Kontrol af regnskaber i 2014 KONTROL REGNSKABER. Boligreguleringslovens 18 b Lejelovens 63 a. Februar 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kontrol af regnskaber i 2014 KONTROL REGNSKABER. Boligreguleringslovens 18 b Lejelovens 63 a. Februar 2015"

Transkript

1 KONTROL AF REGNSKABER i 2014 Boligreguleringslovens 18 b Lejelovens 63 a Februar 2015

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0. Resume Side Lovgrundlag, formål og kriterier Side Boligreguleringslovens 18 b Side er fordelt på ejendomstyper Side er fordelt på kategorier Side Supplerende kontrol af regnskaber Side Stor korrektion og store udgifter Side Intensiveret kontrol Side Uopfordret kontrol Side er i den supplerende kontrol Side Sammenligning af almindelig og Side 10 supplerende kontrol 3.4. Sammenfatning af alle typer af Side b-kontrol kontroller 3.5. Analyse vedrørende gengangere Side Lejelovens 63 a Side er fordelt på kategorier Side Øvrige registreringer Side Tvister Side Statistisk usikkerhed Side 16

3 1. Resume Rapporten omfatter regnskaber, hvor kontrollen er afsluttet i Alle indsendte regnskaber uanset regnskabsperiode kan indgå i årets rapport. Boligreguleringslovens 18 b Den almindelige kontrol har omfattet 501 regnskaber. Der er indsendt bilag for 175,5 mio. kr., og der er korrigeret for i alt 27,7 mio. kr. svarende til en korrektionsprocent i gennemsnit på 15,8 %. I 2013 udgjorde korrektionerne 15,9 %. Der er således tale om en stort set uændret korrektionsprocent. Kategorien Forbedring tegner sig for 45 % af samtlige korrektioner. I 2013 udgjorde kategorien 57 %. Det betyder fortsat, at det er den største kategori af korrektionerne, som består af udgifter, som enten er dækket af husleje, eller hvor beboerrepræsentationen eller et flertal af lejerne ikke har accepteret, at forbedringerne tages over vedligeholdelseskontoen. Kategorien Andet tegner sig for 35 %. Heri ligger bl.a. byfornyelse og etablering af nye lejligheder. Andelen af regnskaber, som er godkendt uden korrektioner, er steget fra 38 % i 2013 til 44 % i Det er det højeste i 5 år. Den anden del af kontrollen, der gennemføres med baggrund i kontrolaspektet samt ud fra en risikovurdering, har i alt omfattet 115 regnskaber. Denne type kontrol, kaldet supplerende kontrol, omfatter følgende 4 typer: Store udgifter, store korrektioner, intensiveret kontrol og uopfordret kontrol. Der er indsendt bilag for i alt 204,9 mio. kr., og der er korrigeret for 49,0 mio. kr., svarende til en korrektionsprocent i gennemsnit på 23,9 %. Udtagning af store udgifter og store korrektioner sker på baggrund af analyseresultater af tidligere års kontroller, hvor disse har haft en højere korrektionsprocent end gennemsnittet af den almindelige kontrol. Denne kontrol har for 2014 en lidt højere korrektionsprocent end den almindelige kontrol. I alt er der kontrolleret 91 regnskaber, som resulterede i en korrektionsprocent på 17,8 %. Regnskaberne i den intensiverede kontrol udtages ud fra en konkret risikovurdering. Det kan være med baggrund i fx udgifter indberettet af en ny ejer ved en tvangsauktion, henvendelse fra lejer, omtale i aviser m.v. Der er i 2014 kontrolleret 16 af denne slags regnskaber, hvilket har medført en korrektionsprocent på 51,6 %. I 2014 er der oprettet en ny kontrolårsag kaldet uopfordret kontrol. Hvis udlejer indsender regnskab og samtidig vedlægger kopi af regninger, bliver disse gennemgået på lige fod med andre regnskaber. Der er kontrolleret 8 regnskaber, som resulterede i en korrektionsprocent på 78,5 %. SIDE 1 AF 16

4 De supplerende kontroller omtales nærmere i afsnit 3.3. En analyse af samtlige regnskaber, der er kontrolleret i 2014, uanset årsagen, viser, at der i alt er kontrolleret 616 regnskaber. Der er indsendt bilag for 380,5 mio. kr., og der er korrigeret for i alt 76,7 mio. kr. Det svarer til en korrektionsprocent i gennemsnit på 20,2 %. I forhold til 2013 er der tale om et fald på 6,2 procentpoint. Lejelovens 63 a Kontrollen har omfattet 108 regnskaber. Der er indsendt bilag for 22,1 mio. kr., og der er korrigeret for 8,0 mio. kr. svarende til en korrektionsprocent i gennemsnit på 36,1 %. I 2013 udgjorde korrektionerne 46,4 %, så der er tale om et fald på 10,3 procentpoint. Stigningen er dog ikke statistisk signifikant, jf. afsnit 7. 40,1 % af de korrigerede udgifter er i kategorien Udvendig vedligeholdelse. Det betyder, at over 1/3 af samtlige indberettede udgifter ikke er forbedringer, men i stedet lejeretlig vedligeholdelse. Andelen af regnskaber, som er godkendt uden korrektioner, er 41 %. 2. Lovgrundlag, formål og kriterier GI foretager stikprøvekontrol af de indsendte regnskaber efter boligreguleringslovens 18 b og lejelovens 63 a. Grundlaget er 17 i bekendtgørelse nr. 632 af 15. juni 2006 om binding af afsætningsbeløb i GI. Formålet er at kontrollere de indberettede udgifter og korrigere eventuelle fejl. Resultaterne viser i hvilket omfang, udlejerne anvender bindingskontiene efter lejelovgivningens bestemmelser og rets- og nævnspraksis. Derudover er formålet at rådgive de pågældende udlejere om reglerne og at afrapportere omfanget af de samlede korrektioner. En sammenligning af korrektioner pr. sag viser, at der i den almindelige kontrol korrigeres i gennemsnit for kr., mens der i den supplerende kontrol korrigeres for kr. I forhold til kontrolaspektet er den supplerende kontrol således et meget effektivt instrument. Kriterierne Ethvert regnskab, der kommer ind i løbet af kalenderåret, kan udtages, uanset hvilket regnskabsår der er tale om. 18 b Udgiften skal overstige kr. SIDE 2 AF 16

5 Der udtages ved en simpel tilfældig udvælgelse via et it-program op til b-regnskaber. En udlejer kan dog maksimalt udtages med 4 regnskaber pr. år i denne pulje. Der udvælges særskilt regnskaber med store udgifter. Kriteriet er, at udgifterne overstiger 10 års hensættelser. Tidligere var det sådan, at regnskabet skulle være underskrevet i Erklæring A, hvilket betyder, at lejerne har modtaget meddelelse om udgiftens størrelse. Vi antog således, at regnskaber underskrevet i erklæring B, revisor eller advokat attestere korrektheden af de indberettede udgifter og årets hensættelser, var korrekte. En analyse i foråret 2014 viste imidlertid, at regnskaber, der er underskrevet af en revisor/advokat har en større korrektionsprocent. Reglen blev derfor ophævet, således at alle regnskaber med store udgifter udtages, uanset erklæringsform. Der udvælges yderligere særskilt regnskaber på baggrund af store korrektioner. Hvis udlejer i et års kontrol har haft korrektioner, der overstiger kr., udtages der som udgangspunkt i det omfang, det er muligt, et ekstra regnskab til kontrol. Der gennemføres en intensiveret kontrol af regnskaber ud fra en konkret risikovurdering. Det kan indebære indkaldelse af bilag, kontakt med beboerrepræsentation/lejere, besigtigelse af det arbejde, der er udført på ejendommen, eller dokumentation i form af fotos af det udførte arbejde. Der gennemføres desuden kontrol af regnskaber, hvis udlejer af egen drift indsender bilag, også kaldet uopfordret kontrol. 63 a Udgiften skal overstige kr. Der udtages ved en simpel tilfældig udvælgelse via et it-program ca a-regnskaber. Denne rapport omfatter de regnskaber, hvor kontrollen er afsluttet i løbet af Hovedparten af de kontrollerede regnskaber vedrører regnskabsåret 2013, men der er også regnskaber for andre år. SIDE 3 AF 16

6 3. Boligreguleringsloven 18 b I afsnit 3.1 til 3.2 rapporteres om resultaterne af kontrollen af de regnskaber, som er udtaget tilfældigt. Kontrollen af de særskilt udtagne regnskaber med store udgifter, store korrektioner og den intensiverede kontrol omtales i afsnit 3.3. Der er afsluttet kontrol af 501 regnskaber, fordelt på 465 udlejningsejendomme, 20 restejendomme i ejerlejlighedsforeninger og 16 andelsboligforeninger. Der er i 2014 korrigeret for 27,7 mio. kr. svarende til 15,8 % af de samlede udgifter på i alt 175,5 mio. kr. I 2013 blev der korrigeret for 15,9 %. Der er således tale om en stort set uændret korrektionsprocent. Tabel 1 er en oversigt over kontrollens hovedtal de sidste 5 år. Oversigten viser den gennemsnitlige procentvise korrektion i forhold til de samlede kontrollerede udgifter og i forhold til antal kontrollerede regnskaber. Tabel 1 i gennemsnit År Regnskaber Udgifter i mio. kr. i mio. kr. beløb i % antal i % ,8 22,3 20, ,3 27,5 18, ,0 24,7 16, ,3 30,8 15, ,5 27,7 15,8 56 sprocenten er faldet i de seneste 4 år, siden 2010 hvor den toppede med 20,1 %. Antallet af regnskaber med ændringer ligger på 56 %, hvilket er det laveste antal i de sidste 5 år. I tabel 2 er vist, hvor stor en procentdel af regnskaberne for , der havde korrektioner af en given størrelse. sprocenten er her opgjort for hvert enkelt regnskab. Tabel 2 Procentfordeling af regnskabernes korrektionsprocenter Ingen År korrektion <10 % 10-24% 25-49% % % SIDE 4 AF 16

7 Tabellen viser, at regnskaber uden korrektion er steget i forhold til de tidligere år og har aldrig været så stor i den 5 årige periode. Tabellen viser også, at andelen af korrektionerne i intervallet % det laveste i 5 år. Tabel 3 Udgifter og korrektioner opgjort pr. m 2 Udgifter År i mio. kr. m 2 i alt Udgifter i kr. pr. m 2 i kr. pr. m , , , , , Tabel 3 viser, at udgifter i mio. kr. er faldet fra 193,3 kr. til 175,5 kr. Der er altså for de kontrollerede sager indberettet 17,8 mio. kr. mindre i 2014 end i På landsplan er de gennemsnitlige 18 og 18 b hensættelser 149 kr. pr. m 2 for er fordelt på ejendomstyper I tabel 4 sammenlignes gennemsnitskorrektionerne for ejendomstyperne for de sidste 5 år. Tabel 4 Gennemsnitskorrektion i % fordelt på ejendomstyper År Almindelig udlejning Restejendom i ejerforeninger Andelsboligforeninger Gennemsnitskorrektion i % ,9 10,7 41,3 20, ,1 5,6 9,4 18, ,5 21,4 19,6 16, ,5 6,9 28,1 15, ,2 9,6 12,4 15,8 Antallet af kontrollerede regnskaber for ejendomstyperne ejerestejendomme og andelsboligforeninger (20 E/L og 16 A/B) er så lille, at der ikke kan drages konklusioner. 3.2 er fordelt på kategorier Nedenfor forklares nærmere, hvilke typer af udgifter, der indgår i de forskellige kategorier, som korrektionerne registreres i: Manglende bilag 78 korrektioner for i alt kr. Udlejer har ikke indsendt alle bilag, eller der mangler en yderligere specifikation eller oplysning om arbejdets art på det indsendte materiale. SIDE 5 AF 16

8 Indvendig vedligeholdelse 101 korrektioner for i alt kr. Denne kategori indeholder udgifter til maling, hvidtning, tapetsering og gulvbehandling i lejligheder. Forbedring 96 korrektioner for i alt kr. Kategorien indeholder udgifter, som enten er indregnet i huslejen, eller hvor forbedringsudgifter er medtaget, uden at udlejeren har fået lejeraccept til, at forbedringen kan tages med over den udvendige vedligeholdelseskonto. Driftsbudgettet 134 korrektioner for i alt kr. Denne kategori indeholder driftsudgifter, der skal indgå i enten det omkostningsbestemte huslejebudget, antennebudget eller varmeregnskab. Andet 165 korrektioner for i alt kr. Der er tale om korrektioner, der ikke har kunnet rubriceres under de øvrige kategorier. Det kan for eksempel være 19, stk. 2 låneydelser, byfornyelse, etablering af nye lejligheder og sammentællings- og fordelingsfejl. Tabel 5 viser de samlede korrektioner i årene fordelt på kategorier. Tabel 5 sprocent fordelt på de enkelte kategorier Kategori Manglende bilag Indvendig vedl Forbedringer Driftsbudget Andet I alt Kategorien Andet er fra 2013 til 2014 steget 10 procentpoint fra 25 % til 35 %. Det skyldes især en underkategori Byfornyelse, som tegner sig for 15 %. Kategorien Forbedringer er faldet i forhold til sidste år, men er fortsat den største kategori. Det ses yderligt af tabel 5, at korrektioner af forbedringer i alle år har været over 30 % i gennemsnit. Tabel 6 viser, hvor stor en andel af de samlede korrektioner, der er foretaget i de enkelte kategorier. Kolonnen Antal er større end de 501 regnskaber, fordi hvert regnskab kan have korrektioner i flere kategorier. SIDE 6 AF 16

9 Tabel 6 er fordelt på kategorier Kategori Beløb i kr. Beløb i % Antal Antal i % Manglende bilag , ,6 Indvendig vedl , ,6 Forbedringer , ,7 Driftsbudget , ,3 Andet , ,8 I alt , ,0 Diagram 1 viser den beløbsmæssige andel af korrektionerne fordelt på de enkelte kategorier. Diagram 1 er i mio. kr Manglende bilag Indvendig vedl. Forbedringer Driftsbudget Andet Tabel 7 viser hvor stor en andel af de samlede korrektioner, der er fordelt på kategorier og ejendomstyper. Tabel 7 er i 2014 fordelt på kategorier og ejendomstyper Kategori Almindelig udlejning Restejendom i ejerforeninger Andelsboligforeninger Alle Manglende bilag 9,4 6,1 2,6 9,0 Indvendig vedl. 6,7 0,0 8,0 6,6 Forbedringer 46,5 23,8 16,3 45,0 Driftsbudget 4,3 1,4 4,2 4,3 Andet 33,1 68,7 68,9 35,1 I alt 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0% SIDE 7 AF 16

10 Da der kun er kontrolleret 20 restejendomme og 16 andelsboligforeninger, kan der forekomme en del usikkerhed. 3.3 Supplerende kontroller af regnskaber Ud over den almindelige kontrol er der foretaget en supplerende kontrol af yderligere 115 regnskaber fordelt på 4 typer, som er beskrevet nedenfor. Formålet med den supplerende kontrol er primært at styrke kontrolaspektet, og minimere risikoen for, at der registreres udgifter, som ikke kan tages med over den udvendige vedligeholdelseskonto Kontrol af store udgifter og store korrektioner I 2014 er der afsluttet 40 regnskaber, der er udtaget særskilt, fordi udgifterne overstiger 10 års hensættelser. Der er afsluttet yderligere 51 regnskaber, som er udtaget, fordi udlejer i en anden kontrol har haft korrektioner, der overstiger kr. Nedenfor er vist resultaterne for de i alt 91 regnskaber. Der er indsendt bilag for i alt 172,9 mio. kr., og der er korrigeret for 30,8 mio. kr., svarende til en korrektion i gennemsnit på 17,8 %. Tabel 7a i gennemsnit År Regnskaber Udgifter i mio. kr. i mio. kr. beløb i % antal i % ,9 37,3 21, ,0 11,6 9, ,9 31,9 21, ,1 92,3 33, ,9 30,8 17,8 75 Som det ses, er korrektionsprocenten faldet fra 33,1 % i 2013 til 17,8 % i 2014, svarende til 15,3 procentpoint. Selvom korrektionsprocenten er faldet, ligger den fortsat højere end i den almindelige kontrol. På baggrund af analyseresultater af tidligere års kontroller formoder GI på forhånd, at korrektionsprocenten i denne kontrol er større end korrektionsprocenten for de simpelt tilfældigt udtagne regnskaber. GI s formodning ses at holde stik også for 2014, men forskellen mellem de 2 typer kontrol er dog mindre end de 2 foregående år Intensiveret kontrol Den intensiverede kontrol indebærer, at GI indhenter bilag, og som supplement kan tage kontakt til beboerrepræsentation/lejere, foretage besigtigelse af ejendommen, eller der kan indgå fotodokumentation. Den konkrete situation afgør, hvilken dokumentation der indhentes eller anvendes. SIDE 8 AF 16

11 Eksempler på regnskaber, der kan udtages i den intensiverede kontro, er regnskaber indberettet af ejer i forbindelse med en tvangsauktion, eller fra nødlidende ejere, eller regnskaber der giver anledning til tvivl med baggrund i fx lejerhenvendelser eller presseomtale. Baggrunden for indførelsen af den intensiverede kontrol var en konstatering af, at der formentlig var begået bedrageri af en udlejer ved indberetning af nogle regnskaber til GI. Der er i 2014 kontrolleret 16 regnskaber. Der er indsendt bilag for i alt 25,9 mio. kr., og der er korrigeret for 13,4 mio. kr., svarende til en korrektion i gennemsnit på 51,6 %. Tabel 7b i gennemsnit År Regnskaber Udgifter i mio. kr. i mio. kr. beløb i % antal i % ,0 2,8 35,4 58, ,8 4,9 21,4 61, ,8 18,8 28,6 64, ,9 13,4 51,6 81,3 Af de 16 regnskaber er 3 godkendt uden korrektion, og 5 regnskaber har korrektioner under 20 % på i alt kr. For de resterende 8 regnskaber, som i gennemsnit har en korrektionsprocent på 60 %, består korrektionerne hovedsaligt af forbedringsudgifter og etablering af taglejligheder Uopfordret kontrol I 2014 er der oprettet yderligere en kontrolårsag; uopfordret kontrol. Baggrunden for denne kontrolårsag er, at når udlejer indsender regnskab og samtidig vedlægger de bilag, der ligger til grund for indberetningen, gennemgås disse regnskaber og bilag på lige fod med andre regnskaber. Der er altså tale om en kontrol, selvom regnskabet ikke er udtaget til gennemgang efter de almindelige kontrolårsager. Af denne årsag er der i 2014 kontrolleret 8 regnskaber. Der er indsendt bilag for i alt 6,1 mio. kr., og der er korrigeret for 4,8 mio. kr. svarende til en korrektion i gennemsnit på 78,5 % Resultater af alle typer i den supplerende kontrol I dette afsnit indgår samtlige regnskaber i den supplerende kontrol; stor udgift, stor korrektion, den intensiverede kontrol og den uopfordrede kontrol, i alt 115 kontroller. I tabel 8 vises hvor stor en andel af de samlede korrektioner, der er foretaget i de enkelte kategorier. Der er indsendt bilag for i alt 204,9 mio. kr., og der er korrigeret for 49,0 mio. kr., svarende til en korrektion i gennemsnit på 23,9 %. Det ses, at korrektionsprocenten er større end for den almindelige kontrol, hvor korrektionsprocenten er på 15,8 %. SIDE 9 AF 16

12 Tabel 8 er fordelt på kategorier Kategori Beløb i kr. Beløb i % Manglende bilag ,9 Indvendig vedl ,1 Forbedringer ,0 Driftsbudget ,6 Andet ,4 I alt ,0 Kategorien Forbedring er den største. Her ligger 48 % af samtlige korrektioner, som hovedsageligt drejer sig om forbedringer, der er indregnet i ny højere husleje og lejlighedsmoderniseringer. I kategorien Andet ligger underkategorien, Byfornyelse, som tegner sig for 9,3 mio. kr., svarende til 19 % Sammenligning af almindelig og supplerende kontrol En analyse over de sidste 2 års korrektioner pr. sag fordelt på de simpelt tilfældigt udtagne regnskaber og på de regnskaber, der er udtaget i den supplerende kontrol, viser følgende: Tabel 8a pr sag Kontrolårsag År Antal sager i mio. kr. i kr. pr sag Tilfældig , Supplerende , Tilfældig , Supplerende , Som det ses, er korrektionerne pr. sag væsentlig større i den supplerende kontrol end i den tilfældigt udtagne kontrol, dog langt større for 2013 end for Set ud fra såvel et kontrol- og risikoaspekt som ud fra et effektivitetssynspunkt, er den supplerende kontrol således et meget effektivt instrument. 3.4 Sammenfatning af alle typer af 18 b-kontrol Når samtlige kontroller i 2014 indgår i analysen, både de almindelige kontroller og alle typer af supplerende kontrol, er der i alt kontrolleret b regnskaber. Der er gennemgået bilag for 380,5 mio. kr., og der er korrigeret for i alt 76,7 mio. kr., svarende til en korrektionsprocent i gennemsnit på 20,2 %. Der er her tale om et fald på 6,2 procentpoint i forhold til Tabel 9 er en oversigt over kontrollens hovedtal de sidste 5 år. Oversigten viser den gennemsnitlige procentvise korrektion i forhold til de samlede kontrollerede udgifter. SIDE 10 AF 16

13 Tabel 9 i gennemsnit Regnskaber Udgifter År i mio. kr. i mio. kr. beløb i % ,7 59,6 20, ,2 42,0 15, ,6 61,5 18, ,3 142,0 26, ,5 76,7 20,2 Der er indberettet 157,8 mio. kr. og korrigeret 65,3 mio. kr. mindre i 2014 i forhold til 2013, som ligger højest i de 5 år. Tabel 10 viser fordelingen på kategorier af korrektionerne. Tabel 10 er fordelt på kategorier Kategori Beløb i kr. Beløb i % Manglende bilag ,4 Indvendig vedl ,7 Forbedringer ,9 Driftsbudget ,6 Andet ,4 I alt ,0 Som det ses, ligger 46,9 % af samtlige korrektioner i kategorien Forbedringer. Kategorien Forbedringer er opdelt i underkategorier, som indeholder forbedring dækket af højere leje, lejlighedsmodernisering 5, stk. 2 og forbedring uden lejeraccept. Langt hovedparten af korrektionerne ligger i kategorien dækket af højere leje. Der er tale om 85 % svarende til 26,2 mio. kr., mens 5,9 mio. kr. vedrører lejlighedsmodernisering, og 3,9 mio. kr. vedrører forbedring uden lejeraccept. I kategorien Andet er der i underkategorien Byfornyelse korrektioner for i alt 13,5 mio. kr., Etablering af lejligheder 3,2 mio. kr., Fordelings- og sammentællingsfejl på 7,8 mio. kr. 3.5 Analyse vedrørende gengangere GI har også i 2014 foretaget en analyse af resultaterne fra regnskabskontrollen for at undersøge, i hvilket omfang der findes gengangere i kontrollen. Analysen er foretaget for at besvare spørgsmålet, om nogle udlejere optræder med mange og store korrektioner igennem flere år. For at finde frem til hvor mange gengangere, der eventuelt måtte være i kontrollen, er der inddraget alle de registrerede kontroller i årene , og der er taget udgangspunkt i følgende: SIDE 11 AF 16

14 at mindst én korrektion overstiger kr. at der er gennemført mindst 4 kontroller af den pågældende udlejers regnskaber i perioden at den samlede korrektionsprocent er over 25 % for de regnskaber, der er kontrolleret at kontrollerne er gennemført på regnskaber registreret i forskellige år at korrektionerne vedrører kategorien forbedringer Billedet viste i 2013, at der kun var én udlejer, som opfyldte ovenstående kriterier, og som efter at være blevet vejledt, havde begået samme type fejl i et efterfølgende regnskab, der er kontrolleret. Denne ene udlejer er - på baggrund af mistanke om, at der indberettes forkerte udgifter af en vis størrelse og at dette gentages, udtaget til kontrol for regnskaber af en vis størrelse fra på samtlige ejendomme, hvilket har resulteret i en samlet gennemsnitlig korrektionsprocent på 58 %. Fejlene bestod hovedsagligt af forbedringer og etablering af lejlighed. Medio 2013 gik hovedselskabet konkurs, og der blev indsat en ny administrator på ejendommene. Den nye administrator har efterfølgende alene indberettet mindre udgifter. Der er ingen nye gengangere i 2014, der opfylder ovennævnte kriterier. 4. Lejelovens 63 a Der er kontrolleret 108 regnskaber fordelt på 105 udlejningsejendomme og 3 restejendomme i ejerlejlighedsforeninger. Den beløbsmæssige korrektion udgør i gennemsnit 36,1 % svarende til, at de samlede udgifter på i alt 22,1 mio. kr. er reduceret med 8,0 mio. kr. Der er tale om et fald på 10,3 procentpoint i forhold til 2013-kontrollen. Ændringen er dog ikke statistisk signifikant, se afsnit 7. I Tabel 11 sammenlignes kontrollens hovedtal de sidste 5 år. Oversigten viser den gennemsnitlige procentvise korrektion i forhold til de samlede kontrollerede udgifter og i forhold til antal kontrollerede regnskaber. Tabel 11 i gennemsnit År Antal regnskaber Udgifter i mio. kr. i mio. kr. beløb i % antal i % ,3 4,2 36, ,4 2,9 23, ,2 9,0 46, ,8 10,1 46, ,1 8,0 36,1 58 Som det ses, er korrektionsprocenten faldet i forhold til 2012 og SIDE 12 AF 16

15 Tabel 12 Udgifter og korrektioner opgjort pr. m 2 Udgifter År i mio. kr. m 2 i alt Samlet udgift i kr. pr. m 2 i kr. pr. m , , , , , Både den samlede udgift og korrektion i kr. pr. m 2 er faldet i forhold til 2013, hvorimod de indberettede udgifter og m 2 i alt er steget. Nedenfor er vist, hvor stor en procentdel af regnskaberne i , der havde korrektioner af en given størrelse. Tabel 13 Procentfordeling af regnskabernes korrektionsprocenter År Ingen korrektion <24 % % % % er fordelt på kategorier Nedenfor forklares nærmere, hvilke typer af udgifter der indgår i de forskellige kategorier, som korrektionerne registreres i: Manglende bilag 8 korrektioner for i alt kr. Udlejer har ikke indsendt alle bilag, eller der mangler en yderligere specifikation eller oplysning om arbejdets art på det indsendte materiale. Forbedring 6 korrektioner på i alt kr. Udgifterne er alle indregnet i en højere husleje. Udvendig vedligeholdelse 54 korrektioner for i alt kr. Udlejer har medtaget udgifter til udvendig vedligeholdelse over forbedringskontoen. Andet 17 korrektioner for i alt kr. SIDE 13 AF 16

16 Der er tale om for eksempel driftsudgifter, etablering af lejlighed, indvendig vedligeholdelse, og udgifter afholdt på arealer, der ikke er bindingspligtige. I denne kategori ligger etablering af lejligheder, som tegner sig for 2,6 mio. kr. svarende til 34 % af kategorien. er fordelt på de enkelte kategorier ses af diagram 2. Diagram 2 er i mio. kr Manglende bilag Forbedringer Udvendig vedl. Andet 40 % af de korrigerede udgifter på forbedringskontoen er udvendig vedligeholdelse. 5. Øvrige analyser Der er foretaget yderligere analyser af de data, som er registreret i forbindelse med kontrollen. Disse omtales nedenfor. Det drejer sig for det første om andelen af regnskaber, som udlejeren selv har rettet i, samtidig med at bilagene er indsendt. Disse er nærmere omtalt nedenfor i afsnit Udlejers rettelser. De nævnte korrektioner indgår i hovedtallene i rapporten. For det andet omtales de registreringer, som er foretaget i forbindelse med, at udlejer har fået vejledning om korrekt brug af kontoens midler, men hvor udgifterne ikke er ændret. Det drejer sig om udgifter under Bagatelgrænsen (u/5.000 kr.) og Småbeløb (u/ 250 kr.) vedrørende Renholdelse og Låse og nøgler. De beløb, der er nævnt i disse afsnit, indgår ikke i hovedtallene i rapporten. Endelig redegøres til sidst for er for andre år. Det er de korrektioner, der er foretaget i andre år end det, der er udtaget til kontrol. Gennemgang af det udtagne SIDE 14 AF 16

17 regnskab har resulteret i en ændring af andre regnskabsår. De nævnte beløb indgår ikke i hovedtallene i rapporten. Udlejers rettelser I 13 regnskaber med et beløb på kr. har udlejer samtidig med, at bilagene er sendt til GI, oplyst, at der er sket en fejl i indberetningen. Beløbene indgår som korrektioner under de respektive kategorier. Beløbet er faldet i forhold til 2013, hvor der var korrektioner på i alt kr. Bagatelgrænsen GI korrigerer som udgangspunkt ikke, hvis de samlede bemærkninger er under kr., med mindre der er tale om eksempelvis dobbeltfakturering, manglende bilag eller korrektioner af samme art, som GI har korrigeret for i tidligere års kontroller for ejendommen. Beløbet indgår således ikke i korrektionsprocenten. Bemærkninger, der ikke har medført korrektion, er givet i 42 regnskaber og udgør kr. I 2013 var der 35 regnskaber på i alt kr. Småbeløb under 250 kr. Udover bagatelgrænsen på kr. korrigerer GI ikke for småbeløb under 250 kr. pr. bilag i kategorierne Renholdelse og Låse og nøgler. Bemærkninger, der ikke har medført korrektion, er givet i 21 sager og udgør kr. er for andre år I statistikken registreres alene korrektioner for det år, som er udtaget til kontrol. Der kan imidlertid være regnskaber, hvor den udgift, der korrigeres for, også optræder i andre år og derfor bliver korrigeret. Her indgår også de sager, hvor kontrollen er udvidet til at omfatte de sidste 3 års udgifter, hvis udlejer ikke indsender bilag for det år, der er udtaget til kontrol. er for andre år har medført ændringer i 8 sager og udgør i alt for Der er tale om et fald i forhold til 2013, hvor korrektionerne udgjorde 5,6 mio. kr. Beløbene indgår ikke i korrektionsprocenten. 6. Tvister Udlejeren kan indbringe GI s afgørelse for huslejenævnet, hvis der er uenighed. I 2014 er 1 sag afgjort og 2 sager verserer i huslejenævnet. Afgjort sag i huslejenævn Sagen drejede sig om, at udlejer har medtaget udgifter, som har karakter af vicevært/inspektørlignende opgaver. GI afviste udgifterne, fordi disse hører til i driftsbudgettet under renholdelse. Huslejenævnet gav GI medhold. Verserende sager Den ene sag vedrører 3 års kontrol, hvor udlejer gør gældende, at GI s krav om korrektion af de indberettede udgifter er forældet, og at fordelingen af henholdsvis forbedring contra vedligeholdelse skal ændres. SIDE 15 AF 16

18 Den anden sag drejer sig om, at udlejer har medtaget udgifter, som har karakter af forbedringer. GI har spurgt til etablering af videoovervågning og forbedringsarbejder i lejligheder. Da udlejer ikke har indsendt dokumentation for lejernes accept af at medtage forbedringer over den udvendige vedligeholdelseskonto, har GI afvist udgifterne. Udlejer er ikke enig og har indbragt sagen for huslejenævnet. 7. Statistisk usikkerhed Der er tre formål med GI s kontrol. For det første at kontrollere og rette fejl, for det andet at rådgive de pågældende udlejere om reglerne. For det tredje at afrapportere omfanget af de samlede korrektioner. For 18 b var der i 2010 og 2011 en generelt væsentlig større stikprøveusikkerhed end i de andre år, hvilket betyder, at selv store udsving fra år til år ikke er signifikante, men alene skyldes de konkrete sager, der er udtaget i stikprøven. Der er anvendt den sædvanlige statistiske usikkerhed beregnet som et 95 % s sikkerhedsinterval (dvs. at den korrekte korrektionsprocent med 95 % sikkerhed ligger et sted i dette interval). Boligreguleringslovens 18 b Usikkerheden af beløb, der blev korrigeret. År i % Usikkerhed i % Sikkerhedsinterval ,1 +/- 8,5 11,6-28, ,1 +/- 10,5 7,6-28, ,1 +/- 4,1 12,0-20, ,9 +/- 3,4 12,5-19, ,8 +/- 4,0 11,8-19,8 I 2014 har korrektionsprocenten på 15,8 således en stikprøveusikkerhed på 4,0 %. Det vil sige, at den sande korrektionsprocent kan være fra 11,8 til 19,8. Lejelovens 63 a Usikkerheden af beløb, der blev korrigeret. År i % Usikkerhed i % Sikkerhedsinterval ,6 +/- 11,1 25,5-47, ,5 +/- 11,2 12,3-34, ,8 +/- 19,7 27,1-66, ,4 +/- 26,3 20,1-72, ,1 +/- 30,8 5,4-66,9 For 63 a ligger den sande korrektionsprocent således mellem 5,4 og 66,9 i SIDE 16 AF 16

Kontrol af regnskaber i 2013 KONTROL REGNSKABER. Boligreguleringslovens 18 b Lejelovens 63 a. Februar 2014

Kontrol af regnskaber i 2013 KONTROL REGNSKABER. Boligreguleringslovens 18 b Lejelovens 63 a. Februar 2014 KONTROL AF REGNSKABER i 2013 Boligreguleringslovens 18 b Lejelovens 63 a Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0. Resume Side 1 2.0. Lovgrundlag og kriterier Side 2 3.0. Boligreguleringslovens 18 b Side 4

Læs mere

Boligregulerings lovens 18 b

Boligregulerings lovens 18 b Boligregulerings lovens 18 b Boligreguleringslovens 18 b Formål I denne pjece kan du læse om bindingspligten efter boligreguleringslovens 18 b. Du kan læse mere om reglerne på gi.dk. Her kan du også få

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark Omkostningsbestemt leje

Ejendomsforeningen Danmark Omkostningsbestemt leje Ejendomsforeningen Danmark Omkostningsbestemt leje Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Emner for gennemgang Omkostningsbestemt leje Lejefastsættelse og regulering - Omkostningsbestemt

Læs mere

Flertallet af lejere skal vælge en talsmand, som udøver den kompetence, der er tillagt lejerflertallet.

Flertallet af lejere skal vælge en talsmand, som udøver den kompetence, der er tillagt lejerflertallet. Om beboerrepræsentation fra boligministeriet. Revideret pr. 4. maj 2017. Beboerrepræsentation Lejelovgivningen opererer med to former for beboerdemokrati i private udlejningsejendomme: talsmandsordningen

Læs mere

Orientering om ny lejelov (vedtaget)

Orientering om ny lejelov (vedtaget) Orientering om ny lejelov (vedtaget) Der skal fremover både afholdes indflytningssyn og fraflytningssyn. Lejer skal indkaldes, og der skal udarbejdes en rapport. Der kan ikke aftales nyistandsættelse af

Læs mere

KONTOEN I GI og hvilke udgifter kan medtages?

KONTOEN I GI og hvilke udgifter kan medtages? KONTOEN I GI og hvilke udgifter kan medtages? 8. maj 2014 v. Hannah Vilvig, GI Kontoen i GI, 8.5.2014 1 Konto i GI hvad er det? Bindingskontoen efter boligreguleringslovens (Brl) 18 b er en (lille) del

Læs mere

Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer

Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? Når en andelsboligforening stiftes, kan der være

Læs mere

Omkostningsbestemt lejeforhøjelse. Syv eller flere lejemål. Privat udlejning

Omkostningsbestemt lejeforhøjelse. Syv eller flere lejemål. Privat udlejning Omkostningsbestemt lejeforhøjelse Syv eller flere lejemål Privat udlejning Den omkostningsbestemte leje er sammensat af: 1 Driftsudgifter + udvendig vedligeholdelse + forbedringer. Forbedringerne/moderniseringen

Læs mere

Privat udlejning. For høj husleje? Lejens størrelse

Privat udlejning. For høj husleje? Lejens størrelse Privat udlejning For høj husleje? Lejens størrelse For høj husleje? 1 Huslejens størrelse afhænger af om: lejemålet er moderniseret og hvornår, der er/har været erhverv i ejendommen, antallet af lejemål

Læs mere

ændring af lejen privat udlejningsbyggeri

ændring af lejen privat udlejningsbyggeri ændring af lejen privat udlejningsbyggeri Indholdsfortegnelse Når lejen stiger... 4 Omkostningsbestemt leje... 5 Skatter og afgifter... 6 Udgifter til vedligeholdelse... 8 Regulering af lejen i ejendomme

Læs mere

BoligPortal.dk. Netværksarrangement 9/9 2014. Huslejefastsættelse efter boligreguleringslovens 5, stk. 1 og stk. 2. Advokat Henrik Roslev Østergaard

BoligPortal.dk. Netværksarrangement 9/9 2014. Huslejefastsættelse efter boligreguleringslovens 5, stk. 1 og stk. 2. Advokat Henrik Roslev Østergaard BoligPortal.dk Netværksarrangement 9/9 2014 Huslejefastsættelse efter boligreguleringslovens 5, stk. 1 og stk. 2 Advokat Henrik Roslev Østergaard Ret&Råd Scheibel I/S Slide nr. 1 Tidsplan Før pausen Generelle

Læs mere

Økonomisk analyse. Huslejen og huslejeudviklingen

Økonomisk analyse. Huslejen og huslejeudviklingen Økonomisk analyse Huslejen og huslejeudviklingen Indhold 1. UNDERSØGELSE AF BUDGETLEJEN, JANUAR 2003... 2 2. LEJENIVEAUET OG DEN OMKOSTNINGSBESTEMTE LEJE... 2 3. HUSLEJESTIGNINGERNE 1993-2002... 4 1. Undersøgelse

Læs mere

Modernisering af lejeloven

Modernisering af lejeloven - 1 Modernisering af lejeloven Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En række af Folketingets partier indgik den 11. juni 2014 et forlig om forenkling og modernisering af lejelovgivningen. Forliget

Læs mere

Den nye lejelov hvad kan vi forvente?

Den nye lejelov hvad kan vi forvente? Ejendomsforeningen Danmark Den nye lejelov hvad kan vi forvente? Juridisk direktør og Advokat Lars Brondt Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Forlig af 11. juni 2014 og lovforslag

Læs mere

Nyt fra lejeret. Væsentlige ændringer i lejelovgivningen September 2015

Nyt fra lejeret. Væsentlige ændringer i lejelovgivningen September 2015 Nyt fra lejeret Væsentlige ændringer i lejelovgivningen September 2015 Den 24. marts 2015 vedtog Folketinget Lovforslag om forenkling og modernisering af lejeloven og boligreguleringsloven. Loven trådte

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Emner Lejefastsættelse og lejeregulering Lejefastsættelse - Omkostningsbestemt

Læs mere

Aftale om grøn byfornyelse efter kapitel 6 a i lov om byfornyelse og udvikling af byer

Aftale om grøn byfornyelse efter kapitel 6 a i lov om byfornyelse og udvikling af byer 1 Aftale om grøn byfornyelse efter kapitel 6 a i lov om byfornyelse og udvikling af byer Aftaleblanket udarbejdet af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter juni 2014. Denne blanket skal anvendes ved

Læs mere

Redegørelse til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter for 2012

Redegørelse til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter for 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 3 Redegørelse til Ministeriet

Læs mere

Konference for lægdommere og nævnsmedlemmer. 9. december 2015

Konference for lægdommere og nævnsmedlemmer. 9. december 2015 Konference for lægdommere og nævnsmedlemmer 9. december 2015 - Hannah Vilvig, afdelingschef - Anders Clausen, advokat - Marie B. Mortensen, konsulent Indhold I indbydelsen står: GI og vedligeholdelsespåbud,

Læs mere

Et bredt flertal af folketinget vedtog med ikrafttrædelse pr. 1. juli 2015 et nyt lovforslag om ændring af lejeloven og boligreguleringsloven.

Et bredt flertal af folketinget vedtog med ikrafttrædelse pr. 1. juli 2015 et nyt lovforslag om ændring af lejeloven og boligreguleringsloven. af advokat Claus Johansen Konsekvenser af den nye lejelov Et bredt flertal af folketinget vedtog med ikrafttrædelse pr. 1. juli 2015 et nyt lovforslag om ændring af lejeloven og boligreguleringsloven.

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Skatter og afgifter LL 50 52 Hvilke ejendomme Alle ejendomme uanset beliggenhed,

Læs mere

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST MULIG STIFTELSE AF A/B SOFIEGÅRDEN Ove Bech Holdensen har den 6. oktober 2014 runddelt et brev til alle beboere i ejendommen Sofiegården. Ove Bech Holdensen repræsenterer ikke beboerrepræsentationens synspunkter

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om energibesparelser i privat udlejning, udvidelse af huslejenævnetskompetence og ændring af boligreguleringsloven

Forslag til folketingsbeslutning om energibesparelser i privat udlejning, udvidelse af huslejenævnetskompetence og ændring af boligreguleringsloven 2008/1 BSF 168 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 3. april 2009 af Thomas Jensen (S) og Sophie Hæstorp Andersen (S) Forslag til folketingsbeslutning

Læs mere

k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Skat i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet.

k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Skat i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet. Den 18. november 2013 blev i sag nr. 18/2013 Skat mod registreret revisor A afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Skat i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret

Læs mere

Redegørelse om Revisortilsynets kvalitetskontrol 2013

Redegørelse om Revisortilsynets kvalitetskontrol 2013 Redegørelse om Revisortilsynets kvalitetskontrol 2013 Offentliggjort den 14. november 2014 REVISORTILSYNET SEKRETARIAT: ERHVERVSSTYRELSEN, LANGELINIE ALLÈ 17, 2100 KØBENHAVN Ø E-mail: revisortilsynet@erst.dk

Læs mere

Foreninger, der modtager tilskud skal aflægge regnskabs- og tilskudsbeløbene digitalt. Der sker fra siden www.interbook.kk.dk

Foreninger, der modtager tilskud skal aflægge regnskabs- og tilskudsbeløbene digitalt. Der sker fra siden www.interbook.kk.dk INTERBOOK Vejledning til foreningerne i at søge og se tilskud Foreninger, der modtager tilskud skal aflægge regnskabs- og tilskudsbeløbene digitalt. Der sker fra siden www.interbook.kk.dk Nye foreninger

Læs mere

Hvad siger lovgivningen om varmefordeling. Torsdag 05. november 2015

Hvad siger lovgivningen om varmefordeling. Torsdag 05. november 2015 Hvad siger lovgivningen om varmefordeling Torsdag 05. november 2015 Hvilke områder vil I blive informeret om i dag. Bekendtgørelsen om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling (BEK nr. 563 af

Læs mere

ActaAdvokater Hjultorv 18, 1., 4700 Næstved

ActaAdvokater Hjultorv 18, 1., 4700 Næstved J.nr.: N-2-013209 psp/agl Matr. nr.: ActaAdvokater Hjultorv 18, 1., 4700 Næstved Afgift kr. 5.500,00 Anmelder: 13 eq, 13 ep og 13 eo Ejerlav: ActaAdvokater Lille Næstved by, Hjultorv 18, 1. Herlufsholm

Læs mere

TEMA: DINE NYE RETTIGHEDER SOM LEJER NY LEJELOV MERE TRYGHED OG TUSINDVIS AF KR. AT SPARE 8 SIDER TEMA. VI LEJERE ERE l 13

TEMA: DINE NYE RETTIGHEDER SOM LEJER NY LEJELOV MERE TRYGHED OG TUSINDVIS AF KR. AT SPARE 8 SIDER TEMA. VI LEJERE ERE l 13 NY LEJELOV MERE TRYGHED OG TUSINDVIS AF KR. AT SPARE 8 SIDER TEMA VI LEJERE ERE l 13 KÆRE LEJER Den 1. juli 2015 trådte en række vigtige ændringer af lejelovene i den privatejede udlejningssektor i kraft.

Læs mere

Ny lejelov. For lægdommere og huslejenævnsmedlemmer 9. December 2015. Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark

Ny lejelov. For lægdommere og huslejenævnsmedlemmer 9. December 2015. Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Ny lejelov For lægdommere og huslejenævnsmedlemmer 9. December 2015 Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Emner Ikrafttræden og hjemmel v/ejendomsforeningen Danmark, juridisk

Læs mere

Djurslands Udlejerforening 20. maj 2015 Ændringer i lejelovgivningen

Djurslands Udlejerforening 20. maj 2015 Ændringer i lejelovgivningen Djurslands Udlejerforening 20. maj 2015 Ændringer i lejelovgivningen Lov nr. 310 af 30. marts 2015 Obligatoriske ind- og fraflytningssyn Vedligeholdelse i lejeperioden Istandsættelse ved fraflytning Obligatoriske

Læs mere

Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse Skole og SFO området

Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse Skole og SFO området Gladsaxe Kommune Udviklingssekretariatet Januar 2007 Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse Skole og SFO området Gladsaxe, januar 2007 Indholdsfortegnelse: Rapportens opbygning:... 2 1. Sammenfatning...

Læs mere

Loven indeholder en række ændringer, der skal skabe større incitamenter hos såvel udlejere som lejere til at gennemføre energiforbedringer.

Loven indeholder en række ændringer, der skal skabe større incitamenter hos såvel udlejere som lejere til at gennemføre energiforbedringer. Til lejere, udlejere og huslejenævn m.fl. NOTAT Dato: 1. juli 2014 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2013-3841 Sagsbehandler: NH Dok id: Orientering om mulighederne for anvendelse af de nye bestemmelser

Læs mere

Nyheder indenfor boliglejelovgivningen

Nyheder indenfor boliglejelovgivningen Ejendomsforeningen Danmark Nyheder indenfor boliglejelovgivningen 17. september 2013 Juridisk konsulent Niklas B. Kejlskov, Ejendomsforeningen Danmark Ny lovgivning (1) Afskaffelse af løbedage i boliglejemål

Læs mere

Høring over bekendtgørelse om rullende vedligeholdelsesplaner for private udlejningsejendomme

Høring over bekendtgørelse om rullende vedligeholdelsesplaner for private udlejningsejendomme Til Ministeriet for By-. Bolig og Landdistrikter 8. maj 2015 Ref: TOC/PHU Administrende direktør Torben Christensen Telefon +45 33 12 03 30 phu@ejendomsforeningen.dk Høring over bekendtgørelse om rullende

Læs mere

D O M. Afsagt den 6. juni 2017 af Østre Landsrets 23. afdeling (landsdommerne Bodil Dalgaard Hammer, Gunst Andersen og Niels Fenger).

D O M. Afsagt den 6. juni 2017 af Østre Landsrets 23. afdeling (landsdommerne Bodil Dalgaard Hammer, Gunst Andersen og Niels Fenger). D O M Afsagt den 6. juni 2017 af Østre Landsrets 23. afdeling (landsdommerne Bodil Dalgaard Hammer, Gunst Andersen og Niels Fenger). 23. afd. nr. B-2932-16: Location A/S (advokat Lars Langkjær) mod Grundejernes

Læs mere

Når du flytter ind i din nye bolig.

Når du flytter ind i din nye bolig. Lyngby-Taarbæk kommune Ejendomskontoret Når du flytter ind i din nye bolig. Hvordan skal du forholde dig og hvad skal du være opmærksom på, når du flytter ind i din nye bolig? Indholdsfortegnelse Velkommen

Læs mere

Lejeregulering og betalinger ud over lejen i boliglejemål

Lejeregulering og betalinger ud over lejen i boliglejemål Ejendomsforeningen Danmark Lejeregulering og betalinger ud over lejen i boliglejemål 25. november 2013 Juridisk konsulent Niklas B. Kejlskov, Ejendomsforeningen Danmark 1 Lejeregulering og betalinger ud

Læs mere

Anvendelsen af 5, stk. 2, i boligreguleringsloven. resultater af en spørgeskemaundersøgelse

Anvendelsen af 5, stk. 2, i boligreguleringsloven. resultater af en spørgeskemaundersøgelse Anvendelsen af 5, stk. 2, i boligreguleringsloven resultater af en spørgeskemaundersøgelse INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 5 2. Sammenfatning... 6 3. Omfanget af genudlejning efter 5, stk. 2... 8

Læs mere

Brøndbyernes Andelsboligforening

Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndbyernes Andelsboligforening Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup, tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 mail: bab@babnet.dk CVR nr. 36 88 05 11 Varmemester tlf. 36 75 14 84 - mail:

Læs mere

Anvendelsen af 5, stk. 2, i boligreguleringsloven resultater af en spørgeskemaundersøgelse

Anvendelsen af 5, stk. 2, i boligreguleringsloven resultater af en spørgeskemaundersøgelse Boligudvalget BOU alm. del - Bilag 59 Offentligt Anvendelsen af 5, stk. 2, i boligreguleringsloven resultater af en spørgeskemaundersøgelse INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 5 2. Sammenfatning... 6

Læs mere

Energiforbedringer i lejeboliger

Energiforbedringer i lejeboliger - 1 Energiforbedringer i lejeboliger Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Energiaftalen fra marts 2012 mellem regeringen og henholdsvis Venstre, DF, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti

Læs mere

- Ændringer i lejeloven - Ved advokaterne Palle Møller Jørgensen (H) og Mikkel Mose Baltsersen

- Ændringer i lejeloven - Ved advokaterne Palle Møller Jørgensen (H) og Mikkel Mose Baltsersen - Ændringer i lejeloven - W Ved advokaterne Palle Møller Jørgensen (H) og Mikkel Mose Baltsersen Indhold: Obligatorisk indflytningssyn Lejers vedligeholdelsespligt - normalistandsættelse Obligatorisk fraflytningssyn

Læs mere

Benchmarking. Vejledning til indhentning af omkostningsdata m.m. hos elnetselselskaberne. 1. udgave af 23. oktober 2006

Benchmarking. Vejledning til indhentning af omkostningsdata m.m. hos elnetselselskaberne. 1. udgave af 23. oktober 2006 Benchmarking Vejledning til indhentning af omkostningsdata m.m. hos elnetselselskaberne 1. udgave af 23. oktober 2006 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 Side 1.1 BAGGRUND... 2 1.1.1 Benchmarking og

Læs mere

Foredrag. den 24. november 2014

Foredrag. den 24. november 2014 Foredrag den 24. november 2014 Jakob Juul-Sandberg Lektor, ph.d., Syddansk Universitet jju@sam.sdu.dk Lidt statistik mm. www.domstol.dk antal boligretssager 2013: i DK 2.103 (+ småsager) Odense 81; Svendborg

Læs mere

Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune

Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune Denne vejledning er også gældende for foreninger som søger aktivitetstilskud til handicappede aktivitetsudøvere. Indledning

Læs mere

I oplyser, at I ikke er enige i sekretariatets konklusioner vedrørende selvevalueringsrevisors

I oplyser, at I ikke er enige i sekretariatets konklusioner vedrørende selvevalueringsrevisors Næstved Varmeværk Åderupvej 22-24 4700 Næstved Att: Jens Andersen 7. februar 2014 RJE Deres ref. Kære Jens Andersen Du har ved brev af 17. januar 2014 kontaktet sekretariatets direktør Finn Dehlbæk vedrørende

Læs mere

Høring over vejledning om vedligeholdelsesplaner for private udlejningsejendomme

Høring over vejledning om vedligeholdelsesplaner for private udlejningsejendomme Ministeriet for By-, Bolig og Landdistrikter J.nr. 2015-338 Sendt til: mbbl@mbbl.dk og psh@mbbl.dk 11. juni 2015 Ref: PHU Juridisk Konsulent Pernille Lind Husen Telefon +45 3312 03 30 phu@ejendomsforeningen.dk

Læs mere

Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr.

Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr. Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr. sygehusene Analyseinstitut for Forskning, 1999/2 1 Forskning og udviklingsarbejde

Læs mere

Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2011

Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2011 Skatteudvalget 2011-12 SAU alm. del Bilag 301 Offentligt Redegørelse om om omkostningsgodtgørelse i 2011 1. Baggrunden for redegørelsen Efter skatteforvaltningslovens 59 afgiver skatteministeren årligt

Læs mere

Registrering. En praktisk guide til lejelovens 113 a, stk. 3, nr. 4 og nr. 5

Registrering. En praktisk guide til lejelovens 113 a, stk. 3, nr. 4 og nr. 5 Registrering En praktisk guide til lejelovens 113 a, stk. 3, nr. 4 og nr. 5 Registrering En praktisk guide til lejelovens 113 a, stk. 3, nr. 4 og nr. 5 2 1. Indledning 3 2. Lovgrundlag 3 2.1 Hvornår kan

Læs mere

Bestyrelsesvederlag i ikke-erhvervsdrivende fonde En undersøgelse af bestyrelsesvederlagets størrelse i 2006 i 169 ikkeerhvervsdrivende

Bestyrelsesvederlag i ikke-erhvervsdrivende fonde En undersøgelse af bestyrelsesvederlagets størrelse i 2006 i 169 ikkeerhvervsdrivende Bestyrelsesvederlag i ikke-erhvervsdrivende fonde En undersøgelse af bestyrelsesvederlagets størrelse i 2006 i 169 ikkeerhvervsdrivende fonde Indledning Civilstyrelsen har som fondsmyndighed gennemført

Læs mere

Lejlighedstype A-D: 70 m2

Lejlighedstype A-D: 70 m2 Side 1 af 5 Lejlighedstype A-D: 70 m2 Spørgsmål 1 Er der udført forbedringer 1 i lejligheden i perioden 1935 indtil 2015? Hvis nej: gå til lejlighedstype A Hvis ja: gå til spørgsmål 2 Spørgsmål 2 Er forbedringerne

Læs mere

Ved brev af 12. december 2013 har udlejer v/datea A/S, indbragt ovennævnte afgørelse.

Ved brev af 12. december 2013 har udlejer v/datea A/S, indbragt ovennævnte afgørelse. Københavns Borgerservice Sekretariat og nævn 4. marts 2014 Sagsnummer 2013-0268393 / AB Dokumentnummer 2013-0268393-7 Deres ref.: - Prinsessegården - Dronningens Tværgade 32-44, Borgergade 17 A-F, 1302

Læs mere

RETTEN I LYNGBY. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 23. november 2007 i sag nr. BS 150-5812007:

RETTEN I LYNGBY. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 23. november 2007 i sag nr. BS 150-5812007: RETTEN I LYNGBY Udskrift af domben DOM Afsagt den 23. november 2007 i sag nr. BS 150-5812007: Ejendomsselskabet af 1911 A/S c/o Juristernes Økonomernes Pensionsk Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup mod Anne

Læs mere

Udkast til. Vejledning om vedligeholdelsesplaner i private udlejningsejendomme

Udkast til. Vejledning om vedligeholdelsesplaner i private udlejningsejendomme Udkast til Vejledning om vedligeholdelsesplaner i private udlejningsejendomme Juni 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Formål med udarbejdelse af vedligeholdelsesplan... 3 3. Fordele ved udarbejdelse

Læs mere

Energibesparelser i private lejeboliger

Energibesparelser i private lejeboliger - 1 Energibesparelser i private lejeboliger Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ministeren for by, bolig og landdistrikter fremsatte i begyndelsen af februar 2014 et lovforslag, der skal fremme

Læs mere

Boligselskabet Hjem Forretningsgang for B-ordning Supplement til afdelingens vedligeholdelsesreglement

Boligselskabet Hjem Forretningsgang for B-ordning Supplement til afdelingens vedligeholdelsesreglement Boligselskabet Hjem Forretningsgang for B-ordning Supplement til afdelingens vedligeholdelsesreglement Side 1 af 6 14-10-2010 Generelt Med virkning fra den 1. december 2010 erstatter denne forretnings-

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23/6 2014 i sag nr. VFL-2013-030. mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23/6 2014 i sag nr. VFL-2013-030. mod K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23/6 2014 i sag nr. VFL-2013-030 Hjørring Vandselskab A/S (Spildevand) mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet har den

Læs mere

1 Huslejenævnets opfordring til at redegøre for ejendommens omkostningsbestemt leje

1 Huslejenævnets opfordring til at redegøre for ejendommens omkostningsbestemt leje Anders Birkenfeldt Frank Hansen Lars Brun Nielsen Allan Thomsen De Københavnske Huslejenævn Nyropsgade 1 1602 København V Advokat Allan Thomsen at@hansenthomsen.dk Direkte tlf. 92151305 Mobil 26302647

Læs mere

1 Huslejenævnets opfordring til at redegøre for ejendommens omkostningsbestemt leje

1 Huslejenævnets opfordring til at redegøre for ejendommens omkostningsbestemt leje Anders Birkenfeldt Frank Hansen Lars Brun Nielsen Allan Thomsen De Københavnske Huslejenævn Nyropsgade 1 1602 København V Advokat Allan Thomsen at@hansenthomsen.dk Direkte tlf. 92151305 Mobil 26302647

Læs mere

Selandia Advokater. Havnevej 19 4300 Holbæk. Telefon 59480000 Telefax 59480001. Ny lejelov

Selandia Advokater. Havnevej 19 4300 Holbæk. Telefon 59480000 Telefax 59480001. Ny lejelov Selandia Advokater Havnevej 19 4300 Holbæk Telefon 59480000 Telefax 59480001 Ny lejelov Folketinget har vedtaget en række ændringer i lejelovene, som træder i kraft den 1. juli 2015. Reglerne var tænkt

Læs mere

LLO kommentarer til SR regeringens oplæg til forenkling og modernisering af lejelovgivningen.

LLO kommentarer til SR regeringens oplæg til forenkling og modernisering af lejelovgivningen. 1 LLO kommentarer til SR regeringens oplæg til forenkling og modernisering af lejelovgivningen. TOX/JL 24/4 2014 Den 24. marts 2014 offentliggjorde minister for By, Bolig og Landdistrikter, Carsten Hansen,

Læs mere

Vedtaget på afdelingsmødet: 21. maj 2015. Afdeling: AKB Lundtoftegade

Vedtaget på afdelingsmødet: 21. maj 2015. Afdeling: AKB Lundtoftegade B-ordningen kort fortalt Det er dig som lejer, der skal tage initiativ til at vedligeholde boligen, men det er boligorganisationen, der sørger for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling,

Læs mere

Alle værelserne har endvidere en indbygget hems af varierende størrelse, der af nogen bruges til arbejdsplads og andre til soveplads.

Alle værelserne har endvidere en indbygget hems af varierende størrelse, der af nogen bruges til arbejdsplads og andre til soveplads. ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 DK-8000 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014 Advokat Erik

Læs mere

I mail af 6. februar 2015 har udlejer, Marianne Jespersen v/advokat Nicolai Platzer Funder, indbragt ovennævnte afgørelse.

I mail af 6. februar 2015 har udlejer, Marianne Jespersen v/advokat Nicolai Platzer Funder, indbragt ovennævnte afgørelse. Kultur- og Fritidsforvaltningen Nævn og Jura 11. november 2015 Sagsnummer 2015-0039350 /MM Dokumentnummer 2015-0039350-17 Silkegade 15, 1. mf., 1113 København K 2. huslejenævns afgørelse 2014-0105992 /

Læs mere

ANALYSE RENHOLDELSESUDGIFTER I DE ALMENE AFDELINGER

ANALYSE RENHOLDELSESUDGIFTER I DE ALMENE AFDELINGER ANALYSE RENHOLDELSESUDGIFTER I DE ALMENE AFDELINGER FORORD Landsbyggefonden kan hermed præsentere resultaterne af fondens analyse af renholdelsesudgifterne i de almene afdelinger. Analysen er udtryk for,

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening. Forretningsgang for. B-ordning. Supplement til afdelingens vedligeholdelsesreglement

Postfunktionærernes Andels Boligforening. Forretningsgang for. B-ordning. Supplement til afdelingens vedligeholdelsesreglement Postfunktionærernes Andels Boligforening Forretningsgang for B-ordning Supplement til afdelingens vedligeholdelsesreglement Vedtaget af organisationsbestyrelsen den 13.11.03 Side 1 af 6 Generelt Med virkning

Læs mere

Indledningsvist skal det nævnes, at Huslejenævnet pr. 1. januar 2014 organisatorisk er overgået fra Borgmesterens afdeling til Borgerservice.

Indledningsvist skal det nævnes, at Huslejenævnet pr. 1. januar 2014 organisatorisk er overgået fra Borgmesterens afdeling til Borgerservice. Svar på 10 dages forespørgsel fra Enhedslisten vedr. Huslejenævnet. Enhedslisten har stillet 7 spørgsmål, som er besvaret nedenfor. Side 1 af 5 Indledningsvist skal det nævnes, at Huslejenævnet pr. 1.

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

Kendelse: Ved skrivelse af 25. august 2015 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3indbragt registeret revisor A for Revisornævnet.

Kendelse: Ved skrivelse af 25. august 2015 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3indbragt registeret revisor A for Revisornævnet. Den 13. april 2016 blev der i sag nr. 078/2015 Revisortilsynet mod registreret revisor A afsagt sålydende Kendelse: Ved skrivelse af 25. august 2015 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

Hvidvasksekretariatet og Sporingsgruppen. Aktiviteter i tal 2014

Hvidvasksekretariatet og Sporingsgruppen. Aktiviteter i tal 2014 Hvidvasksekretariatet og Sporingsgruppen Aktiviteter i tal 2014 Underretninger og transaktioner Antallet af underretninger om mistænkelige transaktioner er tilsvarende tidligere år også steget i 2014.

Læs mere

D O M. Afsagt den 24. juni 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne B. Tegldal, Kåre Mønsted og Anders Raagaard (kst.)).

D O M. Afsagt den 24. juni 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne B. Tegldal, Kåre Mønsted og Anders Raagaard (kst.)). D O M Afsagt den 24. juni 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne B. Tegldal, Kåre Mønsted og Anders Raagaard (kst.)). 20. afd. nr. B-1994-14: A (advokat Jesper Bang) mod B (advokat Henrik

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsatsstrategi (II) Januar 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsatsstrategi (II) Januar 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsatsstrategi (II) Januar 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om SKATs indsatsstrategi (II) (beretning nr. 13/2010) 7. januar

Læs mere

Aftenskoler Roskilde 1. Revision 2012. december 2013

Aftenskoler Roskilde 1. Revision 2012. december 2013 Aftenskoler Roskilde 1 Revision 2012 december 2013 Indholdsfortegnelse Indledning/Kommissorium 4 2. Sammenfatning 5 2.1 Generelle anbefalinger/forslag til ændringer til Roskilde Kommunes tilskudsregler

Læs mere

Vedligeholdelse ctr. forbedring af fast ejendom - dokumentation - sagkyndig forklaring - SKM2011.267.VLR, jf. tidligere TfS 2010, 937

Vedligeholdelse ctr. forbedring af fast ejendom - dokumentation - sagkyndig forklaring - SKM2011.267.VLR, jf. tidligere TfS 2010, 937 - 1 Vedligeholdelse ctr. forbedring af fast ejendom - dokumentation - sagkyndig forklaring - SKM2011.267.VLR, jf. tidligere TfS 2010, 937 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret

Læs mere

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 7. august 2014 blev der i sag nr. 111/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Flemming M. Nielsen afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 10. september 2013 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

Vejledning til udlejer. Vejledning til udlejer om indbringelse af en sag for Huslejenævnet

Vejledning til udlejer. Vejledning til udlejer om indbringelse af en sag for Huslejenævnet Vejledning til udlejer Vejledning til udlejer om indbringelse af en sag for Huslejenævnet Indledning: Denne vejledning henvender sig til udlejere, som ønsker at indbringe en sag for Huslejenævnet, og hvorledes

Læs mere

Forslag. Til lovforslag nr. L 97 Folketinget 2014-15. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 24. marts 2015. til

Forslag. Til lovforslag nr. L 97 Folketinget 2014-15. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 24. marts 2015. til Til lovforslag nr. L 97 Folketinget 2014-15 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 24. marts 2015 Forslag til Lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov

Læs mere

Vedtaget på afdelingsmødet: 29. september 2015

Vedtaget på afdelingsmødet: 29. september 2015 B-ordningen kort fortalt Det er dig som lejer, der skal tage initiativ til at vedligeholde boligen, men det er boligorganisationen, der sørger for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling,

Læs mere

Boligreguleringsloven, 8

Boligreguleringsloven, 8 8 - LBKG 2010-08-11 nr 962 Boligreguleringsloven Page 1 of 20 Boligreguleringsloven, 8 Kap. VI. Huslejenævn 334_ 35 SJ^ 335) I alle kommuner nedsættes et eller flere huslejenævn til afgørelse af tvister

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR KL

Læs mere

Vedtægter. for. E/F Ejerforeningen Femkanten

Vedtægter. for. E/F Ejerforeningen Femkanten Anmelder: Advokat Sune Westrup Valkendorfsgade 16 1151 København K Vedtægter for E/F Ejerforeningen Femkanten Foreningens navn er Ejerforeningen Femkanten. Navn og medlemmer Stk.2. Foreningens formål er

Læs mere

VEDTÆGTER For Ejerforeningen Kihlgården

VEDTÆGTER For Ejerforeningen Kihlgården Matr.nr. 2492 Vanløse, København. Anmelder: Advokatfirmaet Nicolai Giødesen Frederiksholms Kanal 18, Ejerl.nr. 1-30 1220 København K. Tlf: 33 15 84 45 Beliggende: Vanløse Alle 66-70/ Kilholmvej 29 A-B.

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

Bekendtgørelse om normalvedtægt for ejerforeninger

Bekendtgørelse om normalvedtægt for ejerforeninger Bekendtgørelse om normalvedtægt for ejerforeninger I medfør af 7 i lov om ejerlejligheder, jf. lovbekendtgørelse nr. 647 af 25. juli 1995, som senest ændret ved 2 i lov nr. 485 af 9. juni 2004, fastsættes

Læs mere

BOLIGUDLEJNINGSEJENDOM I AARHUS C. Åboulevarden 96, 8000 Aarhus C Sag 163520

BOLIGUDLEJNINGSEJENDOM I AARHUS C. Åboulevarden 96, 8000 Aarhus C Sag 163520 BOLIGUDLEJNINGSEJENDOM I AARHUS C Åboulevarden 96, 8000 Aarhus C Sag 163520 INDLEDNING Nærværende salgsmateriale omfatter boligudlejningsejendommen Åboulevarden 96, 8000 Aarhus C (nr. 2 på kortet), der

Læs mere

Told- og Skattestyrelsen** 5 0,1 128.075 0,1 25.615 25.615 4 0 91.897 0 22.974 22.974. EF-voldgiftsret - - - - - - - - - - - -

Told- og Skattestyrelsen** 5 0,1 128.075 0,1 25.615 25.615 4 0 91.897 0 22.974 22.974. EF-voldgiftsret - - - - - - - - - - - - Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 351 Offentligt Indberettede udgifter fordelt på instans Bilag 1 Instans 2007 2007* 2008 2008* i alt i alt Skatteankenævn 1.476 38,9 22.116.797 16,0 14.984 14.984 1.072

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark

Ejendomsforeningen Danmark Ejendomsforeningen Danmark Forbedringer og forbedringsforhøjelser i boliglejemål 25. november 2013 Juridisk direktør Lars Brondt, Ejendomsforeningen Danmark Det lejeretlige forbedringsbegreb Forbedringsbegrebet

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark Den nye lejelov

Ejendomsforeningen Danmark Den nye lejelov Ejendomsforeningen Danmark Den nye lejelov Hjørring udlejere 5. november 2015 Elsebeth Due Kjeldsen, Ejendomsforeningen Danmark Ny lejelov 1. juli 2015 Lov nr. 310 af 30. marts 2015 Vigtigste elementer

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. september 2009 har advokat D på vegne af A indbragt registret revisor B for Revisornævnet.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. september 2009 har advokat D på vegne af A indbragt registret revisor B for Revisornævnet. Den 14. juni 2010 blev der i sag nr. 47/2009 A mod statsautoriseret revisor B afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. september 2009 har advokat D på vegne af A indbragt registret revisor

Læs mere

Arbejdernes Boligforening Vedligeholdelsesreglement for afd. 2 - Østergården Model B med vedligeholdelseskonto

Arbejdernes Boligforening Vedligeholdelsesreglement for afd. 2 - Østergården Model B med vedligeholdelseskonto Arbejdernes Boligforening Vedligeholdelsesreglement for afd. 2 - Østergården Model B med vedligeholdelseskonto B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere

Omfang af anmærkninger i revisors

Omfang af anmærkninger i revisors Omfang af anmærkninger i revisors påtegninger Analyse af selskabernes 2015-årsregnskaber Undersøgelse af revisionsanmærkninger i regnskaberne Godt 232.000 selskaber har indleveret et regnskab for 2015

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for AAB Afdeling 16

Vedligeholdelsesreglement for AAB Afdeling 16 Vedligeholdelsesreglement for AAB Afdeling 16 ( B - ordning ) Generelt Reglernes ikrafttrædelse Ændring af lejekontrakten Beboerklagenævn Med virkning fra 15.maj 2007 erstatter dette reglement eventuelle

Læs mere

Tal for produktionsskoler i kalenderåret 2009

Tal for produktionsskoler i kalenderåret 2009 Tal for produktionsskoler i kalenderåret 2009 Af Asger Hyldebrandt Pedersen 8 pct. flere deltagere har afsluttet ophold på produktionsskoler i 2008 end i 2009. Alderen på de afsluttende deltagere steg.

Læs mere

Afstemningsarbejdet har i løbet af året været omfattet af ledelsesmæssig opfølgning således:

Afstemningsarbejdet har i løbet af året været omfattet af ledelsesmæssig opfølgning således: Konklusionsnotat: Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 1. Status på afstemninger Konklusion Koncernservice har afstemt Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens balancekonti i overensstemmelse med

Læs mere

Vejledning til lejeres udformning af klage til Huslejenævnet.

Vejledning til lejeres udformning af klage til Huslejenævnet. Vejledning til lejeres udformning af klage til Huslejenævnet. Indledning: Denne vejledning henvender sig til lejere, som ønsker at klage over et eller flere forhold til Huslejenævnet, og hvorledes lejere

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede skal tilbagebetale en del af det modtagne vederlag for udlejning.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede skal tilbagebetale en del af det modtagne vederlag for udlejning. 1 København, den 19. november 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Boligkontoret Dybdahl/Riis ApS Stolbergsvej 26 2970 Hørsholm Nævnet har modtaget klagen den 8. maj 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE

GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE INDLEDNING Grundejerforeningen Godthaabs Minde ("foreningen") har rettet henvendelse til Kromann Reumert

Læs mere

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Frederikssundsvej 36 B 2400 København NV

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Frederikssundsvej 36 B 2400 København NV 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Base 1 Danmark A/S Frederikssundsvej 36 B 2400 København NV Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klager i forbindelse med

Læs mere