Kontrol af regnskaber i 2013 KONTROL REGNSKABER. Boligreguleringslovens 18 b Lejelovens 63 a. Februar 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kontrol af regnskaber i 2013 KONTROL REGNSKABER. Boligreguleringslovens 18 b Lejelovens 63 a. Februar 2014"

Transkript

1 KONTROL AF REGNSKABER i 2013 Boligreguleringslovens 18 b Lejelovens 63 a Februar 2014

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0. Resume Side Lovgrundlag og kriterier Side Boligreguleringslovens 18 b Side er fordelt på ejendomstyper Side er fordelt på kategorier Side Supplerende kontrol af regnskaber Side 8 stor korrektion og store udgifter 3.4. Intensiveret kontrol Side er i den supplerende kontrol Side Sammenfatning af alle kontroller Side Analyse vedrørende flere år Side Lejelovens 63 a Side er fordelt på kategorier Side Øvrige registreringer Side Tvister Side Statistisk usikkerhed Side 17

3 1. Resume Rapporten omfatter regnskaber, hvor kontrollen er afsluttet i Alle indsendte regnskaber uanset regnskabsperiode kan indgå i årets rapport. Boligreguleringslovens 18 b Den almindelige kontrol har omfattet 525 regnskaber. Der er indsendt bilag for 193,3 mio. kr., og der er korrigeret for i alt 30,8 mio. kr. svarende til en korrektionsprocent i gennemsnit på 15,9 %. I 2012 udgjorde korrektionerne 16,1 %. Der er således tale om et lille fald på 0,2 procentpoint. Ændringen i korrektionsprocenten i forhold til 2012 er som det ses i afsnit 7 ikke statistisk signifikant. Kategorien Forbedring tegner sig for 57 % af samtlige korrektioner. I 2012 udgjorde kategorien kun 46 %. Det betyder, at over halvdelen af korrektionerne består af udgifter, som enten er dækket af husleje, eller hvor beboerrepræsentationen eller et flertal af lejerne ikke har accepteret, at forbedringerne tages over vedligeholdelseskontoen. Kategorien Andet tegner sig for 25 %. Heri ligger bl.a. byfornyelse og etablering af nye lejligheder. Andelen af regnskaber, som er godkendt uden korrektioner, er steget fra 34 % i 2012 til 38 % i Det er dog nogenlunde samme niveau som de seneste år, dog stigende. Med henblik på at styrke kontrolaspektet er der udtaget et antal regnskaber (supplerende kontrol), hvor forventningen ud fra analyseresultater af tidligere års kontroller er, at disse har en højere korrektionsprocent end gennemsnittet af den almindelige kontrol. I denne gruppe ligger regnskaber udtaget på grund af store udgifter (overstiger 10 års hensættelser) og regnskaber udtaget på grund af en stor korrektion, se afsnit 3.3. Denne kontrol har for 2013 en væsentlig højere korrektionsprocent end den almindelige kontrol. I alt er der kontrolleret 76 regnskaber, som resulterede i en korrektionsprocent på 33,1 %. Som et yderligere tiltag gennemfører GI en intensiveret kontrol, således som det blev godkendt på bestyrelsesmødet den 22. marts Regnskaberne til denne intensiverede kontrol udtages ud fra en konkret risikovurdering. Det kan være med baggrund i udgifter, indberettet af en ny ejer ved en tvangsauktion, henvendelse fra lejer, omtale i aviser m.v. Der er i 2013 kontrolleret 25 af denne slags regnskaber, hvilket har medført en korrektionsprocent på 28,6 %. Den supplerende kontrol omtales nærmere i afsnit 3.3. Når man medtager alle de regnskaber, der er kontrolleret i 2013, uanset årsagen til at kontrollen er gennemført, er der i alt kontrolleret 626 Side 1

4 regnskaber. Det er lidt over målsætningen på 600 sager og væsentligt over niveauet i de sidste 5 år. Der er indsendt bilag for 538,3 mio. kr., og der er korrigeret for i alt 142,0 mio. kr. Det svarer til en korrektionsprocent i gennemsnit på 26,4 %. Der er korrigeret 80,5 mio. kr. mere i 2013 i forhold til Det svarer til 2-3 gange mere end i de foregående år. Se afsnit 3.6, hvor et udpluk af sager med de største korrektioner er beskrevet. Der ud over er der foretaget en analyse af, i hvilket omfang der findes gengangere i kontrollen. Det har vist sig, at kun én udlejer har begået samme type store fejl i flere kontroller over flere år. Den pågældende havde en samlet korrektionsprocent på 58 %. Se afsnit 3.7. Lejelovens 63 a Kontrollen har omfattet 109 regnskaber. Der er indsendt bilag for 21,8 mio. kr., og der er korrigeret for 10,1 mio. kr. svarende til en korrektionsprocent i gennemsnit på 46,4 %. I 2012 udgjorde korrektionerne 46,8 %, så der er tale om et mindre fald på 0,4 procentpoint. Stigningen er dog ikke statistisk signifikant, jf. afsnit % af de korrigerede udgifter er i kategorien Udvendig vedligeholdelse. Det betyder, at ca. 1/3 af samtlige indberettede udgifter ikke er forbedringer, men i stedet lejeretlig vedligeholdelse. Andelen af regnskaber, som er godkendt uden korrektioner, er faldet fra 45 % i 2012 til 38 %. Der er altså 7 procentpoint færre 63a-regnskaber, der er godkendt uden korrektioner. 2. Lovgrundlag, kriterier og baggrund GI foretager stikprøvekontrol af de indsendte regnskaber efter boligreguleringslovens 18 b og lejelovens 63 a. Grundlaget er 17 i bekendtgørelse nr. 632 af 15. juni 2006 om binding af afsætningsbeløb i GI. Formålet er at kontrollere de indberettede udgifter og korrigere eventuelle fejl. Resultatet af kontrollen viser i hvilket omfang, bindingsbeløbene anvendes i overensstemmelse med lovens bestemmelser samt nævnsog retspraksis. Kriterierne er: Ethvert regnskab, der kommer ind i løbet af kalenderåret, kan udtages, uanset hvilket regnskabsår der er tale om. En udlejer kan dog maksimalt udtages med 4 regnskaber pr. år i den pulje, der omfatter de tilfældigt udvalgte regnskaber til kontrol. Side 2

5 18 b Der udtages ved en simpel tilfældig udvælgelse via et it-program op til b-regnskaber. Udgiften skal overstige kr b-regnskaber udvælges særskilt. Kriteriet er, at udgifterne overstiger 10 års hensættelser (= regnskaber med store udgifter), og at regnskabet er underskrevet i Erklæring A, hvilket betyder, at lejerne har modtaget meddelelse om udgiftens størrelse. Hvis udlejer i et års kontrol har haft korrektioner, der overstiger kr., udtages der som udgangspunkt et ekstra regnskab til kontrol. GI giver der ud over tilbud om rådgivning om vedligeholdelseskontoens anvendelse. (store korrektioner) GI har indført en intensiveret kontrol af regnskaber, som af en eller anden årsag ud fra en konkret risikovurdering skal undersøges nærmere. Det kan indebære indhentning af bilag, kontakt med beboerrepræsentation/lejere, besigtigelse af det arbejde, der er udført på ejendommen, eller indhentning af fotos af det udførte arbejde. 63 a Der udtages ved en simpel tilfældig udvælgelse via et it-program ca a-regnskaber. Udgiften skal overstige kr. Denne rapport omfatter de regnskaber, hvor kontrollen er afsluttet i løbet af Hovedparten af de kontrollerede regnskaber vedrører regnskabsåret 2012, men der er også regnskaber for andre år. Side 3

6 3. Boligreguleringsloven 18 b I dette afsnit rapporteres om resultaterne af kontrollen af de regnskaber, som er udtaget tilfældigt. Kontrollen af de særskilt udtagne regnskaber med store udgifter, store korrektioner og den intensiverede kontrol omtales i afsnit 3.3. Der er afsluttet kontrol af 525 regnskaber, fordelt på 461 udlejningsejendomme, 30 restejendomme i ejerlejlighedsforeninger og 34 andelsboligforeninger. Der er i 2013 korrigeret for 30,8 mio. kr. svarende til 15,9 % af de samlede udgifter på i alt 193,3 mio. kr. I 2012 blev der korrigeret for 16,1 %. Der er tale om et lille fald på 0,2 procentpoint. Faldet er dog ikke statistisk signifikant, se afsnit 7. Tabel 1 er en oversigt over kontrollens hovedtal de sidste 5 år. Oversigten viser den gennemsnitlige procentvise korrektion i forhold til de samlede kontrollerede udgifter og i forhold til antal kontrollerede regnskaber. Tabel 1 i gennemsnit År Regnskaber Udgifter i mio. kr. i mio. kr. beløb i % antal i % ,8 20,6 11, ,8 22,3 20, ,3 27,5 18, ,0 24,7 16, ,3 30,8 15,9 62 sprocenten er faldet i de seneste 3 år, siden 2010 hvor den toppede med 20,1 %. Det er det højeste antal regnskaber (525) i samtlige 5 år, der er kontrolleret i 2013, hvilket sandsynligvis er skyld i de stigende udgifter og korrektioner i mio. kr. Antallet af regnskaber med ændringer ligger på 62 %, hvilket er 4 procentpoint lavere end I tabel 2 er vist, hvor stor en procentdel af regnskaberne for , der havde korrektioner af en given størrelse. sprocenten er her opgjort for hvert enkelt regnskab. Side 4

7 Tabel 2 Procentfordeling af regnskabernes korrektionsprocenter Ingen År korrektion <10 % 10-24% 25-49% % % Tabellen viser, at der har været procentvis flere mindre korrektioner i intervallet under 10 % i 2013 end i tidligere år. Regnskaber uden korrektion er steget i forhold til de 2 tidligere år, hvorimod korrektionerne i intervallerne % er faldet. Tabel 3 Udgifter og korrektioner opgjort pr. m 2 Udgifter År i mio. kr. m 2 i alt Udgifter i kr. pr. m 2 i kr. pr. m , , , , , Tabel 3 viser, at Udgifter i mio. kr. er steget fra 154,0 kr. til 193,3 kr., altså er der for de kontrollerede sager indberettet 39,3 mio. kr. mere i 2013 end i På landsplan er de gennemsnitlige 18 og 18 b hensættelser 145 kr. pr. m er fordelt på ejendomstyper I tabel 4 sammenlignes korrektionsgennemsnittet for ejendomstyperne for de sidste 5 år. Tabel 4 sgennemsnit i % fordelt på ejendomstyper Almindelig Restejendom i Andelsbolig- Gennemsnits- År udlejning ejerforeninger foreninger korrektion i % ,6 7,7 6,2 11, ,9 10,7 41,3 20, ,1 5,6 9,4 18, ,5 21,4 19,6 16, ,5 6,9 28,1 15,9 Den gennemsnitlige korrektionsprocent for andelsboligforeninger er højere end de sidste par år, og restejendomme er lavere end Side 5

8 Antallet af kontrollerede regnskaber for disse ejendomstyper (30 E/L og 34 A/B) er dog så lille, at der ikke kan drages konklusioner. 3.2 er fordelt på kategorier Nedenfor forklares nærmere, hvilke typer af udgifter, der indgår i de forskellige kategorier, som korrektionerne registreres i: Manglende bilag 120 korrektioner for i alt kr. Udlejer har ikke indsendt alle bilag, eller der mangler en yderligere specifikation eller oplysning om arbejdets art på det indsendte materiale. Indvendig vedligeholdelse 89 korrektioner for i alt kr. Denne kategori indeholder udgifter til maling, hvidtning, tapetsering og gulvbehandling i lejligheder. Forbedring 146 korrektioner for i alt kr. Kategorien indeholder udgifter, som enten er indregnet i huslejen, eller hvor forbedringsudgifter er medtaget, uden at udlejeren har fået lejeraccept til, at forbedringen kan tages med over den udvendige vedligeholdelseskonto. Driftsbudgettet 186 korrektioner for i alt kr. Denne kategori indeholder driftsudgifter, der skal indgå i enten det omkostningsbestemte huslejebudget, antennebudget eller varmeregnskab. Andet 249 korrektioner for i alt kr. Der er tale om korrektioner, der ikke har kunnet rubriceres under de øvrige kategorier. Det kan for eksempel være 19, stk. 2 låneydelser, byfornyelse, etablering af nye lejligheder og sammentællings- og fordelingsfejl. Tabel 5 viser de samlede korrektioner i årene fordelt på kategorier. Tabel 5 sprocent fordelt på de enkelte kategorier Kategori Manglende bilag Indvendig vedl Forbedringer Driftsbudget Andet I alt Side 6

9 Kategorien Manglende bilag er fra 2012 til 2013 faldet 5 procentpoint fra 15 % til 10 %. Kategorien Forbedringer er steget 11 procentpoint fra 46 % til 57 %, og tegner sig som den største kategori. Det ses yderligere af tabel 5, at korrektioner af forbedringer i alle år har været over 30 % i gennemsnit. Tabel 6 viser, hvor stor en andel af de samlede korrektioner, der er foretaget i de enkelte kategorier. Kolonnen Antal er større end de 525 regnskaber, fordi hvert regnskab kan have korrektioner i flere kategorier. Tabel 6 er fordelt på kategorier Kategori Beløb i kr. Beløb i % Antal Antal i % Manglende bilag , ,2 Indvendig vedl , ,3 Forbedringer , ,5 Driftsbudget , ,5 Andet , ,5 I alt , ,0 Diagram 1 viser den beløbsmæssige andel af korrektionerne fordelt på de enkelte kategorier. Diagram 1 er i mio. kr Manglende bilag Indvendig vedl. Forbedringer Driftsbudget Tabel 7 viser hvor stor en andel af de samlede korrektioner, der er fordelt på kategorier og ejendomstyper. Side 7

10 Tabel 7 er i 2013 fordelt på kategorier og ejendomstyper Kategori Almindelig udlejning Restejendom i ejerforeninger Andelsboligforeninger Alle Manglende bilag 9,9 54,9 4,0 10,3 Indvendig vedl. 4,9 11,8 2,2 4,7 Forbedringer 57,0 8,1 65,4 56,9 Driftsbudget 3,3 8,0 2,2 3,3 Andet 24,9 17,2 26,2 24,8 I alt 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0% Da der kun er kontrolleret 30 restejendomme og 34 andelsboligforeninger, kan der forekomme en del usikkerhed. 3.3 Supplerende kontroller af regnskaber Ud over den almindelige kontrol er der - med henblik på at styrke kontrolaspektet - foretaget en supplerende kontrol af yderligere 76 regnskaber fordelt på 2 typer, som er beskrevet nedenfor Kontrol af store udgifter I 2013 er der afsluttet 51 regnskaber, der er udtaget særskilt, fordi udgifterne overstiger 10 års hensættelser, og udlejer har underskrevet Erklæring A (udlejer bekræfter, at lejerne har modtaget meddelelse om udgiftens størrelse). Formålet er at styrke kontrolaspektet, når der indberettes regnskaber med meget store udgifter Kontrol efter store korrektioner Der er i 2013 kontrolleret yderligere 25 regnskaber. Grundlaget for udtagningen af disse regnskaber er, at udlejer i ét års kontrol eller på en anden ejendom har haft korrektioner, der overstiger kr. Formålet er også her at styrke kontrolaspektet. Nedenfor er vist resultaterne for disse 2 former for særskilt udtagne kontroller. Tabel 7a i gennemsnit År Regnskaber Udgifter i mio. kr. i mio. kr. beløb i % antal i % ,9 37,3 21, ,0 11,6 9, ,9 31,9 21, ,1 92,3 33,1 70 Som det ses, er korrektionsprocenten steget fra 21,3 % i 2012 til 33,1 % i 2013, svarende til 11,8 procentpoint. Side 8

11 GI s formodning om en større korrektionsprocent i den supplerende kontrol, ud fra analyseresultater af tidligere års kontroller, ses at holde stik både i 2010, 2012 og 2013, hvor korrektionsprocenten er noget højere end i den almindelige kontrol. 3.4 Intensiveret kontrol Som nævnt under resuméet har GI intensiveret og skærpet indsatsen ved kontrollen af visse regnskaber. Baggrunden var en konstatering af, at der formentlig var begået bedrageri af en udlejer ved indberetning af nogle regnskaber til GI. Den intensiverede kontrol indebærer indhentning af bilag, og som supplement kan der tages kontakt til beboerrepræsentation/lejere, foretages besigtigelse af ejendommen, eller fotodokumentation kan indgå. Den konkrete situation vil afgøre, hvilken dokumentation der indhentes eller anvendes. Eksempler på regnskaber, der kan udtages i den intensiverede kontrol er udgifter indberettet af en ny ejer i forbindelse med en tvangsauktion, eller fra nødlidende ejere, eller regnskaber der giver anledning til tvivl med baggrund i fx lejerhenvendelser eller presseomtale Resultater af den intensiverede kontrol Der er i 2013 kontrolleret 25 regnskaber. Der er indsendt bilag for i alt 65,8 mio. kr., og der er korrigeret for 18,8 mio. kr., svarende til en korrektion i gennemsnit på 28,6 %. Tabel 7b i gennemsnit År Regnskaber Udgifter i mio. kr. i mio. kr. beløb i % antal i % ,0 2,8 35,4 58, ,8 4,9 21,4 61, ,8 18,8 28,6 64,0 Af de 25 regnskaber er 9 godkendt uden bemærkninger, altså uden korrektion, og 9 regnskaber har korrektioner under 20 % på i alt kr. 2 regnskaber har korrektioner på henholdsvis 34 og 49 %. erne svarer til 1,8 mio. kr. tilsammen. Endelig har 5 regnskaber korrektioner over 50 %, svarende til 16,6 mio. kr. Heri indgår et regnskab med en korrektion på 7,5 mio. kr., som er nærmere omtalt i afsnit 3.7. erne vedrører bl.a. forbedringsudgifter og etablering af taglejligheder. 3.5 er i den supplerende kontrol I dette afsnit indgår samtlige regnskaber i den supplerende kontrol; stor udgift, stor korrektion, og den intensiverede kontrol, i alt 101 kontroller. Side 9

12 I tabel 8 vises hvor stor en andel af de samlede korrektioner, der er foretaget i de enkelte kategorier. Der er indsendt bilag for i alt 345,0 mio. kr., og der er korrigeret for 111,2 mio. kr., svarende til en korrektion i gennemsnit på 32,2 %. Det ses, at korrektionsprocenten er dobbelt så stor, som i den almindelige tilfældige kontrol,der er på 15,9 %. Der er således forsat grundlag for at gennemføre kontrol af disse særligt udvalgte sager. Tabel 8 er fordelt på kategorier Kategori Beløb i kr. Beløb i % Manglende bilag ,8 Indvendig vedl ,6 Forbedringer ,1 Driftsbudget ,3 Andet ,2 I alt ,0 Kategorien Forbedring er den største. Her ligger 74,1 % af samtlige korrektioner, som hovedsaligt drejer sig om forbedringer medtaget uden lejeraccept og lejlighedsmoderniseringer. I kategorien Andet ligger 2 sager, som er dækket af byfornyelse. Én stor korrektion på 5,2 mio. kr. og én på 2,6 mio. kr. Endvidere er der 3 sager, hvor der er sket en tastefejl ved den digitale indberetning. erne i disse 3 sager udgør tilsammen 13,9 mio. kr. 3.6 Sammenfatning af alle typer af 18 b-kontrol Når samtlige kontroller i 2013 indgår i analysen, både de almindelige kontroller og alle typer af supplerende kontrol, er der i alt kontrolleret b regnskaber. Der er gennemgået bilag for 538,3 mio. kr., og der er korrigeret for i alt 142,0 mio. kr., svarende til en korrektionsprocent i gennemsnit på 26,4 %. Der er her tale om en stigning på 7,6 procentpoint i forhold til Tabel 9 er en oversigt over kontrollens hovedtal de sidste 5 år. Oversigten viser den gennemsnitlige procentvise korrektion i forhold til de samlede kontrollerede udgifter. Tabel 9 i gennemsnit Regnskaber Udgifter År i mio. kr. i mio. kr. beløb i % ,9 76,5 16, ,7 59,6 20, ,2 42,0 15, ,6 61,5 18, ,3 142,0 26,4 Side 10

13 Der er korrigeret 80,5 mio. kr. mere i 2013 i forhold til 2012, og 2-3 gange mere end i de foregående 4 år. Det skyldes primært den udvidede og intensiverede kontrol i særlige sager. Tabel 10 viser fordelingen på kategorier af korrektionerne. Tabel 10 er fordelt på kategorier Kategori Beløb i kr. Beløb i % Manglende bilag ,4 Indvendig vedl ,5 Forbedringer ,5 Driftsbudget ,9 Andet ,7 I alt ,0 Som det ses ligger 70,5 % af samtlige korrektioner i kategorien Forbedringer. Nedenfor følger et udpluk af sager med nogle af de korrektioner over 1 mio. kr. I 3 sager er udgifterne nedskrevet med forbedringsudgifter for i alt 49,8 mio. kr., hvor der i forbindelse med byfornyelse er indberettet egenfinansierede forbedringsudgifter. Udlejer har ikke dokumenteret, at lejerne havde godkendt, at forbedringerne kunne medtages over den udvendige vedligeholdelseskonto. I 2 sager har udlejer indberettet byfornyelsesudgifter, som er støttet. GI har korrigeret for 7,8 mio. kr. I 2 andre sager udgør korrektionerne tilsammen ca. 4,0 mio. kr., som drejer sig om etablering af nye lejligheder. I 3 sager er der tale om tastefejl ved udlejernes digitale indberetning af udgifter, som tilsammen har korrektioner på 15,9 mio. kr. I disse tilfælde er det kommasætningen, der har medført tastefejlen. Dvs. at der er kommet 2 ekstra nuller oven i udgiften. Der er på den baggrund indført en ændring på den digitale indberetningsmodel, hvor der bl.a. er slettet de fortrykte 0,00 kr. Én sag er udelukket fra årets rapport og statistik. Det drejer sig også her om en tastefejl på 179,4 mio. kr. Den rigtige udgift skulle være kr. Da det er åbenlyst forkert at afholde en sådan enorm udgift på en mindre ejendom, har GI valgt at se bort fra denne fejl i statistikken. Med denne ene sag ville den gennemsnitlige korrektionsprocent for samtlige kontroller således have været på 44,8 %. Side 11

14 Derudover er der 7 sager, som tilsammen har korrektioner for 9,7 mio. kr. Udlejer har medtaget forbedringsudgifter i forbindelse med gennemgribende lejlighedsmoderniseringer efter boligreguleringslovens 5, stk. 2. Det er efter GI s opfattelse ikke muligt at medtage sådanne forbedringsudgifter over den udvendige vedligeholdelseskonto, idet disse anses dækket af den friere lejefastsættelse. 3.7 Analyse vedrørende flere år GI har udarbejdet en ekstra analyse af regnskabskontrollen, som er foretaget med henblik på at konstatere, i hvilket omfang der findes gengangere i kontrollen. Analysen er foretaget for at besvare spørgsmålet, om nogle udlejere optræder med mange og store korrektioner igennem flere år. For at finde frem til hvor mange gengangere, der eventuelt måtte være i kontrollen, er der inddraget alle de registrerede kontroller i årene Der er taget udgangspunkt i følgende: at mindst én korrektion overstiger kr. at der er gennemført mindst 3 kontroller af den pågældende udlejers regnskaber i perioden at den samlede korrektionsprocent er over 25 % for de regnskaber, der er kontrolleret at kontrollerne er gennemført på regnskaber registreret i forskellige år at korrektionerne vedrører kategorien forbedringer Billedet viser, at der pt. er én udlejer, som opfylder ovenstående kriterier, og som efter at være blevet vejledt, har begået samme type fejl i et efterfølgende regnskab, der er kontrolleret. Denne ene udlejer er - på baggrund af mistanke om at der indberettes for mange store udgifter - blevet udtaget på samtlige ejendomme for regnskaber af en vis størrelse fra Foreløbig er 13 kontroller afsluttet, hvilket har resulteret i en samlet gennemsnitlig korrektionsprocent på 58 %. I en sag er der korrigeret for 7,5 mio. kr., svarende til 81 %. Fejlene består hovedsagligt af forbedringer og etablering af lejlighed. Vi har på nuværende tidspunkt yderligere 7 kontroller for denne udlejer under behandling, som derfor ikke er afsluttet endnu. GI følger også fremover de udlejere, der er blevet vejledt, for at konstatere, om vejledningen medfører ændring i indberetning af udgifter. Side 12

15 4. Lejelovens 63 a Der er kontrolleret 109 regnskaber fordelt på 107 udlejningsejendomme og 2 restejendomme i ejerlejlighedsforeninger. Den beløbsmæssige korrektion udgør i gennemsnit 46,4 % svarende til, at de samlede udgifter på i alt 21,8 mio. kr. er reduceret med 10,1 mio. kr. Der er tale om et fald på 0,4 procentpoint i forhold til 2012-kontrollen. Ændringen er dog ikke statistisk signifikant, se afsnit 7. I Tabel 11 sammenlignes kontrollens hovedtal de sidste 5 år. Oversigten viser den gennemsnitlige procentvise korrektion i forhold til de samlede kontrollerede udgifter og i forhold til antal kontrollerede regnskaber. Tabel 11 i gennemsnit År Antal regnskaber Udgifter i mio. kr. i mio. kr. beløb i % antal i % ,3 2,7 26, ,3 4,2 36, ,4 2,9 23, ,2 9,0 46, ,8 10,1 46,4 62 Som det ses, ligger korrektionsniveauet næsten identisk med kontrollen. Antallet af korrektioner er det højeste i de sidste 5 år. Tabel 12 Udgifter og korrektioner opgjort pr. m 2 Udgifter År i mio. kr. m 2 i alt Samlet udgift i kr. pr. m 2 i kr. pr. m , , , , , Både den samlede udgift og korrektion i kr. pr. m 2 er i 2013 faldet en smule i forhold til Nedenfor er vist, hvor stor en procentdel af regnskaberne i , der havde korrektioner af en given størrelse. Side 13

16 Tabel 13 Procentfordeling af regnskabernes korrektionsprocenter År Ingen korrektion <24 % % % % Sager uden korrektioner er det laveste siden 2009, idet der for 2013 alene er 38 % af udgifterne, der godkendes fuldt ud. erne i intervallet % er det højeste i 5 år. 4.1 er fordelt på kategorier Nedenfor forklares nærmere, hvilke typer af udgifter der indgår i de forskellige kategorier, som korrektionerne registreres i: Manglende bilag 11 korrektioner for i alt kr. Udlejer har ikke indsendt alle bilag, eller der mangler en yderligere specifikation eller oplysning om arbejdets art på det indsendte materiale. Forbedring 4 korrektioner på i alt kr. Udgifterne er alle indregnet i en højere husleje. Udvendig vedligeholdelse 67 korrektioner for i alt kr. Udlejer har medtaget udgifter til udvendig vedligeholdelse over forbedringskontoen. Andet 23 korrektioner for i alt kr. Der er tale om for eksempel driftsudgifter, etablering af lejlighed, indvendig vedligeholdelse, og udgifter afholdt på arealer der ikke er bindingspligtige. er fordelt på de enkelte kategorier ses af diagram 2. Side 14

17 Diagram 2 er i mio. kr. 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Manglende bilag Forbedringer Udvendig vedl. Andet 32 % af de korrigerede udgifter på forbedringskontoen er udvendig vedligeholdelse. 5. Øvrige analyser Der er foretaget yderligere analyser af de data, som er registreret i forbindelse med kontrollen. Disse omtales nedenfor. Det drejer sig for det første om andelen af regnskaber, som udlejeren selv har rettet i, samtidig med at bilagene er indsendt. Disse er nærmere omtalt nedenfor i afsnit Udlejers rettelser. De nævnte korrektioner indgår i hovedtallene i rapporten. For det andet omtales de registreringer, som er foretaget i forbindelse med, at udlejer har fået vejledning om korrekt brug af kontoens midler, men hvor udgifterne ikke er ændret. Det drejer sig om udgifter under Bagatelgrænsen (u/5.000 kr.) og Småbeløb (u/ 250 kr.) vedrørende Renholdelse og Låse og nøgler. De beløb, der er nævnt i disse afsnit, indgår ikke i hovedtallene i rapporten. Endelig redegøres til sidst i er for andre år for de korrektioner, som er foretaget i andre år end det, der er udtaget til kontrol. en for året har resulteret i en ændring for andre regnskabsår. De nævnte beløb indgår ikke i hovedtallene i rapporten. Side 15

18 Udlejers rettelser I 26 regnskaber med et beløb på kr. har udlejer samtidig med, at bilagene er sendt til GI, oplyst, at der er sket en fejl i indberetningen. Beløbene indgår som korrektioner under de respektive kategorier. Beløbet er steget i forhold til 2012, hvor der var korrektioner på i alt kr. Bagatelgrænsen GI korrigerer som udgangspunkt ikke, hvis de samlede bemærkninger er under kr., med mindre der er tale om eksempelvis dobbeltfakturering, manglende bilag eller korrektioner af samme art, som GI har korrigeret for i tidligere års kontroller for ejendommen. Beløbet indgår således ikke i korrektionsprocenten. Bemærkninger, der ikke har medført korrektion, er givet i 35 regnskaber og udgør kr. I 2012 var der 27 regnskaber på i alt kr. Småbeløb under 250 kr. Udover bagatelgrænsen på kr. korrigerer GI ikke for småbeløb under 250 kr. pr. bilag i kategorierne Renholdelse og Låse og nøgler. Bemærkninger, der ikke har medført korrektion, er givet i 43 sager og udgør kr. er for andre år I statistikken registreres alene korrektioner for det år, som er udtaget til kontrol. Der kan imidlertid være regnskaber, hvor den udgift, der korrigeres for, også optræder i andre år og derfor bliver korrigeret. Her indgår også de sager, hvor kontrollen er udvidet til at omfatte de sidste 5 års udgifter, hvis udlejer ikke indsender bilag for det år, der er udtaget til kontrol. er for andre år har medført ændringer i 11 sager og udgør i alt 5,6 mio. kr. for Der er tale om en stigning i forhold til 2012, hvor korrektionerne udgjorde 4,5 mio. kr. Beløbene indgår ikke i korrektionsprocenten. 6. Tvister Udlejeren kan indbringe GI s afgørelse for huslejenævnet, hvis der er uenighed. I 2013 er 2 sager afgjort og 2 sager verserer i huslejenævnet. Afgjorte sager i huslejenævn I den ene sag har GI afvist udgifter til bl.a. lønudgifter til håndværkere, (der mangler dokumentation for, hvilket arbejde der er udført), malermæssig istandsættelse af lejligheder og rengøring efter misligholdelse. Huslejenævnet gav GI medhold. Efterfølgende har udlejer indsendt yderligere dokumentation for lønudgifterne, og sagen er derfor genoptaget. Den anden sag drejede sig om, at udlejer har medtaget udgifter, som har karakter af vicevært/inspektørlignende opgaver. GI afviste udgifterne, Side 16

19 fordi disse hører til i driftsbudgettet under renholdelse. Huslejenævnet gav GI medhold. Verserende sager I den ene sag har GI afvist udgiften til udskiftning af yderdøre på grund af manglende besvarelse fra udlejer. Grunden til forespørgslen var, at ejendommen konto er omfattet af 63 a, hvor der kun kan medtages forbedringsudgifter til beboelseslejlighederne. Ejendommen indeholder også erhvervslejemål, og da der ikke fremgår adresse på fakturaen, har GI på grund af manglende svar afvist udgiften. Udlejer har indbragt sagen for huslejenævnet. Den anden sag drejer sig om, at udlejer har medtaget udgifter, som har karakter af forbedringer. GI har spurgt til etablering af videoovervågning og forbedringsarbejder i lejligheder. Da udlejer ikke har indsendt dokumentation for lejernes accept af at medtage forbedringer over den udvendige vedligeholdelseskonto, har GI afvist udgifterne. Udlejer er ikke enig og har indbragt sagen for huslejenævnet. 7. Statistisk usikkerhed Der er tre formål med GI s stikprøverapport. For det første at kontrollere og rette fejl, for det andet at rådgive de pågældende udlejere om reglerne. For det tredje at afrapportere omfanget af de samlede korrektioner. For 18 b var der i 2010 og 2011 en generelt væsentlig større stikprøveusikkerhed end i de tidligere år, hvilket betyder, at selv store udsving fra år til år ikke er signifikante, men alene skyldes de konkrete sager, der er udtaget i stikprøven. Der er anvendt den sædvanlige statistiske usikkerhed beregnet som et 95 % s sikkerhedsinterval (dvs. at den korrekte korrektionsprocent med 95 % sikkerhed ligger et sted i dette interval). Boligreguleringslovens 18 b Usikkerheden af beløb, der blev korrigeret. År i % Usikkerhed i % Sikkerhedsinterval ,1 +/- 3,1 8,0-14, ,1 +/- 8,5 11,6-28, ,1 +/- 10,5 7,6-28, ,1 +/- 4,1 12,0-20, ,9 +/- 3,4 12,5-19,4 I 2013 har korrektionsprocenten på 15,9 således en stikprøveusikkerhed på 3,4 %. Det vil sige, at den sande korrektionsprocent kan være fra 12,5 til 19,4. Side 17

20 Lejelovens 63 a Usikkerheden af beløb, der blev korrigeret. År i % Usikkerhed i % Sikkerhedsinterval ,7 +/- 11,6 15,1-38, ,6 +/- 11,1 25,5-47, ,5 +/- 11,2 12,3-34, ,8 +/- 19,7 27,1-66, ,4 +/- 26,3 20,1-72,6 For 63 a ligger den sande korrektionsprocent således mellem 20,1 og 72,6 i Side 18

KONTOEN I GI og hvilke udgifter kan medtages?

KONTOEN I GI og hvilke udgifter kan medtages? KONTOEN I GI og hvilke udgifter kan medtages? 8. maj 2014 v. Hannah Vilvig, GI Kontoen i GI, 8.5.2014 1 Konto i GI hvad er det? Bindingskontoen efter boligreguleringslovens (Brl) 18 b er en (lille) del

Læs mere

Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer

Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? Når en andelsboligforening stiftes, kan der være

Læs mere

Orientering om ny lejelov (vedtaget)

Orientering om ny lejelov (vedtaget) Orientering om ny lejelov (vedtaget) Der skal fremover både afholdes indflytningssyn og fraflytningssyn. Lejer skal indkaldes, og der skal udarbejdes en rapport. Der kan ikke aftales nyistandsættelse af

Læs mere

ændring af lejen privat udlejningsbyggeri

ændring af lejen privat udlejningsbyggeri ændring af lejen privat udlejningsbyggeri Indholdsfortegnelse Når lejen stiger... 4 Omkostningsbestemt leje... 5 Skatter og afgifter... 6 Udgifter til vedligeholdelse... 8 Regulering af lejen i ejendomme

Læs mere

Økonomisk analyse. Huslejen og huslejeudviklingen

Økonomisk analyse. Huslejen og huslejeudviklingen Økonomisk analyse Huslejen og huslejeudviklingen Indhold 1. UNDERSØGELSE AF BUDGETLEJEN, JANUAR 2003... 2 2. LEJENIVEAUET OG DEN OMKOSTNINGSBESTEMTE LEJE... 2 3. HUSLEJESTIGNINGERNE 1993-2002... 4 1. Undersøgelse

Læs mere

BoligPortal.dk. Netværksarrangement 9/9 2014. Huslejefastsættelse efter boligreguleringslovens 5, stk. 1 og stk. 2. Advokat Henrik Roslev Østergaard

BoligPortal.dk. Netværksarrangement 9/9 2014. Huslejefastsættelse efter boligreguleringslovens 5, stk. 1 og stk. 2. Advokat Henrik Roslev Østergaard BoligPortal.dk Netværksarrangement 9/9 2014 Huslejefastsættelse efter boligreguleringslovens 5, stk. 1 og stk. 2 Advokat Henrik Roslev Østergaard Ret&Råd Scheibel I/S Slide nr. 1 Tidsplan Før pausen Generelle

Læs mere

Nyt fra lejeret. Væsentlige ændringer i lejelovgivningen September 2015

Nyt fra lejeret. Væsentlige ændringer i lejelovgivningen September 2015 Nyt fra lejeret Væsentlige ændringer i lejelovgivningen September 2015 Den 24. marts 2015 vedtog Folketinget Lovforslag om forenkling og modernisering af lejeloven og boligreguleringsloven. Loven trådte

Læs mere

Modernisering af lejeloven

Modernisering af lejeloven - 1 Modernisering af lejeloven Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En række af Folketingets partier indgik den 11. juni 2014 et forlig om forenkling og modernisering af lejelovgivningen. Forliget

Læs mere

Loven indeholder en række ændringer, der skal skabe større incitamenter hos såvel udlejere som lejere til at gennemføre energiforbedringer.

Loven indeholder en række ændringer, der skal skabe større incitamenter hos såvel udlejere som lejere til at gennemføre energiforbedringer. Til lejere, udlejere og huslejenævn m.fl. NOTAT Dato: 1. juli 2014 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2013-3841 Sagsbehandler: NH Dok id: Orientering om mulighederne for anvendelse af de nye bestemmelser

Læs mere

Anvendelsen af 5, stk. 2, i boligreguleringsloven. resultater af en spørgeskemaundersøgelse

Anvendelsen af 5, stk. 2, i boligreguleringsloven. resultater af en spørgeskemaundersøgelse Anvendelsen af 5, stk. 2, i boligreguleringsloven resultater af en spørgeskemaundersøgelse INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 5 2. Sammenfatning... 6 3. Omfanget af genudlejning efter 5, stk. 2... 8

Læs mere

Alle værelserne har endvidere en indbygget hems af varierende størrelse, der af nogen bruges til arbejdsplads og andre til soveplads.

Alle værelserne har endvidere en indbygget hems af varierende størrelse, der af nogen bruges til arbejdsplads og andre til soveplads. ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 DK-8000 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014 Advokat Erik

Læs mere

Djurslands Udlejerforening 20. maj 2015 Ændringer i lejelovgivningen

Djurslands Udlejerforening 20. maj 2015 Ændringer i lejelovgivningen Djurslands Udlejerforening 20. maj 2015 Ændringer i lejelovgivningen Lov nr. 310 af 30. marts 2015 Obligatoriske ind- og fraflytningssyn Vedligeholdelse i lejeperioden Istandsættelse ved fraflytning Obligatoriske

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

Når du flytter ind i din nye bolig.

Når du flytter ind i din nye bolig. Lyngby-Taarbæk kommune Ejendomskontoret Når du flytter ind i din nye bolig. Hvordan skal du forholde dig og hvad skal du være opmærksom på, når du flytter ind i din nye bolig? Indholdsfortegnelse Velkommen

Læs mere

Redegørelse til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter for 2012

Redegørelse til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter for 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 3 Redegørelse til Ministeriet

Læs mere

Selandia Advokater. Havnevej 19 4300 Holbæk. Telefon 59480000 Telefax 59480001. Ny lejelov

Selandia Advokater. Havnevej 19 4300 Holbæk. Telefon 59480000 Telefax 59480001. Ny lejelov Selandia Advokater Havnevej 19 4300 Holbæk Telefon 59480000 Telefax 59480001 Ny lejelov Folketinget har vedtaget en række ændringer i lejelovene, som træder i kraft den 1. juli 2015. Reglerne var tænkt

Læs mere

Lejeregulering og betalinger ud over lejen i boliglejemål

Lejeregulering og betalinger ud over lejen i boliglejemål Ejendomsforeningen Danmark Lejeregulering og betalinger ud over lejen i boliglejemål 25. november 2013 Juridisk konsulent Niklas B. Kejlskov, Ejendomsforeningen Danmark 1 Lejeregulering og betalinger ud

Læs mere

Nedenfor er nærmere begrundet, hvorfor vi advarer mod at hæve tilslutningskravet til 60% af beboelseslejerne.

Nedenfor er nærmere begrundet, hvorfor vi advarer mod at hæve tilslutningskravet til 60% af beboelseslejerne. folketinget@ft.dk Folketinget Att.: By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K 31. oktober 2014 J.nr. 33416 AT/AJ Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber Vi

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Skatter og afgifter LL 50 52 Hvilke ejendomme Alle ejendomme uanset beliggenhed,

Læs mere

PRÆSENTATION AF LOVFORSLAG OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V.

PRÆSENTATION AF LOVFORSLAG OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. PRÆSENTATION AF LOVFORSLAG OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. Lejeloven Indholdsfortegnelse Præsentation...4 Ind- og fraflytningssyn...6 Normalistandsættelse ved fraflytning...7 Vedligeholdelsesregler...8

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR BOLIGRET

DANSK SELSKAB FOR BOLIGRET 18. NOVEMBER 2014 DANSK SELSKAB FOR BOLIGRET LEJENIVEAUER I AARHUS præsen TATION 1 OMKOSTNINGSBESTEMTE LEJEMÅL BRL 5, STK. 1 BRL 5, stk. 1: 5. Ved lejeaftalens indgåelse må lejen ikke fastsættes til et

Læs mere

Nyheder indenfor boliglejelovgivningen

Nyheder indenfor boliglejelovgivningen Ejendomsforeningen Danmark Nyheder indenfor boliglejelovgivningen 17. september 2013 Juridisk konsulent Niklas B. Kejlskov, Ejendomsforeningen Danmark Ny lovgivning (1) Afskaffelse af løbedage i boliglejemål

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement. B-ordning

Vedligeholdelsesreglement. B-ordning Vedligeholdelsesreglement B-ordning B-ordning kort fortalt Med B-ordningen følger en form for tvungen opsparing, hvor du hver måned betaler et beløb sammen med huslejen til en konto for indvendig vedligeholdelse.

Læs mere

Vedligeholdelse af din bolig

Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelsesreglement B Din afdeling har valgt at vedligeholde boligerne efter B-ordning. Kort fortalt betyder det følgende: Boligen er i boperioden vedligeholdt med maling,

Læs mere

Gå hjem-møde ændringer i lejeloven. Torsdag den 23. april 2015

Gå hjem-møde ændringer i lejeloven. Torsdag den 23. april 2015 Gå hjem-møde ændringer i lejeloven Torsdag den 23. april 2015 Velkommen 2 3 Program 14.30 15.00 Registrering 15.00 15.05 Velkomst v/andreas Antoniades 15.05 15.50 Obligatorisk ind- og fraflytningssyn;

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23/6 2014 i sag nr. VFL-2013-030. mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23/6 2014 i sag nr. VFL-2013-030. mod K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23/6 2014 i sag nr. VFL-2013-030 Hjørring Vandselskab A/S (Spildevand) mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet har den

Læs mere

Høring over bekendtgørelse om rullende vedligeholdelsesplaner for private udlejningsejendomme

Høring over bekendtgørelse om rullende vedligeholdelsesplaner for private udlejningsejendomme Til Ministeriet for By-. Bolig og Landdistrikter 8. maj 2015 Ref: TOC/PHU Administrende direktør Torben Christensen Telefon +45 33 12 03 30 phu@ejendomsforeningen.dk Høring over bekendtgørelse om rullende

Læs mere

LLO kommentarer til SR regeringens oplæg til forenkling og modernisering af lejelovgivningen.

LLO kommentarer til SR regeringens oplæg til forenkling og modernisering af lejelovgivningen. 1 LLO kommentarer til SR regeringens oplæg til forenkling og modernisering af lejelovgivningen. TOX/JL 24/4 2014 Den 24. marts 2014 offentliggjorde minister for By, Bolig og Landdistrikter, Carsten Hansen,

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark

Ejendomsforeningen Danmark Ejendomsforeningen Danmark Energisparepakken Ejendomsforeningen Fyn 24. november 2014 Energisparepakken - Lovens indhold Forhåndsgodkendelser af lejeforhøjelser ved forbedringer Forhøjelse af lejers råderetsbeløb

Læs mere

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2008

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2008 STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK INDHOLD FORORD...2 DATAGRUNDLAG...3 HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK...5 DEL 1. HUSLEJEN...7 DEL 2. DE ALMENE BOLIGAFDELINGERS UDGIFTER - BUDGET... 24 DEL 3. DE ALMENE

Læs mere

Brøndbyernes Andelsboligforening

Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndbyernes Andelsboligforening Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup, tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 mail: bab@babnet.dk CVR nr. 36 88 05 11 Varmemester tlf. 36 75 14 84 - mail:

Læs mere

Når du flytter fra din bolig.

Når du flytter fra din bolig. Lyngby-Taarbæk kommune Ejendomskontoret Når du flytter fra din bolig. Hvordan skal du forholde dig og hvad skal du være opmærksom på, når du flytter ud af din bolig? Indholdsfortegnelse Opsigelse af din

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement VARDE BSB AFDELING 9015 afs. 2 AMALIEVEJ-SIG Vedligeholdelsesreglement 1 Vedligeholdelsesreglement udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standardvedligeholdelsesreglement, november

Læs mere

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST MULIG STIFTELSE AF A/B SOFIEGÅRDEN Ove Bech Holdensen har den 6. oktober 2014 runddelt et brev til alle beboere i ejendommen Sofiegården. Ove Bech Holdensen repræsenterer ikke beboerrepræsentationens synspunkter

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 7. udgave Lejemåls nr. Stempel LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

Bestyrelsesmøder, Beboerrepræsentationen og Antenneforeningen. Referat

Bestyrelsesmøder, Beboerrepræsentationen og Antenneforeningen. Referat Beboerrepræsentationen "VIBENSHUSBEBOERNE" v/carl-erik Christiansen Buddinge Hovedgade 291 2880 Bagsværd Telefon: 44 44 00 03 (privat) Telefon: 33 21 26 33 (arbejde) Telefax: 33 21 11 18 E-Mail: carl-erik@andersen-maare.dk

Læs mere

FORVENTEDE LEJELOVSÆNDRINGER

FORVENTEDE LEJELOVSÆNDRINGER NYHEDSBREV / FEBRUAR NR. 2 2015 FORVENTEDE LEJELOVSÆNDRINGER 23.02.2015 Som lovet i nyhedsbrevet af september 2014, kommer her en opdatering omkring de forventede lejelovsændringer. Grundet de omfattende

Læs mere

Udgifter. på vedligeholdelseskontoen efter boligreguleringslovens 18 og 18 b

Udgifter. på vedligeholdelseskontoen efter boligreguleringslovens 18 og 18 b Udgifter på vedligeholdelseskontoen efter boligreguleringslovens 18 og 18 b Udgifter på vedligeholdelseskontoen efter boligreguleringslovens 18 og 18 b Indholdsfortegnelse 2 1. Indledning 3 2. Nogle begreber

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Lejemålet: Det lejede er fzi en lejlighed O et enkeltværelse O en ejerlejlighed O andet: _ Beliggende: Bakken 26 1.

LEJEKONTRAKT. Lejemålet: Det lejede er fzi en lejlighed O et enkeltværelse O en ejerlejlighed O andet: _ Beliggende: Bakken 26 1. Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Afgørelse

Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Afgørelse Fredericia Kommune Att. Karsten Damm 20. januar 2014 Sag 12/05565 / CF E-mail: karsten.damm@fredericia.dk; kommunen@fredericia.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet

Læs mere

PRÆSENTATION AF UDSPIL OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V.

PRÆSENTATION AF UDSPIL OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. PRÆSENTATION AF UDSPIL OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. Private lejeboliger Præsentation af udspil om forenkling og modernisering af lejelovgivningen m.v. Udgivet af Ministeriet

Læs mere

PRÆSENTATION AF LOVFORSLAG OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V.

PRÆSENTATION AF LOVFORSLAG OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. PRÆSENTATION AF LOVFORSLAG OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. Lejeloven Indholdsfortegnelse Præsentation...4 Ind- og fraflytningssyn...6 Normalistandsættelse ved fraflytning...8 Vedligeholdelsesregler...10

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark. Boliglejekontrakten, depositum og forudbetalt leje 3. oktober 2014 Advokat Niklas Winther Kejlskov

Ejendomsforeningen Danmark. Boliglejekontrakten, depositum og forudbetalt leje 3. oktober 2014 Advokat Niklas Winther Kejlskov Ejendomsforeningen Danmark Boliglejekontrakten, depositum og forudbetalt leje 3. oktober 2014 Advokat Niklas Winther Kejlskov Boliglejekontrakter Plan for gennemgang Lidt om undervisningen og opgaver på

Læs mere

1. Generelt om ordningen

1. Generelt om ordningen 02.05.2014 Vejledning om tilskud til energibesparende arbejder i privat udlejningsbyggeri efter bekendtgørelse om tilskud til energibesparende arbejder i private udlejningsbyggeri og refusion af informationsudgifter

Læs mere

Udkast til. Vejledning om vedligeholdelsesplaner i private udlejningsejendomme

Udkast til. Vejledning om vedligeholdelsesplaner i private udlejningsejendomme Udkast til Vejledning om vedligeholdelsesplaner i private udlejningsejendomme Juni 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Formål med udarbejdelse af vedligeholdelsesplan... 3 3. Fordele ved udarbejdelse

Læs mere

Foredrag. den 24. november 2014

Foredrag. den 24. november 2014 Foredrag den 24. november 2014 Jakob Juul-Sandberg Lektor, ph.d., Syddansk Universitet jju@sam.sdu.dk Lidt statistik mm. www.domstol.dk antal boligretssager 2013: i DK 2.103 (+ småsager) Odense 81; Svendborg

Læs mere

En beskrivelse af, hvad de to skemaer skal indeholde, følger af bilag 1 og 2 til bekendtgørelsen.

En beskrivelse af, hvad de to skemaer skal indeholde, følger af bilag 1 og 2 til bekendtgørelsen. Nye regler for oplysninger om andelsboligforeningen Kære bestyrelse Som nævnt i vores nyhedsbrev fra december, bebudede ministeren for By, Bolig og Landdistrikter, Carsten Hansen, at der ved fremtidige

Læs mere

Resultater fra spørgeskemaundersøgelse om skimmelsvamp

Resultater fra spørgeskemaundersøgelse om skimmelsvamp Boligudvalget BOU alm. del - Bilag 140 Offentligt 21. august 2007 Til Folketingets Boligudvalg Sag 07/04849 Resultater fra spørgeskemaundersøgelse om skimmelsvamp 1. Baggrund I den senere tids debat har

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 Sag 9/2009 (2. afdeling) E-Bolig A/S (advokat John Bjerre Andersen) mod Knud Erik Mathiasen (advokat Lars Helms, beskikket) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

STATISTIK. Husleje- og udgiftsstatistik 2014

STATISTIK. Husleje- og udgiftsstatistik 2014 STATISTIK - og udgiftsstatistik 2014 - og udgiftsstatistik 2014 Forord Denne publikation indeholder en huslejestatistik baseret på budgettal for 2014 samt udgiftsstatistikker baseret på hhv. regnskabstal

Læs mere

Ringsted Kommune Att. Carsten Jensen. E-mail: caj@ringsted.dk; ringsted@ringsted.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011

Ringsted Kommune Att. Carsten Jensen. E-mail: caj@ringsted.dk; ringsted@ringsted.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Ringsted Kommune Att. Carsten Jensen 24. september 2013 Sag 12/05619 / CF E-mail: caj@ringsted.dk; ringsted@ringsted.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet fører

Læs mere

Middelfart Kommune Att. Lone K. Smith. E-mail: lone.kjestrupsmith@middelfart.dk; middelfart@middelfart.dk

Middelfart Kommune Att. Lone K. Smith. E-mail: lone.kjestrupsmith@middelfart.dk; middelfart@middelfart.dk Middelfart Kommune Att. Lone K. Smith 24. september 2013 Sag 12/05607 / CF E-mail: lone.kjestrupsmith@middelfart.dk; middelfart@middelfart.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark

Ejendomsforeningen Danmark Ejendomsforeningen Danmark Forbedringer og forbedringsforhøjelser i boliglejemål 25. november 2013 Juridisk direktør Lars Brondt, Ejendomsforeningen Danmark Det lejeretlige forbedringsbegreb Forbedringsbegrebet

Læs mere

Sådan lejer du lovligt din bolig ud

Sådan lejer du lovligt din bolig ud Sådan lejer du lovligt din bolig ud Skal du studere eller arbejde et andet sted, flytte sammen med din kæreste eller har du en tredje grund til at flytte fra din bolig, er der en række ting, du skal tage

Læs mere

Forældrekøb lejeindtægt udgifter

Forældrekøb lejeindtægt udgifter - 1 Forældrekøb lejeindtægt udgifter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Køb af bolig til familiemedlemmer eller andre nærtstående er blevet udbredt de senere år. Typisk er der tale om forældrekøb,

Læs mere

Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune

Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune Denne vejledning er også gældende for foreninger som søger aktivitetstilskud til handicappede aktivitetsudøvere. Indledning

Læs mere

Ti myter om at bo til leje

Ti myter om at bo til leje Ti myter om at bo til leje ed-logo negativ.pdf 28-03-2012 11:11:40 Forord Der er stor interesse for bolig- og ejendomsmarkedet. Det er både naturligt og glædeligt. Ejendomme er et væsentligt element i

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 9 udgave Lejemåls nr.: LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

Ændring af byfornyelsesloven

Ændring af byfornyelsesloven By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 16 Offentligt Ændring af byfornyelsesloven (Øgede muligheder for at sikre gode boligsociale rammer både på land og i by) Fremsat 23. oktober 2014 Ikrafttræden

Læs mere

Andelsboligforeningen AMAGERBRO

Andelsboligforeningen AMAGERBRO Referat fra ekstraordinær generalforsamling d. 8. okt. 2013, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af foreningens opdaterede vedtægter. 1. Valg af dirigent Berit Troest Aggerholm blev

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Gældende for afdeling 61, Odinsgade Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning,

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement gældende for Boligselskabet AKB, København afdeling 1072-1 Grøndalsvænge Allé

Vedligeholdelsesreglement gældende for Boligselskabet AKB, København afdeling 1072-1 Grøndalsvænge Allé december 2011 Vedligeholdelsesreglement gældende for Boligselskabet AKB, København afdeling 1072-1 Grøndalsvænge Allé Model A med normalistandsættelsesbeløb (NI-beløb) AlmenBolig+ A-ordningen - med NI-beløb

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 7. august 2014 blev der i sag nr. 111/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Flemming M. Nielsen afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 10. september 2013 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

Vedligeholdelses- reglement

Vedligeholdelses- reglement Sorgenfrivang II Side 10 af 32 Vedligeholdelses- reglement for alle afdelinger i, dog undtaget Gl. Vartov Repræsentantskabsmødet i har den 13. december 1999 besluttet, at kompetencen til valg af vedligeholdelsesordning

Læs mere

fraflytning privat udlejningsbyggeri

fraflytning privat udlejningsbyggeri fraflytning privat udlejningsbyggeri Indholdsfortegnelse Når du vil flytte... 4 Aflevering af lejligheden... 4 Nyistandsat... 5 Som beset... 5 Indvendig vedligeholdelseskonto... 6 Når du siger lejligheden

Læs mere

Aftenskoler Roskilde 1. Revision 2012. december 2013

Aftenskoler Roskilde 1. Revision 2012. december 2013 Aftenskoler Roskilde 1 Revision 2012 december 2013 Indholdsfortegnelse Indledning/Kommissorium 4 2. Sammenfatning 5 2.1 Generelle anbefalinger/forslag til ændringer til Roskilde Kommunes tilskudsregler

Læs mere

Hillerød Kommune Att. Martin Lund. E-mail: malu@hillerod.dk; hillerod@hillerod.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011

Hillerød Kommune Att. Martin Lund. E-mail: malu@hillerod.dk; hillerod@hillerod.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Hillerød Kommune Att. Martin Lund 22. oktober 2013 Sag 12/05584 / CF E-mail: malu@hillerod.dk; hillerod@hillerod.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet fører tilsyn

Læs mere

Helsingør Kommune Att. Lonnie Goldbæk. E-mail: Lgol1@helsingør.dk; vea54@helsingor.dk; oes@helsingor.dk

Helsingør Kommune Att. Lonnie Goldbæk. E-mail: Lgol1@helsingør.dk; vea54@helsingor.dk; oes@helsingor.dk Helsingør Kommune Att. Lonnie Goldbæk 31. oktober 2013 Sag 12/05581 / CF E-mail: Lgol1@helsingør.dk; vea54@helsingor.dk; oes@helsingor.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet

Læs mere

Ansøgning om offentlig støtte til 2000 Frederiksberg ombygningsprojekt

Ansøgning om offentlig støtte til 2000 Frederiksberg ombygningsprojekt Udlejningsejendomme Sendes til Udfyldes af kommunen Modtaget dato Skema 1 - Forprojekt Journalnummer Frederiksberg Kommune Bygge-og Boligafdelingen Rådhuset Ansøgning om offentlig støtte til 2000 Frederiksberg

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 DK-8000 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014 Advokat Erik

Læs mere

Vejledning om 1:1 omkostninger og nettofinansielle. Forsyningssekretariatet

Vejledning om 1:1 omkostninger og nettofinansielle. Forsyningssekretariatet Vejledning om 1:1 omkostninger og nettofinansielle poster i prisloftet Forsyningssekretariatet Vejledning om 1:1 omkostninger og nettofinansielle poster i prisloftet Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo.

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. 07-08- 2008 De har rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet

klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet Den frivillige retshjælp UNG RET har udarbejdet en folder til dig, der gerne vil have styr på, hvilke rettigheder og forpligtelser,

Læs mere

Boligreguleringsloven

Boligreguleringsloven 1 Boligreguleringsloven Indholdsfortegnelse Lovens gyldighedsområde... 2 Huslejeregulering for beboelseslejligheder... 3 Vedligeholdelse og opretning...14 Vedligeholdelseskonto i Grundejernes Investeringsfond...19

Læs mere

BEDSTE BELIGGENHED UDEN TILBUDSPLIGT. Vodroffsvej 5, 1900 Frederiksberg C Sag 108677

BEDSTE BELIGGENHED UDEN TILBUDSPLIGT. Vodroffsvej 5, 1900 Frederiksberg C Sag 108677 BEDSTE BELIGGENHED UDEN TILBUDSPLIGT Vodroffsvej 5, 1900 Frederiksberg C Sag 108677 EJENDOMMEN: Markant boligudlejningsejendom med meget smukt mønstret murværk mod Vodroffsvej. Ejendommen har den bedste

Læs mere

Kvalitetstal for energimærkninger

Kvalitetstal for energimærkninger Kvalitetstal for energimærkninger KVALITETSKONTROL FOR ENERGIMÆRKNINGER FRA 2013-2014 Kvalitetstal for energimærkninger Kvalitetskontrol for energimærkninger fra 2013-2014 April 2015 Energistyrelsen Amaliegade

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Gældende for alle afdelinger. Særlige bestemmelser gældende for Afd. 25, Klostervangen indsat Sidst revideret efter afdelingsmøde afholdt den 25. maj 2009. Administrativ ændring

Læs mere

Ved brev af 15. november 2006 har advokat og administrator for Andelsboligforeningen K, NN, indgivet klage over statsautoriseret revisor R.

Ved brev af 15. november 2006 har advokat og administrator for Andelsboligforeningen K, NN, indgivet klage over statsautoriseret revisor R. Side 1 af 8 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 19. november 2007 (sag nr. 72-2006-S) K mod Statsautoriseret revisor R Ved brev af 15. november 2006 har advokat

Læs mere

R E F E R A T AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

R E F E R A T AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ejd.: 527 R E F E R A T AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING År 2009, onsdag den 3. juni kl. 19 00, afholdtes ekstraordinær generalforsamling i A/B Lützhøfts Minde i foreningens lejemål beliggende Gasværksvej

Læs mere

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser Nøgletalsrapport for andelsboligforeningen Eksempel Købt gennem Boliga 2012-11-07 (nyeste regnskab: 2011) Side 1 af 2 plus forklaringer Information Ændring på 1 år Grafer over udvikling Status E E Dato

Læs mere

BOLIGLEJERET LEJELOVGIVNINGEN

BOLIGLEJERET LEJELOVGIVNINGEN Indsæt billede: et billede skal du skifte til placeringen: PowerPointBilleder (L:), hvor alle Bech-Bruun billederne er gemt og Skift billede: Du skifter til et andet billede, ved at slette det eksisterende

Læs mere

EJERFORENINGEN H.C. ANDERSENS VEJ 51-79, NÆSTVED

EJERFORENINGEN H.C. ANDERSENS VEJ 51-79, NÆSTVED EJERFORENINGEN H.C. ANDERSENS VEJ 51-79, NÆSTVED Ekstraordinær generalforsamling Herved indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i Ejerforeningen H.C. Andersens Vej 51-79, Næstved. Tid: Onsdag den

Læs mere

Skanderborg Kommune Att. Niels Jørgen Ladefoged. E-mail: niels.ladefoged@skanderborg.dk; skanderborg.kommune@skanderborg.dk

Skanderborg Kommune Att. Niels Jørgen Ladefoged. E-mail: niels.ladefoged@skanderborg.dk; skanderborg.kommune@skanderborg.dk Skanderborg Kommune Att. Niels Jørgen Ladefoged 17. oktober 2013 Sag 12/05625 / CF E-mail: niels.ladefoged@skanderborg.dk; skanderborg.kommune@skanderborg.dk Revideret afgørelse om kommunale rådighedsbeløb

Læs mere

Slagelse Kommune Att. Bo Gabe. E-mail: bogab@slagelse.dk; slagelse@slagelse.dk; mgr@horten.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011

Slagelse Kommune Att. Bo Gabe. E-mail: bogab@slagelse.dk; slagelse@slagelse.dk; mgr@horten.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Slagelse Kommune Att. Bo Gabe 31. oktober 2013 Sag 12/05627 / CF E-mail: bogab@slagelse.dk; slagelse@slagelse.dk; mgr@horten.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet

Læs mere

Vedligeholdelse af din bolig

Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelsesreglement A - 2% Din afdeling har valgt at vedligeholde boligerne efter A-ordning. Kort fortalt betyder det følgende: Mens du bor i din bolig, skal du sørge

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 10. marts og 13. november 2009 har Skat klaget over registreret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 10. marts og 13. november 2009 har Skat klaget over registreret revisor R. Den 10. maj 2010 blev i sag nr. 61/2009 Skat mod registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 10. marts og 13. november 2009 har Skat klaget over registreret revisor R. Erhvervs-

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark

Ejendomsforeningen Danmark Ejendomsforeningen Danmark Lægdommerkonference Boliglejeret udvalgte emner Torsdag den 12. juni 2014 Advokat Anne Louise Husen, Husen Advokater Udvalgte emner: 1. Blanketter regler og nye Højesteretsdomme

Læs mere

Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger Boligforeningen VIBO Afdeling 116 Televænget Skæringsdato: 01-09-1980 Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger 9.350

Læs mere

3. gebyrer og afgifter i forbindelse med

3. gebyrer og afgifter i forbindelse med REGULATIV om salg af almene familieboliger SIDE 3 l 8 Regulativ om SALG AF ALMENE FAMILIEBOLIGER I medfør af lov om almene boliger m.v., 96 j, har bestyrelsen for Landsbyggefonden med godkendelse fra

Læs mere

Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning

Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Tony.Nielsen@skat.dk Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning Skatteministeren har den 13. april 2010

Læs mere

Vedtægter for Ejerlejlighedsforeningen Viborggade 13 VEDTÆGTER. For Ejerlejlighedsforeningen Viborggade 13. Side 1 af 6

Vedtægter for Ejerlejlighedsforeningen Viborggade 13 VEDTÆGTER. For Ejerlejlighedsforeningen Viborggade 13. Side 1 af 6 VEDTÆGTER For Ejerlejlighedsforeningen Viborggade 13 Side 1 af 6 Navn, hjemsted og formål l. Foreningens navn er: Ejerlejlighedsforeningen Viborggade 13. 2. Foreningen har sit hjemsted i København. Foreningen

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto Forsøg med udvidet brug af vedligeholdelseskontoen

Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto Forsøg med udvidet brug af vedligeholdelseskontoen udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standard-vedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og

Læs mere

Beboermøde Afdeling 14

Beboermøde Afdeling 14 Beboermøde Afdeling 14 Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning 5. Orientering om regnskabet 2013 6. Afdelingens driftsbudget 2015 7. Behandling af eventuelle

Læs mere

Sønderborg Kommune Att. Henning N. Larsen og Brian S. Bennetsen. E-mail: hnla@sonderborg.dk; bsbe@sonderborg.dk; post@sonderborg.

Sønderborg Kommune Att. Henning N. Larsen og Brian S. Bennetsen. E-mail: hnla@sonderborg.dk; bsbe@sonderborg.dk; post@sonderborg. Sønderborg Kommune Att. Henning N. Larsen og Brian S. Bennetsen 24. september 2013 Sag 12/05634 / CF E-mail: hnla@sonderborg.dk; bsbe@sonderborg.dk; post@sonderborg.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb

Læs mere