Referat af Bestyrelsesmøde d. 22. november 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af Bestyrelsesmøde d. 22. november 2010"

Transkript

1 Referat af Bestyrelsesmøde d. 22. november november 2010 Tilstede: Bjarne Lundager Jensen (BL), Lars Qvortrup (LQ), Cecilia Lonning (CL), Astrid Læssø (AL), Søren Barlebo Rasmussen (SB), Gitte Transbøl (GT), Iben Hansen (IH), Anita Olesen (AO), elevrepræsentanter Malou Astrup 2.d og Eva Carmen Finnerup 3.w Rektor, MPA Gitte Harding Transbøl Afbud fra: Frans Gregersen, Flemming Steen Munck, Erik Pawlik og Klaus Olsen (delvis) Dagsorden: 1. Velkomst til nyt bestyrelsesmedlem udpeget af CBS Søren Barlebo Rasmussen 2. Opfølgning på ombygning og indretning af de nye lokaler i Hvide Kødby herunder behandling af budget for projektet samt konsekvenser f.eks. i forbindelse med afskrivningsregler (bilag) 3. Budgetopfølgning for 2010, budget for 2011 samt budgetfremskrivningsforsøg for (bilag) 4. Opsamling på strategiseminar 3. september 2010 herunder formandskabets fremlæggelse af projektbeskrivelse for netværksanalyse og strategi (bilag) 5. Oplæg ved lektor fra RUC Ulla Ambrosius om Rysensteens profil iagttaget gennem feltstudier på gymnasiet gennem foråret 2010 herunder tanker om det fortsatte arbejde med demokrati og citizenship på skolen 6. Eventuelt.

2 Ad 1. BL bød velkommen til Søren Barlebo Rasmussen, som er ny i bestyrelsen. Søren Barlebo Rasmussen er udpeget af CBS. SB har været tilknyttet Handelshøjskolen i næsten 20 år som Ph.d., lektor, institutleder og dekan. Arbejder nu som selvstændig med fokus på ledelsesudvikling, strategiudvikling m.m. for gymnasier, højskoler og sygehuse. Arbejder med organisationer med mange faguddannede, veluddannede mennesker og institutioner med politisk styring. Efter præsentationen af SB takkede BL varmt den øvrige bestyrelse for et godt strategiseminar d. 3. september Ad 2. BL orienterede om, at projektet med ombygning og indretning af lokaler i Hvide Kødby går som planlagt det bliver lidt dyrere end vi havde regnet med, men det er ikke overraskende. Kvaliteten af istandsættelsen er ret høj, ligesom den kreative del af indretningen ønskes fastholdt. Bilaget viser, at vi har behov for en investering til istandsættelse for 4 mill. kr. så den samlede udgift med planlægning, indretning og IT bliver 7.2 mill. kr. Projektet finansieres over den eksisterende likviditet, der bl.a. rummer det overskud der forventes at komme fra 2010 på 2 mill. kr. (egentlig afsat til bygningsudgift indenfor finansåret) Derudover finansieres istandsættelsen af dele af den kassekredit vi etablerede, da vi optog lån til køb af hovedbygning og stalde. Ledelsen har dog anmodet formandskabet om at bede bestyrelsen tage stilling til muligheden for at optage et ekstra 10 årigt lån med afdrag på 2,5 mill. kr. da dette vil blive billigere end et kontinuerligt træk på kassekreditten. GT gennemgik herefter de seneste tegninger fra arkitektfirmaet, som byggeudvalget har godkendt. Der udspandt sig en spændende drøftelse blandt bestyrelsens medlemmer om de læringsbetingelser, som indretningen tilbyder, samt om hvor mange elever, der kan rummes i lokalerne samtidig. Efterfølgende gennemgik bestyrelsen endnu en gang økonomien i projektet. BL bad bestyrelsen om mandat til eventuelt at optage det omtalte lån på 2,5 mill. kr., hvis det viser sig nødvendigt. Dette var der klar tilslutning til. Ad 3. GT gennemgik den udsendte regnskabsprognose for 2010 samt budget for Den markante forskel på budgets størrelse og regnskabsprognosen for 2010 skyldes for det første bygningsoverdragelsen og dermed overgang til bygningstaksameter samt sommerens optag af to ekstra klasser med efterfølgende stigning i undervisningstaksameter samt lønudgift. Regnskabsprognosen rummer Finansministeriets udmeldte dispositionsbegrænsning på 1% som følge af Regeringens genopretningsplan. 2

3 Bygningsudgiften er opgjort særskilt. Merudgiften i henhold til bygningsoverdragelse samt leje af lokaler i Hvide Kødby og indretning af disse er på 9 mill. kr. næste år hvoraf de 2 mill. kr. kommer fra dette års regnskab. Budget for 2011 er opskrevet som følge af et forventet meroptag på 2 klasser. Selvejende institutioner tildeles bygningstaksameter på baggrund af forrige års elevtal, hvilket er en problemstilling i en ekspansionsfase som den Rysensteen Gymnasium er i. Dermed bliver den ekstra bygningsudgift for Hvide Kødby en udfordring. Ledelsen havde også udsendt en kalkuleret fremskrivning af budgetter frem til Tallene var konstrueret ud fra en forventning af, at de udmeldte og kontinuerligt besparede taksametertilskud frem til 2014 fastholdes, og at lønnen vil stige med 0,5 % i gennemsnit. Disse grundantagelser må bestemt tages med ethvert forbehold. Udgiftsniveauet er fastholdt på niveauet for Tallene afslørede, at udgifterne ikke kan dækkes af det forventede tilskud selvom der optages elever til 9 spor. Det vil derfor være nødvendigt hvis taksametertildelingen bliver som forventet eller endda lavere, at udgiftsniveauet sænkes fx gennem effektiviseringer. BL konstaterede, at bestyrelsen skal gøre sig umage for at sørge for, at vores udgifter hænger sammen i de kommende år. Vi kan rammes af besparelser og af renteudgifter på lån, og det økonomiske råderum må forventes at blive mindre i det kommende år. Det er vigtigt at få økonomien til at balancere, og budgettet for 2011 vil således blive reguleret, så indtægter og udgifter balancerer. Ligeledes vil ledelsen tilsikre, at fremtidsprognoserne for kommer til at balancere (disse tal er pt. fremskrevet og fastholdt, og indeholder en række usikkerheder, bl.a. taksametertildelingen og lønningsniveauet). SB var glad for at have fået prognoserne, der afslører, at der forventeligt kommer nogle svære år for den offentlige økonomi, og at bestyrelsen fremadrettet må drøfte mulige scenarier i tilfælde af at der kommer besparelser, nedgang m.v. BL var enig, og ønskede, at bestyrelsen skal diskutere, hvordan vi kan skabe nye råderum og andre aktiviteter. I løbet af den efterfølgende debat blev følgende områder af budgettet belyst: Det er pt. svært at kalkulere med indtjeningen fra de GSK-hold som Rysensteen administrerer fra 2011, da det er første gang vi er udbyder, men forventningen er omkring en halv mill. kr. som dækningsbidrag. Derudover vil udlejning af lokaler være en anden indtjeningsmulighed. Stigningen i klassetal vil resultere i ansættelse af ca. 6 nye lærere. Der er fortsat afsat midler til udvikling (på samme niveau som i 2009 og 2010), men at der ikke er indlagt særlige indsatsområder, da vi jo endnu ikke ved, hvad pengene skal afsættes særligt til. Bestyrelsen godkendte budget 2011 med den klausul, at det balanceres, når de korrigerede og besparede taksametertilskud er udmeldt. Ligeledes blev det aftalt, at der 3

4 på næste bestyrelsesmøde afsættes et punkt om fremtidige økonomiske scenarier, herunder hvilke håndtag der er at skrue på og hvilke nye aktiviteter, der kan styrke vores økonomi. Ad 4. BL takkede igen medarbejderrepræsentanterne og eleverne for engagementet på strategidagen og fremhævede fire ting efter dagen: Diskussionen om Rysensteens fremtid og styrkelse af netværk og relationer til omverdenen. Rysensteens demokratiske profil hvordan den udvikles og styrkes. Efterspørgslen efter at bestyrelsen bliver mere synlig på skolen. Tilrettelæggelse af bestyrelsesmøder, så vi har sæsonbestemte temaer. Disse aspekter skal bestyrelsen arbejde videre med. I relation til drøftelsen om Rysensteens fremtid påtog formandskabet sig at sætte rammer for udarbejdelse af en netværksanalyse. Vi har ikke haft tid til i samarbejde med ledelsen at lave et fælles oplæg til i dag. Derfor udsættes den til næste bestyrelsesmøde. I den efterfølgende debat blev det noteret, at der er et klart ønske i bestyrelsen om åbenhed i forhold til skolens lærere og elever, f.eks. i form af mødevirksomhed eller besøg i klasser. Ligeledes blev ønsket om et årshjul for bestyrelsens møder gentaget. Endelig påpegede LQ i relation til Citizenshipsporet, at en nylig komparativeundersøgelse konstaterer, at Finnerne kan håndtere paratviden og citizenship samtidig, hvilket er interessant både i forhold til Rysensteen og i forhold til igangværende forskning på DPU. Bestyrelsen godkendte, at arbejdet med en netværksanalyse igangsættes, således at vi får fremtidssikret Rysensteen og får skabt relationer i en tid, hvor der er pres på sammenlægning af institutioner. Analysen skal have et præcist genstandsfelt, så den har en klar retning, både for lærere og elever. Det skal derfor i første omgang afklares, hvorvidt der er tale om en netværksanalyse om Rysensteens demokratiske profil, eller om styrkelse af de faglige relationer. Ad 5. 4

5 Lektor Ulla Ambrosius orienterede indledningsvis om grundlaget for sine undersøgelser. Specifikt i forhold til Rysensteen fremhævede Ulla Ambrosius derefter følgende observationer: En kultur præget af højt fagligt niveau, demokratisk bevidsthed, og ungdomsliv med indhold (bl.a. festerne) Et højt ambitionsniveau indenfor alle disse elementer, der både udfordrer eleverne og er med til at stresse dem En række paradokser i forhold til den demokratiske bevidsthed dels den manglende repræsentation af forskellige etniske grupper på Rysensteen, og dels at demokratiet ikke fungerer, som de gerne vil have det. Ulla Ambrosius observationer blev efterfølgende diskuteret, og en række aspekter blev trukket yderligere frem, bl.a.: Sammenligninger med en undersøgelse som Jens Martin Bruun fra DPU har lavet om folkeskolekulturer. (herunder bevidsthed om demokrati og medborgerskab som eksplicit pædagogisk strategi) Problematikken med at de højttalende, aktive, udadvendte er de demokratiske, men hvad sker der så med dem, der ikke taler så højt? Den demokratiske insisteren er også en speciel måde at forholde sig til andre på, en måde, som kan være ekskluderende. Skismaet mellem demokrati og faglighed som brede idealer, der i praksis er meget elitære. Ulla Ambrosius lovede at præsentere sit grundforskningsarbejde for bestyrelse og ledelse, og at stille sig til rådighed for en diskussion af, hvordan Rysensteen konkret kan arbejde videre med hendes resultater og anbefalinger. Også lærere og elever vil blive inddraget i en debat om resultaterne som en del af udviklingen af det citizenshipprogram, som Rysensteen er i gang med at udvikle. Ad 6. Intet til dette punkt. Næste møde er torsdag d. 24. marts 2010 Referat: AM/GT/CL 5

Skolestart kræver en hjælpende hånd!

Skolestart kræver en hjælpende hånd! Skolestart kræver en hjælpende hånd! INDHOLDSFORTEGNELSE 1. HVAD SKAL DER TIL FOR, AT ØKONOMIEN KAN BÆRE?....7 Hvor kommer indtægterne fra?...8 Hvor skal vi bo?....10 Bæredygtighedsmodel....10 Økonomien

Læs mere

Budget 2014 Godkendt af bestyrelsen, den 17. december 2013 Budget 2014

Budget 2014 Godkendt af bestyrelsen, den 17. december 2013 Budget 2014 Budget 2014 Godkendt af bestyrelsen, den 17. december 2013 Budget 2014 Forord Bestyrelsen har den 17. december 2013 behandlet og godkendt budgettet for 2014. Udgangspunktet for budgetlægningen for 2014

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKE- SKOLEN

KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKE- SKOLEN Til Arbejdsgruppen for kortlægning og analyse af opkvalificeringen af lærere og pædagoger i folkeskolen Dokumenttype Rapport Dato August 2013 KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag d. 15. december 2010

Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag d. 15. december 2010 Jyllandsgade 2 DK-7600 Struer Tlf: 9785 4300 Fax: 9785 4133 struer-statsgym@stgym.dk www.struer-statsgym.dk Sagsbehandler: S: Dato 20.12.2010 Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

Stikord med gennemgående udtalelser vedr. gæsteordning for dagplejen

Stikord med gennemgående udtalelser vedr. gæsteordning for dagplejen Indhold Stikord med gennemgående udtalelser vedr. gæsteordning for dagplejen...1 Dagplejens forældrebestyrelse...2 Dagplejens MED udvalg...3 Tusindfryd...5 Nordlys...5 Grundlag...5 Organisering...5 Børnehuset

Læs mere

Frivilligt engagement kun hvis lederen magter det

Frivilligt engagement kun hvis lederen magter det Arbejdspapir Frivilligt engagement kun hvis lederen magter det En analyse af daginstitutionslederens betydning for et frivilligt engagement i de selvejende daginstitutioner Mathilde Hjerrild Carlsen og

Læs mere

Tema: Offentlige bestyrelser for fremtiden

Tema: Offentlige bestyrelser for fremtiden 16 TIDSSKRIFT FOR OFFENTLIGE BESTYRELSER UDGAVE. 16. NOVEMBER. 2012 Tema: Offentlige bestyrelser for fremtiden 240 deltog i den første konference målrettet offentlige bestyrelser. Se en gennemgang af alle

Læs mere

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner MDI Enghavevej 31, 1 1674 København V Tlf. 3324 8100 info@mdi.dk www.mdi.dk Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner Okt. 2013 Forord

Læs mere

Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie. Marts 2015. Bornholms Regionskommune

Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie. Marts 2015. Bornholms Regionskommune Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie Marts 2015 Bornholms Regionskommune HJK Analyse og Rådgivning ApS Klosterstræde 23, 2. sal tv. 1157

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMER I ERHVERVSBESTYRELSER

MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMER I ERHVERVSBESTYRELSER MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMER I ERHVERVSBESTYRELSER En kvalitativ undersøgelse af medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmers kompetencer og virke i industrisektoren. Undersøgelsen er udført i samarbejde

Læs mere

Referat fra skolebestyrelsesmøde pa Odder Gymnasium, tirsdag d 25.3.14

Referat fra skolebestyrelsesmøde pa Odder Gymnasium, tirsdag d 25.3.14 1 Referat fra skolebestyrelsesmøde pa Odder Gymnasium, tirsdag d 25.3.14 Til stede: Hans E. Zeuthen (HZ), Lars Bluhme (BL), Hans Kjeldsen (HK), Karsten Geertsen (KG), Lene Augusta Jørgensen (LEA), Uffe

Læs mere

Kommunekompasset. Evaluering af Ringkøbing-Skjern Kommune. Kommunekompasset, Evaluering af Ringkøbing-Skjern Kommune. maj 2009. www.krevi.

Kommunekompasset. Evaluering af Ringkøbing-Skjern Kommune. Kommunekompasset, Evaluering af Ringkøbing-Skjern Kommune. maj 2009. www.krevi. Kommunekompasset Evaluering af Ringkøbing-Skjern Kommune KREVI Ringkøbing-Skjern Kommune har takket ja til at deltage i KREVIs pilottest af evalueringsredskabet Kommunekompasset. I denne rapport præsenteres

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

"Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden"

Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden Gymnasieskolernes Lærerforening "Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden" - en undersøgelse af inspektorernes arbejdsforhold September 2008 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45

Læs mere

Læremidler støtte og udvikling

Læremidler støtte og udvikling Læremidler støtte og udvikling Lektor ph.d. Bodil Nielsen Læremidler skal udarbejdes med henblik på at de bedst muligt støtter og udfordrer elever i deres læreprocesser, men samtidig er det vigtigt at

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011/2012

Kvalitetsrapport 2011/2012 Kvalitetsrapport 2011/2012 Kvalitetsrapport Højagerskolen 1 Indhold 1. Resultater... 3 1.1 Uddannelsesforankring... 3 1.2 Overgangsfrekvenser... 3 1.3 Gennemsnitskarakterer ved afgangsprøverne... 4 1.4

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde på produktionsskolerne.

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde på produktionsskolerne. LP har udarbejdet nærværende kodeks som vejledning og inspiration til produktionsskoleledere og bestyrelser i deres bestræbelser på at få et velfungerende bestyrelsesarbejde til gavn for produktionsskolen

Læs mere

KONGRESBERETNING. 2012-2014 16. ordinære kongres

KONGRESBERETNING. 2012-2014 16. ordinære kongres KONGRESBERETNING 2012-2014 16. ordinære kongres INDHOLD Vi skaber værdi for børnene... 4 Trivslen er bedre i selvejende og private institutioner...4 Fritidspædagogikken i fremtiden...5 Fra områdeledelse

Læs mere

Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon, Erik Hansen,

Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon, Erik Hansen, VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING 16-03-2015 Referat Bestyrelsesmøde mandag den 16. marts 2015 kl. 9.00 Deltagere: Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon,

Læs mere

Undersøgelse af lærernes efteruddannelse. med kompetenceudvikling

Undersøgelse af lærernes efteruddannelse. med kompetenceudvikling Undersøgelse af lærernes efteruddannelse og skolernes strategiske arbejde med kompetenceudvikling Gymnasieskolernes Lærerforening 2011 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Anbefalinger...

Læs mere

Projektleder Gert Herner Svendsen December 2014

Projektleder Gert Herner Svendsen December 2014 - - Projektleder Gert Herner Svendsen December 2014 1 Indhold Forord... 3 1.0 Indledning... 5 2.0 Problemformulering... 6 3.0 Projektmetode... 6 4.0 Selektionskriterier... 7 5.0 2009 2012 Fagmentorprojekt

Læs mere

Friskolernes Kontor Prices Havevej 11 5600 Fåborg Telefon 6261 3013 df@friskoler.dk www.friskoler.dk

Friskolernes Kontor Prices Havevej 11 5600 Fåborg Telefon 6261 3013 df@friskoler.dk www.friskoler.dk ÅRSBERETNING 2008 Årsberetning Marts 2009 ISSN 0903-3181 Dansk Friskoleforening Friskolernes Kontor Prices Havevej 11 5600 Fåborg Tlf. 6261 3013 Fax 6261 3911 www.friskoler.dk df@friskoler.dk Udgivet af

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Niels Egelund, Jill Mehlbye & Ulf Hjelmar. Gymnasier der rykker. En kvalitativ undersøgelse af udvalgte gymnasier i Region Hovedstaden

Niels Egelund, Jill Mehlbye & Ulf Hjelmar. Gymnasier der rykker. En kvalitativ undersøgelse af udvalgte gymnasier i Region Hovedstaden Niels Egelund, Jill Mehlbye & Ulf Hjelmar Gymnasier der rykker En kvalitativ undersøgelse af udvalgte gymnasier i Region Hovedstaden Publikationen Gymnasier der rykker En kvalitativ undersøgelse af udvalgte

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere