Følgende sager behandles på mødet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Følgende sager behandles på mødet"

Transkript

1 Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Revisionsberetninger Budget 2008: Budgetrevision 3 5 Økonomisk orientering september Konvertering af drift til anlæg 16 Forslag til mødeplan for Spørgeskema fra Velfærdsministeriet om Nærdemokrati 20 Afskaffelse af pligtig afgangsalder 22 Effektivisering af dagsordensproduktionen 23 Kommissorium for Helhedsplan Økonomisk vurdering af udgiften til søskendetilskud til fritidsklub- og SFO2 børn 28 Dommerkomité - plejeboligbyggeri 30 Frigivelse af midler fra forebyggelsespuljen behandling af beskæftigelsesplan 2009 inklusiv høringssvar fra det Lokale Beskæftigelsesråd 34 Smedehullet - grønt område ved den nye sognegård 36 Renovering af parkeringsplads på Tjørnevej 39 Godkendelse af regulativændring og ordensregler for genbrugspladsen 42 Bolig- biografprojekt - dispensation fra krav om helårsbolig 44 Bilagsoversigt 46 Fraværende Uffe Thorndahl (up), Michael Medom Hansen (V) Bemærkninger til dagsorden

2 Økonomiudvalget Punkt: 169 Acadre sagsnr.: Journalnr.: Sagsforløb: ØU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Birgitte Andersen Meddelelser Økonomiudvalget Torsdag den Side 2

3 Økonomiudvalget Punkt: 170 Acadre sagsnr.: 08/4191 Journalnr.: P27 Sagsforløb: ØU - KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Annette Spliid Revisionsberetninger 2007 Resume Ernst & Young har afgivet revisionsberetning for årsregnskabet 2007 samt revisionsberetning for det sociale område for årsregnskabet Revisionen kan forsyne årsregnskabet for Hørsholm Kommune med en påtegning uden forbehold. Forslag Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen at årsregnskab 2007 for Hørsholm Kommune endeligt godkendes, herunder tager revisionsberetningerne for 2007 til efterretning. Sagsfremstilling Ved revisionen af kommunens regnskab efterprøver kommunens revision Ernst & Young, om regnskabet er rigtigt og om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, Kommunalbestyrelsens øvrige beslutninger, love og andre foreskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Endvidere vurderer Ernst & Young, om udførelsen af Kommunalbestyrelsens og udvalgenes beslutninger og den øvrige forvaltning af kommunens anliggender er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde. Ernst & Young har revideret årsregnskabet 2007 for Hørsholm Kommune. I den forbindelse har revisionen udarbejdet revisionsberetning vedrørende årsregnskabet 2007 ("hovedberetning") og revisionsberetning af det sociale område vedrørende årsregnskabet 2007 ("socialberetning"). Årsregnskabet 2007 kan forsynes med en påtegning uden forbehold. HOVEDBERETNING Revisionen har udover anbefalinger som er drøftet med administrationen, afgivet 3 bemærkninger som omhandler følgende: Anlægsregnskaber. Administrationen forventer dette på plads ultimo 2008 Omkostningsregnskabet. Administrationen har berigtiget dette i 2008 Økonomisk friplads. Dette forhold er ophørt i 2008 Økonomiudvalget Torsdag den Side 3

4 Det er revisionens opfattelse, at kommunens forretningsgange m.h.t. regnskabsaflæggelse fungerer tilfredsstillende samt regnskabsmaterialet lever op til revisionens forventninger. Administrationens opfølgning Administrationen følger op og indarbejder revisionens anbefalinger. SOCIALBERETNING Ernst & Young har revideret årsregnskab 2007 for Hørsholm Kommune. I den forbindelse har revisionen udarbejdet revisionsberetning om revision af det sociale område vedrørende årsregnskabet På baggrund af de samlede resultater af revisionen for 2007 er det revisionens vurdering, at sagsbehandlingen og den daglige administration af områder med statsrefusion i Hørsholm Kommune som helhed har været varetaget på en hensigtsmæssig og betryggende måde i regnskabsåret Det er revisionens vurdering, at kommunen lever op til lovgivningens og ministeriernes bestemmelser og vejledninger. Dog er der konstateret fejl på enkelte områder, men disse fejl er med hensyn til omfang og indhold på de fleste områder af en ikke væsentlig karakter. Det er revisionens opfattelse, at der generelt er et rimeligt fejlniveau for 2007 under hensyntagen til den anvendte stikprøveudvælgelse samt områdernes kompleksitet. Revisionen af personsager planlægges og gennemføres ud fra revisors faglige vurdering af væsentlighed og risiko, herunder valg af særlige områder, hvor sagsbehandlingen erfaringsmæssigt viser, at mulighederne for fejl er større. Resultaterne af revisionsgennemgangen har ikke givet anledning til revisionsbemærkninger, som Kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse om. Revisionen har afgivet anbefalinger, som er drøftet med administrationen. Administrationens opfølgning Administrationen foreslår, at Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget anbefaler Økonomiudvalget at indstille til Kommunalbestyrelsen at tage revisionsberetningen til efterretning. Administrationen indarbejder revisionens anbefalinger og indgåede aftaler respekteres ligesom tidligere som et bidrag til, at tilbagevendende problemer kan løses og nye forebygges. Bilag - Underskrevet borgmesterbrev - Revisionsberetning Socialberetning 2007 Beslutning Økonomiudvalget den Årsregnskab 2007 godkendt, idet revisionsberetningerne blev taget til efterretning. Økonomiudvalget Torsdag den Side 4

5 Økonomiudvalget Punkt: 171 Acadre sagsnr.: 08/13976 Journalnr.: Ø09 Sagsforløb: ØU - KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Lars Henrichsen Budget 2008: Budgetrevision 3 Resume Budgetrevision 3 forelægges til godkendelse i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Samlet set indstilles det, at budgettet i 2008 reduceres med 4,4 mio. kr. Reduktionen på 4,4 mio. kr. består af en udskydelse af anlæg fra 2008 til 2009 på 12,7 mio. kr., samt en merbevilling på 8,3 mio. kr. (se tabel 1). Merbevillingen på 8,3 mio. kr. (se tabel 2) består af en forøgelse af det brugerfinansierede område med 1,3 mio. kr., det skattefinansierede driftsbudget forøges med 13,6 mio. kr. Anlægsbudgettet opjusteres med 1,5 mio. kr. På Økonomiudvalgets områder der ikke vedrører drift (renter, lån, skat, finansforskydninger), reguleres med en merindtægt på i alt 8,1 mio. kr. Derudover giver budgetrevisionen anledning til en række udgiftsneutrale omplaceringer mellem udvalg og/eller politikområder. Forslag Administrationen foreslår Økonomiudvalget at indstille til Kommunalbestyrelsen, at mindreudgifterne/merindtægterne i 2008 på 4,4 mio. kr. tilføres kommunens kassebeholdning at de udgiftsneutrale omplaceringer godkendes at budgeteffekterne i årene tages til efterretning. Disse budgeteffekter indgår i materialet til 2. behandlingen af budgettet som tekniske korrektioner at målopfølgningen tages til efterretning Sagsfremstilling Som led i kommunens økonomiske politik forelægger administrationen budgetrevision 3. Administrationen gennemfører 3 budgetrevisioner i løbet af Alle 3 budgetrevisioner behandles i Kommunalbestyrelsen i henholdsvis februar, juni og september måned. Formålet med budgetrevisionerne er bl.a. at tilpasse budgettet bevillingsmæssigt eller at tilpasse aktivitetsniveauet i forhold til ændringer i forbruget eller lovgivning. Herudover indeholder budgetrevision 3 en opgørelse over tekniske korrektioner til budgetoplægget Økonomiudvalget Torsdag den Side 5

6 Administrationen har gennemgået forbruget i 2008 opgjort ultimo juni måned med henblik på at konkretisere allerede kendte afvigelser og forventede afvigelser mellem budget 2008 og forbruget. Disse afvigelser er nærmere gennemgået i bilag 1. Administrationen vurderer, at der samlet set i 2008 er en budgetteknisk forbedring af kassebeholdningen med 4,4 mio. kr. Tabel 1 viser en forøgelse af kassebeholdningen på 4,4 mio. kr. opdelt på udvalg, samt merudgifter, udgiftsneutrale omplaceringer og udskydelse af anlæg. Udgiftsneutrale omplaceringer er af mere teknisk karakter mellem de forskellige udvalg og er for kommunen samlet set udgiftsneutral. En række anlægsprojekter vil ikke blive udført i Administrationen har peget disse ud og flyttet bevillingen af disse projekter til Tabel 1. Budget Budgetrevision 3: Oversigt over samlet mindreforbrug Hele kr., (-) for mindreforbrug Merudgifter Udgiftsneutrale omplaceringer Udskydelse af anlæg I alt TMU - skat TMU - bruger BSU SSU Beredskab KFU BEU ØU I alt Merudgifterne fra tabel 1 kolonne 1 er i tabel 2 yderligere opdelt efter udgifts/indtægtstype. Nedenfor er beskrevet enkelte væsentlige reguleringer på de enkelte udvalg. Samtlige reguleringer er uddybet i bilag 1. Tabel 2. Budget Budgetrevision 3: Fordeling af mindreudgifter / merindtægter Hele kr., (-) for mindreforbrug Drift Anlæg Renter Indtægter Afdrag på lån Uden bevillingsmæssig funktion Udligningsordninger TMU - skat TMU - bruger BSU SSU KFU I alt Økonomiudvalget Torsdag den Side 6

7 BEU ØU I alt Af de 14,9 mio. kr. merudgifter på driftsområdet i tabel 2 er de 12,2 mio. kr. serviceudgifter. På Teknik- og Miljøudvalgets skattefinansierede område er varmeplanen udskudt fra 2008 til 2009, besparelse i 2008 på 0,3 mio. kr. Der spares 0,4 mio. kr. på anlægsudgifter på stinet/spor i landskabet. På Teknik- og Miljøudvalgets brugerfinansierede område skyldes merudgiften fortrinsvis renovationsområdet pga. øgede udgifter til tømning af glas- og papircontainere (0,6 mio. kr.), flere tilmeldinger til dagrenovation (0,4 mio. kr.), samt ændring af procedure i forbindelse med opkrævning af renovationsindtægterne (0,5 mio. kr. flyttes fra 2008 til 2009). På Børne- og Skoleudvalgets område har der været en merindskrivning af børneinstitutionsbørn i de to første kvartaler af 2008 (1,3 mio. kr.), regulering af indtægter fra udenbys børn pga. lukning for optagelse af børn fra andre kommuner i kommunens daginstitutioner (3,5 mio. kr.), samt stigning i udgiften til specialundervisning (1,5 mio. kr.) På Social- og Sundhedsudvalgets område reguleres for dyr enkeltsag vedr. boligskift for handicappet barn (1,9 mio. kr.), overførsel af puljemidler (1,9 mio. kr.), samt stigning i udgifter til kørsel af borgere til og fra aktivitetscenter (0,5 mio. kr.). På Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets område kan merudgifterne fortrinsvis henføres til kommunens introduktionsprogrammer (1,2 mio. kr.). Merudgifterne skyldes primært lovændringer samt et fald i forventet resultattilskud som følge af kursisters beståelse af prøver. Økonomiudvalgets område: På driftssiden vedrører de 1,1 mio. kr. en stigning i udgiften til tinglysning af lån til ejendomsskatter, på grund af en stigning i antallet af ansøgninger. For køb og salg af jord og ejendomme er der en nettomindreindtægt på 1,9 mio. kr. Heraf vedrører 6,5 mio. kr. nedsat indtægtsskøn som følge af den aktuelle markedssituation og -4,5 mio. kr. den forventede indtægt på salg af havneareal. Der forventes en nettomerindtægt på renter af bankindskud, aktier og obligationer, på 3,3 mio. kr. Prognosen er udarbejdet på baggrund af årets hidtidige renteindtægter. Låneoptaget er korrigeret, dels som følge af den forøgede aktivitet i lån til udskudte ejendomsskatter (3,9 mio. kr.), dels som følge af, at der ikke skal fradrages 1 mio. kr. i Økonomiudvalget Torsdag den Side 7

8 lånerammen for husleje på Løvehuset og Breeltegård, som først antaget. Se endvidere sidste "bulletpoint". Udgifter til renter og afdrag på lån er korrigeret, dels i forhold til ændringerne i det forventede låneoptag, dels i forhold til det lån, der er overtaget ved gældssaneringen i HRT. Lånet, som kommunen overtog, var et stående lån, der forfaldt i 2011 med hele restgælden på 1,7 mio. euro eller ca. 13 mio. kr. Lånet er i henhold til reglerne for kommuners låntagning omlagt til et lån med afdrag, der udløber i Selve lånet fremgår ikke af oversigten i bilag 1, da det nye lån udelukkende giver en forøgelse af kommunens gæld og derfor kun fremgår af status. Der er opstået et kurstab i forbindelse med overtagelse af lån fra HRT på 0,4 mio. kr. I forbindelse med udmeldingen af lov og cirkulæreprogrammet (DUT-midlerne) for budget er der sket en regulering af 2008-midlerne. For Hørsholm kommune betyder det en yderligere tilførsel af midler på 3,2 mio. kr. Efter en behovsvurdering er der på de forskellige udvalg udmøntet 3,0 mio. kr. Netto betyder reguleringen en styrkelse af kassebeholdningen på 0,3 mio. kr. Vi skal deponere i alt 5,2 mio. kr., fordi vi lejer daginstitutionerne Breeltegård og Løvehuset svarende til værdien af det lejede. Beløbet fremgår ikke af bilag 1, da det kun påvirker status, men deponeringen viser sig som en reduktion af den gennemsnitlige kassebeholdning. Tekniske korrektioner til 2. behandling af budgetoplæg Administrationen har vurderet i hvilket omfang budgetkorrektionerne i 2008 har virkning i 2009 og frem. Tabel 3 illustrerer de tekniske korrektioner til budget fordelt på udvalg. Tabel 3. Budget Budgetrevision 2: Tekniske korrektioner til Hele kr., (-) for mindreforbrug I alt TMU - skat TMU - bruger BSU SSU Beredskab KFU BEU ØU I alt Økonomiudvalget Torsdag den Side 8

9 Af de 22,1 mio. kr. i 2009 vedrører de 12,7 mio. kr. overførte anlæg fra 2008, således at de reelle merudgifter udgør 9,4 mio. kr. Der henvises til bilagene for en nærmere gennemgang af de tekniske korrektioner. De tekniske korrektioner for 2009 til 2012 vil indgå i materialet til 2. behandlingen af budgettet. Målopfølgning på de politiske mål 2008 Administrationen har fulgt op på de politiske mål for 2008, som Kommunalbestyrelsen har fastlagt ved vedtagelsen af budgettet. Administrationen udarbejder den endelige målopfølgning i forbindelse med regnskabsaflæggelsen. Målopfølgningen fremgår af bilag 2. Økonomi/personale Tillægsbevilling Drift, anlæg mv Politikområde 11 Politikområde 12 - skat Politikområde 12 - bruger Politikområde 13 Drift Anlæg Drift Drift Drift Anlæg Politikområde 30 Drift Politikområde 31 Drift Anlæg Politikområde 33 Drift Politikområde 34 Drift Anlæg Politikområde 41 Drift Politikområde 42 Drift Politikområde 50 Drift Politikområde 60 Drift Anlæg Politikområde 61 Drift Politikområde 62 Drift Økonomiudvalget Torsdag den Side 9

10 Politikområde 63 Drift Anlæg Politikområde 70 Drift Politikområde 80 Drift Politikområde 81 Anlæg Renter, indtægter Politikområde 82 Renter, udgifter Afdrag på lån Uden bevillingsmæssig funktion Udligningsordninger Drift Anlæg Renter, indtægter Renter, udgifter I alt Afdrag på lån Uden bevillingsmæssig funktion Udligningsordninger I alt Sagens tidligere behandling Budgetrevision 1 blev behandlet på Økonomiudvalgsmøde den 31. januar 2008 Budgetrevision 2 blev behandlet på Økonomiudvalgsmøde den 24. juni 2008 Budgetrevision 3 har været i fagudvalgene, som har godkendt budgetrevisionen på følgende møder Social- og Sundhedsudvalget den 25. august 2008 Børne- og Skoleudvalget den 26. august 2008 Kultur- og Fritidsudvalget den 27. august 2008 Teknik- og Miljøudvalget den 27. august 2008 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget den 28. august 2008 Bilag - Bilag 1: Budgetreguleringer - Bilag 2: Målopfølgning Beslutning Økonomiudvalget den Godkendt. Økonomiudvalget Torsdag den Side 10

11 Økonomiudvalget Punkt: 172 Acadre sagsnr.: 08/8381 Journalnr.: P07 Sagsforløb: ØU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Lars Henrichsen Økonomisk orientering september 2008 Resume Økonomisk Orientering illustrerer det samlede forbrug af udvalgenes drifts- og anlægsmidler i 2008 opgjort ultimo august Status for forbruget til og med august 2008 viser på de overordnede tal, et merforbrug på 22,0 mio. kr. i forhold til det periodiserede budget. Forslag Administrationen anbefaler, at Økonomiudvalget tager sagen til efterretning. Sagsfremstilling Sagens fakta Forbruget af skattefinansierede driftsudgifter er i alt 712,1 mio. kr. opgjort ultimo august Ud af et helårsbudget på 1.119,7 mio. kr. svarer dette til en forbrugsprocent på 63,6 jf. tabel 1. Forbruget af serviceudgifter er i alt 654,2 mio. kr. opgjort ultimo august Ud af et helårsbudget på 1.023,4 mio. kr. svarer dette til en forbrugsprocent på 63,9. Forbruget af anlægsmidler (ekskl. indtægter fra salg af jord og ejendomme) er i alt 18,5 mio. kr. opgjort ultimo august Ud af et helårsbudget på 84,3 mio. kr. (inkl. overførsler fra 2007 til 2008) svarer dette til en forbrugsprocent på 21,9 Der er et restbudget på i alt 65,8 mio. kr. Tabel 1 viser, at den samlede forbrugsprocent ultimo august 2008 er 63,6 pct. Forbrugsprocenten for de enkelte udvalg svinger fra et minimum på 55,9 pct. (TMU skat) til et maksimum på 68,1 pct. (BSU). Tabel 1. Nettodriftsudgifter: Forbrug ift. normeret budget - ultimo august 2008 (mio. kr.) Mindreforbrug Mindreforbrug (-) Forbrugspct. budget** Normeret Forbrug Budget * (-) i kr. af i pct. af norm. norm. budget budget TMU - skat 39,7 71,1 55,9% 47,4-7,7-16,2% TMU - bruger -30,3-10, BSU 277,4 407,3 68,1% 271,5 5,8 2,1% SSU 237,8 380,3 62,5% 253,5-15,7-6,2% Økonomiudvalget Torsdag den Side 11

12 KFU 39,2 59,2 66,2% 39,5-0,3-0,7% BEU 28,5 43,0 66,3% 28,6-0,2-0,6% ØU*** 89,5 158,9 56,3% 105,9-16,4-15,5% I alt 681, ,7 61,4% I alt, ekskl. det brugerfinansierede område 712, ,7 63,6% 746,5-34,4-4,6% Anm.: * Helårsbudget ** Normeret budget svarer til 66% af helårsbudgettet (8 ud af 12 måneder) *** Herunder Redningsberedskab I tabel 2 nedenfor opgøres forbruget i forhold til et periodiseret budget, dvs. i forhold til budgettet for 2008 fordelt månedligt efter et historisk forbrugsmønster. Det historiske forbrugsmønster er opgjort ud fra det faktiske forbrug i årene I det periodiserede budget er indbygget en forudsætning om, at udvalgene forbruger ud fra det mønster, som har været tilfældet i årene Det periodiserede budget er 690,1 mio. kr. opgjort ultimo august Det svarer til 61,6 pct. af helårsbudgettet. Forbruget er 712,1 mio. kr. Samlet set er der ultimo august 2008 et periodiseret merforbrug på 22,0 mio. kr., jf. tabel 2. Tabel 2. Nettodriftsudgifter: Forbrug ift. periodiseret budget - ultimo august 2008 (mio. kr.) Forbrug Per. budget Mindreforbrug (-) i kr. af per. budget Mindreforbrug (-) i pct. af per. budget TMU - skat 39,7 37,9 1,9 4,9% TMU - bruger -30, BSU 277,4 267,8 9,5 3,6% SSU 237,8 224,5 13,3 5,9% KFU 39,2 37,2 2,0 5,2% BEU 28,5 27,9 0,6 2,2% ØU* 89,5 94,8-5,3-5,6% I alt 681, I alt, ekskl. det brugerfinansierede område 712,1 690,1 22,0 3,2% Anm.: * Herunder Redningsberedskab På Teknik- og Miljøudvalgets skattefinansierede område er der et periodiseret merforbrug på 1,9 mio. kr. På Børne- og Skoleudvalgets område er der et periodiseret merforbrug på 9,5 mio. kr. I BOF 3 vil der blive søgt tillægsbevillinger for i alt 7,8 mio. kr. til bl.a. dækning af merindskrivning i de første to kvartaler af 2008, regulering af mellemkommunale betalinger da der er sket et fald på 49 udenbys børn som følge af lukning for tilgang, samt tilførsel af midler til Børn og unge området, som følge af øget pres på specialundervisningsområdet. På Social- og Sundhedsudvalgets område er der et periodiseret merforbrug på 13,3 mio. kr. Merforbruget vedrører fortrinsvis Sundhed, ældre, og er et resultat af forøgede udgifter til Økonomiudvalget Torsdag den Side 12

13 vikarer som følge af vakante stillinger og sygdom. Ved BOF 3 vil der blive søgt om 7,9 mio. kr., med delvis finansiering via udgiftsprespuljen på pol. omr. 80. På Kultur- og Fritidsområdet er der et periodiseret merforbrug på 2,0 mio. kr. Merforbruget ligger fortrinsvis på Idrætsparken. Ved BOF 3 vil der blive søgt om 0,5 mio. kr. På Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget er der et periodiseret merforbrug på 0,6 mio. kr. På Økonomiudvalgets område er der et periodiseret mindreforbrug på 5,3 mio. kr. Der forventes et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. på fastholdelse og rekruttering af personale. På lønpuljer er der et restbudget på 7,9 mio. kr. Det vurderes på nuværende tidspunkt at de 5 mio. kr. vil blive udmøntet over resten af året. Anlæg Ud af et budget i 2008 på 84,3 mio. kr. (incl. overførsler fra 2007 til 2008) er der ultimo august 2008 bogført anlægsudgifter for 18,5 mio. kr. Ved BOF 3 vil der blive overført anlægsmidler for 12,7 mio. kr. fra 2008 til Ud af et budget i 2008 på 62,8 mio. kr. er der ultimo august 2008 bogført indtægter fra salg af jord og ejendomme på 1,6 mio. kr. Likviditet De gennemsnitlige likvide aktiver (gennemsnit af de sidste 12 måneder) er 101,3 mio. kr. opgjort ultimo august 2008 jf. graf nedenfor. Økonomiudvalget Torsdag den Side 13

14 Tabel 3 viser tillægsbevillinger i 2008 fordelt på serviceudgifter og øvrige udgifter. Tabel 3. Oversigt over tillægsbevillinger 2008 Tillægsbevillinger på serviceudgifter Øvrige tillægsbevillinger Godkendte tillægsbevillinger Daginstitutionsområdet kapacitetsændringer BSU-57/07-B Tillægsbevilling i forbindelse med folketingsvalg ØU-131/07-B Ridesporten i Hørsholm KFU-98/07-B Budgetrevision 1 ØU Breeltetrekanten ØU-136/07-B Temalokalplan - bevaringsværdige bygninger ØU Dronningedammen - ekstra belysning ØU APOP- idriftsættelse af anlæg ØU Rungsted badestrand - genskabelse af badestrand Rungsted badestrand - driftsudgifter i badesæson 2008 ØU TMU IT-afdelingens resourcer og organisering i 2008 ØU Breelteparken-perspektiver i en udbygning SSU Overførsler fra 2007 til 2008 ØU Plejeboligbyggeri Kokkedal V. ØU Budgetrevision 2 ØU Selskabets stiftelse ØU Ekstern bistan, styregruppe rapport vedr. Idrætsparkens udvidelse ØU Foreslåede tillægsbevillinger ØU 18/ Budgetrevision 3 ØU Konvertering af anlæg til drift ØU Smedehullet - grønt område ved den nye sognegård ØU Tillægsbevillinger i alt (inkl. Foreslåede) Tillægsbevillinger ekskl. Overførsler Økonomiudvalget Torsdag den Side 14

15 Beslutning Økonomiudvalget den Taget til efterretning, idet direktionen fortsat administrerer forbrug af overførte midler jf. de vedtagne retningslinier herom, ligesom direktionen vil orientere Økonomiudvalget, hvis budget 2008 ikke kan overholdes. Økonomiudvalget Torsdag den Side 15

16 Økonomiudvalget Punkt: 173 Acadre sagsnr.: 08/17799 Journalnr.: Ø02 Sagsforløb: ØU - KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Marianne Caglayan Konvertering af drift til anlæg Resume Hørsholm skole har fremsendt ansøgning om at benytte overførte driftsmidler til anlægsprojekter på skolen. Det drejer sig om opsætning af solafskærmning, samt supplement til renovering af udearealer, ialt kr På Usserød skole blev der inden udmeldelsen af principper for økonomisk styring i 2008, iværksat etablering af en multibane, hvorfor der ligeledes søges om at benytte overførte driftsmidler til nævnte anlægsprojekt, ialt kr Forslag Administrationen foreslår at ØU godkender konverteringen af de overførte driftsmidler til anlæg, samt frigivelse af rådighedsbeløbet. Sagsfremstilling Administrationen har vurderet på begge skolers ansøgninger. De projekter skolerne påtænker at benytte de ansøgte midler til, er anlægsprojekter, hvorfor driftsmidlerne bør konverteres til anlæg. I forbindelse med regeringens udmelding om mulige sanktioner ved overskridelse af budget, har administrationen vurderet på de økonomiske konsekvenser på overordnet plan. Til Økonomiudvalgets møde den blev der fremlagt sag om opfølgning på gennemførelse af anlægsprojekter i I sagen fremgik, at der i 2008 ville være et mindreforbrug af anlægsmidler på i alt kr. 2,5 mio. i forhold til det vedtagne budget for bruttoanlægsudgifter. På denne baggrund vurderer administrationen, at der er råderum til konverteringerne. Økonomiudvalget Torsdag den Side 16

17 Økonomi/personale Bevillingsskema Tillægsbevilling Drift/anlæg m.v Indeværende år Politikområde: 31 Drift Beløb Overslagsår 1 Overslagsår 2 Overslagsår 3 Politikområde: 31 Anlæg I alt Anlægsbevilling: (igangsætningstilladelse) Politikområde: 31 Anlæg Politikområde: I alt Beslutning Økonomiudvalget den Godkendt. Økonomiudvalget Torsdag den Side 17

18 Økonomiudvalget Punkt: 174 Acadre sagsnr.: 08/15005 Journalnr.: A10 Sagsforløb: ØU - KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Birgitte Andersen Forslag til mødeplan for 2009 Resume Der skal fastlægges mødedatoer for møderne i de politiske udvalg for Forslag Det anbefales, at Økonomiudvalget og godkender forslaget, hvorefter det sendes til godkendelse i Kommunalbestyrelsen og i de enkelte politiske fagudvalg. Sagsfremstilling I fastlæggelsen af møderne for de politiske udvalg er søgt taget hensyn til helligdage, ferieperioder med videre. Kommunalbestyrelsens møder forslås, som hidtil, afholdt, så vidt muligt, den sidste mandag i måneden kl Det konstituerende møde for den nye Kommunalbestyrelsen forslås afholdt mandag den 7. december 2009, Økonomiudvalgets møder afholdes fortsat torsdage kl. 7.30, og der er så vidt muligt planlagt 2 møder i hver måned. Fagudvalgenes mødedage og tider fastholdes, og møderne er så vidt muligt placeret i den sidste uge af måneden. Der er indeværende mødeplan ikke fastlagt fagudvalgsmøder i december Det forslås, at disse afholdes i uge 51 ( ). Møder til 1. og 2. behandling af budgettet for 2010 er placeret: 3. september ØUs 1. behandling af budget september KBs 1. behandling af budget september ØUs 2. behandling af budget oktober KBs 2. behandling af budget 2010 Budgetkonferencerne forslås placeret således: Aprilkonferencen: fredag den 24. april Augustkonferencen: torsdag-fredag den 20. og 21. august Økonomiudvalget Torsdag den Side 18

19 Bilag - Mødeplan 2009, polistike udvalg - Kalenderoversigt 2009 Beslutning Økonomiudvalget den Godkendt, idet Økonomiudvalget ønsker augustkonferencen placeret fredag den 21/8 og lørdag den 22/8 i stedet for torsdag den 20/8 og fredag den 21/8. Økonomiudvalget Torsdag den Side 19

20 Økonomiudvalget Punkt: 175 Acadre sagsnr.: 08/16403 Journalnr.: A00 Sagsforløb: ØU - KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Elisabeth Boelskifte Spørgeskema fra Velfærdsministeriet om Nærdemokrati Resume Velfærdsministeriet har ved brev af 3. juli 2008 anmodet samtlige kommunalbestyrelser om senest den 1. september 2008 at besvare et spørgeskema om nærdemokrati efter gennemførelsen af kommunalreformen. Udkast til besvarelse jvf. ØU s beslutning af 14. august 2008 er vedlagt. Forslag Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget overfor Kommunalbestyrelsen anbefaler, at kommunen besvarer spørgeskemaet som anført. Sagsfremstilling Velfærdsministeriet har ved brev af 3. juli 2008 anmodet om samtlige kommunalbestyrelser om senest den 1. september 2008 at besvare et spørgeskema om nærdemokrati efter gennemførelsen af kommunalreformen. Undersøgelsen er en opfølgning på redegørelsen fra Tænketanken om Nærdemokrati, som blev udsendt til samtlige kommunalbestyrelser i 2005 forud for arbejdet med kommunalreformen. I Tænketankens redegørelse indgår en række spørgsmål, som ifølge redegørelsen er oplagt relevante for de nye kommunalbestyrelser, men også er tænkt som inspiration for kommunalbestyrelserne i de kommuner, som ikke indgår i en sammenlægning. Endvidere indgår en række anbefalinger i redegørelsen, hvor det centrale er, at kommunalbestyrelserne aktivt tager stilling til rammerne for det lokale demokrati. Med afsæt i redegørelsen anses spørgeskemaundersøgelsen således primært at være rettet mod sammenlægningskommunerne. Bilag - Nærdemokrati brev af 3. juli fra Velfærdsministeriet - Besvarelses udkast til ØU sept 08, incl. bilag om kommunens frivilligt socialt arbejde Økonomiudvalget Torsdag den Side 20

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 28.08.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2008: Budgetrevision 3 på Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Tirsdag 26.05.2009 kl. 15:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 18.09.2006 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 24.05.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 24.05.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 24.05.2007 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Børne- og

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 28-08-2012 07:30:00 Tirsdag 28.08.2012 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Enstrenget erhvervsservice 4 Udvikling i jobcentrets målgrupper,

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget Beslutninger fra mødet Tirsdag 30.10.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Børne- og Skoleudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 27.09.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 27.09.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget eslutninger fra mødet Torsdag 27.09.2007 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget K = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget EU = eskæftigelses og Erhvervsudvalget SU = ørne- og Skoleudvalget KFU = Kultur-

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 25. august 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Beskæftigelses - og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses - og Erhvervsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 21.06.2006 kl. 14.00 Ordinært møde Beskæftigelses - og Erhvervsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet Side

Følgende sager behandles på mødet Side Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 24.02.2011 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Tilsynssag - årsregnskab 2009 3 Sanktionslovgivningen

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 29.10.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Lukket møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget Beslutninger fra mødet Tirsdag 27.02.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Børne- og Skoleudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Dagsorden til møde i Socialudvalget

Dagsorden til møde i Socialudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Socialudvalget Mødetidspunkt 06-05-2015 17:30 Mødeafholdelse Hvide Hus, Mitchellstræde 3, 2820 Gentofte Indholdsfortegnelse Socialudvalget 06-05-2015 17:30 1 (Åben)

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget. Tirsdag 18.12.2007 kl. 15:30 Mødelokale D1. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet

Børne- og Skoleudvalget. Tirsdag 18.12.2007 kl. 15:30 Mødelokale D1. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Tirsdag 18.12.2007 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Valg til forældrebestyrelser i område Nord og Syd 2 Anvendelse

Læs mere

Ansøgning om konvertering af budgetaftalen , vedr. Hørsholm Ridehus, om til et lån

Ansøgning om konvertering af budgetaftalen , vedr. Hørsholm Ridehus, om til et lån Punkt: 2 Acadre sagsnr.: 09/14576 Journalnr.: Sagsforløb: KFU - ØU - KB - Åben sag Mødedato:.2 Sagsansvarlig enhed: Sagsbehandler: Søren Nabe-Nielsen Ansøgning om konvertering af budgetaftalen 2010-2013,

Læs mere

Økonomiudvalget. Torsdag 03.04.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Torsdag 03.04.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 03.04.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Meddelser 2 Forslag fra Venstres gruppe vedrørende Rungsted Havn A/S 3 Domkontoret sat

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Beskæftigelsesudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Beskæftigelsesudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Beskæftigelsesudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU = Kultur- og Fritidsudvalget SSU =

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget. Torsdag 28.02.2008 kl. 15:30

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget. Torsdag 28.02.2008 kl. 15:30 Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 28.02.2008 kl. 15:30 Følgende sager behandles på mødet Meddelelser 2 Budget 2009-2012 - opstart i fagudvalgene 3 Strategioplæg på Beskæftigelses- og Erhvervsområdet

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Onsdag 20.06.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget Børne-

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 18.12.2006 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 18.12.2006 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 18.12.2006 kl. 14.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget. Mandag kl. 15:00 Mødelokale D2. Referat fra fællesmøde Fællesmøde TMU og BEU. Følgende sager behandles på mødet

Teknik- og Miljøudvalget. Mandag kl. 15:00 Mødelokale D2. Referat fra fællesmøde Fællesmøde TMU og BEU. Følgende sager behandles på mødet Teknik- og Miljøudvalget Referat fra fællesmøde Fællesmøde TMU og BEU Mandag 24.08.2009 kl. 15:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Erhvervsudvikling i Hørsholm Kommune 2 Bilagsoversigt

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 24. november 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Jan R. Jakobsen,

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Onsdag 23.05.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget Børne-

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. november 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/406 Budgetopfølgningsrapport

Læs mere

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår Notat Sagsnr.: 2016/0002042 Dato: 1. november 2016 Titel: Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår 1. Indledning I bestræbelserne på at sikre god økonomistyring og en

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 26-08-2014 Tirsdag 26.08.2014 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Proces for Erhvervsstrategi 3 Revisionsberetning

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag kl Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag kl Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 28.08.2006 kl. 13.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/ " 586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/ " 5<61%#%%86<6!/ 1#/%= "< !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:%

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/  586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/  5<61%#%%86<6!/ 1#/%= < !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:% ! " #!#!## $% &#% '()*%%')%+)$#),(%-#%.( */0%!% $%10% 2+ 33333333333333333333 '( 33333333333333333333 %+ 33333333333333333333,(%-#%.( #%-%!%2 33333333333333333333 *%%' 33333333333333333333 $# 56#2%% 2%//2

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 31.10.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 31.10.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 31.10.2007 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Mandag 19.08.2013 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 2. behandling af Mediestrategi for folkeskolerne

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 28. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2017-2, 1. behandling...2 28-08-2017

Læs mere

Regnskab Vedtaget budget 2009

Regnskab Vedtaget budget 2009 Side 1 af 9 Økonomisk oversigt Serviceudgifter Erhverv 3,4 2,3 3,8 3,7-0,1 Borgerservice 28,7 29,4 29,5 29,5 0,0 Sekretariat 5,5 5,2 6,0 6,0 0,0 Jobcenter 34,6 25,1 26,2 26,4 0,2 Overførselsindkomster

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. september 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Torsdag den 26. september Mødetid: 17:00-17:10

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Torsdag den 26. september Mødetid: 17:00-17:10 Referat Dato: Torsdag den Mødetid: 17:00-17:10 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Michael Blem

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-5-16 Dato: 02-09-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2017-2020 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget. Torsdag 03.04.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget. Torsdag 03.04.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1 Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 03.04.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Meddelelser 2 Årsregnskab 2007 på Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets område 3 Overførsler

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 13.09.2007 kl. 7.30. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 13.09.2007 kl. 7.30. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 13.09.2007 kl. 7.30 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 22.01.2007 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 22.01.2007 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 22.01.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til

Læs mere

Dagsorden Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 20. januar 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Dagsorden Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 20. januar 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Dagsorden mandag den 20. januar 2014 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Valg af formand...2 3. JA - valg af næstformand...3 4. JA - Orientering

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget

Miljø- og Planlægningsudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget Referat fra ekstraordinært møde 30. juni Mandag 30.06.2014 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Forslag til udmøntning af anlægsrammen

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Økonomioverblik pr. 1. august 2016

Økonomioverblik pr. 1. august 2016 Sagsnr.: 00.32.14-Ø00-1-16 Dato: 3-8-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. august 2016 Resultatopgørelsen Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 31. juli 2016 for året 2016.

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Dagsorden åben / lukket Mødedato 28. januar 2015 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2013

Budgetopfølgning 2/2013 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat 1. Indledning Budgetopfølgning 2 for følger retningslinjerne for styring i Greve Kommune, hvor det overordnede mål er, at det fastlagte og servicerammen

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 2.01.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 2.01.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 2.01.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = KFU = SSU = TMU = BEU = Børne- og Skoleudvalget Kultur- og

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 29-05-2013 Onsdag 29.05.2013 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Lokalt Erhvervsklima 2012 3 Nyttejob

Læs mere

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015)

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 samt forventet

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Sundhedsudvalgets møde den 8. februar 2007 Kl. 16.30 Mødelokale 2 v. Kultur og Fritid Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Konstituering af Sundhedsudvalget

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Dato: 25. oktober 2007 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 15.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/61 Godkendelse af referat...

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde D2 Torsdag 11.10.2012 kl. 7:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Hørsholm Almene Boligselskab - Orientering om boligorganisationen

Læs mere

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6 Sundhedsudvalget Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 16:45 MØDEDELTAGERE Jesper Wittenburg (A) Anne-Lise Kuhre (A) Jens Ross Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Økonomisk Afdeling 2016. 2. Økonomiske Redegørelse 2016

Økonomisk Afdeling 2016. 2. Økonomiske Redegørelse 2016 Økonomisk Afdeling 2. Økonomiske Redegørelse INDHOLD 1. Indledning... 2 2. Økonomiudvalget... 4 2.1 Serviceudgifter... 4 2.2 Finansiering... 5 2.3 Finansforskydninger... 6 3. Social- og Sundhedsudvalget...

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 21.06.2006 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 21.06.2006 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 21.06.2006 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget Børne- og

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde 3006 Torsdag 30.06.2016 kl. 8:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2017: Endelige forslag til budgetreduktioner og budgetønsker

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2015 Forventet regnskab 2015 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2015 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventede afvigelser INDTÆGTER

Læs mere

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Svar på ofte stillede spørgsmål DISPENSATION FRA ANSØGNINGSFRISTEN... 2 KAN KOMMUNALBESTYRELSEN VEDTAGE ÆNDRINGER I TAKSTER OG TILSKUD FØR KOMMUNEN HAR

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 27.11.2012 Tirsdag 27.11.2012 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på Akutpakken. 3 Kvalitetsstandard

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Mødetidspunkt 11-05-2015 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 11-05-2015

Læs mere

Sundhedsudvalget. Torsdag 03.03.2011 kl. 16:00. Referat fra ordinært møde Morten WInges kontor. Følgende sager behandles på mødet Side

Sundhedsudvalget. Torsdag 03.03.2011 kl. 16:00. Referat fra ordinært møde Morten WInges kontor. Følgende sager behandles på mødet Side Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Morten WInges kontor Torsdag 03.03.2011 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Redegørelse for alkoholbehandling i Hørsholm 3 Fremtidig

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 14:00 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Økonomiopfølgning ultimo maj 2008 63 2. Beskæftigelsesplan

Læs mere

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6.

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. Dagsorden Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. oktober 2011 Mødetidspunkt Kl. 15.30 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Deltagere

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget. Mandag 29.06.2009 kl. 15:00 Mødelokale D2. Referat fra 29. juni 2009. Følgende sager behandles på mødet

Teknik- og Miljøudvalget. Mandag 29.06.2009 kl. 15:00 Mødelokale D2. Referat fra 29. juni 2009. Følgende sager behandles på mødet Teknik- og Miljøudvalget Referat fra 29. juni 2009 Mandag 29.06.2009 kl. 15:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Kokkedal Vest - status og beslutning om energiinvesteringer 2 Bilagsoversigt

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse REGNSKAB 2008 Bevillingsområde 80.84. Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Resultater Årets samlede resultat

Læs mere