AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge)"

Transkript

1 Beskæftigelsesministeriet Holmens Kanal København K Den 13. august 2003 SER/kj Sagsnr AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge) Ved brev af 14. juli 2003 har Beskæftigelsesministeriet bedt om AC s bemærkninger til udkast til forslag til lov om ændring af ferieloven vedrørende udbetaling af uhævede feriepenge. Indledningsvist skal AC generelt bemærke, at AC finder det positivt, at det med lovforslaget søges sikret, at en endnu højere andel af de skønnede 99,75 pct. af den samlede feriebetaling fremover udbetales til de respektive lønmodtagere ved ferieårets afslutning. AC finder imidlertid, at der er en række betænkeligheder forbundet med særligt forslagets 1, nr. 3, hvorefter ikke-overenskomstdækkede lønmodtagere fratages muligheden for at overføre ferie fra et ferieår til et andet, og forslagets 1, nr. 6, hvorefter feriegodtgørelse, der ikke er hævet af lønmodtageren inden udløbet af ferieåret, eller løn under ferie eller ferietillæg, der ikke er udbetalt til lønmodtageren inden udløbet af ferieåret, kan udbetales efter anmodning til lønmodtageren af arbejdsgiveren, FerieKonto eller feriekortudsteder, hvis ferien er optjent i et ansættelsesforhold, der er ophørt, eller hvis ferien stammer fra den 5. ferieuge. Nedenfor redegøres nærmere for AC s bemærkninger til de enkelte forslag i udkastet til forslag til ændring af ferieloven. AC har følgende bemærkninger til de enkelte forslag i udkast til forslag til lov om ændring af ferieloven vedrørende udbetaling af uhævede feriepenge: Ad 1, nr 3: Efter lovforslagets 1, nr. 3 foreslås ferielovens 19, stk. 5 og 6 vedrørende overførsel af ferie for lønmodtagere, som ikke er omfattet af en kollektiv overenskomst eller aftale om ferieoverførsel, ophævet, hvilket er ensbetydende med, at denne gruppe af lønmodtagere fratages den nuværende mulighed for efter ferielovens 19 at kunne indgå en individuel skriftlig aftale med arbejdsgiveren om at overføre optjent ferie ud over 20 dage fra et ferieår til et andet. Det fremgår således af bemærkningerne til 1, nr. 3, at begrundelsen for forslaget om at ophæve ferielovens 19, stk. 5 og 6, er, at der ikke længere er behov for at opretholde de særlige regler om ferieoverførsel for ikke-overenskomstdækkede lønmodtagere som følge af lovforslagets 1, nr. 6, hvorefter feriepenge ud over 4 uger kan udbetales til lønmodtageren under forudsætning af, at denne anmoder om dette og på tro og love.

2 Det anføres endvidere i bemærkningerne, at hvis en ikke-overenskomstdækket lønmodtager ønsker at holde mere end 5 ugers ferie i et ferieår, kan dette blot aftales med arbejdsgiveren, da loven ikke er til hinder for videregående rettigheder. Efter forslaget vil afholdelse af mere end 5 ugers ferie i et ferieår fortsat kræve, at arbejdsgiveren accepterer dette. Endelig fremgår det af bemærkningerne til 1, nr. 3, at muligheden for at overføre ferie er indskrevet i en lang række overenskomster, og at overførsel af ferie efter lovens 19 første gang har kunnet ske til det ferieår, der begyndte den 1. maj På denne baggrund skønnes der på nuværende tidspunkt ikke at være grund til at ophæve adgangen til at overføre ferie for de lønmodtagere, der er omfattet af en kollektiv overenskomst. AC forstår ovennævnte bemærkninger således, at hvis en ikke-overenskomstdækket lønmodtager, som optjener 5 ugers ferie med løn pr. år, ønsker at holde 6 ugers betalt ferie i det efterfølgende ferieår - og således kun har holdt 4 ugers ferie med løn i det indeværende ferieår - skal lønmodtageren efter forslagets 1, nr. 6, dels sørge for senest den 30. september efter ferieårets udløb at anmode sin arbejdsgiver om udbetaling af den ene uges ikke-afholdte ferie med løn, og dels samtidig hermed sikre sig, at arbejdsgiveren vil acceptere, at lønmodtageren afholder 6 ugers ferie i det efterfølgende ferieår. Endelig skal lønmodtageren sørge for at øremærke den udbetalte løn for den optjente ikke-afholdte 5. ferieuge i privatbudgettet med henblik på at kunne finansiere afholdelsen af 1 uges ikke-optjent ferie i det efterfølgende ferieår, hvilket for nogle lønmodtageres vedkommende kan være ensbetydende med, at den udbetalte løn er forbrugt på tidspunktet for afholdelsen af den pågældende ferieuge. AC finder, at der i bemærkningerne ikke redegøres tilstrækkeligt klart for forskellen mellem den foreslåede adgang til at få udbetalt den 5. ferieuge og de nugældende regler om ferieoverførsel. Eftersom ikke-overenskomstdækkede lønmodtagere i medfør af forslagets 1, nr. 3 fratages muligheden for at overføre ferie efter ferielovens 19, bør konsekvenserne af ændringen i ikke-overenskomstdækkede lønmodtageres retsstilling efter AC s opfattelse klart fremgå af bemærkningerne, herunder bør det tydeliggøres, at - i modsætning til, hvad der gælder for overført ferie - vil afholdelse af ferie ud over 5 uger i det efterfølgende ferieår efter forslagets 1, nr. 6, ikke være omfattet af de beskyttende regler i ferieloven (regler om varsling af ferie, ændring af denne, hvad der gælder i tilfælde af sygdom etc.), at forslaget ikke er ensbetydende med en ret for lønmodtageren til at holde ferie ud over 5 uger i et efterfølgende ferieår, som det er tilfældet med overført ferie, at der ikke stilles krav om en skriftlig aftale som efter ferielovens 19, stk. 2, ligesom det bør tydeliggøres, hvorvidt forslaget indebærer, at der kun kan aftales afholdelse af mere end 5 ugers ferie for ét ferieår ad gangen etc. Vedrørende AC s bemærkninger til forslagets 1, nr. 6, i øvrigt henvises til afsnittet herom. Omvendt er lovforslaget ensbetydende med, at lønmodtagere, som er omfattet af en kollektiv overenskomst eller aftale om ferieoverførsel, i medfør af ferielovens 19 dvs. med de særlige lønmodtagerbeskyttelseshensyn, som gør sig gældende ved ferieoverførsel fortsat har mulighed for at kunne indgå aftale med arbejdsgiveren om overførsel af optjent betalt ferie til et efterfølgende ferieår. Overenskomstdækkede lønmodtageres mulighed for at kunne indgå aftale med arbejdsgiveren om overførsel af ferie oprethol- 2/6

3 des ifølge bemærkningerne tilsyneladende alene med den begrundelse, at overførsel af ferie efter lovens 19 første gang har kunnet ske med virkning fra ferieåret AC finder det beklageligt, såfremt ikke-overenskomstdækkede lønmodtagere fratages den nuværende mulighed for at kunne indgå aftale med arbejdsgiveren om decideret overførsel af optjent ferie fra et ferieår til et andet. Herudover skal AC pege på det uhensigtsmæssige i, at lovforslaget er ensbetydende med en forskelsbehandling af ikkeoverenskomstdækkede lønmodtagere og overenskomstdækkede lønmodtagere, når det drejer sig om muligheden for at kunne indgå en aftale med arbejdsgiveren om overførsel af ferie. Den nugældende 19, stk. 5 finder i praksis alene anvendelse på de lønmodtagere ansat i den private sektor, som ikke er omfattet af en kollektiv overenskomst eller kollektiv aftale om overførsel af ferie. Flertallet af de af AC-organisationernes medlemmer, som er ansat i den private sektor, er ikke omfattet af en kollektiv overenskomst eller kollektiv aftale om overførsel af ferie. På trods af, at der i medfør af lovforslaget er mulighed for, at en lønmodtager med arbejdsgiverens accept kan afholde mere end 5 ugers ferie i et ferieår, er AC af den opfattelse, at der ikke foreligger et tilstrækkeligt grundlag for en antagelse om, at der fremover ikke tillige vil være behov for at kunne tilgodese et ønske - fra såvel lønmodtagere, som ikke er omfattet af en kollektiv overenskomst eller aftale om ferieoverførsel, som arbejdsgivere - om fortsat at udnytte den fleksibilitet og de fordele, som følger af ferielovens mulighed for at kunne indgå aftale om decideret at overføre optjent ferie ud over 4 uger fra et ferieår til et andet. AC finder således, at der også fremover vil være behov for, at ferieloven giver de lønmodtagere, som ikke er omfattet af en kollektiv overenskomst eller kollektiv aftale om ferieoverførsel, mulighed for at kunne aftale overførsel af optjent ferie ud over 20 dage til et efterfølgende ferieår - på linje med de beskyttelseshensyn, der gælder for lønmodtagere, som er omfattet en kollektiv overenskomst eller aftale om ferieoverførsel. AC skal i den forbindelse gøre opmærksom på, at indførelsen af den generelle forudsætning i den nugældende ferielovs 19 om, at en aftale mellem arbejdsgiveren og lønmodtageren om overførsel af ferie skal ske på grundlag af en kollektiv overenskomst - hvad enten lønmodtageren er omfattet af en sådan eller ikke har været begrundet i et beskyttelseshensyn til den enkelte lønmodtager. For den enkelte lønmodtager ligger der således en vis beskyttelse i, at parterne i en kollektiv overenskomst har fastsat rammerne og de nærmere vilkår og krav for overførsel af ferie. I en kollektiv overenskomst eller aftales bestemmelser om ferieoverførsel kan der således tage højde for forhold, som den enkelte lønmodtager ikke nødvendigvis selv er opmærksom på, når denne skal indgå en aftale om ferieoverførsel med arbejdsgiveren, eller den kollektive overenskomst eller aftale kan fastsætte krav og vilkår, som det måske vil være vanskeligt for den enkelte lønmodtager selv at komme igennem med over for arbejdsgiveren i forbindelse med en individuel aftale om ferieoverførsel. Det er imidlertid AC s indtryk, at fortolkningen af den konkrete udstrækning af anvendelsesområdet for ferielovens 19, stk. 5, nr. 1 og 2 i praksis ikke har været helt ukompliceret, ligesom det er AC s indtryk, at den nugældende procedure med, at direktøren for Arbejdsdirektoratet skal godkende private arbejdsgiveres ansøgninger om ferieover- 3/6

4 førsel for ikke-overenskomstdækkede lønmodtagere, jf. 19, stk. 6 (samt 43, stk. 3, og 44, stk. 7) har været administrativt ressourcekrævende. Men som et alternativ til at fratage ikke-overenskomstdækkede lønmodtagere deres lovfæstede mulighed for at kunne aftale overførsel af ferie ud over 20 dage fra et ferieår til et andet, skal AC konkret foreslå, at ferielovens 19, stk. 5 i stedet ændres, således at der i bestemmelsen fastsættes nogle rammer samt en række vilkår og krav, der som minimum skal være opfyldt, når en arbejdsgiver og en lønmodtager, som ikke er omfattet af en kollektiv overenskomst eller kollektiv aftale om overførsel af ferie, ønsker at indgå en individuel aftale om ferieoverførsel. Som et eksempel på hvilke rammer, krav og vilkår for ferieoverførsel, der i givet fald vil kunne fastsættes i medfør af ferielovens 19, stk. 5 tillader AC sig at vedlægge et af AC-organisationerne udarbejdet fælles bud på, hvad en kollektiv aftale om fravigelse af ferieloven (ferieoverførsel) eksempelvis kan indeholde. Ad 1, nr. 4 Efter forslagets 1, nr. 4 forfalder feriegodtgørelse for lønmodtagere, der får løn under ferie, ved fratræden senest den 1. måneden efter fratrædelsestidspunktet. Herved beregnes morarenter efter ferielovens 28 fra den 1. i en måned, uanset om der er tale om kvartalvis indbetaling af feriegodtgørelse eller feriegodtgørelse ved fratræden af en månedsvist ansat. AC skal bemærke, at det med de ovenfor anvendte formuleringer ikke står helt klart, hvorvidt feriegodtgørelse for en lønmodtager, som fratræder eksempelvis ultimo juni, vil forfalde den 1. juli eller 1. august - og dermed står det heller ikke klart fra hvilket tidspunkt, eventuelle morarenter beregnes fra. Dette bør præciseres i bemærkningerne. Ad 1, nr. 6 - Udbetaling af feriegodtgørelse for ikke-afholdt ferie Forslagets 1, nr. 6 indebærer, at den enkelte lønmodtager har mulighed for at anmode om udbetaling af feriegodtgørelse, der ikke er hævet af lønmodtageren inden udløbet af ferieåret, eller løn under ferie eller ferietillæg der ikke er udbetalt til lønmodtageren inden udløbet af ferien, og som enten er optjent i et ansættelsesforhold, der er ophørt senest ved udløbet af ferieåret, eller som vedrører optjent ferie ud over 4 uger, som ikke er aftalt, overført efter ferielovens 19 eller 40. AC skal gøre opmærksom på, at den konkrete baggrund og begrundelse for at stille forslaget om muligheden for at få udbetalt ikke-afholdt optjent ferie i forbindelse med ansættelsesforholdets ophør ikke fremgår af bemærkningerne til forslaget. AC finder, at den konkrete baggrund og konkrete begrundelse for at stille forslaget ud over at der i medfør af Rådets direktiv 93/104/EF om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden er hjemmel hertil specifikt bør medtages i bemærkningerne. Forslaget indebærer en adgang for lønmodtageren til såfremt betingelserne i forslagets 1, nr. 6 er opfyldt at vælge at få udbetalt en slags økonomisk kompensation for at 4/6

5 give afkald på at afholde optjent ferie i det indeværende ferieår. Såfremt lønmodtageren i det efterfølgende ferieår ønsker at afholde den pågældende ferie, afholdes denne som ikke-optjent ferie dvs. ferie, som ikke er omfattet af de beskyttende regler i ferieloven. Forslaget er som udgangspunkt ensbetydende med en øget fleksibilitet for lønmodtagerne og kan derfor komme den enkelte lønmodtager til gode. Eksempelvis vil lønmodtagere på arbejdspladser med meget merarbejde men med manglende mulighed for kontant udbetaling af merarbejdet nu kunne vælge at få udbetalt ferie ud over 4 uger og i stedet afspadsere merarbejdet. Forslaget kan efter AC s opfattelse imidlertid også tages som et udtryk for et brud med ferielovens hidtidige princip om, at udbetaling af feriepenge følger afholdelsen af den optjente ferie, ligesom forslaget kan tages som et udtryk for et brud med ferielovens intention om, at optjent ferie ud fra et lønmodtagerbeskyttelseshensyn skal afholdes, herunder et brud med den 5. ferieuge. I medfør af forslaget synes den øgede fleksibilitet med andre ord at gå forud for beskyttelsesniveauet i ferieloven. AC skal i den forbindelse henlede opmærksomheden på, at forslaget i praksis kan få nogle uhensigtsmæssige konsekvenser, eftersom det ikke vil kunne udelukkes, at der kan opstå situationer, hvor den enkelte lønmodtager vil føle sig presset af sin arbejdsgiver til at benytte sig af ovennævnte mulighed for at anmode om at få udbetalt sin optjente ferie i stedet for at afholde den eksempelvis i tilfælde af mangel på tilstrækkelige medarbejderressourcer på den enkelte arbejdsplads, eller lønmodtageren kan eksempelvis i forbindelse med fratræden ved ferieårets udløb føle sig presset til at undlade at afholde sin optjente ferie i opsigelsesperioden og i stedet få denne udbetalt. Forslaget kan således i værste fald indebære en risiko for, at manglende afholdelse af ferie over en længere periode som følge af forslagets 1, nr. 6, for nogle lønmodtageres vedkommende kan resultere i stress, udbrændthed, for tidlig nedslidning etc., hvilket hverken er i lønmodtagernes eller arbejdsgivernes interesse. Herudover skal AC henlede opmærksomheden på, at den øgede adgang til at få udbetalt feriegodtgørelse uden at afholde ferie tillige kan få betydning for beskæftigelsen på de enkelte virksomheder og dermed for den samlede beskæftigelse i Danmark - eftersom mindre afholdelse af ferie hos de ansatte kan betyde behov for færre beskæftigede. - Modtagere af dagpenge, børnepasningsorlovsydelse eller kontanthjælp Herudover indebærer forslagets 1, nr. 6, at lønmodtagere, som har modtaget dagpenge, børnepasningsorlovs-ydelse eller kontanthjælp i ferieåret, ikke kan få udbetalt feriegodtgørelse. Denne del af forslaget synes alene motiveret af ønsket om en omkostningsneutral løsning for staten. Det fremgår således af bemærkningerne, at det har været en forudsætning for lovforslagets udarbejdelse, at staten fortsat skulle modtage de uhævede feriepenge fra denne gruppe. AC skal gøre opmærksom på, at også for arbejdsløse og personer på kontanthjælp eller børnepasningsorlov kan det være attraktivt med en mere fleksibel mulighed for at få ud- 5/6

6 betalt feriegodtgørelse. Forslaget synes dermed ensidigt at begunstige lønmodtagere i arbejde samt arbejdsgivere i denne henseende. Bemærkninger i øvrigt Endvidere skal AC gøre opmærksom på, at forslaget heller ikke afhjælper et eksisterende problem for den gruppe af lønmodtagere med deltidsbeskæftigelse, som modtager supplerende dagpenge. Disse kan ikke efter de nugældende regler modtage feriedagpenge og feriegodtgørelse på samme tid - uagtet at de på optjeningstidspunktet modtog en kombination af løn og dagpenge. Der er heller ikke mulighed for at konvertere ferie optjent ved deltidsbeskæftigelse til ferie med løn som fuldtidsbeskæftiget. Dette bevirker, at det en række lønmodtagere i deltidsbeskæftigelse ikke har økonomisk mulighed for at holde ferie og dermed at få udbetalt feriegodtgørelse, da feriegodtgørelsen er mindre end dagpengesatsen. Det fremgår af bekendtgørelsen om feriedagpenge, at optjent løn under ferie eller feriegodtgørelse skal være brugt, før der kan udbetales feriedagpenge. Med en deltidsbeskæftigelse kan dette beløb være meget lille og fordelt over mange feriedage, og der er ikke mulighed for at omregne løn under ferie eller feriegodtgørelse for deltidsbeskæftigelse til fulde dage. Resultatet bliver i praksis, at deltidsbeskæftigede reelt afskæres fra at holde ferie. Det sker, fordi den feriegodtgørelse, de har optjent, ikke er til at leve af, og fordi der skal holdes ferie med feriegodtgørelse, før der er adgang til at modtage feriedagpenge. I bekendtgørelsen om feriedagpenge findes i 11 allerede en model for omregning af arbejdstimer med henblik på først at få udbetalt feriegodtgørelse og senere feriedagpenge. Det er en ordning, der gælder for dimittender. Modellen indikerer, at det administrativt er muligt at omregne ferie optjent i en ansættelse til feriedage med fuld beskæftigelsesgrad og herefter beregne feriedagpenge for den resterende del af ferien. Deltidsansatte, der er afhængige af at supplere lønindtægten med dagpenge, bør således have adgang til at få udbetalt en feriegodtgørelse optjent på samme måde som ansatte med fuld beskæftigelsesgrad. Endelig skal der i relation til lønmodtagere i deltidsbeskæftigelse gøres opmærksom på, at det med de nugældende regler endvidere er et problem, at en gruppe på arbejdsmarkedet således hindres i at få adgang til den rekreation, der netop er intentionen med ferielovens bestemmelser om ferie. Med venlig hilsen Susanne E. Rehm Direkte nr.: /6

Familieplejeres ferieretlige stilling

Familieplejeres ferieretlige stilling FAMILIEPLEJERES FERIERETLIGE STILLING Familieplejeres ferieretlige stilling Den 27. september 2005 1. Retsgrundlaget I de senere år har familieplejeres ferieretlige stilling været genstand for megen diskussion

Læs mere

Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge)

Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge) Side 1 Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge) 1. Indledning Med virkning for optjeningsåret 2002, dvs. ferieåret 2003/2004, er Ferieloven ændret. Den kommunale ferieaftale er ligeledes

Læs mere

Høring om ændring af ferieloven (udbetaling af uhævede feriepenge)

Høring om ændring af ferieloven (udbetaling af uhævede feriepenge) Dansk Arbejdsgiverforening 1 Vester Voldgade 113 1790 København V Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K Telefon 33 38 90 00 Telefax 33 12 29 76 Kontortid 8.30-16.30 E-mail: da@da.dk

Læs mere

Bilag , stk. 11 og 6a, stk. 1 i ferieaftalen svarer til ferielovens 34 a

Bilag , stk. 11 og 6a, stk. 1 i ferieaftalen svarer til ferielovens 34 a Bilag 1. Lovbestemmelser, jf. Ferielov nr. 396 af 31. maj 2000 samt lov nr. 1200 af 27. december 2003 om ændring af ferieloven og bestemmelser i bekendtgørelse om ferie, nr. 1034 af 20. november 2000 samt

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

Ansøgning om uhævede feriepenge

Ansøgning om uhævede feriepenge Ansøgning om uhævede feriepenge (optjent i 2002 for ferieåret 2003/2004) FE1 at læse vejledningen på side 3-5, før du udfylder blanketten. 1. Personoplysninger Navn CPR nr. E-mail Post nr. Land 2. Oplysninger

Læs mere

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven!

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Gode råd om Ferie Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Udgivet af Dansk Handel & Service Ferie 2005 Gode råd om Ferie Reglerne for

Læs mere

Ansøgning om uhævede feriepenge

Ansøgning om uhævede feriepenge Ansøgning om uhævede feriepenge (optjent i 2004 for ferieåret 2005/2006) Du skal kun bruge denne blanket, når du vil søge om at få udbetalt uhævede feriepenge, hvis A) restbeløbet er mindre end 3.000 kr.

Læs mere

Bekendtgørelse om ferie

Bekendtgørelse om ferie Bekendtgørelse om ferie I medfør af 11, 22, 33, stk. 3-6, 34 c, 41, 42, stk. 2, 43, stk. 3, og 47, stk. 4, i lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 202 af 22. februar 2013 fastsættes: Kapitel 1 Definitioner

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

Vejledning om FerieKonto

Vejledning om FerieKonto Vejledning om FerieKonto I bekendtgørelse nr. 1280 af 15. december 2011 er der fastsat nærmere regler om FerieKonto. I denne vejledning er nogle af bekendtgørelsens regler uddybet med nærmere retningslinjer.

Læs mere

Gode råd om... ferie

Gode råd om... ferie Gode råd om... ferie INDHOLD Reglerne for ferie 3 Optjening 3 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 6 Ferie med feriegodtgørelse 6 Fradrag ved ferieafholdelse

Læs mere

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie Cirkulære: Cirkulære nr. 005 Udgivet første gang 04-02-2003 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Bilag A og B Indsættes: I Servicemappen under pkt. 8.2 Indhold

Læs mere

Lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov. om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov. om retssikkerhed og administration på det sociale område. LOV nr 320 af 15/04/2011 Gældende Offentliggørelsesdato: 16-04-2011 Beskæftigelsesministeriet Den fulde tekst Vis mere... Lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om retssikkerhed

Læs mere

Om at få feriedagpenge ISBN 87-89036-88-3

Om at få feriedagpenge ISBN 87-89036-88-3 ISBN 87-89036-88-3 Arbejdsdirektoratet April 2005 Om at få feriedagpenge INDHOLD 1. BETINGELSER FOR UDBETALING...3 2. OPTJENING AF FERIEDAGPENGE...4 3. NYUDDANNEDE (DIMITTENDER)...5 4. OPTJENT FERIE HOS

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge UDKAST Bekendtgørelse om feriedagpenge I medfør af 75 h, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348574 af 8. april 201427. maj 2010, som ændret ved lov nr. 14861540 af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2016/1 LSF 86 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/16832 Fremsat den

Læs mere

Overgang til ny ferieordning

Overgang til ny ferieordning Overgang til ny ferieordning Inden en ny ferieordning træder i kraft, vil det være nødvendigt at indføre en overgangsordning. Formålet er at sikre, at overgangen mellem den nuværende og den nye ferieordning

Læs mere

Vejledning om overførsel af ferie ved Aalborg Universitet

Vejledning om overførsel af ferie ved Aalborg Universitet HR-afdelingen Fredrik Bajers Vej 7F 9220 Aalborg Øst Tlf. 9940 9940 www.aau.dk Vejledning om overførsel af ferie ved Aalborg Universitet Regelgrundlag 6 og 7 i Finansministeriets og Centralorganisationernes

Læs mere

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen 00. Program Program Ferie Ferieloven kort Ferie og fratræden Ferie og sygdom Arbejdstid Tilrettelæggelse af arbejdet arbejdsgivers ledelsesret

Læs mere

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017 KORT UDDRAG AF L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/3-2014 til 1/3-2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og HK HANDEL BEMÆRK! Er kun gældende, hvis butikken har overenskomst med HK, eller

Læs mere

Om at få feriedagpenge

Om at få feriedagpenge Arbejdsdirektoratet August 2009 1. Betingelser for udbetaling Feriedagpenge er en særlig form for dagpenge, som et medlem af en a-kasse under visse betingelser kan få udbetalt. For at have ret til feriedagpenge

Læs mere

Overgang til ny ferieordning

Overgang til ny ferieordning F A K T A Oktober 2017 Overgang til ny ferieordning Inden en ny ferieordning træder i kraft, indføres en overgangsordning. Formålet er at sikre, at overgangen mellem den nuværende og den nye ferieordning

Læs mere

Bekendtgørelse af Ferielov 1)

Bekendtgørelse af Ferielov 1) Bekendtgørelse af Ferielov 1) Herved bekendtgøres lov nr. 396 af 31. maj 2000 om ferie med de ændringer, der følger af lov nr. 133 af 20. marts 2002, lov nr. 1039 af 17. december 2002, lov nr. 1200 af

Læs mere

Kendelse af 18. december 2008 i faglig voldgift: HK Privat for Mette K. E. Pedersen (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod

Kendelse af 18. december 2008 i faglig voldgift: HK Privat for Mette K. E. Pedersen (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Kendelse af 18. december 2008 i faglig voldgift: HK Privat for Mette K. E. Pedersen (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Dansk Tandlægeforening for Tandlæge Poul Munch Værebrovej 72 2880 Bagsværd (advokat

Læs mere

Vejledning om feriepenge. i forbindelse med efterløn

Vejledning om feriepenge. i forbindelse med efterløn Vejledning om feriepenge i forbindelse med efterløn I denne pjece giver vi en orientering om samspillet mellem ferieloven og reglerne for efterløn: Indhold 1. Udbetaling og modregning for ferie din oplysningspligt

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie Lovforslag nr. L 14 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af Beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ferie (Færre betingelser for optjening af sygeferiegodtgørelse

Læs mere

Tjeneste- og anciennitetsattest for lærere, viceforstandere og forstandere

Tjeneste- og anciennitetsattest for lærere, viceforstandere og forstandere Attesten har til formål, at dokumentere oplysninger vedrørende løn og ansættelsesforhold i forbindelse med fratræden. Attesten skal ikke erstatte en eventuel udtalelse fra skolen. Den ansatte Skolen Navn

Læs mere

Lovens område 1. En lønmodtager har ret til ferie og feriegodtgørelse eller løn under ferie og ferietillæg efter denne lovs bestemmelser.

Lovens område 1. En lønmodtager har ret til ferie og feriegodtgørelse eller løn under ferie og ferietillæg efter denne lovs bestemmelser. Ferieloven Ferieloven omfatter følgende: Lovens område Optjening af ferie Afholdelse af ferie Løn under ferie, ferietillæg og feriegodtgørelse Indbetaling og udbetaling af feriegodtgørelse Udbetaling af

Læs mere

Hold da helt ferie Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen 1 Februar 2000

Hold da helt ferie Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen 1 Februar 2000 Hold da helt ferie Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen Februar 1 2000 Alle lønmodtagere har ret til ferie og feriepenge Alle lønmodtagere i Danmark optjener ret til ferie og feriepenge. Hvor meget

Læs mere

Oplysningerne i sagen Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens

Oplysningerne i sagen Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens Retten i Hillerød Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 8. november 2016 i sag nr. BS 49-179/2016: Frie Funktionærer Overgade 24 Postboks 925 5100 Odense C og som mandatar for Berit Pedersen Brørupvej 22

Læs mere

5.6 Ændring af ferieloven Af advokatfuldmægtig Miriam Michaelsen, MAQS Law Firm

5.6 Ændring af ferieloven Af advokatfuldmægtig Miriam Michaelsen, MAQS Law Firm HR Jura Forlaget Andersen 5.6 Ændring af ferieloven Af advokatfuldmægtig Miriam Michaelsen, MAQS Law Firm mim@dk.maqs.com 1. Indledning Vidste du: At der med virkning fra 1. maj 2011 indføres nye regler

Læs mere

Hold da helt ferie. - i ferieåret

Hold da helt ferie. - i ferieåret Hold da helt ferie - i ferieåret 2003 2004 Arbejdsdirektoratet September 2003 Alle lønmodtagere har ret til ferie og feriepenge Alle lønmodtagere i Danmark optjener ret til ferie og feriepenge. Hvor meget

Læs mere

Ferierettigheder. FOA Nordsjælland, Frederiksværksgade 10, 3400 Hillerød tlf.: ,

Ferierettigheder. FOA Nordsjælland, Frederiksværksgade 10, 3400 Hillerød tlf.: , Ferierettigheder Ferierettigheder Her kan du læse om de vigtigste regler for afholdelse af ferie for ansatte i kommuner og regioner. For privatansatte gælder de samme principper, selvom reglerne kan være

Læs mere

Ansøgning om uhævede feriepenge

Ansøgning om uhævede feriepenge Ansøgning om uhævede feriepenge Du skal kun bruge denne blanket, når du vil søge om at få udbetalt uhævede feriepenge, hvis: (optjent i 2013 for ferieåret 2014/2015) A. beløbet stammer fra den 5. ferieuge,

Læs mere

Feriepengeforpligtelsen

Feriepengeforpligtelsen Feriepengeforpligtelsen Erhvervsdrivende fonde er underlagt deres helt eget regelsæt lov om erhvervsdrivende fonde, som senest er blevet væsentligt justeret med virkning fra 1. januar 2015. Som følge af

Læs mere

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer.

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer. VEJLEDNING OM FERIE OG ANDRE FRIDAGE Her på siden kan du finde vejledninger til ferie og andre fridage gældende for Dansk Flygtningehjælp. Vejledningen er ikke udtømmende. Yderligere information kan du

Læs mere

FERIEREGULATIV AF 22. JANUAR 2002 MED SENERE ÆNDRINGER. Indgået mellem

FERIEREGULATIV AF 22. JANUAR 2002 MED SENERE ÆNDRINGER. Indgået mellem FERIEREGULATIV AF 22. JANUAR 2002 MED SENERE ÆNDRINGER 2010 2012 Indgået mellem og 3F 2010 2012 Ferieregulativ af 22. januar 2002 - med senere ændringer mellem og 3F nr. 794662 Idet bekendtgørelse af lov

Læs mere

Kort om ferieloven. Teknisk Landsforbund Senest redigeret den 21. juni 2012 af advokat Byrial Bjørst Tryk: Teknisk Landsforbund

Kort om ferieloven. Teknisk Landsforbund Senest redigeret den 21. juni 2012 af advokat Byrial Bjørst Tryk: Teknisk Landsforbund Kort om ferieloven Teknisk Landsforbund Senest redigeret den 21. juni 2012 af advokat Byrial Bjørst Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte som en vejledning, og kan ikke træde i stedet for

Læs mere

Dette nyhedsbrev har til formål at give et overblik over de af ændringerne, der kan få særlig praktisk betydning for mange ansættelsesforhold.

Dette nyhedsbrev har til formål at give et overblik over de af ændringerne, der kan få særlig praktisk betydning for mange ansættelsesforhold. 12. maj 2011 Nyhedsbrev Arbejds- og Ansættelsesret Ændringer af ferielovens regler om lønmodtagerens retsstilling ved fritstilling i opsigelsesperioden og om forældelse af feriepengekrav Folketinget har

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Et nyt arbejdsliv O r l ov til børnepasning A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Orlov til børnepasning Orlov til børnepasning giver forældre til børn under 9 år mulighed for at få orlov i en periode

Læs mere

VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE

VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE INDHOLD HVEM ER OMFATTET AF BESTEMMELSERNE... 3 A. Generelt... 3 B. Hvilke medarbejdere har ret til omsorgsdage... 3 ERHVERVELSE AF RET TIL OMSORGSDAGE... 4 A. Medarbejdere, der

Læs mere

Lov om ændring af ferieloven

Lov om ændring af ferieloven Lov om ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge) LOV nr. 1200 af 27/12/2003 (Gældende) Lov om ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde

Læs mere

Nyuddannet og ferie! Hvad så?

Nyuddannet og ferie! Hvad så? 14. oktober 2010 Nyuddannet og ferie! Hvad så? Feriepenge m.v.: Timenede: af sagsbehandler Svend Hviid Ferie med 12½ % feriegodtgørelse i den del, der er optjent "ferieret" i kalenderåret forud. Resten

Læs mere

FERIERITTIGHEDER - KOMMUNALT OG REGIONALT ANSATTE

FERIERITTIGHEDER - KOMMUNALT OG REGIONALT ANSATTE FOA NORDSJÆLLAND FERIERITTIGHEDER - KOMMUNALT OG REGIONALT ANSATTE 2 Ferierettigheder Her kan du læse om de vigtigste regler for afholdelse af ferie for ansatte i kommuner og regioner. Du skal dog selv

Læs mere

Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning

Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning Arbejdsgiver Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning Dansk Erhverv Børsen 1217 København K Telefon +45 3374

Læs mere

I denne emnebeskrivelse kan du læse om anvisning og beregning af særlige feriedage.

I denne emnebeskrivelse kan du læse om anvisning og beregning af særlige feriedage. Særlige feriedage Side 1 af 6 I denne emnebeskrivelse kan du læse om anvisning og beregning af særlige feriedage. Regelsættet der ligger til grund for afregning af særlige feriedage er: Cirkulære om Ferieaftalen

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for deltidsansatte i landbruget Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere i landbruget, der ikke er ansat på fuld tid, eller ansatte der

Læs mere

Høringssvar: Barselsudligning for selvstændigt erhvervsdrivende

Høringssvar: Barselsudligning for selvstændigt erhvervsdrivende pjaicenter@bm.dk Høringssvar: Barselsudligning for selvstændigt erhvervsdrivende Beskæftigelsesministeriet har ved brev af 30. januar 2013, j.nr. 2012-10299, fremsendt udkast til lovforslag om barselsudligning

Læs mere

Fleksjob. - regler om fleksjob efter 1. januar 2013

Fleksjob. - regler om fleksjob efter 1. januar 2013 Fleksjob - regler om fleksjob efter 1. januar 2013 Indhold 3 Generel information 4 Fleksjob er midlertidige (5 år) Medlemmer under/over 40 år 5 Løn og øvrige arbejdsvilkår ved fleksjob 6 Løn- og ansættelsesvilkår

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 14 Bilag 4 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 14 Bilag 4 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 14 Bilag 4 Offentligt Forslag til lov om ændring af lov om ferie (Ændrede regler for optjening af sygeferiegodtgørelse og fællesopkrævning for visse arbejdsgivere af betalingen

Læs mere

Cirkulære om. Ferieaftalen. Cirkulære af 11. november 2005 Perst. nr. 053-05 PKAT nr. J.nr. 05-521-82

Cirkulære om. Ferieaftalen. Cirkulære af 11. november 2005 Perst. nr. 053-05 PKAT nr. J.nr. 05-521-82 Cirkulære om Ferieaftalen 2005 Cirkulære af 11. november 2005 Perst. nr. 053-05 PKAT nr. J.nr. 05-521-82 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Bemærkninger til aftalens enkelte bestemmelser...

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie Lovforslag nr. L 159 Folketinget 2013-14 Fremsat den 19. marts 2014 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ferie (Overførsel af 280 mio. kr. fra Arbejdsmarkedets

Læs mere

Skatteministeriet har 20. marts 2009 fremsendt ovennævnte udkast med anmodning om bemærkninger.

Skatteministeriet har 20. marts 2009 fremsendt ovennævnte udkast med anmodning om bemærkninger. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: pskper@skm.dk Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax nr. 33 11

Læs mere

Kort om feriereglerne

Kort om feriereglerne August 2012 / side 1 af 10 / 12-2538 Kort om feriereglerne Vejledningens målgruppe er medarbejdere der er omfattet af overenskomsten mellem DFL & FA. Formålet med denne vejledning er at svare på de spørgsmål,

Læs mere

Ferieregler. Senest opdateret i april 2015

Ferieregler. Senest opdateret i april 2015 Ferieregler Senest opdateret i april 2015 Udarbejdet af sekretariatssamarbejdet mellem Danmarks Privatskoleforening, Lilleskolerne, Foreningen af Kristne Friskoler, Deutscher Schul- und Sprachverein für

Læs mere

5.2 Optjening af ferie og beregning af feriepenge

5.2 Optjening af ferie og beregning af feriepenge HR Jura Forlaget Andersen 5.2 Optjening af ferie og beregning af feriepenge Af Advokat Sofie Høeg Madsen, MAQS Law Firm shm@dk.maqs.com Indhold Denne artikel - angående optjening af ferie - har følgende

Læs mere

DOM. HK Danmark smf. (Advokat Peter Breum) mod B A/S. (Advokat Søren Sylvester Skjærbæk)

DOM. HK Danmark smf. (Advokat Peter Breum) mod B A/S. (Advokat Søren Sylvester Skjærbæk) DOM Afsagt den 4. april 2014 F-6-13 HK Danmark smf A (Advokat Peter Breum) mod B A/S (Advokat Søren Sylvester Skjærbæk) Indledning Sagen vedrører spørgsmålet om, hvorvidt det ved indgåelse af en ansættelseskontrakt

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning Et nyt arbejdsliv O r l ov til børnepasning To slags orlov Der findes to orlovsmuligheder Orlov til uddannelse Orlov til børnepasning Orlovsmulighederne skal være med til at øge rotationen på arbejdsmarkedet

Læs mere

Når du vil holde ferie

Når du vil holde ferie FOA: A-kasse FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE Når du vil holde ferie som ledig Når du vil holde ferie som ledig er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte og Offentligt Ansattes Arbejdsløshedskassen.

Læs mere

Feriepenge indrapportering og beregning

Feriepenge indrapportering og beregning Feriepenge indrapportering og beregning Side 1 af 11 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan du indrapporterer og hvordan du kan beregne feriepenge manuelt. BEMÆRK: Denne emnebeskrivelse gælder

Læs mere

UDKAST Vejledning til bekendtgørelse om feriedagpenge

UDKAST Vejledning til bekendtgørelse om feriedagpenge UDKAST Vejledning til bekendtgørelse om feriedagpenge Indledning I bekendtgørelse nr. XX1625 af XX21. XXX december 20102015 er der fastsat regler om feriedagpenge. I denne vejledning beskrives bekendtgørelsens

Læs mere

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder:

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: KONTRAKT Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Ansætter hermed: som medarbejder Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: Ansættelsesforholdet indgås på følgende vilkår (alle paragraffer skal

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du!

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 10-141 Copyright

Læs mere

DEN NYE FERIELOV. HK/DANMARK Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund i Danmark 1

DEN NYE FERIELOV. HK/DANMARK Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund i Danmark 1 DEN NYE FERIELOV HK D A N M A R K HK/DANMARK Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund i Danmark 1 Ferieloven blev underskrevet i 1937 og sikrede alle landets lønmodtagere 14 dages ferie med løn. I 1953

Læs mere

KEN nr af 30/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 26. november Indtægter skal fratrækkes i uddannelses- eller kontanthjælpen.

KEN nr af 30/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 26. november Indtægter skal fratrækkes i uddannelses- eller kontanthjælpen. KEN nr 10944 af 30/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 26. november 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2014-4027-48407 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens

Læs mere

Beskæftigelsesministeriet Feriekontoret Njalsgade 72 C 2300 København S. Sagsnr.: 2823.11 SR/HEB Direkte tlf.nr.: 3347 0627 15.

Beskæftigelsesministeriet Feriekontoret Njalsgade 72 C 2300 København S. Sagsnr.: 2823.11 SR/HEB Direkte tlf.nr.: 3347 0627 15. KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE LØNGANGSTRÆDE 25, 1 1468 KØBENHAVN K TLF. 33 11 97 00 - FAX 33 11 97 07 www.kto.dk - E-mail: kto@kto.dk Beskæftigelsesministeriet Feriekontoret Njalsgade 72

Læs mere

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Udgivet oktober 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk. Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske

Læs mere

at jobklausuler skal aftales skriftligt med den enkelte lønmodtager, som begrænses i sine jobmuligheder som følge af jobklausulen, og

at jobklausuler skal aftales skriftligt med den enkelte lønmodtager, som begrænses i sine jobmuligheder som følge af jobklausulen, og NYT Nr. 8 årgang 2 JULI 2008 NY LOV OM ARBEJDSGIVERS BRUG AF JOBKL AUSULER Den 12. juni 2008 vedtog Folketinget lov om arbejdsgivers brug af jobklausuler ( jobklausulloven), lov nr. 460/2008. Lovens overordnede

Læs mere

Til notater 25 Fritvalgs Lønkonto Stk. 1 Stk. 2

Til notater 25 Fritvalgs Lønkonto Stk. 1 Stk. 2 24-25 Anm. 22-24 De lokale parter kan søge råd og bistand vedrørende lønsystemer hos organisationerne samt i "Plusløn", som er organisationernes metodevejledning i lønsystemer. 25 Fritvalgs Lønkonto Fritvalgs

Læs mere

Nye muligheder når ferien skal holdes

Nye muligheder når ferien skal holdes Nye muligheder når ferien skal holdes Den nye ferielov giver mulighed for at overføre ferie men det kræver enighed både mellem parterne og på den enkelte arbejdsplads, hvis feriereglerne skal fraviges.

Læs mere

Afholdelse af omsorgsdage...3

Afholdelse af omsorgsdage...3 Omsorgsdage - vejledning Finansforbundet Indledning... 2 Hvem er omfattet af bestemmelserne... 2 A. Generelt... 2 B. Hvilke medarbejdere har ret til omsorgsdage... 2 Erhvervelse af ret til omsorgsdage...

Læs mere

Cirkulære om. Ferieaftalen (Til samtlige ministerier mv.)

Cirkulære om. Ferieaftalen (Til samtlige ministerier mv.) Cirkulære om Ferieaftalen (Til samtlige ministerier mv.) 2002 1 CIRKULÆRE OM FERIEAFTALEN (Til samtlige ministerier) 1. Finansministeriet og centralorganisationerne har indgået vedlagte aftale af 2. juli

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Bekendtgørelse af Ferielov 1)

Bekendtgørelse af Ferielov 1) Page 1 of 9 LBK nr 407 af 28/05/2004 Gældende (Ferieloven) Offentliggørelsesdato: 11-06-2004 Beskæftigelsesministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 1420 af 22/12/2004 LOV nr 428 af 06/06/2005

Læs mere

Din overenskomst dit valg

Din overenskomst dit valg Debatoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Din overenskomst dit valg Hvordan skal fremtidens overenskomster se ud? Hvordan får den enkelte mere at sige? Hvad mener du er vigtigst? Hvad passer bedst til din

Læs mere

Feriepenge indrapportering og beregning

Feriepenge indrapportering og beregning Feriepenge indrapportering og beregning Side 1 af 12 I denne vejledning kan du læse om, hvordan du indrapporterer og hvordan du kan beregne feriepenge manuelt. BEMÆRK: Denne vejledning gælder kun for medarbejdere,

Læs mere

CAND.MERC.(JUR) STUDERENDE

CAND.MERC.(JUR) STUDERENDE CAND.MERC.(JUR) STUDERENDE Vintereksamen 2011-2012 Ordinær eksamen Skriftlig prøve i: 20226/4620220126 Arbejdsaftale- og foreningsret Varighed: 4 timer Hjælpemidler: Alle Industriens Arbejdsgivere og Industriforbundet

Læs mere

Feriedagpenge Side 1. Indhold

Feriedagpenge Side 1. Indhold FERIEDAGPENGE - i ferieåret 1. maj 2013 til 30. april 2014 Feriedagpenge Side 1 Indhold 1. Betingelser for udbetaling... 2 2. Optjening af feriedagpenge... 3 3. Optjent ferie hos en arbejdsgiver... 3 4.

Læs mere

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede)

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede) 1 I lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 642

Læs mere

OVERENSKOMST MELLEM CODAN FORSIKRING A/S PERSONALEFORENINGEN I CODAN FOR TAKSATORER OG LIGN.

OVERENSKOMST MELLEM CODAN FORSIKRING A/S PERSONALEFORENINGEN I CODAN FOR TAKSATORER OG LIGN. OVERENSKOMST MELLEM CODAN FORSIKRING A/S OG PERSONALEFORENINGEN I CODAN FOR TAKSATORER OG LIGN. De mellem FA og DFL indgåede overenskomster og aftaler er i den udstrækning, hvor de efter deres natur kan

Læs mere

Feriepenge i eindkomst

Feriepenge i eindkomst Feriepenge i eindkomst Side 1 af 16 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan feriepenge indberettes til eindkomst og hvordan du skal foretage rettelser af beregnede feriepenge i SLS eller eindkomst

Læs mere

Pjece om ledighedsydelse under ferie

Pjece om ledighedsydelse under ferie Pjece om ledighedsydelse under ferie Udgivet af KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelse- og Integrationsforvaltningen Ydelsesservice Postboks 431 2500 Valby Version 2.0 - august 2014 Tlf.: 82 56 40 00 Fax. 82

Læs mere

Skatteministeriet har 28. april 2010 fremsendt ovennævnte lovforslag med anmodning om bemærkninger.

Skatteministeriet har 28. april 2010 fremsendt ovennævnte lovforslag med anmodning om bemærkninger. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: pskper@skm.dk Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax nr. 33 11

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie, lov om et indkomstregister og lov om et indberetningssystem for oplysninger om løn m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie, lov om et indkomstregister og lov om et indberetningssystem for oplysninger om løn m.v. Lovforslag nr. L 204 Folketinget 2009-10 Fremsat den 7. april 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om ferie, lov om et indkomstregister og lov om et indberetningssystem

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2008 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Lov om arbejdsgivers brug af jobklausuler Af advokat Tina Reissmann og advokatfuldmægtig Jacob Falsner Som omtalt i Plesners nyhedsbrev i marts

Læs mere

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Spørgsmål / svar Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Indhold: 1. Hvad er en arbejdsfordeling? 2. Hvem kan modtage supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling? 3. Hvilke

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 2 Folketinget 2013-14 Fremsat den 2. oktober 2013 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri

Læs mere

Vejledning. Sådan foregår udbetalingen. Oversigt over ansøgninger om udbetaling af feriepenge

Vejledning. Sådan foregår udbetalingen. Oversigt over ansøgninger om udbetaling af feriepenge Vejledning Oversigt over ansøgninger om udbetaling af feriepenge Indhold Sådan foregår udbetalingen... 1 Funktionalitet i løsningen... 2 Ferieår... 2 Avanceret søgning... 2 Download oversigt... 2 Sortering

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Social- og sundhedsassistentuddannelsen Skole- og praktikplan for optag marts 2017 Uddannelsen varer fra 1. marts 2017 til 17.

Social- og sundhedsassistentuddannelsen Skole- og praktikplan for optag marts 2017 Uddannelsen varer fra 1. marts 2017 til 17. Uddannelsen varer fra 1. marts 2017 til 17. december 2019 1. SSA under 25 år fuldt forløb 1. skoleperiode A 01.03.17-04.04.17 5 uger 1. praktikperiode A 05.04.17 03.09.17 Ferie uge 29, 30 + 31 = 15 dage

Læs mere

Social- og sundhedsassistentuddannelsen Skole- og praktikplan for optag marts 2017 Uddannelsen varer fra 1. marts 2017 til 17.

Social- og sundhedsassistentuddannelsen Skole- og praktikplan for optag marts 2017 Uddannelsen varer fra 1. marts 2017 til 17. Uddannelsen varer fra 1. marts 2017 til 17. december 2019 1. SSA under 25 år fuldt forløb 1. skoleperiode A 01.03.17-04.04.17 5 uger 1. praktikperiode A 05.04.17 03.09.17 Ferie uge 29, 30 + 31 = 15 dage

Læs mere

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden)

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (herefter

Læs mere

Vejledning om lockout mv. Februar 2013

Vejledning om lockout mv. Februar 2013 Februar 2013 Indhold Indhold 1 Vejledning om lockout mv. 2 1.1 Hvem er omfattet af lockouten?...2 1.2 Konsekvenser for ansættelsesforholdet...3 1.3 Udbetaling af løn, pensionsbidrag mv....3 1.4 Sygefravær...4

Læs mere

Ferieregler. Senest opdateret 29. april 2013

Ferieregler. Senest opdateret 29. april 2013 Ferieregler Senest opdateret 29. april 2013 Udarbejdet af sekretariatssamarbejdet mellem Danmarks Privatskoleforening, Lilleskolerne, Foreningen af Kristne Friskoler, Deutscher Schul- und Sprachverein

Læs mere

Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling

Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling 1. Hvad er en arbejdsfordeling? En arbejdsfordeling er en ordning, som en virksomhed kan anvende for at undgå afskedigelser i perioder med manglende ordretilgang mm.

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

Tjekliste. - til lønadministration

Tjekliste. - til lønadministration Tjekliste - til lønadministration Januar 2015 Indholdsfortegnelse Forord Indhold Når man arbejder med løn- og personaleadministration, er der mange ting at være opmærksom på. Det kan være svært, at bevare

Læs mere