KRAVSPECIFIKATION. for KOMPETENCEUDVIKLING OG SPARRING "KLAR TIL NYE MULIGHEDER"

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KRAVSPECIFIKATION. for KOMPETENCEUDVIKLING OG SPARRING "KLAR TIL NYE MULIGHEDER""

Transkript

1 for KOMPETENCEUDVIKLING OG SPARRING "KLAR TIL NYE MULIGHEDER"

2 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion Beskrivelse af opgaven Koordinering af delydelserne Delydelse 1 Kompetenceudvikling Delydelse 2 Sparring Tillægsydelser Side 2 af 10

3 1. Introduktion Ordregiver er Fonden Femern Belt Development, som er et udviklingsselskab, der formidler viden og information relateret til erhvervsudvikling i relation til større anlægsarbejder, herunder den kommende faste forbindelse over Femern Bælt. Med det formål at sikre en optimal udnyttelse af erhvervsudviklingsmulighederne i forbindelse med etableringen af den faste forbindelse over Femern Bælt og andre større anlægsopgaver i regionen igangsatte Fonden Femern Bælt Development i 2010 projektet Klar til Femern Bælt Projektet hedder i dag "Klar til nye muligheder". Gennem projektet Klar til nye muligheder får virksomhederne mulighed for at opnå det kompetenceløft, der forventes for deltagelse i internationale byggerier / projekter, herunder mulighed for deltagelse i anlægsfasen af den faste forbindelse over Femern Bælt. Projektet gennemføres med EU-tilskud fra Mål 2-Socialfonden som et EU-projekt med deltagerfinansiering. På hjemmesiden findes detaljerede oplysninger om projektet, herunder om projektets tilbud til virksomhederne vedrørende kompetenceudvikling og sparring. Den udbudte kontrakt omfatter en videreførelse af projektets tilbud vedrørende kompetenceudvikling og sparring, som beskrevet i denne kravspecifikation og i øvrigt på hjemmesiden, i perioden indtil den 31. december 2014 med mulighed for forlængelse. I perioden forventer fonden, at omkring 50 virksomheder eller ca. 200 medarbejdere på top- og mellemlederniveau vil indgå i en kompetenceudvikling, og at 20 af disse 50 virksomheder skal have konsulentassistance til vurdering af uddannelsesbehovet samt sparring vedrørende netværksdannelse og forretningsudvikling med hver fem deltagere svarende til i alt 100 deltagere. 2. Beskrivelse af opgaven Opgaven er opdelt i to delydelser: Kompetenceudvikling på top- og mellemlederniveau (delydelse 1) samt Sparring (delydelse 2). Den samlede kontraktbetaling forventes at fordele sig med 75 % for delydelse 1 og 25 % for delydelse 2. Sparringen forventes gennemført hos virksomhederne og kompetenceudviklingen gennemføres enten i leverandørens egne lokaler eller hos virksomhederne / netværksgrupperne. Der skal være en tæt kobling mellem kompetenceudviklings- og sparringsdelen, jf. kravspecifikationens pkt. 3, 4 og 5. Side 3 af 10

4 (Kompetenceudvikling på medarbejderniveau falder uden for den udbudte kontrakt.) 3. Koordinering af delydelserne Sparring og kompetenceudvikling skal fungere som en vekselvirkning (push-pull-push), hvor den ene aktivitet genererer aktivitet i den anden. Det er derfor et krav, at leverandøren og ordregiver månedsvis og i øvrigt efter behov holder koordinerende møder for at justere uddannelser og sparring i henhold til virksomhedernes behov. 4. Delydelse 1 - Kompetenceudvikling Nedenstående diagram illustrerer i oversigtsform, hvilke elementer et kompetenceudviklingsforløb på topog mellemleder niveau som minimum skal indeholde. Ydelsen omfatter udvikling og implementering af kortere eller længerevarende kompetenceudviklingsforløb for top- og mellemledere i virksomhederne, der tager sigte på at løfte underleverandørerne i de globale værdikæder. Det er væsentligt, at der i kompetenceudviklingsforløbet indgår en perspektivering af internationale forhold for forretningsudvikling (forståelse af "business drivers" i en strategisk sammenhæng), og at kompetenceudviklingen tager udgangspunkt i at tilføre top- og mellemledere nogle konkrete ledelsesmæssige værktøjer, som kan anvendes i en strategisk forretningsudvikling. Der kan tages udgangspunkt i eksisterende uddannelser, som tilpasses projektets målsætning, således at top- og mellemledere kan gennemføre moduler af de eksisterende uddannelser. Side 4 af 10

5 Generelt i kompetenceudviklingsforløbene skal indgå perspektivering af internationale forhold (forståelse af "business drivers" i en strategisk sammenhæng) samt konkrete ledelsesmæssige værktøjer. Der kan i tilrettelæggelsen af kompetenceudviklingsforløbene indgå kortere og længerevarende forløb, idet de kompetenceområder, som leverandøren skal være i stand til at udføre i et sådant forløb, fremgår af skemaet nedenfor. Ordregiver stiller følgende krav til indholdet af den kompetenceudvikling, som leverandøren skal levere som delydelse 1: Tværgående kompetenceudvikling topleder og mellemleder Kompetenceområder Mål for tilegnede færdigheder hos topleder Mål for tilegnede færdigheder hos mellemleder Strategi- / forretningsudvikling Tilbud og kontraktstyring Forløbet skal gøre deltagerne i stand til at analysere virksomhedens nuværende strategiske position i markedet, og udarbejde en samlet strategi for virksomhedens fortsatte udvikling. Forløbet skal give kursusdeltagerne indblik i de ledelsesværktøjer, der anvendes i forhold til at analysere virksomhedens eksterne og interne forhold, herunder identificere business drivers, interne styrker og svagheder, der kan danne baggrund for en nærmere vurdering af virksomhedens eller netværkets generelle kompetenceopbygning og fokusering. Deltagerne lærer at håndtere tilbudsprocessen og tilbudsgivning, herunder afdækning af kundeforventninger (Tekniske krav, kvalitetsmæssige krav, etiske og miljømæssige krav, sikkerhed m.v.). I forløbet skal indgå undervisning i effektiv kontraktstyring i et best practice perspektiv. Projektledelse Deltagerne får en overordnet forståelse for best practice i relation til projektledelse, opfølgningsmuligheder samt porteføljestyring. Visioner og mål for optimeringsmuligheder i f.eks. Lean skal desuden være en del af kurset. Deltagerne undervises i grundlæggende og videregående projektledelse, herunder projektplanlægning samt tilgængelige og anvendelige planlægningssystemer og digitale værktøjer. Kurset skal desuden indeholde undervisning i optimeringsmuligheder såsom Lean-implementering og opfølgning. Brugen af generel IT til ledelse, kommunikation, projektstyring og kvalitetsopbygning skal være en del af kurset. HR management Deltagerne får en overordnet indføring i betydningen af medarbejderudvikling generelt, og de benefits virksomheden kan have af at implementere faste processer og procedurer for evaluering af medarbejderne. Elementer som den lærende organisation beskrives for deltagerne i kurset, sammen med andre værktøjer i relation til at rekruttere, fastholde og udvikle en kompetent medarbejderstab. Side 5 af 10

6 Ledelse og motivation Forløbet skal fokusere på at udvikle de ledelsesmæssige egenskaber, herunder at skabe motivation og trivsel i virksomheden, samtidig med at arbejdsgange og processer løbende effektiviseres. Kommunikation og teambuilding Deltagerne opnår en forståelse af kommunikation og teambuilding med hovedvægt på indgåelse af aftaler, forhandling og almen forretningsmæssig kommunikation. Indsigt i team building samt kommunikation til og omkring teams i projektarbejde er en del af kurset. Deltagernes kompetencer udvikles inden for kulturforståelse, hvilket sikrer, at den interkulturelle indsigt hæves og arbejde i det internationale miljø kan gennemføres. Indsigt i teamsamarbejde i projektsammenhæng skal være en del af kurset. Sprog og kultur (det internationale perspektiv) Deltagerne opnår en interkulturel forståelse samt en grundlæggende forståelse for andre kulturer. Deltagerne opnår bedre mulighed for at samarbejde med andre kulturer og for at kunne lede bredt sammensatte medarbejdergrupper i projekterne. Kurset skal sikre, at forhandlinger, tilbud og forretningsmæssige, normale procedurer kan udføres. Deltagerne lærer at kommunikere på engelsk som det primære sprog og tysk som et sekundært tilbud. Deltagerne lærer fagspecifikke termer og ord, og får udleveret en liste over disse. Kurset indeholder sprog, forståelse af kulturelle særtegn og kommunikation med fokus på opbygning af evnen til at klare dag-til-dag ledelsessituationer samt deltagelse i møder og forhandlinger. Der lægges vægt på kompetenceopbygning omkring de daglige, forretningsmæssige rutiner, sikkerheden i kommunikation og evnen til tværkulturelt samarbejde styrkes. Fagspecifik kompetenceudvikling Kompetenceområde Mål for tilegnede færdigheder hos topleder Mål for tilegnede færdigheder hos mellemleder Bygge og anlæg Deltagerne får kendskab til byggeprocessens ansvars- og rollefordeling i arbejdsmiljømæssige sammenhæng samt bygherrens krav overfor leverandører. Information om materialekendskab, herunder beton og substitutionsmuligheder skal være en del af kurset. Deltagerne opnår kendskab til byggeprocessens ansvars- og rollefordeling i arbejdsmiljømæssige sammenhæng samt bygherrens krav overfor leverandører. Deltagerne får kendskab til, hvordan byggeprocessen understøttes via afholdelse af møder, brug af digitale værktøjer og korrekt holdning til kvalitetssikringssystemer. Overordnet information om materialekendskab, herunder beton og andre materialer samt substitutionsmuligheder, undervisning i generelle værktøjer til anlægsbranchen, bl.a. modtagekon- Side 6 af 10

7 trol og logistik er en del af uddannelsen. Produktion Kurset giver deltagerne en viden om sikring og vedligeholdelse af certificeringer og medarbejderkapacitet. Deltagerne informeres om generelle metoder til optimering, herunder Leanbegreberne, samt målstyring under forandringsprocesser. Deltagerne opnår viden om optimeringsmetoder, herunder Lean, og opnår forståelse for kunde- og leverandørforhold samt interne og eksterne krav. Fagkurser indenfor f.eks. svejsning og tegningsforståelse skal tilbydes. Service Kurset giver deltagerne en viden om styring af service i relation til kunder og leverandører med vægt på ledelse af medarbejdere. Kurset skal formidle kravene til service og servicevirksomheder samt sikre forståelse for mål og målstyring i daglig drift. På det faglige grundlag skal der kunne opbygges kompetencer indenfor bl.a. rengøring og catering. Oplevelsesindustrien Deltagerne får en generel viden om oplevelsesbranchen, herunder iagttagelse og genkendelse af nye trends samt markedsføring af tilbud til medarbejdere. Deltagerne tilføres forståelse for og kendskab til oplevelsesbranchens arbejde samt kundeønsker og -krav. Det grundlæggende for gennemførelse af f.eks. fødevareproduktion skal kunne tilbydes. Sprog Undervisningen skal primært foregå på dansk, og sprogkrav gælder for såvel undervisningsmateriale som undervisningen. Undervisningsmateriale udarbejdes af leverandøren. Seminarer og konferencer Leverandøren skal deltage i de seminarer og konferencer, som ordregiver gennemfører som en del af den overordnede gennemførelse af projektet. Leverandøren deltager i seminarer og konferencer for egen regning. Rekruttering Leverandøren skal yde en proaktiv indsats i forbindelse med rekruttering og fastholdelse af deltagere til projektet. Ved deltagere forstås de virksomheder og medarbejdere, der deltager i kompetenceudviklingsforløb eller de virksomheder, der modtager sparring. Dokumentation for kursusdeltagelse Leverandøren skal efter ordregivers nærmere anvisninger udarbejde dokumentation for de enkelte kursusdeltageres deltagelse i kurser til ordregivers brug. Side 7 af 10

8 Pris Tilbudsprisen, der skal angives som en timepris pr. deltager i tilbudsformularens skabelon 5, skal dække samtlige de udgifter, som er forbundet med afviklingen af et kompetenceudviklingsforløb, herunder: - Rekruttering - Forberedelse af undervisning - Udarbejdelse af undervisningsmateriale - Mangfoldiggørelse af undervisningsmateriale - Afvikling af undervisning - Kursusfaciliteter - Forplejning - Dokumentation for kursusdeltagelse og grundlag for deltagerfinansiering - Levering af tillægsydelser som defineret i pkt. 6 Yderligere omkostninger for leverandøren er ordregiver uvedkommende. 5. Delydelse 2 - Sparring Sparringen kan omfatte følgende 3 ydelser: A) Afklaring af behov for kompetenceudvikling i virksomhederne (skills audit) B) Sparring i relation til forretningsforståelse C) Sparring i relation til netværksdannelse og etablering af joint ventures Ad A) Afklaring af behov for kompetenceudvikling Leverandøren gennemfører i samarbejde med virksomhederne en analyse (skills audit) af virksomhedernes kompetenceudviklingsbehov i relation til større anlægsarbejder, herunder Femern Bælt forbindelsen. Arbejdet tilrettelægges således, at det danner baggrund for at igangsætte målrettede og behovsdefinerede kompetenceudviklingsforløb i virksomhederne. Dermed skal der som de første skridt i hele projektet foretages: 1. Identifikation af virksomheder, der ønsker at medvirke i projektforløbet (samarbejde mellem ordregiver, erhvervsrådene i regionen og leverandøren). 2. Analyse af virksomhedernes interesse i og behov for kompetenceudvikling, der munder ud i en kortfattet rapport*) med anbefalinger om kompetenceudvikling, der er beskrevet som delydelse 1 i nærværende kravspecifikation. Rapporten anvendes herefter af virksomheden og leverandøren i forhold til implementering af anbefalingerne i rapporten. *) Leverandøren skal i samarbejde med ordregiver udarbejde et system for afdækning af virksomhedernes kompetenceafklaring, således at udarbejdelsen af analyse og rapport med anbefalinger kan effektiviseres i forløbet. Side 8 af 10

9 Ordregiver skal modtage kopi af alle rapporter i relation til kompetenceafklaring, som en del af den dokumentation som leverandøren skal forsyne ordregiver med i henhold til bestemmelserne i Mål 2 programmet. Den øvrige sparring beskrevet under ydelse B og C forventes at forløbe sideløbende med kompetenceudviklingsforløbene og som et supplement og opfølgning herpå. Ad B) Sparring i relation til forretningsforståelse Sparring i relation til virksomhedernes forretningsforståelse med hensyn til større anlægsarbejder, herunder Femern Bælt forbindelsen. Sparringen med virksomhederne skal tilrettelægges i et samarbejde med ordregiver. Sparringen er tænkt som en sparringsproces med ledelsen om strategisk forretningsforståelse, der på sigt kan udvikle sig til et mentorlignende forløb. Sparringsforløbet dokumenteres via en kortfattet strategi og handlingsplan. Sparringens sigte skal fokusere på de strategiske perspektiver i et eventuelt netværkssamarbejde eller joint venture. Leverandøren deltager i kvartalsvise møder med ordregiver og erhvervsrådene i regionen. Leverandøren orienterer på disse møder ordregiver og erhvervsrådene om generelle tendenser og behov i forhold til sparring med virksomhederne, som kan give anledning til nye indsatser eller justeringer i regionen. Ad C) Sparring i relation til netværksdannelse og etablering af joint ventures Sparringen omfatter opbygning og facilitering af netværkssamarbejder mellem virksomhederne i relation til større anlægsarbejder, herunder Femern Bælt forbindelsen, i et tæt samarbejde og dialog med ordregiver. Formålet med opgaven er at binde virksomheder sammen i netværk, således at der bliver en større synergi mellem virksomhederne, og dermed en større kritisk masse af ressourcer og kompetencer, som virksomhederne i et netværk kan byde ind på større anlægsopgaver med. Initiativet skal medvirke til, at virksomhederne i regionen bliver bedre rustede til at arbejde og operere internationalt. I sparringen skal indgå perspektivering af selskabs- og samarbejdsmodeller, herunder best practice tilgang til fordeling af ansvar og hæftelse, ledelse og organisering m.v. Leverandøren skal deltage i kvartalsvise møder med ordregiver og erhvervsrådene i regionen. Leverandøren skal på disse møder orientere ordregiver og erhvervsrådene om generelle tendenser og behov i forhold til sparring med virksomhederne, som kan give anledning til nye indsatser eller justering af eksisterende erhvervsfremmeforhold. Gennemførelsesform Leverandøren skal redegøre for, hvorledes sparringen tænkes gennemført. Gennemførelse skal være tilpasset målsætningen og virksomhedernes niveau. Side 9 af 10

10 Sparringen forventes gennemført hos virksomhederne eller i netværksgrupper. Dokumentation Leverandøren skal efter ordregivers nærmere anvisninger udarbejde dokumentation for sparring med de enkelte virksomheder og medfinansiering til ordregivers brug. Pris Tilbudsprisen, der skal anføres i tilbudsformularens skabelon 5, skal angives som en timepris og skal indeholde samtlige udgifter forbundet med delydelse 2, inklusive levering af tillægsydelser, som defineret i pkt. 6, herunder rekruttering og dokumentation for deltagelse og grundlag for deltagerfinansiering. Yderligere omkostninger for leverandøren er ordregiver uvedkommende. 6. Tillægsydelse Tillægsydelsen omfatter ikke-fakturerbare ydelser fra leverandøren, som skal leveres af leverandøren i forbindelse med begge delydelser uden særskilt vederlag. Deltagelse i kontrolbesøg Projektet er medfinansieret af EU-programmet Mål 2-Socialfonden. Da der gælder særlige regler for EUprojekter, vil deltagelse i kontrolbesøg fra bevilgende myndigheder, EU-revision m.v. samt opbevaring og fremskaffelse af den nødvendige dokumentation til brug for revisorer m.v. være en del af opgaven både i selve projektperioden samt i den efterfølgende kontrolperiode frem til ooooo--- Side 10 af 10

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn]

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn] AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING mellem Fonden Femern Belt Development og [indsæt navn] INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Aftalens definitioner og formål... 5 2 Grundlæggende forudsætninger for udførelse

Læs mere

Evaluering!af!projekt!Klar!til! nye!muligheder!

Evaluering!af!projekt!Klar!til! nye!muligheder! EvalueringafprojektKlartil nyemuligheder UdarbejdetafLBAnalyse forfondenfemernbeltdevelopment Februar2015 EvalueringafprojektKlartilnyemuligheder Indholdsfortegnelse 1 Indledningogprojektetsidé...3 2 Sammenfatning...5

Læs mere

2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne. En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne

2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne. En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne 2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne og kommunerne En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne om beskæftigelsesindsatsen August 2011 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...

Læs mere

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Startsæt Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Udbudsmateriale Servicestyrelsen 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2. Udbudsbetingelser... 4 2.1. Den ordregivende myndighed...

Læs mere

STUDIEORDNING for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse

STUDIEORDNING for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse Revideret 1. juli 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Uddannelsens formål 1 3. Uddannelses varighed 1 4. Uddannelsens titel 2 5. Adgangskrav 2

Læs mere

Strategi for intelligent offentligt indkøb

Strategi for intelligent offentligt indkøb Strategi for intelligent offentligt indkøb Oktober 2013 Strategi for intelligent offentligt indkøb Oktober 2013 Strategi for intelligent offentligt indkøb Nyt kapitel 1. Resumé Offentlig-privat samarbejde

Læs mere

OverskudmedOmtanke. Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement

OverskudmedOmtanke. Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement OverskudmedOmtanke Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement Overskud med Omtanke Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement Udgivet af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 2006 ISBN: 87-89227-42-5

Læs mere

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke Anbefalinger god udbudskultur udbud med omtanke 2012 Titel: Anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line ISBN 978-87-7029-509-3 Udbudsrådet

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Kursuskatalog 2015 Dental Consult

Kursuskatalog 2015 Dental Consult 01-04-2015 Kursuskatalog 2015 Dental Consult Hos Dental Consult kan du få et løft, der styrker dine egne kompetencer og klinikken som arbejdsplads. kurser 2015 Indholdsfortegnelse 01) Dental - Lederudvikling

Læs mere

Introduktion Specialforløb Bygge-anlæg

Introduktion Specialforløb Bygge-anlæg Side 1 Robot og automation Lager og logistik Ordskolen OrdBlindeUndervisning Forb. VoksenUndervisning Dansk og/eller matematik 6 ugers akademimoduler; Salgspsykologi Erhvervsøkonomi Innovative processer

Læs mere

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 < Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Udgivet

Læs mere

01-08-2013 STUDIEORDNING. for Akademiuddannelse i Ledelse (AU) Revideret 01.august 2013

01-08-2013 STUDIEORDNING. for Akademiuddannelse i Ledelse (AU) Revideret 01.august 2013 for Akademiuddannelse i Ledelse (AU) Revideret 01.august 2013 Studieordningen er gældende fra 1. august 2013 Indhold 1 Indledning... 1 2 Uddannelsens formål... 1 3 Uddannelses varighed... 2 4 Uddannelsens

Læs mere

Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune

Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune Børn og Kultur, Familie og Forebyggelse 01-03-2013 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 9 Tilgang til implementering...

Læs mere

Projekthåndbog Marts 2009 0

Projekthåndbog Marts 2009 0 PROJEKTHÅNDBOG Projekthåndbog Marts 2009 0 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 HENSIGT... 3 HVORFOR EN PROJEKTHÅNDBOG?... 3 HVAD BETEGNER PROJEKTER GENERELT?... 5 PROJEKTTYPER PÅ UCN - RELATIONEL BETRAGTNING?...

Læs mere

Studieordning. HD 2. Del

Studieordning. HD 2. Del Studieordning HD 2. Del Denne studieordning for HD 2.del er fastsat af studielederen for HD-uddannelsen ved Handelshøjskolen, Aarhus Universitet og godkendt af prodekan for uddannelse. Det væsentligste

Læs mere

Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet

Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale Socialstyrelsen Juli 2014 Indholdsfortegnelse 1 Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2 Udbudsbetingelser... 4 2.1 Den ordregivende

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Læs mere

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Som ringe i vandet En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Tine Curtis og Andreas Lindemann, november 2011 Indhold Forord... 3 Resumé... 4 Kapitel 1 Introduktion...

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Guide til god projektstyring

Guide til god projektstyring Guide til god projektstyring Indhold 1 Introduktion... 3 1.1 Formål med guiden... 3 1.2 Hvad kendetegner et projekt?... 3 2 Projektorganisering... 6 2.1 Projektejer... 6 2.1.1 Kommissorium... 7 2.2 Styregruppe...

Læs mere

Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk

Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Oxford Research A/S Falkoner Alle 20, 4. 2000 Frederiksberg C Projektet er

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

Udvikling Fyn 2.0. Strategioplæg. Indholdsfortegnelse

Udvikling Fyn 2.0. Strategioplæg. Indholdsfortegnelse Strategioplæg Udvikling Fyn 2.0 Maj 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 0 1.0 Indledning... 3 2.0 Udvikling Fyns placering i erhvervsfremme-strukturen... 4 2.1 Strategisk position... 4 2.2

Læs mere

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Notat Dato Maj EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, SAMARBEJDSKOM- MUNER TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASELINE,

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere