Forskningsstrategi for Aalborg Sygehus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forskningsstrategi for Aalborg Sygehus 2012-2017"

Transkript

1 Forskningsstrategi for Aalborg Sygehus Målsætning Som universitetshospital vil vi gennemføre forskning ved alle sygehusets afdelinger med henblik på at forbedre forebyggelse, undersøgelse, diagnosticering, behandling, pleje og rehabilitering af patienterne samt fastholde hospitalets position, som en central sundhedsvidenskabelig forskningsinstitution nationalt og internationalt: Inden for en række forskningsområder, hvor behov, kompetencer og økonomi gør det muligt, vil vi gennemføre banebrydende forskning for derved at blive en central aktør regionalt, nationalt og internationalt, inden for sundhedsvidenskab og sundhedsteknologi. Inden for enkelte, betydningsfulde højprofilforskningsområder, hvor betingelserne er særlig gunstige, vil vi udvikle Aalborg Sygehus til at være førende på internationalt plan. Forskningsprojekter, der har innovationspotentiale fremmes. Dels af hensyn til den kliniske nytteværdi. Dels af hensyn til mulighederne for indtjening til gavn for patientbehandling og yderligere forskning, samt mulige synergieffekter med Region Nordjyllands satsning - Eir (Empowering Industry and Research tidligere Health ScienceNTechnology Park) - herunder den Nordjyske industri. Vi vil identificere, udvikle og tiltrække forskningstalenter, herunder især akademisk personale, til gavn for forskningen og mulighederne for at etablere et forskningsmæssigt samarbejde med førende hospitaler, universiteter og sundhedsfaglige institutioner nationalt såvel som internationalt. Antallet af akademiske medarbejdere og indsatsen i forskeruddannelsen skal øges, og inden for alle kliniske specialer skal forskningen forankres ved en klinisk professor. Ligesom der er behov for et antal professorater til at styrke satsningsområder, og de særlige forskningsområder i krydsfeltet mellem den medicinske, farmakologiske og teknologiske udvikling. Der stiles derfor efter at øge antallet af professorater fra de nuværende 15 til 50 i perioden samt at øge antallet af postdoc-stillinger. Det øgede antal professorater og postdoc-stillinger gør det muligt at hæve antallet af ph.d.-studerende med henblik på at styrke forskningen, at forbedre ph.d.-vejledning og at fremme karrieremulighederne i forskningsmiljøet ved Aalborg Sygehus. Der stiles i perioden efter at øge antallet af årlige ph.d. - indskrivninger med 10% årligt samt at oprette et ikke ubetydeligt antal postdoc stillinger. Vi vil forbedre forskningsvilkårene gennem en målrettet forskningsledelse, etablering af et antal stærke, tværfaglige kliniske forskningscentre i samarbejde med universitetet samt konsolidering af de allerede eksisterende: Gennem professionel og administrativ støtte fra Forskningens Hus (fra fælles med Klinisk Institut, Aalborg Universitet) Gennem honorering af forskning samt gennem udnyttelse af afdelingernes potentiale i forskningsindsatsen. 1

2 Ved strategiperiodens afslutning forventes årligt udarbejdet ca. 25 ph.d.-afhandlinger og ca. 700 videnskabelige artikler i anerkendte medicinske tidsskrifter inden for relevante forskningsområder svarende til 5-8 artikler pr. professor/postdoc. Vi vil tilstræbe, at Aalborg Sygehus er repræsenteret i nationale og internationale sundhedsfaglige selskaber, samt at forskere fra Aalborg Sygehus indgår i videnskabelige tidsskrifters editorial boards. Adgang til viden gennem deltagelse i relevante kongresser, konferencer, kurser og møder samt oprettelse af internationale internetbaserede netværk forbedres. Ikke mindst netværkene sikrer, at forskningsmæssige og kliniske spørgsmål hurtigt kan forelægges et forum af eksperter, og at vore egne eksperter kan profilere Aalborg Sygehus med deres ekspertbidrag. Der gennemføres en aktiv pressepolitik med henblik på at delagtiggøre offentligheden i de forskningsmæssige resultater, der opnås. Forskningsprojekterne udpeges i overensstemmelse med de generelle målsætninger og i tæt samarbejde med afdelingerne, således at forskningen kan bidrage til at tiltrække og fastholde højtspecialiserede funktioner på Aalborg Sygehus. Gennem en aktiv forskningsledelse vil vi monitorere udviklingen med henblik på at kunne: Støtte Justere Standse Og/eller åbne nye forskningsprojekter, så forskningsressourcerne udnyttes bedst muligt. Valg af forskningsprojekter Udførelse Alle afdelinger ved Aalborg Sygehus deltager i identifikation af forskningsprojekter med det formål at fremme forskning inden for områder, der kan forbedre undersøgelse, diagnosticering, behandling og pleje af patienterne. Hertil kommer projekter udpeget af forskningschefen på grundlag af forskningsbehov identificeret ved forskningscentre, universiteter og samarbejdspartnere. Forskningsprojekterne udvælges under hensyntagen til: Det kliniske potentiale (forbedring af forebyggelse, undersøgelse, diagnosticering, behandling, pleje og rehabilitering), originalitet De forskningsmæssige muligheder (ekspertise og frigørelse af personelressourcer) Samt de økonomiske muligheder, herunder mulighederne for funding udefra Gennemførelse af forskningsprojekter Forskningsprojekter, der kan gennemføres inden for afdelingen og dennes midler, kan iværksættes af afdelingens forskningsansvarlige professor/overlæge. Forskningsprojekter, der gennemføres inden for et forskningscenter eller i en større ramme, og som kræver supplerende finansiering, skal godkendes af forskningschefen. 2

3 Forelæggelsen af projektet skal indeholde: Formål og plan Identifikation af partnere Behov for økonomisk bistand Behov for støtte fra Forskningens Hus Resultater af forskningen formidles gennem doktordisputatser, ph.d.-afhandlinger og artikler i anerkendte medicinske tidsskrifter samt øvrige medier. Ved strategiperiodens udgang forventes en årlig forskningsmæssig produktion på: ca. 25 ph.d. afhandlinger eller doktordisputaser ca. 700 artikler i medicinske tidsskrifter svarende til 5-8 artikler pr. professor/postdoc Forskningsindsatsen anspores gennem en incitamentsstruktur, der udarbejdes i strategiperioden. Den kan bl.a. omfatte øget adgang til forskningsfaciliteter og forbedrede karrieremuligheder. Rekruttering af forskere Aalborg Sygehus skal tilbyde attraktive forskningsmiljøer, der er integreret i afdelingernes funktion på lige fod med patientbehandlingen. Gennem hurtig og uformel adgang til vejledning og sparring udnyttes afdelingernes samlede ekspertise til gavn for forskningen, ligesom forskningen bidrager til afdelingernes kliniske udvikling. Det fremmer den gensidige respekt mellem forskning og behandling. Forskningen understøttes af forskningscentrene og Forskningens Hus, herunder med laboratorier, samt et velassorteret og velfungerende Medicinsk Bibliotek. Herved sikres mulighed for tværfagligt samarbejde, hurtig adgang til viden, rådighed over lokaler, laboratorier og avanceret udstyr. Endvidere tilstræbes etablering af et antal gæsteforskerboliger, samt tilvejebringelse af midler til gæsteforskerophold på internationale institutioner og hospitaler for forskere på Aalborg Sygehus. I samarbejde med afdelingen gennemføres karriereplanlægning for ph.d.-studerende og postdocs for at udnytte forskernes kapacitet bedst muligt, for at opnå optimal effekt af forskningen og for at sikre kvalificerede ansøgere til postdoc-stillinger og professorater ved Aalborg Sygehus. Afhængig af behov afholdes der et eller flere årlige ph.d.-kurser, som grundlag for at kunne opnå den nødvendige søgning af ph.d.-studerende. Støtte til forskningsaktivitet Forskningen ved Aalborg Sygehus integreres i den daglige drift. Udover midler til frikøb af ph.d. studerende og de faste udgifter til sygehusets professorer og postdocs, udgøres det økonomiske grundlag af forskningsmidler allokeret indenfor afdelingernes budgetter, samt af midler fra partnere og fonde. 3

4 Afdelingernes forskningsmidler skal sikre den basale forskning i form af frikøb, indkøb af apparatur mv. Midlerne allokeres, som en procentdel af sygehusets samlede budget, som udelukkende kan anvendes til forskningsformål. Det er målsætningen at øge procentsatsen til mindst 2,5 % i løbet af strategiperioden. Der tilstræbes at etableres en forskningsfond ved Aalborg Sygehus. Fonden skal indeholde midler til støtte af specifikke forskningsprojekter på Aalborg Sygehus. Mulighederne for at tilvejebringe forskningsmidler fra partnere og fonde etc. udnyttes i størst mulig udstrækning. Der gennemføres inden for strategiens første år en ajourføring af vejledningerne i udformning af ansøgninger og partnerkontrakter. Der udarbejdes desuden et katalog over forskningschefens muligheder for at støtte afdelingers forskning med såvel kliniske som administrative supportfunktioner, herunder: Økonomistyring Fundraising Jura/kontraktanliggender Samt strategisk og informationsmæssig rådgivning Forskningens Hus understøtter forskningen med laboratorier og avanceret udstyr, herunder videokonferenceudstyr, moderne IT og telemedicinske løsninger. Forskningens Hus virker desuden som tværfagligt samlingspunkt for forskere og studerende ved Aalborg Sygehus. Forskningscentrene understøtter forskningen gennem synergi ved tværfaglighed, mulighed for gensidig sparring og udvikling samt ved at kunne tilbyde tilknyttede forskere et relevant set-up med assistance i form af f.eks. bemandede laboratorier og statistikere. Forskningscentrene giver de deltagende afdelinger og forskere adgang til et markant større netværk end de, som enkeltpersoner ville have adgang til. Forskningscentrene vil derudover i et vist omfang kunne inkludere afdelinger og specialer med et uforløst forskningspotentiale og derved understøtte forskningen hos disse. Forskningsmæssigt samarbejde Forskningsmæssigt samarbejde bidrager til vidensdeling og profilering. Det er derfor et betydningsfuldt element i udviklingen af afdelingernes ekspertise og i adgangen til eksterne forskningsmidler. Det interne samarbejde og samarbejdet med universitet sker, som en integreret del af afdelingernes og centrenes virksomhed. Det eksterne samarbejde, nationalt såvel som internationalt, gennemføres gennem kongresser, konferencer, møder og kurser samt i stigende omfang gennem internationale netværk. Omkostningerne udredes som hovedregel af afdelingernes forskningsbudget. Omfanget af værtskab for kongresser, konferencer, kurser og møder afhænger af afdelingernes muligheder og behov. Som minimum afholdes, der årligt mindst én større international kongres eller konference i Aalborg. Afdelingerne indstiller ønsker om afholdelse af internationale konference til forskningschefen, der 4

5 koordinerer den tidsmæssige placering. Afdelingen for Universitetshospitalsanliggender kan desuden yde administrativ støtte til arrangementernes tilrettelæggelse. Betydningen af internationale forskernetværk er stigende i takt med udviklingen af internettet og andre sociale medier. Internationale forskernetværk giver hurtig adgang til viden og sparring til gavn både for den kliniske og forskningsmæssige virksomhed. Det forventes, at der inden strategiperiodens udløb er oprettet internationale forskningsnetværk inden for alle igangværende forskningsspecialer. Processen understøttes af biblioteket, der pålægges udarbejdelse af en digital oversigt over de forskningsnetværk, der allerede findes i kraft af samarbejde om udarbejdelse af publikationer til medicinske tidsskrifter. Innovation Innovationspotentialet skal indgå i vurdering af ethvert forskningsprojekt med henblik på, at Identificere muligheder for kommerciel udnyttelse af forskningsresultater i forhold til patienter (pårørende), personale, økonomi, partnere og organisation Afdække hvilke processer og resultater i selve projektforløbet, der kan nyttiggøres sideløbende såvel internt i afdelingen som i andre afdelingers projekter Den systematiske tilgang til innovation i krydsfeltet mellem klinisk forskning og den teknologiske udvikling åbner muligheder både for behandlingsmæssige forbedringer og for ekstern funding. På sigt vil det føre til øgede muligheder for selvfinansiering gennem kommercialisering af forskningsresultater samt salg af serviceydelser via trial units/test centres i ramme af Forskningens Hus (f.eks. tests og registerforskning mv.). Forskningen Hus (innovationschefen) bistår afdelingerne med vurdering af projekternes innovationspotentiale. Information og pressevirksomhed Forskningen på Aalborg Sygehus skal profileres både i faglige og almene medier. I alle forskningsprojekter indlægges informationsmæssige knudepunkter, der identificerer hvornår i processen, det kan være relevant at informere offentligheden. Det vil oftest ske, som opfølgning på udgivelse af afhandlinger eller ved offentliggørelse af tidsskriftartikler. Ud over redaktion af nyhedsportalen på Forskningens Hus hjemmeside bistår forskningschefens informationsmedarbejdere afdelingerne med pressekontakt, herunder udarbejdelse af pressemeddelelser, indkaldelse til pressemøder og tilrettelæggelse af interviews. Som udgangspunkt stiles efter, at forskningen ved Aalborg Sygehus profileres ugentligt i regionale og nationale medier samt flere gange årligt i internationale medier. Der gives prioritet til de elektroniske medier. I strategiperioden overvejes, om der kan udspares ressourcer til åbning af sociale medier, der kan bidrage til direkte interaktion med offentligheden. 5

6 Opgaver Afdelingernes opgaver Afdelingsledelserne bidrager til forskningen ved at identificere forskningsemner, der kan forbedre forebyggelse, undersøgelse, diagnosticering, behandling og pleje af patienterne, og ved at stille afdelingernes samlede ekspertise til rådighed for forskningen. Den forskningsansvarlige professor/overlæge/forskningsleder og afdelingens forskere gennemfører forskningen i overensstemmelse med de aftalte forskningsopgaver (jf. afdelingens forskningsstrategi) og under udnyttelse af afdelingernes erfaring, ekspertise og de midler, der er stillet til rådighed for afdelingens forskning. Afdelingens forskere udnytter de støttemuligheder, der findes i centrene og ved Forskningens Hus bl.a. i form af: Vejledning Lokaler Medicinsk Bibliotek IT-støtte Udfærdigelse af ansøgninger om eksterne økonomiske midler Samt anvendelse af forskningsresultater og delresultater i innovationsøjemed Den forskningsansvarlige professor/overlæge/forskningsleder identificerer og ansporer egnet personale til at påtage sig forskningsopgaver, og udarbejder i samarbejde med afdelingsledelsen karriereplaner for afdelingens ph.d.-studerende og postdocs. Den forskningsansvarlige professor/overlæge/forskningsleder udfører: Klinisk forskning Vejledning af ph.d.-studerende Tilsyn med, at afdelingens forskere leverer de forventede resultater i form af ph.d.-afhandlinger og artikler i overensstemmelse med normen for Aalborg Sygehus, dvs. en årlig produktion af artikler til anerkendte medicinske tidsskrifter på ca. 5-8 pr. professor og postdoc. Den forskningsansvarlige professor/overlæge/forskningsleder er ansvarlig for tilrettelæggelse og gennemførelse af det eksterne forskningssamarbejde. Samarbejdet sker gennem deltagelse i kongresser, konferencer, kurser og møder samt ved opbygning af internationale forskernetværk baseret på internettet og andre sociale medier. Den forskningsansvarlige professor/overlæge/forskningsleder fører tilsyn med, at forskningsresultater udnyttes i den interne og eksterne informations- og pressevirksomhed, og stiller sig til rådighed for interviews og pressemøder, når informationsmæssige knudepunkter nås i afdelingens forskning. 6

7 Forskningscentrenes opgaver I tilslutning til ovennævnte opgaver for afdelingerne styrker og promoverer afdelingerne og forskningscentrene forskningen inden for de områder, hvor de skal være spydspidser for Aalborg Sygehus. Deltagende afdelinger og forskere i et forskningscenter er på et formaliseret grundlag forpligtiget til at tilbyde hinanden engageret tværfaglig sparring, rådgivning og adgang til forskningsnetværk samt hvor relevant at indgå i fælles forskning. Forskningscentrene udnytter deres tværfaglighed og stærke forskningskapacitet til aktivt at hjemsøge eksterne bevillinger til igangsætning af større forskningsprojekter, som forskerne hver for sig ikke kunne have gennemført. Herved forbedres også mulighederne for opbygning og finansiering af relevante core facilities i form af: Statistikere Ph.d.- forløb Postdocs Laboratorier til gavn for den videre forskning Forskningscentrene afsøger i samarbejde med forskningschefen muligheder for at inkludere afdelinger og specialer med uforløste forskningspotentialer. Der etableres nye forskningscentre, hvor det synes relevant i forhold til at opfylde forskningsstrategien, og hvor det vil styrke Aalborg Sygehus, som højt specialiseret universitetshospital. Initiativ til åbning af nye forskningscentre kan komme både fra afdelingerne og forskningschefen. Oprettelse sker i samarbejde med og efter godkendelse af forskningschefen. Forskningens Hus opgaver Forskningens Hus skal fortsat være et tværfagligt samlingspunkt for forskere og studerende ved Aalborg Sygehus. Forskningens Hus (FH) udbygger i snæver koordination med forskningscentrene i strategiperioden tilbuddene og støtten til forskningen på Aalborg Sygehus i form af core facilities, herunder administrativ bistand, laboratorier, avanceret udstyr og medicinsk bibliotek. FH understøtter desuden målsætningen om internationaliseringen af forskningen ved at tilbyde faciliteter som videokonferenceudstyr, moderne IT og telemedicinske løsninger til anvendelse i forskningen. På følgende specifikke områder tilbyder FH støtte til forskningsaktiviteter på tværs af centre og afdelinger: Funding: Pro-aktiv hjælp til ansøgninger til private og offentlige fonde samt andre støttemuligheder, herunder screening af støttemuligheder i relation til implementering af Forskningsstrategien Good Clinical Practice (GCP): Rådgivning i henhold til gældende regler på området 7

8 Juridisk: Rådgivning og assistance vedrørende kvalitetssikring i henhold til gældende protokoller og Den videnskabsetiske Komité mv. (Idéklinikken) Kommercialisering: o Rådgivning og assistance i forhold til beskyttelse (patentering) o Idéudvikling og indgåelse af kommercielle aftaler o Vurdering af kommercielle aspekter og værdi i forhold til patienter, pårørende, personale og partnere (Idéklinikken) Projektledelse: Efter aftale og behov stilles projektledelseskapacitet til rådighed ved for tværgående projekter med kommercielt indhold. (Idéklinikken) Kommunikation og Informationsvirksomhed: Rådgivning og assistance Administration: Assistance og rådgivning i forhold til eksterne lejeaftaler, økonomi og dokumentation mv. Biblioteksservice: Medicinsk Bibliotek yder service på universitetsniveau til kliniske forskningsaktiviteter og informationsindhentning i det hele taget Forskningsberetning: FH udarbejder en årlig beretning om forskningen ved Aalborg Sygehus. Venlig hilsen Lars Hvilsted Rasmussen Morten Noreng Forskningschef Cheflæge

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Januar 2011 Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Forskningsstrategi 2011-2015 Grafisk design: Grafik & TV, Koncern Kommunikation Foto: Phillip Drago Jørgensen for Region Hovedstadens Psykiatri

Læs mere

Forskningsprofil og strategi

Forskningsprofil og strategi Forskningsprofil og strategi For Hospitalsenhed Midt 01.09.12 Hospitalsenhed Midt Kvalitet & Forskning Forskning på Hospitalsenhed Midt I Hospitalsenhed Midt indgår Regionshospital Viborg, Regionshospital

Læs mere

Danmarks JordbrugsForskning. Rammeplan 2006-2009. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Danmarks JordbrugsForskning. Rammeplan 2006-2009. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning Rammeplan 2006-2009 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Forord... 3 Indledning... 5 DJF s mission, faglig profil, vision, værdier og strategier... 5 DJF s planlægnings-,

Læs mere

Visionen. bliver virkelig STRATEGI FOR SAMARBEJDE MELLEM ERHVERV OG FORSKNING

Visionen. bliver virkelig STRATEGI FOR SAMARBEJDE MELLEM ERHVERV OG FORSKNING Visionen bliver virkelig STRATEGI FOR SAMARBEJDE MELLEM ERHVERV OG FORSKNING FORORD Visionen bliver virkelig Københavns Amtsråd sætter med denne strategi et endnu skarpere fokus på samarbejde mellem amtet

Læs mere

På vej mod nyt OUH Konsolidering og udvikling

På vej mod nyt OUH Konsolidering og udvikling OUH - Udviklingsplan 2011-14 På vej mod nyt OUH Konsolidering og udvikling Odense, Svendborg, Ringe, Nyborg, Faaborg, Ærø Direktionen Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Rekruttering af vækstlag

Rekruttering af vækstlag Rekruttering af vækstlag Forskertalentudvikling ved HEALTH (HE), AU Indholdsfortegnelse: s.1 1. Det fælles udgangspunkt s. 2 2. Rekruttering og talentudvikling. Prægraduat niveau s. 3-5 2.1. Formaliseret

Læs mere

Sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde

Sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde Sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde Mere om de regionale strategier og indsatser findes på regionernes hjemmesider: Region Nordjylland hjemmesiden om Forskningens Hus er en samlet indgang til forskning,

Læs mere

Ramme- og aktivitetsplan 2004-2007

Ramme- og aktivitetsplan 2004-2007 Danmarks JordbrugsForskning Ramme- og aktivitetsplan 2004-2007 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Forord... 3 Indledning... 5 DJF s mission, vision og strategi... 5 DJF s planlægnings-, styrings-

Læs mere

Arbejdsmiljøinstituttets resultatkontrakt for 2001-2004. Forskning for forebyggelse og fremme af sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen

Arbejdsmiljøinstituttets resultatkontrakt for 2001-2004. Forskning for forebyggelse og fremme af sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen Arbejdsmiljøinstituttets resultatkontrakt for -2004 Forskning for forebyggelse og fremme af sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen 1. december 2000 Indholdsfortegnelse 1.Indledning 3 2. Mission, vision

Læs mere

AALBORG UNIVERSITETS SAMARBEJDE MED OMGIVELSERNE

AALBORG UNIVERSITETS SAMARBEJDE MED OMGIVELSERNE AALBORG UNIVERSITETS SAMARBEJDE MED OMGIVELSERNE 2015 Indholdsfortegnelse Aalborg Universitets samarbejde med erhvervslivet... 2 Fokuspunkter for den erhvervsrettede kultur på AAU... 2 AAU-værktøjer og

Læs mere

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -2 af 12 Indledning Mange borgere,

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om satsningen på ph.d.-uddannelse. Maj 2011

Beretning til Statsrevisorerne om satsningen på ph.d.-uddannelse. Maj 2011 Beretning til Statsrevisorerne om satsningen på ph.d.-uddannelse Maj 2011 BERETNING OM SATSNINGEN PÅ PH.D.- UDDANNELSE Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion... 1 II. Indledning... 7 A. Baggrund...

Læs mere

Vision, strategier og handleplaner for jordemoderfaglig forskning i Juliane Marie Centret

Vision, strategier og handleplaner for jordemoderfaglig forskning i Juliane Marie Centret Juliane Marie Centret Vision, strategier og handleplaner for jordemoderfaglig forskning i Juliane Marie Centret Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning på Rigshospitalet Region Hovedstadens

Læs mere

Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences

Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences School of Business and Social Sciences, Aarhus Universitet Retningslinier for ph.d.-uddannelsen (december 2012) [1] Forord Nedenstående retningslinjer

Læs mere

Videnudveksling med samfundet kort fortalt

Videnudveksling med samfundet kort fortalt Videnudveksling med samfundet kort fortalt 2 Videnudveksling med samfundet kort fortalt Denne publikation er udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat under Danske Universiteters udvalg for Innovation og Teknologioverførsel

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED. Sundhedskoordinationsudvalget 05-09-2014 09:00. Mødelokale på regionsgården. Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager

MØDETIDSPUNKT MØDESTED. Sundhedskoordinationsudvalget 05-09-2014 09:00. Mødelokale på regionsgården. Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager DAGSORDEN Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager Sundhedskoordinationsudvalget MØDETIDSPUNKT 05-09-2014 09:00 MØDESTED Mødelokale på regionsgården Side 1 af 10 INDHOLDSLISTE 1. Godkendelse af dagsordenen

Læs mere

Regionernes arbejde med sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde

Regionernes arbejde med sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde Regionernes arbejde med sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde Indledning Danmark har et stærkt grundlag for sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde. Vi har et højt sundhedsforskningsniveau og erhvervsmæssige

Læs mere

Dagsorden for Vækstforum Hovedstadens møde torsdag d. 1. december 2011

Dagsorden for Vækstforum Hovedstadens møde torsdag d. 1. december 2011 Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød T +45 4820 5000 F +45 4520 5661 E vaekstforum@regionh.dk W regionh.dk Dagsorden for Vækstforum Hovedstadens møde torsdag d. 1. december 2011 Dato:

Læs mere

Social Strategi Nødvendig viden målrettet indsats bedre liv til flere

Social Strategi Nødvendig viden målrettet indsats bedre liv til flere Social Strategi Nødvendig viden målrettet indsats bedre liv til flere Udvikling af det specialiserede socialområde i Region Midtjylland Region Midtjylland www.social.rm.dk Social Strategi November 2013

Læs mere

Administrationsgrundlag

Administrationsgrundlag Administrationsgrundlag Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond Sundhedsplanlægning Regionshuset Viborg Administrationsgrundlaget er godkendt af Ledelsesforum for Universitets- Regionssamarbejdet

Læs mere

FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M

FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M 2012-2015 Aarhus Universitetshospital, Risskov Indhold 2 Indledning 2 Vision 2 Målsætninger 3 Strategi 4 Retning og fokus 5 Organisering 5 Økonomi 6 Sammenfatning 7 Bilag

Læs mere

Det Strategiske Forskningsråd. Forskning der nytter

Det Strategiske Forskningsråd. Forskning der nytter Det Strategiske Forskningsråd Forskning der nytter September 2004 Forskning der nytter Det Strategiske Forskningsråd, september 2004 Udgiver: Forskningsstyrelsen Ministeriet for Videnskab, Teknologi og

Læs mere

Sclerose. foreningen HANDLINGSPLANER 2015

Sclerose. foreningen HANDLINGSPLANER 2015 Sclerose foreningen HANDLINGSPLANER 2015 Indholdsfortegnelse Forskningsudvalget side 3 Info- og PR-udvalget side 6 Netværksudvalget side 12 Social- og handicappolitisk Udvalg side 16 Sundhedspolitisk Udvalg

Læs mere

Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Klinisk Biokemi

Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Klinisk Biokemi Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Klinisk Biokemi Sundhedsstyrelsen Dansk Selskab for Klinisk Biokemi Januar 2004 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 1.1 Specialet Klinisk Biokemi...3 1.2 Beskrivelse

Læs mere

Region Hovedstaden. Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort

Region Hovedstaden. Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort Region Hovedstaden Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort 1 region hovedstadens innovationspolitik 2020 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Januar 2013 Oplag

Læs mere

Resultatkontrakt 2015

Resultatkontrakt 2015 Odense 11. december 2014 (1) Journalnr. 00.1 Resultatkontrakt 2015 1 Indledning Resultatkontrakten er en aftale mellem Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold og Center for Frivilligt

Læs mere

Danmark i arbejde Vækstplan for sundheds- og velfærdsløsninger

Danmark i arbejde Vækstplan for sundheds- og velfærdsløsninger Danmark i arbejde Vækstplan for sundheds- og velfærdsløsninger Juni 2013 Danmark i arbejde Vækstplan for sundheds- og velfærdsløsninger Juni 2013 Indhold Sammenfatning. 7 Potentialer og udfordringer

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 5 Organisation og personale...47 5.a. Organisation...47 5.b. Personale...48

Indholdsfortegnelse. 5 Organisation og personale...47 5.a. Organisation...47 5.b. Personale...48 Indholdsfortegnelse 1 Beretning...3 1.a. Virksomheden...3 1.b. Beretning for...5 1.c. Opfølgning på Resultatkontrakt 1998-2001...9 1.d. Forventninger til kommende år...12 2 Driftsregnskab...13 2.a. spraksis...13

Læs mere

DET BRUGERINDDRAGENDE HOSPITAL ET SAMARBEJDSPROJEKT MELLEM VIBIS, AARHUS UNIVERSITETSHOSPITAL OG AARHUS UNIVERSITET

DET BRUGERINDDRAGENDE HOSPITAL ET SAMARBEJDSPROJEKT MELLEM VIBIS, AARHUS UNIVERSITETSHOSPITAL OG AARHUS UNIVERSITET DET BRUGERINDDRAGENDE HOSPITAL ET SAMARBEJDSPROJEKT MELLEM VIBIS, AARHUS UNIVERSITETSHOSPITAL OG AARHUS UNIVERSITET 0 INDHOLD Projektbeskrivelse... 2 Projektets formål... 2 Baggrund... 2 Succeskriterier...

Læs mere