaen 9. aj 00 Det skal her understreges, at der er tale o et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor der

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE: Bilag 1. INVESTERINGSTEORI SIDE OM INVESTERINGER GENERELT FUNDAMENTALPRINCIP 1. Betalinger som enkeltbeløb

INDHOLDSFORTEGNELSE: Bilag 1. INVESTERINGSTEORI SIDE OM INVESTERINGER GENERELT FUNDAMENTALPRINCIP 1. Betalinger som enkeltbeløb Bilag 1. INDHOLDSFORTEGNELSE: SIDE OM INVESTERINGER GENERELT FUNDAMENTALPRINCIP 1 Betalinger som enkeltbeløb Betalinger som annuiteter FUNDAMENTALPRINCIP 2 Betalinger som enkeltbeløb Betalinger som annuiteter

Læs mere

2. Matematiske modeller og grafiske løsninger

2. Matematiske modeller og grafiske løsninger Tillæg til lærebogen Økonomistyring for AkademiMerkonomer Dette tillæg dækker sammen med lærebogen Økonomistyring for AkademiMerkonomer af Jørgen Waarst og Knud Erik Bang den justerede fagmodulplan og

Læs mere

HD-studiet l.del ERHVERVSØKONOMI. 31.maj 2006. eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte

HD-studiet l.del ERHVERVSØKONOMI. 31.maj 2006. eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte 20J' 1 HD-studiet l.del ERHVERVSØKONOMI 31.maj 2006 eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte Dette opgavesætbeståraf4 opgaver, der vejledende forventes at indgå i bedømmelsen afden samlede

Læs mere

Hvad er virksomheden værd?

Hvad er virksomheden værd? HVAD ER VIRKSOMHEDEN VÆRD? 55 Hvad er virksomheden værd? Det er ikke muligt at beregne en pris på virksomheden, der er den "rigtige" værdi. En beregnet værdi vil afhænge af de vurderinger og forudsætninger,

Læs mere

Driftsøkonomi. Peter Lynggaard. 7. udgave. Peter Lynggaard

Driftsøkonomi. Peter Lynggaard. 7. udgave. Peter Lynggaard Color profile: Generic CMYK printer profile Composite 150 lpi at 45 degrees Virksomhedsformer Målsætninger Balanced Scorecard Produktions- og omkostningsteori Markedsformer Optimering Logistik og supply

Læs mere

7. Konsekvensanalyse. Konsekvensanalyse

7. Konsekvensanalyse. Konsekvensanalyse Konsekvensanalyse Iværksættelse af en aktivitet er altid forbundet med en vis usikkerhed med hensyn til resultatet. Når det er tale om udvikling af et nyt produkt kan usikkerhedsmomentet dog begrænses

Læs mere

Tema. Omkostninger og DB ved nedslidning af maskiner

Tema. Omkostninger og DB ved nedslidning af maskiner Omkostninger og DB ved nedslidning af maskiner De lavere omkostninger til forrentning og værditab på brugte maskiner vil typisk medføre lavere totalomkostninger. Nedbrud kan dog medføre tab af rettidighed

Læs mere

ERHVERVSØKONOMI august 2001 Eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte

ERHVERVSØKONOMI august 2001 Eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte .., 122 l Aalborg Universitet HD-studiet l.del ERHVERVSØKONOMI august 2001 Eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte Dette opgavesætbestår af 4 opgaver, der vejledende forventes at indgåi

Læs mere

2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk

2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk 3 Lineære funktioner En vigtig type funktioner at studere er de såkaldte lineære funktioner. Vi skal udlede en række egenskaber

Læs mere

Hvor er nøglen til elbil salget?

Hvor er nøglen til elbil salget? Afgangsprojekt udarbejdet af Udarbejdet på: HD-studiets 1. del AAU, maj 2013 Vejleder: Lektor Poul Bjerregaard Indholdsfortegnelse 1 Indledning - Tina... 4 2 Problemstilling - fælles... 5 2.1 Problemformulering...

Læs mere

Lineære funktioner. Erik Vestergaard

Lineære funktioner. Erik Vestergaard Lineære funktioner Erik Vestergaard Erik Vestergaard www.matematikfsik.dk Erik Vestergaard www.matematikfsik.dk Lineære funktioner En vigtig tpe funktioner at studere er de såkaldte lineære funktioner.

Læs mere

Uafhængig og afhængig variabel

Uafhængig og afhængig variabel Uddrag fra http://www.emu.dk/gym/fag/ma/undervisningsforloeb/hf-mat-c/introduktion.doc ved Hans Vestergaard, Morten Overgaard Nielsen, Peter Trautner Brander Variable og sammenhænge... 1 Uafhængig og afhængig

Læs mere

Lineær programmering. med Derive. Børge Jørgensen

Lineær programmering. med Derive. Børge Jørgensen Lineær programmering med Derive Børge Jørgensen 1 Indholdsfortegnelse. Forord ---------------------------------------------------------------------------------- 2 Introduktion til lineær programmering

Læs mere

Kapitel 3 Lineære sammenhænge

Kapitel 3 Lineære sammenhænge Matematik C (må anvendes på Ørestad Gymnasium) Lineære sammenhænge Det sker tit, at man har flere variable, der beskriver en situation, og at der en sammenhæng mellem de variable. Enhver formel er faktisk

Læs mere

Tillæg til opgavesamlingen Økonomistyring for AkademiMerkonomer

Tillæg til opgavesamlingen Økonomistyring for AkademiMerkonomer Tillæg til opgavesamlingen Økonomistyring for AkademiMerkonomer 4. Grundlæggende lagerteori Opgave 4.1 Handelsvirksomheden A/S CRABEN, Frederikshavn Man forhandler i denne virksomhed bl.a. dressingen AROMATIC.

Læs mere

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider Side 1 á 19 sider Kursets indhold I løbet af fire lektioner giver vi dig muligheden for at tilegne dig viden om pensionsinvestering. Vi gør dig ikke til investeringsekspert, men vi giver dig mulighed for

Læs mere

Spar 10.000-50.000 kr ved at omlægge dit realkreditlån

Spar 10.000-50.000 kr ved at omlægge dit realkreditlån Spar 10.000-50.000 kr ved at omlægge dit realkreditlån At tage et realkreditlån, er formentligt den største økonomiske beslutning, du kommer til at træffe i dit liv. De fleste af os erkender, at vi ikke

Læs mere

Value Drivers. Value Drivers INDLEDNING... 1

Value Drivers. Value Drivers INDLEDNING... 1 Value Drivers Indledning INDLEDNING... 1 1 NØGLETAL....2 1.1 Nøgletalsmodel...2 1.2 Et eksempel...4 1.3 Resumé...9 2 KURSDANNELSEN...1 2.1 Aktiekurs og aktiepris...1 2.2 Kursmodel...11 2.2.1 Kurs/RA eller

Læs mere

BRANCHEANALYSE HÅNDVÆRKERE

BRANCHEANALYSE HÅNDVÆRKERE BRANCHEANALYSE HÅNDVÆRKERE I Brancheanalysen Håndværkere tegner vi et detaljeret billede af de danske håndværkeres aktuelle udfordringer. Brancheanalysen er udarbejdet på baggrund af kvantitative data

Læs mere

Excel - begynderkursus

Excel - begynderkursus Excel - begynderkursus 1. Skriv dit navn som undertekst på et Excel-ark Det er vigtigt når man arbejder med PC er på skolen at man kan få skrevet sit navn på hver eneste side som undertekst.gå ind under

Læs mere

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Produktivitet DI, marts 2009 1 DI s undersøgelse 435 ledende medarbejdere fra medlemmer af DI har deltaget i en undersøgelse

Læs mere

Et bedre liv, hvor du bor

Et bedre liv, hvor du bor Et bedre liv, hvor du bor Et bedre liv, hvor du bor Man skal bo godt for at have det godt. Men hvad er det egentligt at bo godt? Det ved kun du og din familie. Til gengæld ved vi noget om boliglån. Sammen

Læs mere

Fokus på vækst! 1.5. sådan forøges virksomhedens forrentning af kundekapitalen gennem salgs- og marketingeffektiviseringer. 1.

Fokus på vækst! 1.5. sådan forøges virksomhedens forrentning af kundekapitalen gennem salgs- og marketingeffektiviseringer. 1. Fokus på vækst! Fokus på vækst! sådan forøges virksomhedens forrentning af kundekapitalen gennem salgs- og marketingeffektiviseringer af direktør Jesper Elling, je@sjp.dk og partner Jesper Krogh Jørgensen,

Læs mere

Evaluering. Matematik på hhx 1/16

Evaluering. Matematik på hhx 1/16 Evaluering af Matematik på hhx Sommeren 2008 1/16 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Generelle bemærkninger... 4 Omsætningstabeller... 4 A-niveau... 4 B-niveau... 4 Årets prøve i tal... 5 Matematik A... 5

Læs mere

MEDARBEJDERSAMTALER 2006

MEDARBEJDERSAMTALER 2006 MEDARBEJDERSAMTALER 2006 Erfaringer, effekt og værdi Undersøgelse gennemført i juni 2006 med svar fra 177 danske virksomheder Bülow Management a/s Rosensgade 14 8300 Odder PID-Personalechefer I Danmark

Læs mere

Matematiske emner SPIL. Sandsynligheder og Strategier

Matematiske emner SPIL. Sandsynligheder og Strategier Matematiske emner SPIL Sandsynligheder og Strategier Ole Witt-Hansen Køge Gymnasium 2006 INDHOLD Kap. Sandsynligheder ved spil.... Lotto... øvelser...2 2. Poker...3 3. Ruinsandsynligheder ved Roulette

Læs mere

Kapitel 2 Tal og variable

Kapitel 2 Tal og variable Tal og variable Uden tal ingen matematik - matematik handler om tal og anvendelse af tal. Matematik beskæftiger sig ikke udelukkende med konkrete problemer fra andre fag, og de konkrete tal fra andre fagområder

Læs mere