Forskningsstrategi for Aalborg Sygehus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forskningsstrategi for Aalborg Sygehus 2012-2017"

Transkript

1 Forskningsstrategi for Aalborg Sygehus Målsætning Som universitetshospital vil vi gennemføre forskning ved alle sygehusets afdelinger med henblik på at forbedre forebyggelse, undersøgelse, diagnosticering, behandling, pleje og rehabilitering af patienterne samt fastholde hospitalets position, som en central sundhedsvidenskabelig forskningsinstitution nationalt og internationalt: Inden for en række forskningsområder, hvor behov, kompetencer og økonomi gør det muligt, vil vi gennemføre banebrydende forskning for derved at blive en central aktør regionalt, nationalt og internationalt, inden for sundhedsvidenskab og sundhedsteknologi. Inden for enkelte, betydningsfulde højprofilforskningsområder, hvor betingelserne er særlig gunstige, vil vi udvikle Aalborg Sygehus til at være førende på internationalt plan. Forskningsprojekter, der har innovationspotentiale fremmes. Dels af hensyn til den kliniske nytteværdi. Dels af hensyn til mulighederne for indtjening til gavn for patientbehandling og yderligere forskning, samt mulige synergieffekter med Region Nordjyllands satsning - Eir (Empowering Industry and Research tidligere Health ScienceNTechnology Park) - herunder den Nordjyske industri. Vi vil identificere, udvikle og tiltrække forskningstalenter, herunder især akademisk personale, til gavn for forskningen og mulighederne for at etablere et forskningsmæssigt samarbejde med førende hospitaler, universiteter og sundhedsfaglige institutioner nationalt såvel som internationalt. Antallet af akademiske medarbejdere og indsatsen i forskeruddannelsen skal øges, og inden for alle kliniske specialer skal forskningen forankres ved en klinisk professor. Ligesom der er behov for et antal professorater til at styrke satsningsområder, og de særlige forskningsområder i krydsfeltet mellem den medicinske, farmakologiske og teknologiske udvikling. Der stiles derfor efter at øge antallet af professorater fra de nuværende 15 til 50 i perioden samt at øge antallet af postdoc-stillinger. Det øgede antal professorater og postdoc-stillinger gør det muligt at hæve antallet af ph.d.-studerende med henblik på at styrke forskningen, at forbedre ph.d.-vejledning og at fremme karrieremulighederne i forskningsmiljøet ved Aalborg Sygehus. Der stiles i perioden efter at øge antallet af årlige ph.d. - indskrivninger med 10% årligt samt at oprette et ikke ubetydeligt antal postdoc stillinger. Vi vil forbedre forskningsvilkårene gennem en målrettet forskningsledelse, etablering af et antal stærke, tværfaglige kliniske forskningscentre i samarbejde med universitetet samt konsolidering af de allerede eksisterende: Gennem professionel og administrativ støtte fra Forskningens Hus (fra fælles med Klinisk Institut, Aalborg Universitet) Gennem honorering af forskning samt gennem udnyttelse af afdelingernes potentiale i forskningsindsatsen. 1

2 Ved strategiperiodens afslutning forventes årligt udarbejdet ca. 25 ph.d.-afhandlinger og ca. 700 videnskabelige artikler i anerkendte medicinske tidsskrifter inden for relevante forskningsområder svarende til 5-8 artikler pr. professor/postdoc. Vi vil tilstræbe, at Aalborg Sygehus er repræsenteret i nationale og internationale sundhedsfaglige selskaber, samt at forskere fra Aalborg Sygehus indgår i videnskabelige tidsskrifters editorial boards. Adgang til viden gennem deltagelse i relevante kongresser, konferencer, kurser og møder samt oprettelse af internationale internetbaserede netværk forbedres. Ikke mindst netværkene sikrer, at forskningsmæssige og kliniske spørgsmål hurtigt kan forelægges et forum af eksperter, og at vore egne eksperter kan profilere Aalborg Sygehus med deres ekspertbidrag. Der gennemføres en aktiv pressepolitik med henblik på at delagtiggøre offentligheden i de forskningsmæssige resultater, der opnås. Forskningsprojekterne udpeges i overensstemmelse med de generelle målsætninger og i tæt samarbejde med afdelingerne, således at forskningen kan bidrage til at tiltrække og fastholde højtspecialiserede funktioner på Aalborg Sygehus. Gennem en aktiv forskningsledelse vil vi monitorere udviklingen med henblik på at kunne: Støtte Justere Standse Og/eller åbne nye forskningsprojekter, så forskningsressourcerne udnyttes bedst muligt. Valg af forskningsprojekter Udførelse Alle afdelinger ved Aalborg Sygehus deltager i identifikation af forskningsprojekter med det formål at fremme forskning inden for områder, der kan forbedre undersøgelse, diagnosticering, behandling og pleje af patienterne. Hertil kommer projekter udpeget af forskningschefen på grundlag af forskningsbehov identificeret ved forskningscentre, universiteter og samarbejdspartnere. Forskningsprojekterne udvælges under hensyntagen til: Det kliniske potentiale (forbedring af forebyggelse, undersøgelse, diagnosticering, behandling, pleje og rehabilitering), originalitet De forskningsmæssige muligheder (ekspertise og frigørelse af personelressourcer) Samt de økonomiske muligheder, herunder mulighederne for funding udefra Gennemførelse af forskningsprojekter Forskningsprojekter, der kan gennemføres inden for afdelingen og dennes midler, kan iværksættes af afdelingens forskningsansvarlige professor/overlæge. Forskningsprojekter, der gennemføres inden for et forskningscenter eller i en større ramme, og som kræver supplerende finansiering, skal godkendes af forskningschefen. 2

3 Forelæggelsen af projektet skal indeholde: Formål og plan Identifikation af partnere Behov for økonomisk bistand Behov for støtte fra Forskningens Hus Resultater af forskningen formidles gennem doktordisputatser, ph.d.-afhandlinger og artikler i anerkendte medicinske tidsskrifter samt øvrige medier. Ved strategiperiodens udgang forventes en årlig forskningsmæssig produktion på: ca. 25 ph.d. afhandlinger eller doktordisputaser ca. 700 artikler i medicinske tidsskrifter svarende til 5-8 artikler pr. professor/postdoc Forskningsindsatsen anspores gennem en incitamentsstruktur, der udarbejdes i strategiperioden. Den kan bl.a. omfatte øget adgang til forskningsfaciliteter og forbedrede karrieremuligheder. Rekruttering af forskere Aalborg Sygehus skal tilbyde attraktive forskningsmiljøer, der er integreret i afdelingernes funktion på lige fod med patientbehandlingen. Gennem hurtig og uformel adgang til vejledning og sparring udnyttes afdelingernes samlede ekspertise til gavn for forskningen, ligesom forskningen bidrager til afdelingernes kliniske udvikling. Det fremmer den gensidige respekt mellem forskning og behandling. Forskningen understøttes af forskningscentrene og Forskningens Hus, herunder med laboratorier, samt et velassorteret og velfungerende Medicinsk Bibliotek. Herved sikres mulighed for tværfagligt samarbejde, hurtig adgang til viden, rådighed over lokaler, laboratorier og avanceret udstyr. Endvidere tilstræbes etablering af et antal gæsteforskerboliger, samt tilvejebringelse af midler til gæsteforskerophold på internationale institutioner og hospitaler for forskere på Aalborg Sygehus. I samarbejde med afdelingen gennemføres karriereplanlægning for ph.d.-studerende og postdocs for at udnytte forskernes kapacitet bedst muligt, for at opnå optimal effekt af forskningen og for at sikre kvalificerede ansøgere til postdoc-stillinger og professorater ved Aalborg Sygehus. Afhængig af behov afholdes der et eller flere årlige ph.d.-kurser, som grundlag for at kunne opnå den nødvendige søgning af ph.d.-studerende. Støtte til forskningsaktivitet Forskningen ved Aalborg Sygehus integreres i den daglige drift. Udover midler til frikøb af ph.d. studerende og de faste udgifter til sygehusets professorer og postdocs, udgøres det økonomiske grundlag af forskningsmidler allokeret indenfor afdelingernes budgetter, samt af midler fra partnere og fonde. 3

4 Afdelingernes forskningsmidler skal sikre den basale forskning i form af frikøb, indkøb af apparatur mv. Midlerne allokeres, som en procentdel af sygehusets samlede budget, som udelukkende kan anvendes til forskningsformål. Det er målsætningen at øge procentsatsen til mindst 2,5 % i løbet af strategiperioden. Der tilstræbes at etableres en forskningsfond ved Aalborg Sygehus. Fonden skal indeholde midler til støtte af specifikke forskningsprojekter på Aalborg Sygehus. Mulighederne for at tilvejebringe forskningsmidler fra partnere og fonde etc. udnyttes i størst mulig udstrækning. Der gennemføres inden for strategiens første år en ajourføring af vejledningerne i udformning af ansøgninger og partnerkontrakter. Der udarbejdes desuden et katalog over forskningschefens muligheder for at støtte afdelingers forskning med såvel kliniske som administrative supportfunktioner, herunder: Økonomistyring Fundraising Jura/kontraktanliggender Samt strategisk og informationsmæssig rådgivning Forskningens Hus understøtter forskningen med laboratorier og avanceret udstyr, herunder videokonferenceudstyr, moderne IT og telemedicinske løsninger. Forskningens Hus virker desuden som tværfagligt samlingspunkt for forskere og studerende ved Aalborg Sygehus. Forskningscentrene understøtter forskningen gennem synergi ved tværfaglighed, mulighed for gensidig sparring og udvikling samt ved at kunne tilbyde tilknyttede forskere et relevant set-up med assistance i form af f.eks. bemandede laboratorier og statistikere. Forskningscentrene giver de deltagende afdelinger og forskere adgang til et markant større netværk end de, som enkeltpersoner ville have adgang til. Forskningscentrene vil derudover i et vist omfang kunne inkludere afdelinger og specialer med et uforløst forskningspotentiale og derved understøtte forskningen hos disse. Forskningsmæssigt samarbejde Forskningsmæssigt samarbejde bidrager til vidensdeling og profilering. Det er derfor et betydningsfuldt element i udviklingen af afdelingernes ekspertise og i adgangen til eksterne forskningsmidler. Det interne samarbejde og samarbejdet med universitet sker, som en integreret del af afdelingernes og centrenes virksomhed. Det eksterne samarbejde, nationalt såvel som internationalt, gennemføres gennem kongresser, konferencer, møder og kurser samt i stigende omfang gennem internationale netværk. Omkostningerne udredes som hovedregel af afdelingernes forskningsbudget. Omfanget af værtskab for kongresser, konferencer, kurser og møder afhænger af afdelingernes muligheder og behov. Som minimum afholdes, der årligt mindst én større international kongres eller konference i Aalborg. Afdelingerne indstiller ønsker om afholdelse af internationale konference til forskningschefen, der 4

5 koordinerer den tidsmæssige placering. Afdelingen for Universitetshospitalsanliggender kan desuden yde administrativ støtte til arrangementernes tilrettelæggelse. Betydningen af internationale forskernetværk er stigende i takt med udviklingen af internettet og andre sociale medier. Internationale forskernetværk giver hurtig adgang til viden og sparring til gavn både for den kliniske og forskningsmæssige virksomhed. Det forventes, at der inden strategiperiodens udløb er oprettet internationale forskningsnetværk inden for alle igangværende forskningsspecialer. Processen understøttes af biblioteket, der pålægges udarbejdelse af en digital oversigt over de forskningsnetværk, der allerede findes i kraft af samarbejde om udarbejdelse af publikationer til medicinske tidsskrifter. Innovation Innovationspotentialet skal indgå i vurdering af ethvert forskningsprojekt med henblik på, at Identificere muligheder for kommerciel udnyttelse af forskningsresultater i forhold til patienter (pårørende), personale, økonomi, partnere og organisation Afdække hvilke processer og resultater i selve projektforløbet, der kan nyttiggøres sideløbende såvel internt i afdelingen som i andre afdelingers projekter Den systematiske tilgang til innovation i krydsfeltet mellem klinisk forskning og den teknologiske udvikling åbner muligheder både for behandlingsmæssige forbedringer og for ekstern funding. På sigt vil det føre til øgede muligheder for selvfinansiering gennem kommercialisering af forskningsresultater samt salg af serviceydelser via trial units/test centres i ramme af Forskningens Hus (f.eks. tests og registerforskning mv.). Forskningen Hus (innovationschefen) bistår afdelingerne med vurdering af projekternes innovationspotentiale. Information og pressevirksomhed Forskningen på Aalborg Sygehus skal profileres både i faglige og almene medier. I alle forskningsprojekter indlægges informationsmæssige knudepunkter, der identificerer hvornår i processen, det kan være relevant at informere offentligheden. Det vil oftest ske, som opfølgning på udgivelse af afhandlinger eller ved offentliggørelse af tidsskriftartikler. Ud over redaktion af nyhedsportalen på Forskningens Hus hjemmeside bistår forskningschefens informationsmedarbejdere afdelingerne med pressekontakt, herunder udarbejdelse af pressemeddelelser, indkaldelse til pressemøder og tilrettelæggelse af interviews. Som udgangspunkt stiles efter, at forskningen ved Aalborg Sygehus profileres ugentligt i regionale og nationale medier samt flere gange årligt i internationale medier. Der gives prioritet til de elektroniske medier. I strategiperioden overvejes, om der kan udspares ressourcer til åbning af sociale medier, der kan bidrage til direkte interaktion med offentligheden. 5

6 Opgaver Afdelingernes opgaver Afdelingsledelserne bidrager til forskningen ved at identificere forskningsemner, der kan forbedre forebyggelse, undersøgelse, diagnosticering, behandling og pleje af patienterne, og ved at stille afdelingernes samlede ekspertise til rådighed for forskningen. Den forskningsansvarlige professor/overlæge/forskningsleder og afdelingens forskere gennemfører forskningen i overensstemmelse med de aftalte forskningsopgaver (jf. afdelingens forskningsstrategi) og under udnyttelse af afdelingernes erfaring, ekspertise og de midler, der er stillet til rådighed for afdelingens forskning. Afdelingens forskere udnytter de støttemuligheder, der findes i centrene og ved Forskningens Hus bl.a. i form af: Vejledning Lokaler Medicinsk Bibliotek IT-støtte Udfærdigelse af ansøgninger om eksterne økonomiske midler Samt anvendelse af forskningsresultater og delresultater i innovationsøjemed Den forskningsansvarlige professor/overlæge/forskningsleder identificerer og ansporer egnet personale til at påtage sig forskningsopgaver, og udarbejder i samarbejde med afdelingsledelsen karriereplaner for afdelingens ph.d.-studerende og postdocs. Den forskningsansvarlige professor/overlæge/forskningsleder udfører: Klinisk forskning Vejledning af ph.d.-studerende Tilsyn med, at afdelingens forskere leverer de forventede resultater i form af ph.d.-afhandlinger og artikler i overensstemmelse med normen for Aalborg Sygehus, dvs. en årlig produktion af artikler til anerkendte medicinske tidsskrifter på ca. 5-8 pr. professor og postdoc. Den forskningsansvarlige professor/overlæge/forskningsleder er ansvarlig for tilrettelæggelse og gennemførelse af det eksterne forskningssamarbejde. Samarbejdet sker gennem deltagelse i kongresser, konferencer, kurser og møder samt ved opbygning af internationale forskernetværk baseret på internettet og andre sociale medier. Den forskningsansvarlige professor/overlæge/forskningsleder fører tilsyn med, at forskningsresultater udnyttes i den interne og eksterne informations- og pressevirksomhed, og stiller sig til rådighed for interviews og pressemøder, når informationsmæssige knudepunkter nås i afdelingens forskning. 6

7 Forskningscentrenes opgaver I tilslutning til ovennævnte opgaver for afdelingerne styrker og promoverer afdelingerne og forskningscentrene forskningen inden for de områder, hvor de skal være spydspidser for Aalborg Sygehus. Deltagende afdelinger og forskere i et forskningscenter er på et formaliseret grundlag forpligtiget til at tilbyde hinanden engageret tværfaglig sparring, rådgivning og adgang til forskningsnetværk samt hvor relevant at indgå i fælles forskning. Forskningscentrene udnytter deres tværfaglighed og stærke forskningskapacitet til aktivt at hjemsøge eksterne bevillinger til igangsætning af større forskningsprojekter, som forskerne hver for sig ikke kunne have gennemført. Herved forbedres også mulighederne for opbygning og finansiering af relevante core facilities i form af: Statistikere Ph.d.- forløb Postdocs Laboratorier til gavn for den videre forskning Forskningscentrene afsøger i samarbejde med forskningschefen muligheder for at inkludere afdelinger og specialer med uforløste forskningspotentialer. Der etableres nye forskningscentre, hvor det synes relevant i forhold til at opfylde forskningsstrategien, og hvor det vil styrke Aalborg Sygehus, som højt specialiseret universitetshospital. Initiativ til åbning af nye forskningscentre kan komme både fra afdelingerne og forskningschefen. Oprettelse sker i samarbejde med og efter godkendelse af forskningschefen. Forskningens Hus opgaver Forskningens Hus skal fortsat være et tværfagligt samlingspunkt for forskere og studerende ved Aalborg Sygehus. Forskningens Hus (FH) udbygger i snæver koordination med forskningscentrene i strategiperioden tilbuddene og støtten til forskningen på Aalborg Sygehus i form af core facilities, herunder administrativ bistand, laboratorier, avanceret udstyr og medicinsk bibliotek. FH understøtter desuden målsætningen om internationaliseringen af forskningen ved at tilbyde faciliteter som videokonferenceudstyr, moderne IT og telemedicinske løsninger til anvendelse i forskningen. På følgende specifikke områder tilbyder FH støtte til forskningsaktiviteter på tværs af centre og afdelinger: Funding: Pro-aktiv hjælp til ansøgninger til private og offentlige fonde samt andre støttemuligheder, herunder screening af støttemuligheder i relation til implementering af Forskningsstrategien Good Clinical Practice (GCP): Rådgivning i henhold til gældende regler på området 7

8 Juridisk: Rådgivning og assistance vedrørende kvalitetssikring i henhold til gældende protokoller og Den videnskabsetiske Komité mv. (Idéklinikken) Kommercialisering: o Rådgivning og assistance i forhold til beskyttelse (patentering) o Idéudvikling og indgåelse af kommercielle aftaler o Vurdering af kommercielle aspekter og værdi i forhold til patienter, pårørende, personale og partnere (Idéklinikken) Projektledelse: Efter aftale og behov stilles projektledelseskapacitet til rådighed ved for tværgående projekter med kommercielt indhold. (Idéklinikken) Kommunikation og Informationsvirksomhed: Rådgivning og assistance Administration: Assistance og rådgivning i forhold til eksterne lejeaftaler, økonomi og dokumentation mv. Biblioteksservice: Medicinsk Bibliotek yder service på universitetsniveau til kliniske forskningsaktiviteter og informationsindhentning i det hele taget Forskningsberetning: FH udarbejder en årlig beretning om forskningen ved Aalborg Sygehus. Venlig hilsen Lars Hvilsted Rasmussen Morten Noreng Forskningschef Cheflæge

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

Strategi for forskning i Hjerte-lungekirurgisk afdeling for perioden

Strategi for forskning i Hjerte-lungekirurgisk afdeling for perioden Strategi for forskning i Hjerte-lungekirurgisk afdeling for perioden 2012-2017. Baggrund. Aalborg sygehus opnåede i år 2003 status som universitetssygehus, og Aalborg Sygehus har siden været en del af

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

En forsknings og businesspark inden for sundhedsteknologi og videnskab i Nord Danmark

En forsknings og businesspark inden for sundhedsteknologi og videnskab i Nord Danmark Introduktion til Eir En forsknings og businesspark inden for sundhedsteknologi og videnskab i Nord Danmark Eir samler og udnytter synergierne mellem den basale og anvendelsesorienterede sundhedsteknologiske

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Forskningsstrategi OUH Svendborg Sygehus

Forskningsstrategi OUH Svendborg Sygehus Forskningsstrategi 2012-2015 OUH Svendborg Sygehus Forord OUH Svendborg Sygehus ønsker at styrke sundhedsforskningen til gavn for patienter, personale og samfundet som helhed. Lokalt forankret klinisk

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER September 2013 Center for Kliniske Retningslinjer - Clearinghouse Efter en konsensuskonference om sygeplejefaglige kliniske retningslinjer, som Dokumentationsrådet under Dansk Sygeplejeselskab (DASYS)

Læs mere

FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M

FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M 2012-2015 Aarhus Universitetshospital, Risskov Opdateret maj 2013 1 Indledning Forskning er en af grundforudsætningerne for vedvarende at kunne kvalificere og udvikle patientbehandlingen.

Læs mere

Strategi for den psykiatriske forskning i Psykiatrien i Region Nordjylland

Strategi for den psykiatriske forskning i Psykiatrien i Region Nordjylland Strategi for den psykiatriske forskning i Psykiatrien i Region Nordjylland Forskningsstrategi 2010-2015 Forskningsstrategi 2010-2015 Psykiatrien i Region Nordjylland Mølleparkvej 10 9000 Aalborg www.psykiatri.rn.dk

Læs mere

Forskningsstrategi for klinisk sygepleje Patienten i front Forskning i centrum

Forskningsstrategi for klinisk sygepleje Patienten i front Forskning i centrum Forskningsstrategi for klinisk sygepleje 2013-2018 Patienten i front Forskning i centrum 2 FORSKNINGSSTRATEGI FOR KLINISK SYGEPLEJE 2013-2018 FORORD Forskningsstrategi for Klinisk Sygepleje 2013-2018 er

Læs mere

Center for Maritim Sundhed og Samfund Strategiplan 2015-2019

Center for Maritim Sundhed og Samfund Strategiplan 2015-2019 Center for Maritim Sundhed og Samfund Strategiplan 2015-2019 Indhold Center for Maritim Sundhed og Samfund, CMSS... 2 1 Mission og vision... 2 1.1 Mission... 2 1.2 Vision... 2 1.3 Mål 2015-2019... 3 2

Læs mere

Copenhagen Health Science Partners: Etablering af Clinical Academic Groups (CAG) Ansøgningsfrist den 1. marts 2017 kl

Copenhagen Health Science Partners: Etablering af Clinical Academic Groups (CAG) Ansøgningsfrist den 1. marts 2017 kl Copenhagen Health Science Partners: Etablering af Clinical Academic Groups (CAG) Ansøgningsfrist den 1. marts 2017 kl. 12.00. Copenhagen Health Science Partners (CHSP) er etableret som en ny fælles organisation

Læs mere

Model for postdoc ansættelser i Psykiatrien i Region Syddanmark

Model for postdoc ansættelser i Psykiatrien i Region Syddanmark Område: Administrationen Afdeling: Planlægning Journal nr.: Dato: 20.februar 2015 Udarbejdet af: Anja Reilev/ Claus Færch E-mail: Anja.Reilev@rsyd.dk/ Claus.Faerch@rsyd.dk Model for postdoc ansættelser

Læs mere

Sygehus Lillebælts forskningsstrategi Forskning for og med patienterne

Sygehus Lillebælts forskningsstrategi Forskning for og med patienterne Sygehus Lillebælts forskningsstrategi 2014-2018 Forskning for og med patienterne Indholdsfortegnelse Forord... 3 Vision... 4 Sygehus Lillebælt - en rejse værd... 4 Fem klare mål på fem år!... 5 1. Patienter

Læs mere

Figur 1: Organisering af forskning, dokumentation og evidensbasering og monitorering af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi på Århus Sygehus

Figur 1: Organisering af forskning, dokumentation og evidensbasering og monitorering af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi på Århus Sygehus Indledning Etablering af en organisationsmodel for forskning, kvalitetsudvikling, kvalitetssikring, monitorering og dokumentation af ergoterapi, fysioterapi og sygepleje på Århus Sygehus har skabt rammerne

Læs mere

I centret indgår 3 eller flere professorer/kliniske professorer, et antal lektorer med forskningsopgaver, postdocs og ph.d.-studerende.

I centret indgår 3 eller flere professorer/kliniske professorer, et antal lektorer med forskningsopgaver, postdocs og ph.d.-studerende. 25-03-2014 Indkaldelse af interessetilkendegivelser. Pulje til støtte af centre for klinisk excellence i Region Syddanmark 2014. Ansøgningsfrist 3. juni. 2014 kl. 8.00. Ansøgningsskema findes på : http://www.regionsyddanmark.dk/

Læs mere

Forskningsstrategi

Forskningsstrategi Forskningsstrategi 2001-2005 Strategiplan for udvikling af forskningen ved Aalborg Sygehus Aalborg Sygehus er et af landets største sygehuse. Sygehusets primære opgave er at sikre behandling og pleje af

Læs mere

Forskning i Region Sjælland. Hvad er vor vision og hvad tilbyder vi

Forskning i Region Sjælland. Hvad er vor vision og hvad tilbyder vi Forskning i Region Sjælland Hvad er vor vision og hvad tilbyder vi Knud Rasmussen Regional Forskningschef, dr. med. Speciallæge i Intern Medicin og Nefrologi Knud Rasmussen Speciallæge i Intern Medicin

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Aftalegrundlaget er dynamisk og et udtryk for det aktuelle samarbejde og skal som sådan løbende ajourføres.

AARHUS UNIVERSITET. Aftalegrundlaget er dynamisk og et udtryk for det aktuelle samarbejde og skal som sådan løbende ajourføres. Aftale vedrørende samarbejde om forskning og undervisning mellem Health, Aarhus Universitet og regionshospitalerne, inkl. regionspsykiatrien og Præhospitalet i Region Midtjylland 1. Indledning Blandt andet

Læs mere

Bilag 1: Stillings- og funktionsbeskrivelser for professorer og akademiske koordinatorer på sundhedsområdet i Region Midtjylland

Bilag 1: Stillings- og funktionsbeskrivelser for professorer og akademiske koordinatorer på sundhedsområdet i Region Midtjylland 22. maj 2015 Bilag 1: Stillings- og funktionsbeskrivelser for professorer og akademiske koordinatorer på sundhedsområdet i Region Midtjylland Bilag til aftalen: Aftale om professorer og akademiske koordinatorer

Læs mere

Vi hjælper din forskning og innovation på vej

Vi hjælper din forskning og innovation på vej AFDELINGEN FOR UNIVERSITETSHOSPITALSANLIGGENDER Vi hjælper din forskning og innovation på vej ÅRHUS UNIVERSITETSHOSPITAL AFDELINGEN FOR UNIVERSITETSHOSPITALS- ANLIGGENDER Afdelingen for Universitetshospitalsanliggender

Læs mere

Regionshospitalet Randers

Regionshospitalet Randers Forskningsstrategi Regionshospitalet Randers 2012-2014 Regionshospitalet Randers Indledning Forskningsstrategien skal medvirke til at udnytte hospitalets geografiske placering som en unik og positiv særstilling

Læs mere

2. Formål 3. Ansvarsfordeling 4. Parter 5. Ledelsesstruktur

2. Formål 3. Ansvarsfordeling 4. Parter 5. Ledelsesstruktur Hovedaftale vedrørende samarbejde om forskning, talentudvikling, uddannelse og videnudveksling på sundhedsområdet mellem Faculty of Health Sciences (Health), Aarhus Universitet og Region Midtjylland 1.

Læs mere

Model for postdoc ansættelser i Psykiatrien i Region Syddanmark

Model for postdoc ansættelser i Psykiatrien i Region Syddanmark Område: Administrationen Afdeling: Planlægning Journal nr.: Dato: 5. august 2014 Udarbejdet af: Anja Reilev/ Claus Færch E-mail: Anja.Reilev@rsyd.dk/ Claus.Faerch@rsyd.dk Model for postdoc ansættelser

Læs mere

KASK Innovation. Et grænseoverskridende innovationssamarbejde

KASK Innovation. Et grænseoverskridende innovationssamarbejde Idéklinikken. Alternativ behandling af gode ideer KASK Innovation. Et grænseoverskridende innovationssamarbejde Hans Gregersen Forsknings- og Innovationschef Kick-off konference 18 august 2009 Hvor kom

Læs mere

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Det Regionale Råd! 4. oktober 2007 Dorte Qvesel Dorte.Qvesel@stab.rm.dk 1-01-72-10-07 Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Baggrund Baggrunden for

Læs mere

Forskningsmiljøer på regionshospitaler, hvad skal der til?

Forskningsmiljøer på regionshospitaler, hvad skal der til? Forskningsmiljøer på regionshospitaler, hvad skal der til? Kirsten Ohm Kyvik, Institutleder, professor, læge, ph.d., MPM Institut for Regional Sundhedsforskning, Syddansk Universitet OUH, Odense Universitetshospital,

Læs mere

Forskningssamarbejde SDU og Region Syddanmark Forskning overalt i sundhedsvæsenet skal vi have det?

Forskningssamarbejde SDU og Region Syddanmark Forskning overalt i sundhedsvæsenet skal vi have det? Forskningssamarbejde SDU og Region Syddanmark Forskning overalt i sundhedsvæsenet skal vi have det? Kirsten Ohm Kyvik, læge, ph.d., MPM Institutleder, professor Institut for Regional Sundhedsforskning

Læs mere

Forskningsstrategi for sygepleje i Juliane Marie Centret

Forskningsstrategi for sygepleje i Juliane Marie Centret Den 28. august 2013 Forskningsstrategi for sygepleje i Juliane Marie Centret Forskning i klinisk sygepleje vil i de kommende år være koncentreret om visioner og strategier indenfor områderne: Klinisk forskning

Læs mere

Klinisk Kræftforskningscenter

Klinisk Kræftforskningscenter Klinisk Kræftforskningscenter STRATEGI ORGANISATION LEDELSE 2013-2015 Klinisk Kræftforskningscenter Aalborg Universitetshospital Forskningens Hus Sdr. Skovvej 15 9000 Aalborg www.kkfc.rn.dk / www.kkfc.aalborguh.dk

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

Forskningsstrategi. Den ortopædkirurgiske forskningsenhed Ortopædkirurgisk afdeling O, OUH Klinisk Institut, SDU

Forskningsstrategi. Den ortopædkirurgiske forskningsenhed Ortopædkirurgisk afdeling O, OUH Klinisk Institut, SDU Forskningsstrategi - Den Ortopædkirurgiske Forskningsenhed, OUH - Klinisk Institut, SDU - udviklingsversion: 30. dec. 2011 Side 1 af 7 Forskningsstrategi Den ortopædkirurgiske forskningsenhed Ortopædkirurgisk

Læs mere

Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning

Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning - Det kræver faglig ledelse Oplæg ved Helen Bernt Andersen Sygeplejedirektør Rigshospitalet Fra projekt til program 27. November 2012 Rigshospitalet

Læs mere

20. december Side 1

20. december Side 1 20. december 2016 Hovedaftale vedrørende samarbejde om forskning, udvikling og uddannelse på sundhedsområdet mellem Region Midtjylland, VIA University College, VIA Sundhed og Aarhus Universitet, Health

Læs mere

Forskningsstrategi Afdeling O

Forskningsstrategi Afdeling O Forskningsstrategi Afdeling O 2012-2017 Indledning Der stilles fra alle sider krav om, at sundhedsvæsenets ydelser skal være forskningsbaserede, og afdeling O har, i kraft af at være en del af et universitetshospital,

Læs mere

Psykiatrisk Forskning med patienten først STRATEGI FOR PSYKIATRISK FORSKNING

Psykiatrisk Forskning med patienten først STRATEGI FOR PSYKIATRISK FORSKNING Psykiatrisk Forskning med patienten først STRATEGI FOR PSYKIATRISK FORSKNING 2017 2020 Indledning, vision og indsatsområder FORSKNING er en vigtig opgave for Psykiatrien i Region Syddanmark. Forskning

Læs mere

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS)

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Herlev Hospital Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Strategi og udviklingsplan 2009-2012 Mission Vision DIMS er en højt specialiseret forsknings-, udviklings- og uddannelsesenhed vedrørende

Læs mere

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi 10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi Kliniske retningslinjer Danske Fysioterapeuter anbefaler, at fysioterapeuten anvender kliniske retningslinjer i alle behandlingsforløb. Behandlingsplan

Læs mere

BILAG TIL AFTALE MELLEM AARHUS UNIVERSITET OG REGI- ONSHOSPITALERNE I REGION MIDTJYLLAND

BILAG TIL AFTALE MELLEM AARHUS UNIVERSITET OG REGI- ONSHOSPITALERNE I REGION MIDTJYLLAND BILAG TIL AFTALE MELLEM AARHUS UNIVERSITET OG REGI- ONSHOSPITALERNE I REGION MIDTJYLLAND Aftale om tilknytningsformer Regionshospitalerne, regionspsykiatrien og Præhospitalet i Region Midtjylland er med

Læs mere

Beskrivelse af DTU s stillings- og karrierestruktur for VIP

Beskrivelse af DTU s stillings- og karrierestruktur for VIP Beskrivelse af DTU s stillings- og karrierestruktur for VIP Personalestyrelsens stillingsstruktur og stillingsstruktur - DTU Diplom giver en udførlig beskrivelse af de enkelte stillinger, inklusive stillingsindhold

Læs mere

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer Hillerød Hospital Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer 2010-2012 Fysioterapeuter Ergoterapeuter Sygeplejersker Bioanalytikere Jordemødre Radiografer Kliniske diætister

Læs mere

Professorer ved Aarhus-hospitalerne i Aarhus Universitetshospital (AUH, Aarhus): Ansættelsesforhold, ansvar og opgaver

Professorer ved Aarhus-hospitalerne i Aarhus Universitetshospital (AUH, Aarhus): Ansættelsesforhold, ansvar og opgaver Bilag til aftalen: Professorer ved Aarhus-hospitalerne i Aarhus Universitetshospital (AUH, Aarhus): Ansættelsesforhold, ansvar og opgaver Indhold Side Funktionsbeskrivelse for koordinerende klinisk lærestolsprofessor

Læs mere

Ortopædkirurgisk Forskningsenhed Strategi 2012-2017

Ortopædkirurgisk Forskningsenhed Strategi 2012-2017 Ortopædkirurgisk Forskningsenhed Strategi 2012-2017 1. Introduktion Det er målet at iværksætte forskningsprojekter som er hypotesegenererende, har klinisk nytte til gavn for både patienterne og samarbejdspartnere

Læs mere

Har i forsknings ideen?

Har i forsknings ideen? Det strategiske forskningsråd Har i forsknings ideen? Det Strategiske Forskningsråd investerer over 1 milliard kr. i forskning i 2010 Bioressourcer, fødevarer og andre biologiske produkter EU netværksmidler

Læs mere

Beskrivelse af Clinical Academical Groups (CAG s) i Region H og KU samarbejdet

Beskrivelse af Clinical Academical Groups (CAG s) i Region H og KU samarbejdet Beskrivelse af Clinical Academical Groups (CAG s) i Region H og KU samarbejdet Indledning (generelt om KU-Region H et styrket samarbejde) Københavns Universitet og Region Hovedstaden har siden medio 2015

Læs mere

Sygeplejesymposium på OUH 2013.

Sygeplejesymposium på OUH 2013. Sygeplejesymposium på OUH 2013. Syddansk forskningscenter for klinisk sygepleje I samspil med OUH! Ved Direktør Judith Mølgaard Baggrund for SFKS Fremtidens sygepleje bør bygge på evidens produceret af

Læs mere

Eir Empowering Industry and Research nyhedsbrev

Eir Empowering Industry and Research nyhedsbrev DECEMBER 2015 Eir Empowering Industry and Research nyhedsbrev Kære læser Velkommen til december-udgaven af Eirs nyhedsbrev 2015. Vi vil gerne benytte lejligheden til at takke alle samarbejdspartnere for

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

Ansøgningsfristen til uddeling er den 1. september Der er 3,5 mio. kr. i puljen i 2017.

Ansøgningsfristen til uddeling er den 1. september Der er 3,5 mio. kr. i puljen i 2017. Opslag og vejledning Region Sjællands og Region Syddanmarks forskningspulje til støtte af fælles tværgående forskningsprojekter og forskerstillinger, der omhandler forskning vedr. de specialiserede funktioner.

Læs mere

Afrapportering vedr. forskning og uddannelse

Afrapportering vedr. forskning og uddannelse Region Nordjylland Projektafdelingen Nyt Universitetssygehus Aalborg Den 17. marts 2011 Afrapportering vedr. forskning og uddannelse 1.0 Indledning Baggrund og formål Med afsæt i det afholdte seminar den

Læs mere

Forskningsstøtte i sundhedsforskningen

Forskningsstøtte i sundhedsforskningen Seniorkonsulent, ph.d. Maj-Britt Juhl Poulsen Danske Regioner Forskningsstøtte i sundhedsforskningen Status og anbefalinger Maj 2013 Sundhedsforskningen er det største forskningsområde i Danmark Mia DKK

Læs mere

Center for Interventionsforskning. Formål og vision

Center for Interventionsforskning. Formål og vision Center for Interventionsforskning Formål og vision 2015-2020 Centrets formål Det er centrets formål at skabe et forskningsbaseret grundlag for sundhedsfremme og forebyggelse på lokalt såvel som nationalt

Læs mere

DeIC strategi 2014-2018

DeIC strategi 2014-2018 DeIC strategi 2014-2018 DeIC Danish e-infrastructure Cooperation blev etableret i 2012 med henblik på at sikre den bedst mulige nationale ressourceudnyttelse på e-infrastrukturområdet. DeICs mandat er

Læs mere

Job- og personprofil for Institutleder ved Institut for Matematiske Fag

Job- og personprofil for Institutleder ved Institut for Matematiske Fag Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet Job- og personprofil for Institutleder ved Institut for Matematiske Fag Baggrund Institut for Matematiske Fag (MATH), et af Københavns Universitets

Læs mere

Principnotat om universitetsklinikker

Principnotat om universitetsklinikker Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Principnotat om universitetsklinikker Med indgåelsen af et nyt aftalekompleks

Læs mere

Clinical. Clinical Research Centre. CRCHomepage. RC esearch entre. v/ Linda Andresen og Ove Andersen

Clinical. Clinical Research Centre. CRCHomepage. RC esearch entre. v/ Linda Andresen og Ove Andersen Clinical Research Centre CRCHomepage From bench to bedside and back Biomarkers in Cancer-Virology and Inflammation Clinical RC esearch entre v/ Linda Andresen og Ove Andersen Baggrund Forskningschef for

Læs mere

Hjerteforeningens nye bevillingsstruktur

Hjerteforeningens nye bevillingsstruktur 1 Hjerteforeningens nye bevillingsstruktur Soetkin Versteyhe, Forskningskonsulent https://hjerteforeningen.dk/forskning/soeg-stoette-til/ https://www.boernehjertefonden.dk/sygdomsinformation/forskning/ansogning-om-forskningsstotte

Læs mere

Kodeks for god forskningsledelse

Kodeks for god forskningsledelse Syddansk Universitet - University of Southern Denmark Kodeks for god forskningsledelse Udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af: Professor Anne-Marie Mai, Institut for Litteratur, Kultur og Medier Professor

Læs mere

Vedtægter. for forskerskolen. Danish Cardiovascular Research Academy. (DaCRA) ved. Københavns Universitet. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Vedtægter. for forskerskolen. Danish Cardiovascular Research Academy. (DaCRA) ved. Københavns Universitet. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Vedtægter for forskerskolen Danish Cardiovascular Research Academy (DaCRA) ved Københavns Universitet Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Med deltagelse af De Sundhedsvidenskabelige Fakulteter ved Aarhus

Læs mere

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005 Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Formål, opgaver, mission og værdier... 2 3. Vision... 3 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder...

Læs mere

Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions-

Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions- Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions- og udviklingsbasering samt forskningssamarbejde Dokumentdato: Dokumentansvarlig: bbc Godkendt af UCN s direktion den 27. oktober 2008 Senest revideret:

Læs mere

Visioner og mål 2020 Rigshospitalets fremtid. Region Hovedstaden. Visioner og mål 2020 Rigshospitalet Danmarks internationale hospital

Visioner og mål 2020 Rigshospitalets fremtid. Region Hovedstaden. Visioner og mål 2020 Rigshospitalet Danmarks internationale hospital Rigshospitalets fremtid Region Hovedstaden Rigshospitalet Danmarks internationale hospital 2 2010 Rigshospitalets fremtid 3 Rigshospitalet Danmarks internationale hospital 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Læs mere

EN SUNDHEDSFORSK- NINGSSTRATEGI SOM UDGANGSPUNKT FOR BEDRE SUNDHED OG BEDRE VELFÆRD

EN SUNDHEDSFORSK- NINGSSTRATEGI SOM UDGANGSPUNKT FOR BEDRE SUNDHED OG BEDRE VELFÆRD EN SUNDHEDSFORSK- NINGSSTRATEGI SOM UDGANGSPUNKT FOR BEDRE SUNDHED OG BEDRE VELFÆRD Et oplæg til Sundhedsforskningsstrategi 2014 2018 Region Nordjylland Version d. 28.11.2013 Jr.nr. 2011-120772 INDHOLD

Læs mere

FORSKNINGSSTRATEGI FOR NATIONALMUSEET (Vedtaget af direktionen i februar 2007)

FORSKNINGSSTRATEGI FOR NATIONALMUSEET (Vedtaget af direktionen i februar 2007) NATIONALMUSEET FORSKNINGSSTRATEGI FOR NATIONALMUSEET (Vedtaget af direktionen i februar 2007) Indledning Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum og en sektorforskningsinstitution (ABM-institution)

Læs mere

Forskning. For innovation og iværksætteri

Forskning. For innovation og iværksætteri Forskning For innovation og iværksætteri Viden er det fremmeste grundlag for civilisation, kultur, samfund og erhvervsliv. Grundlæggende, langsigtede vidensopbygning kræver en fri, uafhængig og kritisk

Læs mere

Generelle vilkår for forskningsbevilling fra Hørslev-Fonden

Generelle vilkår for forskningsbevilling fra Hørslev-Fonden Generelle vilkår for forskningsbevilling fra Hørslev-Fonden Disse generelle vilkår for forskningsbevilling (herefter "generelle bevillingsvilkår") er gældende for Hørslev-Fondens tildeling af bevillinger

Læs mere

Udfordringer og muligheder for at styrke forskningen i kvalitet og patientsikkerhed

Udfordringer og muligheder for at styrke forskningen i kvalitet og patientsikkerhed Udfordringer og muligheder for at styrke forskningen i kvalitet og patientsikkerhed Anne Hjøllund Christiansen, cand.scient.san.publ. rojektleder i ORA Disposition ortlægning af forsknings- og udviklingsmiljøer

Læs mere

Politik for sundhedsforskning i Region Sjælland 2015-2018

Politik for sundhedsforskning i Region Sjælland 2015-2018 Politik for sundhedsforskning i Region Sjælland 2015-2018 Forskning i en bedre behandling og pleje Sundhedsydelser undergår i disse år en betydelig udvikling. Det hænger sammen med ændringer i befolkningens

Læs mere

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed.

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. Punkt 16. Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. 2013-47476. Forvaltningerne indstiller, at Udvalget for Sundhed og Bæredygtig Udvikling og Ældre- og Handicapudvalget godkender fordeling af rammen for

Læs mere

Kommissorium for GCP-enheden ved Odense Universitetshospital

Kommissorium for GCP-enheden ved Odense Universitetshospital Kommissorium for GCP-enheden ved Odense Universitetshospital Godkendt den 4. december 2009 af Styregruppen for Forskningsinfrastruktur i Syddanmark. Revideret juni + november 2012 1. GCP-enhedens baggrund

Læs mere

Notat. Etablering af Forskningsenheden for Sygepleje ved Århus Universitetshospital, Århus Sygehus

Notat. Etablering af Forskningsenheden for Sygepleje ved Århus Universitetshospital, Århus Sygehus Notat Etablering af Forskningsenheden for Sygepleje ved Århus Universitetshospital, Århus Sygehus JUNI 2009 BAGGRUND... 3 FORMÅL... 3 OMDØMME... 5 RESSOURCER... 5 Menneskelige ressourcer og kompetencer...

Læs mere

Funktionsbeskrivelse for koordinerende klinikprofessor ved Aalborg Universitetshospital... 2

Funktionsbeskrivelse for koordinerende klinikprofessor ved Aalborg Universitetshospital... 2 Funktionsbeskrivelse for professorer Indhold Funktionsbeskrivelse for koordinerende klinikprofessor ved Aalborg Universitetshospital... 2 Funktionsbeskrivelse for klinisk lærestolsprofessor ved Klinisk

Læs mere

Steno Diabetes Centre i Danmark: Hvad er visionen og hvilken rolle har sygeplejerskerne i fremtidens diabetesbehandling?

Steno Diabetes Centre i Danmark: Hvad er visionen og hvilken rolle har sygeplejerskerne i fremtidens diabetesbehandling? Steno Diabetes Centre i Danmark: Hvad er visionen og hvilken rolle har sygeplejerskerne i fremtidens diabetesbehandling? 31. Landskursus i Fagligt Selskab for Sygeplejersker Kolding, 27. oktober 2017 Allan

Læs mere

Er de eksisterende karriereveje hensigtsmæssige? Vicedirektør Lisbeth Rasmussen

Er de eksisterende karriereveje hensigtsmæssige? Vicedirektør Lisbeth Rasmussen Er de eksisterende karriereveje hensigtsmæssige? Vicedirektør Lisbeth Rasmussen Eksisterende karriereveje? I forhold til kvalitetsudvikling? Hvilke kompetencer kalder kvalitetsudvikling på? - specialist

Læs mere

Koncern HR MidtSim Region Midtjylland

Koncern HR MidtSim Region Midtjylland Koncern HR MidtSim Region Midtjylland Strategi Mission, vision, værdier og strategiske indsatsområder 2017-2019 Koncern HR MidtSim Træning i Virkeligheden Udarbejdet juli 2016 Koncern HR MidtSim Indholdsfortegnelse

Læs mere

Der er 4,8 mio. kr. i 2. opslag 2016.

Der er 4,8 mio. kr. i 2. opslag 2016. Opslag Region Syddanmarks Forskningspulje 2016 2. opslag - til støtte af tværgående sundhedsforskning Ansøgningsfrist: 1. december 2016 kl. 24. Ansøgninger kan indsendes fra 1. november 2016. Ansøgning

Læs mere

Nuværende platforme for Ph.d. samarbejde

Nuværende platforme for Ph.d. samarbejde PH.D.ER I INDUSTRIEN BEHOV, UDFORDRINGER OG SAMARBEJDE DEKAN ESKILD HOLM NIELSEN DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET - AAU ATV-MØDE DEN 12. AUGUST 2015 1 Nuværende platforme for Ph.d. samarbejde Universitetets

Læs mere

FORSKNINGSSTRATEGI FORSKNING OG UDVIKLING HVOR TIDEN ER AFGØRENDE SAMLET FORSKNINGSSTRATEGI FOR DEN LANDSDÆKKENDE AKUTLÆGEHELIKOPTERORDNING

FORSKNINGSSTRATEGI FORSKNING OG UDVIKLING HVOR TIDEN ER AFGØRENDE SAMLET FORSKNINGSSTRATEGI FOR DEN LANDSDÆKKENDE AKUTLÆGEHELIKOPTERORDNING FORSKNINGSSTRATEGI FORSKNING OG UDVIKLING HVOR TIDEN ER AFGØRENDE SAMLET FORSKNINGSSTRATEGI FOR DEN LANDSDÆKKENDE AKUTLÆGEHELIKOPTERORDNING 2015 2020 Forskningsstrategi: Forskning og udvikling hvor tiden

Læs mere

Politik for sundhedsforskning Region Syddanmark, november 2011. regionsyddanmark.dk

Politik for sundhedsforskning Region Syddanmark, november 2011. regionsyddanmark.dk Politik for sundhedsforskning Region Syddanmark, november 2011 regionsyddanmark.dk Indhold Forord... side 3 Sundhedsforskning definition...side 4 Indledning og målsætninger...side 5 Stærke forskningsmiljøer...side

Læs mere

Det overordnede AU-strategikort - INSTITUT FOR KLINISK MEDICIN

Det overordnede AU-strategikort - INSTITUT FOR KLINISK MEDICIN Det overordnede AU-strategikort - INSTITUT FOR KLINISK MEDICIN Vision Mission Interessenter AU skal tilhøre eliten af universiteter og bidrage til udvikling af national og global velfærd Gennem forskning

Læs mere

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T REG L E R V E D R Ø R E N D E F O R S K N I N G S - B E V I L L I N G E R O G D E L E S T I L

Læs mere

Forskning LÆGEFORENINGEN. en nødvendig investering i fremtiden

Forskning LÆGEFORENINGEN. en nødvendig investering i fremtiden LÆGEFORENINGEN Forskning en nødvendig investering i fremtiden Bedre forebyggelse, diagnostik og rehabilitering forudsætter, at rammer og vilkår for lægers forskning og arbejde med innovation prioriteres

Læs mere

DET TEOLOGISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET DET TEOLOGISKE FAKULTET

DET TEOLOGISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET DET TEOLOGISKE FAKULTET DET TEOLOGISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET DET TEOLOGISKE FAKULTET 2014 2016 SUPPLEMENT TIL UDVIKLINGSPLAN 2012 2016 DET TEOLOGISKE FAKULTET 2014-2016 Supplement til UDVIKLINGSPLAN 2012-2016 Det Teologiske

Læs mere

Udvikling af nye lægemidler forudsætter forskningssamarbejde mellem læger og virksomheder

Udvikling af nye lægemidler forudsætter forskningssamarbejde mellem læger og virksomheder Udvikling af nye lægemidler forudsætter forskningssamarbejde mellem læger og virksomheder Høring om klinisk forskning 2. november 2012 Formand for NSS Poul Jaszczak, overlæge, dr.med Fra statusrapporten

Læs mere

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Hovedaktivitet 1. Virksomheds udvikling Et helt centralt element i at skabe bedre betingelser for udvikling handler om at skabe overblik

Læs mere

Notat om proces for vurdering af og beslutning om indkomne forslag til temaer for udmøntning af Knæk Cancer 2013-midler

Notat om proces for vurdering af og beslutning om indkomne forslag til temaer for udmøntning af Knæk Cancer 2013-midler Notat om proces for vurdering af og beslutning om indkomne forslag til temaer for udmøntning af Knæk Cancer 2013-midler Indkomne forslag til temaer for Knæk Cancer 2013 I december 2012 rettede Kræftens

Læs mere

På denne måde giver den strategiske opmærksomhed på translationel forskning SUND en fokuseret interaktion med omgivelserne og samfundet.

På denne måde giver den strategiske opmærksomhed på translationel forskning SUND en fokuseret interaktion med omgivelserne og samfundet. Translationel forskning - et vigtigt fokus i SUNDs forskningsstrategi Syddansk Universitets og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets (SUND) naturlige samspil med omverdenen samt kvaliteten af forskningsmiljøerne

Læs mere

Strategi for Forskning Juridisk Institut, Syddansk Universitet

Strategi for Forskning Juridisk Institut, Syddansk Universitet Strategi for Forskning 2011-2015 Juridisk Institut, Syddansk Universitet 1. Indledning I 1999 begyndte de første studerende på HA(jur.)-uddannelsen på SDU. Juridisk Institut blev selvstændigt den 1. januar

Læs mere

Lovkrav om forskning

Lovkrav om forskning Sundhedsforskning i Region Midtjylland Udvalget vedrørende forskning, teknologi og innovation i sundhedsvæsenet www.regionmidtjylland.dk Lovkrav om forskning Sundhedsloven 194: Regionsrådet skal sikre

Læs mere

Resultatkontrakt 2006

Resultatkontrakt 2006 Resultatkontrakt 2006 1. Indledning...3 2. Formål, opgaver, mission og værdier...3 3. Vision...4 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder...7 4.1 Resultatkrav vedr. forankring og formidling af viden:...8

Læs mere

AMBITIONEN. Et internationalt anerkendt maritimt miljø, der tiltrækker virksomheder, udvikler kompetencer og skaber erhvervsøkonomisk vækst

AMBITIONEN. Et internationalt anerkendt maritimt miljø, der tiltrækker virksomheder, udvikler kompetencer og skaber erhvervsøkonomisk vækst MARITIM FORSKNING AMBITIONEN Igennem tæt samarbejde med det maritime erhverv og universitetet er det hensigten at etablere maritim forskning på udvalgte områder. Nordjylland klarer sig godt i den internationale

Læs mere

Hjertemedicinsk Afdeling

Hjertemedicinsk Afdeling Hjertemedicinsk Afdeling Mission - Vision 2015 ( Strategispor og strategiske indsatser ) VISION Hjertemedicinsk Afdeling 2015 Vi vil med vores dreamteam og patienten i centrum være kendt for, til enhver

Læs mere

FORSKNINGSPROGRAM Forskning inden for MVU-professionerne 2015-16

FORSKNINGSPROGRAM Forskning inden for MVU-professionerne 2015-16 Forskningens Hus, Holbæk Sygehus, Region Sjælland FORSKNINGSPROGRAM Forskning inden for MVU-professionerne 2015-16 Forskningens Hus, Holbæk Sygehus, indgang E1, Smedelundsgade 60, 4300 Holbæk Forskning

Læs mere

Ilisimatusarfik strategi 2015-2020

Ilisimatusarfik strategi 2015-2020 Forord Ilisimatusarfik strategi 2015-2020 Ilisimatusarfik Grønlands Universitet - er anerkendt som et arktisk universitet, der bedriver forskning og uddannelse med arktiske kultur-, sprog-, sundheds- og

Læs mere

Rekruttering af vækstlag; Forskertalentudvikling ved HEALTH, AU.

Rekruttering af vækstlag; Forskertalentudvikling ved HEALTH, AU. Rekruttering af vækstlag; Forskertalentudvikling ved HEALTH, AU. 1 HVAD DÆKKER DET OVER? Et fælles politik papir Holdningsbearbejdende Medinddrages i vores daglige aktiviteter Inspiration til specifikke

Læs mere

FORSKNING OG ANALYSE SUBSTRATEGI

FORSKNING OG ANALYSE SUBSTRATEGI FORSKNING OG ANALYSE SUBSTRATEGI VÆSE NTLIG VIDEN DER SÆTTER STANDARDER O G INTRO VÆSENTLIG VIDEN DER SÆTTER STANDARDER OG SKABER FORANDRING MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheder skal beskytte og

Læs mere

Fællesskab, sammenhæng og forenkling

Fællesskab, sammenhæng og forenkling Strategi 2018 Fællesskab, sammenhæng og forenkling Region Nordjylland skal sikre borgerne bedre kvalitet, øget faglighed og driftsøkonomisk bæredygtighed inden for alle tre sektorer; Sundhed, Specialsektoren

Læs mere

Status for Sundhedsforskning i Region Syddanmark

Status for Sundhedsforskning i Region Syddanmark Område: Sundhedsområdet Afdeling: Sundhedssamarbejde og Kvalitet Journal nr.: 13/14599 Dato: 11. juni 213 Udarbejdet af: Bo Mikkelsen E-mail: Bo.B.Mikkelsen@rsyd.dk Telefon: 76631337 Notat Status for Sundhedsforskning

Læs mere

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning Til: Centerledelseskredsen Direktionen Afsnit 5222 Blegdamsvej 9 2100 København Ø Telefon 35 45 55 66 Fax 35 45 65 28 Mail torben.stentoft@rh.regionh.dk Ref.: TS Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets

Læs mere