Forskningsstrategi for Aalborg Sygehus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forskningsstrategi for Aalborg Sygehus 2012-2017"

Transkript

1 Forskningsstrategi for Aalborg Sygehus Målsætning Som universitetshospital vil vi gennemføre forskning ved alle sygehusets afdelinger med henblik på at forbedre forebyggelse, undersøgelse, diagnosticering, behandling, pleje og rehabilitering af patienterne samt fastholde hospitalets position, som en central sundhedsvidenskabelig forskningsinstitution nationalt og internationalt: Inden for en række forskningsområder, hvor behov, kompetencer og økonomi gør det muligt, vil vi gennemføre banebrydende forskning for derved at blive en central aktør regionalt, nationalt og internationalt, inden for sundhedsvidenskab og sundhedsteknologi. Inden for enkelte, betydningsfulde højprofilforskningsområder, hvor betingelserne er særlig gunstige, vil vi udvikle Aalborg Sygehus til at være førende på internationalt plan. Forskningsprojekter, der har innovationspotentiale fremmes. Dels af hensyn til den kliniske nytteværdi. Dels af hensyn til mulighederne for indtjening til gavn for patientbehandling og yderligere forskning, samt mulige synergieffekter med Region Nordjyllands satsning - Eir (Empowering Industry and Research tidligere Health ScienceNTechnology Park) - herunder den Nordjyske industri. Vi vil identificere, udvikle og tiltrække forskningstalenter, herunder især akademisk personale, til gavn for forskningen og mulighederne for at etablere et forskningsmæssigt samarbejde med førende hospitaler, universiteter og sundhedsfaglige institutioner nationalt såvel som internationalt. Antallet af akademiske medarbejdere og indsatsen i forskeruddannelsen skal øges, og inden for alle kliniske specialer skal forskningen forankres ved en klinisk professor. Ligesom der er behov for et antal professorater til at styrke satsningsområder, og de særlige forskningsområder i krydsfeltet mellem den medicinske, farmakologiske og teknologiske udvikling. Der stiles derfor efter at øge antallet af professorater fra de nuværende 15 til 50 i perioden samt at øge antallet af postdoc-stillinger. Det øgede antal professorater og postdoc-stillinger gør det muligt at hæve antallet af ph.d.-studerende med henblik på at styrke forskningen, at forbedre ph.d.-vejledning og at fremme karrieremulighederne i forskningsmiljøet ved Aalborg Sygehus. Der stiles i perioden efter at øge antallet af årlige ph.d. - indskrivninger med 10% årligt samt at oprette et ikke ubetydeligt antal postdoc stillinger. Vi vil forbedre forskningsvilkårene gennem en målrettet forskningsledelse, etablering af et antal stærke, tværfaglige kliniske forskningscentre i samarbejde med universitetet samt konsolidering af de allerede eksisterende: Gennem professionel og administrativ støtte fra Forskningens Hus (fra fælles med Klinisk Institut, Aalborg Universitet) Gennem honorering af forskning samt gennem udnyttelse af afdelingernes potentiale i forskningsindsatsen. 1

2 Ved strategiperiodens afslutning forventes årligt udarbejdet ca. 25 ph.d.-afhandlinger og ca. 700 videnskabelige artikler i anerkendte medicinske tidsskrifter inden for relevante forskningsområder svarende til 5-8 artikler pr. professor/postdoc. Vi vil tilstræbe, at Aalborg Sygehus er repræsenteret i nationale og internationale sundhedsfaglige selskaber, samt at forskere fra Aalborg Sygehus indgår i videnskabelige tidsskrifters editorial boards. Adgang til viden gennem deltagelse i relevante kongresser, konferencer, kurser og møder samt oprettelse af internationale internetbaserede netværk forbedres. Ikke mindst netværkene sikrer, at forskningsmæssige og kliniske spørgsmål hurtigt kan forelægges et forum af eksperter, og at vore egne eksperter kan profilere Aalborg Sygehus med deres ekspertbidrag. Der gennemføres en aktiv pressepolitik med henblik på at delagtiggøre offentligheden i de forskningsmæssige resultater, der opnås. Forskningsprojekterne udpeges i overensstemmelse med de generelle målsætninger og i tæt samarbejde med afdelingerne, således at forskningen kan bidrage til at tiltrække og fastholde højtspecialiserede funktioner på Aalborg Sygehus. Gennem en aktiv forskningsledelse vil vi monitorere udviklingen med henblik på at kunne: Støtte Justere Standse Og/eller åbne nye forskningsprojekter, så forskningsressourcerne udnyttes bedst muligt. Valg af forskningsprojekter Udførelse Alle afdelinger ved Aalborg Sygehus deltager i identifikation af forskningsprojekter med det formål at fremme forskning inden for områder, der kan forbedre undersøgelse, diagnosticering, behandling og pleje af patienterne. Hertil kommer projekter udpeget af forskningschefen på grundlag af forskningsbehov identificeret ved forskningscentre, universiteter og samarbejdspartnere. Forskningsprojekterne udvælges under hensyntagen til: Det kliniske potentiale (forbedring af forebyggelse, undersøgelse, diagnosticering, behandling, pleje og rehabilitering), originalitet De forskningsmæssige muligheder (ekspertise og frigørelse af personelressourcer) Samt de økonomiske muligheder, herunder mulighederne for funding udefra Gennemførelse af forskningsprojekter Forskningsprojekter, der kan gennemføres inden for afdelingen og dennes midler, kan iværksættes af afdelingens forskningsansvarlige professor/overlæge. Forskningsprojekter, der gennemføres inden for et forskningscenter eller i en større ramme, og som kræver supplerende finansiering, skal godkendes af forskningschefen. 2

3 Forelæggelsen af projektet skal indeholde: Formål og plan Identifikation af partnere Behov for økonomisk bistand Behov for støtte fra Forskningens Hus Resultater af forskningen formidles gennem doktordisputatser, ph.d.-afhandlinger og artikler i anerkendte medicinske tidsskrifter samt øvrige medier. Ved strategiperiodens udgang forventes en årlig forskningsmæssig produktion på: ca. 25 ph.d. afhandlinger eller doktordisputaser ca. 700 artikler i medicinske tidsskrifter svarende til 5-8 artikler pr. professor/postdoc Forskningsindsatsen anspores gennem en incitamentsstruktur, der udarbejdes i strategiperioden. Den kan bl.a. omfatte øget adgang til forskningsfaciliteter og forbedrede karrieremuligheder. Rekruttering af forskere Aalborg Sygehus skal tilbyde attraktive forskningsmiljøer, der er integreret i afdelingernes funktion på lige fod med patientbehandlingen. Gennem hurtig og uformel adgang til vejledning og sparring udnyttes afdelingernes samlede ekspertise til gavn for forskningen, ligesom forskningen bidrager til afdelingernes kliniske udvikling. Det fremmer den gensidige respekt mellem forskning og behandling. Forskningen understøttes af forskningscentrene og Forskningens Hus, herunder med laboratorier, samt et velassorteret og velfungerende Medicinsk Bibliotek. Herved sikres mulighed for tværfagligt samarbejde, hurtig adgang til viden, rådighed over lokaler, laboratorier og avanceret udstyr. Endvidere tilstræbes etablering af et antal gæsteforskerboliger, samt tilvejebringelse af midler til gæsteforskerophold på internationale institutioner og hospitaler for forskere på Aalborg Sygehus. I samarbejde med afdelingen gennemføres karriereplanlægning for ph.d.-studerende og postdocs for at udnytte forskernes kapacitet bedst muligt, for at opnå optimal effekt af forskningen og for at sikre kvalificerede ansøgere til postdoc-stillinger og professorater ved Aalborg Sygehus. Afhængig af behov afholdes der et eller flere årlige ph.d.-kurser, som grundlag for at kunne opnå den nødvendige søgning af ph.d.-studerende. Støtte til forskningsaktivitet Forskningen ved Aalborg Sygehus integreres i den daglige drift. Udover midler til frikøb af ph.d. studerende og de faste udgifter til sygehusets professorer og postdocs, udgøres det økonomiske grundlag af forskningsmidler allokeret indenfor afdelingernes budgetter, samt af midler fra partnere og fonde. 3

4 Afdelingernes forskningsmidler skal sikre den basale forskning i form af frikøb, indkøb af apparatur mv. Midlerne allokeres, som en procentdel af sygehusets samlede budget, som udelukkende kan anvendes til forskningsformål. Det er målsætningen at øge procentsatsen til mindst 2,5 % i løbet af strategiperioden. Der tilstræbes at etableres en forskningsfond ved Aalborg Sygehus. Fonden skal indeholde midler til støtte af specifikke forskningsprojekter på Aalborg Sygehus. Mulighederne for at tilvejebringe forskningsmidler fra partnere og fonde etc. udnyttes i størst mulig udstrækning. Der gennemføres inden for strategiens første år en ajourføring af vejledningerne i udformning af ansøgninger og partnerkontrakter. Der udarbejdes desuden et katalog over forskningschefens muligheder for at støtte afdelingers forskning med såvel kliniske som administrative supportfunktioner, herunder: Økonomistyring Fundraising Jura/kontraktanliggender Samt strategisk og informationsmæssig rådgivning Forskningens Hus understøtter forskningen med laboratorier og avanceret udstyr, herunder videokonferenceudstyr, moderne IT og telemedicinske løsninger. Forskningens Hus virker desuden som tværfagligt samlingspunkt for forskere og studerende ved Aalborg Sygehus. Forskningscentrene understøtter forskningen gennem synergi ved tværfaglighed, mulighed for gensidig sparring og udvikling samt ved at kunne tilbyde tilknyttede forskere et relevant set-up med assistance i form af f.eks. bemandede laboratorier og statistikere. Forskningscentrene giver de deltagende afdelinger og forskere adgang til et markant større netværk end de, som enkeltpersoner ville have adgang til. Forskningscentrene vil derudover i et vist omfang kunne inkludere afdelinger og specialer med et uforløst forskningspotentiale og derved understøtte forskningen hos disse. Forskningsmæssigt samarbejde Forskningsmæssigt samarbejde bidrager til vidensdeling og profilering. Det er derfor et betydningsfuldt element i udviklingen af afdelingernes ekspertise og i adgangen til eksterne forskningsmidler. Det interne samarbejde og samarbejdet med universitet sker, som en integreret del af afdelingernes og centrenes virksomhed. Det eksterne samarbejde, nationalt såvel som internationalt, gennemføres gennem kongresser, konferencer, møder og kurser samt i stigende omfang gennem internationale netværk. Omkostningerne udredes som hovedregel af afdelingernes forskningsbudget. Omfanget af værtskab for kongresser, konferencer, kurser og møder afhænger af afdelingernes muligheder og behov. Som minimum afholdes, der årligt mindst én større international kongres eller konference i Aalborg. Afdelingerne indstiller ønsker om afholdelse af internationale konference til forskningschefen, der 4

5 koordinerer den tidsmæssige placering. Afdelingen for Universitetshospitalsanliggender kan desuden yde administrativ støtte til arrangementernes tilrettelæggelse. Betydningen af internationale forskernetværk er stigende i takt med udviklingen af internettet og andre sociale medier. Internationale forskernetværk giver hurtig adgang til viden og sparring til gavn både for den kliniske og forskningsmæssige virksomhed. Det forventes, at der inden strategiperiodens udløb er oprettet internationale forskningsnetværk inden for alle igangværende forskningsspecialer. Processen understøttes af biblioteket, der pålægges udarbejdelse af en digital oversigt over de forskningsnetværk, der allerede findes i kraft af samarbejde om udarbejdelse af publikationer til medicinske tidsskrifter. Innovation Innovationspotentialet skal indgå i vurdering af ethvert forskningsprojekt med henblik på, at Identificere muligheder for kommerciel udnyttelse af forskningsresultater i forhold til patienter (pårørende), personale, økonomi, partnere og organisation Afdække hvilke processer og resultater i selve projektforløbet, der kan nyttiggøres sideløbende såvel internt i afdelingen som i andre afdelingers projekter Den systematiske tilgang til innovation i krydsfeltet mellem klinisk forskning og den teknologiske udvikling åbner muligheder både for behandlingsmæssige forbedringer og for ekstern funding. På sigt vil det føre til øgede muligheder for selvfinansiering gennem kommercialisering af forskningsresultater samt salg af serviceydelser via trial units/test centres i ramme af Forskningens Hus (f.eks. tests og registerforskning mv.). Forskningen Hus (innovationschefen) bistår afdelingerne med vurdering af projekternes innovationspotentiale. Information og pressevirksomhed Forskningen på Aalborg Sygehus skal profileres både i faglige og almene medier. I alle forskningsprojekter indlægges informationsmæssige knudepunkter, der identificerer hvornår i processen, det kan være relevant at informere offentligheden. Det vil oftest ske, som opfølgning på udgivelse af afhandlinger eller ved offentliggørelse af tidsskriftartikler. Ud over redaktion af nyhedsportalen på Forskningens Hus hjemmeside bistår forskningschefens informationsmedarbejdere afdelingerne med pressekontakt, herunder udarbejdelse af pressemeddelelser, indkaldelse til pressemøder og tilrettelæggelse af interviews. Som udgangspunkt stiles efter, at forskningen ved Aalborg Sygehus profileres ugentligt i regionale og nationale medier samt flere gange årligt i internationale medier. Der gives prioritet til de elektroniske medier. I strategiperioden overvejes, om der kan udspares ressourcer til åbning af sociale medier, der kan bidrage til direkte interaktion med offentligheden. 5

6 Opgaver Afdelingernes opgaver Afdelingsledelserne bidrager til forskningen ved at identificere forskningsemner, der kan forbedre forebyggelse, undersøgelse, diagnosticering, behandling og pleje af patienterne, og ved at stille afdelingernes samlede ekspertise til rådighed for forskningen. Den forskningsansvarlige professor/overlæge/forskningsleder og afdelingens forskere gennemfører forskningen i overensstemmelse med de aftalte forskningsopgaver (jf. afdelingens forskningsstrategi) og under udnyttelse af afdelingernes erfaring, ekspertise og de midler, der er stillet til rådighed for afdelingens forskning. Afdelingens forskere udnytter de støttemuligheder, der findes i centrene og ved Forskningens Hus bl.a. i form af: Vejledning Lokaler Medicinsk Bibliotek IT-støtte Udfærdigelse af ansøgninger om eksterne økonomiske midler Samt anvendelse af forskningsresultater og delresultater i innovationsøjemed Den forskningsansvarlige professor/overlæge/forskningsleder identificerer og ansporer egnet personale til at påtage sig forskningsopgaver, og udarbejder i samarbejde med afdelingsledelsen karriereplaner for afdelingens ph.d.-studerende og postdocs. Den forskningsansvarlige professor/overlæge/forskningsleder udfører: Klinisk forskning Vejledning af ph.d.-studerende Tilsyn med, at afdelingens forskere leverer de forventede resultater i form af ph.d.-afhandlinger og artikler i overensstemmelse med normen for Aalborg Sygehus, dvs. en årlig produktion af artikler til anerkendte medicinske tidsskrifter på ca. 5-8 pr. professor og postdoc. Den forskningsansvarlige professor/overlæge/forskningsleder er ansvarlig for tilrettelæggelse og gennemførelse af det eksterne forskningssamarbejde. Samarbejdet sker gennem deltagelse i kongresser, konferencer, kurser og møder samt ved opbygning af internationale forskernetværk baseret på internettet og andre sociale medier. Den forskningsansvarlige professor/overlæge/forskningsleder fører tilsyn med, at forskningsresultater udnyttes i den interne og eksterne informations- og pressevirksomhed, og stiller sig til rådighed for interviews og pressemøder, når informationsmæssige knudepunkter nås i afdelingens forskning. 6

7 Forskningscentrenes opgaver I tilslutning til ovennævnte opgaver for afdelingerne styrker og promoverer afdelingerne og forskningscentrene forskningen inden for de områder, hvor de skal være spydspidser for Aalborg Sygehus. Deltagende afdelinger og forskere i et forskningscenter er på et formaliseret grundlag forpligtiget til at tilbyde hinanden engageret tværfaglig sparring, rådgivning og adgang til forskningsnetværk samt hvor relevant at indgå i fælles forskning. Forskningscentrene udnytter deres tværfaglighed og stærke forskningskapacitet til aktivt at hjemsøge eksterne bevillinger til igangsætning af større forskningsprojekter, som forskerne hver for sig ikke kunne have gennemført. Herved forbedres også mulighederne for opbygning og finansiering af relevante core facilities i form af: Statistikere Ph.d.- forløb Postdocs Laboratorier til gavn for den videre forskning Forskningscentrene afsøger i samarbejde med forskningschefen muligheder for at inkludere afdelinger og specialer med uforløste forskningspotentialer. Der etableres nye forskningscentre, hvor det synes relevant i forhold til at opfylde forskningsstrategien, og hvor det vil styrke Aalborg Sygehus, som højt specialiseret universitetshospital. Initiativ til åbning af nye forskningscentre kan komme både fra afdelingerne og forskningschefen. Oprettelse sker i samarbejde med og efter godkendelse af forskningschefen. Forskningens Hus opgaver Forskningens Hus skal fortsat være et tværfagligt samlingspunkt for forskere og studerende ved Aalborg Sygehus. Forskningens Hus (FH) udbygger i snæver koordination med forskningscentrene i strategiperioden tilbuddene og støtten til forskningen på Aalborg Sygehus i form af core facilities, herunder administrativ bistand, laboratorier, avanceret udstyr og medicinsk bibliotek. FH understøtter desuden målsætningen om internationaliseringen af forskningen ved at tilbyde faciliteter som videokonferenceudstyr, moderne IT og telemedicinske løsninger til anvendelse i forskningen. På følgende specifikke områder tilbyder FH støtte til forskningsaktiviteter på tværs af centre og afdelinger: Funding: Pro-aktiv hjælp til ansøgninger til private og offentlige fonde samt andre støttemuligheder, herunder screening af støttemuligheder i relation til implementering af Forskningsstrategien Good Clinical Practice (GCP): Rådgivning i henhold til gældende regler på området 7

8 Juridisk: Rådgivning og assistance vedrørende kvalitetssikring i henhold til gældende protokoller og Den videnskabsetiske Komité mv. (Idéklinikken) Kommercialisering: o Rådgivning og assistance i forhold til beskyttelse (patentering) o Idéudvikling og indgåelse af kommercielle aftaler o Vurdering af kommercielle aspekter og værdi i forhold til patienter, pårørende, personale og partnere (Idéklinikken) Projektledelse: Efter aftale og behov stilles projektledelseskapacitet til rådighed ved for tværgående projekter med kommercielt indhold. (Idéklinikken) Kommunikation og Informationsvirksomhed: Rådgivning og assistance Administration: Assistance og rådgivning i forhold til eksterne lejeaftaler, økonomi og dokumentation mv. Biblioteksservice: Medicinsk Bibliotek yder service på universitetsniveau til kliniske forskningsaktiviteter og informationsindhentning i det hele taget Forskningsberetning: FH udarbejder en årlig beretning om forskningen ved Aalborg Sygehus. Venlig hilsen Lars Hvilsted Rasmussen Morten Noreng Forskningschef Cheflæge

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

En forsknings og businesspark inden for sundhedsteknologi og videnskab i Nord Danmark

En forsknings og businesspark inden for sundhedsteknologi og videnskab i Nord Danmark Introduktion til Eir En forsknings og businesspark inden for sundhedsteknologi og videnskab i Nord Danmark Eir samler og udnytter synergierne mellem den basale og anvendelsesorienterede sundhedsteknologiske

Læs mere

FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M

FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M 2012-2015 Aarhus Universitetshospital, Risskov Opdateret maj 2013 1 Indledning Forskning er en af grundforudsætningerne for vedvarende at kunne kvalificere og udvikle patientbehandlingen.

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER September 2013 Center for Kliniske Retningslinjer - Clearinghouse Efter en konsensuskonference om sygeplejefaglige kliniske retningslinjer, som Dokumentationsrådet under Dansk Sygeplejeselskab (DASYS)

Læs mere

Center for Maritim Sundhed og Samfund Strategiplan 2015-2019

Center for Maritim Sundhed og Samfund Strategiplan 2015-2019 Center for Maritim Sundhed og Samfund Strategiplan 2015-2019 Indhold Center for Maritim Sundhed og Samfund, CMSS... 2 1 Mission og vision... 2 1.1 Mission... 2 1.2 Vision... 2 1.3 Mål 2015-2019... 3 2

Læs mere

Model for postdoc ansættelser i Psykiatrien i Region Syddanmark

Model for postdoc ansættelser i Psykiatrien i Region Syddanmark Område: Administrationen Afdeling: Planlægning Journal nr.: Dato: 20.februar 2015 Udarbejdet af: Anja Reilev/ Claus Færch E-mail: Anja.Reilev@rsyd.dk/ Claus.Faerch@rsyd.dk Model for postdoc ansættelser

Læs mere

Regionshospitalet Randers

Regionshospitalet Randers Forskningsstrategi Regionshospitalet Randers 2012-2014 Regionshospitalet Randers Indledning Forskningsstrategien skal medvirke til at udnytte hospitalets geografiske placering som en unik og positiv særstilling

Læs mere

Figur 1: Organisering af forskning, dokumentation og evidensbasering og monitorering af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi på Århus Sygehus

Figur 1: Organisering af forskning, dokumentation og evidensbasering og monitorering af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi på Århus Sygehus Indledning Etablering af en organisationsmodel for forskning, kvalitetsudvikling, kvalitetssikring, monitorering og dokumentation af ergoterapi, fysioterapi og sygepleje på Århus Sygehus har skabt rammerne

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Aftalegrundlaget er dynamisk og et udtryk for det aktuelle samarbejde og skal som sådan løbende ajourføres.

AARHUS UNIVERSITET. Aftalegrundlaget er dynamisk og et udtryk for det aktuelle samarbejde og skal som sådan løbende ajourføres. Aftale vedrørende samarbejde om forskning og undervisning mellem Health, Aarhus Universitet og regionshospitalerne, inkl. regionspsykiatrien og Præhospitalet i Region Midtjylland 1. Indledning Blandt andet

Læs mere

2. Formål 3. Ansvarsfordeling 4. Parter 5. Ledelsesstruktur

2. Formål 3. Ansvarsfordeling 4. Parter 5. Ledelsesstruktur Hovedaftale vedrørende samarbejde om forskning, talentudvikling, uddannelse og videnudveksling på sundhedsområdet mellem Faculty of Health Sciences (Health), Aarhus Universitet og Region Midtjylland 1.

Læs mere

Vi hjælper din forskning og innovation på vej

Vi hjælper din forskning og innovation på vej AFDELINGEN FOR UNIVERSITETSHOSPITALSANLIGGENDER Vi hjælper din forskning og innovation på vej ÅRHUS UNIVERSITETSHOSPITAL AFDELINGEN FOR UNIVERSITETSHOSPITALS- ANLIGGENDER Afdelingen for Universitetshospitalsanliggender

Læs mere

Bilag 1: Stillings- og funktionsbeskrivelser for professorer og akademiske koordinatorer på sundhedsområdet i Region Midtjylland

Bilag 1: Stillings- og funktionsbeskrivelser for professorer og akademiske koordinatorer på sundhedsområdet i Region Midtjylland 22. maj 2015 Bilag 1: Stillings- og funktionsbeskrivelser for professorer og akademiske koordinatorer på sundhedsområdet i Region Midtjylland Bilag til aftalen: Aftale om professorer og akademiske koordinatorer

Læs mere

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Det Regionale Råd! 4. oktober 2007 Dorte Qvesel Dorte.Qvesel@stab.rm.dk 1-01-72-10-07 Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Baggrund Baggrunden for

Læs mere

Forskningsstrategi. Den ortopædkirurgiske forskningsenhed Ortopædkirurgisk afdeling O, OUH Klinisk Institut, SDU

Forskningsstrategi. Den ortopædkirurgiske forskningsenhed Ortopædkirurgisk afdeling O, OUH Klinisk Institut, SDU Forskningsstrategi - Den Ortopædkirurgiske Forskningsenhed, OUH - Klinisk Institut, SDU - udviklingsversion: 30. dec. 2011 Side 1 af 7 Forskningsstrategi Den ortopædkirurgiske forskningsenhed Ortopædkirurgisk

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

Ortopædkirurgisk Forskningsenhed Strategi 2012-2017

Ortopædkirurgisk Forskningsenhed Strategi 2012-2017 Ortopædkirurgisk Forskningsenhed Strategi 2012-2017 1. Introduktion Det er målet at iværksætte forskningsprojekter som er hypotesegenererende, har klinisk nytte til gavn for både patienterne og samarbejdspartnere

Læs mere

KASK Innovation. Et grænseoverskridende innovationssamarbejde

KASK Innovation. Et grænseoverskridende innovationssamarbejde Idéklinikken. Alternativ behandling af gode ideer KASK Innovation. Et grænseoverskridende innovationssamarbejde Hans Gregersen Forsknings- og Innovationschef Kick-off konference 18 august 2009 Hvor kom

Læs mere

Klinisk Kræftforskningscenter

Klinisk Kræftforskningscenter Klinisk Kræftforskningscenter STRATEGI ORGANISATION LEDELSE 2013-2015 Klinisk Kræftforskningscenter Aalborg Universitetshospital Forskningens Hus Sdr. Skovvej 15 9000 Aalborg www.kkfc.rn.dk / www.kkfc.aalborguh.dk

Læs mere

Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning

Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning - Det kræver faglig ledelse Oplæg ved Helen Bernt Andersen Sygeplejedirektør Rigshospitalet Fra projekt til program 27. November 2012 Rigshospitalet

Læs mere

BILAG TIL AFTALE MELLEM AARHUS UNIVERSITET OG REGI- ONSHOSPITALERNE I REGION MIDTJYLLAND

BILAG TIL AFTALE MELLEM AARHUS UNIVERSITET OG REGI- ONSHOSPITALERNE I REGION MIDTJYLLAND BILAG TIL AFTALE MELLEM AARHUS UNIVERSITET OG REGI- ONSHOSPITALERNE I REGION MIDTJYLLAND Aftale om tilknytningsformer Regionshospitalerne, regionspsykiatrien og Præhospitalet i Region Midtjylland er med

Læs mere

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer Hillerød Hospital Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer 2010-2012 Fysioterapeuter Ergoterapeuter Sygeplejersker Bioanalytikere Jordemødre Radiografer Kliniske diætister

Læs mere

Kodeks for god forskningsledelse

Kodeks for god forskningsledelse Syddansk Universitet - University of Southern Denmark Kodeks for god forskningsledelse Udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af: Professor Anne-Marie Mai, Institut for Litteratur, Kultur og Medier Professor

Læs mere

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS)

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Herlev Hospital Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Strategi og udviklingsplan 2009-2012 Mission Vision DIMS er en højt specialiseret forsknings-, udviklings- og uddannelsesenhed vedrørende

Læs mere

Beskrivelse af DTU s stillings- og karrierestruktur for VIP

Beskrivelse af DTU s stillings- og karrierestruktur for VIP Beskrivelse af DTU s stillings- og karrierestruktur for VIP Personalestyrelsens stillingsstruktur og stillingsstruktur - DTU Diplom giver en udførlig beskrivelse af de enkelte stillinger, inklusive stillingsindhold

Læs mere

DeIC strategi 2014-2018

DeIC strategi 2014-2018 DeIC strategi 2014-2018 DeIC Danish e-infrastructure Cooperation blev etableret i 2012 med henblik på at sikre den bedst mulige nationale ressourceudnyttelse på e-infrastrukturområdet. DeICs mandat er

Læs mere

Eir Empowering Industry and Research nyhedsbrev

Eir Empowering Industry and Research nyhedsbrev DECEMBER 2015 Eir Empowering Industry and Research nyhedsbrev Kære læser Velkommen til december-udgaven af Eirs nyhedsbrev 2015. Vi vil gerne benytte lejligheden til at takke alle samarbejdspartnere for

Læs mere

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi 10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi Kliniske retningslinjer Danske Fysioterapeuter anbefaler, at fysioterapeuten anvender kliniske retningslinjer i alle behandlingsforløb. Behandlingsplan

Læs mere

Har i forsknings ideen?

Har i forsknings ideen? Det strategiske forskningsråd Har i forsknings ideen? Det Strategiske Forskningsråd investerer over 1 milliard kr. i forskning i 2010 Bioressourcer, fødevarer og andre biologiske produkter EU netværksmidler

Læs mere

Sygeplejesymposium på OUH 2013.

Sygeplejesymposium på OUH 2013. Sygeplejesymposium på OUH 2013. Syddansk forskningscenter for klinisk sygepleje I samspil med OUH! Ved Direktør Judith Mølgaard Baggrund for SFKS Fremtidens sygepleje bør bygge på evidens produceret af

Læs mere

Professorer ved Aarhus-hospitalerne i Aarhus Universitetshospital (AUH, Aarhus): Ansættelsesforhold, ansvar og opgaver

Professorer ved Aarhus-hospitalerne i Aarhus Universitetshospital (AUH, Aarhus): Ansættelsesforhold, ansvar og opgaver Bilag til aftalen: Professorer ved Aarhus-hospitalerne i Aarhus Universitetshospital (AUH, Aarhus): Ansættelsesforhold, ansvar og opgaver Indhold Side Funktionsbeskrivelse for koordinerende klinisk lærestolsprofessor

Læs mere

Politik for sundhedsforskning Region Syddanmark, november 2011. regionsyddanmark.dk

Politik for sundhedsforskning Region Syddanmark, november 2011. regionsyddanmark.dk Politik for sundhedsforskning Region Syddanmark, november 2011 regionsyddanmark.dk Indhold Forord... side 3 Sundhedsforskning definition...side 4 Indledning og målsætninger...side 5 Stærke forskningsmiljøer...side

Læs mere

Visioner og mål 2020 Rigshospitalets fremtid. Region Hovedstaden. Visioner og mål 2020 Rigshospitalet Danmarks internationale hospital

Visioner og mål 2020 Rigshospitalets fremtid. Region Hovedstaden. Visioner og mål 2020 Rigshospitalet Danmarks internationale hospital Rigshospitalets fremtid Region Hovedstaden Rigshospitalet Danmarks internationale hospital 2 2010 Rigshospitalets fremtid 3 Rigshospitalet Danmarks internationale hospital 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Læs mere

Forskning. For innovation og iværksætteri

Forskning. For innovation og iværksætteri Forskning For innovation og iværksætteri Viden er det fremmeste grundlag for civilisation, kultur, samfund og erhvervsliv. Grundlæggende, langsigtede vidensopbygning kræver en fri, uafhængig og kritisk

Læs mere

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed.

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. Punkt 16. Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. 2013-47476. Forvaltningerne indstiller, at Udvalget for Sundhed og Bæredygtig Udvikling og Ældre- og Handicapudvalget godkender fordeling af rammen for

Læs mere

FORSKNINGSSTRATEGI FOR NATIONALMUSEET (Vedtaget af direktionen i februar 2007)

FORSKNINGSSTRATEGI FOR NATIONALMUSEET (Vedtaget af direktionen i februar 2007) NATIONALMUSEET FORSKNINGSSTRATEGI FOR NATIONALMUSEET (Vedtaget af direktionen i februar 2007) Indledning Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum og en sektorforskningsinstitution (ABM-institution)

Læs mere

EN SUNDHEDSFORSK- NINGSSTRATEGI SOM UDGANGSPUNKT FOR BEDRE SUNDHED OG BEDRE VELFÆRD

EN SUNDHEDSFORSK- NINGSSTRATEGI SOM UDGANGSPUNKT FOR BEDRE SUNDHED OG BEDRE VELFÆRD EN SUNDHEDSFORSK- NINGSSTRATEGI SOM UDGANGSPUNKT FOR BEDRE SUNDHED OG BEDRE VELFÆRD Et oplæg til Sundhedsforskningsstrategi 2014 2018 Region Nordjylland Version d. 28.11.2013 Jr.nr. 2011-120772 INDHOLD

Læs mere

Clinical. Clinical Research Centre. CRCHomepage. RC esearch entre. v/ Linda Andresen og Ove Andersen

Clinical. Clinical Research Centre. CRCHomepage. RC esearch entre. v/ Linda Andresen og Ove Andersen Clinical Research Centre CRCHomepage From bench to bedside and back Biomarkers in Cancer-Virology and Inflammation Clinical RC esearch entre v/ Linda Andresen og Ove Andersen Baggrund Forskningschef for

Læs mere

Politik for sundhedsforskning i Region Sjælland 2015-2018

Politik for sundhedsforskning i Region Sjælland 2015-2018 Politik for sundhedsforskning i Region Sjælland 2015-2018 Forskning i en bedre behandling og pleje Sundhedsydelser undergår i disse år en betydelig udvikling. Det hænger sammen med ændringer i befolkningens

Læs mere

Job- og personprofil for Institutleder ved Institut for Matematiske Fag

Job- og personprofil for Institutleder ved Institut for Matematiske Fag Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet Job- og personprofil for Institutleder ved Institut for Matematiske Fag Baggrund Institut for Matematiske Fag (MATH), et af Københavns Universitets

Læs mere

Notat. Etablering af Forskningsenheden for Sygepleje ved Århus Universitetshospital, Århus Sygehus

Notat. Etablering af Forskningsenheden for Sygepleje ved Århus Universitetshospital, Århus Sygehus Notat Etablering af Forskningsenheden for Sygepleje ved Århus Universitetshospital, Århus Sygehus JUNI 2009 BAGGRUND... 3 FORMÅL... 3 OMDØMME... 5 RESSOURCER... 5 Menneskelige ressourcer og kompetencer...

Læs mere

FORSKNINGSPROGRAM Forskning inden for MVU-professionerne 2015-16

FORSKNINGSPROGRAM Forskning inden for MVU-professionerne 2015-16 Forskningens Hus, Holbæk Sygehus, Region Sjælland FORSKNINGSPROGRAM Forskning inden for MVU-professionerne 2015-16 Forskningens Hus, Holbæk Sygehus, indgang E1, Smedelundsgade 60, 4300 Holbæk Forskning

Læs mere

Er de eksisterende karriereveje hensigtsmæssige? Vicedirektør Lisbeth Rasmussen

Er de eksisterende karriereveje hensigtsmæssige? Vicedirektør Lisbeth Rasmussen Er de eksisterende karriereveje hensigtsmæssige? Vicedirektør Lisbeth Rasmussen Eksisterende karriereveje? I forhold til kvalitetsudvikling? Hvilke kompetencer kalder kvalitetsudvikling på? - specialist

Læs mere

Vedtægter. for forskerskolen. Danish Cardiovascular Research Academy. (DaCRA) ved. Københavns Universitet. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Vedtægter. for forskerskolen. Danish Cardiovascular Research Academy. (DaCRA) ved. Københavns Universitet. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Vedtægter for forskerskolen Danish Cardiovascular Research Academy (DaCRA) ved Københavns Universitet Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Med deltagelse af De Sundhedsvidenskabelige Fakulteter ved Aarhus

Læs mere

Udfordringer og muligheder for at styrke forskningen i kvalitet og patientsikkerhed

Udfordringer og muligheder for at styrke forskningen i kvalitet og patientsikkerhed Udfordringer og muligheder for at styrke forskningen i kvalitet og patientsikkerhed Anne Hjøllund Christiansen, cand.scient.san.publ. rojektleder i ORA Disposition ortlægning af forsknings- og udviklingsmiljøer

Læs mere

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005 Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Formål, opgaver, mission og værdier... 2 3. Vision... 3 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder...

Læs mere

Udvikling af nye lægemidler forudsætter forskningssamarbejde mellem læger og virksomheder

Udvikling af nye lægemidler forudsætter forskningssamarbejde mellem læger og virksomheder Udvikling af nye lægemidler forudsætter forskningssamarbejde mellem læger og virksomheder Høring om klinisk forskning 2. november 2012 Formand for NSS Poul Jaszczak, overlæge, dr.med Fra statusrapporten

Læs mere

Forskning LÆGEFORENINGEN. en nødvendig investering i fremtiden

Forskning LÆGEFORENINGEN. en nødvendig investering i fremtiden LÆGEFORENINGEN Forskning en nødvendig investering i fremtiden Bedre forebyggelse, diagnostik og rehabilitering forudsætter, at rammer og vilkår for lægers forskning og arbejde med innovation prioriteres

Læs mere

Lovkrav om forskning

Lovkrav om forskning Sundhedsforskning i Region Midtjylland Udvalget vedrørende forskning, teknologi og innovation i sundhedsvæsenet www.regionmidtjylland.dk Lovkrav om forskning Sundhedsloven 194: Regionsrådet skal sikre

Læs mere

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning Til: Centerledelseskredsen Direktionen Afsnit 5222 Blegdamsvej 9 2100 København Ø Telefon 35 45 55 66 Fax 35 45 65 28 Mail torben.stentoft@rh.regionh.dk Ref.: TS Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets

Læs mere

Københavns Universitets plan for øget samarbejde med virksomheder med begrænset F&U-kapacitet via GTS

Københavns Universitets plan for øget samarbejde med virksomheder med begrænset F&U-kapacitet via GTS Københavns Universitets plan for øget samarbejde med virksomheder med begrænset F&U-kapacitet via GTS For at kunne iværksætte et konstruktivt samarbejde med nationale og internationale virksomheder, der

Læs mere

B Larsen: Pervasive Home Care - Technological Support for Treatment of Diabetic Foot Ulcers at Home, PhD thesis 2006

B Larsen: Pervasive Home Care - Technological Support for Treatment of Diabetic Foot Ulcers at Home, PhD thesis 2006 Afdeling: Forsknings- og MTV-afdelingen Udarbejdet af: Claus Duedal Pedersen/Jesper Risom Journal nr.: 2-15-0-00062-2009 E-mail: claus.pedersen@ouh.regionsyddanmark.dk Dato: 11. marts 2010 Telefon: 2115

Læs mere

AMBITIONEN. Et internationalt anerkendt maritimt miljø, der tiltrækker virksomheder, udvikler kompetencer og skaber erhvervsøkonomisk vækst

AMBITIONEN. Et internationalt anerkendt maritimt miljø, der tiltrækker virksomheder, udvikler kompetencer og skaber erhvervsøkonomisk vækst MARITIM FORSKNING AMBITIONEN Igennem tæt samarbejde med det maritime erhverv og universitetet er det hensigten at etablere maritim forskning på udvalgte områder. Nordjylland klarer sig godt i den internationale

Læs mere

OUH Svendborg sygehus. I FORSKNINGENS TEGN Status 2013

OUH Svendborg sygehus. I FORSKNINGENS TEGN Status 2013 OUH Svendborg sygehus I FORSKNINGENS TEGN Status 2013 12. november 2013 kl. 10.00 Hotel Svendborg, Centrumpladsen 1, DK-5700 Svendborg 10.00-10.15 Kaffe m. let morgenbuffet 10.15-10.25 Velkomst ved direktør

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Arts strategi for rekruttering af nye VIP-medarbejdere NOTAT

AARHUS UNIVERSITET. Arts strategi for rekruttering af nye VIP-medarbejdere NOTAT NOTAT Arts strategi for rekruttering af nye VIP-medarbejdere Baggrund og formål Fremragende medarbejdere og studerende spiller en altafgørende rolle for fakultetets fremtidige udvikling. Ikke mindst gælder

Læs mere

På denne måde giver den strategiske opmærksomhed på translationel forskning SUND en fokuseret interaktion med omgivelserne og samfundet.

På denne måde giver den strategiske opmærksomhed på translationel forskning SUND en fokuseret interaktion med omgivelserne og samfundet. Translationel forskning - et vigtigt fokus i SUNDs forskningsstrategi Syddansk Universitets og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets (SUND) naturlige samspil med omverdenen samt kvaliteten af forskningsmiljøerne

Læs mere

Resultatkontrakt 2006

Resultatkontrakt 2006 Resultatkontrakt 2006 1. Indledning...3 2. Formål, opgaver, mission og værdier...3 3. Vision...4 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder...7 4.1 Resultatkrav vedr. forankring og formidling af viden:...8

Læs mere

PRÆSENTATION AF CENTRET

PRÆSENTATION AF CENTRET PRÆSENTATION AF CENTRET Et nationalt videncenter Nationalt Videncenter for Læsning Professionshøjskolerne drives i fællesskab mellem landets syv professionshøjskoler. Det er juridisk, økonomisk og organisatorisk

Læs mere

Fra forskning til diagnostik og behandling

Fra forskning til diagnostik og behandling Oktober 2013 Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Fra forskning til diagnostik og behandling Forskningsstrategi 2013-2018 INDHOLD Forord... 3 Et solidt fundament at bygge videre på... 4 Sådan styrker

Læs mere

Vedtægt for den selvejende institution. Aalborg Universitet

Vedtægt for den selvejende institution. Aalborg Universitet AALBORG UNIVERSITET Bestyrelsesmøde: 5-04 Pkt.: 11 Bilag: A Ledelsessekretariatet Fredrik Bajers Vej 5 Postboks 159 9100 Aalborg Tlf. 9635 8080 Fax 9815 2201 www.auc.dk 9. november 2004 AT/lt J.nr. 2004-001/01-0009

Læs mere

Sundhedsvidenskabelig Forskningsstrategi i Ringkjøbing Amt 2003-2008

Sundhedsvidenskabelig Forskningsstrategi i Ringkjøbing Amt 2003-2008 Sundhedsvidenskabelig Forskningsstrategi i Ringkjøbing Amt 2003-2008 Udkast 25.11.2003 1 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 2 FORSKNING. DEFINITION OG AFGRÆNSNING 3 3 3 NATIONALE MÅL 4 3.1 NATIONALE MÅL

Læs mere

Ilisimatusarfik strategi 2015-2020

Ilisimatusarfik strategi 2015-2020 Forord Ilisimatusarfik strategi 2015-2020 Ilisimatusarfik Grønlands Universitet - er anerkendt som et arktisk universitet, der bedriver forskning og uddannelse med arktiske kultur-, sprog-, sundheds- og

Læs mere

Styrket forskningssamarbejde i Aalborg Kommune KLs sundhedskonference 20. januar 2015

Styrket forskningssamarbejde i Aalborg Kommune KLs sundhedskonference 20. januar 2015 Styrket forskningssamarbejde i Aalborg Kommune KLs sundhedskonference 20. januar 2015 Tine Curtis, Forskningschef Lars Lund, Konsulent Center for Anvendt Kommunal Sundhedsforskning Hvorfor vil kommunen

Læs mere

præsenterer En Begynders Guide til Forskning

præsenterer En Begynders Guide til Forskning præsenterer En Begynders Guide til Forskning Hvad vi dækker i dag? Hvorfor skal man forske? De første skridt af idé processen Kort oversigt af den fortsatte forksningsproces Hvad PUFF kan hjælpe med Stil

Læs mere

Notat om proces for vurdering af og beslutning om indkomne forslag til temaer for udmøntning af Knæk Cancer 2013-midler

Notat om proces for vurdering af og beslutning om indkomne forslag til temaer for udmøntning af Knæk Cancer 2013-midler Notat om proces for vurdering af og beslutning om indkomne forslag til temaer for udmøntning af Knæk Cancer 2013-midler Indkomne forslag til temaer for Knæk Cancer 2013 I december 2012 rettede Kræftens

Læs mere

FORSKNING OG ANALYSE SUBSTRATEGI

FORSKNING OG ANALYSE SUBSTRATEGI FORSKNING OG ANALYSE SUBSTRATEGI VÆSE NTLIG VIDEN DER SÆTTER STANDARDER O G INTRO VÆSENTLIG VIDEN DER SÆTTER STANDARDER OG SKABER FORANDRING MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheder skal beskytte og

Læs mere

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Hospitalsledelsen Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon +45 7927 4444 Telefax +45 7927 4930 www.regionshospitalethorsens.dk post@horsens.rm.dk Lokal strategi

Læs mere

Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013

Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013 Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013 Indledning Rigshospitalets direktion har formuleret en række visioner og mål for Rigshospitalet frem til 2020 og i tilknytning hertil udarbejdet strategier som

Læs mere

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder 14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder Åbent Vækstforum Sjælland Brevid: 2562639 Resume CAPNOVA ansøger om tilskud til projektet Innovations- og fundraisingvejledning til mindre

Læs mere

Målrettet og integreret sundhed på tværs

Målrettet og integreret sundhed på tværs Vision Målrettet og integreret sundhed på tværs Med Sundhedsaftalen tager vi endnu et stort og ambitiøst skridt mod et mere sammenhængende og smidigt sundhedsvæsen. skabe et velkoordineret samarbejde om

Læs mere

KIROPRAKTORERNE I SPIL. Dansk Kiropraktor Forening. Dansk Kiropraktor Forening

KIROPRAKTORERNE I SPIL. Dansk Kiropraktor Forening. Dansk Kiropraktor Forening KIROPRAKTORERNE I SPIL KIROPRAKTORERNE I SPIL POLITISK MÅLPROGRAM 2011-2016 DANSK KIROPRAKTOR FORENING - KØBENHAVN 2010 Kiropraktorerne i spil KIROPRAKTORERNE I SPIL Forord Målprogrammet Kiropraktorerne

Læs mere

Inddragelse af patienter i klinisk forskning

Inddragelse af patienter i klinisk forskning Inddragelse af patienter i klinisk forskning Peter Schwarz Professor, overlæge, dr.med. Osteoporoseambulatoriet MAO og Forskningscenter for Aldring og Osteoporose, FAO Medicinsk afd. M Glostrup hospital

Læs mere

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Syddansk Universitet er et internationalt orienteret universitet, som ønsker at tiltrække og fastholde såvel

Læs mere

Stillingsfællesskaber Mellem Health, AU og offentlige og private partnere i sundhedssektoren

Stillingsfællesskaber Mellem Health, AU og offentlige og private partnere i sundhedssektoren AARHUS UNIVERSITET HEALTH Notat Revideret maj/august 2014 Stillingsfællesskaber Mellem Health, AU og offentlige og private partnere i sundhedssektoren 1. Hvorfor stillingsfællesskaber? Health indgår i

Læs mere

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri Notat Danske Fysioterapeuter Kvalitet i vederlagsfri fysioterapi Grundlæggende skal kvalitet i ordningen om vederlagsfri fysioterapi sikre, at patienten får rette fysioterapeutiske indsats givet på rette

Læs mere

Uddannelse, rekruttering og fastholdelse af forskere

Uddannelse, rekruttering og fastholdelse af forskere Uddannelse, rekruttering og fastholdelse af forskere Det Nationale Samarbejdsforum for Sundhedsforskning Årsmøde på Christiansborg 12.maj 2010 Liselotte Højgaard Professor, klinikchef,dr.med. Rigshospitalet,

Læs mere

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-VÆKSTHUSET PÅ 5te < SIDE 02 > SIDE 03 IT-væksthuset er et nyt innovativt vækstmiljø på toppen af IT-Universitetet i Ørestaden i København. DET ER STEDET:

Læs mere

Foto: Colourbox STRATEGIEN I OVERSKRIFTER HVOR SKAL VI HEN? 2013-2020. Aarhus Universitet Health Institut for Folkesundhed

Foto: Colourbox STRATEGIEN I OVERSKRIFTER HVOR SKAL VI HEN? 2013-2020. Aarhus Universitet Health Institut for Folkesundhed Foto: Colourbox STRATEGIEN I OVERSKRIFTER HVOR SKAL VI HEN? 2013-2020 Aarhus Universitet Health Institut for Folkesundhed stra folk tegi esun dhed Strategien understøtter udviklingen her på instituttet,

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 2. januar 2006. Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 2. januar 2006. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. januar 2006 Etablering af et forskningsbaseret produktionsnetværk inden for digital kunst og it-baserede oplevelser - med tilskud

Læs mere

Midtjysk Eksport og Internationaliseringsprogram

Midtjysk Eksport og Internationaliseringsprogram Midtjysk og Internationaliseringsprogram Mission: Moskva, juni 2013 Claus Mortensen Projektleder Agro Park/GLOBALmidt Agro Park, 14 marts 2013 INTERNATIONALISERING AF DIN VIRKSOMHED - At give mulighed

Læs mere

Indsatsområde: Stimulere til nybrud gennem excellent forskning og interdisciplinært samarbejde

Indsatsområde: Stimulere til nybrud gennem excellent forskning og interdisciplinært samarbejde 1 Udkast til strategikort for det tværgående bånd forskning Indsatsområde: Stimulere til nybrud gennem excellent forskning og interdisciplinært samarbejde Øge antallet af forskningsområder, hvor AU er

Læs mere

29. maj 2015. Årsrapport 2014

29. maj 2015. Årsrapport 2014 29. maj 215 Årsrapport 214 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

Patientinformation. TeleCare Nord

Patientinformation. TeleCare Nord Patientinformation TeleCare Nord patientinformation TeleCare Nord TeleCare Nord er et telemedicinsk projekt for KOL-patienter i Nordjylland. Projektet baserer sig på gode resultater fra tidligere telemedicinske

Læs mere

VIDEN UDVIKLER SYGEPLEJEN

VIDEN UDVIKLER SYGEPLEJEN VIDEN UDVIKLER SYGEPLEJEN TIL GAVN FOR PATIENTER, BORGERE, PROFESSION OG SAMFUND Dansk Sygeplejeråds forskningsudspil 2011 FORSIDEBILLEDE: Elefantlandskab af Helle Malling Beck. Elefanten er valgt, fordi

Læs mere

Det overordnede AU-strategikort - INSTITUT FOR FOLKESUNDHED

Det overordnede AU-strategikort - INSTITUT FOR FOLKESUNDHED Det overordnede AU-strategikort - INSTITUT FOR FOLKESUNDHED Vision Mission Interessenter AU skal tilhøre eliten af universiteter og bidrage til udvikling af national og global velfærd Gennem forskning

Læs mere

Budgetlægning. Linda Andresen Laboratorie og stabschef på Klinisk Forskningscenter. Amager og Hvidovre Hospital

Budgetlægning. Linda Andresen Laboratorie og stabschef på Klinisk Forskningscenter. Amager og Hvidovre Hospital Budgetlægning Linda Andresen Laboratorie og stabschef på Klinisk Forskningscenter Amager og Hvidovre Hospital, Københavns Universitet 1 På Amager Hvidovre Hospital er forskningen en del af hverdagen >500

Læs mere

Hjertemedicinsk Afdeling

Hjertemedicinsk Afdeling Hjertemedicinsk Afdeling Mission - Vision 2015 ( Strategispor og strategiske indsatser ) VISION Hjertemedicinsk Afdeling 2015 Vi vil med vores dreamteam og patienten i centrum være kendt for, til enhver

Læs mere

Afdeling for Sygeplejevidenskab Høegh-Guldbergs Gade 6a 8000 Aarhus C Mobil: 2230 8757

Afdeling for Sygeplejevidenskab Høegh-Guldbergs Gade 6a 8000 Aarhus C Mobil: 2230 8757 September 2009 Center for Kliniske Retningslinjer - Nationalt Clearinghouse for Sygepleje (Centre for Clinical Guidelines - a National Danish Clearinghouse for Nursing) Indledning Dette oplæg har til formål

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011. Sag nr. Emne: 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011. Sag nr. Emne: 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011 Sag nr. Emne: 1 bilag Amager Amager Hospital - Total for hospitalet 2011 Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem University College Sjælland og Aalborg Universitet

Samarbejdsaftale mellem University College Sjælland og Aalborg Universitet September 2012 Samarbejdsaftale mellem University College Sjælland og Aalborg Universitet Denne samarbejdsaftale er gældende mellem University College Sjælland (refereres til som UCSJ i det følgende) og

Læs mere

Workshop DSKS 09. januar 2015

Workshop DSKS 09. januar 2015 Workshop DSKS 09. januar 2015 Sundhedsaftalerne -gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb? Fra nationalt perspektiv Bente Møller, Sundhedsstyrelsen Fra midtjysk perspektiv Oversygeplejerske

Læs mere

- uddannelse - udvikling - samarbejde

- uddannelse - udvikling - samarbejde Vision Nyt OUH Mennesket først Gennem - forskning - uddannelse - udvikling - samarbejde Visionen bygger på et overordnet fokus på mennesket/patienten. Mennesket først Hospitalets fokus skal være bredere

Læs mere

Forskning Akutafdelingen, Slagelse sygehus. Finn E. Nielsen Forskningslektor, overlæge, dr.med Akutafdelingen Slagelse Sygehus

Forskning Akutafdelingen, Slagelse sygehus. Finn E. Nielsen Forskningslektor, overlæge, dr.med Akutafdelingen Slagelse Sygehus Forskning Akutafdelingen, Slagelse sygehus Finn E. Nielsen Forskningslektor, overlæge, dr.med Akutafdelingen Slagelse Sygehus Hvordan kommer man i gang? 1 års erfaringer fra Akutafdelingen, Slagelse Sygehus

Læs mere

DeIC strategi 2012-2016

DeIC strategi 2012-2016 DeIC strategi 2012-2016 DeIC Danish e-infrastructure Cooperation - blev dannet i april 2012 ved en sammenlægning af Forskningsnettet og Dansk Center for Scientic Computing (DCSC). DeIC er etableret som

Læs mere

Arbejde for repræsentation af sygeplejersker og de øvrige MVUgrupper i forskningsrådene og deres vurderingsudvalg.

Arbejde for repræsentation af sygeplejersker og de øvrige MVUgrupper i forskningsrådene og deres vurderingsudvalg. DSR - områder Udfordringer Anbefalinger til DSR Finansiering Rekruttering og fastholdelse af forskere samt forskeruddannelse af sygeplejersker kræver finansiering. Det er vanskeligt for sygeplejersker

Læs mere

IDA 4. oktober 2011 Sundheds- og velfærdsteknologi det regionale perspektiv

IDA 4. oktober 2011 Sundheds- og velfærdsteknologi det regionale perspektiv IDA 4. oktober 2011 Sundheds- og velfærdsteknologi det regionale perspektiv Dorte Stigaard, direktør Sundheds- og velfærdsteknologi.. hvad handler det om? at reformere sundhedssektoren at gøre det bedre

Læs mere

University College Sjælland (UCSJ) Slagelsevej 7 4180 Sorø

University College Sjælland (UCSJ) Slagelsevej 7 4180 Sorø Februar 2013 Rammeaftale for samarbejdet mellem Syddansk Universitet (SDU) Campusvej 55 5230 Odense M og University College Sjælland (UCSJ) Slagelsevej 7 4180 Sorø 1. Præambel Denne rammeaftale har til

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om et videnskabsetisk komitésystem og behandling af biomedicinske forskningsprojekter. 8. januar 1999

Bekendtgørelse af lov om et videnskabsetisk komitésystem og behandling af biomedicinske forskningsprojekter. 8. januar 1999 Bekendtgørelse af lov om et videnskabsetisk komitésystem og behandling af biomedicinske forskningsprojekter 8. januar 1999 Lovbekendtgørelse nr. 69 af 8. januar 1999 Herved bekendtgøres lov nr. 503 af

Læs mere