Referat fra generalforsamlingen den. 24. marts 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra generalforsamlingen den. 24. marts 2015"

Transkript

1 Referat fra generalforsamlingen den. 24. marts 2015 Sted: Solsidehallens restaurant, Lerumbakken 11, 9400 Nørresundby Formand Niels Erik Nielsen bød velkommen med præsentation af den siddende bestyrelse: Kasserer Jonni Jacobsen (Østerstrand), sekretær Jørn Kristensen (Winthers Plantage), Erik Ziegler (Gl. Bisnap) og Nis Buchardt (L. Strandgård). Efter registrering af antallet af fremmødte foreningsmedlemmer, 65 fremmødte fra 41 foreninger, gik man over til dagsordenen: 1. Valg af dirigent: Bestyrelsen foreslog Bennie Holmager (Vibevangen), som blev valgt. Dirigenten konstaterede herefter, at generalforsamlingen var blevet rettidigt indvarslet og beslutningsdygtigt. 2. Valg af stemmeoptællere: Der blev valgt følgende 3 stemmeoptællere placeret jævnt fordelt i salen. Der var enighed om at forsøge at foretage eventuel afstemning ved håndsoprejsning. 3. Beretning ved formanden: Siden sidste generalforsamling har der været afholdt 3 bestyrelsesmøder 17. september 7. oktober 2014 og 27. januar Vores mailsystem fungerer rigtig fint. Vi modtager og sender ofte mails. Det er en rigtig god måde at kommunikere med alle medlemmer, bestyrelser, annoncører, kommunale myndigheder m.v. på. Som formand deltog jeg den 26. august 2014 i et møde angående kloakeringen i etape 3. Denne kloakering pågår fysisk, og skal være afsluttet i foråret De berørte grundejere skal være tilsluttet senest den 31. december Kloak A/S oplyser, at etape 2 er helt afsluttet. Om etape 3 oplyses, at Mosters Vænge (Vennelyst) og Koldkærvej (John Madsen) stort set er færdige med kloakker. Retablering af vejene sker i de næste par måneder (april + maj). Kloakering i Krøjbergsvej (Vennelyst) og Knudshoved (Mortensen & Nymark) pågår, og forventes helt afsluttet med vejretablering i juni Kloakering af etape 4 og 5 skal udføres senere i dette år frem til juni næste år. Her skal sommerhusene senest tilsluttes den 31, december I denne etape afsluttes eksproportionerne med udgangen af marts, og etablering af 5 pumpestationer forventes påbegyndt inden sommerferien. Der afholdes midt i juni licitation på 6 ledningsprojekter i dette store område. Der er i marts sendt breve ud til de grundejere i etape 6 og 7, der bliver berørt af ekspropriation/tinglysning ved spildevandskloakeringen. Det drejer sig om de grundejere på hvis jord (matr. nr.) ledninger og pumpestationer skal placeres. Svarfrist for indsigelser er den 3. maj. Med hensyn til tidspunkterne for de efterfølgende etaper, henvises til INFO hæftet side 15.

2 Priserne for tilslutning i 2015 er som følger inkl. moms: Tilslutning Kr ,00 Årligt abonnement Kr. 725,00 Forbrug pr. m 3 Kr. 25,45 Disse priser ændres dog hvert år. Vi har afholdt repræsentantskabsmøde den 11. november 2014, hvor vi havde besøg af Jakob Schmidt fra Beredskabet. Han fortalte livligt og levende om hjetestartere og brugen af disse. På samme møde omtalte vi faren for brand i tørre perioder i sommerhusområderne. Derfor udarbejdede vi en pjece på dansk og tysk sådan forebygger du brand i sommerhuset. Denne pjece ligger på vores hjemmeside, og kan downloades derfra. INFO 2015 hæftet: Indeholder som sidste år faktuelle oplysninger om kloakering og renovation. Der er ligeledes inspiration til både ben og hjerne fra naturvejlederne og fra Visit Aalborg Det sker på Aalborg kyst. Der skulle ligesom sidste århave været indlagt et Plus Card i infohæftet, som giver rabat til forskellige aktiviteter. Af forskellige årsager er der gået kludder i dette, og Inge Krogh beklager meget, at trykningen er blevet så meget forsinket, at disse Plus Card ikke kunne komme med i vores blad. Inge har i øvrigt her bedt mig udtrykke deres taknemlighed over de tilbagemeldinger, turistforeningen har fået i forbindelse med deres spørgeskemaundersøgelse hos sommerhusejerne. Genbrugspladsen i Hou: På repræsentantskabsmødet blev sagen belyst. Vi arbejdede herefter videre med at få pladsen åbnet i weekenderne i vinterhalvåret. Det lykkedes så den 28. december, hvor genbrugspladsen blev søndagsåben i resten af vinterhalvåret. Lidt sent, men bedre end slet ikke. Vi håber nu, at det vil kunne blive en permanent løsning i de kommende år. Tømning af bundfældningstanke. Denne ordning fortsætter uændret for de grundejere, der ikke er kloakeret endnu. Oplysninger om tømning findes også i INFO hæftet. Den 5. februar skrev vi til forsyningsudvalget, at vi gerne ville have en forklaring på, hvorfor Aalborg er meget dyrere end de kommuner, vi omgiver os med. I 2013 kostede en tømning kr moms. I 2015 koster den samme tømning kr moms. Der har således været en stigning på 9 % for hvert år. Den gode forklaring er ikke fremkommet endnu, men vi er tilbudt et møde med formand og direktør, så vi arbejder videre med sagen. Postloven: Der er stadig intet nyt om opsætning af postkasseanlæg.

3 De tidligere omtalte 10 veje: Disse er nu reduceret til 3 veje, hvor kommunen stadig påtager sig vedligeholdelsen, vi taler om Mælkevejen, Kongevejen og Søndergade. Da der den 19. december 2014 er vedtaget en ny privatsvejslov, gældende fra 1. juli 2015 må vi afvente og se, hvilken betydning denne ændrede lov får. Flisning: Vi har i bestyrelsen modtaget en henvendelse fra Nr. Vesterskov i Dybvad, som er en socialøkonomisk virksomhed for unge mennesker med generelle indlæringsvanskeligheder, de kan være psykisk umodne, men i øvrigt normalt begavede unge mellem 17 og 18 år. Virksomheden tilbyder flisning, fældning af træer, brændekløvning og fjernelse af affald. Virksomheden kan selvfølgelig ikke udføre disse arbejder gratis, men kan dog ikke på nuværende tidspunkt melde en samlet pris ud for et antal husstande til eksempelvis en grundejerforening. De oplyser, at de for sæson 2015 har en timeløn på kr. 240,00 + moms. Såfremt det har vores interesse, kan vi bede dem komme til repræsentantskabsmødet senere på året for en nærmere redegørelse. Bredbånd og telefoni: Her i 2015 forventes der opsat en ny mast ved Tyrensvej af Telenor/Telia, hvor TDC ligeledes kan montere sendere. Alt dette vil måske kunne lukke de værste sorte mobilhuller i området. Bredbånd Nord er p.t. meget aktiv for at rulle fibernettet ud, også i sommerhusområdet; men det kræver selvfølgelig en vis tilslutning. Det er dog stadig muligt at få internet adgang via trådløst netværk ved turistforeningen og Hals bibliotek. Blå flag: En række Blå Flag tildeles hvert år strande og havne i Aalborg Kommune. Det Blå Flag tildeles en strand eller en lystbådehavn, der gør en ekstra indsats for miljøet og for at højne stranden eller havnens standard. For at få flaget skal den enkelte lokalitet leve op til en række krav om miljøforhold, sanitære faciliteter, rednings- og sikkerhedsudstyr, information, skiltning og vandkvalitet. Friluftsrådet står for tildeling af det Blå Flag i Danmark, men den endelige beslutning om tildelingen foretages af en international jury efter indstilling fra Friluftsrådet. Det Blå Flag er ikke kun en dansk opfindelse, men kan findes i hele Europa. De strande og havne, der får tildelt det Blå Flag i 2015, bliver udpeget i april Indbrud, udrykninger og akutbilen: Der er hos Nordjyllands politi søgt oplysninger om dette, men der svares ikke på mails eller telefon. Bemærkninger til beretningen: Repræsentanter for Strandvænget oplyste at etape 2 endnu ikke var færdig, hvad vejen angår. Mogens Christensen, Nordmark, oplyste at Telia havde fået der var kommet bedre 4g mobildækning i oimrådet. Peter J Petersen, Lyngø, spurgte om der var nogen der havde kendskab til, om grundejere/-foreninger var blevet pålagt ekstraudgifter til retablering af vejene efter kloakarbejdet. Bodil Juhl Nielsen, Bisnap, svarede, at Kloak A/S

4 endnu ikke var færdige med vejene i deres område. Bisnap havde fået lavet en Cowi-rapport over vejenes tilstand før kloakering, men havde svært ved at få Kloak A/S i tale omkring vejenes afleveringstand. Bodil oplyste, at løsningen med asfaltering omkring brønddæksler ved grusveje, vil påføre grundejerforeningerne ekstraudgifter til vedligeholdelse af grusvejene i og omkring asfalt fladerne. Poul Erik Klitgaard, Kongelunden, oplyste, at de havde været på forkant ved at istandsætte grusvejene med knust asfalt, og havde fået synet vejene uden brug af konsulent. Jørn Kristensen, Winthers Plantage, oplyste, at den nye privatvejslov, der træder i kraft 1. juli 2015, betyder, at vores sommerhusveje vil få status som private fællesveje i byområderne og dermed blive underkastet flere lovmæssige bestemmelser, eksempelvis: kommunerne skal give opgravningstilladelser på nærmere fastsatte vilkår, veje må ikke nedlægges uden kommunalbestyrelsens godkendelse, udgør den gennemgående trafik på en privat fællesvej mere end 50% af trafikken på vejen, skal vejen optages som kommunevej. De vejberettigede kan anmode kommunen om at foretage trafiktælling, men skal afholde udgiften til denne tælling, såfremt den gennemgående trafik er mindre end 25%. kommunerne skal hvert 5. år tjekke sommerhusvejenes vedligeholdelsesstand. kommunerne kan påbyde grundejere langs veje, at beskære grene hængende ud over vejarealet. Bestyrelsen har aftalt med Aalborg kommune, at de informerer om den nye privatvej lovs betydning for sommerhusvejene på efterårets repræsentantskabsmøde. 4. Fremlæggelse af regnskabet for 2014 ved kassereren Kasserer Jonni Jacobsen fremlagde det omdelte regnskab. Regnskabet viste en indtægt på ,49 kr., en udgift på ,00 kr. og et underskud på 7.881,51 kr. Sammenslutningens formue er pr : ,93 kr. Efter flere tilkendegivelser fra salen for og imod foreningens store formue, godkendte generalforsamlingen regnskabet. 5. Fastsættelse af kontingent Med henvisning til debatten omkring foreningens formue, blev bestyrelsens forslag om et kontingent pr. forening på 100 kr., samt 5 kr. pr. medlem i grundejerforeningerne og 0 kr. pr. hæfte sendt til afstemning ved håndsoprejsning. Afstemningen resulterede i en godkendelse af bestyrelsens foreslåede kontingent. 6. Indkomne forslag Dirigenten oplyste, at bestyrelsen ikke havde modtaget indkomne forslag. 7. Valg a. Valg af to bestyrelsesmedlemmer (på ulige årstal). På valg er Jonni Jacobsen, Østerstrand, og Nis Buchard, L. Strandgård. Generalforsamlingen genvalgte Jonni Jacobsen og Nis Buchard.

5 b. Valg af to suppleanter (et-årig periode). Generalforsamlingen valgte Lars Nielsen, Gl. Bisnap, som 1. suppleant og Poul Erik Klitgaard, som 2. suppleant. c. Valg af revisor og revisorsuppleant (etårig periode). På valg er Henrik Yde (revisor) og Erik Schmidt (suppleant). Generalforsamlingen genvalgte Henrik Yde som revisor og Erik Schmidt som revisorsuppleant. 8. Eventuelt. Nis Buchard informerede om Ulsted Ålbæk vandværks udarbejdede vejledning og oplysninger om kloak etapernes udfordring for vandværket og dets kunder, og oplyste at vejledningen kan afhentes hos vandværket. Generel opfordring til bestyrelsen om, at bede Aalborg kommune vedligeholde deres vejgrøfter langs Strandvejen. Steen Laursen, Krøjberg nord, anbefalede grundejere der har behov for advokat bistand, at melde sig ind i parcelhusejernes forening, der yder råd og vejledning overfor deres medlemmer. Afslutning: Formanden takkede bestyrelsen for godt, loyalt og kvalificeret samarbejde. Tak til generalforsamlingen for henvendelser, der er med til at kvalificere bestyrelsens arbejde.

Referat fra generalforsamlingen den. 28. marts 2012

Referat fra generalforsamlingen den. 28. marts 2012 Den 3. april 2012 Referat fra generalforsamlingen den. 28. marts 2012 Sted: Solsidehallens restaurant, Lerumbakken 11, 9400 Nørresundby Formand Bodil Juhl Nielsen bød velkommen med præsentation af den

Læs mere

www.sammenslutning.mono.net Mail: sammenslutningen@live.dk

www.sammenslutning.mono.net Mail: sammenslutningen@live.dk 2015 www.sammenslutning.mono.net Mail: sammenslutningen@live.dk 2 Hvordan kommunikerer moderne mennesker: Sammenslutningens bestyrelse har igen valgt at bruge det skriftlige medie som budskabsbringer til

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården

Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården Dagsorden: 1. Åbning af generalforsamlingen v/formanden 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent og stemmetællere 4.

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Referat af Fortunvængets Grundejerforenings generalforsamling,

Referat af Fortunvængets Grundejerforenings generalforsamling, Referat af Fortunvængets Grundejerforenings generalforsamling, afholdt onsdag den 20. marts 2013 kl 18.00 på Hotel Fortunen. Formanden Annette Hartung bød velkommen. Nye medlemmer blev budt velkommen:

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. (Tilstede 50 fremmødte + 5 bestyrelsesmedlemmer) Formanden

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmødet d. 13. november 2012

Referat fra repræsentantskabsmødet d. 13. november 2012 Den 21. nov. 2012 Referat fra repræsentantskabsmødet d. 13. november 2012 Sted: Nordkraft, Kjellerups Torv 5, 9000 Aalborg Tilmeldt 35 foreninger med 64 repræsentanter. 1. Velkomst: Formand Bodil Juhl

Læs mere

Kikhavn Grundejerforening

Kikhavn Grundejerforening Referat fra den 54. ordinære generalforsamling den 9. august 2014 i Medborgerhuset Halsnæs, Nørregade 61, 3390 Hundested Formanden Hans Vøgg Færgsted bød velkommen til de mange fremmødte, 65 personer,

Læs mere

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag?

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag? Referat fra generalforsamling 5. maj 2012 kl. 11.00 Dagsorden For den ordinære generalforsamling skal gælde følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning fra formanden om foreningens virksomhed

Læs mere

Ajstrup Strand og Norsminde. Grundejerforening www.ajstrupstrand.dk e-mail: p.dalskov@pc.dk. Referat fra generalforsamlingen 20.

Ajstrup Strand og Norsminde. Grundejerforening www.ajstrupstrand.dk e-mail: p.dalskov@pc.dk. Referat fra generalforsamlingen 20. Ajstrup Strand og Norsminde Grundejerforening www.ajstrupstrand.dk e-mail: p.dalskov@pc.dk Referat fra generalforsamlingen 20. juni 2008 Grundejerforeningen afholdt ordinær generalforsamling fredag den

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 3. februar 2014 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 3. februar 2014 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 3. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og valg af stemmetællere) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

AUGUST 2009 60. 56. ÅRGANG

AUGUST 2009 60. 56. ÅRGANG 38079_Hornsvedbladet 2009_2:38079_Hornsvedbladet 2009_2 29/07/09 12:48 Side 1 2 AUGUST 2009 60. 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 38079_Hornsvedbladet 2009_2:38079_Hornsvedbladet

Læs mere

RØRPOSTEN. Formanden sluttede af med at takke alle medlemmerne af den siddende bestyrelse for det arbejde, de ligger for dagen.

RØRPOSTEN. Formanden sluttede af med at takke alle medlemmerne af den siddende bestyrelse for det arbejde, de ligger for dagen. RØRPOSTEN Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Rørløkken, Herlev, afholdt onsdag den 23. april 2014 kl. 18.30 på Herlev Skole, Herlev Bygade 92 B, 2730 Herlev. Formanden, Thomas Hartwich,

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Side 1 af 10 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004. 1 Referat af generalforsamling den 17. februar 2004 Formanden bød velkommen. Valg af dirigent: Som dirigent blev valgt Thomas, nr. 59 Valg af referent: Som referent blev valgt Sanne, nr. 77. Dirigenten

Læs mere

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011.

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011. 2010 Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Da referatet ikke gengiver generalforsamlingen som den var, har ordstyrer Lars Frengler valgt at annullere referatet. Referatet vil først blive offentliggjort

Læs mere

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent.

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent. Referat af generalforsamling mandag den 25. marts 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning. 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse

Læs mere

Ordinær generalforsamling torsdag den 29. marts 2012 kl. 19:00 på KUC, Ågade 27

Ordinær generalforsamling torsdag den 29. marts 2012 kl. 19:00 på KUC, Ågade 27 Side 1 af 9 Ordinær generalforsamling torsdag den 29. marts 2012 kl. 19:00 på KUC, Ågade 27 Der var fremmødt 75 stemmeberettigede medlemmer. Formand Peter Madsen bød velkommen til forsamlingen. 1. Valg

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN Smørum den 24. november 2014 Vedlagt følger: Referatet fra den ordinære generalforsamling den 30. oktober 2014 Ajourført orientering om bestyrelse og udvalg for 2013/14

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2015

Referat af Generalforsamling 2015 Referat af Generalforsamling 2015 Sted: Bredballe Sognegård Dato: Mandag den 2. februar 2015, kl. 19.00 Deltagere fra bestyrelsen: Deltagende medlemmer: Jesper Aagaard, formand Bjarne Dahl Kristensen,

Læs mere

LUNDØ NORDRE VANDVÆRK OG GRUNDEJERFORENING REFERAT GENERALFORSAMLING. DATO : Lørdag den 28. Juni 2014 : Lundø Forsamlingshus

LUNDØ NORDRE VANDVÆRK OG GRUNDEJERFORENING REFERAT GENERALFORSAMLING. DATO : Lørdag den 28. Juni 2014 : Lundø Forsamlingshus LUNDØ NORDRE VANDVÆRK OG GRUNDEJERFORENING REFERAT GENERALFORSAMLING DATO : Lørdag den 28. Juni 2014 STED : Lundø Forsamlingshus Dagsorden i henhold til vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning for

Læs mere

8. Eventuelt. 2. Beretning om det forløbne år

8. Eventuelt. 2. Beretning om det forløbne år Dall Villaby Grundejerforening og Dall Villaby Vandværk a.m.b.a. Referat fra den ordinære generalforsamling, mandag den 26. februar 2007 kl. 1930 i Fritidshuset i Dall Villaby Formanden, Flemming Hansen,

Læs mere

REFERAT af ordinær generalforsamling lørdag den 18. april 2015, kl. 14:00 i Nordlangelandshallen, Snødevej 140B, Snøde

REFERAT af ordinær generalforsamling lørdag den 18. april 2015, kl. 14:00 i Nordlangelandshallen, Snødevej 140B, Snøde Grundejerforeningen Stoense Havn REFERAT af ordinær generalforsamling lørdag den 18. april 2015, kl. 14:00 i Nordlangelandshallen, Snødevej 140B, Snøde 1. Velkomst og Valg af dirigent Formand Flemming

Læs mere

Vesterled 2605 Brøndby Grundejerforening www.vesterled-gf.dk Brøndby, den 12/4-2006

Vesterled 2605 Brøndby Grundejerforening www.vesterled-gf.dk Brøndby, den 12/4-2006 Vesterled 2605 Brøndby Grundejerforening www.vesterled-gf.dk Brøndby, den 12/4-2006 Referat fra ordinær generalforsamling i VESTERLED GRUNDEJERFORENING afholdt onsdag den 22. marts 2006 kl. 1930 i Kirkebjerg

Læs mere

Endvidere sagde han, at vores Lokalplan 61 siger, at det er medlemmerne, som kollektivt skal betale for vedligeholdelsen af ledningerne.

Endvidere sagde han, at vores Lokalplan 61 siger, at det er medlemmerne, som kollektivt skal betale for vedligeholdelsen af ledningerne. RØRPOSTEN Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Rørløkken, Herlev, afholdt tirsdag den 28. april 2015 kl. 18.30 på Herlev Skole, Herlev Bygade 92 B, 2730 Herlev. Formanden, Thomas

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

AUGUST 2010 61. ÅRGANG

AUGUST 2010 61. ÅRGANG 606775_Hornsved_2_2010:38079_Hornsvedbladet 2009_2 27/07/10 7:58 Side 1 2 UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 AUGUST 2010 61. ÅRGANG 606775_Hornsved_2_2010:38079_Hornsvedbladet 2009_2

Læs mere

HASMARK 57. ÅRGANG JULI 2012 STRAND

HASMARK 57. ÅRGANG JULI 2012 STRAND ANDELSSELSKABET HASMARK STRANDS VANDFORSYNING HASMARK 57. ÅRGANG JULI 2012 STRAND 2 HASMARK STRAND Bladet Hasmark Strand Udgiver: Andelsselskabet Hasmark Strands Vandforsyning. Udsendes hvert år i juni/juli

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2015-06-28

Referat fra Generalforsamling 2015-06-28 Referat fra Generalforsamling 2015-06-28 Der var fremmødt 27 medlemmer. 1. Valg af dirigent Fungerende formand Henrik Seifert Larsen (HS) bød de fremmødte velkommen, og efterlyste forslag til en dirigent.

Læs mere