Høringssvar vedr. forslag til ændring af Lov om en Cityring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høringssvar vedr. forslag til ændring af Lov om en Cityring"

Transkript

1 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Sagsnr Dokumentnr Høringssvar vedr. forslag til ændring af Lov om en Cityring Generelle bemærkninger Københavns Kommune har den 27. februar 2014 modtaget Transportministeriets høring af udkast til lovforslag til Lov om ændring af Lov om en Cityring, med anmodning om, at eventuelle bemærkninger tilsendes Transportministeriet senest den 27. marts Københavns Kommune hilser forslaget til lovændring velkomment og opfordrer til, at det vedtages hurtigst muligt. Lovforslaget sikrer mulighederne for at implementere de udvidede arbejdstider som Borgerrepræsentationen tiltrådte 19. juni Borgerne og projektet står i dag i en vanskelig situation, da reguleringsgrundlaget har vist sig at være uklart og har givet anledning til ændringer af rammerne for projektet undervejs og usikkerhed om naboernes forhold. Dertil har afgørelserne fra Natur- og Miljøklagenævnet medført skærpede krav til både beregningsmetoder og detaljeringsniveauet i påbuddene der udstedes. Endelig har de seneste måneder vist nye uklare snitflader i forhold til anden lovgivning (fx Byfornyelsesloven mv.). Metrobyggeriet er på en række byggepladser på vej ind i en meget støjende anlægsfase, hvorfor det er særligt afgørende, at lovforslagets nabopakke hurtigt bliver gennemført af hensyn til de berørte naboer. Der opfordres derfor til, at denne del af lovforslaget, som ikke er med afsæt i det miljømæssige regler, om muligt forelægges Folketinget på behørig vis til separat vedtagelse snarest muligt, og ikke afventer en fornyet VVM, som der alene er behov for i forbindelse med andre dele af lovforslaget. Det er vigtigt, at Metroselskabet løfter opgaverne knyttet til nabopakken umiddelbart efter, at denne træder i kraft. Der bør ikke være borgere, der stilles ringere efter de nye regler i forhold til eksisterende regler om kompensation og genhusning. Ligeledes er det vigtigt for Københavns Kommune, at det sikres, at der ikke sker modregning i sociale ydelser for modtaget kompensation. Det er vigtigt for byens borgere og kommunen som miljø- og tilsynsmyndighed, at den nye bekendtgørelses rammer for miljøbelastningen bliver gennemsigtige og præcise i deres indhold og omfang. Derfor bør udstedelsen af generelle rammer for metrobyggeriets miljøbelastning ske snarest muligt med inddragelse af såvel Københavns Kom-

2 mune som Frederiksberg Kommune udover embedslægen og Miljøministeriet. Københavns Kommune anbefaler, at det også i den fremtidige regulering sikres, at metrobyggeriet i en miljømæssig sammenhæng lever op til princippet om anvendelse af den bedste tilgængelige teknologi, som i nuværende påbud. For at sikre, at interimsperioden altså fra nu og frem til vedtagelse af lovforslag og udstedelse af de fornødne forskrifter skal være så kort som mulig med behørig overholdelse af alle formalia, vil Københavns Kommune opfordre transportministeren til at foranledige miljøministeren til at udnytte den allerede eksisterende bemyndigelse i vandforsyningslovens 78, stk. 5 frem for at skulle afvente en supplerende VVM for at vedtage lovforslaget 14 c. stk. 1 in fine. Dette i lyset af, at kommunen forventes, at have meddelt de nødvendige grundvandssænkningstilladelser i løbet af foråret og altså inden de nye regler forventes at træde i kraft. Hidtidig regulering i Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune har løbende, indenfor de gældende juridiske og reguleringsmæssige rammer, tilstræbt en effektiv udstedelse af påbud på baggrund af Metroselskabets ansøgninger og samt et effektivt tilsyn med byggeriet af Cityringen. Det er ikke Københavns Kommunes opfattelse, at Københavns Kommunes myndighedsbehandling har forsinket Cityringen. Det fremgår også af Metroselskabets notat til ejerne af 18. februar 2014, at entreprenøren i sommeren 2013 overfor Metroselskabet bekræftede, at Cityringens tidsplan kunne overholdes under forudsætning af de af kommunerne besluttede udvidelser af arbejdstiderne. Indtil lovændringen er vedtaget og trådt i kraft kan og skal Københavns Kommune fortsat regulere byggeriet med påbud og tilladelser i overensstemmelse med gældende regler, herunder også under hensyntagen til Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser. Tidligere regulering efter forskrift Ved udarbejdelsen af VVM-redegørelse og indgåelse af kontrakt for Cityringen var det forudsat, at støj fra byggeriet ville blive reguleret med udgangspunkt i den kommunale forskrift for bygge- og anlægsvirksomhed. Den 1. juli 2012 blev den bekendtgørelse, som forskrifterne udstedes i henhold til, ændret. Der blev indsat en ny specifik hjemmel til udarbejdelse af kommunale forskrifter for midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter. Derfor vurderede Københavns Kommune, at Metroselskabets behov for langvarige tilladelser til udvidede Side 2 af 13

3 støjgrænser og udvidede arbejdstider juridisk set ikke kunne rummes inden for dispensationsmulighederne i den gamle forskrift. På denne baggrund vedtog Borgerrepræsentationen en revideret, ny forskrift for bygge- og anlægsaktiviteter den 11. oktober 2012, som kun omfatter midlertidige aktiviteter. Store langvarige projekter som Cityringen er derfor ikke omfattet af den nye forskrift. Københavns Kommune har derfor anvendt bestemmelserne i miljøbeskyttelseslovens 42 til regulering af støjgenerne fra projektet. Frederiksberg Kommune er, på baggrund af en drøftelse med Miljøstyrelsen, gået over til en regulering som omfatter både brug af forskrift og miljøbeskyttelseslovens 42. Særligt støjende aftenaktiviteter reguleres således efter 42. Øvrige aktiviteter reguleres forsat efter en kommunal fastsat forskrift. Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser Natur- og Miljøklagenævnet har den 5. februar 2014 fundet, at Københavns Kommunes Rammer for udmøntning af BR-beslutning om fremskyndelse af anlægsarbejderne i Cityringen burde have været miljøvurderet og at påbud udstedt i henhold til disse rammer derfor er ugyldige. Transportministeriet har med brev af 9. oktober 2013 oplyst, at spørgsmålet om miljøvurdering, men ikke VVM, blev genstand for prøvelse i Natur- og Miljøklagenævnet og ikke i Transportministeriet, som anført i Transportministeriets brev af 27. juni Det skal bemærkes, at Rammer for udmøntning af BR-beslutning om fremskyndelse af anlægsarbejderne i Cityringen er et frivilligt tilvejebragt administrationsgrundlag og er derfor ikke en forudsætning for, at Københavns Kommune kan udstede påbud efter miljøbeskyttelseslovens 42. VVM-redegørelse og miljøvurdering I lovforslagets 1, nr. 2, 3, 4 og 5 foreslås fremgangsmåden for udarbejdelse af supplerende VVM-redegørelser og eventuelt gennemførelse af fornyet miljøvurdering ændret. Supplerende VVM-redegørelse Den supplerende VVM-proces belyser de miljømæssige konsekvenser ved det nye reguleringsregime og giver mulighed for høring og borgerinddragelse. Det er positivt, at der med lovforslaget tilstræbes større klarhed omkring VVM- og miljøvurderingsprocessen for ændringer af byggeriet af Cityringen. Københavns Kommune ser frem til at blive inddraget i høringen over den supplerende VVM vedrørende de udvidede arbejdstider som blev tiltrådt af Borgerrepræsentationen 19. juni Ligeledes er det vigtigt for Københavns Kommune det af den supplerende VVM- Side 3 af 13

4 redegørelse fremgår, hvor og hvilke forudsætninger der er ændret i forhold til den oprindelige VVM-redegørelse. Det er desuden vigtigt for Københavns Kommune, at afledte konsekvenser ved det ændrede reguleringsregime, fx ændrede vilkår for lastbilkørsel til og fra byggepladserne og trafikafvikling i øvrigt i forbindelse med anlægsprojektet behandles i den supplerende VVMredegørelse. Afgrening til Nordhavn Det fremgår af lovforslaget, at de foreslåede bestemmelser om udstedelse af regler om forurening og gener fra byggepladserne, kompensation mv. også vil finde anvendelse på anlægget af afgreningen til Nordhavn. Desuden fremgår det, at de foreslåede regler om supplerende miljømæssig vurdering af ændringer i anlægget af Cityringen ikke gælder for afgreningen til Nordhavn. Denne opdeling er efter Københavns Kommunes opfattelse uhensigtsmæssig. Transportministeriet bør have kompetencen til, eksempelvis gennem supplerende miljømæssige vurderinger, i forbindelse med udstedelsen af regler om forurening og gener fra byggepladserne, også at tage stilling til eventuelle ændringer i udførelsen af afgreningen til Nordhavn. Det kan fx ske ved, at den foreslåede 3, stk. 6 også kommer til at gælde afgreningen til Nordhavn. På den måde sikres, at alle Cityringens arbejdspladser inkl. afgreningen til Nordhavn, fremadrettet håndteres ens. Endvidere er det Købehavns Kommunes opfattelse, at en eventuel etablering af et afgreningskammer for metro til Sydhavn bør være omfattet af den foreslåede 3 stk. 6. Generelle rammer for metrobyggeriets miljøbelastning Med bestemmelserne i lovforslagets 14 a, stk. 1 og 2 bemyndiges transportministeren til helt eller delvist at sætte bestemmelserne i miljøbeskyttelsesloven samt regler og afgørelser i medfør heraf ud af kraft. Det fremgår således, at Københavns og Frederiksberg Kommuner herefter ikke længere har opgaven med at regulere de enkelte byggepladser og faser i byggeriet individuelt efter miljøbeskyttelseslovens regler. I stedet vil transportministeren fastlægge generelle rammer for metrobyggeriets miljøbelastning i en bekendtgørelse. Københavns Kommune bemærker, at regulering af de enkelte byggepladser ikke kun omhandler støj, men også støv, luft, vibrationer, kapitel 5 anlæg, muck, jord, affald, kemikalier og grundvand. Det er vigtigt for byens borgere og kommunen, som miljø- og tilsynsmyndighed, at den nye bekendtgørelses rammer bliver gennemsigtige og præcise i deres indhold og omfang. Side 4 af 13

5 Københavns Kommune anbefaler, at det også ved regulering ved bekendtgørelse sikres, at Metroselskabet lever op til princippet om anvendelse af den bedste tilgængelige teknologi. Det er Københavns Kommunens miljømyndigheds erfaring, at der forsat vil kunne opstå situationer, hvor Metroselskabet har brug for at kunne få dispensation fra fastlagte rammer grundet særlige byggetekniske, sikkerhedsmæssige eller fremdriftsmæssige udfordringer. Kommunen vil derfor opfordre til, at det klart vil fremgå af bekendtgørelsen, at det er transportministeren som vil kunne dispensere fra de fastsatte rammer i loven eller i regler udstedt med hjemmel i lovens 14 a. Københavns Kommune skal anbefale, at der ved udnyttelse af bemyndigelsen til at fastsætte rammeforskrifter indarbejdes bestemmelser om egenkontrol og regelmæssig afrapportering heraf til tilsynsmyndighederne. Det fremgår af bemærkningerne, at reglerne skal gælde specifikt for Cityringens 21 byggepladser. For en ordens skyld bør det fremgå, at bestemmelserne gælder hele byggeriet af Cityringen, inklusiv tunneler og de kommende 3 byggepladser på Nordhavnsafgreningen. Miljøbeskyttelsesloven Københavns Kommune skal påpege, at følgende gener og forureningskilder umiddelbart reguleres af bestemmelser i miljøbeskyttelsesloven; støj, støv, luft, vibrationer, kapitel 5 anlæg, muck, jord, affald, kemikalier og grundvand. Støj De faktiske ansøgninger fra Metroselskabet har vist et behov for at fastsætte støjgrænser for de enkelte byggepladser og aktiviteter væsentligt højere end de vejledende grænseværdier og oplysninger om støjniveauer, som indgik i Metroselskabets ansøgning om udvidet arbejdstid i foråret Københavns Kommune skal anbefale, at der ved fastsættelse af støjgrænser lægges vægt på de betydelige gener fra aften- og natarbejde, som arbejdet påfører naboerne, og at støjen særligt i nattetimerne begrænses mest muligt. Her bør det haves for øje, at det vil være vanskeligt at føre et effektivt tilsyn med aktiviteter på de enkelte byggepladser, såfremt der kun fastsættes støjgrænser og ikke tilsvarende, i hvert fald i aften og nattetimerne, reguleres på aktiviteter. Anvendelse af visse entreprenørmaskiner medfører tydeligt hørbare toner. Det er på denne baggrund, at der indgår et tone- og impulstillæg på 5 db(a) i de fastsatte støjgrænser. Såfremt tone og impulstillægget fastholdes, er Københavns Kommune er enig i, at der ikke er behov Side 5 af 13

6 for at fastsætte en særlig grænse for lavfrekvent støj, da den lavfrekvente støj indgår i det samlede støjbillede. Det fremgår endvidere af lovforslagets bemærkninger, at en forskrifts grænseværdier så vidt muligt vil basere sig på kendte vejledende maksimale grænseværdier. Dette ville medføre, at der i praksis fastsættes støjgrænser for byggepladser i intervallet mellem 60 db(a) og 70 db(a) i dagperioden (kl ) på hverdage, mens der fastsættes væsentligt lavere støjgrænser uden for dette tidsrum, ca. 40 db(a). I disse værdier er indeholdt et evt. tillæg for toner og impulser. De faktiske ansøgninger fra Metroselskabet har imidlertid vist et behov for at fastsætte støjgrænser for de enkelte byggepladser og aktiviteter væsentligt højere. Således udføres der aktiviteter på en række byggepladser i dagtimerne, der medfører et støjbidrag på mellem 85 db(a) og 95 db(a), medens der i aftentimerne ansøges om støjniveauer på indtil 90 db(a). På enkelte byggepladser er der endvidere ansøgt om tilladelse til natarbejde med et støjbidrag på indtil 84 db(a). De her anførte støjværdier indeholder et 5 db(a) tillæg for toner og impulser. Kun meget få aktiviteter på de enkelte byggepladser medfører et støjbidrag, der ligger indenfor rammerne af de vejledende grænseværdier. Der synes ikke at være overensstemmelse mellem ønsket om, at reglerne udstedt af transportministeren tager udgangspunkt i metodikken, som fremgår af Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993, Beregning af ekstern støj fra virksomheder og det forhold, at der ikke længere skal udarbejdes individuelle støjredegørelser (prøvningsrapporter) for de enkelte byggepladser, som det fremgår af lovforslagets bemærkninger til de enkelte bestemmelser. Københavns Kommune skal anbefale, at der ved udnyttelse af bemyndigelsen til at fastsætte rammeforskrifter indarbejdes bestemmelser om egenkontrol og regelmæssig afrapportering heraf til tilsynsmyndighederne. Støv, luftforurening og vibrationer Københavns Kommune skal ved fastsættelse af generelle grænseværdier for disse forureninger anbefale, at eventuelle grænseværdier fastsætte på baggrund af de bedst muligt forureningsbekæmpende foranstaltninger. Særligt ved vibrationer bør der tages konkrete hensyn til påvirkningerne af naboer, således at varige skader, herunder bygningsskader, undgås. Af bemærkningerne til lovforslaget fremgår, at sådanne skader ikke er dækket af kompensationerne indeholdt i lovforslagets 14 b, hvorfor det bør overvejes om der kan fastsættes regler for en hurtig adgang til få behandlet sådanne erstatningssager. I den forbin- Side 6 af 13

7 delse kunne det også entydigt fastlægges, om sådanne sager skal rettes mod hovedentreprenør eller Metroselskabet. Også i forhold til disse forureninger bør rammeforskriften indeholde bestemmelser om egenkontrol og regelmæssig afrapportering heraf til tilsynsmyndighederne. Kapitel 5 anlæg Københavns Kommune kan tiltræde, at disse anlæg fortsat skal godkendes efter miljøbeskyttelseslovens almindelige regler. Jord/Muck Københavns Kommune anbefaler, at regulering af affald fra projektet også fremadrettet sker på baggrund af regler svarende til miljøbeskyttelsesloven med tilhørende bekendtgørelser. Affald Københavns Kommune anbefaler, at regulering af affald fra projektet også fremadrettet sker på baggrund af regler svarende til miljøbeskyttelsesloven med tilhørende bekendtgørelser. Kemikalier, anvendelse i undergrund og i forbindelse med vand Den i lovforslagets 14 c, stk. 3 indsatte bestemmelse kan lovteknisk indføjes i lovforslagets 14 a, og der kan indsættes bestemmelse om, at afslag på tilladelser eller vilkårene for en tilladelse også efter disse regler kan indbringes for miljøministeren eller den, som miljøministeren bemyndiger hertil. Københavns Kommune anbefaler, at regulering af anvendelsen af kemikalier i undergrund og i forbindelse med vand også sker på baggrund af regler svarende til miljøbeskyttelsesloven med tilhørende bekendtgørelser. I miljøbeskyttelsessammenhæng er det et centralt element, at der bliver foretaget screening af indholdsstofferne i de ansøgte produkter med henblik på en vurdering af risici for jord- eller grundvandsforureninger. Grundvand, reinfiltration, tilslutning til kloak og udledning til vandområder Det bør overvejes, om tilladelser til reinfiltration, tilslutning til kloak og udledning til vandområder, som alle meddeles efter miljøbeskyttelseslovens regler, rettelig bør indskrives i lovforslagets 14 a. Københavns Kommune er enig i, at krav og foranstaltninger til beskyttelse af grundvandet og omgivelserne skal fastsættes efter regler svarende til de nuværende i miljøbeskyttelsesloven med tilhørende bekendtgørelser. Lovforslagets 14 c synes ikke at indeholde bestemmelser, der generelt ophæver vandforsyningsloven, svarende til lovforslagets 14 a, Side 7 af 13

8 stk. 2 for miljøbeskyttelseslovens vedkommende, og der kan derfor opstå regelsammenstød. Som anført ovenfor foreslår Københavns Kommune derfor, at bestemmelsen alene omfatter grundvandsarbejder og tilladelser til boringer efter bestemmelserne i vandforsyningsloven. For at sikre, at interimsperioden altså fra nu og frem til vedtagelse af lovforslag og udstedelse af de fornødne forskrifter skal være så kort som mulig med behørig overholdelse af alle formalia, vil Københavns Kommune opfordre transportministeren til at foranledige miljøministeren til at udnytte den allerede eksisterende bemyndigelse i vandforsyningslovens 78, stk. 5 frem for at skulle afvente en supplerende VVM for at vedtage lovforslaget 14 c. stk. 1 in fine. Dette i lyset af, at Kommunen forventes, at have meddelt de nødvendige grundvandssænkningstilladelser i løbet af foråret og altså inden de nye regler forventes at træde i kraft. Tilsyn og sanktioner Københavns Kommune har siden den udvidede arbejdstid blevet igangsat i sommeren 2013 ført et intensivt tilsyn med metrobyggepladserne. Således har Center for Miljøbeskyttelse gennemført ca tilsyn frem til medio marts I perioden er der afgivet 28 stop ordre, hvor arbejdet er blevet stoppet på foranledning af tilsynsmedarbejdere. Endvidere har tilsynet medført en række indskærpelser og to politianmeldelse for manglende overholdelse af påbud til regulering af støj. Tilsyn Københavns Kommune finder det afgørende af hensyn til naboerne og miljøet, at der skabes muligheder for at gennemføre et effektivt tilsyn og sikre retshåndhævelse omkring metrobyggeriet. Det bør holdes for øje, at det vil være vanskeligt at føre et effektivt tilsyn med aktiviteter på de enkelte byggepladser, såfremt der kun fastsættes støjgrænser og ikke tilsvarende, i hvert fald i aften og nattetimerne, reguleres på aktiviteter. Københavns Kommune anbefaler, at regler svarende til hele miljøbeskyttelseslovens kapitel 9 og vandforsyningslovens kapitel 10 og 11 med tilhørende bekendtgørelser, eventuelt i tillempet form, danner grundlag for det fremtidige tilsynsarbejde. Københavns Kommune anbefaler desuden, at der ved udnyttelse af bemyndigelsen til at fastsætte rammeforskrifter indarbejdes bestemmelser om egenkontrol og regelmæssig afrapportering heraf til tilsynsmyndighederne Side 8 af 13

9 Klager over tilsyn Københavns Kommune ser også, at der i lovforslaget er et behov for, at det fremgår klart, hvortil der kan klages over støj fra byggeriet og over det tilsyn, som udføres af kommunerne. Det bør fremgå, om der kan klages til Statsforvaltningen eller anden statslig myndighed over kommunernes tilsyn. Sanktioner I lovforslagets 14 a stk. 3 fremgår det, at Transportministeriet lægger op til, at der ved manglende overholdelse af forskrifternes regler kan fastsætte straf i form af bøder. Kommunen finder, at sanktioner for manglende overholdelse er et vigtigt håndhævelsesinstrument, og sanktionerne må nødvendigvis være af en karakter og af et omfang, så det i realiteternes verden har en præventiv effekt. Kommunen vil derfor opfordre til, at sanktionerne bliver af væsentlig karakter og at det samtidig overvejes om, der i de fremtidige regler kan indsættes et bødekatalog. I forhold til retshåndhævelse anbefales det, at der fastsættes regler om mulighed for udstedelse af administrative bødeforlæg svarende til regler i fx arbejdsmiljølovens 82 a. Herudover kunne det overvejes at fastsætte regler svarende indholdsmæssigt til Miljøbeskyttelseslovens 73, stk. 3 i tillempet form, således at indberetningen sker til ejerkredsen på regelmæssig basis. En sådan ordning ville medføre, at ejerkredsen fik indberetning om tilsynsvirksomheden, herunder resultaterne af målinger og undersøgelser samt om overtrædelser af regelsættet. I tillæg til ovenstående omkring finder Københavns kommune endeligt, at det kunne være formålstjenligt også at undersøge andre instrumenter, der kunne bidrage til en bedre fælles forståelse mellem de forskellige aktører omkring rammerne for anlægsbyggeriet. Derfor kan det foreslås, at Transportministeriet i et kommende regelgrundlag indfører, at ved væsentlige overskridelser eller ved gentagne overskridelse vil Transportministeriet tage ansvar for at indkalde Metroselskabet og kommunerne til drøftelser omkring de opståede problemstillinger. Nabopakken Implementering Københavns Kommune vil som nævnt indledningsvis opfordre til, at tiltagene i nabopakken implementeres snarest muligt af hensyn til de berørte naboer. Københavns Kommune vil i denne forbindelse henlede opmærksomheden på, at det er afgørende, at Metroselskabet sikrer, at selskabet har de nødvendige ressourcer til hurtigt og effektivt at behandle de sager, der vil opstå efter nabopakken. Forhold til byfornyelseslovgivningen Side 9 af 13

10 På baggrund af lovforslagets bestemmelser, det brede folketingsflertal, som angiveligt står bag forslaget, og de processuelle forhold som gør sig gældende i forbindelse med en kondemnering, er det vurderet, at en kondemnering vil være uproportionel. Sagsbehandlingen efter byfornyelsesloven vedr. eventuel kondemnering af boliger berørt af metrobyggeriet er således stillet i bero. Ressortministeriet er orienteret om kommunens vurdering. Hjemmelsgrundlag for kommunal anvisning af boliger Der bør indsættes en supplerende hjemmel for at sikre, at kommunen er berettiget til at anvende såvel de boliger, som kommunen har anvisningsret til efter almenboligloven, som lejligheder, kommunen får til rådighed efter byfornyelsesloven, til genhusning af naboer berørt af metrobyggeriet efter lovforslaget 14 b stk. 2. Kommunen påregner at kunne anvende de boliger, som er til overs, når kommunens gældende forpligtelser til boligsocial anvisning og anvisning i forbindelse med byfornyelse, er anvendt. Det drejer sig formentlig om ca. 800 boliger af forskellig størrelse, pris og beliggenhed, der vil være til rådighed. Der må i forlængelse heraf tages forbehold for, at kommunen kan skaffe et tilstrækkeligt antal boliger, der matcher de genhusningsberettigedes ønsker/behov, efter almenboligloven og byfornyelsesloven. Alternativt må der tilvejebringes boliger på det private udlejningsmarked. Det bør præciseres, at alle omkostningerne til genhusning betales af Metroselskabet herunder honorar til genhusningsadministratoren, husleje, tomgang, flytteudgifter, istandsættelse ved fraflytning mm. Metroselskabet skal hæfte direkte overfor kommunen for udgifterne. Kommunen påregner at administrere genhusningen efter de retningslinjer og den praksis, der gælder for midlertidig genhusning i forbindelse med byfornyelsen. De genhusningsberettigede forudsættes at opnå kommunens tilladelse efter boligreguleringslovens 47 til at tage to boliger i den samme kommune i anvendelse. Kommunen kan endelig opfordre til, at det overvejes, hvorvidt det er hensigtsmæssigt at undtage nabopakkens bestemmelser, såfremt nabogenerne alene pågår i dagtimerne eller om der for særlige tilfælde også bør være en mulighed for, at lovens regler finder anvendelse ved for eksempel særlige støjgener over en længere periode, uanset at dette alene sker i dagtimerne. Tilsyn med lejligheder Endelig bør vilkårene for og tilsynet med de genhusede naboers tomme lejligheder præciseres. Tilsynet med at boligen ikke benyttes til beboelse eller lejes ud til anden side bør præciseres, herunder om Side 10 af 13

11 boligerne til kan anvendes i erhvervsmæssigt øjemed. Dette bør umiddelbart være et forhold mellem ejeren/beboeren og Metroselskabet, da Metroselskabet yder den pågældende erstatning til beboeren. Kompensationer Som oplyst indledningsvist, lægger Københavns Kommune vægt på, at der ikke bør være borgere, der stilles ringere efter de nye regler i forhold til eksisterende regler om kompensation og genhusning. Københavns Kommune forventer, at flere borgere vil være berettigede til genhusning eller til kompensation efter de nye regler end efter de gældende regler, også i betragtning af, at der foreslås afsat betydeligt flere midler til formålet. Fx fremgår det af lovforslaget, at tillægget for toner og impulser på 5dB(A) ikke skal indgå i de fastsatte støjgrænser. Københavns Kommune vurderer, at dette kan medføre, at kredsen af kompensationsberettigede indsnævres i forhold til i dag. Det fremgår af bemærkningerne, at kompensationer efter gennemførelse af lovforslaget skal opgøres på baggrund af de maksimalt tilladte støjniveauer og at kredsen af kompensationsberettigede naboer også fremadrettet skal fastlægges på baggrund af støjudbredelseskort. Københavns Kommune lægger vægt på, at nye støjudbredelsesberegninger ikke må give anledning til, at allerede tilbudte og indgåede kompensationsaftaler justeres i nedadgående retning, da dette vil skabe usikkerhed om den enkelte borgers situation. Københavns Kommune anbefaler, at der fastsættes regler om de boliger, som vil være berettiget til kompensation på baggrund af støjudbredelseskort fra to eller flere byggepladser. I den forbindelse bør det overvejes hvilken konsekvenser det skal have, at en ændring af støjforholdene på en byggeplads ikke nødvendigvis har samme virkning på den anden eller de andre byggepladser. Af bemærkninger fremgår, at kompensationen alene fastsættes på baggrund af støjen, men også omfatter samtlige gener forbundet med metrobyggeriet, herunder gener i form af støj, støv, lys vibrationer, muddersprøjt, manglende ventilation, mv. Københavns Kommune anbefaler, at de kommende regler også tager højde for den situation, at boliger kan rammes af naboretlige gener uden at være generet af støj. Eller den situation, at boligen ligger inden for støjudbredelseskortets rammer, men i den nedre ende for så vidt angår støj, samtidig er udsat for en meget væsentlig anden gene, som efter almindelige naboretlige regler vil berettige til en højere erstatning. Side 11 af 13

12 Det fremgår endvidere af bemærkningerne, at hvis der åbnes op for fx en højere støj end den, der ligger til grund for den hidtil udbetalte kompensation justeres kompensationen, fra det tidspunkt hvor ændringer træder i kraft. Det er uklart om tilsvarende finder anvendelse, såfremt støjniveauet bliver lavere. Endvidere fremgår det af bemærkningerne, at kompensationer forudsættes udbetalt månedsvis forud. I henhold til Ekspropriationskommissionens principbeslutning af 10. juli 2013 udbetales førstegangs kompensationer 3 måneder forud, hvilket giver berørte beboere frihed til at vælge afværgeforanstaltning. Københavns Kommune anbefaler, at denne ordning videreføres. Kontanthjælp 14 b, stk. 5, henviser til kompensation og beløb ydet ved genhusning efter 14 b, stk. 1 og 2, der forudsætter, at der indgås en aftale mellem Metroselskabet I/S og den berørte beboer. Hvis en sådan aftale ikke kan indgås, kan beboeren indbringe sagen for Ekspropriationskommissionen, jf. 14 b, stk. 3. Da 14 b, stk. 3, udgør en selvstændig hjemmel for Ekspropriationskommissionens afgørelser vil en eventuel merkompensation eller et merbeløb ved genhusning ifølge lovforslagets nuværende udformning ikke være beskyttet mod modregning i borgerens kontanthjælp eller andre formue- eller indtægtsafhængige sociale ydelser. Det samme gælder, såfremt Ekspropriationskommissionens afgørelser indbringes for Taksationskommissionen, eller såfremt borgeren ved et efterfølgende civilt søgsmål får tilkendt en erstatning efter dansk rets almindelige erstatningsregler. 14 b, stk. 5, bør derfor udformes således, at bestemmelsen også omfatter kompensation og beløb for gener ved anlæg af Cityringen tilkendt i medfør af 14 b, stk. 3, samt kompensation eller beløb tilkendt af Taksationskommissionen eller ved de almindelige domstole, jf. lovforslagets 17 b. Skattetekniske forhold Københavns Kommune anbefaler, at bestemmelsen i lovforslagets 14 b, stk. 5 in fine også regulerer allerede udbetalte kompensationer for gener i forbindelse med anlægget af Cityringen. Endvidere anbefaler Københavns Kommune, at det afdækkes om rådigheden over to beboelser ved en borgers benyttelse af genhusningsmuligheden kan have utilsigtede skattemæssige konsekvenser. Uenighed, afgørelser om kompensation m.v. I afsnittet om uenighed, afgørelse om kompensation mv. fremgår det, at borgerne også fremadrettet skal have mulighed for at indbringe Side 12 af 13

13 uenigheder med Metroselskabet for Ekspropriationskommissionen. Det bør overvejes, om der kan findes alternativer til denne prøvelsesadgang Da kompensationer fremadrettet agtes fastsat ved lov eller med hjemmel i lov er forholdet mellem Metroselskabet og berørte borgere ikke længere reguleret af naborettens regler. Særligt da det af bemærkningerne fremgår, at Ekspropriationskommissionen er forpligtet til at behandle sager med udgangspunkt i Cityring-loven og de regler om kompensation, som transportministeren udsteder. I den forbindelse bør det klarlægges om, naborettens almindelig regler sættes ud af kraft, således at hvis en borger ligger indenfor kredsen af erstatningsberettigede, så er denne borger afskåret fra at kræve erstatning efter de almindelige naboretlige regler. Såfremt dette ikke er tilfældet bør det klarlægges om spørgsmålet erstatning efter naborettens almindelige regler kan prøves administrativt eller spørgsmålet alene kan indbringes for domstolene. Københavns Kommune anbefaler, at klager behandles smidigt, indenfor rimelig tid og uden væsentlige udgifter for de berørte borgere. Ekspropriationskommission har i orienteringen Kort om Ekspropriationskommissionens principafgørelse om aften- og døgnarbejde på MetroCityringen oplyst, at skulle sagerne håndteres traditionelt indenfor naboretten, ville alle berørte beboere individuelt skulle indbringe deres sag for Ekspropriationskommissionen med et langvarigt sagsforløb til følge. Det samme må antages at gøre sig gældende ved uenigheder. I og med at kredsen af erstatningsberettigede forventelig udvides med lovforslaget, ville sagsbehandlingen muligvis blive endnu længere. Afslutning Københavns Kommune uddyber gerne ovenstående bemærkninger og bidrager gerne til arbejdet med at udforme de reguleringsmæssige rammer for metrobyggeriet på baggrund af de hidtidige erfaringer. På grund af tidsfristen for afgivelse af høringssvar sendes forvaltningens foreløbige høringssvar til Transportministeriet med forbehold for Borgerrepræsentationens godkendelse. Københavns Kommunes Økonomiudvalg godkendte høringssvaret på sit møde 25. marts 2014 og Borgerrepræsentationen forventes at behandle sagen på sit møde den 10. april Side 13 af 13

Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K. Udkast til Høringssvar over forslag til lov om ændring af lov om en Cityring.

Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K. Udkast til Høringssvar over forslag til lov om ændring af lov om en Cityring. Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Udkast til Høringssvar over forslag til lov om ændring af lov om en Cityring. Transportministeriet har 27. februar 2014 sendt forslag om

Læs mere

NOTAT. Indholdet af nabopakken (ændring af cityringsloven) 1 Indledning

NOTAT. Indholdet af nabopakken (ændring af cityringsloven) 1 Indledning NOTAT Dato J. nr. 20. februar 2014 2014-795 Indholdet af nabopakken (ændring af cityringsloven) 1 Indledning Efter naboretlige regler skal naboer til fast ejendom have erstatning, hvis de udsættes for

Læs mere

Afgørelse om ikke-opsættende virkning af påbud til regulering af. af støj for metrobyggepladsen ved Københavns Hovedbanegård

Afgørelse om ikke-opsættende virkning af påbud til regulering af. af støj for metrobyggepladsen ved Københavns Hovedbanegård KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljøbeskyttelse COPENHAGEN METRO TEAM I/S Metrovej 11 2300 KØBENHAVN S Afgørelse om ikke-opsættende virkning af påbud til regulering af støj

Læs mere

Høringssvar vedr. ny regulering af byggeriet af Cityringen

Høringssvar vedr. ny regulering af byggeriet af Cityringen KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K E-mail: metrokontor@trm.dk 22-05-2014 Sagsnr. 2014-0093646 Dokumentnr. 2014-0093646-2

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 3. 1

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 3. 1 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 23. august 2013 J.nr.: NMK-34-00281 og NMK-34-00272 Ref.: Hanne Marie Motzfeldt, HAMMO-NMKN AFVISNING af klage over Københavns

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en Cityring og ligningsloven

Forslag. Lov om ændring af lov om en Cityring og ligningsloven 2013/1 LSF 177 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., j.nr. 2014-795 Fremsat den 9. april 2014 af transportministeren (Magnus Heunicke)

Læs mere

Spørgsmål D: Hvorfor mener ministeren jf. lovforslagets bemærkninger at naboerne kun har krav på 35%, henholdsvis 55% af

Spørgsmål D: Hvorfor mener ministeren jf. lovforslagets bemærkninger at naboerne kun har krav på 35%, henholdsvis 55% af Transportudvalget 2013-14 L 177 Bilag 7 Offentligt TALEMANUSKRIPT Talepapir til samrådsspørgsmål A, B, C og D Side 1 af 25 Tak for ordet Tak for ordet. Med udvalgets tilladelse vil jeg først besvare spørgsmålene

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 3. 1

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 3. 1 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 23. august 2013 J.nr.: NMK-34-00280 Ref.: Hanne Marie Motzfeldt, HAMMO-NMKN AFVISNING af klage over Københavns Kommunes

Læs mere

Bilag 2 Rammer for udmøntning af BR-beslutning om fremskyndelse af anlægsarbejderne i Cityringen

Bilag 2 Rammer for udmøntning af BR-beslutning om fremskyndelse af anlægsarbejderne i Cityringen KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø NOTAT 15-05-2013 Sagsnr. 2013-80972 Bilag 2 Rammer for udmøntning af BR-beslutning om fremskyndelse af anlægsarbejderne i Cityringen Dokumentnr.

Læs mere

Metroselskabet I/S Metrovej 5 2300 København S

Metroselskabet I/S Metrovej 5 2300 København S Metroselskabet I/S Metrovej 5 2300 København S Dispensation til udvidet arbejdstid i forbindelse med udgravning af stationsboks under topplade, samt etablering af jordankre og tværbjælker på Frederiksberg

Læs mere

16 Pålæg - Overholdelse af gældende støjgrænser, og fremsendelse af redegørelse for byggepladsen Kongens Nytorv

16 Pålæg - Overholdelse af gældende støjgrænser, og fremsendelse af redegørelse for byggepladsen Kongens Nytorv COPENHAGEN METRO TEAM I/S Metrovej 11 2300 KØBENHAVN S 16 Pålæg - Overholdelse af gældende støjgrænser, og fremsendelse af redegørelse for byggepladsen Kongens Nytorv 22-03-2016 Sagsnr. 2016-0002562 Dokumentnr.

Læs mere

Til Teknik- og Miljøudvalget. Sagsnr Indledning. Dokumentnr

Til Teknik- og Miljøudvalget. Sagsnr Indledning. Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Indledning Dette notat opridser den aktuelle situation omkring døgnarbejde ved anlæggelsen af Cityringen.

Læs mere

Erstatningen afhænger desuden af antallet af værelser i den enkelte lejlighed.

Erstatningen afhænger desuden af antallet af værelser i den enkelte lejlighed. Vejledning Hvorfor modtager du dette brev? Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune imødekom henholdsvis den 19. juni 2013 og den 3. juni 2013 Metroselskabets anmodning om en udvidelse af arbejdstiden

Læs mere

Metroselskabet I/S Metrovej København S

Metroselskabet I/S Metrovej København S Metroselskabet I/S Metrovej 5 2300 København S UDKAST TIL Påbud efter miljølovens 42 til højere støjgrænser i aftentimerne, i forbindelse med fase 6 armering og støbning af vægge i stationsskakten, Aksel

Læs mere

Pkt.nr. 2. Forskrift om varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune Indstilling:

Pkt.nr. 2. Forskrift om varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune Indstilling: Pkt.nr. 2 Forskrift om varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune 402851 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik og Miljøudvalget 1. at principgodkende udkast til forskrift om varelevering

Læs mere

Metroselskabet I/S Metrovej København S

Metroselskabet I/S Metrovej København S Metroselskabet I/S Metrovej 5 2300 København S Påbud i henhold til miljøbeskyttelseslovens 42 vedr. støjende aktiviteter på byggepladsen, Frederiksberg Allé Station, fase 3 og 4. I forbindelse med etablering

Læs mere

Metroselskabet I/S Metrovej København S

Metroselskabet I/S Metrovej København S Metroselskabet I/S Metrovej 5 2300 København S Påbud efter miljøbeskyttelseslovens 42 til højere støjgrænse i aftentimerne, i forbindelse med fase 5 og 6 armering og støbning af bundplade samt armering

Læs mere

Transportministeriet. Frederiksholms Kanal 27 F. 1220 København K. Nørrebro, den 27. marts 2014

Transportministeriet. Frederiksholms Kanal 27 F. 1220 København K. Nørrebro, den 27. marts 2014 Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Nørrebro, den 27. marts 2014 Høringssvar til lov om ændring af Lov om en Cityring fra Søren Sandahl, Nordbanegade 22, 4. th, 2200 København

Læs mere

AFGØRELSE i sagen om manglende miljøvurdering af beslutning i Københavns Borgerrepræsentation (NMK-10-00670)

AFGØRELSE i sagen om manglende miljøvurdering af beslutning i Københavns Borgerrepræsentation (NMK-10-00670) Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 5. februar 2014 J.nr.: NMK-10-00707 Ref.: MACNI-NMKN AFGØRELSE i sagen om manglende miljøvurdering af beslutning i Københavns

Læs mere

Sortedamgruppens forslag til myndighedskrav til udvidede arbejdstider for støjende arbejder i forbindelse med etablering af metroens cityring

Sortedamgruppens forslag til myndighedskrav til udvidede arbejdstider for støjende arbejder i forbindelse med etablering af metroens cityring SORTEDAMGRUPPEN www.sortedamgruppen.dk Formand : Christian Alsted Øster Søgade 100 2.tv 2100 København Ø cvalsted@mail.dk Sortedamgruppens forslag til myndighedskrav til udvidede arbejdstider for støjende

Læs mere

Advokatfirmaet Qvortrup Sortedam Dossering 43 2200 København N Att.: Advokat Jens Anker Hansen

Advokatfirmaet Qvortrup Sortedam Dossering 43 2200 København N Att.: Advokat Jens Anker Hansen Advokatfirmaet Qvortrup Sortedam Dossering 43 2200 København N Att.: Advokat Jens Anker Hansen Vedr. E/F Godthåbshave etablering af Metro Aksel Møllers Have. Arbejdstidsudvidelse på visse nærmere vilkår

Læs mere

Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 138 Offentligt

Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 138 Offentligt Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 138 Offentligt Memo Subject: Notat om udvidet arbejdstid og udbetaling af erstatning til naboer ved Marmorkirken From: Date: 2014-01-22 Politiken bragte lørdag

Læs mere

Bekendtgørelse om kompensation, genhusning og overtagelse som følge af forurening og gener fra anlægget af Cityringen

Bekendtgørelse om kompensation, genhusning og overtagelse som følge af forurening og gener fra anlægget af Cityringen Page 1 of 6 BEK nr 768 af 25/06/2014 Gældende (Nabopakkebekendtgørelsen) Offentliggørelsesdato: Transportministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel

Læs mere

Administrationsgrundlag og kompetenceregler for ansøgninger om råstofgravetilladelser i Region Sjælland

Administrationsgrundlag og kompetenceregler for ansøgninger om råstofgravetilladelser i Region Sjælland Dato: 6. maj 2014 Brevid: 2294917 Udkast Administrationsgrundlag og kompetenceregler for ansøgninger om råstofgravetilladelser i Region Sjælland Råstofplanens og lovens rammer for behandling af ansøgninger

Læs mere

Forskrift for bygge- og anlægsprojekter, samt nedrivningsarbejder (støj og vibrationer) i Sønderborg Kommune

Forskrift for bygge- og anlægsprojekter, samt nedrivningsarbejder (støj og vibrationer) i Sønderborg Kommune Forskrift for bygge- og anlægsprojekter, samt nedrivningsarbejder (støj og vibrationer) i Sønderborg Kommune 2008 Indhold Generelle bestemmelser...3 1. FORMÅL...3 2. LOVGRUNDLAG...3 3. FORSKRIFTENS OMRÅDE...3

Læs mere

BYGGE- OG ANLÆGS- FORSKRIFT I KØBENHAVN. Oktober 2012

BYGGE- OG ANLÆGS- FORSKRIFT I KØBENHAVN. Oktober 2012 BYGGE- OG ANLÆGS- FORSKRIFT I KØBENHAVN Oktober 2012 1 FORSKRIFT FOR VISSE MILJØFORHOLD VED MIDLERTIDIGE BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER I KØBENHAVNS KOMMUNE Denne forskrift er udarbejdet i henhold til 20, stk.

Læs mere

BYGGE- OG ANLÆGS- FORSKRIFT I KØBENHAVN DECEMBER 2016

BYGGE- OG ANLÆGS- FORSKRIFT I KØBENHAVN DECEMBER 2016 BYGGE- OG ANLÆGS- FORSKRIFT I KØBENHAVN DECEMBER 2016 1 2 FORSKRIFT FOR VISSE MILJØFORHOLD VED MIDLERTIDIGE BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER I KØBENHAVNS KOMMUNE Denne forskrift er udarbejdet i henhold til 20

Læs mere

Bygge- og anlægsprojekter samt nedrivningsarbejder i Haderslev Kommune

Bygge- og anlægsprojekter samt nedrivningsarbejder i Haderslev Kommune Bygge- og anlægsprojekter samt nedrivningsarbejder i Haderslev Kommune Forskrift Forskrift for bygge- og anlægsprojekter samt nedrivningsarbejder i Haderslev Kommune Formål og administration 1. Formålet

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om status på byggeriet af Cityringen. November 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om status på byggeriet af Cityringen. November 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om status på byggeriet af Cityringen November 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 18/2013 om status på byggeriet

Læs mere

Beslutningen af Cityring-projektet to ledet proces:

Beslutningen af Cityring-projektet to ledet proces: Klagesager ved byggeriet af Cityringen - klagerperspektiv v/ Peter Pagh Beslutningen af Cityring-projektet to ledet proces: Lov nr. 552 af 6. juni 2007 om Cityringen er ikke omfattet af undtagelsen for

Læs mere

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

Forskrift for udførelse af erhvervsmæssige bygge- og anlægsaktiviteter

Forskrift for udførelse af erhvervsmæssige bygge- og anlægsaktiviteter Forskrift for udførelse af erhvervsmæssige bygge- og anlægsaktiviteter Forskrift for udførelse af erhvervsmæssige bygge- og anlægsaktiviteter Formål Formålet med denne forskrift er at begrænse gener i

Læs mere

Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune

Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune Lovgrundlag Dette regulativ er udarbejdet i henhold til 20 stk. 2 i bekendtgørelse nr.

Læs mere

Transportudvalget L 177 Bilag 4 Offentligt

Transportudvalget L 177 Bilag 4 Offentligt Transportudvalget 2013-14 L 177 Bilag 4 Offentligt UDKAST til Bekendtgørelse om kompensation, genhusning eller overtagelse som følge af forurening og gener fra af anlægget af Cityringen (Nabopakkebekendtgørelsen)

Læs mere

Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter

Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter April 2013 Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter Formål Formålet med denne forskrift er at begrænse gener

Læs mere

Forskrift for midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter SKANDERBORG KOMMUNE

Forskrift for midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter SKANDERBORG KOMMUNE Forskrift for midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter SKANDERBORG KOMMUNE OKTOBER 2014 1 Indhold Formål 3 Gyldigheds- og anvendelsesområde 3 Anmeldelse 3 Arbejdstider 4 Støj-, støv- og vibrationsbegrænsning

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 19. marts 2007 til Danmarks Naturfredningsforening:

Statsforvaltningens brev af 19. marts 2007 til Danmarks Naturfredningsforening: Statsforvaltningens brev af 19. marts 2007 til Danmarks Naturfredningsforening: 19-03- 2007 TILSYNET Danmarks Naturfredningsforening har i skrivelse af 20. maj 2005 rettet henvendelse til Statsamtet Vestsjælland,

Læs mere

Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter

Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter Formål Forskriften har til formål at begrænse gener i form af støj, støv og vibrationer i forbindelse med midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet delafgørelse efter Miljøbeskyttelseslovens 95, stk. 2.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet delafgørelse efter Miljøbeskyttelseslovens 95, stk. 2. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 4. juni 2014 J.nr.: NMK-10-00778 Ref.: FLEKB-NMKN DELAFGØRELSE om delvis opsættende virkning af klage over Københavns Kommunes

Læs mere

Stk. 2 Forskriften er vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation den xx

Stk. 2 Forskriften er vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation den xx KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse NOTAT 27-02-2015 Sagsnr. 2014-0229370 UDKAST til forskrift for udendørs musikarrangementer Indledning Hovedformålet med denne forskrift

Læs mere

Desuden vedlægges Teknik- og Miljøforvaltningens notat Administrationsgrundlag

Desuden vedlægges Teknik- og Miljøforvaltningens notat Administrationsgrundlag KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Til Økonomiudvalget Til orientering Orientering til Økonomiudvalget om Transportministerens godkendelse af ændringer i anlægget af Cityringen

Læs mere

AFVISNING af klage over tilblivelse af beslutning i Københavns Kommunes Borgerrepræsentation

AFVISNING af klage over tilblivelse af beslutning i Københavns Kommunes Borgerrepræsentation Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. august 2013 J.nr.: NMK-10-00670 Ref.: Hanne Marie Motzfeldt, HAMMO-NMKN AFVISNING af klage over tilblivelse af beslutning

Læs mere

Natur & Miljø. Forskrift for udførelse af bygge- og anlægsaktiviteter

Natur & Miljø. Forskrift for udførelse af bygge- og anlægsaktiviteter Natur & Miljø Forskrift for udførelse af bygge- og anlægsaktiviteter Formål Formålet med denne forskrift er at begrænse gener i form af støj, støv og vibrationer i forbindelse med bygge- og anlægsaktiviteter

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Herning Kommunes påbud om støjundersøgelse til Alpi Danmark A/S, Vejlevej 5, 7400 Herning

AFGØRELSE i sag om Herning Kommunes påbud om støjundersøgelse til Alpi Danmark A/S, Vejlevej 5, 7400 Herning Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 30. marts 2012 J.nr.: NMK-10-00460 Ref.: LJE/SMA AFGØRELSE i sag om Herning Kommunes påbud om støjundersøgelse til Alpi

Læs mere

Den 14. december 2011 til den 11. januar 2012 sendte Energistyrelsen et udkast til en revideret

Den 14. december 2011 til den 11. januar 2012 sendte Energistyrelsen et udkast til en revideret HØR ING SN OT AT EK ST ERNE HØR INGSPART ER 25. Juni 2012 J.nr. 2110/1181-0208 Ref. spo Skriftlig høring om udkast til bekendtgørelse om teknisk godkendelsesordning for konstruktion, fremstilling, opstilling,

Læs mere

Forslag til forskrift vedrørende varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune 410103

Forslag til forskrift vedrørende varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune 410103 Pkt.nr. 5 Forslag til forskrift vedrørende varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune 410103 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik og Miljøudvalget 1. at de ændringer til forskriftens

Læs mere

Udviklingsselskabet By & Havn I/S.«

Udviklingsselskabet By & Havn I/S.« LOV nr 156 af 18/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. februar 2015 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., j.nr. 2014-2843 Senere ændringer til forskriften Ingen Lov om ændring

Læs mere

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Grafisk produktion: Kommunikation Fotos: Torben Meyer, Byhistorisk Arkiv Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune 5. udgave, november 2014 Teknik

Læs mere

Vedrørende støjgener fra Fox and Hounds

Vedrørende støjgener fra Fox and Hounds 21-12- 2010 TILSYNET Vedrørende støjgener fra Fox and Hounds Ved brev modtaget den 28. maj 2009 har du rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af styrelseslovens 1 47 fører

Læs mere

Jura. J.nr. M DBH. Status på anvendelsen af håndhævelsespakken Den 24. maj 2005

Jura. J.nr. M DBH. Status på anvendelsen af håndhævelsespakken Den 24. maj 2005 Miljø- og Planlægningsudvalget (2. samling) MPU alm. del - Bilag 294 Offentligt N O T A T MILJØSTYRELSEN Jura J.nr. M 1034-0389 DBH Status på anvendelsen af håndhævelsespakken Den 24. maj 2005 Håndhævelsespakken

Læs mere

(TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Colas Danmark A/S Pindsmøllevej Hørning 11. juni 20142

(TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Colas Danmark A/S Pindsmøllevej Hørning 11. juni 20142 (TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Colas Danmark A/S Pindsmøllevej 9 8362 Hørning 11. juni 20142 Sags nr.: 14/015815 Sagsbeh.: Hans Kunnerup KS: Jens Tikær Andersen Tillæg til

Læs mere

Regulativ for visse. MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Horsens Kommune KORREKTUR TEKNIK OG MILJØ

Regulativ for visse. MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Horsens Kommune KORREKTUR TEKNIK OG MILJØ Regulativ for visse MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Horsens Kommune TEKNIK OG MILJØ 1 2 REGULATIV FOR VISSE MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER I HORSENS KOMMUNE Denne forskrift er udarbejdet

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 17-01-2012 Dato: 14-11-2011 Sag nr.: TMU 3 Sagsbehandler: Lene Sehested Kompetence: Fagudvalg [X] Økonomiudvalget

Læs mere

Indsatsplanen set i et juridisk lys

Indsatsplanen set i et juridisk lys Indsatsplanen set i et juridisk lys Regelgrundlaget Den konkrete sagsbehandling Kursus om indsatsplanlægning til beskyttelse af drikkevandet den 20. august 2014 v/sten W. Laursen Områdeudpegning (VFL 11

Læs mere

CITYRINGENI KØBENHAVN OG PÅ FREDERIKSBERG

CITYRINGENI KØBENHAVN OG PÅ FREDERIKSBERG CITYRINGENI KØBENHAVN OG PÅ FREDERIKSBERG NABOPAKKEBEKENDTGØRELSEN - KLARE RAMMER FOR BYGGERIET AF METROCITYRINGEN Christine Hammer Metroselskabet Disposition Status på byggeriet Ekspropriationskommissionens

Læs mere

Forlængelse af klagefrist for udstedt kommuneplantillæg og VVMtilladelse

Forlængelse af klagefrist for udstedt kommuneplantillæg og VVMtilladelse Byer J.nr. ode-200-00026 Ref. xsizi Den 5. januar 2010 Forlængelse af klagefrist for udstedt kommuneplantillæg og VVMtilladelse Ved en fejl er det udstedte kommuneplantillæg for vindmøller ved Rens Hedegård

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk amkh@sum.dk Høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet takker for muligheden for at

Læs mere

Beboermøde omhandlende skakten ved Sønder Boulevard

Beboermøde omhandlende skakten ved Sønder Boulevard Mødereferat Titel Dato 1 december 2010 Beboermøde omhandlende skakten ved Sønder Boulevard Sted Oehlenschlægersgades Skole, Oehlenschlægersgade 55-57, 1663 København V Deltagere Referent 70 beboere omkring

Læs mere

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke Den indledende sagsbehandling i sager om udsættelse af straf mv. Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke En advokat klagede for en borger over at Direktoratet

Læs mere

Lindø Industripark UDVIDELSE AF KRANSPOR M.M. Ekstern støj T: D: Åboulevarden 80. M: Postboks 615 F:

Lindø Industripark UDVIDELSE AF KRANSPOR M.M. Ekstern støj T: D: Åboulevarden 80. M: Postboks 615 F: Notat Lindø Industripark UDVIDELSE AF KRANSPOR M.M. Ekstern støj INDHOLD 21. april 2015 Projekt nr. 220419 Dokument nr. 1215493551 Version 1 Udarbejdet af HKD Kontrolleret af Godkendt af 1 Indledning...

Læs mere

Bekendtgørelse om vurdering af virkning på miljøet (VVM) ved projekter om etablering m.v. af elproduktionsanlæg på havet 1)

Bekendtgørelse om vurdering af virkning på miljøet (VVM) ved projekter om etablering m.v. af elproduktionsanlæg på havet 1) BEK nr 68 af 26/01/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 25. november 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2203/1190-0033

Læs mere

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12 EM2007/49 Ændringsforslag til Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence Fremsat af Landsstyret til 2. behandling. Til 12 1. Stk. 2 affattes således: "Stk. 2. Påbud kan udstedes, når støtten:

Læs mere

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

Afgørelse. efter 33 i miljøbeskyttelsesloven (lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010).

Afgørelse. efter 33 i miljøbeskyttelsesloven (lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010). MILJØKLAGENÆVNET Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 11 00 Telefax: 72 54 11 01 mkn@mkn.dk www.mkn.dk Den 28. september 2010 J.nr. MKN-100-00726 Afgørelse efter 33 i miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Horsens Kommune

MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Horsens Kommune Regulativ for visse MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Horsens Kommune TEKNIK OG MILJØ 1 REGULATIV FOR VISSE MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER I HORSENS KOMMUNE Denne forskrift er udarbejdet

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014. Til: [XXX] Horsens Kommune [XXX] Horsens Varmeværk A.m.b.a. Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Notat. Serviceeftersyn af gældende lokalplaner for eksisterende tunge erhvervsområder Teknisk Udvalg. Planlægning og Byggeri

Notat. Serviceeftersyn af gældende lokalplaner for eksisterende tunge erhvervsområder Teknisk Udvalg. Planlægning og Byggeri Notat Emne: Til: Kopi til: Serviceeftersyn af gældende lokalplaner for eksisterende tunge erhvervsområder Teknisk Udvalg Bünyamin Simsek Punkt 5 til Teknisk Udvalgs møde- mandag den 15. april 2013. Planlægning

Læs mere

Ejerforeningen Godthåbs Have

Ejerforeningen Godthåbs Have Ejerforeningen Godthåbs Have Aksel Møllers Have 2-30, Godthåbsvej 35-41 www.godthaabshave.dk E-mail:ghh@live.dk Frederiksberg, 8.6. 2013 Til Miljøudvalget i Frederiksberg Kommune Sag: Metroarbejdsplads

Læs mere

Teknisk bilag vedrørende byggepladsen ved Marmorkirken - redegørelse for behovet for og konsekvenserne af døgnarbejde

Teknisk bilag vedrørende byggepladsen ved Marmorkirken - redegørelse for behovet for og konsekvenserne af døgnarbejde 20/09/13 Teknisk bilag vedrørende byggepladsen ved Marmorkirken - redegørelse for behovet for og konsekvenserne af døgnarbejde Indledning I forbindelse med klagesagen over døgnarbejdet på Marmorkirken

Læs mere

Påbud om begrænsning af støjende aktiviteter ved anlægsfase 2 og 3 på metrobyggepladsen ved Vibenshus Runddel - Berigtigelse

Påbud om begrænsning af støjende aktiviteter ved anlægsfase 2 og 3 på metrobyggepladsen ved Vibenshus Runddel - Berigtigelse KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Copenhagen Metro Team I/S Relevante underentreprenører Påbud om begrænsning af støjende aktiviteter ved anlægsfase 2 og 3 på metrobyggepladsen

Læs mere

Landbrug & Fødevarers bemærkninger til ændringsforslag til L 121 om modernisering af planloven.

Landbrug & Fødevarers bemærkninger til ændringsforslag til L 121 om modernisering af planloven. Dato 27. april 2017 Side 1 af 5 Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø erst@erst.dk Landbrug & Fødevarers bemærkninger til ændringsforslag til L 121 om modernisering af planloven. Erhvervsstyrelsen

Læs mere

Silkeborg Kommunalbestyrelse Søvej 1 8600 Silkeborg. Vedrørende henvendelse om Silkeborg Kommunes tilsynspligt efter miljøbeskyttelsesloven

Silkeborg Kommunalbestyrelse Søvej 1 8600 Silkeborg. Vedrørende henvendelse om Silkeborg Kommunes tilsynspligt efter miljøbeskyttelsesloven Silkeborg Kommunalbestyrelse Søvej 1 8600 Silkeborg 17-03- 2011 TILSYNET Vedrørende henvendelse om Silkeborg Kommunes tilsynspligt efter miljøbeskyttelsesloven A har ved mail af 26. oktober 2010 rettet

Læs mere

Landstingslov nr. 7 af 31. maj 2001om udnyttelse af is og vand med henblik på eksport (is og vandeksportloven) Kapitel 1.

Landstingslov nr. 7 af 31. maj 2001om udnyttelse af is og vand med henblik på eksport (is og vandeksportloven) Kapitel 1. Landstingslov nr. 7 af 31. maj 2001om udnyttelse af is og vand med henblik på eksport (is og vandeksportloven) Kapitel 1. Anvendelsesområde 1. Landstingsloven regulerer udnyttelse af is og vand med henblik

Læs mere

Til ØU til orientering 03-02-2012. Sagsnr. 2011-68440. Kommuneplantillæg med VVM for Statens Serum Institut bekendtgjort. Dokumentnr.

Til ØU til orientering 03-02-2012. Sagsnr. 2011-68440. Kommuneplantillæg med VVM for Statens Serum Institut bekendtgjort. Dokumentnr. Til ØU til orientering Kommuneplantillæg med VVM for Statens Serum Institut bekendtgjort Miljøstyrelsen Roskilde har bekendtgjort kommuneplantillæg med VVM for Statens Serum Institut og har dermed meddelt

Læs mere

Miljøstyrelsen

Miljøstyrelsen Kommuneplanafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C Miljøstyrelsen aar@mst.dk Side 1 af 5 Foreløbigt høringssvar vedrørende Forslag til kommuneplantillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013 for Aarhus Kommune

Læs mere

Indsatsplaner og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)

Indsatsplaner og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) Indsatsplaner og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) Koordinationsforum, Haderslev, 3. oktober 2013 Naturstyrelsens BNBO-rejsehold v/ civilingeniør Gunver Heidemann og jurist Sanne Hjorth Henriksen

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget L 91 Bilag 1 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget L 91 Bilag 1 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 L 91 Bilag 1 Offentligt 1 UDKAST til Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi m.v. (Midlertidig suspension af støtteordninger og indsættelse

Læs mere

akkrediteret støjmåling i lejlighed, Haraldsgade 26, den akkrediteret støjmåling i lejlighed, Hermodsgade 33, den

akkrediteret støjmåling i lejlighed, Haraldsgade 26, den akkrediteret støjmåling i lejlighed, Hermodsgade 33, den KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Copenhagen Metro Team I/S Metrovej 11 2300 København S Påbud om nedbringelse af støjgene fra arbejdstog i tunnelstrækningen Nørrebrpparken

Læs mere

Forskrift for visse miljøforhold ved BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER. i Københavns Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER. i Københavns Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Københavns Kommune 1 2 Forskrift for visse miljøforhold ved bygge- og anlægsarbejder i Københavns Kommune Denne forskrift er udarbejdet i

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 7 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0041 Dok.: HTR40329 Besvarelse af spørgsmål nr. 7 af 12. januar

Læs mere

5. Godkendelsespligtige landbrug

5. Godkendelsespligtige landbrug 5. Godkendelsespligtige landbrug Indledning Godkendelsespligtige landbrug har en særlig status i miljølovgivningen på grund af risikoen for forurening fra produktionen til skade for miljøet. Landbrugene

Læs mere

Entreprise 2: Renovering af Albanibroen i tidsrummet 18. maj september 2015.

Entreprise 2: Renovering af Albanibroen i tidsrummet 18. maj september 2015. Odense Kommune, Odense Slot, Nørregade 36-38, Postboks 740, 5000 Odense C Odense Letbane Thomas B. Thriges Gade 32 5000 Odense C Att.: Lars Scheuer By- og Kulturforvaltningen Erhverv og Bæredygtighed Industri

Læs mere

Regulativ for begrænsning af støj-, støv- og vibrationsgener fra erhvervsmæssige bygge- og anlægsarbejder. i Lejre Kommune

Regulativ for begrænsning af støj-, støv- og vibrationsgener fra erhvervsmæssige bygge- og anlægsarbejder. i Lejre Kommune Regulativ for begrænsning af støj-, støv- og vibrationsgener fra erhvervsmæssige bygge- og anlægsarbejder i Lejre Kommune Baggrund og lovgrundlag: Bygge- og anlægsarbejder kan give anledning til gener

Læs mere

Notat vedrørende baggrund, vilkår og sagsforløb

Notat vedrørende baggrund, vilkår og sagsforløb Miljø og Byggesag Miljø Sagsnr. 49344 Brevid. 2355671 Ref. MAAS Dir. tlf. 46 31 37 79 Mariaas@roskilde.dk Notat vedrørende baggrund, vilkår og sagsforløb 7. september 2016 Baggrund for at der meddeles

Læs mere

Høringsnotat til Folketingets Kommunaludvalg vedrørende forslag til lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister og sundhedsloven

Høringsnotat til Folketingets Kommunaludvalg vedrørende forslag til lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister og sundhedsloven Kommunaludvalget 2012-13 L 4 Bilag 1 Offentligt Enhed IT og CPR Sagsbehandler GK Koordineret med [INI] Sagsnr. 1207136 Doknr.1033168 Dato 25. september 2012 Høringsnotat til Folketingets Kommunaludvalg

Læs mere

Rygepolitik i Socialforvaltningen

Rygepolitik i Socialforvaltningen Socialforvaltningen Rygepolitik i Socialforvaltningen VELKOMMEN TIL EN RØGFRI KOMMUNE I december 2005 vedtog Borgerrepræsentationen en ny rygepolitik for Københavns Kommune. Formålet med politikken var

Læs mere

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug 2. Listevirksomheder ekskl. landbrug Indledning Særligt forurenende virksomheder har en særlig status i miljølovgivningen på grund af risikoen for forurening fra produktionen til skade for miljø og sundhed.

Læs mere

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft.

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft. Vejledning Februar 2012 Vejledning om tilsyn, rimelige anmodninger og alternativ tvistbillæggelse i forhold til den sektorspecifikke konkurrenceregulering på teleområdet 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte

Læs mere

Udkast til REGULATIV FOR JORD. Generel del. Gældende fra d. xxxxxx

Udkast til REGULATIV FOR JORD. Generel del. Gældende fra d. xxxxxx Udkast til REGULATIV FOR JORD Gældende fra d. xxxxxx Generel del 1 Formål Formålet med dette regulativ er: At fastsætte regler om kommunale ordninger for jord, der er affald At sikre, at jord bortskaffes

Læs mere

Til Teknik- og Miljøudvalget

Til Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøforvaltningen Rådhussekretariatet NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Notatet vedrører 1. måling af en registrering foretaget i såvel Teknikog Miljøforvaltningen som i de øvrige 6 forvaltninger

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel mv.

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel mv. Færdselsstyrelsen Forslag Til Lov om ændring af lov om taxikørsel mv. (Etablering af kommunale fællesskaber) I lov om taxikørsel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 517 af 24. juni 1999, som ændret ved 17

Læs mere

Bekendtgørelse om værditab på fast ejendom ved opstilling af vindmøller.

Bekendtgørelse om værditab på fast ejendom ved opstilling af vindmøller. Energistyrelsen Att.: Jens Bengtsson Amaliegade 44 København K 13. marts 2009 Bekendtgørelse om værditab på fast ejendom ved opstilling af vindmøller. Vindmølleindustrien finder det positivt og helt nødvendigt,

Læs mere

Orientering om høring over forslag til lov om ændring af lov om en Cityring

Orientering om høring over forslag til lov om ændring af lov om en Cityring KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab Til Økonomiudvalget (Aflæggerbordet) Orientering om høring over forslag til lov om ændring af

Læs mere

Boringsnære beskyttelsesområder BNBO

Boringsnære beskyttelsesområder BNBO Boringsnære beskyttelsesområder BNBO Vordingborg Vandråd den 1. oktober 2012 Naturstyrelsens rejsehold v/ civilingeniør Gunver Heidemann og jurist Sanne Hjorth Henriksen PAGE 1 Indhold Hvem er vi? Hvorfor

Læs mere

Vindmøllerejseholdet 1

Vindmøllerejseholdet 1 Vindmøllerejseholdet 1 Baggrund Vindmøllerejseholdet er et tilbud fra staten til kommunerne, om gratis bistand til vindmølleplanlægning. Etableret i 2008, og indgår i Energiaftalen frem til 2015. MILJØMINISTERIET

Læs mere

Ad. 1. Dansk Tipstjeneste A/S overførsel af midler til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond.

Ad. 1. Dansk Tipstjeneste A/S overførsel af midler til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond. SKATTEMINISTERIET Statsrevisorernes beretning nr. 6 2002 om Dansk Tipstjeneste A/S Statsrevisorerne har ved brev af 17. februar fremsendt statsrevisorernes beretning nr. 6 2002 om Dansk Tipstjeneste A/S.

Læs mere

Forskrift for udendørs støjende kultur- og musikaktiviteter i Esbjerg og Fanø kommuner

Forskrift for udendørs støjende kultur- og musikaktiviteter i Esbjerg og Fanø kommuner 24. maj 2016 Forskrift for udendørs støjende kultur- og musikaktiviteter i Esbjerg og Fanø kommuner Indledning Forskriftens formål er at fastsætte generelle retningslinjer for afholdelse af støjende kultur-

Læs mere

Ekspropriationskommissionen har i forbindelse med den udvidede arbejdstid efterfølgende besluttet,

Ekspropriationskommissionen har i forbindelse med den udvidede arbejdstid efterfølgende besluttet, Vejledning Hvorfor modtager du dette brev? Københavns Kommune imødekom ved påbud af den 21. december 2012 Metroselskabets anmodning om en udvidelse af arbejdstiden på metroarbejdspladsen ved Nørrebroparken.

Læs mere

Miljøregulering af virksomheder. Advokat (H), Partner Håkun Djurhuus

Miljøregulering af virksomheder. Advokat (H), Partner Håkun Djurhuus Miljøregulering af virksomheder Advokat (H), Partner Håkun Djurhuus Kategorisering 1. Godkendelsespligtige a) Bilag 1-virksomheder ( de store ) a1) IPPC a2) Få andre typer b) Bilag 2 ( de forenklede )

Læs mere