Indholdsfortegnelse. Forord 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Forord 5"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Forord 5 1. Introduktion Nordjyske netværk Projektkonkurrencens ide og formål Struktur på kontakter og projektdeltagere Formål og mål Projektforløb og bogens indhold Sammendrag Netværksmodel Netværk Netværkssystem Netværksprocesser Udvikling af netværk Netværk Vision, formål og strategi Udvikling af domæne Indledende domæne Ideer og forestillinger Udvidelse af domæne Kontakter uden for netværket Netværkssystem Ledelse og medlemmer Arkitektur og procedurer Relationer Netværksprocesser Fællesaktiviteter Processer Kultur Viden om software genbrug Indledning Identificering af muligheder ved genbrug Domæne- og systemfamilier Komponentbaseret udvikling Genbrug i organisatorisk sammenhæng Vurdering af omkostning, fordel og risiko Udarbejdelse af strategiplan for genbrug Genbrugspraksis og konklusion 41 3

2 5. Erfaring med software genbrug Genbrug fra bibliotek - eksempel Pilotprojekt for genbrug - eksempel Domæneanalyse - eksempel Andre eksempler 47 Referencer 49 Litteratur 49 Internetadresser 50 Appendiks 1 Firmaer og deltagere 51 Appendiks 2 Arkitektur 53 Appendiks 2.1 Tilslutningsbrev 53 Appendiks 2.2 Vedtægter (GenSoft Articles) 54 Appendiks 2.3 Produktbeskrivelse 59 Appendiks 2.4 Produktaftale 61 Appendiks 2.5 Immaterielle rettigheder 65 Appendiks 3 Kompetenceoversigter 68 Appendiks 3.1 Købs- og salgsliste 68 Appendiks 3.2 Viden 70 Tidligere TEKKVA udgivelser 71 4

3 Forord Personlige netværk er et varmt emne i tiden. Personlige netværk har altid været et effektivt værktøj for de, som har forstået at udnytte deres netværk positivt. Denne bog beskriver et forsøg på at lave netværk mellem virksomheder for at opnå nogle af de samme fordele, der er i personlige netværk imellem virksomheder, som er beslægtede nok og modige nok til at være så åbne, at virksomhederne kan udnytte hinandens stærke sider uden at ødelægge konkurrence situationen virksomhederne imellem. Det samarbejde som denne bog beskriver har meget tilfælles med velfungerende ERFA-grupper, og har alligevel virket meget anderledes. Hvor en velfungerende ERFA-gruppe hjælper deltagerne til at udveksle viden, hvorved den enkelte deltager opnår en højere viden og kompetence, har GenSoft nærmere sigtet mod, at de deltagende virksomheder skulle opnå højere viden, ressourcer og muligheder. Dette har gjort det til en unik oplevelse at deltage i GenSoft samarbejdet. Den dybe baggrund for GenSoft ligger i mobil-klyngen i Nordjylland. Det nordjyske mobil eventyr blev for en stor dels vedkommende startet i samarbejdet mellem Dancall og Cetelco i et fælles udviklingsfirma "DC Development" i 1988 til 92. Det lykkedes DC Development at lave en prototype på en GSM telefon samtidig med de store spillere på markedet, altså Ericsson, Motorola og lignende meget store globale virksomheder. Og det er mit indtryk, at den ånd og det eksempel, der blev skabt dengang, stadig gennemsyrer regionen, hvor samarbejde mellem forholdsvis små virksomheder fører til enorme muligheder for de deltagende virksomheder og dermed for medarbejderne. Og at det er den ånd, der gav mulighed for det specielle samarbejde i GenSoft. Den vilje til samarbejde var formodentlig også grunden til, at det lykkedes at dreje samarbejdet fra et fokus om udveksling af software klumper til udveksling af viden og ressourcer. Jeg har i min karriere arbejdet i Københavnsområdet, omkring Århus og de seneste 4 år i Ålborg. I de miljøer, jeg har arbejdet, er der en tydelig forskel på viljen til - og mulighederne for samarbejde mellem virksomhederne i de 3 regioner. Jeg har i Aalborg oplevet, at miljøet imellem virksomhederne er anderledes åbent og dermed giver langt flere muligheder for samarbejde mellem virksomhederne. Dertil kommer, at de personlige netværk mellem medarbejderne i virksomhederne i den nordjyske mobilklynge er meget stærkere, end jeg har oplevet i de andre miljøer. Dette miljø samt nogle visionære ledere fødte ideen om at styrke virksomhedernes konkurrenceevne ved at udveksle klumper af software, som lå udenfor de enkelte virksomheders spidskompetencer. Samarbejdet i GenSoft har været en proces med mange oplevelser, hvoraf 2 særlig har gjort indtryk. Den største oplevelse var, i hvor høj grad de enkelte virksomheder var villige til at dele ressourcer, i første omgang i form af software klumper, 5

4 men senere også ressourcer i form af specielle SIM kort, dyrt testudstyr og viden. Den anden store oplevelse var at store solide firmaer med over 100 medarbejdere pludselig ikke længere sendte deltagere til samarbejdet, fordi firmaet var stoppet. Flere firmaer, som var deltagere i samarbejdet, stoppede pludseligt, selvom Gen Soft kun har kørt så forholdsvis kort tid. Kombinationen af de 2 oplevelser var meget tankevækkende, og min tro er, at den grundliggende ide om samarbejde mellem mindre virksomheder kan være en måde at sikre en konkurrencefordel i fremtiden, og dermed sikre overlevelse og vækst til virksomhederne. Virksomhederne udfordres i stadig højere grad på viden, kompetencer og fleksibilitet. En større grad af samarbejde som i GenSoft har antydet en måde at sikre ekstra muligheder på disse områder i fremtiden. Det er derfor med spænding at jeg ser frem til det fremtidige samarbejde med virksomhederne i GenSoft-samarbejdet og en særlig glæde, at virksomhederne har vist deres tro på ideerne fra GenSoft ved at fortsætte samarbejdet ud over den periode, hvor Det Digitale Nordjylland har medvirket til finansiering af arbejdet. Henrik Dalsgaard Teknisk direktør WirTek A/S 6

5 I de senere år har man kunnet høre og læse meget om begreber som vidensamfund, videnproduktion og videndeling, se f.eks. [Guideline, 2000] og [Nielsen, 2001]. Denne lille bog beretter om et netværkssamarbejde benævnt GenSoft. Medlemmerne var en række nordjyske virksomheder, hvoraf nogle endda konkurrerede, som udvikler teknisk og indlejret software. De havde en fælles vision om, at både de og den nordjyske software- og IT-sektor ville have fordele af at dele kompetencer og ressourcer til produktudvikling. Efter to års eksperimenter mener netværket stadig, visionen er realiserbar og relevant. Netværket har ledt til væsentlig informationsudveksling, kontaktskabelse og deling af viden og ressourcer. Netværket er dog ikke imponeret af sine resultater, for processen at dele kompetencer viste sig vanskeligere og udbyttet mindre end forventet. Denne bog lægger åbent netværkets erfaringer frem. Det er håbet, at mange virksomheder kan inspireres af dens erfaringer og komme nemmere til viden om udvikling af netværk og kompetencedeling mellem firmaer. Tak til alle deltagerne i netværket! Det har været lærerigt at få indsigt i overvejelser, forsøg samt fælles og individuelle løsninger i virksomhederne på opbygning og deling af viden. Stor åbenhed har præget netværkets møder, hvor alle har bidraget. Tak til Det Digitale Nordjylland for et væsentligt bidrag til projektet! Og tak for enkel administration, inspirerende konferencer og godt samarbejde om de forhold! Alle netværkets 7 deltagende firmaer holder stadig sammen efter projektets formelle afslutning og danner fra 2004 et nyt netværk sammen med andre, der kommer til. Det nye netværk vil fortsætte bestræbelserne på i fællesskab at opbygge og dele viden, som har væsentlig fælles interesse. Aalborg, februar 2004 Jørgen Biegel 7

6 8

7 1. Introduktion 1.1 Nordjyske netværk Under overskriften "Små og mellemstore virksomheder i det globale samfund - styrk konkurrenceevnen med netværk og nye samarbejdsstrukturer" inviterede Nordjyllands Amt virksomheder og organisationer til at indsende projektforslag. Invitationen var et led i Det Digitale Nordjyllands (populært IT-fyrtårnets) projektkonkurrence i På den baggrund blev netværket og projektet GenSoft skabt, som denne lille bog omhandler. GenSoft eksperimenterer med opbygning og deling af kompetencer under softwareudvikling. En række firmaer har fået bevilget tilskud via "ITfyrtårnet" til over en toårig periode at etablere netværket GenSoft og afprøve, om netværkets vision kan realiseres. Netværkets navn Forud Kuling KomIT GenSoft Projektet bygger i nogen grad oven på allerede opsamlet viden og samarbejde opnået via et andet projekt benævnt KomIT under IT-fyrtåmet (figur 1.1). KomIT beskæftigede sig med procesforbedringer og GenSoft med videndeling under softwareudvikling. Periode Antal deltag. firmaer Tema og bemærkning Elektronikudvikling. Erfaringer dokumenteret i [Biegel, Softwareudvikling. Erfaringer dokumenteret i [Biegel, 2000] Procesforbedringer under softwareudvikling. Erfaringer dokumenteret i [Biegel, 2004] Opbygning og deling af kompetencer om softwareudvikling. Erfaringer dokumenteret i denne bog. Finansiering Privat (deltagere) og Mål 2 (EU, DK stat) Privat (deltagere) og Mål 2 (EU, DK stat) Privat (deltagere) og Det Digitale Nordjylland (DK stat) Privat (deltagere) og Det Digitale Nordjylland (DK stat) Figur 1.1 Netværk af samarbejdende firmaer

8 Over en årrække har flere elektronik- og softwarevirksomheder i Nordjylland arbejdet sammen om at forbedre den enkelte virksomheds udviklingsprocesser. Samtidigt har firmaerne været bevidste om, at de som gruppe kan løfte i flok - lære sammen og gøre samlede udviklingskompetencer mere synlige. Samarbejdet er sket via netværk. Figur 1.1 giver en oversigt over disse netværk. Netværkene har været koordineret af Tekkva Consult, og de er blevet stedse mere fokuserede. Forud beskæftigede sig primært med hardware- og sekundært med softwareudvikling. Kuling beskæftigede sig bredt med modeller til udvikling af software. KomIT valgte én af disse modeller (CMM) som værktøj til procesforbedring under softwareudvikling. 1.2 Projektkonkurrencens ide og formål En central ide i projektkonkurrencen var regionalt samarbejde - global konkurrence [Projektkonkurrence, 2001]. Konkurrencens ophavsmænd (Nordjyllands Amt) så den hastige vækst i anvendelsen af Internettet som en væsentlig katalysator for den stigende globalisering. Denne udvikling blev anset for både en trussel og en chance for virksomhederne - uanset størrelse. En trussel fordi konkurrencen ikke længere begrænsede sig til at komme fra regionen eller nationen, men også en chance, fordi mulighederne for at indkøbe og afsætte varer og tjenesteydelser nu var udvidet til i princippet hele verden. Gennem projektkonkurrencen var det et ønske at virksomheder, der før var konkurrenter, ville samarbejde på udvalgte områder for sammen og hver især at kunne stå distancen over for den internationale konkurrence. Selvom et sådant samarbejdsprincip også på den internationale scene er relativt nyt, pegede konkurrencebetingelserne på, at princippet allerede blev praktiseret i Nordjylland indenfor klyngen af udviklere af mobiltelefoner. Her samarbejdede virksomheder allerede på flere forskellige områder, skønt de var i konkurrence med hinanden. Et væsentligt element i visionen for Det Digitale Nordjylland (DDN) var "innovationsevne" forstået som evnen til at realisere nye produkter og serviceydelser, nye forretningsgange, ny teknologi i produktionen, nyt design, nye metoder i markedsføring og logistik samt nye organisationsformer. I denne vision var kompetenceklynger et centralt begreb. Ifølge [Projektkonkurrence, 2001] opstår de såkaldte kompetenceklynger, når virksomheder, offentlige myndigheder, universiteter m.v. opbygger kompetencenetværk. En kompetenceklynge er: "En gruppe virksomheder, som via deres indbyrdes relationer skaber fælles kompetencer, der gør dem i stand til at producere med relativt høje præstationer i form af indtjening, indkomst og beskæftigelse." [Kompetenceklynger, 2001]. Ifølge [Projektkonkurrence, 2001] har Nordjylland enestående gode erfaringer med innovationsmiljøer for tele- og kommunikationsvirksomheder. DDN ønskede at give sit bidrag til, at sådanne regionale miljøer blev udviklet. 10

9 1.3 Struktur på kontakter og projektdeltagere Firmaer inden for mobilklyngen - mobil clustret - (afs. 1.2) har både formelle og uformelle kontakter. F.eks. er de typisk formelt medlem af NorCom [www.norcom.dk], og uformelt sker hyppige kontakter mellem deres ansatte, som kender hinanden fra studietiden (mange på AAU), ansættelse i samme firma o.l. Sådanne kontakter fører på nogle områder allerede til en vis videnudveksling og gensidig hjælp. Som følge af sådanne forbindelser opstod ideen blandt nogle af disse folk om at sætte struktur på de nævnte typer af kontakter og målrette dem. Ideen førte til dannelsen af GenSoft. Netværkets initiativtagere var bl.a. Maxon og GateHouse. Samarbejdet blev påbegyndt i begyndelsen af 2002, forløb over to år og havde karakter af et projekt. Projektets primære målgruppe var firmaer, som udvikler teknisk eller indlejret software. Netværkets medlemmer ved projektets afslutning er kort introduceret her (se også appendiks 1): Advanced Wireless Group DK ApS er en afdeling, som er ligestillet med afdelinger i Korea, Hong Kong, Malaysia og Shanghai til udvikling af mobiltelefoner for moderselskabet AWG Inc. (www.aw-g.com). Opgaverne spænder over alle fagområder fra udvikling af mekanik, sw og hw til produktionsindkøring. Udviklingsopgaverne kan være integrationsarbejde, GSM-platforms- og modul-udvikling. Den danske afdeling blev etableret i januar 2003 og har ca. 15 ansatte. EuroCom Industries A/S er en af verdens førende producenter af kommunikationsudstyr til skibe, som spænder fra lystfartøjer og fiskerskibe over handelsskibe til tankskibe. Firmaet er verdensberømt for sine mærker "Sailor" og "Skanti". Det har omkring 250 ansatte i Aalborg, heraf ca. 10 i udviklingsafdelingen. End2Ender Europas førende "managed service provider" af mobile data-services. End2End driver en unik service leverings infrastruktur, fra hvilken der leveres tredjeparts udviklede softwareløsninger som "managed service" så vel som "Technology Hosting" og "Outsourcing Services" for mobil operatører, portaler, håndsetproducenter m.fl. Hovedkvarteret er beliggende i Aalborg med ca. 40 ansatte. Hertil kommer et datterselskab i Tyskland. GateHouse A/S leverer færdige løsninger indenfor Satellit Protokoller, VHF kyststationer, test systemer og ydelser i forbindelse med projektledelse og sw udvikling indenfor Satellit kommunikation, Radio kommunikation og embeddet sw generelt. Har i 2003 opkøbt aktiemajoriteten i PB Radio. Inkl. PB Radio er der knap 50 ansatte fordelt på Aalborg og København. GateHouse er i gang med et procesforbedringsprojekt med det formål at bringe GateHouse op på CMM niveau 3. Maxon Telecom A/S er et udviklingshus inden for mobile løsninger. Firmaet udvikler GSM/GPRS terminaler og applikationer med focus på slutbrugerbehov og de udfordringer, de giver mobilkommunikations industrien. Firmaet er koreansk ejet og har ca. 120 ansatte, heraf ca. 35 sw-udviklere. 11

10 WirTek A/S er et full-service software udviklingshus. Firmaet har erfaring i produktudvikling som underleverandør. Wirteks kernekompetencer ligger i 3 hovedområder: "Embedded software solutions", "Integrated WEB solutions" og "Mobile software solutions". Har godt 20 ansatte. Firmaet er grundlagt på et management buy-out fra Nokias udviklingsafdeling i Aalborg. Tekkva Consult, netværkets koordinator, giver rådgivning inden for uvikling af kvalitets-, miljø- og kalibreringssystemer navnlig til virksomheder, som udvikler elektronik, IT og software. 1.4 Formål og mål Etablering og drift af DC Development i 1988 til et stykke ind i 1990'erne af Dancall og Cetelco var et interessant eksempel på omfattende samarbejde [To fabrikker, 1988]. Dog stod det samtidigt klart, at ambitionen med GenSoft var væsentlig lavere. Projektets overordnede formål var fra projektstart at formalisere samarbejdet mellem netværkets firmaer for at hæve deres kompetence. Projektets overordnede ide var at formalisere en slags byttehandel af relevant software i netværket sådan, at alle netværkets virksomheder ville vinde ved samarbejdet. Det var tanken, at samarbejdet skulle omfatte software, der normalt ikke var et resultat af firmaernes kernekompetence. Formålet med netværket var, at hver enkelt firma i netværket ville spare ressourcer til brug for udvikling inden for sit kerneområde og i øvrigt til mere visionær udvikling. Det væsentligste aspekt i netværket var at spare udviklingstid og -ressourcer. Firmaerne i netværket befandt sig i projektets startfase inden for eller knyttet til mobiltelefonudvikling. Det var imidlertid også formålet, at projektet skulle inddrage andre firmaer i og uden for branchen med henblik på et bredt samarbejde om genanvendelse af software og viden i det nordjyske IT-miljø. Det er sædvane, at produktudviklere, som på nogle områder konkurrerer, holder sine software-produkter og informationer om deres tilblivelse for sig selv. De er forretningshemmeligheder. Projektet bryder med vanetænkning og stiler mod, at sådanne udviklere i et netværk informerer hinanden om produkter, der kan overdrages og viden, der kan udveksles inden for netværket. Det var hensigten, at projektet således ville indebære nytænkning og i sig selv give mulighed for innovation i kraft af, at konkurrenter i et vis omfang lod sine udviklingsfolk gå sammen til fælles gavn. De ovenfor nævnte formål kan sammenfattes i følgende, som stadig er aktuelle for netværket efter projektets afslutning: 12

11 Kortere udviklingstid. Gennem modtagelse af sw-produkter eller overførsel af viden fra et andet firma, som man ellers selv var nødt til at udvikle, spares tid. Herved er det muligt at reducere den samlede udviklingstid for det totale produkt. Større pålidelighed. Et sw-produkt, man modtager fra et andet firma, kunne anses for at være mere pålideligt, end hvis det var udviklet af eget firma. Det skyldes, at produktet har været testet og anvendt af firmaet, som udviklede det. Fra dette mere modne stadium vil det modtagende firma foretage egen test. Mindre udviklingsomkostninger. Eftersom to eller flere firmaer kan anvende den samme software eller viden, er der basis for økonomiske besparelser. Mulighed for innovation. Direkte formaliseret samarbejde mellem konkurrerende ITfirmaer kunne åbne op for nye samarbejdsrelationer. Projektet søger i så henseende at blive et forbillede for andre typer IT-firmaer. Et styrket IT-miljø i Nordjylland. Miljøet ventes at styrkes og udvikles gennem et forum af sw-udviklere, som deler viden og ressourcer. Miljøet skal ses bredere end alene kompetencer relateret til mobiltelefoner. IT-virksomheder opbygger og udveksler viden inden for udvikling af software anvendeligt til genbrug. Dvs. opbygger viden om udvikling af sw med henblik på større genbrug. Netværket har arbejdet meget for at realisere disse generelle formål, men har måttet erkende, at kun nogle er lykkedes. Hvad der er nået kan der læses om i de følgende kapitler. 1.5 Projektforløb og bogens indhold Projektet har strakt sig over 2 år ( til ) og har forløbet i overlappende faser som nævnt i figur 1.2. Fase nr. og navn 1. Projektetablering og grundlag 2. Kompetenceopbygning 3. Afprøvning og tilpasning af grundlag samt optagelse af nye firmaer 4. Kompetencedeling 5. Evaluering og formidling af resultater Varighed 9 måneder 18 måneder 14 måneder 9 måneder 2 måneder Periode Beskrevet afs ,3.2.1 og samt kap. 4 og og og og denne bog Figur 1.2 Projektets faser 13

Rheinzink Danmark A/S: Tættere på et take-back-system

Rheinzink Danmark A/S: Tættere på et take-back-system Rheinzink Danmark A/S: Tættere på et take-back-system Ved at deltage i Rethink Business er Rheinzink Danmark A/S blevet overbevist om, at der er god forretning i at tage brugt zink tilbage. Næste skridt

Læs mere

Dokumentation af efterspørgsel

Dokumentation af efterspørgsel Dokumentation af efterspørgsel i Professionsbachelor i Innovation og Entrepreneurship Bilag til ansøgningen om prækvalifikation af nyt udbud 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 1 1.1 Bilag

Læs mere

Internationalisering indhold og konsekvenser. Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet

Internationalisering indhold og konsekvenser. Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet Internationalisering indhold og konsekvenser Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet Forskning på SDU vedr. Born Global virksomheder 897 fremstillingsvirksomheder undersøgt:

Læs mere

Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel

Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel For Outercore gjorde samarbejdet med Rethink Business, at man gik målrettet efter at omstille til cirkulær økonomi.

Læs mere

VoIP++ Kommunikation til det nye årtusinde

VoIP++ Kommunikation til det nye årtusinde VoIP++ Kommunikation til det nye årtusinde Gr. 680 Morten V. Pedersen Morten L. Jørgensen Sune Studstrup Peter Nejsum Gr. 620 Jesper H. Pedersen Gavin Murray Kap 1 - Sammendrag VoIP++ er en ny innovativ

Læs mere

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland 1. Indledning. Formål, indhold og gennemførelse. Undersøgelsen gennemføres af konsulentfirmaet

Læs mere

Rotary Club i Esbjerg & Fanø: Offshore Center Danmark Vækst gennem viden og kompetence - Mandag d.14 juni 2004 i Musikhuset

Rotary Club i Esbjerg & Fanø: Offshore Center Danmark Vækst gennem viden og kompetence - Mandag d.14 juni 2004 i Musikhuset 1 Rotary Club i Esbjerg & Fanø: Offshore Center Danmark Vækst gennem viden og kompetence - Mandag d.14 juni 2004 i Musikhuset Præsentation 1. Offshore Center Danmark (OCD) Offshore : Overordnet Dansk Offshore

Læs mere

5 gode råd om strategisk ledelse

5 gode råd om strategisk ledelse 5 gode råd om strategisk ledelse Verden er i forandring. Bryd med traditionerne Bedre resultater med empati Alle er sælgere Branding øger potentialet Bryd med traditionerne Virksomhedsstrategi fokuserer

Læs mere

Energi. Beskæftigelse inden for vind i Nordjylland. 46% flere job i vindmøllebranchen

Energi. Beskæftigelse inden for vind i Nordjylland. 46% flere job i vindmøllebranchen Beskæftigelse inden for vind i Nordjylland 46% flere job i vindmøllebranchen Virksomheder med relation til vindmølleindustrien har været i en markant positiv udvikling i Nordjylland de seneste år. I perioden

Læs mere

NY DANSK LEDELSE PROFESSIONEL LEDELSE FREMTID FREMTID DIGITAL CEO KRAV LEAN DANSK DIGITAL HILDEBRANDT & BRANDI VÆKST LEDELS VÆKST INNOVATION LEAN

NY DANSK LEDELSE PROFESSIONEL LEDELSE FREMTID FREMTID DIGITAL CEO KRAV LEAN DANSK DIGITAL HILDEBRANDT & BRANDI VÆKST LEDELS VÆKST INNOVATION LEAN LEDELS DANSK DIGITAL FORMAND KONOMI KOMPLEKSI RESULTATER RESULTATER CEO GLOBAL GLOBAL PROFESSIONEL GLOBALISER DELING VÆK ORGANISAT DELING VÆKST ORGANISATION DELING RESULTATER RESULTATER DANSK DANSK LEDER

Læs mere

Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt.

Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt. 1 ÅRSPLAN 2017 første udkast Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt. Foreningen IQ s a rsplan sætter mål og prioriteter

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006 Forslag til Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering Intern version 28. august 2006 Indledning Region Aalborg Samarbejdet og Aalborg Erhvervsråd skal drøfte hvordan

Læs mere

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47)

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47) 1 Projektevaluering Caretech Innovation Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47) Deltagere/partnere: Systematic A/S Regionshospitalet Randers og Grenå Caretech Innovation Dato: 8.

Læs mere

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV?

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? Toprække De senere år har budt på en række evalueringer af centrale virkemidler på erhvervs- og innovationsfremmeområdet. Evalueringerne

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

+45 30 65 45 00 fe@flexmanagement.dk www.flexmanagement.dk 7. januar 1962 Ingeniør, HD Organisation & Ledelse Gift, to sønner

+45 30 65 45 00 fe@flexmanagement.dk www.flexmanagement.dk 7. januar 1962 Ingeniør, HD Organisation & Ledelse Gift, to sønner Curriculum Vitae Personlige oplysninger Navn Adresse Telefon Mail Web Fødselsdato Uddannelse Civilstand Motto +45 30 65 45 00 fe@flexmanagement.dk www.flexmanagement.dk 7. januar 1962 Ingeniør, HD Organisation

Læs mere

IT erhvervene i tal Maj 2014

IT erhvervene i tal Maj 2014 IT erhvervene i tal Maj 2014 IT-erhvervene i tal er en årlig publikation, der udarbejdes af BusinessAalborg for BrainsBusiness - ICT North Denmark på baggrund af data fra Danmarks Statistik. Hensigten

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi

Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi 22.9.215 Baggrund Iværksætter- og vækstpolitikken står i disse år over for en række store, spændende udfordringer. I Danmark starter hvert år mellem 17.

Læs mere

Det er ikke svært at bruge en million på markedsføring...

Det er ikke svært at bruge en million på markedsføring... Det er ikke svært at bruge en million på markedsføring......men hvordan får du mest ud af små beløb. Marketing på jysk ELW Marketing management - analyse, planlægning og gennemførelse ELW er professionel

Læs mere

Syddansk Universitet HA-temadag: Esbjerg som Offshore Center - Onsdag d.8 oktober på Syddansk Universitet

Syddansk Universitet HA-temadag: Esbjerg som Offshore Center - Onsdag d.8 oktober på Syddansk Universitet 1 Syddansk Universitet HA-temadag: Esbjerg som Offshore Center - Onsdag d.8 oktober på Syddansk Universitet Præsentation 1. Offshore Center Danmark (OCD) Olie & gas : Helikopteren Dansk Offshore Centerets

Læs mere

Stigning i virksomhedernes produktudvikling i Region Midtjylland

Stigning i virksomhedernes produktudvikling i Region Midtjylland 10. juni 2008 Stigning i virksomhedernes produktudvikling i Region Midtjylland Innovation og udvikling. Omkring to tredjedele af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland har de seneste 3

Læs mere

Det nordjyske erhvervsfremmesystem styrker og udfordringer. Oplæg på ErhvervsCamp 2015

Det nordjyske erhvervsfremmesystem styrker og udfordringer. Oplæg på ErhvervsCamp 2015 Det nordjyske erhvervsfremmesystem styrker og udfordringer Oplæg på ErhvervsCamp 2015 Hvordan afdækker man kvaliteten af et regionalt erhvervsfremmesystem?? Fem centrale spørgsmål: 1. Effekt: Hvad får

Læs mere

Del viden og få mere innovation

Del viden og få mere innovation DI s Innovationskonference 2009 - Ny styrke til vækst DI s Innovationsundersøgelse 2009 Del viden og få mere innovation DI, Produktivitet November 2009 1 DI s innovationsundersøgelse 2009 Undersøgelsen

Læs mere

Offshore Center Danmark Præsentation

Offshore Center Danmark Præsentation 1 Offshore Center Danmark Workshop d. 17 juni 2003 Genbrug fra: Gå Hjem Møde Aalborg Universitet Esbjerg Torsdag den 11. april 2002 Af Kai B. Olsen RAMBØLL Den Jysk-fynske erhvervsredegørelse Offshore

Læs mere

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING SEMINAR OG WORKSHOPFORLØB Evnen til at udnytte nye markedsmuligheder og digitale forretningsområder har afgørende betydning for en virksomheds potentiale og konkurrenceevne.

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-VÆKSTHUSET PÅ 5te < SIDE 02 > SIDE 03 IT-væksthuset er et nyt innovativt vækstmiljø på toppen af IT-Universitetet i Ørestaden i København. DET ER STEDET:

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

EFFEKTERNE AF KLYNGER OG NETVÆRKS PERFORMANCE

EFFEKTERNE AF KLYNGER OG NETVÆRKS PERFORMANCE EFFEKTERNE AF KLYNGER OG NETVÆRKS PERFORMANCE Toprække I Danmark er der ca. 45 større klyngeinitiativer, hvoraf 22 er nationale innovationsnetværk. Men hvad er effekten af danske klynger? Hvad får virksomheder

Læs mere

Velkommen til Grønt Center

Velkommen til Grønt Center Velkommen til Grønt Center Program Præsentation/introduktion Grønt Center historie medarbejdere bestyrelse virksomhed formål aktiviteter Alsidighed og klyngeaktiviteter PP Rundtur fokus på alternative

Læs mere

Erhvervslivets udviklingsaktiviteter ikke lammet af krisen.

Erhvervslivets udviklingsaktiviteter ikke lammet af krisen. Jysk Analyse 27. oktober 2009 Erhvervslivets udviklingsaktiviteter ikke lammet af krisen. Udviklingsaktiviteter. Over halvdelen af de midtjyske virksomheder har haft udviklingsaktiviteter i gang indenfor

Læs mere

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Politik Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Indhold Hvad er en social økonomisk virksomhed? 3 Politikkens grundlæggende principper samt konkrete

Læs mere

Intelligent Print Management Identifikation Omkostningskontrol Sikkerhed

Intelligent Print Management Identifikation Omkostningskontrol Sikkerhed Intelligent Print Management Identifikation Omkostningskontrol Sikkerhed SafeCom er repræsenteret af certificerede partnere i: Australien Danmark England Finland Frankrig Holland Hong Kong Indonesien Irland

Læs mere

BrainsBusiness - en af Europas stærkeste IKT-klynger

BrainsBusiness - en af Europas stærkeste IKT-klynger BrainsBusiness - en af Europas stærkeste IKT-klynger BrainsBusiness er et stort privat/offentligt partnerskab på IKT-området, som arbejder for at støtte og udvikle den nordjyske IKT-klynge. Målet er at

Læs mere

Fra vandflaske til 100 procent genanvendeligt tæppe

Fra vandflaske til 100 procent genanvendeligt tæppe Fra vandflaske til 100 procent genanvendeligt tæppe Den midtjyske tæppeproducent, Fletco Tæpper, deltog i en workshop i Rethink Business projektet om idéer til forretningsudvikling. Fletco Carpet lancerer

Læs mere

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN:

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: 2014 HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: Indholdsfortegnelse Jobansøgning... 2 Evaluering - Jobsøgning... 3 Virksomheden... 4 Evaluering

Læs mere

Bestyrelsesuddannelse. Få den nyeste viden om fremtidens bestyrelsesarbejde

Bestyrelsesuddannelse. Få den nyeste viden om fremtidens bestyrelsesarbejde Bestyrelsesuddannelse Få den nyeste viden om fremtidens bestyrelsesarbejde Executive Board Programme INSEAD Skab værdi i bestyrelsen og bidrag til forretningsudviklingen På vores bestyrelsesuddannelse

Læs mere

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Faldgruber i Lean Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Erfaringerne med indførelse af Lean-tankegangen viser, at virksomhederne fra tid til anden ikke får det forventede udbytte. Denne

Læs mere

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj?

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Bodil Damkjær er uddannet cand. phil og adm. direktør i PLINGyou A/S. Bodil hjælper dansk erhvervsliv med deres professionelle brand på LinkedIn. Bodil holder

Læs mere

Engageret, kompetent og målrettet produktudvikling INNOVATION

Engageret, kompetent og målrettet produktudvikling INNOVATION Engageret, kompetent og målrettet produktudvikling INNOVATION Den rette ide skaber vækst Det gælder om at forfølge sin ide, mens den kan gøre en forskel i markedet. Det kan imidlertid være vanskeligt at

Læs mere

Engageret, kompetent og målrettet produktudvikling INNOVATION

Engageret, kompetent og målrettet produktudvikling INNOVATION Engageret, kompetent og målrettet produktudvikling INNOVATION Du har en ide Det gælder om at forfølge sin ide, mens den kan gøre en forskel i markedet. I en travl hverdag med ledelse og drift kan det imidlertid

Læs mere

hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu!

hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu! hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu! Hub North inviterer til gratis, målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Det er sidste chance for at sikre sig en af de

Læs mere

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network 14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network Åbent Forberedelsessekretariatet for Vækstforum Sjælland Brevid: 3087592 Resume Der søges om 700.000 kr. til projektet: Indstationering af en medarbejder fra

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

Kontakt: Sundhed og Ældre Udviklingskonsulent Nina Fabricius Når kommune og frivillige skaber sammen

Kontakt: Sundhed og Ældre Udviklingskonsulent Nina Fabricius   Når kommune og frivillige skaber sammen Kontakt: Sundhed og Ældre Udviklingskonsulent Nina Fabricius E-mail: nif@ishoj.dk Når kommune og frivillige skaber sammen At lære af andres erfaringer Når det kommer til udvikling af den offentlige sektor

Læs mere

21. Maj 2014 Har produktion af printkort en fremtid i Danmark?

21. Maj 2014 Har produktion af printkort en fremtid i Danmark? 21. Maj 2014 Har produktion af printkort en fremtid i Danmark? Europas produktion af PCB 80erne Produktionen tredoblede Europa har stabil markedssandel på 15-17% Kort nedgang 1990-1992 90 erne Produktionen

Læs mere

Outsourcing af test. Your Flexible Outsourcing Partner

Outsourcing af test. Your Flexible Outsourcing Partner Outsourcing af test Your Flexible Outsourcing Partner Outsourcing typer Der er overordnet 2 måder at outsource på: Hænder og hoveder: Du køber en remote ansat alt er dit ansvar Kræver at du har en velfungerende

Læs mere

Frivillighedspolitik. Bo42

Frivillighedspolitik. Bo42 Frivillighedspolitik Bo42 Vedtaget på repræsentantskabsmøde afholdt den 4. juni 2013 Forord En af Bo42 s bestyrelses fornemste opgaver er at være med til at skabe og udvikle gode rammer og muligheder for

Læs mere

Aabenraa i Bevægelse. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle

Aabenraa i Bevægelse. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle Aabenraa i Bevægelse Case rapport Evaluering af Idræt for Alle 2 Indhold 1. Introduktion........ 3 2. Projektets aktiviteter........ 4 3. Projektets resultater....... 4 4. Projektets virkning.........

Læs mere

Digitalisering & E-handel 14. juni 2004

Digitalisering & E-handel 14. juni 2004 SIDE 1/8 Digitalisering & E-handel 14. juni 2004 Formålet med ovennævnte seminar var at sikre de nordjyske SMVers bevågenhed i forhold til udviklingen af digitalisering og e-handel indenfor markederne

Læs mere

BilagØU_110919_pkt.09_03 ØRESUNDSBROEN KØBENHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN (CPH) ØRESTAD HVIDOVRE KOMMUNE VESTEGNEN

BilagØU_110919_pkt.09_03 ØRESUNDSBROEN KØBENHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN (CPH) ØRESTAD HVIDOVRE KOMMUNE VESTEGNEN KØBENHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN (CPH) ØRESTAD ØRESUNDSBROEN HVIDOVRE KOMMUNE VESTEGNEN Hvidovre Erhvervspolitik 2011-2014 1 Pejlemærker for en proaktiv erhvervspolitik i Hvidovre Kommune Vi tager aktivt

Læs mere

Kære private rådgiver!

Kære private rådgiver! Kære private rådgiver! Der er virksomheder i Danmark med udfordringer, de ikke selv kan løse. De har brug for din ekspertise og viden de ved bare ikke, hvordan de finder dig. Derfor vil InnovationsAgenterne

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen International strategi for Hotel- og Restaurantskolen November 2017 Hvorfor internationalisering på Hotel- og Restaurantskolen? Hotel- og Restaurantskolen skal være en erhvervsskole med et internationalt

Læs mere

First North Meddelelse nr august 2014

First North Meddelelse nr august 2014 First North Meddelelse nr. 76 21. august 2014 Halvårsmeddelelse for 2014 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2014 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Erhvervspolitik 2013-2017

Erhvervspolitik 2013-2017 Erhvervspolitik 2013-2017 1 Indhold Forord... 3 Indledning... 5 Vision... 6 Strategi... 7 Styrke den erhvervsrettede service.. 8 Udnytte planlagte investeringer... 9 2 Vision: Køge Kommune skal markere

Læs mere

Flexiket A/S: Katalysator for kundernes genanvendelse af affald

Flexiket A/S: Katalysator for kundernes genanvendelse af affald Flexiket A/S: Katalysator for kundernes genanvendelse af affald For virksomheden Flexiket A/S blev Region Midtjyllands projekt Rethink Business startskuddet til at give indspil til kundernes ressourcestrategier.

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

MIDTNET REGION MIDTJYLLAND STØTTER ERHVERVSRETTEDE, NETVÆRKSBASEREDE VIDENSAMARBEJDER MELLEM PRIVATE OG OFFENTLIGE

MIDTNET REGION MIDTJYLLAND STØTTER ERHVERVSRETTEDE, NETVÆRKSBASEREDE VIDENSAMARBEJDER MELLEM PRIVATE OG OFFENTLIGE Shanghai - central Denmark MIDTNET ERHVERVSRETTET VIDENSAMARBEJDE MELLEM REGION MIDTJYLLAND OG SHANGHAI REGION MIDTJYLLAND STØTTER ERHVERVSRETTEDE, NETVÆRKSBASEREDE VIDENSAMARBEJDER MELLEM PRIVATE OG OFFENTLIGE

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

fremtiden starter her... Medlemskab

fremtiden starter her... Medlemskab fremtiden starter her... Medlemskab VELKOMMEN TIL DANSK ERHVERV» Dansk Erhverv er landets hurtigst voksende erhvervsorganisation. Det er vi blandt andet, fordi vi leverer værdiskabende rådgivning og politisk

Læs mere

fremtiden starter her... BASIS Medlemskab

fremtiden starter her... BASIS Medlemskab fremtiden starter her... Medlemskab VELKOMMEN TIL DANSK ERHVERV» Dansk Erhverv er landets hurtigst voksende erhvervsorganisation. Det er vi blandt andet, fordi vi leverer værdiskabende rådgivning og politisk

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016. Formål

Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016. Formål Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016 Formål Digitaliseringsstrategiens formål er at beskrive sammenhængen mellem teknik og læring, mellem digitale læremidler og læringsformer

Læs mere

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Formål: Projektet Videnformidling og Dialog via nye kanaler Vi&Di, vil via konkurrencen Erfagruppe 2.0 Matchen skabe opmærksomhed på, at sociale medier

Læs mere

SYDDANSK FØDEVAREKLYNGE FØDEVARE FØDEVARE KLYNGE KLYNGE. Megatrends SYDDANSK SYDDANSK SYDDANSK FØDEVARE. klynge KLYNGE. Lidt af det praktiske...

SYDDANSK FØDEVAREKLYNGE FØDEVARE FØDEVARE KLYNGE KLYNGE. Megatrends SYDDANSK SYDDANSK SYDDANSK FØDEVARE. klynge KLYNGE. Lidt af det praktiske... ... styrkelse af individuelle og fælles udviklingskompetencer klynge... udvikling af nye koncepter og produkter, der er grundlag for vækst... branding af dig og de øvrige medlemmer - både nationalt og

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

STRATEGI FOR MUDP

STRATEGI FOR MUDP STRATEGI FOR MUDP 2016-2019 INTRO Et enigt Folketing vedtog i februar 2015 lov nr. 130 om Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP). Med loven og den tilhørende bekendtgørelse overtog

Læs mere

Iværksættere og selvstændige i DM

Iværksættere og selvstændige i DM Iværksættere og selvstændige i DM Dansk Magisterforening har i foråret 2015 foretaget en undersøgelse blandt foreningens medlemmer, der er selvstændige erhvervsdrivende. Undersøgelsen har til formål at

Læs mere

Input til KKR Nordjylland vedr. Vækstpartnerskabsaftale - Vækstforum Nordjylland og Regering

Input til KKR Nordjylland vedr. Vækstpartnerskabsaftale - Vækstforum Nordjylland og Regering Input til KKR Nordjylland vedr. Vækstpartnerskabsaftale - Vækstforum Nordjylland og Regering - KKR Møde i Rebild d. 25.1.2013 v/ NES Formand og Erhvervsdirektør Torben Ladefoged Mariagerfjord Erhvervsråd

Læs mere

Personlig og faglig udvikling. Vejen til et bedre studie og karrierer forløb

Personlig og faglig udvikling. Vejen til et bedre studie og karrierer forløb Personlig og faglig udvikling Vejen til et bedre studie og karrierer forløb Program for MM3 Supervision på studiejournaler og portofolier Hvilke kompetencegab er identificeret? Hvordan fyldes kompetencegabet

Læs mere

OFFSHORE HVORDAN? Konference for små- og mellemstore virksomheder, der vil fokusere på offshore branchen. Velkommen

OFFSHORE HVORDAN? Konference for små- og mellemstore virksomheder, der vil fokusere på offshore branchen. Velkommen , Velkommen Dagsorden 1. Velkomst og præsentation. Offshore Center Danmark ved Allan Christensen 2. Historik og nøgletal. Fiskeri- og Søfartsmuseet ved Morten Hahn-Petersen 3. SMV og offshore. Syddansk

Læs mere

Arbejdspladsens Videnindeks www.videnindeks.dk. jdf DIALOGVÆRKTØJ. Projekt På vej mod den bæredygtige arbejdsplads

Arbejdspladsens Videnindeks www.videnindeks.dk. jdf DIALOGVÆRKTØJ. Projekt På vej mod den bæredygtige arbejdsplads Arbejdspladsens Videnindeks www.videnindeks.dk jdf DIALOGVÆRKTØJ Projekt På vej mod den bæredygtige arbejdsplads Forord Det er LO-fagbevægelsens politiske vision, at samfundet skal udvikle sig i en bæredygtig

Læs mere

Kreativ nytænkning. Få nye ideer til innovation og forandring. Kreativitet på kommando. Hvem deltager? Bryd dine tankemønstre, og lær at få nye ideer

Kreativ nytænkning. Få nye ideer til innovation og forandring. Kreativitet på kommando. Hvem deltager? Bryd dine tankemønstre, og lær at få nye ideer Kreativ nytænkning Kreativ nytænkning Bryd dine tankemønstre, og lær at få nye ideer Få nye ideer til innovation og forandring Vi lever i en verden fuld af forandring. Hvis du har vanskeligt ved at bryde

Læs mere

Konference : REG LAB 05. Offshore Center Danmark Workshop - Torsdag d.10 februar 2005

Konference : REG LAB 05. Offshore Center Danmark Workshop - Torsdag d.10 februar 2005 1 Konference : REG LAB 05 Offshore Center Danmark Workshop - Torsdag d.10 februar 2005 Workshop 1. Offshore Center Danmark (OCD) Formål/mission Ydelse/koncept Organisations grundlag Resultater/målopfyldelse

Læs mere

Landsbypedel. Landdistrikternes Fællesråd. Landdistrikterne.dk

Landsbypedel. Landdistrikternes Fællesråd. Landdistrikterne.dk Idé Landsbyerne har i disse år store udfordringer i forhold til at fastholde serviceniveauet på en række centrale områder. En udfordring der er basal og af stor vigtighed for lokalsamfundets funktion og

Læs mere

Virksomheder høster de lavthængende digitale frugter

Virksomheder høster de lavthængende digitale frugter Indsigt går i dybden med et aktuelt tema. Denne gang om digitalisering. Du kan abonnere særskilt på Indsigt som nyhedsbrev på di.dk/indsigt Af Christian Hannibal, chhn@di.dk Fagleder Anja Skadkær Møller,

Læs mere

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst - Modul 3: Eksternt fokus Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst... 1 Eksternt fokus... 2 Praktiske forberedelser... 3 Mentale modeller... 5 Indbydelse... 6 Program... 7 Opsamling

Læs mere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere April 2015 Hvad ved vi om højtuddannede i SMV erne? Tre ud af fire private virksomheder i Danmark har færre end 10 ansatte. Af disse har 1 ud

Læs mere

For en nærmere beskrivelse af centret målsætning og primære aktiviteter henvises til www.csvsydostfyn.dk 2

For en nærmere beskrivelse af centret målsætning og primære aktiviteter henvises til www.csvsydostfyn.dk 2 Projektsynopsis Baggrund Baggrunden for projektet er i korthed følgende: CSV Sydøstfyn har gennem en årrække arbejdet målrettet med at udsluse ressourcesvage unge til det ordinære arbejdsmarked 1. Effekten

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

Firmaprofil. Etableret 2011. OffentligPrivatDialog gik live primo 2012. Første og førende indenfor OPS management systemer og OP-Dialog

Firmaprofil. Etableret 2011. OffentligPrivatDialog gik live primo 2012. Første og førende indenfor OPS management systemer og OP-Dialog DIGITAL DIALOG Firmaprofil Etableret 2011 OffentligPrivatDialog gik live primo 2012 Første og førende indenfor OPS management systemer og OP-Dialog Vinder af IKA s Dialogpris 2014 nomineret og kåret af

Læs mere

VÆKSTmidt. Et program for virksomheder, der kan og vil vokse

VÆKSTmidt. Et program for virksomheder, der kan og vil vokse VÆKSTmidt Et program for virksomheder, der kan og vil vokse Erhvervsudviklingsstrategien og virksomhedsudvikling Erhvervsudviklingsstrategi Bl.a. delmål om: Iværksætterpotentiale i eksisterende virksomheder

Læs mere

ETABLERING AF PILOTPARTNERSKAB GENANVENDELSE AF VAND OG BRUG AF SEKUNDAVAND I FØDEVAREINDUSTRIEN

ETABLERING AF PILOTPARTNERSKAB GENANVENDELSE AF VAND OG BRUG AF SEKUNDAVAND I FØDEVAREINDUSTRIEN ETABLERING AF PILOTPARTNERSKAB GENANVENDELSE AF VAND OG BRUG AF SEKUNDAVAND I FØDEVAREINDUSTRIEN 2 OVERORDNEDE FORMÅL Industrielle løsninger til besparelse af vandressourcer Nuværende forbrug af drikkevand

Læs mere

Strategi for det lokalhistoriske område, vers.1 16. april 2015, side 2 af 5

Strategi for det lokalhistoriske område, vers.1 16. april 2015, side 2 af 5 Strategi for det lokalhistoriske område Version 1, vedtaget af Jammerbugt Kommune d. 16. april 2015 Baggrund Via sine vedtægter er Lokalhistorisk Samråd for Jammerbugt Kommune forpligtet til at skabe samarbejde

Læs mere

Innovation Center Denmark Munich

Innovation Center Denmark Munich Innovation Center Denmark Munich IDEGRUNDLAG Den tiltagende globalisering, krav om innovation, netværk samt adgang til viden er udfordringer, som de fleste virksomheder, universiteter og forskningsinstitutioner

Læs mere

Fællesskab, sammenhæng og forenkling

Fællesskab, sammenhæng og forenkling Strategi 2018 Fællesskab, sammenhæng og forenkling Region Nordjylland skal sikre borgerne bedre kvalitet, øget faglighed og driftsøkonomisk bæredygtighed inden for alle tre sektorer; Sundhed, Specialsektoren

Læs mere

heho14ae Exam name CBS Mikroøkonomi Europæisk Business Henrik Priebe Hold heho14ae Copenhagen Business School

heho14ae Exam name CBS Mikroøkonomi Europæisk Business Henrik Priebe Hold heho14ae Copenhagen Business School Exam name CBS Europæisk Business Henrik Priebe Hold heho14ae 27-06-2016 Copenhagen Business School ComputerName: AS2A-057 Page 0 of 4 SPØRGSMÅL 1: FORBERED EN OMVERDENS-ANALYSE MED FOKUS PÅ HVILKE CENTRALE

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet

Danmarks Tekniske Universitet Danmarks Tekniske Universitet Danmark som test- og demonstrationsland Den 11. marts 2016 Koncerndirektør Niels Axel Nielsen, DTU 1 11. Marts 2016 Mission DTU skal udvikle og nyttiggøre naturvidenskab og

Læs mere

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse Udviklingsprojekt Nye fællesskaber - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund Projektbeskrivelse 1 MOTIVATION OG SAMMENHÆNG Gymnastikhøjskolen i Ollerup

Læs mere

Offentlig udbudsstrategi: Innovations- og vækstfremmer eller...? Onsdag d. 14. maj 2014 Tivoli Congress Center

Offentlig udbudsstrategi: Innovations- og vækstfremmer eller...? Onsdag d. 14. maj 2014 Tivoli Congress Center Offentlig udbudsstrategi: Innovations- og vækstfremmer eller...? Onsdag d. 14. maj 2014 Tivoli Congress Center 1 KORT PRÆSENTATION Jørgen Lindskov Knudsen, Senior Partner, Mjølner Informatics Medlem af

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Fødevareindustrien et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Vidste du at: Fødevarebranchen bidrager med 150.000 arbejdspladser. Det svarer til 5 6 pct. af den samlede arbejdsstyrke i Danmark. Fødevarebranchen

Læs mere

Den Europæiske Socialfond 0 kr. 0 kr. Den Europæiske Regionalfond 0 kr. 0 kr. Regionale erhvervsudviklingsmidler 1.600.000 kr. 1.600.000 kr.

Den Europæiske Socialfond 0 kr. 0 kr. Den Europæiske Regionalfond 0 kr. 0 kr. Regionale erhvervsudviklingsmidler 1.600.000 kr. 1.600.000 kr. Bilag 21b Indstillingsskema til vækstforum Oprindelig ansøgt beløb Indstillet beløb Den Europæiske Socialfond 0 kr. 0 kr. Den Europæiske Regionalfond 0 kr. 0 kr. Regionale erhvervsudviklingsmidler 1.600.000

Læs mere

CLIQ Triton 501. Kombination af mekanisk aflåsning og elektronisk adgangskontrol. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

CLIQ Triton 501. Kombination af mekanisk aflåsning og elektronisk adgangskontrol. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions CLIQ Triton 501 Kombination af mekanisk aflåsning og elektronisk adgangskontrol ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions 2 Det bedste fra to verdener CLIQ er et låsesystem baseret på en

Læs mere