byfornyelsesprogram viborg områdefornyelse i Musiksalen Vestergade Trappe Torvet Banegårdspladsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "byfornyelsesprogram viborg områdefornyelse i Musiksalen Vestergade Trappe Torvet Banegårdspladsen"

Transkript

1 byfornyelsesprogram Musiksalen områdefornyelse i Vestergade Trappe Torvet Banegårdspladsen viborg

2 (2) tidligere brandstation Udarbejdet af Håndværkets Byfornyelsesselskab for Viborg Kommune. Kontaktpersoner: Chefkonsulent Bjørk Trøst Bigum, Håndværkets Byfornyelsesselskab tlf , Arkitekt Jørgen Nis Ley, Teknisk Forvaltning, Viborg Kommune tlf ,

3

4 (4) forord Viborg Kommune modtog i foråret 2006 tilsagn om reservation af midler til områdefornyelse, i området ved Gravene i Viborg Midtby. Bag ansøgningen lå et ønske om, at sikre et alsidigt kultur- og fritidsliv, styrke erhvervslivet samt tilføre nye spændende byrum. facaderenovering (2006) Kommunen vil nu, i nært samarbejde med lokale foreninger og borgerne, igangsætte forskellige initiativer ved Gravene og skabe en forbedring af de trafikale forhold, etablere nye attraktive byrum og indrette et nyt Borger- og Kulturhus i de to bygninger, der tidligere husede byens politi- og brandstation. Viborg er i dag en arkitektonisk spændende, varieret og helstøbt by, der indeholder mange af tidernes forskellige arkitekturstrømninger fra Middelalder til nutid. Der er i kommunen en lang tradition for byudvikling, dels af det offentlige rum, og dels ved løbende bygningsfornyelse af den historiske bymidte. facaderenovering (2006) forening af gammelt og nyt bygningsforbedring (1994) del af Nytorv, renoveret 2003 Det er fortsat i borgernes og Byrådets store interesse, at fastholde Viborgs fine gaderum og karakterfulde randbebyggelser og samtidig, at skabe nye ude- og inderum der udtrykker den samtid vi lever i. Viborg Kommune har - med Socialministeriets meddelelse om reservation af midler - nu mulighed for, at gennemføre den planlagte byudvikling i området ved Gravene. Ud over de projekter som støttes af tilskuddet til områdefornyelse, ønsker Kommunen at fortsætte den igangværende bygningsfornyelse af de bevaringsværdige ejendomme i området. Kommunen forventer også, at den igangsatte proces vil generere yderligere økonomiske investeringer og initiativer fra private investorer. Det forventes at projekterne vil være gennemført indenfor de næste 4-5 år.

5 proces og borgerinddragelse (5) Byens beboere, foreninger og erhvervsliv, skal som tidligere inddrages i beslutningsprocesserne omkring de beskrevne delprojekter. Således har der været nedsat en idégruppe for etablering af Borger- og Kulturhus. Efterfølgende er forslaget videreudviklet af en arbejdsgruppe, bestående af forskellige forenings- og forvaltningsrepræsentanter, tekniske rådgivere og et arkitektfirma. Arbejdsgruppen har løbende møder om den videre udvikling af huset, og vil i efteråret præsentere projektet for offentligheden. I forbindelse med ombygning af Gravene, har gadens beboere, ejere af bygninger og virksomheder, vist stort engagement i processen. Således har første møde været afholdt, og flere offentlige møder vil blive afholdt. Deslige har 5 af gadens forretningsindehavere været særligt aktive, i forbindelse med forslag til den fysiske udformning. Kommunen og de forretningsdrivende har allerede på nuværende tidspunkt afholdt tre møder. Skitseforslaget til ombygning af Gravene, har været udstillet i Musiksalen ved Gravene, hvor offentligheden kunne få indblik i forslaget til udvidelse af byens handelscenter. Kultur- og Fritidsforvaltningen vil i oktober, afholde et offentligt møde kombineret med en udstilling, vedrørende det ny Borger- og Kulturhus. Her vil borgere have mulighed for, at se billeder og tegninger samt få en beskrivelse af projektet. På denne dag kan områdets brugere også komme med forslag til brug af friarealerne omkring huset. Ved etablering af stiforbindelse, og omlægning af friarealerne i Vintapperkarréen, skal der afholdes møder for de implicerede grundejere og lejere. Borgerhusets arbejdsgruppe møde mellem Handicaprådet og kommunen

6 (6) området Kultur- og Fritidsområde brand- og politistation Områdeafgrænsning: Amtsgården Lille Sct. Hans gade 2 Landsarkivet Gl. Vagt Gravene 3 Reberbanen 1 Sct. Mogens Gade Områdefornyelsen gennemføres inden for et område, som er sammensat af 3 delområder: Delområde 1 afgrænses af Reberbanen, Sct. Mogens Gade og Lille Sct. Hans Gade. Delområde 2 afgrænses af Boyesgade, Lille Sct. Hans Gade og Gravene. Delområde 3 afgrænses i vest af Gravene, i øst af Sct. Mogens Gade, i nord af Lille Sct. Hans Gade og af Vestergade i syd. Området: Boyesgade Trappe Torvet Vestergade Nytorv ViborgDomkirke Viborg er en historisk by der kan føres helt tilbage til omkring år 900, hvor Store Sct. Peders Stræde anlægges. Dermed gror bydelen, med små værksteder og huse op ved Søndersø. Banegårdspladsen Sct. Mathias port Jernbanegade Dumpen Sct. Jørgens Vej Store Sct. Peders Stræde Søndersø Bymidten er sammensat af mange århundredes arkitekturer, lige fra middelalderens voldanlæg Reberbanen, Gravene, Dumpen og Sct. Jørgens Vej, Viborg Domkirke (opført første gang ca. år ), Gl. Vagt fra starten af 1800-tallet til moderne nutidigt byggeri. Der er gennem de senere år foretaget en del forbedringer i Midtbyen, langs den ny-linie ; i den sydlige del er der således opført en ny svømmehal, og pladsen foran Banegården er omlagt. Ligeledes er Jernbanegade, Sct. Mathias Port, den sydlige del af Gravene og Trappe Torvet istandsat. Nord for området ved Gravene, ligger det nye kultur- og fritidsområde ( den tidligere kaserne ) med bl.a. et nyopført stadion, biograf og animationsskole. Disse funktioner er, sammen med de øvrige aktivitetsmuligheder i dette område, med til at skabe et attraktivt rum for viden og oplevelser. områdeafgrænsning ny - linie gennem byen gågadesystem Viborg Kommune skal nu arbejde videre med områdefornyelsen og færdiggøre denne ny-linie, der løber gennem midtbyen, bl.a. med omlægning af trafikken ved Gravene, torvet ved Gl. Vagt og det ny Borger- og Kulturhus.

7 problemer og initiativer (7) I ansøgning om reservation af midler til områdefornyelse, blev der opstillet en række problemer indenfor det afgrænsede område, som Byrådet ønsker at løse: - De trafikale forhold i Gravene ved Gl. Vagt - Den dårlige rekreative udnyttelse af den tragtformede plads ved Gl. Vagt p.g.a. bilernes dominans trafikforhold ved Viborg Teater - Byens nuværende medborgerhus i Vestergade fungerer ikke optimalt - Nedslidt byrumsinteriør i området langs Gravene - Utilgængeligt boligområde med småerhverv, afskærer adgang til bymidtens gågadesystem i øst nyt stianlæg gennem gårdareal mellem Gravene og Sct. Hans Gade - Stadige mangler på renovering af især udvendige bygningsdele og friarealer bymidten - Huller i randbebyggelserne Med byfornyelse i området ved Gravene, vil Viborg Kommune løse nogle af de sociale og trafikale problemer, forbedre de visuelt og fysisk dårligt fungerende byrum, give borgerne nogle flere kulturelle tilbud og afslutte Midtbyplanen fra Sideløbende med igangsættelsen af de ovenstående initiativer, vil kommunen fortsætte bygningsfornyelsen af byens mange historiske og bevaringsværdige huse. Kommunen ønsker med sine initiativer, at være katalysator for ejerne af de berørte ejendomme. Dette vil være med til, at højne bygningsstandarden og skabe smukkere og bedre byrum. lomme ved Gravene parkering i Gravene ved Gl. Vagt tidligere politi- og brandstation

8 (8) Forslag til omlægning af Gravene trafikale forhold LIlle Sct. Hans Gade Gravene der forbinder de to gågader samt Trappe Torvet og arealet ved Gl. Vagt er et Y-formet gadeforløb, der løber fra Sct. Mathias Gade i syd og munder ud i Lille Sct. Hans Gade i nord. Borger- og Kulturhus Gl. Vagt parkering ved Gravene Reberbanen/Midtbyen trafik i Gravenes nordlige del På baggrund af en række opstillede problemer, har kommunen haft plan- og arkitektfirmaet EUROPLAN til at udarbejde tre skitseforslag for den nordlige del af Gravene. I samarbejde med en arbejdsgruppe har Teknik- og Miljøudvalget på denne baggrund, udarbejdet et mere konkret forslag til omlægning og indretning af Gravene. Et af de væsentligste problemer på Gravene er den gennemkørende trafik, der udgør biler pr. døgn. Gravene optager en stor del af byens trafik og fungerer som adgangsvej til Midtbyen, bl.a. den store P-plads Preislers Plads. Gravene er et trafikalt knudepunkt, idet den også er holdeplads for fire bybusruter, syv regionalbusruter samt for de mange handlende i personbiler. Gadeparkeringen langs Gravene og den tætte trafik, dominerer både den visuelle og den fysiske tilgængelighed; der er ikke taget hensyn til de bløde trafikanter cyklister, fodgængere og kørestolsbrugere. Teknik- og Miljøudvalget har besluttet, at al trafik omkring pladsen ved Gl. Vagt skal afvikles i ét vejtrace, placeret i den vestlige del af gaderummet. Dermed reduceres antallet af trafikale konfliktpunkter fra fire til to, hhv. i den nord- og sydlige ende af Gravene. Dette er med til at øge trafiksikkerheden i området. Der skal anlægges tre nye fodgængerovergange; én i områdets nordlige del - der forbinder den offentlige sti med fortovet langs Gravene, én der knytter Borgerog kulturhuset til området ved Gl. Vagt og én der skaber forbindelse til Reberbanen. Områdets tilstødende gader, i den nord- og sydlige ende kan eventuelt indrettes til stillegader for, at begrænse den samlede gennemkørsel fra vest mod øst over Nytorv. Sct. Mathias Gade overgang trafik langs Gravene Med trafikomlægningen, skabes der et større sammenhængende areal fra pladsen ved Gl. Vagt til randbebyggelsen i øst. Der skal her anlægges et torv med plads til ophold og udeservering, der i denne side vil få størst glæde af solen. Torvet skal stadig have parkeringsmuligheder, men de skal omlægges og reduceres, så der skabes plads til nye muligheder for ophold.

9 torv ved Gravene (9) Den tragtformede plads foran Gl. Vagt, er i dag domineret af gennemkørende biler samt parkeringspladser. Det er et trafikalt knudepunkt, som bruges af såvel biler, busser, cyklister og fodgængere altså et sted hvor mange trafikgrupper med forskellig hastighed støder sammen. Pladsen lægger i dag derfor ikke op til ophold for byens brugere. Det er ærgerligt, set i betragtning af dens potentialer, med den centrale placering i byen. Forslag til omlægning af plads ved Gravene Områdets udtryk kendetegnes ved vejenes og parkeringspladsernes asfaltbelægning og den intensive trafik. Fortovene er belagt med ordinære grå betonfliser. Dette er med til, at give området et noget trist udtryk, der i øvrigt ikke virker særlig fordrende for ophold på stedet. Kommunen vil i forbindelse med omlægning af trafikken på Gravene, skabe et nyt og indtagende byrum med alternative opholdsmuligheder, organiseret med forskellige belægningsmønstre. I den nordlige del foran Borger- og Kulturhuset skal der etableres torvearealer med udeservering i solsiden. Torvet skal også indeholde en diskret anlagt parkeringsplads, der ved byfester, torvedage og andre arrangementer kan indgå som brugsareal. Viborg Kommune har en lang tradition for at udsmykke byen med vandelementer, hvorfor der i planen er placeret vandelementer på torvet, parallelt med vejen. Generelt skal de konstante torveområder belægges med rødlige bordurgranitbånd og møbleres med træer, vandbassiner, skulpturer og mobile beplantninger. Dette rum vil skabe en fin nutidig pendant til de mange gamle bevaringsværdige bygninger. asfaltbelægning Gravene til Gl. Vagt fortorvsbelægning

10 (10) borger- og kulturhus Viborg Kommunes eksisterende medborgerhus fungerer ikke optimalt; der er bl.a. svær tilgængelighed for handicappede, begrænsede anvendelsesmuligheder og i øvrigt en uhensigtsmæssig rumfordeling. brandstationen indvendig facader set fra øst plan og opstalt af Borger- og Kulturhus Borgerne har længe påpeget problemerne og udtrykt ønske om, at få et nyt Borger- og Kulturhus. Det er derfor besluttet, at etablere et nyt sted, der skal rumme både spontane og strukturerede aktiviteter, med plads til samvær på tværs af alder, køn og kultur. Borgerne efterlyser et hus der indeholder øvelokaler, værksteder, mødelokaler og rum til dans, drama, udstillinger og uformelle møder. Derudover er der behov for et sted med rådgivnings- og vejledningsfunktioner. Hvor Gravene ender i nord, overfor det kommende torv ved Gl. Vagt, ligger de kommunale bygninger der tidligere indeholdt brand- og politistationer. Bygningerne er to selvstændige volumener opført i hhv og De har fælles hovedindgang, og vil med en gennemgribende ombygning fint fungere som ét hus. Huset råder også over et fint udeareal mod nord, der ligeledes skal ombygges til fordel for husets brugere. Hermed er der mulighed for, at udvide lokalerne både for- og bagtil ved større arrangementer. udearealer mod nord Idéen omkring et Borger- og Kulturhus blev fremsat af en række borgere idégruppen tilbage i Der blev efterfølgende udarbejdet en rapport til brug for tegnestuen KPF Arkitekter, som fremkom med tre skitseforslag i Siden blev der nedsat en arbejdsgruppe, bestående af repræsentanter fra forskellige organisationer ( jvnf. afsnittet Ressourcer ), Viborg Kommune og COWI A/S. Denne arbejdsgruppe har sammen med Kultur- og Fritidsudvalget udfærdiget det endelige projektforslag for ombygning af brand- og politistationerne. fælles hovedindgang Den nedsatte arbejdsgruppe vil følge projektet til dørs, indtil husets ibrugtagning primo Udover en fortsat møderække - hvor brugere, samarbejdspartnere og øvrige interessenter løbende vil blive involveret, i relevant omfang vil der i oktober måned blive indkaldt til offentligt møde. Her vil intentionerne bag det nye Borgerog Kulturhus blive fremlagt. I tilknytning hertil, vil der i skiftende fysiske rammer blive arrangeret en udstilling, bestående af tegninger, billeder og beskrivelser, der tydeliggør projektets indhold, omfang og karakter.

11 sti- og gårdanlæg (11) Øst for Gravene ligger en karrébebyggelse med blandet bolig/erhverv. Det er intentionen, at hele karréen skal istandsættes samt flere af gårdarealerne sammenlægges til større fælles friarealer. På nuværende tidspunkt er cykelhandel samt gårdareal i St. Sct. Hans Gade 22 istandsat, og Gravene 36 er næsten bygget. Friarealet til dette nybyggeri skal lægges sammen med gårdanlægget i St. Sct. Hans Gade 7 og 9, hvor igennem der skal løbe en offentlig sti. Herudover sammenlægges friarealerne i St. Hans Gade 3 og 5. I øvrigt er der en forslag om sti mellem Gravene 30 og Vestergade 5. Viborg Kommune fører en løbende dialog med husejerne vedrørende forbedring af de fælles gårdarealer. vintapperkarréen princip for stiforløb private friarealer: istandsat/skal istandsættes Gravene Ll. Sct. Hans Gade St. Sct. Hans Gade 5 St. Sct. Hans Gade 7 Vestergade

12 (12) bygningsfornyelse bygning i Vintapperkarréen Hvad der er gammelt skal bevares - og nyt skal tilpasses, men udtrykke sin samtids arkitektur - Teknik- og Miljøudvalgets udtalelse om bygninger indenfor bevaringsområdet facade i Vintapperkarréen istandsætning af lejligheder uderum i Vintapperkarréen For at fortsætte og opretholde den positive byudvikling, mener Viborg Kommune det er vigtigt, at de enkelte bygningsejere tager hånd om eget hus. Derfor har Byrådet nedsat et Bygningsforbedringsudvalg til, at godkende de enkelte bygningsfornyelsesprojekter. Udvalget får dermed en meget bred berøringsflade med væsentlige interessegrupper. Bygningsforbedringsudvalget består af repræsentanter fra Grundejerforeningen, Handelsstandsforeningen, Dansk Byggeri, Lejerorganisationen, Bevaringsfonden og Landsbyforeningen. Teknisk Forvaltning indrykker hvert år en annonce i den husomdelte gratisavis Viborg Nyt, med oplysning om boligejeres mulighed for, at søge tilskud til bygningsfornyelse. Bygningsforbedringsudvalget står til rådighed som sagsbehandler eller rådgiver inden for følgende områder: - Kontant støtte til ombygnings- og renoveringsarbejder på bevaringsværdige huses tag og facader, jf. byfornyelsesloven, - Råd og vejledning herunder til bevaringsværdige ejendomme inden for en lokal bevaringsplan, som ikke ønsker kontant støtte. Kommunen har opstillet følgende retningslinier for støtte til bygningsfornyelse: - Bygningen skal være opført før 1950, - Bygningen skal være bevaringsværdig efter vurderingsbestemmelserne i Viborg Kommuneatlas, (bevaringsværdi 1-4), - Renoveringsarbejderne skal primært omfatte klimaskærmen, herunder udskiftning af tag, kviste, døre, vinduer, tagrender, dårligt murværk og facadedetaljer som murede bånd, søjler m.m. - I særlige tilfælde kan en ikkebevaringsværdig ejendom opnå støtte, såfremt pågældende ejendom skønnes at være vigtig for den bevaringsmæssige sammenhæng i et bykvarter eller en landsby, - I særlige tilfælde kan der ydes støtte til at ombygge utidssvarende installationer for at opnå en god og sund bolig. Som del af den løbende sagsbehandling, indgår en registrant Bevaringsplan 1972 Viborg. Bevaringsplanen er udarbejdet for at sikre og forbedre kvaliteten af de omfattede bygninger samt de øvrige elementer i bydelen; gadeforløb, pladsdannelser, haver, porte, smøger, beplantning, belægning, skiltning, belysning m.m. Der er godkendt en bevaringsfond, som støtter de evt. merudgifter til renoveringsog ombygningsarbejder, der kan være, som følge af kommunale krav til materialevalg eller detaljer. Støtte er i form af rente og afdragsfri lån i 5 år, som tilbagebetales efter 5 år. Med udgangspunkt i kommunens tildelte udgiftsramme til bygningsfornyelse, udmelder Bygningsforbedringsudvalget én gang årligt de ovenstående retningslinier for, at indkalde relevante ansøgere til byfornyelsesstøtte eller rente og afdragsfri lån.

13 ressourcer (13) Viborg Kommune prioriterer borgere, foreninger og erhvervsdrivendes ønsker til forbedringer, forandringer og udvikling højt. Derfor har kommunen til hensigt, at inddrage interesserede borgere og foreninger tidligt i processen, i forbindelse med udviklingen af Midtbyen. I initiativet omkring Borger- og Kulturhuset, har der i samråd med relevante repræsentanter fra kommunens forvaltninger og øvrige tekniske rådgivere, eksempelvis deltaget borgere fra: - Ungdomsrådet - Ældrerådet - Medborgerhuset - Handicaprådet Det er således vigtigt for kommunen, at fortsætte denne tværgående dialog i de øvrige tiltag i Viborgs udvikling. Med kommunens inddragelse af borgere og foreningsrepræsentanter, vil der opstå et naturligt ejerskab til de enkelte projekter. Det samme gør sig gældende i de øvrige delprojekter; her vil kommunen informere borgere, foreninger og erhvervsdrivende i startfasen, så alle har mulighed for at være deltagende og medbestemmende i udviklingen af deres nærområde. Denne information vil løbende blive opdateret, under de enkelte projekters udvikling. Udover de beskrevne initiativer for områdefornyelse, ønsker kommunen, at fastholde Viborg bys mange smukke og bevaringsværdige bygninger. Til inspiration for bygningsejere, har Viborg Kommune udarbejdet Bevaringsplan 1972 Viborg. Udover en registrering af de bevaringsværdige huse, er der heri forslag til mulige løsninger på byforskønnelse. Som hjælp for bygningsejerne, yder kommunen økonomisk bistand og vejledning til istandsætning af bevaringsværdige bygninger. Kommunen informerer herom en gang årligt, i Viborg Nyt. Med områdefornyelsen af området ved Gravene, forventer Byrådet, at øge enkeltejendommes ejere til selv at tage initiativ til istandsættelse. Øvrigt findes der flere private investorer, entreprenører og bygherrer med interesse for udvikling i området ( nærmere beskrivelse af den fysiske placering i området i investeringsredegørelse ).

14 (14) koordinering og iværksætning ORGANISATIONSDIAGRAM Teknik- og Miljøudvalget BYRÅDET Styregruppen Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsforvaltning - Kulturchef Lars Munkøe, Kontorchef Ole Brandt Pedersen, Kulturmedarbejder John Jensen Teknisk Forvaltning - Fagleder Thorkild Vestergaard, Arkitekt Jørgen Nis Ley, Ingeniør Peter Sørensen og Afdelingsleder Jørgen Jensen Styregruppe: Styregruppen er sammensat af repræsentanter fra Viborg Kommune; Kultur- og Fritidsforvaltningen og Teknisk Forvaltning. Gruppen koordinerer alle aktiviteter der indgår i kommunens forvaltninger i det udvalgte område (områdefornyelsen samt øvrige aktiviteter ). Styregruppen er bindeleddet mellem Byrådet og arbejdsgrupperne og godkender de forskellige arbejdsgruppers indsats. Styregruppen sørger bl.a. også for at koordinere arbejdet på tværs af arbejdsgrupperne, i de tilfælde projekterne er sammenfaldende eller overlapper hinanden. Arbejdsgrupper: Inden for udvalgte projekter, skal der efter behov nedsættes arbejdsgrupper. Der deltager en kommunal repræsentant i alle arbejdsgrupper, bl.a. for at varetage sekretærfunktionen. Arbejdsgrupperne kan også arbejde på tværs og evt. suppleres med personer fra Styregruppen. ARBEJDS- GRUPPER ARBEJDS- GRUPPER ARBEJDS- GRUPPER ARBEJDS- GRUPPER Der vil i processen, i forbindelse med dannelse af arbejdsgrupperne, blive ydet bistand til opstart, samt til udarbejdelse af projektbeskrivelse, økonomi, tidsplan og evt. fondsansøgninger, samt råd og vejledning efter behov. Ejere / lejere / erhverv / foreninger

15 investeringsredegørelse - planlagte projekter (15) På baggrund af Bevaringsplan 1972 Viborg har flere ejendomme, indenfor det afgrænsede område, modtaget eller ansøgt om lån fra Viborgs Bevaringsfond. Lånet er givet til forbedring af ejendommenes tag, facader og gårdbelægninger. 51 Sct. Mogens Gade Følgende arbejder skal foretages: - Sct. Mogensgade 51, gårdrenovering og skurnedrivning St. Sct. Hans Gade 5 St. Sct. Hans Gade 3 - St. Sct Hans Gade 3, gårdomlægning og renovering af facader samt istandsættelse af lejligheder i St. Sct Hans Gade 5, nedrivning af skure og gårdsanering med nye belægninger i 2007 St. Sct. Hans Gade 3 og 5 - St. Sct Hans Gade 7, privat gårdsanering efter kommunens anvisninger i St. Sct Hans Gade 9, gårdomlægning i Gravene 36, gårdomlægning i Dannebrogsgade 20, renovering af tag og istandsættelse af lejligheder i Gravene 9 Friarealerne i hhv. St. Sct. Hans Gade 3-5 og 7-9 vil blive sammenlagt i forbindelse med gårdsanering. Dannebrogsgade St. Sct. Hans Gade St. Sct. Hans Gade 9 Gravene 36

16 (16) investeringsredegørelse - potentialer Kommunale initiativer Da Viborg Kommunes centraladministration og skattekontor indenfor et par år flyttes til anden lokalitet, frigøres et stort bygningsareal samt friareal. Det forventes, at bygningsmassen helt eller delvist sælges fra i kommunale bygninger til salg og nyanvendelse Det store bygningskompleks er meget markant i byrummet, da det ligger som det nyistandsatte Nytorvs nordlige væg og fortsætter mod øst til Viborg Domkirke. På nuværende tidspunkt er der fremsat forslag om, at bygningsvolumenet anvendes til kulturinstitutioner, boliger og erhverv. Vendersgade Nytorv Nytorvgyde Sct. Mogens Gade En sådan nyanvendelse af dette store kompleks vil være med til, at skabe mere liv og styrke kvarteret omkring domkirken. Private investorer Kommunen har kendskab til skitseforslag beliggende i Vendersgade. Forslaget indeholder blandet bolig/erhverv i 1½ etage, med base på et parkeringshus i dæk. Bygningen indordner sig det oprindelige bebyggelsesprincip, og afslutter karréen beliggende i Vendersgade, Sjællandsgade, Grønnegade og Gravene. Der vil i denne forbindelse blive anlagt et nyt tidssvarende fælles gårdanlæg, der bliver beboernes egen oase i byen.

17 investeringsredegørelse - data (17) KOMMUNALE BYGNINGER opført ejerlav Viborg Bygrunde mtr. nr. bevaringsværdi bygningsareal bebygget areal matrikulært areal opstalt og plan af forslag til nybyggeri med bolig/erhverv, parkeringshus og fælles gårdrum i Vendersgade Sct. Mogensgade (lysthus 1780) 150 fredet samt Nytorvgyde og 1813 Sct. Mogensgade fredet 3.977* 2.093* 775* samt Sct. Mogensgade Nytorvgyde (1987) 153 Nytorv (1986) og Nytorv Nytorv (1986) 152 * samlet tal for Sct. Mogensgade 3-5, Nytorvgyde 3-7 og Nytorv 5-7-9

18 (18) handlings- og tidsplan INDSATS vejarbejder byrumsinventar gadelys beplantning og gadeinventar vandkunst følgearbejder langs facader signalanlæg sti- og gårdanlæg borger- og kulturhus inventar facaderenovering anlægning af friarealer i nord program og borgerinddragelse

19 budget - alle beløb i kr. ekskl. moms (19) INDSATS i alt refusion kommunal udgift Vejarbejder Byrumsinventar gadelys - beplantning og gadeinventar - vandkunst - følgearbejder langs facader - signalanlæg Sti- og gårdanlæg Borger- og kulturhus renovering/ombygning - inventar - facaderenovering - anlægning af friarealer i nord Program og borgerinddragelse I alt

20 (20) efterskrift Med de nyopførte projekter syd og nord for Gravene og de kommende ved Gravene og Gl. Vagt, ser Viborg Kommune nu frem til, at kunne fuldføre områdefornyelsen i Viborg Midtby. Borgerne vil dermed få nogle nye, bedre og smukkere opholdsmuligheder i den centrale bydel. Det har været - og er fortsat - kommunens overordnede mål, at sikre et alsidigt kultur- og fritidsliv i byen. For at bevare det aktive byliv, er det vigtigt at styrke erhvervslivet, hvorfor byen til stadighed skal tilføres gode, spændende og sikre byrum. Kommunen ser frem til denne udvikling, og det i samarbejde med borgere, foreninger og erhvervslivet. Dermed håber kommunen også at styrke eksisterende samarbejder og skabe nye kontakter.

Bydel 1. Bykernen. Randers Kommune. mune

Bydel 1. Bykernen. Randers Kommune. mune Randers Kommune Bydel 1 Bykernen 2005 Komplan mune Kommuneplan Randers 2005-2017 Bykernen Kommuneplan 2005, Bydel 1 - Bykernen. Trykt oktober 2006. Udgivet af Randers Kommune, Laksetorvet 8900 Randers,

Læs mere

Nyt byliv i byrummet omkring Guldberg skole i Sjællandsgade. Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007

Nyt byliv i byrummet omkring Guldberg skole i Sjællandsgade. Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007 Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007 INDHOLD Guldberg Skole i Sjællandsgade Indledning s. 5 Leg, idræt og bevægelse s. 7 Baggrund og formål s. 9 Projektudvikling i dialog s. 11 Dispositionsforslaget

Læs mere

Trafik og Grøn Plan NV PROJEKTKATALOG - UDVALGTE KONKRETE PROJEKTER

Trafik og Grøn Plan NV PROJEKTKATALOG - UDVALGTE KONKRETE PROJEKTER Trafik og Grøn Plan NV PROJEKTKATALOG - UDVALGTE KONKRETE PROJEKTER GLUD & MARSTRAND-GRUNDEN BAGGRUND Søtoftegård A/S, som har forkøbsret til Glud og Marstrand-grunden, har i nogen tid haft planer om at

Læs mere

MULIGHEDER MED KVALITET

MULIGHEDER MED KVALITET MULIGHEDER MED KVALITET - en arkitekturpolitik for Randers Kommune RANDERS BYKERNE BYRÅDETS ARKITEKTURPOLITIK Randers Kommune skal kendes som en attraktiv kommune og et godt sted at bo. Kommunens smukke

Læs mere

November 1996 Aalborg Kommune ï Magistratens 2. afd. 1

November 1996 Aalborg Kommune ï Magistratens 2. afd. 1 Blandet byområde Lokalplan 12-049 November 1996 Aalborg Kommune ï Magistratens 2. afd. 1 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, stier, veje osv.

Læs mere

Byfornyelsesstrategi. Randers Kommunes Byfornyelsesstrategi 2010 er en revision og videreudvikling af kommunens mangeårige arbejde med byfornyelse.

Byfornyelsesstrategi. Randers Kommunes Byfornyelsesstrategi 2010 er en revision og videreudvikling af kommunens mangeårige arbejde med byfornyelse. Byfornyelsesstrategi Randers Kommunes Byfornyelsesstrategi 2010 er en revision og videreudvikling af kommunens mangeårige arbejde med byfornyelse. Byfornyelsesstrategien tager udgangspunkt i Kommuneplan

Læs mere

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde KIRKEBJERG en levende bydel Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde Mindretalsudtalelse Ved Glostrup Kommunalbestyrelses behandling af den endelige vedtagelse af helhedsplanen for Kirkebjerg

Læs mere

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ JUNI 2009 Hjarnø Snaptun Glud EN FÆLLES FREMTID EN UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ OBS Udviklingsplanen er et resultat af et fælles ideudviklingsprojekt for de tre lokalråd Glud, Snaptun og

Læs mere

"NY ELLEBJERG- OMRÅDET"

NY ELLEBJERG- OMRÅDET "NY ELLEBJERG- OMRÅDET" Forslag til lokalplan Borgerrepræsentationen har den 11. marts 2010 vedtaget forslag til lokalplan "Ny Ellebjerg-området". Lokalplanområdet ligger i bydelen Valby Offentlig høring

Læs mere

SBi 2008:03. Evaluering af lov om byfornyelse og udvikling af byer samt helhedsorienteret byfornyelse efter lov om byfornyelse

SBi 2008:03. Evaluering af lov om byfornyelse og udvikling af byer samt helhedsorienteret byfornyelse efter lov om byfornyelse SBi 2008:03 Evaluering af lov om byfornyelse og udvikling af byer samt helhedsorienteret byfornyelse efter lov om byfornyelse Evaluering af lov om byfornyelse og udvikling af byer samt helhedsorienteret

Læs mere

Private følgeinvesteringer ved områdefornyelse

Private følgeinvesteringer ved områdefornyelse Private følgeinvesteringer ved områdefornyelse KOLOFON INTRODUKTION Foto: Områdeløft Sundholmskvarteret Områdeløft i Sundholmskvarteret i København skaber lokalt engagement og private følgeinvesteringer.

Læs mere

p å lsson arkitekte2r5 pålsson arkitekter

p å lsson arkitekte2r5 pålsson arkitekter pålsson arkitekter25 pålsson arkitekter / 25 / 25 Denne bog er et forsøg på at gøre status, idet det i 2010 er 25 år siden jeg startede egen tegnestue med blot en enkelt medarbejder. Tegnestuen havde

Læs mere

TAG PARKEN I LOMMEN! Forslag til 14 lommeparker i København.

TAG PARKEN I LOMMEN! Forslag til 14 lommeparker i København. TAG PARKEN I LOMMEN! Forslag til 14 lommeparker i København. hvorfor lommeparker? 2 Lommeparken spiller med på lokalområdets identitet og stedets historie Lommeparken giver plads til motion og leg i byens

Læs mere

Kulturarv som et aktiv i byfornyelse BYFORNYELSE

Kulturarv som et aktiv i byfornyelse BYFORNYELSE Kulturarv som et aktiv i byfornyelse BYFORNYELSE Kolofon Kulturarv som et aktiv i byfornyelse Publikationen er udgivet af: Indenrigs- og Socialministeriet Publikationen er udarbejdet af: Helle nysted Andersen,

Læs mere

En værktøjskasse Udvikling af landsbyer

En værktøjskasse Udvikling af landsbyer udvikling af landsbyer En værktøjskasse Udvikling af landsbyer Udvikling af landsbyer Vejledningen er udgivet af: Velfærdsministeriet Vejledningen er udarbejdet af COWI A/S Plan, Udvikling og Design ved

Læs mere

Fra Boligområde til. Helhedsplan for Gellerupparken og Toveshøj

Fra Boligområde til. Helhedsplan for Gellerupparken og Toveshøj Fra Boligområde til bydel Helhedsplan for Gellerupparken og Toveshøj Helhedsplanen er udarbejdet af Århus Kommune i samarbejde med brabrand Boligforening. Planen er vedtaget af Århus Byråd den 19. december

Læs mere

Lokalplan nr. 306 Rønde midtby

Lokalplan nr. 306 Rønde midtby Rønde midtby Kommuneplantillæg nr. 5 til Rønde Kommuneplan 2001 Yderligere information kan fås hos: SYDDJURS KOMMUNE Planafdelingen Hovedgaden 77 8410 Rønde Tlf. 87 53 50 00 www.syddjurs.dk syddjurs@syddjurs.dk

Læs mere

To verdener mødes. Om perspektiverne for store byudviklingsprojekter. Miljøministeriet Realdania

To verdener mødes. Om perspektiverne for store byudviklingsprojekter. Miljøministeriet Realdania To verdener mødes Om perspektiverne for store byudviklingsprojekter Miljøministeriet Realdania Plan09 er et partnerskabsprojekt mellem Fonden Realdania og Miljøministeriet om udvikling og fornyelse af

Læs mere

Tingbjerg og Utterslevhuse - en bydel i udvikling

Tingbjerg og Utterslevhuse - en bydel i udvikling Tingbjerg og Utterslevhuse - en bydel i udvikling 2 2 Tingbjerg og Utterslevhuse - en bydel i udvikling Indhold Forord...5 Mange aktører - en vision...8 Arkitekturen...18 Modernisering og nye boligtyper

Læs mere

Notat. Gennemgang af resultat af den offentlige høring af Forslag til Dispositionsplan for Gellerupparken og Toveshøj. Politisk styregruppe

Notat. Gennemgang af resultat af den offentlige høring af Forslag til Dispositionsplan for Gellerupparken og Toveshøj. Politisk styregruppe Notat Til: Politisk styregruppe Den 24. august 2010 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Gennemgang af resultat af den offentlige høring af Forslag til Dispositionsplan for Gellerupparken og Toveshøj I

Læs mere

Lokalplan LK 30 for Søtorvet i Hvalsø

Lokalplan LK 30 for Søtorvet i Hvalsø Lokalplan LK 30 for Søtorvet i Hvalsø OM LOKALPLANER Hvad er en lokalplan? Lokalplanens indhold En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalt område i kommunen. Det kan

Læs mere

Overblik over lokalrådene og status på hvad der optager dem

Overblik over lokalrådene og status på hvad der optager dem Hillerød Kommune, 02. september 2013, tins Overblik over lokalrådene og status på hvad der optager dem Indledning Nærværende notat giver et kort rids af de enkelte lokalråds organisering og historie, og

Læs mere

Mere bevægelse i byens rum. et idékatalog om byfornyelse og moderne legegader

Mere bevægelse i byens rum. et idékatalog om byfornyelse og moderne legegader Mere bevægelse i byens rum et idékatalog om byfornyelse og moderne legegader KOLOFON MERE BEVÆGELSE I BYENS RUM et idékatalog om byfornyelse og moderne legegader Publikationen er udgivet af Indenrigs-

Læs mere

FORSLAG Ny kommune ny fremtid

FORSLAG Ny kommune ny fremtid FORSLAG Ny kommune ny fremtid Byrådets Kommuneplanstrategi 2008 2020 Indhold Indledning 3 1 Fremtidens Næstved er Nærhed 4 2 Agenda 21 6 3 Sundhed 8 4 Natur 10 5 Trafik 12 6 Kultur, fritid og oplevelse

Læs mere

Carlsberg II - del I

Carlsberg II - del I Carlsberg II - del I Lokalplan 432 med tillæg 2 og 3 Borgerrepræsentationen har 29. januar 2009 vedtaget lokalplan 432 med kommuneplantillæg Planerne er bekendtgjort 18. september 2009 Borgerrepræsentationen

Læs mere

Styrket social balance i Værebro Park Kortlægning af aktører og indsatser

Styrket social balance i Værebro Park Kortlægning af aktører og indsatser Styrket social balance i Værebro Park Kortlægning af aktører og indsatser Udkast til Økonomiudvalget Sidst revideret 19. september 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Karakteristik af Værebro

Læs mere

Carlsberg II - del I

Carlsberg II - del I Carlsberg II - del I Lokalplan 432 med tillæg 2 orgerrepræsentationen har den 20. september 2012 vedtaget tillæg nr. 2 til lokalplan Carlsberg II med tilhørende tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2011 Planerne

Læs mere

DROTTNINGHÔG RESSOURCER BYDEL LANDSKAB BEBYGGELSE SMÅ, MANGFOLDIGHED ALBERTSLUND SYD IDENTITET LINDÄNGEN TÆTHED PROCES ÅBNE LETTE, SPECIELLE

DROTTNINGHÔG RESSOURCER BYDEL LANDSKAB BEBYGGELSE SMÅ, MANGFOLDIGHED ALBERTSLUND SYD IDENTITET LINDÄNGEN TÆTHED PROCES ÅBNE LETTE, SPECIELLE HELSINGBORG DROTTNINGHÔG RESSOURCER BYDEL LANDSKAB ALBERTSLUND SYD IDENTITET BEBYGGELSE KØBENHAVN MALMÖ PROCES LUND LINDÄNGEN TÆTHED ÅBNE TUNGE, BRUNNSHÖG GENERELLE SMÅ, MANGFOLDIGHED LETTE, SPECIELLE

Læs mere

Fremtidssikringsanalyse

Fremtidssikringsanalyse Nærumvænge Fremtidssikringsanalyse Del 2 - idekatalog og værktøjer til den videre proces Boligkontoret Danmark Søllerød Almene Boligselskab - marts 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord Idekatalog

Læs mere

Løkkensvej LEV GODT, LAD DET GRO PROJEKTBESKRIVELSE

Løkkensvej LEV GODT, LAD DET GRO PROJEKTBESKRIVELSE Løkkensvej LEV GODT, LAD DET GRO PROJEKTBESKRIVELSE UDVIKLET AF SCHØNHERR OG HJØRRING KOMMUNE OKT 2014 HJØRRING GJURUP BAKHOLM HUNDELEV SØNDER RUBJERG TOVBRO VITTRUP LØKKEN Projektområdet Løkkensvej og

Læs mere