Følgende sager behandles på mødet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Følgende sager behandles på mødet"

Transkript

1 Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Revisionsberetninger Budget 2008: Budgetrevision 3 5 Økonomisk orientering september Konvertering af drift til anlæg 16 Forslag til mødeplan for Spørgeskema fra Velfærdsministeriet om Nærdemokrati 20 Afskaffelse af pligtig afgangsalder 22 Effektivisering af dagsordensproduktionen 23 Kommissorium for Helhedsplan Økonomisk vurdering af udgiften til søskendetilskud til fritidsklub- og SFO2 børn 28 Dommerkomité - plejeboligbyggeri 30 Frigivelse af midler fra forebyggelsespuljen behandling af beskæftigelsesplan 2009 inklusiv høringssvar fra det Lokale Beskæftigelsesråd 34 Smedehullet - grønt område ved den nye sognegård 36 Renovering af parkeringsplads på Tjørnevej 39 Godkendelse af regulativændring og ordensregler for genbrugspladsen 42 Bolig- biografprojekt - dispensation fra krav om helårsbolig 44 Bilagsoversigt 46 Fraværende Uffe Thorndahl (up), Michael Medom Hansen (V) Bemærkninger til dagsorden

2 Økonomiudvalget Punkt: 169 Acadre sagsnr.: Journalnr.: Sagsforløb: ØU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Birgitte Andersen Meddelelser Økonomiudvalget Torsdag den Side 2

3 Økonomiudvalget Punkt: 170 Acadre sagsnr.: 08/4191 Journalnr.: P27 Sagsforløb: ØU - KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Annette Spliid Revisionsberetninger 2007 Resume Ernst & Young har afgivet revisionsberetning for årsregnskabet 2007 samt revisionsberetning for det sociale område for årsregnskabet Revisionen kan forsyne årsregnskabet for Hørsholm Kommune med en påtegning uden forbehold. Forslag Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen at årsregnskab 2007 for Hørsholm Kommune endeligt godkendes, herunder tager revisionsberetningerne for 2007 til efterretning. Sagsfremstilling Ved revisionen af kommunens regnskab efterprøver kommunens revision Ernst & Young, om regnskabet er rigtigt og om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, Kommunalbestyrelsens øvrige beslutninger, love og andre foreskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Endvidere vurderer Ernst & Young, om udførelsen af Kommunalbestyrelsens og udvalgenes beslutninger og den øvrige forvaltning af kommunens anliggender er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde. Ernst & Young har revideret årsregnskabet 2007 for Hørsholm Kommune. I den forbindelse har revisionen udarbejdet revisionsberetning vedrørende årsregnskabet 2007 ("hovedberetning") og revisionsberetning af det sociale område vedrørende årsregnskabet 2007 ("socialberetning"). Årsregnskabet 2007 kan forsynes med en påtegning uden forbehold. HOVEDBERETNING Revisionen har udover anbefalinger som er drøftet med administrationen, afgivet 3 bemærkninger som omhandler følgende: Anlægsregnskaber. Administrationen forventer dette på plads ultimo 2008 Omkostningsregnskabet. Administrationen har berigtiget dette i 2008 Økonomisk friplads. Dette forhold er ophørt i 2008 Økonomiudvalget Torsdag den Side 3

4 Det er revisionens opfattelse, at kommunens forretningsgange m.h.t. regnskabsaflæggelse fungerer tilfredsstillende samt regnskabsmaterialet lever op til revisionens forventninger. Administrationens opfølgning Administrationen følger op og indarbejder revisionens anbefalinger. SOCIALBERETNING Ernst & Young har revideret årsregnskab 2007 for Hørsholm Kommune. I den forbindelse har revisionen udarbejdet revisionsberetning om revision af det sociale område vedrørende årsregnskabet På baggrund af de samlede resultater af revisionen for 2007 er det revisionens vurdering, at sagsbehandlingen og den daglige administration af områder med statsrefusion i Hørsholm Kommune som helhed har været varetaget på en hensigtsmæssig og betryggende måde i regnskabsåret Det er revisionens vurdering, at kommunen lever op til lovgivningens og ministeriernes bestemmelser og vejledninger. Dog er der konstateret fejl på enkelte områder, men disse fejl er med hensyn til omfang og indhold på de fleste områder af en ikke væsentlig karakter. Det er revisionens opfattelse, at der generelt er et rimeligt fejlniveau for 2007 under hensyntagen til den anvendte stikprøveudvælgelse samt områdernes kompleksitet. Revisionen af personsager planlægges og gennemføres ud fra revisors faglige vurdering af væsentlighed og risiko, herunder valg af særlige områder, hvor sagsbehandlingen erfaringsmæssigt viser, at mulighederne for fejl er større. Resultaterne af revisionsgennemgangen har ikke givet anledning til revisionsbemærkninger, som Kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse om. Revisionen har afgivet anbefalinger, som er drøftet med administrationen. Administrationens opfølgning Administrationen foreslår, at Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget anbefaler Økonomiudvalget at indstille til Kommunalbestyrelsen at tage revisionsberetningen til efterretning. Administrationen indarbejder revisionens anbefalinger og indgåede aftaler respekteres ligesom tidligere som et bidrag til, at tilbagevendende problemer kan løses og nye forebygges. Bilag - Underskrevet borgmesterbrev - Revisionsberetning Socialberetning 2007 Beslutning Økonomiudvalget den Årsregnskab 2007 godkendt, idet revisionsberetningerne blev taget til efterretning. Økonomiudvalget Torsdag den Side 4

5 Økonomiudvalget Punkt: 171 Acadre sagsnr.: 08/13976 Journalnr.: Ø09 Sagsforløb: ØU - KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Lars Henrichsen Budget 2008: Budgetrevision 3 Resume Budgetrevision 3 forelægges til godkendelse i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Samlet set indstilles det, at budgettet i 2008 reduceres med 4,4 mio. kr. Reduktionen på 4,4 mio. kr. består af en udskydelse af anlæg fra 2008 til 2009 på 12,7 mio. kr., samt en merbevilling på 8,3 mio. kr. (se tabel 1). Merbevillingen på 8,3 mio. kr. (se tabel 2) består af en forøgelse af det brugerfinansierede område med 1,3 mio. kr., det skattefinansierede driftsbudget forøges med 13,6 mio. kr. Anlægsbudgettet opjusteres med 1,5 mio. kr. På Økonomiudvalgets områder der ikke vedrører drift (renter, lån, skat, finansforskydninger), reguleres med en merindtægt på i alt 8,1 mio. kr. Derudover giver budgetrevisionen anledning til en række udgiftsneutrale omplaceringer mellem udvalg og/eller politikområder. Forslag Administrationen foreslår Økonomiudvalget at indstille til Kommunalbestyrelsen, at mindreudgifterne/merindtægterne i 2008 på 4,4 mio. kr. tilføres kommunens kassebeholdning at de udgiftsneutrale omplaceringer godkendes at budgeteffekterne i årene tages til efterretning. Disse budgeteffekter indgår i materialet til 2. behandlingen af budgettet som tekniske korrektioner at målopfølgningen tages til efterretning Sagsfremstilling Som led i kommunens økonomiske politik forelægger administrationen budgetrevision 3. Administrationen gennemfører 3 budgetrevisioner i løbet af Alle 3 budgetrevisioner behandles i Kommunalbestyrelsen i henholdsvis februar, juni og september måned. Formålet med budgetrevisionerne er bl.a. at tilpasse budgettet bevillingsmæssigt eller at tilpasse aktivitetsniveauet i forhold til ændringer i forbruget eller lovgivning. Herudover indeholder budgetrevision 3 en opgørelse over tekniske korrektioner til budgetoplægget Økonomiudvalget Torsdag den Side 5

6 Administrationen har gennemgået forbruget i 2008 opgjort ultimo juni måned med henblik på at konkretisere allerede kendte afvigelser og forventede afvigelser mellem budget 2008 og forbruget. Disse afvigelser er nærmere gennemgået i bilag 1. Administrationen vurderer, at der samlet set i 2008 er en budgetteknisk forbedring af kassebeholdningen med 4,4 mio. kr. Tabel 1 viser en forøgelse af kassebeholdningen på 4,4 mio. kr. opdelt på udvalg, samt merudgifter, udgiftsneutrale omplaceringer og udskydelse af anlæg. Udgiftsneutrale omplaceringer er af mere teknisk karakter mellem de forskellige udvalg og er for kommunen samlet set udgiftsneutral. En række anlægsprojekter vil ikke blive udført i Administrationen har peget disse ud og flyttet bevillingen af disse projekter til Tabel 1. Budget Budgetrevision 3: Oversigt over samlet mindreforbrug Hele kr., (-) for mindreforbrug Merudgifter Udgiftsneutrale omplaceringer Udskydelse af anlæg I alt TMU - skat TMU - bruger BSU SSU Beredskab KFU BEU ØU I alt Merudgifterne fra tabel 1 kolonne 1 er i tabel 2 yderligere opdelt efter udgifts/indtægtstype. Nedenfor er beskrevet enkelte væsentlige reguleringer på de enkelte udvalg. Samtlige reguleringer er uddybet i bilag 1. Tabel 2. Budget Budgetrevision 3: Fordeling af mindreudgifter / merindtægter Hele kr., (-) for mindreforbrug Drift Anlæg Renter Indtægter Afdrag på lån Uden bevillingsmæssig funktion Udligningsordninger TMU - skat TMU - bruger BSU SSU KFU I alt Økonomiudvalget Torsdag den Side 6

7 BEU ØU I alt Af de 14,9 mio. kr. merudgifter på driftsområdet i tabel 2 er de 12,2 mio. kr. serviceudgifter. På Teknik- og Miljøudvalgets skattefinansierede område er varmeplanen udskudt fra 2008 til 2009, besparelse i 2008 på 0,3 mio. kr. Der spares 0,4 mio. kr. på anlægsudgifter på stinet/spor i landskabet. På Teknik- og Miljøudvalgets brugerfinansierede område skyldes merudgiften fortrinsvis renovationsområdet pga. øgede udgifter til tømning af glas- og papircontainere (0,6 mio. kr.), flere tilmeldinger til dagrenovation (0,4 mio. kr.), samt ændring af procedure i forbindelse med opkrævning af renovationsindtægterne (0,5 mio. kr. flyttes fra 2008 til 2009). På Børne- og Skoleudvalgets område har der været en merindskrivning af børneinstitutionsbørn i de to første kvartaler af 2008 (1,3 mio. kr.), regulering af indtægter fra udenbys børn pga. lukning for optagelse af børn fra andre kommuner i kommunens daginstitutioner (3,5 mio. kr.), samt stigning i udgiften til specialundervisning (1,5 mio. kr.) På Social- og Sundhedsudvalgets område reguleres for dyr enkeltsag vedr. boligskift for handicappet barn (1,9 mio. kr.), overførsel af puljemidler (1,9 mio. kr.), samt stigning i udgifter til kørsel af borgere til og fra aktivitetscenter (0,5 mio. kr.). På Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets område kan merudgifterne fortrinsvis henføres til kommunens introduktionsprogrammer (1,2 mio. kr.). Merudgifterne skyldes primært lovændringer samt et fald i forventet resultattilskud som følge af kursisters beståelse af prøver. Økonomiudvalgets område: På driftssiden vedrører de 1,1 mio. kr. en stigning i udgiften til tinglysning af lån til ejendomsskatter, på grund af en stigning i antallet af ansøgninger. For køb og salg af jord og ejendomme er der en nettomindreindtægt på 1,9 mio. kr. Heraf vedrører 6,5 mio. kr. nedsat indtægtsskøn som følge af den aktuelle markedssituation og -4,5 mio. kr. den forventede indtægt på salg af havneareal. Der forventes en nettomerindtægt på renter af bankindskud, aktier og obligationer, på 3,3 mio. kr. Prognosen er udarbejdet på baggrund af årets hidtidige renteindtægter. Låneoptaget er korrigeret, dels som følge af den forøgede aktivitet i lån til udskudte ejendomsskatter (3,9 mio. kr.), dels som følge af, at der ikke skal fradrages 1 mio. kr. i Økonomiudvalget Torsdag den Side 7

8 lånerammen for husleje på Løvehuset og Breeltegård, som først antaget. Se endvidere sidste "bulletpoint". Udgifter til renter og afdrag på lån er korrigeret, dels i forhold til ændringerne i det forventede låneoptag, dels i forhold til det lån, der er overtaget ved gældssaneringen i HRT. Lånet, som kommunen overtog, var et stående lån, der forfaldt i 2011 med hele restgælden på 1,7 mio. euro eller ca. 13 mio. kr. Lånet er i henhold til reglerne for kommuners låntagning omlagt til et lån med afdrag, der udløber i Selve lånet fremgår ikke af oversigten i bilag 1, da det nye lån udelukkende giver en forøgelse af kommunens gæld og derfor kun fremgår af status. Der er opstået et kurstab i forbindelse med overtagelse af lån fra HRT på 0,4 mio. kr. I forbindelse med udmeldingen af lov og cirkulæreprogrammet (DUT-midlerne) for budget er der sket en regulering af 2008-midlerne. For Hørsholm kommune betyder det en yderligere tilførsel af midler på 3,2 mio. kr. Efter en behovsvurdering er der på de forskellige udvalg udmøntet 3,0 mio. kr. Netto betyder reguleringen en styrkelse af kassebeholdningen på 0,3 mio. kr. Vi skal deponere i alt 5,2 mio. kr., fordi vi lejer daginstitutionerne Breeltegård og Løvehuset svarende til værdien af det lejede. Beløbet fremgår ikke af bilag 1, da det kun påvirker status, men deponeringen viser sig som en reduktion af den gennemsnitlige kassebeholdning. Tekniske korrektioner til 2. behandling af budgetoplæg Administrationen har vurderet i hvilket omfang budgetkorrektionerne i 2008 har virkning i 2009 og frem. Tabel 3 illustrerer de tekniske korrektioner til budget fordelt på udvalg. Tabel 3. Budget Budgetrevision 2: Tekniske korrektioner til Hele kr., (-) for mindreforbrug I alt TMU - skat TMU - bruger BSU SSU Beredskab KFU BEU ØU I alt Økonomiudvalget Torsdag den Side 8

9 Af de 22,1 mio. kr. i 2009 vedrører de 12,7 mio. kr. overførte anlæg fra 2008, således at de reelle merudgifter udgør 9,4 mio. kr. Der henvises til bilagene for en nærmere gennemgang af de tekniske korrektioner. De tekniske korrektioner for 2009 til 2012 vil indgå i materialet til 2. behandlingen af budgettet. Målopfølgning på de politiske mål 2008 Administrationen har fulgt op på de politiske mål for 2008, som Kommunalbestyrelsen har fastlagt ved vedtagelsen af budgettet. Administrationen udarbejder den endelige målopfølgning i forbindelse med regnskabsaflæggelsen. Målopfølgningen fremgår af bilag 2. Økonomi/personale Tillægsbevilling Drift, anlæg mv Politikområde 11 Politikområde 12 - skat Politikområde 12 - bruger Politikområde 13 Drift Anlæg Drift Drift Drift Anlæg Politikområde 30 Drift Politikområde 31 Drift Anlæg Politikområde 33 Drift Politikområde 34 Drift Anlæg Politikområde 41 Drift Politikområde 42 Drift Politikområde 50 Drift Politikområde 60 Drift Anlæg Politikområde 61 Drift Politikområde 62 Drift Økonomiudvalget Torsdag den Side 9

10 Politikområde 63 Drift Anlæg Politikområde 70 Drift Politikområde 80 Drift Politikområde 81 Anlæg Renter, indtægter Politikområde 82 Renter, udgifter Afdrag på lån Uden bevillingsmæssig funktion Udligningsordninger Drift Anlæg Renter, indtægter Renter, udgifter I alt Afdrag på lån Uden bevillingsmæssig funktion Udligningsordninger I alt Sagens tidligere behandling Budgetrevision 1 blev behandlet på Økonomiudvalgsmøde den 31. januar 2008 Budgetrevision 2 blev behandlet på Økonomiudvalgsmøde den 24. juni 2008 Budgetrevision 3 har været i fagudvalgene, som har godkendt budgetrevisionen på følgende møder Social- og Sundhedsudvalget den 25. august 2008 Børne- og Skoleudvalget den 26. august 2008 Kultur- og Fritidsudvalget den 27. august 2008 Teknik- og Miljøudvalget den 27. august 2008 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget den 28. august 2008 Bilag - Bilag 1: Budgetreguleringer - Bilag 2: Målopfølgning Beslutning Økonomiudvalget den Godkendt. Økonomiudvalget Torsdag den Side 10

11 Økonomiudvalget Punkt: 172 Acadre sagsnr.: 08/8381 Journalnr.: P07 Sagsforløb: ØU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Lars Henrichsen Økonomisk orientering september 2008 Resume Økonomisk Orientering illustrerer det samlede forbrug af udvalgenes drifts- og anlægsmidler i 2008 opgjort ultimo august Status for forbruget til og med august 2008 viser på de overordnede tal, et merforbrug på 22,0 mio. kr. i forhold til det periodiserede budget. Forslag Administrationen anbefaler, at Økonomiudvalget tager sagen til efterretning. Sagsfremstilling Sagens fakta Forbruget af skattefinansierede driftsudgifter er i alt 712,1 mio. kr. opgjort ultimo august Ud af et helårsbudget på 1.119,7 mio. kr. svarer dette til en forbrugsprocent på 63,6 jf. tabel 1. Forbruget af serviceudgifter er i alt 654,2 mio. kr. opgjort ultimo august Ud af et helårsbudget på 1.023,4 mio. kr. svarer dette til en forbrugsprocent på 63,9. Forbruget af anlægsmidler (ekskl. indtægter fra salg af jord og ejendomme) er i alt 18,5 mio. kr. opgjort ultimo august Ud af et helårsbudget på 84,3 mio. kr. (inkl. overførsler fra 2007 til 2008) svarer dette til en forbrugsprocent på 21,9 Der er et restbudget på i alt 65,8 mio. kr. Tabel 1 viser, at den samlede forbrugsprocent ultimo august 2008 er 63,6 pct. Forbrugsprocenten for de enkelte udvalg svinger fra et minimum på 55,9 pct. (TMU skat) til et maksimum på 68,1 pct. (BSU). Tabel 1. Nettodriftsudgifter: Forbrug ift. normeret budget - ultimo august 2008 (mio. kr.) Mindreforbrug Mindreforbrug (-) Forbrugspct. budget** Normeret Forbrug Budget * (-) i kr. af i pct. af norm. norm. budget budget TMU - skat 39,7 71,1 55,9% 47,4-7,7-16,2% TMU - bruger -30,3-10, BSU 277,4 407,3 68,1% 271,5 5,8 2,1% SSU 237,8 380,3 62,5% 253,5-15,7-6,2% Økonomiudvalget Torsdag den Side 11

12 KFU 39,2 59,2 66,2% 39,5-0,3-0,7% BEU 28,5 43,0 66,3% 28,6-0,2-0,6% ØU*** 89,5 158,9 56,3% 105,9-16,4-15,5% I alt 681, ,7 61,4% I alt, ekskl. det brugerfinansierede område 712, ,7 63,6% 746,5-34,4-4,6% Anm.: * Helårsbudget ** Normeret budget svarer til 66% af helårsbudgettet (8 ud af 12 måneder) *** Herunder Redningsberedskab I tabel 2 nedenfor opgøres forbruget i forhold til et periodiseret budget, dvs. i forhold til budgettet for 2008 fordelt månedligt efter et historisk forbrugsmønster. Det historiske forbrugsmønster er opgjort ud fra det faktiske forbrug i årene I det periodiserede budget er indbygget en forudsætning om, at udvalgene forbruger ud fra det mønster, som har været tilfældet i årene Det periodiserede budget er 690,1 mio. kr. opgjort ultimo august Det svarer til 61,6 pct. af helårsbudgettet. Forbruget er 712,1 mio. kr. Samlet set er der ultimo august 2008 et periodiseret merforbrug på 22,0 mio. kr., jf. tabel 2. Tabel 2. Nettodriftsudgifter: Forbrug ift. periodiseret budget - ultimo august 2008 (mio. kr.) Forbrug Per. budget Mindreforbrug (-) i kr. af per. budget Mindreforbrug (-) i pct. af per. budget TMU - skat 39,7 37,9 1,9 4,9% TMU - bruger -30, BSU 277,4 267,8 9,5 3,6% SSU 237,8 224,5 13,3 5,9% KFU 39,2 37,2 2,0 5,2% BEU 28,5 27,9 0,6 2,2% ØU* 89,5 94,8-5,3-5,6% I alt 681, I alt, ekskl. det brugerfinansierede område 712,1 690,1 22,0 3,2% Anm.: * Herunder Redningsberedskab På Teknik- og Miljøudvalgets skattefinansierede område er der et periodiseret merforbrug på 1,9 mio. kr. På Børne- og Skoleudvalgets område er der et periodiseret merforbrug på 9,5 mio. kr. I BOF 3 vil der blive søgt tillægsbevillinger for i alt 7,8 mio. kr. til bl.a. dækning af merindskrivning i de første to kvartaler af 2008, regulering af mellemkommunale betalinger da der er sket et fald på 49 udenbys børn som følge af lukning for tilgang, samt tilførsel af midler til Børn og unge området, som følge af øget pres på specialundervisningsområdet. På Social- og Sundhedsudvalgets område er der et periodiseret merforbrug på 13,3 mio. kr. Merforbruget vedrører fortrinsvis Sundhed, ældre, og er et resultat af forøgede udgifter til Økonomiudvalget Torsdag den Side 12

13 vikarer som følge af vakante stillinger og sygdom. Ved BOF 3 vil der blive søgt om 7,9 mio. kr., med delvis finansiering via udgiftsprespuljen på pol. omr. 80. På Kultur- og Fritidsområdet er der et periodiseret merforbrug på 2,0 mio. kr. Merforbruget ligger fortrinsvis på Idrætsparken. Ved BOF 3 vil der blive søgt om 0,5 mio. kr. På Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget er der et periodiseret merforbrug på 0,6 mio. kr. På Økonomiudvalgets område er der et periodiseret mindreforbrug på 5,3 mio. kr. Der forventes et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. på fastholdelse og rekruttering af personale. På lønpuljer er der et restbudget på 7,9 mio. kr. Det vurderes på nuværende tidspunkt at de 5 mio. kr. vil blive udmøntet over resten af året. Anlæg Ud af et budget i 2008 på 84,3 mio. kr. (incl. overførsler fra 2007 til 2008) er der ultimo august 2008 bogført anlægsudgifter for 18,5 mio. kr. Ved BOF 3 vil der blive overført anlægsmidler for 12,7 mio. kr. fra 2008 til Ud af et budget i 2008 på 62,8 mio. kr. er der ultimo august 2008 bogført indtægter fra salg af jord og ejendomme på 1,6 mio. kr. Likviditet De gennemsnitlige likvide aktiver (gennemsnit af de sidste 12 måneder) er 101,3 mio. kr. opgjort ultimo august 2008 jf. graf nedenfor. Økonomiudvalget Torsdag den Side 13

14 Tabel 3 viser tillægsbevillinger i 2008 fordelt på serviceudgifter og øvrige udgifter. Tabel 3. Oversigt over tillægsbevillinger 2008 Tillægsbevillinger på serviceudgifter Øvrige tillægsbevillinger Godkendte tillægsbevillinger Daginstitutionsområdet kapacitetsændringer BSU-57/07-B Tillægsbevilling i forbindelse med folketingsvalg ØU-131/07-B Ridesporten i Hørsholm KFU-98/07-B Budgetrevision 1 ØU Breeltetrekanten ØU-136/07-B Temalokalplan - bevaringsværdige bygninger ØU Dronningedammen - ekstra belysning ØU APOP- idriftsættelse af anlæg ØU Rungsted badestrand - genskabelse af badestrand Rungsted badestrand - driftsudgifter i badesæson 2008 ØU TMU IT-afdelingens resourcer og organisering i 2008 ØU Breelteparken-perspektiver i en udbygning SSU Overførsler fra 2007 til 2008 ØU Plejeboligbyggeri Kokkedal V. ØU Budgetrevision 2 ØU Selskabets stiftelse ØU Ekstern bistan, styregruppe rapport vedr. Idrætsparkens udvidelse ØU Foreslåede tillægsbevillinger ØU 18/ Budgetrevision 3 ØU Konvertering af anlæg til drift ØU Smedehullet - grønt område ved den nye sognegård ØU Tillægsbevillinger i alt (inkl. Foreslåede) Tillægsbevillinger ekskl. Overførsler Økonomiudvalget Torsdag den Side 14

15 Beslutning Økonomiudvalget den Taget til efterretning, idet direktionen fortsat administrerer forbrug af overførte midler jf. de vedtagne retningslinier herom, ligesom direktionen vil orientere Økonomiudvalget, hvis budget 2008 ikke kan overholdes. Økonomiudvalget Torsdag den Side 15

16 Økonomiudvalget Punkt: 173 Acadre sagsnr.: 08/17799 Journalnr.: Ø02 Sagsforløb: ØU - KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Marianne Caglayan Konvertering af drift til anlæg Resume Hørsholm skole har fremsendt ansøgning om at benytte overførte driftsmidler til anlægsprojekter på skolen. Det drejer sig om opsætning af solafskærmning, samt supplement til renovering af udearealer, ialt kr På Usserød skole blev der inden udmeldelsen af principper for økonomisk styring i 2008, iværksat etablering af en multibane, hvorfor der ligeledes søges om at benytte overførte driftsmidler til nævnte anlægsprojekt, ialt kr Forslag Administrationen foreslår at ØU godkender konverteringen af de overførte driftsmidler til anlæg, samt frigivelse af rådighedsbeløbet. Sagsfremstilling Administrationen har vurderet på begge skolers ansøgninger. De projekter skolerne påtænker at benytte de ansøgte midler til, er anlægsprojekter, hvorfor driftsmidlerne bør konverteres til anlæg. I forbindelse med regeringens udmelding om mulige sanktioner ved overskridelse af budget, har administrationen vurderet på de økonomiske konsekvenser på overordnet plan. Til Økonomiudvalgets møde den blev der fremlagt sag om opfølgning på gennemførelse af anlægsprojekter i I sagen fremgik, at der i 2008 ville være et mindreforbrug af anlægsmidler på i alt kr. 2,5 mio. i forhold til det vedtagne budget for bruttoanlægsudgifter. På denne baggrund vurderer administrationen, at der er råderum til konverteringerne. Økonomiudvalget Torsdag den Side 16

17 Økonomi/personale Bevillingsskema Tillægsbevilling Drift/anlæg m.v Indeværende år Politikområde: 31 Drift Beløb Overslagsår 1 Overslagsår 2 Overslagsår 3 Politikområde: 31 Anlæg I alt Anlægsbevilling: (igangsætningstilladelse) Politikområde: 31 Anlæg Politikområde: I alt Beslutning Økonomiudvalget den Godkendt. Økonomiudvalget Torsdag den Side 17

18 Økonomiudvalget Punkt: 174 Acadre sagsnr.: 08/15005 Journalnr.: A10 Sagsforløb: ØU - KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Birgitte Andersen Forslag til mødeplan for 2009 Resume Der skal fastlægges mødedatoer for møderne i de politiske udvalg for Forslag Det anbefales, at Økonomiudvalget og godkender forslaget, hvorefter det sendes til godkendelse i Kommunalbestyrelsen og i de enkelte politiske fagudvalg. Sagsfremstilling I fastlæggelsen af møderne for de politiske udvalg er søgt taget hensyn til helligdage, ferieperioder med videre. Kommunalbestyrelsens møder forslås, som hidtil, afholdt, så vidt muligt, den sidste mandag i måneden kl Det konstituerende møde for den nye Kommunalbestyrelsen forslås afholdt mandag den 7. december 2009, Økonomiudvalgets møder afholdes fortsat torsdage kl. 7.30, og der er så vidt muligt planlagt 2 møder i hver måned. Fagudvalgenes mødedage og tider fastholdes, og møderne er så vidt muligt placeret i den sidste uge af måneden. Der er indeværende mødeplan ikke fastlagt fagudvalgsmøder i december Det forslås, at disse afholdes i uge 51 ( ). Møder til 1. og 2. behandling af budgettet for 2010 er placeret: 3. september ØUs 1. behandling af budget september KBs 1. behandling af budget september ØUs 2. behandling af budget oktober KBs 2. behandling af budget 2010 Budgetkonferencerne forslås placeret således: Aprilkonferencen: fredag den 24. april Augustkonferencen: torsdag-fredag den 20. og 21. august Økonomiudvalget Torsdag den Side 18

19 Bilag - Mødeplan 2009, polistike udvalg - Kalenderoversigt 2009 Beslutning Økonomiudvalget den Godkendt, idet Økonomiudvalget ønsker augustkonferencen placeret fredag den 21/8 og lørdag den 22/8 i stedet for torsdag den 20/8 og fredag den 21/8. Økonomiudvalget Torsdag den Side 19

20 Økonomiudvalget Punkt: 175 Acadre sagsnr.: 08/16403 Journalnr.: A00 Sagsforløb: ØU - KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Elisabeth Boelskifte Spørgeskema fra Velfærdsministeriet om Nærdemokrati Resume Velfærdsministeriet har ved brev af 3. juli 2008 anmodet samtlige kommunalbestyrelser om senest den 1. september 2008 at besvare et spørgeskema om nærdemokrati efter gennemførelsen af kommunalreformen. Udkast til besvarelse jvf. ØU s beslutning af 14. august 2008 er vedlagt. Forslag Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget overfor Kommunalbestyrelsen anbefaler, at kommunen besvarer spørgeskemaet som anført. Sagsfremstilling Velfærdsministeriet har ved brev af 3. juli 2008 anmodet om samtlige kommunalbestyrelser om senest den 1. september 2008 at besvare et spørgeskema om nærdemokrati efter gennemførelsen af kommunalreformen. Undersøgelsen er en opfølgning på redegørelsen fra Tænketanken om Nærdemokrati, som blev udsendt til samtlige kommunalbestyrelser i 2005 forud for arbejdet med kommunalreformen. I Tænketankens redegørelse indgår en række spørgsmål, som ifølge redegørelsen er oplagt relevante for de nye kommunalbestyrelser, men også er tænkt som inspiration for kommunalbestyrelserne i de kommuner, som ikke indgår i en sammenlægning. Endvidere indgår en række anbefalinger i redegørelsen, hvor det centrale er, at kommunalbestyrelserne aktivt tager stilling til rammerne for det lokale demokrati. Med afsæt i redegørelsen anses spørgeskemaundersøgelsen således primært at være rettet mod sammenlægningskommunerne. Bilag - Nærdemokrati brev af 3. juli fra Velfærdsministeriet - Besvarelses udkast til ØU sept 08, incl. bilag om kommunens frivilligt socialt arbejde Økonomiudvalget Torsdag den Side 20

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 14.08.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 3 Valg af bestyrelse for Hørsholm Vand ApS og bemyndigelse

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU- Udarbejdelse af åbne postlister...4

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3.

Læs mere

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 17. december 2014. Tid 19:00. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB.

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 17. december 2014. Tid 19:00. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Referat Frederikshavn Byråd Ordinært møde Dato 17. december 2014 Tid 19:00 Sted Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Frode Thule Jensen Lisbeth Erlandsen Birgit S. Hansen

Læs mere

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 20. marts 2012. Mødetid: 18:00-19:15

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 20. marts 2012. Mødetid: 18:00-19:15 Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 18:00-19:15 Mødelokale: Byrådssal Medlemmer: Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso (F),

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14. januar 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter 2014-17 Bemærkninger og oversigter 2014-17 Indholdsfortegnelse side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 11 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 11 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. maj 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 08.15-12.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/174 Ungdomsboligerne

Læs mere

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016 213-216 1 Indholdsfortegnelse til 213 216 Læsevejledning... 3 Præsentation af budget... 5 Resultatopgørelse... 29 Mål og Midler: Økonomiudvalget... 32 Politisk organisation... 33 Administrativ organisation...

Læs mere

Fredensborg Byråd. Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester. Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester. Thomas Elgaard Larsen (V) 2.

Fredensborg Byråd. Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester. Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester. Thomas Elgaard Larsen (V) 2. Fredensborg Byråd Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester Thomas Elgaard Larsen (V) 2. viceborgmester Per Frost Henriksen (A) Ergin Øzer (A) Hans Nissen (A) Charlotte

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: REFERAT Kultur- og Medborgerhuset Kig Ind, Nørager Møde slut: 20:40 Fraværende: Ingen. Mogens Schou Andersen deltog ikke i behandlingen af pkt. 04 til pkt. 23. Rikke

Læs mere

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 Indledning Læsevejledning Den efterfølgende budgetredegørelse er opbygget i forhold til den politiske og organisatoriske opdeling. Formålet med budgettet er

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 25. marts 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 25. marts 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014 Mødedato: 25. marts 2014 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 2. juni 2010. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 2. juni 2010. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 2. juni 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse vedr. bibliotekerne i Lejre Kommune...2

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget Åbent Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Tirsdag den 24. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Sig - Store mødelokale Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager Hansen,

Læs mere

Status for kommunalreformens gennemførelse 2009

Status for kommunalreformens gennemførelse 2009 Status for kommunalreformens gennemførelse 2009 1 Status for kommunalreformens gennemførelse 2009 Udgivet af: KL, Danske Regioner og Indenrigs- og Socialministeriet Udgivet april 2009 Oplag: 2.000 Tryk:

Læs mere

Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 10-12-2012 Kl. 12:30 Miljø og Teknik

Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 10-12-2012 Kl. 12:30 Miljø og Teknik Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 10-12-2012 Kl. 12:30 Miljø og Teknik Deltagere: Flemming Madsen, Jesper Kiel, Jens Munk, Renée Hamilton, Christian Kaastrup, Birger Jensen, Jeppe

Læs mere

Region Midtjylland. Økonomirapport pr. 31. oktober 2008. Bilag. til Regionsrådets møde den 17. december 2008. Punkt nr. 15

Region Midtjylland. Økonomirapport pr. 31. oktober 2008. Bilag. til Regionsrådets møde den 17. december 2008. Punkt nr. 15 Region Midtjylland Økonomirapport pr. 31. oktober 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 17. december 2008 Punkt nr. 15 N O T A T Delaftale sundhedsområdet Regeringen, DF og Liberal Alliance har indgået

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

Region Midtjylland. Økonomirapport pr. 31. oktober 2008. Bilag. til Forretningsudvalgets møde 9. december 2008. Punkt nr. 14

Region Midtjylland. Økonomirapport pr. 31. oktober 2008. Bilag. til Forretningsudvalgets møde 9. december 2008. Punkt nr. 14 Region Midtjylland Økonomirapport pr. 31. oktober 2008 Bilag til Forretningsudvalgets møde 9. december 2008 Punkt nr. 14 N O T A T Delaftale sundhedsområdet Regeringen, DF og Liberal Alliance har indgået

Læs mere

Referat. af mødet i Regionsrådet onsdag den 23. maj 2007 kl. 14:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Referat. af mødet i Regionsrådet onsdag den 23. maj 2007 kl. 14:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg Region Midtjylland Regionssekretariet Viborg, den 25. maj 2007 /LINFRA Refer af mødet i Regionsrådet onsdag den 23. maj 2007 kl. 14:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Læs mere

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1 OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND 22. januar 2014 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Sammenfatning og anbefalinger 3 3. Sikring af mølleopstillingen i energiaftalen 6 4. Låneordning til

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/830 Månedsstatistik April 2015...2. 3. 15/7392 Nye veje mod job - Carsten Koch udvalgets 2. rapport...

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/830 Månedsstatistik April 2015...2. 3. 15/7392 Nye veje mod job - Carsten Koch udvalgets 2. rapport... Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tid Mandag den 13. april 2015 - kl. 8:00 Sted Mødelokale 1 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 15/830 Månedsstatistik April

Læs mere

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014 1 Budget 2015-2018 Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger December 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Generelle bemærkninger til budgetforslag 2015-2018... 7 Miljø og

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

Den almene boligsektors egenkontrol. Rapport fra arbejdsgruppe vedrørende almene boligorganisationers egenkontrol

Den almene boligsektors egenkontrol. Rapport fra arbejdsgruppe vedrørende almene boligorganisationers egenkontrol Den almene boligsektors egenkontrol Rapport fra arbejdsgruppe vedrørende almene boligorganisationers egenkontrol Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 2014 Titel: Den almene boligsektors egenkontrol

Læs mere

Titel: Gentofte-Plan 2015. Gentofte Kommune er udpeget til Årets Ungdomskommune 2015 Foto: Gentofte Sportspark

Titel: Gentofte-Plan 2015. Gentofte Kommune er udpeget til Årets Ungdomskommune 2015 Foto: Gentofte Sportspark GENTOFTE-PLAN 215 Titel: Gentofte-Plan 215 Gentofte Kommune er udpeget til Årets Ungdomskommune 215 Foto: Gentofte Sportspark Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 214 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag:

Læs mere

Økonomisk politik 2009-2012. www.skive.dk

Økonomisk politik 2009-2012. www.skive.dk Økonomisk politik 2009-2012 www.skive.dk Indhold Introduktion...3 Skive Kommunes økonomiske politik, 2009-2012...4 1. Den økonomiske handlefrihed...4 2. Skatterne...4 3. Driftsudgifter og økonomisk styring...4

Læs mere