Kursusbeskrivelse (Hold 5) Familieorienteret Alkoholbehandling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kursusbeskrivelse (Hold 5) Familieorienteret Alkoholbehandling"

Transkript

1 Kursusbeskrivelse (Hold 5) Familieorienteret Alkoholbehandling Ét-årigt kursusforløb (Fam.Ab.5; Sjælland 17.marts til 2.december 2015) Med udgangspunkt i KL s anbefalinger i En styrket misbrugsbehandling, 2012 KL s debatoplæg Investér før det er for sent sådan sætter vi handling bag ordene, 2013 Regeringens sundhedspolitiske udspil Mere borger, mindre patient. Et stærkt fælles sundhedsvæsen, 2013, hvor formålet er at styrke kommunernes indsats på alkoholområdet gennem systematisk tidlig opsporing og kvalificeret alkoholbehandling med særligt fokus på den familieorienterede behandling De kliniske nationale retningslinjer (se 3.2) lægges der vægt på, at kommunerne fremover kan tilbyde alkoholbehandling til den samlede familie, herunder også til familier, hvor den voksne med alkoholproblemet ikke umiddelbart ønsker at indgå i behandlingen. Derfor tilbydes et 18 dages kursusforløb i Familieorienteret Alkoholbehandling. Målgruppen er alkoholbehandlere ved ambulante kommunale alkoholbehandlingsinstitutioner og medarbejdere fra institutioner, der varetager alkoholbehandling for kommunerne. Baggrund Baggrunden for at styrke den familieorienterede alkoholbehandling er en viden om, at mange børn og unge fra familier med alkoholproblemer belastes på en måde, så der er en stærkt forøget risiko for en lang række negative psykiske, sociale, kognitive og/eller fysiske konsekvenser 1. Det viser sig bl.a. som angst, depression, spiseforstyrrelse og psykiatrisk sygdom og gælder også på længere sigt ind i børnenes voksenliv. Mindst halvdelen vil således på et eller andet tidspunkt i deres liv udvise alvorlige symptomer på belastning, herunder tillige en øget risiko for eget misbrug 2. 1 Christensen H.B. (2000). Børnefamilier med alkoholproblemer. Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet 2 Lindgaard H. (2005). Familier med alkoholproblemer gør det en forskel for børnenes voksenliv? Nordisk Psykologi, 57(2):

2 Ved at inddrage familie- og børneperspektivet i behandlingen kan det have en forebyggende effekt, idet familien hjælpes til at bryde dens uhensigtsmæssige samspilsmønstre og til at aflaste børnene for deres vanskeligheder. Desuden viser resiliensforskningen, at en indsats på familieniveau er afgørende i forhold til at forhindre en problemudvikling hos børnene 3. Det vides også, at partner kan være lige så belastet af alkoholproblemet som den voksne, der drikker, og som derfor kan have svært ved at fungere som en god nok forælder 4. I forhold hertil vil et familieperspektiv kunne være med til at afhjælpe og forebygge alvorligere problemer hos partneren samtidig med, at man finder og styrker forældrepotentialet hos den ikke-drikkende forælder og på den måde yder forebyggende beskyttelse af børnene. Det er endvidere blevet påvist, at det øger en alkoholbehandlings effekt, når familien inddrages 5. Der er større sandsynlighed for, at den der har alkoholproblemet søger hjælp, bliver ædru/nedsætter sit forbrug, og at ændringerne er mere varige. Familieorienteret alkoholbehandling er således ifølge evidensen i mange tilfælde mere effektiv og økonomisk rentabel end individuel alkoholbehandling for den, der drikker og for familien 6. 1 Målsætning Undervisningen har til formål at give grundlæggende viden og metoder således, at kursisterne kan arbejde alkohol- og familiefokuseret uanset hvilket familiemedlem, der søger behandling. Der vil blive præsenteret forskellige vinkler og metoder på, samt organisering af, familieorienteret alkoholbehandling således, at deltagerne kan vælge, hvad der passer bedst ind i deres aktuelle behandlingssammenhæng. Udgangspunktet er at kunne kombinere individuel alkoholbehandling og familieorienteret alkoholbehandling på en måde, så der også er et forebyggelsesperspektiv i forhold til børn, unge, partnere og andre pårørende. Hvis den, der har et alkoholproblem, ikke lige nu, er motiveret for hjælp, vil behandlingen endvidere skulle kunne arbejde familieorienteret uden den individuelle alkoholbehandling. Ofte vil denne hjælp til partner og børn også have den sideeffekt, at den der har alkoholproblemet, bliver motiveret for alkoholbehandling. Det betyder, at der kan iværksættes en tidligere indsats både i forhold til partner og børn og i forhold til personen med alkoholproblemet. Samlet har kurset til formål at undervise de kommunale alkoholbehandlere, der arbejder med familier med alkoholproblemer i relevante teorier og veldokumenterede metoder, så de kan arbejde videns- og praksisbaseret. Det vil sige, at deres praksis både kommer til at 3 Werner, E. & Johnson, J. (2004). The role of caring adults in the lives of children of alcoholics. Substance Use & Misuse, 39(5), Lindgaard, H. (2008). Afhængighed og relationer: De pårørendes perspektiv. Aarhus, Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet. 5 Nielsen et al.,(2006). Alkoholbehandling: En medicinsk teknologivurdering. København, Sundhedsstyrelsen; 6 Morgan,T. & Crane, D. (2010). Cost-effectiveness of family-based substance abuse treatment. Journal of Marital & Family Therapy, 36(4), ; 2

3 bygge på viden, klinisk erfaring og med udgangspunkt i klienternes og familiernes præferencer, ressourcer og problemer. 2 Målgrupper og optagelseskriterier Målgruppen er alkoholbehandlere ved ambulante kommunale alkoholbehandlingsinstitutioner og institutioner, der varetager alkoholbehandling for kommunerne. Deltagerne skal som baggrund have en faglig grunduddannelse såsom pædagog, sygeplejerske, psykolog, læge eller socialrådgiver. Derudover er der, som forudsætning for optagelse på kursusforløbet, flg. optagelseskriterier: - At den kommunale alkoholbehandlingsinstitution er bevilliget støtte fra puljen Familieorienteret Alkoholbehandling og aktuelt tilbyder familieorienteret alkoholbehandling eller har som målsætning at implementere dette tiltag i løbet af perioden. - At ansøgerne har gennemført grunduddannelsen. - At den kommunale alkoholbehandling sikrer, at alkoholbehandleren kan gennemføre tre til fem familieorienterede alkoholbehandlingsforløb som led i kursusforløbet. - At ansøgeren har gennemført et fire-dages Metodekursus i familieorienteret alkoholbehandling ved Frid Hansen eller tilsvarende som fx kurser i familieterapi. - At ansøgeren påtager sig at skrive en mindre opgave (tre til fem A4 sider) med henblik på at demonstrere sine kompetencer til at omsætte ny teori og metode via analyse af et konkret par- familieterapeutisk forløb, som deltageren selv har været/er terapeut på. - At ansøgeren er indstillet på at læse svarende til ca. 100 siders teori og praksisbeskrivelse som forberedelse til hvert modul. - At ansøgeren forpligter sig til at mødes tre timer en gang om måneden i en træningsgruppe, med henblik på at forholde sig til teori og metode, introduceret på kurset. I udvælgelsen af deltagere til kurset vil der yderligere blive lagt vægt på at prioritere: - alkoholbehandlere, som har erfaring fra at arbejde med familieorienteret alkoholbehandling. - deltagere fra kommunale alkoholbehandlingsinstitutioner, der sender minimum to alkoholbehandlere på kursusforløbet samtidig. Eller allerede har haft en eller flere (nuværende) medarbejdere på et af de tidligere kursusforløb. Dette med henblik på at understøtte forankringen af den familieorienterede alkoholbehandling i institutionen. Kursets indhold og niveau vil i vid udstrækning blive tilpasset deltagernes aktuelle viden og erfaringer indenfor området. Kurset kan bruges både som en mulighed for at opnå ny viden og flere kompetencer, men også med henblik på at repetere, træne og fordybe sig. 3

4 Der er plads til 25 deltagere på kurset. 3 Behandlingstilgang 3.1 Antagelser og forudsætninger. Under kursusforløbet præsenteres en behandlingstilgang, der bygger på følgende antagelser og forudsætninger om alkoholproblemer i en familiemæssig sammenhæng. Et alkoholproblem: er hele familiens problem, og alle i familien har ret til hjælp. har sit eget sæt af konsekvenser, og behandlingen skal kunne forholde sig hertil. vil altid være udgangspunkt og omdrejningspunkt for den familieorienterede alkoholbehandling. skal takles både nu og her men også på længere sigt, og, hvis man skal være med til at forebygge problemer hos børn/unge og partnere, skal der sædvanligvis også ske ændringer i forhold til en families struktur/organisering, kommunikationsmønstre, relationsformer og/eller narrativer (historier). forudsætter, at man både kan være behandlende (støttende og ændringsfokuseret) i forhold til de aktuelle problemer og være forebyggende, på længere sigt, i forhold til børnene og partner. kan nogle gange føre til, at behandlerne må henvise enkeltmedlemmer eller den samlede familie til undersøgelse, vurdering og eventuel behandling i andet regi for eksempel ved alvorlige psykiatriske lidelser, alvorlig omsorgssvigt, herunder incest og vold. Dette vil ofte skulle ske i et samarbejde med socialforvaltning og/eller behandlingssteder for voldsramte. 3.2 Teori og metode På kurset i Familieorienteret Alkoholbehandling er det fælles grundlag teorier og metoder hentet fra det systemiske, narrative, kognitive, adfærdsterapeutiske og udviklingspsykologiske område kaldet Integreret Systemisk Teori (IST, Trembacz 2002 og 2009). Derudover anvendes ideer og metoder fra Motivationel Interviewing, som tilføjes og tilpasses til en familiemæssig sammenhæng og dansk behandlingskontekst. Udviklingen og integrationen er foregået igennem de sidste 25 år i en kontinuerlig vekselvirkning mellem praksis og teori- og metodeudvikling. IST kan ses som en paraplyteori, hvor man kan tilføje andre teorier, som også er fokuseret på både det relationelle og det individuelle, systemer, kommunikation, sprog, tænkning, adfærd, historie samt motivation og forandring. Derudover er det kendetegnende med en anerkendende tilgang til klient og familie. Herunder at kunne have fokus på salutogene faktorer. Terapeuten skal endvidere kunne være både lineær og cirkulær tænkende. Fx lineær i forhold til, hvem der har ansvar for vold, og alkoholforbrug, men cirkulær i forhold til for eksempel etablering og fastholdelse af det væld af mønstre, kommunikation, narrativer/overbevisninger, der findes imellem familiedeltagere. Når man skal arbejde med hele familien og familiens netværk er det oplagt at tage udgangspunkt i nogle teorier og metoder, der forstår og arbejder med systemer og kontekster. Det gør netop IST. 4

5 Det er fx meget kendetegnende for familier med alkoholproblemer, at familiens organisering/struktur ofte bliver meget belastet af alkoholproblemet. Børn får voksenansvar, forældrene kan ikke samarbejde, relationerne imellem familiemedlemmerne er enten overinvolverede eller underinvolverede. Rammerne omkring den enkelte, subsystemerne og hele familien er som oftest rigide, nogle gange nærmest fraværende. Der kan være udviklet alliancer og koalitioner mens alkoholproblemet har bestået. For at skabe mere varige ændringer og for at minimere risikoen for tilbagefald, er det vigtigt også at genetablere en fleksibel organisering af familien. I forhold hertil bidrager IST herunder Minuchins teori om familiers organisering med noget særligt til behandlingen af familier med alkoholproblemer. De nationale kliniske retningslinjer (NKR) ift familier med alkoholproblemer, fremhæver kognitiv adfærdsterapi som den metode, der indtil nu har kunnet påvise bedst behandlingseffekt. Når der arbejdes med par og familier i en kognitiv, adfærdsterapeutisk sammenhæng, forudsættes det dog også, at man har en systemisk teori og nogle metoder herfra tilføjet til de kognitive adfærdsterapeutiske tiltag. Fx at have fokus på relationer, cirkulære årsagsforhold, opvækstfamiliens betydning for nuværende familiedynamik mm (se fx Frank M. Dattilio (2012) Kognitiv adfærdsterapi med par og familier ). Der bruges endvidere metoder hentet fra det systemiske, strukturelle felt (genogrammer, analyse af relationer, subsystemer, rammer, græsner etc (ibid)) Ovenstående systemiske, strukurelle fokus er allerede til stede i IST. Fx bruges Burnhams Genogram og Minuchins metode Fire trin i to sessioner, hvor man leder efter hvilke elementer i parrets fortid, som kan have betydning for deres nuværende problemer. Elementer, som kognitiv par- og familieterapi fremhæver som vigtige i behandlingen af par og familier. Derudover er kognitiv adfærdsterapis fokus på kommunikation, problemløsning samt konstruktioner, overbevisningssystemer, skemaer etc) at genfinde i ISTs teoriog metodegrundlag. Terapeutrollen i IST er karakteriseret ved, at man er ekspert på metoder og (til dels) fagspecifik viden, men ydmyg og respektfuld overfor den enkelte persons og families selvforståelse samt valg af veje og forandring. Netop denne terapeutrolle og dette fokus på accept og anerkendelse er endvidere kendetegnende for den nyeste udvikling indenfor kognitiv adfærdsterapi (se fx R. Harris, 2014 ACT, teori og praksis, Acceptance og Commitment Therapy ). I kognitiv adfærdsterapi med par og familier lægges for eksempel også vægt på omstrukturerering af skemaer. I systemisk, narrativ terapi lægges vægt på udfordring af begrænsende livstemaer/historier både hos det enkelte familiemedlem og den samlede familie. Den eksternaliserende tænkning og metode er endnu et eksempel på bevidst at have fokus på at erstatte negative konstruktioner med udviklende ditto (fx: du er ikke dit problem, men har et problem). Sammenfattende kan siges, at teori- og metodegrundlaget (IST) i kurset i Familieorienteret Alkoholbehandling på væsentlige områder er i overensstemmelse med kognitiv adfærdsterapi med par- og familier. Man kan nemt tilføje flere forskellige kognitive metoder i arbejdet med familierne. Derudover bidrager kurset i Familieorienteret Alkoholbehandling med en grundig indføring i systemisk teori og metode samt tilføjer nogle vigtige tanker og metoder ift at medtænke og arbejde med systemets organisering/struktur samt den kontekst, som familien er indlejret i. Alt i alt en tænkning og metoder, som kan berige den kognitive adfærdsterapi med par og familier. 5

6 For at forstærke metoden Kognitiv adfærdsterapi i den systemiske referenceramme vil der være et modul, som helt specifikt er fokuseret på konkrete metoder fra dette felt. Her vil endvidere blive lavet koblinger mellem kognitiv- og systemisk teori og metode, således at det komplementære mellem de to metoder tydeliggøres. På kurset bliver deltagerne kvalificeret til at kunne have individuelle-, par- og familiesamtaler ud fra en integreret systemisk referenceramme, som præsenteret ovenfor, med særlig fokus på et anerkendende perspektiv og et ressourcefokus. Til opnåelse af dette formål skal deltagerne træne i metoder og præsenteres for følgende områder: - Den integrerede systemiske referenceramme som basis for en teori om familier med alkoholproblemer. - Familiens organisering/struktur og udvikling over tid, hvor det strukturelle diagram og genogrammet anvendes som metoder. - Familiemedlemmernes måde at skabe deres egen, hinandens og familiens historier på. Hvordan finde undtagelser fra begrænsende historier? Hvordan finde ressourcer og udviklingsmuligheder? - Et terapeutisk forløbs fem faser: o Motivationsafklaring i forhold til den enkelte og i forhold til familien o Alkoholens indflydelse i den enkeltes og i familiens liv o Eksternalisering af ondet og internalisering af ansvaret o Tilbagefaldsforebyggelse/mestring o Fremtidsvisioner, evaluering og afslutning af behandlingsforløb - Motivationssamtaler med par og familier - Teorier om børns og unges udviklingsproces samt kommunikation med børn i en familieterapikontekst - Par- eller familiesamtaleforløb hvor der dels fastholdes et fokus på løsning af alkoholproblemet og dels på, hvilke ændringer familien og de enkelte familiemedlemmer har brug for/ønsker på sigt. En firetrins model i to sessioner: o decentralisering af problemer og problembærere o udforskning af familiemønstre o udforskning af relevant fortid o nye handlemuligheder - Kognitiv- og adfærdsterapeutisk par- og familieterapi for familier med alkoholproblemer. - Familieorienteret alkoholbehandling, som den foregår i henholdsvis alkoholbehandlingen i Holstebro Kommunes Center for Rusmiddel og Forebyggelse og i Slagelse Kommunes Misbrugscenter. Der vil være fokus på behandlingsstedernes måde at arbejde familieorienteret på, herunder blandt andet flerfamiliebehandling, samarbejde med socialforvaltning og netværksarbejde (kontekstuelt fokus). Underviserne er Inge Kviesgaard og Ann Sofie Christiansen fra Holstebro samt Lisbeth Kimer fra Slagelse. - At skulle producere en skriftlig opgave med udgangspunkt i et par- og eller familiesamtaleforløb, som deltageren selv har været terapeut på i perioden marts til december Formålet er, at deltageren, med udgangspunkt i egne erfaringer som familieterapeut, kan vise, at han/hun kan bruge nogle af de teorier, begreber og metoder, som er præsenteret på kursusforløbet. 6

7 - At skulle etablere en træningsgruppe, som mødes tre timer en gang om måneden for at gennemgå teori og øve metoder. Formålet med træningsgrupperne er at skabe et forum for at: arbejde med teori og øvelser kunne få sparring/feedback på ens opgave Den valgte metodetilgang tager, som sagt, udgangspunkt i veldokumenterede metoder fra området 7. De mange og komplekse behandlingsmål gør det hensigtsmæssigt at integrere forskellige metodiske tilgange. Der vil derfor være tale om en kombination af flere enkeltstående metoder fra såvel familieorienteret som individuel alkoholbehandling, samt fra familiebehandlingsfeltet generelt. Ud over at integrere forskellige metoder vil der også være tale om at have fokus på relationerne i det personlige og professionelle netværk. Familieorienteret alkoholbehandling er et område i udvikling, og der savnes (stadig) danske erfaringer med og bidrag til feltet på et forskningsmæssigt plan. Dette kursusforløb medtænker de seneste anbefalingere på området 8. Psykolog Helle Lindgaard vil præsentere den forskningsmæssige baggrund for at arbejde familieorienteret, og vil endvidere sætte dette kursus indhold i relation til de nye nationale kliniske retningslinjer (Ruff, S., McComb, J., Coker, C. & Sprenkle, D. (2010). Behavioral couple therapy for the treatment of substance abuse: A substantive and methodological review of O Farrell, Fals-Stewart, and colleagues program of research. Fam Proc, 49, ). Kursets struktur og kursussted og praktiske oplysninger Kursusforløbet består af ni internatmoduler af to dage i perioden 17. marts til 2. december Hvert modul er fra kl (1. dag) og fra kl (2. dag). 3.3 Moduler, datoer, temaer og undervisere Modul 1. Den 17. og 18. marts 2015 Præsentation af gruppedeltagere, kurset og undervisere. Introduktioner, definitioner og beskrivelser af kursets teoretiske og metodiske indhold. Præsentation af opgave og etablering af træningsgrupper. Genogrammet som arbejdsmetode, den strukturelle teori i forståelsen af familier og deres netværk. Oplæg og øvelser (Birgit Trembacz) Det forskningsmæssige belæg for at arbejde familieorienteret sat i sammenhæng med kursets teori- og metodeindhold samt præsentation af De kliniske Nationale Retningslinjer (Helle Lindgaard) 7 F.eks.: Nielsen et al.,(2006). Alkoholbehandling: En medicinsk teknologivurdering. København, Sundhedsstyrelsen; Lindgaard, H. (2006). Familieorienteret alkoholbehandling: Et litteraturstudium af familiebehandlingens effekter. København, Sundhedsstyrelsen. 8 F.eks. Pinsof, W. (2005). Integrative problem-centered therapy. I: Norcross, J., & Goldfried, M. (eds.). Handbook of Psychotherapy Integration. New York: Oxford Press. 7

8 Modul 2. Den 14. og 15. april 2015 Teorier om forandring og motivation som ramme for at forstå og arbejde med den enkelte, parret og familien med alkoholproblemer. Et behandlingsforløbs fem områder (motivationsafklaring/-styrkelse, alkoholens indflydelse i den enkeltes og i familiens liv, eksternalisering af ondet/internalisering af ansvar, tilbagefaldsforebyggelse/ -mestring., Fremtidsvisioner samt evaluering og afslutning af terapiforløb. Underviser: Birgit Trembacz Modul 3. Den 5. og 6. maj 2014 Den narrative tænkning og tilgang anvendt overfor børn, unge, pårørende, de der har et alkoholproblem samt ift den samlede familie. Eksternaliserende kommunikation. Eksternalisering af problemer og internalisering af ansvar. At opdage begrænsende livstemaer/narrativer. At finde alternative/mere konstruktive ditto. Nyskrivning af historier både i forhold til den enkelte og i forhold til familien. Underviser: Birgit Trembacz Modul 4. Den 9. og 10. juni 2015 Udviklingspsykologiske perspektiver i forhold til børn. Måder at inddrage og kommunikere med børn i en familieterapikontekst. Hvad kan vi lære af resiliensforskningen og det salutogene perspektiv samt hvordan hjælpe forældre til at blive de forældre, børnene har brug for? Underviser: Birgit Trembacz Modul 5. Den 11. og 12. august 2015 Under forudsætning af at der er arbejdet med alkoholproblemet, og at der ikke er et aktuelt alkoholforbrug, vil man nu kunne arbejde mere målrettet med ændringer i familiens organisering/struktur, samspilsmønstre, kommunikation etc. Der introduceres, og trænes i, en Fire-trins model i to sessioner : - Decentralisering af problemet - Udforskning af familiemønstre, forholdemåder - Udforskning af relevant fortid - Nye tænke- og handlemuligheder? Underviser: Birgit Trembacz Model 6. Den 8. og 9. september 2015 En fire-trins model i to sessioner. Fortsættelse fra femte modul Modul 7. Den 8. og 9. oktober

9 Kognitive og adfærdsterapeutiske forløb med par- og familier med alkoholproblemer. Underviser: Cristian A. Stewart-Ferrer Modul 8. Den 3. og 4. november 2015 Deadline for aflevering af opgave! 3. november: Familieorienteret alkoholbehandling i Holstebro Alkoholbehandling. Flerfamiliebehandling, samarbejde med socialforvaltning, netværksarbejde, underretningsprocedurer 4. november: Familieorienteret alkoholbehandling på Alkoholenheden, Slagelse Misbrugscenter. Udvikling og organisering af familieorienteret alkoholbehandling i Slagelse Misbrugscenter, herunder hvordan skifte fokus fra individ til relation samt hvordan samarbejde med familiebehandlere mm. Undervisere: Inge Kviesgaard og Ann Sofie Christiansen fra Holstebro. Lisbeth Kimer fra Slagelse Kursusleder: Birgit Trembacz Modul 9. Den 1. og 2.december 2015 Supervision og sparring af praksiserfaringer. Repetition af udvalgte dele af kursets teori og metoder. Afslutning og evaluering af kursusforløb samt træningsgrupper. Skriftlig feedback på opgave. Udlevering af kursusbeviser. Underviser: Birgit Trembacz 3.4 Teori- og træningsgrupper Kursusdeltagerne inddeles i mindre grupper, som skal mødes tre timer imellem hvert modul for her at gennemgå relevant teori og træne nogle af de metoder, der bliver introduceret på kurset. I grupperne kan kursusdeltagerne endvidere give sparring til hinandens skriftlige opgaver. Grupperne sammensættes fortrinsvis på en måde, så hver gruppe har deltagere fra forskellige institutioner/behandlingssteder. 3.5 Undervisningsform Der vil være erfaringsudveksling samt supervision, sparring på konkrete sager ved begyndelsen af hvert modul. Derudover vil der være kortere teoretiske oplæg, individuellepar- og gruppeøvelser, rollespil og grupperefleksioner. Videoanalyser af terapisamtaler vil også blive anvendt. Undervisningen er oplevelsesorienteret, hvor der også vil blive taget udgangspunkt i deltagernes egne erfaringer såvel faglige men også personlige. 9

10 3.6 Opgaveskrivning Kursisterne skal skrive en opgave på tre til fem A4 sider, hvor man viser, at man kan bruge teorier og metoder introduceret på kurset i forhold til en konkret sag/terapiforløb, man har (haft) med et par og eller en familie med børn under 18 år. Man kan vælge at gå sammen to og to, hvor opgavens omfang så øges til fra seks til 10 sider. Hvis denne model vælges skal der være selvstændige afsnit i opgaven, hvor det fremgår tydeligt hvem af kursisterne, der er forfatter til pågældende afsnit. Det skal også fremgå hvilken del af indholdet, kursisterne har udviklet og skrevet sammen. På det afsluttende modul vil deltagerne modtage en skriftlig feedback på opgaven. 3.7 Kursusbevis Kursusbeviset udleveres under forudsætning af, at kursisten har: - haft et fravær på max 15 % (2½ fraværsdag) - afleveret opgave til tiden (den ) 4 Kursussted, kursusledelse og praktiske oplysninger 4.1 Sted Kurset foregår på: Sørup Herregaard Sørupvej Ringsted Tlf.: Der er saltvands swimmingpool, sauna, minigolf samt et naturskønt område til en rask gå/løbetur før eller efter kursusdagene Kursusledelse Birgit Trembacz er kursusleder og gennemgående underviser. Birgit Trembacz underviser på syv moduler og deltager på modul 7 og 8 som kursusleder dels for at skabe faglig sammenhæng på kurset og dels for at være gæstelærere og kursister behjælpelig med praktiske forhold undervejs i forløbet. Endelig vil Birgit Trembacz kunne kontaktes i tilfælde af spørgsmål vedrørende rekruttering af deltagere til kurset, opgaveskrivning og træningsgrupper. Birgit Trembacz 10

11 Adresse: Nordre Strandvej 53 B, Højstrup, 3000 Helsingør Tlf.: (bedst mellem 8.30 og 9.00) web: 4.2 Tilmelding og afbud Udfyldt ansøgningsskema er sendt til COK senest den Besked om optagelse gives den Eventuelt afbud til hele forløbet og/eller til de enkelte moduler bedes tidligst muligt meddelt til begge nedenstående personer: Dorthe Bidstrup Jensen, Center for Offentlig Kompetenceudvikling (COK) på e- mail: Kursusleder Birgit Trembacz på Arbejdsgruppen Kursusforløbet Familieorienteret Alkoholbehandling er et tiltag, som oprindeligt er udviklet i 2009 af en arbejdsgruppe nedsat af Sundhedsstyrelsen. Arbejdsgruppens deltagere var; cand. psych. forfatter, familieterapeut samt aut. og specialist i psykoterapi og supervision Birgit Trembacz, psykolog og fagchef ved Borgestadklinikken i Norge Frid Hansen, cand.psych. ph.d. Helle Lindgaard, cand.psych., aut. ph.d., og leder af Alkoholbehandlingen i Aarhus Kommune Helene Bygholm Risager samt specialkonsulent Kit Broholm og projektleder Kirsten Mundt, begge Forebyggelse og Borgernære Sundhedstilbud i Sundhedsstyrelsen. Efter de to første kursusforløb blev der foretaget nogle justeringer af indholdet. For det første forudsættes deltagerne at have viden og kompetencer svarende til de, der opnås på COK s kursus Metoder i familieorienteret alkoholbehandling, hvor fagchef Frid Hansen, Borgestadklinikken i Norge underviser (eller noget tilsvarende såsom kurser i familieterapi). For det andet er der tilført undervisning i Udviklingspsykologi og At kommunikere med børn i en familieterapikontekst, Voldsproblematikker samt At arbejde med ændringer i familien på længere sigt med udgangspunkt i Birgit Trembacz mangeårige praksis samt den tilhørende teori- og metodeudvikling. I forbindelse med de nye Nationale Kliniske Retningslinjer (NKR, 2015), som anbefaler en kognitiv adfærdsterapeutisk tilgang til familier med alkoholproblemer, er dette aspekt blevet forstærket på kursusforløbet ved, at der er sket en præcisering af hvor IST og kognitiv adfærdsterapi overfor familier med alkoholproblemer ligner, adskiller sig fra, og kan supplere, hinanden. Modulet om vold er udgået med henblik på at kunne inddrage et modul med temaet Kognitiv adfærdsterapi med par og familier med alkoholproblemer. Birgit Trembacz har haft det overordnede ansvar for at udvikle og sammenskrive arbejdsgruppens input samt har foretaget de to videreudviklinger af kursusforløbet og har gennemført to kurser (FamAb3 og FamAb4) i hhv. 2012/2013 og 2013/2014, og planlægger nu yderligere to forløb (FamAb 5 og 6) med udgangspunkt i nærværende materiale og i samarbejde med Maria Herlev Ahrenfelt og Kit Broholm fra Sundhedsstyrelsen. 11

12 Derudover har Sundhedsstyrelsen og kursusleder valgt på modul 1 at invitere Helle Lindgaard ind og fortælle om forskning, evidens samt de nationale kliniske retningslinjer ifm familieorienteret alkoholbehandling. På modul 7 kommer psykolog Christian Ferrer som gæstelærer i kognitiv adfærdsterapi. Endelig kommer, på modul 8, alkohol- og familiebehandlerne Inge Kviesgaard, Ann Sofie Christiansen og Lisbeth Kimer fra henholdsvis alkoholbehandlingen i Holstebro og Slagelse. Her præsenteres deres måder at arbejde familieorienteret på som led i alkoholbehandlingen. 12

Kursusbeskrivelse Familieorienteret Alkoholbehandling

Kursusbeskrivelse Familieorienteret Alkoholbehandling Kursusbeskrivelse Familieorienteret Alkoholbehandling Ét-årigt kursusforløb Som led i satspuljeprojektet Kvalitet i alkoholbehandlingen ved bl.a. familieorienteret alkoholbehandling tilbyder Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Kursusbeskrivelse Familieorienteret Alkoholbehandling

Kursusbeskrivelse Familieorienteret Alkoholbehandling Kursusbeskrivelse Familieorienteret Alkoholbehandling Ét-årigt kursusforløb Som led i satspuljeprojektet Kvalitet i alkoholbehandlingen ved bl.a. familieorienteret alkoholbehandling tilbyder Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Kursusprogram (Hold 5)

Kursusprogram (Hold 5) Kursusprogram (Hold 5) Familieorienteret Alkoholbehandling Et-årigt kursusforløb på ni moduler á to dage fra 17. marts til 2. december 2015 1. Modul 17. og 18. marts 2015 Introduktion, definitioner og

Læs mere

Sundhedsstyrelsens familiekurser

Sundhedsstyrelsens familiekurser Sundhedsstyrelsens familiekurser Hvad er den overordnede hensigt? Hvad er essensen af det, behandlerne skal lære? Vingstedseminaret 21.05.14 Kirsten Mundt, projektleder Ill. Pia Thaulov Familieorienteret

Læs mere

Nordre Strandvej 53 B, 3000 Helsingør Tel 20464441 trembacz@tdcadsl.dk www.trembacz.dk

Nordre Strandvej 53 B, 3000 Helsingør Tel 20464441 trembacz@tdcadsl.dk www.trembacz.dk trembacz.dk Cand. psych. Birgit Trembacz - Supervisor og specialist i psykoterapi samt forfattter Kursus i Par- og familieorienteret alkoholbehandling 28. maj til 25 september 2013 Nordsjællands Misbrugscenter

Læs mere

Kursusprogram (Hold 4)

Kursusprogram (Hold 4) Kursusprogram (Hold 4) Familieorienteret Alkoholbehandling Et-årigt kursusforløb på ni moduler á to dage fra 9. september 2014 til 3. juni 2015 1. Modul 9. og 10. september 2014 Introduktion, definitioner

Læs mere

Beskrivelse af indhold Familieorienteret alkoholbehandling

Beskrivelse af indhold Familieorienteret alkoholbehandling Beskrivelse af indhold Familieorienteret alkoholbehandling Et-årigt kursusforløb i ni moduler à to dage fra 22. maj 2012 til 27. februar 2013 1. Modul - 22. og 23. maj 2012 Introduktion, definitioner og

Læs mere

Beskrivelse af indhold Familieorienteret Alkoholbehandling

Beskrivelse af indhold Familieorienteret Alkoholbehandling Beskrivelse af indhold Familieorienteret Alkoholbehandling Et-årigt kursusforløb i ni moduler á to dage fra 24. maj 2011 til 15. februar 2012 1. Modul 24. og 25. maj 2011. Birgit Trembacz, Helene Bygholm

Læs mere

Aktuel lovgivning. Kun den voksne med alkoholproblemet har et lovkrav på at blive behandlet for alkoholproblemet

Aktuel lovgivning. Kun den voksne med alkoholproblemet har et lovkrav på at blive behandlet for alkoholproblemet Strategi for familieorienteret alkoholbehandling i Danmark Barnet og Rusen 2014 Sandefjord d. 24.09.14 Kirsten Mundt, projektleder Sundhedsstyrelsen Ill. Pia Thaulov Ill. Pia Thaulov Aktuel lovgivning

Læs mere

National satsning på familieorienteret alkoholbehandling i Danmark. Barn och unga i familjer med missbruk

National satsning på familieorienteret alkoholbehandling i Danmark. Barn och unga i familjer med missbruk National satsning på familieorienteret alkoholbehandling i Danmark Barn och unga i familjer med missbruk Stockholm d. 2.12.13 Kirsten Mundt, projektleder Sundhedsstyrelsen Ill. Pia Thaulov National satsning

Læs mere

Udvidelse og videreudvikling af DeDrikkerDerhjemme

Udvidelse og videreudvikling af DeDrikkerDerhjemme Udvidelse og videreudvikling af DeDrikkerDerhjemme Københavns Kommunes åbne anonyme rådgivningstilbud Center for Unge og Misbrug, Borgercenter Børn og Unge, Socialforvaltningen Den åbne anonyme rådgivning

Læs mere

Burnham J. Familieterapi (1992): En introduktion til systemisk teori og praksis. (s. 35-54). København, Reitzel, 1992 (elektronisk via mail)

Burnham J. Familieterapi (1992): En introduktion til systemisk teori og praksis. (s. 35-54). København, Reitzel, 1992 (elektronisk via mail) Grundlitteratur NB. Titler med fed orange er grundbøger, som man selv skal anskaffe som deltager i det ét-årige kursusforløb resten af grundlitteraturen udleveres på kurset. Burnham J. Familieterapi (1992):

Læs mere

Revideret: Udmøntning af puljen: Familieorienteret alkoholbehandling

Revideret: Udmøntning af puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Revideret: Udmøntning af puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Som led i det sundhedspolitiske udspil Mere borger, mindre patient et stærkt fælles sundhedsvæsen blev der med finansloven 2014 afsat

Læs mere

Udmøntning af puljen: Familieorienteret alkoholbehandling

Udmøntning af puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Udmøntning af puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Som led i det sundhedspolitiske udspil Mere borger, mindre patient et stærkt fælles sundhedsvæsen fra 2013 er der afsat 112 mio. kr. i perioden

Læs mere

Kursusforløb i kognitiv adfærdsterapi ved alkoholproblemer

Kursusforløb i kognitiv adfærdsterapi ved alkoholproblemer Kursusforløb i kognitiv adfærdsterapi ved alkoholproblemer inddragende et familieorienteret perspektiv for alkoholbehandlere i offentlig ambulant alkoholbehandling. Formål Kursusforløbets formål: At give

Læs mere

Hvorfor, hvornår og hvordan?

Hvorfor, hvornår og hvordan? Hvorfor, hvornår og hvordan? Christiansborgkonferencen 19. januar 2015 Arrangeret af Blå Kors Birgit Trembacz, cand.psych. specialist og 1 3 Alle lider og har brug for hjælp. Et alkoholproblem rammer både

Læs mere

trembacz.dk Cand. psych. Birgit Trembacz - Supervisor og specialist i psykoterapi

trembacz.dk Cand. psych. Birgit Trembacz - Supervisor og specialist i psykoterapi trembacz.dk Cand. psych. Birgit Trembacz - Supervisor og specialist i psykoterapi DIOPOLLONUDDANNELSE 2004/2005 Familier med alkoholproblemer samt børnene og de unge KURSUSPLAN 14. og 15. 3 2005: ALKOHOLPROBLEMER.

Læs mere

2-årig kognitiv terapiuddannelse for læger og psykologer

2-årig kognitiv terapiuddannelse for læger og psykologer 2-årig kognitiv terapiuddannelse for læger og psykologer Baggrund Kognitiv adfærdsterapi er en evidensbaseret behandlingsmetode, som har vist sig effektiv ved en lang række psykiske lidelser som depression,

Læs mere

Familieorienteret alkoholbehandling

Familieorienteret alkoholbehandling Familieorienteret alkoholbehandling Hvorfor og hvordan Familieorienteret alkoholbehandling et litteraturstudium af familiebehandlingens effekter Følgevanskeligheder af misbrug for familien/børnene Familiebehandlingens

Læs mere

Burnham J. Familieterapi (1992): En introduktion til systemisk teori og praksis. (s ). København, Reitzel, 1992 (elektronisk via mail)

Burnham J. Familieterapi (1992): En introduktion til systemisk teori og praksis. (s ). København, Reitzel, 1992 (elektronisk via mail) Grundlitteratur NB. Titler med fed orange er grundbøger, som man selv skal anskaffe som deltager i det ét-årige kursusforløb resten af grundlitteraturen udleveres på kurset. Burnham J. Familieterapi (1992):

Læs mere

TVÆRFAGLIGT-KURSUS Børn i familier med alkoholproblemer

TVÆRFAGLIGT-KURSUS Børn i familier med alkoholproblemer TVÆRFAGLIGT-KURSUS Børn i familier med alkoholproblemer PROGRAM for dagene den 30. og 31.marts 2009 samt opfølgningen for nøglepersoner fra Gentofte Kommune Sted: Rådhuset, Bernstorffsvej 161, Charlottenlund

Læs mere

Alkoholbehandling i Lænke-ambulatorierne

Alkoholbehandling i Lænke-ambulatorierne Alkoholbehandling i Lænke-ambulatorierne - til gavn for hele familien I Lænke-ambulatorierne ønsker vi at yde en sammenhængende og helhedsorienteret indsats overfor personer med alkoholproblemer. Derfor

Læs mere

Et liv uden styrende rusmidler. Ung Revers. - et liv uden familiens rus

Et liv uden styrende rusmidler. Ung Revers. - et liv uden familiens rus Ung Revers - et liv uden familiens rus Hvem er Ung Revers Ung Revers er et behandlingstilbud under Fonden Novavi til børn og unge vokset op i familier med alkohol og stoffer Gratis tilbud til børn og unge

Læs mere

SOCIALE OG FAMILIEMÆSSIGE KONSEKVENSER AF ALKOHOLPROBLEMER FAMILIEINTERAKTION, ÆGTEFÆLLE OG BØRN

SOCIALE OG FAMILIEMÆSSIGE KONSEKVENSER AF ALKOHOLPROBLEMER FAMILIEINTERAKTION, ÆGTEFÆLLE OG BØRN SOCIALE OG FAMILIEMÆSSIGE KONSEKVENSER AF ALKOHOLPROBLEMER FAMILIEINTERAKTION, ÆGTEFÆLLE OG BØRN Kursus for ledere i offentlig ambulant alkoholbehandling 24-27 april 2012 Helene Bygholm Risager Lidt tal

Læs mere

Projektkommissorium. A. Familieorienteret alkoholbehandling 30-06-2015

Projektkommissorium. A. Familieorienteret alkoholbehandling 30-06-2015 Projektkommissorium A. Familieorienteret 30-06-2015 B. Projektbeskrivelse Som led i det sundhedspolitiske udspil Mere borger, mindre patient et stærkt fælles sundhedsvæsen er der afsat 56 mio. kr. i perioden

Læs mere

Velkommen til temadag: Familieorienteret alkoholbehandling

Velkommen til temadag: Familieorienteret alkoholbehandling Velkommen til temadag: Familieorienteret alkoholbehandling 10:00 Velkomst v. Sundhedsstyrelsen 10:30 Kort præsentation af projekterne Gruppeopdelt efter geografi 11:25 Oplæg om familieorienteret alkoholbehandling

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for alkoholbehandling

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for alkoholbehandling KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske for alkoholbehandling Baggrund og formål Ca. 140.000 personer i Danmark er alkoholafhængige, hvoraf hovedparten vurderes at ville have gavn

Læs mere

KOGNITIV UDDANNELSE HELE PAKKEN!

KOGNITIV UDDANNELSE HELE PAKKEN! KOGNITIV UDDANNELSE HELE PAKKEN! KURSUSCENTER BROGAARDEN SEPTEMBER 2015 - MARTS 2016 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK KOGNITIV UDDANNELSE Kognitiv uddannelse Den kognitive uddannelse

Læs mere

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Wattar Gruppen, Kognitivt Psykologcenter 2014 Side 1 af 7 WATTAR GRUPPEN... 1 KOGNITIVT PSYKOLOGCENTER... 1 1. NAVN... 3 2. INTRODUKTION... 3 2.1 UDDANNELSENS

Læs mere

National klinisk retningslinje: Alkoholbehandling Behandling af alkoholafhængighed og skadeligt forbrug af alkohol i en alkoholinstitution

National klinisk retningslinje: Alkoholbehandling Behandling af alkoholafhængighed og skadeligt forbrug af alkohol i en alkoholinstitution National klinisk retningslinje: Alkoholbehandling Behandling af alkoholafhængighed og skadeligt forbrug af alkohol i en alkoholinstitution Helene Bygholm Risager Centerchef, Center for alkoholbehandling,

Læs mere

Dobbeltdiagnosekursus

Dobbeltdiagnosekursus Dobbeltdiagnosekursus Kursusbeskrivelse Psykiatrisk Center Sct. Hans Hold 1 2014-15 1 Indholdsfortegnelse 1 Formål og mål 2 Målgruppe og adgangsbetingelser 2.1 kursistens forudsætninger 3 Kursets opbygning

Læs mere

KOGNITIV UDDANNELSE REDSKABER, TEKNIKKER OG KVALIFICERING AF SAMTALER MED UNGE KURSUSCENTER BROGAARDEN 2014/2015 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER

KOGNITIV UDDANNELSE REDSKABER, TEKNIKKER OG KVALIFICERING AF SAMTALER MED UNGE KURSUSCENTER BROGAARDEN 2014/2015 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER KOGNITIV UDDANNELSE REDSKABER, TEKNIKKER OG KVALIFICERING AF SAMTALER MED UNGE KURSUSCENTER BROGAARDEN 2014/2015 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK KOGNITIV UDDANNELSE En metode

Læs mere

Den lige vej til uddannelse

Den lige vej til uddannelse SOCIALPSYKIATRIENS PÆDAGOGISKE DIPLOMUDDANNELSE I PSYKOLOGI ET SAMARBEJDE MELLEM UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND OG KOMMUNER PÅ SJÆLLAND OG LOLLAND FALSTER Den lige vej til uddannelse 1/8 Indholdsfortegnelse

Læs mere

KOGNITIV UDDANNELSE REDSKABER, TEKNIKKER OG KVALIFICERING AF SAMTALER MED UNGE KURSUSCENTER BROGAARDEN 2014/2015 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER

KOGNITIV UDDANNELSE REDSKABER, TEKNIKKER OG KVALIFICERING AF SAMTALER MED UNGE KURSUSCENTER BROGAARDEN 2014/2015 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER KOGNITIV UDDANNELSE REDSKABER, TEKNIKKER OG KVALIFICERING AF SAMTALER MED UNGE KURSUSCENTER BROGAARDEN 2014/2015 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK KOGNITIV UDDANNELSE En metode

Læs mere

3-årigt Gestaltterapeutisk Uddannelsesprogram Integrativ Gestalt Praksis - IGP

3-årigt Gestaltterapeutisk Uddannelsesprogram Integrativ Gestalt Praksis - IGP 3-årigt Gestaltterapeutisk Uddannelsesprogram Integrativ Gestalt Praksis - IGP Psykoterapeutisk efteruddannelse indenfor den eksistentielle/humanistiske referenceramme. Uddannelsen henvender sig primært

Læs mere

Uddannelsesordning for Specialiseret uddannelse i kognitiv adfærdsterapi for mellemlange videregående uddannelser. Uddannelsesordning

Uddannelsesordning for Specialiseret uddannelse i kognitiv adfærdsterapi for mellemlange videregående uddannelser. Uddannelsesordning Uddannelsesordning Specialiseret uddannelse i kognitiv adfærdsterapi for mellemlange videregående uddannelser Psykiatrisk Center Sct. Hans Hold 6 2014-2015 Denne uddannelsesordning er udarbejdet af sygeplejerske,

Læs mere

"Børn i familier med alkoholproblemer

Børn i familier med alkoholproblemer Program for tværfagligt kursus "Børn i familier med alkoholproblemer Kurser Datoer Indhold Modul 1 D. 27.feb. 2008 & Børn i familier m. alkoholproblemer D. 28.feb. 2008 Samtalen med forældrene Modul 2

Læs mere

Center for Misbrugsbehandling og Pleje Socialforvaltningen Københavns Kommune

Center for Misbrugsbehandling og Pleje Socialforvaltningen Københavns Kommune Center for Misbrugsbehandling og Pleje Socialforvaltningen Københavns Kommune Alkoholbehandlingen Alkoholenheden er et gratis ambulant tilbud til brugere og familier med alkoholproblemer. Alkoholenheden

Læs mere

1-årigt uddannelsesforløb. i et systemisk og narrativt perspektiv for konsulenter & familie-behandlere

1-årigt uddannelsesforløb. i et systemisk og narrativt perspektiv for konsulenter & familie-behandlere 1-årigt uddannelsesforløb i et systemisk og narrativt perspektiv for konsulenter & familie-behandlere v / Pia Laursen Underviser: Pia Laursen, uddannet Cand. Psych. Efter-følgende uddannet på Milano-skolens

Læs mere

Den Forebyggende Samtale om Alkohol for borgere, som er henvist dertil, fx fra almen praksis

Den Forebyggende Samtale om Alkohol for borgere, som er henvist dertil, fx fra almen praksis Dag 1 Den Forebyggende Samtale om Alkohol for borgere, som er henvist dertil, fx fra almen praksis 09:45 Kursusforløb 1 Kaffe og morgenmad Dag 1: Om alkohol 10:00 Velkommen og præsentation af kurset Hvem

Læs mere

Ansøgningsskema for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling

Ansøgningsskema for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Ansøgningsskema for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Frist for indsendelse af ansøgning 19. september 2014 Skemaerne sendes til FOBS@sst.dk Mrk. Familieorienteret alkoholbehandling, kommunens

Læs mere

Oplæg til Sund By Netværket

Oplæg til Sund By Netværket Oplæg til Sund By Netværket Pulje til familieorienteret alkoholbehandling Odense 22. oktober Maria Herlev Ahrenfeldt Sundhedsstyrelsen Baggrund 140.000 mennesker med alkoholafhængighed - 15.000 i behandling

Læs mere

Psykiatrisk Center København. Velkommen til Intensivt Affektivt Ambulatorium

Psykiatrisk Center København. Velkommen til Intensivt Affektivt Ambulatorium Psykiatrisk Center København Velkommen til Intensivt Affektivt Ambulatorium November 2017 Velkommen til Intensivt Affektivt Ambulatorium (IAA) Du er i forbindelse med din indlæggelse blevet henvist til

Læs mere

Vi glæder os til at se dig! Henrik Appel, landsleder i TUBA. Når unge har det svært: Viden, hjerteblod og hårdt arbejde

Vi glæder os til at se dig! Henrik Appel, landsleder i TUBA. Når unge har det svært: Viden, hjerteblod og hårdt arbejde Arbejder du med udsatte unge eksempelvis som psykolog, terapeut, behandler, pædagog eller leder for et behandlingssted og vil du gerne opgradere dine professionelle kompetencer? På årets store TUBA-konference,,

Læs mere

PSYKOLOG I PRAKSIS SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE

PSYKOLOG I PRAKSIS SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE PSYKOLOG I PRAKSIS Z SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE BAGGRUND? Ledigheden blandt psykologer har gennem længere tid været høj, og konkurrencen om de få ledige jobs er hård. Som nyuddannet psykolog kan det

Læs mere

ACT og Unge. 2-dags kursus

ACT og Unge. 2-dags kursus ACT og Unge 2-dags kursus Dato 6.-7. oktober 2015 i Hillerød (Tilmeldingsfrist 6. september 2015) 11.-12. november 2015 i Ryomgård (Tilmeldingsfrist 11. oktober 2015) Pris Kr. 2.950,- ex. moms, inkl. en

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

En familie har et alkoholproblem, når de følelsesmæssige bånd mellem mennesker belastes eller forstyrres af alkohol.*

En familie har et alkoholproblem, når de følelsesmæssige bånd mellem mennesker belastes eller forstyrres af alkohol.* En familie har et alkoholproblem, når brugen af alkohol virker forstyrrende ind på de opgaver og funktioner, som skal varetages i familien.* En familie har et alkoholproblem, når de følelsesmæssige bånd

Læs mere

Specialiseringsuddannelse i autisme 2017

Specialiseringsuddannelse i autisme 2017 Specialiseringsuddannelse i autisme 2017 Autismespecialisering henvender sig til fagpersoner, der ønsker at øge og udvikle deres faglige kompetencer og kvalifikationer inden for autismeområdet. På uddannelsen

Læs mere

CURRICULUM VITAE KOMPETENCER ERHVERVSERFARING. Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S

CURRICULUM VITAE KOMPETENCER ERHVERVSERFARING. Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S CURRICULUM VITAE Navn Adresse Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S Telefon +4529884489 E-mail gunvor00@gmail.com Hjemmeside www.gunvor.net KOMPETENCER Personlige Jeg er god

Læs mere

1-årigt uddannelsesforløb. i systemisk teori og metode for konsulenter & familie-behandlere

1-årigt uddannelsesforløb. i systemisk teori og metode for konsulenter & familie-behandlere 1-årigt uddannelsesforløb i systemisk teori og metode for konsulenter & familie-behandlere v / Pia Laursen Underviser: Pia Laursen, uddannet Cand. Psych. Efter-følgende uddannet på Milano-skolens 3-årige

Læs mere

Program for Kurser i Klinisk Hypnose & Kognitiv Hypnoterapi

Program for Kurser i Klinisk Hypnose & Kognitiv Hypnoterapi Program for Kurser i Klinisk Hypnose & Kognitiv Hypnoterapi v/ Psykolog, Hypnoterapeut og Specialist & Supervisor i Psykoterapi Modul 1: Grundkursus i Klinisk Hypnose. Formål: at deltagerne tilegner sig

Læs mere

Bevar Barndommen Nøglepersonkursus 2016

Bevar Barndommen Nøglepersonkursus 2016 Bevar Barndommen Nøglepersonkursus 2016 Børn af forældre med psykisk sygdom - eller udsatte af andre årsager Region Midtjylland Regionspsykiatrien Vest Bevar Barndommen. Nøglepersonkursus Baggrund for

Læs mere

Uddannelse i systemiske - løsningsfokuserede samtaler og supervision

Uddannelse i systemiske - løsningsfokuserede samtaler og supervision Uddannelse i systemiske - løsningsfokuserede samtaler og supervision Fra Februar 2014 til februar 2015 Uddannelsens målgruppe: Uddannelsen henvender sig til personer med en grunduddannelse indenfor det

Læs mere

Psykodynamisk efteruddannelse

Psykodynamisk efteruddannelse Helhedsforståelse, dybde og nærvær i den professionelle relation Institut for Relationspsykologi tilbyder i samarbejde med Vedfelt Instituttet en 2-årig Psykodynamisk / Psykoanalytisk efteruddannelse.

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Er du med, doktor? 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Samarbejdsprojekt mellem Center for Alkoholbehandling (MSB) og Folkesundhed Aarhus (MSO) Ansøger (projektansvarlig):

Læs mere

Eksamen ved. Københavns Universitet i. Klinisk psykologi, seminarhold incl. forelæsning. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Eksamen ved. Københavns Universitet i. Klinisk psykologi, seminarhold incl. forelæsning. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Eksamen ved Københavns Universitet i Klinisk psykologi, seminarhold incl. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet 25. oktober 2011 Eksamensnummer: 138 25. oktober 2011 Side 1 af 5 1) Beskriv og diskuter (med

Læs mere

3- årigt Gestaltterapeutisk Uddannelsesprogram Integrativ Gestalt Praksis - IGP

3- årigt Gestaltterapeutisk Uddannelsesprogram Integrativ Gestalt Praksis - IGP 3- årigt Gestaltterapeutisk Uddannelsesprogram Integrativ Gestalt Praksis - IGP Gestalt terapi er den psykoterapeutiske tilgang, der mest omfattende integrerer aspekter fra andre terapiformer. I gestalt

Læs mere

Aktionslæringskonsulent uddannelse

Aktionslæringskonsulent uddannelse Aktionslæringskonsulent uddannelse Strategisk Aktionslæring - når medarbejdere og ledelse udvikler organisationen gennem praksis Strategisk aktionslæring - når medarbejdere og ledelse udvikler organisationen

Læs mere

Velkommen til kurset:

Velkommen til kurset: Kurser - Konferencer - Klientforløb - Mentorer Afd. i: Ryomgård, Aarhus, Randers, Skanderborg, Ringe, Hillerød Velkommen til kurset: ACT og Unge 2-dags kursus Dato 6.-7. oktober 2015 i Hillerød (Tilmeldingsfrist

Læs mere

Familieorienteret alkoholbehandling I Glostrup-Lænken. v/judith Warny Berg og Birthe Zavilla

Familieorienteret alkoholbehandling I Glostrup-Lænken. v/judith Warny Berg og Birthe Zavilla Familieorienteret alkoholbehandling I Glostrup-Lænken v/judith Warny Berg og Birthe Zavilla Hvorfor er det kvalitet at inddrage familien Fordi alkohol-afhængighed udvikler sig til en relationel lidelse

Læs mere

Den palliative indsats

Den palliative indsats Den palliative indsats En tværfaglig efteruddannelse i Region Midtjylland Region Midtjylland Koncern HR Center for Kompetenceudvikling Den palliative indsats En tværfaglig efteruddannelse i Region Midtjylland

Læs mere

Specialistuddannelse i KAT 2018/2019

Specialistuddannelse i KAT 2018/2019 Kompetencecenter for Psykoterapi Specialistuddannelse i KAT 2018/2019 Indhold Uddannelsen giver en grundig indføring i Kognitiv Adfærdsterapi (KAT) med henblik på at opnå specialisering. Der undervises

Læs mere

Kursus i mentaliseringsbaseret gruppeterapi

Kursus i mentaliseringsbaseret gruppeterapi Kursus i mentaliseringsbaseret gruppeterapi Formål At bibringe kursusdeltagere en viden både teoretisk og praktisk om mentaliseringsbaseret (MBT) gruppeterapi; samt en forståelse for de dele af den gruppeanalytiske

Læs mere

Ind i uddannelse og ud af misbrug

Ind i uddannelse og ud af misbrug Ind i uddannelse og ud af misbrug Et kursustilbud til dig der vil have inspiration og redskaber til arbejdet med unge, der har problemer med rusmidler. Kurset er tilrettet indsatser i de unges hverdagsliv.

Læs mere

Projekt: Evaluering af Landsforeningen Lænkens tilbud til unge fra familier med alkoholproblemer VBA-kurset samt LUA (Lænkens Unge- Ambassadører)

Projekt: Evaluering af Landsforeningen Lænkens tilbud til unge fra familier med alkoholproblemer VBA-kurset samt LUA (Lænkens Unge- Ambassadører) Projekt: Evaluering af Landsforeningen Lænkens tilbud til unge fra familier med alkoholproblemer VBA-kurset samt LUA (Lænkens Unge- Ambassadører) v. Helle Lindgaard Projektets formål:.. At få ny viden,

Læs mere

Uddannelse i Refleksiv & Anerkendende Pædagogik inspireret af systemisk og narrativ teori og metode 2009/2010

Uddannelse i Refleksiv & Anerkendende Pædagogik inspireret af systemisk og narrativ teori og metode 2009/2010 Uddannelse i Refleksiv & Anerkendende Pædagogik inspireret af systemisk og narrativ teori og metode 2009/2010 Deltagere: 8 X 2 dage pr. år I alt 32 dage Uddannelsesansvarlig: Jørgen Riber Undervisere:

Læs mere

Mentorgrundkursus. - for dig der arbejder med unge og unge voksne. 3-dags kursus fordelt over 3 mdr.

Mentorgrundkursus. - for dig der arbejder med unge og unge voksne. 3-dags kursus fordelt over 3 mdr. Mentorgrundkursus - for dig der arbejder med unge og unge voksne 3-dags kursus fordelt over 3 mdr. Dato Ryomgård Dag 1 d.11. februar Dag 2 d.17. marts Dag 3 d.14. april Tilmeldingsfrist d. 11. januar 2015)

Læs mere

Tillæg til akkrediteringsansøgning: afd. KL - Alkoholbehandlingen i Statsfængslet i Møgelkær, maj 2010 WEBUDGAVE

Tillæg til akkrediteringsansøgning: afd. KL - Alkoholbehandlingen i Statsfængslet i Møgelkær, maj 2010 WEBUDGAVE Tillæg til akkrediteringsansøgning: afd. KL - Alkoholbehandlingen i Statsfængslet i Møgelkær, maj 2010 Akkrediteringstillæg for afdeling KL ved Statsfængslet Møgelkær... 2 Introduktion:... 2 Kriterium

Læs mere

metode- og kompetenceudvikling og forankring af indsatsen

metode- og kompetenceudvikling og forankring af indsatsen 1 Model for døgnbehandling af gravide kvinder med rusmiddelproblemer som grundlag for metode- og kompetenceudvikling og forankring af indsatsen Følgende modelbeskrivelse er primært baseret på materiale

Læs mere

Den professionelle børnesamtale

Den professionelle børnesamtale Den professionelle børnesamtale Program: Socialfaglige perspektiver (modeller) ift. arbejdet med børn og unge. Den Narrative tilgang som grundlag for børnesamtalen. Grundprincipper i Børnesamtalen Den

Læs mere

www.psykologhellejensen.dk Efteruddannelse i psykoterapi for psykologer 2009-2010 Supervisionsgruppe 2009 Egenterapi i grupper 2009

www.psykologhellejensen.dk Efteruddannelse i psykoterapi for psykologer 2009-2010 Supervisionsgruppe 2009 Egenterapi i grupper 2009 www.psykologhellejensen.dk Efteruddannelse i psykoterapi for psykologer 2009-2010 Supervisionsgruppe 2009 Egenterapi i grupper 2009 Elbjerg Kursuscenter Undervisere Helle Jensen Cand.psych. med autorisation

Læs mere

Projekt Børn som pårørende Nyhedsbrev

Projekt Børn som pårørende Nyhedsbrev Projekt Børn som pårørende Nyhedsbrev I dette nyhedsbrev kan du læse om hvad der sker netop nu i projekt Børn som pårørende i psykiatrien. Projekt Børn som pårørende i psykiatrien er et tre årigt samarbejdsprojekt

Læs mere

Mentorgrundkursus. - for dig der arbejder med unge og unge voksne. 3-dags kursus

Mentorgrundkursus. - for dig der arbejder med unge og unge voksne. 3-dags kursus Kurser - Konferencer - Klientforløb - Mentorer Afd. i: Ryomgård, Aarhus, Randers, Skanderborg, Hillerød Mentorgrundkursus - for dig der arbejder med unge og unge voksne 3-dags kursus Dato 1. dag: 17. september

Læs mere

Autisme Specialisering 2018

Autisme Specialisering 2018 Autisme Specialisering 2018 AutismeSpecialisering AutismeSpecialisering henvender sig til fagpersoner, der ønsker at øge og udvikle deres faglige kompetencer og kvalifikationer inden for autismeområdet.

Læs mere

En moderne, åben og inddragende ramme for sundhedsfremmende indsatser i socialpsykiatrien

En moderne, åben og inddragende ramme for sundhedsfremmende indsatser i socialpsykiatrien En moderne, åben og inddragende ramme for sundhedsfremmende indsatser i socialpsykiatrien Niels Sandø, Sundhedsstyrelsen Lene S. Olesen, Sundhedsstyrelsen Regeringens psykiatriudvalg Vigtigt at borgere

Læs mere

Gruppe VBA forløb i Landsforeningen Lænken.

Gruppe VBA forløb i Landsforeningen Lænken. Gruppe VBA forløb i Landsforeningen Lænken. Fordrejning af grundfølelser Grundfølelse Relationelle følelsestilstande Sorg Vrede Frygt Glæde til vredesudbrud til tavshed til ligegyldighed/resignation til

Læs mere

Familiebehandling i Oasis

Familiebehandling i Oasis ab Familiebehandling i Oasis Gratis, specialiseret og tværfaglig behandling Oasis hører under sundhedsloven, og en driftsoverenskomst med Region Hovedstaden sikrer, at vi kan tilbyde gratis behandling.

Læs mere

Barnet og Rusen 2014. Ann Sofie Kristiansen annsofiekk@gmail.com 24414076 Inge Kviesgaard ingekv@mail.dk 40622453 www.ingekviesgaard.

Barnet og Rusen 2014. Ann Sofie Kristiansen annsofiekk@gmail.com 24414076 Inge Kviesgaard ingekv@mail.dk 40622453 www.ingekviesgaard. Barnet og Rusen 2014 Ann Sofie Kristiansen annsofiekk@gmail.com 24414076 Inge Kviesgaard ingekv@mail.dk 40622453 www.ingekviesgaard.dk 1 Det gode tværfaglige samarbejde for at sikre kvalitet i indsatsen

Læs mere

Basisuddannelse på Fyn

Basisuddannelse på Fyn STOF nr. 2, 2003 TEMA model; Fyns Amt Basisuddannelse på Fyn Det har været en udfordring at udvikle den nye faglige efteruddannelse i Fyns Amts Behandlingscenter. Her præsenteres de overvejelser der ligger

Læs mere

UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER

UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER Fælles om færdigheder Fra starten af 2016 udbyder Mindwork & Cektos i fællesskab specialiseringsmodulet i kognitiv adfærdsterapi. Vi forener

Læs mere

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen.

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Invitation til "Skoleudvikling i Praksis"

Læs mere

Gestaltterapeutisk Uddannelsesprogram Integrativ Gestalt Praksis - IGP

Gestaltterapeutisk Uddannelsesprogram Integrativ Gestalt Praksis - IGP Gestaltterapeutisk Uddannelsesprogram Integrativ Gestalt Praksis - IGP Psykoterapeutisk efteruddannelse inden for den eksistentielle/humanistiske referenceramme. Uddannelsen henvender sig primært til psykologer,

Læs mere

Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau

Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau I forbindelse med udviklingsprogrammet Et godt børneliv et fælles ansvar etablerede Ballerup Kommune i 2006 et uddannelsesforløb for medarbejdere

Læs mere

UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER

UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER Fælles om færdigheder Fra marts 2017 udbyder Mindwork & Cektos i fællesskab specialiseringsmodulet i kognitiv adfærdsterapi. Vi forener kræfterne

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om familieorienteret alkoholbehandling

Forslag til folketingsbeslutning om familieorienteret alkoholbehandling 2008/1 BSF 146 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 27. marts 2009 af Karl H. Bornhøft (SF), Anne Baastrup (SF), Jonas Dahl (SF), Özlem Sara Cekic

Læs mere

Centrale anbefalinger vedr. forebyggelsespakken om alkohol

Centrale anbefalinger vedr. forebyggelsespakken om alkohol Centrale anbefalinger vedr. forebyggelsespakken om alkohol Chefkonsulent Kit Broholm National Alkoholkonference 2016 Forebyggelsespakkernes opgave Kommunerne har siden kommunalreformen fået pålagt varetagelse

Læs mere

UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER

UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER Fælles om færdigheder Fra starten af 2016 udbyder Mindwork & Cektos i fællesskab specialiseringsmodulet i kognitiv adfærdsterapi. Vi forener

Læs mere

Motivational Interviewing (MI) Kursustilbud

Motivational Interviewing (MI) Kursustilbud Motivational Interviewing (MI) Kursustilbud 1- dags workshop Tid: 9-16. Sted: Familie & Evidens Centers egne lokaler eller hos kunden. Workshoppens formål At give deltagerne en kort introduktion til grundprincipperne

Læs mere

Ledelse i praksis - MBK A/S

Ledelse i praksis - MBK A/S Vil du være en endnu bedre leder? Vil du være stærkere i den daglige kommunikation? Vil du vide mere om, hvordan du leder forskellige medarbejdertyper? Vil du være bedre til at skifte ledelsesstil, så

Læs mere

Efteruddannelse: RELATIONSBASERET FAGLIGHED I DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE. Blå Kors Danmark indbyder til et undervisningsforløb over 12 kursusdage.

Efteruddannelse: RELATIONSBASERET FAGLIGHED I DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE. Blå Kors Danmark indbyder til et undervisningsforløb over 12 kursusdage. Efteruddannelse: RELATIONSBASERET FAGLIGHED I DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE Blå Kors Danmark indbyder til et undervisningsforløb over 12 kursusdage. Pædagogkurset er det andet ud af fem moduler, som udbydes

Læs mere

DFTI s uddannelse til eksamineret supervisor.

DFTI s uddannelse til eksamineret supervisor. DFTI s uddannelse til eksamineret supervisor. Supervision er et fagområde som gennem mere end 100 år har vist sig nyttigt til udvikling af fagpersoners faglige kompetencer, behov for støtte, udfordring

Læs mere

Kognitiv Adfærdsterapi

Kognitiv Adfærdsterapi Kognitiv Adfærdsterapi 2-årig videreuddannelse for psykologer og læger 2014-2016 Nicole Rosenberg Merete M. Mørch Krista Straarup Sanne Kjær Vandborg Ea Bøhm Jepsen Udenlandske gæsteundervisere: Melanie

Læs mere

Familie & Evidens Center (FEC) søger: 1 familieterapeut / familiebehandler til stillingen som FFT-Supervisor

Familie & Evidens Center (FEC) søger: 1 familieterapeut / familiebehandler til stillingen som FFT-Supervisor Fun Mener du, at familien er central for børn og unges udvikling? Har du lyst til at arbejde med en helt ny type familiebehandling, der er ved at blive introduceret i Danmark? Og er du interesseret i at

Læs mere

Skema 2: Nuværende status og ønsker til puljestøtte. Familieorienteret alkoholbehandling

Skema 2: Nuværende status og ønsker til puljestøtte. Familieorienteret alkoholbehandling Skema 2: Nuværende status og ønsker til puljestøtte Familieorienteret alkoholbehandling Vurdering af alkoholbehandlingens nuværende status, styrker og svagheder i.f.t: 1. Nuværende størrelse og kapacitet

Læs mere

Den lige vej til uddannelse

Den lige vej til uddannelse SOCIALPSYKIATRIENS PÆDAGOGISKE DIPLOMUDDANNELSE I PSYKOLOGI ET SAMARBEJDE MELLEM UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND OG KOMMUNER PÅ SJÆLLAND OG LOLLAND FALSTER Den lige vej til uddannelse WWW.UCSJ.DK Socialpsykiatriens

Læs mere

Familiesamtaler målrettet børn

Familiesamtaler målrettet børn Familiesamtaler målrettet børn Sundhedsstyrelsen har siden 2012 haft en række anbefalinger til sundhedsprofessionelle om inddragelse af pårørende til alvorligt syge. Anbefalingerne skal sikre, at de pårørende

Læs mere

Supervisoruddannelse på DFTI

Supervisoruddannelse på DFTI af Peter Mortensen Aut. cand.psych. og familieterapeut, MPF Direktør og partner, DFTI Supervisoruddannelse på DFTI Supervision er et fagområde, som gennem mere end 100 år har vist sig nyttigt til varetagelse

Læs mere

UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER

UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER Fælles om færdigheder Fra april 2018 udbyder Mindwork & Cektos igen i fællesskab specialiseringsmodulet i kognitiv adfærdsterapi. Vi forener

Læs mere

Åbent KRAP kursus 8 dage i Middelfart med start i december 2015

Åbent KRAP kursus 8 dage i Middelfart med start i december 2015 Åbent KRAP kursus 8 dage i Middelfart med start i december 2015 Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik for fagfolk, som arbejder med udsatte børn/unge eller med mennesker med særlige behov

Læs mere