UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG. Den 22. juli 2017 satte Østre Landsret retten i retsbygningen, Bredgade 59, København.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG. Den 22. juli 2017 satte Østre Landsret retten i retsbygningen, Bredgade 59, København."

Transkript

1

2

3

4 B NHJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG Den 22. juli 2017 satte Østre Landsret retten i retsbygningen, Bredgade 59, København. Som dommere fungerede landsdommerne Katja Høegh, Dorthe Wiisbye og Niels Fenger førstnævnte som rettens formand. Der foretoges 3. afd. kære nr. B : Hviids Vinstue v/per Møller (advokat Anders Hvass) mod Ejerforeningen matr.nr. 4 Øster Kvar. v/formand Tommy Hansen (advokat Jens Bygum Knudsen) Ingen var mødt eller indkaldt. Det tidligere fremlagte var til stede. Der fremlagdes endvidere: - Brev af 18. juli 2017 fra Hviids Vinstue v/per Møller ( Hviids Vinstue ), hvori anmodningen om mundtlig forhandling frafaldes. - Processkrift I af 18. juli 2017 fra Hviids Vinstue med bilag Ejerforeningen matr.nr. 4 Øster Kvarter, v/formand Tommy Hansen ( ejerforeningen ) kæresvarskrift af 18. juli 2017 med bilag N, P og O.

5 Processkrift II af 19. juli 2017 fra Hviids Vinstue. - Processkrift A af 19. juli 2017 fra ejerforeningen. - Processkrift B af 21. juli 2017 med bilag Q, R og S. Byretten har ved sagens fremsendelse henholdt sig til den trufne afgørelse. Hviids Vinstue har nedlagt principal påstand som for byretten om: - Det forbydes indkærede at bortfjerne sagsøgers kompressor og den Carlsberg Bryggerierne tilhørende kompressor og tilbehør, som er anbragt på væggen modkærendes øllager/øl-rum i gården i skellet mellem matr. nr. 4 og 5 Øster Kvarter. - Det forbydes ligeledes indkærede at bortskære den slange, der leder øllet fra tanken i øllageret over til Hviids Vinstue (nedgravet under gårdniveau). - Det påbydes indkærede inden for en af retten nærmere fastsat frist at retablere kærendes flaskebur, der var opstillet i matr. nr. 4 s gård, indtil natten mellem lørdag den 10. og 11. juni, kl. 5 om natten. Overskrides den af retten fastsatte frist, skal indkærede tåle, at kærende selv opsætter et tilsvarende flaskebur. Subsidiært har Hviids Vinstue for landsretten yderligere påstået: - Det forbydes indkærede inden den 30. august 2017 at fjerne de i sagen omfattende 2 kompressorer og ølslange. Herudover har Hviids Vinstue for landsretten påstået: - Det påbydes indkærede straks at tilvejebringe den del af den ølslange, som indkærede har bortfjernet. Ejerforeningen har påstået stadfæstelse, samt at begæringen også for så vidt angår Hviids Vinstues nye påstande nægtes fremme, subsidiært at forbud/påbud fremmes mod en sikkerhedsstillelse på ikke under kr.

6 - 3 - Supplerende sagsfremstilling Ejerforeningen har i svarskriftet oplyst, at den ølslange, som sagen blandt andet angår, nu er nedtaget af ejerforeningen, jf. også Hviids Vinstues nye påstand. Der er for landsretten fremlagt blandt andet: - Afslag af 30. juni 2017 fra Slots- og Kulturstyrelsen på Hviids Vinstues ansøgning om tilladelse til at montere kompressor på gårdfacade med frist for at fjerne anlægget til den 31. december 2017 og finde en løsning vedrørende kompressorernes placering, hvor facaden friholdes. - Hviids Vinstues klage af 6. juli 2017 over denne afgørelse til Kulturministeriet. - Korrespondance om forligsdrøftelser, herunder om, hvad der blev drøftet under et telefonmøde den 6. juli 2017 mellem advokat Anders Hvass som repræsentant for Per Møller, Tommy Hansen og advokat Claus Bendtsen, samt korrespondance om nedtagning af ølslangen. - Fotos. - af 10. juli 2017 fra Kaj Vestergaard-Poulsen til Per Møller med bekræftelse Som formand for Ejerforeningen Kongens Nytorv 21 mfl. Matr. Nr. 5ø på, at vores ejerforening ikke har haft indsigelser mod de opsatte installationer på vores bagmur, der vender ind mod Matr. Nr. 4Ø. - Erklæring af 17. juli 2017 fra Jan Pedersen om at have deltaget aktivt i ejerforeningen i matr. nr. 4 Øster Kvarter og siden 1998 periodisk at have været i bestyrelsen, herunder også som formand, frem til salget af ejerlejlighed nr. 7 pr. 1. april Det oplyses, at Jan Pedersen har været medejer af ejerlejlighed nr. 7, som stedse har været anvendt til restaurationsformål. Det bekræftes endvidere, at Jan Pedersen har været bekendt med Hviids Vinstues anlæg i gården, og at der aldrig har været klaget herover fra medlemmer af ejerforeningen eller bestyrelsen. Det fremgår endvidere blandt andet, at [j]eg kender ikke til nogen skriftlig aftale mellem på den ene side Indehaveren af Hviids Vinstue og ejerforeningen, om hvornår de pågældende installationer er blevet opsat.

7 - 4 - Parternes anbringender Hviids Vinstue har for landsretten gentaget anbringenderne for byretten og har herudover navnlig gjort gældende, at der ikke foreligger en gyldig bestyrelsesbeslutning i ejerforeningen om at nedtage de 2 kompressorer og flaskeburet. Bestyrelsesformanden Tommy Hansen kan ikke alene træffe beslutning herom. Det bemærkes, at Per Møller er medlem af bestyrelsen, som yderligere består af Tommy Hansen og advokat Claus Bendtsen. Der er givet tilladelse til opsætning af de indretninger, som sagen angår, af ejerforeningen i såvel matr. nr. 4 som nr. 5 i forbindelse med opsætningen heraf for henholdsvis 25, 35 og 50 år siden. Subsidiært har ejerforeningerne ved passivitet accepteret indretningernes tilstedeværelse. Ejerforeningen har for landsretten gentaget anbringenderne for byretten og har i tillæg hertil navnlig gjort gældende, at ejerforeningen i en længere periode forgæves har påtalt de ulovlige forhold over for Hviids Vinstue. Det bestrides, at der for at imødegå Hviids Vinstues forbuds- og påbudsbegæring kræves en skriftlig bestyrelsesbeslutning eller anden dokumentation for ejerforeningens ret til at fjerne indretningerne. Forholdet er tværtimod det, at det er Hviids Vinstue, der som rekvirent skal sandsynliggøre sin ret. I øvrigt bestrides det, at der ikke foreligger en gyldig bestyrelsesbeslutning. Der har været afholdt adskillige bestyrelsesmøder, som Per Møller imidlertid er udeblevet fra. Erklæringerne fra Jan Pedersen og fra formanden for naboejerforeningen er ensidigt indhentet, og erklæringen fra Jan Pedersen synes skrevet med ført pen af Hviids Vinstues advokat. De to erklæringer dokumenterer ikke, at Hviids Vinstue har ret til at opsætte anlæggene. Det bestrides, at der har været udvist passivitet. Forholdene i gården havde, jf. den fremlagte fotodokumentation, udviklet sig til et uoverskueligt rod, hvor det har været vanskeligt at se netop de specifikke anlæg, som denne sag angår, og dermed påtale disse over for Hviids Vinstue. Murgennembrydningen med ølslangen var herunder dækket under det tidligere træskur i gården, som også dækkede for selve ølslangen, flaskeburet og kompressorerne. Det anførte om anlæggenes alder bestrides. Som vist på de fremlagte fotos af er der en sløjfet (overskåret) ølslange i gården, som efter forholdene må være den, som Hviids

8 - 5 - Vinstue påstår blev etableret i Den (nu nedtagne) til dels nedgravede ølslange, som Hviids Vinstue aktuelt har anvendt, er af nyere dato, da den belægning, som dækker den, må antages at være etableret i forbindelse med en opgravning og støbning i gården af nyere dato. Ejerforeningen har ikke givet tilladelse til den gennembrydning af muren, som er foretaget ved etableringen af ølslangeanlægget. Det samme gælder Ejendomsselskabet Lille Kongensgade 4 ApS. Flaskeburet, som har stået ude i gården, kan ikke som hævdet være opsat i 1965, og dermed være 52 år gammelt. I så fald ville det have været kondenseret i langt højere grad, end det ses på de fremlagte fotos. Det er ikke på nogen måde dokumenteret, at kompressorerne, som hævdet af Hviids Vinstue, er opsat i 1991, hvilket ellers, da de er opsat af Carlsberg, let burde kunne eftervises. Et påbud om at genopsætte ølslange og flaskebur vil stride mod Slots- og Kulturstyrelsens krav om fjernelse af anlæggene, og savner derfor mening. Efter votering afsagdes k e n d e l s e : Efter de foreliggende oplysninger, herunder de af Hviids Vinstue fremlagte erklæringer fra formanden for bestyrelsen i naboejerforeningen, Kaj Vestergaard-Poulsen, og fra Jan Pedersen, findes det ikke godtgjort eller sandsynliggjort, at Hviids Vinstue har fået tilladelse fra ejerforeningen til at opsætte ølslange, kompressorer og flaskebur i det fælles gårdareal. Der er ikke af Hviids Vinstue fremlagt dokumentation for, at kompressorerne, som efter det oplyste tilhører Carlsberg, og ølslangen, som, jf. en af 10. april 2017 fra Carlsberg til Tommy Hansen, også synes at tilhøre Carlsberg, er opsat i 1991, eller at flaskeburet er opsat i Selv om anlæggene efter de foreliggende oplysninger synes at have været etableret i gården gennem nogen tid, findes det, allerede henset til det oplyste om forholdene i gården forud for oprydningen, herunder navnlig de fremlagte fotos, ikke godtgjort eller sandsynliggjort, at ejerforeningen har fortabt retten til at gøre indsigelse mod placeringen af anlæggene i det fælles gårdareal som følge af passivitet. Herefter og af de af byretten anførte grunde er betingelserne i retsplejelovens 413 for at nedlægge forbud eller påbud ikke opfyldt.

9 - 6 - Det forhold, at der ikke af ejerforeningen er fremlagt en beslutning truffet af ejerforeningens bestyrelse om at fjerne anlæggene, kan ikke føre til et andet resultat. Landsretten stadfæster derfor byrettens kendelse og nægter de for landsretten nedlagte yderligere påstande fremme. Efter kæresagens udfald, omfang og forløb skal Hviids Vinstue betale kæremålsomkostninger til Ejerforeningen som nedenfor bestemt. T h i b e s t e m m e s : Landsretten stadfæster byrettens kendelse og nægter de for landsretten nedlagte yderligere påstande fremme. Hviids Vinstue v/per Møller skal i kæremålsomkostninger inden 14 dage betale kr. til Ejerforeningen matr.nr. 4 Øster Kvarter, v/formand Tommy Hansen. Retten -hævet. (Sign.) Udskriftens rigtighed bekræftes. Østre Landsret, den Carina Marie Gjede Hansen retsassistent

10 B NHJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG Den 22. juli 2017 satte Østre Landsret retten i retsbygningen, Bredgade 59, København. Som dommere fungerede landsdommerne Katja Høegh, Dorthe Wiisbye og Niels Fenger førstnævnte som rettens formand. Der foretoges 3. afd. kære nr. B : Hviids Vinstue v/per Møller (advokat Anders Hvass) mod Ejerforeningen matr.nr. 4 Øster Kvar. v/formand Tommy Hansen (advokat Jens Bygum Knudsen) Ingen var mødt eller indkaldt. Det tidligere fremlagte var til stede. Der fremlagdes endvidere: - Brev af 18. juli 2017 fra Hviids Vinstue v/per Møller ( Hviids Vinstue ), hvori anmodningen om mundtlig forhandling frafaldes. - Processkrift I af 18. juli 2017 fra Hviids Vinstue med bilag Ejerforeningen matr.nr. 4 Øster Kvarter, v/formand Tommy Hansen ( ejerforeningen ) kæresvarskrift af 18. juli 2017 med bilag N, P og O.

11 Processkrift II af 19. juli 2017 fra Hviids Vinstue. - Processkrift A af 19. juli 2017 fra ejerforeningen. - Processkrift B af 21. juli 2017 med bilag Q, R og S. Byretten har ved sagens fremsendelse henholdt sig til den trufne afgørelse. Hviids Vinstue har nedlagt principal påstand som for byretten om: - Det forbydes indkærede at bortfjerne sagsøgers kompressor og den Carlsberg Bryggerierne tilhørende kompressor og tilbehør, som er anbragt på væggen modkærendes øllager/øl-rum i gården i skellet mellem matr. nr. 4 og 5 Øster Kvarter. - Det forbydes ligeledes indkærede at bortskære den slange, der leder øllet fra tanken i øllageret over til Hviids Vinstue (nedgravet under gårdniveau). - Det påbydes indkærede inden for en af retten nærmere fastsat frist at retablere kærendes flaskebur, der var opstillet i matr. nr. 4 s gård, indtil natten mellem lørdag den 10. og 11. juni, kl. 5 om natten. Overskrides den af retten fastsatte frist, skal indkærede tåle, at kærende selv opsætter et tilsvarende flaskebur. Subsidiært har Hviids Vinstue for landsretten yderligere påstået: - Det forbydes indkærede inden den 30. august 2017 at fjerne de i sagen omfattende 2 kompressorer og ølslange. Herudover har Hviids Vinstue for landsretten påstået: - Det påbydes indkærede straks at tilvejebringe den del af den ølslange, som indkærede har bortfjernet. Ejerforeningen har påstået stadfæstelse, samt at begæringen også for så vidt angår Hviids Vinstues nye påstande nægtes fremme, subsidiært at forbud/påbud fremmes mod en sikkerhedsstillelse på ikke under kr.

12 - 3 - Supplerende sagsfremstilling Ejerforeningen har i svarskriftet oplyst, at den ølslange, som sagen blandt andet angår, nu er nedtaget af ejerforeningen, jf. også Hviids Vinstues nye påstand. Der er for landsretten fremlagt blandt andet: - Afslag af 30. juni 2017 fra Slots- og Kulturstyrelsen på Hviids Vinstues ansøgning om tilladelse til at montere kompressor på gårdfacade med frist for at fjerne anlægget til den 31. december 2017 og finde en løsning vedrørende kompressorernes placering, hvor facaden friholdes. - Hviids Vinstues klage af 6. juli 2017 over denne afgørelse til Kulturministeriet. - Korrespondance om forligsdrøftelser, herunder om, hvad der blev drøftet under et telefonmøde den 6. juli 2017 mellem advokat Anders Hvass som repræsentant for Per Møller, Tommy Hansen og advokat Claus Bendtsen, samt korrespondance om nedtagning af ølslangen. - Fotos. - af 10. juli 2017 fra Kaj Vestergaard-Poulsen til Per Møller med bekræftelse Som formand for Ejerforeningen Kongens Nytorv 21 mfl. Matr. Nr. 5ø på, at vores ejerforening ikke har haft indsigelser mod de opsatte installationer på vores bagmur, der vender ind mod Matr. Nr. 4Ø. - Erklæring af 17. juli 2017 fra Jan Pedersen om at have deltaget aktivt i ejerforeningen i matr. nr. 4 Øster Kvarter og siden 1998 periodisk at have været i bestyrelsen, herunder også som formand, frem til salget af ejerlejlighed nr. 7 pr. 1. april Det oplyses, at Jan Pedersen har været medejer af ejerlejlighed nr. 7, som stedse har været anvendt til restaurationsformål. Det bekræftes endvidere, at Jan Pedersen har været bekendt med Hviids Vinstues anlæg i gården, og at der aldrig har været klaget herover fra medlemmer af ejerforeningen eller bestyrelsen. Det fremgår endvidere blandt andet, at [j]eg kender ikke til nogen skriftlig aftale mellem på den ene side Indehaveren af Hviids Vinstue og ejerforeningen, om hvornår de pågældende installationer er blevet opsat.

13 - 4 - Parternes anbringender Hviids Vinstue har for landsretten gentaget anbringenderne for byretten og har herudover navnlig gjort gældende, at der ikke foreligger en gyldig bestyrelsesbeslutning i ejerforeningen om at nedtage de 2 kompressorer og flaskeburet. Bestyrelsesformanden Tommy Hansen kan ikke alene træffe beslutning herom. Det bemærkes, at Per Møller er medlem af bestyrelsen, som yderligere består af Tommy Hansen og advokat Claus Bendtsen. Der er givet tilladelse til opsætning af de indretninger, som sagen angår, af ejerforeningen i såvel matr. nr. 4 som nr. 5 i forbindelse med opsætningen heraf for henholdsvis 25, 35 og 50 år siden. Subsidiært har ejerforeningerne ved passivitet accepteret indretningernes tilstedeværelse. Ejerforeningen har for landsretten gentaget anbringenderne for byretten og har i tillæg hertil navnlig gjort gældende, at ejerforeningen i en længere periode forgæves har påtalt de ulovlige forhold over for Hviids Vinstue. Det bestrides, at der for at imødegå Hviids Vinstues forbuds- og påbudsbegæring kræves en skriftlig bestyrelsesbeslutning eller anden dokumentation for ejerforeningens ret til at fjerne indretningerne. Forholdet er tværtimod det, at det er Hviids Vinstue, der som rekvirent skal sandsynliggøre sin ret. I øvrigt bestrides det, at der ikke foreligger en gyldig bestyrelsesbeslutning. Der har været afholdt adskillige bestyrelsesmøder, som Per Møller imidlertid er udeblevet fra. Erklæringerne fra Jan Pedersen og fra formanden for naboejerforeningen er ensidigt indhentet, og erklæringen fra Jan Pedersen synes skrevet med ført pen af Hviids Vinstues advokat. De to erklæringer dokumenterer ikke, at Hviids Vinstue har ret til at opsætte anlæggene. Det bestrides, at der har været udvist passivitet. Forholdene i gården havde, jf. den fremlagte fotodokumentation, udviklet sig til et uoverskueligt rod, hvor det har været vanskeligt at se netop de specifikke anlæg, som denne sag angår, og dermed påtale disse over for Hviids Vinstue. Murgennembrydningen med ølslangen var herunder dækket under det tidligere træskur i gården, som også dækkede for selve ølslangen, flaskeburet og kompressorerne. Det anførte om anlæggenes alder bestrides. Som vist på de fremlagte fotos af er der en sløjfet (overskåret) ølslange i gården, som efter forholdene må være den, som Hviids

14 - 5 - Vinstue påstår blev etableret i Den (nu nedtagne) til dels nedgravede ølslange, som Hviids Vinstue aktuelt har anvendt, er af nyere dato, da den belægning, som dækker den, må antages at være etableret i forbindelse med en opgravning og støbning i gården af nyere dato. Ejerforeningen har ikke givet tilladelse til den gennembrydning af muren, som er foretaget ved etableringen af ølslangeanlægget. Det samme gælder Ejendomsselskabet Lille Kongensgade 4 ApS. Flaskeburet, som har stået ude i gården, kan ikke som hævdet være opsat i 1965, og dermed være 52 år gammelt. I så fald ville det have været kondenseret i langt højere grad, end det ses på de fremlagte fotos. Det er ikke på nogen måde dokumenteret, at kompressorerne, som hævdet af Hviids Vinstue, er opsat i 1991, hvilket ellers, da de er opsat af Carlsberg, let burde kunne eftervises. Et påbud om at genopsætte ølslange og flaskebur vil stride mod Slots- og Kulturstyrelsens krav om fjernelse af anlæggene, og savner derfor mening. Efter votering afsagdes k e n d e l s e : Efter de foreliggende oplysninger, herunder de af Hviids Vinstue fremlagte erklæringer fra formanden for bestyrelsen i naboejerforeningen, Kaj Vestergaard-Poulsen, og fra Jan Pedersen, findes det ikke godtgjort eller sandsynliggjort, at Hviids Vinstue har fået tilladelse fra ejerforeningen til at opsætte ølslange, kompressorer og flaskebur i det fælles gårdareal. Der er ikke af Hviids Vinstue fremlagt dokumentation for, at kompressorerne, som efter det oplyste tilhører Carlsberg, og ølslangen, som, jf. en af 10. april 2017 fra Carlsberg til Tommy Hansen, også synes at tilhøre Carlsberg, er opsat i 1991, eller at flaskeburet er opsat i Selv om anlæggene efter de foreliggende oplysninger synes at have været etableret i gården gennem nogen tid, findes det, allerede henset til det oplyste om forholdene i gården forud for oprydningen, herunder navnlig de fremlagte fotos, ikke godtgjort eller sandsynliggjort, at ejerforeningen har fortabt retten til at gøre indsigelse mod placeringen af anlæggene i det fælles gårdareal som følge af passivitet. Herefter og af de af byretten anførte grunde er betingelserne i retsplejelovens 413 for at nedlægge forbud eller påbud ikke opfyldt.

15 - 6 - Det forhold, at der ikke af ejerforeningen er fremlagt en beslutning truffet af ejerforeningens bestyrelse om at fjerne anlæggene, kan ikke føre til et andet resultat. Landsretten stadfæster derfor byrettens kendelse og nægter de for landsretten nedlagte yderligere påstande fremme. Efter kæresagens udfald, omfang og forløb skal Hviids Vinstue betale kæremålsomkostninger til Ejerforeningen som nedenfor bestemt. T h i b e s t e m m e s : Landsretten stadfæster byrettens kendelse og nægter de for landsretten nedlagte yderligere påstande fremme. Hviids Vinstue v/per Møller skal i kæremålsomkostninger inden 14 dage betale kr. til Ejerforeningen matr.nr. 4 Øster Kvarter, v/formand Tommy Hansen. Retten -hævet. (Sign.) Udskriftens rigtighed bekræftes. Østre Landsret, den Carina Marie Gjede Hansen retsassistent

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG B3409000- HBJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG Den 10. marts 2015 satte Østre Landsret retten i retsbygningen, Bredgade 42, København. Som dommere fungerede landsdommerne Katja Høegh, Linde Jensen og

Læs mere

C2JL1J~ ØSTRE LANDSRETS 19. AFDELING. Brugerneaf Gaderummet Init AMK Rådmandsgade 60 2200 København N

C2JL1J~ ØSTRE LANDSRETS 19. AFDELING. Brugerneaf Gaderummet Init AMK Rådmandsgade 60 2200 København N ØSTRE LANDSRETS 19. AFDELING Den IO. september2008 Brugerneaf Gaderummet Init AMK Rådmandsgade 60 2200 København N Vedrørende J.nr. 19. afd. B-1820-08 (Deres j.nr. ): 1) Carl-Erik Birck-Madsen 3) Den selvejende

Læs mere

B0951005-IDJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG

B0951005-IDJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG B0951005-IDJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG Den 29. oktober 2015 satte Østre Landsret retten i retsbygningen, Bredgade 59, København. Som dommere fungerede landsdommerne Alex Puggaard, Malou Kragh

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 295/2013 (1. afdeling) A (advokat Ole Olsen, beskikket) mod Europark A/S (advokat Carsten Eriksen) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG B1375002- CNI UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG Den 30. november 2016 satte Østre Landsret retten i retsbygningen, Bredgade 59, København. Som dommere fungerede landsdommerne M. Lerche, Henrik Bitsch

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG. Selskab A under konkurs v/kurator advokat Boris K. Frederiksen (advokat Mathias Juul Holter) mod

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG. Selskab A under konkurs v/kurator advokat Boris K. Frederiksen (advokat Mathias Juul Holter) mod UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG Den satte Østre Landsret retten i retsbygningen, Bredgade 59, København. Som dommere fungerede landsdommerne Jan Uffe Rasmussen, Thomas Lohse og Birgitte Grønborg Juul,

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG. under konkurs v/kurator, advokat Boris Frederiksen (advokat Boris Frederiksen) mod

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG. under konkurs v/kurator, advokat Boris Frederiksen (advokat Boris Frederiksen) mod B1749001- MJE UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG Den 21. oktober 2016 satte Østre Landsret retten i retsbygningen, Bredgade 59, København. Som dommere fungerede landsdommerne Michael Kistrup, Carsten

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 27. november 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 27. november 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 27. november 2017 Sag 164/2017 A (selv) mod B og C (advokat Bjarke Madsen for begge) I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 21. afdeling den 27.

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET Den 2. maj 2016 blev af Grønlands Landsret i sagen sagl.nr. C 091/16 (Retten i Grønlands sagl.nr. BS 190100/2013) Sagsøger (advokat Finn Meinel, Nuuk j.nr. 11809)

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG. Den 21. april 2016 satte Østre Landsret retten i retsbygningen, Bredgade 59, København.

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG. Den 21. april 2016 satte Østre Landsret retten i retsbygningen, Bredgade 59, København. B219000G- DG UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG Den 21. april 2016 satte Østre Landsret retten i retsbygningen, Bredgade 59, København. Som dommere fungerede landsdommerne H. C. Thomsen, Lone Kerrn-Jespersen,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. januar 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. januar 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. januar 2017 Sag 182/2016 IWT LLC ApS (advokat Jens Rysgaard) mod Scharf GmbH (advokat Jakob Blicher Ravnsbo) I tidligere instanser er truffet beslutning af Skifteretten

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2017 Sag 127/2016 og 128/2016 A (advokat Peter Schradieck) mod Teoplyy dom LRS (advokat Jakob Rosing) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Fogedretten

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014 Sag 79/2014 A og B (advokat Peter Vilsøe) kærer afgørelse om nægtelse af genoptagelse i sagen: C (advokat Lars Langkjær) mod D (selv) I tidligere

Læs mere

D O M. Afsagt den 25. marts 2014 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Finn Morten Andersen).

D O M. Afsagt den 25. marts 2014 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Finn Morten Andersen). D O M Afsagt den 25. marts 2014 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Finn Morten Andersen). 5. afd. nr. B-226-12: Gudmund Skæling (advokat Christian Fribjart

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 23. maj 2013 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne M. Stassen, Karen Hald og Søren Schou Frandsen (kst.)). 10. afd. nr. B-2304-12: Skanska Øresund

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTUK LANDSRETS DOMBOG

UDSKRIFT AF ØSTUK LANDSRETS DOMBOG UDSKRIFT AF ØSTUK LANDSRETS DOMBOG Sagsøger havde fejlagtigt sagsøgt Patientforsikringen. Først efter udlflbet af - søgsmålsfristen i patientforsikringslovens 16, stk. 2 DOM sagsøgte sagsøger Patientskade-ankenævnet.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 Sag 110/2017 A (advokat Charlotte Castenschiold, beskikket) mod B I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten i Svendborg den 14. november 2016

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG B0795006-MKJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG Den 28. november 2016 kl. 10:00 satte Østre Landsret retten i retsbygningen, Bredgade 59, København. Som dommere fungerede landsdommerne Arne Brandt, M.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. oktober 2015 Sag 201/2015 LIP Regnskab & Consult ved Lisbeth Irene Vedel Pedersen, Advokat Lisbeth Pedersen ApS og Lipsen Holding ApS (advokat Lisbeth Pedersen

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 30. maj 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 30. maj 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 30. maj 2016 Sag 32/2016 Havtrygd Gjensidige Forsikring og Libas AS (advokat David Rubin for begge) mod Thyborøn Skibs & Motor A/S (advokat Michael S. Wiisbye) I

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. juni 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. juni 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. juni 2014 Sag 101/2012 (2. afdeling) Tommy Lund, Anna Fuhlendorf og Palle Kløve Pedersen (advokat Jørgen Chr. Dan-Weibel for alle) mod Randers Kommune (advokat Per

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 27. juli 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 27. juli 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 27. juli 2016 Sag 64/2016 A og B (advokat Michael E. Hansen for begge) mod Boet efter C ved D og E (advokat Mogens Vinther) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013 Sag 302/2011 (2. afdeling) Jeudan V A/S (advokat Christian Alsøe) mod Ejerforeningen matr.nr. 669 Sankt Annæ Vester Kvarter (advokat Erik Kjær-Hansen)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 14. marts 2011

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 14. marts 2011 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 14. marts 2011 Sag 219/2010 Nykredit Forsikring A/S (advokat Jesper Ravn) mod Kim Ole Jørgensen (advokat Svend-Aage

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. september 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. september 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. september 2013 Sag 139/2013 A og B (advokat Poul Erik Petersen for begge) mod R (advokat Morten Sung Leen) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 Sag 135/2014 A (advokat Svend-Aage Dreist Hansen, beskikket) mod Faxe Vandforsyning A/S (advokat Sten Corfix Jensen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016 Sag 248/2015 A kærer landsrettens afvisning af at behandle en kæresag om afslag på fri proces i en sag om forældremyndighed mv. (advokat Henrik Ehlers)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 20. februar 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 20. februar 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 20. februar 2015 Sag 233/2014 Telia Danmark Filial af Nättjanster Norden AB (advokat Kim Breide Ulrich) mod HS 5 ApS (advokat Sophie Becher) I tidligere instans er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 Sag 270/2012 (2. afdeling) 2840 Incorporated ApS (advokat Michael Elkiær Andersen) mod G-Star Denmark (advokat Morten Schwartz Nielsen) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 22. juni 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 22. juni 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 22. juni 2017 Sag 60/2017 A og B, C og D (advokat Niels Peter Lindhard for alle) mod Totalkredit A/S (advokat Per Nykjær) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 7. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 7. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 7. oktober 2015 Sag 46/2015 Advokat A kærer afgørelse i sagen: Advokat A (advokat Martin Lavesen) mod Boet efter B (advokat René Rasmussen) Biintervenient til støtte

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 Sag 53/2010 (2. afdeling) Henrichsen & Co. Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (advokat Søren Narv Pedersen) mod A (advokat Søren Noringriis, beskikket)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 3. november 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 3. november 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 3. november 2015 Sag 113/2015 Dansk Ejendoms Analyse ved Tue Ulrich Hansen kærer afgørelse i sagen: Claus Wede (advokat Jakob Vinding) mod Søren Visnek (advokat

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. februar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. februar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. februar 2016 Sag 22/2016 Norvegus Fonden, Inigocenter ApS, A B og C (advokat Eigil Lego Andersen for alle) mod Jesuiterordenen og Niels Steensens Kollegium (advokat

Læs mere

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT 8276900A - SF UDSKRJFT AF østre LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 20. maj 2009 af Østre Landsrets 11, afdeling (landsdommerne Taber Rasmussen, Karsten Bo Knudsen og Jesper Penegaard (kst.)). I L afd. a.s.

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E B026700B - JO UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E Afsagt den 7. juli 2016 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne M. Stassen, Anne Thalbitzer og John Larsen (kst.)). 10. afd. nr.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010 Sag 48/2009 (1. afdeling) Region Sjælland (tidligere Storstrøms Amt og Vestsjællands Amt) (advokat Svend Paludan-Müller) mod Dronning Ingrids Hospital

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 30. august 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 30. august 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 30. august 2016 Sag 192/2016 A kærer bortvisningen af ham fra et retsmøde i sagen: Anklagemyndigheden mod T Kæren angår bortvisningen af A fra et retsmøde i en straffesag

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 5. november 2010

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 5. november 2010 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 5. november 2010 Sag 250/2010 A (advokat Tyge Trier, beskikket) mod Forsvarsministeriet (kammeradvokaten ved advokat Peter Biering) og Sag 255/2010 Journalisterne

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 1. oktober 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 1. oktober 2012 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 1. oktober 2012 Sag 103/2012 Hvam Maskinstation ved Peter Ardahl Jørgensen (advokat Torben F. Pedersen) mod

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. februar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. februar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. februar 2013 Sag 75/2011 (2. afdeling) A (advokat Finn Roger Nielsen, beskikket) mod Justitsministeriet (tidligere Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016 Sag 72/2016 Advokat Dan Terkildsen (selv) mod Processelskabet af 28. august 2009 ApS (advokat Tage Siboni) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 8. december 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 8. december 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 8. december 2016 Sag 143/2016 Boligforeningen PM (advokat Anne-Katrine Vilsbæk Henriksen) mod A (advokat Jens Preben Søndergaard, beskikket) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 23. august 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 23. august 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 23. august 2017 Sag 20/2017 Anklagemyndigheden mod T (advokat Stig Lynghøj Nielsen, beskikket) I tidligere instans er afsagt kendelse af Vestre Landsrets 3. afdeling

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 3. december 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 3. december 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 3. december 2014 Sag 131/2014 Jumbo Stillads A/S (advokat Ole Bjørn Christensen) mod LogiCon Nordic A/S (advokat Jakob B. Ravnsbo) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 Sag 233/2016 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N og O kærer Østre Landsrets kendelse om afslag på beskikkelse af bistandsadvokat (advokat Brian

Læs mere

Nyhedsbrev. Retssager og voldgift

Nyhedsbrev. Retssager og voldgift Nyhedsbrev Retssager og voldgift 03.07.2014 REFORM AF DEN CIVILE RETSPLEJE 3.7.2014 Den 11. juni 2014 vedtog Folketinget en reform af den civile retspleje, herunder reglerne om sagens forberedelse, beviser,

Læs mere

UDSKRIFT RETSBOGEN FOR VESTRE LANDSRET

UDSKRIFT RETSBOGEN FOR VESTRE LANDSRET Advokat N ete B. Tinning Dokken 10 6700 Esbjerg J. nr. 116693-179718 UDSKRIFT af RETSBOGEN FOR VESTRE LANDSRET 3. afdeling Vestre Landsrets 3. afdeling holdt den 13. juni 2014 kl. 12.00 møde på tingstedet

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 Sag 56/2015 Advokat A kærer Østre Landsrets kendelse om rejseforbehold i sagen: Anklagemyndigheden mod T (advokat A) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 Sag 116/2011 (1. afdeling) Halmtorvet 29 A/S (advokat Carsten Lorentzen) mod Rebekka Nørgaard Bach (advokat Karsten Cronwald) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. marts 2015 Sag 196/2014 Munck Consult ved Helge Munck (advokat Mette Højberg) mod Golfbox A/S (advokat Dan Terkildsen) I tidligere instanser er truffet beslutning

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E B1362001 - DG UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E Afsagt den 28. september 2015 af Østre Landsrets 14. afdeling (landsdommerne Rosenløv, Lone Kerrn-Jespersen og Jes Kjølbo Brems (kst.)).

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 Sag 224/2010 (1. afdeling) A (advokat Christian Riewe) mod Rederiforeningen af 2010 (tidligere Rederiforeningen for mindre Skibe) som mandatar for Esvagt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 1. februar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 1. februar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 1. februar 2016 Sag 209/2015 Rikke Annette Capaldi (advokat Jakob Busse) mod I/S Torvet (advokat Niels E. Valdal) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Boligretten

Læs mere

Regler for Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret for Svinebranchen VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH PRODUKTSTANDARD

Regler for Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret for Svinebranchen VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH PRODUKTSTANDARD Regler for Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret for Svinebranchen VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH PRODUKTSTANDARD og VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH TRANSPORTSTANDARD 1.0 Kompetence 1.1 Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 23. december 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 23. december 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 23. december 2016 Sag 251/2016 DONG Energy Sales & Distribution A/S og Radius Elnet A/S (advokat Erik Bertelsen for begge) mod Transport- og Bygningsministeriet (Kammeradvokaten

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 11. november 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 11. november 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 11. november 2013 Sag 187/2013 DR ved generaldirektør Maria Rørbye Rønn (advokat Peter Lambert) mod A (advokat Christian Harlang) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 30. december 2009.

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 30. december 2009. København, den 6. september 2012 Sagsnr. 2010 31/ SMO/JML 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] klaget på vegne af [Klager 1] og [Klager 2] samt [Klager 3] og [Klager

Læs mere

D O M. afsagt den 5. maj 2015 af Vestre Landsrets 9. afdeling (dommerne Fabrin, Henrik Estrup og Katrine Wittrup-Jensen (kst.

D O M. afsagt den 5. maj 2015 af Vestre Landsrets 9. afdeling (dommerne Fabrin, Henrik Estrup og Katrine Wittrup-Jensen (kst. D O M afsagt den 5. maj 2015 af Vestre Landsrets 9. afdeling (dommerne Fabrin, Henrik Estrup og Katrine Wittrup-Jensen (kst.)) i ankesag V.L. B 1213 13 Ligebehandlingsnævnet som mandatar for M (Kammeradvokaten

Læs mere

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede.

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede. København, den 28. marts 2014 J.nr. 2012-2617/JSC 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at indklagede har tilsidesat

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B405700C KWI/LCH/HJS UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 11. februar 2016 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne M. Stassen, Anne Thalbitzer og Karen Hald). 5. afd. nr. B-4057-13:

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024946 (Katja Høegh, Jørgen Egholm) 6. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024946 (Katja Høegh, Jørgen Egholm) 6. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024946 (Katja Høegh, Jørgen Egholm) 6. marts 2012 K E N D E L S E RenoNorden A/S (advokat René Offersen, v/advokat Torkil Høg København) mod Skive Kommune (Skive Renovation

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 29. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 29. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 29. marts 2012 Sag 296/2009 (1. afdeling) A og B (advokat Poul Hvilsted for begge) mod Miljøstyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Kurt Bardeleben) I tidligere instans

Læs mere

D O M. Afsagt den 24. juni 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne B. Tegldal, Kåre Mønsted og Anders Raagaard (kst.)).

D O M. Afsagt den 24. juni 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne B. Tegldal, Kåre Mønsted og Anders Raagaard (kst.)). D O M Afsagt den 24. juni 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne B. Tegldal, Kåre Mønsted og Anders Raagaard (kst.)). 20. afd. nr. B-1994-14: A (advokat Jesper Bang) mod B (advokat Henrik

Læs mere

AM Ø Kilde: Emner: Stikord: Afgørelsestype: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet:

AM Ø Kilde: Emner: Stikord: Afgørelsestype: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet: AM2013.12.02Ø Kilde: Retspraksis, Landsretterne Emner: varetægtsfængsling Stikord: Varetægtsfængsling, asylansøger, syrisk statsborger, indrejst på falske papirer, indrejst via andre lande, søgt asyl i

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 Sag 5/2011 (1. afdeling) Niels Christian Knudsen (advokat Uffe Baller) mod Boligselskabet I.H. ApS (advokat Charles Lindberg) I tidligere instanser er

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 31. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 31. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 31. marts 2015 Sag 232/2014 Jan Laugesen (selv) mod Københavns Kommune Center for Parkering (advokat Anders Valentiner-Branth) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

Kapitel 6 Lovudkast med bemærkninger 1. Lovudkast

Kapitel 6 Lovudkast med bemærkninger 1. Lovudkast Kapitel 6 Lovudkast med bemærkninger 1. Lovudkast Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven m.v. (Midlertidige afgørelser om forbud og påbud) Justitsministeriet 1 I lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

[Indklagede] har nedlagt påstand om ophævelse af Advokatnævnets kendelse af 18. december 2013, subsidiært formildelse.

[Indklagede] har nedlagt påstand om ophævelse af Advokatnævnets kendelse af 18. december 2013, subsidiært formildelse. Retten i Glostrup Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 2. marts 2015 i sag nr. BS 10A-160/2014: [Indklagede] [Advokatfirma A] [Adresse] mod Advokatnævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K Sagens baggrund

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014 Sag 275/2013 Anklagemyndigheden mod T (advokat Peter Ølholm, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Glostrup den 16. maj

Læs mere

D O M. afsagt den 10. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Stig Glent-Madsen og Mette Vinding (kst.

D O M. afsagt den 10. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Stig Glent-Madsen og Mette Vinding (kst. D O M afsagt den 10. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Stig Glent-Madsen og Mette Vinding (kst.)) i ankesag V.L. B 0209 13 Grundejerforeningen Helmklit v/formand Kenn

Læs mere

Klage over 5 advokater -

Klage over 5 advokater - Klage over 5 advokater - Advokatnævnets 2013-1204 Palle Flebo-Hansen mod Christian Janus Erdmann Fürst 1 Klage over 5 advokater - Vedr. Advokatnævnets 2013-1204 Palle Flebo-Hansen mod Christian Janus Erdmann

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. juli 2016

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. juli 2016 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. juli 2016 Sag 120/2015 A (advokat Leo Jantzen) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. februar 2014 Sag 186/2013 Advokat Trine Nytrup kærer Vestre Landsrets kendelse om salærfastsættelse i sagen: Anklagemyndigheden mod T (advokat Trine Nytrup,

Læs mere

6. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] klaget over [indklagede].

6. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] klaget over [indklagede]. København, den 5. juli 2016 Sagsnr. 2015-3079/CHN 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] klaget over [indklagede]. Klagens tema: Advokat [A], der repræsenterede en part

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. august 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. august 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. august 2013 Sag 7/2013 FA Investitions Anna Olsen (advokat Karsten Thomas Henriksen) mod KPC-Byg A/S (advokat Niels Søby) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015 Sag 172/2014 L (advokat Henrik B. Jensen) mod U (advokat Simon Langvardt Müller) I tidligere instanser er afsagt beslutning af Boligretten i København

Læs mere

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har SKAT klaget over [Advokatfirma A], [bynavn].

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har SKAT klaget over [Advokatfirma A], [bynavn]. København, den 28. januar 2016 Sagsnr. 2015-3211/GGR 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har SKAT klaget over [Advokatfirma A], [bynavn]. Klagens tema: SKAT har klaget over [Advokatfirma

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager 1] og [klager 2] klaget over [indklagede advokatfirma], [bynavn].

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager 1] og [klager 2] klaget over [indklagede advokatfirma], [bynavn]. København, den 30. januar 2015 Sagsnr. 2014-515/8KR/CBW 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager 1] og [klager 2] klaget over [indklagede advokatfirma], [bynavn]. Klagens

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. juli 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. juli 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. juli 2015 Sag 4/2015 A (advokat Axel Grove) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Pia Hjort Mehlbye) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Glostrup

Læs mere

'UDSBJHFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG KENDELSE

'UDSBJHFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG KENDELSE B3829009 - KKN 'UDSBJHFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG KENDELSE Afsagt den.28. oktober 2005 af Østre Landsrets 17. afdeling (landsdommerne Erik Kjærgaard, Anne Thalbitzer og Anne Øvlisen (kst.)). 17. afd.

Læs mere

Duplik. Kammeradvokaten. I j.nr. 4. afd. B-3159-11: mod. Til Østre Landsret

Duplik. Kammeradvokaten. I j.nr. 4. afd. B-3159-11: mod. Til Østre Landsret 7501978 SFS/JNO Duplik Til Østre Landsret I j.nr. 4. afd. B-3159-11: Gruppesøgsmål.nu H.C. Andersens BOulevard 45 1553 København V (v/advokat Morten Samuelsson) mod Domstolsstyrelsen St. Kongensgade 1-3

Læs mere

Østre Landsrets dom afsagt den 12. december 2016 af 14. afdeling i ankesag nr. S

Østre Landsrets dom afsagt den 12. december 2016 af 14. afdeling i ankesag nr. S Østre Landsrets dom afsagt den 12. december 2016 af 14. afdeling i ankesag nr. S-2085-16 Udskrift af dombogen for retten i København Dom afsagt den 7. juni 2016 Anklagemyndigheden mod T T er tiltalt for

Læs mere

Der fremlagdes interventionsstævning af 9. januar 2006 fra

Der fremlagdes interventionsstævning af 9. januar 2006 fra B2656004- LOJ/HBJ/FN UDSKRIFT AF ØSTRELANDSRETSRETSBOG Den 27. april 2006 holdt Østre Landsret retsmøde for lukkede døre i medfør af retsplejelovens 339 a i retsbygningen, Bredgade 42, København. Som dommere

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 11. juli 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 11. juli 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 11. juli 2017 Sag 275/2016 X-firma A/S under konkurs kærer Østre Landsrets kendelse i sagen: X-firma A/S under konkurs (v/kurator, advokat Andreas Kærsgaard Mylin)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011 Sag 285/2008 (1. afdeling) Søren Theill Jensen og Anne Margrethe Heidner (advokat Preben Kønig, beskikket for begge) mod Miljøstyrelsen (kammeradvokaten

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 6. august 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 6. august 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 6. august 2015 Sag 139/2015 Advokat Mogens Olesen kærer Vestre Landsrets kendelse i sagen: A (advokat Mogens Olesen) mod B (advokat Hanne Louise Mikkelsen) I tidligere

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E B029200K-MJE UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E Afsagt den 8. maj 2015 af Østre Landsrets 17. afdeling (landsdommerne Louise Saul, Alex Puggaard og Bo Bjerregaard (kst.)). 17. afd. nr.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. juli 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. juli 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. juli 2013 Sag 46/2013 Body Cares ved A (advokat Peter Vilsøe) mod A/B Ved Mønten (advokat Kim Koch) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns Byrets

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 i sag nr. A2005.220: Landsorganisationen i Danmark for Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (adv. Steven Vallik) mod Helge Rasmussen & Søn v/ Peter Rasmussen Anders

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (A.F. Wehner, Suzanne Helsteen, Kaj Kjærsgaard) 20. august 2001

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (A.F. Wehner, Suzanne Helsteen, Kaj Kjærsgaard) 20. august 2001 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-72.226 (A.F. Wehner, Suzanne Helsteen, Kaj Kjærsgaard) 20. august 2001 K E N D E L S E (Svend B. Thomsen Varde A/S) (advokat Mogens Hansen, København) mod Blåvandshuk Kommune

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 3. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 3. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 3. december 2015 Sag 137/2015 A og B (advokat Michael Lindquist for begge) mod Søholm Boligselskab ApS (selv) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Fogedretten

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012

KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012 KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012 Klager Henrik Danielsens påstand: Klubben pålægges at optage Henrik Danielsen i overensstemmelse med ansøgning af 17.

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager 1], [klager 2] og [klager 3] klaget over [indklagede], [bynavn].

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager 1], [klager 2] og [klager 3] klaget over [indklagede], [bynavn]. København, den 28. juni 2017 Sagsnr. 2016-2846/JSC/HCH 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager 1], [klager 2] og [klager 3] klaget over [indklagede],

Læs mere

PROCES: DER BØR HURTIGT TRÆFFES BESLUTNING OM FORELÆGGELSE FOR RETSLÆGERÅDET, ARBEJDSSKADE- STYRELSEN M.V.

PROCES: DER BØR HURTIGT TRÆFFES BESLUTNING OM FORELÆGGELSE FOR RETSLÆGERÅDET, ARBEJDSSKADE- STYRELSEN M.V. 20. NOVEMBER 2012 PROCES: DER BØR HURTIGT TRÆFFES BESLUTNING OM FORELÆGGELSE FOR RETSLÆGERÅDET, ARBEJDSSKADE- STYRELSEN M.V. Et par nye retsafgørelser illustrerer, at når retssag er blevet anlagt, bør

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 5. september 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 5. september 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 5. september 2014 Sag 179/2012 (1. afdeling) As Fond (advokat Christian Harlang) mod Civilstyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Thorbjørn Sofsrud) I tidligere instans

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [byret 1] klaget over [indklagede] og advokat [A], København K.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [byret 1] klaget over [indklagede] og advokat [A], København K. København, den 30. november 2016 Sagsnr. 2016 1561 og 2016-1562/CHN 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [byret 1] klaget over [indklagede] og advokat [A], København K. Klagens

Læs mere

Østre Landsret Præsidenten

Østre Landsret Præsidenten Østre Landsret Præsidenten Den 16/11-2017 J.nr. 21A-ØL-1-13 Tillæg til Vejledning om behandling af civile sager ved landsretterne digital sagsbehandling Dette tillæg til Vejledning om behandling af civile

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Arbejdsretsafgørelse om frokostpauser til sygehusportører

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Arbejdsretsafgørelse om frokostpauser til sygehusportører REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Løn nr. 013-2014 Arbejdsretsafgørelse om frokostpauser til sygehusportører

Læs mere