Beredskabsplan og vejledning i sager vedrørende vold og seksuelle overgreb

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beredskabsplan og vejledning i sager vedrørende vold og seksuelle overgreb"

Transkript

1 Beredskabsplan og vejledning i sager vedrørende vold og seksuelle overgreb

2 INDLEDNING Børn og unge, som udsættes for vold eller seksuelle overgreb, har brug for særlig hjælp og støtte til at få overgrebene stoppet og få behandlet deres traumatiske oplevelser. At håndtere mistanke eller konkret viden om børn, der bliver udsat for seksuelle overgreb eller fysisk eller psykisk vold, kræver en særligt tilrettelagt og koordineret sagsgang. Det kræver også et særligt forløb at støtte og behandle børn, hvor en undersøgelse hos politiet og Børn & Unge i kommunen er i gang, og som dermed skal afklare, hvad der er foregået i den konkrete sag. Disse forløb giver i mange situationer ikke mulighed for, at en behandling af børnene bliver iværksat her og nu af hensyn til politiets mulighed for at afdække hændelsesforløbet. Sådanne sagsforløb kan være vanskelige og i en række situationer uforståelige, når børn og unge lider, og man synes, at der skal hjælp til her og nu. Børn og Familie-afdelingen tog derfor initiativ til et tværfagligt uddannelsesforløb i samarbejde med SISO. Repræsentanter fra fagområderne i Børn og Undervisning og Assens Politi deltog i et tredages uddannelsesforløb, og har efterfølgende i arbejdsgrupper bearbejdet den nye viden med henblik på at udarbejde informationsmateriale og nedsætte en rådgivningsgruppe. Det er vores ønske, at denne vejledning medvirker til at skabe større sikkerhed i forhold til, hvordan fagpersoner skal og kan handle, da de i deres daglige kontakt med børnene og de unge, oftest vil være dem, der bliver opmærksomme på signaler, som kan rejse bekymring eller mistanke om overgreb.

3 Vejledninger eller andre former for oplysningsmateriale besvarer dog på ingen måde alle de spørgsmål, som kan melde sig i situationer, hvor der er mistanke om overgreb eller vold mod børn. Vi har derfor etableret en koordinationsgruppe, som blandt andet sørger for rådgivning, hvis du som fagperson har brug for faglig bistand til at kvalificere de overvejelser, der er nødvendige i denne type opgaver. Vi håber, at denne mulighed for at opsøge et rådgivningsmæssigt og reflekterende forum vil bidrage til mindre usikkerhed i forhold til at vurdere nødvendige handlinger. Der er endvidere etableret et særligt behandlerteam bestående af børneog familiepsykologer og medarbejdere fra familiehusene, som har og løbende udvikler særlig ekspertise i disse sager. Oplysninger om koordinationsgruppens, rådgivergruppens og behandlerteamets medlemmer findes sidst i vejledningen. Morten Madsen Børn- og Familiechef

4 TEGN PÅ OVERGREB Det er hverken muligt eller hensigtsmæssigt at udarbejde en tjekliste over tegn og reaktioner, som kan gennemgås ved mistanke om overgreb mod børn. Det skyldes for det første, at flere børn ikke umiddelbart viser synlige tegn og reaktioner. For det andet, at tegn og reaktioner, der ses ved overgreb, også kan være udtryk for andre former for mistrivsel eller belastende oplevelser. Tegn kan være af såvel somatisk og psykologisk karakter som social karakter. Det er væsentligt at sammenholde eventuelle tegn med viden om barnets situation samt med barnets egne udsagn med henblik på at kvalificere sin vurdering. Udsagn fra barnet selv er den hyppigste kilde til, at oplysninger om overgreb kommer frem. Desværre er det sådan, at kun cirka en fjerde del af børn udsat for seksuelle overgreb fortæller omgivelserne om det umiddelbart efter, det er sket. Der ligger således en stor opgave i at fremme børns mulighed for at fortælle om overgreb. Det har vist sig, at børn og unge er mere tilbøjelige til at fortælle om overgreb, hvis de oplever en anledning til at fortælle, en hensigt med at fortælle eller en forbindelse til det, der tales om. En anledning kan f.eks. være en rolig situation alene med en voksen. En hensigt kan være at få overgreb, der er blevet ubærlige, stoppet. En forbindelse kan være situationer eller sammenhænge, der associerer til overgrebet. Som fagperson er det vigtigt at være opmærksom på, hvordan man kan medvirke til at opfange og facilitere de forskellige situationer, hvor et barn eller en ung oplever en anledning til, en hensigt med eller en forbindelse til at fortælle om overgreb.

5 OPSPORING AF BØRN OG UNGE MED SEKSUELT GRÆNSEOVERSKRIDENDE ADFÆRD Når børn og unge udviser bekymrende seksuel adfærd, er det vigtigt at reagere med henblik på at forebygge mulige seksuelle overgreb på andre børn. Erfaringer viser nemlig, at halvdelen af de børn og unge, der begår overgreb mod andre børn, tidligt har vist tegn på afvigende og bekymrende adfærd, hvilket for en stor dels vedkommende er en bekymrende seksuel adfærd. Hovedparten af de børn og unge, der udviser seksuelt grænseoverskridende adfærd, har selv været udsat for omsorgssvigt og/eller for fysiske, seksuelle eller følelsesmæssige overgreb. De fleste børn, som har været udsat for seksuelle overgreb, udvikler dog ikke selv seksuelt grænseoverskridende adfærd. Og børn og unge, der ikke har været udsat for seksuelle overgreb, kan naturligvis også udvikle seksuelt grænseoverskridende adfærd. opmærksomhedspunkter i opsporing af seksuelt grænseoverskridende adfærd hos børn og unge: Overdreven interesse eller optagethed af seksuelle aktiviteter Tydelig aldersmæssig, modenhedsmæssig eller intellektuel ulighed mellem de børn, der indgår i de seksuelle aktiviteter Seksuelle lege, der har negativ effekt på andre børn (smerte/ubehag) Seksuelle lege forbundet med angst, skam, trusler eller tvang Det er et vigtigt udgangspunkt i den forebyggende indsats, at seksuelle overgreb ikke kun er skadelige for de børn, der udsættes for dem, men også for de børn, som udfører dem.

6 REAKTIONER HOS FAGPERSONER De fleste fagpersoner bliver påvirket følelsesmæssigt, når de møder børn og unge, der har været udsat for omsorgssvigt, ikke mindst når det drejer sig om vold og seksuelle overgreb. Undersøgelser peger på, at man som fagperson bl.a. skal være opmærksom på følgende fem dynamikker, som kan være i spil, når der opstår mistanke om seksuelle overgreb: Benægtelse det kan simpelthen ikke passe Normalisering sådan er det vel blandt børn og unge i dag Bagatellisering det kunne jo have været værre Hjælpeløshed - der er ikke noget, jeg kan gøre Dramatisering det er forfærdeligt, vi må straks gøre noget Ved at skabe opmærksomhed på dynamikkerne og ved at lade dem indgå i den faglige refleksion minimeres risikoen for, at de påvirker fagpersonens reaktioner og handlinger på en uhensigtsmæssig måde.

7 UNDERRETNING Enhver, som har mistanke om, at et barn eller ung lever under forhold, som bringer dets sundhed, udvikling og trivsel i fare, er forpligtiget til at underrette de sociale myndigheder i Assens Kommune henvender du dig til Børn og Unge-afdelingen. For offentligt ansatte gælder en skærpet underretningspligt. Underretningspligten gælder i mange forhold vedrørende børn og unge, og ikke kun ved mistanke om vold og seksuelle overgreb. Det er dog kun pligten og forholdene vedrørende underretning af denne type sager, som bliver beskrevet i denne vejledning. Hvad gør man inden en underretning ved mistanke om vold eller overgreb Overvej dine observationer og din viden Snak om det med din leder og eventuelt kolleger Drøft det eventuelt i det tværfaglige team Kontakt eventuelt en rådgiver fra rådgivergruppen Dette forløb er vejledende, og må ikke betragtes som et forløb, der skal gennemføres inden underretning. I tilfælde af tvivl underret! Hvad sker der med en underretning, som indeholder bekymring, mistanke eller konkret viden om overgreb? Generelt er det ønskeligt, at underretninger sker skriftligt og kun indeholder observationer og konkret viden. I situationer med mistanke om overgreb mod børn og unge kan der ofte være behov for, at underretningen sker her og nu. Disse underretninger foretages til afdelingens børn- og ungevagt. Underretninger, som modtages i Børn og Unge-afdelingen, vurderes altid i forhold til, om underretningen kan afvente almindelig visitationssagsgang eller om der er behov for øjeblikkelig handling.

8 Almindelig visitationssagsgang betyder, at underretningen drøftes på et visitationsmøde, som bliver holdt hver anden onsdag, og hvor det vurderes, om der skal indledes en undersøgelse af barnets forhold. Øjeblikkelig handling betyder, at der handles samme dag eller dagen efter. Ved sager med bestyrket mistanke om vold eller seksuelle overgreb betyder handling i første omgang næsten altid en henvendelse/anmeldelse til politiet, hvor der indgår en anmodning om politimæssig vurdering og eventuel efterforskning. Ved særlig alvorlig bestyrket mistanke eller konkret viden om vold eller seksuelle overgreb vil der desuden blive handlet i forhold til at skærme barnet mod yderligere overgreb. Det betyder f.eks., at hvis det vurderes, at barnet ikke kan skærmes mod yderligere (formodede) overgreb, imens det er i hjemmet, er det en kommunal myndighedspligt at lægge op til, at barnet bliver anbragt uden for hjemmet, indtil grundigere undersøgelser er gennemført.

9 HVAD SKAL OG MÅ VI GØRE I KOMMUNEN, NÅR DER OPSTÅR BEKYMRING, MISTANKE ELLER KENDSKAB TIL OVERGREB MOD BØRN OG UNGE? Børn, der har været eller er udsat for vold eller seksuelle overgreb, har et naturligt behov for at bearbejde det, der sker eller er sket tidligere i deres liv. Nogle fortæller selv enten med ord, gennem deres leg eller tegninger. Andre børn taler ikke om det, der er sket, men finder andre måder at udtrykke sorg, smerte eller vrede på. I begge tilfælde er det dog vigtigt for børnene, at de ved, at der står voksne personer til rådighed, som tør tale om det, der er sket. Ligeså vigtigt er det, at de voksne ikke afhører barnet. Det er meget afgørende for sagens politimæssige efterforskning og for sikring af bevismateriale, at de voksne ikke afhører barnet eller den unge. Man må gerne lytte til barnet og stille afklarende spørgsmål. Vigtigt er det at signalere, at man er parat til at høre på det, barnet har at fortælle, og at man er i stand til at rumme det. Detaljerede spørgsmål om hændelsen, omfang, tidspunkt for overgreb osv. er spørgsmål, som politiet stiller i forbindelse med afhøring. Det er en vanskelig, men ikke umulig balance! Børn og Unge-afdelingen vurderer, om der skal foretages politianmeldelse I Assens Kommune sker henvendelsen til politiet fra Børn og Ungeafdelingen efter underretning fra skoler, institutioner eller andre, som ved deres samvær med børn bliver opmærksomme på særlige forhold omkring et barn. Der kan opstå situationer, hvor skoler eller institutioner vælger selv at kontakte politiet på grund af sagens karakter. I de tilfælde er det vigtigt at koordinere det efterfølgende forløb med Børn og Unge-afdelingen. I kommunen afhører eller efterforsker vi ikke ved mistanke eller ved konkret kendskab til overgreb mod børn! Efterforskning og afhøring er en politimæssig opgave!

10 Lad det derfor være slået fast, at der ved bestyrket mistanke eller konkret viden om overgreb mod børn hvad enten det er vold eller af seksuel karakter laves en henvendelse til politiet med anmodning om politimæssig efterforskning. Der kan være hændelsesforløb, hvor mistanken er så lille og behæftet med så stor usikkerhed, at Børn og Unge-afdelingen indhenter supplerende oplysninger om barnet inden det besluttes, om der skal tages kontakt til politiet. I disse situationer vil fagpersonerne fra dagtilbud, skoler m.v., som kender barnet, blive inviteret til et tværfagligt koordinerende møde for på den måde at kvalificere vurderingen af barnets situation, og således sikre overblik over oplysninger og observationer. På baggrund af mødet afvises eller bekræftes mistanken og der udarbejdes en konkret handlingsplan. Hvad må vi sige og til hvem? Som udgangspunkt bør forældre altid inddrages i forhold, der vedrører deres børns trivsel. Men i sager, der vedrører vold eller seksuelle overgreb, skal man være opmærksom på, at her gælder helt særlige retningslinjer i forhold til inddragelse og underretningspligt. Hvis mistanken eksempelvis retter sig mod en af forældrene, må forældrene ikke inddrages eller orienteres om underretningen til Børn og Ungeafdelingen. Forældrene orienteres som udgangspunkt heller ikke om Børn og Unge-afdelingens henvendelse til politiet. Samme retningslinjer gælder i tilfælde, hvor mistanken retter sig mod andre voksne, der indgår i en forældre- eller forældrelignende rolle i forhold til barnet. I disse tilfælde er det afgørende for sagens efterforskning og for sikring af bevismateriale herunder afhøring af barnet at der ikke opstår tvivl om, at barnet ikke er påvirket af andre voksnes vurderinger eller holdninger.

11 Koordinering og iværksættelse af rådgivning og behandling Det er væsentligt at gøre opmærksom på, at der i disse sager næsten altid er tale om to spor den politimæssige efterforskning og det kommunale beredskabs afdækning af behov for information samt støtte og behandling af de involverede parter i sagen. Kommunens spor koordineres løbende med politiets spor. Repræsentanter fra Børn og Unge-afdelingen deltager altid under politiets videoafhøringer af børn. Behandling af det/de berørte børn kan som udgangspunkt ikke iværksættes før den politimæssige efterforskning er afsluttet, da der er risiko for, at dette i et eventuelt retsligt efterspil kan bruges imod barnet. Da barnet efter afsløringen af overgreb åbenlyst er i en meget sårbar situation, bestræber politiet sig på at tilrettelægge deres afhøringer af barnet og øvrige involverede, så hurtigt som muligt efter at henvendelsen fra kommunen er modtaget. Men der vil ofte være en periode, hvor barnet kan befinde sig i et behandlingsmæssigt vakuum. Der må kompenseres for den manglende mulighed for at inddrage barnet i behandlingen via tilstrækkelig og hensigtsmæssig rådgivning af forældrene eller andre primære omsorgspersoner. Konkret rådgivning og information til forældrene Assens Kommune tilbyder hurtigt rådgivning og støtte til forældre til børn, hvor mistanke om seksuelle overgreb er til stede under forudsætning af, at forældrene ikke selv er de mistænkte. Som udgangspunkt må vi forvente, at forældrene ikke har den nødvendige viden om sagsgangene i forbindelse med mistanke om et seksuelt overgreb. Der er derfor behov for at tilføre forældrene og eventuelt barnet konkret viden f.eks. om, hvordan en afhøring af barnet foregår, hvad en retsmedicinsk eller lægelig undersøgelse af barnet indebærer, hvilke reaktioner man kan forvente fra barnet samt hvordan forældrene bedst støtter barnet uden at vanskeliggøre en eventuel politimæssig efterforskning. Forældrene har også brug for viden om sagsbehandleres og rådgivningsgruppens rolle og deres mulighed for kontakt til disse.

12 Information til omgivelserne og grænsesætning Endelig kan der være behov for rådgivning til forældre og barn i forhold til, i hvilket omfang de skal informere lærere/pædagoger, andre forældre, omgangskreds og så videre. Her handler det i høj grad også om at beskytte barnet. Sager om vold og seksuelle overgreb har stor bevågenhed og sensationsværdi, så derfor er det vigtigt, i det omfang det er muligt, at sikre, at ikke alt for mange får kendskab til, hvad barnet har været udsat for. Det er almindelig kendt, at der i sager med seksuelle overgreb ses problemer med grænsesætning på flere områder. Dette viser sig blandt andet ved at en tidligere lukkethed og hemmeligholdelse ændres til en total åbenhed, hvor oplysninger om hændelserne deles med mange mennesker. Da emnet både vækker stor interesse, men også usikkerhed fra andre, kan stor åbenhed både på kort og lang sigt være uhensigtsmæssig, generende og stigmatiserende for barnet. Familien skal derfor støttes i at sætte fornuftige grænser. Hvad sker der, når et barn har været udsat for overgreb? Handlemulighederne er mange, blandt andet afhængigt af hvilken situation barnet befinder sig i og hvem der har udsat barnet for overgrebet. Det kan være nødvendigt at anbringe barnet uden for hjemmet Der kan være behov for familierettede indsatser Der kan være behov for indsatser, som inddrager en bredere del af barnets netværk Relevant behandling til barnet De påkrævede forløb koordineres og sættes i gang af barnets sagsbehandler i Børn og Unge-afdelingen. Sagsbehandleren kan, såvel som øvrige fagpersoner, søge rådgivning hos rådgivere fra koordinationsgruppen.

13

14 KOORDINATIONSGRUPPE Gruppen har to formål: At hjælpe fagpersoner, som arbejder med børn og unge samt deres familier, når der opstår tvivl om behandling af sager vedrørende vold og seksuelle overgreb. At oplyse, undervise, deltage i diskussioner og etablere temamøder, kurser m.m. for derigennem at forsøge at forebygge vold og overgreb eller bidrage til at mindske følgerne, når skaden er sket. Medlemmer: Socialrådgiver Mette Jessen, Socialrådgiver Signe Thorbensen, Børne- og familiepsykolog Linda Levin Pedersen, Børne- og familiepsykolog Lene Ouazzani Koefoed, Familiebehandler Jonna Ankjær Hummelgaard, Familiebehandler Charlotte Grønning, PPR-psykolog Lene Kiel Jespersen, Sundhedsplejerske Anni Værge, Vicepolitikommissær Finn Wegner Petersen, Politiassistent Søren Klingenberg, Pæd. adm. konsulent Gitte Kai Nielsen, Skoleleder Trine Traun, Leder, Områdeinst. Aarup, Helle Pia Sørensen, Afdelingsleder, Børn og Unge, Lene Stokholm, Afdelingsleder, Myndighed Social, Hanne Ditlevsen, Børn- og Familiechef Morten Madsen, formand, Koordinationsgruppen mødes tre gange årligt (januar, maj og september) til faste møder med henblik på videndeling og planlægning. Derudover kan koordinationsgruppen sammenkaldes, når det findes nødvendigt i forhold til rådgivning i konkrete sagsforløb.

15

16 RÅDGIVNINGSGRUPPE Socialrådgiver Mette Jessen, Socialrådgiver Signe Thorbensen, Børne- og familiepsykolog Linda Levin Pedersen, Børne- og familiepsykolog Lene Ouazzani Koefoed, Familiebehandler Jonna Ankjær Hummelgaard, Familiebehandler Henrik Jørgensen, Afdelingsleder Lene Stokholm, tovholder, BEHANDLERTEAM Ved opstart af sager ved børne- og ungesagsbehandler tilknyttes også en behandler med henblik på rådgivning og eventuelt krisehjælp til forældre eller andre involverede. Når politiet har afsluttet afhøringen af barnet, iværksættes behandlingsforløbet ofte til hele familien forestået af to behandlere. Behandlerteamet består af: Børne- og familiepsykolog Lene Ouazzani Koefoed, Børne- og familiepsykolog Linda Levin Pedersen, Familiebehandler Hanne Hovgaard, Familiehus Nord, Familiebehandler Charlotte Grønning, Familiehus Nord, Familiebehandler Jonna A. Hummelgaard Familiehus Syd, Familiebehandler Henrik Jørgensen, Familiehus Syd, For yderligere oplysninger henvises i øvrigt til Vejledningsmateriale fra servicestyrelsen: den professionelle Tvivl Tegn og reaktioner på seksuelle overgreb mod børn og unge.

Giv agt! En beredskabsplan til medarbejdere i Bording Børnehave ved mistanke om overgreb på børn.

Giv agt! En beredskabsplan til medarbejdere i Bording Børnehave ved mistanke om overgreb på børn. Giv agt! En beredskabsplan til medarbejdere i Bording Børnehave ved mistanke om overgreb på børn. Maj 2016 1 Denne folder er lavet til medarbejdere i Bording Børnehave. Du kan finde vores kommunale beredskabsplan

Læs mere

Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden

Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden Beredskab og retningslinjer Kultur og Familieforvaltningen www.skive.dk Indholdsfortegnelse: Indledning... s. 2 Bekymring, mistanke

Læs mere

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Indholdsfortegnelse: Hvis mistanken retter sig mod en ansat... 5 Hvis mistanken retter sig mod en forælder/anden

Læs mere

Retningslinjer ved mistanke eller viden om seksuelle overgreb eller vold begået mod børn og unge under 18 år.

Retningslinjer ved mistanke eller viden om seksuelle overgreb eller vold begået mod børn og unge under 18 år. Retningslinjer ved mistanke eller viden om seksuelle overgreb eller vold begået mod børn og unge under 18 år. Indledning: Kerteminde kommune har udviklet et beredskab, som dels består af et specialistteam

Læs mere

Ballerup kommune Center for Børn og Ungerådgivning

Ballerup kommune Center for Børn og Ungerådgivning Ballerup kommune Center for Børn og Ungerådgivning Beredskabsplan for Ballerup Kommune når der er mistanke om vold eller seksuelt overgreb på børn eller unge. Udarbejdet 1.11.2013 Redigeret ultimo 2015

Læs mere

BALLERUP KOMMUNES HANDLEVEJLEDNING VED MISTANKE, BEKYMRING ELLER VIDEN OM ANSATTES SEKSUELLE OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE Side 1

BALLERUP KOMMUNES HANDLEVEJLEDNING VED MISTANKE, BEKYMRING ELLER VIDEN OM ANSATTES SEKSUELLE OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE Side 1 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 2 FORORD 3 Beredskabsteamets medlemmer 3 FOREBYGGELSE 4 Hvad siger loven? 4 BEKYMRING - MISTANKE - KONKRET VIDEN 5 En bekymring 5 En mistanke 5 En konkret

Læs mere

Seksualpolitik Gyldenstenskolen 26.oktober 2012

Seksualpolitik Gyldenstenskolen 26.oktober 2012 Seksualpolitik Gyldenstenskolen 26.oktober 2012 Formål Skolens har først og fremmest brug for en seksualpolitik for at forebygge krænkelser og seksuelle overgreb, men også for give personalet på skolen

Læs mere

Børn- og Familieafdelingen Assens Kommune. Børn- og Familiechef Morten Madsen Leder af Børn og Unge, familieplejeafsnittet Lene Stokholm

Børn- og Familieafdelingen Assens Kommune. Børn- og Familiechef Morten Madsen Leder af Børn og Unge, familieplejeafsnittet Lene Stokholm Børn- og Familieafdelingen Assens Kommune Til: Fra: Børn- og Familiechef Morten Madsen Leder af Børn og Unge, familieplejeafsnittet Lene Stokholm Dato: 12. oktober 2012 Overgrebspakken Socialministeriet

Læs mere

Beredskab Vedrørende vold og seksuelle overgreb mod børn og unge. Vejledning til alle medarbejdere og ledere, der arbejder med børn og unge i

Beredskab Vedrørende vold og seksuelle overgreb mod børn og unge. Vejledning til alle medarbejdere og ledere, der arbejder med børn og unge i Beredskab Vedrørende vold og seksuelle overgreb mod børn og unge Vejledning til alle medarbejdere og ledere, der arbejder med børn og unge i Indhold Indledning...3 Forebyggelse...4 Hvad er omsorgssvigt

Læs mere

- beredskab og handlevejledninger for ansatte i Viborg Kommune

- beredskab og handlevejledninger for ansatte i Viborg Kommune Denne pjece henvender sig til alle fagpersoner, der er i direkte kontakt med børn under 18 år. - beredskab og handlevejledninger for ansatte i Viborg Kommune Hvad er overgreb? Overgreb defineres i dette

Læs mere

Handleguide ved overgreb

Handleguide ved overgreb Handleguide ved overgreb Ishøj Kommune Handleguide ved overgreb 1 Denne pjece indeholder en handleguide til ansatte i Ishøj Kommunes skoler, dagtilbud og foreninger om hvordan overgreb mod børn og unge

Læs mere

De grønne pigespejdere 110/2012. De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold.

De grønne pigespejdere 110/2012. De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold. Voldspolitik De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold. Forord WAGGGS foretog i 2010 en medlemsundersøgelse, der viste, at vold mod piger

Læs mere

Beredskabet i Bornholms Regionskommune. Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge

Beredskabet i Bornholms Regionskommune. Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge Beredskabet i Bornholms Regionskommune Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge 8.30-8.45 Kaffe/ brød og velkomst og præsentation af formålet med dagen V/Vibeke Juel Blem 8.45-9.15 Hvad er

Læs mere

Tak til Socialstyrelsen for gennemlæsning og kommentering af underretningsguiden

Tak til Socialstyrelsen for gennemlæsning og kommentering af underretningsguiden Underretningsguide Hvad skal du gøre, når du får kendskab til eller grund til at antage, at et barn eller en ung udsættes for fysisk, psykisk eller seksuelt overgreb eller af andre grunde har behov for

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE BEREDSKABSPLAN VED OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE

ALLERØD KOMMUNE BEREDSKABSPLAN VED OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE ALLERØD KOMMUNE BEREDSKABSPLAN VED OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE Denne pjece indeholder en handleguide til ansatte i Allerød kommunes skoler, dagtilbud og foreninger om, hvordan overgreb og mistanke om overgreb

Læs mere

Handleguides til fagpersoner. - ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn

Handleguides til fagpersoner. - ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn Handleguides til fagpersoner - ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn Oktober 2013 Indhold Indledning... 3 Bekymring, mistanke og viden om overgreb... 4 Gode råd til samtalen

Læs mere

Vejledning vedrørende underretning om børn og unge

Vejledning vedrørende underretning om børn og unge Til fagprofessionelle Vejledning vedrørende underretning om børn og unge Hvad siger loven? Alle offentligt ansatte har skærpet underretningspligt (servicelovens 153). Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330

Læs mere

Hørsholm Kommune. Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb på børn

Hørsholm Kommune. Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb på børn Hørsholm Kommune Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb på børn 2013 1 Indholdsfortegnelse: Indledning.............................3 Forebyggelse...........................3 Bekymring mistanke

Læs mere

Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn

Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn Vi Vigtige telefonnummer: Familierådgivningen: 74 34 10 54 - Bed om akutvagten Uden for arbejdstid kontaktes politiet på 114. Politiet vil tilkalde

Læs mere

beredskabsplan for sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge

beredskabsplan for sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge beredskabsplan for sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge apr il 201 6 Beredskabsplanen er en del af: TIDE Indsatsmodellen i Forord Hvidovre Kommunes vision er, at uanset hvilke forudsætninger

Læs mere

ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn

ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE FEBRUAR OKTOBER 2013 2014 Handleguides til fagpersoner ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb

Læs mere

KOMMUNALT BEREDSKAB for sager med. Vold seksuelle overgreb mod børn og unge

KOMMUNALT BEREDSKAB for sager med. Vold seksuelle overgreb mod børn og unge KOMMUNALT BEREDSKAB for sager med & Vold seksuelle overgreb mod børn og unge Forord Roskilde Kommunes vision er, at alle børn og unge i Roskilde Kommune oplever, at de er en del af et fællesskab. Det betyder

Læs mere

Håndtering af sager med mistanke eller viden. om vold eller seksuelle krænkelser af børn og

Håndtering af sager med mistanke eller viden. om vold eller seksuelle krænkelser af børn og Håndtering af sager med mistanke eller viden om vold eller seksuelle krænkelser af børn og unge. Handlevejledning for medarbejdere i Ballerup Kommune Indhold Indledning... 3 Hvad er seksuelle overgreb

Læs mere

Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge

Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge Indholdsfortegnelse Målgruppe... 3 Formål... 3 Hvad er overgreb?... 3 Når børn begår overgreb mod andre børn... 4 Indholdet... 4 Loven... 5 Hvordan skal jeg

Læs mere

Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge

Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge Aabenraa kommunes koordinationsforum vedr. forebyggelse af og håndtering af vold og seksuelle

Læs mere

Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge

Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge Aabenraa kommunes koordinationsforum vedr. forebyggelse af og håndtering af vold og seksuelle

Læs mere

Inspirationsguide. Til arbejdet med primær forebyggelse af overgreb mod børn og unge. Center for Børn og Familie

Inspirationsguide. Til arbejdet med primær forebyggelse af overgreb mod børn og unge. Center for Børn og Familie Inspirationsguide Til arbejdet med primær forebyggelse af overgreb mod børn og unge Center for Børn og Familie Indhold Indledning... 3 Primær og sekundær forebyggelse... 3 Primær forebyggelse... 3 Forebyggelse

Læs mere

BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING

BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING kolding kommune 2014 OV1_Kvadrat_RØD Kort udgave af BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING til forebyggelse og håndtering af sager med mistanke og viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge 1 Forebyggelse

Læs mere

Beredskabsplan. i sager vedrørende seksuelle overgreb. Børne- Ungeforvaltningen. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund

Beredskabsplan. i sager vedrørende seksuelle overgreb. Børne- Ungeforvaltningen. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Børne- Ungeforvaltningen og Beredskabsplan i sager vedrørende seksuelle overgreb Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68

Læs mere

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Nordfyns Kommune har udarbejdet en Beredskabsplan til de ansatte til brug, hvis du i din arbejdsdag kommer i berøring med børn

Læs mere

Overgrebet begås af et barn/en unge på din institution: Nedskriv den konkrete viden. Henvend dig til ledelsen. Aftal med ledelsen

Overgrebet begås af et barn/en unge på din institution: Nedskriv den konkrete viden. Henvend dig til ledelsen. Aftal med ledelsen Leder konkret viden Overgrebet begås af et barn/en unge på din institution: Nedskriv den konkrete viden Henvend dig til ledelsen Skole-og dagtilbudschef Merethe Madsen tlf. 64 82 81 71 Aftal med ledelsen

Læs mere

Beredskab Handlemuligheder ved omsorgssvigt, fysiske og seksuelle overgreb

Beredskab Handlemuligheder ved omsorgssvigt, fysiske og seksuelle overgreb Beredskab Handlemuligheder ved omsorgssvigt, fysiske og seksuelle overgreb Vejledning til lærere, pædagoger og andre, der arbejder med børn og unge i Indhold Indledning... 3 Forebyggelse... 4 Hvad er omsorgssvigt

Læs mere

Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp

Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp Århus Kommune For yderligere information: Socialforvaltningen Sekretariatet Jægergården Værkmestergade 00 Århus C E-post: socialforvaltningen@aarhus.dk

Læs mere

Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb på børn i Distrikt Bremdal.

Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb på børn i Distrikt Bremdal. Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb på børn i Distrikt Bremdal. Bremdal Dagtilbud, SFO og Skole. Indledning Dette beredskabs- skriv retter sig mod alle medarbejdere og ledere ansat på Bremdal

Læs mere

En medarbejder henvender sig til dig på baggrund af a) egen oplevelse eller b) information fra andre. Bed medarbejderen nedskrive sin information

En medarbejder henvender sig til dig på baggrund af a) egen oplevelse eller b) information fra andre. Bed medarbejderen nedskrive sin information Leder konkret viden En medarbejder henvender sig til dig på baggrund af a) egen oplevelse eller b) information fra andre. Bed medarbejderen nedskrive sin information Indhent evt. mere viden i medarbejdergruppen

Læs mere

Handlevejledning ved bekymring, mistanke eller viden om overgreb mod børn og unge. (fysiske, psykiske, seksuelle overgreb)

Handlevejledning ved bekymring, mistanke eller viden om overgreb mod børn og unge. (fysiske, psykiske, seksuelle overgreb) Handlevejledning ved bekymring, mistanke eller viden om overgreb mod børn og unge (fysiske, psykiske, seksuelle overgreb) 1 FORORD... 3 OMSORGSSVIGTGRUPPEN... 4 KONTAKT... 4 DEFINITION AF BEKYMRING, MISTANKE

Læs mere

Handleguide. om underretninger

Handleguide. om underretninger Handleguide om underretninger Handleguide Om underretning til Familieafdelingen ved bekymring for et barns situation eller udvikling Indledning Formålet med denne handleguide er at sikre, at alle kender

Læs mere

ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn

ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn APRIL 2017 Handleguides til fagpersoner ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn Indhold Indledning 5 Bekymring,

Læs mere

Beredskab og Handlevejledning. Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge

Beredskab og Handlevejledning. Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge Beredskab og Handlevejledning Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge Forord Dette beredskab retter sig mod alle medarbejdere og ledere

Læs mere

Underretningsguide Hvis du bliver bekymret for et barn eller en ung

Underretningsguide Hvis du bliver bekymret for et barn eller en ung Underretningsguide Hvis du bliver bekymret for et barn eller en ung Indholdsfortegnelse 1. OM UNDERRETNINGSGUIDEN Indholdsfortegnelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret.2 Indledning... 3 Underretningsguidens

Læs mere

Retningslinier ved mistanke om seksuelle overgreb på børn i dagtilbud samt vejledning i, hvordan personalet skal forholde sig.

Retningslinier ved mistanke om seksuelle overgreb på børn i dagtilbud samt vejledning i, hvordan personalet skal forholde sig. 1 Retningslinier ved mistanke om seksuelle overgreb på børn i dagtilbud samt vejledning i, hvordan personalet skal forholde sig. Disse retningslinier gælder for den kommunale dagpleje, de kommunale daginstitutioner

Læs mere

Til forældre og borgere. Roskildemodellen. Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg

Til forældre og borgere. Roskildemodellen. Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg Til forældre og borgere Roskildemodellen Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg Indhold Forord Forord side 2 Roskildemodellen stiller skarpt på børn og unge side 3 At

Læs mere

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012 Kvalitetsstandard BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 11. oktober 2012 Acadre dok.: 141148-12 INDHOLD INDLEDNING 3 SERVICELOVENS

Læs mere

Underretninger er udtryk for omsorg

Underretninger er udtryk for omsorg Underretninger er udtryk for omsorg Som fagperson har du et særligt ansvar for at handle, når du er bekymret for et barn En underretning er udtryk for omsorg for et barn. Denne pjece er en del af en kampagne,

Læs mere

RETNINGSLINJER 13. JUNI Beskyttelse af børn. rødekors.dk

RETNINGSLINJER 13. JUNI Beskyttelse af børn. rødekors.dk RETNINGSLINJER 13. JUNI 2017 Beskyttelse af børn rødekors.dk INDHOLD 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Målgruppe... 4 1.4 Definition... 4 1.5 Grundlæggende principper for beskyttelse

Læs mere

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar.

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar. Voldspolitik Indledning En voldspolitik på arbejdspladsen kan være med til at skabe synlighed, ensartethed og kontinuitet i arbejdet med at forebygge vold og trusler om vold. Voldspolitikken, og den tilhørende

Læs mere

En tryghedsvejledning til ledere i Det Danske Spejderkorps

En tryghedsvejledning til ledere i Det Danske Spejderkorps Trygge rammer for børn og unge En tryghedsvejledning til ledere i Det Danske Spejderkorps Introduktion Tryghed er en forudsætning for den udvikling, der er formålet med spejder. Denne vejledning er derfor

Læs mere

DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN

DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN 1. AUGUST 2017 DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN ARBEJDSGRUPPEN VEDR. TVÆRFAGLIG SAMARBEJDSMODEL 1 1. Indledning

Læs mere

Beredskabsplan ved overgreb mod børn og unge

Beredskabsplan ved overgreb mod børn og unge Beredskabsplan ved overgreb mod børn og unge Indhold Indhold...2 1. Indledning...3 2. Definitioner på seksuelle overgreb, fysisk og psykisk vold...4 3. Tidlig forebyggelse og opsporing...5 4. Bekymring...7

Læs mere

Refleksionsspørgsmål

Refleksionsspørgsmål Refleksion Refleksionsspørgsmålene sætter fokus på, hvad I ved om forebyggelse og tidlig opsporing af overgreb, hvordan I forholder jer til emnet, hvordan I taler om det, og hvad I gør ved det. Nogle arbejdspladser

Læs mere

Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder

Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret 2011 Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder Forord 3 Formål og værdier 4 Netværksmødet 5 Børn og unge med særlige behov

Læs mere

Politik til forebyggelse og opsporing af overgreb mod børn i de undertegnede private institutioner, som alle ligger i Kolding Kommune.

Politik til forebyggelse og opsporing af overgreb mod børn i de undertegnede private institutioner, som alle ligger i Kolding Kommune. Politik til forebyggelse og opsporing af overgreb mod børn i de undertegnede private institutioner, som alle ligger i Kolding Kommune. INDLEDNING I oktober 2013 kom der en lovgivningsændring, der kaldes

Læs mere

SISO 2011. v. Anne Melchior Hansen, faglig leder SISO ame@servicestyrelsen.dk tlf. 51378304

SISO 2011. v. Anne Melchior Hansen, faglig leder SISO ame@servicestyrelsen.dk tlf. 51378304 Kommunernes rolle i det koordinerende myndighedsarbejde. Barnets reform og kommunernes beredskabsarbejde vedr. koordineret håndtering af sager, hvor børn udsættes for vold og seksuelle overgreb. SISO 2011

Læs mere

KOMMUNALT BEREDSKAB for sager med. Vold & seksuelle overgreb mod børn og unge

KOMMUNALT BEREDSKAB for sager med. Vold & seksuelle overgreb mod børn og unge KOMMUNALT BEREDSKAB for sager med Vold & seksuelle overgreb mod børn og unge Forord Roskilde Kommunes vision er, at alle børn og unge i Roskilde Kommune oplever, at de er en del af et fællesskab. Det betyder

Læs mere

Vi har forståelse for at alle har forskellige grænser, men samtidig har alle medarbejdere et ansvar ift. at understøtte seksualundervisningen.

Vi har forståelse for at alle har forskellige grænser, men samtidig har alle medarbejdere et ansvar ift. at understøtte seksualundervisningen. Værdier/Visioner Seksualitet er en integreret del af alle mennesker. Som mennesker har vi et grundlæggende behov for nære relationer, kontakt, varme, intimitet og seksualitet, uanset om vi lever med eller

Læs mere

Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge

Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge Indholdsfortegnelse Målgruppe... 3 Formål... 3 Indholdet... 3 Loven... 3 Hvordan skal jeg forholde mig?... 4 Underretningen... 5 Min rolle som fagperson...

Læs mere

Handleplan Seksuelle overgreb mod børn

Handleplan Seksuelle overgreb mod børn Handleplan Seksuelle overgreb mod børn 2 Indhold 1. Indholdet af Vejle Kommunes handleplan... 5 2. Forebyggelse... 6 3. Er der mistanke om seksuelt overgreb?. 7 4. Hvis mistanken retter sig mod barnets

Læs mere

Seksuelle krænkelser og vold mod børn og unge i Esbjerg Kommune. Sådan handler Familierådgivningen

Seksuelle krænkelser og vold mod børn og unge i Esbjerg Kommune. Sådan handler Familierådgivningen Seksuelle krænkelser og vold mod børn og unge i Esbjerg Kommune Sådan handler Familierådgivningen Procedurer og retningslinjer for Familierådgivningens håndtering af sager med mistanke eller viden om seksuelle

Læs mere

HANDLEGUIDE. om underretninger

HANDLEGUIDE. om underretninger HANDLEGUIDE om underretninger 1 INDHOLD Indledning... 3 Underretningspligten... 4 Øjeblikkelig underretningspligt... 4 Handleveje ved overvejelse om underretning... 5 Hvad skal en underretning indeholde?...

Læs mere

OPLÆG FOR LÆR FOR LIVET JANUSCENTRET. Børn og unge, der kan være seksuelt grænseoverskridende 17 SEPTEMBER 2017 VANESSA A.

OPLÆG FOR LÆR FOR LIVET JANUSCENTRET. Børn og unge, der kan være seksuelt grænseoverskridende 17 SEPTEMBER 2017 VANESSA A. OPLÆG FOR LÆR FOR LIVET 17 SEPTEMBER 2017 VANESSA A. SCHMIDT-RASMUSSEN JANUSCENTRET Børn og unge, der kan være seksuelt grænseoverskridende JANUSCENTRETS FORMÅL Vidensformidling om børn og unge med bekymrende

Læs mere

Voldspolitik Korskildeskolen

Voldspolitik Korskildeskolen Voldspolitik Korskildeskolen 1 Korskildeskolens voldspolitik Sådan håndterer vi vold, trusler om vold og voldsomme hændelser Indledning Korskildeskolen ønsker med denne politik at gøre det klart, at vi

Læs mere

Skabelon for standard for sagsbehandling

Skabelon for standard for sagsbehandling Skabelon for standard for sagsbehandling Standard for sagsbehandling vedrørende: Den tidlige indsats, herunder hvordan kommunen sikre, at skoler, dagtilbud m.v. foretager de nødvendige underretninger,

Læs mere

HVIS DIT BARN SKAL I ET BØRNEHUS

HVIS DIT BARN SKAL I ET BØRNEHUS HVIS DIT BARN SKAL I ET BØRNEHUS HVIS DIT BARN SKAL I ET BØRNEHUS DENNE PJECE GIVER ET OVER BLIK OVER, HVAD DU SOM PÅRØRENDE KAN FORVENTE DIG, NÅR DIT BARN SKAL UDREDES I ET BØRNEHUS. Børnehusets opgave

Læs mere

Korskildeskolens voldspolitik

Korskildeskolens voldspolitik Korskildeskolens voldspolitik 1 Indledning Korskildeskolen ønsker med denne politik at gøre det klart, at vi ikke under nogen omstændigheder accepterer vold, trusler om vold, chikane eller krænkelser overfor

Læs mere

Børnehuset Babuska. Forebyggelse af overgreb på børn

Børnehuset Babuska. Forebyggelse af overgreb på børn Skanderborg marts 2014 Børnehuset Babuska Forebyggelse af overgreb på børn Der indhentes en børneattest på alle fastansatte medarbejdere samt løst tilknyttet pædagogisk personale. I Børnehuset Babuska

Læs mere

Oplæg 7. april 2011. Lars Traugott-Olsen. 7. april 2011 Lars Traugott-Olsen

Oplæg 7. april 2011. Lars Traugott-Olsen. 7. april 2011 Lars Traugott-Olsen Oplæg 7. april 2011 Lars Traugott-Olsen Hvad gennemgår vi? Den skærpede underretningspligt i SEL 153 SSD-samarbejdet i SEL 49a Hvis vi når det et par udvalgte ændringer fra Barnets Reform Hovedtræk af

Læs mere

Sammen kan vi gøre en forskel. Rådgivningsteam Nord

Sammen kan vi gøre en forskel. Rådgivningsteam Nord Sammen kan vi gøre en forskel Rådgivningsteam Nord Alle har et ansvar for at vores børn og unge i Haderslev trives. Vi har alle en forpligtelse til at reagere hvis vi ser et barn, en ung eller en familie

Læs mere

Nordisk Familieterapikongres

Nordisk Familieterapikongres Nordisk Familieterapikongres Familieterapeutiske udfordringer i arbejde med børn og unge, der har seksuelt krænket et andet barn i familien. Børn og seksualitet Baggrundsfaktorer for krænkelser Reaktioner

Læs mere

Voldspolitik. Kobberbakkeskolen

Voldspolitik. Kobberbakkeskolen Kobberbakkeskolen Telefon 5588 8200 kobberbakkeskolen@naestved.dk www.kobberbakkeskolen.dk Voldspolitik Kobberbakkeskolen Kobberbakkeskolens voldspolitik Sådan håndterer vi vold, trusler om vold og voldsomme

Læs mere

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr.

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr. Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel trin for trin. 1 Indhold NÅR ET BARN MISTRIVES...3 REGLER FOR UNDERRETNINGSPLIGT...4 HVAD GØR JEG VED MISTANKE OM MISTRIVSEL?...5 TRIN 1: KONTAKT TIL LEDER

Læs mere

RAPPORT. Beredskabsplan ved mistanke om overgreb mod børn og unge

RAPPORT. Beredskabsplan ved mistanke om overgreb mod børn og unge RAPPORT Beredskabsplan ved mistanke om overgreb mod børn og unge Foto: 2/12 Indholdsfortegnelse Indledning...4 Hvad er seksuelle overgreb og vold?...5 Strafferetslige bestemmelser...5 Tidlig opsporing...5

Læs mere

Seksualpolitik - Plan for forebyggelse af seksuelle overgreb

Seksualpolitik - Plan for forebyggelse af seksuelle overgreb Seksualpolitik - Plan for forebyggelse af seksuelle overgreb Baggrund for en nedskrevet seksulpolitik Børnene og de unge på Sølyst har sammenlignet med andre børn og unge - haft en vanskelig livssituation

Læs mere

Ballerupmodellen. Den foregribende indsats over for risikobørn og unge

Ballerupmodellen. Den foregribende indsats over for risikobørn og unge Ballerupmodellen Den foregribende indsats over for risikobørn og unge Indhold Ballerupmodellen 03 Risikobørn/unge hvem er de? 04 Ballerupmodellens proces 06 Systematiseret observation 07 De tværfaglige

Læs mere

Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Christina Bundgaard/ Ane Løfstrøm Eriksen

Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Christina Bundgaard/ Ane Løfstrøm Eriksen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Specialområdet NOTAT Aftaleforum Børn med behov for en samlet social og undervisningsmæssig indsats skal mødes af én kommune, der - med barnet i centrum-

Læs mere

TIDLIG OPSPORING AF UDSATTE O-3 ÅRIGE BØRN I ALMENOMRÅDET

TIDLIG OPSPORING AF UDSATTE O-3 ÅRIGE BØRN I ALMENOMRÅDET TIDLIG OPSPORING AF UDSATTE O-3 ÅRIGE BØRN I ALMENOMRÅDET Centrale forældrefunktioner Risikofaktorer og risikoadfærd Tidlige tegn på mistrivsel At dele bekymring med forældre Perspektiver ved bekymring

Læs mere

Underretningspligt. Hvornår Hvordan og hvorfor?

Underretningspligt. Hvornår Hvordan og hvorfor? Underretningspligt Hvornår Hvordan og hvorfor? Hvem skal underrette: Almindelig underretningspligt (servicelovens 154) : Omfatter alle privat personer som får kendskab til, at et barn/en ung udsættes for

Læs mere

Adresse: Henrik Pontoppidans Vej 8, 2200 Københavns N/Milnersvej 35b, 3400 Hillerød Telefon: 33 17 30 30 Mail: boernehushovedstaden@sof.kk.

Adresse: Henrik Pontoppidans Vej 8, 2200 Københavns N/Milnersvej 35b, 3400 Hillerød Telefon: 33 17 30 30 Mail: boernehushovedstaden@sof.kk. Adresse: Henrik Pontoppidans Vej 8, 2200 Københavns N/Milnersvej 35b, 3400 Hillerød Telefon: 33 17 30 30 Mail: boernehushovedstaden@sof.kk.dk Hjemmeside: www.boernehuse.dk/hovedstaden Leder Pernille P.

Læs mere

UNDERRETNINGSGUIDE FREDENSBORG KOMMUNE

UNDERRETNINGSGUIDE FREDENSBORG KOMMUNE UNDERRETNINGSGUIDE FREDENSBORG KOMMUNE Til brug for offentligt ansatte og andre med særlige ansvar over for børn og unge. Når du under dit arbejde får kendskab til forhold, der giver formodning om, at

Læs mere

Standard for Familieafdelingens håndtering af underretninger:

Standard for Familieafdelingens håndtering af underretninger: Standard for Familieafdelingens håndtering af underretninger: 1. Indledning Dette notat indeholder en beskrivelse af hvordan Familieafdelingen håndterer underretninger. Notatet beskriver, at en underretning

Læs mere

Børne- og Ungeområdets Beredskabsplan ved overgreb mod Børn og Unge

Børne- og Ungeområdets Beredskabsplan ved overgreb mod Børn og Unge Børne- og Ungeområdets Beredskabsplan ved overgreb mod Børn og Unge December 2014 Indhold 1. Indledning...3 2. Definitioner på seksuelle overgreb, fysisk og psykisk vold...4 2.1. Definition af seksuelle

Læs mere

Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge

Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge Indholdsfortegnelse Målgruppe... 3 Indholdet... 3 Formål... 3 Hvad er overgreb?... 3 Når børn udviser grænseoverskridende adfærd overfor andre børn... 4 Hvordan

Læs mere

Bedre Tværfaglig Indsats. -kort fortalt

Bedre Tværfaglig Indsats. -kort fortalt Bedre Tværfaglig Indsats -kort fortalt Om pjecen Denne pjece giver en kort introduktion til den samarbejdsmodel kaldet Bedre Tværfaglig Indsats, som skal styrke en helhedsorienteret og tidlig indsats overfor

Læs mere

Dialogmøde. I denne pjece forklares hvad et dialogmøde er, hvem der kan indkaldes, hvornår der kan indkaldes til dialogmøde og hvordan der indkaldes.

Dialogmøde. I denne pjece forklares hvad et dialogmøde er, hvem der kan indkaldes, hvornår der kan indkaldes til dialogmøde og hvordan der indkaldes. Dialogmøde. Indledning: Forskning viser, at jo tidligere, der sættes ind, når et barn eller en ung mistrives, jo mere effektfuld bliver indsatsten. Forskning viser også, at inddragelsen af andre faggrupper,

Læs mere

Forebyggelse af seksuelle overgreb mod døgnanbragte børn og unge - hvordan skaber vi trygge og sikre udviklingsmiljøer?

Forebyggelse af seksuelle overgreb mod døgnanbragte børn og unge - hvordan skaber vi trygge og sikre udviklingsmiljøer? Forebyggelse af seksuelle overgreb mod døgnanbragte børn og unge - hvordan skaber vi trygge og sikre udviklingsmiljøer? Merete Bonde Jørgensen og Anette Hammershøi, SISO SISO Sociale Indsatser ved Seksuelle

Læs mere

VOLDSPOLITIK RISSKOV SKOLE

VOLDSPOLITIK RISSKOV SKOLE VOLDSPOLITIK Formål: - At give redskaber til at håndtere situationer, hvori vold indgår - At give optimal støtte i en akut situation - At bakke op efterfølgende, hvis en medarbejder har været udsat for

Læs mere

Retningslinje. for håndtering af bekymrende fravær

Retningslinje. for håndtering af bekymrende fravær Retningslinje for håndtering af bekymrende fravær Forskning viser, at uddannelse er en af de vigtigste parametre i forhold til at sikre alle lige muligheder i voksenlivet. Ud fra et princip om tidlig

Læs mere

Vejledning til Dialogmøde.

Vejledning til Dialogmøde. Vejledning til Dialogmøde. Indledning: Forskning viser, at jo tidligere, der sættes ind, når et barn eller en ung mistrives, jo mere effektfuld bliver indsatsten. Forskning viser også, at inddragelsen

Læs mere

Beredskabsplan. for Herlev Kommune, når der er mistanke om vold eller seksuelle overgreb på børn eller unge.

Beredskabsplan. for Herlev Kommune, når der er mistanke om vold eller seksuelle overgreb på børn eller unge. Beredskabsplan for Herlev Kommune, når der er mistanke om vold eller seksuelle overgreb på børn eller unge. Procedurer i forvaltningen 1. Underretningen drøftes altid med Socialfaglig konsulent eller Socialfaglig

Læs mere

Beredskabsplan vedr. seksuelt misbrug/vold mod børn

Beredskabsplan vedr. seksuelt misbrug/vold mod børn Beredskabsplan vedr. seksuelt misbrug/vold mod børn Medarbejdere i skoler, dag- og døgninstitutioner samt medarbejdere i kommunens øvrige tilbud til børn og unge. Planen henvender sig til medarbejdere

Læs mere

Lokal beredskabsplan for forebyggelse, tidlig opsporing og håndtering af vold og seksuelle overgreb mod børn. Daginstitutionen Møllehaven

Lokal beredskabsplan for forebyggelse, tidlig opsporing og håndtering af vold og seksuelle overgreb mod børn. Daginstitutionen Møllehaven Lokal beredskabsplan for forebyggelse, tidlig opsporing og håndtering af vold og seksuelle overgreb mod børn. Daginstitutionen Møllehaven Greve Kommune September 2015 Revideres september 2018 1 Indhold

Læs mere

UDVIKLINGS HJULET. Fokus på forebyggelse af seksuelle overgreb mod døgnanbragte børn og unge

UDVIKLINGS HJULET. Fokus på forebyggelse af seksuelle overgreb mod døgnanbragte børn og unge UDVIKLINGS HJULET Fokus på forebyggelse af seksuelle overgreb mod døgnanbragte børn og unge UDVIKLINGSHJULET Fokus på forebyggelse af seksuelle overgreb mod døgnanbragte børn og unge Usikkerhed og tvivl

Læs mere

En beredskabsplan til ansatte ved mistanke om overgreb på børn og unge i alderen 0-18 år.

En beredskabsplan til ansatte ved mistanke om overgreb på børn og unge i alderen 0-18 år. I barnets tarv En beredskabsplan til ansatte ved mistanke om overgreb på børn og unge i alderen 0-18 år. 2 Forord Ved satspuljeforhandlingerne for 2013 til 2016 er der afsat 268 mio. til Overgrebspakken

Læs mere

Børn krænker børn, version maj Handleguide Ved mistanke om seksuelt krænkende adfærd fra barn til barn

Børn krænker børn, version maj Handleguide Ved mistanke om seksuelt krænkende adfærd fra barn til barn Handleguide Ved mistanke om seksuelt krænkende adfærd fra barn til barn Indledning Formålet med denne handleguide er at sikre, at alle kender procedurer og regler ved mistanke om seksuelle overgreb mod

Læs mere

Beredskabsplan Oktober 2015

Beredskabsplan Oktober 2015 Beredskabsplan Oktober 2015 - procedure og vejledningsmateriale til forebyggelse og håndtering af sager om overgreb mod børn og unge Indledning Som voksne har vi ansvar for at beskytte børn og unge, både

Læs mere

Standarder for sagsbehandlingen vedrørende tidlig indsats i forhold til børn og unge med behov for særlig støtte

Standarder for sagsbehandlingen vedrørende tidlig indsats i forhold til børn og unge med behov for særlig støtte Standarder for sagsbehandlingen vedrørende tidlig indsats i forhold til børn og unge med behov for særlig støtte Politisk målsætning vedr. tidlig indsats i forhold til børn og unge med behov for særlig

Læs mere

Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder

Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder Vejledning i at holde netværksmøder - Til medarbejdere, der arbejder med børn og unge i Høje-Taastrup Kommune Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder Netværksmødet Denne vejledning er

Læs mere

Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere, forebygge og håndtere vold, mobning og chikane.

Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere, forebygge og håndtere vold, mobning og chikane. N O T A T Intern udvikling og Personale Team Udvikling Telefon 99 74 16 54 E-post marianne.dahl@rksk.dk Dato 1. marts 2010 Sagsnummer 2009061821A Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere,

Læs mere

Forskningsnetværket om seksuelle overgreb mod børn

Forskningsnetværket om seksuelle overgreb mod børn Forskningsnetværket om seksuelle overgreb mod børn Vicestatsadvokat Michael Møller Hansen Statsadvokaten for Nord- og Østjylland og Kriminalassistent Gitte Christensen Østjyllands Politi Det tværfaglige

Læs mere

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 Kvalitetsstandard BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. marts 2014 Acadre 13/7590 Indledning Denne kvalitetsstandard

Læs mere