Referat fra generalforsamlingen den. 23. marts 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra generalforsamlingen den. 23. marts 2011"

Transkript

1 Den 27. marts 2011 Referat fra generalforsamlingen den. 23. marts 2011 Sted: Solsidehallens restaurant, Lerumbakken 11, 9400 Nørresundby Formand Bodil Juhl Nielsen bød velkommen med præsentation af den siddende bestyrelse: Kasserer Jonni Jacobsen (Østerstrand), sekretær Jørn Kristensen (Winthers Plantage), Erik Ziegler (Gl. Bisnap) og Poul Andersen (Mosters Vænge). Efter opråb og registrering af antallet af fremmødte foreningsmedlemmer, 66 fremmødte fra 44 foreninger gik man over til dagsordenen: 1. Valg af dirigent: Bestyrelsen foreslog Bennie Holmager (Vibevangen) som blev valgt med applaus. Dirigenten konstaterede herefter, at generalforsamlingen var blevet rettidigt indvarslet og beslutningsdygtigt. Med 44 fremmødte foreninger svarer til 44 stemmeberettigede. 2. Valg af stemmeoptællere: Der blev valgt følgende 3 stemmeoptællere: Henrik Nørholm (Rødhøj), Svend Nielsen (Nordmark) og Knud Kristensen (Søgårdsvej). 3. Beretning ved formanden: Siden sidste generalforsamling har bestyrelsen deltaget i følgende møder: 4 bestyrelsesmøder: 22.april 2010, 13. september 2010, 20. januar 2011 og 16. marts Sidstnævnte møde var et pakkemøde. Bestyrelsen har desuden haft møde med Aalborg Kommune d. 1. nov samt afholdt repræsentantskabsmøde d. 16. nov Bestyrelsesmedlem Poul Andersen har deltaget i møde med brugerrådet for renovation d. 6. maj 2010, men måtte melde afbud til mødet d. 3. dec pga. sygdom. Poul Andersen deltog endvidere i Hals samråds møde d. 30. sep Bestyrelsen har haft følgende korrespondancer: 1. juni Svarbrev til Aalborg kommune vedr. den manglende fremdrift i kloakeringsplanerne i pilotområdet. Kontakt til TDC 28. og 30. januar 2011 vedrørende den begrænsede mobiltelefondækning. Løbende besvarelse af henvendelser fra de enkelte grundejerforeninger. Alle pr. .

2 Bestyrelsen ønskede i år at indføre fornyelser i infohæftet. Som noget nyt ønskede bestyrelsen at ændre på opsætningen således, at praktiske oplysninger blev samlet på en slå op side ligesom relevante sider og oplysninger blev placeret i en sammenhæng. Som noget nyt har forsiden fået information om foreningens hjemmesideadresse, der er udarbejdet en leder, ligesom de 10 veje kommunen vedligeholder i sommerhusområdet er blevet markeret på oversigtskortet. Der er benyttet samme trykkeri som tidligere. Formand og sekretær aflagde et besøg hos trykkeriet for at planlægge hæftets indhold og opsætning. Desværre viste det sig, at trykkeriet ikke havde kvalifikationer til at kunne foretage ændringerne. Resultatet er blevet et meget dårligt layout. Oplysningerne findes i bladet, men ikke som aftalt. Bestyrelsen stod herefter med det dilemma enten, at udlevere et kvalitetsmæssigt ringe produkt eller afvente et nyt tryk. Efter en nærmere drøftelse valgte bestyrelsen, at udlevere bladet uden omkostninger for sammenslutningen og dermed også uden omkostninger for de enkelte grundejerforeninger. Vi håber på jeres forståelse for dette valg og anbefaler, at I ude i de enkelte grundejerforeninger oplyser jeres medlemmer om problemet. Hjemmeside brug af Vi har arbejdet på at gøre Sammenslutningen elektronisk. Der er blevet oprettet en mail-adresse: og en web adresse: Korrespondance foregår nu pr. . Der arbejdes videre med denne linje. Der har været nogle udfordringer med de enkelte grundejerforeningers organisering. Hvem skal have tilsendt henvendelsen, og hvem står som repræsentant? Bestyrelsen håber, at børnesygdommene er ved at være overstået og håber, at generalforsamlingen vil modtage initiativet positivt. Hjemmesiden indeholder oplysninger om vedtægter, bestyrelsen, indkaldelser og referater, ligesom der er henvisninger til andre relevante hjemmesider. Tømning af septiktanke: Tømning af septiktanke følger planen i informationshæftet. FKS Slamsson startede i uge 10, og et udsnit af grundejere har allerede modtaget besked om årets tømning. Den 1. januar 2011 modtog en gruppe grundejere besked om tømning indenfor 3 uger. En fejlmelding midt i en snetid! Sammenslutningen tog omgående kontakt til forsyningsvirksomheden, som efterfølgende sendte en beklagelse ud. Sammenslutningen valgte ligeledes at formidle det passerede ud til formændene pr. . Renovation: Aalborg kommune udsender ikke den vanlige husomdelte brochure vedr. renovation, genbrugspladsers åbningstider m.v. i sommerhusområdet. Der henvises i stedet til renovationsvæsenets hjemmeside. Brochuren vil kunne tilsendes ved efterspørgsel og telefonisk aftale på tlf Oplysningerne findes i informationshæftet 2011, side 19. Ekstra sække koster 45,- kr. /stk. Håndteres ved, at den enkelte grundejer sætter en ekstra sæk med navnemærkat ved skraldestativet. Regningen eftersendes. Der er opstillet kuber til papir og flasker de sædvanlige steder. Skrald afhentes som vanligt hver uge fra uge 18- uge 35. I resten af året tømmes hver 14. dag. Genbrugspladsen i Gandrup er under etablering. Sagen har været trukket i langdrag, da der skulle udarbejdes en detaljeret lokalplan, samt ansøges om miljøgodkendelse.

3 Den nye plads forventes åbnet ultimo Herefter vil pladsen i Hou blive vinterlukket. Den nye affaldslovgivning og dermed affaldsbekendtgørelsen kræver, at affald, der afleveres emballeret på genbrugspladser, skal afleveres i klare sække. Kloakering: Der mangler endnu nogle vigtige beslutninger i forhold til at kunne sige noget konkret nyt om kloakering af pilotprojektet. Bl.a. starttidspunktet og det videre forløb. Teknik- og miljøudvalget og Forsyningsudvalget har henholdsvis d. 3. marts og d. 2. marts 2011 lavet indstillinger til byrådet med forslag til godkendelse af pilotprojekterne, som udløser et tillæg til spildevandsplanen. Godkendelsen indebærer en accept af forringet spildevandsrensning i nedsivningsanlæg i en midlertidig periode indtil området er spildevandskloakeret. Desuden fremgår det af indstillingerne, at der udarbejdes forslag til områdeinddeling, samt økonomi- og tidsplan for spildevandskloakering i hele sommerhusområdet på baggrund af en evaluering af den udførte spildevandskloakering af pilotområdet. Der forventes beslutning på byrådsmødet d. 28. marts Efter den politiske beslutning kommer der en 8 ugers høringsperiode. I denne periode vil der blive afholdt et offentligt møde om ændringerne. Sammenslutningens bestyrelse har i år fravalgt at have kommunal repræsentation vedr. dette emne på vores generalforsamling, idet der ikke kan siges noget nyt, før byrådet har truffet deres beslutning. Arbejdet med afvandingsprojekterne fjernelse af overfladevand - skal forsættes. Dvs. at vandløbsmyndighederne skal behandle og godkende afvandingsprojekterne som tidligere. (Informationshæftet 2011, side 25) I en artikel i Nordjyske den 4. marts 2011, Kommunen får stor regning for kloakering, oplyser journalist Jesper Schouenborg, at det ikke har været muligt at få en kommentar fra Sammenslutningen af Fritidsgrundejerforeninger i Hals Hou området. Formanden kontaktede omgående journalisten pr. , med oplysning om, at der ikke havde været forsøgt kontakt til formanden angående artiklen. Jesper Schouenborg har efterfølgende beklaget dette. Forsyningsvirksomhederne har udsendt en pressemeddelelse hvori det oplyses, at der er ført 2 spildevandsledninger under Limfjorden umiddelbart vest for Hals/Egense overfarten. Ledningerne skal benyttes til at føre spildevandet fra den tidligere Hals kommune til Renseanlægget ØST. Hals renseanlæg forventes at kunne blive nedlagt i slutningen af TDC dækning af mobilnet: Sammenslutningen har haft kontakt til Supporttekniker Rikke Bak, TDC. Spørgsmålet gik konkret på TDC kundernes mobiltelefon dækningsproblemer i Møllestenen, Lindeparken og Torndalsskovvej området, et forhold, der blev rejst på repræsentantskabsmødet d. 16. november TDC svarede, at de ikke har planer om nogen udbygning i det nævnte område. Det er ikke det svar I gerne vil høre, men det er desværre sådan situationen er i jeres område pt. TDC svarede ordret følgende: I Hou-området, nord for Hals, har TDC en mast i selve Hou by. Her sidder antennerne i ca. 40 m. højde, og masten er forsynet med GSM 900 og 1800(2G) og UMTS (3G). Klagerne beskrevet i mailen, kommer fra et område syd for siten, hvoraf det sydligste ligger 4 km. Fra masten. I et område med en del høj bevoksning ind imellem sommerhusene, er det umuligt at dække på den afstand selv med GSM900, som er det, der rækker længst. Vi har regelmæssigt over de sidste 10 år hørt klager fra området. Den beklagelige udmelding er, at der ikke er planer gående på at forbedre forholdene. Vi søger p.t. budget til at få lov at gøre noget ved sådanne lignende steder i

4 rekreative områder i 2012 (for at få forbedret 3g, ikke 2 G dækningen) men resultatet af denne ansøgning er desværre meget usikkert. Postloven: Ændringerne gældende fra 1. januar 2012 indebærer ikke ændringer i fritidsområdet. Postkasserne skal stå i skel for udstykninger fra før 1. januar For områder udstykket efter denne dato kræves fælles postkasseanlæg. Akutbilen: Fra 1. april 2010 blev strukturen således: Der er ambulanceberedskab til stede i Hals og omegn på hverdag fra Akutbilen varetager hverdage og weekend fra Udrykninger: Aalborg kommunes Beredskab, lokalstation Hals har i 2010 haft 59 opkald, hvoraf de 47 har været reelle alarmer. I 2009 var der til sammenligning 49. Indbrud: I hele 2010 er der i området registreret 97 indbrud i sommerhusene. Der foreligger til sammenligning ingen tal fra Blå flag: Blå flag sæsonen er på strandende fra 1. juni til 15. september. Flaget symboliserer en miljøkampagne, der arbejde for global beskyttelse af hav-kyst miljøet. I 2010 kom der blå flag på 2 af 3 mulige strande i vores dækningsområde. Bisnap Strand og Møllestenen. Hou Syd strand blev ikke valgt. Afventer den kommende sæson. Offentliggørelsen sker i maj måned. Turisme og fritidspolitik: Aalborg kommune arbejder med en Landdistriktspolitik Politikken er vedtaget 23. august 2010 af Aalborg Byråd. Visionen er: Det skal være attraktivt at bo i Aalborg kommunes landdistrikt, som rummer gode levesteder og et trygt hverdagsliv. Landdistriktet skal udvikles, og der skal være fokus på natur, friluftsliv og oplevelser til gavn for alle borgere i kommunen. Inddeling i emner indeholder bl.a. adgang til naturen og oplevelsesprojekter. Der er lavet en handleplan med understøttelse og igangsættelse af projekter. Har man interesse i dette kan oplyses, at hjemmesiden den milde kyst er erstattet af oplysninger på Visit Aalborg. Medlemskab: Grundejerforeningen Mikkelmark har været udmeldt siden 31. december Der er etableret en ny grundejerforening med navnet Skovgårdsvej. Formanden afsluttede beretningen ved at takke bestyrelsen for et godt samarbejde og rettede en speciel tak til bestyrelsesmedlem Poul Andersen, som efter 12 års bestyrelsesarbejde har valgt ikke at genopstille. Bemærkninger til beretningen: Vagtelvej: Infohæftet har ved en fejl fået 2 næsten identiske sider, side 23 og 25. Hvilke af siderne er den rigtige? Svar: Side 25 er den rigtige. Side 23 mangler de sidste afsnit. Strandvænget: Ønskede en præcisering af de nye postkasseregler. Svar: Ifølge den nye postlov skal der i fritidshusudstykninger fra før opsættes postkasser i skel. I udstykninger efter skal der opsættes centralt placerede brevkasseanlæg. Ved disse udstykninger skal der afsættes et passende areal til opstilling af centralt placerede brevkasseanlæg. Det påhviler den, der har fået meddelt udstykningstilladelse, at tilvejebringe det fornødne areal til etablering af centralt placerede brevkasseanlæg. Fritidshusejerne skal opstille og vedligeholde brevkasseanlæggene. Sammenslutningen har anmodet PostDanmark om en afklaring af det forhold, at der findes

5 udstykninger fra efter , hvor der ikke er afsat passende arealer til placering af centrale brevkasseanlæg og hvor det viser sig, at være vanskeligt at placere sådanne med naboernes accept. PostDanmark har henvist vores henvendelse til trafikstyrelsen. Bestyrelsen sender derfor henvendelse videre til dem. Kattegat: Opsætning af det blå flag er et kvalitetsstempel for vores kystområde. Det er vigtigt, at vi holder fokus på, at flagene kan opsættes langs hele kysten. Ønsker udbygningen af lyslederkabler(evt. tomme rør) sker i takt med kommunens kommende nedgravning af spildevandsledningerne. Hou syd: Ønsker en præcisering af, om det nu er blevet muligt at etablere nedsivningsanlæg frem for samletanke som en midlertidig løsning, indtil spildevandskloakering bliver etableret i området. Svar: I indstillingen til byrådet accepteres nedsivningsanlæggene etableret som en midlertidig løsning. Endelig afklaring heraf forventes først at kunne ske, når byrådet har truffet beslutning herom. Hou syd: Har hørt, at Post Danmark arbejder på at udvide deres arbejdsopgaver således, at de kan tilbyde nye tiltag som f.eks. vagtværnsopgaver og madordninger. Nørrestrand: Er tilfreds med, at kommunen frafalder den midlertidige samletanks løsning. Har hørt, at kommunens kloakeringsprojekt har en tidsramme frem til 2023, og kommunen skal bidrage med 58 mio. kr. for at kunne få kloakprojektet til at hænge økonomisk sammen. Svar: Bestyrelsen anbefaler, at de enkelte foreninger løbende holder sig ajour med udviklingen i kloakering i sommerhusområderne ved at klikke ind på Forsyningens hjemmeside: Torndrup Strand: Efterlyser, om der er grundejerforeninger, der har haft erfaringer med etablering af afvandingsprojekter. Skovshoved oplyser, at man skal kontakte kommunen for at få lagt eventuelle afvandingsledninger ned sammen med spildevandsledninger. Man skal selv lave et løsningsforslag på afvanding, som skal godkendes af kommunen. Skovshoved har indsendt et sådant forslag, hvor det viste sig, at det kun var ganske få steder i deres område, hvor overfaldevandet skulle afvandes. Kommunen har endnu ikke færdigbehandlet deres projekt, sandsynligvis fordi det ikke haster. Koldkærvang omtalte afvandingen af deres område som en solstrålehistorie, hvor lodsejerne gik sammen om at udpege de områder, hvor det var nødvendigt at dræne. 4 lodsejere gravede grøfter ved skel, og da man skulle have en afskærende ledning fra disse grøfter gennem en parcel til nærmeste hovedgrøft ved Helbrechtkær, var lodsejeren selv behjælpelig med at nedgrave ledningen under hans garage. Lille Strandgård anbefaler, at man nedsætter drænings/afvandinglaug, som påtager sig opgaven med etablering af afvanding i de konkrete delområder i grundejerforeninger, som har afvandingproblemer. Poul Andersen præciserede, at det ikke er grundvandssænkning, men overfladevand kommunen ønsker bortskaffet, inden spildevandskloakering kan udføres. Forslag til TDC s manglende dækning i området blev drøftet. Flere løsningsforslag blev luftet, herunder en kombiløsning med fiberkabler og ekstra master. Det blev anbefalet, at nedsætte en arbejdsgruppe med repræsentanter fra de berørte grundejerforeninger samt et bestyrelsesmedlem fra sammenslutningen. Indberetning af eventuelle deltagere i denne arbejdsgruppe kan ske via mail til bestyrelsen. Erik Ziegler oplyste, at han havde kontaktet Bredbånd Nords salgsleder, som ingen planer havde for udbygning i områderne med dårlig mobiltelefon dækning. Han vil dog kigge på sagen.

6 Kongelunden anbefalede bestyrelsen at lade foreningens hjemmeside kun være tilgængelig for medlemmerne, eksempelvis via password. Formanden rundede af med oplysning om, at bestyrelsen i det videre arbejde vil have fokus på kloakeringen, TDC og turismen, ligesom Aalborg Kommune vil blive opfordret til at lave informationsmateriale omkring afvandingsprojekterne herunder tjekliste og vejledningsmateriale til, hvordan afvandingsprojekter kan iværksættes. 4. Fremlæggelse af regnskabet for 2010 ved kassereren Kasserer Jonni Jacobsen fremlagde det omdelte regnskab. Regnskabet viste en indtægt på kr ,09, en udgift på kr og et overskud på kr ,68. Sammenslutningens formue er pr på kr ,58. Generalforsamlingen godkendte regnskabet. 5. Fastsættelse af kontingent Bestyrelsen forslag om uændret kontingent på 10 kr. pr. medlem i grundejerforeningerne blev vedtaget. 6. Indkomne forslag Der er ikke indkommet forslag 7. Valg Valg af to bestyrelsesmedlemmer: På valg er kasserer Jonni Jakobsen (Østerstrand) og Poul Andersen (Mosters Vænge). Poul Andersen modtager ikke genvalg. Dirigenten foretog jævnfør vedtægterne separat valg af kassereren. Jonni Jakobsen blev genvalgt uden modkandidater. Sidste års suppleanter til bestyrelsen Niels Erik Nielsen (Hou by Syd) og Peer Nørgård (Savannen) blev herefter udråbt som kandidater til den ledige bestyrelsespost. Efter afstemning blev Niels Erik Nielsen valgt som nyt bestyrelsesmedlem med 28 stemmer mod 15 stemmer til Per Nørgaard. 1 stemme blev afgivet blankt Valg af to suppleanter (et-årig periode): Dirigenten spurgte Peer Nørgaard, om han var villig til genvalg, hvilket han accepterede. Dirigenten efterlyste herefter andre kandidater til de to poster. Da der ikke i forsamlingen var den store lyst til opstilling, blev dirigenten opfordret til at opstille som 2. suppleant. Peer Nørgaard blev herefter valgt som 1. suppleant og Bennie Holmager som 2. suppleant. Valg af revisor og revisorsuppleant (etårig periode):på valg er Henrik Yde (revisor) og Ivan Nielsen (suppleant). Henrik Yde (revisor) var villig til genvalg. Generalforsamlingen valgte Henrik Yde som revisor og Erik Schmidt som revisorsuppleant. 8. Eventuelt. Kongevejen efterlyste regler om snerydning af de private fællesveje. Svar: Bestyrelsen oplyste, at det ifølge loven er de enkelte lodsejere, der om nødvendigt selv skal rydde sne udfor deres ejendom. Grundejerforeningerne har intet ansvar herfor, medmindre de påtager sig at overtage grundejernes ansvar via deres vedtægter. Gl. Bisnap oplyste, at 2

7 lodsejere i deres område har taget initiativ til at styre en snerydningsordning, hvortil lodsejerne betaler et mindre beløb. Hou syd udleverede reklame for Galleri Hou med opfordring til at grunderforeningerne sætter reklamen i deres opslagstavle. Rødhøj anbefalede de fremmødte til at lave telefonkæder i sommerhusområder set i lyset af de mange indbrud og tyverier i området. Hjemmesiden blev omtalt som et muligt værktøj til etablering af en sådan telefonkæde. Koldkær omtalte, at man skulle være opmærksom på at hjemmesiden krævede indberetning af cpr. nr. Formanden afsluttede generalforsamlingen med at takke Poul Andersen for sin store arbejdsindsats i de 12 år, han har siddet i bestyrelsen. I erkendelse af, at Poul Andersen fremover må undvære sin ynglings spise, æblekagen, ved bestyrelsesmøderne, overrakte formanden remedier til at kunne fremtrylle et større antal æblekager samt øl til at drukne sorgen, når æblemosen slipper op. Poul Andersen takkede for gaven og oplyste, at da han startede i foreningen var der medlemmer. Interessen er heldigvis sidenhen blev større. Poul Andersen opfordrede afsluttende til at slutte op omkring Sammenslutningen.

Referat fra generalforsamlingen den. 28. marts 2012

Referat fra generalforsamlingen den. 28. marts 2012 Den 3. april 2012 Referat fra generalforsamlingen den. 28. marts 2012 Sted: Solsidehallens restaurant, Lerumbakken 11, 9400 Nørresundby Formand Bodil Juhl Nielsen bød velkommen med præsentation af den

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den. 24. marts 2015

Referat fra generalforsamlingen den. 24. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen den. 24. marts 2015 Sted: Solsidehallens restaurant, Lerumbakken 11, 9400 Nørresundby Formand Niels Erik Nielsen bød velkommen med præsentation af den siddende bestyrelse:

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den. 21. marts 2013

Referat fra generalforsamlingen den. 21. marts 2013 Den 1. april 2013 Referat fra generalforsamlingen den. 21. marts 2013 Sted: Solsidehallens restaurant, Lerumbakken 11, 9400 Nørresundby Formand Bodil Juhl Nielsen bød velkommen med præsentation af den

Læs mere

SAMMENSLUTNINGEN AF SOMMERHUSEJERFORENINGER I JAMMERBUGT KOMMUNE

SAMMENSLUTNINGEN AF SOMMERHUSEJERFORENINGER I JAMMERBUGT KOMMUNE 3. Generalforsamling 14. november 2009 kl. 14:00 Fårup Skovhus R E F E R A T Formanden bød velkommen. Der var mødt 24 medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent Forsamlingen valgte Knud Jørgensen (Grundejerforeningen

Læs mere

Spildevandsplanlægning - ændring af spildevandsplanen for sommerhusområdet Hals-Hou.

Spildevandsplanlægning - ændring af spildevandsplanen for sommerhusområdet Hals-Hou. Punkt 12. Spildevandsplanlægning - ændring af spildevandsplanen for sommerhusområdet Hals-Hou. 2011-18446. Forsyningsvirksomhederne indstiller, at forslag om ændring af kommunens spildevandsplan offentliggøres

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den. 25. marts 2014

Referat fra generalforsamlingen den. 25. marts 2014 Den 1. april 2014 Referat fra generalforsamlingen den. 25. marts 2014 Sted: Solsidehallens restaurant, Lerumbakken 11, 9400 Nørresundby Formand Bodil Juhl Nielsen bød velkommen med præsentation af den

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Dagsorden for møde med grundejere i delområde 2 i sommerhusområdet Hals-Hou, februar 2012 Forhistorie/baggrund - Forudsætninger for vort arbejde

Dagsorden for møde med grundejere i delområde 2 i sommerhusområdet Hals-Hou, februar 2012 Forhistorie/baggrund - Forudsætninger for vort arbejde Dagsorden for møde med grundejere i delområde 2 i sommerhusområdet Hals-Hou, februar 2012 1. Forhistorie/baggrund - Forudsætninger for vort arbejde o Byrådsbeslutninger mv. o Miljømæssig begrundelse 2.

Læs mere

Grundejerforeningen Thorup Strand Øst

Grundejerforeningen Thorup Strand Øst Generalforsamling 2011 Sted: Klim Bjerg Dato: 23. april 2011 Efter at formanden havde budt velkommen gik man straks over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Til dirigent blev valgt Jørgen Pedersen, som

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmødet d. 16. november 2010 Sted: Solsidehallens restaurant, Lerumbakken 11, 9400 Nørresundby

Referat fra repræsentantskabsmødet d. 16. november 2010 Sted: Solsidehallens restaurant, Lerumbakken 11, 9400 Nørresundby Den 12. dec. 2010 Referat fra repræsentantskabsmødet d. 16. november 2010 Sted: Solsidehallens restaurant, Lerumbakken 11, 9400 Nørresundby Formand Bodil Juhl Nielsen (BJN) bød velkommen og takkede for

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973

Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973 Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973 Som vedtaget den 26. april 2014 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Grundejerforeningen Falen af 1973 Stk. 2: Foreningen har hjemsted Falen i

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Vedtægter for Foreningen af grundejere og grundlejere af primært grunde i området Fyrremose med hjemsted i Sønderborg kommune, 6470 Sydals

Vedtægter for Foreningen af grundejere og grundlejere af primært grunde i området Fyrremose med hjemsted i Sønderborg kommune, 6470 Sydals Vedtægter for Foreningen af grundejere og grundlejere af primært grunde i området Fyrremose 52-178 med hjemsted i Sønderborg kommune, 6470 Sydals 1 Navn og hjemsted Stk.1: Grundejerforeningens navn er

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

Vedtægter For Grundejerfor eningen Aargab Af 1976

Vedtægter For Grundejerfor eningen Aargab Af 1976 Vedtægter For Grundejerfor eningen Aargab Af 1976 1.Navn og Hjemsted. Stk. 1: Grundejerforeningens navn er Aargab af 1976 med hjemsted i Ringkøbing-Skjern kommune. Grundejerforeningens område omfatter

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Oplæsning af referat 4. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere

Formanden begyndte mødet med at byde velkommen og redegjorde for aftenens program.

Formanden begyndte mødet med at byde velkommen og redegjorde for aftenens program. Foreningen af sommerhusgrundejere i Haurvig Referat af ordinær generalforsamling 2010 Den 14. maj 2010 kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i foreningen af sommerhusejerere i Haurvig på lejeskolen

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

Vedtægter. Grundejerforeningen. Strandvænget- Helberskov

Vedtægter. Grundejerforeningen. Strandvænget- Helberskov Vedtægter Grundejerforeningen Strandvænget- Helberskov VEDTÆGTER 2. juni 2011 Side 1 Kapitel 1 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Strandvænget-Helberskov. Foreningen har hjemsted

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stendyssen Søndag den 31. maj 2015 kl

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stendyssen Søndag den 31. maj 2015 kl Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stendyssen Søndag den 31. maj 2015 kl. 11.00 Til stede fra bestyrelsen: Formand Bo Fredsøe Kasserer Niels Rasmussen Bestyrelsesmedlem Carsten Andersen

Læs mere

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs 39 grunde repræsenteret inkl. Fuldmagter. Formand Bjarne Christensen bød velkommen til mødet.

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere Den 8. april 2017 i Silkeborg Motorbåd Klub, Restaurant Indelukket Spisested, Åhave Alle 9 C, 8600 Silkeborg Formand Poul Erik Jakobsen bød

Læs mere

Søndermarkens Grundejerforening & Antennelaug (sgal) 28-03-2007 / CR

Søndermarkens Grundejerforening & Antennelaug (sgal) 28-03-2007 / CR Søndermarkens Grundejerforening & Antennelaug (sgal) 28-03-2007 / CR Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 14 marts 2007. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne

Læs mere

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/3-2009 Referat Generalforsamlingen blev afholdt på restaurant Lanterna og grundejerforeningen bød på kaffe/te med hjemmebag samt øl og vand. Fremmødet var større

Læs mere

G/F KLANPARKEN. Referat af ordinær generalforsamling 10. marts 2015

G/F KLANPARKEN. Referat af ordinær generalforsamling 10. marts 2015 Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år a) Formandens beretning (er udsendt tidligere) 3) Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2014

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen afholdt den 22.10.2004 i forsamlingshuset, Lild

Referat fra generalforsamlingen afholdt den 22.10.2004 i forsamlingshuset, Lild Grundejerforeningen Svenstibakkevej Lild Referat fra generalforsamlingen afholdt den 22.10.2004 i forsamlingshuset, Lild Valg af dirigent: Ib Horsmark - indkaldelse er i henhold til vedtægterne og lovlig

Læs mere

Grundejerforeningen Fyrrelunden. Referat af generalforsamlingen den 29. maj 2011

Grundejerforeningen Fyrrelunden. Referat af generalforsamlingen den 29. maj 2011 Grundejerforeningen Fyrrelunden Referat af generalforsamlingen den 29. maj 2011 Næstformanden, Marian Jürs, bød velkommen. Anne Lyngbye blev valgt som dirigent. Hun konstaterede, at generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra generalforsamling for Grundejerforeningen Musvågevej 7. marts 2015

Referat fra generalforsamling for Grundejerforeningen Musvågevej 7. marts 2015 Referat fra generalforsamling for Grundejerforeningen Musvågevej 7. marts 2015 Sted: Ålbæk gl. Kro Velkomst Formand Kresten Gravgaard bød velkommen til de fremmødte til Grundejerforeningens generalforsamling.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 23. april 2013 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 23. april 2013 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 23. april 2013 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

Generalforsamling den 29. marts 2016 i Sammenslutningen

Generalforsamling den 29. marts 2016 i Sammenslutningen Generalforsamling den 29. marts 2016 i Sammenslutningen Beretning ved formanden: Præsentation af bestyrelsen: Formand: Niels Erik Nielsen (Hou By Syd) Kasserer: Jonni Jacobsen (Østerstrand) Sekretær: Jørn

Læs mere

Grundejerforeningen Fyrrelunden

Grundejerforeningen Fyrrelunden Grundejerforeningen Fyrrelunden REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN SØNDAG DEN 20. MAJ 2012 Formanden, Jesper Helsøe, bød den talrigt fremmødte forsamling velkommen og opfordrede til en præsentationsrunde.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen, 2016 Lørdag, den 19. marts

Referat af generalforsamlingen, 2016 Lørdag, den 19. marts Referat af generalforsamlingen, 2016 Lørdag, den 19. marts Tilstede: 27 stemmeberettigede og medbragt 8 fuldmagter. Ad 1. Valg af dirigent Mogens Nielsen blev valgt som dirigent. Kim og Iben blev valgt

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Formanden, Knud Bagge, bød velkommen til de fremmødte ca. 50 medlemmer, specielt til vores gæst, Henning Torrendrup

Formanden, Knud Bagge, bød velkommen til de fremmødte ca. 50 medlemmer, specielt til vores gæst, Henning Torrendrup G algebjerg rundejerforening august 2007 Referat af generalforsamlingen den 26. august 2007 Formanden, Knud Bagge, bød velkommen til de fremmødte ca. 50 medlemmer, specielt til vores gæst, Henning Torrendrup

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Snekkersten, den 4. april Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen

Snekkersten, den 4. april Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen Grundejerforeningen Skibsegen Snekkersten, den 4. april 2006 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen Dato: onsdag 29. marts 2006 kl. 19.45 Sted: Fælleshuset, Hans Paaskesvej, Snekkersten

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den. 30. marts 2017

Referat fra generalforsamlingen den. 30. marts 2017 Referat fra generalforsamlingen den. 30. marts 2017 Sted: Vejgårdhallen, Vejgård Torv 3, 9000 Aalborg Formand Orla Olesen bød velkommen med præsentation af den siddende bestyrelse: Kasserer Jonni Jacobsen

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG Referat af generalforsamlingen afholdt søndag den 3. juli 2011 på Rørvig Centret, Nørrevangsvej 49, 4581 Rørvig Dagsorden: Pkt. 1 Valg af dirigent. Pkt. 2 Formanden

Læs mere

Grundejerforeningen Bredekæret

Grundejerforeningen Bredekæret Grundejerforeningen Bredekæret Referat af Generalforsamling 18. april 2012 Regnskab 2011/2012 Budget 2012/2013 Bestyrelsen 2012/2013 Formand Kasserer Sekretær Peter Toft Jon Finsen Kim Brejndal Bredekæret

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 1. MARTS 2005 I SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmødet d. 13. november 2012

Referat fra repræsentantskabsmødet d. 13. november 2012 Den 21. nov. 2012 Referat fra repræsentantskabsmødet d. 13. november 2012 Sted: Nordkraft, Kjellerups Torv 5, 9000 Aalborg Tilmeldt 35 foreninger med 64 repræsentanter. 1. Velkomst: Formand Bodil Juhl

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge

Læs mere

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 1. Valg af dirigent og referent Til dirigent valgtes Leif, Bent Erik blev referent. Leif konstaterede at generalforsamlingen var korrekt indkaldt.

Læs mere

På generalforsamlingen var 40 personer tilstede, svarende til 29 parceller. Formand Frede Jensen bød velkommen, og præsenterede bestyrelsen.

På generalforsamlingen var 40 personer tilstede, svarende til 29 parceller. Formand Frede Jensen bød velkommen, og præsenterede bestyrelsen. G R U N D E J E R F O R E N I N G E N NY HVIDOVRE Referat af Generalforsamling i Grundejerforeningen Ny Hvidovre 2005 Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Ny Hvidovre www.nyhvidovre.dk

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 13. april 2015 kl. 19.00 Fælleshuset Søhusene I, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 34. årgang nr. 3 Juni 2010

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 34. årgang nr. 3 Juni 2010 Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 34. årgang nr. 3 Juni 2010 Resumé af referatet fra generalforsamling Tirsdag den 27. april 2010 kl. 19.00 Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

De små affaldsbeholdere på stranden er som forsøg erstattet af 1 stor beholder ved opkørslen.

De små affaldsbeholdere på stranden er som forsøg erstattet af 1 stor beholder ved opkørslen. Referat fra Generalforsamling i grundejerforeningen Brinks Klit lørdag d. 23. maj 2015 kl. 10.00 på Sandvejen 4 1. Valg af dirigent Guri Engmark Valg af mødesekretær Agnes Nielsen I generalforsamlingen

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 2 3 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens formål er i nøje overensstemmelse

Læs mere

Forslag til. Vedtægter for Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152

Forslag til. Vedtægter for Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152 Forslag til Vedtægter for Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152 1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152 og dens hjemsted er Holstebro. 2. Grundejerforeningen omfatter

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

Love og vedtægter for Grundejerforeningen Pedersminde 2017

Love og vedtægter for Grundejerforeningen Pedersminde 2017 Love og vedtægter for Grundejerforeningen Pedersminde 2017 Paragraf 1 Foreningens navn er Pedersminde med hjemsted i Hønsinge i Odsherred kommune. Paragraf 2 Foreningens formål er at varetage og fremme

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter

Forslag til nye Vedtægter Snekkersten Borgerforening Forslag til nye Vedtægter Vedtægter for Snekkersten Borgerforening (SBF) 1. Foreningens navn og hjemsted. Foreningens navn er Snekkersten Borgerforening og den er stiftet den

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd.

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd. Søften den 20.12.2011 Til: Grundejerne i Efterfølgende til: Favrskov Kommune Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen. Bilag: 1. Referat fra ordinær generalforsamling. 2. Formandens

Læs mere

HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside. www.ejerlagetsletten.dk

HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside. www.ejerlagetsletten.dk Referat af Ejerlaget Sletten s Generalforsamlingen den 7. maj. 2011 HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside www.ejerlagetsletten.dk Forud for generalforsamlingen orienterede Natur- og Miljøchef Claus Borg,

Læs mere

LANDLIGGERSAMMENSLUTNINGEN i Halsnæs Kommune

LANDLIGGERSAMMENSLUTNINGEN i Halsnæs Kommune Halsnæs november 2013 Til formænd og kasserere for grundejerforeninger samt vej og trappelaug, tilsluttet Landliggersammenslutningen. Hermed fremsendes referat og beretning fra Landliggersammenslutningens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Mejrup Syd

Vedtægter for Grundejerforeningen Mejrup Syd Vedtægter for Grundejerforeningen Mejrup Syd 1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Mejrup Syd og dens hjemsted er Holstebro Kommune. 2. Grundejerforeningen omfatter følgende ejendomme: Flintøksen

Læs mere

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent.

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent. Referat af generalforsamling mandag den 25. marts 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning. 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse

Læs mere

Vedtægter for Langgarverne

Vedtægter for Langgarverne Vedtægter for Langgarverne 1 Navn. Foreningens navn er Langgarverne. Foreningens hjemsted er Hillerød Kommune. 2 Formål. Langgarvernes formål er at dyrke atletik, motionsløb og triathlon. Foreningen har

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2015-06-28

Referat fra Generalforsamling 2015-06-28 Referat fra Generalforsamling 2015-06-28 Der var fremmødt 27 medlemmer. 1. Valg af dirigent Fungerende formand Henrik Seifert Larsen (HS) bød de fremmødte velkommen, og efterlyste forslag til en dirigent.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN RÅBYLILLE STRAND

GRUNDEJERFORENINGEN RÅBYLILLE STRAND Generalforsamlingsreferat Ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Råbylille Strand, blev afholdt lørdag den 14. maj 2011, i Hjertebjerg Forsamlingshus Klintevej 207, 4780 Stege. Foreningens formand

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

Forslået ændringer af vedtægterne for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Forslået ændringer af vedtægterne for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Forslået ændringer af vedtægterne for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Rød skrift er den foreslået nye tekst og sort skrift er den oprindelige tekst. Ud for hver sorte sætning er der en kommentar, der

Læs mere

VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE

VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE Kapitel 1 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Halvrebene. Foreningen har hjemsted i Mariagerfjord Kommune. Kapitel 2 Formål 2. Foreningens

Læs mere

Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«Referat fra Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«'s ordinære generalforsamling søndag d. 30. maj 2010 afholdt på Enghaveskolen, Fælleslokalet (Håndarbejdslokalet), Blok 7,

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 19. april 2008 kl. 10.00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 1.Valg af dirigent, referent og stemmetæller. Som dirigent blev Eigil Obling (nr. 35) valgt, referent blev Marianne Olufson (nr.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00 Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlauget Krogengen den 17. marts 2015 kl. 19:00 Fremmødte: 17 husstande, heraf 2 ved fuldmagt. Bestyrelsen var repræsenteret af: Formand Kristian Kruse-Birch (nr.

Læs mere

Vedtægter for Kolding Teaterforening

Vedtægter for Kolding Teaterforening Vedtægter for Kolding Teaterforening 1. Foreningens navn Teaterforeningens navn er Kolding Teaterforening og dens hjemsted er Kolding. 2. Formål Teaterforeningens formål er at styrke og vække interesse

Læs mere

Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball

Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball 1 Navn og hjemsted: Foreningens navn er Aarhus 1900 Volleyball, som er en underafdeling af Aarhus Idrætsforening af 1900. Foreningen har hjemsted i Århus Kommune. 2

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset Generalforsamling Torsdag den 24. september 2015 kl. 19.00 i Cafe Niffen i klubhuset Referat Formanden Tina Høilund Pedersen bød velkommen til generalforsamlingen, nr. 76 i rækken og gik over til dagsordenen.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Dansk Ornitologisk Forening, Lokalafdeling for Sydvestjylland

Vedtægter for Dansk Ornitologisk Forening, Lokalafdeling for Sydvestjylland Vedtægter for Dansk Ornitologisk Forening, Lokalafdeling for Sydvestjylland 1 Navn og formål Lokalafdelingens navn er Dansk Ornitologisk Forening, Lokalafdeling for Sydvestjylland. I daglig tale benyttes

Læs mere

Grundejerforeningen Thorup Strand Øst

Grundejerforeningen Thorup Strand Øst Bestyrelsesmøde 1/3-2015 hos Niels Jørgen Deltagere: Hans, Jørgen, Jeppe, Niels Jørgen, Peter Afbud: HP Dagsorden: 1. Bemærkninger til sidste referat 2. Økonomi, herunder forslag til kontingent for 2016

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. 1.2 Foreningens hjemsted er Næstved Kommune 2 2.1 Foreningens formål er i nøje overensstemmelse med lokalplan

Læs mere

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD Vedtægter for Svømmeklubben SYD Stiftet den 1. januar 2007 af Svømmeklubben Nykøbing F. Sakskøbing og Omegns Svømmeklub Svømmeklubben START Stubbekøbing og Nordfalster SVØM Side 1 af 6 1 Navn og hjemsted

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

Vedtægter. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens.

Vedtægter. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens. Vedtægter 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens. 2. Formål. Foreningens formål er at virke til fremme

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ENGGÅRDSBAKKEN

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ENGGÅRDSBAKKEN Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ENGGÅRDSBAKKEN -------------------------------------------------------- Kap 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN ENGGÅRDSBAKKEN 2 Foreningens

Læs mere

Beretning for Dagsorden ifølge vedtægter: Ad 1. Ad 2. Ad 3. Grundejerforeningen Skærbo

Beretning for Dagsorden ifølge vedtægter: Ad 1. Ad 2. Ad 3. Grundejerforeningen Skærbo Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen onsdag d. 26. februar 2014 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 33, 35, 55,

Læs mere

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Enhedslisten Middelfart. Foreningen

Læs mere

Vejlaget Bispebjærg By

Vejlaget Bispebjærg By Vejlaget Bispebjærg By Referat af ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 9. april 2014 i "salen" på TK's Ungdomsgård, Tuborgvej 185. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

Vedtægter for Antenneforeningen Søparken

Vedtægter for Antenneforeningen Søparken Vedtægter for Antenneforeningen Søparken ANTENNEFORENINGENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er: ANTENNEFORENINGEN SØPARKEN. Foreningens hjemsted er: Søparken, 5260 Odense S, ved formandens

Læs mere

a Landsforeningens navn er Sammenslutningen af Lokale Radio- og TV- stationer i Danmark, SLRTV.

a Landsforeningens navn er Sammenslutningen af Lokale Radio- og TV- stationer i Danmark, SLRTV. Vedtægter 1 Navn og hjemsted a Landsforeningens navn er Sammenslutningen af Lokale Radio- og TV- stationer i Danmark, SLRTV. b Sammenslutningen driver et sekretariat med hjemsted i Danmark. 2 Formål og

Læs mere

Vedtægter. for. Smørumvang Grundejerforening

Vedtægter. for. Smørumvang Grundejerforening Vedtægter for Smørumvang Grundejerforening 2014 side 1 af 6 1 FORENINGENS OMRÅDE Foreningens navn er Grundejerforeningen Smørumvang og er stiftet den 13. februar 1946. Dens område omfatter parceller af

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

Eurasier Klub Danmark

Eurasier Klub Danmark Eurasier Klub Danmark Stiftet den 09. september 2007 Samarbejdende specialklub med Dansk Kennel Klub Referat af: Generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Tid: 31. maj 2014, kl. 17.00 Sted: Kennel Tværskov,

Læs mere

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00.

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. Der var mødt 42 personer op til generalforsamlingen heraf

Læs mere

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag 11. juni 2016 1. VALG AF DIRIGENT Formanden Arne Munk bød velkommen til årets generalforsamling i Amerikanerhuset,

Læs mere

GREVE UNGDOMS BRANDVÆSEN

GREVE UNGDOMS BRANDVÆSEN 1 Navn Foreningens navn er, stiftet den 5. januar 2010. Foreningen har hjemsted i Greve Kommune. 2 Formål Foreningens formål er at fremme interessen for faget brandmand, til børn og unge, på en sikker,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN GERBREDGAARD ENØ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN GERBREDGAARD ENØ VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN GERBREDGAARD ENØ Navn og formål. 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Gerbredgaard, Enø" 2. Foreningens formål er at varetage grundejernes Bækkene og Havbakken,

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008.

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008. Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008. Der var repræsentanter for 37 husstande, i alt 52 personer. Joan Hansen, formand, bød velkommen. 1. Valg af dirigent:

Læs mere