Håndtering af sager med mistanke eller viden. om vold eller seksuelle krænkelser af børn og

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Håndtering af sager med mistanke eller viden. om vold eller seksuelle krænkelser af børn og"

Transkript

1 Håndtering af sager med mistanke eller viden om vold eller seksuelle krænkelser af børn og unge. Handlevejledning for medarbejdere i Ballerup Kommune

2 Indhold Indledning... 3 Hvad er seksuelle overgreb og vold?... 4 Hvad er forskellen på bekymring, mistanke eller viden?... 6 Handlevejledning ved bekymring eller konkret mistanke/viden om overgreb Handlevejledning hvis der opstår bekymring for et muligt overgreb Handlevejledning hvis mistanken/viden retter sig mod en voksen Handlevejledning hvis mistanken/viden retter sig mod et barn under 15 år Hvis mistanken retter sig mod en medarbejder i Ballerup Kommune Hvad gør Center for Børne- og Ungerådgivning? Underretninger Samtale med barnet/den unge Børnehuset og politiet Pressehåndtering Sikkerhed for medarbejderne Rådgivning Mere viden... 17

3 Indledning I Ballerup Kommune skal alle børn kunne føle sig trygge og opleve, at eventuelle tegn på mistrivsel bliver taget alvorligt og fulgt op. Dette hæfte indeholder Ballerup Kommunes handlevejledninger i forbindelse med mistanke om, at børn og unge i alderen 0-18 år har været udsat for overgreb. Overgreb omfatter i denne forbindelse såvel seksuelle overgreb som fysisk og psykisk vold. Handlevejledningerne henvender sig til alle professionelle, der i deres arbejde har kontakt med børn og unge under 18 år. Det gælder både ledere og ansatte i dagtilbud, skoler, BFO er, klubber, sundhedsplejen, myndighedsrådgivere, pædagogisk psykologisk rådgivning, behandlingstilbud til børn og unge og deres familier, den kommunale tandpleje, døgninstitutioner, socialpædagogiske opholdssteder, plejefamilier og andre, der er i kontakt med børn og unge. I forbindelse med vedtagelsen af Barnets Reform i 2011, blev kommunernes ansvar ved mistanke om overgreb mod børn og unge skærpet. Det er således vigtigt at kende kommunens retningslinjer, og ikke mindst at reagere hurtigt og tidligt. Med beredskabsplanen er det ønsket, at alle ansatte, som arbejder direkte med børn og unge, kender handlemuligheder og handlepligt ved vold og seksuelle overgreb. I Ballerup Kommune er det Center for Børne- og Ungerådgivning, der har ansvaret for myndigheds- og rådgivningsopgaver i forhold til familier med børn og/eller unge med særlige behov. Beredskabet er opdelt således, at den første del omhandler viden om overgreb og vold. Dernæst er der handlevejledninger til medarbejdere og ledere, hvis man får mistanke eller konkret viden om overgreb på et barn/en ung. Efterfølgende kan du finde relevant viden om underretninger, bekymringsgrader m.v. Handlevejledningerne på side 8-12 er opdelt således: Bekymring om overgreb Mistanke/viden om overgreb begået af en voksen Mistanke/viden om overgreb begået af et andet barn Mistanke/viden om overgreb begået af en medarbejder Ballerup 2017 Godkendt af Børne- og Skoleudvalget

4 Hvad er seksuelle overgreb og vold? For at kunne observere og reagere på viden eller mistanke om vold og seksuelle overgreb, er det vigtigt at definere, hvad der forstås ved vold og seksuelle overgreb. Vold er en handling eller trussel, der - uanset formål - er egnet til eller krænker en anden persons integritet, eller som skræmmer, smerter eller skader personen - uanset om personen er et barn eller en voksen. Volden kan have samme effekt på andre personer, der overværer eller overhører handlingen. Volden kan både være en bevidst handling eller en handling, der sker i affekt. Handlingen overskrider endvidere samfundets love og normer. 1 Uanset typen af vold/overgreb, der begås mod et barn, så er der tale om, at barnet/den unge udsættes for en adfærd fra forældrene eller andre, som er ødelæggende for eller forhindrer udviklingen af et positivt selvbillede hos barnet/den unge. Enhver form for vold/overgreb bringer barnets/den unges udvikling og sundhed i fare. Vold/overgreb er udtryk for, at barnet/den unge ikke frivilligt indgår i den handling, der begås. Psykisk vold kan beskrives som følelsesmæssig afvisning, trusler om at blive forladt, trusler om straf, indespærring eller andet tilsvarende, eller om generel nedværdigende behandling. Manglende stimulering og at forhindre børns skolegang er ligeledes eksempler på psykisk vold. Der kan også være tale om egentlig vanrøgt, hvor barnet efterlades uden pasning, ikke får fysisk omsorg, undersøgelser i almen praksis, tandeftersyn og/eller sundhedspleje udelades, eller at barnet gentagende gange ikke bliver afhentet indenfor institutionens åbningstid. Vold mellem forældre og vold mod søskende, er også at henregne til psykisk vold. Fysisk vold kan beskrives som korporlig afstraffelse, slag eller anden form for straf, hvor barnet/den unge rammes direkte på kroppen. Det skal understreges, at vold mellem forældre eller mod søskende også skal opfattes som vold. Seksuelle overgreb/vold kan beskrives som hændelser, hvor barnets tillid udnyttes til at tilfredsstille den voksnes seksuelle behov. Seksuelle overgreb indbefatter samleje, anden kønslig omgang end samleje og blufærdighedskrænkelse i strafferetslig forstand. Seksuelle overgreb involverer meget ofte også både psykisk og fysisk vold. Seksuelle krænkelser begået af et barn under 15 år Børn under 15 år kan også begå overgreb og udsætte et andet barn for en grænseoverskridende adfærd. Enten i form af et egentligt voldeligt eller seksuelt overgreb, eller en påfaldende aggressiv eller seksualiserende adfærd. Overgreb begået af børn er ikke strafbare, fordi barnet er under den kriminelle lavalder, men man bør være opmærksom på, at de kan have alvorlige konsekvenser for det barn, der udsættes for overgrebene. Derfor bør der handles ligeså alvorligt på disse hændelser som i de situationer, hvor overgrebene kan føre til straf. For ikke at stigmatisere børn og unge unødigt, er det samtidig vigtigt at have øje for, hvornår noget reelt er et overgreb eller mistanke herom, hvornår noget er mere en pædagogisk end en forvaltningsmæssig 1 Kilde: Socialstyrelsens formulering:

5 opgave, hvornår noget sker i ufrivillighed, og hvornår handlingerne er af en karakter, så Center for Børne- og Ungerådgivning bør underrettes. Samtidig skal der også være fokus på, at det barn, som har foretaget en sådan handling, også er et barn, der kan have behov for særlig støtte. Strafferetslige bestemmelser Når et barn udsættes for fysisk eller psykisk vold, er der tale om, at barnet/den unge ufrivilligt udsættes for en adfærd fra forældrene eller andre omsorgsgivere, som kan bringe barnets sundhed, udvikling og trivsel i fare. Strafferetligt er vold opdelt i en række kategorier af strafbare handlinger med beskrivelse af strafferammer, jf. følgende paragraffer: 244, 245 og 246. Den strafferetslige definition af seksuelle overgreb findes i straffelovens kapital 23 og 24 og omhandler bl.a. 210, 216, 222 og 230 Link til straffelovens kapitel: Hvis der opstår tvivl kan Center for Børne- og Ungerådgivning altid kontaktes på vagttelefon:

6 Hvad er forskellen på bekymring, mistanke eller viden? Graden af viden vil have betydning for, hvordan man som fagperson skal agere, når man får kendskab til eller mistanke om overgreb mod børn og unge. Man kan skelne mellem tre typer af viden. BEKYMRING MISTANKE VIDEN En bekymring er en diffus oplevelse af, at der er noget galt med et barn eller i dets familie. Her er ikke tale om, at man har konkret viden om en konkret handling begået af en bestemt person. Bekymringen alene bør derfor i første omgang føre til observation af barnet/den unge i en periode og evt. samtale med forældrene, med mindre bekymringen går på, om forældrene begår overgreb (fysisk, psykisk eller seksuelt) mod barnet/den unge. Mistanke forstås som mere end blot en bekymring. Mistanken handler fx om, at barnet / den unge har været udsat for en seksuel grænseoverskridende adfærd eller fysisk eller psykisk voldelig handling fra enten en voksen eller et andet barn. Mistanken kan opstå på baggrund af en nærmere observation af barnet, barnets egne udsagn om hændelser, der har fundet sted, udsagn fra andre, eller oplysninger man har fået fra anden side. Konkret viden handler om de situationer, hvor et barn har været udsat for en konkret handling i form af overgreb fysisk, psykisk eller seksuelt, begået af en eller flere personer. Denne viden kan komme fra udsagn fra barnet/den unge selv, fra vidner eller fra tilståelse fra den person, som har udsat barnet eller den unge for overgreb.

7 Handlevejledning ved bekymring eller konkret mistanke/viden om overgreb I det følgende finder du handlevejledninger for, hvordan du skal handle ved bekymring, mistanke eller viden om overgreb. Eftersom handlingerne i forbindelse med både mistanke og viden er de samme, slås de to begreber sammen til mistanke/viden. Afsnittet om konkret mistanke/viden er opdelt efter, hvem mistanken eller viden om retter sig mod. Når du skal handle forskelligt, skyldes det, at der er mange forskellige hensyn at tage afhængigt af, om et overgreb er begået af fx en pædagog, et familiemedlem, et andet barn mv. Vigtigt i denne sammenhæng er politiets opklaringsmuligheder og forældrenes tidlige inddragelse på en hensigtsmæssig måde. Handlevejledningerne er delt op således: Bekymring for overgreb Og hvis din mistanke/viden retter sig imod: 2.0 En voksen. Det kan være en person uden for barnet/den unges bopæl, familie eller ikke nogen bestemt Et andet barn under 15 år En medarbejder fra Ballerup Kommune

8 1.0. Handlevejledning hvis der opstår bekymring for et muligt overgreb a. Hvad er medarbejderens opgave ved bekymring? Drøft bekymringen med nærmeste leder. Observér barnet over en periode. Involver forældrene, hvis ikke der er mistanke om, at de kan være involveret. Aftal en periode for observation og opfølgning med nærmeste leder. b. Hvad er lederens opgave ved bekymring? Drøft bekymringen med medarbejderen og inddragelse af forældrene Følg op på medarbejderens observationer. Hvis bekymringen består, overvej inddragelse af PPR og/eller distriktets forebyggende socialrådgiver. c. Samarbejde med forældrene Forældrene skal inddrages så snart der opstår en bekymring. Dog ikke hvis bekymringen handler om, at de kan være involveret Aftal perioden for observationerne, og hvornår der følges op på dem Giv forældrene mulighed for at mødes med den forebyggende socialrådgiver. d. Hvad er Center for Børne- og Ungerådgivnings rolle? PPR kan kontaktes for vejledning om pædagogiske indsatser og observationer. Den forebyggende socialrådgiver i distriktet kan altid kontaktes ved den mindste bekymring.

9 2.0 - Handlevejledning hvis mistanken/viden retter sig mod en voksen a. Hvad er medarbejderens opgaver, hvis mistanken/viden retter sig mod en voksen? NB. hvis mistanken mod en medarbejder i Ballerup Kommune er der særskilte retningslinjer, jf. side 13. Tal ikke med forældre eller stedforældre om overgrebet såfremt mistanken/viden retter sig mod dem. Tal ikke om mistanken med nogen, der ikke er involveret i sagen. Dette gælder også dine kollegaer. Vær opmærksom på den personlige underretningspligt, jf. 14 om underretninger. Gå til den nærmeste leder og drøft din mistanke/viden igennem. Nedskriv hvilke tegn, signaler eller hændelser, der ligger til grund for mistanken/viden. Undgå at tolke på beskrivelserne. Det er vigtigt, at man skriver ned, så nøjagtigt som muligt, hvad man har observeret, fået at vide og hvad man selv har spurgt om. Forsøg ikke selv at komme til bunds i sagen. Lyt til barnet/den unge, spørg åbent og nysgerrigt uden at lægge barnet/den unge ord i munden. Undgå at udspørge eller afhøre barnet/den unge. Vis omsorg for barnet/den unge, som normalt ikke må modtage psykologisk behandling, før en eventuel (video)afhøring er afsluttet. Fasthold en normal hverdag for barnet/den unge. Tryghed og forudsigelighed er vigtig i en utryg og kaotisk situation. b. Hvad er lederens opgaver, hvis mistanken/viden retter sig mod en voksen? NB. hvis mistanken mod en medarbejder i Ballerup Kommune er der særskilte retningslinjer, jf. side 13 Tal ikke med forældre eller stedforældre om overgrebet såfremt mistanken/viden retter sig mod dem. Foretag underretning til hovedpostkassen i Center for Børne- og Ungerådgivning, jf. side 14 om underretninger. Mail: / vagttelefon: Hvis der opstår tvivl, kan Center for Børne- og Ungerådgivning altid kontaktes. Hvis det er uden for normal arbejdstid kontaktes den sociale døgnvagt ved at ringe til Vestegnens Politi på telefon De sørger for videreformidling af henvendelsen til den sociale døgnvagt. Indholdet i underretningen skal være konkret og objektivt beskrevet. På side 14 kan du se mere om hvilke oplysninger Center for Børne- og Ungerådgivningen har behov for.

10 Hvis forælderens relation til personen, som har begået overgrebet, er så nær, at denne viden kan skade barnet/den unge eller påvirke efterforskningen, skal lederen kontakte Center for Børne- og Ungerådgivningen for at afklare, hvornår, hvordan og af hvem forældrene skal orienteres. Der kan være tilfælde, hvor det vil være relevant, at du sammen med en repræsentant fra Center for Børne- og Ungerådgivning orienterer forældrene. Dette gælder kun såfremt de ikke har begået overgrebet. Aftal i samarbejde med Center for Børne- og Ungerådgivning, hvad dit næste skridt skal være. c. Samarbejde med forældrene I den indledende fase skal der tages stilling til forældrenes inddragelse, alt efter hvorvidt mistanken/viden retter sig mod dem. Når Center for Børne- og Ungerådgivning har forholdt sig til indholdet i underretningen baseret på mistanke/viden om overgreb, skal forældrene inddrages, så de medvirker til at skabe sikkerhed for barnet/den unge. Forældrene skal involveres og have mulighed for at få vejledning i, hvordan de bedst muligt kan støtte deres barn og reagere hensigtsmæssigt på barnets/den unges signaler og adfærd. d. Hvad er Center for Børne- og Ungerådgivnings rolle? Center for Børne- og Ungerådgivning tager sig af de videre skridt, herunder eventuel politianmeldelse, når der er modtaget en underretning. Center for Børne- og Ungerådgivning skal samtidig, inden for 24 timer, foretage en yderligere vurdering af barnets/den unges evt. akutte sikkerhedsbehov. Center for Børne- og Ungerådgivning udarbejder en midlertidig plan, for arbejdet med sikkerhed for barnet/den unge, og gennemgår denne med forældrene og skolen eller dagtilbuddet. Center for Børne- og Ungerådgivning kontakter Børnehuset Hovedstaden, såfremt vurderingen peger på, at der skal iværksættes et forløb i dette regi, samtidig med at der foretages en børnefaglig undersøgelse eller et tillæg til den eksisterende.

11 3.0 - Handlevejledning hvis mistanken/viden retter sig mod et barn under 15 år a. Hvad er medarbejderens opgaver, hvis mistanken retter sig mod et andet barn? Gå til den nærmeste leder og drøft mistanken igennem. Nedskriv hvilke tegn, signaler eller hændelser, der ligger til grund for mistanken. Undgå at tolke på beskrivelserne. Det er vigtigt, at man skriver ned, så nøjagtigt som muligt, hvad man har observeret, fået at vide og, hvad man selv har spurgt om. Forsøg ikke selv at komme til bunds i sagen. Lyt til barnet/den unge, spørg åbent og nysgerrigt uden at lægge barnet/den unge ord i munden. Undgå at udspørge eller afhøre barnet/den unge. Vis omsorg for barnet/den unge, som normalt ikke må modtage behandling, før en eventuel (video)afhøring er afsluttet. Eventuel krisehjælp og behandling koordineres i samarbejde med Center for Børn og ungerådgivning. Fasthold en normal hverdag for barnet/den unge. Tryghed og forudsigelighed er vigtig i en utryg og kaotisk situation. b. Hvad er lederens opgaver, hvis mistanken retter sig mod et andet barn? Forældrene orienteres inden underretningen. Foretag underretning til hovedpostkassen i Center for Børne- og Ungerådgivning, jf. side 14 om underretning. Mail: / vagttelefon: Hvis der opstår tvivl kan Center for Børne- og Ungerådgivning altid kontaktes. Der skal foretages en underretning både på barnet/den unge, der er blevet krænket og på det barn, der har udvist en grænseoverskridende seksuel adfærd. Det er vigtigt, at der laves to særskilte underretninger; én for hvert barn. Hvis det er uden for normal arbejdstid kontaktes den sociale døgnvagt ved at ringe til Vestegnens Politi på telefon De sørger for videreformidling af henvendelsen til den sociale døgnvagt. Indholdet i underretningen skal være konkret og objektivt beskrevet. På side 14 kan du se mere om hvilke oplysninger Center for Børne- og Ungerådgivningen har behov for. Samtidig med, at der sker underretning til Center for Børne- og Ungerådgivning skal den pågældende chef for Center for Skole, Institutioner og Kultur involveres.

12 c. Samarbejdet med forældrene Forældrene skal involveres og have mulighed for at få vejledning i, hvordan de bedst muligt kan støtte deres barn og reagere hensigtsmæssigt på barnets/den unges signaler og adfærd. Forældrene skal vejledes i, at den anden part i situationen også er i en svær situation, og at handleforpligtelsen ligger hos Center for Børne- og Ungerådgivning. d. Hvad er Center for Børne- og Ungerådgivnings rolle? Center for Børne- og Ungerådgivning tager sig af de videre skridt, herunder kontakt til begge parters forældre. Center for Børne- og Ungerådgivning skal samtidig, inden for 24 timer, foretage en yderligere vurdering af barnets/den unges evt. akutte sikkerhedsbehov. Center for Børne- og Ungerådgivning udarbejder en midlertidig plan, for arbejdet med sikkerhed for barnet/den unge, og gennemgår denne med forældrene og skolen/dagtilbuddet. Center for Børne- og Ungerådgivning kontakter Børnehuset Hovedstaden såfremt vurderingen peger på, at der skal iværksættes et forløb i dette regi, samtidig med at der foretages en børnefaglig undersøgelse eller et tillæg til den eksisterende.

13 4.0 - Hvis mistanken retter sig mod en medarbejder i Ballerup Kommune Ved bekymring, mistanke eller viden om ansattes seksuelle overgreb på børn og unge har Ballerup Kommune udarbejdet en særskilt handlevejledning. Denne kan læses på kommunens hjemmeside under Børn og Unge/Er du bekymret for et barn.

14 Hvad gør Center for Børne- og Ungerådgivning? Center for Børne- og Ungerådgivning tager sig af de videre skridt, herunder eventuel politianmeldelse når der er modtaget en underretning. Center for Børne- og Ungerådgivning skal samtidig, inden for 24 timer, foretage en yderligere vurdering af barnets/den unges evt. akutte sikkerhedsbehov. Såfremt forholdene fører til politimæssig efterforskning, vil forældrene først blive orienteret, når der foreligger en plan for det videre forløb. Center for Børne- og Ungerådgivning iværksætter hjælp og støtte efter en individuel vurdering af barnets/den unges og familiens behov. Center for Børne- og Ungerådgivning står til rådighed ift. sparring ved mistanke om overgreb og sparring/opfølgning efter et forløb, som har ført til samtale uden forældres samtykke, politianmeldelse, afhøring m.v. Såfremt barnets familie har behov for eventuel krisehjælp og akut behandling, kan Center for Børne- og Ungerådgivning koordinere dette. Underretninger Det er helt centralt, at de fagpersoner, der dagligt møder børnene i dagsinstitutioner, skoler, fritidsordninger mv., formulerer deres bekymring om et barns mistrivsel. De skal reagere og handle på de tegn og reaktioner, der vidner om mistrivsel, og som måske giver anledning til mistanke eller konkret viden om, at et barn eller en ung udsættes for seksuelle overgreb. Fagpersoner har pligt til at reagere hvilket i denne sammenhæng først og fremmest vil sige at dokumentere deres observationer, og for det andet, at formulere deres bekymring og mistanke til den sociale forvaltning i form af en underretning jf. Servicelovens 153. Selve underretningen Indholdet i en underretning skal være så konkret og objektivt beskrevet som muligt. Underretningen bør: - angive ajourførte data på både børn, unge og forældre, herunder hvem der har forældremyndigheden - angive konkrete datoer for episoder og beskrive konkrete observationer - hvad er observeret, hvornår, og under hvilke omstændigheder? - undlade tolkninger og vurderinger - beskrive barnets/den unges fysiske, psykiske og sociale forhold - beskrive barnets/den unges ressourcer og vanskeligheder - anføre, om forældrene er orienteret om underretningen, og en begrundelse herfor, hvis de ikke er orienterede om underretningen.

15 Underretningspligten er personlig. Det betyder, at man har pligt til at underrette, hvis man har mistanke eller viden om, at et barn udsættes for overgreb. Foretag underretning til hovedpostkassen i Center for Børne- og Ungerådgivning på mail: /vagttelefon:

16 Samtale med barnet/den unge Børn, der har været udsat for overgreb vil måske søge at tale om det. Det er ikke sikkert, at et barn eller ung, der har været udsat for overgreb, overhovedet italesætter det. Men hvis barnet/den unge alligevel en dag taler om det, er det vigtigt som professionel at være opmærksom på følgende: At gribe nuet og turde være til stede i det At stole på barnet/den unge At bruge barnets/den unges egne ord At snakke med barnet/den unge i tilstrækkelig grad til, at finde ud af, om der skal tages yderligere skridt i sagen Ikke at afhøre barnet/den unge, da det er politiets opgave. At gå for dybt i sagen inden politiets afhøring, kan skade deres arbejde og svække en eventuel retssag Endvidere kan det i nogle situationer, hvis det er muligt, være en fordel at være to voksne tilstede. Børnehuset og politiet Inddragelse af Børnehuset (Børnehus Hovedstaden) Når et barn eller en ung har været udsat for overgreb eller ved mistanke herom, skal kommunen til brug for den børnefaglige undersøgelse benytte ét af de 5 regionale børnehuse, som kommunen er tilknyttet jf. servicelovens 50 b. Børnehuset kan bl.a. give råd, vejledning og foretage en udredning af barnets/den unges behov for særlig støtte jf. servicelovens 50. Børnehuset skal benyttes, når kommunen vurderer, at der skal udarbejdes en børnefaglig undersøgelse og samtidig vurderer, at der er behov for at inddrage politi og/eller sundhedsvæsen. Kommunen bevarer myndighedsansvaret i forhold til barnet eller den unge under hele forløbet i børnehuset 2 Politiet tager stilling til, om der skal foretages en retsmedicinsk undersøgelse og videoafhøring af barnet/den unge. I børnehuset inddrages endvidere sundhedsfagligt personale i en vurdering af barnets/den unges behov for lægelig undersøgelse og behandling. Barnet/den unge og dets nære omsorgspersoner kan desuden efter behov modtage krisestøtte i børnehuset. 3 Politianmeldelse De enkelte skridt i sagsbehandlingen kan variere afhængigt af, hvem mistanken om det formodede overgreb retter sig imod. Eksempelvis er tidspunktet, hvor forældrene inddrages i sagen, afhængigt af, om mistanken rettes mod forældrene selv. Er dette tilfældet, må forældrene ikke orienteres om mistanken, før sagsbehandleren har taget stilling til en evt. politianmeldelse. Når en sag anmeldes til politiet, er det politiet, der i efterforskningsøjemed, afgør hvornår der må rettes henvendelse til forældrene. Det er Center for Børne- og Ungerådgivningen, der koordinerer og sikrer information til både pædagogisk leder og distriktsleder. 2 jf. VEJ nr af 07/01/2014 kap jf. VEJ nr af 07/01/2014 kap. 27.

17 Pressehåndtering Alle henvendelser fra pressen i sager om overgreb, håndteres af kommunikationsafdelingen i tæt dialog med centerchefen. Oplysninger til pressen sker i koordination mellem kommunen og politiet. Sikkerhed for medarbejderne I sager, hvor der har været overgreb mod børn, kan der i sagsgangen opstå situationer, hvor de professionelle i konfrontation med krænkeren kan blive udsat for vold eller trusler herom. Det er derfor vigtigt, at der i beredskabet er fokus på medarbejdernes sikkerhed. I Ballerup Kommune foreligger en sikkerhedspolitik. Det betyder, at der er mulighed for krisehjælp til medarbejdere som har været udsat for vold eller trusler herom. Den rekvisitionsberettigede i den forbindelse er den nærmeste leder. Rådgivning Som fagperson eller borger kan du få specialiseret rådgivning hos den nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation (VISO), hvis du har mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod et barn eller en ung. Kontakt VISO Tlf.: Mail: Mere viden Her kan du læse om seksuelle, fysiske og psykiske overgreb mod børn og unge i Danmark. Socialstyrelsens vidensportal samler aktuelle viden om udsatte børn og unge. Børnehuset Hovedstaden

RAPPORT. Beredskabsplan ved mistanke om overgreb mod børn og unge

RAPPORT. Beredskabsplan ved mistanke om overgreb mod børn og unge RAPPORT Beredskabsplan ved mistanke om overgreb mod børn og unge Foto: 2/12 Indholdsfortegnelse Indledning...4 Hvad er seksuelle overgreb og vold?...5 Strafferetslige bestemmelser...5 Tidlig opsporing...5

Læs mere

- beredskab og handlevejledninger for ansatte i Viborg Kommune

- beredskab og handlevejledninger for ansatte i Viborg Kommune Denne pjece henvender sig til alle fagpersoner, der er i direkte kontakt med børn under 18 år. - beredskab og handlevejledninger for ansatte i Viborg Kommune Hvad er overgreb? Overgreb defineres i dette

Læs mere

Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge

Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge Aabenraa kommunes koordinationsforum vedr. forebyggelse af og håndtering af vold og seksuelle

Læs mere

BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING

BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING kolding kommune 2014 OV1_Kvadrat_RØD Kort udgave af BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING til forebyggelse og håndtering af sager med mistanke og viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge 1 Forebyggelse

Læs mere

Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge

Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge Aabenraa kommunes koordinationsforum vedr. forebyggelse af og håndtering af vold og seksuelle

Læs mere

Beredskab og Handlevejledning. Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge

Beredskab og Handlevejledning. Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge Beredskab og Handlevejledning Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge Forord Dette beredskab retter sig mod alle medarbejdere og ledere

Læs mere

Handleguides til fagpersoner. - ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn

Handleguides til fagpersoner. - ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn Handleguides til fagpersoner - ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn Oktober 2013 Indhold Indledning... 3 Bekymring, mistanke og viden om overgreb... 4 Gode råd til samtalen

Læs mere

ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn

ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE FEBRUAR OKTOBER 2013 2014 Handleguides til fagpersoner ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb

Læs mere

BALLERUP KOMMUNES HANDLEVEJLEDNING VED MISTANKE, BEKYMRING ELLER VIDEN OM ANSATTES SEKSUELLE OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE Side 1

BALLERUP KOMMUNES HANDLEVEJLEDNING VED MISTANKE, BEKYMRING ELLER VIDEN OM ANSATTES SEKSUELLE OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE Side 1 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 2 FORORD 3 Beredskabsteamets medlemmer 3 FOREBYGGELSE 4 Hvad siger loven? 4 BEKYMRING - MISTANKE - KONKRET VIDEN 5 En bekymring 5 En mistanke 5 En konkret

Læs mere

Beredskabsplan ved overgreb mod børn og unge

Beredskabsplan ved overgreb mod børn og unge Beredskabsplan ved overgreb mod børn og unge Indhold Indhold...2 1. Indledning...3 2. Definitioner på seksuelle overgreb, fysisk og psykisk vold...4 3. Tidlig forebyggelse og opsporing...5 4. Bekymring...7

Læs mere

Beredskabsplan. i sager vedrørende seksuelle overgreb. Børne- Ungeforvaltningen. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund

Beredskabsplan. i sager vedrørende seksuelle overgreb. Børne- Ungeforvaltningen. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Børne- Ungeforvaltningen og Beredskabsplan i sager vedrørende seksuelle overgreb Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68

Læs mere

ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn

ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn APRIL 2017 Handleguides til fagpersoner ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn Indhold Indledning 5 Bekymring,

Læs mere

Beredskab Vedrørende vold og seksuelle overgreb mod børn og unge. Vejledning til alle medarbejdere og ledere, der arbejder med børn og unge i

Beredskab Vedrørende vold og seksuelle overgreb mod børn og unge. Vejledning til alle medarbejdere og ledere, der arbejder med børn og unge i Beredskab Vedrørende vold og seksuelle overgreb mod børn og unge Vejledning til alle medarbejdere og ledere, der arbejder med børn og unge i Indhold Indledning...3 Forebyggelse...4 Hvad er omsorgssvigt

Læs mere

KOMMUNALT BEREDSKAB for sager med. Vold seksuelle overgreb mod børn og unge

KOMMUNALT BEREDSKAB for sager med. Vold seksuelle overgreb mod børn og unge KOMMUNALT BEREDSKAB for sager med & Vold seksuelle overgreb mod børn og unge Forord Roskilde Kommunes vision er, at alle børn og unge i Roskilde Kommune oplever, at de er en del af et fællesskab. Det betyder

Læs mere

Børne- og Ungeområdets Beredskabsplan ved overgreb mod Børn og Unge

Børne- og Ungeområdets Beredskabsplan ved overgreb mod Børn og Unge Børne- og Ungeområdets Beredskabsplan ved overgreb mod Børn og Unge December 2014 Indhold 1. Indledning...3 2. Definitioner på seksuelle overgreb, fysisk og psykisk vold...4 2.1. Definition af seksuelle

Læs mere

KOMMUNALT BEREDSKAB for sager med. Vold & seksuelle overgreb mod børn og unge

KOMMUNALT BEREDSKAB for sager med. Vold & seksuelle overgreb mod børn og unge KOMMUNALT BEREDSKAB for sager med Vold & seksuelle overgreb mod børn og unge Forord Roskilde Kommunes vision er, at alle børn og unge i Roskilde Kommune oplever, at de er en del af et fællesskab. Det betyder

Læs mere

Beredskabet i Bornholms Regionskommune. Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge

Beredskabet i Bornholms Regionskommune. Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge Beredskabet i Bornholms Regionskommune Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge 8.30-8.45 Kaffe/ brød og velkomst og præsentation af formålet med dagen V/Vibeke Juel Blem 8.45-9.15 Hvad er

Læs mere

beredskabsplan for sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge

beredskabsplan for sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge beredskabsplan for sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge apr il 201 6 Beredskabsplanen er en del af: TIDE Indsatsmodellen i Forord Hvidovre Kommunes vision er, at uanset hvilke forudsætninger

Læs mere

Ballerup kommune Center for Børn og Ungerådgivning

Ballerup kommune Center for Børn og Ungerådgivning Ballerup kommune Center for Børn og Ungerådgivning Beredskabsplan for Ballerup Kommune når der er mistanke om vold eller seksuelt overgreb på børn eller unge. Udarbejdet 1.11.2013 Redigeret ultimo 2015

Læs mere

Hørsholm Kommune. Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb på børn

Hørsholm Kommune. Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb på børn Hørsholm Kommune Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb på børn 2013 1 Indholdsfortegnelse: Indledning.............................3 Forebyggelse...........................3 Bekymring mistanke

Læs mere

Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb på børn i Distrikt Bremdal.

Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb på børn i Distrikt Bremdal. Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb på børn i Distrikt Bremdal. Bremdal Dagtilbud, SFO og Skole. Indledning Dette beredskabs- skriv retter sig mod alle medarbejdere og ledere ansat på Bremdal

Læs mere

Giv agt! En beredskabsplan til medarbejdere i Bording Børnehave ved mistanke om overgreb på børn.

Giv agt! En beredskabsplan til medarbejdere i Bording Børnehave ved mistanke om overgreb på børn. Giv agt! En beredskabsplan til medarbejdere i Bording Børnehave ved mistanke om overgreb på børn. Maj 2016 1 Denne folder er lavet til medarbejdere i Bording Børnehave. Du kan finde vores kommunale beredskabsplan

Læs mere

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Indholdsfortegnelse: Hvis mistanken retter sig mod en ansat... 5 Hvis mistanken retter sig mod en forælder/anden

Læs mere

Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden

Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden Beredskab og retningslinjer Kultur og Familieforvaltningen www.skive.dk Indholdsfortegnelse: Indledning... s. 2 Bekymring, mistanke

Læs mere

Forord. Dette er Vordingborg Kommunes beredskab.

Forord. Dette er Vordingborg Kommunes beredskab. Kommunalt beredskab Beredskab til opsporing, forebyggelse, og håndtering af sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge i Vordingborg Kommune 1 Forord Der er igennem de sidste år kommet et større

Læs mere

Handleguide ved overgreb

Handleguide ved overgreb Handleguide ved overgreb Ishøj Kommune Handleguide ved overgreb 1 Denne pjece indeholder en handleguide til ansatte i Ishøj Kommunes skoler, dagtilbud og foreninger om hvordan overgreb mod børn og unge

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE BEREDSKABSPLAN VED OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE

ALLERØD KOMMUNE BEREDSKABSPLAN VED OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE ALLERØD KOMMUNE BEREDSKABSPLAN VED OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE Denne pjece indeholder en handleguide til ansatte i Allerød kommunes skoler, dagtilbud og foreninger om, hvordan overgreb og mistanke om overgreb

Læs mere

Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn

Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn Vi Vigtige telefonnummer: Familierådgivningen: 74 34 10 54 - Bed om akutvagten Uden for arbejdstid kontaktes politiet på 114. Politiet vil tilkalde

Læs mere

Politik til forebyggelse og tidlig opsporing af vold, samt psykisk og fysisk overgreb

Politik til forebyggelse og tidlig opsporing af vold, samt psykisk og fysisk overgreb Politik til forebyggelse og tidlig opsporing af vold, samt psykisk og fysisk overgreb I Børnegården ønsker vi at hindre og/eller mindske seksuelle overgreb og vold mod børn, via forebyggelse, synlighed

Læs mere

Beredskab Handlemuligheder ved omsorgssvigt, fysiske og seksuelle overgreb

Beredskab Handlemuligheder ved omsorgssvigt, fysiske og seksuelle overgreb Beredskab Handlemuligheder ved omsorgssvigt, fysiske og seksuelle overgreb Vejledning til lærere, pædagoger og andre, der arbejder med børn og unge i Indhold Indledning... 3 Forebyggelse... 4 Hvad er omsorgssvigt

Læs mere

Beredskabsplan og handlevejledning. kolding kommune

Beredskabsplan og handlevejledning. kolding kommune KOLDING KOMMUNE 2014 OV1_Kvadrat_RØD kolding kommune Beredskabsplan og handlevejledning til forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold eller seksuelle krænkelser af børn og unge

Læs mere

Beredskabsplan vedr. seksuelt misbrug/vold mod børn

Beredskabsplan vedr. seksuelt misbrug/vold mod børn Beredskabsplan vedr. seksuelt misbrug/vold mod børn Medarbejdere i skoler, dag- og døgninstitutioner samt medarbejdere i kommunens øvrige tilbud til børn og unge. Planen henvender sig til medarbejdere

Læs mere

Fælles. Beredskab. aarhus kommune. Børn og Unge, Kultur og Borgerservice og Sociale Forhold og Beskæftigelse

Fælles. Beredskab. aarhus kommune. Børn og Unge, Kultur og Borgerservice og Sociale Forhold og Beskæftigelse Fælles Beredskab aarhus kommune Børn og Unge, Kultur og Borgerservice og Sociale Forhold og Beskæftigelse indhold 01 02 03 04 05 06 07 08 Forord s. 3 s. 4 Indledning Definitioner på og begreber i sager

Læs mere

Beredskabsplan Oktober 2015

Beredskabsplan Oktober 2015 Beredskabsplan Oktober 2015 - procedure og vejledningsmateriale til forebyggelse og håndtering af sager om overgreb mod børn og unge Indledning Som voksne har vi ansvar for at beskytte børn og unge, både

Læs mere

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Nordfyns Kommune har udarbejdet en Beredskabsplan til de ansatte til brug, hvis du i din arbejdsdag kommer i berøring med børn

Læs mere

Tak til Socialstyrelsen for gennemlæsning og kommentering af underretningsguiden

Tak til Socialstyrelsen for gennemlæsning og kommentering af underretningsguiden Underretningsguide Hvad skal du gøre, når du får kendskab til eller grund til at antage, at et barn eller en ung udsættes for fysisk, psykisk eller seksuelt overgreb eller af andre grunde har behov for

Læs mere

Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge

Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge Indholdsfortegnelse Målgruppe... 3 Formål... 3 Hvad er overgreb?... 3 Når børn begår overgreb mod andre børn... 4 Indholdet... 4 Loven... 5 Hvordan skal jeg

Læs mere

Overgrebet begås af et barn/en unge på din institution: Nedskriv den konkrete viden. Henvend dig til ledelsen. Aftal med ledelsen

Overgrebet begås af et barn/en unge på din institution: Nedskriv den konkrete viden. Henvend dig til ledelsen. Aftal med ledelsen Leder konkret viden Overgrebet begås af et barn/en unge på din institution: Nedskriv den konkrete viden Henvend dig til ledelsen Skole-og dagtilbudschef Merethe Madsen tlf. 64 82 81 71 Aftal med ledelsen

Læs mere

Handleguide. om underretninger

Handleguide. om underretninger Handleguide om underretninger Handleguide Om underretning til Familieafdelingen ved bekymring for et barns situation eller udvikling Indledning Formålet med denne handleguide er at sikre, at alle kender

Læs mere

Vejledning vedrørende underretning om børn og unge

Vejledning vedrørende underretning om børn og unge Til fagprofessionelle Vejledning vedrørende underretning om børn og unge Hvad siger loven? Alle offentligt ansatte har skærpet underretningspligt (servicelovens 153). Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330

Læs mere

Brønderslev Kommunes BEREDSKABSPLAN. i forhold til viden eller mistanke om overgreb mod børn

Brønderslev Kommunes BEREDSKABSPLAN. i forhold til viden eller mistanke om overgreb mod børn Brønderslev Kommunes BEREDSKABSPLAN i forhold til viden eller mistanke om overgreb mod børn Indhold Beredskabsplan ved mistanke eller viden om overgreb mod børn.... 4 Definitioner på overgreb.... 5 Tegn

Læs mere

HANDLEGUIDE. - til brug ved mistanke eller viden om overgreb mod børn og unge

HANDLEGUIDE. - til brug ved mistanke eller viden om overgreb mod børn og unge HANDLEGUIDE - til brug ved mistanke eller viden om overgreb mod børn og unge En guide til medarbejdere og ledere med klare anvisninger på handling, kompetence og kommandoveje KØGE KOMMUNE Børne- og Ungeforvaltningen

Læs mere

HANDLEGUIDE. om underretninger

HANDLEGUIDE. om underretninger HANDLEGUIDE om underretninger 1 INDHOLD Indledning... 3 Underretningspligten... 4 Øjeblikkelig underretningspligt... 4 Handleveje ved overvejelse om underretning... 5 Hvad skal en underretning indeholde?...

Læs mere

Retningslinjer ved mistanke eller viden om seksuelle overgreb eller vold begået mod børn og unge under 18 år.

Retningslinjer ved mistanke eller viden om seksuelle overgreb eller vold begået mod børn og unge under 18 år. Retningslinjer ved mistanke eller viden om seksuelle overgreb eller vold begået mod børn og unge under 18 år. Indledning: Kerteminde kommune har udviklet et beredskab, som dels består af et specialistteam

Læs mere

Opdrag med hjertet ikke med hånden

Opdrag med hjertet ikke med hånden Opdrag med hjertet ikke med hånden I Danmark er det FOrBUdt at SLÅ BØrN Det er strafbart og det er på alle måder skadeligt for børn at blive slået. Alligevel er der stadig mange danske børn, der bliver

Læs mere

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 Kvalitetsstandard BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. marts 2014 Acadre 13/7590 Indledning Denne kvalitetsstandard

Læs mere

Beredskab når et barn mistrives

Beredskab når et barn mistrives Beredskab når et barn mistrives Sådan handler vi, når vi får mistanke eller viden om, at et barn/ung har været udsat for vold eller seksuelle overgreb. Indhold Når et barn mistrives... 3 Kontakt... 4 Forebyggelse

Læs mere

Oplæg temadag vedr. beredskab og handlevejledning. (skoleområdet) august 2013 FAMILIERÅDGIVNINGEN ESBJERG KOMMUNE. Forvisitationen rolle og ansvar

Oplæg temadag vedr. beredskab og handlevejledning. (skoleområdet) august 2013 FAMILIERÅDGIVNINGEN ESBJERG KOMMUNE. Forvisitationen rolle og ansvar Oplæg temadag vedr. beredskab og handlevejledning (skoleområdet) august 2013 FAMILIERÅDGIVNINGEN ESBJERG KOMMUNE Forvisitationen rolle og ansvar Underretninger lovgivning, procedurer, den gode underretning

Læs mere

Politik til forebyggelse og opsporing af overgreb mod børn i de undertegnede private institutioner, som alle ligger i Kolding Kommune.

Politik til forebyggelse og opsporing af overgreb mod børn i de undertegnede private institutioner, som alle ligger i Kolding Kommune. Politik til forebyggelse og opsporing af overgreb mod børn i de undertegnede private institutioner, som alle ligger i Kolding Kommune. INDLEDNING I oktober 2013 kom der en lovgivningsændring, der kaldes

Læs mere

Adresse: Henrik Pontoppidans Vej 8, 2200 Københavns N/Milnersvej 35b, 3400 Hillerød Telefon: 33 17 30 30 Mail: boernehushovedstaden@sof.kk.

Adresse: Henrik Pontoppidans Vej 8, 2200 Københavns N/Milnersvej 35b, 3400 Hillerød Telefon: 33 17 30 30 Mail: boernehushovedstaden@sof.kk. Adresse: Henrik Pontoppidans Vej 8, 2200 Københavns N/Milnersvej 35b, 3400 Hillerød Telefon: 33 17 30 30 Mail: boernehushovedstaden@sof.kk.dk Hjemmeside: www.boernehuse.dk/hovedstaden Leder Pernille P.

Læs mere

En medarbejder henvender sig til dig på baggrund af a) egen oplevelse eller b) information fra andre. Bed medarbejderen nedskrive sin information

En medarbejder henvender sig til dig på baggrund af a) egen oplevelse eller b) information fra andre. Bed medarbejderen nedskrive sin information Leder konkret viden En medarbejder henvender sig til dig på baggrund af a) egen oplevelse eller b) information fra andre. Bed medarbejderen nedskrive sin information Indhent evt. mere viden i medarbejdergruppen

Læs mere

Underretningsguide Hvis du bliver bekymret for et barn eller en ung

Underretningsguide Hvis du bliver bekymret for et barn eller en ung Underretningsguide Hvis du bliver bekymret for et barn eller en ung Indholdsfortegnelse 1. OM UNDERRETNINGSGUIDEN Indholdsfortegnelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret.2 Indledning... 3 Underretningsguidens

Læs mere

Beredskabsplan og handlevejledning

Beredskabsplan og handlevejledning Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del Bilag 250 Offentligt KOLDING KOMMUNE 2014 KOV1_Kvadrat_RØD kolding kommune Beredskabsplan og handlevejledning til forebyggelse og håndtering af sager med

Læs mere

Beredskabsplan. ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge

Beredskabsplan. ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge Norddjurs Kommune - Beredskabsplan ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge Beredskabsplan ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge Indholdsfortegnelse Fysisk, psykisk og

Læs mere

Beredskabsplan. ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge

Beredskabsplan. ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge Norddjurs Kommune - Beredskabsplan ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge Beredskabsplan ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge Indholdsfortegnelse Fysisk, psykisk og

Læs mere

Beredskabsplan i Faaborg Midtfyn Kommune overgreb mod børn

Beredskabsplan i Faaborg Midtfyn Kommune overgreb mod børn Beredskabsplan i Faaborg Midtfyn Kommune overgreb mod børn Vejledning til beredskabet overgreb mod børn Forord Dette beredskab retter sig mod alle medarbejdere og ledere ansat i Faaborg-Midtfyn Kommune,

Læs mere

Seksuelle krænkelser og vold mod børn og unge i Esbjerg Kommune. Sådan handler Familierådgivningen

Seksuelle krænkelser og vold mod børn og unge i Esbjerg Kommune. Sådan handler Familierådgivningen Seksuelle krænkelser og vold mod børn og unge i Esbjerg Kommune Sådan handler Familierådgivningen Procedurer og retningslinjer for Familierådgivningens håndtering af sager med mistanke eller viden om seksuelle

Læs mere

Beredskabsplan Revideret juni 2016

Beredskabsplan Revideret juni 2016 Beredskabsplan Revideret juni 2016 - procedure og vejledningsmateriale til forebyggelse og håndtering af sager med overgreb mod børn og unge Indledning Som voksne har vi ansvar for at beskytte børn og

Læs mere

Handleguide. om underretninger

Handleguide. om underretninger Handleguide om underretninger 1 indhold Indledning... 3 Underretningspligten... 4 Øjeblikkelig underretningspligt... 4 Handleveje ved overvejelse om underretning... 5 Hvad skal en underretning indeholde?...

Læs mere

BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING JAMMERBUGT KOMMUNE 2016

BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING JAMMERBUGT KOMMUNE 2016 BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING JAMMERBUGT KOMMUNE 2016 Forebyggelse og håndtering af sager med bekymring, mistanke eller viden om vold og seksuelle overgreb af børn og unge Side 1 af 24 Indhold Indledning...

Læs mere

Beredskab. til forebyggelse og håndtering af overgreb mod børn og unge

Beredskab. til forebyggelse og håndtering af overgreb mod børn og unge Beredskab til forebyggelse og håndtering af overgreb mod børn og unge 1 INDLEDNING 4 DEFINITIONER PÅ SEKSUELLE OVERGREB, FYSISK OG PSYKISK VOLD 5 DEFINITION AF VOLD 5 FOREBYGELSE 6 SUNDHEDSPLEJEN 6 UNGDOMSKONSULENTER

Læs mere

Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge

Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge Indholdsfortegnelse Målgruppe... 3 Indholdet... 3 Formål... 3 Hvad er overgreb?... 3 Når børn udviser grænseoverskridende adfærd overfor andre børn... 4 Hvordan

Læs mere

Lokal beredskabsplan for forebyggelse, tidlig opsporing og håndtering af vold og seksuelle overgreb mod børn. Daginstitutionen Møllehaven

Lokal beredskabsplan for forebyggelse, tidlig opsporing og håndtering af vold og seksuelle overgreb mod børn. Daginstitutionen Møllehaven Lokal beredskabsplan for forebyggelse, tidlig opsporing og håndtering af vold og seksuelle overgreb mod børn. Daginstitutionen Møllehaven Greve Kommune September 2015 Revideres september 2018 1 Indhold

Læs mere

MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER

MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER Når familier med udsatte børn og unge flytter mellem kommuner Udgivet af: Socialministeriet Juni 2011 KOLOFON Af Socialministeriet Juni, 2011 Pjecen er alene udgivet elektronisk

Læs mere

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012 Kvalitetsstandard BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 11. oktober 2012 Acadre dok.: 141148-12 INDHOLD INDLEDNING 3 SERVICELOVENS

Læs mere

Handleplan Seksuelle overgreb mod børn

Handleplan Seksuelle overgreb mod børn Handleplan Seksuelle overgreb mod børn 2 Indhold 1. Indholdet af Vejle Kommunes handleplan... 5 2. Forebyggelse... 6 3. Er der mistanke om seksuelt overgreb?. 7 4. Hvis mistanken retter sig mod barnets

Læs mere

Retningslinjer for politianmeldelse ved mistanke om strafbare handlinger samt vold og trusler om vold mod ansatte

Retningslinjer for politianmeldelse ved mistanke om strafbare handlinger samt vold og trusler om vold mod ansatte Retningslinjer for politianmeldelse ved mistanke om strafbare handlinger samt vold og trusler om vold mod ansatte Revideret november 2015 1. GENERELT 2 2. HVORNÅR GÆLDER RETNINGSLINJERNE 3 3. HVORNÅR SKAL

Læs mere

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr.

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr. Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel trin for trin. 1 Indhold NÅR ET BARN MISTRIVES...3 REGLER FOR UNDERRETNINGSPLIGT...4 HVAD GØR JEG VED MISTANKE OM MISTRIVSEL?...5 TRIN 1: KONTAKT TIL LEDER

Læs mere

Seksualpolitik Gyldenstenskolen 26.oktober 2012

Seksualpolitik Gyldenstenskolen 26.oktober 2012 Seksualpolitik Gyldenstenskolen 26.oktober 2012 Formål Skolens har først og fremmest brug for en seksualpolitik for at forebygge krænkelser og seksuelle overgreb, men også for give personalet på skolen

Læs mere

Handlevejledning ved bekymring, mistanke eller viden om overgreb mod børn og unge. (fysiske, psykiske, seksuelle overgreb)

Handlevejledning ved bekymring, mistanke eller viden om overgreb mod børn og unge. (fysiske, psykiske, seksuelle overgreb) Handlevejledning ved bekymring, mistanke eller viden om overgreb mod børn og unge (fysiske, psykiske, seksuelle overgreb) 1 FORORD... 3 OMSORGSSVIGTGRUPPEN... 4 KONTAKT... 4 DEFINITION AF BEKYMRING, MISTANKE

Læs mere

Handleplan ved bekymring, mistanke, konkret viden eller anmeldelse om seksuelle overgreb for unge indskrevet på Thorshøjgård

Handleplan ved bekymring, mistanke, konkret viden eller anmeldelse om seksuelle overgreb for unge indskrevet på Thorshøjgård Handleplan ved bekymring, mistanke, konkret viden eller anmeldelse om seksuelle overgreb for unge indskrevet på Thorshøjgård Indhold Formål og anvendelse... 1 Definitioner... 2 Hvad er et seksuelt overgreb?...

Læs mere

Børnehuset Babuska. Forebyggelse af overgreb på børn

Børnehuset Babuska. Forebyggelse af overgreb på børn Skanderborg marts 2014 Børnehuset Babuska Forebyggelse af overgreb på børn Der indhentes en børneattest på alle fastansatte medarbejdere samt løst tilknyttet pædagogisk personale. I Børnehuset Babuska

Læs mere

Tårnby Kommunes beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge.

Tårnby Kommunes beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge. Tårnby Kommunes beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge. Indholdsfortegnelse Part 1. Indledning... 4 Definitioner og lovgivning...5 Vold...5 Strafferetslige

Læs mere

HAR DIT BARN BRUG FOR HJÆLP

HAR DIT BARN BRUG FOR HJÆLP Borgercenter Børn og Unge har modtaget en henvendelse om bekymring for dit barn. HAR DIT BARN BRUG FOR HJÆLP? INFORMATION TIL FORÆLDREMYNDIGHEDSINDEHAVERE 1 Du er kommet i kontakt med Borgercenter Børn

Læs mere

POLITIK TIL FORBYGGELSE OG OPSPORING AF OVERGREB MOD BØRN

POLITIK TIL FORBYGGELSE OG OPSPORING AF OVERGREB MOD BØRN FORMÅL MED POLITIKKEN Med denne politik ønsker vi at sende et signal om, at forebyggelse og tidlig opsporing af vold og seksuelle overgreb er en meget vigtig del af vores pædagogiske arbejde. Vi ønsker

Læs mere

Standard for Familieafdelingens håndtering af underretninger:

Standard for Familieafdelingens håndtering af underretninger: Standard for Familieafdelingens håndtering af underretninger: 1. Indledning Dette notat indeholder en beskrivelse af hvordan Familieafdelingen håndterer underretninger. Notatet beskriver, at en underretning

Læs mere

Retningslinier ved mistanke om seksuelle overgreb på børn i dagtilbud samt vejledning i, hvordan personalet skal forholde sig.

Retningslinier ved mistanke om seksuelle overgreb på børn i dagtilbud samt vejledning i, hvordan personalet skal forholde sig. 1 Retningslinier ved mistanke om seksuelle overgreb på børn i dagtilbud samt vejledning i, hvordan personalet skal forholde sig. Disse retningslinier gælder for den kommunale dagpleje, de kommunale daginstitutioner

Læs mere

Beredskabsplan ved overgreb

Beredskabsplan ved overgreb Beredskabsplan ved overgreb 0 Forord Dette beredskab henvender sig til alle professionelle, der i deres arbejde har kontakt med børn og unge under 18 år. Det gælder både ledere og ansatte i dagpleje, dagtilbud,

Læs mere

Beredskabsplan og vejledning i sager vedrørende vold og seksuelle overgreb

Beredskabsplan og vejledning i sager vedrørende vold og seksuelle overgreb Beredskabsplan og vejledning i sager vedrørende vold og seksuelle overgreb INDLEDNING Børn og unge, som udsættes for vold eller seksuelle overgreb, har brug for særlig hjælp og støtte til at få overgrebene

Læs mere

Foreløbig samarbejdsaftale mellem Københavns Kommune (driftskommune) og Ishøj/Vallensbæk (handlekommune) for Børnehus Hovedstaden

Foreløbig samarbejdsaftale mellem Københavns Kommune (driftskommune) og Ishøj/Vallensbæk (handlekommune) for Børnehus Hovedstaden KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Drifts- og Udviklingskontoret for Børn og Familier Foreløbig samarbejdsaftale mellem Københavns Kommune (driftskommune) og Ishøj/Vallensbæk (handlekommune) for Børnehus

Læs mere

REGLER OM UNDERRETNINGS- PLIGT

REGLER OM UNDERRETNINGS- PLIGT REGLER OM UNDERRETNINGS- PLIGT REGLER OM UNDERRETNINGSPLIGT I dette kapitel beskriver vi indledningsvist reglerne for underretningspligt. Efterfølgende kan du læse mere om, hvordan du og din leder i praksis

Læs mere

#stopvoldmodbørn 11/2/2017

#stopvoldmodbørn 11/2/2017 Links til materiale fra Red Barnet Fakta og film om skærpet underretningspligt: redbarnet.dk/stopvold Fire film, bl.a. Den perfekte middag om vold i familien: redbarnet.dk/sigdet Kvinders vold og seksuelle

Læs mere

HVIS DIT BARN SKAL I ET BØRNEHUS

HVIS DIT BARN SKAL I ET BØRNEHUS HVIS DIT BARN SKAL I ET BØRNEHUS HVIS DIT BARN SKAL I ET BØRNEHUS DENNE PJECE GIVER ET OVER BLIK OVER, HVAD DU SOM PÅRØRENDE KAN FORVENTE DIG, NÅR DIT BARN SKAL UDREDES I ET BØRNEHUS. Børnehusets opgave

Læs mere

Beredskabsplan for Vesthimmerlands Kommune ved seksuelle og voldelige overgreb mod børn og unge. Beredskabsplan VHK

Beredskabsplan for Vesthimmerlands Kommune ved seksuelle og voldelige overgreb mod børn og unge. Beredskabsplan VHK Beredskabsplan VHK Ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge samt håndteringen af underretninger 1 Indholdsfortegnelse 1 FYSISK, PSYKISK OG SEKSUEL VOLD... 4 1.1 VOLD KAN IKKE ALTID SES...

Læs mere

Beredskabsplan for Vesthimmerlands Kommune ved seksuelle og voldelige overgreb mod børn og unge. Beredskabsplan VHK

Beredskabsplan for Vesthimmerlands Kommune ved seksuelle og voldelige overgreb mod børn og unge. Beredskabsplan VHK Beredskabsplan VHK Ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge samt håndteringen af underretninger 1 Indholdsfortegnelse 1 FYSISK, PSYKISK OG SEKSUEL VOLD... 4 1.1 VOLD KAN IKKE ALTID SES...

Læs mere

Som grundlag for vores arbejde med børnene, har vi udarbejdet nogle retningslinjer som vi bestræber os på at udleve.

Som grundlag for vores arbejde med børnene, har vi udarbejdet nogle retningslinjer som vi bestræber os på at udleve. Mariehønens politik for tidlig opsporing og forebyggelse af vold og seksuelle overgreb. 1. Værdigrundlag 2. Formål med politikken 3. Målgruppe 4. Definitioner af seksualitet, seksuelle overgreb og vold

Læs mere

BEREDSKAB OG HANDLEVEJLEDNINGER - VED VIDEN ELLER MISTANKE OM OVERGREB MOD BØRN OG UNGE

BEREDSKAB OG HANDLEVEJLEDNINGER - VED VIDEN ELLER MISTANKE OM OVERGREB MOD BØRN OG UNGE BEREDSKAB OG HANDLEVEJLEDNINGER - VED VIDEN ELLER MISTANKE OM OVERGREB MOD BØRN OG UNGE Beredskab og handlevejledninger Myndighedsafdelingen Oktober 2014 Billeder: colourbox.dk, shutterstock.com Indhold

Læs mere

Kapitel 27. Børnehuse

Kapitel 27. Børnehuse Kapitel 27 Børnehuse Der skal i hver region etableres et børnehus til undersøgelse af et barns eller en ungs forhold, når barnet eller den unge har været udsat for overgreb eller ved mistanke herom, jf.

Læs mere

RETNINGSLINJER 13. JUNI Beskyttelse af børn. rødekors.dk

RETNINGSLINJER 13. JUNI Beskyttelse af børn. rødekors.dk RETNINGSLINJER 13. JUNI 2017 Beskyttelse af børn rødekors.dk INDHOLD 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Målgruppe... 4 1.4 Definition... 4 1.5 Grundlæggende principper for beskyttelse

Læs mere

Beredskab til forebyggelse, opsporing og håndtering af sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge i skole, klub, SFO og dagtilbud

Beredskab til forebyggelse, opsporing og håndtering af sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge i skole, klub, SFO og dagtilbud Center for Dagtilbud og Skoler Beredskab til forebyggelse, opsporing og håndtering af sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge i skole, klub, SFO og dagtilbud forår 2014 Indhold Indledning...

Læs mere

Vejledning til alkoholpolitik for Klub området

Vejledning til alkoholpolitik for Klub området Vejledning til alkoholpolitik for Klub området Juli 2010 Baggrunden for en alkoholpolitik Man anslår, at ca. 225.000 børn/unge i Danmark vokser op i familier med alkoholmisbrug (Kilde: Børn bliver også

Læs mere

Handleplan ved vold og seksuelle overgreb i Hadsten By Området:

Handleplan ved vold og seksuelle overgreb i Hadsten By Området: Handleplan ved vold og seksuelle overgreb i Hadsten By Området: Opstår der mistanke om vold eller seksuelle overgreb, er det vigtigt, at vi tager mistanken alvorligt. Det er vigtigt, vi er opmærksomme

Læs mere

Beredskab når et barn udsættes for vold eller seksuelle overgreb

Beredskab når et barn udsættes for vold eller seksuelle overgreb Beredskab når et barn udsættes for vold eller seksuelle overgreb Sådan handler vi, når vi får mistanke eller viden om, at et barn/ung har været udsat for vold eller seksuelle overgreb. Indhold Indhold...2

Læs mere

De grønne pigespejdere 110/2012. De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold.

De grønne pigespejdere 110/2012. De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold. Voldspolitik De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold. Forord WAGGGS foretog i 2010 en medlemsundersøgelse, der viste, at vold mod piger

Læs mere

BØRNEHUS HOVEDSTADEN

BØRNEHUS HOVEDSTADEN BØRNEHUS HOVEDSTADEN BØRNEHUS HOVEDSTADEN BØRNEHUS HOVEDSTADEN BISTÅR KOMMUNERNE I REGION HOVEDSTADEN MED UDREDNING I SAGER OM OVERGREB MOD BØRN OG UNGE. Børnehuset skal benyttes som led i kommunens børnefaglige

Læs mere

SISO 2011. v. Anne Melchior Hansen, faglig leder SISO ame@servicestyrelsen.dk tlf. 51378304

SISO 2011. v. Anne Melchior Hansen, faglig leder SISO ame@servicestyrelsen.dk tlf. 51378304 Kommunernes rolle i det koordinerende myndighedsarbejde. Barnets reform og kommunernes beredskabsarbejde vedr. koordineret håndtering af sager, hvor børn udsættes for vold og seksuelle overgreb. SISO 2011

Læs mere

Beredskab og handlevejledninger

Beredskab og handlevejledninger Beredskab og handlevejledninger - ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge 2 Beredskab og handlevejledninger Myndighedsafdelingen Juni2014 Billeder: colourbox.dk INDHOLD 1. INDLEDNING 4 2.

Læs mere

Beredskab og handlevejledninger

Beredskab og handlevejledninger FURESØ KOMMUNES Beredskab og handlevejledninger - ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge 2 INDHOLD 1. Indledning... 5 2. Målgruppe og definitioner... 6 Målgruppe... 6 Definitioner og lovgivning...

Læs mere

Inspirationsguide. Til arbejdet med primær forebyggelse af overgreb mod børn og unge. Center for Børn og Familie

Inspirationsguide. Til arbejdet med primær forebyggelse af overgreb mod børn og unge. Center for Børn og Familie Inspirationsguide Til arbejdet med primær forebyggelse af overgreb mod børn og unge Center for Børn og Familie Indhold Indledning... 3 Primær og sekundær forebyggelse... 3 Primær forebyggelse... 3 Forebyggelse

Læs mere