Konference for lægdommere og nævnsmedlemmer. 9. december 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Konference for lægdommere og nævnsmedlemmer. 9. december 2015"

Transkript

1 Konference for lægdommere og nævnsmedlemmer 9. december Hannah Vilvig, afdelingschef - Anders Clausen, advokat - Marie B. Mortensen, konsulent

2 Indhold I indbydelsen står: GI og vedligeholdelsespåbud, hvad gør GI, når huslejenævnet har givet et påbud, og hvilke udfordringer kan der opstå i forbindelse med formuleringen. GI og det nye krav om vedligeholdelsesregnskaber. Konference for lægdommere og huslejenævnsrepræsentanter 9. december

3 Emner Vedligeholdelsesplaner Påbudt vedligehold i hele landet og lidt om registrering Nye regler om vedligeholdelsesregnskab til GI: - Hvilke ændringer - Indbringelse for huslejenævn efter gamle og nye regler - Særlige problemstillinger: - 18, stk. 3 hvilke ejendomme - Hvornår første gang Dokumentationskrav Konference for lægdommere og huslejenævnsrepræsentanter 9. december

4 Obligatoriske vedligeholdelsesplaner BRL 18 a, stk. 1-3, bekendtgørelse og vejledning - Omfatter store-ejendomme og BRL 4 a, stk. 2 ejendomme - Ejendomme, der er undtaget i boligreguleringslovens 4, stk. 2-5, er ikke er omfattet af de nye regler om vedligeholdelsesplaner. - U: Ejerlejlighedsejendomme, hvor mindst 7 ejerlejligheder er ejet at samme ejer, og hvor ejeren ikke har bestemmende indflydelse i ejerforeningen. - Udlejeren skal udarbejde en plan for større vedligeholdelsesarbejder på ejendommen i den kommende 10 års periode dvs. rullende vedligeholdelsesplaner. - Senest den 1. juli 2016 og derefter hvert år inden 1. juli. - Udgiften til vedligeholdelsesplanen indgår i driftsbudgettet for ejendommen jf. BRL 8. Konference for lægdommere og huslejenævnsrepræsentanter 9. december

5 Obligatoriske vedligeholdelsesplaner Beboerne skal have adgang til at gøre sig bekendt med planen, hvis de anmoder om det. Pligten kan opfyldes ved at udsende planen til beboere, eller give beboerne adgang til at se planen ved opslag, på en hjemmeside eller lignende. Ikke pligt til at udsende vedligeholdelsesplanen på eget initiativ. Beboerrepræsentation - udlejeren skal indkalde til møde med henblik på udarbejdelse og revision af vedligeholdelsesplanen ingen sanktion. Skal redegøre for de arbejder der skal gennemføres for at sikre opfyldelsen af LL 19, stk. 1. Skal ikke omfatte bygningsdele omfattet af indvendig vedligeholdelse efter LL s kapitel IV. Konference for lægdommere og huslejenævnsrepræsentanter 9. december

6 Obligatoriske vedligeholdelsesplaner Konsekvensen hvis der ikke er udarbejdet en vedligeholdelsesplan og lejerne har indbragt sagen for huslejenævnet Udlejeren mister retten til at opkræve beløb efter 18 og 18 b, Det betyder for en gennemsnitsejendom Bruttoetageareal m² x 18 og 18 b hensættelser på 149 kr./12 = et tab på ,- kr. pr. måned. Udlejeren kan igen opkræve når vedligeholdelsesplanen er udarbejdet og udleveret til lejerne. Konference for lægdommere og huslejenævnsrepræsentanter 9. december

7 De gode spørgsmål Obligatoriske vedligeholdelsesplaner - Kan lejerne indbringe sagen for huslejenævnet uden først at rette henvendelse til udlejer? - 18 a, stk., 1. lejerne har indbragt sag, så kan en lejer indbringe sagen for huslejenævnet? - Hvis kun en lejer klager fortaber udlejer så kun hensættelsesbeløbet for det lejemål, som bebos af den lejer, som står bag indbringelsen? - Hvis der sker hensættelser til erhvervsarealer i ejendommen, omfatter retten til ikke at opkræve også erhvervsarealerne? Konference for lægdommere og huslejenævnsrepræsentanter 9. december

8 Obligatoriske vedligeholdelsesplaner Der er metodefrihed altså ingen formkrav men følgende skal være iagttaget Større planlagte, periodiske vedligeholdelsesarbejder herunder fornyelser. Omfatter vurdering af 18 bygningsdele ( 20 punkt-skema ). Skal angive tidspunkterne for arbejdernes gennemførelse. Arbejder, der er anført i planen skal prissættes i form af et overslag over udgifterne. - Bilag - eksempel på opstilling af en vedligeholdelsesplan. - GI-Planlæg Vedligehold IT-værktøjet stilles gratis til rådighed. Konference for lægdommere og huslejenævnsrepræsentanter 9. december

9 Konference for lægdommere og huslejenævnsrepræsentanter 9. december

10 Hvis arbejderne ikke udføres? Huslejenævnet vil efter de gældende regler ikke kunne pålægge udlejeren at udføre vedligeholdelsesarbejder, alene fordi de er angivet i en vedligeholdelsesplan. Der skal således konkret være tale om manglende vedligeholdelse fra udlejerens side. Hvis udlejeren ikke udfører arbejderne i vedligeholdelsesplanen, finder lejelovgivningens almindelige regler om vedligeholdelsespåbud anvendelse. Huslejenævnet kan på lejerens begæring pålægge udlejeren at udføre vedligeholdelsesarbejder, og GI kan tvangsgennemføre de pålagte arbejder, hvis udlejeren ikke overholder huslejenævnets afgørelse. Konference for lægdommere og huslejenævnsrepræsentanter 9. december

11 Spørgsmål? Konference for lægdommere og huslejenævnsrepræsentanter 9. december

12 PÅBUDT VEDLIGEHOLD - BRL 60

13 Hvornår kan GI behandle en sag om påbudt vedligehold Lovændring alle beboelsesejendomme Huslejenævnet skal i afgørelsen sætte en tidsfrist for udlejers efterlevelse og denne frist skal være overskredet Afgørelsen skal være sendt til den/de tinglyste ejer(e) Lejer skal stadig være bosiddende i lejemålet Konference for lægdommere og huslejenævnsrepræsentanter 9. december

14 Hvordan behandler GI en sag om påbudt vedligehold Lejer indbringer sagen GI besigtiger ejendommen GI udarbejder en rapport Udlejer og lejer bliver hørt Arbejdet udføres af udlejer eller GI / GI kan afslå at udføre arbejdet Konference for lægdommere og huslejenævnsrepræsentanter 9. december

15 Formulering af påbud Præcise og dækkende formuleringer Undersøge årsagen til fugtindtrængning Undersøge årsagen til fugtindtrængning, udbedre denne mangel og udføre nødvendige følgearbejder Reparation af oliefyr Reparation af oliefyr, hvis dette er muligt og om nødvendigt udskifte til en tilfredsstillende opvarmningskilde og udføre nødvendige følgearbejder Konference for lægdommere og huslejenævnsrepræsentanter 9. december

16 Påbudt vedligehold, antal anmodninger modtaget, Kbh. & Frb. Sjælland i øvrigt Fyn Århus Jylland i øvrigt Konference for lægdommere og huslejenævnsrepræsentanter 9. december

17 Byggeplads Etageadskillelse Gas Ventilation Porte/gennengang Kloak Afløb Fugt og svamp Kælder/fundering Facader/sokkel I øvrigt Trapper Køkken Toilet/bad Friarealer Vandinstallation Varmeanlæg El/svagstrøm Tag Udvendige døre Vindue Påbudt vedligehold, igangværende sager 26 sager omhandlende 88 arter/typer af arbejde Konference for lægdommere og huslejenævnsrepræsentanter 9. december

18 Registrering LL 113 a, stk. 3, nr. 4 og 5(og nu også nr. 6 tælle til 1+1)

19 Registrering efter 113 a, stk. 3, nr. 4 Huslejenævnet indberetter ejeren til GI, når nævnet bliver opmærksom på, at ejendommens ejer ikke har efterlevet en endelig afgørelse. GI registrerer ejeren og orienterer ejer og eventuel administrator. GI orienterer huslejenævnet, når en ejer er registreret 3 gange inden for en periode på 2 år registreringer siden juni aktuelle registreringer pr. 7. december 2015 Tinglyste ejer(e) har modtaget afgørelsen fra nævn Nævnet hører ejer(ne), inden indberetning til GI Konference for lægdommere og huslejenævnsrepræsentanter 9. december

20 Registrering efter 113 a, stk. 3, nr. 4 Konference for lægdommere og huslejenævnsrepræsentanter 9. december

21 Registrering efter 113 a, stk. 3, nr. 5 GI registrerer ejeren, når GI har igangsat påbudte vedligeholdelsesarbejder efter 60 i boligreguleringsloven. Ejer og eventuel administrator bliver orienteret af GI. GI orienterer huslejenævnet, når en ejer er registreret 3 gange inden for en periode på 10 år. 185 registreringer siden juni aktuelle registreringer pr. 1. december 2015 Konference for lægdommere og huslejenævnsrepræsentanter 9. december

22 Registrering efter 113 a, stk. 3, nr. 6 Anklagemyndigheden indberetter oplysninger til GI, når en ejer er straffet i medfør af LL 6 (dusørregel) GI orienterer huslejenævnet, når en ejer inden for en 2-årig periode: Er idømt straf efter 6 (dusørreglen) og Ikke har efterlevet en eller flere huslejenævnsafgørelser Konference for lægdommere og huslejenævnsrepræsentanter 9. december

23 Når en ejer har 3 klip (eller 1+1) Huslejenævnet beslutter, om ejeren skal politianmeldes. Afgøres ved domstolene, hvis anklagemyndigheden rejser sag om frakendelse. GI overtager administrationen på ejerens vegne i den periode frakendelsen gælder, hvis sagen ender med dom om frakendelse. Dette gælder for alle de ejendomme ejeren måtte eje. GI kan overdrage administrationen til en ekstern administrator. Konference for lægdommere og huslejenævnsrepræsentanter 9. december

24 Status 7. december treklipssager (igangværende og afsluttede) 12 Anklagemyndigheden 9 Dom om frakendelse 43 8 Dom, frifundet Afsluttede, uden dom Konference for lægdommere og huslejenævnsrepræsentanter 9. december

25 Spørgsmål? Konference for lægdommere og huslejenævnsrepræsentanter 9. december

26 Nye regler om vedligeholdelsesregnskaber til GI Konference for lægdommere og huslejenævnsrepræsentanter 9. december

27 Men først kort om noget, der forsvinder Lejelovens kapitel X A ( 63 a - 63 h) er ophævet Overgangsbestemmelse, 5, stk. 3, fortæller, hvordan kontiene udfases: For ejendomme, der pr. 1. juli 2015 ikke længere er omfattet af reglerne i kapitel X A i lov om leje, udbetales det på kontoen efter 63 a i samme lov indestående beløb efter reglerne i kapitel X A i samme lov. For konti med negativ saldo på kontoen, fortsætter udlejeren med at opkræve og afsætte beløb efter 63 a og 63 b, indtil kontoen er udlignet. Konference for lægdommere og huslejenævnsrepræsentanter 9. december

28 63 a med indestående (positiv saldo) Der kan ikke varsles forbedringsforhøjelse for de pågældende ejendomme, før indestående beløb på kontoen er udbetalt Huslejenævnet træffer afgørelse om tilsidesættelse af forbedringsforhøjelse opkrævet i strid hermed Når saldoen er udbetalt, skal huslejen nedsættes tilsvarende. Konference for lægdommere og huslejenævnsrepræsentanter 9. december

29 63 a uden indestående (negativ saldo) Hensættelserne forhøjes efter de hidtidige regler (nettoprisindeksering). GI udsender opgørelser, hvor den negative saldo reduceres med hensættelserne, indtil denne er 0-stillet. Når saldoen er udlignet, skal huslejen nedsættes tilsvarende. Konference for lægdommere og huslejenævnsrepræsentanter 9. december

30 Nye regler om vedligeholdelsesregnskab til GI Ny bestemmelse i boligreguleringslovens 22 a, stk. 3: Udlejeren skal til brug herfor udarbejde et særskilt årsregnskab for vedligeholdelsesudgifterne fordelt på de enkelte arbejder eller forskellige kategorier af arbejder. Svarer til det vedligeholdelsesregnskab, som indtil fremgik af 20, stk. 1, - og som enhver lejer efter 20, stk. 2 kunne kræve udleveret - og som efter 12 og 13 (OMK) og 27, stk. 3 (forbedr.) var en gyldighedsbetingelse ved varsling. - Omfattede både 18 og 18 b, jf. 22 c. Konference for lægdommere og huslejenævnsrepræsentanter 9. december

31 Nye regler om vedligeholdelsesregnskab til GI Det foreslås, at udlejeren i stedet skal indberette vedligeholdelsesregnskaber til Grundejernes Investeringsfond, så lejerne fremover vil kunne finde oplysningerne på Grundejernes Investeringsfonds hjemmeside under de aktuelle oplysninger for den pågældende ejendom. (Jf. bemærkningerne til lovforslagets nr. 23 tilsvarende i bemærkningerne til forslagets nr. 26). Dette omhandler ejendomme omfattet af boligreguleringslovens 18 b. Konference for lægdommere og huslejenævnsrepræsentanter 9. december

32 Nye regler om vedligeholdelsesregnskab til GI Men der er også en bestemmelse for nyere ejendomme ejendomme, som kun er omfattet af boligreguleringslovens 18 Ny bestemmelse i boligreguleringslovens 18, stk. 3: Udlejeren af en ejendom, der ikke er omfattet af 18 b, skal udarbejde særskilt årsregnskab for vedligeholdelsesudgifterne fordelt på de enkelte arbejder eller forskellige kategorier af arbejder. En positiv eller negativ saldo overføres til det følgende regnskabsår. Udlejeren skal indsende årsregnskabet til Grundejernes Investeringsfond. Svarer til det vedligeholdelsesregnskab, som indtil fremgik af 20, stk. 1. Ikke længere pligt, jf. 18, stk. 5, for udlejer til hvert halve år at sende regnskab for 18 til beboerrepræsentationen. Konference for lægdommere og huslejenævnsrepræsentanter 9. december

33 Nye regler om vedligeholdelsesregnskab til GI ( ) foreslås det i nr. 23 at ophæve bestemmelserne om udlejers pligt til at udarbejde og udlevere særskilt årsregnskab for kontoen for udvendig vedligeholdelse ( ). Udlejeren skal som hidtil udarbejde årlige vedligeholdelsesregnskaber. ( ) forpligtes udlejeren til at indberette vedligeholdelsesregnskabet til Grundejernes Investeringsfond, så lejerne fremover vil kunne finde oplysningerne på Grundejernes Investeringsfonds hjemmeside under de aktuelle oplysninger ( ). Forslaget vedrører alene ejendomme med omkostningsbestemt leje, der er taget i brug i 1970 og derefter, ( ). (Fra bemærkningerne til lovforslagets nr. 18). Konference for lægdommere og huslejenævnsrepræsentanter 9. december

34 Vedligeholdelsesregnskaber indbringelse for huslejenævnet Nogle bestemmelser er de samme: Boligreguleringslovens 22 Uenighed om beløb, der fradrages på kontoen for udvendig vedligeholdelse, afgøres af huslejenævnet. Boligreguleringslovens 22 b, stk. 3 om udbetaling fra GI såfremt enighed ikke kan opnås mellem udlejer og beboerrepræsentanter eller et flertal af lejerne, skal udlejeren indbringe sagen for huslejenævnet, såfremt Konference for lægdommere og huslejenævnsrepræsentanter 9. december

35 Vedligeholdelsesregnskaber indbringelse for huslejenævnet Nogle bestemmelser er væk: Boligreguleringslovens 20, stk. 2 ophævet vedrørte lejernes mulighed for at få udleveret vedligeholdelsesregnskabet og muligheden for at se bilag. Boligreguleringslovens 12, stk. 1 bestemmelserne om at varslingen skulle være ledsaget af et specificeret vedligeholdelsesregnskab og den senest udsendte opgørelse fra GI er ophævet. Gyldighedsbetingelse. De tilsvarende bestemmelser i boligreguleringslovens 13, stk. 3 og 27, stk. 2 er ligeledes ophævet. Boligreguleringslovens 18, stk. 5 ophævet krav om udlevering af vedligeholdelsesregnskab hvert halve år til beboerrep. Boligreguleringslovens 22, stk. 2 ophævet - om konsekvens ved manglende fremlæggelse af vedligeholdelsesregnskab (5 års hensættelser) og huslejenævnets mulighed for at forlange regnskaber og bilag for GI. Konference for lægdommere og huslejenævnsrepræsentanter 9. december

36 Vedligeholdelsesregnskaber særlige problemstillinger 18, stk. 3 hvilke ejendomme er omfattet? Alle ejendomme, som ikke er småhuse (færre end 7 beboelseslejligheder den 1. januar 1995) Det er uden betydning, at der evt. ikke beregnes og opkræves omkostningsbestemt leje pga. anden lejefastsættelse (jf. Brl 5, stk. 2 eller Brl 15 a) Det fremgår ingen steder, at boligreguleringslovens kapitel III kan fraviges, hvorfor reglerne om vedligeholdelsesregnskaber mv. gælder. Kan huslejenævnet tage stilling til, om en ejendom er omfattet af reglerne om indberetning af regnskaber til GI? Konference for lægdommere og huslejenævnsrepræsentanter 9. december

37 Vedligeholdelsesregnskaber særlige problemstilliner Hvornår skal det første vedligeholdelsesregnskab findes på gi.dk og for hvilken år? Loven trådte i kraft pr GI antager, at første pligtige årsregnskab til GI er det første regnskab, som forfalder efter det vil sige årsregnskabet for kalenderåret 2015, som forfalder Kan en lejer kræve regnskab for en tidligere periode? Kan en lejer kræve bilag for regnskabet? Konference for lægdommere og huslejenævnsrepræsentanter 9. december

38 Spørgsmål? Konference for lægdommere og huslejenævnsrepræsentanter 9. december

39 Dokumentationskrav Selv om det kan lægges til grund, at der er lagt nyt tag på.finder boligretten ikke,..at sagsøger har løftet bevisbyrden efter brl 22 for så vidt angår dokumentation for afholdelse af de påståede udgifter. Frederiksberg boligret i sag 126/2010

40 Boligreguleringsloven 22 b, stk. 1. Beløb indbetalt på en konto efter 18 b kan udbetales, når udlejeren dokumenterer, at et tilsvarende beløb er anvendt til ejendommens vedligeholdelse, brandsikring, opretning, forbedring efter 19, stk a, stk. 3. GI påser, at det beløb, der til enhver tid indestår på kontoen, svarer til udlejerens forpligtelse efter 18 b Bekendtgørelse om binding af afsætningsbeløb i Grundejernes Investeringsfond ( nr. 632) 17. GI foretager stikprøvekontrol af de skete indberetninger efter 6 og 12 og kan til brug herfor forlange indsendelse af dokumentation for de afholdte udgifter 21. GI kan fra ejere af ejendomme, kræve de efter fondens skøn fornødne oplysninger til varetagelse af fondens opgaver efter denne bekendtgørelse Konference for lægdommere og huslejenævnsrepræsentanter 9. december

41 GI Dokumentation Besigtigelse i forbindelse med intensiveret kontrol Huslejenævn Brl 40, stk. 2 ret til at kræve fornødne oplysninger Brl 41, stk. 1 nævnet kan foretage besigtigelse Boligretten LL 112, stk. 3 retten kan foretage besigtigelse af det lejede LL 112, stk.1 retsplejelovens regler, altså mulighed for syn og skøn efter kap. 19 Konference for lægdommere og huslejenævnsrepræsentanter 9. december

42 Udgift Drift Indvendig vedligeholdelse Udvendig vedligeholdelse 5, stk. 2 Forbedring Andre typer udgifter Tab Konference for lægdommere og huslejenævnsrepræsentanter 9. december

43 Dokumentation og besigtigelse Ankenævnsafgørelse af sagsnr og af sagsnr Efter gennemgang af det indsendte regnskab samt bilag og det øvrige indsendte materiale er det ankenævnets opfattelse, at udlejer ikke har godtgjort, at der er udført arbejde..., som kan fradrages ejendommens udvendige vedligeholdelseskonto. Odense huslejenævn af 15. marts 2007 sagsnr Efter gennemgang af sagens oplysninger og dokumentationer, og idet nævnet har henholdt sig til det ved besigtigelsen konstaterede, har nævnet fundet det godtgjort, at udlejer er berettiget til at få frigjort midler som anmodet. Konference for lægdommere og huslejenævnsrepræsentanter 9. december

44 Afvisning af syn og skøn U HKK - De i skønstemaet rejste spørgsmål fandtes ikke at ligge uden for, hvad boligretten, henset til dens sammensætning, kunne tage stilling til i forbindelse med en besigtigelse, jfr. lejelovens 71, stk. 5, og begæringen blev derfor ikke taget til følge. U V/TBB Huslejenævnet havde truffet afgørelse om nedsættelse af lejen. U havde ikke dokumentation for udgifterne til de udførte forbedringer. Bolig- og landsret afslog anmodning om syn og skøn med den begrundelse, at der ikke var fremkommet oplysninger, der undtagelsesvis kunne begrunde udmeldelse af syn og skøn. TBB VLK - U ønskede syn og skøn til vurdering af, hvilke forbedringer der var udført, pris og udførelsestidspunkter. Under sagens behandling i nævnet havde U ikke fremlagt hverken lejebudget eller dokumentation for forbedringerne, og nævnet havde fastsat lejen skønsmæssigt. Boligretten havde tilstrækkelig sagkundskab til at vurdere, hvilke forbedringer der var udført. Begæringen om syn og skøn blev derfor ikke taget til følge. Se tillige UfR ØLK, HKK, VLK, HKK, VLK, TBB VLK

45 Syn og skøn afholdt U Ø/ TBB Ø - U ønskede under en boligretssag om lejestørrelsen syn og skøn vedrørende beregning af en forbedringsforhøjelse. Da det ikke kunne udelukkes, at den kunne tilvejebringes ved et syn og skøn, samt da lægdommerne ikke var bygningssagkyndige, fandt Landsretten ikke grundlag for at ændre afgørelsen. TBB Ø Efter oplysningerne i sagen, herunder skønsmandens erklæring og forklaring, finder boligretten, at ændring af det nuværende varmesystem i ejendommen vil medføre en forøget brugsværdi. GD 2006/82 Ø - Huslejenævnet godkendte ikke U's forbedringstillæg, da der ikke var dokumentation for udgifterne. Der blev afholdt syn og skøn under sagen. Landsretten fandt ikke grundlag for at tilsidesætte boligrettens skøn over forbedringstillægget. U V/ TBB Huslejenævnet havde skønsmæssigt fastsat lejen. Bolig- og landsretten lagde til grund, at U ikke havde mulighed for at fremlægge dokumentation for forbedringsudgifter. Da det ikke kunne udelukkes at syn og skøn havde betydning for sagens afgørelse blev syn og skøn tilladt. GD 2009/42V - Boligretten tillod ikke syn og skøn. Udlejer havde ikke dokumentation for tidligere udførte forbedringsarbejder, fordi den tidligere ejer ikke længere opbevarede regnskabsmaterialet som følge af 5-års reglen. Landsretten lagde til grund, at udlejer ikke havde mulighed for at fremskaffe dokumentation og tillod syn og skøn. U H - Lejeforhøjelse efter LL 47. Det kunne ikke på forhånd bortses fra, at en bedømmelse af de af lejerne foretagne forbedringer ville kunne få betydning for sagens afgørelse.

46 Tak for i dag! Konference for lægdommere og huslejenævnsrepræsentanter 9. december

Djurslands Udlejerforening 20. maj 2015 Ændringer i lejelovgivningen

Djurslands Udlejerforening 20. maj 2015 Ændringer i lejelovgivningen Djurslands Udlejerforening 20. maj 2015 Ændringer i lejelovgivningen Lov nr. 310 af 30. marts 2015 Obligatoriske ind- og fraflytningssyn Vedligeholdelse i lejeperioden Istandsættelse ved fraflytning Obligatoriske

Læs mere

Udkast til. Vejledning om vedligeholdelsesplaner i private udlejningsejendomme

Udkast til. Vejledning om vedligeholdelsesplaner i private udlejningsejendomme Udkast til Vejledning om vedligeholdelsesplaner i private udlejningsejendomme Juni 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Formål med udarbejdelse af vedligeholdelsesplan... 3 3. Fordele ved udarbejdelse

Læs mere

BoligPortal.dk. Netværksarrangement 9/9 2014. Huslejefastsættelse efter boligreguleringslovens 5, stk. 1 og stk. 2. Advokat Henrik Roslev Østergaard

BoligPortal.dk. Netværksarrangement 9/9 2014. Huslejefastsættelse efter boligreguleringslovens 5, stk. 1 og stk. 2. Advokat Henrik Roslev Østergaard BoligPortal.dk Netværksarrangement 9/9 2014 Huslejefastsættelse efter boligreguleringslovens 5, stk. 1 og stk. 2 Advokat Henrik Roslev Østergaard Ret&Råd Scheibel I/S Slide nr. 1 Tidsplan Før pausen Generelle

Læs mere

Ny lejelov. For lægdommere og huslejenævnsmedlemmer 9. December 2015. Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark

Ny lejelov. For lægdommere og huslejenævnsmedlemmer 9. December 2015. Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Ny lejelov For lægdommere og huslejenævnsmedlemmer 9. December 2015 Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Emner Ikrafttræden og hjemmel v/ejendomsforeningen Danmark, juridisk

Læs mere

Den nye lejelov hvad kan vi forvente?

Den nye lejelov hvad kan vi forvente? Ejendomsforeningen Danmark Den nye lejelov hvad kan vi forvente? Juridisk direktør og Advokat Lars Brondt Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Forlig af 11. juni 2014 og lovforslag

Læs mere

Flertallet af lejere skal vælge en talsmand, som udøver den kompetence, der er tillagt lejerflertallet.

Flertallet af lejere skal vælge en talsmand, som udøver den kompetence, der er tillagt lejerflertallet. Om beboerrepræsentation fra boligministeriet. Revideret pr. 4. maj 2017. Beboerrepræsentation Lejelovgivningen opererer med to former for beboerdemokrati i private udlejningsejendomme: talsmandsordningen

Læs mere

Orientering om ny lejelov (vedtaget)

Orientering om ny lejelov (vedtaget) Orientering om ny lejelov (vedtaget) Der skal fremover både afholdes indflytningssyn og fraflytningssyn. Lejer skal indkaldes, og der skal udarbejdes en rapport. Der kan ikke aftales nyistandsættelse af

Læs mere

Nyt fra lejeret. Væsentlige ændringer i lejelovgivningen September 2015

Nyt fra lejeret. Væsentlige ændringer i lejelovgivningen September 2015 Nyt fra lejeret Væsentlige ændringer i lejelovgivningen September 2015 Den 24. marts 2015 vedtog Folketinget Lovforslag om forenkling og modernisering af lejeloven og boligreguleringsloven. Loven trådte

Læs mere

Foredrag. den 24. november 2014

Foredrag. den 24. november 2014 Foredrag den 24. november 2014 Jakob Juul-Sandberg Lektor, ph.d., Syddansk Universitet jju@sam.sdu.dk Lidt statistik mm. www.domstol.dk antal boligretssager 2013: i DK 2.103 (+ småsager) Odense 81; Svendborg

Læs mere

HUSLEJENÆVNENE I AARHUS Dato: 31. august 2016 Dokk Aarhus C Journalnr.: 16/023168/ahlo

HUSLEJENÆVNENE I AARHUS Dato: 31. august 2016 Dokk Aarhus C Journalnr.: 16/023168/ahlo HUSLEJENÆVNENE I AARHUS Dato: 31. august 2016 Dokk1 8000 Aarhus C Journalnr.: 16/023168/ahlo HUSLEJENÆVNET I AARHUS NORDRE KREDS udskrift af protokollen fra MØDE DEN 25. AUGUST 2016 I mødet deltog formanden,

Læs mere

Boligregulerings lovens 18 b

Boligregulerings lovens 18 b Boligregulerings lovens 18 b Boligreguleringslovens 18 b Formål I denne pjece kan du læse om bindingspligten efter boligreguleringslovens 18 b. Du kan læse mere om reglerne på gi.dk. Her kan du også få

Læs mere

LLO kommentarer til SR regeringens oplæg til forenkling og modernisering af lejelovgivningen.

LLO kommentarer til SR regeringens oplæg til forenkling og modernisering af lejelovgivningen. 1 LLO kommentarer til SR regeringens oplæg til forenkling og modernisering af lejelovgivningen. TOX/JL 24/4 2014 Den 24. marts 2014 offentliggjorde minister for By, Bolig og Landdistrikter, Carsten Hansen,

Læs mere

KONTOEN I GI og hvilke udgifter kan medtages?

KONTOEN I GI og hvilke udgifter kan medtages? KONTOEN I GI og hvilke udgifter kan medtages? 8. maj 2014 v. Hannah Vilvig, GI Kontoen i GI, 8.5.2014 1 Konto i GI hvad er det? Bindingskontoen efter boligreguleringslovens (Brl) 18 b er en (lille) del

Læs mere

Registrering. En praktisk guide til lejelovens 113 a, stk. 3, nr. 4 og nr. 5

Registrering. En praktisk guide til lejelovens 113 a, stk. 3, nr. 4 og nr. 5 Registrering En praktisk guide til lejelovens 113 a, stk. 3, nr. 4 og nr. 5 Registrering En praktisk guide til lejelovens 113 a, stk. 3, nr. 4 og nr. 5 2 1. Indledning 3 2. Lovgrundlag 3 2.1 Hvornår kan

Læs mere

Forbedringsforhøjelser

Forbedringsforhøjelser Forbedringsforhøjelser 1 FORBEDRINGER i private udlejningsejendomme 2 Hvem er vi? Kris Munk 2. års fuldmægtig Tidligere ansat ved De Jurastuderendes Retshjælp og sidder p.t. med en del lejeretlige sager

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Skatter og afgifter LL 50 52 Hvilke ejendomme Alle ejendomme uanset beliggenhed,

Læs mere

Den nye lejelov Lov nr. 310 af 30/3 2015. Ikrafttrædelse 1.7.2015

Den nye lejelov Lov nr. 310 af 30/3 2015. Ikrafttrædelse 1.7.2015 Den nye lejelov Lov nr. 310 af 30/3 2015 Ikrafttrædelse 1.7.2015 Advokater Amagertorv 11 1160 København K Tlf. (+45) 33 15 01 02 Fax (+45) 33 14 19 33 www.homannlaw.dk Loven har medført ændringer af; Lejeloven

Læs mere

Modernisering af lejeloven

Modernisering af lejeloven - 1 Modernisering af lejeloven Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En række af Folketingets partier indgik den 11. juni 2014 et forlig om forenkling og modernisering af lejelovgivningen. Forliget

Læs mere

D O M. Afsagt den 24. juni 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne B. Tegldal, Kåre Mønsted og Anders Raagaard (kst.)).

D O M. Afsagt den 24. juni 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne B. Tegldal, Kåre Mønsted og Anders Raagaard (kst.)). D O M Afsagt den 24. juni 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne B. Tegldal, Kåre Mønsted og Anders Raagaard (kst.)). 20. afd. nr. B-1994-14: A (advokat Jesper Bang) mod B (advokat Henrik

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om tvungen administration af udlejningsejendomme

Bekendtgørelse af lov om tvungen administration af udlejningsejendomme LBK nr 884 af 17/09/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 2. august 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Indenrigs- og Socialmin., j.nr. 2006-71 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 DK-8000 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014 Advokat Erik

Læs mere

VARSLING AF FORBEDRINGSFORHØJELSER ADVOKAT MOGENS DÜRR, DEAS A/S 2. FEBRUAR 2017 / DEAS PRÆSENTATION

VARSLING AF FORBEDRINGSFORHØJELSER ADVOKAT MOGENS DÜRR, DEAS A/S 2. FEBRUAR 2017 / DEAS PRÆSENTATION VARSLING AF FORBEDRINGSFORHØJELSER ADVOKAT MOGENS DÜRR, DEAS A/S 1 2. FEBRUAR 2017 / DEAS PRÆSENTATION GAMLE REGLER LL 66 kun hvis der er beboerrepræsentation alle forbedringsforhøjelser uanset størrelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. september 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. september 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. september 2016 Sag 278/2015 (1. afdeling) Pensionskassen for Sygeplejersker (advokat Anne Louise Husen) mod Merete Lelund (advokat Stig Lynghøj Nielsen) I tidligere

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR BOLIGRET

DANSK SELSKAB FOR BOLIGRET 18. NOVEMBER 2014 DANSK SELSKAB FOR BOLIGRET LEJENIVEAUER I AARHUS præsen TATION 1 OMKOSTNINGSBESTEMTE LEJEMÅL BRL 5, STK. 1 BRL 5, stk. 1: 5. Ved lejeaftalens indgåelse må lejen ikke fastsættes til et

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark

Ejendomsforeningen Danmark Ejendomsforeningen Danmark Forbedringer og forbedringsforhøjelser i boliglejemål 25. november 2013 Juridisk direktør Lars Brondt, Ejendomsforeningen Danmark Det lejeretlige forbedringsbegreb Forbedringsbegrebet

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark Den nye lejelov

Ejendomsforeningen Danmark Den nye lejelov Ejendomsforeningen Danmark Den nye lejelov Hjørring udlejere 5. november 2015 Elsebeth Due Kjeldsen, Ejendomsforeningen Danmark Ny lejelov 1. juli 2015 Lov nr. 310 af 30. marts 2015 Vigtigste elementer

Læs mere

16.00 16.05 Velkomst og BoligPortal generelt v. Preben. 16.05 16.20 Nyt fra BoligPortal v. Jørgen og Morten

16.00 16.05 Velkomst og BoligPortal generelt v. Preben. 16.05 16.20 Nyt fra BoligPortal v. Jørgen og Morten 16.00 16.05 Velkomst og BoligPortal generelt v. Preben 16.05 16.20 Nyt fra BoligPortal v. Jørgen og Morten 16.20 17.00 Huslejefastsættelse del 1 v. Louise Kaczor 17.00 17.20 Pause og netværk 17.20 17.55

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015 Sag 172/2014 L (advokat Henrik B. Jensen) mod U (advokat Simon Langvardt Müller) I tidligere instanser er afsagt beslutning af Boligretten i København

Læs mere

Et bredt flertal af folketinget vedtog med ikrafttrædelse pr. 1. juli 2015 et nyt lovforslag om ændring af lejeloven og boligreguleringsloven.

Et bredt flertal af folketinget vedtog med ikrafttrædelse pr. 1. juli 2015 et nyt lovforslag om ændring af lejeloven og boligreguleringsloven. af advokat Claus Johansen Konsekvenser af den nye lejelov Et bredt flertal af folketinget vedtog med ikrafttrædelse pr. 1. juli 2015 et nyt lovforslag om ændring af lejeloven og boligreguleringsloven.

Læs mere

Omkostningsbestemt lejeforhøjelse. Syv eller flere lejemål. Privat udlejning

Omkostningsbestemt lejeforhøjelse. Syv eller flere lejemål. Privat udlejning Omkostningsbestemt lejeforhøjelse Syv eller flere lejemål Privat udlejning Den omkostningsbestemte leje er sammensat af: 1 Driftsudgifter + udvendig vedligeholdelse + forbedringer. Forbedringerne/moderniseringen

Læs mere

Kontrol af regnskaber i 2014 KONTROL REGNSKABER. Boligreguleringslovens 18 b Lejelovens 63 a. Februar 2015

Kontrol af regnskaber i 2014 KONTROL REGNSKABER. Boligreguleringslovens 18 b Lejelovens 63 a. Februar 2015 KONTROL AF REGNSKABER i 2014 Boligreguleringslovens 18 b Lejelovens 63 a Februar 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0. Resume Side 1 2.0. Lovgrundlag, formål og kriterier Side 2 3.0. Boligreguleringslovens 18

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark Tvister Huslejenævn og Boligret Tvangsadministration og rettighedsfrakendelse

Ejendomsforeningen Danmark Tvister Huslejenævn og Boligret Tvangsadministration og rettighedsfrakendelse Ejendomsforeningen Danmark Tvister Huslejenævn og Boligret Tvangsadministration og rettighedsfrakendelse 28. november 2014 Juridisk konsulent Niklas Winther Kejlskov Tvister Tvister om boliglejemål kan

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. juni 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. juni 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. juni 2017 Sag 147/2016 (1. afdeling) Anthon Seeberg (advokat Jan Toft Olesen) mod Else Bonde Koretke (advokat Claus Allan Bonnez) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HÅNDTERING AF HUSLEJENÆVNSSAGER

HÅNDTERING AF HUSLEJENÆVNSSAGER HÅNDTERING AF HUSLEJENÆVNSSAGER Lidt om Via kontorfællesskabet med ØENS Ejendomsadministration samarbejder vi om varetagelse af administrationskunderne, andels- og ejerforeningernes og beboernes løbende

Læs mere

Høring over vejledning om vedligeholdelsesplaner for private udlejningsejendomme

Høring over vejledning om vedligeholdelsesplaner for private udlejningsejendomme Ministeriet for By-, Bolig og Landdistrikter J.nr. 2015-338 Sendt til: mbbl@mbbl.dk og psh@mbbl.dk 11. juni 2015 Ref: PHU Juridisk Konsulent Pernille Lind Husen Telefon +45 3312 03 30 phu@ejendomsforeningen.dk

Læs mere

Alle værelserne har endvidere en indbygget hems af varierende størrelse, der af nogen bruges til arbejdsplads og andre til soveplads.

Alle værelserne har endvidere en indbygget hems af varierende størrelse, der af nogen bruges til arbejdsplads og andre til soveplads. ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 DK-8000 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014 Advokat Erik

Læs mere

Lejeregulering og betalinger ud over lejen i boliglejemål

Lejeregulering og betalinger ud over lejen i boliglejemål Ejendomsforeningen Danmark Lejeregulering og betalinger ud over lejen i boliglejemål 25. november 2013 Juridisk konsulent Niklas B. Kejlskov, Ejendomsforeningen Danmark 1 Lejeregulering og betalinger ud

Læs mere

Ny lejelov. Informa(onsmøde. 19. januar 2015 Scandic City, Århus. Advokaterne Erik Aagaard Poulsen, Louise Kaczor & Søren Lyager

Ny lejelov. Informa(onsmøde. 19. januar 2015 Scandic City, Århus. Advokaterne Erik Aagaard Poulsen, Louise Kaczor & Søren Lyager Ny lejelov Informa(onsmøde 19. januar 2015 Scandic City, Århus Advokaterne Erik Aagaard Poulsen, Louise Kaczor & Søren Lyager Ny lejelov Forhistorien Lejelovskommissionen i 1994 Nyt forsøg for ca. 8 år

Læs mere

Det lejedes værdi i boliglejemål

Det lejedes værdi i boliglejemål i boliglejemål Jakob Juul-Sandberg Adjunkt, ph.d. Syddansk Universitet, Odense Baggrund Ph.d. afhandling»det lejedes værdi«en analyse af begrebet det lejedes værdi i forbindelse med huslejefastsættelsen

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark Omkostningsbestemt leje

Ejendomsforeningen Danmark Omkostningsbestemt leje Ejendomsforeningen Danmark Omkostningsbestemt leje Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Emner for gennemgang Omkostningsbestemt leje Lejefastsættelse og regulering - Omkostningsbestemt

Læs mere

EN GOD DAG I HUSLEJENÆVNET

EN GOD DAG I HUSLEJENÆVNET ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 DK-8000 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014 Advokat Erik Aagaard Poulsen (H)

Læs mere

C har nedlagt påstand om frifindelse, således at lejen for lejemålet Z-vej 29,3.th.,, fastsættes til ,47 kr. årligt.

C har nedlagt påstand om frifindelse, således at lejen for lejemålet Z-vej 29,3.th.,, fastsættes til ,47 kr. årligt. DOM Afsagt den 18. november 2014 i sag nr. BS 27B-3060/2013: Der blev foretaget i ikke offentligt retsmøde sag nr. BS 27B-3060/2013: Pensionskassen for Sygeplejersker c/o DEAS A/S Dirch Passers Allé 76

Læs mere

Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer

Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? Når en andelsboligforening stiftes, kan der være

Læs mere

TEMA: DINE NYE RETTIGHEDER SOM LEJER NY LEJELOV MERE TRYGHED OG TUSINDVIS AF KR. AT SPARE 8 SIDER TEMA. VI LEJERE ERE l 13

TEMA: DINE NYE RETTIGHEDER SOM LEJER NY LEJELOV MERE TRYGHED OG TUSINDVIS AF KR. AT SPARE 8 SIDER TEMA. VI LEJERE ERE l 13 NY LEJELOV MERE TRYGHED OG TUSINDVIS AF KR. AT SPARE 8 SIDER TEMA VI LEJERE ERE l 13 KÆRE LEJER Den 1. juli 2015 trådte en række vigtige ændringer af lejelovene i den privatejede udlejningssektor i kraft.

Læs mere

BOLIGLEJERET LEJELOVGIVNINGEN

BOLIGLEJERET LEJELOVGIVNINGEN Indsæt billede: et billede skal du skifte til placeringen: PowerPointBilleder (L:), hvor alle Bech-Bruun billederne er gemt og Skift billede: Du skifter til et andet billede, ved at slette det eksisterende

Læs mere

Boligreguleringsloven

Boligreguleringsloven 1 Boligreguleringsloven Indholdsfortegnelse Lovens gyldighedsområde... 2 Huslejeregulering for beboelseslejligheder... 3 Vedligeholdelse og opretning...14 Vedligeholdelseskonto i Grundejernes Investeringsfond...19

Læs mere

Loven indeholder en række ændringer, der skal skabe større incitamenter hos såvel udlejere som lejere til at gennemføre energiforbedringer.

Loven indeholder en række ændringer, der skal skabe større incitamenter hos såvel udlejere som lejere til at gennemføre energiforbedringer. Til lejere, udlejere og huslejenævn m.fl. NOTAT Dato: 1. juli 2014 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2013-3841 Sagsbehandler: NH Dok id: Orientering om mulighederne for anvendelse af de nye bestemmelser

Læs mere

Gå hjem-møde ændringer i lejeloven. Torsdag den 23. april 2015

Gå hjem-møde ændringer i lejeloven. Torsdag den 23. april 2015 Gå hjem-møde ændringer i lejeloven Torsdag den 23. april 2015 Velkommen 2 3 Program 14.30 15.00 Registrering 15.00 15.05 Velkomst v/andreas Antoniades 15.05 15.50 Obligatorisk ind- og fraflytningssyn;

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. september 2017

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. september 2017 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. september 2017 Sag 26/2017 (1. afdeling) Rokkevænget Middelfart ApS (advokat Bjarne Aarup) mod Elly Mortensen og Aage Mortensen (advokat Steen Jørgensen, beskikket

Læs mere

Lejeloven (oversigt over bestemmelser, der indeholder en pligt til/mulighed for kommunikation mellem udlejer og lejer) 1

Lejeloven (oversigt over bestemmelser, der indeholder en pligt til/mulighed for kommunikation mellem udlejer og lejer) 1 Lejeloven (oversigt over bestemmelser, der indeholder en pligt til/mulighed for kommunikation mellem udlejer og lejer) 1 Bestemmelse Indholdsbeskrivelse Skriftlighedskrav (skriftlighedskravet fremgår direkte

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om midlertidig regulering af boligforholdene

Bekendtgørelse af lov om midlertidig regulering af boligforholdene retsinformation.dk - LBK nr 962 af 11/08/2010 1 of 23 28-Jul-14 01:31 LBK nr 962 af 11/08/2010 Gældende (Boligreguleringsloven) Offentliggørelsesdato: 14-08-2010 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Læs mere

Aftale om grøn byfornyelse efter kapitel 6 a i lov om byfornyelse og udvikling af byer

Aftale om grøn byfornyelse efter kapitel 6 a i lov om byfornyelse og udvikling af byer 1 Aftale om grøn byfornyelse efter kapitel 6 a i lov om byfornyelse og udvikling af byer Aftaleblanket udarbejdet af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter juni 2014. Denne blanket skal anvendes ved

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark

Ejendomsforeningen Danmark Ejendomsforeningen Danmark Lægdommerkonference Boliglejeret udvalgte emner Torsdag den 12. juni 2014 Advokat Anne Louise Husen, Husen Advokater Udvalgte emner: 1. Blanketter regler og nye Højesteretsdomme

Læs mere

VEJLEDNING TIL EJERE AF PRIVATE UDLEJNINGSEJENDOMME VEDRØRENDE FUGT OG SKIMMELSVAMP

VEJLEDNING TIL EJERE AF PRIVATE UDLEJNINGSEJENDOMME VEDRØRENDE FUGT OG SKIMMELSVAMP VEJLEDNING TIL EJERE AF PRIVATE UDLEJNINGSEJENDOMME VEDRØRENDE FUGT OG SKIMMELSVAMP August 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Tegn på skimmelsvamp... 4 2. Lovgrundlag... 5 2.1. Lejeloven... 5

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark

Ejendomsforeningen Danmark Ejendomsforeningen Danmark Energisparepakken Ejendomsforeningen Fyn 24. november 2014 Energisparepakken - Lovens indhold Forhåndsgodkendelser af lejeforhøjelser ved forbedringer Forhøjelse af lejers råderetsbeløb

Læs mere

ændring af lejen privat udlejningsbyggeri

ændring af lejen privat udlejningsbyggeri ændring af lejen privat udlejningsbyggeri Indholdsfortegnelse Når lejen stiger... 4 Omkostningsbestemt leje... 5 Skatter og afgifter... 6 Udgifter til vedligeholdelse... 8 Regulering af lejen i ejendomme

Læs mere

Lejeforhøjelse efter det lejedes værdi. Seks eller færre lejemål. Privat udlejning

Lejeforhøjelse efter det lejedes værdi. Seks eller færre lejemål. Privat udlejning Lejeforhøjelse efter det lejedes værdi Seks eller færre lejemål Privat udlejning Det lejedes værdi 1 I ejendomme hvor der pr 1. januar 1995 var færre end syv boliger, kan der varsles lejerforhøjelser efter

Læs mere

Forbedret brugerflade Q4/16 til Q1/17 Digital lejekontaktsgenerator 1. april 17 Facebook login 27. april 17 Frikøb af kontaktoplysninger 2.

Forbedret brugerflade Q4/16 til Q1/17 Digital lejekontaktsgenerator 1. april 17 Facebook login 27. april 17 Frikøb af kontaktoplysninger 2. ,, Forbedret brugerflade Q4/16 til Q1/17 Digital lejekontaktsgenerator 1. april 17 Facebook login 27. april 17 Frikøb af kontaktoplysninger 2. maj 17 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% 2014 2015 2016

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om midlertidig regulering af boligforholdene

Bekendtgørelse af lov om midlertidig regulering af boligforholdene LBK nr 810 af 01/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 14. september 2016 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Udlændinge-, Integrations- og Boligmin., j.nr. 2015-1961

Læs mere

PRÆSENTATION AF LOVFORSLAG OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V.

PRÆSENTATION AF LOVFORSLAG OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. PRÆSENTATION AF LOVFORSLAG OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. Lejeloven Indholdsfortegnelse Præsentation...4 Ind- og fraflytningssyn...6 Normalistandsættelse ved fraflytning...7 Vedligeholdelsesregler...8

Læs mere

Nyheder indenfor boliglejelovgivningen

Nyheder indenfor boliglejelovgivningen Ejendomsforeningen Danmark Nyheder indenfor boliglejelovgivningen 17. september 2013 Juridisk konsulent Niklas B. Kejlskov, Ejendomsforeningen Danmark Ny lovgivning (1) Afskaffelse af løbedage i boliglejemål

Læs mere

1. Indledning. Boligudvalget (2. samling) BOU alm. del - Bilag 31 Offentligt

1. Indledning. Boligudvalget (2. samling) BOU alm. del - Bilag 31 Offentligt Boligudvalget (2. samling) BOU alm. del - Bilag 31 Offentligt Udkast 1110.07 til Vejledning til ejere af private udlejningsejendomme vedrørende fugt og skimmelsvamp Forord 1 1. Indledning 1 2. Lovgrundlag

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om tvungen administration af udlejningsejendomme

Bekendtgørelse af lov om tvungen administration af udlejningsejendomme LBK nr 226 af 09/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 12. juni 2016 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Udlændinge-, Integrations- og Boligmin., j.nr. 2016-1420 Senere

Læs mere

FORVENTEDE LEJELOVSÆNDRINGER

FORVENTEDE LEJELOVSÆNDRINGER NYHEDSBREV / FEBRUAR NR. 2 2015 FORVENTEDE LEJELOVSÆNDRINGER 23.02.2015 Som lovet i nyhedsbrevet af september 2014, kommer her en opdatering omkring de forventede lejelovsændringer. Grundet de omfattende

Læs mere

Høring over bekendtgørelse om rullende vedligeholdelsesplaner for private udlejningsejendomme

Høring over bekendtgørelse om rullende vedligeholdelsesplaner for private udlejningsejendomme Til Ministeriet for By-. Bolig og Landdistrikter 8. maj 2015 Ref: TOC/PHU Administrende direktør Torben Christensen Telefon +45 33 12 03 30 phu@ejendomsforeningen.dk Høring over bekendtgørelse om rullende

Læs mere

Det lejeretlige ejendomsbegreb

Det lejeretlige ejendomsbegreb Dansk Selskab for Boligret den 13. november 2013 Det lejeretlige ejendomsbegreb v/advokat Katja Paludan og advokat Anne Louise Husen Udstykningslovens 2 Ved en samlet fast ejendom forstås i denne lov 1)

Læs mere

ADMINISTRATORKONFERENCEN 2008

ADMINISTRATORKONFERENCEN 2008 Ejendomsforeningen Danmark ADMINISTRATORKONFERENCEN 2008 FAGLIGE NYHEDER INDENFOR EJENDOMSADMINISTRATION Juridisk konsulent Mogens Dürr, Ejendomsforeningen Danmark Kommende Højesterets-domme Spise-op -princippet

Læs mere

Publikationer. Det lejedes værdi Juul-Sandberg, J. 6 maj 2014 3. udg. København: Karnov Group. 405 s.

Publikationer. Det lejedes værdi Juul-Sandberg, J. 6 maj 2014 3. udg. København: Karnov Group. 405 s. Jakob Juul-Sandberg Professor mso Juridisk Institut Postaddresse: Campusvej 55 5230 Odense M Danmark E-mail: jju@sam.sdu.dk Mobil: 50804535 Telefon: 65503051 Publikationer Inhabilitet hos advokater, der

Læs mere

Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322

Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322 - 1 Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten tiltrådte ved en kendelse af 6/11

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark

Ejendomsforeningen Danmark Ejendomsforeningen Danmark Kickoff-seminar DEL II Paradoksproblemet med huslejefastsættelse og energiforbedringer i lejeboliger v/ advokat Timmy Lund, Ejendomsforeningen Danmark Onsdag den 1. juni 2011,

Læs mere

Forslag. Til lovforslag nr. L 97 Folketinget 2014-15. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 24. marts 2015. til

Forslag. Til lovforslag nr. L 97 Folketinget 2014-15. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 24. marts 2015. til Til lovforslag nr. L 97 Folketinget 2014-15 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 24. marts 2015 Forslag til Lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov

Læs mere

Kursus om vedligeholdelse og fraflytning

Kursus om vedligeholdelse og fraflytning Kursus om vedligeholdelse og fraflytning Udlejer og lejers rettigheder og forpligtelser Århus Lejerforening Lille Torv 4, 2. sal, 8000 Aarhus Tlf.: 87 40 15 00 E-mail: lejerforening@lejerforening.dk www.lejerforening.dk

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. september 2013 Sag 189/2011 (1. afdeling) A/B Klodsen (advokat Niels Hupfeld) mod A (advokat Janus Fürst, beskikket) I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets

Læs mere

Lejlighedstype A-D: 70 m2

Lejlighedstype A-D: 70 m2 Side 1 af 5 Lejlighedstype A-D: 70 m2 Spørgsmål 1 Er der udført forbedringer 1 i lejligheden i perioden 1935 indtil 2015? Hvis nej: gå til lejlighedstype A Hvis ja: gå til spørgsmål 2 Spørgsmål 2 Er forbedringerne

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Emner Lejefastsættelse og lejeregulering Lejefastsættelse - Omkostningsbestemt

Læs mere

Rettevejledning. Administration af boligudlejningsejendomme 1. del Efterår Opgavesæt I

Rettevejledning. Administration af boligudlejningsejendomme 1. del Efterår Opgavesæt I Rettevejledning Administration af boligudlejningsejendomme 1. del Efterår 2016 Opgavesæt I Opgavesæt nr. 1 OPGAVE 1 Spørgsmål 1.1 a) Hvordan klassificeres ejendommen? Du skal vurdere, hvilke regler for

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013 Sag 356/2012 Ejendomsselskabet X-gade ApS (advokat Carsten Led-Jensen) mod A (advokat Jesper Bang) og B (advokat Anne Louise Husen) I tidligere instanser

Læs mere

Kontrol af regnskaber i 2013 KONTROL REGNSKABER. Boligreguleringslovens 18 b Lejelovens 63 a. Februar 2014

Kontrol af regnskaber i 2013 KONTROL REGNSKABER. Boligreguleringslovens 18 b Lejelovens 63 a. Februar 2014 KONTROL AF REGNSKABER i 2013 Boligreguleringslovens 18 b Lejelovens 63 a Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0. Resume Side 1 2.0. Lovgrundlag og kriterier Side 2 3.0. Boligreguleringslovens 18 b Side 4

Læs mere

EN GOD DAG I BOLIGRETTEN Leje pr. 1/ på kr ,00 pr. m 2 godkendt

EN GOD DAG I BOLIGRETTEN Leje pr. 1/ på kr ,00 pr. m 2 godkendt ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 DK-8000 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014 Advokat Erik

Læs mere

Boligselskabernes Landsforening og Bygherreforeningen har meddelt, at de ikke har bemærkninger

Boligselskabernes Landsforening og Bygherreforeningen har meddelt, at de ikke har bemærkninger NOTAT Dato: 22. november 2012 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2012-2417 Sagsbehandler: lag/mpk Dok id: Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering

Læs mere

PRÆSENTATION AF LOVFORSLAG OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V.

PRÆSENTATION AF LOVFORSLAG OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. PRÆSENTATION AF LOVFORSLAG OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. Lejeloven Indholdsfortegnelse Præsentation...4 Ind- og fraflytningssyn...6 Normalistandsættelse ved fraflytning...8 Vedligeholdelsesregler...10

Læs mere

RETTEN I LYNGBY. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 23. november 2007 i sag nr. BS 150-5812007:

RETTEN I LYNGBY. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 23. november 2007 i sag nr. BS 150-5812007: RETTEN I LYNGBY Udskrift af domben DOM Afsagt den 23. november 2007 i sag nr. BS 150-5812007: Ejendomsselskabet af 1911 A/S c/o Juristernes Økonomernes Pensionsk Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup mod Anne

Læs mere

PRÆSENTATION AF UDSPIL OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V.

PRÆSENTATION AF UDSPIL OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. PRÆSENTATION AF UDSPIL OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. Private lejeboliger Præsentation af udspil om forenkling og modernisering af lejelovgivningen m.v. Udgivet af Ministeriet

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om energibesparelser i privat udlejning, udvidelse af huslejenævnetskompetence og ændring af boligreguleringsloven

Forslag til folketingsbeslutning om energibesparelser i privat udlejning, udvidelse af huslejenævnetskompetence og ændring af boligreguleringsloven 2008/1 BSF 168 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 3. april 2009 af Thomas Jensen (S) og Sophie Hæstorp Andersen (S) Forslag til folketingsbeslutning

Læs mere

KAP17. Kap. 17. Beboerklagenævn og boligret 292]

KAP17. Kap. 17. Beboerklagenævn og boligret 292] KAP17-LBKG 2010-08-11 nr 961 Almenlejeloven Page 1 of 12 KAP17 Kap. 17. Beboerklagenævn og boligret 292] 96 293) I kommuner med almene boliger nedsættes et eller flere beboerklagenævn til afgørelse af

Læs mere

Udgifter. på forbedringskontoen efter lejelovens 63 a

Udgifter. på forbedringskontoen efter lejelovens 63 a Udgifter på forbedringskontoen efter lejelovens 63 a Udgifter på forbedringskontoen efter lejelovens 63 a Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Forbedringskontoen efter lejelovens 63 a 4 2.1 Forbedringskontoen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. februar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. februar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. februar 2013 Sag 285/2011 (1. afdeling) Folke Greisen (advokat Lars Langkjær) mod Hellebo Park Helsingør ApS (advokat Anne Louise Husen) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

1. Generelt om ordningen

1. Generelt om ordningen 02.05.2014 Vejledning om tilskud til energibesparende arbejder i privat udlejningsbyggeri efter bekendtgørelse om tilskud til energibesparende arbejder i private udlejningsbyggeri og refusion af informationsudgifter

Læs mere

Nævnet Lejens størrelse har lagt til grund, at ejendommen BEGRUNDELSE: pr. 1. januar 1995 omfattede fær-

Nævnet Lejens størrelse har lagt til grund, at ejendommen BEGRUNDELSE: pr. 1. januar 1995 omfattede fær- Udsendt Møde Protokoludskrift Huslejenævnet i den 5. den marts 23. 2015 lejerforening, mod Låsbybanke Emne 6, 1. værelse februar 8, 6000 2015 Udlejer, Lejer, Nicolai Larsen, Sankt Hedvigs Låsbybanke Vej

Læs mere

Agenda. Kl BoligPortal - Nyt på portalen - Rapport til huslejesager - Status på lejekontrakt Afrunding og tak for i dag

Agenda. Kl BoligPortal - Nyt på portalen - Rapport til huslejesager - Status på lejekontrakt Afrunding og tak for i dag Agenda 16.55-17.00 Afrunding og tak for i dag Kl. 15.05-15.20 - BoligPortal - Nyt på portalen - Rapport til huslejesager - Status på lejekontrakt 16.20-16.55 Louise Kaczor, Hvordan håndterer du huslejesager

Læs mere

I mail af 6. februar 2015 har udlejer, Marianne Jespersen v/advokat Nicolai Platzer Funder, indbragt ovennævnte afgørelse.

I mail af 6. februar 2015 har udlejer, Marianne Jespersen v/advokat Nicolai Platzer Funder, indbragt ovennævnte afgørelse. Kultur- og Fritidsforvaltningen Nævn og Jura 11. november 2015 Sagsnummer 2015-0039350 /MM Dokumentnummer 2015-0039350-17 Silkegade 15, 1. mf., 1113 København K 2. huslejenævns afgørelse 2014-0105992 /

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark

Ejendomsforeningen Danmark Ejendomsforeningen Danmark UDLEJERS STØRSTE UDFORDRINGER I 2016 Elsebeth Due Kjeldsen Hjørring Udlejere 8. november 2016 AGENDA 1. Obligatoriske ind- og fraflytningssyn og rapport 2. Normalistandsættelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 8. april 2016

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 8. april 2016 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 8. april 2016 Sag 162/2015 (2. afdeling) U 1 og U 2 (advokat Arne Linde Olsen for begge) mod L 1 og L 2 (advokat Jakob Brandgård Busse for begge) I tidligere instanser

Læs mere

Boligreguleringsloven, 8

Boligreguleringsloven, 8 8 - LBKG 2010-08-11 nr 962 Boligreguleringsloven Page 1 of 20 Boligreguleringsloven, 8 Kap. VI. Huslejenævn 334_ 35 SJ^ 335) I alle kommuner nedsættes et eller flere huslejenævn til afgørelse af tvister

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om leje og lov om midlertidig regulering af boligforholdene

Forslag. Lov om ændring af lov om leje og lov om midlertidig regulering af boligforholdene Lovforslag nr. L 200 Folketinget 2009-10 Fremsat den 26. marts 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til Lov om ændring af lov om leje og lov om midlertidig regulering af boligforholdene (Stråmandsudlejning

Læs mere

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede.

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. København, den 28. november 2014 Sagsnr. 2014-101/TRO 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at indklagede har

Læs mere

Afsagt den 24. februar 2015 i sag nr. BS /2013 og BS /2013:

Afsagt den 24. februar 2015 i sag nr. BS /2013 og BS /2013: DOM Afsagt den 24. februar 2015 i sag nr. BS 3-1438/2013 og BS 3-1452/2013: Herman Bauer Gl. Viborgvej 284, Ålum 8920 Randers NV mod Skov- og Naturstyrelsen, Kronjylland Vasevej 5 8920 Randers NV Sagens

Læs mere

Fremsat den november 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST

Fremsat den november 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST NOTAT Dato: 16. september 2014 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2013-2665 Sagsbeh.: Dok id: Fremsat den november 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST Forslag til Lov

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

Bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene boliger

Bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene boliger Bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene boliger I medfør af 14, 31 og 95 i lov om leje af almene boliger, jf. lovbekendtgørelse nr. 394 af 2. maj 2006, samt 44 og 75 i lov om almene

Læs mere