Bredgade 59, ir~ ~ ~ 1260 København K. Den 24. oktober 2011 ~ ~.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bredgade 59, ir~ ~ ~ 1260 København K. Den 24. oktober 2011 ~ ~."

Transkript

1 LANDSTANDLÆGENÆVNET CIO østre Landsret ~ ~. Bredgade 59, ir~ ~ ~ 1260 København K. Den 24. oktober 2011 Regionstandlægenævnet Region Hovedstaden Regionstandlægenævnet Region Sjælland Regionstandlægenævnet Region Nordjylland Regionstandlægenævnet Region Midtjylland Regionstandlægenævnet Region Syddanmark Et Regionstandilægenævn har anmodet Landssamarbejdsudvalget for Tandlægehjælp om at afklare nogle nærmere stillede spørgsmål. Landssarnarbejdsudvalget har fundet det hensigtsmæssigt, at Regi onstandlægenævnets forespørgsel besvares af Landstandlægenævnet. Henvendelsen har været behandlet under Landstandlægenævnets møde den 14, oktober De stillede spørgsmål er relevante for behandlingen af adskillige klagesager. Landstandlægenævnet gør derfor samtlige Regionstandlægenævn bekendt med spørgsmålene og med svarene. Spørgsmålene drejer sig om faglige klager over implantatarbejde. Spørgsmålene gengives nedenfor i Landstandlægenævnets redaktion. Spørgsmål 1: Et implantatarbejde underkendes. Skal der herefter idømmes tilbagebetaling, omgørelse uden udgift for patienten, eller skal sagen blot anmeldes til Patientforsikringen? Sager om mangelfuldt implantatarbejde afgøres som udgangspunkt som andre klagesager vedrørende mangler ved tandfagligt arbejde. Valget mellem tilbagebetaling og omgørelse uden udgift for patienten træffes i overensstemmelse med sædvanlig praksis vedrørende mangelsansvar. Erstatningsspørgsmål henvises til Patientforsikringen. Spørgsmål 2:

2 Landstandlægenævnet har stadfæstet Regionstandlægenævnets afgørelse, hvorefter et implantatarbejde er anset som ikke honorarværdigt, således at honoraret skal tilbagebetales mod indlevering af det un derkendte arbejde. Skal sagen herefter gå om i Landstandlægenævnet, hvis patienten nægter at få ud skiftet det underkendte implantat? Nej. Tandkiagesystemet har ingen beføjelse til at gennemtvinge afgørelsen over for patienten. Mellemvæ rendet må eventuelt afgøres ved domstolene. Spørgsmål 3. Når Landstandlægenævnet underkender et implantatarbejde som ikke honorarværdigt, slutter kendel sen i regelen med: Tandlægen skal tilbagebetale... 1cr., mod at det påklagede arbejde så vidt muligt leveres tilbage. Er det så Regionstandlægenævnet, der skal dømme, hvad der er muligt? Landstandlægenævnet orienterer samtidig med dette brev samtlige Regionstandlægenævn om en æn dring af Landstandlægenævnets praksis, således at ikke honorarværdigt tandlægearbejde kun skal til bageleveres, hvis det er muligt uden udgift eller væsentlig ulempe for patienten. Når Landstandlæge nævnet for fremtiden underkender et implantatarbejde som ikke honorarværdigt, vil der samtidig blive truffet afgørelse om, hvorvidt tilbagelevering er mulig uden udgift eller væsentlig ulempe for patien ten. Som det nærmere fremgår af den orientering, der som nævnt nu udsendes til Regionstandlægenævne ne, vil Landstandlægenævnet træffe bestemmelse som hidtil om, at patienten skal levere det underkendte arbejde tilbage inden en efterkom.melsesfrist, og at tandlægen mod tilbagelevering skal tilbagebetale tilskuddet og honoraret, hvis Landstaridlægenævnet i den konkrete sag vurderer, at tilbageleve ring er mulig uden udgift eller væsentlig ulempe for patienten. Arbejdet kan imidlertid gå til grunde

3 inden fristens udløb, således at tilbagelevering alligevel ikke er mulig. Konstatering heraf vil i givet fald påhvile Regionstandlægenævnet. Spørgsmål 4: I mange implantatsager er der dels en kirurg dels en protetiker fælles om produktet. Hvor længe hæf ter kirurgen for implantatarbej det? Indtil protetikeren starter suprastrukturarbej det og derved godken der den kirurgiske del? Eller er det principielt altid protetikeren, der alene er ansvarlig, og som efter følgende må tage den med kirurgen? Besvarelsen afhænger principielt af, hvem der har indgået aftale om behandlingen. Landstandlægenævnet lægger ved besvarelsen til grund, at der er indgået en aftale, der involverer ki rurg og protetiker i én samlet behandling. Kirurg og protetiker bør samarbejde om behandlingspian lægningen. Det er op til protetikeren at vurdere kirurgens arbejde, før behandlingen videreføres. Den udførte kirurgi skal danne en fornuftig basis for at gennemføre den planlagte behandling. Herefter er behandlingen protetikerens ansvar, herunder at udføre de krævede kontroller af de periimplantære væv, sikre at der ikke er kompromitterende cementoverskud m.v. Hvis den kirurgiske behandling kompro mitterer de videre protetiske behandlingsmuligheder, må protetikeren informere patienten herom og normalt afstå fra den videre behandling. Det er velkendt, at der kan opstå periimplantitis som komplikation til implantatbehandling. Opstået periimplantitis kan langt fra altid lastes behandleren, hverken kirurg eller protetiker. Det vil være pati entens sædvanlige tandlæge (ofte protetikeren), der skal holde øje med sundhedstilstanden af vævet omkring implantatet og reagere derpå. Det tilføjes, at hvis det udelukkende er patienten og protetikeren, der har indgået aftale om den samle de behandling, og protetikeren har overladt udførelsen af det lovede iniplantatarbejde til kirurgen, kan protetikerens ydelse underkendes som ikke honorarværdig, selv om kirurgens mangelfulde arbejde ikke måtte kunne bebrejdes protetikeren personligt i forbindelse med behandlingen.

4 Spørgsmål 5: Adskillige klager drejer sig om billig kroner. Patienten nægter oftest at få lavet arbej det om hos inclklagede tandlæge. Hvornår kan Regionstandlægenævnet beslutte, at alene de betalte beløb for de dårli ge kroner skal betales tilbage, og hvornår kan det besluttes, at der skal ske omlavning uden udgift for Idager? Er det altid uden udgift for klager? Der henvises til svaret på spørgsmål 1. Valget mellem tilbagebetaling og omgørelse afhænger i hovedsagen af, hvorvidt patienten vil komme betale mere, end han skulle have betalt, såfremt tandlægens arbejde også lavprisarbej det fra starten var udført rigtigt. Patienten har krav på dækning af merudgiften ved omgørelse af behandlingen, såle des at tandlægen skal betale, hvad det reelt koster at gøre arbejdet ordentligt. Det bemærkes, at Tand lægeoverenskomstens parter har godkendt en slags bagateigrænse (den sålcaldte kr.-regel): Hvis det på grundlag af priserne i lokalområdet skønnes, at omgørelsen ikke koster over kr. mere, end patienten har betalt for den underkendte behandling, skal der ikke bestemmes omgørelse, men tandlæ gen pålægges at tilbagebetale honoraret. Spørgsmål 6: Skal der udelukkende bestemmes omgørelse, når tandlægen ikke har journalført, at patienten er indfor stået med, at det er et såkaldt billig produkt? Nej. Der henvises til svaret på spørgsmål 5. Det er imidlertid praksis, at der bestemmes omgørelse, når patienten ikke er klar over den specielle baggrund for billig pris, fx billig udenlandsic teknik, uædel legering.

5 Kopi af dette brev er sendt til Landssamarbejdsudvaiget for Tandlægehjælp. K. Wiir~4 aai d~ Landstand1ægen~vnets formand

N R. 2 8. Hvis noget går galt. klager over tandbehandling

N R. 2 8. Hvis noget går galt. klager over tandbehandling N R. 2 8 Hvis noget går galt klager over tandbehandling Hvis noget går galt klager over tandbehandling De privatpraktiserende tandlæger har cirka otte millioner patientkontakter årligt. Langt de fleste

Læs mere

N r. 2 8. Hvis noget går galt. klager over tandbehandling

N r. 2 8. Hvis noget går galt. klager over tandbehandling N r. 2 8 Hvis noget går galt klager over tandbehandling Hvis noget går galt klager over tandbehandling De privatpraktiserende tandlæger har cirka otte millioner patientkontakter årligt. Langt de fleste

Læs mere

Årsberetning for Tandskadeankenævnet

Årsberetning for Tandskadeankenævnet 2011 Årsberetning for Tandskadeankenævnet 2011 Indhold Indhold Tandskadeankenævnets medlemmer pr. 1. januar 2011... 5 Kapitel 1: Tandskadeankenævnets virksomhed... 6 1.1. Formål... 6 1.2. Sammensætning...

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Klageformular. Region Hovedstaden Center for Sundhed Sundhedsjura 3400 Hillerød Kongens Vænge 2 Att: Visitationsudvalget

Klageformular. Region Hovedstaden Center for Sundhed Sundhedsjura 3400 Hillerød Kongens Vænge 2 Att: Visitationsudvalget Region Hovedstaden Center for Sundhed Sundhedsjura 3400 Hillerød Kongens Vænge 2 Att: Visitationsudvalget Tlf.: 3866 5000 E-Mail:regionh@regionh.dk Klageformular Klager over privatpraktiserende tandlæger

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt der er indgået en handel, og dermed om indklagede har krav på vederlag.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt der er indgået en handel, og dermed om indklagede har krav på vederlag. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Ivan Filtenborg v/ advokat Randi Larsen Hansborggade 30, 3 sal 6100 Haderslev Nævnet har modtaget klagen den 22. marts

Læs mere

Kommuners adgang til at tegne ulykkesforsikringer for børn og unge i dagtilbud og folkeskoler

Kommuners adgang til at tegne ulykkesforsikringer for børn og unge i dagtilbud og folkeskoler Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M im@im.dk W www.im.dk KL Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Dato: 11. august 2011 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: DEPEGE

Læs mere

X Kommune Byrådet. Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service

X Kommune Byrådet. Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service X Kommune Byrådet 18. december 2009 Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service 114. Sundheds-, ældre- og handicapudvalget i X Kommune

Læs mere

Hvis du får en klage. Vejledning til læger der involveres i klagesager eller tilsynssager

Hvis du får en klage. Vejledning til læger der involveres i klagesager eller tilsynssager Hvis du får en klage Vejledning til læger der involveres i klagesager eller tilsynssager Lægeforeningens Lægeansvarsudvalg 2013 Indhold Side Alle kan risikere en klage- eller tilsynssag 3 Lægeansvarsudvalgets

Læs mere

Beboerklagenævn... 1. Hvad er beboerklagenævn og hvorfor skal vi have dem?... 2. Beboerklagenævnets sammensætning... 4

Beboerklagenævn... 1. Hvad er beboerklagenævn og hvorfor skal vi have dem?... 2. Beboerklagenævnets sammensætning... 4 Beboerklagenævn Indhold Beboerklagenævn................................... 1 Hvad er beboerklagenævn og hvorfor skal vi have dem?..... 2 Beboerklagenævnets sammensætning..................... 4 Hvordan

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg 1 København, den 26. juni 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg Nævnet har modtaget klagen den 24. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Værdien af en handelsundersøgelse gør dig umage inden dyrlægen kommer

Værdien af en handelsundersøgelse gør dig umage inden dyrlægen kommer Artikel bragt i Tölt, december 2013 Værdien af en handelsundersøgelse gør dig umage inden dyrlægen kommer af Pernille Skinnerup, advokat Baggrund I forbindelse med mit arbejde som advokat med hestejura

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Geisler og Martin Rønne Østerbrogade 91 2100 København Ø Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede burde

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2013.303 Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Af generalsekretær Steffen Pihlblad, Voldgiftsinstituttet udtrykkeligt har aftalt, at reglerne i bilag

Læs mere

Vejledning til forbrugere, der ønsker at klage til

Vejledning til forbrugere, der ønsker at klage til Vejledning til forbrugere, der ønsker at klage til Byggeriets Ankenævn Vejledningens formål er, at orientere om sagsgangen i Byggeriets Ankenævn og at gøre det nemmere at udfylde klageskemaet Byggeriets

Læs mere

Information om tandbehandlingen

Information om tandbehandlingen N r. 2 7 Information om tandbehandlingen før du træffer dit valg Information om tandbehandlingen før du træffer dit valg Du bestemmer selv Som patient hos tandlægen vælger du selv, om du vil modtage den

Læs mere

Klagerne. København, den 2. november 2009 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup

Klagerne. København, den 2. november 2009 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup 1 København, den 2. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har forsinket handlens gennemførelse og dermed er erstatningsansvarlig

Læs mere

Vil du klage over politiet?

Vil du klage over politiet? Vil du klage over politiet? Den Uafhængige Politiklagemyndighed Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden) er en selvstændig myndighed, der hverken hører under politiet eller anklagemyndigheden.

Læs mere

Vejledning om ekskursioner, lejrskoler og skolerejser mv. i folkeskolen.

Vejledning om ekskursioner, lejrskoler og skolerejser mv. i folkeskolen. Den fulde tekst Vejledning om ekskursioner, lejrskoler og skolerejser mv. i folkeskolen. I henhold til 16 i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 739 af 6. oktober 1998 kan dele af undervisningen

Læs mere

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand.

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand. Vejledning fra Advokatsamfundet Når det ikke længere er så yndigt af følges ad Ud over det rent menneskelige er en skilsmisse forbundet med en masse praktiske problemer. Denne vejledning forsøger at løse

Læs mere

I ejer i fællesskab en ejendom beliggende [XXX]. Der er tale om et parcelhus, som I anvender som bolig. Ejendommen er opført i 1937.

I ejer i fællesskab en ejendom beliggende [XXX]. Der er tale om et parcelhus, som I anvender som bolig. Ejendommen er opført i 1937. [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Landsforeningen af Forsvarsadvokater. Jeg er varetægtsfængslet - hvad sker der nu?

Landsforeningen af Forsvarsadvokater. Jeg er varetægtsfængslet - hvad sker der nu? Landsforeningen af Forsvarsadvokater Jeg er varetægtsfængslet - hvad sker der nu? 1 Du er blevet fængslet. Det betyder ikke, at du er skyldig. Du har ret til en forsvarer. Din forsvarer skal alene tage

Læs mere

sådan går du til domstolene

sådan går du til domstolene sådan går du til domstolene afgørelser fra klage- og ankenævn krav på over 50.000 kr Du har fået ret i klage- eller ankenævnet, men den erhvervsdrivende følger ikke afgørelsen. Nu kan du overveje, om du

Læs mere

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Direktør Per Søndergaard Professor, cand.jur. & Ph.D. Birgitte Egelund Olsen

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Direktør Per Søndergaard Professor, cand.jur. & Ph.D. Birgitte Egelund Olsen (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Klager. København, den 22. december 2010 KENDELSE. ctr. Base1 Danmark A/S Jernbane Allé 49 2720 Vanløse. Nævnet har modtaget klagen den 25. maj 2010.

Klager. København, den 22. december 2010 KENDELSE. ctr. Base1 Danmark A/S Jernbane Allé 49 2720 Vanløse. Nævnet har modtaget klagen den 25. maj 2010. 1 København, den 22. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Base1 Danmark A/S Jernbane Allé 49 2720 Vanløse Nævnet har modtaget klagen den 25. maj 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere