[...] over Energitilsynet af 17. januar 2002 administrationsomkostninger i Sorø Fjernvarme

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "[...] over Energitilsynet af 17. januar 2002 administrationsomkostninger i Sorø Fjernvarme"

Transkript

1 (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Energitilsynet af 17. januar 2002 administrationsomkostninger i Sorø Fjernvarme Nævnsformand cand.jur. Christen Boye Jacobsen Næstfmd., professor, dr.polit., Christian Hjorth-Andersen Professor, dr.jur. Jens Fejø Fhv. overing., cand.polyt. Jørgen Klitgaard Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen Sagen er indbragt for Energiklagenævnet ved brev af 10. februar 2002 fra [...], der klagede over Energitilsynets afgørelse af 17. januar Ved afgørelsen fandt Energitilsynet ikke anledning til at foretage yderligere i anledning af klagerens klage over størrelsen af administrationsomkostningerne i Kraftvarmeforsyningen i Sorø i Energitilsynets redegørelse af 4. april 2002 til Energiklagenævnet har været forelagt klager, som har fremsendt bemærkninger hertil ved brev af 16. maj Sagen drøftedes første gang på Energiklagenævnets møde den 30. april 2003, hvorefter nævnet anmodede Energitilsynet om at opgøre og vurdere størrelsen af administrationsomkostningerne. Energitilsynet svarede ved brev af 13. november Sagen drøftedes herefter på nævnets møde den 15. april Energitilsynets brev af 13. november 2003 har været forelagt klager, som har fremsendt bemærkninger hertil ved brev af 27. marts Ved sidstnævnte brev anmodede klageren om at få tilsendt en række bilag med regnskabsoplysninger, som Energitilsynet havde fremsendt i kopi til Energiklagenævnet ved brev af 13. november 2003.

2 Den påklagede afgørelse Fra Energitilsynets afgørelse af 17. januar 2002 citeres: Vedr.: Klage over adm.omk. i Sorø Fjernvarme, afg. skrivelse. Ved skrivelse af 18. oktober 2001 har De til Energitilsynet fremsendt en klage over administrationsomkostninger m.v. for fjernvarmeforsyningen i Sorø. NVE, der fra 1. januar 1999 overtog fjernvarmeforsyningen i Sorø, har den 22. november 2001 fremsendt en redegørelse i sagen. De har den 11. december 2001 fremsendt bemærkninger til redegørelsen fra NVE. I Deres henvendelse af 18. oktober 2001 gør De opmærksom på, at administrationsomkostningerne for 1999 og formentlig også for 2000 for fjernvarmeforsyningen i Sorø er skønsmæssigt fastsat af NVE uafhængigt af f.eks. antallet af fjernvarmeforbrugere, og at administrationstillægget på de øvrige omkostninger fastsættes ud fra selskabets uspecificerede udgifter i forhold til omkostninger, der kan henføres til særlige formål. Endvidere finder De det urimeligt, at fjernvarmeforbrugerne skal betale et bidrag på kr. med tillæg af administrationsomkostninger til Sorø Kommune. NVE bemærker i skrivelsen af 22. november 2001, at administrationsomkostningerne i 1999 var ekstraordinært høje efter NVE s overtagelse af værket. NVE oplyser endvidere, at indirekte omkostninger f.eks. til generel ledelse, kundeafdeling, personalefunktion m.v. fordeles ud fra de enkelte forretningsområders træk på de pågældende ressourcer. Endelig anfører NVE, at de kr. dækker administration og rådgivning fra Sorø Kommune, dels i forbindelse med overdragelse, dels efterfølgende, hvor bl.a. aflæsninger og afregninger skulle koordineres. De bemærker i skrivelsen af 11. december 2001, at der ikke er nogen dokumentation for, at forbrugerne skal betale de kr., og at NVE ikke er kommet med oplysninger, der kan imødegå Deres klage over, at administrationsomkostningerne er ansat skønsmæssigt. Side 2 af 14 Energitilsynet skal hertil oplyse følgende: Energitilsynet administrerer bestemmelserne i varmeforsyningsloven og kan i medfør af lovens 21, stk. 4 give pålæg om ændring af tariffer, omkostningsfordeling eller betingelser, dersom Energitilsynet finder, at tariffer, omkostningsfordeling eller andre betingelser er urimelige eller i strid med bestemmelserne i 20, 20a eller 20 b eller regler udstedt i henhold til loven, og forholdet ikke

3 gennem forhandling kan bringes til ophør. Energitilsynet kan derimod ikke afgøre sager, der forudsætter en egentlig bevisbedømmelse. Sådanne sager må henvises til behandling ved civile domstole. Som sagen foreligger oplyst for Energitilsynet, vedrører den navnlig størrelsen af administrationsomkostningerne i Kraftvarmeforsyningen i Sorø i 1999 og berettigelsen heraf. Administrationsomkostningerne består af et beløb på kr., der er skønsmæssigt ansat af NVE. Hertil kommer et beløb på kr., der er tilgået Kraftvarmeforsyningen i Sorø fra NVE til dækning af administration og rådgivning fra Sorø Kommune dels i forbindelse med overdragelsen, dels i den efterfølgende periode, hvor bl.a. aflæsninger og afregninger skulle koordineres. Energitilsynet kan ikke på det foreliggende grundlag afgøre, hvor høje omkostningerne til administration i den aktuelle sag rettelig er. Dette forudsætter, efter Energitilsynets afgørelse en egentlig bevisbedømmelse og må henvises til behandling ved en civil domstol. Energitilsynet må dog finde, at det forekommer sandsynligt, at der er forbundet omkostninger ved NVE s administration af Kraftvarmeforsyningen i Sorø, som med henvisning til varmeforsyningslovens 20, stk. 1 kan indregnes i priserne. Energitilsynet anser det som udgangspunkt heller ikke for at være urimeligt, at NVE ansætter administrationsomkostningerne overfor Kraftvarmeforsyningen i Sorø skønsmæssigt, idet det forekommer sandsynligt, at der optræder indirekte omkostninger, der ikke kan ansættes på anden vis. Energitilsynet må samtidig finde, at det ikke kan udelukkes, at der er administrationsomkostninger for Kraftvarmeforsyningen i Sorø i relation til Sorø Kommune ved overdragelsen og i den efterfølgende periode. Side 3 af 14 Energitilsynet skal tilkendegive, at Energitilsynet ikke godkender priser på fjernvarme, og at de enkelte varmeforsyninger i medfør af varmeforsyningslovens 20, stk. 1 i prisen på varmt vand kan indregne nødvendige udgifter til energi, lønninger og andre driftsomkostninger, efterforskning, administration og salg m.v. Dette kan give betydelige forskelle i varmeprisen mellem de enkelte varmeforsyninger, uden at dette i øvrigt strider mod lovens 21, stk.4. I tråd hermed vil ingen fjernvarmepris a priori være for høj, såfremt den ikke strider mod lovens 21, stk.4, jf. 20, stk.1. Af regnskabet for Kraftvarmeforsyningen i Sorø, anmeldt til Energitilsynet, fremgår, at der i kalenderåret 1999 er afsat

4 GJ. Såfremt kr. skal fordeles på GJ, og der antages et gennemsnitsforbrug på 18, 1 MWh, svarende til ca. 5 GJ, vil dette lede til en betaling på ca. 20 kr. Et sådant beløb vil ikke umiddelbart give Energitilsynet anledning til bemærkninger. Tilsvarende vil et beløb på kr., der aktuelt er et tilskud til Kraftvarmeforsyningen i Sorø, ikke give anledning til urimelige prispåvirkninger, eventuelt også set i nærværet af den almindelige budgetusikkerhed. Energitilsynet kan endvidere konstatere, at de samlede omkostninger (excl. køb af energi, renter og afskrivninger) for Sorø Kraftvarmeværk i år 2000 udgør , hvilket er et fald på 12 % i forhold til år På den baggrund finder Energitilsynet ikke anledning til at foretage yderligere i sagen. [ ] Side 4 af 14 Klagen Fra klagen af 10. februar 2002 fra [...] citeres: Klage over Energitilsynets afgørelse vedr. administrationsomkostninger mv. for fjernvarmeforsyningen i Sorø NVE overtog fra l. januar 1999 fjernvarmeforsyningen i Sorø. Efter anmodning om aktindsigt og næsten et års sagsbehandlingstid heraf modtog jeg en række oplysninger om driftsudgifter mv. for fjernvarmeforsyningen i 1999 og I forhold til vilkårene i årene for overtagelsen fandt jeg,: at det er urimeligt, at administrationsomkostningerne dels bliver skønsmæssigt fastsat og dels indeholder en række tillæg på materialer, fremmede ydelser mv. som ikke i sig selv giver mere administration, men blot gør det dyrere for fjernvarmeforbrugerne og tilsvarende billigere for elforbrugere, at administrationsudgifterne er urimeligt høje, over 2,2 mio. kr. i 1999 sammenlignet med under 0,5 mio. kr. i årene inden NVE's overtagelser, at det ikke er rimeligt, fjernvarmeforbrugerne skal betale bidrag på kr. med tillæg til Sorø kommune, idet det af overdragelsesaftalen fremgår, at varmekunderne uden betaling af investeringsbidrag eller lignende omfattes af NVE's varmeforsyningsområde.

5 Jeg klagede derfor med brev af 18. oktober 2001 til Energitilsynet (bilag 1), der efter høring af NVE og indhentning mine bemærkninger hertil (bilag 2 og 3) med brev af 17. januar 2002 (bilag 4) har afvist at foretage sig yderligere i sagen, idet tilsynet ikke på det foreliggende grundlag kan afgøre, hvad administrationsomkostningerne er og finder, at "det forekommer sandsynligt, at der er forbundet omkostninger ved NVE's administration af Kraftvarmeforsyningen i Sorø". Endelig anvender tilsynet en fejlagtig omregning af MWh til GJ og kommer derved til alt for små omkostninger, som ikke giver anledning til bemærkninger. Med ca forbrugere udgjorde de samlede administrationsomkostninger i 1999 godt 2,2 mio. kr. eller i gennemsnit ca kr. pr. forbruger. Ifølge Dansk Elforsyning, statistik 2000, er de gennemsnitlige administrationsudgifter under 400 kr. pr forbruger. Ifølge Danske fjernvarmeværkers forening, statistik 2000/2001, er typiske administrationsomkostninger for decentrale naturgasfyrede kraftvarmeværker som i Sorø mellem 2 og 5 kr. pr GJ an net, hvor de i Sorø i 1999 var 12,3 kr/gj. Side 5 af 14 Jeg skal på denne baggrund anmode Energiklagenævnet om at foretage en reel vurdering af omkostningerne i Sorø, idet jeg ud fra NVE's egne oplysninger fortsat finder,: at administrationsomkostningerne ikke bør baseres på skøn og med tillæg, der i praksis gør det dyrere for varmeforbrugerne og billigere for elforbrugere, at administrationsomkostningerne er urimeligt høje og derfor bør reduceres med tilbagevirkende kraft, at varmeforbrugerne ikke skal bidrage til betaling af det på forhånd aftalte beløb på 1,5 mio. kr. til Sorø kommune. Endelig finder jeg det mindre betryggende, at der er forskel på indberetningerne til Gas- og Varmeprisudvalget (bilag 5 og 6) og de mere detaljerede regnskabsoplysninger, samt at anlægsaktiver ultimo 1999 afviger fra primo 2000 Energitilsynets redegørelse i sagen Fra Energitilsynets redegørelse af 4. april 2002 citeres: [ ] 4. Klagerens synspunkt og Energitilsynets bemærkninger til klagen

6 [...] gør i klageskrivelsen opmærksom på en række forhold vedrørende opgørelsen af administrationsomkostningerne i Kraftvarmeforsyningen i Sorø. Disse vedrører: 1) Administrationsomkostninger bør ikke baseres på skøn og med tillæg, der i praksis gør det dyrere for varmeforbrugere og billigere for elforbrugere. 2) Administrationsomkostningerne i Sorø er urimeligt høje og bør reduceres med tilbagevirkende kraft. 3) Varmeforbrugerne skal ikke bidrage til betaling af det på forhånd aftalte beløb på 1,5 mio.kr. til Sorø Kommune. 5. Energitilsynets bemærkninger til klagerens påstande Ad 1. Hertil skal Energitilsynet bemærke, at de enkelte varmeforsyningers budgetlægning og prisfastsættelse udtrykker et skøn over den forventede udvikling i de bagvedliggende nødvendige omkostninger. Omkostninger til administration er kun én af mange indregningsberettigede nødvendige omkostninger, jf. varmeforsyningslovens 20, stk.1. Energitilsynet skal tilføje, at så længe de nødvendige omkostninger kan sandsynliggøres/dokumenteres ved budgetlægning og prissætning er det Energitilsynet underordnet, om de relevante nødvendige omkostninger rubriceres som omkostninger til administration eller opfattes som et beregnet tillæg på materialer, fremmede ydelser m.v. (overheads). Til orientering skal oplyses, at Elprisudvalget i en lang række tilfælde har accepteret og forventet, at de enkelte elforsyninger ved beregning af det økonomiske resultat ved en sideordnet aktivitet, f.eks. gadebelysning, har skønnet over indslaget af indirekte omkostninger ved aktiviteten. Side 6 af 14 Ad 2. I 1999 udgjorde administrationsomkostningerne, dvs. de kr., ca. 1,6 % af de regnskabsmæssige omkostninger for Kraftvarmeværket i Sorø. Hertil skal Energitilsynet bemærke, at NVE har oplyst, at administrationsomkostningerne i 1999 var ekstraordinært høje grundet overtagelsen af Kraftvarmeværket i Sorø. Herfor taler, efter Energitilsynets opfattelse, endvidere, at de samlede omkostninger for Kraftvarmeværket i Sorø i år 2000 (excl. køb af energi, renter og afskrivninger) udgjorde kr., hvilket var et fald på 12 % i forhold til Tallene fremgår af det som bilag 1 vedlagte. Energitilsynet skal tilføje, at varmeforsyningsloven ikke tillader prissætning med tilbagevirkende kraft, men vedrører priser og budgetter for kommende perioder. Prissætning med tilbagevir-

7 kende kraft er ikke i overensstemmelse med prisbestemmelserne i varmeforsyningsloven. Energitilsynet skal tilføje, at den aktuelle sag væsentligst vedrører 1999, hvor NVE overtog Kraftvarmeværket i Sorø. Det er Energitilsynets vurdering, at NVE i denne situation var i en overgangsfase og ikke kan forventes at have haft et egentligt erfaringsgrundlag med hensyn til administrationsomkostningernes størrelse. Energitilsynet skal endvidere henvise til varmeforsyningslovens 20, stk.1, hvorefter varmeforsyninger i prisen på varmt vand kan indregne nødvendige omkostninger til bl.a. administration. Indregning af nødvendige omkostninger kan give betydelige forskelle i varmeprisen mellem de enkelte varmeforsyninger uden at dette i øvrigt strider mod lovens 21, stk.4. Dette gælder således også, selvom de pågældende forsyninger ved en sammenligning med andre forsyninger herved kommer til at fremstå som dyre. Den sammenligning af administrationsomkostninger, som Henrik Lawaetz foretager, er, efter Energitilsynet opfattelse, ikke tilstrækkelig til, at Energitilsynet heraf kan slutte, at NVE s priser er urimelige. Side 7 af 14 Endelig skal Energitilsynet anføre, at de kollektive varmeforsyningsvirksomheder er omfattet af en hvile i sig selv bestemmelse, og at eventuelle ubalancer, dvs. over- eller underdækninger, skal afregnes med forbrugerne i det umiddelbart efterfølgende budgetår uanset hvilken omkostningsparameter, der måtte have udløst ubalancen. Isoleret set vil et fejlagtigt skøn over administrationsomkostninger, der giver anledning til en for høj pris, således udløse korrektion i priserne i det efterfølgende budgetår. Ad 3. Som Energitilsynet har forstået [...] vedrører dette punkt kr., som NVE har givet Kraftvarmeforsyningen i Sorø i hvert af årene 1999 og 2000 til dækning af administration og rådgivning fra Sorø Kommune dels i forbindelse med overdragelse, dels i den efterfølgende periode, hvor bl.a. aflæsninger og afregninger skulle koordineres. Energitilsynet skal anføre, at det ikke kan udelukkes, at der er administrationsomkostninger for Kraftvarmeforsyningen i Sorø i relation til Sorø Kommune ved overdragelsen af forsyningen til NVE og i den efterfølgende periode. Endvidere skal Energitilsynet bemærke, at kr. henset til størrelsen af Kraftvarmeværk Sorøs regnskabsmæssige indtægter for 1999 umiddelbart forekommer at være at ringe betydning.

8 De kr. udgør ca. 1 % af de samlede regnskabsmæssige indtægter for Kraftvarmeværket Sorø i De kr. vil derfor kun have haft meget ringe prismæssig virkning. Mere generelt gør [...] opmærksom på, at det af overdragelsesaftalen mellem NVE og Kraftvarmeforsyningen i Sorø fremgår, at varmekunderne uden betaling af investeringsbidrag eller lignende omfattes af NVE s varmeforsyningsområde. Energitilsynet skal understrege, at et investeringsbidrag er et éngangsbeløb, der betales ved tilslutning til nettet og dækker de gennemsnitlige omkostninger ved etablering af fjernvarmeforsyning. De kr. vedrører administration og rådgivning fra Sorø Kommune og er ikke et investeringsbidrag. Det er Energitilsynets opfattelse, at de to ting ikke har noget med hinanden at gøre. Side 8 af Sammenfatning og afsluttende bemærkninger Energitilsynet har i den konkrete sag foretaget en rimelighedsvurdering af de af NVE fastsatte administrationsomkostninger for Kraftvarmeforsyningen i Sorø i 1999, herunder også rimeligheden af NVE s anvendelse af skøn i fastsættelsen af administrationsomkostningernes størrelse. Energitilsynet skal anføre, at Elprisudvalget tidligere har accepteret anvendelse af skøn ved fastlæggelse af størrelse af tillæg (overheads) i forbindelse med fordeling af indirekte omkostninger knyttet til elforsyningsvirksomhedernes sideordnede aktiviteter. Under henvisning til foranstående indstilles, at Energitilsynets afgørelse af 17. januar 2002 stadfæstes med henvisning til, at det er sandsynligt, at der er forbundet omkostninger ved NVE s administration af Kraftvarmeforsyningen i Sorø, og at det ikke er urimeligt, jf. varmeforsyningslovens 21, stk.4, at NVE har foretaget et skøn ved beregningen heraf. [ ] Supplerende sagsfremstilling Sagen drøftedes første gang på Energiklagenævnets møde den 30. april Nævnet konstaterede en regnefejl i omregningen fra MWh til GJ i den påklagede afgørelse af 17. januar 2002, som også påpeget i klagers brev af 10. februar Ved omregning skal multipliceres med 3,6 hvorved 18,1 MWh svarer til ca. 65 GJ, hvorved de ca. 20 kr. bliver til ca. 335 kr.

9 Nævnet fandt det i øvrigt vanskeligt at fastslå størrelsen af omkostningerne til personale og administration for årene 1995 til Med sigte på en fornyet forelæggelse for nævnet anmodede nævnet ved brev af 23. maj 2003 tilsynet om at opgøre og vurdere størrelsen af disse omkostninger for hvert af årene på grundlag af dels oplysningerne fra klager, dels indberetningerne til Gas- og Varmeprisudvalget, som de bl.a. fremgår af bilag 5 til tilsynets brev af 4. april 2002 til Energiklagenævnet. Fra Energitilsynets svar af 13. november 2003 citeres: Ankesag [...] ctr. Energitilsynet, Energiklagenævnets j.nr Ved skrivelse af 23. maj 2003 har Energiklagenævnet anmodet Energitilsynet om at forsyne klagenævnet med oplysninger for årene vedrørende udgifter til personale og administration for Sorø Kraftvarme. Energitilsynet skulle endvidere foretage en vurdering af disse tal på grundlag af dels oplysninger fra [...], dels indberetningerne til Gas- og Varmeprisudvalget. Side 9 af 14 Nedenfor findes en oversigt over størrelsen af Sorø Kraftvarmes udgifter til personale og administration i årene 1995 til I årene efter 1998 er Sorø Kraftvarme ejet af NVE. I vedlagte bilag kan Energiklagenævnet se, hvilke omkostningstyper, der i perioderne og indgår i omkostningskategorien personale og administration. Disse omkostninger er anmeldt til Gas- og Varmeprisudvalget. Omk. personale og adm. Sorø Kraftvarme 1995 til 2000 (kr) Det ses, at de årlige omkostninger frem til NVE s overtagelse i 1998 er stort set uændrede, afbrudt af en stigning i 1999 og et fald i Udviklingen i årene 1995 til 1998 giver ikke Energitilsynet anledning til bemærkninger. [...] klage vedrører navnlig niveauet for disse omkostninger i årene 1999 og 2000, og Energitilsynet vil nedenfor forholde sig hertil. To væsentlige forhold, der påvirker niveauet for udgifter til personale og administration i årene 1999 og 2000 i forhold til , gør sig gældende.

10 Der kan være tale om forskel i de omkostningsarter, denne omkostningskategori omfatter. Der kan desuden være tale om forventelige startomkostninger i forbindelse med NVE s overtagelse af Sorø Kraftvarme. Af de vedlagte bilag fremgår, at kategorien personale og administration ikke omfatter de samme omkostningsarter i de to perioder. I perioden er der således bl.a. tillæg for materialer, anlægsanskaffelser og på fremmede ydelser, som ikke findes i perioden En direkte sammenligning af niveauet i de to perioder er urimelig, hvis der ikke tages hensyn til dette forhold. I forbindelse med prisfastsættelse efter bestemmelserne i lov om varmeforsyning er dette dog uden betydning, idet der i alle tilfælde er tale om nødvendige omkostninger, der kan indregnes i prisen. Side 10 af 14 Nok så væsentligt er, at der måtte påregnes startomkostninger af en vis størrelse i forbindelse med NVE s overtagelse af Sorø Kraftvarme. NVE har oplyst, at der var store administrative omkostninger i forbindelse hermed, bl.a. ved oprettelse af nyt regningssystem og en oprettelse af Sorø Kraftvarmes kunder i NVE s systemer. Energitilsynet ser ingen anledning til at betvivle dette. Alt andet lige, synes dette også at blive bekræftet af faldet fra 1999 til 2000 i niveauet for omkostningerne til personale og administration. Samlet set forekommer udviklingen i Sorø Kraftvarmes omkostninger til personale og administration, som tidligere anført af Energitilsynet, ikke urimelig, jf. varmeforsyningslovens 21, stk.4. Fra klagerens brev af 27. marts 2004 citeres: [ ] Energitilsynet har opstillet en oversigt over de samlede omkostninger til personale og administration for årene Der henvises til bilag, som ikke er fremsendt til mig. Jeg skal derfor anmode om [at] modtage disse, inden jeg vurderer dem konkret. Umiddelbart forekommer tallene dog ikke at være i overensstemmelse med de af mig fremsendte omkostninger og de oprindelige indberetninger af regnskaber til Energitilsynet.

11 Udviklingen i tallene er dog tydelig. Medtages de til Energitilsynet anmeldte tilsvarende omkostninger på kr. i 2001, er de gennemsnitlige omkostninger efter NVE s overtagelse steget med ca. 1,2 mio. kr. om året. For værker, der ejes af varmeforbrugerne, er det ikke afgørende om udgifterne fordeles på administration, personale mv. Imidlertid er værket i Sorø ikke ejet af varmeforbrugerne, men af elforbrugerne i hele Nordvestsjælland. Det er derfor tale om at begunstige elforbrugerne på varmeforbrugernes bekostning, når der anvendes høje udokumenterede administrationsomkostninger inklusive høje tillæg på udgifter, som ikke i sig selv giver mere administration. Energitilsynet forholder sig stadig ikke til om disse administrationsomkostninger, der er 3-6 gange højere end tidligere og end hvad der er normalt for fjernvarmeværker og elselskaber er urimelige. I stedet ses på summen af personale og administration, der ikke vurderes af være urimelig under henvisning til forskelle i regnskabsprincipper og høje startomkostninger. Med henvisning til ovennævnte regnskabstal for 2001 synes disse startomkostninger imidlertid at være permanente, især under hensyntagen til, at den særlige betaling til Sorø Kommune på kr. plus tillæg angivelig er ophørt. I øvrigt indgår det også i min klage, at jeg også finder det urimeligt, at varmeforbrugerne skal betale på forhånd aftalte beløb til kommunen, da det af overdragelsesaftalen fremgår, at varmekunderne direkte og uden betaling omfattes af NVE s varmeforsyningsområde. [ ] Side 11 af 14 NVE er et kundeejet andelsselskab med et repræsentantskab på 105 medlemmer, som kunderne er med til at vælge via deres lokalforening. NVE forsyner mere end kunder med el, og ca med varme via kraftvarmeanlæg. NVE s forsyningsområde dækker ca km 2 af Nordvestsjælland og leverer elektricitet gennem eget distributionsnet. I Sorø, Højby og Vig leverer NVE varme gennem eget distributionsnet. I Slagelse og Tølløse leveres til kundernes varmecentral. NVE beskæftiger ca. 260 medarbejdere, og havde i 2002 en koncernbalance på ca. 3,2 mia. kr. og en bruttoomsætning på ca. 1 mia. kr. Det fremgår af Statistik 2002/2003 fra Danske Fjernvarmeværkes Forening, side 8, at 2 % af fjernvarmeprisen i fjernvarmeværker uden tilknytning til central kraftvarme anvendes til administration. Statistikken er udarbejdet på

12 baggrund af besvarelser fra 77 % af DFFs medlemmer som leverer ca. 87 % af fjernvarmeproduktionen i Danmark. Lovgivning Kraftvarmeforsyningen i Sorø er et kollektivt varmeforsyningsanlæg omfattet af varmeforsyningslovens 2, stk. 1, nr. 2. Kollektive varmeforsyningsanlæg kan inden for de i lovens 20 a nævnte indtægtsrammer i priserne indregne nødvendige udgifter til energi, lønninger og andre driftsomkostninger, efterforskning, administration og salg m.m. jf. lovens 20, stk. 1. Finder Energitilsynet at tariffer, omkostningsfordeling eller andre betingelser er urimelige eller i strid med bestemmelserne i 20, 20 a eller 20 b eller regler udstedt i henhold til loven, giver tilsynet, såfremt forholdet ikke gennem forhandling kan bringes til ophør, pålæg om ændring af tariffer, omkostningsfordeling eller betingelser jf. 21, stk. 4. Side 12 af 14 Energiklagenævnets bemærkninger Energiklagenævnet konstaterer, at Energitilsynet har taget stilling til tre spørgsmål: i. om administrationsomkostninger fordeles efter skøn og med tillæg, ii. om administrationsomkostningerne i Sorø er urimeligt høje og bør reduceres med tilbagevirkende kraft, og iii. om varmeforbrugerne skal bidrage til betaling af et på forhånd aftalt beløb på 1,5 mio.kr. til Sorø Kommune. Ad. i: Selskaber, der er koncernforbundne med NVE A.m.b.a. og NVE Holding A/S, udøver virksomhed, som efter varmeforsyningslovens kapitel 4 b skal udskilles i selvstændige selskaber. Administrationen af disse selskaber er delvis samlet i koncernens hovedkvarter. Energiklagenævnet finder ikke anledning til at kritisere at, flere selskaber har hel eller delvis fælles administration. Nævnet finder ikke anledning til at kritisere, at omkostninger til f.eks. administration fordeles efter kriterier beregnet ud fra det enkelte selskabs anvendelse af administrationen, ligesom nævnet ikke finder anledning til at kritisere, at der heri indgår et skøn. Ad ii:

13 Som også anført af Energitilsynet godkender dette ikke priser på fjernvarme. Tilsynet kan tilse, at de enkelte fjernvarmeforsyninger kun indregner nødvendige udgifter jf. 20, stk. 1, i varmeforsyningsloven. Energiklagenævnet bemærker, at dette bl.a. kan ske med henblik på at sikre, at der ikke sker krydssubsidiering mellem f.eks. elforsynings- og varmeforsyningsvirksomhed. Kraftvarmeforsyningen i Sorø var en kommunal virksomhed, som pr. 1. januar 1999 blev overtaget af NVE KV-NET A/S. På et index med 1995 som 100 har udviklingen i administrationsomkostninger i perioden været således: Side 13 af 14 En del af forklaringen på stigningen af omkostningerne ligger på 164 % af gennemsnittet af niveauet i perioden kan være, at regnskabet i er aflagt efter bestemmelserne i årsregnskabsloven, og at administrationen i 1999 var i en indkøringsfase, som bl.a. medførte særligt høje administrationsomkostninger. Som sagen foreligger for nævnet, er der imidlertid intet sikkert grundlag for at ytre sig om de nærmere årsager til det niveauskift, der er sket i administrationsomkostningerne. Energiklagenævnet har derfor ingen baggrund for at vurdere, om krydssubsidiering finder sted. Nævnet finder det hensigtsmæssigt, at der ikke kan rejses berettiget tvivl om, at der er den fornødne adskillelse mellem NVE s aktiviteter efter varme- og elforsyningslovene, således at krydssubsidiering ikke foregår. Nævnet finder derfor, at Energitilsynet ved anvendelse af sine beføjelser efter varmeforsyningsloven, herunder evt. 23b, stk. 4 og 5, bør tilvejebringe et fornødent grundlag for at kunne vurdere, om krydssubsidiering forekommer efter NVE s overtagelse af Sorø Fjernvarme. Regnskaberne for 2002 og 2003 og branchens typiske niveau af administrationsomkostninger bør indgå i vurderingen. Sagen hjemvises derfor til fornyet behandling, med henblik på at dette kan ske.

14 Ad iii: Klagen til Energiklagenævnet omfatter kr., som er en del af de førnævnte 1,5 mio. kr. Det fremgår af sagen, at beløbet betales over en toårig periode til dækning af administration og rådgivning udført af Sorø Kommune for NVE i forbindelse med overdragelsen og bl.a. efterfølgende koordination af aflæsninger og afregninger. Energiklagenævnet finder ikke anledning til at kritisere denne omkostning. Energiklagenævnets afgørelse Energitilsynets afgørelse af 17. januar 2002 stadfæstes for så vidt angår pkt. i og iii ovenfor. For så vidt angår pkt. ii hjemvises sagen til fornyet behandling som beskrevet ovenfor. Side 14 af 14 Afgørelsen er truffet efter 26, stk. 1, i lov om varmeforsyning, jf. bekendtgørelse nr. 772 af 24. juli 2000 af lov om varmeforsyning og kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Sagen har været behandlet på nævnets møder den 30. april 2003 og den 15. april Afgørelsen er sendt til [...], NVE a.m.b.a., Hovedgaden 36, 4520 Svinninge, og Energitilsynet, Nyropsgade 30, 1780 København V. P. N. V. Christen Boye Jacobsen Nævnsformand / Søren Præstholm Fuldmægtig

A F G Ø R E L S E. (el- og varmeforsyning) Klage fra [...] over afgørelse af 30. marts 2001 fra

A F G Ø R E L S E. (el- og varmeforsyning) Klage fra [...] over afgørelse af 30. marts 2001 fra ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form 3. oktober 2001 J.nr. 97-2311-0045 SPR A F G Ø R

Læs mere

Klagen af 16. september 2003 fra [...] har været forelagt Energitilsynet og Sønderborg

Klagen af 16. september 2003 fra [...] har været forelagt Energitilsynet og Sønderborg (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Energitilsynet af 16. september 2003 flyttegebyr Formand, professor cand. jur. Christen Boye Jacobsen Fhv. Overingeniør, cand.

Læs mere

Advokat Peter Schiøtz på vegne en række forbrugere over Energitilsynet Prisberegning hos Hyllinge Menstrup Kraftvarmeværker A.m.b.a.

Advokat Peter Schiøtz på vegne en række forbrugere over Energitilsynet Prisberegning hos Hyllinge Menstrup Kraftvarmeværker A.m.b.a. (Varmeforsyning) Advokat Peter Schiøtz på vegne en række forbrugere over Energitilsynet Prisberegning hos Hyllinge Menstrup Kraftvarmeværker A.m.b.a. Nævnsformand, cand. jur. Jørgen Nørgaard Professor,

Læs mere

Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a.

Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a. (Varmeforsyning) Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a. Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, professor, dr. polit.

Læs mere

A F G Ø R E L S E. (Varmeforsyning)

A F G Ø R E L S E. (Varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form 25. juli 2001 J.nr. 97-2311-0014 HJD A F G Ø R E

Læs mere

Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster

Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster (Varmeforsyning) Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt.

Læs mere

Energitilsynets afgørelse stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse stadfæstes. (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] af 26. april 2005 over Energitilsynet af 14. april 2005 Opkrævning af udtrædelsesgodtgørelse i forbindelse med udtræden af Hirtshals

Læs mere

Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet af 22. december 2008 Prisen på varme fra Holeby Halmvarmeværk A.m.b.a.

Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet af 22. december 2008 Prisen på varme fra Holeby Halmvarmeværk A.m.b.a. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 4. marts 2002 klaget til Energiklagenævnet

Læs mere

Forsyning Helsingør Varme Att.: Jacob Brønnum. I/S Nordforbrænding Att.: Tonny Juul Jensen. Vattenfall A/S Att.: Kjeld Oksbjerg

Forsyning Helsingør Varme Att.: Jacob Brønnum. I/S Nordforbrænding Att.: Tonny Juul Jensen. Vattenfall A/S Att.: Kjeld Oksbjerg Forsyning Helsingør Varme Att.: Jacob Brønnum I/S Nordforbrænding Att.: Tonny Juul Jensen 30. juni 2011 Sag 4/0920-8901-0690 /SB Deres ref. Vattenfall A/S Att.: Kjeld Oksbjerg Helsingør Kraftvarmeværk

Læs mere

Klage over afgørelse fra Energitilsynet, for meget opkrævet arealbidrag m.v.

Klage over afgørelse fra Energitilsynet, for meget opkrævet arealbidrag m.v. Den Kristlige Fagbevægelse Engboulevarden 30 8900 Randers Klage over afgørelse fra Energitilsynet, for meget opkrævet arealbidrag m.v. Ved brev af 24. september 2002 har Den Kristelige Fagbevægelse til

Læs mere

Energiklagenævnet stadfæster Energitilsynets afgørelse af 24. juni 2014.

Energiklagenævnet stadfæster Energitilsynets afgørelse af 24. juni 2014. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Grundejerforeningen Vejlesøparken

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 16. april 2014 stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse af 16. april 2014 stadfæstes. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark

Læs mere

Vedr. Deres klage over Aars Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Aars Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Aars Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 21. november 2002 påklaget Aars Kommunes afgørelser

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt. H. C. Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt. H. C. Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen (Varmeforsyning) Frede Gundberg, Roskilde over Energitilsynet af 15. marts 2005 Regler for dispensation i forbindelse med opkrævning af afkølingstarif i Roskilde Kommunes varmeforsyning. (Genoptagelse

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 5. december 2002 klaget til

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 24. februar 2011 ophæves, og sagen hjemvises til Energitilsynet til fornyet behandling.

Energitilsynets afgørelse af 24. februar 2011 ophæves, og sagen hjemvises til Energitilsynet til fornyet behandling. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA E.ON Produktion Danmark A/S OVER

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 21. december 2010 ophæves, og sagen hjemvises til Energitilsynet til fornyet behandling.

Energitilsynets afgørelse af 21. december 2010 ophæves, og sagen hjemvises til Energitilsynet til fornyet behandling. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA E.ON Produktion Danmark A/S OVER

Læs mere

XXX Elforsyning af 7. marts 2005 over Energitilsynet af 10. februar 2005 afslag på partsaktindsigt i klagers identitet

XXX Elforsyning af 7. marts 2005 over Energitilsynet af 10. februar 2005 afslag på partsaktindsigt i klagers identitet (Elforsyning) XXX Elforsyning af 7. marts 2005 over Energitilsynet af 10. februar 2005 afslag på partsaktindsigt i klagers identitet Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Konsulent,

Læs mere

A F G Ø R E L S E. (varmeforsyning) Klage fra [...] over afgørelse af 15. februar 2001 fra

A F G Ø R E L S E. (varmeforsyning) Klage fra [...] over afgørelse af 15. februar 2001 fra ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form 3. oktober 2001 J.nr. 97-2311-0038 JDA A F G Ø R

Læs mere

(Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form

(Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Maribo Kommune af 20. juni 2002 Fritagelse for tilslutningspligt til fjernvarme Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye

Læs mere

Stadfæstelse af Energitilsynets afgørelse

Stadfæstelse af Energitilsynets afgørelse (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Hirtshals Fjernvarme over Energitilsynet af 7. juni 2004 Udtrædelsesgodtgørelse fra Hirtshals Fjernvarme Nævnsformand, professor, cand.jur.

Læs mere

[...] over Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne forblivelsespligt til Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk

[...] over Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne forblivelsespligt til Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne forblivelsespligt til Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk Formand, professor, cand.jur.

Læs mere

Klage over afgørelse af 12. juni 2002 vedrørende måling af varmeforbrug hos [...]

Klage over afgørelse af 12. juni 2002 vedrørende måling af varmeforbrug hos [...] Rise Fjernvarme A.m.b.a. V/ Formand Niels W. Petersen St. Rise Landevej 2 5970 Ærøskøbing Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over afgørelse af 12. juni 2002 vedrørende måling af varmeforbrug

Læs mere

ENERGIKLAGENÆVNET AFGØRELSE. (varmeforsyning) Klage fra Nørresundby Boligselskab, afd. 35 over afgørelse af 26. april 2001 fra

ENERGIKLAGENÆVNET AFGØRELSE. (varmeforsyning) Klage fra Nørresundby Boligselskab, afd. 35 over afgørelse af 26. april 2001 fra ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk 3. oktober 2001 J.nr. 97-2311-0087 JDA AFGØRELSE (varmeforsyning) Klage fra Nørresundby Boligselskab,

Læs mere

A F G Ø R E L S E. (varmeforsyning)

A F G Ø R E L S E. (varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form 3. oktober 2001 J.nr. 97-2311-0040 SPR A F G Ø R

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Boligselskabet AKB Lyngby OVER Energitilsynets

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Gladsaxe Kommune af 2. juni 2003 elvarme i gulv i badeværelse Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Næstformand,

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt. H.C. Mortensen Direktør Per Søndergaard

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt. H.C. Mortensen Direktør Per Søndergaard (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Energitilsynet af 29. november 2006 afvisning af klage over varmeregning Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør,

Læs mere

Klage over Sakskøbing Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen

Klage over Sakskøbing Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Sakskøbing Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 22. oktober 2002 klaget til Energiklagenævnet over Sakskøbing

Læs mere

[...] over Energitilsynet af 2. maj. 2000 nægtelse af gratis tilslutning til Hjordkær Fjernvarme A.m.b.a. af ejendommen [...]

[...] over Energitilsynet af 2. maj. 2000 nægtelse af gratis tilslutning til Hjordkær Fjernvarme A.m.b.a. af ejendommen [...] (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Energitilsynet af 2. maj. 2000 nægtelse af gratis tilslutning til Hjordkær Fjernvarme A.m.b.a. af ejendommen [...] Formand, cand.jur.

Læs mere

ENERGIKLAGENÆVNET AFGØRELSE. (varmeforsyning) Pandalus A/S, Hanstholm

ENERGIKLAGENÆVNET AFGØRELSE. (varmeforsyning) Pandalus A/S, Hanstholm ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Den 29. august 2001 J.nr. 97-2311-0052 /JDA AFGØRELSE (varmeforsyning) Klage fra over afgørelse

Læs mere

A F G Ø R E L S E. (varmeforsyning) Klage fra [...] over afgørelse af 6. september 2000 fra om gebyr for måleraflæsning af forbrug af

A F G Ø R E L S E. (varmeforsyning) Klage fra [...] over afgørelse af 6. september 2000 fra om gebyr for måleraflæsning af forbrug af ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 25. juli 2001 J.nr. 97-2311-0017 /JDA A F G Ø

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Nykøbing Falster Kommune over Energitilsynets afgørelse af 2. oktober 2003 Opkrævning af beregnet varmeforbrug for perioden 1999/2000 Nævnsformand,

Læs mere

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Energitilsynet af 9. maj 2007 forhandlingsløsning efter varmeforsyningslovens 21, stk. 4 Nævnsformand, dommer Poul K. Egan

Læs mere

AFGØRELSE. (varmeforsyning)

AFGØRELSE. (varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk ANONYMISERET AFGØRELSE 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0018 JDA AFGØRELSE (varmeforsyning) Klage fra

Læs mere

Punkt 3. Energitilsynets møde den 28. oktober Meddelelser fra Sekretariatet for Energitilsynet samt fra direktøren

Punkt 3. Energitilsynets møde den 28. oktober Meddelelser fra Sekretariatet for Energitilsynet samt fra direktøren Punkt 3 Energitilsynets møde den 28. oktober 2014 23. oktober 2014 /MEMU Meddelelser fra Sekretariatet for Energitilsynet samt fra direktøren Sekretariatet for Energitilsynet Carl Jacobsens Vej 35 2500

Læs mere

Nævnenes Hus Toldboden Viborg. Til: XXX Lemvig Varmeværk a.m.b.a. Energitilsynet.

Nævnenes Hus Toldboden Viborg. Til: XXX Lemvig Varmeværk a.m.b.a. Energitilsynet. Til: XXX Lemvig Varmeværk a.m.b.a. Energitilsynet Nævnenes Hus Toldboden 2 8800 Viborg www.ekn.dk ekn@naevneneshus.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse Afvisning af klage på grund af manglende

Læs mere

Hedensted Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynets afgørelse af 6. juli 2006 undersøgelse af Hedensted Fjernvarme a.m.b.a. budgetter og regnskaber

Hedensted Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynets afgørelse af 6. juli 2006 undersøgelse af Hedensted Fjernvarme a.m.b.a. budgetter og regnskaber (Varmeforsyning) Hedensted Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynets afgørelse af 6. juli 2006 undersøgelse af Hedensted Fjernvarme a.m.b.a. budgetter og regnskaber Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv.

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen,

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen, (Varmeforsyning) XXX af 15. januar 2005 over Stubbekøbing kommune af 21. december 2004 tilslutningspligt til for ejendommen XXX til Stubbekøbing Fjernvarmeselskab A.m.b.a. Nævnsformand, professor, cand.jur.

Læs mere

2. Nedenfor refereres høringssvar, opdelt på høringssvarets emner, som efterfølges af sekretariatets bemærkninger (i kursiv).

2. Nedenfor refereres høringssvar, opdelt på høringssvarets emner, som efterfølges af sekretariatets bemærkninger (i kursiv). PUNKT 6 ENERGITILSYNETS MØDE DEN 23. JUNI 2015 HØRINGSSVAR BILAG 1 10. juni 2015 Varme 13/12063 MLD 5. HØRINGSSVAR 1. Udkast til afgørelse blev sendt i høring den 20. februar 2015 med frist den 6. marts

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand. jur. Christen Boye Jacobsen

Nævnsformand, professor, cand. jur. Christen Boye Jacobsen (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Maribo Kommune af 20. juni 2002 Fritagelse for tilslutningspligt til fjernvarme Nævnsformand, professor, cand. jur. Christen Boye

Læs mere

Energiklagenævnet stadfæster Energitilsynets afgørelse af 10. september 2013.

Energiklagenævnet stadfæster Energitilsynets afgørelse af 10. september 2013. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets afgørelse

Læs mere

A F G Ø R E L S E. (Varmeforsyning) Klage fra [...] over afgørelse af 13. oktober 2000 fra

A F G Ø R E L S E. (Varmeforsyning) Klage fra [...] over afgørelse af 13. oktober 2000 fra ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk 29. august 2001 J.nr. 97-2311-0019 HJD Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form A F G Ø R

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 19. juni 2009 stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse af 19. juni 2009 stadfæstes. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Slagslunde Fjernvarmelaug over Energitilsynet

Læs mere

Gauerslund Fjernvarme Industrivej 2 C 7080 Børkop. Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form

Gauerslund Fjernvarme Industrivej 2 C 7080 Børkop. Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Gauerslund Fjernvarme Industrivej 2 C 7080 Børkop Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over dispensation for tilslutningspligt til fjernvarme Børkop Kommune fremsendte den 1. juli 2002 en

Læs mere

AFGØRELSE (varmeforsyning)

AFGØRELSE (varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Den 4. maj 2001 J.nr. 97-2311-0020 JDA AFGØRELSE (varmeforsyning) Klage fra Læsø Kommune, Fjernvarmeforsyningen

Læs mere

SE Energi A.m.b.a., Skive Energitilsynet af 19. december 2000 tilbageføring til forbrugerne af akkumuleret overdækning.

SE Energi A.m.b.a., Skive Energitilsynet af 19. december 2000 tilbageføring til forbrugerne af akkumuleret overdækning. (Elforsyning) SE Energi A.m.b.a., Skive Energitilsynet af 19. december 2000 tilbageføring til forbrugerne af akkumuleret overdækning. Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Næstformand,

Læs mere

[...] over Energitilsynet af 19. september 2001 Varsling af forbrugerne om fusion og ændret prisstruktur

[...] over Energitilsynet af 19. september 2001 Varsling af forbrugerne om fusion og ændret prisstruktur (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Energitilsynet af 19. september 2001 Varsling af forbrugerne om fusion og ændret prisstruktur Nævnsformand, cand.jur. Jørgen Nørgaard

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Professor, cand.jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen Direktør, cand.polyt.

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Professor, cand.jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen Direktør, cand.polyt. (Elforsyning) [B Aps], Virum over Energitilsynet af 17. marts 2004 NESA s krav på betaling for el Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Professor, cand.jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 4. april 2014 stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse af 4. april 2014 stadfæstes. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Boligselskabet AKB Lyngby OVER Energitilsynets

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets afgørelse af 11. september 2013 klage over afslag på partsstatus i Energitilsynets sag om Odsherred

KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets afgørelse af 11. september 2013 klage over afslag på partsstatus i Energitilsynets sag om Odsherred (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Anonymiseret KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets

Læs mere

Klage over Energitilsynets afgørelse af 17. september 2008 vedrørende tilbagebetaling af overdækning i AffaldVarme Århus

Klage over Energitilsynets afgørelse af 17. september 2008 vedrørende tilbagebetaling af overdækning i AffaldVarme Århus Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over Energitilsynets

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand. jur. Christen Boye Jacobsen. Fhv. overingeniør, cand. polyt. Jørgen Klitgaard Direktør, cand. polyt. H.C.

Nævnsformand, professor, cand. jur. Christen Boye Jacobsen. Fhv. overingeniør, cand. polyt. Jørgen Klitgaard Direktør, cand. polyt. H.C. (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Nykøbing Falster Kommune over Energitilsynet af 24. juli 2003 Betaling for varmeforbrug Nævnsformand, professor, cand. jur. Christen Boye

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt. H.C Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt. H.C Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen (Elforsyning) Vaarst Fjellerad Kraftvarmeværk A.m.b.a. over Energitilsynet af 16. maj 2007 betingelserne for Aalborg Kommunes Fjernvarmeforsynings overtagelse af Vaarst Fjellerad Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Læs mere

[...] over Energitilsynet tariferingen af Billund Lufthavn i forbindelse med fjernvarmetilslutning

[...] over Energitilsynet tariferingen af Billund Lufthavn i forbindelse med fjernvarmetilslutning (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Energitilsynet tariferingen af Billund Lufthavn i forbindelse med fjernvarmetilslutning til Billund Varmeværk. Nævnsformand, cand.

Læs mere

Meddelelser fra Sekretariatet for Energitilsynet samt fra direktøren

Meddelelser fra Sekretariatet for Energitilsynet samt fra direktøren Punkt 3 28. februar 2013 /MEMU Energitilsynets møde den 5. marts 2013 Meddelelser fra Sekretariatet for Energitilsynet samt fra direktøren 1. Nye klagesager for Energiklagenævnet 1.1. Brørup Fjernvarme

Læs mere

tilladelse til etablering af elproduktionsanlægget Rødsand II samt internt ledningsnet.

tilladelse til etablering af elproduktionsanlægget Rødsand II samt internt ledningsnet. (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Energistyrelsen af 31. oktober 2007 Tilladelse til etablering af elproduktionsanlægget Rødsand II samt internt ledningsnet Nævnsformand,

Læs mere

KLAGE FRA Rockwool International A/S OVER Høje-Taastrup Kommunes afgørelse af 26. juni 2014 udskiftning af naturgasbaseret kedel (blokvarmecentral)

KLAGE FRA Rockwool International A/S OVER Høje-Taastrup Kommunes afgørelse af 26. juni 2014 udskiftning af naturgasbaseret kedel (blokvarmecentral) (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Rockwool International A/S OVER

Læs mere

Afgørelse Klage over afslag på at rejse tilsynssag om sponsorater til idræt

Afgørelse Klage over afslag på at rejse tilsynssag om sponsorater til idræt Til: [XXX] Energitilsynet, (j.nr. [XXX]) TRE-FOR A/S, TRE-FOR Varme A/S og TRE-FOR El-net A/S Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

[Navn udeladt] på vegne af [navn udeladt], Gørløse, over Energitilsynet af 11. december 2003 Forbrugs- og efterbetalingskrav

[Navn udeladt] på vegne af [navn udeladt], Gørløse, over Energitilsynet af 11. december 2003 Forbrugs- og efterbetalingskrav (Elforsyning) [Navn udeladt] på vegne af [navn udeladt], Gørløse, over Energitilsynet af 11. december 2003 Forbrugs- og efterbetalingskrav Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Professor,

Læs mere

...[Klager] over Energitilsynet af 1. august 2005 sammensætning af priser på fjernvarme for Slagslunde

...[Klager] over Energitilsynet af 1. august 2005 sammensætning af priser på fjernvarme for Slagslunde (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Energitilsynet af 1. august 2005 sammensætning af priser på fjernvarme for Slagslunde Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand,

Læs mere

Klage over Sundsøre Kommunes afgørelse af 23. februar 2006 om forblivelsespligt for ejendomme tilsluttet fjernvarmenettet på Fur, Fur Kraftvarmeværk

Klage over Sundsøre Kommunes afgørelse af 23. februar 2006 om forblivelsespligt for ejendomme tilsluttet fjernvarmenettet på Fur, Fur Kraftvarmeværk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Sundsøre Kommunes afgørelse af 23. februar 2006 om forblivelsespligt for ejendomme tilsluttet fjernvarmenettet på Fur, Fur Kraftvarmeværk a.m.b.a.

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen Direktør, cand.polyt. H. C.

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen Direktør, cand.polyt. H. C. (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [Klager] over Energitilsynet af 20. januar 2003 Målt og faktisk varmeforbrug Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Direktør,

Læs mere

Afgørelse af Deres klage over Energitilsynets afgørelse af 15. december 2004 vedr. Deres elregning fra NRGi

Afgørelse af Deres klage over Energitilsynets afgørelse af 15. december 2004 vedr. Deres elregning fra NRGi [klagers navn udeladt] [klagers adresse udeladt] Afgørelse af Deres klage over Energitilsynets afgørelse af 15. december 2004 vedr. Deres elregning fra NRGi Ved brev af 11. januar 2005 indbragte De Energitilsynets

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 6. juli 2015 stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse af 6. juli 2015 stadfæstes. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Arbejdernes Boligselskab Gladsaxe

Læs mere

Afgørelse klage over opkrævning af fast afgift i NRGi Lokalvarme A/S

Afgørelse klage over opkrævning af fast afgift i NRGi Lokalvarme A/S [XXX] Sendt pr. e-mail til [XXX] og pr. brevpost til ovennævnte adresse. Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Klage over Energitilsynets afgørelse af 5. januar 2010 om udstykningen i Tøpkilde

Klage over Energitilsynets afgørelse af 5. januar 2010 om udstykningen i Tøpkilde [...] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over

Læs mere

Klage over Vesthimmerland Kommunes afgørelse af 5. maj 2010 om fritagelse fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [XXX]

Klage over Vesthimmerland Kommunes afgørelse af 5. maj 2010 om fritagelse fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [XXX] Hvalpsund Kraftvarmeværk A.m.b.A. Hestbækvej 21 9640 Farsø Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf

Læs mere

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Hvalsø Kommunes afgørelse af 17. august 2006 om afslag på ansøgning om fritagelse for tilslutning til kollektiv varmeforsyning for ejendommen [...].

Læs mere

...[Klagere] af september 2005 af 27. september 2005 over Energitilsynet af 23. september 2005 Investering i fibernet

...[Klagere] af september 2005 af 27. september 2005 over Energitilsynet af 23. september 2005 Investering i fibernet (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klagere] af september 2005 af 27. september 2005 over Energitilsynet af 23. september 2005 Investering i fibernet Fungerende nævnsformand,

Læs mere

Vedr. kommunens klage over Energitilsynets afgørelse af 3. juli 2002 ang. manglende flyttemeddelelse fra [...]

Vedr. kommunens klage over Energitilsynets afgørelse af 3. juli 2002 ang. manglende flyttemeddelelse fra [...] SEAS Distribution A.m.b.A. Slagterivej 25 4690 Haslev Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. kommunens klage over Energitilsynets afgørelse af 3. juli 2002 ang. manglende flyttemeddelelse

Læs mere

Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Andelsselskabet Haarlev Vandværk Att.: Henrik Petersen Himlingøjevej 31 4652 Hårlev 23. marts 2012 Sag 4/1020-0301-0709 / VAND Deres ref. Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse

Læs mere

Afgørelse af Deres klage over Energitilsynets afgørelse af 7. september 2004 vedr. Deres elregning fra NESA

Afgørelse af Deres klage over Energitilsynets afgørelse af 7. september 2004 vedr. Deres elregning fra NESA [klagerens navn udeladt] [klagerens adresse udeladt] 3460 Birkerød Afgørelse af Deres klage over Energitilsynets afgørelse af 7. september 2004 vedr. Deres elregning fra NESA Den 4. oktober 2004 indbragte

Læs mere

Dansk Fjernvarme Prissætning, prisdifferentiering, tariffer m.v.

Dansk Fjernvarme Prissætning, prisdifferentiering, tariffer m.v. Dansk Fjernvarme Prissætning, prisdifferentiering, tariffer m.v. 1 Det vil jeg tale om Prissætning Prisdifferentiering Tariffer 2 1 Prissætning Varmeforsyningslovens kapitel 4 Varmeforsyningslovens kapitel

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014. Til: [XXX] Horsens Kommune [XXX] Horsens Varmeværk A.m.b.a. Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Energitilsynets afgørelse stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse stadfæstes. (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...], af 28. november 2004 over Energitilsynet af 10. november 2004 betaling for bortkommen gasmåler Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen

Læs mere

[klagers navn udeladt], København over Københavns Energi, Forsyning af 13. maj 2003 Afslag på dispensation fra tilslutningspligt til fjernvarme

[klagers navn udeladt], København over Københavns Energi, Forsyning af 13. maj 2003 Afslag på dispensation fra tilslutningspligt til fjernvarme (Varmeforsyning) [klagers navn udeladt], København over Københavns Energi, Forsyning af 13. maj 2003 Afslag på dispensation fra tilslutningspligt til fjernvarme Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen

Læs mere

Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [...]

Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [...] Advokathuset Kongevejen 54 Att. advokat Ole Conradsen Kongevejen 54 2840 Holte Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om annullation af godkendt ansøgning om nettoafregning gruppe 1

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om annullation af godkendt ansøgning om nettoafregning gruppe 1 Til: Advokat Thomas Jensen Energinet.dk Goul 2011 ApS Nævnenes Hus Toldboden 2 8800 Viborg Tlf. 7240 5600 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Vejen Kraftvarmeværk A/S over Energitilsynet af 1. oktober 2007 prislofter for affaldsforbrændingsanlæg gældende for 2008

Vejen Kraftvarmeværk A/S over Energitilsynet af 1. oktober 2007 prislofter for affaldsforbrændingsanlæg gældende for 2008 (Varmeforsyning) Vejen Kraftvarmeværk A/S over Energitilsynet af 1. oktober 2007 prislofter for affaldsforbrændingsanlæg gældende for 2008 Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, professor dr.polit.

Læs mere

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form 20. februar 2001 J.nr. 97-2311-0004 HJD A F G Ø R E L S E. (varmeforsyning) Klage fra [...

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form 20. februar 2001 J.nr. 97-2311-0004 HJD A F G Ø R E L S E. (varmeforsyning) Klage fra [... ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form 20. februar 2001 J.nr. 97-2311-0004 HJD A F G Ø R

Læs mere

UDKAST 29112011. Varmeforsyningsvirksomhedens selvevaluering af overholdelse af regler i eller i medfør af kapitel 4 i lov om varmeforsyning

UDKAST 29112011. Varmeforsyningsvirksomhedens selvevaluering af overholdelse af regler i eller i medfør af kapitel 4 i lov om varmeforsyning Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 99 Offentligt UDKAST 29112011 Bilag 1 Varmeforsyningsvirksomhedens selvevaluering af overholdelse af regler i eller i medfør af kapitel 4

Læs mere

Klagen er indgivet af advokat Søren Stenderup Jensen ved advokat Marlene Hannibal, Advokatfirmaet Plesner, på vegne af Brødrene Hartmann A/S.

Klagen er indgivet af advokat Søren Stenderup Jensen ved advokat Marlene Hannibal, Advokatfirmaet Plesner, på vegne af Brødrene Hartmann A/S. Til: Brødrene Hartmann A/S Tønder Fjernvarmeselskab a.m.b.a. Energitilsynet Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K

Læs mere

DONG Distribution A/S over Sønderborg Kommune af 11. december 2003 godkendelse af projekt for fjernvarme forsyning af ejendommen

DONG Distribution A/S over Sønderborg Kommune af 11. december 2003 godkendelse af projekt for fjernvarme forsyning af ejendommen (Varmeforsyning) DONG Distribution A/S over Sønderborg Kommune af 11. december 2003 godkendelse af projekt for fjernvarme forsyning af ejendommen Solvang 18 Nævnsformand, professor, cand. jur. Christen

Læs mere

Klage over afgørelse af 22. november 2002 fra Ry Kommune vedrørende tilslutningspligt for ny bebyggelse

Klage over afgørelse af 22. november 2002 fra Ry Kommune vedrørende tilslutningspligt for ny bebyggelse Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over afgørelse af 22. november 2002 fra Ry Kommune vedrørende tilslutningspligt for ny bebyggelse Ved brev af 20. december 2002 klagede [...] på vegne

Læs mere

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Konsulent, civilingeniør Knut Berge Lektor, cand.jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Konsulent, civilingeniør Knut Berge Lektor, cand.jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Energistyrelsen af 1. juli 2002 Rolfsted og Omegns Transformerforenings Netselskab A.m.b.A. s stiftelse af aktieselskab med henblik

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0301-0208 /SEN Klager: Indklaget energiselskab: JSP 3600 Frederikssund E.ON Varme Danmark ApS CVR 2562 5625 Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26 82 00 Fax 33 18 14 29

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Silkeborg Varme A/S Silkeborg Kommune Sendes pr. e-mail til ovennævnte Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0301-0014 /SEN

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0301-0014 /SEN ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0301-0014 /SEN Klager: Indklaget energiselskab: NN 9310 Vodskov Forsyningsvirksomhederne Aalborg Stigsborg Brygge 5 Postboks 222 9400 Nørresundby v / Aalborg Kommune CVR 1613

Læs mere

Frederiksborggade København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf Fax

Frederiksborggade København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf Fax (Varmeforsyningen) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Brdr. Hartmann A/S OVER Energitilsynets

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Rebild Kommunes afgørelse af 3. december 2012 dispensation fra forblivelsespligt til Aars Fjernvarmeforsyning A.m.b.a.

KLAGE FRA [XXX] OVER Rebild Kommunes afgørelse af 3. december 2012 dispensation fra forblivelsespligt til Aars Fjernvarmeforsyning A.m.b.a. (Varmeforsyning) Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Rebild Kommunes

Læs mere

[...] af 11. august 2004 over Nyborg Kommune af 5. august 2004 Sikring af direkte kundeforhold efter varmeforsyningslovens

[...] af 11. august 2004 over Nyborg Kommune af 5. august 2004 Sikring af direkte kundeforhold efter varmeforsyningslovens (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] af 11. august 2004 over Nyborg Kommune af 5. august 2004 Sikring af direkte kundeforhold efter varmeforsyningslovens 20, stk. 6 Nævnsformand,

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 15. juli 2015 ophæves, og sagen hjemvises til fornyet behandling.

Energitilsynets afgørelse af 15. juli 2015 ophæves, og sagen hjemvises til fornyet behandling. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S

Læs mere

[...] over Energitilsynet af 18. august 2003 Ekstrabetaling pga. for ringe afkøling af fjernvarmevand

[...] over Energitilsynet af 18. august 2003 Ekstrabetaling pga. for ringe afkøling af fjernvarmevand (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Energitilsynet af 18. august 2003 Ekstrabetaling pga. for ringe afkøling af fjernvarmevand Nævnsformand, professor, cand. jur.

Læs mere

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse om pålæg af tilslutningspligt

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse om pålæg af tilslutningspligt [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes

Læs mere

Klage over Energitilsynets udmelding af prislofter af 28. september 2006

Klage over Energitilsynets udmelding af prislofter af 28. september 2006 Varmetransmissionsselskabet I/S c/o Struer Forsyning Jyllandsgade 1 Postboks 96 7600 Struer Holstebro-Struer Klage over Energitilsynets udmelding af prislofter af 28. september 2006 Energiklagenævnet har

Læs mere

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 2. februar 2001 J.nr. 97-2311-0003 JDA. AFGØRELSE (varmeforsyning)

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 2. februar 2001 J.nr. 97-2311-0003 JDA. AFGØRELSE (varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 2. februar 2001 J.nr. 97-2311-0003 JDA AFGØRELSE

Læs mere

Klage over Vesthimmerlands Kommunes afgørelse af 3. juni 2008 om tilslutnings- og forblivelsespligt til Løgstør Fjernvarmeværk A.m.b.A.

Klage over Vesthimmerlands Kommunes afgørelse af 3. juni 2008 om tilslutnings- og forblivelsespligt til Løgstør Fjernvarmeværk A.m.b.A. Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Vesthimmerlands Kommunes afgørelse af 3. juni 2008 om tilslutnings- og forblivelsespligt til Løgstør Fjernvarmeværk A.m.b.A....[Klager] fremsendte

Læs mere