byfornyelsesprogram viborg områdefornyelse i Musiksalen Vestergade Trappe Torvet Banegårdspladsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "byfornyelsesprogram viborg områdefornyelse i Musiksalen Vestergade Trappe Torvet Banegårdspladsen"

Transkript

1 byfornyelsesprogram Musiksalen områdefornyelse i Vestergade Trappe Torvet Banegårdspladsen viborg

2 (2) tidligere brandstation Udarbejdet af Håndværkets Byfornyelsesselskab for Viborg Kommune. Kontaktpersoner: Chefkonsulent Bjørk Trøst Bigum, Håndværkets Byfornyelsesselskab tlf , Arkitekt Jørgen Nis Ley, Teknisk Forvaltning, Viborg Kommune tlf ,

3

4 (4) forord Viborg Kommune modtog i foråret 2006 tilsagn om reservation af midler til områdefornyelse, i området ved Gravene i Viborg Midtby. Bag ansøgningen lå et ønske om, at sikre et alsidigt kultur- og fritidsliv, styrke erhvervslivet samt tilføre nye spændende byrum. facaderenovering (2006) Kommunen vil nu, i nært samarbejde med lokale foreninger og borgerne, igangsætte forskellige initiativer ved Gravene og skabe en forbedring af de trafikale forhold, etablere nye attraktive byrum og indrette et nyt Borger- og Kulturhus i de to bygninger, der tidligere husede byens politi- og brandstation. Viborg er i dag en arkitektonisk spændende, varieret og helstøbt by, der indeholder mange af tidernes forskellige arkitekturstrømninger fra Middelalder til nutid. Der er i kommunen en lang tradition for byudvikling, dels af det offentlige rum, og dels ved løbende bygningsfornyelse af den historiske bymidte. facaderenovering (2006) forening af gammelt og nyt bygningsforbedring (1994) del af Nytorv, renoveret 2003 Det er fortsat i borgernes og Byrådets store interesse, at fastholde Viborgs fine gaderum og karakterfulde randbebyggelser og samtidig, at skabe nye ude- og inderum der udtrykker den samtid vi lever i. Viborg Kommune har - med Socialministeriets meddelelse om reservation af midler - nu mulighed for, at gennemføre den planlagte byudvikling i området ved Gravene. Ud over de projekter som støttes af tilskuddet til områdefornyelse, ønsker Kommunen at fortsætte den igangværende bygningsfornyelse af de bevaringsværdige ejendomme i området. Kommunen forventer også, at den igangsatte proces vil generere yderligere økonomiske investeringer og initiativer fra private investorer. Det forventes at projekterne vil være gennemført indenfor de næste 4-5 år.

5 proces og borgerinddragelse (5) Byens beboere, foreninger og erhvervsliv, skal som tidligere inddrages i beslutningsprocesserne omkring de beskrevne delprojekter. Således har der været nedsat en idégruppe for etablering af Borger- og Kulturhus. Efterfølgende er forslaget videreudviklet af en arbejdsgruppe, bestående af forskellige forenings- og forvaltningsrepræsentanter, tekniske rådgivere og et arkitektfirma. Arbejdsgruppen har løbende møder om den videre udvikling af huset, og vil i efteråret præsentere projektet for offentligheden. I forbindelse med ombygning af Gravene, har gadens beboere, ejere af bygninger og virksomheder, vist stort engagement i processen. Således har første møde været afholdt, og flere offentlige møder vil blive afholdt. Deslige har 5 af gadens forretningsindehavere været særligt aktive, i forbindelse med forslag til den fysiske udformning. Kommunen og de forretningsdrivende har allerede på nuværende tidspunkt afholdt tre møder. Skitseforslaget til ombygning af Gravene, har været udstillet i Musiksalen ved Gravene, hvor offentligheden kunne få indblik i forslaget til udvidelse af byens handelscenter. Kultur- og Fritidsforvaltningen vil i oktober, afholde et offentligt møde kombineret med en udstilling, vedrørende det ny Borger- og Kulturhus. Her vil borgere have mulighed for, at se billeder og tegninger samt få en beskrivelse af projektet. På denne dag kan områdets brugere også komme med forslag til brug af friarealerne omkring huset. Ved etablering af stiforbindelse, og omlægning af friarealerne i Vintapperkarréen, skal der afholdes møder for de implicerede grundejere og lejere. Borgerhusets arbejdsgruppe møde mellem Handicaprådet og kommunen

6 (6) området Kultur- og Fritidsområde brand- og politistation Områdeafgrænsning: Amtsgården Lille Sct. Hans gade 2 Landsarkivet Gl. Vagt Gravene 3 Reberbanen 1 Sct. Mogens Gade Områdefornyelsen gennemføres inden for et område, som er sammensat af 3 delområder: Delområde 1 afgrænses af Reberbanen, Sct. Mogens Gade og Lille Sct. Hans Gade. Delområde 2 afgrænses af Boyesgade, Lille Sct. Hans Gade og Gravene. Delområde 3 afgrænses i vest af Gravene, i øst af Sct. Mogens Gade, i nord af Lille Sct. Hans Gade og af Vestergade i syd. Området: Boyesgade Trappe Torvet Vestergade Nytorv ViborgDomkirke Viborg er en historisk by der kan føres helt tilbage til omkring år 900, hvor Store Sct. Peders Stræde anlægges. Dermed gror bydelen, med små værksteder og huse op ved Søndersø. Banegårdspladsen Sct. Mathias port Jernbanegade Dumpen Sct. Jørgens Vej Store Sct. Peders Stræde Søndersø Bymidten er sammensat af mange århundredes arkitekturer, lige fra middelalderens voldanlæg Reberbanen, Gravene, Dumpen og Sct. Jørgens Vej, Viborg Domkirke (opført første gang ca. år ), Gl. Vagt fra starten af 1800-tallet til moderne nutidigt byggeri. Der er gennem de senere år foretaget en del forbedringer i Midtbyen, langs den ny-linie ; i den sydlige del er der således opført en ny svømmehal, og pladsen foran Banegården er omlagt. Ligeledes er Jernbanegade, Sct. Mathias Port, den sydlige del af Gravene og Trappe Torvet istandsat. Nord for området ved Gravene, ligger det nye kultur- og fritidsområde ( den tidligere kaserne ) med bl.a. et nyopført stadion, biograf og animationsskole. Disse funktioner er, sammen med de øvrige aktivitetsmuligheder i dette område, med til at skabe et attraktivt rum for viden og oplevelser. områdeafgrænsning ny - linie gennem byen gågadesystem Viborg Kommune skal nu arbejde videre med områdefornyelsen og færdiggøre denne ny-linie, der løber gennem midtbyen, bl.a. med omlægning af trafikken ved Gravene, torvet ved Gl. Vagt og det ny Borger- og Kulturhus.

7 problemer og initiativer (7) I ansøgning om reservation af midler til områdefornyelse, blev der opstillet en række problemer indenfor det afgrænsede område, som Byrådet ønsker at løse: - De trafikale forhold i Gravene ved Gl. Vagt - Den dårlige rekreative udnyttelse af den tragtformede plads ved Gl. Vagt p.g.a. bilernes dominans trafikforhold ved Viborg Teater - Byens nuværende medborgerhus i Vestergade fungerer ikke optimalt - Nedslidt byrumsinteriør i området langs Gravene - Utilgængeligt boligområde med småerhverv, afskærer adgang til bymidtens gågadesystem i øst nyt stianlæg gennem gårdareal mellem Gravene og Sct. Hans Gade - Stadige mangler på renovering af især udvendige bygningsdele og friarealer bymidten - Huller i randbebyggelserne Med byfornyelse i området ved Gravene, vil Viborg Kommune løse nogle af de sociale og trafikale problemer, forbedre de visuelt og fysisk dårligt fungerende byrum, give borgerne nogle flere kulturelle tilbud og afslutte Midtbyplanen fra Sideløbende med igangsættelsen af de ovenstående initiativer, vil kommunen fortsætte bygningsfornyelsen af byens mange historiske og bevaringsværdige huse. Kommunen ønsker med sine initiativer, at være katalysator for ejerne af de berørte ejendomme. Dette vil være med til, at højne bygningsstandarden og skabe smukkere og bedre byrum. lomme ved Gravene parkering i Gravene ved Gl. Vagt tidligere politi- og brandstation

8 (8) Forslag til omlægning af Gravene trafikale forhold LIlle Sct. Hans Gade Gravene der forbinder de to gågader samt Trappe Torvet og arealet ved Gl. Vagt er et Y-formet gadeforløb, der løber fra Sct. Mathias Gade i syd og munder ud i Lille Sct. Hans Gade i nord. Borger- og Kulturhus Gl. Vagt parkering ved Gravene Reberbanen/Midtbyen trafik i Gravenes nordlige del På baggrund af en række opstillede problemer, har kommunen haft plan- og arkitektfirmaet EUROPLAN til at udarbejde tre skitseforslag for den nordlige del af Gravene. I samarbejde med en arbejdsgruppe har Teknik- og Miljøudvalget på denne baggrund, udarbejdet et mere konkret forslag til omlægning og indretning af Gravene. Et af de væsentligste problemer på Gravene er den gennemkørende trafik, der udgør biler pr. døgn. Gravene optager en stor del af byens trafik og fungerer som adgangsvej til Midtbyen, bl.a. den store P-plads Preislers Plads. Gravene er et trafikalt knudepunkt, idet den også er holdeplads for fire bybusruter, syv regionalbusruter samt for de mange handlende i personbiler. Gadeparkeringen langs Gravene og den tætte trafik, dominerer både den visuelle og den fysiske tilgængelighed; der er ikke taget hensyn til de bløde trafikanter cyklister, fodgængere og kørestolsbrugere. Teknik- og Miljøudvalget har besluttet, at al trafik omkring pladsen ved Gl. Vagt skal afvikles i ét vejtrace, placeret i den vestlige del af gaderummet. Dermed reduceres antallet af trafikale konfliktpunkter fra fire til to, hhv. i den nord- og sydlige ende af Gravene. Dette er med til at øge trafiksikkerheden i området. Der skal anlægges tre nye fodgængerovergange; én i områdets nordlige del - der forbinder den offentlige sti med fortovet langs Gravene, én der knytter Borgerog kulturhuset til området ved Gl. Vagt og én der skaber forbindelse til Reberbanen. Områdets tilstødende gader, i den nord- og sydlige ende kan eventuelt indrettes til stillegader for, at begrænse den samlede gennemkørsel fra vest mod øst over Nytorv. Sct. Mathias Gade overgang trafik langs Gravene Med trafikomlægningen, skabes der et større sammenhængende areal fra pladsen ved Gl. Vagt til randbebyggelsen i øst. Der skal her anlægges et torv med plads til ophold og udeservering, der i denne side vil få størst glæde af solen. Torvet skal stadig have parkeringsmuligheder, men de skal omlægges og reduceres, så der skabes plads til nye muligheder for ophold.

9 torv ved Gravene (9) Den tragtformede plads foran Gl. Vagt, er i dag domineret af gennemkørende biler samt parkeringspladser. Det er et trafikalt knudepunkt, som bruges af såvel biler, busser, cyklister og fodgængere altså et sted hvor mange trafikgrupper med forskellig hastighed støder sammen. Pladsen lægger i dag derfor ikke op til ophold for byens brugere. Det er ærgerligt, set i betragtning af dens potentialer, med den centrale placering i byen. Forslag til omlægning af plads ved Gravene Områdets udtryk kendetegnes ved vejenes og parkeringspladsernes asfaltbelægning og den intensive trafik. Fortovene er belagt med ordinære grå betonfliser. Dette er med til, at give området et noget trist udtryk, der i øvrigt ikke virker særlig fordrende for ophold på stedet. Kommunen vil i forbindelse med omlægning af trafikken på Gravene, skabe et nyt og indtagende byrum med alternative opholdsmuligheder, organiseret med forskellige belægningsmønstre. I den nordlige del foran Borger- og Kulturhuset skal der etableres torvearealer med udeservering i solsiden. Torvet skal også indeholde en diskret anlagt parkeringsplads, der ved byfester, torvedage og andre arrangementer kan indgå som brugsareal. Viborg Kommune har en lang tradition for at udsmykke byen med vandelementer, hvorfor der i planen er placeret vandelementer på torvet, parallelt med vejen. Generelt skal de konstante torveområder belægges med rødlige bordurgranitbånd og møbleres med træer, vandbassiner, skulpturer og mobile beplantninger. Dette rum vil skabe en fin nutidig pendant til de mange gamle bevaringsværdige bygninger. asfaltbelægning Gravene til Gl. Vagt fortorvsbelægning

10 (10) borger- og kulturhus Viborg Kommunes eksisterende medborgerhus fungerer ikke optimalt; der er bl.a. svær tilgængelighed for handicappede, begrænsede anvendelsesmuligheder og i øvrigt en uhensigtsmæssig rumfordeling. brandstationen indvendig facader set fra øst plan og opstalt af Borger- og Kulturhus Borgerne har længe påpeget problemerne og udtrykt ønske om, at få et nyt Borger- og Kulturhus. Det er derfor besluttet, at etablere et nyt sted, der skal rumme både spontane og strukturerede aktiviteter, med plads til samvær på tværs af alder, køn og kultur. Borgerne efterlyser et hus der indeholder øvelokaler, værksteder, mødelokaler og rum til dans, drama, udstillinger og uformelle møder. Derudover er der behov for et sted med rådgivnings- og vejledningsfunktioner. Hvor Gravene ender i nord, overfor det kommende torv ved Gl. Vagt, ligger de kommunale bygninger der tidligere indeholdt brand- og politistationer. Bygningerne er to selvstændige volumener opført i hhv og De har fælles hovedindgang, og vil med en gennemgribende ombygning fint fungere som ét hus. Huset råder også over et fint udeareal mod nord, der ligeledes skal ombygges til fordel for husets brugere. Hermed er der mulighed for, at udvide lokalerne både for- og bagtil ved større arrangementer. udearealer mod nord Idéen omkring et Borger- og Kulturhus blev fremsat af en række borgere idégruppen tilbage i Der blev efterfølgende udarbejdet en rapport til brug for tegnestuen KPF Arkitekter, som fremkom med tre skitseforslag i Siden blev der nedsat en arbejdsgruppe, bestående af repræsentanter fra forskellige organisationer ( jvnf. afsnittet Ressourcer ), Viborg Kommune og COWI A/S. Denne arbejdsgruppe har sammen med Kultur- og Fritidsudvalget udfærdiget det endelige projektforslag for ombygning af brand- og politistationerne. fælles hovedindgang Den nedsatte arbejdsgruppe vil følge projektet til dørs, indtil husets ibrugtagning primo Udover en fortsat møderække - hvor brugere, samarbejdspartnere og øvrige interessenter løbende vil blive involveret, i relevant omfang vil der i oktober måned blive indkaldt til offentligt møde. Her vil intentionerne bag det nye Borgerog Kulturhus blive fremlagt. I tilknytning hertil, vil der i skiftende fysiske rammer blive arrangeret en udstilling, bestående af tegninger, billeder og beskrivelser, der tydeliggør projektets indhold, omfang og karakter.

11 sti- og gårdanlæg (11) Øst for Gravene ligger en karrébebyggelse med blandet bolig/erhverv. Det er intentionen, at hele karréen skal istandsættes samt flere af gårdarealerne sammenlægges til større fælles friarealer. På nuværende tidspunkt er cykelhandel samt gårdareal i St. Sct. Hans Gade 22 istandsat, og Gravene 36 er næsten bygget. Friarealet til dette nybyggeri skal lægges sammen med gårdanlægget i St. Sct. Hans Gade 7 og 9, hvor igennem der skal løbe en offentlig sti. Herudover sammenlægges friarealerne i St. Hans Gade 3 og 5. I øvrigt er der en forslag om sti mellem Gravene 30 og Vestergade 5. Viborg Kommune fører en løbende dialog med husejerne vedrørende forbedring af de fælles gårdarealer. vintapperkarréen princip for stiforløb private friarealer: istandsat/skal istandsættes Gravene Ll. Sct. Hans Gade St. Sct. Hans Gade 5 St. Sct. Hans Gade 7 Vestergade

12 (12) bygningsfornyelse bygning i Vintapperkarréen Hvad der er gammelt skal bevares - og nyt skal tilpasses, men udtrykke sin samtids arkitektur - Teknik- og Miljøudvalgets udtalelse om bygninger indenfor bevaringsområdet facade i Vintapperkarréen istandsætning af lejligheder uderum i Vintapperkarréen For at fortsætte og opretholde den positive byudvikling, mener Viborg Kommune det er vigtigt, at de enkelte bygningsejere tager hånd om eget hus. Derfor har Byrådet nedsat et Bygningsforbedringsudvalg til, at godkende de enkelte bygningsfornyelsesprojekter. Udvalget får dermed en meget bred berøringsflade med væsentlige interessegrupper. Bygningsforbedringsudvalget består af repræsentanter fra Grundejerforeningen, Handelsstandsforeningen, Dansk Byggeri, Lejerorganisationen, Bevaringsfonden og Landsbyforeningen. Teknisk Forvaltning indrykker hvert år en annonce i den husomdelte gratisavis Viborg Nyt, med oplysning om boligejeres mulighed for, at søge tilskud til bygningsfornyelse. Bygningsforbedringsudvalget står til rådighed som sagsbehandler eller rådgiver inden for følgende områder: - Kontant støtte til ombygnings- og renoveringsarbejder på bevaringsværdige huses tag og facader, jf. byfornyelsesloven, - Råd og vejledning herunder til bevaringsværdige ejendomme inden for en lokal bevaringsplan, som ikke ønsker kontant støtte. Kommunen har opstillet følgende retningslinier for støtte til bygningsfornyelse: - Bygningen skal være opført før 1950, - Bygningen skal være bevaringsværdig efter vurderingsbestemmelserne i Viborg Kommuneatlas, (bevaringsværdi 1-4), - Renoveringsarbejderne skal primært omfatte klimaskærmen, herunder udskiftning af tag, kviste, døre, vinduer, tagrender, dårligt murværk og facadedetaljer som murede bånd, søjler m.m. - I særlige tilfælde kan en ikkebevaringsværdig ejendom opnå støtte, såfremt pågældende ejendom skønnes at være vigtig for den bevaringsmæssige sammenhæng i et bykvarter eller en landsby, - I særlige tilfælde kan der ydes støtte til at ombygge utidssvarende installationer for at opnå en god og sund bolig. Som del af den løbende sagsbehandling, indgår en registrant Bevaringsplan 1972 Viborg. Bevaringsplanen er udarbejdet for at sikre og forbedre kvaliteten af de omfattede bygninger samt de øvrige elementer i bydelen; gadeforløb, pladsdannelser, haver, porte, smøger, beplantning, belægning, skiltning, belysning m.m. Der er godkendt en bevaringsfond, som støtter de evt. merudgifter til renoveringsog ombygningsarbejder, der kan være, som følge af kommunale krav til materialevalg eller detaljer. Støtte er i form af rente og afdragsfri lån i 5 år, som tilbagebetales efter 5 år. Med udgangspunkt i kommunens tildelte udgiftsramme til bygningsfornyelse, udmelder Bygningsforbedringsudvalget én gang årligt de ovenstående retningslinier for, at indkalde relevante ansøgere til byfornyelsesstøtte eller rente og afdragsfri lån.

13 ressourcer (13) Viborg Kommune prioriterer borgere, foreninger og erhvervsdrivendes ønsker til forbedringer, forandringer og udvikling højt. Derfor har kommunen til hensigt, at inddrage interesserede borgere og foreninger tidligt i processen, i forbindelse med udviklingen af Midtbyen. I initiativet omkring Borger- og Kulturhuset, har der i samråd med relevante repræsentanter fra kommunens forvaltninger og øvrige tekniske rådgivere, eksempelvis deltaget borgere fra: - Ungdomsrådet - Ældrerådet - Medborgerhuset - Handicaprådet Det er således vigtigt for kommunen, at fortsætte denne tværgående dialog i de øvrige tiltag i Viborgs udvikling. Med kommunens inddragelse af borgere og foreningsrepræsentanter, vil der opstå et naturligt ejerskab til de enkelte projekter. Det samme gør sig gældende i de øvrige delprojekter; her vil kommunen informere borgere, foreninger og erhvervsdrivende i startfasen, så alle har mulighed for at være deltagende og medbestemmende i udviklingen af deres nærområde. Denne information vil løbende blive opdateret, under de enkelte projekters udvikling. Udover de beskrevne initiativer for områdefornyelse, ønsker kommunen, at fastholde Viborg bys mange smukke og bevaringsværdige bygninger. Til inspiration for bygningsejere, har Viborg Kommune udarbejdet Bevaringsplan 1972 Viborg. Udover en registrering af de bevaringsværdige huse, er der heri forslag til mulige løsninger på byforskønnelse. Som hjælp for bygningsejerne, yder kommunen økonomisk bistand og vejledning til istandsætning af bevaringsværdige bygninger. Kommunen informerer herom en gang årligt, i Viborg Nyt. Med områdefornyelsen af området ved Gravene, forventer Byrådet, at øge enkeltejendommes ejere til selv at tage initiativ til istandsættelse. Øvrigt findes der flere private investorer, entreprenører og bygherrer med interesse for udvikling i området ( nærmere beskrivelse af den fysiske placering i området i investeringsredegørelse ).

14 (14) koordinering og iværksætning ORGANISATIONSDIAGRAM Teknik- og Miljøudvalget BYRÅDET Styregruppen Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsforvaltning - Kulturchef Lars Munkøe, Kontorchef Ole Brandt Pedersen, Kulturmedarbejder John Jensen Teknisk Forvaltning - Fagleder Thorkild Vestergaard, Arkitekt Jørgen Nis Ley, Ingeniør Peter Sørensen og Afdelingsleder Jørgen Jensen Styregruppe: Styregruppen er sammensat af repræsentanter fra Viborg Kommune; Kultur- og Fritidsforvaltningen og Teknisk Forvaltning. Gruppen koordinerer alle aktiviteter der indgår i kommunens forvaltninger i det udvalgte område (områdefornyelsen samt øvrige aktiviteter ). Styregruppen er bindeleddet mellem Byrådet og arbejdsgrupperne og godkender de forskellige arbejdsgruppers indsats. Styregruppen sørger bl.a. også for at koordinere arbejdet på tværs af arbejdsgrupperne, i de tilfælde projekterne er sammenfaldende eller overlapper hinanden. Arbejdsgrupper: Inden for udvalgte projekter, skal der efter behov nedsættes arbejdsgrupper. Der deltager en kommunal repræsentant i alle arbejdsgrupper, bl.a. for at varetage sekretærfunktionen. Arbejdsgrupperne kan også arbejde på tværs og evt. suppleres med personer fra Styregruppen. ARBEJDS- GRUPPER ARBEJDS- GRUPPER ARBEJDS- GRUPPER ARBEJDS- GRUPPER Der vil i processen, i forbindelse med dannelse af arbejdsgrupperne, blive ydet bistand til opstart, samt til udarbejdelse af projektbeskrivelse, økonomi, tidsplan og evt. fondsansøgninger, samt råd og vejledning efter behov. Ejere / lejere / erhverv / foreninger

15 investeringsredegørelse - planlagte projekter (15) På baggrund af Bevaringsplan 1972 Viborg har flere ejendomme, indenfor det afgrænsede område, modtaget eller ansøgt om lån fra Viborgs Bevaringsfond. Lånet er givet til forbedring af ejendommenes tag, facader og gårdbelægninger. 51 Sct. Mogens Gade Følgende arbejder skal foretages: - Sct. Mogensgade 51, gårdrenovering og skurnedrivning St. Sct. Hans Gade 5 St. Sct. Hans Gade 3 - St. Sct Hans Gade 3, gårdomlægning og renovering af facader samt istandsættelse af lejligheder i St. Sct Hans Gade 5, nedrivning af skure og gårdsanering med nye belægninger i 2007 St. Sct. Hans Gade 3 og 5 - St. Sct Hans Gade 7, privat gårdsanering efter kommunens anvisninger i St. Sct Hans Gade 9, gårdomlægning i Gravene 36, gårdomlægning i Dannebrogsgade 20, renovering af tag og istandsættelse af lejligheder i Gravene 9 Friarealerne i hhv. St. Sct. Hans Gade 3-5 og 7-9 vil blive sammenlagt i forbindelse med gårdsanering. Dannebrogsgade St. Sct. Hans Gade St. Sct. Hans Gade 9 Gravene 36

16 (16) investeringsredegørelse - potentialer Kommunale initiativer Da Viborg Kommunes centraladministration og skattekontor indenfor et par år flyttes til anden lokalitet, frigøres et stort bygningsareal samt friareal. Det forventes, at bygningsmassen helt eller delvist sælges fra i kommunale bygninger til salg og nyanvendelse Det store bygningskompleks er meget markant i byrummet, da det ligger som det nyistandsatte Nytorvs nordlige væg og fortsætter mod øst til Viborg Domkirke. På nuværende tidspunkt er der fremsat forslag om, at bygningsvolumenet anvendes til kulturinstitutioner, boliger og erhverv. Vendersgade Nytorv Nytorvgyde Sct. Mogens Gade En sådan nyanvendelse af dette store kompleks vil være med til, at skabe mere liv og styrke kvarteret omkring domkirken. Private investorer Kommunen har kendskab til skitseforslag beliggende i Vendersgade. Forslaget indeholder blandet bolig/erhverv i 1½ etage, med base på et parkeringshus i dæk. Bygningen indordner sig det oprindelige bebyggelsesprincip, og afslutter karréen beliggende i Vendersgade, Sjællandsgade, Grønnegade og Gravene. Der vil i denne forbindelse blive anlagt et nyt tidssvarende fælles gårdanlæg, der bliver beboernes egen oase i byen.

17 investeringsredegørelse - data (17) KOMMUNALE BYGNINGER opført ejerlav Viborg Bygrunde mtr. nr. bevaringsværdi bygningsareal bebygget areal matrikulært areal opstalt og plan af forslag til nybyggeri med bolig/erhverv, parkeringshus og fælles gårdrum i Vendersgade Sct. Mogensgade (lysthus 1780) 150 fredet samt Nytorvgyde og 1813 Sct. Mogensgade fredet 3.977* 2.093* 775* samt Sct. Mogensgade Nytorvgyde (1987) 153 Nytorv (1986) og Nytorv Nytorv (1986) 152 * samlet tal for Sct. Mogensgade 3-5, Nytorvgyde 3-7 og Nytorv 5-7-9

18 (18) handlings- og tidsplan INDSATS vejarbejder byrumsinventar gadelys beplantning og gadeinventar vandkunst følgearbejder langs facader signalanlæg sti- og gårdanlæg borger- og kulturhus inventar facaderenovering anlægning af friarealer i nord program og borgerinddragelse

19 budget - alle beløb i kr. ekskl. moms (19) INDSATS i alt refusion kommunal udgift Vejarbejder Byrumsinventar gadelys - beplantning og gadeinventar - vandkunst - følgearbejder langs facader - signalanlæg Sti- og gårdanlæg Borger- og kulturhus renovering/ombygning - inventar - facaderenovering - anlægning af friarealer i nord Program og borgerinddragelse I alt

20 (20) efterskrift Med de nyopførte projekter syd og nord for Gravene og de kommende ved Gravene og Gl. Vagt, ser Viborg Kommune nu frem til, at kunne fuldføre områdefornyelsen i Viborg Midtby. Borgerne vil dermed få nogle nye, bedre og smukkere opholdsmuligheder i den centrale bydel. Det har været - og er fortsat - kommunens overordnede mål, at sikre et alsidigt kultur- og fritidsliv i byen. For at bevare det aktive byliv, er det vigtigt at styrke erhvervslivet, hvorfor byen til stadighed skal tilføres gode, spændende og sikre byrum. Kommunen ser frem til denne udvikling, og det i samarbejde med borgere, foreninger og erhvervslivet. Dermed håber kommunen også at styrke eksisterende samarbejder og skabe nye kontakter.

Byfornyelsesstrategi. Randers Kommunes Byfornyelsesstrategi 2010 er en revision og videreudvikling af kommunens mangeårige arbejde med byfornyelse.

Byfornyelsesstrategi. Randers Kommunes Byfornyelsesstrategi 2010 er en revision og videreudvikling af kommunens mangeårige arbejde med byfornyelse. Byfornyelsesstrategi Randers Kommunes Byfornyelsesstrategi 2010 er en revision og videreudvikling af kommunens mangeårige arbejde med byfornyelse. Byfornyelsesstrategien tager udgangspunkt i Kommuneplan

Læs mere

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen. Byrådet godkendte den 25. maj 2011 et program for områdefornyelse i Felsted. Socialministeriet har givet tilsagn om støtte. Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Læs mere

Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen

Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen Aftenens forløb 19.00 Velkomst v/ Herning Kommune Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen 19.45 Kaffe/kort pause 20.00 Spørgsmål og svar 21.00 Afrunding og tak for i aften!

Læs mere

Byskolen i Faaborg. 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter

Byskolen i Faaborg. 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter Byskolen i Faaborg 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter BYSKOLEN i FAABORG Byskolen Byskolen er i dag en kulturinstitution, der huser en række skoler og foreninger. De fysiske rammer fremstår som nedslidte

Læs mere

BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALGET

BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALGET STRUER KOMMUNE AUGUST 2008 BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALGET ÅRSBERETNING FOR 2007 MED UDFØRTE PROJEKTER Udgiver: Struer Kommune Østergade 11-21 7600 Struer Tlf: 96 84 84 84 E-mail: teknisk@struer.dk Udgivelsesår:

Læs mere

Bilag nr. 6: Notat med behandling af høringssvar Fordebat om arkitekturpolitik

Bilag nr. 6: Notat med behandling af høringssvar Fordebat om arkitekturpolitik Bilag nr. 6: Notat med behandling af høringssvar Fordebat om arkitekturpolitik Fordebatten om arkitekturpolitikken har foregået fra den 23. november til den 20. december 2013. Høringssvar I offentlighedsperioden

Læs mere

BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALGET

BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALGET STRUER KOMMUNE JUNI 2010 BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALGET ÅRSBERETNING FOR 2009 MED UDFØRTE PROJEKTER Udgiver: Struer Kommune Østergade 11-21 7600 Struer Tlf: 96 84 84 84 E-mail: teknisk@struer.dk Udgivelsesår:

Læs mere

Bygningsforbedringsudvalget

Bygningsforbedringsudvalget Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2012 Storegade 26 Torstensvej 5 HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Introduktion Bygningsforbedringsudvalgets møder 2012 Vejledende udgiftsramme til bygningsfornyelse

Læs mere

Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2011. Teknik & Miljø, februar 2012/aho. Acadre-sag: 11/7660

Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2011. Teknik & Miljø, februar 2012/aho. Acadre-sag: 11/7660 Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2011 Teknik & Miljø, februar 2012/aho Acadre-sag: 11/7660 Årsberetning 2011 Bygningsforbedringsudvalget i Aabenraa Kommune Lovgrundlag Lov om byfornyelse

Læs mere

Støtte efter byfornyelsesloven til tilpasning af nedslidte byer

Støtte efter byfornyelsesloven til tilpasning af nedslidte byer Støtte efter byfornyelsesloven til tilpasning af nedslidte byer Generelt om byfornyelsesloven Loven gælder for alle kommuner, og kan anvendes i alle byer og i det åbne land På Finansloven afsættes 280

Læs mere

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Velkommen til Bredebro - by i bevægelse - efter kommunesammenlægningen - om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Områdefornyelse drejer sig om at

Læs mere

NOTAT Pulje til Landsbyfornyelse

NOTAT Pulje til Landsbyfornyelse NOTAT Pulje til Landsbyfornyelse Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikterne har den 2. december 2013 udsendt en vejledning der beskriver hvilke typer aktiviteter puljemidlerne kan anvendes til. Under

Læs mere

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Ulrik Winge, Københavns Kommune 1. Om effekter, ydelser og helheder - metode og tankegang g 2. Om helhedsorienteret drift i TMF Københavns

Læs mere

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget Budgetønsker Budgetønsker drift Nr. Drift [Hele 1.000 kr.] s Driftsønsker 2013 2014 2015 2016 1 Vedligeholdelse udenomsarealer 5.500 5.500 5.500 5.500 2 Middel bygningsvedligeholdelse 4.860 4.860 4.860

Læs mere

Krav og kvalitet. - i bygningsfornyelsen

Krav og kvalitet. - i bygningsfornyelsen Krav og kvalitet - i bygningsfornyelsen 1 Kolofon Sammenfatningen er udarbejdet af: sbs rådgivning a/s Fotos: sbs og BvB Layout: sbs rådgivning a/s ISBN: Elektronisk: 987-87-754-6435-7 Indenrigs- og Socialministeriet,

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Der er udarbejdet et bilag med illustrationer af projektet og dispensationerne, se afsnittet Yderligere information, side 3.

Der er udarbejdet et bilag med illustrationer af projektet og dispensationerne, se afsnittet Yderligere information, side 3. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling 25-02-2015 Sagsnr. 2015-0034554 Dokumentnr. 2015-0034554-4 Naboorientering Vestre Teglgade 2-6 I forbindelse med opførelse af en boligkarré

Læs mere

BESLUTNING OM BYGNINGSFORNYELSE AF Fredet ejendom Svaneapoteket Middelgade 2, matr. 258 a Randers Bygrunde

BESLUTNING OM BYGNINGSFORNYELSE AF Fredet ejendom Svaneapoteket Middelgade 2, matr. 258 a Randers Bygrunde BESLUTNING OM BYGNINGSFORNYELSE AF Fredet ejendom Svaneapoteket Middelgade 2, matr. 258 a Randers Bygrunde Beslutning om bygningsfornyelse af Svaneapoteket fredet ejendom, Middelgade 2, matrikel 258 a,

Læs mere

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Humleby Vi er 750 mennesker, der bor i 235 byggeforeningshuse, opført i perioden 1886-91 som arbejderboliger for B&W. Husene

Læs mere

Center for Erhverv & Udvikling

Center for Erhverv & Udvikling Center for Erhverv & Udvikling Postadresse: Frederiksgade 9-4690 Haslev Notat om bygningsfornyelse og bygningsforbedringsudvalg Bygningsfornyelse Bygningsfornyelse er ét af flere instrumenter under Lov

Læs mere

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013 af FIOMA den 28.06.2013 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund jernstøberi og maskinfabrik. Besigtigelsen er foretaget ved en visuel gennemgang og der er foretaget

Læs mere

Bygningsfornyelse i områdefornyelsen, Hedehusene Høje-Taastrup Kommune

Bygningsfornyelse i områdefornyelsen, Hedehusene Høje-Taastrup Kommune NOTAT 31. januar 2011 MM1 KSO/LHH Sag: 10480 Bygningsfornyelse i områdefornyelsen, Hedehusene Høje-Taastrup Kommune Notatet indeholder oplysninger, der kan danne grundlag for kommunens beslutning om, hvorvidt

Læs mere

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde C2 Centerområde vest for Jyllandsgade 1. Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Da lokalplanen for et område udlagt til centerformål

Læs mere

Bygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab 2014. Kultur, Miljø & Erhverv, februar 2015/fsw Sagsnr. 13/41901

Bygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab 2014. Kultur, Miljø & Erhverv, februar 2015/fsw Sagsnr. 13/41901 Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2014 Kultur, Miljø & Erhverv, februar 2015/fsw Sagsnr. 13/41901 Årsberetning 2014 for Bygningsforbedringsudvalget i Aabenraa Kommune Lovgrundlag Lov

Læs mere

KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE

KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE FAMILIEBOLIGER MED PLADS TIL BÅDE ARBEJDE, FAMILIELIV OG FÆLLESSKAB Som beboer i de Kreative Familieboliger får man en unik mulighed

Læs mere

Til Teknik- og Miljøudvalget. Orientering om projekter med ufinansierede etaper

Til Teknik- og Miljøudvalget. Orientering om projekter med ufinansierede etaper KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Orientering om projekter med ufinansierede etaper Notatet omhandler de af Teknik- og Miljøudvalgets anlægsprojekter,

Læs mere

Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune

Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune Bilag 1 - behandling af ansøgninger Hermodsvej 1, 7480 Vildbjerg nyt tag lagt med sort ædelengoberet vingefalstagsten samt undertag, nye tagrender

Læs mere

Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse

Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse 43.000 29.000 42.000 28.000 ca. 40.000 ca. 25.500 25.340 16.000 22.500 13.000 18.343 12.000 10.500 0.000 Forslag 1a Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse Bebyggelse på højskole-området

Læs mere

Bygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab 2012. Teknik & Miljø, februar 2013/aho Sagsnr. 11/7660

Bygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab 2012. Teknik & Miljø, februar 2013/aho Sagsnr. 11/7660 Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2012 Teknik & Miljø, februar 2013/aho Sagsnr. 11/7660 Årsberetning 2012 for Bygningsforbedringsudvalget i Aabenraa Kommune Lovgrundlag Lov om byfornyelse

Læs mere

Referenceliste. Mejlgade, Aarhus C. Fredens Torv, Aarhus C

Referenceliste. Mejlgade, Aarhus C. Fredens Torv, Aarhus C Referenceliste Mejlgade, Aarhus C Den bevaringsværdige ejendom er oprindeligt fra 1845 og anvendt dels til bolig og dels til erhverv. Ejendommen har de seneste år lidt under manglende vedligeholdelse,

Læs mere

Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014

Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014 Til Informationsmøde om Kvæsthusprojektet og Sankt Annæ Projektet 13. maj 2014 Fra Kvæsthusselskabet og Sankt Annæ Selskabet ddd Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014 Kvæsthusselskabet

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Bygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab 2013. Kultur, Miljø & Erhverv, februar 2014/aho Sagsnr. 11/7660

Bygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab 2013. Kultur, Miljø & Erhverv, februar 2014/aho Sagsnr. 11/7660 Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2013 Kultur, Miljø & Erhverv, februar 2014/aho Sagsnr. 11/7660 Årsberetning 2013 for Bygningsforbedringsudvalget i Aabenraa Kommune Lovgrundlag Lov

Læs mere

Forslag til strategi for byfornyelsesindsats i landområder landsbypuljen Svendborg Kommune.

Forslag til strategi for byfornyelsesindsats i landområder landsbypuljen Svendborg Kommune. Forslag til strategi for byfornyelsesindsats i landområder landsbypuljen Svendborg Kommune. 1. Baggrund. Der er på finansloven for 2014 afsat 200 mio. kr. i statsstøtte til kommunerne med henblik på byfornyelse

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

BYUDVIKLINGSPULJEN ANSØGNINGSSKEMA. Gennemlæs vejledning før skemaet udfyldes PROJEKTETS TITEL. Fornyelse af Peter Fabers Gade

BYUDVIKLINGSPULJEN ANSØGNINGSSKEMA. Gennemlæs vejledning før skemaet udfyldes PROJEKTETS TITEL. Fornyelse af Peter Fabers Gade Bygge- og Teknikforvaltningen Vej & Park, Byrumskontoret Tlf.: 33 66 34 09, Fax: 33 66 71 91, E-mail: bypulje@btf.kk.dk Hjemmeside: www.vejpark.kk.dk/byudviklingspuljen BYUDVIKLINGSPULJEN ANSØGNINGSSKEMA

Læs mere

velkommen til københavns FØrSte klimakvarter klimakvarter.dk

velkommen til københavns FØrSte klimakvarter klimakvarter.dk VELKOMMEN TIL KØBENHAVNS FØRSTE KLIMAKVARTER klimakvarter.dk 1 3. oplag, april 2013 De stigende regnmængder er en stor udfordring for vores by. Men ved at gribe udfordringen rigtigt an kan vi sikre byen

Læs mere

Bygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab 2012. Teknik & Miljø, februar 2013/aho Sagsnr. 11/7660

Bygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab 2012. Teknik & Miljø, februar 2013/aho Sagsnr. 11/7660 Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2012 Teknik & Miljø, februar 2013/aho Sagsnr. 11/7660 Årsberetning 2012 for Bygningsforbedringsudvalget i Aabenraa Kommune Lovgrundlag Lov om byfornyelse

Læs mere

BYFORNYELSE I KØBENHAVN

BYFORNYELSE I KØBENHAVN BYFORNYELSE I KØBENHAVN Temadag om energimåling, adfærd og indeklima 23. april 2015 Arkitekt Marie Juul Baumann, Område- og Byfornyelse, Københavns Kommune 2 Informationsmøde om byfornyelse 1. Hvad er

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget Tillægsreferat Dato 07. april 2014 Mødetidspunkt 18:30 Sluttidspunkt 21:45 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Thomas Christfort, Asger Diness Andersen, Nina

Læs mere

Bæredygtig byfornyelse i Københavns Kommune

Bæredygtig byfornyelse i Københavns Kommune Bæredygtig byfornyelse i Københavns Kommune Cathrine Krøyer Sejberg, Milena Mille Rudez og Michael Hansen Bolig og Byfornyelse, Center for Bydesign Intro til oplægget Byfornyelsesloven Lovbekendtgørelse

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget. NOTAT: Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte

Teknik- og Miljøudvalget. NOTAT: Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte Teknik- og Miljøudvalget Plan og Udvikling Sagsnr. 96895 Brevid. 1219799 Ref. MOKP Dir. tlf. 4631 3549 monakp@roskilde.dk NOTAT: Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte 4. april 2011 Parkeringsstrategien

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev.

Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev. Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev. Sagsnr: 12/138808 Sagsansvarlig: dr30225 Sagsbehandler: mv Sagens formål Genbehandling af ansøgning om

Læs mere

Byen og stedet. Byomdannelse. Gågadens forlængelse

Byen og stedet. Byomdannelse. Gågadens forlængelse Byen og stedet Pladsdannelser i tilknytning til gågaden: 1) Klostertorv, 2) Lilletorv, 3) Kirketorvet, 4) Rådhustorvet, 5) N. A. Christensens Plads og 6) Støberitorvet. Byomdannelse Morsø Jernstøberi forlod

Læs mere

GÅGADE REGULATIV. Opdateret den 20. september 2010 FOR RIBES HOVEDGADE STRÆKNINGEN FRA TORVET TIL YDERMØLLEN

GÅGADE REGULATIV. Opdateret den 20. september 2010 FOR RIBES HOVEDGADE STRÆKNINGEN FRA TORVET TIL YDERMØLLEN GÅGADE REGULATIV Opdateret den 20. september 2010 FOR RIBES HOVEDGADE STRÆKNINGEN FRA TORVET TIL YDERMØLLEN Regulativets bestemmelser m.h.t. gadeinventarets omfang og udformning herunder parasoller, afskærmninger,

Læs mere

FÆLLES GÅRDHAVE VEST FORSLAG. Skt. Hans Gade-karréen

FÆLLES GÅRDHAVE VEST FORSLAG. Skt. Hans Gade-karréen FORSLAG FÆLLES GÅRDHAVE Skt. Hans Gade-karréen VEST Ravnsborggade 5-7, Nørrebrogade 20-24 samt Fælledvej 2, 4 og 10 Teknik- og Miljøudvalget vedtog den 2. juni 2014 at sende dette forslag i høring. Frem

Læs mere

KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010

KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010 KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010 KONTEKST BAGGRUND I 2007 erhvervede BOKA GROUP A/S grunden Holmbladsgade 113, beliggende på Amager. Projektgrunden

Læs mere

14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ

14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ 14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ 17.03.2011 boligbebyggelse på kjelding høj i struer 2 OVERORDNET DISPONERING Den udbudte, smukt placerede storparcel på Kjelding Høj er karakteriseret ved et fint kuperet

Læs mere

Bygningsfornyelse 2013 - den sydlige del af Herning Kommune

Bygningsfornyelse 2013 - den sydlige del af Herning Kommune Hovedgaden 22, Skarrild, 6933 Kibæk udskiftning af dørparti 25.000 kr. inkl. moms. Bygningen er opført i 1916. Mod vejen (øst) fremstår huset, udover nyere tag og tagkonstruktion, med sit originale arkitektoniske

Læs mere

Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171

Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171 Haderslev Byråd, 25-11-2014 Side 1 Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171 Åben sag Sagsindhold Denne sag vedrører klimatilpasningsprojekt

Læs mere

FREDERIKSSUNDSVEJ 129a+b, HØJENHALD 2-14 OG SVENSKELEJREN 9

FREDERIKSSUNDSVEJ 129a+b, HØJENHALD 2-14 OG SVENSKELEJREN 9 BILAG 4 BESLUTNING FÆLLES GÅRDHAVE Svenskelejrenkarréen FREDERIKSSUNDSVEJ 129a+b, HØJENHALD 2-14 OG SVENSKELEJREN 9 Borgerrepræsentationen har xx.xx.2015 godkendt Teknikog Miljøforvaltningens byfornyelsesbeslutning

Læs mere

LOKALPLAN 128. For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 128. For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 128 For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold...................... 2.. Lokalplanens

Læs mere

Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B

Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 6. maj 2015 Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B Teknik og Miljø bemyndiges til at meddele de fornødne tilladelser til

Læs mere

Information Bygningsfornyelse Borris

Information Bygningsfornyelse Borris Information Bygningsfornyelse Borris Støtte til bygningsforbedring Kommunen og Borrisrådet har besluttet at arbejde for en revitalisering af bymidten i Borris gennem fornyelse og forskønnelse af byens

Læs mere

471m² delvist istandsat butik udlejes

471m² delvist istandsat butik udlejes Sag 12.008 Huset Campen Viborgvej 157, 8210 Aarhus V 471m² delvist istandsat butik udlejes QR kode 12.008 Campen _ 523 Byggeselskab Mogens de Linde A/S Jens Baggesens Vej 88F, 2 8200 Århus N Tlf. 86 16

Læs mere

KOMBIBIBLIOTEK OG INDSKOLINGSAFSNIT POP ØST VED HARESKOV SKOLE. Skitseforslag september 2005

KOMBIBIBLIOTEK OG INDSKOLINGSAFSNIT POP ØST VED HARESKOV SKOLE. Skitseforslag september 2005 KOMBIBIBLIOTEK OG INDSKOLINGSAFSNIT POP ØST VED HARESKOV SKOLE Skitseforslag september 2005 Indhold: Kombibibliotek - situationsplan s. 3 Kombibibliotek - parterreplan og stueplan s. 4 Perspektiv sammenbygning

Læs mere

Informationsmøde Svendborg Andels-Boligforening afholder et informationsmøde for afdeling 14 Byparken den: 21. juni 2010 kl. 19.

Informationsmøde Svendborg Andels-Boligforening afholder et informationsmøde for afdeling 14 Byparken den: 21. juni 2010 kl. 19. Information om Renoveringen af afdeling 14 Byparken Informationsmøde Svendborg Andels-Boligforening afholder et informationsmøde for afdeling 14 Byparken den: 21. juni 2010 kl. 19.00 i Skovbyhus Der skal

Læs mere

Kastanievejskarreen 1/746. Plannummer 1.1.01. Anvendelse specifik. Fremtidig zonestatus. Bebyggelsesprocent 110% Bebyggelsesprocent af

Kastanievejskarreen 1/746. Plannummer 1.1.01. Anvendelse specifik. Fremtidig zonestatus. Bebyggelsesprocent 110% Bebyggelsesprocent af 1.1.01 Kastanievejskarreen Plannummer 1.1.01 Plannavn Anvendelse generelt Anvendelse specifik Fremtidig zonestatus Zonestatus Plandistrikt Kastanievejskarreen Centerområde Bycenter Kgs. Lyngby Bebyggelsesprocent

Læs mere

Byfornyelse. Byfornyelsestilskud. til andelsboliger og ejerboliger SOCIALMINISTERIET

Byfornyelse. Byfornyelsestilskud. til andelsboliger og ejerboliger SOCIALMINISTERIET Byfornyelse Byfornyelsestilskud til andelsboliger og ejerboliger SOCIALMINISTERIET Byfornyelsestilskud til andelsboliger og ejerboliger Hvis du bor i en andelsbolig eller en ejerbolig, hvor ejendommen

Læs mere

Halmtorvet. - Et kulturanalytisk evalueringsprojekt

Halmtorvet. - Et kulturanalytisk evalueringsprojekt Halmtorvet - Et kulturanalytisk evalueringsprojekt Af Maria Kristiansen, Tue Clausen og Lars Salomonsson Christensen Målet med dette evalueringsprojekt er at undersøge, om intentionerne bag byfornyelsen

Læs mere

TIL SALG SLOTSVÆNGET 4400 KALUNDBORG

TIL SALG SLOTSVÆNGET 4400 KALUNDBORG TIL SALG SLOTSVÆNGET 4400 KALUNDBORG 2 EJENDOMMEN: Matr. nr. 251 AA og 251 AB Kalundborg Bygrunde. BELIGGENDE: Slotsvænget 5 4400 Kalundborg KOMMUNE: Kalundborg kommune. ZONESTATUS: Ejendommen er beliggende

Læs mere

Jessens Mole 7-9. Prospekt for Byggefelt 1

Jessens Mole 7-9. Prospekt for Byggefelt 1 Jessens Mole 7-9 Prospekt for Byggefelt 1 december 2014 Fremtidens Havn Udviklingsplan for Svendborg Havn Område 2 Nordre Kaj ØSTRE HAVNEVEJ Område 3 Østre Kaj TOLDBODVEJ JESSENS MOLE Område1 Jessens mole

Læs mere

Ny gade- og fortovsbelægning skal følge principperne for belægning vist på Bilag B og udføres enten i brosten, chaussésten, betonfliser, bordursten, teglklinker, pigsten eller asfalt. Eksisterende brostensbelægning

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma BANG BEENFELDT A/S Rådgivende ingeniørfirma Bygningsrenovering En af Bang og Beenfeldt A/S spidskompetencer er renoveringssager. Vi løser typisk opgaver for andels- og ejerforeninger - alt fra de helt

Læs mere

Handleplaner. 1. etape af udmøntningen af Handicap- og Psykiatripolitikken

Handleplaner. 1. etape af udmøntningen af Handicap- og Psykiatripolitikken Social- og Sundhedssekretariatet Dok. nr. 306-2009-1889039 Handleplaner 1. etape af udmøntningen af Handicap- og Psykiatripolitikken Funktionsnedsættelsen i sig selv gør ikke den enkelte handicappet. Handicappet

Læs mere

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj Renoveringen rykker nærmere Snart er der gået et halvt år, siden beboerne i afdeling 107-108-109 stemte ja til de omfattende planer for et helt nyt Skanseparken.

Læs mere

Stephen Willacy, Stadsarkitekt:

Stephen Willacy, Stadsarkitekt: Stephen Willacy, Stadsarkitekt: Aarhus står over for en ganske overvældende udvikling, hvor byens fysiske rammer udvides, og bykernen fortættes. Det er helt unikt, og der ligger et stort arbejde i at sikre

Læs mere

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET EUROPAHUSET AARHUS Å OPHOLDSNIVEAUER TOLDBODEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN AARHUS DOMKIRKE OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN

Læs mere

Ejendomsbeskrivelse Skolebakken 7, 8000 Aarhus C

Ejendomsbeskrivelse Skolebakken 7, 8000 Aarhus C Ejendomsbeskrivelse Skolebakken 7, 8000 Aarhus C Skolebakken 7 Aarhus C - fantastisk beliggenhed midt i byen ved vandet - liebhaverejendom i centrum af den nye Domkirkeakse med udsigt til havnen, Aarhusbugten

Læs mere

Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse

Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse Projektområdet Collstrop-grunden 3 ha Stationsområdet 6 ha Søndre Havn 15 ha 1.500 boliger 22.000 m 2 detailhandel 4.000 kontorarbejdspladser 21.000m 2 kultur+offentlig

Læs mere

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen VIA TRAFIK København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen UDKAST Oktober 2004 2 Indhold Indledning 2 Biltrafik 4 Parkering 5 Let trafik 6 Beplantning 7 Trafiksaneringsplan

Læs mere

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej.

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19. april 2013 12/06000-25 Søren Peter Kongsted spk@vd.dk 7244 3113 EKSPROPRIATION TIL ETABLERING AF CYKELSTI I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens

Læs mere

498m² butik/showroom 123m² lager udlejes

498m² butik/showroom 123m² lager udlejes Sag 12.030 Huset Campen Viborgvej 155 A, 8210 Aarhus V 498m² butik/showroom 123m² lager udlejes Byggeselskab Mogens de Linde A/S Jens Baggesens Vej 88F, 2 8200 Århus N Tlf. 86 16 57 00 info@delinde.dk

Læs mere

Nyt terminalprojekt på Banegårdspladsen i Herning. Prækvalifikation. 1. Bygherre. 2. Bygherrerådgiver. 3. Udbudsform. 4.

Nyt terminalprojekt på Banegårdspladsen i Herning. Prækvalifikation. 1. Bygherre. 2. Bygherrerådgiver. 3. Udbudsform. 4. Herning Kommune opfordrer herved investorer, totalentreprenører og konsortier til at søge prækvalifikation i forbindelse med et projekt for en ny busterminal samt helhedsplan for Banegårdspladsen i Herning.

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

Udkast til Projektplan - Kickstartsprojekt 2.0

Udkast til Projektplan - Kickstartsprojekt 2.0 Til: Realdania/Styregruppen BY, KULTUR OG ERHVERV Dato:2.12.2014 Tlf. dir.: 44772319 E-mail: agi@balk.dk Kontakt: Annegitte Hjort Sagsnr: 2013-20167 Dok.nr: 2013-152132 Udkast til Projektplan - Kickstartsprojekt

Læs mere

Kontorlokaler udlejes 823m²

Kontorlokaler udlejes 823m² Sag 12.009 Huset Campen Viborgvej 161A, 8210 Aarhus V Kontorlokaler udlejes 823m² Byggeselskab Mogens de Linde Jens Baggesens Vej 88F, 2 8200 Århus N Tlf. 86 16 57 00 info@delinde.dk www.delinde.dk Oversigt

Læs mere

34.787 2.398 2.398 2.398

34.787 2.398 2.398 2.398 Kultur og Fritid: 1.000 kr. 1. Rådighedsramme 2. Svendborg Ny Idrætscenter 2.982 2.398 2.398 2.398 31.805 34.787 2.398 2.398 2.398 + = udgift, - = indtægt 1. Rådighedsramme - generel vedligehold og nyanlæg

Læs mere

NCC Bolig Farum - Delområde 5

NCC Bolig Farum - Delområde 5 Skitseforslag Perspektiv fra adgangsvej 12. juni 2012 1 1.0 Hoveddisposi on Målet er at skabe en tæt og velfungerede boligbebyggelse, som følger lokalplanen og indpasser sig naturligt på den kileformede

Læs mere

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2014 BILAG 1

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2014 BILAG 1 RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2014 BILAG 1 Indhold PLACERING OG PROJEKTINDHOLD S. 2 DOMEA: TINGVEJ (AFD. 3512) S. 3-4 AAB: VOGNMANDSMARKEN (AFD. 103) S. 5-6 LEJERBO: LÆRKEVEJ (AFD. 107-0) S. 7-8 1 RENOVERING

Læs mere

Kontor-undervisningslokaler udlejes, 3.193m²

Kontor-undervisningslokaler udlejes, 3.193m² Sag 12.012 Huset Campen Viborgvej 159A, 8210 Aarhus V Kontor-undervisningslokaler udlejes, 3.193m² Byggeselskab Mogens de Linde Jens Baggesens Vej 88F, 2 8200 Århus N Tlf. 86 16 57 00 info@delinde.dk www.delinde.dk

Læs mere

Indsigelsesnotat vedr. forslag til lokalplan 12.B12.6 bevarende lokalplan for Nørre Allé og Østre Kirkevej

Indsigelsesnotat vedr. forslag til lokalplan 12.B12.6 bevarende lokalplan for Nørre Allé og Østre Kirkevej Indsigelsesnotat vedr. forslag til lokalplan 12.B12.6 bevarende lokalplan for Nørre Allé og Østre Kirkevej 1. Energi Midt 2. Bent Mosgaard 3. Ellis Daniel Kristensen 4. Michael Høltermand 5. Pia Væver

Læs mere

renovering - med respekt for de oprindelige værdier Bryggergården, Kastrupværk

renovering - med respekt for de oprindelige værdier Bryggergården, Kastrupværk renovering - med respekt for de oprindelige værdier Bryggergården, Kastrupværk Triarc A/S Arkitekter Triarc A/S Arkitekter blev etableret i 1991. Tegnestuen drives og ejes ligeligt af 3 partnere: - Gorm

Læs mere

Renovering af Brændgårdsparken Januar, 2010

Renovering af Brændgårdsparken Januar, 2010 Begyndelsen på enden... Vi ser frem til begyndelsen på vejs ende. I øjeblikket står 24 genhusningslejligheder tomme, men snart bliver de første beboet igen. På fredag starter nedrivningen af de første

Læs mere

LEJEPROSPEKT Gennemgribende istandsat erhvervspark God beliggenhed tæt på Ring 3 og motorvejsnettet

LEJEPROSPEKT Gennemgribende istandsat erhvervspark God beliggenhed tæt på Ring 3 og motorvejsnettet Slotsherrensvej 215, 2610 Rødovre Tlf.: 36 72 99 10, Fax: 36 72 99 12 www.frihedengruppen.dk LEJEPROSPEKT Gennemgribende istandsat erhvervspark God beliggenhed tæt på Ring 3 og motorvejsnettet Smedeland

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

august 2014 STRUER KOMMUNE Landsbypuljen 2014 ansøgninger og forslag

august 2014 STRUER KOMMUNE Landsbypuljen 2014 ansøgninger og forslag STRUER KOMMUNE august 2014 Landsbypuljen 2014 ansøgninger og forslag Oversigt ansøgninger og forslag Ejendom Type Kategori Overslag udgift Indkomne ansøgninger Højrisvej 4 Asp Agergårdvej 1 Vejrum Hyldagervej

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT mtr.nr. 181 m.fl. Ringkøbing bygrunde -7,IN! 1979*008452 Anmelder: Jørgen H.Krogh advokat Ringkøbing STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT 3 ASI1 RINGKØBING KOMMUNE.

Læs mere

Afgørelse i sagen om tilbygning til en institution i Kolding Kommune.

Afgørelse i sagen om tilbygning til en institution i Kolding Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk Den 10.april 2006 J.nr.: 03-31/600-0101 LTP Afgørelse i sagen

Læs mere

Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013

Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013 Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013 Dagsorden 1. Velkomst præsentation. 2. Status hvad er sket siden sidst 3. Præsentation af projekt 4. Tidsplan - rækkefølge arbejdet

Læs mere

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2011.

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2011. Notat til dagsordenpunkt Bilag 3 Center Teknik & Miljø Sagsbehandler Lone Bechmann Jensen Dato 1. december 2011 Sagsnummer 1253-61628 Bemærkninger om tilgang af nye boliger Følgende opgørelse gør status

Læs mere

idékoncepter til fornyelse af bygninger langs hovedgaden byfornyelse

idékoncepter til fornyelse af bygninger langs hovedgaden byfornyelse HOVEDGADEN og bygningsfornyelse idékoncepter til fornyelse af bygninger langs hovedgaden byfornyelse Hovedgaden i Græsted, Gribskov Kommune. 2 Indhold indledning 4 Workshop KONKLUsion 6 ByLIVSparameter

Læs mere

Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1. 2000 Frederiksberg C

Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1. 2000 Frederiksberg C Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg C Frederiksberg forenede Boligselskaber, Betty Nansens Allé 57-61

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Læderstræde 11, 1201 København K

Lejeopstilling for lejemålet Læderstræde 11, 1201 København K Lejeopstilling for lejemålet Læderstræde 11, 1201 København K Lejemålet Læderstræde 11, 1 + 2 sal 1201 København K Sagsnr. 7-21.526 Attraktivt beliggende på gågaden i indre København. Lyst lejemål med

Læs mere