Samarbejdsaftale Klar til Femern Bælt 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Samarbejdsaftale Klar til Femern Bælt 2012"

Transkript

1 Samarbejdsaftale Klar til Femern Bælt 2012

2 Samarbejdsaftale Mellem Fonden Femern Belt Development CVR. nr Råhavegård, Maribovej Holeby (FFBD) og Erhvervsråd XXXXX Adresse Postnummer/By (ER) er der indgået følgende samarbejdsaftale om levering af en række ydelser fra Erhvervsrådets side i relation til projektet Klar til Femern Bælt Samarbejdspartnere Fonden Femern Belt Development gennemfører i samarbejde med Dansk Industri, Wirtschaftsförderung Lübeck og IHK zu Lübeck et kompetenceudviklingsprojekt for virksomheder i Region Sjælland, Kreis Ostholstein og Lübeck under titlen Klar til Femern Bælt 2012/Belt Trade. Projektbeskrivelsen er vedlagt som bilag 1 til nærværende samarbejdsaftale. Projektet, der er et 2,5-årigt forløb, gennemføres i tæt samarbejde mellem projektpartnerne, og gennemføres i udgangspunktet simultant på begge sider af Femern Bælt. Ift. den praktiske gennemførelse af projektet, vil projektpartnerne på hver side af Femern Bælt indgå i samarbejdsrelationer med samarbejdspartnere, som har en naturlig interesse i at medvirke til regional udvikling generelt, og sikre, at virksomhederne i Femern Bælt regionen får det optimale udgangspunkt for en aktiv involvering i anlægsfasen af Femern Bælt projektet. 2

3 På dansk side vil samarbejdet omfatte Erhvervsrådene i Region Sjælland, uddannelsesinstitutioner i og udenfor Region Sjælland, samt en række konsulentvirksomheder, der alle vil blive involveret i både forberedelsesfasen og implementeringsfasen. Nærværende samarbejdsaftale vedrører alene aktiviteter på dansk side, som involverer ER. 2 Samarbejdets målsætninger Projektets overordnede målsætning er at få virksomheder fra Region Sjælland med i et projektforløb over 2,5 år, hvor der er fokus på gennemførelse af en seminarrække for top- og mellemledere, der dels sigter på at give top- og mellemledere en række ledelsesværktøjer i relation til at deltage i et internationalt world-classscale projekt som Femern Bælt projektet, og dels giver virksomhederne mulighed for at opbygge netværk mellem hinanden, med det formål at sikre, at virksomhederne får kritisk masse til at medvirke som underleverandører til Femern Bælt projektet. ER s skal via nærværende samarbejdsaftale bidrage til at nå målsætningen om aktivt deltagende virksomheder fra Region Sjælland. 3 Femern Belt Developments forpligtelser/ydelser FFBD forestår den overordnede projektforberedelse og implementeringen af projektet i hele Region Sjælland, og medvirker i samarbejde med de tyske projektpartnere til at gennemføre arrangementer (konferencer og workshops) på tværs af Femern Bælt. Ift. kontakten til virksomhederne i Region Sjælland, er det mellem FFBD og ER aftalt, at FFBD henvender sig til ER s medlemsvirksomheder og andre virksomheder i ER s geografiske operative område via ER. Dvs. at ER står som bindeleddet mellem FFBD og virksomhederne i regionen. Virksomheder i Region Sjælland, som ikke er medlem af et erhvervsråd, kan indgå aftale om deltagelse i projektforløbet enten via det lokale erhvervsråd eller direkte via kontakt til FFBD s projektsekretariat. FFBD koordinerer alle aktiviteter med ER, og afholder kvartalsvis fællesmøder med ER, hvor fælles aktiviteter evalueres og fremadrettede fælles aktiviteter planlægges. FFBD forestår mødeindkaldelse og udfærdigelse af referater, procesplaner m.v. FFBD forsyner løbende ER med relevant informationsmateriale om projektet i elektronisk eller i form af brochurer m.v. FFBD udarbejder i relevant omfang pressemeddelelser og andet PR-materiale, som ER kan anvende i sit lokalområde til promovering af projektet og ER s involvering i projektet. 3

4 FFBD afholder under projektet omkostninger til efteruddannelsesforløb for FFBD s egne medarbejdere, projektpartneres medarbejdere og erhvervskonsulenter/erhvervschefer. ER er forpligtet til at medvirke i disse efteruddannelsesforløb, for at sikre, at man er opdateret ift. rådgivning af virksomhederne om strategiske og fagspecifikke emner, der knytter sig til projektforløbet. 4 Erhvervsrådenes forpligtelser og ydelser I henhold til nærværende samarbejdsaftale, og for at sikre at flest mulige virksomheder motiveres til at deltage i det kompetenceudviklingsforløb, som er beskrevet i bilag 1, forpligter ER sig til aktivt at opsøge virksomheder i sit respektive lokalområde, og informere om projektet. Kontakten skal ske ved enten afholdelse af lokale informationsmøder for ER s medlemmer, telefonisk kontakt eller virksomhedsbesøg af ER s erhvervskonsulenter/erhvervschefen. ER afgør selv, hvilken kontaktform der er mest hensigtsmæssig i relation til den enkelte virksomhed. ER udarbejder hvert kvartal en skriftlig rapport til FFBD om omfanget af kontakt til virksomhederne, herunder virksomhedernes positive/negative interessetilkendegivelse om medvirken i projektet. Forberedelsesfasen Feed-back møder I forberedelsesfasen tager ER kontakt til udvalgte virksomheder (ambassadørvirksomheder), med henblik på at få disse virksomheder til at deltage i et feed-back møde (april/maj), hvor første udkast til en seminarrække og uddannelsesforløb præsenteres. ER indkalder ambassadør-virksomhederne til et møde, og sørger for at booke mødelokale, forplejning m.v. iht nærmere aftale med FFBD s projektledelse. FFBD afholder alle omkostninger med møderne. ER udsender inden mødet relevant mødemateriale og dagsorden (som leveres af FFBD) til virksomhederne iht. nærmere aftale med FFBD s projektledelse. Database ER foretager inden den 15. juni 2010 en screening af samtlige ER s medlemmer (desk research) og øvrige virksomheder i ERs geografiske område, som ER mener, kan være relevante i relation til projektet. ER fremlægger for FFBD en elektronisk liste over disse virksomheder indeholdende relevante data om virksomheden. Projektledelsen vil sammen med ER vurdere listen over virksomheder, og aftale nærmere mht. udsendelse af invitationer til deltagelse i projektet. I forbindelse med projektet oprettes en database, hvis struktur og indhold udvikles med bidrag fra ER. Databasen udvikles løbende. Implementeringsfasen Selve implementeringen af projektet afventer den endelige projektplan, som vil blive et appendix til nærværende aftale. 4

5 I implementeringsfasen forventes ER at bidrage med følgende ydelser: At medvirke til indkaldelse til og afholdelse af informationsmøder for alle relevante virksomheder i Region Sjælland (august/september 2010) iht. nærmere aftale med FFBD s projektledelse At være til stede ved gennemførelsen af seminarer og konferencer, for at kunne sparre med virksomhederne under og efter seminarerne At bistå lokale virksomheder i ER s område med sparring i relation til strategiske emner, rådgivning ift. kompetenceafklaring i virksomhederne, rådgivning og orientering om mulighederne ift. netværkssamarbejder med andre virksomheder i Femern Bælt regionen (ikke juridisk bindende rådgivning) Generel markedsføring af projektet, herunder udsendelse af pressemeddelelser til lokale medier, annoncering af seminarer, konferencer, workshops m.v. i lokale medier og i ER s egne nyhedsbreve m.v. 5 Kontaktpersoner I FFBD er det projektlederen der fungerer som daglig kontaktperson for ER. ER udpeger en kontaktperson, som er det daglige bindeled til ER, og som er forpligtet til at holde ER s egen organisation opdateret om projektets fremdrift. ER s kontaktperson deltager i de løbende møder mellem FFBD og ER. 6 Økonomi For de i nærværende samarbejdsaftale nævnte ydelser, kompenserer FFBD via projektet ER på følgende måde: Basishonorar ER honoreres årligt med et basishonorar kr excl. moms i 2010 og 2011 for levering af følgende ydelser til FFBD/projektet: Screening og valg af ambassadørvirksomheder Indkaldelse til møder med ambassadørvirksomheder, samt booking af mødefaciliteter m.v. Udsendelse af relevant informationsmateriale til virksomheder Videreformidling af pressemeddelelser, informationsmaterialer m.v. til den lokale presse Screening af egne medlemskartoteker og eksterne virksomhedsregistre ift. at finde egnede og relevante virksomheder i ERs geografiske område til deltagelse i seminarrække og uddannelsesforløb Løbende udsendelse af invitationer og programmer til seminarer, konferencer, workshops m.v. på baggrund af materiale leveret fra FFBD Levering af elektroniske data til oprettelse af database, samt løbende ajourføring af databasens indhold fsv. angår ER s egne medlemsvirksomheder, som deltager i projektforløbet Deltagelse i seminarer og konferencer 5

6 Resultatafhængigt honorar Udover basishonoraret honoreres ER med et resultatafhængigt honorar, der tager udgangspunkt i, hvor mange virksomheder ER bidrager med til det samlede projektforløb. For hver virksomhed ER motiverer til at deltage i projektforløbet, oppebærer ER et engangs resultat-honorar på kr. 500 pr. virksomhed. Honoraret opgøres pr. 30. juni 2011, på baggrund af de virksomheder, der på dette tidspunkt deltager i projektet fra ERs geografiske område. Kontante udlæg og omkostninger FFBD refunderer alle eksterne omkostninger (mødefaciliteter, forplejning, teknisk udstyr) ER har i forbindelse med afholdelse af møder med ambassadørvirksomheder, eller større møder med virksomhederne i ER s lokalområde, som er aftalt og godkendt af projektledelsen. FFBD refunderer alle omkostninger til forsendelse af materialer i relation til projektet til ER s medlemsvirksomheder og andre virksomheder. Der aftales løbende budget for porto- og forsendelsesomkostninger mellem ER og FFBD. FFBD refunderer alle omkostninger til annoncering i relation til projektet, som ER afholder iht. aftale med projektledelsen. FFBD afholder alle omkostninger til efteruddannelse for ER, som er en følge af projektet, og som er godkendt af projektledelsen. Betaling Basishonoraret udbetales hvert år i 2 rater. 1. rate forfalder ved underskrift af nærværende samarbejdsaftale, mens 2. rate forfalder pr. 31. december I 2011 forfalder raterne hhv. 30. juni og 30. december. Det resultatafhængige honorar udbetales pr. 01. august Kontante udlæg og omkostninger betales løbende ved ER s fremsendelse af specificeret regning til FFBD. 7 Særlige forhold Såfremt helt særlige forhold gør sig gældende ift. ER s aktive involvering i projektet (omfang af deltagende virksomheder, omfang af henvendelser fra virksomheder udenfor regionen, der ønsker rådgivning i henhold til projektet m.v.) kan FFBD og ER indgå aftale om særskilt tillægshonorering ift. basisbidraget, og de ydelser der er nævnt i relation til basisbidraget. 6

7 8 Genforhandling Aftalen kan, såfremt en af parterne ønsker det tages op til genforhandling ved udgangen af Tavshedspligt Der er ikke aftalt nogen form for tavshedspligt mellem FFBD og ER, men det forudsættes at alle parter arbejder loyalt hen imod de mål, der er for projektet, og som følge heraf agerer på en måde, der fremmer projektet bedst muligt. 10 Opsigelse Aftalen kan opsiges af begge parter med 3 måneders varsel. 11 Misligholdelse Ved væsentlig misligholdelse af nærværende samarbejdsaftale kan hver af parterne opsige aftalen med øjeblikkelig varsel. 12 Tvister Aftalen er underkastet dansk ret. Enhver uoverensstemmelse mellem parterne afgøres ved forhandling parterne imellem. Dato: Som tegningsberettiget: for Fonden Femern Bælt Forum Som tegningsberettiget: for ER Stig Rømer Winther, Direktør XXXXXX, Erhvervschef 7

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn]

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn] AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING mellem Fonden Femern Belt Development og [indsæt navn] INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Aftalens definitioner og formål... 5 2 Grundlæggende forudsætninger for udførelse

Læs mere

KRAVSPECIFIKATION. for KOMPETENCEUDVIKLING OG SPARRING "KLAR TIL NYE MULIGHEDER"

KRAVSPECIFIKATION. for KOMPETENCEUDVIKLING OG SPARRING KLAR TIL NYE MULIGHEDER for KOMPETENCEUDVIKLING OG SPARRING "KLAR TIL NYE MULIGHEDER" Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Beskrivelse af opgaven... 3 3. Koordinering af delydelserne... 4 4. Delydelse 1 Kompetenceudvikling...

Læs mere

Vækstaftale 2 Brevid 2046117

Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale Forslagsstiller Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Forslag til hovedaktiviteter

Læs mere

1. Formål, opgaver og organisering.

1. Formål, opgaver og organisering. 1 Samarbejdsaftale om udbud af kombineret ungdomsuddannelse mellem CPH WEST, tovholderinstitution, og Social og sundhedsuddannelsescenteret i Brøndby Vestegnens HF og VUC Produktionshøjskolen i Brøndby

Læs mere

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13.

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13. UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ 13. august 2014 Kampagnesekretariatet Borgergade 111 DK - 1300 København K T: +45 33 33 99 10 www.skole-plus.dk UDBUDSMATERIALE

Læs mere

Vedtægter. Måltidspartnerskabet nemt at spise sundere

Vedtægter. Måltidspartnerskabet nemt at spise sundere Vedtægter Måltidspartnerskabet nemt at spise sundere MÅLTIDSPARTNERSKABETS VEDTÆGTER 1 NAVN Foreningens navn er Måltidspartnerskabet, på engelsk The Danish Meal Partnership. Måltidspartnerskabet er et

Læs mere

Kontraktudkast. om varetagelse af lokal erhvervsservice 1. januar 2013 31. december 2014 i kommunerne:

Kontraktudkast. om varetagelse af lokal erhvervsservice 1. januar 2013 31. december 2014 i kommunerne: 2. oktober 2012 Kontraktudkast om varetagelse af lokal erhvervsservice 1. januar 2013 31. december 2014 i kommunerne: Allerød Egedal Fredensborg Frederikssund Furesø Gribskov Hillerød Helsingør Hørsholm

Læs mere

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Startsæt Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Udbudsmateriale Servicestyrelsen 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2. Udbudsbetingelser... 4 2.1. Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Guidelines for hvordan patientforeninger kan samarbejde med medicinalindustrien og hjælpemiddelproducenter

Guidelines for hvordan patientforeninger kan samarbejde med medicinalindustrien og hjælpemiddelproducenter Guidelines for hvordan patientforeninger kan samarbejde med medicinalindustrien og hjælpemiddelproducenter gældende fra 1. januar 2009 Formålet med disse guidelines er at hjælpe patientforeninger med at

Læs mere

EJERAFTALE VISITSYDSJÆLLAND-MØN FAXE KOMMUNE MELLEM NÆSTVED KOMMUNE STEVNS KOMMUNE VORDINGBORG KOMMUNE

EJERAFTALE VISITSYDSJÆLLAND-MØN FAXE KOMMUNE MELLEM NÆSTVED KOMMUNE STEVNS KOMMUNE VORDINGBORG KOMMUNE Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 164329 EJERAFTALE VISITSYDSJÆLLAND-MØN MELLEM OG OG OG FAXE KOMMUNE NÆSTVED KOMMUNE STEVNS KOMMUNE

Læs mere

Brønderslev Kommune. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Beslutningsprotokol Dato: 27. august 2008 Lokale: Jobcentret Tidspunkt: kl. 15.30-17.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/124 Godkendelse

Læs mere

Bilag 8 Samarbejde og rapportering

Bilag 8 Samarbejde og rapportering Bilag 8 Samarbejde og rapportering Version 0.9 05-05-2014 Indhold VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 4 1 INDLEDNING... 5 2 PROJEKTLEDELSESMETODE OG UDVIKLINGSMETODE... 6 2.1 UDVIKLING AF PROTOTYPE FOR SYSTEMETS

Læs mere

RETNINGSLINJER: PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION FORMATER

RETNINGSLINJER: PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION FORMATER DIPD RETNINGSLINJER: 1 2 3 PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION DIPD FORMATER REVIDERET VERSION NOVEMBER 2013 GYLDIGHED Disse retningslinjer er gældende fra og med 1. juli 2013. Retningslinjerne

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Læs mere

2007-2014 2007CB163PO057

2007-2014 2007CB163PO057 2007-2014 2007CB163PO057 Årsrapport 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Generelle data... 4 1.1 De strategiske mål for programmet... 5 2 Oversigt over gennemførelsen af det Operationelle Program... 10 2.1 Resultater

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Som ringe i vandet En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Tine Curtis og Andreas Lindemann, november 2011 Indhold Forord... 3 Resumé... 4 Kapitel 1 Introduktion...

Læs mere

Evaluering!af!projekt!Klar!til! nye!muligheder!

Evaluering!af!projekt!Klar!til! nye!muligheder! EvalueringafprojektKlartil nyemuligheder UdarbejdetafLBAnalyse forfondenfemernbeltdevelopment Februar2015 EvalueringafprojektKlartilnyemuligheder Indholdsfortegnelse 1 Indledningogprojektetsidé...3 2 Sammenfatning...5

Læs mere

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Anbefaling Selskabet følger Selskabet følger ikke Selskabet følger/følger ikke anbefalingen af følgende grund: 1.

Læs mere

Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013

Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013 Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013 GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse

Læs mere

Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland. 1. Baggrund

Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland. 1. Baggrund Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland Dato: 7. maj 2012 Sagsnummer: 1-42-64-0064-11 Initialer: lnsk 1. Baggrund Fremtidens bruger vil i højere grad inddrages og

Læs mere

Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2013

Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2013 Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udbud... 3 Køge Handelsskoles godkendelser... 4 Aktivitetsudvikling... 4 Køge Handelsskoles strategiske mål for VEU i 2013...

Læs mere

http://www.faxeerhverv.dk/_da-dk/content/modules/nyhedsbreve/oversigt;1593

http://www.faxeerhverv.dk/_da-dk/content/modules/nyhedsbreve/oversigt;1593 Page 1 of 6 Faxe Erhvervsråd Erhvervshuset Grobund Finlandsgade 29 4690 Haslev Tlf.: 56 37 03 00 info@faxeerhverv.dk Tirsdag den 11. marts 2010 Velkommen til Nyhedsbrevet fra Faxe Erhvervsråd. Så er vi

Læs mere

Guide til det gode samarbejde mellem brugerorganisation og instruktør

Guide til det gode samarbejde mellem brugerorganisation og instruktør Guide til det gode samarbejde mellem brugerorganisation og instruktør Når brugerorganisationen indgår samarbejde med frivillige instruktører, kan der være udfordringer, som både brugerorganisation og instruktør

Læs mere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København 1 S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

God foreningsledelse i Muskelsvindfonden

God foreningsledelse i Muskelsvindfonden God foreningsledelse i Muskelsvindfonden Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Medlemmernes rolle og samspil med organisationsledelsen... 3 2.1 Udøvelse af ejerskab og kommunikation... 3 2.2. Aktiver

Læs mere

KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV FOR

KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV FOR KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV FOR LEVERANDØRER AF PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP Indhold Indledning og baggrund... 4 Lovgrundlag... 4 Hvad er frit leverandørvalg og hvem er omfattet heraf?... 4 Frit leverandørvalg...

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Tilskud til Lokale Grønne Partnerskaber 2010-2015 Juli 2014 30 mio. kr. til grønne partnerskaber Miljøministeriet har afsat en pulje på 5 mio. kr. om året i perioden 2010-2015 til støtte for lokale grønne

Læs mere