ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN KØBENHAVN Ø CVR-NR ALM. BRAND A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 ALM. BRAND A/S WWW.ALMBRAND.DK"

Transkript

1 ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN KØBENHAVN Ø CVR-NR ALM. BRAND A/S H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R A LM. S U N D F O R N U F T

2 Alm. Brand A/S - INDHOLD SELSKABSOPLYSNINGER 3 Selskabsoplysninger 3 Koncernoversigt LEDELSENS BERETNING 4 Hoved- og nøgletal 5 Alm. Brand A/S Koncernen 7 Skadeforsikring 10 Bankvirksomhed 13 Udlånsporteføljen 16 Livsforsikring PÅTEGNINGER 19 Ledelsespåtegning KVARTALSRAPPORT Koncern 20 Balance 21 Resultatopgørelse 22 Egenkapitalopgørelse 23 Kapitalmodel 24 Pengestrømsopgørelse 25 Segmentrapportering 26 Noter Moderselskab 27 Balance 28 Resultatopgørelse 29 Egenkapitalopgørelse 30 Noter Side 2 af 30

3 Alm. Brand A/S - SELSKABSOPLYSNINGER BESTYRELSE Jørgen H. Mikkelsen, Formand Boris N. Kjeldsen, Næstformand Henrik Christensen Tage Benjaminsen Per V. H. Frandsen Arne Nielsen Jan S. Pedersen Per Dahlbom Helle L. Frederiksen Henning Kaffka Susanne Larsen DIREKTION Søren Boe Mortensen, Administrerende direktør KONCERNOVERSIGT REVISION Deloitte, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab INTERN REVISION Poul-Erik Winther, Koncernrevisionschef REGISTRERING Alm. Brand A/S CVR-nr ADRESSE Alm. Brand Huset Midtermolen 7, 2100 København Ø Telefon Telefax Internet: ALM. BRAND A/S ALM. BRAND FORSIKRING ALM. BRAND LIV OG PENSION ALM. BRAND BANK ALM. BRAND FORMUE ALM. BRAND PANTEBREVE ALM. BRAND LEASING SKADEFORSIKRING LIVSFORSIKRING BANK Selskaber uden aktivitet eller under afvikling er ikke anført Alm. Brand A/S Koncernen er en dansk finansiel koncern bestående af et børsnoteret holdingselskab, hvorunder der er en række datterselskaber, der driver virksomhed inden for skadeforsikring, bankvirksomhed samt livs- og pensionsforsikring, ligesom der drives investeringsvirksomhed som et naturligt led i den primære driftsaktivitet. Side 3 af 30

4 HOVED- OG NØGLETAL Alm. Brand A/S - Mio.kr. Indtægter Skadeforsikring Bankvirksomhed Livsforsikring Kjøbenhavnske Re Investering mv Samlede indtægter Resultat eksklusive minoritetsinteresser Skadeforsikring Bankvirksomhed Livsforsikring Kjøbenhavnske Re Øvrige aktiviteter Resultat før skat Skat Resultat efter skat Resultat, koncern 2. kvt. 2. kvt. Resultat før skat, koncern Skat Resultat efter skat, koncern Hensættelser til forsikringskontrakter Koncernegenkapital Heraf minoritetsinteresser Aktiver i alt Egenkapitalforrentning før skat ekskl. minoritetsinteresser p.a. 12% -78% -8% -35% -33% Egenkapitalforrentning efter skat ekskl. minoritetsinteresser p.a. 12% -59% -5% -38% -25% Resultat pr. aktie á 80 kr Resultat pr. aktie á 80 kr., udvandet Indre værdi pr. aktie á 80 kr Børskurs ultimo Børskurs/Indre værdi 0,31 0,41 0,31 0,41 0,44 Antal aktier ultimo (1.000 stk.) Gennemsnitligt antal aktier (1.000 stk.) Året Side 4 af 30

5 Alm. Brand A/S - Alm. Brand A/S Koncernen Alm. Brand A/S er en børsnoteret dansk finansiel koncern med fokus på det danske marked. Koncernen har aktiviteter inden for skadeforsikring, livsforsikring og pension samt bank, herunder leasing og børsmæglervirksomhed og har en årlig omsætning på 7 mia.kr. Alm. Brands vision er Vi skal tage hånd om vores kunder, og visionen er en ledetråd for den oplevelse, kunderne skal have, når de er i kontakt med Alm. Brand. Koncernens forsikrings-, bank- og pensionsprodukter dækker såvel privatområdet som landbrug samt mindre og mellemstore erhvervsvirksomheder. Alm. Brand er landets fjerde største udbyder af skadeforsikringsprodukter. Banken er ligeledes landsdækkende og blandt Danmarks større banker. Koncernen udbyder traditionelle pensionsordninger via livsforsikringsselskabet, mens markedsordninger udbydes via banken. Resultat Alm. Brand A/S Koncernens resultat for første halvår inklusive tab og nedskrivninger i banken blev et underskud på 134 mio.kr. før skat og eksklusive minoriteter. I første halvår blev det tilsvarende resultat et underskud på 747 mio.kr. Eksklusive tab og nedskrivninger i banken blev koncernens resultat for første halvår et overskud på 152 mio.kr. Resultatet er bedre end forventet, men endnu ikke tilfredsstillende. Resultatet for andet kvartal eksklusive tab og nedskrivninger blev et overskud på 275 mio.kr., mens resultatet inklusive tab og nedskrivninger blev et overskud på 108 mio.kr. Resultatet af andet kvartal er således markant bedre end resultatet af første kvartal. Resultatet for halvåret er positivt påvirket af det fortsat faldende renteniveau, hvilket har medført betydelige kursgevinster på den rentebærende investeringsportefølje. Endvidere udvikler driftsresultaterne i koncernens forretningsaktiviteter sig positivt særligt når det gælder årets andet kvartal. Resultatet for halvåret er negativt påvirket af de fortsat store tab og nedskrivninger i banken samt af vinterens voldsomme vejrligsskader. Koncernens samlede erhvervelses- og administrationsomkostninger eksklusive udgifter til Bankpakke I og Det Private Beredskab udgjorde 701 mio.kr. i første halvår svarende til et fald på 6 % i forhold til samme periode året før. Inklusive udgifter til Bankpakke I og beredskabet udgjorde omkostningerne 744 mio.kr. Skadeforsikring Resultatet for koncernens skadeforsikringsaktiviteter er præget af første kvartals betydelige vejrligsskader. Til gengæld er omfanget af storskader og øvrige skader faldende hvilket er en tendens, der fortsætter fra årets første kvartal. Herudover har der været en positiv udvikling af tidligere års skader. Præmieindtægterne er øget med 1 %. Bank Bankens driftsaktiviteter udvikler sig positivt. Således steg netto rente- og gebyrindtægterne med 17 % i forhold til første halvår. Samtidig fortsatte omkostningerne med at falde. Tab og nedskrivningerne på udlån er mindsket markant i forhold til, men ligger stadig på et for højt niveau svarende til 286 mio.kr. for halvåret. Liv og pension Liv- og pensionsaktiviteterne har leveret et meget tilfredsstillende resultat ikke mindst som følge af et godt investeringsresultat. Endvidere er det positivt, at pensionsindbetalingerne er stigende. Øvrige aktiviteter Øvrige aktiviteter, der består af koncernudgifter samt en række selskaber uden aktivitet, medførte et negativt resultat på 27 mio.kr. før skat mod et overskud på 21 mio.kr. i samme periode. Resultatet er negativt påvirket af renteudgifter på ansvarlig kapital indskudt af Alm. Brand af 1792 fmba. Koncernnøgletal Koncernens samlede omsætning i første halvår blev på 3,6 mia.kr. Resultatet pr. aktie år til dato blev på minus 5 kr. Ultimo første halvår var indre værdi pr. aktie 202 kr. Side 5 af 30

6 Alm. Brand A/S - Koncernens egenkapital udgjorde 3,6 mia.kr. ultimo første halvår, hvilket er et fald på 0,1 mia.kr. i forhold til ultimo. Væsentlige begivenheder Den 21. juni offentliggjorde koncernen en selskabsmeddelelse med forventninger til nedskrivninger i banken fra ultimo til ultimo 2012 svarende til i alt 1,3 mia.kr. Samtidig estimeredes det samlede koncernresultat inklusive tab og nedskrivninger til et betydeligt underskud i, et mindre overskud i 2011 og et markant bedre resultat i Endvidere erklærede koncernens hovedaktionær sig rede til at indskyde op til 900 mio.kr. yderligere kapital i koncernen. Selskabet overvejer fortsat, hvorvidt denne kapital skal tilføres som ansvarlig lånekapital eller som aktiekapital i forbindelse med en eventuel emission med fortegningsret for alle nuværende aktionærer. Endelig har banken udstedt obligationer med statsgaranti. Væsentlige begivenheder efter periodens afslutning Ekstraordinær generalforsamling Den 5. august afholdt selskabet ekstraordinær generalforsamling. Eneste punkt på dagsordenen var nedsættelse af stykstørrelsen på aktien fra 80 kr. til 10 kr. Forslaget blev vedtaget. Vedtagelsen betyder, at selskabet kan udstede nye aktier, såfremt bestyrelsen på et senere tidspunkt vurderer dette som en fordel for selskabet og selskabets aktionærer. Forventninger Forventninger til koncernens resultat før tab og nedskrivninger for hele er opjusteret med 180 mio.kr. til 200 mio.kr. Opjusteringen er en følge af de forbedrede resultater i koncernens forretningsaktiviteter herunder færre udgifter til vinterskader end forventet, et positivt afløb på skader fra tidligere år og det positive investeringsafkast. De opjusterede forventninger er inklusive udgifterne til de voldsomme vejrligsskader som følge af skybruddene i uge 32 og 33. Disse skader forventes at koste Alm. Brand 85 mio.kr., da selskabet er reassureret for skader af denne karakter over 85 mio.kr. og op til 185 mio.kr. Skaderne forventes ikke at overstige 185 mio.kr. Forventningerne er opgjort før skat og før tab og nedskrivninger i banken. Forventningerne er fordelt som følger på de enkelte forretningsområder: Maj August *) *) Skade Bank Liv Øvrige Resultat før skat ekskl. minoriteter *) Før tab og nedskrivninger i banken Forventningerne til Combined Ratio i skadeforsikring for er forbedret til niveauet 103 fra tidligere 104. Koncernens samlede omsætning forventes i hele at blive i niveauet 7 mia.kr. Der vil stadig være betydeligt fokus på de allerede igangsatte tiltag for at forbedre koncernens resultat, herunder at forbedre forholdet mellem risiko og pris i skadeforsikring og på at øge basisindtjeningen i banken. Endvidere arbejder koncernen fortsat på at reducere omkostningerne. Dette arbejde forventes inden udgangen af 2012 blandt andet at reducere omkostningsprocenten i skadeforsikringsforretningen med yderligere 2 %-point. Forventningerne er en opjustering set i forhold til de sidst offentliggjorte forventninger i maj. Disclaimer Prognosen er baseret på markedsvilkårene medio august. Alle forventninger vedrørende fremtiden er alene baseret på den information, der var kendt på offentliggørelsestidspunktet. Både for koncernen som helhed som for de enkelte forretningsområder kan resultatet blive påvirket af større ændringer i en række forhold. Som eksempel på sådanne påvirkninger kan nævnes ændringer i konjunkturforholdene på de finansielle markeder, i lovgivningen, i konkurrencesituationen, på genforsikringsmarkedet og på ejendomsmarkedet, uventede begivenheder som voldsomt vejrlig eller terrorbegivenheder, tab på debitorer, større ændringer af skadeforløbet, uventede resultater af retssager mv. De ovenfor nævnte risikofaktorer er ikke udtømmende. Investorer og andre, der tager beslutninger på grundlag af informationen i denne rapport, bør selv overveje hvilke usikkerheder, der kan have betydning. Delårsrapporten er oversat til engelsk. Såfremt der måtte være forskelle mellem den danske og den engelske version, er den danske version gældende. Side 6 af 30

7 Alm. Brand A/S - BERETNING SKADEFORSIKRING Mio.kr. Bruttopræmieindtægter Forsikringsteknisk rente Bruttoerstatningsudgifter Forsikringsmæssige driftsomkostninger Resultat af genforsikring Forsikringsteknisk resultat Renter og udbytter mv Kursreguleringer Administrationsomkostninger i forbindelse med 2. kvt. 2. kvt. investeringsvirksomhed Forrentning af forsikringsmæssige hensættelser Investeringsafkast efter forsikringsteknisk rente Andre indtægter og omkostninger Resultat før skat Skat Resultat efter skat Afløbsresultat Forsikringsmæssige hensættelser Forsikringsaktiver Egenkapital Aktiver i alt Bruttoerstatningsprocent 63,1% 78,3% 82,1% 75,9% 76,4% Bruttoomkostningsprocent 18,1% 19,8% 18,9% 19,8% 18,5% Nettogenforsikringsprocent 3,4% -0,3% 3,9% 2,3% 3,1% Combined Ratio 84,6% 97,8% 104,9% 98,0% 98,0% Operating Ratio 83,9% 96,3% 104,0% 96,2% 96,9% Egenkapitalforrentning før skat p.a. 45% 28% -8% 26% 19% Egenkapitalforrentning efter skat p.a. 34% 21% -6% 19% 14% Året Resultat Resultatet af koncernens skadeforsikringsaktiviteter i første halvår blev et underskud før skat på 64 mio.kr., hvilket ikke er tilfredsstillende. Bag resultatet ligger et markant underskud på 249 mio.kr. i første kvartal på grund af de voldsomme vinterskader og et meget positivt resultat i andet kvartal på 186 mio.kr. I forhold til første halvår sidste år, hvor overskuddet blev 189 mio.kr., er resultatet således negativt påvirket af den hårde vinter med mange snetrykskader og andre vinterrelaterede skader. Disse skader har ekstraordinært forringet resultatet med ca. 300 mio.kr. Det forsikringstekniske resultat blev et underskud på 94 mio.kr. Investeringsafkastet efter overførsel til forsikringsteknisk resultat blev positivt med 29 mio.kr. mod 99 mio.kr. i første halvår. Investeringsafkastet er bedre end forventet. Resultatet for første halvår svarer til en forrentning af egenkapitalen før skat på minus 8 % p.a. mod en positiv forrentning på 26 % p.a. i samme periode sidste år. Andet kvartal Resultatet af andet kvartal før skat blev et overskud på 186 mio.kr. mod 95 mio.kr. året før. Det forsikringstekniske resultat blev et overskud på 192 mio.kr. mod 45 mio.kr. i andet kvartal. Side 7 af 30

8 Alm. Brand A/S - Resultatet er positivt påvirket af afløbsgevinster på blandt andet auto, en reduktion i estimatet for snetrykskader, lavere omkostninger til salg og administration samt færre storskader. Investeringsafkastet efter overførsel til det forsikringstekniske resultat blev på minus 7 mio.kr. mod et plus på 50 mio.kr. i andet kvartal. Præmier Bruttopræmieindtægterne år til dato udgjorde mio.kr., hvilket er en fremgang på 1 % i forhold til første halvår. Væksten svarer til det forventede. På erhvervssegmentet er der fortsat en vis tilbagegang præmiemæssigt, mens der for privatsegmentet er en vækst på 3,2 % i forhold til samme periode sidste år. På hus- og familieforsikringerne er den præmieforhøjelse, som trådte i kraft i andet kvartal nu gennemført på stort set hele bestanden. I forhold til juni er gennemsnitspræmien pr. forsikring steget med godt 9 %. På erhvervssegmentet blev nytegningspræmien på bygning- og løsøreforsikringerne hævet pr. 2. oktober. For den bestående portefølje gennemføres præmiestigningerne efterhånden som policerne har hovedforfald. I løbet af første halvår er ca. tre fjerdedele af bestanden varslet og med en gennemsnitlig præmiestigning på 12 %. I forbindelse med præmieforhøjelsen er afgangen i porteføljen forøget, ligesom konjunkturudviklingen påvirker denne negativt. Præmieindtægterne i andet kvartal udgjorde mio.kr., hvilket er en stigning på 1,5 % i forhold til andet kvartal. Skadeforløb De samlede bruttoerstatninger blev på mio.kr. mod mio.kr. i første halvår. Erstatningsprocenten for første halvår blev således på 82,1 mod 75,9 i samme periode. I andet kvartal udgør erstatningsprocenten 63,1 mod 78,3 i samme periode. Snetrykskader blev i første kvartal estimeret til at koste 250 mio.kr. Efter at en større andel nu er afsluttet, er estimatet reduceret med 50 mio.kr. Vejrlig inklusive snetrykskader samt ekstraordinære vinterskader udgjorde 322 mio.kr. i første halvår svarende til en forøgelse af erstatningsprocenten på 13,7. Antal anmeldte skader er steget med 3,8 % i første halvår i forhold til samme periode året før. Hele stigningen ligger i første kvartal, idet der i andet kvartal er registreret 4 % færre skader end i andet kvartal. Skadefrekvensen i andet kvartal er dermed en smule lavere end i samme periode sidste år. Antal anmeldte indbrud og tyveriskader er faldet med 10 % i forhold til første halvår. I årets første fire måneder lå antallet af indbrud og tyveriskader markant under niveauet for sidste år, mens antallet af skader i maj og juni er på niveau med sidste år. Det betyder, at stigningen på 20 % hvert år, der har været konstateret over de sidste fire år, nu ser ud til at være stoppet. Det er dog nødvendigt at følge udviklingen i en længere periode for at være sikker på, at denne tendens holder. Udviklingen med stigende skadefrekvens og stigende gennemsnitlige méngrad på personulykkesområdet fortsætter. Det er derfor i første halvår sket en betydelig styrkelse af hensættelserne til dette område. Styrkelserne gælder både for tidligere år og indeværende år. For indeværende år påvirker styrkelsen af hensættelserne den samlede erstatningsprocent negativt med 1,3 %-point målt på første halvår. For fremadrettet at sikre lønsomheden introducerer Alm. Brand et nyt personulykkeprodukt i tredje kvartal. Priserne forhøjes generelt til et niveau, som modsvarer de forventede udgifter. Samtidig dækker forsikringen bredere med flere valgmuligheder for kunderne. Storskaderne udgjorde 181 mio.kr., hvilket er et fald på 86 mio.kr. i forhold til første halvår og ca. 20 mio.kr. lavere end forventet. Storskaderne i andet kvartal udgjorde 106 mio.kr. mod 149 mio.kr. i. For året som helhed forventes storskader for samlet 370 mio.kr. Erstatningerne til vejrlig i første halvår udgjorde 222 mio.kr. mod 30 mio.kr. i. Heri indgår at estimatet for snetrykskaderne i andet kvartal er sænket fra 250 mio.kr. til 200 mio.kr. På trods af den hårde vinter er erstatningsudgifterne til auto kun lidt højere end i første halvår. I andet kvartal er erstatningsprocenten på auto 5 %-point lavere end i andet kvartal. Side 8 af 30

9 Alm. Brand A/S - Prisforhøjelserne, som er gennemført for husforsikringerne, begynder at vise sig i form af højere gennemsnitspræmier. Samtidigt er gennemsnitserstatningerne på niveau med sidste år. Diskonteringseffekten af lavere rente Renten, som anvendes til diskontering af hensættelserne, har været faldende i set i forhold til første halvår. Det betyder, at der alt andet lige skal hensættes større beløb til dækning af skaderne. Den lavere rente har forøget erstatningsprocenten i første halvår i niveauet 0,7 %-point i forhold til samme periode. Afløb Afløbsresultatet var i første halvår en gevinst på 97 mio.kr. mod et tab på 8 mio.kr. i samme periode sidste år. Der har blandt andet været en betydelig afløbsgevinst på auto, mens der som tidligere nævnt har været behov for at styrke hensættelserne på personulykke. Omkostninger Omkostningerne udgjorde 445 mio.kr. mod 463 mio.kr. i første halvår, svarende til en omkostningsprocent på 18,9 mod 19,8 i samme periode. Det faldende omkostningsniveau skyldes koncernens arbejde med at reducere omkostningerne målt i kroner år for år, og arbejdet forventes inden udgangen af 2012 at reducere omkostningsprocenten yderligere med 2 %-point. Nettogenforsikringsprocent I første halvår blev nettogenforsikringsprocenten 3,9 mod 2,3 i første halvår. Den lave genforsikringsprocent i skyldes væsentligst modtaget genforsikringserstatning for to storskader. Combined Ratio Resultatet for første halvår gav en Combined Ratio på 104,9 mod 98,0 i samme periode. I nedenstående tabel er Combined Ratio specificeret i småskader, storskader, vejrligsskader og afløbsresultat. 2. halvår 2008 Combined Ratio ekskl. vejrlig og storskader 84,6 85,1 90,1 87,6 Storskader 9,3 11,3 6,8 7,7 Vejrligsskader 1,9 1,3 4,8 13,7 Afløbsresultat 0,7 0,3-3,7-4,1 Combined Ratio 96,5 98,0 98,0 104,9 Vejrligsskader i første halvår indeholder snetryk samt alle ekstraordinære vinterskader. Combined Ratio for andet kvartal blev 84,6 mod 97,8 i andet kvartal. Investeringsresultat Investeringsaktiverne i skadeforsikring er altovervejende placeret i rentebærende aktiver, hvoraf hovedparten er realkreditobligationer. De rentebærende aktiver har gennem første halvår været placeret med en vægtet varighed i niveauet to til tre år. Aktieeksponeringen i skadeforsikring har gennem første halvår været på under 1 % af investeringsaktiverne. Investeringsafkastet efter kursregulering af hensættelserne, men før overførsel til forsikringsteknisk resultat, udgjorde 113 mio.kr. i første halvår mod 212 mio.kr. i samme periode af. De faldende renter i løbet af første halvår har medført negative kursreguleringer på hensættelserne i skadeforsikring, hvilket i betydelig grad er blevet modsvaret af positive kursreguleringer på aktiverne. Netto har kursreguleringerne på aktiver og hensættelser dog bidraget med et mindre tab i første halvår. Investeringsafkastet afspejler dermed hovedsageligt renteindtægter. Balance Ultimo første halvår udgjorde den allokerede egenkapital til skadeforsikring 1,6 mia.kr. Solvensdækningen i Alm. Brand Forsikring A/S udgjorde 2,6 ultimo første halvår mod 2,7 ultimo. Forventninger Forventningerne til årets resultat for skadeforsikring er opjusteret fra et underskud på 100 mio.kr. til et underskud på 20 mio.kr. før skat. Baggrunden for opjusteringen er færre omkostninger til snetrykskader end forventet, afløbsgevinster og færre storskader. Combined Ratio nedjusteres samtidig fra 104 til niveauet 103. De opjusterede forventninger er inklusive udgifterne til de voldsomme vejrligsskader som følge af skybruddene i uge 32 og 33. Disse skader forventes at koste Alm. Brand Forsikring A/S 85 mio.kr., da selskabet er reassureret for skader af denne karakter over 85 mio.kr. og op til 185 mio.kr. Skaderne forventes ikke at overstige 185 mio.kr. Forventningerne til væksten fastholdes til at stige i niveauet 1 % for hele året. Side 9 af 30

10 Alm. Brand A/S - BERETNING BANKVIRKSOMHED Mio.kr. 2. kvt. 2. kvt. PRORATA KONCERNTAL Renteindtægter Renteudgifter Netto renteindtægter Gebyrer og provisionsindtægter (netto) samt udbytte mv Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Resultat før omkostninger Omkostninger og afskrivninger Andre driftsudgifter Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv Resultat af kapitalandele Resultat før skat Skat Resultat efter skat Heraf minoritetsinteressers andel Resultat efter skat eksklusive minoritetsinteresser Resultat før skat eksklusive minoritetsinteresser Udlån Indlån Egenkapital Heraf minoritetsinteresser Aktiver i alt Antal ansatte omregnet til heltid, gennemsnit Rentemarginal p.a ,5% 1,9% 2,4% 1,9% 1,9% Indtjening pr. omkostningskrone 0,52 0,13 0,64 0,24 0,20 0,49 0,14 0,64 0,24 0,17 Periodens nedskrivningsprocent 0,6% 4,9% 1,0% 5,3% 7,8% 0,6% 4,9% 1,0% 5,2% 7,9% Solvensprocent ,9% 6,9% 14,9% 6,9% 16,0% Året 2. kvt. 2. kvt. Året For at øge gennemskueligheden af regnskabet for Alm. Brand Bank A/S offentliggør banken proratakonsoliderede koncerntal. Tallene fremgår af Hoved- og nøgletal, og med mindre andet fremgår, er det proratatallene, der er kommenteret i beretningen. Tal vedrørende bankkoncernen er alene kommenteret, hvor det er fundet relevant. I det omfang det skønnes relevant omtales henholdsvis første halvår og første kvartal som sammenligningsgrundlag for henholdsvis første halvår og andet kvartal. Resultat Før nedskrivninger og tab blev resultatet et overskud på 114 mio.kr., hvilket er bedre end forventningerne om et samlet resultat for banken for hele på 60 mio.kr. før tab og nedskrivninger. Det positive resultat i første halvår før tab og nedskrivninger skyldes for en stor dels vedkommende rentefaldet i første halvår. Rentefal- det har blandt andet medført betydelige urealiserede kursgevinster på pantebreve. Efter tab og nedskrivninger fik banken et underskud på 172 mio.kr. I samme periode sidste år blev bankens resultat ligeledes efter tab og nedskrivninger et underskud på 997 mio.kr. Side 10 af 30

11 Alm. Brand A/S - Det utilfredsstillende resultat efter tab og nedskrivninger er først og fremmest påvirket af betydelige kreditrelaterede tab og nedskrivninger på pantebreve. Samlet udgør nedskrivningerne 286 mio.kr. i første halvår, hvoraf 167 mio.kr. er nedskrevet i andet kvartal. Det samlede resultat er således positivt påvirket af øgede netto rente- og gebyrindtægter og negativt påvirket af tab og nedskrivninger. Netto rente- og gebyrindtægter Netto rente- og gebyrindtægterne udgjorde 350 mio.kr. i første halvår mod 299 mio.kr. i første halvår. I andet kvartal udgjorde netto rente- og gebyrindtægterne 180 mio.kr. mod 170 mio.kr. i første kvartal. I andet kvartal udgjorde netto indtjeningen 153 mio.kr. Renteindtægter Bankens netto renteindtægter blev 260 mio.kr. i første halvår mod 219 mio.kr. i første halvår. For andet kvartal udgjorde netto renteindtægterne 136 mio.kr. svarende til en stigning på 12 mio.kr. i forhold til første kvartal og 22 mio.kr. i forhold til andet kvartal. Den positive udvikling i netto renteindtægterne skyldes dels et lavere renteniveau på fastrente indlån, hvilket har haft effekt fra primo året, og dels investeringer i højtforrentede obligationer. Bankkoncernens rentemarginal er øget fra 1,9 % i første halvår til 2,4 % i samme periode. Banken har fortsat fokus på at øge kundemarginalen på udlån, hvilket isoleret set vil påvirke de fremtidige netto renteindtægter positivt. Gebyrindtægter I første halvår udgjorde netto gebyrindtjeningen 90 mio.kr., hvilket svarer til en stigning på 10 mio.kr. i forhold til samme periode. Udviklingen er tilfredsstillende. Netto gebyrerne for andet kvartal er på niveau med første kvartal. Kursreguleringer Kursreguleringerne udgjorde i første halvår et kurstab på 79 mio.kr. mod et tab på 2 mio.kr. i samme periode sidste år. De samlede kursreguleringer i første halvår er negativt påvirket af kreditrelaterede kursreguleringer på pantebreve med 113 mio.kr. Eksklusiv kreditrelaterede nedskrivninger på pantebreve havde banken således kursgevinster på 34 mio.kr. i første halvår. De renterelaterede kursreguleringer udgjorde i første halvår en gevinst på 75 mio.kr., hvilket primært kan tilskrives det faldende renteniveau. De aktierelaterede kursreguleringer udgjorde i perioden et kurstab på 40 mio.kr. mod en gevinst på 21 mio.kr. i samme periode sidste år. Bankens aktiebeholdning består primært af sektoraktier, mens handelsbeholdningen af aktier er på et beskedent niveau. I forbindelse med afvikling af nødlidende investeringsengagementer har banken i første kvartal overtaget nogle illikvide aktier, hvorpå der har været et større urealiseret kurstab. Kursregulering af valuta udgjorde et kurstab på 1 mio.kr. i første halvår. Omkostninger I første halvår udgjorde bankens omkostninger 257 mio.kr. mod 263 mio.kr. i samme periode sidste år. Det lavere omkostningsniveau er en konsekvens af bankens nye strategi og stor fokus på omkostningsreduktioner. Andre driftsudgifter For første halvår udgjorde andre driftsudgifter 42 mio.kr. mod 38 mio.kr i første halvår. Posten vedrører primært bankens udgifter til Bankpakke I. Bankens samlede omkostninger til Bankpakke I samt Det Private Beredskab blev 43 mio.kr. for halvåret. De samlede omkostninger indgår med 40 mio.kr. under andre driftsudgifter og med 3 mio.kr. under nedskrivning på udlån og tilgodehavender mv. Nedskrivninger på udlån mv. Bankens tab og nedskrivninger udgjorde 173 mio.kr. i første halvår. I andet kvartal udgjorde tab og nedskrivninger 103 mio.kr. mod 70 mio.kr. i første kvartal. Derudover har banken konstateret kredittab og nedskrivninger på bankens pantebrevsportefølje for 113 mio.kr. i første halvår, hvoraf de 64 mio.kr. kan henføres til andet kvartal. Disse tab og nedskrivninger indregnes under kursreguleringer. De samlede tab og nedskrivninger på udlån, inklusiv kreditrelaterede tab og nedskrivninger på pantebreve, udgjorde således 286 mio.kr. i første halvår. Af de samlede tab og nedskrivninger på 286 mio.kr. udgjorde de konstaterede tab 60 mio.kr. Derudover blev der konstateret tab på 182 mio.kr., som tidligere er hensat og derfor ikke påvirker driften i. Side 11 af 30

12 Alm. Brand A/S - Bankens akkumulerede nedskrivninger er øget fra 10,0 % af bankens udlån og garantier ultimo til 10,9 % pr. 30. juni. Bankens udlånsportefølje samt tab og nedskrivninger er yderligere beskrevet under afsnittet Udlånsporteføljen. Balance Udlån Bankens udlån udgjorde 14,3 mia.kr. ultimo første halvår, hvilket er et fald på 0,7 mia.kr. i forhold til ultimo. Banken forventer fremadrettet en fortsat reduktion af udlånsbalancen. Strategien for banken er at begrænse den fremadrettede risiko og sikre bedst mulig udnyttelse af synergier i forhold til Alm. Brand Koncernens øvrige aktiviteter. Gæld til kreditinstitutter Bankens gæld til kreditinstitutter udgjorde 6,3 mia.kr. ultimo første halvår, hvilket er et fald på 4,8 mia.kr. i forhold til ultimo. Udstedte obligationer Ultimo første halvår udgjorde udstedte obligationer 6,0 mia.kr. mod 1,3 mia.kr. ultimo første halvår. Indlån Bankens indlån udgjorde 10,2 mia.kr. ultimo første halvår mod 11,1 mia.kr. ultimo. Det skyldes primært fald i fastrente indlån som følge af det faldende renteniveau. Kapitalforhold Bankkoncernens egenkapital udgjorde 1,5 mia.kr. ultimo første halvår, mens basiskapitalen udgjorde 2,4 mia.kr. De risikovægtede poster i bankkoncernen udgjorde 16,2 mia.kr. ultimo første halvår. Solvensprocenten udgjorde dermed 14,9, mens kernekapitalprocenten udgjorde 12,3. Væsentlige begivenheder Statsgaranterede obligationer Banken har ultimo første halvår gennemført en obligationsudstedelse under den individuelle statsgaranti på 6 mia.kr. Obligationerne er stående lån og har en løbetid på 3 år. Obligationsudstedelsen består af to udstedelser på henholdsvis 4 mia.kr. og 2 mia.kr. Banken har mulighed for at førtidsindfri udstedelsen på de 2 mia.kr. helt eller delvist i 2011 og 2012 til kurs 100. Som vederlag for garantiudstedelsen skal banken betale en garantiprovision til staten fra 1. oktober. Udlånsfokus Et væsentligt element i bankens strategi er udlånsfokus. Det betyder, at banken fokuserer på servicering af eksisterende kunder. Ultimo første kvartal igangsatte banken den del af udlånsfokus, som har til formål at foretage en aktiv opfølgning på bankens pantebrevsdebitorer. Pantebrevsdebitorer bliver tilbudt rådgivning om deres økonomiske situation og alternative finansieringsmuligheder. Erfaringer viser, at den form for rådgivning i mange tilfælde forbedrer debitors evne til at afvikle gældsforpligtelser og dermed minimere risikoen for fremtidige tab for banken. Hvis banken på baggrund af debitors økonomiske situation kan tilbyde et boliglån, indfries pantebrevene som en del af en samlet konvertering af debitors gæld til realkredit samt boliglån i banken. I modsat fald videreføres pantebrevet som hidtil. I første omgang rettes indsatsen mod restante pantebrevsdebitorer, men på sigt tilbydes rådgivning til alle pantebrevsdebitorer. Det nye koncept forventes at blive en vigtig aktivitet i nedlukning af bankens engagement på pantebrevsområdet. Foruden aktiv opfølgning på pantebrevsdebitorer handler bankens udlånsfokus om nedbringelse af udlånsbalancen på udvalgte segmenter i henhold til bankens strategi. Det skal ske gennem en målrettet indsats i forhold til tabstruede og svage engagementer. Forventninger Banken opjusterer forventningerne til resultatet for med 80 mio.kr. til et overskud i niveauet 140 mio.kr. før skat samt før tab og nedskrivninger. Bankens driftsaktiviteter har udviklet sig bedre end forventet i første halvår, hvilket hovedsagelig skyldes det faldende renteniveau. Omvendt vil den gennemførte obligationsudstedelse under den individuelle statsgaranti øge finansieringsomkostningerne i resten af. Banken forventer over de næste to et halvt år frem til udgangen af 2012 yderligere at tabe og nedskrive for godt 1,0 mia.kr. Omfanget af tab og nedskrivninger på udlån samt kreditrelaterede tab på pantebreve er forbundet med betydelig usikkerhed og afhænger af udviklingen i konjunkturerne. Side 12 af 30

13 Udlånsporteføljen Alm. Brand A/S - Bankens samlede nedskrivninger og konstaterede tab på udlåns- og garantiporteføljen udgjorde en udgift på 286 mio.kr. i første halvår. Af de samlede tab og nedskrivninger på 286 mio.kr. udgjorde konstaterede tab 60 mio.kr. Derudover blev der konstateret tab på 182 mio.kr., som tidligere er hensat og derfor ikke påvirker driften i. De samlede tab og nedskrivninger på 286 mio.kr. i første halvår svarer til 2,0 % af den gennemsnitlige udlånsportefølje. Prorata 1.halvår Udlån Mio. kr Porteføljeandel i pct. Tab og nedskrivninger 1. kvt. 2. kvt. Nedskr.pct.*) Segmenter Privat ,1% ,0% Bilfinansiering ,6% ,6% Landbrug ,4% ,3% Øvrige erhverv ,7% ,5% Værdipapirfinansiering ,3% ,8% Udlån til datterselskaber**) ,4% ,0% Investeringsejendomme ,8% ,9% Boligpantebreve ,4% ,7% Erhvervspantebreve ,2% ,9% Ejendomsudviklingsprojekter ,0% ,8% Det Private Beredskab I alt % ,0% *) Tab og nedskrivninger i procent af den gennemsnitlige portefølje i. Procenten kan ikke sammenlignes med nedskrivningsprocenten i hoved- og nøgletalsoversigt for banken. **) Alm. Brand Formue A/S og Alm. Brand Pantebreve A/S Oversigten viser en proratakonsolideret segmentopdeling af bankens udlånsportefølje. Tabs- og nedskrivningsprocenten er opgjort i forhold til det gennemsnitlige udlån i perioden. I det følgende kommenteres udviklingen i de enkelte udlånssegmenter for første halvår. Udlån til private Porteføljen er fordelt med god geografisk spredning over hele landet. Det samlede udlån til privatkunder er faldet med 58 mio.kr. i første halvår. I første halvår er tabs- og nedskrivningsprocenten 0 for udlån til private som følge af en svag stigning i de gruppevise nedskrivninger, af konstaterede tab samt af en tilbageførsel af individuelle nedskrivninger. Bilfinansiering Bilfinansieringsporteføljen er i det væsentligste etableret i datterselskabet Alm. Brand Leasing A/S. Banken yder billån via bankens egne filialer. Som følge af stop for forhandlerfinansiering er porteføljen faldet. Andelen af kunder, der er i restance, har udvist en faldende tendens igennem. Restanceniveauet var ultimo på det laveste sæsonkorrigerede niveau i tre år, og det faldende restanceniveau er fortsat i første halvår. I første halvår udgjorde tab og nedskrivninger 0,6 %. Tab og nedskrivninger kan primært tilskrives afviklingen af misligholdte aftaler kombineret med det fortsat lave niveau på brugtvognspriserne. Landbrug Bankens landbrugsportefølje er opbygget fra 2002 og frem. På grund af den vanskelige konjunktursituation for landbruget, ydes der ikke lån til nye kunder i øjeblikket, og der er ikke etableret nye kundeforhold siden ultimo Banken har i første halvår tabt og nedskrevet 15 mio.kr. svarende til 1,3 %. Side 13 af 30

14 Alm. Brand A/S - Øvrige erhverv Porteføljen består dels af udlån til mindre erhvervsvirksomheder, der typisk er lokalt forankret i bankens filialer, dels af syndikerede udlån til mellemstore danske virksomheder. Herudover består porteføljen af erhvervsmæssig bil- og udstyrsleasing etableret i Alm. Brand Leasing. Bankens tab og nedskrivninger i første halvår udgjorde 27 mio.kr. svarende til 2,5 %. Små og mellemstore erhvervskunder er i betydelig grad ramt af de ændrede konjunkturer. Der ydes ikke nye lån til dette segment. Udlån til datterselskaber Udlånene er ydet til bankens to delvist ejede børsnoterede investeringsselskaber og omfatter en andel af bankens udlån svarende til minoritetsinteressernes ejerandel. Minoritetsinteressernes andel af Alm. Brand Formue A/S udgjorde 57 % ved udgangen af første halvår, og den andel er uændret i forhold til ultimo. Minoritetsinteressernes andel af Alm. Brand Pantebreve A/S er faldet fra 78 % ultimo til 41 % i første halvår. Ændring i andelen er den væsentligste forklaring på faldet i udlån til datterselskaber fra mio.kr. ultimo til 770 mio.kr. ultimo første halvår. Alm. Brand Pantebreve er mærket af den negative udvikling på ejendomsmarkedet og har oplevet væsentlige tab og kreditrelaterede kursreguleringer i første halvår, mens Alm. Brand Formue har oplevet meget tilfredsstillende resultater i første halvår. Banken har sikret Alm. Brand Pantebreve de nødvendige driftskreditter frem til ultimo februar Der er ikke konstateret tab eller foretaget nedskrivninger på dette segment. For yderligere information henvises til selskabernes regnskaber, som kan læses på og Værdipapirfinansiering Porteføljen består af investeringsengagementer med belåning af pantebreve samt aktier og obligationer. Pantebrevsengagementerne udgør omkring 75 % af porteføljen. Målt på kursværdi udgør erhvervspantebreve godt en fjerdedel af pantebrevsporteføljen. Alle pantebreve i restance undergår individuel kursvurdering, og belånte aktier noteret på anerkendte børser optages til dagskurs. Banken har i første halvår foretaget tab og nedskrivninger på engagementer, som har vist svaghedstegn. Dette har ført til tab og nedskrivninger på 193 mio.kr. svarende til en nedskrivningsprocent på 5,8. Nedskrivningerne skyldes manglende betalingsevne hos pantebrevsdebitorer kombineret med faldende overdækning på engagementerne som følge af kursfald på værdipapirer. Der er i første halvår netto afviklet 860 mio.kr. på porteføljen, som hovedsageligt er flyttet til segmenterne boligpantebreve og erhvervspantebreve. Der foretages ikke nyudlån til investeringer i pantebreve. Investeringsejendomme Porteføljen består af udlån til investeringsejendomme, primært inden for detailhandel og boligudlejning. 75 % af porteføljen er danske ejendomme, mens de resterende 25 % af porteføljen er tyske ejendomme med danske debitorer. Finansiering af investeringsejendomme indgår ikke i den fremtidige strategi. Banken har i første halvår tilbageført nedskrivninger for 85 mio.kr. Størstedelen tilskrives tilbageførsel af nedskrivninger for nogle få større engagementer. Boligpantebreve Segmentet omfatter bankens beholdning af pantebreve med pant i primært villaer, ejerlejligheder og sommerhuse. Ejendommene er beliggende i hele landet. Banken udsteder ikke nye pantebreve. Der er således tale om en afviklingsportefølje, som dog kan tilføres nye pantebreve, hvis bankens ejerandel i Alm. Brand Pantebreve øges, eller hvis banken afvikler et investeringsengagement, hvor sikkerhedsstillelsen helt eller delvist består af pantebreve. Porteføljen værdiansættes løbende ved hjælp af en cashflow-baseret prismodel, hvor der blandt andet indgår estimerede førtidsindfrielser og kredittab. Der foretages individuelle nedskrivninger på alle pantebreve i restance eller med kendte svaghedstegn. Der er i første halvår tabt og nedskrevet 67 mio.kr., hvilket svarer til en nedskrivningsprocent på 5,7 af det samlede udlån. Erhvervspantebreve Segmentet omfatter bankens beholdning af erhvervspantebreve. Porteføljen er øget med ca. 70 % siden ultimo som følge af, at banken dels har øget sin ejerandel i Alm. Brand Pantebreve og dels har afviklet nogle investeringsengagementer, Side 14 af 30

15 Alm. Brand A/S - hvor sikkerhedsstillelsen helt eller delvis bestod af pantebreve. Porteføljen består af erhvervspantebreve med pant inden for tre områder - boligudlejningsejendomme, erhvervsejendomme med kontor, handel og industri samt grunde og blandet bolig/erhverv. Hvert område dækker omkring en tredjedel af den samlede portefølje. Overtagelse af erhvervspantebreve fra afviklede investeringsengagementer har resulteret i en ændret porteføljesammensætning i forhold til tidligere. Banken deltager ikke længere på markedet for erhvervspantebreve. Der er således tale om en afviklingsportefølje, som dog kan tilføres nye pantebreve, hvis bankens ejerandel i Alm. Brand Pantebreve øges, eller hvis banken afvikler et investeringsengagement, hvor sikkerhedsstillelsen helt eller delvist består af pantebreve. Der er i første halvår tabt og nedskrevet 46 mio.kr. svarende til 12,9 %. Ejendomsudviklingsprojekter Porteføljen består af et begrænset antal ejendomsudviklingsprojekter. Da ejendomsprojektfinansiering ikke er en del af bankens fremadrettede strategi, deltager banken ikke i finansiering af nye ejendomsprojekter, men finansierer alene færdiggørelsen af igangværende projekter i henhold til allerede indgåede aftaler. Stigningen i udlån fra ultimo til første halvår kan henføres til eksisterende engagementer, der i al væsentlighed følger de tidligere accepterede, aftalte og forventede budgetter. Der forventes i en stigning i bankens udlån til dette segment. Efter færdiggørelse af projekterne forventes udlånet reduceret væsentligt. Det Private Beredskab / Finansiel Stabilitet Der er i første halvår hensat 3 mio.kr. til tab på den stillede garanti overfor Finansiel Stabilitet. Side 15 af 30

16 Alm. Brand A/S - BERETNING LIVSFORSIKRING Mio.kr. Præmier Forsikringsydelser Investeringsafkast efter rentefordeling Forsikringsmæssige driftsomkostninger, i alt Resultat af afgiven forretning Ændring i livsforsikringshensættelser Ændring i kollektivt bonuspotentiale Forsikringsteknisk resultat Egenkapitalens investeringsafkast Resultat før skat Skat Resultat efter skat Resultatets sammensætning 2. kvt. 2. kvt. Resultat af omkostninger Resultat af investering Styrkelse af ydelsesgaranti mv Ændring af kollektivt bonuspotentiale Risikoresultat Resultat af genforsikring Resultat før skat Skat Resultat efter skat Hensættelser til forsikringskontrakter Egenkapital Aktiver i alt Egenkapitalforrentning før skat p.a. 23% 4% 24% 7% 12% Egenkapitalforrentning efter skat p.a. 17% 3% 18% 5% 10% Bonusgrad 3,4% 0,0% 3,4% 0,0% 2,1% Året Investeringsafkast af kundemidler i livsforsikring Afkast i pct. Rentebærende aktiver 8,8% Kapitalandele -1,6% Grunde og bygninger 2,4% I alt 6,5% Resultat Resultatet før skat udgjorde 129 mio.kr. i første halvår mod 37 mio.kr. i samme periode. Resultatet er meget tilfredsstillende. Det meget positive resultat er en følge dels af en række engangsindtægter dels af en generelt positiv udvikling i koncernens liv- og pensionsaktiviteter. Principperne for egenkapitalforrentning er, at egenkapitalen forrentes med investeringsafkastet på egenkapitalens aktiver. Endvidere tillægges et risikotillæg på 0,5 % af de gennemsnitlige livsforsikringshensættelser for egen regning eksklu- Side 16 af 30

17 Alm. Brand A/S - tuel anvendelse af bonuspotentiale på fripolicer. Endelig tillægges det fulde omkostningsresultat for egen regning og 25 % af risikoresultatet før bonus for egen regning. Egenkapitalen har i første halvår fået tildelt fuldt risikotillæg, og derudover er tilbageført 56 mio.kr. fra skyggekontoen. Skyggekontoen udgør herefter 0 mio.kr. Resultatet svarer til en forrentning af egenkapitalen før skat på 24 % p.a. mod 7 % p.a. i samme periode. Egenkapitalforrentningen for perioden er væsentlig højere end forventningen for hele året, da der i perioden er sket en indtægtsførsel af skyggekontoen. Præmier Bruttopræmierne udgjorde 348 mio.kr. i første halvår mod 330 mio.kr. i samme periode svarende til en stigning på 5,5 %. Den væsentligste del af stigningen kan henføres til engangsindbetalinger. Koncernens strategi er, at livsforsikringsselskabet Alm. Brand Liv og Pension skal have vækst, men en stadig større del af den samlede pensionsopsparing skal ske i Alm. Brand s Investeringsordning, som etableres i Alm. Brand Bank. De samlede indbetalinger til pensioner inklusive investeringsordninger i banken og præmieindtægter i livsforsikringsselskabet udgjorde 441 mio.kr. i første halvår mod 407 mio.kr. i samme periode, svarende til en samlet stigning på 8,4 %. Investeringsafkast For første halvår blev afkastet af investeringsaktiver tilhørende kunderne på 759 mio.kr. svarende til et afkast på 6,5 % (13,0 % p.a.) mod et afkast på 321 mio.kr. i samme periode. Afkastet er opgjort før pensionsafkastskat, men efter finansomkostninger. Afkastet på obligationsbeholdningen er positivt påvirket af faldende renter og dermed stigende kurser på obligationsbeholdningen. I forhold til det opstillede sammenligningsgrundlag, som er sammensat af statsobligationer, realkreditobligationer og mindre positioner i kreditobligationer og emerging markets obligationer, er afkastet tilfredsstillende. Afkastet på aktiebeholdningen er negativt påvirket af den generelle udvikling på aktiemarkedet i andet kvartal. Det samlede aktieafkast blev for første halvår negativt med 20 mio.kr., sammensat af et positivt afkast af danske aktier på 27 mio.kr. og et negativt afkast på udenlandske aktier på 47 mio.kr. I forhold til det opstillede sammenligningsgrundlag, som er sammensat af danske, nordiske og udenlandske aktier (verdensindekset valutaafdækket), er afkastet tilfredsstillende. Afkastet af investeringsaktiverne tilhørende egenkapitalen udgjorde 24 mio.kr. svarende til et afkast på 2,0 % (3,9 % p.a.) mod et afkast på 39 mio.kr. i samme periode. Aktiverne er investeret i korte obligationer. Under hensyntagen til det lave renteniveau for korte obligationer er afkastet acceptabelt. Forsikringsydelser De udbetalte forsikringsydelser udgjorde 552 mio.kr. i første halvår mod 442 mio.kr. i. Udbetalingerne er steget som følge af flere tilbagekøb end året før. En del af denne stigning skyldes, at nogle kunder i udskød et tilbagekøb på grund af kursværn. Siden kursværnet bortfaldt i efteråret har omfanget af tilbagekøb derfor ligget over det sædvanlige niveau. Det var forventningen, at omfanget af tilbagekøb ville falde tilbage på et lavere niveau, men det skete ikke i andet kvartal. Livsforsikringshensættelser Opgørelsen af livsforsikringshensættelserne sker efter et markedsværdiprincip med benyttelse af et forventet cashflow diskonteret med den af Finanstilsynet offentliggjorte justerede rentekurve. De samlede hensættelser er steget med 184 mio.kr. Ændringen indeholder en stigning som følge af faldet i renterne, og et fald på godt 90 mio.kr. som følge af en ændring i beregningen af hensættelserne. Opgørelsesmetoden er uændret, men værdien af det fremtidige omkostningsresultat indgår nu mere præcist i hensættelsesberegningen. Kollektivt bonuspotentiale Kollektivt bonuspotentiale blev i første halvår øget med 118 mio.kr. og udgjorde herefter i alt 343 mio.kr. Det svarer til en bonusgrad på 3,4 %. Omkostninger Omkostningerne til erhvervelse og administration udgjorde 36 mio.kr. i første halvår mod 33 mio.kr. i samme periode. Stigningen kan henføres til større erhvervelsesomkostninger som følge af højere nytegning. De samlede omkostninger i ligger på det forventede niveau. Omkostnings- og risikoresultat Omkostningsresultatet, som er forskellen mellem opkrævede omkostningsbidrag og faktiske omkostninger, udgjorde 7 mio.kr. i første halvår. Det samlede omkostningsresultat er tilfredsstillende. Side 17 af 30

18 Alm. Brand A/S - Risikoresultatet, som er forskellen mellem opkrævede præmier til risikodækning og de faktiske udgifter til erstatninger, blev positivt med 20 mio.kr. i første halvår. Det samlede risikoresultat er meget tilfredsstillende. Balance Egenkapitalen i Livkoncernen udgjorde mio.kr. ved udgangen af første halvår. Solvensdækningen udgjorde ved udgangen af første halvår i alt 237 %. Finanstilsynets opstillede stress-scenarie opgøres løbende. Livkoncernen har i hele perioden været i grønt scenarie med god margen. Væsentlige begivenheder Udligningsskat for pensionsudbetalinger I april blev der indgået en politisk aftale om en såkaldt udligningsskat for større pensionsudbetalinger. Aftalen er efter en række justeringer blevet lovfæstet. Aftalen indebærer, at pensionsudbetalinger over kr. årligt pålægges en udligningsskat som udgør 6 % i perioden , hvorefter skatten aftrappes over 5 år. Ægtefæller kan overføre uudnyttet "bundfradrag" på op til kr årligt. Beløbet reduceres dog med ægtefællens personlige indkomst. Skatten forventes kun at få en begrænset negativ indflydelse på fremtidige pensionsindbetalinger. retningslinjer for, hvorledes overskuddet skal fordeles mellem kunder og egenkapital og mellem kunderne indbyrdes. Alm. Brand Liv og Pension er i dialog med Finanstilsynet for at få afklaret rækkevidden af det nye regelsæt. Der er dog ingen tvivl om, at det nye regelsæt vil have negativ indflydelse på selskabets indtjeningsmulighed, og kapitalkravet vil blive forøget. Samtidig vil de nye regler betyde væsentlige og dyre ændringer i itsystemerne. Forventninger Det forventede resultat før skat for hele er opjusteret med 20 mio.kr. til 140 mio.kr. Baggrunden for opjusteringen er et højt samlet finansafkast og forbedringen som følge af en justering i beregningen af hensættelserne. Siden offentliggørelsen af forventningerne til årets resultat i februar er forventningerne til resultatet for samlet opjusteret med 50 mio.kr. Resultatet er dog fortsat afhængig af udviklingen på de finansielle markeder, ligesom virkningen af den nye kontributionsbekendtgørelse kan påvirke resultatet negativt. Herudover er effekten af en eventuel ændring i den af Finanstilsynet fastsatte justerede rentekurve ikke medregnet i resultatforventningen. Ny kontributionsbekendtgørelse fra Finanstilsynet Finanstilsynet udstedte i april en ny kontributionsbekendtgørelse, der allerede træder ikraft den 1. januar Bekendtgørelsen udsteder Side 18 af 30

19 LEDELSESPÅTEGNING Alm. Brand A/S - Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt halvårsrapporten for Alm. Brand A/S for perioden 1. januar til 30. juni. Koncernregnskabet aflægges i overensstemmelse med IAS 34 Præsentation af delårsrapporter, som er godkendt af EU, og halvårsrapporten for moderselskabet aflægges i overensstemmelse med Lov om Finansiel Virksomhed. Halvårsrapporten er herudover udarbejdet i overensstemmelse med yderligere danske oplysningskrav for børsnoterede finansielle selskaber. Ledelsesberetningen er udarbejdet i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed Det er vores opfattelse, at halvårsrapporten giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver, passiver, finansielle stilling, resultat samt koncernens pengestrømme for perioden 1. januar til 30. juni. Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens og moderselskabets aktiviteter og økonomiske forhold samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen kan påvirkes af. DIREKTION København, den 26. august Søren Boe Mortensen Administrerende direktør BESTYRELSE København, den 26. august Jørgen H. Mikkelsen Boris N. Kjeldsen Henrik Christensen Formand Næstformand Tage Benjaminsen Per V. H. Frandsen Arne Nielsen Jan S. Pedersen Per Dahlbom Helle L. Frederiksen Henning Kaffka Susanne Larsen Side 19 af 30

20 Alm. Brand A/S - BALANCE Koncern Mio.kr. 30. juni 30. juni 31. december Aktiver Immaterielle aktiver Domicilejendomme Udskudte skatteaktiver Kapitalandele i joint ventures Genforsikringsandele af forsikringskontrakter Aktuelle skatteaktiver Andre aktiver Udlån Investeringsejendomme Investeringsaktiver Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender Aktiver i alt Passiver Aktiekapital Reserver, overført resultat mv Minoritetsinteresser Koncernegenkapital Efterstillede kapitalindskud Hensættelser til forsikringskontrakter Andre hensættelser Udskudte skatteforpligtelser Udstedte obligationer Andre passiver Indlån Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Passiver i alt Note 1 Note 2 Note 3 Note 4 Egne aktier Eventualforpligtelser, garantier og leasingaftaler Anvendt regnskabspraksis Koncern Hoved- og nøgletalsoversigt Side 20 af 30

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 ALM. BRAND A/S WWW.ALMBRAND.DK

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 ALM. BRAND A/S WWW.ALMBRAND.DK ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 ALM. BRAND A/S K VA R TA L S R A P P O R T 1. K VA R TA L 2 0 1 0 WWW.ALMBRAND.DK A LM. S U N D F O R N U F T INDHOLD SELSKABSOPLYSNINGER

Læs mere

ALM. BRAND LIV OG PENSION A/S

ALM. BRAND LIV OG PENSION A/S ALM. BRAND LIV OG PENSION A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR.NR. 64 14 57 11 ALM. BRAND LIV OG PENSION A/S WWW.ALMBRAND.DK H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 0 A LM. S U N D F O R N U F

Læs mere

KONCERN HOVED-/NØGLETAL Rapporteret hoved-/nøgletal Ny hoved-/nøgletal Ændring

KONCERN HOVED-/NØGLETAL Rapporteret hoved-/nøgletal Ny hoved-/nøgletal Ændring KONCERN HOVED-/NØGLETAL Rapporteret hoved-/nøgletal Ny hoved-/nøgletal Ændring 1. kvt. 2. kvt. 1. halvår 3. kvt. 4. kvt. Året 1. kvt. 2. kvt. 1. halvår 3. kvt. 4. kvt. Året 1. kvt. 2. kvt. 1. halvår 3.

Læs mere

ALM. BRAND A/S Q2 Road show i København

ALM. BRAND A/S Q2 Road show i København ALM. BRAND A/S Q2 Road show i København Carnegie den 26. august 2011 1 K O N C E R N Alm. Brand Koncernen Skadeforsikring Bankforretning Livsforsikring Danmarks 4. største skadeforsikringsselskab Markedsandel

Læs mere

Alm. Brand A/S H1 2009 Carnegie

Alm. Brand A/S H1 2009 Carnegie Alm. Brand A/S H1 2009 Carnegie 1 Skade Fjerdestørst i DK 500.000 kunder* 200.000 Plus-kunder* Bank 65.000 kunder* Understøtter skade Liv og pension 80.000 kunder* Understøtter skade Dobbeltkunder 25.000*

Læs mere

Alm. Brand A/S 1. kvartal 2011

Alm. Brand A/S 1. kvartal 2011 Alm. Brand A/S 1. kvartal 2011 1 Alm. Brands strategiske agenda Skadeforsikringskoncern understøttet af livsforsikring, pension og bankaktiviteter Fokus på lav risiko og lønsomhed Fokus på privatkundesegmentet

Læs mere

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

ALM. BRAND AF 1792 FMBA

ALM. BRAND AF 1792 FMBA Alm. Brand af 1792 fmba Midtermolen 7 2100 København Ø CVR-nr. 26 66 36 60 ALM. BRAND AF 1792 FMBA halvårsrapport ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT 1 INDHOLD SELSKABSOPLYSNINGER 3 Selskabsoplysninger 3 Koncernoversigt

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

MIDTERMOLEN 7 CVR-NR. 81 75 35 12 ALM. BRAND BANK A/S 2100 KØBENHAVN Ø ALM. BRAND BANK A/S WWW.ALMBRAND.DK

MIDTERMOLEN 7 CVR-NR. 81 75 35 12 ALM. BRAND BANK A/S 2100 KØBENHAVN Ø ALM. BRAND BANK A/S WWW.ALMBRAND.DK ALM. BRAND BANK A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 81 75 35 12 ALM. BRAND BANK A/S K VA R TA L S R A P P O R T 3. K VA R TA L 2 0 1 0 WWW.ALMBRAND.DK A LM. S U N D F O R N U F T INDHOLD SELSKABSOPLYSNINGER

Læs mere

Pas godt på de gode værdier

Pas godt på de gode værdier 1. halvår Alm Brand Forsikring 20 5 Pas godt på de gode værdier Alm. Brand Forsikring A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 10 52 69 49 Indhold Selskabsoplysninger Side 2 Selskabsoplysninger

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

ALM. BRAND Webcast - 3. kvartal 2011

ALM. BRAND Webcast - 3. kvartal 2011 ALM. BRAND Webcast 3. kvartal 2011 16. november 2011 1 K O N C E R N Alm. Brand Koncernen Skadeforsikring Bankforretning Livsforsikring Danmarks 4. største Markedsandel på ca. 10 % 450.000 kunder heraf

Læs mere

Alm. Brand Liv og Pension A/S

Alm. Brand Liv og Pension A/S Alm. Brand Liv og Pension A/S halvårsrapport 1. halvår 2012 Alm. Brand Liv og Pension A/S Midtermolen 7 2100 København Ø CVR-nr. 64145711 INDHOLD Oversigter 3 Selskabsoplysninger 4 Hoved- & nøgletal Ledelsesberetning

Læs mere

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Farum Indholdsfortegnelse Udvalgte hoved- og nøgletal...2 Ledelsesberetning...3 Halvårsregnskabet Ledelsespåtegning...5 Resultatopgørelse...6

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2011 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger

Læs mere

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 11. maj 2010 Kontaktperson: bankdirektør Flemming Jensen tlf. 55 86 15 36 Side 1 af 8 Hovedpunkter Regnskabet for perioden 1. januar

Læs mere

Pas godt på de gode værdier

Pas godt på de gode værdier 1.-3. kvartal Alm Brand Pas godt på de gode værdier Alm. Brand A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 77 33 35 17 Indhold SELSKABSOPLYSNINGER 3 Selskabsoplysninger 3 Koncernoversigt LEDELSENS

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2014 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2014 er et overskud på 243 mio. kr. før skat og 184 mio. kr. efter skat.

Læs mere

AP Skadesforsikring Aktieselskab CVR

AP Skadesforsikring Aktieselskab CVR CVR 14592385 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 1 Ledelsespåtegning... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance... 5 Aktiver... 5 Passiver... 5 Egenkapitalopgørelse... 6 Noter... 7 Side

Læs mere

Alm. Brand. halvårsrapport 1. halvår 2012. Alm. Brand A/S Midtermolen 7 2100 København Ø CVR-nr. 77 33 35 17

Alm. Brand. halvårsrapport 1. halvår 2012. Alm. Brand A/S Midtermolen 7 2100 København Ø CVR-nr. 77 33 35 17 Alm. Brand halvårsrapport Alm. Brand A/S Midtermolen 7 2100 København Ø CVR-nr. 77 33 35 17 Alm. Brand Bank årsrapport 1 INDHOLD SELSKABSOPLYSNINGER 3 Selskabsoplysninger 3 Koncernoversigt LEDELSENS BERETNING

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Overtagelse af Provinzials danske aktiviteter med virkning fra 1. januar 2001.

Overtagelse af Provinzials danske aktiviteter med virkning fra 1. januar 2001. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 45 96 70 00 Telefax 45 87 17 92 E-mail almbrand@almbrand.dk Dato 12. marts 2001 Side 1 af 9 Regnskabsmeddelelse for 2000 for Alm. Brand Koncernen Alm. Brand Koncernen,

Læs mere

ALM. BRAND A/S Resultat for 1. halvår 2011

ALM. BRAND A/S Resultat for 1. halvår 2011 ALM. BRAND A/S Resultat for 1. halvår 2011 Analytikerpræsentation den 25. august 2011 1 K O N C E R N Alm. Brand Koncernen Skadeforsikring Bankforretning Livsforsikring Danmarks 4. største skadeforsikringsselskab

Læs mere

Pas godt på de gode værdier

Pas godt på de gode værdier 1. halvår Alm Brand 20 5 Pas godt på de gode værdier Alm. Brand A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 77 33 35 17 Indhold SELSKABSOPLYSNINGER 3 Selskabsoplysninger 3 Koncernoversigt LEDELSENS

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2017 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2017 er et overskud på 277 mio. kr. før skat og 214 mio. kr. efter skat.

Læs mere

ALM. BRAND PANTEBREVE A/S

ALM. BRAND PANTEBREVE A/S ALM. BRAND PANTEBREVE A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 16 26 60 19 ALM. BRAND PANTEBREVE A/S WWW. PANTEBREVE.ALM B RAN D. D K K VA R TA L S R A P P O R T 1. K VA R TA L 2 0 1 0 A LM. S U N D

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2014 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport 2015 CVR nr. 31 00 75 18 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 3 5 Påtegninger Ledelsespåtegning 6 Halvårsrapport Resultatopgørelse

Læs mere

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1-2 Ledelsespåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 6-7

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010

LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2010 LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2010 blev et overskud på 85 mio. kr. før skat og 63 mio. kr. efter skat.

Læs mere

CVR - nr Halvårsrapport

CVR - nr Halvårsrapport CVR - nr. 26 23 14 18 Halvårsrapport 30. juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side q Ledelsesberetning 1-2 q Ledelsespåtegning 3 q Anvendt regnskabspraksis 4 q Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 q

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016 FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016 Indholdsfortegnelse: Ledelsesberetning Side 1 Nøgletal Side 1 Anvendt regnskabspraksis Side 2-3 Ledelsespåtegning Side 4 Resultatopgørelse Side 5

Læs mere

Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT

Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr. 88 02 55 12 Hjemsted: Hvidovre Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2006 , Skandia Liv halvårsrapport 2006 viser følgende: Bruttopræmier viser fremgang til 5,6 % i forhold til 1.

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 PensionDanmark Halvårsrapport

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2001 for den samlede Alm. Brand Koncern

Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2001 for den samlede Alm. Brand Koncern Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2001 for den samlede Alm. Brand Koncern (Dette er regnskabet for den samlede Alm. Brand Koncern, altså Alm. Brand af 1792 G/S samt den børsnoterede Alm. Brand A/S Koncern)

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hovedtal (mio. kr.) Resultatopgørelse Indbetalinger i alt 21.275 18.064 25.318 Forsikringsteknisk resultat pension 784 807 914 Forsikringsteknisk resultat af syge-

Læs mere

Presse- & Analytiker-briefing

Presse- & Analytiker-briefing Presse- & Analytiker-briefing 6. marts 2003 1 Presse- & Analytiker -briefing - 6. Marts 2003 Hovedpunkter fra Årsrapporten 2002 Resultat for 2002 Overskud på 95 mio.kr. mod et overskud på 447 mio.kr. i

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

Alm. Brand A/S. Resultatet for Alm. Brand A/S for 1. halvår 2001 udgør 75 mio.kr. efter skat mod 90 mio.kr. i samme periode sidste år.

Alm. Brand A/S. Resultatet for Alm. Brand A/S for 1. halvår 2001 udgør 75 mio.kr. efter skat mod 90 mio.kr. i samme periode sidste år. Side 1 af 10 Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2001 Hovedtal Regnskabet for Alm. Brand A/S udviser følgende hovedtal: Samlede indtægter 3,0 mia.kr. Periodens resultat 75 mio.kr. Koncern egenkapital 3,7 mia.kr.

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2015 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2005 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S

Halvårsrapport 1. halvår 2005 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S Halvårsrapport 1. halvår 2005 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S (CVR-nr. 17168975) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsrapporten 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab II A/S

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab II A/S Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab II A/S (CVR-nr. 16452742) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsregnskabet 2 Resultatopgørelse 5 Balance

Læs mere

Pressemeddelelse, februar 2003 Alm. Brand Koncernen Årsrapport Bedre end ventet

Pressemeddelelse, februar 2003 Alm. Brand Koncernen Årsrapport Bedre end ventet Pressemeddelelse, februar 2003 Alm. Brand Koncernen Årsrapport 2002 - Bedre end ventet Alm. Brand Koncernen har i 2002 udviklet sig bedre end forventet ved halvåret 2002. Gevinster på obligationsmarkedet

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter: København, 24. januar 2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2011 Selskabsmeddelelse nr. 9, 2012 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Påtegninger Ledelsespåtegning 1. Ledelsesberetninger Selskabsoplysninger 2 Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning 4-5

Påtegninger Ledelsespåtegning 1. Ledelsesberetninger Selskabsoplysninger 2 Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning 4-5 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetninger Selskabsoplysninger 2 Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning 4-5 Halvårsrapport Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 1.

Læs mere

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2010

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2010 Thisted Forsikring G/S CVR - nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport for 2010 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetninger Selskabsoplysninger 2 Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Presse- & Analytikerpræsentation. Årsrapport 2003 Codan A/S. 11. marts 2004 1 MAR2004/JJE 11-03-2004 9:59

Presse- & Analytikerpræsentation. Årsrapport 2003 Codan A/S. 11. marts 2004 1 MAR2004/JJE 11-03-2004 9:59 Presse- & Analytikerpræsentation 11. marts 2004 Årsrapport 2003 Codan A/S 1 MAR2004/JJE Stærk udvikling Resultat før skat forbedret med mere end 1,4 mia. kr. Markant bedre combined ratio Solidt fundament

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. HALVÅRSRAPPORT 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2015 Selskabsoplysninger Side 4: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 5: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB

DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport 005 Danica Pension I s hovedtal 3 Beretning 4 Resultat for. halvår 005 4 Balance og kapitalstyrke 5 Anvendt regnskabspraksis 5 Regnskab for

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2012 4 Balance pr. 30. juni 2012 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

I Solvens II indregnes den forventede fortjeneste i basiskapitalen på tidspunktet for forsikringernes indgåelse.

I Solvens II indregnes den forventede fortjeneste i basiskapitalen på tidspunktet for forsikringernes indgåelse. Ændret regnskabspraksis 2016 Regnskabsbekendtgørelsen for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser er fra 2016 tilpasset de nye EUsolvensregler, Solvens II, som trådte i kraft 1. januar 2016.

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Nykredit Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2010 CVR-nr. 25707184 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Regnskab Resultatopgørelse 6 Balance 7 Egenkapitalopgørelse 8 Noter 9 Nykredit Livsforsikring

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Side 1 af 10 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1067 København K 2. maj 2007 Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Forretningsomfang øget med 17%. Renteindtjening øget med 4,1 mio. kr. (+12,4%) - gebyrer

Læs mere

Kvartalsrapport for kvartal 2004

Kvartalsrapport for kvartal 2004 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. oktober 2004 Kvartalsrapport for 1. 3. kvartal 2004 Hovedtal Regnskabet i mio. kr. 1. 3. kvt. 1. 3. kvt. Hele 2003 2004 2003 Netto

Læs mere

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S (CVR-nr. 17168975) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsregnskabet 2 Resultatopgørelse 4 Balance

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

Periodemeddelelse efter 3. kvartal

Periodemeddelelse efter 3. kvartal NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 7. november 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 20/2012 Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2012.. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

Periodemeddelelse 1. kvartal 2010

Periodemeddelelse 1. kvartal 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K den 29. april 2010 Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2010 Periodemeddelelse 1. kvartal 2010 Følgende hovedtræk karakteriserer årets første kvartal i Morsø

Læs mere

Topdanmark Link Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Topdanmark Link Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Topdanmark Link Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2012 CVR-nr. 26188385 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Regnskab Resultatopgørelse 5 Totalindkomstopgørelse 5 Balance 6 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9 Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2004 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2004 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2004 2003 2003 Netto

Læs mere

ALM. BRAND PANTEBREVE A/S

ALM. BRAND PANTEBREVE A/S ALM. BRAND PANTEBREVE A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 16 26 60 19 ALM. BRAND PANTEBREVE A/S KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT INDHOLD 2 Selskabsoplysninger 3 Hoved-

Læs mere

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen.

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen. Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Dato: 06.02.2011 Dato: Vor ref.: Jens 06.02.2011 Ole Jensen Side: Telefon: 96331 5000 e-mail: direktionen@nordjyskebank.dk Selskabsmeddelelse

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 2. maj 2011 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2011 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2011 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2016 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2016 er et overskud på 122 mio. kr. før skat og 100 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19.

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19. Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne Regnskabsmeddelelse nr. 2011.01 for FIH Realkredit A/S for 2010. Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for FIH

Læs mere

Periodemeddelelse 1. kvartal 2015

Periodemeddelelse 1. kvartal 2015 Periodemeddelelse 1. kvartal 2015 CVR-nr. 65746018 Næstved afd. har fået godt fat siden åbningen den 21. november 2014. Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2015 RESUME, HOVED- OG NØGLETAL Resultat før skat på 9,0

Læs mere

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 24.11. 24.11. Side: 1 Vor ref.: Direktionen Telefon: 9633 5000 Kvartalsrapport pr. 30.09. for Nordjyske Bank Nordjyske Banks bestyrelse har i

Læs mere

Alm. Brand A/S Midtermolen København Ø CVR-nr ALM. BRAND A/S. halvårsrapport 1. halvår 2011

Alm. Brand A/S Midtermolen København Ø CVR-nr ALM. BRAND A/S. halvårsrapport 1. halvår 2011 Alm. Brand A/S Midtermolen 7 2100 København Ø CVR-nr. 77 33 35 17 ALM. BRAND A/S halvårsrapport ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT 1 INDHOLD SELSKABSOPLYSNINGER 3 Selskabsoplysninger 3 Koncernoversigt LEDELSENS

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2015

Periodemeddelelse 3. kvartal 2015 Periodemeddelelse 3. kvartal 2015 CVR-nr. 65746018 Møns Bank vil åbne filial i Vordingborg hvor Allan Andersen, Mette Frank og Jan Nielsen allerede betjener kunder. Fondsbørsmeddelelse nr. 07/2015 RESUME,

Læs mere

Kvartalsmeddelelse kvartal 2001 for Sydbank-koncernen

Kvartalsmeddelelse kvartal 2001 for Sydbank-koncernen Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 10/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 4 Balance pr. 30. juni 2013 5 6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006 Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 2006 Konklusioner Samlet resultat efter skat på 3,7 mia. kr. i 2006 mod 2,0 mia. kr. i 1. halvår 2005 Livsforsikringshensættelser faldt

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

MIDTERMOLEN 7 CVR-NR ALM. BRAND BANK A/S 2100 KØBENHAVN Ø ALM. BRAND BANK A/S

MIDTERMOLEN 7 CVR-NR ALM. BRAND BANK A/S 2100 KØBENHAVN Ø ALM. BRAND BANK A/S ALM. BRAND BANK A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 81 75 35 12 ALM. BRAND BANK A/S H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 0 WWW.ALMBRAND.DK A LM. S U N D F O R N U F T Alm. Brand Bank A/S

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2001 2000 2000 Nettorente- og gebyrindtægter... 82.584 74.143 148.406 Kursreguleringer... + 3.433-18.074 + 411 Andre ordinære

Læs mere

Spar Nord Bank - opjustering af resultat for 2004

Spar Nord Bank - opjustering af resultat for 2004 Til Københavns Fondsbørs og pressen 19. januar 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2005 Kontaktperson: Keld Gammelgaard, tlf. 96 34 40 20 Spar Nord Bank - opjustering af resultat for 2004 Forventet rekordresultat

Læs mere

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17. anvendt regnskabspraksis ALM. BRAND A/S WWW.ALMBRAND.DK

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17. anvendt regnskabspraksis ALM. BRAND A/S WWW.ALMBRAND.DK ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 anvendt regnskabspraksis ALM. BRAND A/S ÅR S RA P PO R T 2 0 0 9 WWW.ALMBRAND.DK A LMALM.. S UBRAND N D F OA/S R NÅRSRAPPORT UFT 2009 1

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2004

Halvårsrapport 30.06.2004 Pen-Sam Skade forsikringsaktieselskab Halvårsrapport 30.06.2004 CVR-nr. 17 11 81 88, Farum kommune Halvårsmeddelelse Halvårsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med Lov om finansiel virksomhed samt

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Årsregnskabsmeddelelse februar 2014

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Årsregnskabsmeddelelse februar 2014 NASDAQ OMX Copenhagen A/S DIREKTIONEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 89 89 Telefax 89 89 19 99 www. jyskebank.dk E-mail: jyskebank@jyskebank.dk CVR-nr. DK17616617 - Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Dato Direkte tlf.nr april 2002

Dato Direkte tlf.nr april 2002 Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 12/02 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2015

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2015 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2015 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2015 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2015 er et overskud på 258 mio. kr. før skat og 196 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2000 1999 1999 Nettorente- og gebyrindtægter... 74.143 65.839 134.080 Kursreguleringer... - 18.074-1.747-11.922 Andre ordinære

Læs mere

TREKRONER FORSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004

TREKRONER FORSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 TREKRONER FORSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens kommentarer 1 Resultatopgørelse 2 Balance pr. 30. Juni 4 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse: Poul Mortensen, direktør,

Læs mere

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2009

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2009 Thisted Forsikring G/S CVR - nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport for 2009 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetninger Selskabsoplysninger 2 Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens kommentarer 1 Resultatopgørelse 2 Balance pr. 30. Juni 4 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse: Poul Mortensen,

Læs mere