RAMMEAFTALE. 1. januar december 2019

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RAMMEAFTALE. 1. januar 2015 31. december 2019"

Transkript

1 RAMMEAFTALE 1. januar december 2019 Revideret

2 Mellem Foreningen af Rådgivende Ingeniører (herefter kaldet FRI) repræsenterende forsikringstagerne og Tryg Forsikring A/S (herefter kaldet Tryg) er der pr. 1. januar 2015 indgået følgende RAMMEAFTALE Vedrørende de af Tryg etablerede ansvarsforsikringer for FRI s medlemmer. Forsikringsvilkår og Administrationspraksis er en del af nærværende rammeaftale. FRI og Tryg er enige om at fremme et godt samarbejde med åbenhed og gensidig information. Forsikringspligt Tryg forpligter sig til for en rådgivende virksomhed (herefter kaldet forsikringstager), der er medlem af FRI, at tegne ansvarsforsikring i overensstemmelse med de til enhver tid gældende forsikringsvilkår, som er aftalt mellem FRI og Tryg. FRI forpligter sig til at foranledige, at en rådgivende virksomhed, der efter nærværende rammeaftales indgåelse bliver medlem af FRI, tegner den pågældende forsikring. 1 Præmieberegning og betalingsmåde FRI er for de i henhold til 1 tegnede forsikringer forpligtet til at tilvejebringe og meddele Tryg det tariferingsgrundlag efter hvilket, Tryg skal beregne og opkræve præmierne for de enkelte forsikringer, jf. Administrationspraksis og forsikringsvilkår i øvrigt. 2 Præmiens fastsættelse 3 Præmien for det enkelte 1) forsikringsår fastsættes af Tryg i samråd med FRI s Aftaleudvalg. Fastsættelsen foretages ud fra sidste resultatopgørelse, jf. 5, idet skadeudgiften som udgangspunkt fastsættes svarende til foregående kalenderår, samt forventningerne til udviklingen i 2) skadeudgifterne i det kommende kalenderår. Eventuel ekstrapræmie kan opkræves efter aftale med FRI. 1

3 Det tilstræbes at fastsætte præmien således, at det kommende års resultatopgørelse inkl. forrentning af 3) skadereserven udviser balance. Præmien struktureres som anført i bilag 1. Hvis der ikke opnås enighed mellem Tryg og Aftaleudvalget om den endelige præmie, fastsættes præmien alene på grundlag af skadeudgifterne svarende til det foregående kalenderår. 1) Forsikringsåret er lig med kalenderåret. Dette gælder også for projektansvarsforsikringer tegnet før 1. oktober ) Ved skadeudgift forstås summen af udbetalinger og reserver. Skadeudgiften omfatter alle omkostninger til erstatninger, renter og eksterne konsulenter, herunder advokater. 3) Ved skadereserve forstås det beløb, der ved et kalenderårs afslutning endnu ikke er udbetalt, d.v.s. skal dække de udgifter, der skal betales senere. Skadereserven fastsættes efter følgende principper: Der afsættes alene individuelle reserver, og kun på kendte skader. Så hurtigt som muligt efter at en skade er kendt, skal skaden anlægges, og en reserve afsættes. En reserve afsættes ud fra en vurdering af såvel de tekniske som de juridiske aspekter i skadesagen. Der reserveres ikke automatisk ud fra worst case, men ud fra bl.a. følgende: - er der begået projekteringsfejl. - er der ansvarsbegrænsning i aftalegrundlaget. - er der andre medansvarlige. - hvad forventes udbedringsomkostningerne at være - forventelige sagsomkostninger. - procesrisiko. Det er målet, at der på de samlede reserver hverken skal være afløbsgevinst eller afløbstab. De samlede reserver skal til enhver tid have samme troværdighed. For at nå dette skal reserven på den enkelte skade genvurderes og eventuelt justeres ved enhver væsentlig ændring i informationerne om skadens omstændigheder. 2

4 4 Skadeforsikringsafgift Skadeforsikringsafgift til staten opkræves direkte af Tryg hos den enkelte forsikringstager. Årlig resultatopgørelse 5 Senest 20. februar hvert år udarbejder Tryg en opgørelse for det foregående kalenderår af de i året indbetalte præmier og forrentning af gennemsnittet af skadereserven primo og ultimo for kalenderåret eksklusiv skadereserve for 1) overskader samt de i året afsatte skadeudgifter, beregnet præmie til overskader og udgifter til administration og fortjeneste, jf. bilag 2 til nærværende Rammeaftale. Opgørelsen udarbejdes i henhold til bilag 2A. 1) Ved en overskade forstås den del af skadeudgiften, der inklusive omkostninger og procesrenter overstiger 2) overskadegrænsen, dog således, at en dækningssum mindre end overskadegrænsen ikke kan udløse en overskade. 2) Overskadegrænsen fastsættes efter aftale mellem FRI og Tryg. Præmiekonto 6 Til dækning af ikke anmeldte skader på projektansvarsforsikringer med udløb efter rammeaftalens ophør, samt til udjævning af præmieopkrævningen kan FRI etablere en præmiekonto. Senest ultimo 3. kvartal hvert år udarbejder Tryg en foreløbig opgørelse pr og et estimat for året svarende til den årlige resultatopgørelse. Med udgangspunkt i den foreløbige resultatopgørelse vil FRI fastsætte bidraget til præmiekontoen for næste år. Bidrag til præmiekontoen opkræves sammen med det kommende års præmie. 3

5 7 Dækningssummer og selvrisici En forsikringstager kan frit vælge forsikring efter følgende dækningskombinationer (herefter kaldet matrix). Dækningssum ved personskade kr , jf. forsikringsvilkårenes 5. Dækningssum ved tingskade og/eller tab og selvrisiko Dækningssum, jf. forsikringsvilkårenes 5. Selvrisiko pr. forsikringsbegivenhed. Dækningssummen kan vælges blandt nedenstående summer, hvorefter der kan vælges selvrisikobeløb. A = 2% af dækningssummen B = 4% af dækningssummen Sum i kr. Selvrisiko i kr. Tabel 1. Sum i mio. kr / Selvrisiko i tusinde kr. Sum Selvrisiko A Selvrisiko B Ændringer indenfor matricen Når forsikringen er i kraft, kan en forsikringstager forhøje eller nedsætte dækningssummen og selvrisikoen som beskrevet i Administrationspraksis. 4

6 8 Valg af antal dækningssummer pr. forsikringsår Ved valg af dækningssum enten ved - etablering af forsikringen eller - når forsikringen er i kraft har en forsikringstager mulighed for efter godkendelse af FRI og Tryg at forøge antallet af dækningssummer for tingskade og/eller tab til 3 alternativt 5 gange den valgte dækningssum i overensstemmelse med Administrationspraksis og forsikringsvilkårenes 5. Retablering af forbrugt dækningssum 9 Når dækningssummerne for tingskade og/eller tab inden for et forsikringsår er helt eller delvis forbrugt, har en forsikringstager mulighed for efter godkendelse af FRI og Tryg at retablere den valgte dækning helt eller delvis een gang for resten af forsikringsåret i overensstemmelse med Administrationspraksis og forsikringsvilkår i øvrigt. Strukturændring 10 Når en forsikringstager omfattet af nærværende rammeaftale ændrer selskabsretslig struktur eller på anden måde overfører risikoen, aftales det med Tryg i hvert enkelt tilfælde hvorledes og på hvilke vilkår, forsikringsdækningen kan fortsætte. Forsikringsdækningens opsigelse 11 Når en forsikringstager, der har tegnet forsikring i henhold til nærværende rammeaftale, ophører med at være medlem af FRI, skal FRI give meddelelse herom til Tryg, og forsikringen udgår derefter af nærværende rammeaftale, jf. dog 12. Når en forsikringstager har anmeldt et krav, kan Tryg efter forudgående forhandling med FRI opsige forsikringen, jf. forsikringsvilkårenes 10. Når en forsikringstager udtræder af forsikringsordningen, skal forsikringstageren betale en udtrædelsespræmie. Hensigten med nedenstående beregningsmodel er at forhindre, at 'regningen' ender hos forsikringsordningens øvrige deltagere, hvis forsikringstageren vælger at udtræde 5

7 af forsikringsordningen efter år, hvor forsikringstageren har haft forholdsvist store skader. Beregningen tager udgangspunkt i FRI-aftalens sædvanlig præmieberegningsmodel. Der foretages en beregning af, hvad forsikringstager skulle have betalt de følgende 5 år, såfremt forsikringstageren stadig var omfattet af forsikringsordningen. Grundlaget for denne beregning er de på udtrædelsesdatoen anmeldte skader, omfattende krav rejst mod forsikringstager i de seneste 5 år inden udtrædelsesdatoen. Selve udtrædelsespræmien beregnes som differencen mellem; a) præmien beregnet jf. sædvanlig præmieberegningsmodel, dog med et tillæg for skader anmeldt i forsikringens efteranmeldelsesperiode på 3 måneder jf. forsikringsbetingelser nr stk. 3, og b) præmien som forsikringstager skulle have betalt, hvis der ikke var rejst krav mod forsikringstager i forsikringsperiodens sidste 24 måneder, herunder eventuelle skader anmeldt i forsikringens efteranmeldelsesperiode. Beregningsmæssigt fastsættes forsikringstagers egenomsætning for hvert enkelt af de følgende 5 år svarende til forsikringstagerens egenomsætning i det sidste forsikringsår. I praksis foretager Tryg beregning af udtrædelsespræmie efter udløb af i det sidste forsikringsår. Hvis forsikringstager anmelder skader i forsikringens efteranmeldelsesperiode på de 3 måneder fra udtrædelsesdatoen, genberegnes udtrædelsespræmien så snart det er muligt at reservefastsætte de efteranmeldte skader." Ophørsdækning 12 Ophører en forsikringstager omfattet af nærværende rammeaftale med at drive rådgivende virksomhed, og ophører forsikringen samtidig, kan ophørsdækning uden for rammeaftalen aftales med Tryg for en periode af indtil 5 år. Nyetablerede rådgivende virksomheder 13 Såfremt en nyetableret rådgivende virksomhed ikke ønsker at være dækket for erstatningsansvar, som kan føres tilbage til før forsikringens ikrafttræden, ydes der en præmierabat på 50% de to første år efter forsikringens ikrafttræden. For arbejder vedr. tilstandsrapporter, iht. lov nr. 391 af 14. juni 1995, udført før forsikringens ikrafttræden, kan der ikke tilbydes forsikringsdækning. 6

8 14 Projektansvarsforsikring Projektansvarsforsikringer tegnes ikke under Rammeaftalen. Egenomsætning for opgaver hvor der er tegnet projektansvarsforsikring fradrages i den egenomsætning, der indberettes det efterfølgende år som grundlag for præmiefastsættelsen under Rammeaftalen mellem FRI og Tryg. Det betyder, at der ikke under aftalen mellem FRI og Tryg betales præmie til Tryg for projektansvarsforsikringer, og at den løbende forsikring ikke dækker krav i forbindelse med opgaver, der er omfattet af en projektansvarsforsikring, uanset hvornår et sådan krav opstår eller anmeldes. 15 Tilstandsrapporter og energimærkning m.v. Forsikringer vedrørende udarbejdelse af tilstandsrapporter, energimærkninger og energiplaner tegnes i henhold til Administrationspraksis pkt Forsikringsvilkår/Administrationspraksis 16 Forsikringsvilkår og Administrationspraksis kan revideres efter aftale imellem FRI og Tryg Rammeaftalens opsigelse Rammeaftalen udløber 31. december FRI kan dog opsige aftalen med virkning pr 31. december 2016 (og ligeledes pr. 31. december 2017 eller pr. 31. december 2018), med 3 mdr. varsel til årets udløb. Rammeaftalen er for begge parter betinget af, at der ikke sker væsentlige ændringer af forudsætningerne for aftalen i perioden. Ved ophør af Rammeaftalen foretager Tryg en slutopgørelse med ophørsdagen som skæringsdato. Slutopgørelsen foretages efter reglerne i bilag 2,3 og 4. Efter Rammeaftalens ophør deltager FRI i afviklingen af skadereserven i henhold til regler i bilag 4. 7

9 18 Tvister Tvister mellem parterne som vedrører nærværende rammeaftale skal med endelig og bindende virkning afgøres af en af det Danske Voldgiftsinstitut nedsat voldgiftsret i henhold til regler for behandling af sager ved Den Almindelige Voldgiftsret i Danmark. København, den Ballerup, den For FRI For Tryg Forsikring A/S 8

10 Bilag 1 Til den mellem FRI og Tryg indgåede Rammeaftale af 1. januar Ad rammeaftalens 3 - Præmiens fastsættelse Præmien for den enkelte forsikringstager fastsættes ud fra forsikringstagerens egenproduktion. PRÆMIE - EGENOMSÆTNING Præmien betales i henhold til reguleringsskema om egenproduktionen opdelt i følgende 4 faggrupper med udgangspunkt i de angivne forholdstal. Tilsyn henføres til de faggrupper tilsynet vedrører. FAGGRUPPER Gruppe 1 FORHOLDSTAL Økonomi Agronomi Biologi Management Bygherrerådgivning Planlægning Byggeledelse Edb-rådgivning El-teknik Energikonsulenter Landskabsarkitektydelser Landmåling 0,3 Gruppe 2. Lydteknik Skibsteknik VVS-teknik Arkitektydelser Maskinteknik Miljøteknik 3,5 Geuppe 3. Anlægsteknik Konstruktionsteknik Havne- og vandbygning Off-shore Geologi og geoteknik 5 Gruppe 4. Beskikkede bygningssagkyndige 20 9

11 Bilag 1 (side 2) Senest 20. februar meddeler Tryg FRI størrelsen af præmien for det næstfølgende forsikringsår jf. administrationspraksis. Dækningssum/selvrisiko henvises til matrix under rammeaftalen 7. Såfremt der i praksis opstår fortolkningsspørgsmål om præmiens størrelse, afgøres dette i fællesskab af FRI og Tryg. 10

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11)

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11) INDHOLD 1. Hvem er sikret 2. Hvad er dækket 3. Forsikringstiden 4. Hvad er ikke dækket 5. Forsikringssummer 6. Udvidelser 7. Selvrisiko 8. Hvis skaden sker 9. Serieskader 10. Moms 11. Forsikringens ikrafttræden

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Forsikringsbetingelser for Tillægsforsikring ved arbejdsløshed tegnet gennem Topdanmark Livsforsikring A/S Version April 2004 Side 2 af 14 Fortrydelsesret Justitsministeriets tekst til oplysning om fortrydelsesret

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Telefon +45 70 10 90 09 Telefax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 12 42 91 85 www.gjensidige.dk Indhold: Fællesbetingelser

Læs mere

Arbejdsskade. Forsikringsbetingelser R365 121

Arbejdsskade. Forsikringsbetingelser R365 121 Arbejdsskade Forsikringsbetingelser R365 121 Gælder fra september 2012 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-12 Side 3 2. Arbejdsskade afsnit 13 Side 6 3. Ordforklaringer Side 7 Kontakt Gjensidige

Læs mere

Forsikringsbetingelser 01.01.2015. Pension 90

Forsikringsbetingelser 01.01.2015. Pension 90 Forsikringsbetingelser 01.01.2015 Pension 90 Kunder optaget før 01.07.1999 2 Forsikringsbetingelser for Pension 90 i PenSam Liv forsikringsaktieselskab pr. 01.01.2015 kunder optaget før 01.07.1999 jf.

Læs mere

HK+ Lønforsikring. Forsikringsbetingelser Nr. HK-05. Gældende fra 1. januar 2010

HK+ Lønforsikring. Forsikringsbetingelser Nr. HK-05. Gældende fra 1. januar 2010 HK+ Lønforsikring Forsikringsbetingelser Nr. HK-05 Gældende fra 1. januar 2010 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Indhold 1. Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 2 5 Præmiens

Læs mere

El Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. EL-03. Gældende fra 1. marts 2010

El Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. EL-03. Gældende fra 1. marts 2010 El Lønforsikring Forsikrings betingelser Nr. EL-03 Gældende fra 1. marts 2010 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Tillægsforsikring ved arbejdsløshed for selvstændigt erhvervsdrivende Forsikringsbetingelser 6556-3 Januar 2008 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk

Læs mere

Aftale om obligatorisk pensionsordning. Mellem. DMF Klub 317 i Danmarks Radio, Danmarks Radio (i detfølgendekaldetarbejdsgiveren)

Aftale om obligatorisk pensionsordning. Mellem. DMF Klub 317 i Danmarks Radio, Danmarks Radio (i detfølgendekaldetarbejdsgiveren) j, Aftale om obligatorisk pensionsordning Mellem DMF Klub 317 i Danmarks Radio, Danmarks Radio (i detfølgendekaldetarbejdsgiveren) og Pension Danmark, livsforsikringsselskab A/S (i det følgende kaldet

Læs mere

Motorkøretøjsforsikring

Motorkøretøjsforsikring Forsikringsbetingelser for Motorkøretøjsforsikring Indhold 1. Hvem er sikret... 2 2. Ansvarsforsikring... 2 3. Kaskoforsikring... 3 4. Erstatning... 4 5. Regres... 5 6. Forsikringens undtagelser... 5 7.

Læs mere

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser for Bilforsikring

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser for Bilforsikring Forsikringsbetingelser for Bilforsikring Indhold 1. Hvem er sikret... 2 2. Ansvarsforsikring... 2 3. Kaskoforsikring... 3 4. Erstatning... 4 5. Regres... 5 6. Forsikringens undtagelser... 5 7. Præmieskala...

Læs mere

Forsikringsbetingelser.

Forsikringsbetingelser. Volkswagen Bilforsikring. Forsikringsbetingelser. Tryghed hele vejen. Og garanti for at din bil forbliver en Volkswagen. September/2012 Forsikringen tilbydes i samarbejde med Volkswagen Trinbilist forsikring

Læs mere

3F Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. 3F-03. Gældende fra 1.oktober 2008

3F Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. 3F-03. Gældende fra 1.oktober 2008 3F Lønforsikring Forsikrings betingelser Nr. 3F-03 Gældende fra 1.oktober 2008 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

ALKA's aftaler med SID

ALKA's aftaler med SID 1 af 7 08-08-2012 13:48 ALKA's aftaler med SID Journal nr. 2:8032-365/Fødevarer/finans, ld Rådsmødet den 29. marts 2000 Resumé 1. Forsikrings-Aktieselskabet ALKA har anmeldt en aftale om kollektiv gruppeulykkesforsikring

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Forsikringsbetingelser 7876-1 September 2010 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger Afsnit I. 1. Overenskomstens område Stk. 1. Overenskomsten omfatter personer,

Læs mere

Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring

Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring Indhold Side 1 Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 3 5 Præmiens

Læs mere

Kapitel 1: De realiserede delresultater

Kapitel 1: De realiserede delresultater Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringsaftalerne for forsikringer tegnet på beregningsgrundlagene G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 2 %, Uni98 2 %, L99 og U10 1. Lovgrundlag

Læs mere

Tab af erhvervsevne. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 6485-8 Januar 2009

Tab af erhvervsevne. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 6485-8 Januar 2009 Tab af erhvervsevne Forsikringsbetingelser 6485-8 Januar 2009 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret Personoplysninger

Læs mere

Tilsyn og garantifond Vi er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber.

Tilsyn og garantifond Vi er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber. FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. AU09 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med os består af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere

Bilforsikring. Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af deres police.) 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen? 2 Forsikringssummer

Bilforsikring. Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af deres police.) 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen? 2 Forsikringssummer Bilforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Trekroner Bilforsikring.

Læs mere

Tab af erhvervsevne (udvidet)

Tab af erhvervsevne (udvidet) Tab af erhvervsevne (udvidet) Forsikringsbetingelser gældende fra den 1. februar 2014 Nr. 02 14 Indhold 1. Om forsikringen... 2 1.1. Sådan dækker forsikringen... 2 1.2. Anmeldelse af tab af erhvervsevne...

Læs mere

Forsikringsvilkår nr. 6500.2. Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn

Forsikringsvilkår nr. 6500.2. Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn Købstædernes Forsikring - Motorkøretøjsforsikring Forsikringsvilkår nr. 6500.2 Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn Købstædernes Forsikring Hovedkontor Grønningen 1 1270 København K Tlf.

Læs mere

Vedtægter. Andelsboligforeningen Ladegård. for. Bofællesskabet FÆLLESHAVE

Vedtægter. Andelsboligforeningen Ladegård. for. Bofællesskabet FÆLLESHAVE Vedtægter for Andelsboligforeningen Ladegård Bofællesskabet FÆLLESHAVE 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er (1.2) Foreningens hjemsted er i Haderslev Kommune. Formål (2.1) Foreningens formål er

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 08N1

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 08N1 FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 08N1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med os består af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere

Bedømmelsesforeningens vedtægter

Bedømmelsesforeningens vedtægter Bedømmelsesforeningens vedtægter Journal nr. 2:8032-40/Fødevarer/finans, che Rådsmødet den 29. marts 2000 Resumé 1. Bedømmelsesforeningens medlemmer, der primært består af livs- og pensionsforsikringsselskaber,

Læs mere

TEKNIKEROVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG TEKNISK LANDSFORBUND

TEKNIKEROVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG TEKNISK LANDSFORBUND TEKNIKEROVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG TEKNISK LANDSFORBUND 2014 2014 4 2014 Teknikeroverenskomsten 2014 mellem Dansk Byggeri og Teknisk Landsforbund 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Overenskomstens

Læs mere

Skoda Bilforsikring. Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af deres police.) 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen? 2 Forsikringssummer

Skoda Bilforsikring. Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af deres police.) 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen? 2 Forsikringssummer Skoda Bilforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Skoda Bilforsikring.

Læs mere