byfornyelsesprogram viborg områdefornyelse i Musiksalen Vestergade Trappe Torvet Banegårdspladsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "byfornyelsesprogram viborg områdefornyelse i Musiksalen Vestergade Trappe Torvet Banegårdspladsen"

Transkript

1 byfornyelsesprogram Musiksalen områdefornyelse i Vestergade Trappe Torvet Banegårdspladsen viborg

2 (2) tidligere brandstation Udarbejdet af Håndværkets Byfornyelsesselskab for Viborg Kommune. Kontaktpersoner: Chefkonsulent Bjørk Trøst Bigum, Håndværkets Byfornyelsesselskab tlf , Arkitekt Jørgen Nis Ley, Teknisk Forvaltning, Viborg Kommune tlf ,

3

4 (4) forord Viborg Kommune modtog i foråret 2006 tilsagn om reservation af midler til områdefornyelse, i området ved Gravene i Viborg Midtby. Bag ansøgningen lå et ønske om, at sikre et alsidigt kultur- og fritidsliv, styrke erhvervslivet samt tilføre nye spændende byrum. facaderenovering (2006) Kommunen vil nu, i nært samarbejde med lokale foreninger og borgerne, igangsætte forskellige initiativer ved Gravene og skabe en forbedring af de trafikale forhold, etablere nye attraktive byrum og indrette et nyt Borger- og Kulturhus i de to bygninger, der tidligere husede byens politi- og brandstation. Viborg er i dag en arkitektonisk spændende, varieret og helstøbt by, der indeholder mange af tidernes forskellige arkitekturstrømninger fra Middelalder til nutid. Der er i kommunen en lang tradition for byudvikling, dels af det offentlige rum, og dels ved løbende bygningsfornyelse af den historiske bymidte. facaderenovering (2006) forening af gammelt og nyt bygningsforbedring (1994) del af Nytorv, renoveret 2003 Det er fortsat i borgernes og Byrådets store interesse, at fastholde Viborgs fine gaderum og karakterfulde randbebyggelser og samtidig, at skabe nye ude- og inderum der udtrykker den samtid vi lever i. Viborg Kommune har - med Socialministeriets meddelelse om reservation af midler - nu mulighed for, at gennemføre den planlagte byudvikling i området ved Gravene. Ud over de projekter som støttes af tilskuddet til områdefornyelse, ønsker Kommunen at fortsætte den igangværende bygningsfornyelse af de bevaringsværdige ejendomme i området. Kommunen forventer også, at den igangsatte proces vil generere yderligere økonomiske investeringer og initiativer fra private investorer. Det forventes at projekterne vil være gennemført indenfor de næste 4-5 år.

5 proces og borgerinddragelse (5) Byens beboere, foreninger og erhvervsliv, skal som tidligere inddrages i beslutningsprocesserne omkring de beskrevne delprojekter. Således har der været nedsat en idégruppe for etablering af Borger- og Kulturhus. Efterfølgende er forslaget videreudviklet af en arbejdsgruppe, bestående af forskellige forenings- og forvaltningsrepræsentanter, tekniske rådgivere og et arkitektfirma. Arbejdsgruppen har løbende møder om den videre udvikling af huset, og vil i efteråret præsentere projektet for offentligheden. I forbindelse med ombygning af Gravene, har gadens beboere, ejere af bygninger og virksomheder, vist stort engagement i processen. Således har første møde været afholdt, og flere offentlige møder vil blive afholdt. Deslige har 5 af gadens forretningsindehavere været særligt aktive, i forbindelse med forslag til den fysiske udformning. Kommunen og de forretningsdrivende har allerede på nuværende tidspunkt afholdt tre møder. Skitseforslaget til ombygning af Gravene, har været udstillet i Musiksalen ved Gravene, hvor offentligheden kunne få indblik i forslaget til udvidelse af byens handelscenter. Kultur- og Fritidsforvaltningen vil i oktober, afholde et offentligt møde kombineret med en udstilling, vedrørende det ny Borger- og Kulturhus. Her vil borgere have mulighed for, at se billeder og tegninger samt få en beskrivelse af projektet. På denne dag kan områdets brugere også komme med forslag til brug af friarealerne omkring huset. Ved etablering af stiforbindelse, og omlægning af friarealerne i Vintapperkarréen, skal der afholdes møder for de implicerede grundejere og lejere. Borgerhusets arbejdsgruppe møde mellem Handicaprådet og kommunen

6 (6) området Kultur- og Fritidsområde brand- og politistation Områdeafgrænsning: Amtsgården Lille Sct. Hans gade 2 Landsarkivet Gl. Vagt Gravene 3 Reberbanen 1 Sct. Mogens Gade Områdefornyelsen gennemføres inden for et område, som er sammensat af 3 delområder: Delområde 1 afgrænses af Reberbanen, Sct. Mogens Gade og Lille Sct. Hans Gade. Delområde 2 afgrænses af Boyesgade, Lille Sct. Hans Gade og Gravene. Delområde 3 afgrænses i vest af Gravene, i øst af Sct. Mogens Gade, i nord af Lille Sct. Hans Gade og af Vestergade i syd. Området: Boyesgade Trappe Torvet Vestergade Nytorv ViborgDomkirke Viborg er en historisk by der kan føres helt tilbage til omkring år 900, hvor Store Sct. Peders Stræde anlægges. Dermed gror bydelen, med små værksteder og huse op ved Søndersø. Banegårdspladsen Sct. Mathias port Jernbanegade Dumpen Sct. Jørgens Vej Store Sct. Peders Stræde Søndersø Bymidten er sammensat af mange århundredes arkitekturer, lige fra middelalderens voldanlæg Reberbanen, Gravene, Dumpen og Sct. Jørgens Vej, Viborg Domkirke (opført første gang ca. år ), Gl. Vagt fra starten af 1800-tallet til moderne nutidigt byggeri. Der er gennem de senere år foretaget en del forbedringer i Midtbyen, langs den ny-linie ; i den sydlige del er der således opført en ny svømmehal, og pladsen foran Banegården er omlagt. Ligeledes er Jernbanegade, Sct. Mathias Port, den sydlige del af Gravene og Trappe Torvet istandsat. Nord for området ved Gravene, ligger det nye kultur- og fritidsområde ( den tidligere kaserne ) med bl.a. et nyopført stadion, biograf og animationsskole. Disse funktioner er, sammen med de øvrige aktivitetsmuligheder i dette område, med til at skabe et attraktivt rum for viden og oplevelser. områdeafgrænsning ny - linie gennem byen gågadesystem Viborg Kommune skal nu arbejde videre med områdefornyelsen og færdiggøre denne ny-linie, der løber gennem midtbyen, bl.a. med omlægning af trafikken ved Gravene, torvet ved Gl. Vagt og det ny Borger- og Kulturhus.

7 problemer og initiativer (7) I ansøgning om reservation af midler til områdefornyelse, blev der opstillet en række problemer indenfor det afgrænsede område, som Byrådet ønsker at løse: - De trafikale forhold i Gravene ved Gl. Vagt - Den dårlige rekreative udnyttelse af den tragtformede plads ved Gl. Vagt p.g.a. bilernes dominans trafikforhold ved Viborg Teater - Byens nuværende medborgerhus i Vestergade fungerer ikke optimalt - Nedslidt byrumsinteriør i området langs Gravene - Utilgængeligt boligområde med småerhverv, afskærer adgang til bymidtens gågadesystem i øst nyt stianlæg gennem gårdareal mellem Gravene og Sct. Hans Gade - Stadige mangler på renovering af især udvendige bygningsdele og friarealer bymidten - Huller i randbebyggelserne Med byfornyelse i området ved Gravene, vil Viborg Kommune løse nogle af de sociale og trafikale problemer, forbedre de visuelt og fysisk dårligt fungerende byrum, give borgerne nogle flere kulturelle tilbud og afslutte Midtbyplanen fra Sideløbende med igangsættelsen af de ovenstående initiativer, vil kommunen fortsætte bygningsfornyelsen af byens mange historiske og bevaringsværdige huse. Kommunen ønsker med sine initiativer, at være katalysator for ejerne af de berørte ejendomme. Dette vil være med til, at højne bygningsstandarden og skabe smukkere og bedre byrum. lomme ved Gravene parkering i Gravene ved Gl. Vagt tidligere politi- og brandstation

8 (8) Forslag til omlægning af Gravene trafikale forhold LIlle Sct. Hans Gade Gravene der forbinder de to gågader samt Trappe Torvet og arealet ved Gl. Vagt er et Y-formet gadeforløb, der løber fra Sct. Mathias Gade i syd og munder ud i Lille Sct. Hans Gade i nord. Borger- og Kulturhus Gl. Vagt parkering ved Gravene Reberbanen/Midtbyen trafik i Gravenes nordlige del På baggrund af en række opstillede problemer, har kommunen haft plan- og arkitektfirmaet EUROPLAN til at udarbejde tre skitseforslag for den nordlige del af Gravene. I samarbejde med en arbejdsgruppe har Teknik- og Miljøudvalget på denne baggrund, udarbejdet et mere konkret forslag til omlægning og indretning af Gravene. Et af de væsentligste problemer på Gravene er den gennemkørende trafik, der udgør biler pr. døgn. Gravene optager en stor del af byens trafik og fungerer som adgangsvej til Midtbyen, bl.a. den store P-plads Preislers Plads. Gravene er et trafikalt knudepunkt, idet den også er holdeplads for fire bybusruter, syv regionalbusruter samt for de mange handlende i personbiler. Gadeparkeringen langs Gravene og den tætte trafik, dominerer både den visuelle og den fysiske tilgængelighed; der er ikke taget hensyn til de bløde trafikanter cyklister, fodgængere og kørestolsbrugere. Teknik- og Miljøudvalget har besluttet, at al trafik omkring pladsen ved Gl. Vagt skal afvikles i ét vejtrace, placeret i den vestlige del af gaderummet. Dermed reduceres antallet af trafikale konfliktpunkter fra fire til to, hhv. i den nord- og sydlige ende af Gravene. Dette er med til at øge trafiksikkerheden i området. Der skal anlægges tre nye fodgængerovergange; én i områdets nordlige del - der forbinder den offentlige sti med fortovet langs Gravene, én der knytter Borgerog kulturhuset til området ved Gl. Vagt og én der skaber forbindelse til Reberbanen. Områdets tilstødende gader, i den nord- og sydlige ende kan eventuelt indrettes til stillegader for, at begrænse den samlede gennemkørsel fra vest mod øst over Nytorv. Sct. Mathias Gade overgang trafik langs Gravene Med trafikomlægningen, skabes der et større sammenhængende areal fra pladsen ved Gl. Vagt til randbebyggelsen i øst. Der skal her anlægges et torv med plads til ophold og udeservering, der i denne side vil få størst glæde af solen. Torvet skal stadig have parkeringsmuligheder, men de skal omlægges og reduceres, så der skabes plads til nye muligheder for ophold.

9 torv ved Gravene (9) Den tragtformede plads foran Gl. Vagt, er i dag domineret af gennemkørende biler samt parkeringspladser. Det er et trafikalt knudepunkt, som bruges af såvel biler, busser, cyklister og fodgængere altså et sted hvor mange trafikgrupper med forskellig hastighed støder sammen. Pladsen lægger i dag derfor ikke op til ophold for byens brugere. Det er ærgerligt, set i betragtning af dens potentialer, med den centrale placering i byen. Forslag til omlægning af plads ved Gravene Områdets udtryk kendetegnes ved vejenes og parkeringspladsernes asfaltbelægning og den intensive trafik. Fortovene er belagt med ordinære grå betonfliser. Dette er med til, at give området et noget trist udtryk, der i øvrigt ikke virker særlig fordrende for ophold på stedet. Kommunen vil i forbindelse med omlægning af trafikken på Gravene, skabe et nyt og indtagende byrum med alternative opholdsmuligheder, organiseret med forskellige belægningsmønstre. I den nordlige del foran Borger- og Kulturhuset skal der etableres torvearealer med udeservering i solsiden. Torvet skal også indeholde en diskret anlagt parkeringsplads, der ved byfester, torvedage og andre arrangementer kan indgå som brugsareal. Viborg Kommune har en lang tradition for at udsmykke byen med vandelementer, hvorfor der i planen er placeret vandelementer på torvet, parallelt med vejen. Generelt skal de konstante torveområder belægges med rødlige bordurgranitbånd og møbleres med træer, vandbassiner, skulpturer og mobile beplantninger. Dette rum vil skabe en fin nutidig pendant til de mange gamle bevaringsværdige bygninger. asfaltbelægning Gravene til Gl. Vagt fortorvsbelægning

10 (10) borger- og kulturhus Viborg Kommunes eksisterende medborgerhus fungerer ikke optimalt; der er bl.a. svær tilgængelighed for handicappede, begrænsede anvendelsesmuligheder og i øvrigt en uhensigtsmæssig rumfordeling. brandstationen indvendig facader set fra øst plan og opstalt af Borger- og Kulturhus Borgerne har længe påpeget problemerne og udtrykt ønske om, at få et nyt Borger- og Kulturhus. Det er derfor besluttet, at etablere et nyt sted, der skal rumme både spontane og strukturerede aktiviteter, med plads til samvær på tværs af alder, køn og kultur. Borgerne efterlyser et hus der indeholder øvelokaler, værksteder, mødelokaler og rum til dans, drama, udstillinger og uformelle møder. Derudover er der behov for et sted med rådgivnings- og vejledningsfunktioner. Hvor Gravene ender i nord, overfor det kommende torv ved Gl. Vagt, ligger de kommunale bygninger der tidligere indeholdt brand- og politistationer. Bygningerne er to selvstændige volumener opført i hhv og De har fælles hovedindgang, og vil med en gennemgribende ombygning fint fungere som ét hus. Huset råder også over et fint udeareal mod nord, der ligeledes skal ombygges til fordel for husets brugere. Hermed er der mulighed for, at udvide lokalerne både for- og bagtil ved større arrangementer. udearealer mod nord Idéen omkring et Borger- og Kulturhus blev fremsat af en række borgere idégruppen tilbage i Der blev efterfølgende udarbejdet en rapport til brug for tegnestuen KPF Arkitekter, som fremkom med tre skitseforslag i Siden blev der nedsat en arbejdsgruppe, bestående af repræsentanter fra forskellige organisationer ( jvnf. afsnittet Ressourcer ), Viborg Kommune og COWI A/S. Denne arbejdsgruppe har sammen med Kultur- og Fritidsudvalget udfærdiget det endelige projektforslag for ombygning af brand- og politistationerne. fælles hovedindgang Den nedsatte arbejdsgruppe vil følge projektet til dørs, indtil husets ibrugtagning primo Udover en fortsat møderække - hvor brugere, samarbejdspartnere og øvrige interessenter løbende vil blive involveret, i relevant omfang vil der i oktober måned blive indkaldt til offentligt møde. Her vil intentionerne bag det nye Borgerog Kulturhus blive fremlagt. I tilknytning hertil, vil der i skiftende fysiske rammer blive arrangeret en udstilling, bestående af tegninger, billeder og beskrivelser, der tydeliggør projektets indhold, omfang og karakter.

11 sti- og gårdanlæg (11) Øst for Gravene ligger en karrébebyggelse med blandet bolig/erhverv. Det er intentionen, at hele karréen skal istandsættes samt flere af gårdarealerne sammenlægges til større fælles friarealer. På nuværende tidspunkt er cykelhandel samt gårdareal i St. Sct. Hans Gade 22 istandsat, og Gravene 36 er næsten bygget. Friarealet til dette nybyggeri skal lægges sammen med gårdanlægget i St. Sct. Hans Gade 7 og 9, hvor igennem der skal løbe en offentlig sti. Herudover sammenlægges friarealerne i St. Hans Gade 3 og 5. I øvrigt er der en forslag om sti mellem Gravene 30 og Vestergade 5. Viborg Kommune fører en løbende dialog med husejerne vedrørende forbedring af de fælles gårdarealer. vintapperkarréen princip for stiforløb private friarealer: istandsat/skal istandsættes Gravene Ll. Sct. Hans Gade St. Sct. Hans Gade 5 St. Sct. Hans Gade 7 Vestergade

12 (12) bygningsfornyelse bygning i Vintapperkarréen Hvad der er gammelt skal bevares - og nyt skal tilpasses, men udtrykke sin samtids arkitektur - Teknik- og Miljøudvalgets udtalelse om bygninger indenfor bevaringsområdet facade i Vintapperkarréen istandsætning af lejligheder uderum i Vintapperkarréen For at fortsætte og opretholde den positive byudvikling, mener Viborg Kommune det er vigtigt, at de enkelte bygningsejere tager hånd om eget hus. Derfor har Byrådet nedsat et Bygningsforbedringsudvalg til, at godkende de enkelte bygningsfornyelsesprojekter. Udvalget får dermed en meget bred berøringsflade med væsentlige interessegrupper. Bygningsforbedringsudvalget består af repræsentanter fra Grundejerforeningen, Handelsstandsforeningen, Dansk Byggeri, Lejerorganisationen, Bevaringsfonden og Landsbyforeningen. Teknisk Forvaltning indrykker hvert år en annonce i den husomdelte gratisavis Viborg Nyt, med oplysning om boligejeres mulighed for, at søge tilskud til bygningsfornyelse. Bygningsforbedringsudvalget står til rådighed som sagsbehandler eller rådgiver inden for følgende områder: - Kontant støtte til ombygnings- og renoveringsarbejder på bevaringsværdige huses tag og facader, jf. byfornyelsesloven, - Råd og vejledning herunder til bevaringsværdige ejendomme inden for en lokal bevaringsplan, som ikke ønsker kontant støtte. Kommunen har opstillet følgende retningslinier for støtte til bygningsfornyelse: - Bygningen skal være opført før 1950, - Bygningen skal være bevaringsværdig efter vurderingsbestemmelserne i Viborg Kommuneatlas, (bevaringsværdi 1-4), - Renoveringsarbejderne skal primært omfatte klimaskærmen, herunder udskiftning af tag, kviste, døre, vinduer, tagrender, dårligt murværk og facadedetaljer som murede bånd, søjler m.m. - I særlige tilfælde kan en ikkebevaringsværdig ejendom opnå støtte, såfremt pågældende ejendom skønnes at være vigtig for den bevaringsmæssige sammenhæng i et bykvarter eller en landsby, - I særlige tilfælde kan der ydes støtte til at ombygge utidssvarende installationer for at opnå en god og sund bolig. Som del af den løbende sagsbehandling, indgår en registrant Bevaringsplan 1972 Viborg. Bevaringsplanen er udarbejdet for at sikre og forbedre kvaliteten af de omfattede bygninger samt de øvrige elementer i bydelen; gadeforløb, pladsdannelser, haver, porte, smøger, beplantning, belægning, skiltning, belysning m.m. Der er godkendt en bevaringsfond, som støtter de evt. merudgifter til renoveringsog ombygningsarbejder, der kan være, som følge af kommunale krav til materialevalg eller detaljer. Støtte er i form af rente og afdragsfri lån i 5 år, som tilbagebetales efter 5 år. Med udgangspunkt i kommunens tildelte udgiftsramme til bygningsfornyelse, udmelder Bygningsforbedringsudvalget én gang årligt de ovenstående retningslinier for, at indkalde relevante ansøgere til byfornyelsesstøtte eller rente og afdragsfri lån.

13 ressourcer (13) Viborg Kommune prioriterer borgere, foreninger og erhvervsdrivendes ønsker til forbedringer, forandringer og udvikling højt. Derfor har kommunen til hensigt, at inddrage interesserede borgere og foreninger tidligt i processen, i forbindelse med udviklingen af Midtbyen. I initiativet omkring Borger- og Kulturhuset, har der i samråd med relevante repræsentanter fra kommunens forvaltninger og øvrige tekniske rådgivere, eksempelvis deltaget borgere fra: - Ungdomsrådet - Ældrerådet - Medborgerhuset - Handicaprådet Det er således vigtigt for kommunen, at fortsætte denne tværgående dialog i de øvrige tiltag i Viborgs udvikling. Med kommunens inddragelse af borgere og foreningsrepræsentanter, vil der opstå et naturligt ejerskab til de enkelte projekter. Det samme gør sig gældende i de øvrige delprojekter; her vil kommunen informere borgere, foreninger og erhvervsdrivende i startfasen, så alle har mulighed for at være deltagende og medbestemmende i udviklingen af deres nærområde. Denne information vil løbende blive opdateret, under de enkelte projekters udvikling. Udover de beskrevne initiativer for områdefornyelse, ønsker kommunen, at fastholde Viborg bys mange smukke og bevaringsværdige bygninger. Til inspiration for bygningsejere, har Viborg Kommune udarbejdet Bevaringsplan 1972 Viborg. Udover en registrering af de bevaringsværdige huse, er der heri forslag til mulige løsninger på byforskønnelse. Som hjælp for bygningsejerne, yder kommunen økonomisk bistand og vejledning til istandsætning af bevaringsværdige bygninger. Kommunen informerer herom en gang årligt, i Viborg Nyt. Med områdefornyelsen af området ved Gravene, forventer Byrådet, at øge enkeltejendommes ejere til selv at tage initiativ til istandsættelse. Øvrigt findes der flere private investorer, entreprenører og bygherrer med interesse for udvikling i området ( nærmere beskrivelse af den fysiske placering i området i investeringsredegørelse ).

14 (14) koordinering og iværksætning ORGANISATIONSDIAGRAM Teknik- og Miljøudvalget BYRÅDET Styregruppen Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsforvaltning - Kulturchef Lars Munkøe, Kontorchef Ole Brandt Pedersen, Kulturmedarbejder John Jensen Teknisk Forvaltning - Fagleder Thorkild Vestergaard, Arkitekt Jørgen Nis Ley, Ingeniør Peter Sørensen og Afdelingsleder Jørgen Jensen Styregruppe: Styregruppen er sammensat af repræsentanter fra Viborg Kommune; Kultur- og Fritidsforvaltningen og Teknisk Forvaltning. Gruppen koordinerer alle aktiviteter der indgår i kommunens forvaltninger i det udvalgte område (områdefornyelsen samt øvrige aktiviteter ). Styregruppen er bindeleddet mellem Byrådet og arbejdsgrupperne og godkender de forskellige arbejdsgruppers indsats. Styregruppen sørger bl.a. også for at koordinere arbejdet på tværs af arbejdsgrupperne, i de tilfælde projekterne er sammenfaldende eller overlapper hinanden. Arbejdsgrupper: Inden for udvalgte projekter, skal der efter behov nedsættes arbejdsgrupper. Der deltager en kommunal repræsentant i alle arbejdsgrupper, bl.a. for at varetage sekretærfunktionen. Arbejdsgrupperne kan også arbejde på tværs og evt. suppleres med personer fra Styregruppen. ARBEJDS- GRUPPER ARBEJDS- GRUPPER ARBEJDS- GRUPPER ARBEJDS- GRUPPER Der vil i processen, i forbindelse med dannelse af arbejdsgrupperne, blive ydet bistand til opstart, samt til udarbejdelse af projektbeskrivelse, økonomi, tidsplan og evt. fondsansøgninger, samt råd og vejledning efter behov. Ejere / lejere / erhverv / foreninger

15 investeringsredegørelse - planlagte projekter (15) På baggrund af Bevaringsplan 1972 Viborg har flere ejendomme, indenfor det afgrænsede område, modtaget eller ansøgt om lån fra Viborgs Bevaringsfond. Lånet er givet til forbedring af ejendommenes tag, facader og gårdbelægninger. 51 Sct. Mogens Gade Følgende arbejder skal foretages: - Sct. Mogensgade 51, gårdrenovering og skurnedrivning St. Sct. Hans Gade 5 St. Sct. Hans Gade 3 - St. Sct Hans Gade 3, gårdomlægning og renovering af facader samt istandsættelse af lejligheder i St. Sct Hans Gade 5, nedrivning af skure og gårdsanering med nye belægninger i 2007 St. Sct. Hans Gade 3 og 5 - St. Sct Hans Gade 7, privat gårdsanering efter kommunens anvisninger i St. Sct Hans Gade 9, gårdomlægning i Gravene 36, gårdomlægning i Dannebrogsgade 20, renovering af tag og istandsættelse af lejligheder i Gravene 9 Friarealerne i hhv. St. Sct. Hans Gade 3-5 og 7-9 vil blive sammenlagt i forbindelse med gårdsanering. Dannebrogsgade St. Sct. Hans Gade St. Sct. Hans Gade 9 Gravene 36

16 (16) investeringsredegørelse - potentialer Kommunale initiativer Da Viborg Kommunes centraladministration og skattekontor indenfor et par år flyttes til anden lokalitet, frigøres et stort bygningsareal samt friareal. Det forventes, at bygningsmassen helt eller delvist sælges fra i kommunale bygninger til salg og nyanvendelse Det store bygningskompleks er meget markant i byrummet, da det ligger som det nyistandsatte Nytorvs nordlige væg og fortsætter mod øst til Viborg Domkirke. På nuværende tidspunkt er der fremsat forslag om, at bygningsvolumenet anvendes til kulturinstitutioner, boliger og erhverv. Vendersgade Nytorv Nytorvgyde Sct. Mogens Gade En sådan nyanvendelse af dette store kompleks vil være med til, at skabe mere liv og styrke kvarteret omkring domkirken. Private investorer Kommunen har kendskab til skitseforslag beliggende i Vendersgade. Forslaget indeholder blandet bolig/erhverv i 1½ etage, med base på et parkeringshus i dæk. Bygningen indordner sig det oprindelige bebyggelsesprincip, og afslutter karréen beliggende i Vendersgade, Sjællandsgade, Grønnegade og Gravene. Der vil i denne forbindelse blive anlagt et nyt tidssvarende fælles gårdanlæg, der bliver beboernes egen oase i byen.

17 investeringsredegørelse - data (17) KOMMUNALE BYGNINGER opført ejerlav Viborg Bygrunde mtr. nr. bevaringsværdi bygningsareal bebygget areal matrikulært areal opstalt og plan af forslag til nybyggeri med bolig/erhverv, parkeringshus og fælles gårdrum i Vendersgade Sct. Mogensgade (lysthus 1780) 150 fredet samt Nytorvgyde og 1813 Sct. Mogensgade fredet 3.977* 2.093* 775* samt Sct. Mogensgade Nytorvgyde (1987) 153 Nytorv (1986) og Nytorv Nytorv (1986) 152 * samlet tal for Sct. Mogensgade 3-5, Nytorvgyde 3-7 og Nytorv 5-7-9

18 (18) handlings- og tidsplan INDSATS vejarbejder byrumsinventar gadelys beplantning og gadeinventar vandkunst følgearbejder langs facader signalanlæg sti- og gårdanlæg borger- og kulturhus inventar facaderenovering anlægning af friarealer i nord program og borgerinddragelse

19 budget - alle beløb i kr. ekskl. moms (19) INDSATS i alt refusion kommunal udgift Vejarbejder Byrumsinventar gadelys - beplantning og gadeinventar - vandkunst - følgearbejder langs facader - signalanlæg Sti- og gårdanlæg Borger- og kulturhus renovering/ombygning - inventar - facaderenovering - anlægning af friarealer i nord Program og borgerinddragelse I alt

20 (20) efterskrift Med de nyopførte projekter syd og nord for Gravene og de kommende ved Gravene og Gl. Vagt, ser Viborg Kommune nu frem til, at kunne fuldføre områdefornyelsen i Viborg Midtby. Borgerne vil dermed få nogle nye, bedre og smukkere opholdsmuligheder i den centrale bydel. Det har været - og er fortsat - kommunens overordnede mål, at sikre et alsidigt kultur- og fritidsliv i byen. For at bevare det aktive byliv, er det vigtigt at styrke erhvervslivet, hvorfor byen til stadighed skal tilføres gode, spændende og sikre byrum. Kommunen ser frem til denne udvikling, og det i samarbejde med borgere, foreninger og erhvervslivet. Dermed håber kommunen også at styrke eksisterende samarbejder og skabe nye kontakter.

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG Søkvarteret Forord Inspirationskataloget har til formål at vise en pallet af de elementer, der skal indtænkes i den kommende planlægning for Søkvarteret i Vinge. Søkvarteret

Læs mere

BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALGET

BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALGET STRUER KOMMUNE APRIL 2004 BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALGET ÅRSBERETNING FOR 2003 MED UDFØRTE PROJEKTER Udgiver: Struer Kommune Østergade 11-21 7600 Struer Tlf: 96 84 84 84 E-mail: Struer@struer.dk Udgivelsesår:

Læs mere

Byfornyelsesstrategi. Randers Kommunes Byfornyelsesstrategi 2010 er en revision og videreudvikling af kommunens mangeårige arbejde med byfornyelse.

Byfornyelsesstrategi. Randers Kommunes Byfornyelsesstrategi 2010 er en revision og videreudvikling af kommunens mangeårige arbejde med byfornyelse. Byfornyelsesstrategi Randers Kommunes Byfornyelsesstrategi 2010 er en revision og videreudvikling af kommunens mangeårige arbejde med byfornyelse. Byfornyelsesstrategien tager udgangspunkt i Kommuneplan

Læs mere

Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen

Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen Aftenens forløb 19.00 Velkomst v/ Herning Kommune Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen 19.45 Kaffe/kort pause 20.00 Spørgsmål og svar 21.00 Afrunding og tak for i aften!

Læs mere

BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALGET

BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALGET STRUER KOMMUNE MARTS 2009 BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALGET ÅRSBERETNING FOR 2008 MED UDFØRTE PROJEKTER Udgiver: Struer Kommune Østergade 11-21 7600 Struer Tlf: 96 84 84 84 E-mail: teknisk@struer.dk Udgivelsesår:

Læs mere

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen. Byrådet godkendte den 25. maj 2011 et program for områdefornyelse i Felsted. Socialministeriet har givet tilsagn om støtte. Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Læs mere

BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALGET

BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALGET STRUER KOMMUNE AUGUST 2008 BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALGET ÅRSBERETNING FOR 2007 MED UDFØRTE PROJEKTER Udgiver: Struer Kommune Østergade 11-21 7600 Struer Tlf: 96 84 84 84 E-mail: teknisk@struer.dk Udgivelsesår:

Læs mere

BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALGET

BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALGET STRUER KOMMUNE JUNI 2010 BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALGET ÅRSBERETNING FOR 2009 MED UDFØRTE PROJEKTER Udgiver: Struer Kommune Østergade 11-21 7600 Struer Tlf: 96 84 84 84 E-mail: teknisk@struer.dk Udgivelsesår:

Læs mere

Byfornyelsesbeslutning

Byfornyelsesbeslutning Byfornyelsesbeslutning Odder Midtby, Aabygadekaréen FORSLAG O d de r Kommune november 2004 Odder Kommune Rådhuset Rådhusgade 3 8300 Odder telefon : 87 80 33 33 fax : 87 80 33 20 e-mail : odder.kommune@odder.dk

Læs mere

BilagØU_120820_pkt.27_01 BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALGET ÅRSBERETNING OG REGNSKAB 2011

BilagØU_120820_pkt.27_01 BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALGET ÅRSBERETNING OG REGNSKAB 2011 BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALGET ÅRSBERETNING OG REGNSKAB 2011 INDHOLD Lov om byfornyelse og udvikling af byer 3 Vejledende udgiftsramme til bygningsfornyelse...3 Bygningsforbedringsudvalgets sammensætning

Læs mere

HANDELSCENTRET BLADENE:

HANDELSCENTRET BLADENE: BLADENE: HANDELSCENTRET Viborg skal som kommunens centrale omdrejningspunkt kunne tilbyde et attraktivt handelscenter til glæde for alle kommunens borgere og besøgende. Handelscenteret omfatter gågaderingen

Læs mere

Byskolen i Faaborg. 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter

Byskolen i Faaborg. 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter Byskolen i Faaborg 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter BYSKOLEN i FAABORG Byskolen Byskolen er i dag en kulturinstitution, der huser en række skoler og foreninger. De fysiske rammer fremstår som nedslidte

Læs mere

Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2011. Teknik & Miljø, februar 2012/aho. Acadre-sag: 11/7660

Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2011. Teknik & Miljø, februar 2012/aho. Acadre-sag: 11/7660 Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2011 Teknik & Miljø, februar 2012/aho Acadre-sag: 11/7660 Årsberetning 2011 Bygningsforbedringsudvalget i Aabenraa Kommune Lovgrundlag Lov om byfornyelse

Læs mere

Boligbyggeri i Ringsted bymidte

Boligbyggeri i Ringsted bymidte 1 Boligbyggeri i Ringsted bymidte April 2012 2 KORT OVER BYMIDTEN 3 Indledning I henhold til strategi 2011 for Plan og Agenda 21 ønsker byrådet, at befolknings- og boligtilvæksten skal fortsætte. Flere

Læs mere

Stationsbyer i forandring

Stationsbyer i forandring Stationsbyer i forandring AA b y f o r n y e l s e Velkommen til Glamsbjerg Beliggenhed Tidligere vestfynsk stationsby opstået ca. 1890 i krydset mellem jernbanen Odense/Assens og landevejen Bogense/Fåborg

Læs mere

ØSTERLUNDEN EN GRØN BYDEL I ODENSE

ØSTERLUNDEN EN GRØN BYDEL I ODENSE ØSTERLUNDEN EN GRØN BYDEL I ODENSE 1 / PROJEKTBAGGRUND HISTORISK BAGGRUND Helt frem til det 20. århundrede fungerede området som landbrugsjord beliggende lige udenfor Købstaden Odense. Omkring 1920 blev

Læs mere

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget Budgetønsker Budgetønsker drift Nr. Drift [Hele 1.000 kr.] s Driftsønsker 2013 2014 2015 2016 1 Vedligeholdelse udenomsarealer 5.500 5.500 5.500 5.500 2 Middel bygningsvedligeholdelse 4.860 4.860 4.860

Læs mere

HERNING den levende by TINGHUSPLADSEN. Vurdering af gade- og byrum ved Tinghuspladsen ift. eksisterende mur

HERNING den levende by TINGHUSPLADSEN. Vurdering af gade- og byrum ved Tinghuspladsen ift. eksisterende mur HERNING den levende by TINGHUSPLADSEN Vurdering af gade- og byrum ved Tinghuspladsen ift. eksisterende mur. 08.04.2014 SØNDERGADE BAGGRUND for vurdering af park og mur NØRREGADE Politi Kousgaard Plads

Læs mere

Områdefornyelse i Nykøbing Sj. 20. Januar 2016. sbs

Områdefornyelse i Nykøbing Sj. 20. Januar 2016. sbs Områdefornyelse i Nykøbing Sj. 20. Januar 2016 sbs Områdefornyelse i Nykøbing Sj. Aftenens program 19.00 Velkomst v/ Borgmester Thomas Adelskov 19.15 Om områdefornyelse v/bjørk Trøst Bigum, sbs 19.30 soplæg

Læs mere

VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM

VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM - PÅ BAGGRUND AF BORGERMØDE D. 18 FEBRUAR OG 21 MARTS. BYFORNYELSESGRUPPEN - STOHOLM HANDELSSTANDSFORENINGEN MARTS 2013 VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM TRAFIKALE FORHOLD VISION

Læs mere

Lokalplanen er blevet til på anmodning fra den private ejer og efter en høring om ændring af Kommuneplanen.

Lokalplanen er blevet til på anmodning fra den private ejer og efter en høring om ændring af Kommuneplanen. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 27. oktober 2014 Lokalplan 981, Etageboliger ved Thorvaldsensgade - Forslag g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 06.12.2012. Punkt 7. 2012-27958.

Teknik- og Miljøudvalget. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 06.12.2012. Punkt 7. 2012-27958. Punkt 7. Hasseris Boligselskab - Grønnegården (afd. 5) Stationsmestervej 6-122 og Dyrskuevej 13-51 - 492 almene familieboliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel og huslejestøtte -

Læs mere

TIL SALG FORELØBIG PRÆSENTATION AF KONTOREJENDOM

TIL SALG FORELØBIG PRÆSENTATION AF KONTOREJENDOM TIL SALG FORELØBIG PRÆSENTATION AF KONTOREJENDOM KIRKEGADE 8 9900 FREDERIKSHAVN Ejendomsmæglerfirmaet Leif Olsen A/S Nikolaj Plads 30 DK 1067 København K Reg.nr. 214556 CVR-nr. 17 26 04 8 Telefon +45 33

Læs mere

Kultur og oplevelser. Status

Kultur og oplevelser. Status Kultur og oplevelser Mål Bymidten skal have et mangfoldigt og varieret kulturliv, med stærke kulturinstitutioner og tilbud og mulighed for rekreation, der tilgodeser både borgere og turister i alle aldersgrupper.

Læs mere

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk Uddrag af kommuneplan 2009-2020 Genereret på www.silkeborgkommune.dk Byen og landskabet Mål Silkeborg Kommune vil: Synliggøre Silkeborgs unikke placering i landskabet og bymidtens nærhed til Silkeborg

Læs mere

Tilskudsmuligheder til nedrivning af faldefærdige bygninger

Tilskudsmuligheder til nedrivning af faldefærdige bygninger 1. Landsbypuljen 2. Byfornyelse Bygningsfornyelse Områdefornyelse Landsbypuljen kan støtte Istandsættelse Nedrivning Ombygning Fjernelse af skrot Kommunalt opkøb Støtte Kommunernes anvendelse af de statslige

Læs mere

Lov om byfornyelse og udvikling af byer

Lov om byfornyelse og udvikling af byer Dato 28.02.2013 Lov om byfornyelse Dok.nr. 37507/13 Sagsnr. 13/4641 Ref. KRQV Lov om byfornyelse og udvikling af byer Lovens hovedformål er at igangsætte udvikling og omdannelse af byområder, der gør dem

Læs mere

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Velkommen til Bredebro - by i bevægelse - efter kommunesammenlægningen - om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Områdefornyelse drejer sig om at

Læs mere

BYUDVIKLINGSPULJEN ANSØGNINGSSKEMA. Gennemlæs vejledning før skemaet udfyldes PROJEKTETS TITEL. Fornyelse af Peter Fabers Gade

BYUDVIKLINGSPULJEN ANSØGNINGSSKEMA. Gennemlæs vejledning før skemaet udfyldes PROJEKTETS TITEL. Fornyelse af Peter Fabers Gade Bygge- og Teknikforvaltningen Vej & Park, Byrumskontoret Tlf.: 33 66 34 09, Fax: 33 66 71 91, E-mail: bypulje@btf.kk.dk Hjemmeside: www.vejpark.kk.dk/byudviklingspuljen BYUDVIKLINGSPULJEN ANSØGNINGSSKEMA

Læs mere

Støtte efter byfornyelsesloven til tilpasning af nedslidte byer

Støtte efter byfornyelsesloven til tilpasning af nedslidte byer Støtte efter byfornyelsesloven til tilpasning af nedslidte byer Generelt om byfornyelsesloven Loven gælder for alle kommuner, og kan anvendes i alle byer og i det åbne land På Finansloven afsættes 280

Læs mere

BILAG 8. Banegårdspladsen

BILAG 8. Banegårdspladsen BILAG 8 Banegårdspladsen idéskitse, Januar 2004 S TA D S A R K I T E K T E N S K O N T O R P R O J E K TA F D. M A G I S T R AT E N S 2. A F D Banegårdens hovedindgang - eksisterende cykelparkering Banegårdspladsen

Læs mere

Opførelse af 12 boliger, Smedegade 6 og Vejlbygade 18

Opførelse af 12 boliger, Smedegade 6 og Vejlbygade 18 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Dato 21. november 2014 Opførelse af 12 boliger, Smedegade 6 og Vejlbygade 18 Teknik og Miljø bemyndiges til at meddele de fornødne tilladelser til 12 nye boliger

Læs mere

Ungdomsboliger. Vurdering af mulige placeringer af ungdomsboliger i Herning Dato: 23.03.2009. Udarbejdet af Planafdelingen, Herning Kommune

Ungdomsboliger. Vurdering af mulige placeringer af ungdomsboliger i Herning Dato: 23.03.2009. Udarbejdet af Planafdelingen, Herning Kommune Ungdomsboliger Vurdering af mulige placeringer af ungdomsboliger i Herning Dato: 23.03.2009 Udarbejdet af Planafdelingen, Herning Kommune Dette notat omhandler placeringen af nye ungdomsboliger i eller

Læs mere

Der er udarbejdet et bilag med illustrationer af projektet og dispensationerne, se afsnittet Yderligere information, side 3.

Der er udarbejdet et bilag med illustrationer af projektet og dispensationerne, se afsnittet Yderligere information, side 3. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling 25-02-2015 Sagsnr. 2015-0034554 Dokumentnr. 2015-0034554-4 Naboorientering Vestre Teglgade 2-6 I forbindelse med opførelse af en boligkarré

Læs mere

Center for Erhverv & Udvikling

Center for Erhverv & Udvikling Center for Erhverv & Udvikling Postadresse: Frederiksgade 9-4690 Haslev Notat om bygningsfornyelse og bygningsforbedringsudvalg Bygningsfornyelse Bygningsfornyelse er ét af flere instrumenter under Lov

Læs mere

Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev.

Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev. Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev. Sagsnr: 12/138808 Sagsansvarlig: dr30225 Sagsbehandler: mv Sagens formål Genbehandling af ansøgning om

Læs mere

Bygningsforbedringsudvalget

Bygningsforbedringsudvalget Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2012 Storegade 26 Torstensvej 5 HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Introduktion Bygningsforbedringsudvalgets møder 2012 Vejledende udgiftsramme til bygningsfornyelse

Læs mere

Krav og kvalitet. - i bygningsfornyelsen

Krav og kvalitet. - i bygningsfornyelsen Krav og kvalitet - i bygningsfornyelsen 1 Kolofon Sammenfatningen er udarbejdet af: sbs rådgivning a/s Fotos: sbs og BvB Layout: sbs rådgivning a/s ISBN: Elektronisk: 987-87-754-6435-7 Indenrigs- og Socialministeriet,

Læs mere

Bymidteprojekter 2015-2018

Bymidteprojekter 2015-2018 Bilag 2, 24.11.2014 1 Bymidteprojekter 2015-2018 På følgende sider, findes en nærmere beskrivelse af udvalgte projekter. Foreslåede anlægsprojekter - Bredgade - Torvet - Søndergade - Nørregade Foreslåede

Læs mere

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger 1 of 5 Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger Sagsnr.: 15/1926 Sagen afgøres i: Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Resumé Syddjurs Kommune har modtaget andel i Landsbypuljen 2015

Læs mere

Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171

Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171 Haderslev Byråd, 25-11-2014 Side 1 Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171 Åben sag Sagsindhold Denne sag vedrører klimatilpasningsprojekt

Læs mere

Ansøgninger til Pulje til Landsbyfornyelse 2015

Ansøgninger til Pulje til Landsbyfornyelse 2015 Ansøgninger til Pulje til Landsbyfornyelse 2015 Projektet støttes Projektet kan ikke støttes Projektet kan støttes med reserverede midler Lokalområde Ansøger Ejendommens adresse Beskrivelse Ansøgt beløb

Læs mere

ANSØGNING VEDR. STØTTE TIL GENNEMFØRELSE AF BESLUTNINGER OM KONKRETE, FYSISKE BYFORNYELSESFORSØGS-PROJEKTER

ANSØGNING VEDR. STØTTE TIL GENNEMFØRELSE AF BESLUTNINGER OM KONKRETE, FYSISKE BYFORNYELSESFORSØGS-PROJEKTER ANSØGNING VEDR. STØTTE TIL GENNEMFØRELSE AF BESLUTNINGER OM KONKRETE, FYSISKE BYFORNYELSESFORSØGS-PROJEKTER a. Titel på forsøgsbeslutning om områdefornyelse eller bygningsfornyelse. RUDKØBING BYMIDTE KØBSTADEN

Læs mere

Bygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab Kultur, Miljø & Erhverv, februar 2016 / fsw Sagsnr. 13/41901

Bygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab Kultur, Miljø & Erhverv, februar 2016 / fsw Sagsnr. 13/41901 Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2015 Kultur, Miljø & Erhverv, februar 2016 / fsw Sagsnr. 13/41901 Årsberetning 2015 for Bygningsforbedringsudvalget i Aabenraa Kommune Lovgrundlag Lov

Læs mere

Kira Maria Svankjær, chefkonsulent. Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016

Kira Maria Svankjær, chefkonsulent. Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016 Kira Maria Svankjær, chefkonsulent Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016 Jyllinge nyt halområde og boligudbygning Strategi bliver til virkelighed - i byudviklingen! Fortætning og byomdannelse

Læs mere

OMRÅDEFORNYELSESANSØGNING Ansøgning om reservation af midler til områdefornyelse i Ringsted bymidte, Ringsted Kommune, januar 2010

OMRÅDEFORNYELSESANSØGNING Ansøgning om reservation af midler til områdefornyelse i Ringsted bymidte, Ringsted Kommune, januar 2010 OMRÅDEFORNYELSESANSØGNING Ansøgning om reservation af midler til områdefornyelse i Ringsted bymidte, Ringsted Kommune, januar 2010 1 INDHOLD 2 INDHOLD 2 MOTIVATION 3 ANSØGNING KOMMUNENS MÅLSÆTNING CENTERFORSKYDNING

Læs mere

Teknisk Udvalg. Referat

Teknisk Udvalg. Referat Referat Mødedato: Fredag den 13. november 2015 Mødetidspunkt 14:00 : Sluttidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Bemærkninger : M.1.17/rådhuset Viborg Kommune Prinsens Alle 5 8800 Viborg Johannes

Læs mere

Bilag nr. 6: Notat med behandling af høringssvar Fordebat om arkitekturpolitik

Bilag nr. 6: Notat med behandling af høringssvar Fordebat om arkitekturpolitik Bilag nr. 6: Notat med behandling af høringssvar Fordebat om arkitekturpolitik Fordebatten om arkitekturpolitikken har foregået fra den 23. november til den 20. december 2013. Høringssvar I offentlighedsperioden

Læs mere

NOTAT Pulje til Landsbyfornyelse

NOTAT Pulje til Landsbyfornyelse NOTAT Pulje til Landsbyfornyelse Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikterne har den 2. december 2013 udsendt en vejledning der beskriver hvilke typer aktiviteter puljemidlerne kan anvendes til. Under

Læs mere

Budgetlægning 2015-2018

Budgetlægning 2015-2018 Budgetlægning 2015-2018 At give Teknisk Udvalg et overblik over status på igangværende/ kommende aktiviteter, som er fastlagt i forbindelse med budgetlægning 2015-2018. Acadresag nr. 14/69207 Budget 2015

Læs mere

Februar 2016. Esbjerg Kommune

Februar 2016. Esbjerg Kommune Gårdforbedring i Kosmoramakarréen Forslag til beslutning om friarealforbedring i den vestlige del af karréen Skolegade, Kirkegade, Kongensgade og Torvet, Esbjerg Februar 2016 Esbjerg Kommune 1 Bymidteplanlægning

Læs mere

Bygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab 2014. Kultur, Miljø & Erhverv, februar 2015/fsw Sagsnr. 13/41901

Bygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab 2014. Kultur, Miljø & Erhverv, februar 2015/fsw Sagsnr. 13/41901 Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2014 Kultur, Miljø & Erhverv, februar 2015/fsw Sagsnr. 13/41901 Årsberetning 2014 for Bygningsforbedringsudvalget i Aabenraa Kommune Lovgrundlag Lov

Læs mere

Bygningsforbedringsudvalget

Bygningsforbedringsudvalget Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2013 Kløverprisvej 33 Hvidovre Torv 7-7A Storegade 30 Bavnevej 29 Indhold Bevaring af ældre bygninger i Hvidovre Bygningsforbedringsudvalgets møder

Læs mere

VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM

VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM - PÅ BAGGRUND AF BORGERMØDE D. 18 FEBRUAR BYFORNYELSESUDVALGET - STOHOLM HANDELSSTANDSFORENINGEN FEBRUAR 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE TEMAOMRÅDER TIL IDÉVÆRKSTED & BORGERMØDE

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 13. juni 2007. Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 13. juni 2007. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 13. juni 2007 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan nr. 804 - Boliger og erhverv

Læs mere

Bygningskultur. Lyngby Taarbæk har i flere år haft en arkitekturpolitik beskrevet i kommuneplanen.

Bygningskultur. Lyngby Taarbæk har i flere år haft en arkitekturpolitik beskrevet i kommuneplanen. Bygningskultur Arkitekturpolitik Hvad er arkitektur? Hvad er kvalitet? Hvad kan kommunen gøre? Handlinger Fredede og bevaringsværdige bygninger Udpegede bevaringsværdige bygninger Kulturhistorie 2 3 4

Læs mere

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013 af FIOMA den 28.06.2013 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund jernstøberi og maskinfabrik. Besigtigelsen er foretaget ved en visuel gennemgang og der er foretaget

Læs mere

Bygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab 2012. Teknik & Miljø, februar 2013/aho Sagsnr. 11/7660

Bygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab 2012. Teknik & Miljø, februar 2013/aho Sagsnr. 11/7660 Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2012 Teknik & Miljø, februar 2013/aho Sagsnr. 11/7660 Årsberetning 2012 for Bygningsforbedringsudvalget i Aabenraa Kommune Lovgrundlag Lov om byfornyelse

Læs mere

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 26. maj 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 18:00-18:15 Medlemmer: Fraværende: Formand: Jacob Bjerregaard

Læs mere

Møde i arbejdsgruppen Tilgængelighedens By

Møde i arbejdsgruppen Tilgængelighedens By Referat Mødedato: Tirsdag 19. juni 2012 Mødetidspunkt: Kl. 14:00 15:45 Teknik & Miljø Dato: 03-07-2012 Sagsnr.: 12/19650 Sagsbehandler: vpjho Mødested: Mødeleder: Referent: M1.8 på Viborg Rådhus Jesper

Læs mere

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Ulrik Winge, Københavns Kommune 1. Om effekter, ydelser og helheder - metode og tankegang g 2. Om helhedsorienteret drift i TMF Københavns

Læs mere

De mindre byers udfordringer og muligheder, herunder for støtte efter byfornyelsesloven

De mindre byers udfordringer og muligheder, herunder for støtte efter byfornyelsesloven De mindre byers udfordringer og muligheder, herunder for støtte efter byfornyelsesloven Vækst (pct.) i befolkningstallet (2007 2012) Udvikling i skattepligtig indkomst Byfornyelsesloven På Finansloven

Læs mere

HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5.13

HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5.13 HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5.13 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 5.13 1 Lokalplanens formål... 2 Lokalplanens område og zonestatus... 3 Områdets anvendelse... 4 Vej- og stiforhold... 5 Parkeringsforhold...

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune

Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune Bilag 1 - behandling af ansøgninger Hermodsvej 1, 7480 Vildbjerg nyt tag lagt med sort ædelengoberet vingefalstagsten samt undertag, nye tagrender

Læs mere

Ringsted Torv Oprettet: :12:14

Ringsted Torv Oprettet: :12:14 Ringsted Torv Oprettet: 07-10-2015 13:12:14 GENERELLE OPLYSNINGER Projektnavn Ringsted Torv Ansøger Ringsted Kommune/ v. Direktør Johnny Hauskjold Christensen Adresse Sct. Bendtsgade 1 Stednavn / Postboks

Læs mere

Udvikling af ny ungdomsbydel i Gellerup - nedrivning af blok A9 og A10 og igangsættelse af beboernes tryghedsgaranti

Udvikling af ny ungdomsbydel i Gellerup - nedrivning af blok A9 og A10 og igangsættelse af beboernes tryghedsgaranti Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 15. maj 2014 Udvikling af ny ungdomsbydel i Gellerup - nedrivning af blok A9 og A10 og igangsættelse af beboernes tryghedsgaranti

Læs mere

Bygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab 2013. Kultur, Miljø & Erhverv, februar 2014/aho Sagsnr. 11/7660

Bygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab 2013. Kultur, Miljø & Erhverv, februar 2014/aho Sagsnr. 11/7660 Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2013 Kultur, Miljø & Erhverv, februar 2014/aho Sagsnr. 11/7660 Årsberetning 2013 for Bygningsforbedringsudvalget i Aabenraa Kommune Lovgrundlag Lov

Læs mere

FÆLLES GÅRDHAVE FORSLAG. Østbanegadekarréen. Bilag 2 Østbanegade. Strandboulevarden 8-20, Classensgade 70-72 og Østbanegade 33-47.

FÆLLES GÅRDHAVE FORSLAG. Østbanegadekarréen. Bilag 2 Østbanegade. Strandboulevarden 8-20, Classensgade 70-72 og Østbanegade 33-47. Bilag 2 Østbanegade FORSLAG FÆLLES GÅRDHAVE Østbanegadekarréen Strandboulevarden 8-20, Classensgade 70-72 og Østbanegade 33-47. Teknik- og Miljøudvalget vedtog den xx.xx.2015 at sende dette forslag om

Læs mere

Det gode liv i Galten Midtby

Det gode liv i Galten Midtby Det gode liv i Galten Midtby Statusnotat, Omdannelse af Galten Midtby Baggrund Galten Bymidte står over for en større renovering og fornyelse. Som følge af Budgetaftalen 2013 er der over tre år afsat 4

Læs mere

Lokalplanen er blevet til på anmodning fra den private ejer, der ønsker at opføre en boligbebyggelse på grunden.

Lokalplanen er blevet til på anmodning fra den private ejer, der ønsker at opføre en boligbebyggelse på grunden. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 24. marts 2015 Lokalplan 981, Etageboliger ved Thorvaldsensgade - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 981, Etageboligbebyggelse

Læs mere

Galten midtby. KONCEPT, FUNKTION og IDÈ - UDEAREALER 2014-03 - 10. UDARBEJDET AF ByMUNCH By og Landskabsplanlægning

Galten midtby. KONCEPT, FUNKTION og IDÈ - UDEAREALER 2014-03 - 10. UDARBEJDET AF ByMUNCH By og Landskabsplanlægning Galten midtby KONCEPT, FUNKTION og IDÈ - UDEAREALER 2014-03 - 10 UDARBEJDET AF ByMUNCH By og Landskabsplanlægning GALTEN MIDTBY Overordnet beskrivelse: Galten er en by med ildsjæle, en aktiv by med en

Læs mere

C y k e l p a r k e r i n g

C y k e l p a r k e r i n g C y k e l p a r k e r i n g B a n e g å r d s o m r å d e t, J a n u a r 2 0 0 4 BILAG 9 S T A D S A R K I T E K T E N S K O N T O R P R O J E K T A F D E L I N G E N M A G I S T R A T E N S 2. A F D E

Læs mere

Lokalrådet for Gammel Sorø v./ Jens Kjems Toudal (formand) E-mail: bestyrelsen@gammel-soroe.dk Hjemmeside: www.gammel-soroe.dk

Lokalrådet for Gammel Sorø v./ Jens Kjems Toudal (formand) E-mail: bestyrelsen@gammel-soroe.dk Hjemmeside: www.gammel-soroe.dk Lokalrådet for Gammel Sorø v./ Jens Kjems Toudal (formand) E-mail: bestyrelsen@gammel-soroe.dk Hjemmeside: www.gammel-soroe.dk Sorø, 2013-11-11 Sorø Kommune Fagcenter Teknik og Miljø Vedr.: Nedrivning

Læs mere

Sivegadeforsøg Fredensborg bymidte - Jernbanegade. Forslag - Januar 2015

Sivegadeforsøg Fredensborg bymidte - Jernbanegade. Forslag - Januar 2015 Sivegadeforsøg Fredensborg bymidte - Jernbanegade Forslag - Januar 2015 Wiedeveltsvej Fredensborg Bymidte - Jernbanegade Slotsgade Jernbanegade Rådhushaven Kronprinsessevej Østrupvej Jernbanegade Rosingsvej

Læs mere

Områdefornyelse: Søndergade-området i Skive. 21. november 2014

Områdefornyelse: Søndergade-området i Skive. 21. november 2014 Områdefornyelse: Søndergade-området i Skive 21. november 2014 BYFORNYELSESOMRÅDET Hovedformålene med områdefornyelsen af Søndergadeområdet var:» at skabe en ny og tidssvarende byarkitektonisk identitet.»

Læs mere

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj Renoveringen rykker nærmere Snart er der gået et halvt år, siden beboerne i afdeling 107-108-109 stemte ja til de omfattende planer for et helt nyt Skanseparken.

Læs mere

K O M M U N E P L A N. Tillæg 1.033 for området ved Sankelmarksgade og Bleggårdsgangen

K O M M U N E P L A N. Tillæg 1.033 for området ved Sankelmarksgade og Bleggårdsgangen K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 1.033 for området ved Sankelmarksgade og Bleggårdsgangen Aalborg Byråd godkendte

Læs mere

FÆLLES GÅRDHAVE VEST FORSLAG. Skt. Hans Gade-karréen

FÆLLES GÅRDHAVE VEST FORSLAG. Skt. Hans Gade-karréen FORSLAG FÆLLES GÅRDHAVE Skt. Hans Gade-karréen VEST Ravnsborggade 5-7, Nørrebrogade 20-24 samt Fælledvej 2, 4 og 10 Teknik- og Miljøudvalget vedtog den 2. juni 2014 at sende dette forslag i høring. Frem

Læs mere

Referenceliste. Mejlgade, Aarhus C. Fredens Torv, Aarhus C

Referenceliste. Mejlgade, Aarhus C. Fredens Torv, Aarhus C Referenceliste Mejlgade, Aarhus C Den bevaringsværdige ejendom er oprindeligt fra 1845 og anvendt dels til bolig og dels til erhverv. Ejendommen har de seneste år lidt under manglende vedligeholdelse,

Læs mere

Fremtidig planlægning

Fremtidig planlægning Parkeringsforhold, Silkeborg midtby 10. september 2012 Med kommuneplan 2009 vedtog Byrådet, at der skal skabes mere liv i Silkeborg Bymidte. Derfor er der skabt et planlægningsgrundlag, som gør det muligt

Læs mere

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk Uddrag af kommuneplan 2009-2020 Genereret på www.silkeborgkommune.dk Torve- og pladser Mål Silkeborg Kommune vil: Udforme bymidtens torve og pladser, så de enkelte byrums særpræg og aktiviteter udvikles

Læs mere

Sankelmarksvej 1, 4760 Vordingborg

Sankelmarksvej 1, 4760 Vordingborg Sankelmarksvej 1, 4760 Vordingborg Ejendom: Opført i 1921 Forslag til Privat udlejningsejendom med 9 lejemål Ejendommen ligger og af kulturmiljøet Boulevardkvarteret, og har en vis sammenhæng hertil. Ejendommen

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE

INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Lokalplanområdet side 3 Lokalplanens formål side 3 Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens indhold.. side 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning. side 4 LOKALPLANEN

Læs mere

Bygningsfornyelse i områdefornyelsen, Hedehusene Høje-Taastrup Kommune

Bygningsfornyelse i områdefornyelsen, Hedehusene Høje-Taastrup Kommune NOTAT 31. januar 2011 MM1 KSO/LHH Sag: 10480 Bygningsfornyelse i områdefornyelsen, Hedehusene Høje-Taastrup Kommune Notatet indeholder oplysninger, der kan danne grundlag for kommunens beslutning om, hvorvidt

Læs mere

Shared space erfaringer og anbefalinger

Shared space erfaringer og anbefalinger Shared space erfaringer og anbefalinger Forfatter: Sekretær for Vejregelgruppen om Byernes trafikarealer Helle Huse, Rambøll (hhu@ramboll.dk) Shared space principper er grundlaget for udformning af mange

Læs mere

BILAG TIL VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM

BILAG TIL VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM BILAG TIL VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM - BORGERNES PRIORITERING PÅ BORGERMØDET D. 18 FEBRUAR 2013 BYFORNYELSESGRUPPEN - STOHOLM HANDELSSTANDSFORENINGEN MARTS 2013 IDÉVÆRKSTED & BORGERMØDE: STATIONSOMRÅDET

Læs mere

Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse

Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse 43.000 29.000 42.000 28.000 ca. 40.000 ca. 25.500 25.340 16.000 22.500 13.000 18.343 12.000 10.500 0.000 Forslag 1a Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse Bebyggelse på højskole-området

Læs mere

HVORDAN?? Landsbyforskønnelse i Ringkøbing-Skjern Kommune OPLÆG

HVORDAN?? Landsbyforskønnelse i Ringkøbing-Skjern Kommune OPLÆG HVORDAN?? Landsbyforskønnelse i Ringkøbing-Skjern Kommune OPLÆG Ildsjæleuniversitetet Ringkøbing-Skjern 06.12.2011 BNBYFORNYELSE PLANLÆGNING BYUDVIKLING STRATEGI Kursus under Ildsjæleuniversitetet 6. december

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget vedtog den 5.10.2015 at sende dette forslag om fælles gårdhave i Masnedøgadekarréen i høring.

Teknik- og Miljøudvalget vedtog den 5.10.2015 at sende dette forslag om fælles gårdhave i Masnedøgadekarréen i høring. FORSLAG FÆLLES GÅRDhave Masnedøgadekarréen Masnedøgade 1-9, Jagtvej 207-209, Drejøgade 2-10 Teknik- og Miljøudvalget vedtog den 5.10.2015 at sende dette forslag om fælles gårdhave i Masnedøgadekarréen

Læs mere

K O M M U N E P L A N. Tillæg 3.011 for ændret anvendelse fra bolig- til erhvervsformål ved Gabriel m.m.

K O M M U N E P L A N. Tillæg 3.011 for ændret anvendelse fra bolig- til erhvervsformål ved Gabriel m.m. K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 3.011 for ændret anvendelse fra bolig- til erhvervsformål ved Gabriel m.m. Aalborg

Læs mere

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen Kilebestyrelsen for i Mimersgadekvarteret (1/5) er et kommende offentligt friareal i Mimersgadekvarteret. s fysiske rammer er det offentligt tilgængelige areal mellem Nørrebrogade ved Nørrebrohallen og

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget Tillægsreferat Dato 07. april 2014 Mødetidspunkt 18:30 Sluttidspunkt 21:45 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Thomas Christfort, Asger Diness Andersen, Nina

Læs mere

VARDE TORV PROJEKTFORSLAG 24.03.2014

VARDE TORV PROJEKTFORSLAG 24.03.2014 VARDE TORV PROJEKTFORSLAG 24.03.2014 Indledning I 2003 blev første etape af omlægningen af Varde Torv udført. Projektet er tegnet af kommunens landskabsarkitekt Charlotte Horn. GHB Landskabsarkitekter

Læs mere

LOKALPLAN 3-05 Omsorgscenter Møllebo

LOKALPLAN 3-05 Omsorgscenter Møllebo LOKALPLAN 3-05 Omsorgscenter Møllebo KØGE KOMMUNE 1978 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-05 OMSORGSCENTER MØLLEBO REDEGØRELSE LOKALPLANENS FORHOLD TIL ØVRIG PLANLÆGNING FOR OMRÅDET Områdets be liggenhed Dispositionsplanen

Læs mere

FIOMA Bygningsggennemgang af FIOMA den 15.10.20144. Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund

FIOMA Bygningsggennemgang af FIOMA den 15.10.20144. Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund FIOMA Bygningsggennemgang af FIOMA den 15.10.20144 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund rikssund jernstøberi j og maskinfabrik. Besigtigelsen er fooretaget

Læs mere

OMRÅDEFORNYELSE SKÆRBÆK

OMRÅDEFORNYELSE SKÆRBÆK OMRÅDEFORNYELSE SKÆRBÆK porten til Rømø 08-10-2014 www.toender.dk 1 Aftenens forløb VELKOMMEN til alle v/ Tønder Kommune Trafikplan 2014 v/ Fagchef Lars-Erik Skydsbjerg Forslag til PROGRAM v/ Christel

Læs mere

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Humleby Vi er 750 mennesker, der bor i 235 byggeforeningshuse, opført i perioden 1886-91 som arbejderboliger for B&W. Husene

Læs mere

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004 Indhold Lokalplan nr. 1. 4-3 for et boligområde ved Bredekildevej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål 2 Lokalplanens

Læs mere

En række aktører i Metropolzonen har barslet med ønsker om udviklingsprojekter af forskellig art

En række aktører i Metropolzonen har barslet med ønsker om udviklingsprojekter af forskellig art Bilag 2 Metropolzonen - proces og projektindhold i detaljer Metropolzonen området omkring Rådhuspladsen, Tivoli, Hovedbanegården, Vesterport og Havnen er et centralt område i København. Det er et trafikalt

Læs mere