Følgende sager behandles på mødet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Følgende sager behandles på mødet"

Transkript

1 Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Revisionsberetninger Budget 2008: Budgetrevision 3 5 Økonomisk orientering september Konvertering af drift til anlæg 16 Forslag til mødeplan for Spørgeskema fra Velfærdsministeriet om Nærdemokrati 20 Afskaffelse af pligtig afgangsalder 22 Effektivisering af dagsordensproduktionen 23 Kommissorium for Helhedsplan Økonomisk vurdering af udgiften til søskendetilskud til fritidsklub- og SFO2 børn 28 Dommerkomité - plejeboligbyggeri 30 Frigivelse af midler fra forebyggelsespuljen behandling af beskæftigelsesplan 2009 inklusiv høringssvar fra det Lokale Beskæftigelsesråd 34 Smedehullet - grønt område ved den nye sognegård 36 Renovering af parkeringsplads på Tjørnevej 39 Godkendelse af regulativændring og ordensregler for genbrugspladsen 42 Bolig- biografprojekt - dispensation fra krav om helårsbolig 44 Bilagsoversigt 46 Fraværende Uffe Thorndahl (up), Michael Medom Hansen (V) Bemærkninger til dagsorden

2 Økonomiudvalget Punkt: 169 Acadre sagsnr.: Journalnr.: Sagsforløb: ØU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Birgitte Andersen Meddelelser Økonomiudvalget Torsdag den Side 2

3 Økonomiudvalget Punkt: 170 Acadre sagsnr.: 08/4191 Journalnr.: P27 Sagsforløb: ØU - KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Annette Spliid Revisionsberetninger 2007 Resume Ernst & Young har afgivet revisionsberetning for årsregnskabet 2007 samt revisionsberetning for det sociale område for årsregnskabet Revisionen kan forsyne årsregnskabet for Hørsholm Kommune med en påtegning uden forbehold. Forslag Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen at årsregnskab 2007 for Hørsholm Kommune endeligt godkendes, herunder tager revisionsberetningerne for 2007 til efterretning. Sagsfremstilling Ved revisionen af kommunens regnskab efterprøver kommunens revision Ernst & Young, om regnskabet er rigtigt og om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, Kommunalbestyrelsens øvrige beslutninger, love og andre foreskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Endvidere vurderer Ernst & Young, om udførelsen af Kommunalbestyrelsens og udvalgenes beslutninger og den øvrige forvaltning af kommunens anliggender er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde. Ernst & Young har revideret årsregnskabet 2007 for Hørsholm Kommune. I den forbindelse har revisionen udarbejdet revisionsberetning vedrørende årsregnskabet 2007 ("hovedberetning") og revisionsberetning af det sociale område vedrørende årsregnskabet 2007 ("socialberetning"). Årsregnskabet 2007 kan forsynes med en påtegning uden forbehold. HOVEDBERETNING Revisionen har udover anbefalinger som er drøftet med administrationen, afgivet 3 bemærkninger som omhandler følgende: Anlægsregnskaber. Administrationen forventer dette på plads ultimo 2008 Omkostningsregnskabet. Administrationen har berigtiget dette i 2008 Økonomisk friplads. Dette forhold er ophørt i 2008 Økonomiudvalget Torsdag den Side 3

4 Det er revisionens opfattelse, at kommunens forretningsgange m.h.t. regnskabsaflæggelse fungerer tilfredsstillende samt regnskabsmaterialet lever op til revisionens forventninger. Administrationens opfølgning Administrationen følger op og indarbejder revisionens anbefalinger. SOCIALBERETNING Ernst & Young har revideret årsregnskab 2007 for Hørsholm Kommune. I den forbindelse har revisionen udarbejdet revisionsberetning om revision af det sociale område vedrørende årsregnskabet På baggrund af de samlede resultater af revisionen for 2007 er det revisionens vurdering, at sagsbehandlingen og den daglige administration af områder med statsrefusion i Hørsholm Kommune som helhed har været varetaget på en hensigtsmæssig og betryggende måde i regnskabsåret Det er revisionens vurdering, at kommunen lever op til lovgivningens og ministeriernes bestemmelser og vejledninger. Dog er der konstateret fejl på enkelte områder, men disse fejl er med hensyn til omfang og indhold på de fleste områder af en ikke væsentlig karakter. Det er revisionens opfattelse, at der generelt er et rimeligt fejlniveau for 2007 under hensyntagen til den anvendte stikprøveudvælgelse samt områdernes kompleksitet. Revisionen af personsager planlægges og gennemføres ud fra revisors faglige vurdering af væsentlighed og risiko, herunder valg af særlige områder, hvor sagsbehandlingen erfaringsmæssigt viser, at mulighederne for fejl er større. Resultaterne af revisionsgennemgangen har ikke givet anledning til revisionsbemærkninger, som Kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse om. Revisionen har afgivet anbefalinger, som er drøftet med administrationen. Administrationens opfølgning Administrationen foreslår, at Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget anbefaler Økonomiudvalget at indstille til Kommunalbestyrelsen at tage revisionsberetningen til efterretning. Administrationen indarbejder revisionens anbefalinger og indgåede aftaler respekteres ligesom tidligere som et bidrag til, at tilbagevendende problemer kan løses og nye forebygges. Bilag - Underskrevet borgmesterbrev - Revisionsberetning Socialberetning 2007 Beslutning Økonomiudvalget den Årsregnskab 2007 godkendt, idet revisionsberetningerne blev taget til efterretning. Økonomiudvalget Torsdag den Side 4

5 Økonomiudvalget Punkt: 171 Acadre sagsnr.: 08/13976 Journalnr.: Ø09 Sagsforløb: ØU - KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Lars Henrichsen Budget 2008: Budgetrevision 3 Resume Budgetrevision 3 forelægges til godkendelse i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Samlet set indstilles det, at budgettet i 2008 reduceres med 4,4 mio. kr. Reduktionen på 4,4 mio. kr. består af en udskydelse af anlæg fra 2008 til 2009 på 12,7 mio. kr., samt en merbevilling på 8,3 mio. kr. (se tabel 1). Merbevillingen på 8,3 mio. kr. (se tabel 2) består af en forøgelse af det brugerfinansierede område med 1,3 mio. kr., det skattefinansierede driftsbudget forøges med 13,6 mio. kr. Anlægsbudgettet opjusteres med 1,5 mio. kr. På Økonomiudvalgets områder der ikke vedrører drift (renter, lån, skat, finansforskydninger), reguleres med en merindtægt på i alt 8,1 mio. kr. Derudover giver budgetrevisionen anledning til en række udgiftsneutrale omplaceringer mellem udvalg og/eller politikområder. Forslag Administrationen foreslår Økonomiudvalget at indstille til Kommunalbestyrelsen, at mindreudgifterne/merindtægterne i 2008 på 4,4 mio. kr. tilføres kommunens kassebeholdning at de udgiftsneutrale omplaceringer godkendes at budgeteffekterne i årene tages til efterretning. Disse budgeteffekter indgår i materialet til 2. behandlingen af budgettet som tekniske korrektioner at målopfølgningen tages til efterretning Sagsfremstilling Som led i kommunens økonomiske politik forelægger administrationen budgetrevision 3. Administrationen gennemfører 3 budgetrevisioner i løbet af Alle 3 budgetrevisioner behandles i Kommunalbestyrelsen i henholdsvis februar, juni og september måned. Formålet med budgetrevisionerne er bl.a. at tilpasse budgettet bevillingsmæssigt eller at tilpasse aktivitetsniveauet i forhold til ændringer i forbruget eller lovgivning. Herudover indeholder budgetrevision 3 en opgørelse over tekniske korrektioner til budgetoplægget Økonomiudvalget Torsdag den Side 5

6 Administrationen har gennemgået forbruget i 2008 opgjort ultimo juni måned med henblik på at konkretisere allerede kendte afvigelser og forventede afvigelser mellem budget 2008 og forbruget. Disse afvigelser er nærmere gennemgået i bilag 1. Administrationen vurderer, at der samlet set i 2008 er en budgetteknisk forbedring af kassebeholdningen med 4,4 mio. kr. Tabel 1 viser en forøgelse af kassebeholdningen på 4,4 mio. kr. opdelt på udvalg, samt merudgifter, udgiftsneutrale omplaceringer og udskydelse af anlæg. Udgiftsneutrale omplaceringer er af mere teknisk karakter mellem de forskellige udvalg og er for kommunen samlet set udgiftsneutral. En række anlægsprojekter vil ikke blive udført i Administrationen har peget disse ud og flyttet bevillingen af disse projekter til Tabel 1. Budget Budgetrevision 3: Oversigt over samlet mindreforbrug Hele kr., (-) for mindreforbrug Merudgifter Udgiftsneutrale omplaceringer Udskydelse af anlæg I alt TMU - skat TMU - bruger BSU SSU Beredskab KFU BEU ØU I alt Merudgifterne fra tabel 1 kolonne 1 er i tabel 2 yderligere opdelt efter udgifts/indtægtstype. Nedenfor er beskrevet enkelte væsentlige reguleringer på de enkelte udvalg. Samtlige reguleringer er uddybet i bilag 1. Tabel 2. Budget Budgetrevision 3: Fordeling af mindreudgifter / merindtægter Hele kr., (-) for mindreforbrug Drift Anlæg Renter Indtægter Afdrag på lån Uden bevillingsmæssig funktion Udligningsordninger TMU - skat TMU - bruger BSU SSU KFU I alt Økonomiudvalget Torsdag den Side 6

7 BEU ØU I alt Af de 14,9 mio. kr. merudgifter på driftsområdet i tabel 2 er de 12,2 mio. kr. serviceudgifter. På Teknik- og Miljøudvalgets skattefinansierede område er varmeplanen udskudt fra 2008 til 2009, besparelse i 2008 på 0,3 mio. kr. Der spares 0,4 mio. kr. på anlægsudgifter på stinet/spor i landskabet. På Teknik- og Miljøudvalgets brugerfinansierede område skyldes merudgiften fortrinsvis renovationsområdet pga. øgede udgifter til tømning af glas- og papircontainere (0,6 mio. kr.), flere tilmeldinger til dagrenovation (0,4 mio. kr.), samt ændring af procedure i forbindelse med opkrævning af renovationsindtægterne (0,5 mio. kr. flyttes fra 2008 til 2009). På Børne- og Skoleudvalgets område har der været en merindskrivning af børneinstitutionsbørn i de to første kvartaler af 2008 (1,3 mio. kr.), regulering af indtægter fra udenbys børn pga. lukning for optagelse af børn fra andre kommuner i kommunens daginstitutioner (3,5 mio. kr.), samt stigning i udgiften til specialundervisning (1,5 mio. kr.) På Social- og Sundhedsudvalgets område reguleres for dyr enkeltsag vedr. boligskift for handicappet barn (1,9 mio. kr.), overførsel af puljemidler (1,9 mio. kr.), samt stigning i udgifter til kørsel af borgere til og fra aktivitetscenter (0,5 mio. kr.). På Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets område kan merudgifterne fortrinsvis henføres til kommunens introduktionsprogrammer (1,2 mio. kr.). Merudgifterne skyldes primært lovændringer samt et fald i forventet resultattilskud som følge af kursisters beståelse af prøver. Økonomiudvalgets område: På driftssiden vedrører de 1,1 mio. kr. en stigning i udgiften til tinglysning af lån til ejendomsskatter, på grund af en stigning i antallet af ansøgninger. For køb og salg af jord og ejendomme er der en nettomindreindtægt på 1,9 mio. kr. Heraf vedrører 6,5 mio. kr. nedsat indtægtsskøn som følge af den aktuelle markedssituation og -4,5 mio. kr. den forventede indtægt på salg af havneareal. Der forventes en nettomerindtægt på renter af bankindskud, aktier og obligationer, på 3,3 mio. kr. Prognosen er udarbejdet på baggrund af årets hidtidige renteindtægter. Låneoptaget er korrigeret, dels som følge af den forøgede aktivitet i lån til udskudte ejendomsskatter (3,9 mio. kr.), dels som følge af, at der ikke skal fradrages 1 mio. kr. i Økonomiudvalget Torsdag den Side 7

8 lånerammen for husleje på Løvehuset og Breeltegård, som først antaget. Se endvidere sidste "bulletpoint". Udgifter til renter og afdrag på lån er korrigeret, dels i forhold til ændringerne i det forventede låneoptag, dels i forhold til det lån, der er overtaget ved gældssaneringen i HRT. Lånet, som kommunen overtog, var et stående lån, der forfaldt i 2011 med hele restgælden på 1,7 mio. euro eller ca. 13 mio. kr. Lånet er i henhold til reglerne for kommuners låntagning omlagt til et lån med afdrag, der udløber i Selve lånet fremgår ikke af oversigten i bilag 1, da det nye lån udelukkende giver en forøgelse af kommunens gæld og derfor kun fremgår af status. Der er opstået et kurstab i forbindelse med overtagelse af lån fra HRT på 0,4 mio. kr. I forbindelse med udmeldingen af lov og cirkulæreprogrammet (DUT-midlerne) for budget er der sket en regulering af 2008-midlerne. For Hørsholm kommune betyder det en yderligere tilførsel af midler på 3,2 mio. kr. Efter en behovsvurdering er der på de forskellige udvalg udmøntet 3,0 mio. kr. Netto betyder reguleringen en styrkelse af kassebeholdningen på 0,3 mio. kr. Vi skal deponere i alt 5,2 mio. kr., fordi vi lejer daginstitutionerne Breeltegård og Løvehuset svarende til værdien af det lejede. Beløbet fremgår ikke af bilag 1, da det kun påvirker status, men deponeringen viser sig som en reduktion af den gennemsnitlige kassebeholdning. Tekniske korrektioner til 2. behandling af budgetoplæg Administrationen har vurderet i hvilket omfang budgetkorrektionerne i 2008 har virkning i 2009 og frem. Tabel 3 illustrerer de tekniske korrektioner til budget fordelt på udvalg. Tabel 3. Budget Budgetrevision 2: Tekniske korrektioner til Hele kr., (-) for mindreforbrug I alt TMU - skat TMU - bruger BSU SSU Beredskab KFU BEU ØU I alt Økonomiudvalget Torsdag den Side 8

9 Af de 22,1 mio. kr. i 2009 vedrører de 12,7 mio. kr. overførte anlæg fra 2008, således at de reelle merudgifter udgør 9,4 mio. kr. Der henvises til bilagene for en nærmere gennemgang af de tekniske korrektioner. De tekniske korrektioner for 2009 til 2012 vil indgå i materialet til 2. behandlingen af budgettet. Målopfølgning på de politiske mål 2008 Administrationen har fulgt op på de politiske mål for 2008, som Kommunalbestyrelsen har fastlagt ved vedtagelsen af budgettet. Administrationen udarbejder den endelige målopfølgning i forbindelse med regnskabsaflæggelsen. Målopfølgningen fremgår af bilag 2. Økonomi/personale Tillægsbevilling Drift, anlæg mv Politikområde 11 Politikområde 12 - skat Politikområde 12 - bruger Politikområde 13 Drift Anlæg Drift Drift Drift Anlæg Politikområde 30 Drift Politikområde 31 Drift Anlæg Politikområde 33 Drift Politikområde 34 Drift Anlæg Politikområde 41 Drift Politikområde 42 Drift Politikområde 50 Drift Politikområde 60 Drift Anlæg Politikområde 61 Drift Politikområde 62 Drift Økonomiudvalget Torsdag den Side 9

10 Politikområde 63 Drift Anlæg Politikområde 70 Drift Politikområde 80 Drift Politikområde 81 Anlæg Renter, indtægter Politikområde 82 Renter, udgifter Afdrag på lån Uden bevillingsmæssig funktion Udligningsordninger Drift Anlæg Renter, indtægter Renter, udgifter I alt Afdrag på lån Uden bevillingsmæssig funktion Udligningsordninger I alt Sagens tidligere behandling Budgetrevision 1 blev behandlet på Økonomiudvalgsmøde den 31. januar 2008 Budgetrevision 2 blev behandlet på Økonomiudvalgsmøde den 24. juni 2008 Budgetrevision 3 har været i fagudvalgene, som har godkendt budgetrevisionen på følgende møder Social- og Sundhedsudvalget den 25. august 2008 Børne- og Skoleudvalget den 26. august 2008 Kultur- og Fritidsudvalget den 27. august 2008 Teknik- og Miljøudvalget den 27. august 2008 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget den 28. august 2008 Bilag - Bilag 1: Budgetreguleringer - Bilag 2: Målopfølgning Beslutning Økonomiudvalget den Godkendt. Økonomiudvalget Torsdag den Side 10

11 Økonomiudvalget Punkt: 172 Acadre sagsnr.: 08/8381 Journalnr.: P07 Sagsforløb: ØU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Lars Henrichsen Økonomisk orientering september 2008 Resume Økonomisk Orientering illustrerer det samlede forbrug af udvalgenes drifts- og anlægsmidler i 2008 opgjort ultimo august Status for forbruget til og med august 2008 viser på de overordnede tal, et merforbrug på 22,0 mio. kr. i forhold til det periodiserede budget. Forslag Administrationen anbefaler, at Økonomiudvalget tager sagen til efterretning. Sagsfremstilling Sagens fakta Forbruget af skattefinansierede driftsudgifter er i alt 712,1 mio. kr. opgjort ultimo august Ud af et helårsbudget på 1.119,7 mio. kr. svarer dette til en forbrugsprocent på 63,6 jf. tabel 1. Forbruget af serviceudgifter er i alt 654,2 mio. kr. opgjort ultimo august Ud af et helårsbudget på 1.023,4 mio. kr. svarer dette til en forbrugsprocent på 63,9. Forbruget af anlægsmidler (ekskl. indtægter fra salg af jord og ejendomme) er i alt 18,5 mio. kr. opgjort ultimo august Ud af et helårsbudget på 84,3 mio. kr. (inkl. overførsler fra 2007 til 2008) svarer dette til en forbrugsprocent på 21,9 Der er et restbudget på i alt 65,8 mio. kr. Tabel 1 viser, at den samlede forbrugsprocent ultimo august 2008 er 63,6 pct. Forbrugsprocenten for de enkelte udvalg svinger fra et minimum på 55,9 pct. (TMU skat) til et maksimum på 68,1 pct. (BSU). Tabel 1. Nettodriftsudgifter: Forbrug ift. normeret budget - ultimo august 2008 (mio. kr.) Mindreforbrug Mindreforbrug (-) Forbrugspct. budget** Normeret Forbrug Budget * (-) i kr. af i pct. af norm. norm. budget budget TMU - skat 39,7 71,1 55,9% 47,4-7,7-16,2% TMU - bruger -30,3-10, BSU 277,4 407,3 68,1% 271,5 5,8 2,1% SSU 237,8 380,3 62,5% 253,5-15,7-6,2% Økonomiudvalget Torsdag den Side 11

12 KFU 39,2 59,2 66,2% 39,5-0,3-0,7% BEU 28,5 43,0 66,3% 28,6-0,2-0,6% ØU*** 89,5 158,9 56,3% 105,9-16,4-15,5% I alt 681, ,7 61,4% I alt, ekskl. det brugerfinansierede område 712, ,7 63,6% 746,5-34,4-4,6% Anm.: * Helårsbudget ** Normeret budget svarer til 66% af helårsbudgettet (8 ud af 12 måneder) *** Herunder Redningsberedskab I tabel 2 nedenfor opgøres forbruget i forhold til et periodiseret budget, dvs. i forhold til budgettet for 2008 fordelt månedligt efter et historisk forbrugsmønster. Det historiske forbrugsmønster er opgjort ud fra det faktiske forbrug i årene I det periodiserede budget er indbygget en forudsætning om, at udvalgene forbruger ud fra det mønster, som har været tilfældet i årene Det periodiserede budget er 690,1 mio. kr. opgjort ultimo august Det svarer til 61,6 pct. af helårsbudgettet. Forbruget er 712,1 mio. kr. Samlet set er der ultimo august 2008 et periodiseret merforbrug på 22,0 mio. kr., jf. tabel 2. Tabel 2. Nettodriftsudgifter: Forbrug ift. periodiseret budget - ultimo august 2008 (mio. kr.) Forbrug Per. budget Mindreforbrug (-) i kr. af per. budget Mindreforbrug (-) i pct. af per. budget TMU - skat 39,7 37,9 1,9 4,9% TMU - bruger -30, BSU 277,4 267,8 9,5 3,6% SSU 237,8 224,5 13,3 5,9% KFU 39,2 37,2 2,0 5,2% BEU 28,5 27,9 0,6 2,2% ØU* 89,5 94,8-5,3-5,6% I alt 681, I alt, ekskl. det brugerfinansierede område 712,1 690,1 22,0 3,2% Anm.: * Herunder Redningsberedskab På Teknik- og Miljøudvalgets skattefinansierede område er der et periodiseret merforbrug på 1,9 mio. kr. På Børne- og Skoleudvalgets område er der et periodiseret merforbrug på 9,5 mio. kr. I BOF 3 vil der blive søgt tillægsbevillinger for i alt 7,8 mio. kr. til bl.a. dækning af merindskrivning i de første to kvartaler af 2008, regulering af mellemkommunale betalinger da der er sket et fald på 49 udenbys børn som følge af lukning for tilgang, samt tilførsel af midler til Børn og unge området, som følge af øget pres på specialundervisningsområdet. På Social- og Sundhedsudvalgets område er der et periodiseret merforbrug på 13,3 mio. kr. Merforbruget vedrører fortrinsvis Sundhed, ældre, og er et resultat af forøgede udgifter til Økonomiudvalget Torsdag den Side 12

13 vikarer som følge af vakante stillinger og sygdom. Ved BOF 3 vil der blive søgt om 7,9 mio. kr., med delvis finansiering via udgiftsprespuljen på pol. omr. 80. På Kultur- og Fritidsområdet er der et periodiseret merforbrug på 2,0 mio. kr. Merforbruget ligger fortrinsvis på Idrætsparken. Ved BOF 3 vil der blive søgt om 0,5 mio. kr. På Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget er der et periodiseret merforbrug på 0,6 mio. kr. På Økonomiudvalgets område er der et periodiseret mindreforbrug på 5,3 mio. kr. Der forventes et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. på fastholdelse og rekruttering af personale. På lønpuljer er der et restbudget på 7,9 mio. kr. Det vurderes på nuværende tidspunkt at de 5 mio. kr. vil blive udmøntet over resten af året. Anlæg Ud af et budget i 2008 på 84,3 mio. kr. (incl. overførsler fra 2007 til 2008) er der ultimo august 2008 bogført anlægsudgifter for 18,5 mio. kr. Ved BOF 3 vil der blive overført anlægsmidler for 12,7 mio. kr. fra 2008 til Ud af et budget i 2008 på 62,8 mio. kr. er der ultimo august 2008 bogført indtægter fra salg af jord og ejendomme på 1,6 mio. kr. Likviditet De gennemsnitlige likvide aktiver (gennemsnit af de sidste 12 måneder) er 101,3 mio. kr. opgjort ultimo august 2008 jf. graf nedenfor. Økonomiudvalget Torsdag den Side 13

14 Tabel 3 viser tillægsbevillinger i 2008 fordelt på serviceudgifter og øvrige udgifter. Tabel 3. Oversigt over tillægsbevillinger 2008 Tillægsbevillinger på serviceudgifter Øvrige tillægsbevillinger Godkendte tillægsbevillinger Daginstitutionsområdet kapacitetsændringer BSU-57/07-B Tillægsbevilling i forbindelse med folketingsvalg ØU-131/07-B Ridesporten i Hørsholm KFU-98/07-B Budgetrevision 1 ØU Breeltetrekanten ØU-136/07-B Temalokalplan - bevaringsværdige bygninger ØU Dronningedammen - ekstra belysning ØU APOP- idriftsættelse af anlæg ØU Rungsted badestrand - genskabelse af badestrand Rungsted badestrand - driftsudgifter i badesæson 2008 ØU TMU IT-afdelingens resourcer og organisering i 2008 ØU Breelteparken-perspektiver i en udbygning SSU Overførsler fra 2007 til 2008 ØU Plejeboligbyggeri Kokkedal V. ØU Budgetrevision 2 ØU Selskabets stiftelse ØU Ekstern bistan, styregruppe rapport vedr. Idrætsparkens udvidelse ØU Foreslåede tillægsbevillinger ØU 18/ Budgetrevision 3 ØU Konvertering af anlæg til drift ØU Smedehullet - grønt område ved den nye sognegård ØU Tillægsbevillinger i alt (inkl. Foreslåede) Tillægsbevillinger ekskl. Overførsler Økonomiudvalget Torsdag den Side 14

15 Beslutning Økonomiudvalget den Taget til efterretning, idet direktionen fortsat administrerer forbrug af overførte midler jf. de vedtagne retningslinier herom, ligesom direktionen vil orientere Økonomiudvalget, hvis budget 2008 ikke kan overholdes. Økonomiudvalget Torsdag den Side 15

16 Økonomiudvalget Punkt: 173 Acadre sagsnr.: 08/17799 Journalnr.: Ø02 Sagsforløb: ØU - KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Marianne Caglayan Konvertering af drift til anlæg Resume Hørsholm skole har fremsendt ansøgning om at benytte overførte driftsmidler til anlægsprojekter på skolen. Det drejer sig om opsætning af solafskærmning, samt supplement til renovering af udearealer, ialt kr På Usserød skole blev der inden udmeldelsen af principper for økonomisk styring i 2008, iværksat etablering af en multibane, hvorfor der ligeledes søges om at benytte overførte driftsmidler til nævnte anlægsprojekt, ialt kr Forslag Administrationen foreslår at ØU godkender konverteringen af de overførte driftsmidler til anlæg, samt frigivelse af rådighedsbeløbet. Sagsfremstilling Administrationen har vurderet på begge skolers ansøgninger. De projekter skolerne påtænker at benytte de ansøgte midler til, er anlægsprojekter, hvorfor driftsmidlerne bør konverteres til anlæg. I forbindelse med regeringens udmelding om mulige sanktioner ved overskridelse af budget, har administrationen vurderet på de økonomiske konsekvenser på overordnet plan. Til Økonomiudvalgets møde den blev der fremlagt sag om opfølgning på gennemførelse af anlægsprojekter i I sagen fremgik, at der i 2008 ville være et mindreforbrug af anlægsmidler på i alt kr. 2,5 mio. i forhold til det vedtagne budget for bruttoanlægsudgifter. På denne baggrund vurderer administrationen, at der er råderum til konverteringerne. Økonomiudvalget Torsdag den Side 16

17 Økonomi/personale Bevillingsskema Tillægsbevilling Drift/anlæg m.v Indeværende år Politikområde: 31 Drift Beløb Overslagsår 1 Overslagsår 2 Overslagsår 3 Politikområde: 31 Anlæg I alt Anlægsbevilling: (igangsætningstilladelse) Politikområde: 31 Anlæg Politikområde: I alt Beslutning Økonomiudvalget den Godkendt. Økonomiudvalget Torsdag den Side 17

18 Økonomiudvalget Punkt: 174 Acadre sagsnr.: 08/15005 Journalnr.: A10 Sagsforløb: ØU - KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Birgitte Andersen Forslag til mødeplan for 2009 Resume Der skal fastlægges mødedatoer for møderne i de politiske udvalg for Forslag Det anbefales, at Økonomiudvalget og godkender forslaget, hvorefter det sendes til godkendelse i Kommunalbestyrelsen og i de enkelte politiske fagudvalg. Sagsfremstilling I fastlæggelsen af møderne for de politiske udvalg er søgt taget hensyn til helligdage, ferieperioder med videre. Kommunalbestyrelsens møder forslås, som hidtil, afholdt, så vidt muligt, den sidste mandag i måneden kl Det konstituerende møde for den nye Kommunalbestyrelsen forslås afholdt mandag den 7. december 2009, Økonomiudvalgets møder afholdes fortsat torsdage kl. 7.30, og der er så vidt muligt planlagt 2 møder i hver måned. Fagudvalgenes mødedage og tider fastholdes, og møderne er så vidt muligt placeret i den sidste uge af måneden. Der er indeværende mødeplan ikke fastlagt fagudvalgsmøder i december Det forslås, at disse afholdes i uge 51 ( ). Møder til 1. og 2. behandling af budgettet for 2010 er placeret: 3. september ØUs 1. behandling af budget september KBs 1. behandling af budget september ØUs 2. behandling af budget oktober KBs 2. behandling af budget 2010 Budgetkonferencerne forslås placeret således: Aprilkonferencen: fredag den 24. april Augustkonferencen: torsdag-fredag den 20. og 21. august Økonomiudvalget Torsdag den Side 18

19 Bilag - Mødeplan 2009, polistike udvalg - Kalenderoversigt 2009 Beslutning Økonomiudvalget den Godkendt, idet Økonomiudvalget ønsker augustkonferencen placeret fredag den 21/8 og lørdag den 22/8 i stedet for torsdag den 20/8 og fredag den 21/8. Økonomiudvalget Torsdag den Side 19

20 Økonomiudvalget Punkt: 175 Acadre sagsnr.: 08/16403 Journalnr.: A00 Sagsforløb: ØU - KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Elisabeth Boelskifte Spørgeskema fra Velfærdsministeriet om Nærdemokrati Resume Velfærdsministeriet har ved brev af 3. juli 2008 anmodet samtlige kommunalbestyrelser om senest den 1. september 2008 at besvare et spørgeskema om nærdemokrati efter gennemførelsen af kommunalreformen. Udkast til besvarelse jvf. ØU s beslutning af 14. august 2008 er vedlagt. Forslag Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget overfor Kommunalbestyrelsen anbefaler, at kommunen besvarer spørgeskemaet som anført. Sagsfremstilling Velfærdsministeriet har ved brev af 3. juli 2008 anmodet om samtlige kommunalbestyrelser om senest den 1. september 2008 at besvare et spørgeskema om nærdemokrati efter gennemførelsen af kommunalreformen. Undersøgelsen er en opfølgning på redegørelsen fra Tænketanken om Nærdemokrati, som blev udsendt til samtlige kommunalbestyrelser i 2005 forud for arbejdet med kommunalreformen. I Tænketankens redegørelse indgår en række spørgsmål, som ifølge redegørelsen er oplagt relevante for de nye kommunalbestyrelser, men også er tænkt som inspiration for kommunalbestyrelserne i de kommuner, som ikke indgår i en sammenlægning. Endvidere indgår en række anbefalinger i redegørelsen, hvor det centrale er, at kommunalbestyrelserne aktivt tager stilling til rammerne for det lokale demokrati. Med afsæt i redegørelsen anses spørgeskemaundersøgelsen således primært at være rettet mod sammenlægningskommunerne. Bilag - Nærdemokrati brev af 3. juli fra Velfærdsministeriet - Besvarelses udkast til ØU sept 08, incl. bilag om kommunens frivilligt socialt arbejde Økonomiudvalget Torsdag den Side 20

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 18.09.2006 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 24.05.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 24.05.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 24.05.2007 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Børne- og

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 27.09.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 27.09.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget eslutninger fra mødet Torsdag 27.09.2007 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget K = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget EU = eskæftigelses og Erhvervsudvalget SU = ørne- og Skoleudvalget KFU = Kultur-

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Økonomiudvalget. Torsdag 03.04.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Torsdag 03.04.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 03.04.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Meddelser 2 Forslag fra Venstres gruppe vedrørende Rungsted Havn A/S 3 Domkontoret sat

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 22.01.2007 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 22.01.2007 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 22.01.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 27.11.2012 Tirsdag 27.11.2012 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på Akutpakken. 3 Kvalitetsstandard

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget. Mandag 29.06.2009 kl. 15:00 Mødelokale D2. Referat fra 29. juni 2009. Følgende sager behandles på mødet

Teknik- og Miljøudvalget. Mandag 29.06.2009 kl. 15:00 Mødelokale D2. Referat fra 29. juni 2009. Følgende sager behandles på mødet Teknik- og Miljøudvalget Referat fra 29. juni 2009 Mandag 29.06.2009 kl. 15:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Kokkedal Vest - status og beslutning om energiinvesteringer 2 Bilagsoversigt

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Beskæftigelsesudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Beskæftigelsesudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Beskæftigelsesudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU = Kultur- og Fritidsudvalget SSU =

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kultur- og Fritidsudvalget Referat fra ordinært møde 23-09-2009 15:00 Onsdag 23.09.2009 kl. 15:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Realisering af besparelse på Trommens

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 26.02.2007 kl. 13.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 25-03-2014 Tirsdag 25.03.2014 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Årsregnskab 2013 på Erhvervs- og

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Mødetidspunkt 11-05-2015 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 11-05-2015

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. september 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde 29.10.2009 07:30 Torsdag 29.10.2009 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Anvendelse af udenlandsk arbejdskraft eller udenlandske

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Kystvejens Konferencecenter i Grenaa Dato: Torsdag den 26. marts 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 8.06.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 8.06.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 8.06.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelsesudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU = Kultur- og

Læs mere

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Svar på ofte stillede spørgsmål DISPENSATION FRA ANSØGNINGSFRISTEN... 2 KAN KOMMUNALBESTYRELSEN VEDTAGE ÆNDRINGER I TAKSTER OG TILSKUD FØR KOMMUNEN HAR

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Mødelokale D2 Torsdag 06.12.2012 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Dialogmøde mellem det Regionale Beskæftigelsesråd og det Lokale Beskæftigelsesråd.

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

! "# !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27(

! # !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27( ! "# %!%!%% )( *%( +(,(%-,(&,-),./,(&%,0 (), 1&!$,2($,((/2,+((.,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( +$7(!( 3(27( )& (%-8((/28%$ +( (&./ 0 () 2($ +((. 3%.( %+ ( %(5(!() (%- -) (&% 1&!$ ((/2 (&3( 4/(5%(6/ %$ :#;0!%)(

Læs mere

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune.

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til ØU Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab for Københavns Kommune. et forelægges for ØU den 1. april 2014 og for BR den 10. april 2014, hvor

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 14.08.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 3 Valg af bestyrelse for Hørsholm Vand ApS og bemyndigelse

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 8. januar 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse REGNSKAB 2008 Bevillingsområde 80.84. Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Resultater Årets samlede resultat

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for Side 1 af 9 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 11. oktober 2005, kl. 18:00 Åben sag: 343. Kirkeskat 2006 Åben sag: 344. Budget 2006 og overslagsår - 2.

Læs mere

Udlejning af erhvervsejendom

Udlejning af erhvervsejendom Pkt. 49 Udlejning af erhvervsejendom Sagsnr. 79083 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til vilkår for en ny udlejningsperiode for ejendommen Baunehøjvej 5, der huser Restaurant Vigen, herunder

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde 25-08-2009 15:00 Tirsdag 25.08.2009 kl. 15:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Orientering om det disponerede forbrug

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 40, stk. 4, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1

Læs mere

Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 Rådhuset 8410 Rønde

Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 Rådhuset 8410 Rønde Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 Rådhuset 8410 Rønde Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Syddjurs Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 28. august

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden Referat af tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Rapportering 2014. Økonomisk rapportering pr. 30. juni 2014/ halvårsregnskab. Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Rapportering 2014. Økonomisk rapportering pr. 30. juni 2014/ halvårsregnskab. Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering 2014 Captia sag 016596-2014 Økonomisk rapportering pr. 30. juni 2014/ halvårsregnskab Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Økonomisk

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Sundhedsudvalgets møde den 8. februar 2007 Kl. 16.30 Mødelokale 2 v. Kultur og Fritid Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Konstituering af Sundhedsudvalget

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 30. april 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 23.01.2006 kl. 16.00. Ekstraordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 23.01.2006 kl. 16.00. Ekstraordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 23.01.2006 kl. 16.00 Ekstraordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = KFU = SSU = TMU = BEU = Børne- og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde 24-11-2009 Torsdag 26.11.2009 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Hovedstruktur Helhedsplan 2009-2020

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus)

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Sagstype: Åben Type: ØU Sagsnr.: 12/13820 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 13-12-2011 proceduren for budgetlægningen af budget 2013-2016.

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 Bilag 2:Likviditetsopretning udvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 1. Ingen arrangementer på Fredtoften i 2015 Der er i budget 2015 afsat 0,3 mio. kr. til arrangementer på Fredtoften.

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 17.04.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Principper for evt. salg af baneareal 3 Rungsted Havn

Læs mere

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Københavns Kommune Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 10. november 2014 beretning om revision

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Dato: 12. september 2011 Brevid: 1477655 Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Indledning Regionen har modtaget den afsluttende revisionsberetning for 2010

Læs mere

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso

Læs mere

Bevillingsmæssige ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet 2004/2005 (DUT)

Bevillingsmæssige ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet 2004/2005 (DUT) BESLUTNINGSPROTOKOL Fraværende: Klaus Bondam og Majbritt Mamsen forlod mødet kl. 15.40 efter behandlingen af sag nr. 6. 22. J.nr. 272050 Bevillingsmæssige ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Ordbog i Økonomistyring

Ordbog i Økonomistyring Ordbog i Økonomistyring Her kan du læse om de mest anvendte begreber i økonomistyringen i Stevns kommune. Analyse Anlægsbevilling Anlægsbudget Basisbudget Beskatningsgrundlag Bevilling Befolkningsprognose

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Laurids

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 1. Afdeling Den 14. oktober 2005 Århus Kommune Børn og Unge-afdelingen Magistratens 1. Afdeling Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 13.11.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2009-2012 - Godkendelse af budgetmateriale

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10. BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.00 * Der afholdes formøde

Læs mere

1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan 2005 Åben sag 3. Fælles omsorgssystem til Ny Frederikshavn Kommune.

1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan 2005 Åben sag 3. Fælles omsorgssystem til Ny Frederikshavn Kommune. Page 1 of 9 Referat Socialudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 7. juni 2005 17:00 Mødelokale 8 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan

Læs mere

Byrådet. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 11. september 2012. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 11. september 2012. Mødetidspunkt: 18:00 Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso (F),

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013 1 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2013 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 19. august 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet.

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Pkt. 353 Køb af aktiver Sagsnr. 99676 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Beslutningskompetence

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 216. Halvårsregnskab 2011 - Økonomiudvalgets område 462 217. Budget 2012 - Spareramme for Økonomiudvalgets

Læs mere

Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring

Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Rebild Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 26. september

Læs mere

24. Til efterretning - Kommunalreform

24. Til efterretning - Kommunalreform " ## ## $% &#$ *12$$ '()*$$')$+),-#).($/#$0(,$32$ 4+ 55555555555555555555 '( 55555555555555555555 $+ 55555555555555555555.($/#$0( #$/$$4 55555555555555555555 *$$' 55555555555555555555,-# 7#4$$11#$4$1 "7#4$$8#93$74$4$+#111#$4$1

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde 14. maj 2009 Torsdag 14.05.2009 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 3 Rungsted Havn A/S - ordinær generalforsamling 5 1.

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd-Faxe

Det Lokale Beskæftigelsesråd-Faxe Mødedato 31. marts 2008 Starttidspunkt 15:00 Sluttidspunkt: 17:00 Mødested og lokale Rønnede Rådhus - byrådssalen Afbud: Thyge Pind, Lars Juul Andersen, Jan Nielsen, Bent Larsen Fraværende: Jobcenterchef

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 21. september 2009 Lokale: Jobcenterchefens kontor, Jobcentret Tidspunkt: Kl. 14:00-15:35 Carsten Jespersgaard, Formand (V) Steen Christensen (A) Kim Toft

Læs mere