Fra forskning til diagnostik og behandling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fra forskning til diagnostik og behandling"

Transkript

1 Oktober 2013 Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Fra forskning til diagnostik og behandling Forskningsstrategi

2 INDHOLD Forord... 3 Et solidt fundament at bygge videre på... 4 Sådan styrker vi forskningen fremover... 4 SÆRLIGE INDSATSOMRÅDER 1. Prioritering af forskning Forskningsaktivitet og forskningsledelse på alle afdelinger Sammenhængende karriereforløb og forskerfinansiering Særlige forskningsløft på akutområdet og den tværfaglige, tværsektorielle forskning Internationalt forskningssamarbejde Synliggørelse og formidling af forskning Udgivet af: Direktionen Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Bispebjerg Bakke København NV Telefon: Grafik & layout: RegionH Design Foto: Claus Peuckert Tryk: Hillerød Grafisk Oplag : 500

3 FORORD Med denne strategi, Fra forskning til diagnostik og behandling, ønsker vi over den næste femårs periode at styrke forskningen bredt på Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler. Vi vil fastholde, udvikle og styrke positionen som et akuthospital i Region Hovedstaden, der er blandt de stærkeste indenfor forskning. Hospitalet skal være et sted, hvor stærk og anerkendt forskning går hånd i hånd med klinisk arbejde. Vi ser frem til at omsætte strategien til praksis i de kommende år! Venlig hilsen Direktionen og Forskningsudvalget 3

4 ET SOLIDT FUNDAMENT AT BYGGE VIDERE PÅ Bispebjerg og Frederiksberg Hospital står i dag stærkt forskningsmæssigt og er et af de mest forskningsaktive hospitaler i regionen. På hospitalet er ca. 300 fuldtidsårsværk allokeret til forskning, heraf 22 professorater, 36 postdoc og seniorforsker stillinger og ca. 110 ph.d.- og klinisk assistent stillinger. Vi har forskningsansvarlige på alle afdelinger, enten som professorer eller som forskningslektorer. Hovedparten af forskningen varetages af lægegruppen, men hospitalet har også stærke forskningsmiljøer på såvel sygepleje- som terapeutside. Forskningen er fordelt med 1/2 indenfor klinisk forskning, 1/6 basalforskning indenfor biologiske mekanismer, 1/6 forskning indenfor sundhedstjeneste og folkesundhedsforskning og 1/6 anden forskning. Hospitalets samlede totale forskningsfinansiering er årligt ca. 150 mio. kr., fordelt med ca. 105 mio. kr. fra ekstern finansiering, og ca. 45 mio. kr. er internt finansieret. Det svarer til, at ca. 2,5 procent af hospitalets samlede driftsomkostninger går til forskning. SÅDAN STYRKER VI FORSKNINGEN FREMOVER Vi vil yde den ideelle patientbehandling er hospitalets vision. Jo stærkere forskning, jo tættere er patienterne på den nyeste viden, og jo tættere er vi på at kunne indfri visionen om at kunne yde den mest forskningsmæssigt underbyggede og dermed ideelle diagnostik og behandling. Hospitalet har en stolt tradition for at være stærk indenfor såvel basal som klinisk forskning, og brobygning mellem basal biomedicinsk forskning og klinisk diagnostisk-behandlingsmæssig forskning skal udbygges og støttes på alle niveauer. Dette vil også være afgørende for rekruttering af det stærkeste og dygtigste personale til hospitalet, som igen vil være afgørende for den bedste og mest effektive patientbehandling. Vi skal udbygge vores position som et hospital, hvor der er fokus på forskning lige fra grundlæggende og integrativ biomedicinsk forskning, over translatorisk forskning til klinisk interventionsforskning. Vi skal være stærke i fødekæden fra opdagelser indenfor sygdomsmekanismer og diagnostik til kliniske evidensbaserede behandlingsregimer. Patienter på Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler skal være tæt på implementering af de nyeste videnskabelige fund og tilbydes deltagelse i forskning overalt, hvor dette er muligt. Forskning skal prioriteres fra såvel direktion og afdelingsledelser som i den daglige klinik. Alle afdelinger på hospitalet skal have et klart sigte om stærk forskning indenfor sit emnefelt i afdelingen, og dette skal integreres i det daglige arbejde som en naturlig del af afdelingens virke. Der skal satses på øget forskningssamarbejde på tværs af de eksisterende afdelinger indenfor hospitalet. 4

5 Projekteringen af det nye hospitalsbyggeri skal tilgodese forskningen, så den bedst muligt kan integreres i den kliniske hverdag i det nye hospital. Fælles forskningsfaciliteter skal tænkes ind, så der skabes mulighed for synergi mellem specialerne. I sagens natur er nogle afdelinger mere forskningsaktive end andre. Vi vil fremover styrke allerede igangværende stærk forskning samt skabe mulighed for at styrke de afdelinger, der i dag ikke har en stærk forskningsprofil eller tradition, så der om fem år er betydelig forskningsaktivitet på alle hospitalets afdelinger, herunder en stigende forskningsaktivitet indenfor områder der har fået særligt forskningsløft (akutområdet og tværsektoriel forskning). Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler opnår betydelig ekstern støtte fra både internationale, statslige og private fonde, men ligger på andre områder i underkanten af den forventelige tildeling ud fra eksisterende forskningsstyrke (fx Region Hovedstadens Forskningspulje). Der skal arbejdes målrettet med at øge mulighederne for at tiltrække yderligere eksterne midler, bl.a. gennem en øget allokering af interne midler til flere samfinansierede aktiviteter. Vi vil således arbejde hen imod en øgning i intern finansiering fra 2,5 procent til tre procent af hospitalets driftsbudget allokeret til forskning. Dette forventes at give en tilsvarende øgning af ekstern forskningsstøtte. De interne midler til forskning skal hospitalet selv finansiere. Yderligere tilførsel af dedikerede interne midler til forskning er derfor betinget af positive regnskabsresultater for hospitalet i årene fremover. Fordeling af disse midler til forskellige indsatsområder vil afspejle den prioritering, som denne forskningsstrategi er udtryk for. Vi vil sikre, at alle faggrupper med forskerkvalifikationer bidrager til at fremme den sundhedsvidenskabelige forskning på hospitalet, og at der etableres klare karriereveje for alle relevante faggrupper. Forskningsområdet indskrives i dialogaftalerne mellem direktionen og afdelingsledelserne, så hver afdeling skal opsætte mål for forskningen. Opfølgning sker på de to årlige dialogmøder med afdelingsledelserne, hvor også den enkelte afdelings forskningsansvarlige deltager under dette punkt. Opfølgning på strategien sker desuden gennem regionens forskningsevaluering, samt ved en årlig forskningstemadag. Denne strategi fungerer indenfor rammerne af Region Hovedstadens Politik for Sundhedsforskning. 5

6 SÆRLIGE INDSATSOMRÅDER 1. Prioritering af forskning Forskningsaktivitet og forskningsledelse på alle afdelinger 2. Sammenhængende karriereforløb og forskerfinansiering 3. Særlige forskningsløft på akutområdet og den tværfaglige, tværsektorielle forskning 4. Internationalt forskningssamarbejde 5. Synliggørelse og formidling af forskning De enkelte indsatsområder konkretiseres nedenfor. 6 INDSATSOMRÅDER

7 INDSATSOMRÅDER 7

8 1. PRIORITERING AF FORSKNING FORSKNINGSAKTIVITET OG FORSKNINGSLEDELSE PÅ ALLE AFDELINGER Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler ønsker at prioritere forskningsaktiviteter på alle afdelinger på hospitalet og at styrke det ledelsesmæssige samarbejde omkring forskningen bredt i afdelingerne. Vi ønsker ligeledes at styrke forskningssamarbejdet med de øvrige hospitaler i regionen samt med Videncenter for Innovation og Forskning (VIF). Ydermere ønsker vi et øget samarbejde med Københavns Universitet og andre universiteter og højere læreanstalter som CBS, Metropol, Århus og Ålborg Universiteter. Det er afgørende, at afdelingsledelserne har forståelse for forskningens grundlæggende betydning for et universitetshospital. Omvendt er det også afgørende, at forskerne har forståelse for kravene til produktion i en travl klinisk hverdag. Det skal således sikres, at der er en passende balance mellem produktion og forskning, og at forskningen sikres gode rammer i de enkelte afdelinger. Der ligger en indbygget udfordring i, at mange kliniske forskere professorer, kliniske lektorer og forskningslektorer, ph.d.-studerende m.fl. både er ansat på hospitalet og på universitetet, og dermed har flere ledere. Københavns Universitets nylige organisationsændring med samling af al undervisning, forskning og vidensformidling indenfor det kliniske område ét sted, i Institut for Klinisk Medicin (IKM), samt oprettelsen af stillinger på hvert hospital som koordinerende professor har forenklet dette. Den koordinerende professor har ansvar for at koordinere og lokalt organisere samarbejdet mellem hospitals- og afdelingsledelser og IKM. KONKRETE INITIATIVER Der afholdes årligt en temaeftermiddag med deltagelse af direktion, afdelingsledelser og de forskningsansvarlige i afdelingerne. Arrangementet tilrettelægges af Forskningsudvalget og Direktionen. Alle kliniske og parakliniske afdelinger har en forskningsansvarlig professor eller overlæge. Med udgangspunkt i den kommende regionale funktionsbeskrivelse for forskningsansvarlige skal Forskningsudvalget udarbejde en lokalt tilpasset funktionsbeskrivelse til godkendelse i Lederforum. Alle forskningsledere skal gennemgå regionens forskningslederkursus. 8 INDSATSOMRÅDER

9 Forskningsområdet indskrives i dialogaftalerne mellem Direktionen og afdelingsledelserne, så hver afdeling opstiller mål for forskningen, specielt med henblik på potentielle områder for udvikling samt parametre for forskningsproduktion. Afdelingens forskningsansvarlige deltager i dialogsamtalerne under dette punkt. Hver afdeling opstiller et særskilt forskningsbudget, der omfatter såvel interne som eksterne forskningsbevillinger i afdelingen. på afdelingen. Dette kan ske ved vejledning og initiering af forskning blandt afdelingens kliniske læger, placering af videnskabelige kliniske forsøg og tilknytning af ph.d.-studerende ved afdelingen, eller andre tiltag som styrker forskningsaktiviteten. Der planlægges opslået midler til sådanne tiltag. Der skal ske en styrkelse af den centrale, administrative understøttelse af Forskningsudvalgets arbejde. For at styrke afdelinger, som ikke har nogen stærk forskningsledelse eller tradition, etableres eksterne forskningsansvarlige overlægestillinger. Tanken er at kunne tilknytte læger, som fx er fuldtidsforskere ved et sundhedsvidenskabeligt fakultet, eller som arbejder klinisk eller paraklinisk andetsteds i sundhedsvæsenet, og som beskæftiger sig med et fagområde, der ligger tæt på et bestemt klinisk speciale eller en klinisk afdeling. Lægen tilknyttes afdelingen som honorarlønnet forskningsansvarlig overlæge et bestemt antal timer om ugen, fx én dag. Den pågældende er ansvarlig for udvikling af forskning INDSATSOMRÅDER 9

10 10 INDSATSOMRÅDER

11 2. SAMMENHÆNGENDE KARRIEREFOR- LØB OG FORSKERFINANSIERING Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler ønsker at motivere og fastholde talentfulde (unge) forskere, både før og efter gennemførelse af et ph.d.-forløb eller afslutning af disputatsarbejde. Øget økonomisk støtte til forskerlønudgifter vil øge fastholdelse og rekruttering af de bedst kvalificerede forskningstalenter. Dette gælder såvel forskere med en lægelig som med en sygepleje-, terapeuteller anden sundhedsfaglig baggrund. Vi ønsker at tiltrække forskere tidligt i karrieren, gerne allerede i studietiden og den tidlige reservelægetid, og vi ønsker at styrke mulighederne for at kombinere forskning og klinik. Det være sig tidligt i forløbet, hvor det skal sikres, at der kan gives tid til planlægning af et ph.d.-forløb, og efter endt ph.d., hvor mange skal tilbage til klinisk arbejde, men samtidig ønsker at fortsætte forskningsvejen. Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler har et stort potentiale med mange overlæger med en akademisk grad, og vi ønsker at denne forskningskompetence kommer i spil i højere grad end i dag. Afdelingsledelser og forskningsansvarlige skal således sikre, at den daglige kliniske hverdag og forskningen tilrettelægges, så de tilgængelige seniorforskerressourcer inddrages i afdelingens forskningsaktiviteter. Der vil blive givet mulighed for at ansøge om dækning af udgifter til forskerlønninger. Mange afdelinger på hospitalet har i dag en eller flere professorer, og målet er, at hver klinisk og paraklinisk afdeling har mindst én professor ansat. Vi ønsker at øge antallet af professorer på hospitalet med ca. 25 procent over de næste år. Hospitalet har herudover et antal femårige kliniske forskningslektorater, der kandiderer til professorater på sigt. Ved at stimulere yderligere forskningsaktivitet økonomisk forventer vi bl.a. at øge vores publikationsrate med ca. 20 procent. Der stiles til stadighed mod publicering i gennemslagskraftige tidsskrifter indenfor respektive fagområder. INDSATSOMRÅDER 11

12 KONKRETE INITIATIVER Etablering af delestillinger. Der prioriteres lokale opslag af 50 procent forskerstilling, som finansieres af hospitalet, og 50 procent klinisk stilling, som afdelingen betaler. Der kan være tale om læger, terapeuter, sygeplejersker eller andre, som fortsætter klinisk arbejde i halvdelen af arbejdstiden, og som på baggrund af dokumenteret forskningsaktivitet får allokeret ½ tid til forskning. Der opslås én af disse stillinger årligt med en varighed på tre år, dvs. efter fuld indfasning vil der til stadighed være tre af disse stillinger. Stillingerne opslås og der er emnemæssigt fri konkurrence om stillingerne. Der nedsættes et bedømmelsesudvalg med repræsentation fra Direktionen, Forskningsudvalget og Lederforum - og evt. også med ekstern hospitalsdeltagelse. Udvidelse af ordningen med stipendiestøtte til tre måneders frikøb til igangsætning og færdiggørelse af ph.d.- eller disputatsforløb. Aktuelt er der en pulje på godt 1 mio. kr. årligt, finansieret af undervisningsindtægter fra Københavns Universitet. Støtten til igangsætning af yngre klinisk ansatte (primært læger) har været en stor succes, og ca. 70 procent fortsætter i et ph.d.- forløb på hospitalet. Stipendiestøtteordningen kan med fordel udvides, fx med yderligere ½ mio. kr. årligt, således at også andre forskningsinteresserede end læger får mulighed for frikøb. Stipendierne opslås to gange årligt, og alle kan søge. Bedømmelsesudvalg nedsættes af Forskningsrådet. Etablering af postdoc stillinger. Den relative understøttelse af udgifter til postdoc løn har været begrænset, og indenfor flere fagområder vil økonomisk støtte til disse forløb være afgørende for at fastholde talentfulde personer, hvis ekspertise vi er afhængige af på hospitalet. Der opslås én postdoc stilling årligt, finansieret 50/50 mellem afdeling og hospital. Forløbet er treårigt, så når det er fuldt udrullet vil der til stadighed vil være tre af sådanne stillinger. Stillingerne udbydes i fri konkurrence på hospitalet. Der nedsættes et bedømmelsesudvalg med repræsentation fra Direktionen, Forskningsudvalget og Lederforum. Etablering af en forskningsstøttepulje. Puljen er tænkt som en hjælp til afdelinger, der fx ikke har kapacitet til fuld dækning af professorhonoraret til et eksternt finansieret professorat (fx mindre afdelinger), til eksternt tilknyttet forskningsaktiv person, eller til afdelinger, der har en særligt talentfuld forsker, der har brug for nogle få måneders frikøb for at kunne accelerere sin forskningsaktivitet eller starte et større projekt. Puljen skal ligeledes understøtte forskningssamarbejde på tværs af afdelinger internt på hospitalet. Der afsættes en pulje i størrelsesordenen 0,5-1 mio. kr., som primært drejer sig om udgifter til frikøb, og som kan søges i beløbsstørrelser, som findes passende. Puljen kan søges løbende. Der nedsættes et bedømmelsesudvalg med repræsentation fra Direktionen, Forskningsudvalget og Lederforum. 12 INDSATSOMRÅDER

13 INDSATSOMRÅDER 13

14 3. SÆRLIGE FORSKNINGSLØFT PÅ AKUTOMRÅDET OG DEN TVÆRFAGLIGE, TVÆRSEKTORIELLE FORSKNING Bispebjerg og Frederiksberg Hospitalers akutte profil styrkes i disse år, og med Nyt Hospital Bispebjerg vil hospitalet få en endnu stærkere profil på akutområdet. Denne ændrede profil skal afspejles i, styrkes og understøttes af forskning med fokus på det akutte område. Hospitalet har en vision på akutområdet om at skabe akutte patientforløb på samme høje niveau som det, der kendes i de elektive forløb. At akut terapi udvikles til en højt specialiseret funktion på linje med hospitalets øvrige spidsfunktioner, og i konsekvens heraf betragtes som en kerneopgave for hospitalet. Der gives specielt bevågenhed for at sikre en forskningsaktivitet indenfor dette emneområde. Patienterne i Bispebjerg og Frederiksberg Hospitalers optageområde er karakteriseret ved, at en meget stor del lider af én eller flere kroniske sygdomme. Specielt for Bispebjergmatriklen gælder ligeledes, at mange af patienterne tilhører de lavere socialgrupper, præget af kortuddannede, arbejdsløse, socialt udsatte samt kronisk syge. Den sociale ulighed i området er stor. For Frederiksbergmatriklen er billedet mere præget af den ældre, medicinske patient. Hospitalet har en mangeårig tradition for forskning i forebyggelse, behandling og rehabilitering indenfor dels de store kroniske sygdomsgrupper, dels den ældre medicinske patient. Hospitalet er ligeledes på forskningssiden førende indenfor idrætsmedicin og palliativ medicin, ligesom de kirurgiske specialer urologi og abdominal kirurgi har manifesteret sig forskningsmæssigt stærkt i de seneste år. Forebyggelse, behandling og rehabilitering af ovennævnte sygdomsgrupper er karakteriseret ved høj grad af tværfaglig og tværsektoriel involvering. Evidensen indenfor dette område er beskeden og skal styrkes. Region Hovedstaden har etableret en regional Tværsektoriel Forsknings Enhed, der fysisk er placeret på Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler. Det giver os en unik mulighed for at medvirke i videreudviklingen af det tværsektorielle forskningssamarbejde med kommunerne og almen praksis. 14 INDSATSOMRÅDER

15 KONKRETE INITIATIVER Der er nedsat en intern arbejdsgruppe indenfor forskning på det akutte område. Arbejdsgruppen har bl.a. som opgave at nytænke, fokusere og forstærke forskningsindsatsen på dette område herunder at fastlægge strategi og fokusområder. Arbejdsgruppen skal have afsluttet sit arbejde ultimo 2013, og resultatet indgår efterfølgende i herværende strategi. I samarbejde med København og Frederiksberg kommuner og almen praksis undersøges effekten og organiseringen af rehabiliteringsindsatsen overfor patienter med én eller flere kroniske sygdomme. Endvidere udvikles og testes telemedicinske løsninger med henblik på at understøtte patienternes egenomsorg og selvmonitorering. I samarbejde med primærsektor undersøges forskellige modeller for Shared Care med det formål at forebyggelse (gen)indlæggelser og social ulighed i sundhed. INDSATSOMRÅDER 15

16 16 INDSATSOMRÅDER

17 4. INTERNATIONALT SAMARBEJDE Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler har for flere afdelingers vedkommende et betydeligt internationalt forskningssamarbejde, og hospitalet huser flere grupperinger, som indgår i større internationalt finansierede projekter (fx EU bevillinger). Som universitetshospital har vi en interesse i at skabe endnu bedre samarbejde med hospitaler, universiteter og forskere i udlandet, bl.a. for at styrke vores egen forskning til gavn for patientbehandlingen. Men også for at fastholde Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler som et attraktivt hospital for internationale forskere at arbejde på, hvor der bl.a. er mulighed for forskningsophold i og aktivt samarbejde med forskere fra andre lande. Vi ønsker i de kommende år at sætte større fokus på internationalt samarbejde, bl.a. gennem understøttelse af forskernes deltagelse i internationale projekter, rekruttering af internationale forskere, ph.d.-studerende og klinikere til hospitalet, udlandsophold for ph.d.-studerende og andre forskere samt tilknytning af udenlandske adjungerede professorer. Gennem stimulering af forskningsaktivitet på forskellig vis vil flere forskergrupper på hospitalet kunne opnå styrke nok til succesfulde internationale og nationale ansøgninger om anerkendelse for samspil mellem forskning og klinik (fx Global Excellence). KONKRETE INITIATIVER Direktionen arbejder på mulighederne for at tilknytte adjungerede professorer fra udlandet til udvalgte afdelinger på hospitalet. Der etableres en pulje til støtte for gæsteforskere fra udlandet og til egne forskeres udlandsophold. Puljen administreres af Direktionen i samarbejde med den koordinerende professor. Puljen udbydes én gang årligt og kan frit søges af alle afdelinger. Der etableres en pulje til afholdelse af internationale symposier, gæsteforelæsninger el.lign. Der afsættes midler, som kan søges til at afholde enten elitesymposier med deltagelse af en mindre gruppe stærke forskere over nogle dage indenfor et bestemt fagligt felt eller bredere symposier, hvor der eventuelt inviteres en fremtrædende udenlandsk kapacitet som foredragsholder. Der kan være tale om flere afdelinger, som går sammen og derved initierer internationalt samarbejde. Sådanne symposier bidrager til at sætte hospitalet på landkortet og kan være startskuddet til tværgående aktiviteter. Direktionen og den koordinerende professor er opmærksomme på mulighederne for at søge international og national anerkendelse for højt profilerede forskergrupper ved hospitalet (fx Global Excellence). INDSATSOMRÅDER 17

18 18 INDSATSOMRÅDER

19 5. SYNLIGGØRELSE OG FORMIDLING AF FORSKNINGEN Synliggørelse og formidling af forskningen er en naturlig del af hospitalets funktion. Det være sig overfor offentligheden, patienter og pårørende, personale som den mere akademiske formidling til kollegaer i ind- og udland. Sundhedsforskning er et område, som har borgernes interesse. Det viste en undersøgelse fra 2009, hvor 94 procent af borgerne i Region Hovedstaden mente, at det er vigtigt, at sundhedsvæsenet bruger ressourcer på forskning. Borgerne mente desuden, at kendskab til forskning kan være med til at højne hospitalernes troværdighed, og de fandt det interessant at læse om sundhedsstof og nye forskningsresultater. Vi skal sikre, at forskningen formidles og synliggøres på en måde, så borgerne kan se den omsat til ideel patientbehandling. I Region Hovedstaden er der udformet Handlingsplan for forskningskommunikation , der har til formål at skabe en mere klar forskningsprofil for hele Region Hovedstaden og bruge forskningskommunikation strategisk. Handlingsplanen sætter fokus på såvel national som international kommunikation af regionens forskning og er bl.a. også tænkt som et supplement til hospitalernes tiltag for at synliggøre forskningen. Hospitalets initiativer vil således naturligt blive knyttet op til denne handlingsplan. Aktuelle forskningsmiljøer i hospitalet skal synliggøres. Dette vil lette samarbejde på tværs af miljøerne og samtidig sikre, at eksisterende kompetencer er kendte og kan udnyttes på tværs. KONKRETE INITIATIVER Udvalgte forskningstemaer præsenteres ca. 10 gange årligt på Insite og på hospitalets hjemmeside gennem Viden+. Målgruppen er såvel borgere som personale, så formidlingen har lægmandskarakter. Alle nyheder omhandlende forskning på Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler lægges løbende som nyheder på såvel hjemmeside som Insite. Info-tv bruges til at gøre opmærksom på, at forskning er en del af hospitalets virke, og at forskning integreres i den daglige kliniske hverdag. Forskningsudvalget udvælger i samarbejde med Kommunikation Månedens artikel, der offentliggøres i en lægmandsudgave på Insite sammen med et kort interview med en af forfatterne. Artiklen er forfattet af en eller flere ansatte på hospitalet og offentliggjort i nationalt eller internationalt tidsskrift. Alle ph.d.-studerende og forskningsårsstuderende præsenterer deres forskningsprojekter på hospitalets årlige forskningsdag (Lassen-dagen). Afdelingsledelserne skal sikre arbejdstilrettelæggelse, så flest muligt, både læger og andet personale, har mulighed for deltagelse i Lassendagen. Der udarbejdes årligt en oversigt over afdelingernes forskningsaktiviteter, herunder igangværende og afsluttede projekter, videnskabelige kompetencer samt publikationer. Oversigten formidles til alle afdelinger samt til relevante samarbejdspartnere, og vil ligeledes være tilgængelig på Insite. Kommunikationsafdelingen vil sikre, at de gode forskningshistorier bringes i spil overfor regionen med henblik på synliggørelse og formidling via regionens handlingsplan. INDSATSOMRÅDER 19

20 RegionH Design / Direktionen Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Bispebjerg Bakke København NV Telefon:

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

Forskningsstrategi OUH Svendborg Sygehus

Forskningsstrategi OUH Svendborg Sygehus Forskningsstrategi 2012-2015 OUH Svendborg Sygehus Forord OUH Svendborg Sygehus ønsker at styrke sundhedsforskningen til gavn for patienter, personale og samfundet som helhed. Lokalt forankret klinisk

Læs mere

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer Hillerød Hospital Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer 2010-2012 Fysioterapeuter Ergoterapeuter Sygeplejersker Bioanalytikere Jordemødre Radiografer Kliniske diætister

Læs mere

Sygehus Lillebælts forskningsstrategi Forskning for og med patienterne

Sygehus Lillebælts forskningsstrategi Forskning for og med patienterne Sygehus Lillebælts forskningsstrategi 2014-2018 Forskning for og med patienterne Indholdsfortegnelse Forord... 3 Vision... 4 Sygehus Lillebælt - en rejse værd... 4 Fem klare mål på fem år!... 5 1. Patienter

Læs mere

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Hospitalsledelsen Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon +45 7927 4444 Telefax +45 7927 4930 www.regionshospitalethorsens.dk post@horsens.rm.dk Lokal strategi

Læs mere

Psykiatrisk Forskning med patienten først STRATEGI FOR PSYKIATRISK FORSKNING

Psykiatrisk Forskning med patienten først STRATEGI FOR PSYKIATRISK FORSKNING Psykiatrisk Forskning med patienten først STRATEGI FOR PSYKIATRISK FORSKNING 2017 2020 Indledning, vision og indsatsområder FORSKNING er en vigtig opgave for Psykiatrien i Region Syddanmark. Forskning

Læs mere

BILAG TIL AFTALE MELLEM AARHUS UNIVERSITET OG REGI- ONSHOSPITALERNE I REGION MIDTJYLLAND

BILAG TIL AFTALE MELLEM AARHUS UNIVERSITET OG REGI- ONSHOSPITALERNE I REGION MIDTJYLLAND BILAG TIL AFTALE MELLEM AARHUS UNIVERSITET OG REGI- ONSHOSPITALERNE I REGION MIDTJYLLAND Aftale om tilknytningsformer Regionshospitalerne, regionspsykiatrien og Præhospitalet i Region Midtjylland er med

Læs mere

Forskningsstrategi Afdeling O

Forskningsstrategi Afdeling O Forskningsstrategi Afdeling O 2012-2017 Indledning Der stilles fra alle sider krav om, at sundhedsvæsenets ydelser skal være forskningsbaserede, og afdeling O har, i kraft af at være en del af et universitetshospital,

Læs mere

FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M

FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M 2012-2015 Aarhus Universitetshospital, Risskov Opdateret maj 2013 1 Indledning Forskning er en af grundforudsætningerne for vedvarende at kunne kvalificere og udvikle patientbehandlingen.

Læs mere

Model for postdoc ansættelser i Psykiatrien i Region Syddanmark

Model for postdoc ansættelser i Psykiatrien i Region Syddanmark Område: Administrationen Afdeling: Planlægning Journal nr.: Dato: 20.februar 2015 Udarbejdet af: Anja Reilev/ Claus Færch E-mail: Anja.Reilev@rsyd.dk/ Claus.Faerch@rsyd.dk Model for postdoc ansættelser

Læs mere

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Strategi 2012-2015 Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Region Hovedstaden 2 FORORD

Læs mere

Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013

Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013 Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013 Indledning Rigshospitalets direktion har formuleret en række visioner og mål for Rigshospitalet frem til 2020 og i tilknytning hertil udarbejdet strategier som

Læs mere

Forskning LÆGEFORENINGEN. en nødvendig investering i fremtiden

Forskning LÆGEFORENINGEN. en nødvendig investering i fremtiden LÆGEFORENINGEN Forskning en nødvendig investering i fremtiden Bedre forebyggelse, diagnostik og rehabilitering forudsætter, at rammer og vilkår for lægers forskning og arbejde med innovation prioriteres

Læs mere

Visioner og mål 2020 Rigshospitalets fremtid. Region Hovedstaden. Visioner og mål 2020 Rigshospitalet Danmarks internationale hospital

Visioner og mål 2020 Rigshospitalets fremtid. Region Hovedstaden. Visioner og mål 2020 Rigshospitalet Danmarks internationale hospital Rigshospitalets fremtid Region Hovedstaden Rigshospitalet Danmarks internationale hospital 2 2010 Rigshospitalets fremtid 3 Rigshospitalet Danmarks internationale hospital 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Læs mere

Strategi for sygeplejeforskningen på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital 2015-2018

Strategi for sygeplejeforskningen på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital 2015-2018 Strategi for sygeplejeforskningen på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital 2015-2018 Januar 2015 Udarbejdet af forskningsleder Susan Rydahl, vicedirektør Ane Friis Bendix og hospitalsdirektør Janne Elsborg.

Læs mere

Model for postdoc ansættelser i Psykiatrien i Region Syddanmark

Model for postdoc ansættelser i Psykiatrien i Region Syddanmark Område: Administrationen Afdeling: Planlægning Journal nr.: Dato: 5. august 2014 Udarbejdet af: Anja Reilev/ Claus Færch E-mail: Anja.Reilev@rsyd.dk/ Claus.Faerch@rsyd.dk Model for postdoc ansættelser

Læs mere

Figur 1: Organisering af forskning, dokumentation og evidensbasering og monitorering af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi på Århus Sygehus

Figur 1: Organisering af forskning, dokumentation og evidensbasering og monitorering af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi på Århus Sygehus Indledning Etablering af en organisationsmodel for forskning, kvalitetsudvikling, kvalitetssikring, monitorering og dokumentation af ergoterapi, fysioterapi og sygepleje på Århus Sygehus har skabt rammerne

Læs mere

Forskningsstrategi

Forskningsstrategi Forskningsstrategi 2001-2005 Strategiplan for udvikling af forskningen ved Aalborg Sygehus Aalborg Sygehus er et af landets største sygehuse. Sygehusets primære opgave er at sikre behandling og pleje af

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011. Sag nr. Emne: 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011. Sag nr. Emne: 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011 Sag nr. Emne: 1 bilag Amager Amager Hospital - Total for hospitalet 2011 Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug

Læs mere

Sundhedsforskning på hospitalerne - en forudsætning for kvalitet og vækst

Sundhedsforskning på hospitalerne - en forudsætning for kvalitet og vækst Sundhedsforskning på hospitalerne - en forudsætning for kvalitet og vækst Dansk Sygeplejeselskabs Forskningsråds forskningskonference 16. november 2011 Store auditorium, Herlev Hospital Koncerndirektør

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

Strategi og profil Forskningsenheden Hospitalsenheden Horsens

Strategi og profil Forskningsenheden Hospitalsenheden Horsens Strategi og profil Forskningsenheden Hospitalsenheden Horsens 2016-2018 Hospitalsenheden Horsens Forskningsenheden Formål og indsatsområder Formålet med Forskningsenheden ved Hospitalsenheden Horsens (HEH)

Læs mere

Forskningsstrategi. Den ortopædkirurgiske forskningsenhed Ortopædkirurgisk afdeling O, OUH Klinisk Institut, SDU

Forskningsstrategi. Den ortopædkirurgiske forskningsenhed Ortopædkirurgisk afdeling O, OUH Klinisk Institut, SDU Forskningsstrategi - Den Ortopædkirurgiske Forskningsenhed, OUH - Klinisk Institut, SDU - udviklingsversion: 30. dec. 2011 Side 1 af 7 Forskningsstrategi Den ortopædkirurgiske forskningsenhed Ortopædkirurgisk

Læs mere

I centret indgår 3 eller flere professorer/kliniske professorer, et antal lektorer med forskningsopgaver, postdocs og ph.d.-studerende.

I centret indgår 3 eller flere professorer/kliniske professorer, et antal lektorer med forskningsopgaver, postdocs og ph.d.-studerende. 25-03-2014 Indkaldelse af interessetilkendegivelser. Pulje til støtte af centre for klinisk excellence i Region Syddanmark 2014. Ansøgningsfrist 3. juni. 2014 kl. 8.00. Ansøgningsskema findes på : http://www.regionsyddanmark.dk/

Læs mere

Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning

Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning Direktionen Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning - det kræver faglig ledelse LNN 2016 24. 26. maj Reykjavik Sygeplejedirektør Helen Bernt Andersen Rigshospitalet - Danmark 1 Et oplæg

Læs mere

Forskningsstrategi for sygepleje i Juliane Marie Centret

Forskningsstrategi for sygepleje i Juliane Marie Centret Den 28. august 2013 Forskningsstrategi for sygepleje i Juliane Marie Centret Forskning i klinisk sygepleje vil i de kommende år være koncentreret om visioner og strategier indenfor områderne: Klinisk forskning

Læs mere

Strategi for forskning i Hjerte-lungekirurgisk afdeling for perioden

Strategi for forskning i Hjerte-lungekirurgisk afdeling for perioden Strategi for forskning i Hjerte-lungekirurgisk afdeling for perioden 2012-2017. Baggrund. Aalborg sygehus opnåede i år 2003 status som universitetssygehus, og Aalborg Sygehus har siden været en del af

Læs mere

Lovkrav om forskning

Lovkrav om forskning Sundhedsforskning i Region Midtjylland Udvalget vedrørende forskning, teknologi og innovation i sundhedsvæsenet www.regionmidtjylland.dk Lovkrav om forskning Sundhedsloven 194: Regionsrådet skal sikre

Læs mere

Strategi for den psykiatriske forskning i Psykiatrien i Region Nordjylland

Strategi for den psykiatriske forskning i Psykiatrien i Region Nordjylland Strategi for den psykiatriske forskning i Psykiatrien i Region Nordjylland Forskningsstrategi 2010-2015 Forskningsstrategi 2010-2015 Psykiatrien i Region Nordjylland Mølleparkvej 10 9000 Aalborg www.psykiatri.rn.dk

Læs mere

Forskningssamarbejde SDU og Region Syddanmark Forskning overalt i sundhedsvæsenet skal vi have det?

Forskningssamarbejde SDU og Region Syddanmark Forskning overalt i sundhedsvæsenet skal vi have det? Forskningssamarbejde SDU og Region Syddanmark Forskning overalt i sundhedsvæsenet skal vi have det? Kirsten Ohm Kyvik, læge, ph.d., MPM Institutleder, professor Institut for Regional Sundhedsforskning

Læs mere

FORSKNINGSPROGRAM Forskning inden for MVU-professionerne 2015-16

FORSKNINGSPROGRAM Forskning inden for MVU-professionerne 2015-16 Forskningens Hus, Holbæk Sygehus, Region Sjælland FORSKNINGSPROGRAM Forskning inden for MVU-professionerne 2015-16 Forskningens Hus, Holbæk Sygehus, indgang E1, Smedelundsgade 60, 4300 Holbæk Forskning

Læs mere

Regionshospitalet Randers

Regionshospitalet Randers Forskningsstrategi Regionshospitalet Randers 2012-2014 Regionshospitalet Randers Indledning Forskningsstrategien skal medvirke til at udnytte hospitalets geografiske placering som en unik og positiv særstilling

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

Notat. Etablering af Forskningsenheden for Sygepleje ved Århus Universitetshospital, Århus Sygehus

Notat. Etablering af Forskningsenheden for Sygepleje ved Århus Universitetshospital, Århus Sygehus Notat Etablering af Forskningsenheden for Sygepleje ved Århus Universitetshospital, Århus Sygehus JUNI 2009 BAGGRUND... 3 FORMÅL... 3 OMDØMME... 5 RESSOURCER... 5 Menneskelige ressourcer og kompetencer...

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

FORSKNINGSSTRATEGI FOR SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN I KØBENHAVNS KOMMUNES 2013-2016

FORSKNINGSSTRATEGI FOR SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN I KØBENHAVNS KOMMUNES 2013-2016 FORSKNINGSSTRATEGI FOR SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN I KØBENHAVNS KOMMUNES 2013-2016 1 INDLEDNING En afgørende forudsætning for et stærkt sundhedsvæsen er forskning og skabelse af ny viden. Sundhedsforskning

Læs mere

Hjerteforeningens nye bevillingsstruktur

Hjerteforeningens nye bevillingsstruktur 1 Hjerteforeningens nye bevillingsstruktur Soetkin Versteyhe, Forskningskonsulent https://hjerteforeningen.dk/forskning/soeg-stoette-til/ https://www.boernehjertefonden.dk/sygdomsinformation/forskning/ansogning-om-forskningsstotte

Læs mere

Principnotat om universitetsklinikker

Principnotat om universitetsklinikker Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Principnotat om universitetsklinikker Med indgåelsen af et nyt aftalekompleks

Læs mere

Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning

Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning - Det kræver faglig ledelse Oplæg ved Helen Bernt Andersen Sygeplejedirektør Rigshospitalet Fra projekt til program 27. November 2012 Rigshospitalet

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER September 2013 Center for Kliniske Retningslinjer - Clearinghouse Efter en konsensuskonference om sygeplejefaglige kliniske retningslinjer, som Dokumentationsrådet under Dansk Sygeplejeselskab (DASYS)

Læs mere

Center for Interventionsforskning. Formål og vision

Center for Interventionsforskning. Formål og vision Center for Interventionsforskning Formål og vision 2015-2020 Centrets formål Det er centrets formål at skabe et forskningsbaseret grundlag for sundhedsfremme og forebyggelse på lokalt såvel som nationalt

Læs mere

Forskning i Region Sjælland. Hvad er vor vision og hvad tilbyder vi

Forskning i Region Sjælland. Hvad er vor vision og hvad tilbyder vi Forskning i Region Sjælland Hvad er vor vision og hvad tilbyder vi Knud Rasmussen Regional Forskningschef, dr. med. Speciallæge i Intern Medicin og Nefrologi Knud Rasmussen Speciallæge i Intern Medicin

Læs mere

Bilag 1: Stillings- og funktionsbeskrivelser for professorer og akademiske koordinatorer på sundhedsområdet i Region Midtjylland

Bilag 1: Stillings- og funktionsbeskrivelser for professorer og akademiske koordinatorer på sundhedsområdet i Region Midtjylland 22. maj 2015 Bilag 1: Stillings- og funktionsbeskrivelser for professorer og akademiske koordinatorer på sundhedsområdet i Region Midtjylland Bilag til aftalen: Aftale om professorer og akademiske koordinatorer

Læs mere

Sygeplejesymposium på OUH 2013.

Sygeplejesymposium på OUH 2013. Sygeplejesymposium på OUH 2013. Syddansk forskningscenter for klinisk sygepleje I samspil med OUH! Ved Direktør Judith Mølgaard Baggrund for SFKS Fremtidens sygepleje bør bygge på evidens produceret af

Læs mere

Arbejde for repræsentation af sygeplejersker og de øvrige MVUgrupper i forskningsrådene og deres vurderingsudvalg.

Arbejde for repræsentation af sygeplejersker og de øvrige MVUgrupper i forskningsrådene og deres vurderingsudvalg. DSR - områder Udfordringer Anbefalinger til DSR Finansiering Rekruttering og fastholdelse af forskere samt forskeruddannelse af sygeplejersker kræver finansiering. Det er vanskeligt for sygeplejersker

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

Forskningsstrategi for klinisk sygepleje Patienten i front Forskning i centrum

Forskningsstrategi for klinisk sygepleje Patienten i front Forskning i centrum Forskningsstrategi for klinisk sygepleje 2013-2018 Patienten i front Forskning i centrum 2 FORSKNINGSSTRATEGI FOR KLINISK SYGEPLEJE 2013-2018 FORORD Forskningsstrategi for Klinisk Sygepleje 2013-2018 er

Læs mere

Har i forsknings ideen?

Har i forsknings ideen? Det strategiske forskningsråd Har i forsknings ideen? Det Strategiske Forskningsråd investerer over 1 milliard kr. i forskning i 2010 Bioressourcer, fødevarer og andre biologiske produkter EU netværksmidler

Læs mere

Forskningspolitik og strategi på Nykøbing Falster Sygehus

Forskningspolitik og strategi på Nykøbing Falster Sygehus Forskningspolitik og strategi 2014-2016 på Nykøbing Falster Sygehus Godkendt af forskningsråd og sygehusledelse 4. september 2014. 1 Resume Nykøbing F. sygehus er et akutsygehus med elektive funktioner

Læs mere

20. december Side 1

20. december Side 1 20. december 2016 Hovedaftale vedrørende samarbejde om forskning, udvikling og uddannelse på sundhedsområdet mellem Region Midtjylland, VIA University College, VIA Sundhed og Aarhus Universitet, Health

Læs mere

Forskningsmiljøer på regionshospitaler, hvad skal der til?

Forskningsmiljøer på regionshospitaler, hvad skal der til? Forskningsmiljøer på regionshospitaler, hvad skal der til? Kirsten Ohm Kyvik, Institutleder, professor, læge, ph.d., MPM Institut for Regional Sundhedsforskning, Syddansk Universitet OUH, Odense Universitetshospital,

Læs mere

Der er 4,8 mio. kr. i 2. opslag 2016.

Der er 4,8 mio. kr. i 2. opslag 2016. Opslag Region Syddanmarks Forskningspulje 2016 2. opslag - til støtte af tværgående sundhedsforskning Ansøgningsfrist: 1. december 2016 kl. 24. Ansøgninger kan indsendes fra 1. november 2016. Ansøgning

Læs mere

Beskrivelse af stillingen som institutleder ved Institut for Psykologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet.

Beskrivelse af stillingen som institutleder ved Institut for Psykologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet. 21. maj 2010 Beskrivelse af stillingen som institutleder ved Institut for Psykologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet. Syddansk Universitet Syddansk Universitet er et 40 årigt

Læs mere

PH.D. EN KARRIEREVEJ FOR SYGEPLEJERSKER? BENTE APPEL ESBENSEN FORSKNINGSLEDER OG LEKTOR, SYGEPLEJERSKE, CAND. CUR., PH.D.

PH.D. EN KARRIEREVEJ FOR SYGEPLEJERSKER? BENTE APPEL ESBENSEN FORSKNINGSLEDER OG LEKTOR, SYGEPLEJERSKE, CAND. CUR., PH.D. PH.D. EN KARRIEREVEJ FOR SYGEPLEJERSKER? BENTE APPEL ESBENSEN FORSKNINGSLEDER OG LEKTOR, SYGEPLEJERSKE, CAND. CUR., PH.D. 1 AGENDA Ph.d. uddannelsen hvad er en ph.d.? hvordan får man tildelt en ph.d. grad?

Læs mere

IRS Universitetsklinikker. 23. August 2016

IRS Universitetsklinikker. 23. August 2016 IRS Universitetsklinikker 1 INSTITUT FOR REGIONAL SUNDHEDSFORSKNING INSTITUTLEDER RIKKE LETH -LARSEN A UGUST 2016 Hvem er vi? IRS er ét af 8 institutter på SUND-SDU Institut for Regional Sundhedsforskning

Læs mere

Forslag til fordeling af forskningsmidler 2007-2008

Forslag til fordeling af forskningsmidler 2007-2008 Akademikernes Centralorganisation Sekretariatet Den 11. maj 2006 Forslag til fordeling af forskningsmidler 2007-2008 Regeringens globaliseringsstrategi rummer en række nye initiativer på forskningsområdet

Læs mere

Copenhagen Health Science Partners: Etablering af Clinical Academic Groups (CAG) Ansøgningsfrist den 1. marts 2017 kl

Copenhagen Health Science Partners: Etablering af Clinical Academic Groups (CAG) Ansøgningsfrist den 1. marts 2017 kl Copenhagen Health Science Partners: Etablering af Clinical Academic Groups (CAG) Ansøgningsfrist den 1. marts 2017 kl. 12.00. Copenhagen Health Science Partners (CHSP) er etableret som en ny fælles organisation

Læs mere

Politik for sundhedsforskning Region Syddanmark, november 2011. regionsyddanmark.dk

Politik for sundhedsforskning Region Syddanmark, november 2011. regionsyddanmark.dk Politik for sundhedsforskning Region Syddanmark, november 2011 regionsyddanmark.dk Indhold Forord... side 3 Sundhedsforskning definition...side 4 Indledning og målsætninger...side 5 Stærke forskningsmiljøer...side

Læs mere

Kodeks for god forskningsledelse

Kodeks for god forskningsledelse Syddansk Universitet - University of Southern Denmark Kodeks for god forskningsledelse Udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af: Professor Anne-Marie Mai, Institut for Litteratur, Kultur og Medier Professor

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Steno Diabetes Centre i Danmark: Hvad er visionen og hvilken rolle har sygeplejerskerne i fremtidens diabetesbehandling?

Steno Diabetes Centre i Danmark: Hvad er visionen og hvilken rolle har sygeplejerskerne i fremtidens diabetesbehandling? Steno Diabetes Centre i Danmark: Hvad er visionen og hvilken rolle har sygeplejerskerne i fremtidens diabetesbehandling? 31. Landskursus i Fagligt Selskab for Sygeplejersker Kolding, 27. oktober 2017 Allan

Læs mere

Status for Sundhedsforskning i Region Syddanmark

Status for Sundhedsforskning i Region Syddanmark Område: Sundhedsområdet Afdeling: Sundhedssamarbejde og Kvalitet Journal nr.: 13/14599 Dato: 11. juni 213 Udarbejdet af: Bo Mikkelsen E-mail: Bo.B.Mikkelsen@rsyd.dk Telefon: 76631337 Notat Status for Sundhedsforskning

Læs mere

Opslag Region Syddanmarks ph.d.-pulje 2017

Opslag Region Syddanmarks ph.d.-pulje 2017 Opslag Region Syddanmarks ph.d.-pulje 2017 22. oktober 2016. Ansøgningsfrister: 1. runde: 15. marts 2017 kl. 24. Ansøgninger kan indsendes fra 15. januar 2017. 2. runde: 14. september 2017 kl. 24. Ansøgninger

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Professorer ved Aarhus-hospitalerne i Aarhus Universitetshospital (AUH, Aarhus): Ansættelsesforhold, ansvar og opgaver

Professorer ved Aarhus-hospitalerne i Aarhus Universitetshospital (AUH, Aarhus): Ansættelsesforhold, ansvar og opgaver Bilag til aftalen: Professorer ved Aarhus-hospitalerne i Aarhus Universitetshospital (AUH, Aarhus): Ansættelsesforhold, ansvar og opgaver Indhold Side Funktionsbeskrivelse for koordinerende klinisk lærestolsprofessor

Læs mere

Politik for sundhedsforskning i Region Sjælland 2015-2018

Politik for sundhedsforskning i Region Sjælland 2015-2018 Politik for sundhedsforskning i Region Sjælland 2015-2018 Forskning i en bedre behandling og pleje Sundhedsydelser undergår i disse år en betydelig udvikling. Det hænger sammen med ændringer i befolkningens

Læs mere

Ortopædkirurgisk Forskningsenhed Strategi 2012-2017

Ortopædkirurgisk Forskningsenhed Strategi 2012-2017 Ortopædkirurgisk Forskningsenhed Strategi 2012-2017 1. Introduktion Det er målet at iværksætte forskningsprojekter som er hypotesegenererende, har klinisk nytte til gavn for både patienterne og samarbejdspartnere

Læs mere

Forskningsstrategi for Aalborg Sygehus 2012-2017

Forskningsstrategi for Aalborg Sygehus 2012-2017 Forskningsstrategi for Aalborg Sygehus 2012-2017 Målsætning Som universitetshospital vil vi gennemføre forskning ved alle sygehusets afdelinger med henblik på at forbedre forebyggelse, undersøgelse, diagnosticering,

Læs mere

Kick off seminar. Forskning i Klinisk Sygepleje. Århus Universitetshospital Århus Sygehus. Chefsygeplejerske, cand. cur.

Kick off seminar. Forskning i Klinisk Sygepleje. Århus Universitetshospital Århus Sygehus. Chefsygeplejerske, cand. cur. Kick off seminar Forskning i Klinisk Sygepleje Århus Universitetshospital Århus Sygehus Chefsygeplejerske, cand. cur. Kirsten Bruun Nørrebrogade Tage Hansens Gade P. P. Ørumsgade Samsø Hvad skal der til?

Læs mere

Region Hovedstaden søger

Region Hovedstaden søger GÅ TIL REGIONH.DK/JOB Mød en medarbejder Region Hovedstaden søger Sådan søger du job hos os Tips til jobansøgning, CV og samtale Seniorforsker til Tværsektoriel Forskningsenhed i Region Hovedstaden Vil

Læs mere

Forskningsevaluering December 2013

Forskningsevaluering December 2013 Forskningsevaluering December 213 Videncenter for Innovation og Forskning - for sundhed og vækst i hovedstaden 1. Indledning Forskningsevaluering 213 er den femte forskningsevaluering og baserer sig på

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Alle ansatte i stillinger med forskningsforpligtelse ved AU Herning. Forskningsproduktionsforventninger ved AU Herning

AARHUS UNIVERSITET. Alle ansatte i stillinger med forskningsforpligtelse ved AU Herning. Forskningsproduktionsforventninger ved AU Herning Alle ansatte i stillinger med forskningsforpligtelse ved AU Herning Forskningsproduktionsforventninger ved AU Herning Af mange forskellige grunde er det vigtigt, at AU Herning opbygger et robust forskningsmiljø,

Læs mere

Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND

Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND 1 2013 Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND Kvalitet døgnet rundt Udarbejdet: Strategi og Udvikling/Kommunikation 2013. Godkendt: Direktionen 10.2013. Revideres: 2014 2 3 EKSTERNE RAMMER FOR SYGEHUS SØNDERJYLLAND

Læs mere

Beskrivelse af DTU s stillings- og karrierestruktur for VIP

Beskrivelse af DTU s stillings- og karrierestruktur for VIP Beskrivelse af DTU s stillings- og karrierestruktur for VIP Personalestyrelsens stillingsstruktur og stillingsstruktur - DTU Diplom giver en udførlig beskrivelse af de enkelte stillinger, inklusive stillingsindhold

Læs mere

Klinisk Forskning set fra Gulvhøjde

Klinisk Forskning set fra Gulvhøjde Klinisk Forskning set fra Gulvhøjde DMS Årsmøde 29. Januar 2010 Sten Madsbad Endokrinologisk afdeling Hvidovre hospital Klinisk forskning Bør være en naturlig del af en hver universitetsafdeling (ligesom

Læs mere

På denne måde giver den strategiske opmærksomhed på translationel forskning SUND en fokuseret interaktion med omgivelserne og samfundet.

På denne måde giver den strategiske opmærksomhed på translationel forskning SUND en fokuseret interaktion med omgivelserne og samfundet. Translationel forskning - et vigtigt fokus i SUNDs forskningsstrategi Syddansk Universitets og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets (SUND) naturlige samspil med omverdenen samt kvaliteten af forskningsmiljøerne

Læs mere

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Januar 2011 Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Forskningsstrategi 2011-2015 Grafisk design: Grafik & TV, Koncern Kommunikation Foto: Phillip Drago Jørgensen for Region Hovedstadens Psykiatri

Læs mere

Faglig profil for specialet klinisk biokemi

Faglig profil for specialet klinisk biokemi Faglig profil for specialet klinisk biokemi Roskilde den 20. juni 2008 Nedenstående kompetencer vægtes positivt Prioriterede områder i specialet Akademiker Interesse og evne for forskning Medicinsk ekspert

Læs mere

Kodeks for god forskningsledelse

Kodeks for god forskningsledelse Kodeks for god forskningsledelse Udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af: Professor Anne-Marie Mai, Institut for Litteratur, Kultur og Medier Professor Jesper Wengel, Institut for Fysik og Kemi Professor

Læs mere

Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions-

Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions- Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions- og udviklingsbasering samt forskningssamarbejde Dokumentdato: Dokumentansvarlig: bbc Godkendt af UCN s direktion den 27. oktober 2008 Senest revideret:

Læs mere

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri Notat Danske Fysioterapeuter Kvalitet i vederlagsfri fysioterapi Grundlæggende skal kvalitet i ordningen om vederlagsfri fysioterapi sikre, at patienten får rette fysioterapeutiske indsats givet på rette

Læs mere

Særligt udvalg vedr. sundhedsområdet 1. oktober Sundhedsforskning og MTV i Region Syddanmark

Særligt udvalg vedr. sundhedsområdet 1. oktober Sundhedsforskning og MTV i Region Syddanmark Særligt udvalg vedr. sundhedsområdet 1. oktober 2009. Sundhedsforskning og MTV i Region Syddanmark Disposition 1. Hvorfor sundhedsforskning? 2. Rammerne for sundhedsforskning i Region Syddanmark 3. Hvordan

Læs mere

Bekendtgørelse om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter (ansættelsesbekendtgørelsen) 13. marts Nr. 242.

Bekendtgørelse om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter (ansættelsesbekendtgørelsen) 13. marts Nr. 242. Senest opdateret af HR&O 15. maj 2012 I forbindelse med ikrafttrædelse af ny ansættelsesbekendtgørelse pr. 1. april 2012 har Københavns Universitet fastlagt nedenstående supplerende bemærkninger til bekendtgørelsen.

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

Virksomhedsgrundlag for Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og Psykosomatik Århus Universitetshospital, Århus Sygehus

Virksomhedsgrundlag for Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og Psykosomatik Århus Universitetshospital, Århus Sygehus Virksomhedsgrundlag for Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og Psykosomatik Århus Universitetshospital, Århus Sygehus Mission Forskning Vi udfører klinisk forskning i funktionelle Lidelser 1

Læs mere

Er de eksisterende karriereveje hensigtsmæssige? Vicedirektør Lisbeth Rasmussen

Er de eksisterende karriereveje hensigtsmæssige? Vicedirektør Lisbeth Rasmussen Er de eksisterende karriereveje hensigtsmæssige? Vicedirektør Lisbeth Rasmussen Eksisterende karriereveje? I forhold til kvalitetsudvikling? Hvilke kompetencer kalder kvalitetsudvikling på? - specialist

Læs mere

Fremtidens sygeplejerske generalist eller specialist. Sammenhæng mellem patientforløb og sygepleje Vicedirektør Lisbeth Rasmussen

Fremtidens sygeplejerske generalist eller specialist. Sammenhæng mellem patientforløb og sygepleje Vicedirektør Lisbeth Rasmussen Fremtidens sygeplejerske generalist eller specialist. Sammenhæng mellem patientforløb og sygepleje Vicedirektør Lisbeth Rasmussen Nykøbing F. Sygehus Det nye sundhedsvæsen Udviklingen går stærkt, og i

Læs mere

Det Frie Forskningsråds indspil 2008 til kommende finanslove: Sikring af grundlaget for dansk forskning

Det Frie Forskningsråds indspil 2008 til kommende finanslove: Sikring af grundlaget for dansk forskning Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Bilag 166 Offentligt Notat Det Frie Forskningsråds indspil 2008 til kommende finanslove: Sikring af grundlaget for dansk forskning Formål

Læs mere

Forskerundersøgelsen. Resultater for Sektorforskere ved universitetet Spor 2

Forskerundersøgelsen. Resultater for Sektorforskere ved universitetet Spor 2 Forskerundersøgelsen Resultater for Sektorforskere ved universitetet Spor 2 Indholdsfortegnelse 1. Arbejdstid 2. Løn 3. Belastning og stress 4. Forskning og forskningsfinansiering 5. Arbejdspålæg 6. Forskningsfrihed

Læs mere

CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS

CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS NOVEMBER 2016 CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS STRATEGI STRATEGI 2 Center for forebyggelse i praksis - Strategi INDLEDNING Med denne strategi for Center for Forebyggelse

Læs mere

Klinisk Kræftforskningscenter

Klinisk Kræftforskningscenter Klinisk Kræftforskningscenter STRATEGI ORGANISATION LEDELSE 2013-2015 Klinisk Kræftforskningscenter Aalborg Universitetshospital Forskningens Hus Sdr. Skovvej 15 9000 Aalborg www.kkfc.rn.dk / www.kkfc.aalborguh.dk

Læs mere

Stipendier efterår Et antal stillinger som lønnet ph.d.-stipendiat er ledige til besættelse pr. 1. januar 2010 eller snarest herefter.

Stipendier efterår Et antal stillinger som lønnet ph.d.-stipendiat er ledige til besættelse pr. 1. januar 2010 eller snarest herefter. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Stipendier efterår 2009 Et antal stillinger som lønnet ph.d.-stipendiat er ledige til besættelse pr. 1. januar 2010 eller snarest herefter. Nedenfor er nævnt de typer

Læs mere

OUH Svendborg sygehus. I FORSKNINGENS TEGN Status 2013

OUH Svendborg sygehus. I FORSKNINGENS TEGN Status 2013 OUH Svendborg sygehus I FORSKNINGENS TEGN Status 2013 12. november 2013 kl. 10.00 Hotel Svendborg, Centrumpladsen 1, DK-5700 Svendborg 10.00-10.15 Kaffe m. let morgenbuffet 10.15-10.25 Velkomst ved direktør

Læs mere

Forskningslandskab i DIA. Diagnostik i Verdensklasse

Forskningslandskab i DIA. Diagnostik i Verdensklasse Forskningslandskab i DIA Forskning på højt internationalt niveau er vejen til Diagnostik i Verdensklasse CLK oktober 2015 Bettina Lundgren og Lene Ørnstrup, Københavns Universitet Hospitalsplan 2020 er

Læs mere

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Syddansk Universitet er et internationalt orienteret universitet, som ønsker at tiltrække og fastholde såvel

Læs mere

Stillings- og personprofil. Lægelig direktør. Sygehus Lillebælt Region Syddanmark. April 2015

Stillings- og personprofil. Lægelig direktør. Sygehus Lillebælt Region Syddanmark. April 2015 Stillings- og personprofil Lægelig direktør Sygehus Lillebælt Region Syddanmark April 2015 Arbejdsgiver Region Syddanmark Adresse Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Telefon: 76 63 10 00 Stilling

Læs mere

Strategi for Forskning i Kræftsygepleje Onkologisk Afdeling, Århus Universitetshospital 2011 2016

Strategi for Forskning i Kræftsygepleje Onkologisk Afdeling, Århus Universitetshospital 2011 2016 Strategi for Forskning i Kræftsygepleje Onkologisk Afdeling, Århus Universitetshospital 2011 2016 I 2003 etablerede Onkologisk Afdeling Enheden Sygepleje, Uddannelse, Udvikling og Forskning (SUUF) (1).

Læs mere

Koncern Kvalitet, CFK Center for Folkesundhed og Kvalitetudvikling, RM og

Koncern Kvalitet, CFK Center for Folkesundhed og Kvalitetudvikling, RM og Forskningschef Claus Vinther Nielsen, professor, overlæge ph.d. Koncern Kvalitet, CFK Center for Folkesundhed og Kvalitetudvikling, RM og Klinisk Socialmedicin og rehabilitering, Institut for Folkesundhed,

Læs mere

DaSys forskningskonference, 16. November 2011. Dorte Steenberg, næstformand Dansk sygeplejeråd

DaSys forskningskonference, 16. November 2011. Dorte Steenberg, næstformand Dansk sygeplejeråd Forskning i Fremtiden DaSys forskningskonference, 16. November 2011 Dorte Steenberg, næstformand Dansk sygeplejeråd 2 En fremtid for forskning i sygepleje Er der en fremtid for sygeplejen? Hvad er fremtiden

Læs mere