KONTOEN I GI og hvilke udgifter kan medtages?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KONTOEN I GI og hvilke udgifter kan medtages?"

Transkript

1 KONTOEN I GI og hvilke udgifter kan medtages? 8. maj 2014 v. Hannah Vilvig, GI Kontoen i GI,

2 Konto i GI hvad er det? Bindingskontoen efter boligreguleringslovens (Brl) 18 b er en (lille) del af de regler, som gælder for private udlejningsejendomme, og som primært regulerer forholdet mellem udlejer og lejer. Ejendomme med bindingskonto efter Brl 18 b har også en konto efter Brl 18. Bindingskonto efter lejelovens (LL) 63 a. Bestemmelserne findes i Lejeloven og Boligreguleringsloven. Kontoen i GI,

3 Konto i GI hvad er det? 18 b: Udlejeren har pligt til at vedligeholde sin ejendom og holde den i god stand (Lejelovens 19) Vedligeholdelseskonti ( 18 og 18 b): Som et led i opfyldelsen af sin pligt til at vedligeholde ejendommen skal udlejeren afsætte. ( 18). skal udlejeren ud over de beløb, der er nævnt i 18, afsætte. ( 18 b). (- Sikre, at der er penge til vedligeholdelse af ejendommen) 63 a: Konto til forbedringer skal udlejeren for ejendommens beboelseslejligheder afsætte (LL 63 a). Kontoen i GI,

4 Hvilke ejendomme er omfattet af 18 b bindingspligt? Beliggende i en reguleret kommune (Brl kap.ii-vi) Kommunalbestyrelsens beslutning (Brl 1) Hvilke kommuner er regulerede? Find svaret på gi.dk/huslejenævn Kontoen i GI,

5 Hvilke ejendomme er omfattet af 18 b bindingspligt? Taget i brug før 1970 Ejendommens eller bygningernes oprindelige ibrugtagningsår U H - Ejendom anset for taget i brug før 1. januar 1970, jf. ved en række lejeres successive indflytning i løbet af 1969, uanset at det omtvistede lejemål først blev taget i brug i GD B Hensættelser efter 18 og 18 b for en ejendom, hvor den ene ejendom var opført i 1890 og to bygninger var opført i 1970, skulle ske med forskellige satser for den gamle og de nye bygninger. ØL af antages, at bestemmelsen tager sigte på de på en ejendom opførte bygninger. Kontoen i GI,

6 Hvilke ejendomme er omfattet af 18 b bindingspligt? Taget i brug før 1970 Ejendommens eller bygningernes oprindelige ibrugtagningsår U V en ejendom fra 1850 var i 1993 ikke ombygget i et sådant omfang, at den kunne sidestilles med en ejendom fra 1970 eller senere. Kan en ombygget ejendom sidestilles med en nyopført ejendom/en ejendom taget i brug efter 1970? Som udgangspunkt ikke; der skal meget gennemgribende foranstaltninger til. Alene en del af de grundlæggende bygningsdele må være tilbage efter ombygningen. Kontoen i GI,

7 Hvilke ejendomme er omfattet af 18 b bindingspligt? En ejendom er samtlige bygninger på matriklen (udstykningslovens 2) Det udvidede ejendomsbegreb (Brl 4 a, stk. 1 og 2): Flere ejerlejligheder - i samme ejerforening - der ejes af den samme ejer. Alle bygninger på flere matrikelnumre, når de 1. ejes af samme ejer, 2. er opført kontinuerligt som en samlet bebyggelse, og 3. har enten fælles drift eller fælles friarealer. Ejendomme, der er samnoteret eller samvurderet. Kontoen i GI,

8 Hvilke ejendomme er omfattet af 18 b bindingspligt? 7 eller flere beboelseslejligheder den 1. januar og flere end 2 beboelseslejligheder i dag Færre end 7 beboelseslejligheder den 1. januar 1995 = småhuse, dog: U V Småhusreglerne gjaldt ikke for ejendom med mere end 6 beboelseslejligheder, selv om den daværende ejer, en andelsboligforening, kun udlejede 2 lejligheder pr. 1. januar Højesteret; domforhandles i maj Kontoen i GI,

9 Hvilke ejendomme er omfattet af 63 a b bindingspligt? Ejendommen ligger i en ureguleret kommune Ejendomme, som ligger i en reguleret kommune og havde mere end 80 % erhverv den 1. januar 1980 Flere end 2 beboelseslejligheder Taget i brug før 1970 En ejendom er samtlige bygninger på matriklen Kontoen i GI,

10 Beløb til vedligeholdelse efter 18 og 18 b - satser Udlejeren skal hensætte et beløb pr. m 2 - for hele ejendommen incl. erhverv (Brl 18, stk. 2) er ejendommen (bygningen) taget i brug før eller efter ? 18 b - er ejendommen (bygningen) taget i brug før eller efter ? Kontoen i GI,

11 Satser - 18 og 18 b Beregningsgrundlaget: Satserne fra 1994 blev forhøjet med 2/3 af beløbet til henlæggelse til fornyelse af tekniske installationer den ( 18 og 18 b) 18 b hensættelserne - 4 kr. eller 1,50 kr. pr. m² i kr. eller 1,00 kr. pr. m² i 1996 og 1997 Årlig regulering - udviklingen i nettoprisindekset Danmarks Statistik Kontoen i GI,

12 Høj eller lav 18 b? Afhænger af lejerens pligt til vedligeholdelse Fremgår af lejekontrakten lejelovens 20 Enten 1,50 kr. i 1995 og 1 kr. i 1996 og 1997 (i alt 3,50 kr.) Eller 4 kr. i 1995, 1996 og 1997 (i alt 12,00 kr.) Kontoen i GI,

13 Lejelovens 20 Indtil 1. juli 1994 Lejeren skal i lejeperioden foretage vedligeholdelse og fornøden fornyelse af låse, nøgler og ruder, samt holde vand- og gashaner og elafbrydere forsvarligt ved lige. Lejeren skal endvidere vedligeholde wc-kummer, cisterner, vaskekummer, badekar, køleskabe, komfurer, vaskemaskiner og lignende installationer, med mindre lejeren kan godtgøre, at forringelsen ikke skyldes hans forsømmelse. ~ lav 18 b sats Fra 1. juli 1994 Lejeren skal i lejeperioden foretage vedligeholdelse og fornøden fornyelse af låse og nøgler. ~ høj 18 b sats

14 Høj eller lav 18 b? Det er vigtigt at være opmærksom på: Tidligere oplyst i GI s pjece om regnskab, som fulgte regnskabsblanketten Er nu med som et obligatorisk punkt ved den digitale indberetning på gi.dk Kontoen i GI,

15 Regnskabet til GI Kontoen i GI,

16 Regnskabet til GI Udlejer skal aflægge regnskab til GI en gang årligt Regnskabet skal indberettes til GI senest 6 måneder efter, at regnskabsperioden er udløbet; typisk 1. juli året efter seneste kalenderår. Bindingsbekendtgørelsen, nr. 632 Regnskabet skal som udgangspunkt indberettes med brug af NemId via gi.dk Kontoen i GI,

17 Regnskabet til GI Regnskabet indberetningen omfatter: Opgørelse over både hensættelser og udgifter Angivelse af afholdte vedligeholdelses- og evt. forbedringsudgifter Underskrive Formel dokumentation : - alle beboelseslejere eller beboerrepræsentationen har fået besked om udgifterne eller - en advokat eller registreret eller statsautoriseret revisor bekræfter, at udgifterne afholdt efter 19. Kontoen i GI,

18 Regnskabet til GI Hvis udbetaling: Oplyse beboerrepræsentationen eller lejerne om: Udgifterne, og det beløb, der ønskes udbetalt Lejerne har 6 ugers indsigelsesfrist. Hvis indsigelse fra et flertal: udlejer skal indbringe sagen for huslejenævnet, hvis ønsket om udbetaling ønskes opretholdt. Kontoen i GI,

19 Regnskabet til GI: Selvbetjening på gi.dk Kontoen i GI,

20 Kontoen i GI,

21 Kontoen i GI,

22 Kontoen i GI,

23 Kontoen i GI,

24 Hvilke udgifter kan tages med over 18 og 18 b kontoen Kontoen i GI,

25 Vedligeholdelse Vær særlig opmærksom på bl.a.: Maling mv. inde i lejlighederne ( indvendig vedligeholdelse ) ctr. malerarbejde i form af absolut nødvendige følgearbejder Fraflytning: Lejers forpligtelse misligholdelse lejers manglende betaling Sparet vedligeholdelse /vedligeholdelsesfradrag v. forbedringer Serviceabonnementer Diverse. Uddybes i det følgende. Kontoen i GI,

26 Udvendig og indvendig vedligeholdelse afgrænsning Indvendig vedligeholdelse - LL 22, stk. 3 omfatter: maling hvidtning tapetsering i lejligheden (lakering gulve) Dækkes af konto til indvendig vedligeholdelse eller er lejers pligt. Kan ikke medtages over den udvendige vedligeholdelseskonto ( 18 og 18 b). kan fradrages beløb, der er anvendt til opfyldelsen af udlejerens pligt til anden vedligeholdelse end omhandlet i 21 i lov om leje, (Brl 19, stk.1) Kontoen i GI,

27 Hvornår kan indvendig vedligeholdelse alligevel tages med over bindingskontoen? Der kan tages et beløb med over 18 og 18 b kontoen, som svarer til det absolut nødvendige følgearbejde til vedligeholdelsesarbejder (og forbedringsarbejder, som efter reglerne er taget med over kontoen). GD 2011/08 B udgifter til malerarbejder, når disse er afholdt i tilknytning til vedligeholdelsesarbejde, som hører under udlejers vedligeholdelsespligt og hvor udlejers vedligeholdelsesudgifter også kan fradrages 18 b-kontoen, kan udgiften tages med over den udvendige vedligeholdelseskonto Kontoen i GI,

28 Vedligeholdelse i forbindelse med fraflytning Slid og ælde - medtages over den udvendige vedligeholdelseskonto Lejeren har overtaget vedligeholdelsesforpligtelsen Skader forvoldt af lejeren Misligholdelse fra lejers side Vær opmærksom på, hvad lejeren skal betale erstatning for. Intet af dette kan tages med over den udvendige vedligeholdelseskonto. Kan lejeren ikke betale, må dette sidestilles med lejetab. Kontoen i GI,

29 Sparet vedligeholdelse /vedligeholdelsesfradrag v. forbedringer Sparet vedligeholdelse : Blandt andet ved køkken, bad, vinduer Nogle huslejenævn har standardfradrag Vedligeholdelsesfradrag: Den andel af en samlet udgift til forbedring, der omfatter vedligeholdelsesarbejder Hvad er forskellen? Kontoen i GI,

30 Sparet vedligeholdelse /vedligeholdelsesfradrag v. forbedringer Nævns- og retspraksis Der skal i hvert enkelt tilfælde foretages en vurdering af størrelsen af den sparede aktuelle og fremtidige vedligeholdelse. Der er praksis for, at huslejenævnene forudsætter, at vedligeholdelsesfradraget kan tages med over kontoen for udvendig Vedligeholdelse. Vær opmærksom på: Indgår der beregnede udgifter i den samlede udgift (forbedring incl. sparet vedligeholdelse ), kan disse ikke medtages over den udvendige vedligeholdelseskonto. Kontoen i GI,

31 Arbejde Udgift Forbedringsandel Forbedringsudgift GD Ø Køkken ,89 kr. 75 % ,17 kr. Hvidevarer iøvr ,00 kr. 10 % 1.473,50 kr. Emhætte 2.140,00 kr. 100 % 2.140,00 kr. Ny kontakt og lyskilde 4090,00 kr. 100 % 4.090,00 kr. Bad ,83 kr. 75 % ,83 kr. Belysning i bad nyetabl. Sanitet, nyetabl. termostat 5.074,61kr. 100 % 5.074,61 kr ,50 kr. 100 % 3.132,50 kr. Gulv nyt + afhøvling 6.480,00 kr. 33,33 % 2.160,00 kr. Øvr. rum el udskiftning kontakter/udtag 8.614,84 kr. 33,33 % 2.871,61 kr. HPFI-anlæg nyetabl ,07 kr. 100 % 2.248,07 kr. I alt ,74 kr ,29 kr. Honorar tekniker, adm. finansieringsomkost. Samlet forbedringsudgift 11 % ,33 kr ,62 kr.

32 Eksempel på beregning af lejeforhøjelse 1) Andelen til sparet vedligeholdelse skal være faktisk afholdt. Nye vinduer Følgearbejder Byggeplads Håndværkerudgifter i alt Teknikerhonorar, 10 % 1) Omkostninger i alt Administration, 5 % 1) Bygherreudgifter 1) Administration i alt Sparet vedligeholdelse 1/ Grundlag for beregning af lejeforhøjelse Kontoen i GI,

33 Forbedringsforhøjelsen beregnet på baggrund af en beregnet fiktiv ydelse GA 2001/09 Udlejer kunne ved beregning af et forbedringstillæg i forbindelse med en økkenrenovering medtage 5 % til administration og 8 % til eget byggetilsyn. GD 2004/01 Ø Udlejer kunne medtage 10 % i tekniker- og administrationshonorar i mangel på dokumentation. GD 2002/01 H Udlejer kunne beregne lejeforhøjelsen på grundlag af et sædvanligt langfristet lån, selvom udlejer havde optaget et lavt forrentet lån i GI. Bemærk forskellen: GA 2003/16 Beregnede udgifter kan ikke fradrages på vedligeholdelseskontoen - kun dokumenterede og afholdte udgifter. Kontoen i GI,

34 Andre udgifter Serviceabonnementer Vedligeholdelsesmæssig karakter fx Cleanodan og skadedyrsabonnement er som hovedregel vedligeholdelse Lovpligtige (elevator og centrifuge) er driftsudgifter Energimærkning Skal med i varmeregnskabet Nøgler og låse Lejeren har pligt til at vedligeholde og udskifte i lejeperioden (lejelovens 20) Kontoen i GI,

35 Andre udgifter Energistyring Udgift til energistyring kunne indeholdes i varmeregnskabet GD 2013/67 B Udlejer havde medtaget udgiften til energistyring i varmeregnskabet over for lejeren med den begrundelse, at de månedlige registreringer af ejendommens forbrug og forbrugsinstallationernes driftsforhold var en pligt i direkte tilknytning til energimærkets udarbejdelse. Da energimærkningen var lovpligtig, og da det af ordlyden af LL 36, stk. 2, 3. pkt. fremgik, at "udgifter til energimærkning", skulle medtages i varme- og varmtvandsregnskabet, gjorde udlejeren gældende, at udgiften til energistyring ligeledes kunne medtages i varmeregnskabet. Kontoen i GI,

36 Andre udgifter Ekstra betaling for afkøling af fjernvarme GD H Det fremgår af lejelovens 36, stk. 2, 2. pkt., at udlejer ved leverancer fra et kollektivt varmeforsyningsanlæg skal tage den samlede udgift med i varmeregnskabet. En ekstrabetaling for ringe afkøling er en del af fjernvarmeudgiften og skal derfor tages med i varmeregnskabet. Kontoen i GI,

37 Andre udgifter Låse og nøgler vedligeholdelse og fornøden fornyelse i lejeperioden: lejerens forpligtelse (LL 20) Nøgler udskiftning og omkodning Lejer, der efter fraflytning undlod at aflevere sin nøgle, skulle betale for udskiftning af nøgler og omkodning af låse i hele ejendommen Lejeren fraflyttede den 1. februar 2010 sit boliglejemål og undlod trods aftale herom og flere påmindelser fra udlejer om at aflevere alle sine nøgler. Lejeren blev i boligretten frifundet for udlejerens krav vedrørende udskiftning og omkodning af låse, men blev af landsretten dømt til at betale for udskiftning og omkodning af låse i hele ejendommen. GD 2012/53 V Kontoen i GI,

38 Andre udgifter Teknikerhonorar/-bistand Afhænger af arbejdets karakter Ejerens eget arbejde kan fradrages vedligeholdelseskontoen hvis vedligeholdelse eller forbedring og arbejdet kan dokumenteres: Dokumentation (privat ejer): - Hvilke arbejder er udført - Hvor arbejdet er udført - Hvor mange timer - Timesatsen Kontoen i GI,

39 Etablering af lejligheder og ændring fra erhverv til bolig Ikke udgifterne til etablering af lejligheder Almindelige vedligeholdelsesudgifter som fx udskiftning af tag Ændring af erhverv til beboelse: Huslejenævnet i Århus har godkendt, at en udlejer har taget ca. 19 % af de samlede udgifter til ombygning/ renovering af et erhvervslejemål med over vedligeholdelseskontoen, idet hans opdeling af udgifter efter nævnets skøn var rimelig. Konkret skøn Aarhus Huslejenævn Kontoen i GI,

40 GI s regnskabskontrol Kontoen i GI,

41 Kontrol af regnskaber GI s kontrol af regnskaber = ca. 6-8 % årligt Udvælges tilfældigt Desuden udtager GI regnskaber på baggrund af en konkret risikovurdering. Begrundelsen er kontrolaspektet, som GI er pålagt i Bindingsbekendtgørelsen. Herunder også store og gentagne korrektioner. GI s afgørelser kan indbringes for nævnet. Kontoen i GI,

42 Hvordan kontrollerer GI regnskaberne Dokumentation for alle udgifter Vurderer dokumentation: Kan udgiften medtages over kontoen? Hvis det ikke er klart, hvad der er udført: - beder om specifikation, tilbud, beskrivelse el.lign. Vurderer fordelinger vedligeholdelse/forbedring (+ Sparet vedligeholdelse ) Lejeraccept vedr. forbedringer Korrigerer ved fejl Kontoen i GI,

43 Hvordan kontrollerer GI regnskaberne, fakturaer Sælgers og købers navn og adresse Sælgers momsregistreringsnummer Fakturadato Leverancens eller ydelsens art, omfang og beløb Fakturanummer eller tilsvarende identifikation Der skal anføres på fakturaen, at momssatsen er 25 %, og momsbeløbet skal fremgå. Den dato, hvor levering af varen er foretaget eller afsluttet, eller dato eller periode for arbejdets udførelse skal fremgå. Kontoen i GI,

44 Hvordan kontrollerer GI regnskaberne, låneydelser Er låneydelser medtaget (Brl 19, stk. 2): Den udgift, der ligger til grund for lånet, skal kunne dokumenteres (uanset hvornår det er optaget) Dokumentation for betaling af låneydelser: terminskvitteringer Kontoen i GI,

45 Hvordan kontrollerer GI regnskaberne, forbedringer Hvis der medtages forbedringsudgifter (Brl. 19, stk. 1, 1. pkt.): Dokumentation for lejernes samtykke (et flertal eller beboerrepræsentationen) Ikke dækket af en forbedringsforhøjelse T:BB B / skriftlig tilslutning Kontoen i GI,

46 Hvad GI administrerer på baggrund af Boligreguleringsloven og Lejeloven med tilhørende bekendtgørelser og cirkulærer Nævns og retspraksis Ministeriet (for By, Bolig og Landdistrikter), udtalelser Og GI er omfattet af: Forvaltningsloven Offentlighedsloven Persondataloven. - Kontoen i GI,

47 Tak for i dag Kontoen i GI,

Boligregulerings lovens 18 b

Boligregulerings lovens 18 b Boligregulerings lovens 18 b Boligreguleringslovens 18 b Formål I denne pjece kan du læse om bindingspligten efter boligreguleringslovens 18 b. Du kan læse mere om reglerne på gi.dk. Her kan du også få

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark Omkostningsbestemt leje

Ejendomsforeningen Danmark Omkostningsbestemt leje Ejendomsforeningen Danmark Omkostningsbestemt leje Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Emner for gennemgang Omkostningsbestemt leje Lejefastsættelse og regulering - Omkostningsbestemt

Læs mere

Djurslands Udlejerforening 20. maj 2015 Ændringer i lejelovgivningen

Djurslands Udlejerforening 20. maj 2015 Ændringer i lejelovgivningen Djurslands Udlejerforening 20. maj 2015 Ændringer i lejelovgivningen Lov nr. 310 af 30. marts 2015 Obligatoriske ind- og fraflytningssyn Vedligeholdelse i lejeperioden Istandsættelse ved fraflytning Obligatoriske

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark

Ejendomsforeningen Danmark Ejendomsforeningen Danmark Forbedringer og forbedringsforhøjelser i boliglejemål 25. november 2013 Juridisk direktør Lars Brondt, Ejendomsforeningen Danmark Det lejeretlige forbedringsbegreb Forbedringsbegrebet

Læs mere

Kontrol af regnskaber i 2013 KONTROL REGNSKABER. Boligreguleringslovens 18 b Lejelovens 63 a. Februar 2014

Kontrol af regnskaber i 2013 KONTROL REGNSKABER. Boligreguleringslovens 18 b Lejelovens 63 a. Februar 2014 KONTROL AF REGNSKABER i 2013 Boligreguleringslovens 18 b Lejelovens 63 a Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0. Resume Side 1 2.0. Lovgrundlag og kriterier Side 2 3.0. Boligreguleringslovens 18 b Side 4

Læs mere

Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer

Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? Når en andelsboligforening stiftes, kan der være

Læs mere

Arbejdernes Boligforening Vedligeholdelsesreglement for afd. 2 - Østergården Model B med vedligeholdelseskonto

Arbejdernes Boligforening Vedligeholdelsesreglement for afd. 2 - Østergården Model B med vedligeholdelseskonto Arbejdernes Boligforening Vedligeholdelsesreglement for afd. 2 - Østergården Model B med vedligeholdelseskonto B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere

HVEM SKAL VEDLIGEHOLDE?

HVEM SKAL VEDLIGEHOLDE? HVEM SKAL VEDLIGEHOLDE? - privat udlejning Vedligeholdelse Hvem skal vedligeholde? Det fremgår af lejekontrakten, hvem der har pligt til at vedligeholde. Reglerne om vedligeholdelse kan nemlig aftales

Læs mere

Kontrol af regnskaber i 2014 KONTROL REGNSKABER. Boligreguleringslovens 18 b Lejelovens 63 a. Februar 2015

Kontrol af regnskaber i 2014 KONTROL REGNSKABER. Boligreguleringslovens 18 b Lejelovens 63 a. Februar 2015 KONTROL AF REGNSKABER i 2014 Boligreguleringslovens 18 b Lejelovens 63 a Februar 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0. Resume Side 1 2.0. Lovgrundlag, formål og kriterier Side 2 3.0. Boligreguleringslovens 18

Læs mere

Flertallet af lejere skal vælge en talsmand, som udøver den kompetence, der er tillagt lejerflertallet.

Flertallet af lejere skal vælge en talsmand, som udøver den kompetence, der er tillagt lejerflertallet. Om beboerrepræsentation fra boligministeriet. Revideret pr. 4. maj 2017. Beboerrepræsentation Lejelovgivningen opererer med to former for beboerdemokrati i private udlejningsejendomme: talsmandsordningen

Læs mere

Et bredt flertal af folketinget vedtog med ikrafttrædelse pr. 1. juli 2015 et nyt lovforslag om ændring af lejeloven og boligreguleringsloven.

Et bredt flertal af folketinget vedtog med ikrafttrædelse pr. 1. juli 2015 et nyt lovforslag om ændring af lejeloven og boligreguleringsloven. af advokat Claus Johansen Konsekvenser af den nye lejelov Et bredt flertal af folketinget vedtog med ikrafttrædelse pr. 1. juli 2015 et nyt lovforslag om ændring af lejeloven og boligreguleringsloven.

Læs mere

BoligPortal.dk. Netværksarrangement 9/9 2014. Huslejefastsættelse efter boligreguleringslovens 5, stk. 1 og stk. 2. Advokat Henrik Roslev Østergaard

BoligPortal.dk. Netværksarrangement 9/9 2014. Huslejefastsættelse efter boligreguleringslovens 5, stk. 1 og stk. 2. Advokat Henrik Roslev Østergaard BoligPortal.dk Netværksarrangement 9/9 2014 Huslejefastsættelse efter boligreguleringslovens 5, stk. 1 og stk. 2 Advokat Henrik Roslev Østergaard Ret&Råd Scheibel I/S Slide nr. 1 Tidsplan Før pausen Generelle

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Emner Lejefastsættelse og lejeregulering Lejefastsættelse - Omkostningsbestemt

Læs mere

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement «Bruger_Initial» Vedligeholdelsesreglement Gældende for afdeling 49, Helgolandsgade 23 Model B med vedligeholdelseskonto B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i boperioden for boligens indvendige

Læs mere

Gå hjem-møde ændringer i lejeloven. Torsdag den 23. april 2015

Gå hjem-møde ændringer i lejeloven. Torsdag den 23. april 2015 Gå hjem-møde ændringer i lejeloven Torsdag den 23. april 2015 Velkommen 2 3 Program 14.30 15.00 Registrering 15.00 15.05 Velkomst v/andreas Antoniades 15.05 15.50 Obligatorisk ind- og fraflytningssyn;

Læs mere

Arbejdernes Boligforening Vedligeholdelsesreglement for afd. 1 Model B med vedligeholdelseskonto

Arbejdernes Boligforening Vedligeholdelsesreglement for afd. 1 Model B med vedligeholdelseskonto Arbejdernes Boligforening Vedligeholdelsesreglement for afd. 1 Model B med vedligeholdelseskonto B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning,

Læs mere

Lejeregulering og betalinger ud over lejen i boliglejemål

Lejeregulering og betalinger ud over lejen i boliglejemål Ejendomsforeningen Danmark Lejeregulering og betalinger ud over lejen i boliglejemål 25. november 2013 Juridisk konsulent Niklas B. Kejlskov, Ejendomsforeningen Danmark 1 Lejeregulering og betalinger ud

Læs mere

Vedtaget på afdelingsmødet: 29. september 2015

Vedtaget på afdelingsmødet: 29. september 2015 B-ordningen kort fortalt Det er dig som lejer, der skal tage initiativ til at vedligeholde boligen, men det er boligorganisationen, der sørger for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling,

Læs mere

Orientering om ny lejelov (vedtaget)

Orientering om ny lejelov (vedtaget) Orientering om ny lejelov (vedtaget) Der skal fremover både afholdes indflytningssyn og fraflytningssyn. Lejer skal indkaldes, og der skal udarbejdes en rapport. Der kan ikke aftales nyistandsættelse af

Læs mere

Det lejeretlige ejendomsbegreb

Det lejeretlige ejendomsbegreb Dansk Selskab for Boligret den 13. november 2013 Det lejeretlige ejendomsbegreb v/advokat Katja Paludan og advokat Anne Louise Husen Udstykningslovens 2 Ved en samlet fast ejendom forstås i denne lov 1)

Læs mere

Standard vedligeholdelsesreglement

Standard vedligeholdelsesreglement Alabu Bolig Standard vedligeholdelsesreglement Pr. 1. januar 2016 Alabu Bolig gør venligst opmærksom på, at flere afdelinger har eget vedligeholdelsesreglement. Kontakt Beboerservice for yderligere oplysninger.

Læs mere

Ny lejelov. For lægdommere og huslejenævnsmedlemmer 9. December 2015. Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark

Ny lejelov. For lægdommere og huslejenævnsmedlemmer 9. December 2015. Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Ny lejelov For lægdommere og huslejenævnsmedlemmer 9. December 2015 Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Emner Ikrafttræden og hjemmel v/ejendomsforeningen Danmark, juridisk

Læs mere

Vejledning om tjeneste- og lejeboliger

Vejledning om tjeneste- og lejeboliger Vejledning om tjeneste- og lejeboliger Formålet med denne vejledning er at give en overskuelig gennemgang af rettigheder og pligter vedr. tjeneste- og lejeboliger. Gennemgangen tilsigter ikke at være udtømmende.

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Skatter og afgifter LL 50 52 Hvilke ejendomme Alle ejendomme uanset beliggenhed,

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement A-ordning

Vedligeholdelsesreglement A-ordning Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Lejemålet: Det lejede er fzi en lejlighed O et enkeltværelse O en ejerlejlighed O andet: _ Beliggende: Bakken 26 1.

LEJEKONTRAKT. Lejemålet: Det lejede er fzi en lejlighed O et enkeltværelse O en ejerlejlighed O andet: _ Beliggende: Bakken 26 1. Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

- Ændringer i lejeloven - Ved advokaterne Palle Møller Jørgensen (H) og Mikkel Mose Baltsersen

- Ændringer i lejeloven - Ved advokaterne Palle Møller Jørgensen (H) og Mikkel Mose Baltsersen - Ændringer i lejeloven - W Ved advokaterne Palle Møller Jørgensen (H) og Mikkel Mose Baltsersen Indhold: Obligatorisk indflytningssyn Lejers vedligeholdelsespligt - normalistandsættelse Obligatorisk fraflytningssyn

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement i Boligforeningen Vanggården. Bemærk venligst, at hver afdeling har sit eget vedligeholdelsesreglement. Model A - normalistandsættelse, A-ordningen -

Læs mere

Vedtaget på repræsentantskabsmødet i juni 2003

Vedtaget på repræsentantskabsmødet i juni 2003 Indholdsfortegnelse Side Kort fortalt... 5 Generelt... 5 Overtagelse af boligen ved indflytning... 6 Vedligeholdelse i boperioden... 7 Ved fraflytning... 8 Særlig udvendig vedligeholdelse... 9 Særlige

Læs mere

Boligorganisationen Munkegård. Vedligeholdelsesreglement

Boligorganisationen Munkegård. Vedligeholdelsesreglement Boligorganisationen Munkegård Vedligeholdelsesreglement Regler for istandsættelse ved fraflytning Model A Principper for A-ordningen (Model A) Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for Boligselskabet Holstebro. Model A normalistandsættelse.

Vedligeholdelsesreglement for Boligselskabet Holstebro. Model A normalistandsættelse. Vedligeholdelsesreglement for Boligselskabet Holstebro. Model A normalistandsættelse. A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling,

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for Rødegårdsparken

Vedligeholdelsesreglement for Rødegårdsparken Vedligeholdelsesreglement for Rødegårdsparken B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling, tapetsering og gulvbehandling. Udgifterne

Læs mere

ændring af lejen privat udlejningsbyggeri

ændring af lejen privat udlejningsbyggeri ændring af lejen privat udlejningsbyggeri Indholdsfortegnelse Når lejen stiger... 4 Omkostningsbestemt leje... 5 Skatter og afgifter... 6 Udgifter til vedligeholdelse... 8 Regulering af lejen i ejendomme

Læs mere

Indflytning & vedligeholdelse

Indflytning & vedligeholdelse Kære lejer. Velkommen til din nye bolig. Forholdet mellem udlejer og lejer er reguleret af lejelovgivningen og af de forhold, der er aftalt i din lejekontrakt. Lovgivningen på området er imidlertid indviklet,

Læs mere

Offentlig uddannelsesdag lejelovsændringer 1.7.2015. Ved Jesper Bøge Pedersen og Kim Nielsen

Offentlig uddannelsesdag lejelovsændringer 1.7.2015. Ved Jesper Bøge Pedersen og Kim Nielsen Offentlig uddannelsesdag lejelovsændringer 1.7.2015 Ved Jesper Bøge Pedersen og Kim Nielsen 2 Lejelovsændringer 1. juli 2015 Obligatoriske ind- og fraflytningssyn Vedligeholdelsesfordeling og påkrævet

Læs mere

BOLIGLEJERET LEJELOVGIVNINGEN

BOLIGLEJERET LEJELOVGIVNINGEN Indsæt billede: et billede skal du skifte til placeringen: PowerPointBilleder (L:), hvor alle Bech-Bruun billederne er gemt og Skift billede: Du skifter til et andet billede, ved at slette det eksisterende

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for Køge Boligselskab Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement for Køge Boligselskab Model A normalistandsættelse Vedligeholdelsesreglementet er udarbejdet af Køge Boligselskab, juni 2014, efter reglerne i Lov om leje af almene boliger - lov nr. 987 af 21. oktober 2009, og bekendtgørelse om Vedligeholdelse og Istandsættelse

Læs mere

Boligorganisationen Lundebjerggård. Vedligeholdelsesreglement

Boligorganisationen Lundebjerggård. Vedligeholdelsesreglement Boligorganisationen Lundebjerggård Vedligeholdelsesreglement Regler for istandsættelse ved fraflytning Model A Principper for A-ordningen (Model A) Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere

Konference for lægdommere og nævnsmedlemmer. 9. december 2015

Konference for lægdommere og nævnsmedlemmer. 9. december 2015 Konference for lægdommere og nævnsmedlemmer 9. december 2015 - Hannah Vilvig, afdelingschef - Anders Clausen, advokat - Marie B. Mortensen, konsulent Indhold I indbydelsen står: GI og vedligeholdelsespåbud,

Læs mere

VEJLEDNING. Bilag. for beboelse. Vejledning nr. 1 af 3. september 2001. typeformular A, 8. udgave, af 3. september

VEJLEDNING. Bilag. for beboelse. Vejledning nr. 1 af 3. september 2001. typeformular A, 8. udgave, af 3. september Bilag Vejledning nr. 1 af 3. september 2001 til typeformular A, 8. udgave, af 3. september 2001. VEJLEDNING for beboelse Vejledning vedrørende lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder,

Læs mere

Udgifter. på forbedringskontoen efter lejelovens 63 a

Udgifter. på forbedringskontoen efter lejelovens 63 a Udgifter på forbedringskontoen efter lejelovens 63 a Udgifter på forbedringskontoen efter lejelovens 63 a Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Forbedringskontoen efter lejelovens 63 a 4 2.1 Forbedringskontoen

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement «Bruger_Initial» Vedligeholdelsesreglement Gældende for afd. 3, Henning Smiths Vej 8-40, Poul Buaas Vej 11-17 Model B med vedligeholdelseskonto B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i boperioden

Læs mere

Domea Rødekro Afdeling 38/25 Søvænget

Domea Rødekro Afdeling 38/25 Søvænget Domea Rødekro Afdeling 38/25 Søvænget Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17.

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Side 1 af 7 sider Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne ved fraflytning? Side 2 af 7 sider

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse A-ordningen med normalistandsættelse - kort fortalt I boperioden skal du sørge for boligens indvendige vedligeholdelse med maling, tapetsering og

Læs mere

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Skovlund Boligselskab

Skovlund Boligselskab Vedligeholdelsesreglement for Skovlund Boligselskab. Udarbejdet efter reglerne i lov om leje af almene boliger lov nr. 987 af 21. oktober 2009, og bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT

VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT Standard vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse A-ordning kort fortalt Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement «Bruger_Initial» Vedligeholdelsesreglement Gældende for afdeling 6, Filstedvej 45-139, Liselund 1-83 Model B med vedligeholdelseskonto B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i boperioden for boligens

Læs mere

Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 27/ erstatter dette vedligeholdelsesreglement tidligere gældende reglementer.

Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 27/ erstatter dette vedligeholdelsesreglement tidligere gældende reglementer. Vedligeholdelsesreglement Model A Afdeling 607 A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i bo perioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling, tapetsering og gulvbehandling. Lejeren

Læs mere

Afd. 32 Damgade Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse. A-ordningen - kort fortalt

Afd. 32 Damgade Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse. A-ordningen - kort fortalt Nærværelse regler er godkendt på det stiftende afdelingsmøde den 19.09.2012. Afd. 32 Damgade Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i

Læs mere

Loven indeholder en række ændringer, der skal skabe større incitamenter hos såvel udlejere som lejere til at gennemføre energiforbedringer.

Loven indeholder en række ændringer, der skal skabe større incitamenter hos såvel udlejere som lejere til at gennemføre energiforbedringer. Til lejere, udlejere og huslejenævn m.fl. NOTAT Dato: 1. juli 2014 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2013-3841 Sagsbehandler: NH Dok id: Orientering om mulighederne for anvendelse af de nye bestemmelser

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Afdeling Birkeparken Dato: 1. Januar 2000 Side 1 af 7 sider din bolig Om hvordan du skal vedligeholde og renholde Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan

Læs mere

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse VORDINGBORG BOLIGSELSKAB AFDELING 435 - MISLEHØJVEJ

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse VORDINGBORG BOLIGSELSKAB AFDELING 435 - MISLEHØJVEJ Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Vedligeholdelses- reglement

Vedligeholdelses- reglement Sorgenfrivang II Side 10 af 32 Vedligeholdelses- reglement for alle afdelinger i, dog undtaget Gl. Vartov Repræsentantskabsmødet i har den 13. december 1999 besluttet, at kompetencen til valg af vedligeholdelsesordning

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement VARDE BSB AFDELING 9015 afs. 2 AMALIEVEJ-SIG Vedligeholdelsesreglement 1 Vedligeholdelsesreglement udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standardvedligeholdelsesreglement, november

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Side 1 af 7 sider Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne ved fraflytning? Side 2 af 7 sider

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Hvidovrebo afdeling 8

Vedligeholdelsesreglement Hvidovrebo afdeling 8 Vedligeholdelsesreglement Hvidovrebo afdeling 8 B-ordning godkendt ved urafstemning iht. beslutning på beboermøde september 2013 Sidst redigeret efter beboermødebeslutning den 10. september 2014 Indhold

Læs mere

Herlev Boligselskab 3917-4 Cederbo Gældende indtil afdelingen vedtager eget. Vedligeholdelsesreglement. Model A. A-ordningen - kort fortalt

Herlev Boligselskab 3917-4 Cederbo Gældende indtil afdelingen vedtager eget. Vedligeholdelsesreglement. Model A. A-ordningen - kort fortalt udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standard-vedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Vedligeholdelses- reglement

Vedligeholdelses- reglement SORGENFRIVANG I Side 11 af 33 Vedligeholdelses- reglement Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er

Læs mere

EGHØJ. Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 1. april 1999 erstatter dette vedligeholdelsesreglement

EGHØJ. Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 1. april 1999 erstatter dette vedligeholdelsesreglement Standard-vedligeholdelsesreglement efter reglerne i lov om leje af almene boliger lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene boliger bekendtgørelse

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement «Bruger_Initial» Vedligeholdelsesreglement Gældende for afdeling 21, Næssundvej 1-222 Model B med vedligeholdelseskonto B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i boperioden for boligens indvendige

Læs mere

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A - normalistandsættelse

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A - normalistandsættelse Fakse Boligselskab Torvegården 1-86 4640 Fakse Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr.

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement B-ordning

Vedligeholdelsesreglement B-ordning Indholdsfortegnelse Generelt... 2 Reglerne... 2 Ændring af boligoverenskomsten... 2 Fraflytningsordningen... 2 Overtagelse af bolig ved indflytning... 3 Boligens standard... 3 Mangler skal påtales inden

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Vedtaget på afdelingsmødet: 26. februar 2015

Vedtaget på afdelingsmødet: 26. februar 2015 B-ordningen kort fortalt Det er dig som lejer, der skal tage initiativ til at vedligeholde boligen, men det er boligorganisationen, der sørger for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling,

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for afd. 60 Kildehaven

Vedligeholdelsesreglement for afd. 60 Kildehaven Vedligeholdelsesreglement for afd. 60 Kildehaven udarbejdet efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997. Bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene

Læs mere

Morbærhavens vedligeholdelsesreglement Model A med normalistandsættelse

Morbærhavens vedligeholdelsesreglement Model A med normalistandsættelse Morbærhavens vedligeholdelsesreglement er udarbejdet efter reglerne i lov nr. 961 af 11. august 2010 om leje af almene boliger og bekendtgørelse nr. 640 af 15. juni 2006 om vedligeholdelse og istandsættelse

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Side 1 af 7 sider Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne ved fraflytning? Godkendt på afdelingsmøde

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for afdeling Markedspladsen Model A med istandsættelse Ved fraflytning.

Vedligeholdelsesreglement for afdeling Markedspladsen Model A med istandsættelse Ved fraflytning. Boligselskabet DFB Domea Oldenburg Alle 3 2630 Høje-Taastrup Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto

Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standardvedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og

Læs mere

Arbejdernes Boligforening afd. 22 Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto

Arbejdernes Boligforening afd. 22 Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto Arbejdernes Boligforening afd. 22 Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning,

Læs mere

Standard - Vedligeholdelsesreglement Model B - med vedligeholdelseskonto

Standard - Vedligeholdelsesreglement Model B - med vedligeholdelseskonto Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Andelsboligforeningen Beringsgaard

Andelsboligforeningen Beringsgaard Vedligeholdelsesreglementet baserer sig på standardvedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement B-ordning

Vedligeholdelsesreglement B-ordning Indholdsfortegnelse Generelt... 2 Reglerne... 2 Ændring af boligoverenskomsten... 2 Fraflytningsordningen... 2 Overtagelse af bolig ved indflytning... 3 Boligens standard... 3 Mangler skal påtales inden

Læs mere

Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 17/06-2015 erstatter dette vedligeholdelsesreglement tidligere gældende reglementer.

Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 17/06-2015 erstatter dette vedligeholdelsesreglement tidligere gældende reglementer. Vedligeholdelsesreglement Model A Afdeling 606 A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i bo perioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling, tapetsering og gulvbehandling. Lejeren

Læs mere

Nyt fra lejeret. Væsentlige ændringer i lejelovgivningen September 2015

Nyt fra lejeret. Væsentlige ændringer i lejelovgivningen September 2015 Nyt fra lejeret Væsentlige ændringer i lejelovgivningen September 2015 Den 24. marts 2015 vedtog Folketinget Lovforslag om forenkling og modernisering af lejeloven og boligreguleringsloven. Loven trådte

Læs mere

Den nye lejelov hvad kan vi forvente?

Den nye lejelov hvad kan vi forvente? Ejendomsforeningen Danmark Den nye lejelov hvad kan vi forvente? Juridisk direktør og Advokat Lars Brondt Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Forlig af 11. juni 2014 og lovforslag

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement «Bruger_Initial» Vedligeholdelsesreglement Gældende for afdeling 57, Bautastenen 50 Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model B Med vedligeholdelseskonto Afdeling 601

Vedligeholdelsesreglement Model B Med vedligeholdelseskonto Afdeling 601 Vedligeholdelsesreglement Model B Med vedligeholdelseskonto Afdeling 601 B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i bo perioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling, tapetsering

Læs mere

Vedligeholdelse. for Hobro Boligforening

Vedligeholdelse. for Hobro Boligforening Vedligeholdelse for Hobro Boligforening Standard-vedligeholdelsesreglementet udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement «Bruger_Initial» Vedligeholdelsesreglement Gældende for afdeling 64, Mølleriet, Ditlev Bergs Vej Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige

Læs mere

VESTERVANG. Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 1. april 1999 erstatter dette vedligeholdelsesreglement

VESTERVANG. Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 1. april 1999 erstatter dette vedligeholdelsesreglement Standard-vedligeholdelsesreglement efter reglerne i lov om leje af almene boliger lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene boliger bekendtgørelse

Læs mere

Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 01-12-2013 erstatter dette vedligeholdelsesreglement tidligere gældende reglementer.

Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 01-12-2013 erstatter dette vedligeholdelsesreglement tidligere gældende reglementer. Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Gældende for afdeling 11, Kastetvej 105, C. V. Jessens Gade 1 Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Vedligeholdelsesreglement udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standard-vedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968

Læs mere

Vedtaget på afdelingsmødet: 21. maj 2015. Afdeling: AKB Lundtoftegade

Vedtaget på afdelingsmødet: 21. maj 2015. Afdeling: AKB Lundtoftegade B-ordningen kort fortalt Det er dig som lejer, der skal tage initiativ til at vedligeholde boligen, men det er boligorganisationen, der sørger for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling,

Læs mere

Forbedringsforhøjelser

Forbedringsforhøjelser Forbedringsforhøjelser 1 FORBEDRINGER i private udlejningsejendomme 2 Hvem er vi? Kris Munk 2. års fuldmægtig Tidligere ansat ved De Jurastuderendes Retshjælp og sidder p.t. med en del lejeretlige sager

Læs mere

Vedligeholdelsesregler. A-ordning. Nykøbing F. Boligselskab. Slotsgade Nykøbing F. Tlf

Vedligeholdelsesregler. A-ordning. Nykøbing F. Boligselskab. Slotsgade Nykøbing F. Tlf Vedligeholdelsesregler A-ordning Nykøbing F. Boligselskab Slotsgade 20 4800 Nykøbing F. Tlf. 54 84 19 70 www.nfbo.dk nfbo@nfbo.dk Side 1/5 A-ordning kort fortalt Beboeren sørger i boperioden for boligens

Læs mere

GODE RÅD. - når du bor til leje

GODE RÅD. - når du bor til leje GODE RÅD - når du bor til leje Privat udlejning 1 Denne folder beskriver kort nogle af hovedreglerne, når du bor til leje. Den fortæller, hvad du skal være opmærksom på, når du får et brev, et varmeregnskab

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for afd. 63 Blichergården

Vedligeholdelsesreglement for afd. 63 Blichergården Vedligeholdelsesreglement for afd. 63 Blichergården udarbejdet efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997. Bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af

Læs mere

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse for. Boligselskabet " Futura Fredericia " afd A-ordningen - kort fortalt

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse for. Boligselskabet  Futura Fredericia  afd A-ordningen - kort fortalt Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse for Boligselskabet " Futura Fredericia " afd. 4512 A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i bo perioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere

Normal-vedligeholdelsesreglement for MODEL A. (med istandsættelse ved fraflytning)

Normal-vedligeholdelsesreglement for MODEL A. (med istandsættelse ved fraflytning) Normal-vedligeholdelsesreglement for MODEL A (med istandsættelse ved fraflytning) I. Generelt Reglernes ikrafttræden Ændring af bolig- overenskomsten Fraflytningsordningen 1. Med virkning fra den 1. juli

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark

Ejendomsforeningen Danmark Ejendomsforeningen Danmark Lægdommerkonference Boliglejeret udvalgte emner Torsdag den 12. juni 2014 Advokat Anne Louise Husen, Husen Advokater Udvalgte emner: 1. Blanketter regler og nye Højesteretsdomme

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement «Bruger_Initial» Vedligeholdelsesreglement Gældende for afdeling 60, Egholm Færgevej 11-17 Model B med vedligeholdelseskonto B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i boperioden for boligens indvendige

Læs mere