Økonomihåndbog. Indholdsfortegnelse. 1.1 Lokalforeningernes økonomiske råderum

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomihåndbog. Indholdsfortegnelse. 1.1 Lokalforeningernes økonomiske råderum"

Transkript

1 Økonomihåndbog Indholdsfortegnelse 1.1 Lokalforeningernes økonomiske råderum... 1 Udgifter der dækkes... 2 Regnskab Netværksgrupper... 3 Regnskab Støtteformer... 4 Gaver og bidrag uden tilknyttede betingelser... 4 Sponsorater... 4 Anerkendelse... 4 Testamenteringer til Danmarks Lungeforening... 5 Deltagergebyr for at deltage i arrangementer Sponsormuligheder Tilbagebetaling af bevillinger og 18-tilskud Lokalforeningernes økonomiske råderum Alle bestyrelsesmedlemmer i lokalforeningerne arbejder frivilligt, hvilket betyder, at der ikke gives honorar eller løn for dette arbejde. Danmarks Lungeforening dækker transport i relation til lokalarbejdet og andre udgifter i et vist omfang, som det er beskrevet nedenfor. I har forskellige muligheder for at skaffe midler til jeres aktiviteter. Det kan være: Afsatte rådighedsbeløb fra Tilskud fra kommunen, f.eks. 18-midler Lokale fonde Sponsorater fra lokale virksomheder Gaver og testamenter Deltagergebyr til arrangementer Der gælder visse principper for lokalforeningers økonomi. Hvert år afsætter foreningen et særskilt beløb i foreningens budget til lokalforeningernes arbejde. Budgettet er sat til kr. pr. lokalforening pr. år og maks kr. pr. arrangement. Jeg tog initiativ til at starte vores lokalforening, da jeg har meget svær KOL og savnede et sted her på Fyn, hvor vi kunne søge råd og vejledning. På trods af min sygdom har jeg aldrig overvejet, om det nu var en god idé, at jeg stillede op som formand, selvom jeg er hæmmet af min sygdom, Peter W. Kristensen, tidligere lokalformand Fyn

2 Lokalforeningernes aktiviteter varierer meget, og det betyder, at nogen bruger mindre end andre. Hovedkontoret sørger for, at den samlede pulje for alle lokalforeninger og netværksgrupper holder sig inden for det overordnede budget. Har I en god idé til et arrangement i lokalforeningen, som går ud over jeres årlige budget på kr., er I altid velkomne til at søge sekretariatet om midler til det, da vi muligvis kan dække det inden for det samlede lokalbudget. Udgifterne afholdes efter budget forelagt Annette Herlin. Grunden til dette er, at Annette kan følge med i udviklingen af udgifter og sikre, at vi samlet set overholder vores budgetter. Det betyder, at I forud for ethvert arrangement skal sende et budget til Annette, med mindre lokalformanden har lavet en særlig aftale med Annette om en anden procedure. Det kan f.eks. være, at lokalforeningen kan vente med at give besked om arrangementer til efter, de er afholdt, når der alene er tale om udgifter til kaffe/kage/vand og vingaver til oplægsholderen. Udgifter der dækkes Alle udgifter til lokalforeningernes aktiviteter afholdes af Danmarks Lungeforening. Det betyder, at I får jeres udgifter til transport, annoncering, frimærker osv. dækket af den pulje, der er afsat i budgettet. Som hovedregel må hvert lokalarrangement ikke koste mere end kr. inkl. annoncering. Annoncer er relativt dyre, så vi opfordrer til at sende en pressemeddelelse, læs mere i kommunikationshåndbogen. I kan få dækket transportudgifter til aktiviteter, hvor I deltager på vegne af Danmarks Lungeforening eller hvis I skal ud og hænge plakater op med reklame for et arrangement på biblioteker o.lign. I kan få dækket udgifter til telefon, kontorartikler, frimærker mv. der vedrører lokalarbejdet, hvis I sender de originale bilag, f.eks. bonner og udskrift af telefonopgørelser over samtaler til Anette. Vi har undersøgt, om det kan ske på en anden måde, men revisionen kræver bilag, og denne løsning er den letteste også rent skattemæssigt. Danmarks Lungeforening dækker transportudgifter til Danmarks Lungeforenings årsmøde samt til aktiviteter, hvor I har aftalt med foreningens direktør, at I skal deltage. Danmarks Lungeforening dækker desuden transportudgifter for lokalforeningsformænd til lokalformandsseminar og det årlige møde mellem lokalforeningsformænd, Danmarks Lungeforenings formand og sekretariatet. Retningslinjerne for at honorere oplægsholdere er to flasker rødvin. Andre former for honorar aftales nærmere med hovedkontoret. I nogle tilfælde kan oplægsholderen få refunderet sine transportudgifter. For at få godtgjort transportudgifter og modtage honorar skal bogholderiet have vedkommendes navn, adresse, cpr-nummer, registrerings- og kontonummer oplyst. Regnskab Hovedkontoret står ligeledes for at føre regnskab over alle lokalforeningers udgifter. Derfor er det vigtigt, at I efter alle afholdte arrangementer sender regnskab med originale regninger og andre relevante bilag til Annette sammen med et udgiftsbilag. Skabelonen for udgiftsbilag ligger i Værktøjskassen på hjemmesiden og på det udleverede USB-stik og I kan få tilsendt frankerede kuverter fra hovedkontoret. Et regnskab skal som minimum indeholde oplysninger om:

3 - arrangementets art - dato for arrangementet - relevante bilag, herunder originale regninger - registrerings- og kontonummer hvortil pengene skal overføres. Andre oplysninger, som hovedkontoret er glad for at modtage, er: - antal deltagere - navn på oplægsholder (til inspiration for lignende arrangementer fx i andre lokalforeninger) I forbindelse med møderne mellem lokalformænd og sekretariatet udleverer sekretariatet en statusopgørelse over lokalforeningernes afholdte udgifter. Endelig modtager foreningen hvert år et større eller mindre beløb i arv. Foreningen er meget taknemmelig for enhver arv, der tilfalder os. Princippet for arv til lokalforeningerne er, at en arv tiltænkt en lokalforening selvfølgelig også skal anvendes af lokalforeningen. Lokalforeningen beslutter selv, hvordan de vil bruge pengene i overensstemmelse med giverens ønsker og orienterer Annette om det. 1.2 Netværksgrupper Der gælder visse principper for netværksgruppernes økonomi. Hvert år afsætter foreningen et særskilt beløb i budgettet til netværksgruppernes arbejde. Budgettet er sat til kr. pr. lokale netværksgruppe pr. år. I kan få dækket udgifter til telefon, kontorartikler, frimærker mv., hvis Annette Herlin på hovedkontoret modtager originale bilag, f.eks. bonner og udskrift af telefonopgørelser over samtaler, der vedr. lokalarbejdet. Vi har undersøgt, om det kan ske på en anden måde, men revisionen kræver bilag, og denne løsning er den letteste også rent skattemæssigt. Regnskab Hovedkontoret står ligeledes for at føre regnskab over alle netværksgruppers udgifter. Derfor er det vigtigt, at I efter ethvert afholdt arrangement sender regnskab med originale regninger og andre relevante bilag til Annette sammen med et udgiftsbilag. Skabelonen for udgiftsbilag ligger i Værktøjskassen på hjemmesiden og på det udleverede USB-stik og I kan få tilsendt frankerede kuverter fra hovedkontoret. Et regnskab skal som minimum indeholde oplysninger om: - arrangementets art - dato for arrangementet - relevante bilag herunder originale regninger - registrerings- og kontonummer hvortil pengene skal overføres. Andre oplysninger, som hovedkontoret er glad for at modtage, er: - antal deltagere

4 - navn på oplægsholder (til inspiration for lignende arrangementer fx i andre lokalforeninger) Danmarks Lungeforening dækker ikke transportudgifter for netværkstovholdere til årsmødet. 1.3 Støtteformer Danmarks Lungeforening arbejder med følgende støtteformer: Gaver og bidrag uden tilknyttede betingelser Danmarks Lungeforening kan modtage kontante pengebeløb eller varer og tjenesteydelser. Donationer gives ofte uden begrænsninger eller i forventning om, at giveren kun i ringe grad synliggøres eller har gavn af donationen. Hvis der forventes særlig anerkendelse, skal det på forhånd aftales og nedfældes i samarbejdsaftalen. Sponsorater Et sponsorat er en formaliseret aftale, hvor begge parter forpligter sig i et gensidigt fordelagtigt samarbejde. Det er afgørende, at aftalen indebærer en væsentlig økonomisk fordel for Danmarks Lungeforening. Vilkårene for sponsoratet nedfældes i aftalen, som underskrives af en person, der er bemyndiget til at forpligte Danmarks Lungeforening i henhold til vedtægter og procedurer. Aftalen bør som minimum indeholde bestemmelser om: Hver af parternes forpligtelser Vilkår for brug af foreningens navn og logo Sponsoratets størrelse, herunder omfanget af varer eller tjenesteydelser Detaljer om økonomiske fordele for Danmarks Lungeforening og eventuelle forpligtelser, som Danmarks Lungeforening påtager sig til gengæld Hvordan Danmarks Lungeforening anerkender støtten Aktiviteter og godkendelsesprocedure for PR, reklame- og salgskampagner, hvis sponsoratet omfatter markedsføring i medierne Opsigelsesvilkår Den sponsorerende organisation kan ikke medtage associerede selskaber og/eller datterselskaber i aftalen, medmindre de overholder de almindelige retningslinjer, der er indeholdt i dette dokument. Anerkendelse Anerkendelse foreligger, når Danmarks Lungeforenings navn eller logo er nært forbundet med samarbejdspartnerens navn, produkt eller tjenesteydelse. Aftalen skal som minimum indeholde samme bestemmelser som ovenfor under sponsorat og skal underskrives af en person, der er bemyndiget til at forpligte Danmarks Lungeforening i henhold til vedtægter og procedurer.

5 I tilfælde hvor Danmarks Lungeforening tillader brug af foreningens logo på et produkt, gælder følgende: Alle anbefalinger, der tilskrives Danmarks Lungeforening, skal være aftalt med Danmarks Lungeforening og være i overensstemmelse med foreningens sundhedsfaglige politik. Danmarks Lungeforenings logo må ikke benyttes isoleret til anerkendelse af samarbejdspartnerens produkter eller tjenesteydelser, men bruges i forbindelse med aktiviteter, der har et bredere sigte i form af forskning, rådgivning eller oplysning indenfor kroniske lungesygdomme. Testamenteringer til Danmarks Lungeforening Flere medlemmer og andre, der gerne vil støtte lungesagen, vælger at skrive Danmarks Lungeforening ind i deres testamente. Hvis lokalforeningen støder på nogen, der ønsker at testamentere et beløb til Danmarks Lungeforening, også gerne lokalforeningen specifikt, hjælper vores advokat gerne med at skrive testamentet selvfølgelig helt gratis. Det giver ro at vide, at sagerne er bragt i orden, og det er en lettelse for de efterladte i en tung situation. Et testamente til Danmarks Lungeforening er en vigtig håndsrækning til foreningens fortsatte arbejde. Sekretariatet formidler gerne kontakten til vores advokat. Deltagergebyr for at deltage i arrangementer Normalt er Danmarks Lungeforenings arrangementer gratis at deltage i, men I kan vælge at tage et deltagergebyr i størrelsesordenen kr. pr. person eller for kaffe/kage i samme størrelsesorden, hvis der er en særlig aktivitet, som lokalforeningerne gerne vil have penge til at lave. Rent praktisk skal I sørge for at have en ansvarlig (f.eks. udpege en kasserer i lokalbestyrelsen), som redegør for indtægter og udgifter for hvert arrangement, og som sørger for at sende det sammen med bilag til Annette. Er der tale om større beløb (over 1000 kr.) skal lokalforeningen indsætte beløbet på Danmarks Lungeforenings konto reg.nr. 3001, konto nr , hvorefter beløbet bliver reserveret til lokalforeningen. Eksempel på et regnskab for et arrangement: Indtægter Deltagerpris 40 kr. Antal deltagere 30 personer Indtægt i alt (30 x 40) = 1200 kr. Udgifter Vin til oplægsholder (to flasker à 80 kr.) 160 kr. Kaffe/kage à 20 kr. pr. pers. (20 x 30) 600 kr. Udgifter i alt = 760 kr.

6 Arrangementets overskud= kr. = 440 kr. Lokalforeningen ønsker at bruge disse penge til næste arrangement. Åbenhed Danmarks Lungeforening oplyser på forespørgsler fra offentligheden og i sin årsberetning, hvilke virksomheder der har støttet foreningen. I forhold til medicinalvirksomheder betyder det konkret: At Danmarks Lungeforening, herunder lokalforeningerne, ikke kan reklamere for produkter eller devices fra en bestemt medicinalvirksomhed. Lokalforeningerne må f.eks. ikke stille sig op og vise, hvordan man bruger en bestemt inhalationsdevice på stande eller til lokale arrangementer. At vi ikke kan holde lokale arrangementer i medicinalvirksomhedernes lokaler. At vi som forening ikke kan være fortalere for en bestemt medicinalvirksomhed frem for en anden vi er meget opmærksomme på, at der ikke opstår interessekonflikter, så vi forfordeler nogen frem for andre. Der kan være visse tilfælde, hvor det kan være berettiget kun at invitere en medicinalvirksomhed til f.eks. et oplæg, som f.eks. et iltfirma, da der netop på iltområdet er en klar opdeling i landet, hvor firmaerne opererer. 1.4 Sponsormuligheder Vi vil gerne være endnu bedre til at tiltrække eksterne midler fra fonde, sponsorater og testamenter til vores arbejde, og vi håber, at lokalforeningerne vil hjælpe os. De eksterne midler gør en stor forskel, da de øger mulighederne for at lave flere aktiviteter. Lokalforeningerne kan hjælpe med at få flere eksterne midler enten til lungesagen generelt eller til specifikke lokale arrangementer og aktiviteter. I kan i princippet søge om sponsorater til alt mellem himmel og jord. De fleste vil gerne vide, hvad pengene går til, så det kan være en god idé på forhånd at definere, hvad et sponsorat skal gå til. Det kan f.eks. være: pengebeløb f.eks. til annoncer, bannere, pjecer, foredragsholdere, en udflugt for medlemmer, porto og aktiviteter brug af virksomhedens faciliteter f.eks. lokaler, frankeringsmaskine, kopimaskine mv. ting f.eks. til en tombola eller lotteri, hvor overskuddet går til en aktivitet eller lungesagen mad og drikke som kaffe, kage, øl/vand, brød til møder og arrangementer. overskuddet for andres arrangementer går til Danmarks Lungeforening Principper for lokale sponsorater

7 I skal altid orientere sekretariatet om sponsorater for at sikre, at det sker i overensstemmelse med foreningens værdier og strategier. Bestyrelsen skal godkende ethvert samarbejde med virksomheder I kan søge om sponsorater op til kr. Ved større beløb sker det i dialog med sekretariatet I skal selv stå for evt. modydelser Sponsorer skal være mindre, lokale virksomheder eller fonde. Ved landsdækkende virksomheder skal det ske i dialog med sekretariatet 1.5 Tilbagebetaling af bevillinger og 18-tilskud Bevillinger Såfremt I som lokalforening eller netværksgruppe af forskellige årsager som fx opløsning, ikke har fået brugt den bevilling som I er blevet tildelt af hovedkontoret skal beløbet returneres til hovedkontoret. 18-tilskud I forhold til tilbagebetaling af ubrugte 18-tilskud er proceduren normalt, at ubrugte 18-tilskud skal tilbagebetales til 18-puljen. Det er dog forskelligt i de enkelte kommuner, hvilken procedure der her gør sig gældende. Det er derfor vigtigt, at I sørger for at være i dialog med jeres pågældende kommune, om denne procedure. Da jeg stoppede som sygeplejelærer, ønskede jeg at lave frivilligt arbejde inden for mit fag. Jeg er meget optaget af rehabilitering, og på kommunens sundhedscenters rehabiliteringshold fortæller jeg om foreningens arbejde. På den baggrund har vi fået startet flere selvkørende netværksgrupper, Mette Thyssen, lokalformand Trekantsområdet

Kassererens ansvar og opgaver Kassereren har det daglige ansvar for foreningens økonomi. Det vil sige at kassereren skal:

Kassererens ansvar og opgaver Kassereren har det daglige ansvar for foreningens økonomi. Det vil sige at kassereren skal: FORENINGENS ØKONOMI Vejledning for kasserer Kassererens ansvar og opgaver Kassereren har det daglige ansvar for foreningens økonomi. Det vil sige at kassereren skal: 1. Varetage daglig bogføring Det skal

Læs mere

Guidelines for hvordan patientforeninger kan samarbejde med medicinalindustrien og hjælpemiddelproducenter

Guidelines for hvordan patientforeninger kan samarbejde med medicinalindustrien og hjælpemiddelproducenter Guidelines for hvordan patientforeninger kan samarbejde med medicinalindustrien og hjælpemiddelproducenter gældende fra 1. januar 2009 Formålet med disse guidelines er at hjælpe patientforeninger med at

Læs mere

FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning

FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning Indledning Denne værktøjskasse har til formål at give gode råd til, hvordan man som frivilliggruppe skriver en ansøgning og hvilke overvejelser man skal gøre sig,

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Testamente Kræftens Bekæmpelse. Værd at vide om dit testamente

Testamente Kræftens Bekæmpelse. Værd at vide om dit testamente Værd at vide om dit testamente Indhold Kære læser! Du er ikke den første, der har kontaktet Kræftens Bekæmpelse for at høre, hvordan man opretter et testamente. Vi har mange års erfaring i at behandle

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser Pjece til forældre om at være i dagtilbudsbestyrelser Kære forælder Velkommen til arbejdet som bestyrelsesrepræsentant i dit barns dagtilbud. Det er min overbevisning, at ansvar og inddragelse giver de

Læs mere

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne Fra ide til færdigt projekt Guide til projektudvikling i landdistrikterne Projektudvikling Denne guide er en hjælp til projektudvikling. Hæftet hjælper dig med at komme godt fra start og helt i mål. Ved

Læs mere

Hjælp demente og deres pårørende Støt Alzheimerforeningen Bliv medlem

Hjælp demente og deres pårørende Støt Alzheimerforeningen Bliv medlem 1 Anden del (B): Indsamlingsetiske Retningslinier Alzheimerforeningens implementering af ISOBRO's indsamlingsetiske retningslinier (godkendt af bestyrelsen 26. november 2008 og revurderet af forretningsudvalget

Læs mere

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand.

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand. Vejledning fra Advokatsamfundet Når det ikke længere er så yndigt af følges ad Ud over det rent menneskelige er en skilsmisse forbundet med en masse praktiske problemer. Denne vejledning forsøger at løse

Læs mere

RETNINGSLINJER: PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION FORMATER

RETNINGSLINJER: PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION FORMATER DIPD RETNINGSLINJER: 1 2 3 PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION DIPD FORMATER REVIDERET VERSION NOVEMBER 2013 GYLDIGHED Disse retningslinjer er gældende fra og med 1. juli 2013. Retningslinjerne

Læs mere

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner MDI Enghavevej 31, 1 1674 København V Tlf. 3324 8100 info@mdi.dk www.mdi.dk Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner Okt. 2013 Forord

Læs mere

Guide til det gode samarbejde mellem brugerorganisation og instruktør

Guide til det gode samarbejde mellem brugerorganisation og instruktør Guide til det gode samarbejde mellem brugerorganisation og instruktør Når brugerorganisationen indgår samarbejde med frivillige instruktører, kan der være udfordringer, som både brugerorganisation og instruktør

Læs mere

Første del (A): Indsamlingsetiske Retningslinier for medlemmer af Indsamlingsorganisationernes Brancheorganisation (ISOBRO)

Første del (A): Indsamlingsetiske Retningslinier for medlemmer af Indsamlingsorganisationernes Brancheorganisation (ISOBRO) Første del (A): Indsamlingsetiske Retningslinier for medlemmer af Indsamlingsorganisationernes Brancheorganisation (ISOBRO) De Indsamlingsetiske Retningslinier består af 2 dele jævnfør stiftelsesdokumentet

Læs mere

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER Udgivet af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.: 3392 3370 Fax: 3391 3388 E-mail:

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Med barnet i centrum. Når vi skal skilles

Med barnet i centrum. Når vi skal skilles Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Når vi skal skilles Pjece om skilsmisse og separation

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

Vejledning om anvendelse af betalingskort i staten

Vejledning om anvendelse af betalingskort i staten Økonomistyrelsen Indholdsfortegnelse Vejledning om anvendelse af betalingskort i staten Formål... 1 1. Anvendelsesområde... 2 2. Firmahæftelse og privathæftelse... 2 3. Udstedelse af betalingskort... 3

Læs mere

Værgevejledning. - en orientering for værger

Værgevejledning. - en orientering for værger Værgevejledning - en orientering for værger Civilstyrelsen Februar 2009 VÆRGEVEJLEDNING - en orientering for værger Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Umyndige, værgemål, værger og værgemålstilsyn

Læs mere

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor - En informationsmappe for lektiehjælpere ved Dansk Flygtningehjælp Lektiehjælpen er etableret i samarbejde med Brug for alle unge - en kampagne ved Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted.

Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted. 1 Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted. Formålet med godkendelsesordningen er overordnet at sikre, at det private opholdssted lever op til gældende regler

Læs mere

Indholdsfortegnelse. side 1

Indholdsfortegnelse. side 1 GUIDEN Indholdsfortegnelse Du mangler et sted 2 Vær opsøgende 2 Du har fundet et sted 3 Projektets omfang 3 Kontakt med ejeren 3 Første møde 3 Rammerne omkring selve mødet 3 Projektbeskrivelse 3 Økonomien

Læs mere

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Startsæt Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Udbudsmateriale Servicestyrelsen 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2. Udbudsbetingelser... 4 2.1. Den ordregivende myndighed...

Læs mere