Indholdsfortegnelse. Forord 5

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Forord 5"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Forord 5 1. Introduktion Nordjyske netværk Projektkonkurrencens ide og formål Struktur på kontakter og projektdeltagere Formål og mål Projektforløb og bogens indhold Sammendrag Netværksmodel Netværk Netværkssystem Netværksprocesser Udvikling af netværk Netværk Vision, formål og strategi Udvikling af domæne Indledende domæne Ideer og forestillinger Udvidelse af domæne Kontakter uden for netværket Netværkssystem Ledelse og medlemmer Arkitektur og procedurer Relationer Netværksprocesser Fællesaktiviteter Processer Kultur Viden om software genbrug Indledning Identificering af muligheder ved genbrug Domæne- og systemfamilier Komponentbaseret udvikling Genbrug i organisatorisk sammenhæng Vurdering af omkostning, fordel og risiko Udarbejdelse af strategiplan for genbrug Genbrugspraksis og konklusion 41 3

2 5. Erfaring med software genbrug Genbrug fra bibliotek - eksempel Pilotprojekt for genbrug - eksempel Domæneanalyse - eksempel Andre eksempler 47 Referencer 49 Litteratur 49 Internetadresser 50 Appendiks 1 Firmaer og deltagere 51 Appendiks 2 Arkitektur 53 Appendiks 2.1 Tilslutningsbrev 53 Appendiks 2.2 Vedtægter (GenSoft Articles) 54 Appendiks 2.3 Produktbeskrivelse 59 Appendiks 2.4 Produktaftale 61 Appendiks 2.5 Immaterielle rettigheder 65 Appendiks 3 Kompetenceoversigter 68 Appendiks 3.1 Købs- og salgsliste 68 Appendiks 3.2 Viden 70 Tidligere TEKKVA udgivelser 71 4

3 Forord Personlige netværk er et varmt emne i tiden. Personlige netværk har altid været et effektivt værktøj for de, som har forstået at udnytte deres netværk positivt. Denne bog beskriver et forsøg på at lave netværk mellem virksomheder for at opnå nogle af de samme fordele, der er i personlige netværk imellem virksomheder, som er beslægtede nok og modige nok til at være så åbne, at virksomhederne kan udnytte hinandens stærke sider uden at ødelægge konkurrence situationen virksomhederne imellem. Det samarbejde som denne bog beskriver har meget tilfælles med velfungerende ERFA-grupper, og har alligevel virket meget anderledes. Hvor en velfungerende ERFA-gruppe hjælper deltagerne til at udveksle viden, hvorved den enkelte deltager opnår en højere viden og kompetence, har GenSoft nærmere sigtet mod, at de deltagende virksomheder skulle opnå højere viden, ressourcer og muligheder. Dette har gjort det til en unik oplevelse at deltage i GenSoft samarbejdet. Den dybe baggrund for GenSoft ligger i mobil-klyngen i Nordjylland. Det nordjyske mobil eventyr blev for en stor dels vedkommende startet i samarbejdet mellem Dancall og Cetelco i et fælles udviklingsfirma "DC Development" i 1988 til 92. Det lykkedes DC Development at lave en prototype på en GSM telefon samtidig med de store spillere på markedet, altså Ericsson, Motorola og lignende meget store globale virksomheder. Og det er mit indtryk, at den ånd og det eksempel, der blev skabt dengang, stadig gennemsyrer regionen, hvor samarbejde mellem forholdsvis små virksomheder fører til enorme muligheder for de deltagende virksomheder og dermed for medarbejderne. Og at det er den ånd, der gav mulighed for det specielle samarbejde i GenSoft. Den vilje til samarbejde var formodentlig også grunden til, at det lykkedes at dreje samarbejdet fra et fokus om udveksling af software klumper til udveksling af viden og ressourcer. Jeg har i min karriere arbejdet i Københavnsområdet, omkring Århus og de seneste 4 år i Ålborg. I de miljøer, jeg har arbejdet, er der en tydelig forskel på viljen til - og mulighederne for samarbejde mellem virksomhederne i de 3 regioner. Jeg har i Aalborg oplevet, at miljøet imellem virksomhederne er anderledes åbent og dermed giver langt flere muligheder for samarbejde mellem virksomhederne. Dertil kommer, at de personlige netværk mellem medarbejderne i virksomhederne i den nordjyske mobilklynge er meget stærkere, end jeg har oplevet i de andre miljøer. Dette miljø samt nogle visionære ledere fødte ideen om at styrke virksomhedernes konkurrenceevne ved at udveksle klumper af software, som lå udenfor de enkelte virksomheders spidskompetencer. Samarbejdet i GenSoft har været en proces med mange oplevelser, hvoraf 2 særlig har gjort indtryk. Den største oplevelse var, i hvor høj grad de enkelte virksomheder var villige til at dele ressourcer, i første omgang i form af software klumper, 5

4 men senere også ressourcer i form af specielle SIM kort, dyrt testudstyr og viden. Den anden store oplevelse var at store solide firmaer med over 100 medarbejdere pludselig ikke længere sendte deltagere til samarbejdet, fordi firmaet var stoppet. Flere firmaer, som var deltagere i samarbejdet, stoppede pludseligt, selvom Gen Soft kun har kørt så forholdsvis kort tid. Kombinationen af de 2 oplevelser var meget tankevækkende, og min tro er, at den grundliggende ide om samarbejde mellem mindre virksomheder kan være en måde at sikre en konkurrencefordel i fremtiden, og dermed sikre overlevelse og vækst til virksomhederne. Virksomhederne udfordres i stadig højere grad på viden, kompetencer og fleksibilitet. En større grad af samarbejde som i GenSoft har antydet en måde at sikre ekstra muligheder på disse områder i fremtiden. Det er derfor med spænding at jeg ser frem til det fremtidige samarbejde med virksomhederne i GenSoft-samarbejdet og en særlig glæde, at virksomhederne har vist deres tro på ideerne fra GenSoft ved at fortsætte samarbejdet ud over den periode, hvor Det Digitale Nordjylland har medvirket til finansiering af arbejdet. Henrik Dalsgaard Teknisk direktør WirTek A/S 6

5 I de senere år har man kunnet høre og læse meget om begreber som vidensamfund, videnproduktion og videndeling, se f.eks. [Guideline, 2000] og [Nielsen, 2001]. Denne lille bog beretter om et netværkssamarbejde benævnt GenSoft. Medlemmerne var en række nordjyske virksomheder, hvoraf nogle endda konkurrerede, som udvikler teknisk og indlejret software. De havde en fælles vision om, at både de og den nordjyske software- og IT-sektor ville have fordele af at dele kompetencer og ressourcer til produktudvikling. Efter to års eksperimenter mener netværket stadig, visionen er realiserbar og relevant. Netværket har ledt til væsentlig informationsudveksling, kontaktskabelse og deling af viden og ressourcer. Netværket er dog ikke imponeret af sine resultater, for processen at dele kompetencer viste sig vanskeligere og udbyttet mindre end forventet. Denne bog lægger åbent netværkets erfaringer frem. Det er håbet, at mange virksomheder kan inspireres af dens erfaringer og komme nemmere til viden om udvikling af netværk og kompetencedeling mellem firmaer. Tak til alle deltagerne i netværket! Det har været lærerigt at få indsigt i overvejelser, forsøg samt fælles og individuelle løsninger i virksomhederne på opbygning og deling af viden. Stor åbenhed har præget netværkets møder, hvor alle har bidraget. Tak til Det Digitale Nordjylland for et væsentligt bidrag til projektet! Og tak for enkel administration, inspirerende konferencer og godt samarbejde om de forhold! Alle netværkets 7 deltagende firmaer holder stadig sammen efter projektets formelle afslutning og danner fra 2004 et nyt netværk sammen med andre, der kommer til. Det nye netværk vil fortsætte bestræbelserne på i fællesskab at opbygge og dele viden, som har væsentlig fælles interesse. Aalborg, februar 2004 Jørgen Biegel 7

6 8

7 1. Introduktion 1.1 Nordjyske netværk Under overskriften "Små og mellemstore virksomheder i det globale samfund - styrk konkurrenceevnen med netværk og nye samarbejdsstrukturer" inviterede Nordjyllands Amt virksomheder og organisationer til at indsende projektforslag. Invitationen var et led i Det Digitale Nordjyllands (populært IT-fyrtårnets) projektkonkurrence i På den baggrund blev netværket og projektet GenSoft skabt, som denne lille bog omhandler. GenSoft eksperimenterer med opbygning og deling af kompetencer under softwareudvikling. En række firmaer har fået bevilget tilskud via "ITfyrtårnet" til over en toårig periode at etablere netværket GenSoft og afprøve, om netværkets vision kan realiseres. Netværkets navn Forud Kuling KomIT GenSoft Projektet bygger i nogen grad oven på allerede opsamlet viden og samarbejde opnået via et andet projekt benævnt KomIT under IT-fyrtåmet (figur 1.1). KomIT beskæftigede sig med procesforbedringer og GenSoft med videndeling under softwareudvikling. Periode Antal deltag. firmaer Tema og bemærkning Elektronikudvikling. Erfaringer dokumenteret i [Biegel, Softwareudvikling. Erfaringer dokumenteret i [Biegel, 2000] Procesforbedringer under softwareudvikling. Erfaringer dokumenteret i [Biegel, 2004] Opbygning og deling af kompetencer om softwareudvikling. Erfaringer dokumenteret i denne bog. Finansiering Privat (deltagere) og Mål 2 (EU, DK stat) Privat (deltagere) og Mål 2 (EU, DK stat) Privat (deltagere) og Det Digitale Nordjylland (DK stat) Privat (deltagere) og Det Digitale Nordjylland (DK stat) Figur 1.1 Netværk af samarbejdende firmaer

8 Over en årrække har flere elektronik- og softwarevirksomheder i Nordjylland arbejdet sammen om at forbedre den enkelte virksomheds udviklingsprocesser. Samtidigt har firmaerne været bevidste om, at de som gruppe kan løfte i flok - lære sammen og gøre samlede udviklingskompetencer mere synlige. Samarbejdet er sket via netværk. Figur 1.1 giver en oversigt over disse netværk. Netværkene har været koordineret af Tekkva Consult, og de er blevet stedse mere fokuserede. Forud beskæftigede sig primært med hardware- og sekundært med softwareudvikling. Kuling beskæftigede sig bredt med modeller til udvikling af software. KomIT valgte én af disse modeller (CMM) som værktøj til procesforbedring under softwareudvikling. 1.2 Projektkonkurrencens ide og formål En central ide i projektkonkurrencen var regionalt samarbejde - global konkurrence [Projektkonkurrence, 2001]. Konkurrencens ophavsmænd (Nordjyllands Amt) så den hastige vækst i anvendelsen af Internettet som en væsentlig katalysator for den stigende globalisering. Denne udvikling blev anset for både en trussel og en chance for virksomhederne - uanset størrelse. En trussel fordi konkurrencen ikke længere begrænsede sig til at komme fra regionen eller nationen, men også en chance, fordi mulighederne for at indkøbe og afsætte varer og tjenesteydelser nu var udvidet til i princippet hele verden. Gennem projektkonkurrencen var det et ønske at virksomheder, der før var konkurrenter, ville samarbejde på udvalgte områder for sammen og hver især at kunne stå distancen over for den internationale konkurrence. Selvom et sådant samarbejdsprincip også på den internationale scene er relativt nyt, pegede konkurrencebetingelserne på, at princippet allerede blev praktiseret i Nordjylland indenfor klyngen af udviklere af mobiltelefoner. Her samarbejdede virksomheder allerede på flere forskellige områder, skønt de var i konkurrence med hinanden. Et væsentligt element i visionen for Det Digitale Nordjylland (DDN) var "innovationsevne" forstået som evnen til at realisere nye produkter og serviceydelser, nye forretningsgange, ny teknologi i produktionen, nyt design, nye metoder i markedsføring og logistik samt nye organisationsformer. I denne vision var kompetenceklynger et centralt begreb. Ifølge [Projektkonkurrence, 2001] opstår de såkaldte kompetenceklynger, når virksomheder, offentlige myndigheder, universiteter m.v. opbygger kompetencenetværk. En kompetenceklynge er: "En gruppe virksomheder, som via deres indbyrdes relationer skaber fælles kompetencer, der gør dem i stand til at producere med relativt høje præstationer i form af indtjening, indkomst og beskæftigelse." [Kompetenceklynger, 2001]. Ifølge [Projektkonkurrence, 2001] har Nordjylland enestående gode erfaringer med innovationsmiljøer for tele- og kommunikationsvirksomheder. DDN ønskede at give sit bidrag til, at sådanne regionale miljøer blev udviklet. 10

9 1.3 Struktur på kontakter og projektdeltagere Firmaer inden for mobilklyngen - mobil clustret - (afs. 1.2) har både formelle og uformelle kontakter. F.eks. er de typisk formelt medlem af NorCom [www.norcom.dk], og uformelt sker hyppige kontakter mellem deres ansatte, som kender hinanden fra studietiden (mange på AAU), ansættelse i samme firma o.l. Sådanne kontakter fører på nogle områder allerede til en vis videnudveksling og gensidig hjælp. Som følge af sådanne forbindelser opstod ideen blandt nogle af disse folk om at sætte struktur på de nævnte typer af kontakter og målrette dem. Ideen førte til dannelsen af GenSoft. Netværkets initiativtagere var bl.a. Maxon og GateHouse. Samarbejdet blev påbegyndt i begyndelsen af 2002, forløb over to år og havde karakter af et projekt. Projektets primære målgruppe var firmaer, som udvikler teknisk eller indlejret software. Netværkets medlemmer ved projektets afslutning er kort introduceret her (se også appendiks 1): Advanced Wireless Group DK ApS er en afdeling, som er ligestillet med afdelinger i Korea, Hong Kong, Malaysia og Shanghai til udvikling af mobiltelefoner for moderselskabet AWG Inc. (www.aw-g.com). Opgaverne spænder over alle fagområder fra udvikling af mekanik, sw og hw til produktionsindkøring. Udviklingsopgaverne kan være integrationsarbejde, GSM-platforms- og modul-udvikling. Den danske afdeling blev etableret i januar 2003 og har ca. 15 ansatte. EuroCom Industries A/S er en af verdens førende producenter af kommunikationsudstyr til skibe, som spænder fra lystfartøjer og fiskerskibe over handelsskibe til tankskibe. Firmaet er verdensberømt for sine mærker "Sailor" og "Skanti". Det har omkring 250 ansatte i Aalborg, heraf ca. 10 i udviklingsafdelingen. End2Ender Europas førende "managed service provider" af mobile data-services. End2End driver en unik service leverings infrastruktur, fra hvilken der leveres tredjeparts udviklede softwareløsninger som "managed service" så vel som "Technology Hosting" og "Outsourcing Services" for mobil operatører, portaler, håndsetproducenter m.fl. Hovedkvarteret er beliggende i Aalborg med ca. 40 ansatte. Hertil kommer et datterselskab i Tyskland. GateHouse A/S leverer færdige løsninger indenfor Satellit Protokoller, VHF kyststationer, test systemer og ydelser i forbindelse med projektledelse og sw udvikling indenfor Satellit kommunikation, Radio kommunikation og embeddet sw generelt. Har i 2003 opkøbt aktiemajoriteten i PB Radio. Inkl. PB Radio er der knap 50 ansatte fordelt på Aalborg og København. GateHouse er i gang med et procesforbedringsprojekt med det formål at bringe GateHouse op på CMM niveau 3. Maxon Telecom A/S er et udviklingshus inden for mobile løsninger. Firmaet udvikler GSM/GPRS terminaler og applikationer med focus på slutbrugerbehov og de udfordringer, de giver mobilkommunikations industrien. Firmaet er koreansk ejet og har ca. 120 ansatte, heraf ca. 35 sw-udviklere. 11

10 WirTek A/S er et full-service software udviklingshus. Firmaet har erfaring i produktudvikling som underleverandør. Wirteks kernekompetencer ligger i 3 hovedområder: "Embedded software solutions", "Integrated WEB solutions" og "Mobile software solutions". Har godt 20 ansatte. Firmaet er grundlagt på et management buy-out fra Nokias udviklingsafdeling i Aalborg. Tekkva Consult, netværkets koordinator, giver rådgivning inden for uvikling af kvalitets-, miljø- og kalibreringssystemer navnlig til virksomheder, som udvikler elektronik, IT og software. 1.4 Formål og mål Etablering og drift af DC Development i 1988 til et stykke ind i 1990'erne af Dancall og Cetelco var et interessant eksempel på omfattende samarbejde [To fabrikker, 1988]. Dog stod det samtidigt klart, at ambitionen med GenSoft var væsentlig lavere. Projektets overordnede formål var fra projektstart at formalisere samarbejdet mellem netværkets firmaer for at hæve deres kompetence. Projektets overordnede ide var at formalisere en slags byttehandel af relevant software i netværket sådan, at alle netværkets virksomheder ville vinde ved samarbejdet. Det var tanken, at samarbejdet skulle omfatte software, der normalt ikke var et resultat af firmaernes kernekompetence. Formålet med netværket var, at hver enkelt firma i netværket ville spare ressourcer til brug for udvikling inden for sit kerneområde og i øvrigt til mere visionær udvikling. Det væsentligste aspekt i netværket var at spare udviklingstid og -ressourcer. Firmaerne i netværket befandt sig i projektets startfase inden for eller knyttet til mobiltelefonudvikling. Det var imidlertid også formålet, at projektet skulle inddrage andre firmaer i og uden for branchen med henblik på et bredt samarbejde om genanvendelse af software og viden i det nordjyske IT-miljø. Det er sædvane, at produktudviklere, som på nogle områder konkurrerer, holder sine software-produkter og informationer om deres tilblivelse for sig selv. De er forretningshemmeligheder. Projektet bryder med vanetænkning og stiler mod, at sådanne udviklere i et netværk informerer hinanden om produkter, der kan overdrages og viden, der kan udveksles inden for netværket. Det var hensigten, at projektet således ville indebære nytænkning og i sig selv give mulighed for innovation i kraft af, at konkurrenter i et vis omfang lod sine udviklingsfolk gå sammen til fælles gavn. De ovenfor nævnte formål kan sammenfattes i følgende, som stadig er aktuelle for netværket efter projektets afslutning: 12

11 Kortere udviklingstid. Gennem modtagelse af sw-produkter eller overførsel af viden fra et andet firma, som man ellers selv var nødt til at udvikle, spares tid. Herved er det muligt at reducere den samlede udviklingstid for det totale produkt. Større pålidelighed. Et sw-produkt, man modtager fra et andet firma, kunne anses for at være mere pålideligt, end hvis det var udviklet af eget firma. Det skyldes, at produktet har været testet og anvendt af firmaet, som udviklede det. Fra dette mere modne stadium vil det modtagende firma foretage egen test. Mindre udviklingsomkostninger. Eftersom to eller flere firmaer kan anvende den samme software eller viden, er der basis for økonomiske besparelser. Mulighed for innovation. Direkte formaliseret samarbejde mellem konkurrerende ITfirmaer kunne åbne op for nye samarbejdsrelationer. Projektet søger i så henseende at blive et forbillede for andre typer IT-firmaer. Et styrket IT-miljø i Nordjylland. Miljøet ventes at styrkes og udvikles gennem et forum af sw-udviklere, som deler viden og ressourcer. Miljøet skal ses bredere end alene kompetencer relateret til mobiltelefoner. IT-virksomheder opbygger og udveksler viden inden for udvikling af software anvendeligt til genbrug. Dvs. opbygger viden om udvikling af sw med henblik på større genbrug. Netværket har arbejdet meget for at realisere disse generelle formål, men har måttet erkende, at kun nogle er lykkedes. Hvad der er nået kan der læses om i de følgende kapitler. 1.5 Projektforløb og bogens indhold Projektet har strakt sig over 2 år ( til ) og har forløbet i overlappende faser som nævnt i figur 1.2. Fase nr. og navn 1. Projektetablering og grundlag 2. Kompetenceopbygning 3. Afprøvning og tilpasning af grundlag samt optagelse af nye firmaer 4. Kompetencedeling 5. Evaluering og formidling af resultater Varighed 9 måneder 18 måneder 14 måneder 9 måneder 2 måneder Periode Beskrevet afs ,3.2.1 og samt kap. 4 og og og og denne bog Figur 1.2 Projektets faser 13

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Videnregnskaber den nye guideline

Videnregnskaber den nye guideline Videnregnskaber den nye guideline Videnregnskaber den nye guideline Publikationen udleveres gratis så længe lager haves ved henvendelse til: Damark.dk s - Netboghandel IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade

Læs mere

Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk

Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Oxford Research A/S Falkoner Alle 20, 4. 2000 Frederiksberg C Projektet er

Læs mere

Open Source i Danmark

Open Source i Danmark Open Source i Danmark - udvikling og anvendelse Rapport udarbejdet af E-Source Development ApS for Patent og Varemærkestyrelsen 2001 Resume Open Source er et princip for softwareudvikling, der i modsætning

Læs mere

Forbedring af produkt og proces gennem. kunde-leverandørsamarbejde 7.1. 1. Hvorfor samarbejde om forbedringer? 1

Forbedring af produkt og proces gennem. kunde-leverandørsamarbejde 7.1. 1. Hvorfor samarbejde om forbedringer? 1 Forbedring af produkt og proces gennem Forbedring af produkt og proces gennem kunde-leverandørsamarbejde af ph.d., professor Frank Gertsen, fgertsen@iprod.aau.dk, Aalborg Universitet, ph.d., forsker Jacob

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Indhold Forord 2 Indledning 3 Formål og målgruppe 3 Afgrænsning og metode

Læs mere

Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre

Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre Bidrag til strategi for øget videnspredning til SMV er Indhold Side 1. Indledning 2 2. Danmark som vidensamfund 3 3. Det danske videnmarked 4 4.

Læs mere

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Statens Kompe Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Læringsmiljø i staten hvad, hvorfor og hvordan? ISBN-nr: 87-991479-0-4 Tekst: Statens Center

Læs mere

10 års samarbejde 2004-2014

10 års samarbejde 2004-2014 10 års samarbejde 2004-2014 Uddannelsesnetværket har i samarbejde med andre nationale og internationale aktører skabt et vigtigt fokus på kvalitetsuddannelse. Man kan godt sige, at Uddannelsesnetværket

Læs mere

RETHINK BUSINESS CASESAMLING

RETHINK BUSINESS CASESAMLING RETHINK BUSINESS CASESAMLING INDHOLD Introduktion til casesamling Tværgående cases baseret på evaluering af LB Analyse Vejen til effekt i Rethink Business Styrker opnået via deltagelse i Rethink Business

Læs mere

Beredskab af viden og teknologi

Beredskab af viden og teknologi DI SÅDAN Også i denne serie: Indsigt i kundens verden Idé og konceptudvikling Lean-tanken når innovationsprojekter gennemføres Markedsintroduktion Ledelse og innovationskultur Innovationsprocessen Beredskab

Læs mere

Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change

Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change Uddannelsesnetværket Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change Bettina Ringsing Maj 2009 1 Indholdsfortegnelse 0. Sammenfatning... 4 1. Indledning... 6

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

At analysere et videnregnskab

At analysere et videnregnskab At analysere et videnregnskab At analysere et videnregnskab udgives af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling samtidig med publikationen Videnregnskaber den nye guideline. Begge er resultater

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

Ny inspiration og læringspunkter til erhvervsudvikling. - i yderområder og landdistrikter

Ny inspiration og læringspunkter til erhvervsudvikling. - i yderområder og landdistrikter Ny inspiration og læringspunkter til erhvervsudvikling - i yderområder og landdistrikter Ny inspiration og læringspunkter til erhvervsudvikling - i yderområder og landdistrekter Reg Lab Knabrostræde 30,

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Rehabilitering på borgernes præmisser

Rehabilitering på borgernes præmisser Rehabilitering på borgernes præmisser Erfaringer og resultater fra et OPI-samarbejde Projektleder Annette Dalsgaard Vilain og udviklingskonsulent Anna-Maj Stride Geyti April 2012 I projekt Rehabilitering

Læs mere

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura Nye veje mellem forskning og erhverv fra tanke til faktura Regeringen september 2003 Nye veje mellem forskning og erhverv - fra tanke til faktura 2 Nye veje mellem forskning og erhverv Indhold Danmark

Læs mere

MED BRUGEREN I CENTRUM CASESAMLING OM ANVENDELSEN AF BRUGERDREVEN INNOVATION I VIRKSOMHEDER OG INSTITUTIONER

MED BRUGEREN I CENTRUM CASESAMLING OM ANVENDELSEN AF BRUGERDREVEN INNOVATION I VIRKSOMHEDER OG INSTITUTIONER MED BRUGEREN I CENTRUM CASESAMLING OM ANVENDELSEN AF BRUGERDREVEN INNOVATION I VIRKSOMHEDER OG INSTITUTIONER MED BRUGEREN I CENTRUM Casesamling om anvendelsen af brugerdreven innovation i virksomheder

Læs mere

Venturekapital i Danmark Hvor går jeg hen?

Venturekapital i Danmark Hvor går jeg hen? Venturekapital i Danmark Hvor går jeg hen? Indholdsfortegnelse Forord........................................ 3 1. Venturekapital til iværksættere................... 5 2. Investeringskriterier for ventureinvestorer..........

Læs mere

INDUSTRIENS FOND & REG LAB / INDUSTRIELLE SUCCESHISTORIER

INDUSTRIENS FOND & REG LAB / INDUSTRIELLE SUCCESHISTORIER INDUSTRIENS FOND & REG LAB / INDUSTRIELLE SUCCESHISTORIER INDUSTRIELLE SUCCESHISTORIER FORORD 3 PÅ VEJ MOD EN RE-INDUSTRIALISERING? 4 En fælles forretningsmodel 5 Nye forretningsmodeller og vækst 7 Hvornår

Læs mere

PARTNERSKABER MELLEM VIRKSOMHEDER OG FRIVILLIGE ORGANISATIONER: En analyse af omfang, typer, muligheder og faldgrupper i partnerskaber.

PARTNERSKABER MELLEM VIRKSOMHEDER OG FRIVILLIGE ORGANISATIONER: En analyse af omfang, typer, muligheder og faldgrupper i partnerskaber. PARTNERSKABER MELLEM VIRKSOMHEDER OG FRIVILLIGE ORGANISATIONER: En analyse af omfang, typer, muligheder og faldgrupper i partnerskaber. Udarbejdet på vegne af Erhvervs- og Selskabsstyrelsens Center for

Læs mere

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Juni 2004 Udarbejdet af New Insight A/S og Oxford Research A/S på anmodning af Arbejdsmarkedsstyrelsen og CABI tter:hssion: 2 Antal

Læs mere

Erhvervsstyrelsen. Big Data som vækstfaktor i dansk erhvervsliv potentialer, barrierer og erhvervspolitiske konsekvenser

Erhvervsstyrelsen. Big Data som vækstfaktor i dansk erhvervsliv potentialer, barrierer og erhvervspolitiske konsekvenser Erhvervsstyrelsen Big Data som vækstfaktor i dansk erhvervsliv potentialer, barrierer og erhvervspolitiske konsekvenser December 2013 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning, perspektiver

Læs mere

Ledere sammen og hver for sig

Ledere sammen og hver for sig Ledere sammen og hver for sig Få mere ud af områdeledelse lederweb.dk 2 Kolofon Ledere sammen og hver for sig Væksthus for Ledelse 2015 Projektledelse Sanne Brønserud Larsen, KL Susanne Hyldborg Jensen,

Læs mere

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Produktivitet DI, marts 2009 1 DI s undersøgelse 435 ledende medarbejdere fra medlemmer af DI har deltaget i en undersøgelse

Læs mere

Lean Service - nye muligheder. Undersøgelse af Lean indenfor service og administration

Lean Service - nye muligheder. Undersøgelse af Lean indenfor service og administration Lean Service - nye muligheder Undersøgelse af Lean indenfor service og administration Marts 2007 Indholdsfortegnelse Executive summary...3 1. Rapportens formål og baggrund...4 2. Undersøgelsens gennemførelse...4

Læs mere

Radikale innovationer i services med kunden som partner. Forhold af betydning!

Radikale innovationer i services med kunden som partner. Forhold af betydning! Radikale innovationer i services med kunden som partner. Forhold af betydning! Hanne Westh Nicolajsen adjunkt, CMI, Aalborg universitet i København. Westh@cmi.aau.dk Ada Scupola lektor, Roskilde Universitet.

Læs mere