Indholdsfortegnelse. Forord 5

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Forord 5"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Forord 5 1. Introduktion Nordjyske netværk Projektkonkurrencens ide og formål Struktur på kontakter og projektdeltagere Formål og mål Projektforløb og bogens indhold Sammendrag Netværksmodel Netværk Netværkssystem Netværksprocesser Udvikling af netværk Netværk Vision, formål og strategi Udvikling af domæne Indledende domæne Ideer og forestillinger Udvidelse af domæne Kontakter uden for netværket Netværkssystem Ledelse og medlemmer Arkitektur og procedurer Relationer Netværksprocesser Fællesaktiviteter Processer Kultur Viden om software genbrug Indledning Identificering af muligheder ved genbrug Domæne- og systemfamilier Komponentbaseret udvikling Genbrug i organisatorisk sammenhæng Vurdering af omkostning, fordel og risiko Udarbejdelse af strategiplan for genbrug Genbrugspraksis og konklusion 41 3

2 5. Erfaring med software genbrug Genbrug fra bibliotek - eksempel Pilotprojekt for genbrug - eksempel Domæneanalyse - eksempel Andre eksempler 47 Referencer 49 Litteratur 49 Internetadresser 50 Appendiks 1 Firmaer og deltagere 51 Appendiks 2 Arkitektur 53 Appendiks 2.1 Tilslutningsbrev 53 Appendiks 2.2 Vedtægter (GenSoft Articles) 54 Appendiks 2.3 Produktbeskrivelse 59 Appendiks 2.4 Produktaftale 61 Appendiks 2.5 Immaterielle rettigheder 65 Appendiks 3 Kompetenceoversigter 68 Appendiks 3.1 Købs- og salgsliste 68 Appendiks 3.2 Viden 70 Tidligere TEKKVA udgivelser 71 4

3 Forord Personlige netværk er et varmt emne i tiden. Personlige netværk har altid været et effektivt værktøj for de, som har forstået at udnytte deres netværk positivt. Denne bog beskriver et forsøg på at lave netværk mellem virksomheder for at opnå nogle af de samme fordele, der er i personlige netværk imellem virksomheder, som er beslægtede nok og modige nok til at være så åbne, at virksomhederne kan udnytte hinandens stærke sider uden at ødelægge konkurrence situationen virksomhederne imellem. Det samarbejde som denne bog beskriver har meget tilfælles med velfungerende ERFA-grupper, og har alligevel virket meget anderledes. Hvor en velfungerende ERFA-gruppe hjælper deltagerne til at udveksle viden, hvorved den enkelte deltager opnår en højere viden og kompetence, har GenSoft nærmere sigtet mod, at de deltagende virksomheder skulle opnå højere viden, ressourcer og muligheder. Dette har gjort det til en unik oplevelse at deltage i GenSoft samarbejdet. Den dybe baggrund for GenSoft ligger i mobil-klyngen i Nordjylland. Det nordjyske mobil eventyr blev for en stor dels vedkommende startet i samarbejdet mellem Dancall og Cetelco i et fælles udviklingsfirma "DC Development" i 1988 til 92. Det lykkedes DC Development at lave en prototype på en GSM telefon samtidig med de store spillere på markedet, altså Ericsson, Motorola og lignende meget store globale virksomheder. Og det er mit indtryk, at den ånd og det eksempel, der blev skabt dengang, stadig gennemsyrer regionen, hvor samarbejde mellem forholdsvis små virksomheder fører til enorme muligheder for de deltagende virksomheder og dermed for medarbejderne. Og at det er den ånd, der gav mulighed for det specielle samarbejde i GenSoft. Den vilje til samarbejde var formodentlig også grunden til, at det lykkedes at dreje samarbejdet fra et fokus om udveksling af software klumper til udveksling af viden og ressourcer. Jeg har i min karriere arbejdet i Københavnsområdet, omkring Århus og de seneste 4 år i Ålborg. I de miljøer, jeg har arbejdet, er der en tydelig forskel på viljen til - og mulighederne for samarbejde mellem virksomhederne i de 3 regioner. Jeg har i Aalborg oplevet, at miljøet imellem virksomhederne er anderledes åbent og dermed giver langt flere muligheder for samarbejde mellem virksomhederne. Dertil kommer, at de personlige netværk mellem medarbejderne i virksomhederne i den nordjyske mobilklynge er meget stærkere, end jeg har oplevet i de andre miljøer. Dette miljø samt nogle visionære ledere fødte ideen om at styrke virksomhedernes konkurrenceevne ved at udveksle klumper af software, som lå udenfor de enkelte virksomheders spidskompetencer. Samarbejdet i GenSoft har været en proces med mange oplevelser, hvoraf 2 særlig har gjort indtryk. Den største oplevelse var, i hvor høj grad de enkelte virksomheder var villige til at dele ressourcer, i første omgang i form af software klumper, 5

4 men senere også ressourcer i form af specielle SIM kort, dyrt testudstyr og viden. Den anden store oplevelse var at store solide firmaer med over 100 medarbejdere pludselig ikke længere sendte deltagere til samarbejdet, fordi firmaet var stoppet. Flere firmaer, som var deltagere i samarbejdet, stoppede pludseligt, selvom Gen Soft kun har kørt så forholdsvis kort tid. Kombinationen af de 2 oplevelser var meget tankevækkende, og min tro er, at den grundliggende ide om samarbejde mellem mindre virksomheder kan være en måde at sikre en konkurrencefordel i fremtiden, og dermed sikre overlevelse og vækst til virksomhederne. Virksomhederne udfordres i stadig højere grad på viden, kompetencer og fleksibilitet. En større grad af samarbejde som i GenSoft har antydet en måde at sikre ekstra muligheder på disse områder i fremtiden. Det er derfor med spænding at jeg ser frem til det fremtidige samarbejde med virksomhederne i GenSoft-samarbejdet og en særlig glæde, at virksomhederne har vist deres tro på ideerne fra GenSoft ved at fortsætte samarbejdet ud over den periode, hvor Det Digitale Nordjylland har medvirket til finansiering af arbejdet. Henrik Dalsgaard Teknisk direktør WirTek A/S 6

5 I de senere år har man kunnet høre og læse meget om begreber som vidensamfund, videnproduktion og videndeling, se f.eks. [Guideline, 2000] og [Nielsen, 2001]. Denne lille bog beretter om et netværkssamarbejde benævnt GenSoft. Medlemmerne var en række nordjyske virksomheder, hvoraf nogle endda konkurrerede, som udvikler teknisk og indlejret software. De havde en fælles vision om, at både de og den nordjyske software- og IT-sektor ville have fordele af at dele kompetencer og ressourcer til produktudvikling. Efter to års eksperimenter mener netværket stadig, visionen er realiserbar og relevant. Netværket har ledt til væsentlig informationsudveksling, kontaktskabelse og deling af viden og ressourcer. Netværket er dog ikke imponeret af sine resultater, for processen at dele kompetencer viste sig vanskeligere og udbyttet mindre end forventet. Denne bog lægger åbent netværkets erfaringer frem. Det er håbet, at mange virksomheder kan inspireres af dens erfaringer og komme nemmere til viden om udvikling af netværk og kompetencedeling mellem firmaer. Tak til alle deltagerne i netværket! Det har været lærerigt at få indsigt i overvejelser, forsøg samt fælles og individuelle løsninger i virksomhederne på opbygning og deling af viden. Stor åbenhed har præget netværkets møder, hvor alle har bidraget. Tak til Det Digitale Nordjylland for et væsentligt bidrag til projektet! Og tak for enkel administration, inspirerende konferencer og godt samarbejde om de forhold! Alle netværkets 7 deltagende firmaer holder stadig sammen efter projektets formelle afslutning og danner fra 2004 et nyt netværk sammen med andre, der kommer til. Det nye netværk vil fortsætte bestræbelserne på i fællesskab at opbygge og dele viden, som har væsentlig fælles interesse. Aalborg, februar 2004 Jørgen Biegel 7

6 8

7 1. Introduktion 1.1 Nordjyske netværk Under overskriften "Små og mellemstore virksomheder i det globale samfund - styrk konkurrenceevnen med netværk og nye samarbejdsstrukturer" inviterede Nordjyllands Amt virksomheder og organisationer til at indsende projektforslag. Invitationen var et led i Det Digitale Nordjyllands (populært IT-fyrtårnets) projektkonkurrence i På den baggrund blev netværket og projektet GenSoft skabt, som denne lille bog omhandler. GenSoft eksperimenterer med opbygning og deling af kompetencer under softwareudvikling. En række firmaer har fået bevilget tilskud via "ITfyrtårnet" til over en toårig periode at etablere netværket GenSoft og afprøve, om netværkets vision kan realiseres. Netværkets navn Forud Kuling KomIT GenSoft Projektet bygger i nogen grad oven på allerede opsamlet viden og samarbejde opnået via et andet projekt benævnt KomIT under IT-fyrtåmet (figur 1.1). KomIT beskæftigede sig med procesforbedringer og GenSoft med videndeling under softwareudvikling. Periode Antal deltag. firmaer Tema og bemærkning Elektronikudvikling. Erfaringer dokumenteret i [Biegel, Softwareudvikling. Erfaringer dokumenteret i [Biegel, 2000] Procesforbedringer under softwareudvikling. Erfaringer dokumenteret i [Biegel, 2004] Opbygning og deling af kompetencer om softwareudvikling. Erfaringer dokumenteret i denne bog. Finansiering Privat (deltagere) og Mål 2 (EU, DK stat) Privat (deltagere) og Mål 2 (EU, DK stat) Privat (deltagere) og Det Digitale Nordjylland (DK stat) Privat (deltagere) og Det Digitale Nordjylland (DK stat) Figur 1.1 Netværk af samarbejdende firmaer

8 Over en årrække har flere elektronik- og softwarevirksomheder i Nordjylland arbejdet sammen om at forbedre den enkelte virksomheds udviklingsprocesser. Samtidigt har firmaerne været bevidste om, at de som gruppe kan løfte i flok - lære sammen og gøre samlede udviklingskompetencer mere synlige. Samarbejdet er sket via netværk. Figur 1.1 giver en oversigt over disse netværk. Netværkene har været koordineret af Tekkva Consult, og de er blevet stedse mere fokuserede. Forud beskæftigede sig primært med hardware- og sekundært med softwareudvikling. Kuling beskæftigede sig bredt med modeller til udvikling af software. KomIT valgte én af disse modeller (CMM) som værktøj til procesforbedring under softwareudvikling. 1.2 Projektkonkurrencens ide og formål En central ide i projektkonkurrencen var regionalt samarbejde - global konkurrence [Projektkonkurrence, 2001]. Konkurrencens ophavsmænd (Nordjyllands Amt) så den hastige vækst i anvendelsen af Internettet som en væsentlig katalysator for den stigende globalisering. Denne udvikling blev anset for både en trussel og en chance for virksomhederne - uanset størrelse. En trussel fordi konkurrencen ikke længere begrænsede sig til at komme fra regionen eller nationen, men også en chance, fordi mulighederne for at indkøbe og afsætte varer og tjenesteydelser nu var udvidet til i princippet hele verden. Gennem projektkonkurrencen var det et ønske at virksomheder, der før var konkurrenter, ville samarbejde på udvalgte områder for sammen og hver især at kunne stå distancen over for den internationale konkurrence. Selvom et sådant samarbejdsprincip også på den internationale scene er relativt nyt, pegede konkurrencebetingelserne på, at princippet allerede blev praktiseret i Nordjylland indenfor klyngen af udviklere af mobiltelefoner. Her samarbejdede virksomheder allerede på flere forskellige områder, skønt de var i konkurrence med hinanden. Et væsentligt element i visionen for Det Digitale Nordjylland (DDN) var "innovationsevne" forstået som evnen til at realisere nye produkter og serviceydelser, nye forretningsgange, ny teknologi i produktionen, nyt design, nye metoder i markedsføring og logistik samt nye organisationsformer. I denne vision var kompetenceklynger et centralt begreb. Ifølge [Projektkonkurrence, 2001] opstår de såkaldte kompetenceklynger, når virksomheder, offentlige myndigheder, universiteter m.v. opbygger kompetencenetværk. En kompetenceklynge er: "En gruppe virksomheder, som via deres indbyrdes relationer skaber fælles kompetencer, der gør dem i stand til at producere med relativt høje præstationer i form af indtjening, indkomst og beskæftigelse." [Kompetenceklynger, 2001]. Ifølge [Projektkonkurrence, 2001] har Nordjylland enestående gode erfaringer med innovationsmiljøer for tele- og kommunikationsvirksomheder. DDN ønskede at give sit bidrag til, at sådanne regionale miljøer blev udviklet. 10

9 1.3 Struktur på kontakter og projektdeltagere Firmaer inden for mobilklyngen - mobil clustret - (afs. 1.2) har både formelle og uformelle kontakter. F.eks. er de typisk formelt medlem af NorCom [www.norcom.dk], og uformelt sker hyppige kontakter mellem deres ansatte, som kender hinanden fra studietiden (mange på AAU), ansættelse i samme firma o.l. Sådanne kontakter fører på nogle områder allerede til en vis videnudveksling og gensidig hjælp. Som følge af sådanne forbindelser opstod ideen blandt nogle af disse folk om at sætte struktur på de nævnte typer af kontakter og målrette dem. Ideen førte til dannelsen af GenSoft. Netværkets initiativtagere var bl.a. Maxon og GateHouse. Samarbejdet blev påbegyndt i begyndelsen af 2002, forløb over to år og havde karakter af et projekt. Projektets primære målgruppe var firmaer, som udvikler teknisk eller indlejret software. Netværkets medlemmer ved projektets afslutning er kort introduceret her (se også appendiks 1): Advanced Wireless Group DK ApS er en afdeling, som er ligestillet med afdelinger i Korea, Hong Kong, Malaysia og Shanghai til udvikling af mobiltelefoner for moderselskabet AWG Inc. (www.aw-g.com). Opgaverne spænder over alle fagområder fra udvikling af mekanik, sw og hw til produktionsindkøring. Udviklingsopgaverne kan være integrationsarbejde, GSM-platforms- og modul-udvikling. Den danske afdeling blev etableret i januar 2003 og har ca. 15 ansatte. EuroCom Industries A/S er en af verdens førende producenter af kommunikationsudstyr til skibe, som spænder fra lystfartøjer og fiskerskibe over handelsskibe til tankskibe. Firmaet er verdensberømt for sine mærker "Sailor" og "Skanti". Det har omkring 250 ansatte i Aalborg, heraf ca. 10 i udviklingsafdelingen. End2Ender Europas førende "managed service provider" af mobile data-services. End2End driver en unik service leverings infrastruktur, fra hvilken der leveres tredjeparts udviklede softwareløsninger som "managed service" så vel som "Technology Hosting" og "Outsourcing Services" for mobil operatører, portaler, håndsetproducenter m.fl. Hovedkvarteret er beliggende i Aalborg med ca. 40 ansatte. Hertil kommer et datterselskab i Tyskland. GateHouse A/S leverer færdige løsninger indenfor Satellit Protokoller, VHF kyststationer, test systemer og ydelser i forbindelse med projektledelse og sw udvikling indenfor Satellit kommunikation, Radio kommunikation og embeddet sw generelt. Har i 2003 opkøbt aktiemajoriteten i PB Radio. Inkl. PB Radio er der knap 50 ansatte fordelt på Aalborg og København. GateHouse er i gang med et procesforbedringsprojekt med det formål at bringe GateHouse op på CMM niveau 3. Maxon Telecom A/S er et udviklingshus inden for mobile løsninger. Firmaet udvikler GSM/GPRS terminaler og applikationer med focus på slutbrugerbehov og de udfordringer, de giver mobilkommunikations industrien. Firmaet er koreansk ejet og har ca. 120 ansatte, heraf ca. 35 sw-udviklere. 11

10 WirTek A/S er et full-service software udviklingshus. Firmaet har erfaring i produktudvikling som underleverandør. Wirteks kernekompetencer ligger i 3 hovedområder: "Embedded software solutions", "Integrated WEB solutions" og "Mobile software solutions". Har godt 20 ansatte. Firmaet er grundlagt på et management buy-out fra Nokias udviklingsafdeling i Aalborg. Tekkva Consult, netværkets koordinator, giver rådgivning inden for uvikling af kvalitets-, miljø- og kalibreringssystemer navnlig til virksomheder, som udvikler elektronik, IT og software. 1.4 Formål og mål Etablering og drift af DC Development i 1988 til et stykke ind i 1990'erne af Dancall og Cetelco var et interessant eksempel på omfattende samarbejde [To fabrikker, 1988]. Dog stod det samtidigt klart, at ambitionen med GenSoft var væsentlig lavere. Projektets overordnede formål var fra projektstart at formalisere samarbejdet mellem netværkets firmaer for at hæve deres kompetence. Projektets overordnede ide var at formalisere en slags byttehandel af relevant software i netværket sådan, at alle netværkets virksomheder ville vinde ved samarbejdet. Det var tanken, at samarbejdet skulle omfatte software, der normalt ikke var et resultat af firmaernes kernekompetence. Formålet med netværket var, at hver enkelt firma i netværket ville spare ressourcer til brug for udvikling inden for sit kerneområde og i øvrigt til mere visionær udvikling. Det væsentligste aspekt i netværket var at spare udviklingstid og -ressourcer. Firmaerne i netværket befandt sig i projektets startfase inden for eller knyttet til mobiltelefonudvikling. Det var imidlertid også formålet, at projektet skulle inddrage andre firmaer i og uden for branchen med henblik på et bredt samarbejde om genanvendelse af software og viden i det nordjyske IT-miljø. Det er sædvane, at produktudviklere, som på nogle områder konkurrerer, holder sine software-produkter og informationer om deres tilblivelse for sig selv. De er forretningshemmeligheder. Projektet bryder med vanetænkning og stiler mod, at sådanne udviklere i et netværk informerer hinanden om produkter, der kan overdrages og viden, der kan udveksles inden for netværket. Det var hensigten, at projektet således ville indebære nytænkning og i sig selv give mulighed for innovation i kraft af, at konkurrenter i et vis omfang lod sine udviklingsfolk gå sammen til fælles gavn. De ovenfor nævnte formål kan sammenfattes i følgende, som stadig er aktuelle for netværket efter projektets afslutning: 12

11 Kortere udviklingstid. Gennem modtagelse af sw-produkter eller overførsel af viden fra et andet firma, som man ellers selv var nødt til at udvikle, spares tid. Herved er det muligt at reducere den samlede udviklingstid for det totale produkt. Større pålidelighed. Et sw-produkt, man modtager fra et andet firma, kunne anses for at være mere pålideligt, end hvis det var udviklet af eget firma. Det skyldes, at produktet har været testet og anvendt af firmaet, som udviklede det. Fra dette mere modne stadium vil det modtagende firma foretage egen test. Mindre udviklingsomkostninger. Eftersom to eller flere firmaer kan anvende den samme software eller viden, er der basis for økonomiske besparelser. Mulighed for innovation. Direkte formaliseret samarbejde mellem konkurrerende ITfirmaer kunne åbne op for nye samarbejdsrelationer. Projektet søger i så henseende at blive et forbillede for andre typer IT-firmaer. Et styrket IT-miljø i Nordjylland. Miljøet ventes at styrkes og udvikles gennem et forum af sw-udviklere, som deler viden og ressourcer. Miljøet skal ses bredere end alene kompetencer relateret til mobiltelefoner. IT-virksomheder opbygger og udveksler viden inden for udvikling af software anvendeligt til genbrug. Dvs. opbygger viden om udvikling af sw med henblik på større genbrug. Netværket har arbejdet meget for at realisere disse generelle formål, men har måttet erkende, at kun nogle er lykkedes. Hvad der er nået kan der læses om i de følgende kapitler. 1.5 Projektforløb og bogens indhold Projektet har strakt sig over 2 år ( til ) og har forløbet i overlappende faser som nævnt i figur 1.2. Fase nr. og navn 1. Projektetablering og grundlag 2. Kompetenceopbygning 3. Afprøvning og tilpasning af grundlag samt optagelse af nye firmaer 4. Kompetencedeling 5. Evaluering og formidling af resultater Varighed 9 måneder 18 måneder 14 måneder 9 måneder 2 måneder Periode Beskrevet afs ,3.2.1 og samt kap. 4 og og og og denne bog Figur 1.2 Projektets faser 13

+45 30 65 45 00 fe@flexmanagement.dk www.flexmanagement.dk 7. januar 1962 Ingeniør, HD Organisation & Ledelse Gift, to sønner

+45 30 65 45 00 fe@flexmanagement.dk www.flexmanagement.dk 7. januar 1962 Ingeniør, HD Organisation & Ledelse Gift, to sønner Curriculum Vitae Personlige oplysninger Navn Adresse Telefon Mail Web Fødselsdato Uddannelse Civilstand Motto +45 30 65 45 00 fe@flexmanagement.dk www.flexmanagement.dk 7. januar 1962 Ingeniør, HD Organisation

Læs mere

VoIP++ Kommunikation til det nye årtusinde

VoIP++ Kommunikation til det nye årtusinde VoIP++ Kommunikation til det nye årtusinde Gr. 680 Morten V. Pedersen Morten L. Jørgensen Sune Studstrup Peter Nejsum Gr. 620 Jesper H. Pedersen Gavin Murray Kap 1 - Sammendrag VoIP++ er en ny innovativ

Læs mere

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006 Forslag til Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering Intern version 28. august 2006 Indledning Region Aalborg Samarbejdet og Aalborg Erhvervsråd skal drøfte hvordan

Læs mere

IT erhvervene i tal Maj 2014

IT erhvervene i tal Maj 2014 IT erhvervene i tal Maj 2014 IT-erhvervene i tal er en årlig publikation, der udarbejdes af BusinessAalborg for BrainsBusiness - ICT North Denmark på baggrund af data fra Danmarks Statistik. Hensigten

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04 03/05/04 THRANE OG THRANE A/S KØBER AKTIEMAJORITETEN I EUROCOM INDUSTRIES A/S Resumé ( Thrane & Thrane ) har indgået en aftale med EMG EuroMarine Electronics GmbH ( EuroMarine ) om køb af 88,6% af aktiekapitalen

Læs mere

5 gode råd om strategisk ledelse

5 gode råd om strategisk ledelse 5 gode råd om strategisk ledelse Verden er i forandring. Bryd med traditionerne Bedre resultater med empati Alle er sælgere Branding øger potentialet Bryd med traditionerne Virksomhedsstrategi fokuserer

Læs mere

Internationalisering indhold og konsekvenser. Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet

Internationalisering indhold og konsekvenser. Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet Internationalisering indhold og konsekvenser Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet Forskning på SDU vedr. Born Global virksomheder 897 fremstillingsvirksomheder undersøgt:

Læs mere

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-VÆKSTHUSET PÅ 5te < SIDE 02 > SIDE 03 IT-væksthuset er et nyt innovativt vækstmiljø på toppen af IT-Universitetet i Ørestaden i København. DET ER STEDET:

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

OFFSHORE HVORDAN? Konference for små- og mellemstore virksomheder, der vil fokusere på offshore branchen. Velkommen

OFFSHORE HVORDAN? Konference for små- og mellemstore virksomheder, der vil fokusere på offshore branchen. Velkommen , Velkommen Dagsorden 1. Velkomst og præsentation. Offshore Center Danmark ved Allan Christensen 2. Historik og nøgletal. Fiskeri- og Søfartsmuseet ved Morten Hahn-Petersen 3. SMV og offshore. Syddansk

Læs mere

Intelligent Print Management Identifikation Omkostningskontrol Sikkerhed

Intelligent Print Management Identifikation Omkostningskontrol Sikkerhed Intelligent Print Management Identifikation Omkostningskontrol Sikkerhed SafeCom er repræsenteret af certificerede partnere i: Australien Danmark England Finland Frankrig Holland Hong Kong Indonesien Irland

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN:

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: 2014 HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: Indholdsfortegnelse Jobansøgning... 2 Evaluering - Jobsøgning... 3 Virksomheden... 4 Evaluering

Læs mere

Outsourcing af test. Your Flexible Outsourcing Partner

Outsourcing af test. Your Flexible Outsourcing Partner Outsourcing af test Your Flexible Outsourcing Partner Outsourcing typer Der er overordnet 2 måder at outsource på: Hænder og hoveder: Du køber en remote ansat alt er dit ansvar Kræver at du har en velfungerende

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Det er ikke svært at bruge en million på markedsføring...

Det er ikke svært at bruge en million på markedsføring... Det er ikke svært at bruge en million på markedsføring......men hvordan får du mest ud af små beløb. Marketing på jysk ELW Marketing management - analyse, planlægning og gennemførelse ELW er professionel

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen Udvikling og produktion Per Langaa Jensen Out-sourcing til udlandet Sammenligning 2001-2006 Antal Job 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Danmark Finland Norge Holland Sverige Danmarks Statistik, Erhversstatistik

Læs mere

Center for Software Innovation. forskning / matchmaking / vidensdeling

Center for Software Innovation. forskning / matchmaking / vidensdeling Center for Software Innovation forskning / matchmaking / vidensdeling Om CSI Stiftet 2003 som en erhvervsdrivende fond Et nationalt Informations- og Kommunikations-Teknologisk kompetencecenter Støttet

Læs mere

1 Strategi, udvikling og effektivisering i danske havne. Peter Bjerg Olesen Ph.d. studerende Center for Logistik Aalborg Universitet Aalborg Havn

1 Strategi, udvikling og effektivisering i danske havne. Peter Bjerg Olesen Ph.d. studerende Center for Logistik Aalborg Universitet Aalborg Havn 1 Strategi, udvikling og effektivisering i danske havne Peter Bjerg Olesen Ph.d. studerende Center for Logistik Aalborg Universitet Aalborg Havn Om foredragsholderen 2 (Peter Bjerg Olesen) Email: pbo@celog.dk

Læs mere

NY DANSK LEDELSE PROFESSIONEL LEDELSE FREMTID FREMTID DIGITAL CEO KRAV LEAN DANSK DIGITAL HILDEBRANDT & BRANDI VÆKST LEDELS VÆKST INNOVATION LEAN

NY DANSK LEDELSE PROFESSIONEL LEDELSE FREMTID FREMTID DIGITAL CEO KRAV LEAN DANSK DIGITAL HILDEBRANDT & BRANDI VÆKST LEDELS VÆKST INNOVATION LEAN LEDELS DANSK DIGITAL FORMAND KONOMI KOMPLEKSI RESULTATER RESULTATER CEO GLOBAL GLOBAL PROFESSIONEL GLOBALISER DELING VÆK ORGANISAT DELING VÆKST ORGANISATION DELING RESULTATER RESULTATER DANSK DANSK LEDER

Læs mere

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse Udviklingsprojekt Nye fællesskaber - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund Projektbeskrivelse 1 MOTIVATION OG SAMMENHÆNG Gymnastikhøjskolen i Ollerup

Læs mere

21. Maj 2014 Har produktion af printkort en fremtid i Danmark?

21. Maj 2014 Har produktion af printkort en fremtid i Danmark? 21. Maj 2014 Har produktion af printkort en fremtid i Danmark? Europas produktion af PCB 80erne Produktionen tredoblede Europa har stabil markedssandel på 15-17% Kort nedgang 1990-1992 90 erne Produktionen

Læs mere

Udfordringer for cyber security globalt

Udfordringer for cyber security globalt Forsvarsudvalget 2013-14 FOU Alm.del Bilag 105 Offentligt Udfordringer for cyber security globalt Binbing Xiao, Landechef, Huawei Technologies Danmark Knud Kokborg, Cyber Security Officer, Huawei Technologies

Læs mere

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent For Halling Autoophug ApS har deltagelse i Region Midtjyllands projekt Rethink Business betydet, at virksomheden har fået den

Læs mere

BrainsBusiness - en af Europas stærkeste IKT-klynger

BrainsBusiness - en af Europas stærkeste IKT-klynger BrainsBusiness - en af Europas stærkeste IKT-klynger BrainsBusiness er et stort privat/offentligt partnerskab på IKT-området, som arbejder for at støtte og udvikle den nordjyske IKT-klynge. Målet er at

Læs mere

SAXOTECH Cloud Publishing

SAXOTECH Cloud Publishing SAXOTECH Cloud Publishing Fuld hosted infrastruktur til mediebranchen Stol på flere års erfaringer med hosting til mediehuse Fuld tillid til et dedikeret team af hostingeksperter Opnå omkostningsbesparelser

Læs mere

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Faldgruber i Lean Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Erfaringerne med indførelse af Lean-tankegangen viser, at virksomhederne fra tid til anden ikke får det forventede udbytte. Denne

Læs mere

DESIGN-MATCH 15.12.06. Sammenlægningsudvalget Odinsgade 14 8900 Randers

DESIGN-MATCH 15.12.06. Sammenlægningsudvalget Odinsgade 14 8900 Randers 15.12.06 Sammenlægningsudvalget Odinsgade 14 8900 Randers DESIGN-MATCH Målet med projekt Design-Match er at iværksætte konkrete designprojekter i Randersvirksomheder med sparring fra markante uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Ideerne bag projektet

Ideerne bag projektet Projektledere: Sanne Brønserud Larsen, Konsulent, KL Søren Teglskov, Konsulent, Skolelederforeningen Konsulenter: Andreas Rønne Nielsen, Partner, Wanscher & Nielsen Tore Wanscher, Partner, Wanscher og

Læs mere

Microsoft Partner Awards 2009 AWARD WINNER. Mamut. Partnerprogram. Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab

Microsoft Partner Awards 2009 AWARD WINNER. Mamut. Partnerprogram. Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab Microsoft Partner Awards W O R L D W I D E 2009 AWARD WINNER Mamut Partnerprogram Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab Enestående forretningsmuligheder som Mamut Partner I

Læs mere

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Præsentation af Innovation Fur Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Dagsorden Ideen bag Innovation Fur Initiativtagere Igangsætning - projektsekretariat Betydning for borgere og virksomheder på

Læs mere

CSC Innovation Consulting. - Inspiration til innovative løsninger

CSC Innovation Consulting. - Inspiration til innovative løsninger : CSC Innovation Consulting - Inspiration til innovative løsninger INNOVATION Praktisk innovation skal være er et centralt element i vores samarbejde med kunder. Vores metode Vi baserer vores metode på

Læs mere

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47)

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47) 1 Projektevaluering Caretech Innovation Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47) Deltagere/partnere: Systematic A/S Regionshospitalet Randers og Grenå Caretech Innovation Dato: 8.

Læs mere

Teknologi markedsføring -> et produkt som er på vej fx et it-system

Teknologi markedsføring -> et produkt som er på vej fx et it-system 1 Traditionel markedsføring-> et produkt du har på hylden Teknologi markedsføring -> et produkt som er på vej fx et it-system Strategiske alliancer og partnerskaber er ofte nødvendige pga. kompleksiteten

Læs mere

SAMMEN SKABER VI VÆRDIFULDE FORANDRINGER I DIN VIRKSOMHED

SAMMEN SKABER VI VÆRDIFULDE FORANDRINGER I DIN VIRKSOMHED INTRODUKTION TIL 4IMPROVE SAMMEN SKABER VI VÆRDIFULDE FORANDRINGER I DIN VIRKSOMHED VI HJÆLPER DIG MED AT SKABE FORANDRING Kunder, medarbejdere og netværkspartnere oplever en intensiv og stejl læringskurve

Læs mere

ALEXANDRA Instituttet. Nyhedsbrev nr. 1

ALEXANDRA Instituttet. Nyhedsbrev nr. 1 ALEXANDRA Instituttet Nyhedsbrev nr. 1 December 1999 Alexandra i støbeskeen Af Michael Holm, formand for bestyrelsen, Alexandra Instituttet A/S Alexandra er kommet godt igennem den første udviklingsfase,

Læs mere

IBM IT Manager Konference 2006. John Leadbetter

IBM IT Manager Konference 2006. John Leadbetter John Leadbetter Soft Design A/S Soft Design kunder på IBM konferencer: Fra 2001-2006: SGS (nu DHL pioner i mobilløsninger) Dansk Shell (self service) Nomeco (Online apoteker) Sanistaal (Shop & varekatalog)

Læs mere

Danske virksomheders brug af it 2006

Danske virksomheders brug af it 2006 Bedes indsendt til Danmarks Statistik senest CVR-nr. Danske virksomheders brug af it 2006 Spørgsmålene skal besvares ud fra virksomhedens it-anvendelse i januar 2006, hvis intet andet fremgår. Generel

Læs mere

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING SEMINAR OG WORKSHOPFORLØB Evnen til at udnytte nye markedsmuligheder og digitale forretningsområder har afgørende betydning for en virksomheds potentiale og konkurrenceevne.

Læs mere

Velkommen til Get Moving 2010. Hånd i hånd med vores brugere

Velkommen til Get Moving 2010. Hånd i hånd med vores brugere Velkommen til Get Moving 2010 Hånd i hånd med vores brugere Regional udviklingsdag for bibliotekerne i Region Nordjylland Hvorfor? - Den brændende platform Samfundet uden for bibliotekerne Vidensamfundets

Læs mere

M u l i g h e d e r i E u r o p a

M u l i g h e d e r i E u r o p a Muligheder i Europa Ydelser NordDanmark en aktiv del af EU NordDanmarks EU-kontors vigtigste opgaver er at skabe kontakter og finansieringsmuligheder for norddanske virksomheder og offentlige institutioner

Læs mere

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland 31. maj 2008 Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland Ledelsesudvikling. Lidt under halvdelen af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland arbejder bevidst med ledelsesudvikling. 8

Læs mere

Dagens program. Digital formidling - med udgangspunkt i Ting. Proces og output. Projektbeskrivelserne. Walk the Talk - Formål

Dagens program. Digital formidling - med udgangspunkt i Ting. Proces og output. Projektbeskrivelserne. Walk the Talk - Formål Digital formidling - med udgangspunkt i Ting Den 22. april 2010 2. møde i det faglige udviklingsforum Dagens program Kl. 9 Velkomst og morgensang Kl. 9.15 Projekterne Kl. 10 Definition af Digital strategi

Læs mere

www.futurefoodinnovation.dk

www.futurefoodinnovation.dk Værdi Hvilken værdi vil vi skabe: At styrke den innovationsbaserede vækst i fødevarebranchen, hvor viden, virksomheder og brugere bringes sammen på nye måder, så de kan udvikle, afprøve og dokumentere

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Institutioner dag De Digitale Dage

Institutioner dag De Digitale Dage Hvordan uddanner vi de nye i branchen i de nye værktøjer? DBF, 6.11.2013 Mads Carlsen Civilingeniør i byggeledelse, AAU, 2003 Konsulent i UCN act2learn Teknologi Underviser på UCN bygningskonstruktør Ekstern

Læs mere

Athena IT-Group A/S - Fondskode DK0060084374 København, den 18. maj 2007. First North Meddelelse nr. 01-2007. Prospektmeddelelse

Athena IT-Group A/S - Fondskode DK0060084374 København, den 18. maj 2007. First North Meddelelse nr. 01-2007. Prospektmeddelelse Athena IT-Group A/S - Fondskode DK0060084374 København, den 18. maj 2007 First North Meddelelse nr. 01-2007 Prospektmeddelelse I forbindelse med at Athena IT-Group A/S (herefter Athena eller Selskabet

Læs mere

VL89 Executives Changing the Game

VL89 Executives Changing the Game VL89 Executives Changing the Game VL89 Executives Changing the Game Opgradér til Leadership 2.0, den nye virkelighed "What got you here, won t get you there" Hvad er din virksomheds eksistensberettigelse

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Statens strategi for overgang til IPv6

Statens strategi for overgang til IPv6 Notat Statens strategi for overgang til IPv6 Overgangen til en ny version af internetprotokollen skal koordineres såvel internationalt som nationalt. For at sikre en smidig overgang har OECD og EU anbefalet,

Læs mere

TILBUD OG PROGRAMMER I 2015

TILBUD OG PROGRAMMER I 2015 VÆKSTHUS SYDDANMARKS TILBUD OG PROGRAMMER I 2015 SKAB VÆKST MED PROFESSIONEL BESTYRELSE. 5. MAJ 2015. VÆKSTHUSENE Gør udfordringer til muligheder PROGRAM FOR DAGEN 1. 15.00. Velkomst og introduktion til

Læs mere

GO EUROPE! VI GI R DIG EN HÅND NÅR DU SØGER PENGE TIL DIN UDVIKLING. Vi letter ansøgningen

GO EUROPE! VI GI R DIG EN HÅND NÅR DU SØGER PENGE TIL DIN UDVIKLING. Vi letter ansøgningen GO EUROPE! VI GI R DIG EN HÅND NÅR DU SØGER PENGE TIL DIN UDVIKLING Vi letter ansøgningen GO EUROPE! EN HÅND VI GI R DIG TIL DIN FORSKNING & UDVIKLING Vi letter ansøgningen Nordjyske virksomheder skal

Læs mere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere April 2015 Hvad ved vi om højtuddannede i SMV erne? Tre ud af fire private virksomheder i Danmark har færre end 10 ansatte. Af disse har 1 ud

Læs mere

Viden, vækst og vilje Iværksætteri

Viden, vækst og vilje Iværksætteri Viden, vækst og vilje Iværksætteri ErhvervslederForum Handlingsplan i Aalborg Samarbejdet 2011-2014 ERHVERVSLIVETS VÆKSTLAG Med udgangspunkt i erhvervsstrategien Viden, vækst og vilje er der udarbejdet

Læs mere

ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE. - Projektforslag til regional udviklingspulje

ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE. - Projektforslag til regional udviklingspulje ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE - Projektforslag til regional udviklingspulje INDHOLD BAGGRUND... 2 FORMÅL... 2 PLATFORM... 2 INDHOLD... 4 TIDSPLAN... 5 BUDGET

Læs mere

ANTAL ANSATTE I VIRKSOMHEDERNE VIRKSOMHEDERNES ALDER 10+ 2-10 0-1. +10 år 6-10 år 0-5 år. Antal ansatte. Antal virksomheder. Alder.

ANTAL ANSATTE I VIRKSOMHEDERNE VIRKSOMHEDERNES ALDER 10+ 2-10 0-1. +10 år 6-10 år 0-5 år. Antal ansatte. Antal virksomheder. Alder. 2 3 Antal ansatte ANTAL ANSATTE I VIRKSOMHEDERNE 1+ 2-1 -1 1 2 3 4 5 6 Antal virksomheder VIRKSOMHEDERNES ALDER Alder +1 år 6-1 år -5 år 5 1 15 2 25 Antal 4 3 35 4 45 SAMMENSÆTNING AF BRANCHER Basissoftware

Læs mere

Vi arbejder med de menneskelige aspekter, der ligger under overfladen. og skaber udvikling. PMI Personal Management International

Vi arbejder med de menneskelige aspekter, der ligger under overfladen. og skaber udvikling. PMI Personal Management International Vi arbejder med de menneskelige aspekter, der ligger under overfladen og skaber udvikling Personligt Lederskab Organisationer Personer Kick-off Workshops Teambuilding Krisehjælp Coaching PMI Personal Management

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

INNOVATION RAMBØLL MANAGEMENT CONSULTING. Vi skal blive bedre til at finde alle de sprækker og muligheder, der faktisk findes allerede i dag.

INNOVATION RAMBØLL MANAGEMENT CONSULTING. Vi skal blive bedre til at finde alle de sprækker og muligheder, der faktisk findes allerede i dag. Vi skal blive bedre til at finde alle de sprækker og muligheder, der faktisk findes allerede i dag. Klaus Majgaard RAMBØLL MANAGEMENT CONSULTING INNOVATION Lars Munch Svendsen Manager, Attractor Nordic

Læs mere

Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk

Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk For Troldtekt A/S gav deltagelse i Rethink Business mulighed for at realisere et ønske om at få at etableret

Læs mere

Stålcentrum-RTC. Teknologicenter for procesudstyr til fødevareindustrien. Anne R. Boye-Møller, seniorkonsulent

Stålcentrum-RTC. Teknologicenter for procesudstyr til fødevareindustrien. Anne R. Boye-Møller, seniorkonsulent Stålcentrum-RTC Teknologicenter for procesudstyr til fødevareindustrien Anne R. Boye-Møller, seniorkonsulent anne.boye-moller@teknologisk.dk info@staalcentrum.dk Stålcentrums åbningskonference Kolding,

Læs mere

Personlig og faglig udvikling. Vejen til et bedre studie og karrierer forløb

Personlig og faglig udvikling. Vejen til et bedre studie og karrierer forløb Personlig og faglig udvikling Vejen til et bedre studie og karrierer forløb Program for MM3 Supervision på studiejournaler og portofolier Hvilke kompetencegab er identificeret? Hvordan fyldes kompetencegabet

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Copyright SaaS-it Consult 2011. Er Cloud Computing blot en hype eller repræsenterer det virkelig værdi? Teknologisk Institut 13.

Copyright SaaS-it Consult 2011. Er Cloud Computing blot en hype eller repræsenterer det virkelig værdi? Teknologisk Institut 13. Er Cloud Computing blot en hype eller repræsenterer det virkelig værdi? Teknologisk Institut 13. september, 2011 Cloud Computing & SaaS Hvor er vi på vej hen? Agenda Definitioner The SaaS-it Evolution

Læs mere

Kolding Gymnasiums IT- strategi

Kolding Gymnasiums IT- strategi Kolding Gymnasiums IT- strategi Indledning Udgangspunktet for KGs IT- strategi er at vi til gavn for eleverne skal være på forkant med den pædagogiske og teknologiske udvikling. IT skal ikke betragtes

Læs mere

Iværksættere og selvstændige i DM

Iværksættere og selvstændige i DM Iværksættere og selvstændige i DM Dansk Magisterforening har i foråret 2015 foretaget en undersøgelse blandt foreningens medlemmer, der er selvstændige erhvervsdrivende. Undersøgelsen har til formål at

Læs mere

EJERLEDELSE I DANMARK

EJERLEDELSE I DANMARK EJERLEDELSE I DANMARK Rapport 1: Ejerledelse - baggrund og udbredelse Pixi-version Morten Bennedsen Andre and Rosalie Hoffmann Chaired Professor of Family Enterprise Director of INSEAD Family Business

Læs mere

Firmaprofil. Etableret 2011. OffentligPrivatDialog gik live primo 2012. Første og førende indenfor OPS management systemer og OP-Dialog

Firmaprofil. Etableret 2011. OffentligPrivatDialog gik live primo 2012. Første og førende indenfor OPS management systemer og OP-Dialog DIGITAL DIALOG Firmaprofil Etableret 2011 OffentligPrivatDialog gik live primo 2012 Første og førende indenfor OPS management systemer og OP-Dialog Vinder af IKA s Dialogpris 2014 nomineret og kåret af

Læs mere

Anbefalinger og afrapportering til byrådet.

Anbefalinger og afrapportering til byrådet. 17, stk. 4 udvalg Energirigtigt byggeri Haderslev Kommune CS Udviklingsafdelingen Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 11. december 2012 Sagsident:

Læs mere

Digitalisering & E-handel 14. juni 2004

Digitalisering & E-handel 14. juni 2004 SIDE 1/8 Digitalisering & E-handel 14. juni 2004 Formålet med ovennævnte seminar var at sikre de nordjyske SMVers bevågenhed i forhold til udviklingen af digitalisering og e-handel indenfor markederne

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

Fleksibilitet og Sikkerhed

Fleksibilitet og Sikkerhed Fleksibilitet og Sikkerhed WPS - Web Publishing System er den perfekte marketings- og Kommunikationsplatform, idet systemet får det optimale ud af det hurtigste og mest dynamiske medie i dag - Internettet.

Læs mere

Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller

Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller Puljens midler skal finansiere udvikling, afprøvning og implementering af et antal peer-støtte modeller, herunder: Rekruttering og uddannelse

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Projektlederens guide til tilfredsstillende geoinformationsprodukter

Projektlederens guide til tilfredsstillende geoinformationsprodukter Projektlederens guide til tilfredsstillende geoinformationsprodukter Projektlederens guide er udarbejdet på baggrund af projektet: MobilGIS til natur- og arealforvaltere en web-baseret prototype. Projektet

Læs mere

Strategi & Ledelse. Børsen Forum A/S, 2005. Børsen Ledelseshåndbøger. er Danmarks største og. stærkeste videns- og udviklingsklub.

Strategi & Ledelse. Børsen Forum A/S, 2005. Børsen Ledelseshåndbøger. er Danmarks største og. stærkeste videns- og udviklingsklub. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub. Uanset hvilket område eller emne du beskæftiger dig med, får du her et komplet opslagsværk på print, cd-rom og Artikel

Læs mere

Kompetenceudvikling. Region Nordjylland. Aalborg Centralbibliotek. for bibliotekerne i Nordjylland

Kompetenceudvikling. Region Nordjylland. Aalborg Centralbibliotek. for bibliotekerne i Nordjylland Aalborg Centralbibliotek Kompetenceudvikling for bibliotekerne i Nordjylland Region Nordjylland AALBORG BIBLIOTEKERNE CENTRALBIBLIOTEK FOR NORDJYLLAND Side 2 Vi prioriterer den fælles kompetenceudvikling

Læs mere

DA EN MAND FRA IT MØDTE EN MAND FRA MARKETING

DA EN MAND FRA IT MØDTE EN MAND FRA MARKETING DA EN MAND FRA IT MØDTE EN MAND FRA MARKETING EN LILLE KONKURRENCE Hvem stiller det bedste spørgsmål på Twitter? #ThorupMajlund AGENDA 1. Quiz med en suveræn præmie 2. Om os 3. Digital Transformation på

Læs mere

Atter tydelig fremgang i antallet af jobannoncer Pr. måned % å/å Årsvækst i antallet af jobannoncer >> << Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret)

Atter tydelig fremgang i antallet af jobannoncer Pr. måned % å/å Årsvækst i antallet af jobannoncer >> << Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) Dansk Jobindex Rekordhøjt antal nye jobannoncer København den 2.2.27 For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank 33 44 21 53, stbo@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 6 kaare@jobindex.dk

Læs mere

FULL SCREEN: CTR+L LUK FULL SCREEN: ESC

FULL SCREEN: CTR+L LUK FULL SCREEN: ESC Kvalitets- og miljøhåndbog Introduktion Denne præsentation informerer om Crysbergs forretningsområde, kvalitetscertificeringer og kvalitetspolitik. Endvidere giver den overordnet indsigt i Crysbergs kvalitetsværktøjer

Læs mere

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj?

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Bodil Damkjær er uddannet cand. phil og adm. direktør i PLINGyou A/S. Bodil hjælper dansk erhvervsliv med deres professionelle brand på LinkedIn. Bodil holder

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

VIL du VÆRE vores NYE advokatfuldmægtig?

VIL du VÆRE vores NYE advokatfuldmægtig? VIL du VÆRE vores NYE advokatfuldmægtig? Løft blikket TM 3 EN uddannelse MED ansvar OG udfordringer Som fuldmægtig hos os kommer du til at prøve kræfter med udfordrende advokatarbejde inden for flere

Læs mere

Engageret, kompetent og målrettet produktudvikling INNOVATION

Engageret, kompetent og målrettet produktudvikling INNOVATION Engageret, kompetent og målrettet produktudvikling INNOVATION Du har en ide Det gælder om at forfølge sin ide, mens den kan gøre en forskel i markedet. I en travl hverdag med ledelse og drift kan det imidlertid

Læs mere

MobileIVR Brugervejledning

MobileIVR Brugervejledning MobileIVR Brugervejledning Vejledning i brugerfunktioner i MobileIVR Version 1.6 august 2008 www.blueposition.com Alle firma og produkt navne omtalt i dokumentet er varemærker eller registrerede varemærker

Læs mere

Executive lederudviklingsprogram

Executive lederudviklingsprogram NO.99 Executive lederudviklingsprogram 2. har ledere fordelt på 98 hold ikke taget fejl Business Insight er et executive lederudviklingsprogram med en klar global og forretningsmæssig orientering. Det

Læs mere

Geoforum og fremtiden. Strategi 2018

Geoforum og fremtiden. Strategi 2018 Geoforum og fremtiden Strategi 2018 Virkegrundlag Geoforum er det danske forum for geodata Geoforum er en bredt sammensat interessebaseret forening med medlemmer fra både offentlige institutioner, private

Læs mere

VIL du VÆRE vores NYE erhvervsjuridiske fuldmægtig?

VIL du VÆRE vores NYE erhvervsjuridiske fuldmægtig? VIL du VÆRE vores NYE erhvervsjuridiske fuldmægtig? Løft blikket TM 3 EN uddannelse MED ansvar OG udfordringer Som fuldmægtig hos os får du en uddannelse med ansvar og udfordringer og kommer til at prøve

Læs mere

Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012. Spørgsmål:

Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012. Spørgsmål: Koncern POLITIKERSPØRGSMÅL Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012 Opgang Direkte Mail Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød

Læs mere

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år DBC Strategi 2017 DBC har nye udfordringer i de kommende år Digital transition er stadig det grundvilkår, der bestemmer DBC s strategi. Også i de kommende år. Med alt hvad det indebærer med teknologi,

Læs mere

Produkt- og serviceinnovation

Produkt- og serviceinnovation Produkt- og serviceinnovation Om ligheder og forskelle, og om hvordan serviceydelser for alle virksomheder bliver en central værdiskaber Møde d. 26. oktober 2011 1 Hvad er service? Det er ikke en let opgave

Læs mere

Jagten på The Missing Link

Jagten på The Missing Link Jagten på The Missing Link ictnorcom 27. august 2009 Halvfuldt eller halvtomt Does IT matter? IT is everything! Jan Horsager Jan Horsager Journalist fra DJH i 1993 Dansk VVS Dagbladet Børsen Koncerninformation

Læs mere

Succesfuld implementering - forandring der forankres

Succesfuld implementering - forandring der forankres Succesfuld implementering - forandring der forankres Præsentationens indhold: Indledning Hvad er succesfuld implementering? Forandringscirklen Redskabskassen Fundament Hvordan kommer vi i gang? Uddrag

Læs mere

Om forretningsmæssige kompetencer

Om forretningsmæssige kompetencer Om forretningsmæssige kompetencer Uddanner universiteterne kun i det de forsker i? DI, Industriens Hus - 22. september 2009 Jørn Johansen JoJ@delta.dk www.deltaaxiom.com www.delta.dk Tlf.: 72194421 1 Delta

Læs mere

Projektledelse. Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Projektledelse. Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Projektledelse Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere