Kontrol af regnskaber i 2013 KONTROL REGNSKABER. Boligreguleringslovens 18 b Lejelovens 63 a. Februar 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kontrol af regnskaber i 2013 KONTROL REGNSKABER. Boligreguleringslovens 18 b Lejelovens 63 a. Februar 2014"

Transkript

1 KONTROL AF REGNSKABER i 2013 Boligreguleringslovens 18 b Lejelovens 63 a Februar 2014

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0. Resume Side Lovgrundlag og kriterier Side Boligreguleringslovens 18 b Side er fordelt på ejendomstyper Side er fordelt på kategorier Side Supplerende kontrol af regnskaber Side 8 stor korrektion og store udgifter 3.4. Intensiveret kontrol Side er i den supplerende kontrol Side Sammenfatning af alle kontroller Side Analyse vedrørende flere år Side Lejelovens 63 a Side er fordelt på kategorier Side Øvrige registreringer Side Tvister Side Statistisk usikkerhed Side 17

3 1. Resume Rapporten omfatter regnskaber, hvor kontrollen er afsluttet i Alle indsendte regnskaber uanset regnskabsperiode kan indgå i årets rapport. Boligreguleringslovens 18 b Den almindelige kontrol har omfattet 525 regnskaber. Der er indsendt bilag for 193,3 mio. kr., og der er korrigeret for i alt 30,8 mio. kr. svarende til en korrektionsprocent i gennemsnit på 15,9 %. I 2012 udgjorde korrektionerne 16,1 %. Der er således tale om et lille fald på 0,2 procentpoint. Ændringen i korrektionsprocenten i forhold til 2012 er som det ses i afsnit 7 ikke statistisk signifikant. Kategorien Forbedring tegner sig for 57 % af samtlige korrektioner. I 2012 udgjorde kategorien kun 46 %. Det betyder, at over halvdelen af korrektionerne består af udgifter, som enten er dækket af husleje, eller hvor beboerrepræsentationen eller et flertal af lejerne ikke har accepteret, at forbedringerne tages over vedligeholdelseskontoen. Kategorien Andet tegner sig for 25 %. Heri ligger bl.a. byfornyelse og etablering af nye lejligheder. Andelen af regnskaber, som er godkendt uden korrektioner, er steget fra 34 % i 2012 til 38 % i Det er dog nogenlunde samme niveau som de seneste år, dog stigende. Med henblik på at styrke kontrolaspektet er der udtaget et antal regnskaber (supplerende kontrol), hvor forventningen ud fra analyseresultater af tidligere års kontroller er, at disse har en højere korrektionsprocent end gennemsnittet af den almindelige kontrol. I denne gruppe ligger regnskaber udtaget på grund af store udgifter (overstiger 10 års hensættelser) og regnskaber udtaget på grund af en stor korrektion, se afsnit 3.3. Denne kontrol har for 2013 en væsentlig højere korrektionsprocent end den almindelige kontrol. I alt er der kontrolleret 76 regnskaber, som resulterede i en korrektionsprocent på 33,1 %. Som et yderligere tiltag gennemfører GI en intensiveret kontrol, således som det blev godkendt på bestyrelsesmødet den 22. marts Regnskaberne til denne intensiverede kontrol udtages ud fra en konkret risikovurdering. Det kan være med baggrund i udgifter, indberettet af en ny ejer ved en tvangsauktion, henvendelse fra lejer, omtale i aviser m.v. Der er i 2013 kontrolleret 25 af denne slags regnskaber, hvilket har medført en korrektionsprocent på 28,6 %. Den supplerende kontrol omtales nærmere i afsnit 3.3. Når man medtager alle de regnskaber, der er kontrolleret i 2013, uanset årsagen til at kontrollen er gennemført, er der i alt kontrolleret 626 Side 1

4 regnskaber. Det er lidt over målsætningen på 600 sager og væsentligt over niveauet i de sidste 5 år. Der er indsendt bilag for 538,3 mio. kr., og der er korrigeret for i alt 142,0 mio. kr. Det svarer til en korrektionsprocent i gennemsnit på 26,4 %. Der er korrigeret 80,5 mio. kr. mere i 2013 i forhold til Det svarer til 2-3 gange mere end i de foregående år. Se afsnit 3.6, hvor et udpluk af sager med de største korrektioner er beskrevet. Der ud over er der foretaget en analyse af, i hvilket omfang der findes gengangere i kontrollen. Det har vist sig, at kun én udlejer har begået samme type store fejl i flere kontroller over flere år. Den pågældende havde en samlet korrektionsprocent på 58 %. Se afsnit 3.7. Lejelovens 63 a Kontrollen har omfattet 109 regnskaber. Der er indsendt bilag for 21,8 mio. kr., og der er korrigeret for 10,1 mio. kr. svarende til en korrektionsprocent i gennemsnit på 46,4 %. I 2012 udgjorde korrektionerne 46,8 %, så der er tale om et mindre fald på 0,4 procentpoint. Stigningen er dog ikke statistisk signifikant, jf. afsnit % af de korrigerede udgifter er i kategorien Udvendig vedligeholdelse. Det betyder, at ca. 1/3 af samtlige indberettede udgifter ikke er forbedringer, men i stedet lejeretlig vedligeholdelse. Andelen af regnskaber, som er godkendt uden korrektioner, er faldet fra 45 % i 2012 til 38 %. Der er altså 7 procentpoint færre 63a-regnskaber, der er godkendt uden korrektioner. 2. Lovgrundlag, kriterier og baggrund GI foretager stikprøvekontrol af de indsendte regnskaber efter boligreguleringslovens 18 b og lejelovens 63 a. Grundlaget er 17 i bekendtgørelse nr. 632 af 15. juni 2006 om binding af afsætningsbeløb i GI. Formålet er at kontrollere de indberettede udgifter og korrigere eventuelle fejl. Resultatet af kontrollen viser i hvilket omfang, bindingsbeløbene anvendes i overensstemmelse med lovens bestemmelser samt nævnsog retspraksis. Kriterierne er: Ethvert regnskab, der kommer ind i løbet af kalenderåret, kan udtages, uanset hvilket regnskabsår der er tale om. En udlejer kan dog maksimalt udtages med 4 regnskaber pr. år i den pulje, der omfatter de tilfældigt udvalgte regnskaber til kontrol. Side 2

5 18 b Der udtages ved en simpel tilfældig udvælgelse via et it-program op til b-regnskaber. Udgiften skal overstige kr b-regnskaber udvælges særskilt. Kriteriet er, at udgifterne overstiger 10 års hensættelser (= regnskaber med store udgifter), og at regnskabet er underskrevet i Erklæring A, hvilket betyder, at lejerne har modtaget meddelelse om udgiftens størrelse. Hvis udlejer i et års kontrol har haft korrektioner, der overstiger kr., udtages der som udgangspunkt et ekstra regnskab til kontrol. GI giver der ud over tilbud om rådgivning om vedligeholdelseskontoens anvendelse. (store korrektioner) GI har indført en intensiveret kontrol af regnskaber, som af en eller anden årsag ud fra en konkret risikovurdering skal undersøges nærmere. Det kan indebære indhentning af bilag, kontakt med beboerrepræsentation/lejere, besigtigelse af det arbejde, der er udført på ejendommen, eller indhentning af fotos af det udførte arbejde. 63 a Der udtages ved en simpel tilfældig udvælgelse via et it-program ca a-regnskaber. Udgiften skal overstige kr. Denne rapport omfatter de regnskaber, hvor kontrollen er afsluttet i løbet af Hovedparten af de kontrollerede regnskaber vedrører regnskabsåret 2012, men der er også regnskaber for andre år. Side 3

6 3. Boligreguleringsloven 18 b I dette afsnit rapporteres om resultaterne af kontrollen af de regnskaber, som er udtaget tilfældigt. Kontrollen af de særskilt udtagne regnskaber med store udgifter, store korrektioner og den intensiverede kontrol omtales i afsnit 3.3. Der er afsluttet kontrol af 525 regnskaber, fordelt på 461 udlejningsejendomme, 30 restejendomme i ejerlejlighedsforeninger og 34 andelsboligforeninger. Der er i 2013 korrigeret for 30,8 mio. kr. svarende til 15,9 % af de samlede udgifter på i alt 193,3 mio. kr. I 2012 blev der korrigeret for 16,1 %. Der er tale om et lille fald på 0,2 procentpoint. Faldet er dog ikke statistisk signifikant, se afsnit 7. Tabel 1 er en oversigt over kontrollens hovedtal de sidste 5 år. Oversigten viser den gennemsnitlige procentvise korrektion i forhold til de samlede kontrollerede udgifter og i forhold til antal kontrollerede regnskaber. Tabel 1 i gennemsnit År Regnskaber Udgifter i mio. kr. i mio. kr. beløb i % antal i % ,8 20,6 11, ,8 22,3 20, ,3 27,5 18, ,0 24,7 16, ,3 30,8 15,9 62 sprocenten er faldet i de seneste 3 år, siden 2010 hvor den toppede med 20,1 %. Det er det højeste antal regnskaber (525) i samtlige 5 år, der er kontrolleret i 2013, hvilket sandsynligvis er skyld i de stigende udgifter og korrektioner i mio. kr. Antallet af regnskaber med ændringer ligger på 62 %, hvilket er 4 procentpoint lavere end I tabel 2 er vist, hvor stor en procentdel af regnskaberne for , der havde korrektioner af en given størrelse. sprocenten er her opgjort for hvert enkelt regnskab. Side 4

7 Tabel 2 Procentfordeling af regnskabernes korrektionsprocenter Ingen År korrektion <10 % 10-24% 25-49% % % Tabellen viser, at der har været procentvis flere mindre korrektioner i intervallet under 10 % i 2013 end i tidligere år. Regnskaber uden korrektion er steget i forhold til de 2 tidligere år, hvorimod korrektionerne i intervallerne % er faldet. Tabel 3 Udgifter og korrektioner opgjort pr. m 2 Udgifter År i mio. kr. m 2 i alt Udgifter i kr. pr. m 2 i kr. pr. m , , , , , Tabel 3 viser, at Udgifter i mio. kr. er steget fra 154,0 kr. til 193,3 kr., altså er der for de kontrollerede sager indberettet 39,3 mio. kr. mere i 2013 end i På landsplan er de gennemsnitlige 18 og 18 b hensættelser 145 kr. pr. m er fordelt på ejendomstyper I tabel 4 sammenlignes korrektionsgennemsnittet for ejendomstyperne for de sidste 5 år. Tabel 4 sgennemsnit i % fordelt på ejendomstyper Almindelig Restejendom i Andelsbolig- Gennemsnits- År udlejning ejerforeninger foreninger korrektion i % ,6 7,7 6,2 11, ,9 10,7 41,3 20, ,1 5,6 9,4 18, ,5 21,4 19,6 16, ,5 6,9 28,1 15,9 Den gennemsnitlige korrektionsprocent for andelsboligforeninger er højere end de sidste par år, og restejendomme er lavere end Side 5

8 Antallet af kontrollerede regnskaber for disse ejendomstyper (30 E/L og 34 A/B) er dog så lille, at der ikke kan drages konklusioner. 3.2 er fordelt på kategorier Nedenfor forklares nærmere, hvilke typer af udgifter, der indgår i de forskellige kategorier, som korrektionerne registreres i: Manglende bilag 120 korrektioner for i alt kr. Udlejer har ikke indsendt alle bilag, eller der mangler en yderligere specifikation eller oplysning om arbejdets art på det indsendte materiale. Indvendig vedligeholdelse 89 korrektioner for i alt kr. Denne kategori indeholder udgifter til maling, hvidtning, tapetsering og gulvbehandling i lejligheder. Forbedring 146 korrektioner for i alt kr. Kategorien indeholder udgifter, som enten er indregnet i huslejen, eller hvor forbedringsudgifter er medtaget, uden at udlejeren har fået lejeraccept til, at forbedringen kan tages med over den udvendige vedligeholdelseskonto. Driftsbudgettet 186 korrektioner for i alt kr. Denne kategori indeholder driftsudgifter, der skal indgå i enten det omkostningsbestemte huslejebudget, antennebudget eller varmeregnskab. Andet 249 korrektioner for i alt kr. Der er tale om korrektioner, der ikke har kunnet rubriceres under de øvrige kategorier. Det kan for eksempel være 19, stk. 2 låneydelser, byfornyelse, etablering af nye lejligheder og sammentællings- og fordelingsfejl. Tabel 5 viser de samlede korrektioner i årene fordelt på kategorier. Tabel 5 sprocent fordelt på de enkelte kategorier Kategori Manglende bilag Indvendig vedl Forbedringer Driftsbudget Andet I alt Side 6

9 Kategorien Manglende bilag er fra 2012 til 2013 faldet 5 procentpoint fra 15 % til 10 %. Kategorien Forbedringer er steget 11 procentpoint fra 46 % til 57 %, og tegner sig som den største kategori. Det ses yderligere af tabel 5, at korrektioner af forbedringer i alle år har været over 30 % i gennemsnit. Tabel 6 viser, hvor stor en andel af de samlede korrektioner, der er foretaget i de enkelte kategorier. Kolonnen Antal er større end de 525 regnskaber, fordi hvert regnskab kan have korrektioner i flere kategorier. Tabel 6 er fordelt på kategorier Kategori Beløb i kr. Beløb i % Antal Antal i % Manglende bilag , ,2 Indvendig vedl , ,3 Forbedringer , ,5 Driftsbudget , ,5 Andet , ,5 I alt , ,0 Diagram 1 viser den beløbsmæssige andel af korrektionerne fordelt på de enkelte kategorier. Diagram 1 er i mio. kr Manglende bilag Indvendig vedl. Forbedringer Driftsbudget Tabel 7 viser hvor stor en andel af de samlede korrektioner, der er fordelt på kategorier og ejendomstyper. Side 7

10 Tabel 7 er i 2013 fordelt på kategorier og ejendomstyper Kategori Almindelig udlejning Restejendom i ejerforeninger Andelsboligforeninger Alle Manglende bilag 9,9 54,9 4,0 10,3 Indvendig vedl. 4,9 11,8 2,2 4,7 Forbedringer 57,0 8,1 65,4 56,9 Driftsbudget 3,3 8,0 2,2 3,3 Andet 24,9 17,2 26,2 24,8 I alt 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0% Da der kun er kontrolleret 30 restejendomme og 34 andelsboligforeninger, kan der forekomme en del usikkerhed. 3.3 Supplerende kontroller af regnskaber Ud over den almindelige kontrol er der - med henblik på at styrke kontrolaspektet - foretaget en supplerende kontrol af yderligere 76 regnskaber fordelt på 2 typer, som er beskrevet nedenfor Kontrol af store udgifter I 2013 er der afsluttet 51 regnskaber, der er udtaget særskilt, fordi udgifterne overstiger 10 års hensættelser, og udlejer har underskrevet Erklæring A (udlejer bekræfter, at lejerne har modtaget meddelelse om udgiftens størrelse). Formålet er at styrke kontrolaspektet, når der indberettes regnskaber med meget store udgifter Kontrol efter store korrektioner Der er i 2013 kontrolleret yderligere 25 regnskaber. Grundlaget for udtagningen af disse regnskaber er, at udlejer i ét års kontrol eller på en anden ejendom har haft korrektioner, der overstiger kr. Formålet er også her at styrke kontrolaspektet. Nedenfor er vist resultaterne for disse 2 former for særskilt udtagne kontroller. Tabel 7a i gennemsnit År Regnskaber Udgifter i mio. kr. i mio. kr. beløb i % antal i % ,9 37,3 21, ,0 11,6 9, ,9 31,9 21, ,1 92,3 33,1 70 Som det ses, er korrektionsprocenten steget fra 21,3 % i 2012 til 33,1 % i 2013, svarende til 11,8 procentpoint. Side 8

11 GI s formodning om en større korrektionsprocent i den supplerende kontrol, ud fra analyseresultater af tidligere års kontroller, ses at holde stik både i 2010, 2012 og 2013, hvor korrektionsprocenten er noget højere end i den almindelige kontrol. 3.4 Intensiveret kontrol Som nævnt under resuméet har GI intensiveret og skærpet indsatsen ved kontrollen af visse regnskaber. Baggrunden var en konstatering af, at der formentlig var begået bedrageri af en udlejer ved indberetning af nogle regnskaber til GI. Den intensiverede kontrol indebærer indhentning af bilag, og som supplement kan der tages kontakt til beboerrepræsentation/lejere, foretages besigtigelse af ejendommen, eller fotodokumentation kan indgå. Den konkrete situation vil afgøre, hvilken dokumentation der indhentes eller anvendes. Eksempler på regnskaber, der kan udtages i den intensiverede kontrol er udgifter indberettet af en ny ejer i forbindelse med en tvangsauktion, eller fra nødlidende ejere, eller regnskaber der giver anledning til tvivl med baggrund i fx lejerhenvendelser eller presseomtale Resultater af den intensiverede kontrol Der er i 2013 kontrolleret 25 regnskaber. Der er indsendt bilag for i alt 65,8 mio. kr., og der er korrigeret for 18,8 mio. kr., svarende til en korrektion i gennemsnit på 28,6 %. Tabel 7b i gennemsnit År Regnskaber Udgifter i mio. kr. i mio. kr. beløb i % antal i % ,0 2,8 35,4 58, ,8 4,9 21,4 61, ,8 18,8 28,6 64,0 Af de 25 regnskaber er 9 godkendt uden bemærkninger, altså uden korrektion, og 9 regnskaber har korrektioner under 20 % på i alt kr. 2 regnskaber har korrektioner på henholdsvis 34 og 49 %. erne svarer til 1,8 mio. kr. tilsammen. Endelig har 5 regnskaber korrektioner over 50 %, svarende til 16,6 mio. kr. Heri indgår et regnskab med en korrektion på 7,5 mio. kr., som er nærmere omtalt i afsnit 3.7. erne vedrører bl.a. forbedringsudgifter og etablering af taglejligheder. 3.5 er i den supplerende kontrol I dette afsnit indgår samtlige regnskaber i den supplerende kontrol; stor udgift, stor korrektion, og den intensiverede kontrol, i alt 101 kontroller. Side 9

12 I tabel 8 vises hvor stor en andel af de samlede korrektioner, der er foretaget i de enkelte kategorier. Der er indsendt bilag for i alt 345,0 mio. kr., og der er korrigeret for 111,2 mio. kr., svarende til en korrektion i gennemsnit på 32,2 %. Det ses, at korrektionsprocenten er dobbelt så stor, som i den almindelige tilfældige kontrol,der er på 15,9 %. Der er således forsat grundlag for at gennemføre kontrol af disse særligt udvalgte sager. Tabel 8 er fordelt på kategorier Kategori Beløb i kr. Beløb i % Manglende bilag ,8 Indvendig vedl ,6 Forbedringer ,1 Driftsbudget ,3 Andet ,2 I alt ,0 Kategorien Forbedring er den største. Her ligger 74,1 % af samtlige korrektioner, som hovedsaligt drejer sig om forbedringer medtaget uden lejeraccept og lejlighedsmoderniseringer. I kategorien Andet ligger 2 sager, som er dækket af byfornyelse. Én stor korrektion på 5,2 mio. kr. og én på 2,6 mio. kr. Endvidere er der 3 sager, hvor der er sket en tastefejl ved den digitale indberetning. erne i disse 3 sager udgør tilsammen 13,9 mio. kr. 3.6 Sammenfatning af alle typer af 18 b-kontrol Når samtlige kontroller i 2013 indgår i analysen, både de almindelige kontroller og alle typer af supplerende kontrol, er der i alt kontrolleret b regnskaber. Der er gennemgået bilag for 538,3 mio. kr., og der er korrigeret for i alt 142,0 mio. kr., svarende til en korrektionsprocent i gennemsnit på 26,4 %. Der er her tale om en stigning på 7,6 procentpoint i forhold til Tabel 9 er en oversigt over kontrollens hovedtal de sidste 5 år. Oversigten viser den gennemsnitlige procentvise korrektion i forhold til de samlede kontrollerede udgifter. Tabel 9 i gennemsnit Regnskaber Udgifter År i mio. kr. i mio. kr. beløb i % ,9 76,5 16, ,7 59,6 20, ,2 42,0 15, ,6 61,5 18, ,3 142,0 26,4 Side 10

13 Der er korrigeret 80,5 mio. kr. mere i 2013 i forhold til 2012, og 2-3 gange mere end i de foregående 4 år. Det skyldes primært den udvidede og intensiverede kontrol i særlige sager. Tabel 10 viser fordelingen på kategorier af korrektionerne. Tabel 10 er fordelt på kategorier Kategori Beløb i kr. Beløb i % Manglende bilag ,4 Indvendig vedl ,5 Forbedringer ,5 Driftsbudget ,9 Andet ,7 I alt ,0 Som det ses ligger 70,5 % af samtlige korrektioner i kategorien Forbedringer. Nedenfor følger et udpluk af sager med nogle af de korrektioner over 1 mio. kr. I 3 sager er udgifterne nedskrevet med forbedringsudgifter for i alt 49,8 mio. kr., hvor der i forbindelse med byfornyelse er indberettet egenfinansierede forbedringsudgifter. Udlejer har ikke dokumenteret, at lejerne havde godkendt, at forbedringerne kunne medtages over den udvendige vedligeholdelseskonto. I 2 sager har udlejer indberettet byfornyelsesudgifter, som er støttet. GI har korrigeret for 7,8 mio. kr. I 2 andre sager udgør korrektionerne tilsammen ca. 4,0 mio. kr., som drejer sig om etablering af nye lejligheder. I 3 sager er der tale om tastefejl ved udlejernes digitale indberetning af udgifter, som tilsammen har korrektioner på 15,9 mio. kr. I disse tilfælde er det kommasætningen, der har medført tastefejlen. Dvs. at der er kommet 2 ekstra nuller oven i udgiften. Der er på den baggrund indført en ændring på den digitale indberetningsmodel, hvor der bl.a. er slettet de fortrykte 0,00 kr. Én sag er udelukket fra årets rapport og statistik. Det drejer sig også her om en tastefejl på 179,4 mio. kr. Den rigtige udgift skulle være kr. Da det er åbenlyst forkert at afholde en sådan enorm udgift på en mindre ejendom, har GI valgt at se bort fra denne fejl i statistikken. Med denne ene sag ville den gennemsnitlige korrektionsprocent for samtlige kontroller således have været på 44,8 %. Side 11

14 Derudover er der 7 sager, som tilsammen har korrektioner for 9,7 mio. kr. Udlejer har medtaget forbedringsudgifter i forbindelse med gennemgribende lejlighedsmoderniseringer efter boligreguleringslovens 5, stk. 2. Det er efter GI s opfattelse ikke muligt at medtage sådanne forbedringsudgifter over den udvendige vedligeholdelseskonto, idet disse anses dækket af den friere lejefastsættelse. 3.7 Analyse vedrørende flere år GI har udarbejdet en ekstra analyse af regnskabskontrollen, som er foretaget med henblik på at konstatere, i hvilket omfang der findes gengangere i kontrollen. Analysen er foretaget for at besvare spørgsmålet, om nogle udlejere optræder med mange og store korrektioner igennem flere år. For at finde frem til hvor mange gengangere, der eventuelt måtte være i kontrollen, er der inddraget alle de registrerede kontroller i årene Der er taget udgangspunkt i følgende: at mindst én korrektion overstiger kr. at der er gennemført mindst 3 kontroller af den pågældende udlejers regnskaber i perioden at den samlede korrektionsprocent er over 25 % for de regnskaber, der er kontrolleret at kontrollerne er gennemført på regnskaber registreret i forskellige år at korrektionerne vedrører kategorien forbedringer Billedet viser, at der pt. er én udlejer, som opfylder ovenstående kriterier, og som efter at være blevet vejledt, har begået samme type fejl i et efterfølgende regnskab, der er kontrolleret. Denne ene udlejer er - på baggrund af mistanke om at der indberettes for mange store udgifter - blevet udtaget på samtlige ejendomme for regnskaber af en vis størrelse fra Foreløbig er 13 kontroller afsluttet, hvilket har resulteret i en samlet gennemsnitlig korrektionsprocent på 58 %. I en sag er der korrigeret for 7,5 mio. kr., svarende til 81 %. Fejlene består hovedsagligt af forbedringer og etablering af lejlighed. Vi har på nuværende tidspunkt yderligere 7 kontroller for denne udlejer under behandling, som derfor ikke er afsluttet endnu. GI følger også fremover de udlejere, der er blevet vejledt, for at konstatere, om vejledningen medfører ændring i indberetning af udgifter. Side 12

15 4. Lejelovens 63 a Der er kontrolleret 109 regnskaber fordelt på 107 udlejningsejendomme og 2 restejendomme i ejerlejlighedsforeninger. Den beløbsmæssige korrektion udgør i gennemsnit 46,4 % svarende til, at de samlede udgifter på i alt 21,8 mio. kr. er reduceret med 10,1 mio. kr. Der er tale om et fald på 0,4 procentpoint i forhold til 2012-kontrollen. Ændringen er dog ikke statistisk signifikant, se afsnit 7. I Tabel 11 sammenlignes kontrollens hovedtal de sidste 5 år. Oversigten viser den gennemsnitlige procentvise korrektion i forhold til de samlede kontrollerede udgifter og i forhold til antal kontrollerede regnskaber. Tabel 11 i gennemsnit År Antal regnskaber Udgifter i mio. kr. i mio. kr. beløb i % antal i % ,3 2,7 26, ,3 4,2 36, ,4 2,9 23, ,2 9,0 46, ,8 10,1 46,4 62 Som det ses, ligger korrektionsniveauet næsten identisk med kontrollen. Antallet af korrektioner er det højeste i de sidste 5 år. Tabel 12 Udgifter og korrektioner opgjort pr. m 2 Udgifter År i mio. kr. m 2 i alt Samlet udgift i kr. pr. m 2 i kr. pr. m , , , , , Både den samlede udgift og korrektion i kr. pr. m 2 er i 2013 faldet en smule i forhold til Nedenfor er vist, hvor stor en procentdel af regnskaberne i , der havde korrektioner af en given størrelse. Side 13

16 Tabel 13 Procentfordeling af regnskabernes korrektionsprocenter År Ingen korrektion <24 % % % % Sager uden korrektioner er det laveste siden 2009, idet der for 2013 alene er 38 % af udgifterne, der godkendes fuldt ud. erne i intervallet % er det højeste i 5 år. 4.1 er fordelt på kategorier Nedenfor forklares nærmere, hvilke typer af udgifter der indgår i de forskellige kategorier, som korrektionerne registreres i: Manglende bilag 11 korrektioner for i alt kr. Udlejer har ikke indsendt alle bilag, eller der mangler en yderligere specifikation eller oplysning om arbejdets art på det indsendte materiale. Forbedring 4 korrektioner på i alt kr. Udgifterne er alle indregnet i en højere husleje. Udvendig vedligeholdelse 67 korrektioner for i alt kr. Udlejer har medtaget udgifter til udvendig vedligeholdelse over forbedringskontoen. Andet 23 korrektioner for i alt kr. Der er tale om for eksempel driftsudgifter, etablering af lejlighed, indvendig vedligeholdelse, og udgifter afholdt på arealer der ikke er bindingspligtige. er fordelt på de enkelte kategorier ses af diagram 2. Side 14

17 Diagram 2 er i mio. kr. 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Manglende bilag Forbedringer Udvendig vedl. Andet 32 % af de korrigerede udgifter på forbedringskontoen er udvendig vedligeholdelse. 5. Øvrige analyser Der er foretaget yderligere analyser af de data, som er registreret i forbindelse med kontrollen. Disse omtales nedenfor. Det drejer sig for det første om andelen af regnskaber, som udlejeren selv har rettet i, samtidig med at bilagene er indsendt. Disse er nærmere omtalt nedenfor i afsnit Udlejers rettelser. De nævnte korrektioner indgår i hovedtallene i rapporten. For det andet omtales de registreringer, som er foretaget i forbindelse med, at udlejer har fået vejledning om korrekt brug af kontoens midler, men hvor udgifterne ikke er ændret. Det drejer sig om udgifter under Bagatelgrænsen (u/5.000 kr.) og Småbeløb (u/ 250 kr.) vedrørende Renholdelse og Låse og nøgler. De beløb, der er nævnt i disse afsnit, indgår ikke i hovedtallene i rapporten. Endelig redegøres til sidst i er for andre år for de korrektioner, som er foretaget i andre år end det, der er udtaget til kontrol. en for året har resulteret i en ændring for andre regnskabsår. De nævnte beløb indgår ikke i hovedtallene i rapporten. Side 15

18 Udlejers rettelser I 26 regnskaber med et beløb på kr. har udlejer samtidig med, at bilagene er sendt til GI, oplyst, at der er sket en fejl i indberetningen. Beløbene indgår som korrektioner under de respektive kategorier. Beløbet er steget i forhold til 2012, hvor der var korrektioner på i alt kr. Bagatelgrænsen GI korrigerer som udgangspunkt ikke, hvis de samlede bemærkninger er under kr., med mindre der er tale om eksempelvis dobbeltfakturering, manglende bilag eller korrektioner af samme art, som GI har korrigeret for i tidligere års kontroller for ejendommen. Beløbet indgår således ikke i korrektionsprocenten. Bemærkninger, der ikke har medført korrektion, er givet i 35 regnskaber og udgør kr. I 2012 var der 27 regnskaber på i alt kr. Småbeløb under 250 kr. Udover bagatelgrænsen på kr. korrigerer GI ikke for småbeløb under 250 kr. pr. bilag i kategorierne Renholdelse og Låse og nøgler. Bemærkninger, der ikke har medført korrektion, er givet i 43 sager og udgør kr. er for andre år I statistikken registreres alene korrektioner for det år, som er udtaget til kontrol. Der kan imidlertid være regnskaber, hvor den udgift, der korrigeres for, også optræder i andre år og derfor bliver korrigeret. Her indgår også de sager, hvor kontrollen er udvidet til at omfatte de sidste 5 års udgifter, hvis udlejer ikke indsender bilag for det år, der er udtaget til kontrol. er for andre år har medført ændringer i 11 sager og udgør i alt 5,6 mio. kr. for Der er tale om en stigning i forhold til 2012, hvor korrektionerne udgjorde 4,5 mio. kr. Beløbene indgår ikke i korrektionsprocenten. 6. Tvister Udlejeren kan indbringe GI s afgørelse for huslejenævnet, hvis der er uenighed. I 2013 er 2 sager afgjort og 2 sager verserer i huslejenævnet. Afgjorte sager i huslejenævn I den ene sag har GI afvist udgifter til bl.a. lønudgifter til håndværkere, (der mangler dokumentation for, hvilket arbejde der er udført), malermæssig istandsættelse af lejligheder og rengøring efter misligholdelse. Huslejenævnet gav GI medhold. Efterfølgende har udlejer indsendt yderligere dokumentation for lønudgifterne, og sagen er derfor genoptaget. Den anden sag drejede sig om, at udlejer har medtaget udgifter, som har karakter af vicevært/inspektørlignende opgaver. GI afviste udgifterne, Side 16

19 fordi disse hører til i driftsbudgettet under renholdelse. Huslejenævnet gav GI medhold. Verserende sager I den ene sag har GI afvist udgiften til udskiftning af yderdøre på grund af manglende besvarelse fra udlejer. Grunden til forespørgslen var, at ejendommen konto er omfattet af 63 a, hvor der kun kan medtages forbedringsudgifter til beboelseslejlighederne. Ejendommen indeholder også erhvervslejemål, og da der ikke fremgår adresse på fakturaen, har GI på grund af manglende svar afvist udgiften. Udlejer har indbragt sagen for huslejenævnet. Den anden sag drejer sig om, at udlejer har medtaget udgifter, som har karakter af forbedringer. GI har spurgt til etablering af videoovervågning og forbedringsarbejder i lejligheder. Da udlejer ikke har indsendt dokumentation for lejernes accept af at medtage forbedringer over den udvendige vedligeholdelseskonto, har GI afvist udgifterne. Udlejer er ikke enig og har indbragt sagen for huslejenævnet. 7. Statistisk usikkerhed Der er tre formål med GI s stikprøverapport. For det første at kontrollere og rette fejl, for det andet at rådgive de pågældende udlejere om reglerne. For det tredje at afrapportere omfanget af de samlede korrektioner. For 18 b var der i 2010 og 2011 en generelt væsentlig større stikprøveusikkerhed end i de tidligere år, hvilket betyder, at selv store udsving fra år til år ikke er signifikante, men alene skyldes de konkrete sager, der er udtaget i stikprøven. Der er anvendt den sædvanlige statistiske usikkerhed beregnet som et 95 % s sikkerhedsinterval (dvs. at den korrekte korrektionsprocent med 95 % sikkerhed ligger et sted i dette interval). Boligreguleringslovens 18 b Usikkerheden af beløb, der blev korrigeret. År i % Usikkerhed i % Sikkerhedsinterval ,1 +/- 3,1 8,0-14, ,1 +/- 8,5 11,6-28, ,1 +/- 10,5 7,6-28, ,1 +/- 4,1 12,0-20, ,9 +/- 3,4 12,5-19,4 I 2013 har korrektionsprocenten på 15,9 således en stikprøveusikkerhed på 3,4 %. Det vil sige, at den sande korrektionsprocent kan være fra 12,5 til 19,4. Side 17

20 Lejelovens 63 a Usikkerheden af beløb, der blev korrigeret. År i % Usikkerhed i % Sikkerhedsinterval ,7 +/- 11,6 15,1-38, ,6 +/- 11,1 25,5-47, ,5 +/- 11,2 12,3-34, ,8 +/- 19,7 27,1-66, ,4 +/- 26,3 20,1-72,6 For 63 a ligger den sande korrektionsprocent således mellem 20,1 og 72,6 i Side 18

KONTOEN I GI og hvilke udgifter kan medtages?

KONTOEN I GI og hvilke udgifter kan medtages? KONTOEN I GI og hvilke udgifter kan medtages? 8. maj 2014 v. Hannah Vilvig, GI Kontoen i GI, 8.5.2014 1 Konto i GI hvad er det? Bindingskontoen efter boligreguleringslovens (Brl) 18 b er en (lille) del

Læs mere

Udgifter. på vedligeholdelseskontoen efter boligreguleringslovens 18 og 18 b

Udgifter. på vedligeholdelseskontoen efter boligreguleringslovens 18 og 18 b Udgifter på vedligeholdelseskontoen efter boligreguleringslovens 18 og 18 b Udgifter på vedligeholdelseskontoen efter boligreguleringslovens 18 og 18 b Indholdsfortegnelse 2 1. Indledning 3 2. Nogle begreber

Læs mere

Virksomhedspraktik og løntilskud

Virksomhedspraktik og løntilskud Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Virksomhedspraktik og løntilskud Marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsens anbefalinger

Læs mere

januar 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST

januar 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST Fremsat den januar 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om byfornyelse

Læs mere

Omfanget af svigt, fejl og mangler i dansk byggeri 2001-2008

Omfanget af svigt, fejl og mangler i dansk byggeri 2001-2008 Omfanget af svigt, fejl og mangler i dansk byggeri 2001-2008 Erhvervs- og Byggestyrelsen, 2010 Kolofon Titel: Omfanger af svigt, fejl og mangler i dansk byggeri 2001-2008 Undertitel: Resume: Rapporten

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: 2012-2572 19. juni 2014 Orientering om lov om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig

Læs mere

Boligreguleringsloven

Boligreguleringsloven 1 Boligreguleringsloven Indholdsfortegnelse Lovens gyldighedsområde... 2 Huslejeregulering for beboelseslejligheder... 3 Vedligeholdelse og opretning...14 Vedligeholdelseskonto i Grundejernes Investeringsfond...19

Læs mere

Forsidefoto Fotograf Carsten Ingemann

Forsidefoto Fotograf Carsten Ingemann Beretning Forsidefoto Fotograf Carsten Ingemann Vinder af RENOVER prisen 2014 blev sportshallen Diamanten i byen Fyns Havn på Als. Med renoveringen har sportshallen fået flere brugere og mere liv. GI og

Læs mere

Finanstilsynet Redegørelse for Finanstilsynets tilsyn med Roskilde Bank i henhold til 352 a i lov om finansiel virksomhed

Finanstilsynet Redegørelse for Finanstilsynets tilsyn med Roskilde Bank i henhold til 352 a i lov om finansiel virksomhed Redegørelse for Finanstilsynets tilsyn med Roskilde Bank i henhold til 352 a i lov om finansiel virksomhed Finanstilsynet 17. juni 2009 1. Redegørelsens formål og retlige grundlag Denne redegørelse udarbejdes

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

NYHEDER INDEN FOR BOLIGLEJERETTEN I 2014 OG 2015

NYHEDER INDEN FOR BOLIGLEJERETTEN I 2014 OG 2015 NYHEDER INDEN FOR BOLIGLEJERETTEN I 2014 OG 2015 Indholdsfortegnelse Nye afgørelser og domme inden for boliglejeretten Lejeniveauet i Hovedstadsområdet Energisparepakken Lovforslag om forenkling og modernisering

Læs mere

ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN: AMVAB-OPDATERING AF FINANSMINISTERIET

ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN: AMVAB-OPDATERING AF FINANSMINISTERIET ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN: AMVAB-OPDATERING AF FINANSMINISTERIET Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative byrder ved erhvervsrelateret regulering på ministeriets område i perioden

Læs mere

Virksomhedernes efterlevelse af skattereglerne. Indkomståret 2008

Virksomhedernes efterlevelse af skattereglerne. Indkomståret 2008 Virksomhedernes efterlevelse af skattereglerne Indkomståret 2008 Version 1.0 Rapporten er udarbejdet af: Koncerncentret Borger og Virksomhed Indsats og analyse Østbanegade 123 2100 København Ø +45 72 22

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om den offentlige ejendomsvurdering. August 2013

Beretning til Statsrevisorerne om den offentlige ejendomsvurdering. August 2013 Beretning til Statsrevisorerne om den offentlige ejendomsvurdering August 2013 BERETNING OM DEN OFFENTLIGE EJENDOMSVURDERING Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion... 1 II. Indledning... 7 A.

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 9. februar 2009 har K, Udvalget for Børn og Familie, klaget over registreret revisor R.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 9. februar 2009 har K, Udvalget for Børn og Familie, klaget over registreret revisor R. Den 23. april 2009 blev i sag nr. 7/2009-R K mod Registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 9. februar 2009 har K, Udvalget for Børn og Familie, klaget over registreret revisor

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10. februar 2011 i sag nr. 2010-0022398. mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10. februar 2011 i sag nr. 2010-0022398. mod 1 K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10. februar 2011 i sag nr. 2010-0022398 Hellers Yachtværft ApS (advokat Ejner Bækgaard) og Lynettens Bådservice v/klaus Schlichter mod Konkurrencerådet

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

Værdifastsættelse af småhusejendomme

Værdifastsættelse af småhusejendomme Værdifastsættelse af småhusejendomme Baseret på ejendommen Landskronagade 56, 2100 Kbh. Brian Thygesen Trane 290572 Afgangsprojekt i Diplom i vurdering Erhvervsakademiet Lillebælt i samarbejde med Dansk

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 30. november 2004 RN B110/04

RIGSREVISIONEN København, den 30. november 2004 RN B110/04 RIGSREVISIONEN København, den 30. november 2004 RN B110/04 Udvidet notat til statsrevisorerne om Arbejdsdirektoratets tilsyn med de tværfaglige a-kasser I. Resumé 1. Baggrunden for notatet er, at statsrevisorerne

Læs mere

Erhvervs- og Byggestyrelsen Januar 2011. Evaluering af den obligatoriske byggeskadeforsikringsordning

Erhvervs- og Byggestyrelsen Januar 2011. Evaluering af den obligatoriske byggeskadeforsikringsordning Erhvervs- og Byggestyrelsen Januar 2011 Evaluering af den obligatoriske byggeskadeforsikringsordning 2/14 1. Baggrunden for evalueringen Den obligatoriske byggeskadeforsikring blev indført ved lov nr.

Læs mere

Status for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings tilsyn med a-kasser og kommuner 1. halvår 2014

Status for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings tilsyn med a-kasser og kommuner 1. halvår 2014 Status for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings tilsyn med a-kasser og kommuner 1. halvår 2014 TILSYN 1. halvår 2014 1 Indhold KAPITEL 1. INDLEDNING... 4 1.1. NYE TILSYNSMULIGHEDER SOM LED I UDMØNTNINGEN

Læs mere

Vejledende rådighedsbeløb en kommunal praksis?

Vejledende rådighedsbeløb en kommunal praksis? Socialudvalget 200809 B 154 Bilag 1 Offentligt Rådet for Socialt Udsatte Vejledende rådighedsbeløb en kommunal praksis? April 2006 Rådet for Socialt Udsatte Vejledende rådighedsbeløb en kommunal praksis?

Læs mere

ÅRSBERETNING for 2001

ÅRSBERETNING for 2001 ÅRSBERETNING for 2001 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2001 København marts 2002 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger...5 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere...7

Læs mere

Evaluering af Disciplinærog Klagenævnet for Beskikkede Bygningssagkyndige

Evaluering af Disciplinærog Klagenævnet for Beskikkede Bygningssagkyndige By- og Boligudvalget 2013-14 BYB Alm.del Bilag 33 Offentligt NOVEMBER 2013 MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Evaluering af Disciplinærog Klagenævnet for Beskikkede Bygningssagkyndige ENDELIG

Læs mere

Andelsboligens prisfastsættelse i praksis

Andelsboligens prisfastsættelse i praksis Andelsboligens prisfastsættelse i praksis Undertitel: Hvilke økonomiske parametre burde fra et købersynspunkt være relevante at inddrage i prisfastsættelsen af andelsboliger og kan en empirisk undersøgelse

Læs mere

Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger

Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Socialministeriets vejledning nr. 132 af 21. december 2004 Titel: Udgiver: Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Socialministeriet

Læs mere

Alle værelserne har endvidere en indbygget hems af varierende størrelse, der af nogen bruges til arbejdsplads og andre til soveplads.

Alle værelserne har endvidere en indbygget hems af varierende størrelse, der af nogen bruges til arbejdsplads og andre til soveplads. ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 DK-8000 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014 Advokat Erik

Læs mere

Bolighandel. Ydelser fra ejendomsmæglere og advokater

Bolighandel. Ydelser fra ejendomsmæglere og advokater Bolighandel Ydelser fra ejendomsmæglere og advokater 1. Resumé og konklusioner... 4 2. Reguleringen af ejendomsmæglere og advokater... 8 Ejendomsformidling... 8 Ejendomsmæglere... 9 Advokater... 10 3.

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 2. oktober 2013 (J.nr. 2013-0033906) Inddragelse af selskabets

Læs mere

Evaluering af mere frit skolevalg

Evaluering af mere frit skolevalg Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg Rapport April 2007 Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg April 2007 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark

Læs mere