Folketeljing 1801 for 1917 Astafiord prestegjeld. Digitalarkivet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Folketeljing 1801 for 1917 Astafiord prestegjeld. Digitalarkivet"

Transkript

1 Folketeljing 1801 for 1917 Astafiord prestegjeld Digitalarkivet

2 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: Digitalarkivet - Arkivverket

3 Innhald Løpande liste... 9 Førenamnsregister Etternamnsregister Bustadregister

4 4

5 Folketeljingar i Noreg Det er halde folketeljingar i Noreg i 1769, 1801, 1815, 1825, 1835, 1845, 1855, 1865, 1870 (i nokre byar), 1875, 1885 (i byane), 1891, 1900, 1910, 1920, 1930, 1946, 1950, 1960, 1970, 1980, 1990 og Av teljingane før 1865 er berre ho frå 1801 nominativ, dvs. ho listar enkeltpersonar ved namn. Teljingane i 1769 og er numeriske, men med namnelistar i grunnlagsmateriale for nokre prestegjeld. Statistikklova i 1907 la sterke restriksjonar på bruken av nyare teljingar. Etter lov om offisiell statistikk og Statistisk Sentralbyrå (statistikklova) frå 1989 skal desse teljingane ikkje frigjevast før etter 100 år teljinga blei difor frigjeven 1. desember Folketeljingane er avleverte til Arkivverket. Riksarkivet har originalane frå teljingane i 1769, 1801, , 1870, 1891, 1910, 1930, 1950, 1970 og 1980, mens statsarkiva har originalane til teljingane i 1875, 1885, 1900, 1920, 1946 og 1960 for sine distrikt. Folketeljinga 1. februar 1801 Ved kongeleg reskript av 28. november 1800 blei det kunngjort at det skulle haldast "almindelig Folketælling" i Danmark, Noreg og på Island den 1. februar På kvar bustad skulle alle personar til stades på teljingstidspunktet førast i teljingslista. Born fødde etter 1. februar, men før teljinga blei ferdig, skulle ikkje teljast. Ei heller dei som døydde etter 1. februar. Alle i Noreg skulle teljast, både dei som var på besøk i landet og dei som var fråverande, men hadde sitt faste opphald i Noreg. Busetnaden skulle teljast der dei var heimehøyrande og ikkje der dei hadde opphald på teljingstidspunktet. Trass i denne instruksen finn ein tenestefolk ført der dei hadde arbeid, soldatar ført i lister for kasernar mm. og jamvel utflytta studentar i København ført i teljingslistene på bustaden til foreldra. Teljingsarbeidet Teljingsarbeidet blei gjort frå og med sundag 1. februar 1801 og i så mange dagar som var nødvendig. I kjøpstadene og dei gruve- og verkssamfunna som høyrte til under Oberbergamtet på Kongsberg var rodemeistrane ansvarlege for å føre listene under oppsyn av magistraten. Dei nytta trykte skjema i teljingsarbeidet. Dei gjekk frå dør til dør og fekk opplysningane til teljingslistene frå hovudpersonen i kvart hushald. Magistraten sende listene vidare for kontroll hos stiftamtmannen. På landet var sokneprestane ansvarlege for teljingsarbeidet. Dei kunne be om hjelp til teljingsarbeidet frå klokkarane og skulehaldarane, men stort sett førte dei listene sjølv. Prestane sende listene vidare til prosten, deretter gjekk listene til amtmannen som så sende dei til stiftamtmannen. Prestane hadde trykte skjema for landdistrikta som dei fylte ut. Dei fekk opplysningane til teljingslistene i samband med sundagsgudstenestene og det var nok mest vanleg at hovudpersonen i kvart hushald ga opplysningane. Til slutt blei alle teljingslistene sende til Rentekammeret i København. Folketeljinga 1801 i databehandla utgåve Digitalarkivet sine folketeljingshefte omfattar oftast eit prestegjeld, men nokre hefte er på grunn av størrelsen delt opp i fleire band. Hefta inneheld ei datamaskinformatert avskrift av dei originale personlistene. Opplysningar frå hovudlistene er berre tekne med dersom dei tilhøyrande personlistene manglar. Først kjem ei fortløpande utlisting av bustader og personar i same rekkefølgje som i originalmaterialet. Så følgjer alfabetiske personregister på førenamn, etternamn og fødestad, pluss eit bustadregister (gardsregister). Med utgangspunkt i registra kan ein ved hjelp av side-, gard/gate- og nummertilvisinga gå inn i den fortløpande lista, der ein finn komplette opplysningar frå kjelda om gardar, bruk, plassar og personar. Dataregistreringa Arbeidet med å transkribere folketeljinga frå 1801 starta allereie i Eit samarbeid mellom Riksarkivet, Statistisk sentralbyrå og Universitetet i Bergen ved Historisk Institutt tok fatt med Jan Oldervoll som prosjektleiar teljinga blei transkribert ordrett, rubrikk for rubrikk, på databand - papirband med hol i staden for bokstavar. Deretter las ein banda inn på ein datamaskin. Så allereie på 1970-talet fanst ei bokstavrett, digitalisert kopi av teljinga. Men for vidare forsking på dataa, måtte ein ha statistikk. Dermed starta ein med eit større kodingsprosjekt av informasjonen frå teljinga. Med dei koda dataa kunne Statistisk sentralbyrå presentere statistikken for 1801-teljinga i ny utgåve i Og med internett på plass gjorde Historisk Institutt ved Universitetet i Bergen grunnlagsdataa for statistikken ope tilgjengeleg for alle frå 1. desember Med lanseringa av Digitalarkivet i 1998, blei folketeljinga 1801 flytta dit, men Arkivverket tok ikkje over forvaltinga av den transkriberte 1801-teljinga formelt før i Dataa til folketeljinga 1801 har vore korrekturlesne fleire gonger, mellom anna alle gardsnamna i 2008, og det er versjon 4 av teljinga frå 10. januar 2013 som er grunnlaget for dette heftet. 5

6 Folketeljingslistene er dataregistrert i skjema med faste felt. Felta tilsvarar stort sett rubrikkane i kjeldene. Skjemaa er kalla skjema for teljingskrins-, bustad-, person-, jordbruk- og informasjonsskjema. Nedanfor finn du dei hyppigast brukte felta for kvart skjema: feltnummer, feltnamn i heftet og forklårande feltnamn. Bustad Nr Namn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadnummer 2 Krins Teljingskrinsnummer og -namn 3 Namn Bustaden sitt namn 4 Gnr Gardsnummer 5 Bnr Bruksnummer På lina under kjem eventuelle merknader Bustad by Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadnummer 2 Krins Teljingskretsnummer og -namn 3 Adresse Gatenamn og nummer 4 Hustype På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar Person Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.kodar 1 Nr. Personnummer 2 Namn Førenamn + Etternamn 3 Kj Kjønn m/k 4 Siv Sivilstand g/ug/b/e/s/f 5 Bust Bustatus b/mt/f 6 Fam Stilling i familien 7 Yrkje Yrkje 8 Fødd Fødselsdato 9 Fødestad 10 Statsb. Statsborgarskap 11 Tru Trussamfunn Fortløpande liste Opplysningane frå dei forskjellige skjemaa er i heftet stort sett skrivne ut i den rekkefølgja dei har i originalkjelda. Bustads- og personopplysningane for kvar bustad er plassert etter kvarandre, det er ein line mellom kvar bustad, og det er ein tynn line mellom ulike hushald i same bustad. Innanfor kvar seksjon kjem øvst ei line med feltnamn skrivne i kursiv. Deretter følgjer under dei respektive feltnamna opplysningane frå kjelda skrivne med feit skrift (bustad) eller vanleg skrift (resten). For kvar innføring (f eks bustad eller person) er ei eller fleire liner tekne i bruk etter behov. Nokre personopplysningar er plassert på line 2 under personen det gjeld. Då vil feltnamnet stå i kursiv og opplysningane frå kjelda stå med vanleg skrift rett etterpå. Feltnamna vil vere i kursiv, mens opplysningane frå kjelda vil stå med vanleg skrift rett etter. Faste forkortingar brukt i nokre felt (Merk: Fleire av forkortingane nedanfor er ofte registrert med store bokstavar.) Om næringslokale bu = butikk ko = kontor ve = verkstad an = andre lokale for næringsdrift Kjønn m = mann k = kvinne 6

7 Bustatus b = busett på staden mt = mellombels til stades f = fråverande Stilling i familien hf = husfar hm = husmor s = son d = dotter tj = tenar fl = losjerande, høyrande til familien (ikkje nødvendigvis slektning!) el = einsleg losjerande (dvs. med eige hushald) b = besøkande Ekteskapleg stilling g = gift ug = ugift e = enkje/enkjemann s = separert f = fråskild Fødestad t = fødd i teljingsheradet Undersått n = norsk statsborgar Trussamfunn s = tilhøyrande den norske statskyrkja Sjukdom b = blind d = døvstum s = sinnssjuk aa = åndssvak Nasjonalitet n = norsk l = lappisk lf = lappisk, fastbuande ln = lappisk, nomadiserande k = kvensk (finsk) b = blanda Språk n = norsk l = lappisk f = finsk (kvensk) Jordbruksopplysningar I utsæd er eininga tønner av de ulike vekstane. Talet på husdyr kan står slik: 'ku18'. som betyr '18 storfe'. hv = kveite ru = rug by = bygg bl = blandingskorn 7

8 ha = havre er = erter po = potet he = hestar ku = stort kveg få = får gj = geiter sv = svin re = rein Spesialsymbol frå dataregistreringa I utskriftene vil det vere nokre teikn/symbol som markerer problem i originalkjelda eller i den dataregistrerte utgåva:?? markerer at skrifta i kjelda her har vore utydeleg eller uleseleg (f eks Kristi?? er brukt som skiljeteikn mellom to alternative opplysningar, når det ikkje er råd ut frå kjelda å avgjere kven av dei to som er den rette (f eks ). % markerer stryking i kjelda. Dersom eit ord eller ei setning er stoken over, vert det markert med % framfor og bak det strokne (f eks Peder %Hans% ).!! markerer at denne opplysninga i originalkjelda opplagt må vere feil.!! aleine i eit felt betyr at denne opplysninga manglar heilt i kjelda (f eks førenamn for udøypte barn). * etter ei opplysning, f eks eit etternamn, markerer at opplysninga ikkje er i kjelda for denne personen (f eks eit barn), men er påført av registratoren på grunnlag av opplysningar om personane omkring (f eks foreldre eller søsken).. E: markerer at den etterfølgjande merknaden er registratoren sin eigen, og ikkje står i kjelda. Alfabetiske register I førenamns- og etternamnsregisteret finn ein personane sine fulle namn, fødselsår og bustad, pluss ei tilvising til side i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. I fødestadsregisteret finn ein personane sine oppgjeve fødestader, fulle namn og fødselsår, pluss ei tilvising til sida i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. Berre personar fødde i annan kommune enn der dei er talde er med her. Bustadregisteret inneheld namn på bustaden med tilhøyrande side- og gards- og bruksnummer i den fortløpande lista. 8

9 Personar i alt: 2650 (kvinner: 1342, menn: 1308) Bustader: 116 Ny teljingskrins startar. Personar i krinsen: 2650 (kvinner: 1342, menn: 1308) Bustader i krinsen: 116 Krins: 001 Astafiord Prestegjeld: Astafiord Forsaae Sør 001 Edias Andersen m 1ste Huusbonde Jordmand og bonde og fisker 33 (alder) 002 Birgitha Stephansdatter k Mandens 28 (alder) hustrue 003 Jens Lars Ediæsen m Ældste søn 4 (alder) 004 Stephan Ediæsen m Yngre søn 1 (alder) 005 Johanna Ediasdatter k Enke efter første ægtesk. Er blevet enke Opholder sig i huuset 69 (alder) 006 Maren Andersdatter k Ugivt Pige Hos enke moderen 39 (alder) 007 Berthenius Rasmussen m 1ste Huusbonde Inderste og fisker 31 (alder) 008 Marith Andersdatter k Mandens kone 28 (alder) 009 Edias Berthiniussen m Søn 1 (alder) 010 Andreas Berthiniussen m Søn 5 (alder) 011 Ole Ediesen m Første Huusbonde Jordmand og bonde og fisker 61 (alder) 012 Methe Christensdatter k Første Kone 46 (alder) 013 Hans Olsen m Ugift Ældre søn 24 (alder) 014 Thomas Olsen m Ugift Yngre søn 22 (alder) 015 Anna Maria Olsdatter k Ugift Datteren 28 (alder) 016 Isach Grimsen m Ugift Deres tjener 42 (alder) 017 Edias Olsen m Første Huusbonde Inderste og fisker 29 (alder) 018 Maren Olsdatter k Første Kone 26 (alder) 019 Ole Ediessen m Søn 1 (alder) Forsaae Nord 001 Anna Maria Ediesdatter k Første Enke Jordbrugende enke 67 (alder) 002 Peder Jørgensen m Ugift Søn 48 (alder) 003 Hans Jørgensen m Ugift Søn 38 (alder) 004 Ole Jørgensen m Ugift Søn 30 (alder) 005 Karen Jørgensdatter k Ugift Datter 28 (alder) 006 Engel Jørgensdatter k Ugift Datter 26 (alder) 007 Johanna Nielsdatter k Foster-datter 8 (alder) Schouv Stor 001 Nathaniel Hanssen m Første Huusbonde Jordmand og bonde og fisker 77 (alder) 002 Marithe Olsdatter k Første Kone 77 (alder) 003 Samuel Hanssen m Ugift Fosterdreng 16 (alder) 004 Hans Nathanielsen m Første Huusbonde Jordmand og bonde samt 43 (alder) 2den commissair ved forligelses commissionen. 005 Maren Olsdatter k Første Kone 28 (alder) 006 Ole Hanssen m Søn 3 (alder) 007 Nathaniel Hanssen m Søn 2 (alder) 008 Anna Dorothea Hansdatter k Tjeneste pige 15 (alder) 009 Jørgen Olsen m Ugift Tjeneste dreng 23 (alder) 010 Gudmund Bichersen m Første Huusbonde Jordmand og bonde og fisker 56 (alder) 011 Martha Larsdatter k Kone 60 (alder) 012 Ingeborg Maria k Ugivt Deres datter 21 (alder) Gudmundsdatter 013 Daniel Qvæn m Ugivt Tjeneste dræng 22 (alder) 014 Ole Isachsen m Tjeneste dræng 11 (alder) 015 Ingeborg Knudsdatter k Ugift Enke Disse 2de sidste ere fattige 58 (alder) almisse lemmer 016 Rebecha Larsdatter k Ugift Udlevet ugift Disse 2de sidste ere fattige 58 (alder) pige almisse lemmer 017 Niels Petersen m 1. Huusbonde Gardbrugende bonde 29 (alder) 018 Ingebor Johansdatter k 1. Kone 28 (alder) 019 Olava Christiana Petersdatter k Datter 4 (alder) 020 Engel Maria Petersdatter k Datter 2 (alder) 021 Cornelius Størchersen m Første Huusbonde Bonde og jordmand fisker 38 (alder) Folketeljinga 1801 Digitalarkivet - Arkivverket Side 9

10 Kirstina Davidsdatter k Kone 31 (alder) 023 Andreas Corneliesen m Søn 6 (alder) 024 Synneve Davidsdatter k Ugift Tjenenste-pige 22 (alder) 025 Dorothea Corneliedatter k Datter 2 (alder) 026 Ingebrigt Domaas m Første Huusbonde Gardbrugende bonde og 34 (alder) fisker 027 Ingeborg Thygesdatter k Kone 33 (alder) 028 Thyge Ingebrigtsen m Søn 2 (alder) 029 Karen Maria Ingebrigtsdatter k Datter 7 (alder) 030 Elias Figenskov m Første Huusbonde Huusmand fattig 34 (alder) 031 Chatarina Maria Figenskov* k Kone 30 (alder) 032 Jeremias Eliesen m Søn 5 (alder) 033 Andreas Eliesen m Søn 2 (alder) Schouv Lille 001 Rasmus Thygesen m 1ste Huusmand Bonde og jordmand og fisker 48 (alder) 002 Appollonia Olsdatter k Kone 44 (alder) 003 Thyge Rasmussen m Ugift Søn 17 (alder) 004 Karen Birgitha Rasmusdatter k Datter 10 (alder) 005 Thyge Rasmussen m Enke-mand 80 (alder) 006 Bertenius Olsen m Ugift Tjenere 24 (alder) 007 Malena Hansdatter k Ugift Tjenere 29 (alder) 008 Hans Jenssen m Foster dræng 6 (alder) 009 Anna Thygesdatter k Ugift Gammel ugift Vanfør 30 (alder) pige 010 Hans Hanssen m Ugift Tjenestefolk 29 (alder) Merknad: Gjestgiver Hr Anphind Aas ejer denne jordpart i Lille Souv, som underbrug. 011 Andreas Dybeng m Ugift Tjenestefolk 26 (alder) 012 Barbroe Larsdatter k Ugift Tjenestefolk 50 (alder) 013 Anne Jensdatter k Ugift Tjenestefolk 30 (alder) 014 Johanna Margrethe k Ugift Tjenestefolk 30 (alder) Pedersdatter 015 Hans Corneliesen m Foster dreng 12 (alder) Brevold 001 Hans Olsen m Efter første Enkemand Jordmand og fisker 69 (alder) 002 Hans Hanssen m Ugift Søn 35 (alder) 003 Michael Hanssen m Ugift Søn 25 (alder) 004 Augustinus Hanssen m Ugift Søn 22 (alder) 005 Barbara Hansdatter k Ugift Datter 32 (alder) 006 Maren Margrethe Jensdatter k Datter-datter 11 (alder) 007 Maren Pedersdatter k Ugift Tjenestepige 25 (alder) 008 Hans Stephansen m Første Huusbonde Jordmand og fisker 48 (alder) 009 Synneve Hansdatter k Kone 38 (alder) 010 Ole Hansen m Søn 12 (alder) 011 Jens Hansen m Søn 10 (alder) 012 Elisabeth Maria Hansdatter k Ugift Datter 17 (alder) 013 Christopher Hanssen m Søn 8 (alder) 014 Birgitha Hansdatter k Datter 2 (alder) 015 John Hanssen m Ugift Dræng 28 (alder) 016 Hans Hanssen m Søn 4 (alder) 017 Ole Thygesen m 1ste Huusbonde Manden er en krøbling og 25 (alder) lever af almisse og inderste 018 Gjertrue Pedersdatter k 1ste Kone 24 (alder) 019 Thyge Olsen m Søn 2 (alder) 020 Anders Jonsen m 1ste Huusbonde Jordmand og fisker 40 (alder) 021 Elisabeth Iversdatter k Kone 45 (alder) 022 Johannes Anderssen m Søn 9 (alder) 023 Jens Anderssen m Søn 5 (alder) 024 Elen Maria Jensdatter k Ugift Tjeneste pige 35 (alder) 025 Anna Danielsdatter k Enke efter 1ste Enke Jordbrugende 60 (alder) 026 Baltzer Christiansen m Ugift Søn 21 (alder) 027 Karen Maria Christiansdatter k Ugift Datteren 19 (alder) Side 10 Digitalarkivet - Arkivverket

11 028 Anna Catharina k Ugift Mindre datter 14 (alder) Christensdatter 029 Carl Carlsen Qvæn m 2det Manden Tømmermand af profession 40 (alder) og inderste 030 Catharina Nielsdatter k Kone 50 (alder) 031 Carl Peter Carlsen* m Søn 4 (alder) 032 Christen Friderichsen m Mandens 2det Huusbonde Jordbrugende bonde og 50 (alder) timmermand 033 Maria Danielsdatter k Konens første Kone 50 (alder) 034 Friderich Christensen m Søn 11 (alder) 035 Ermegaard Christensdatter k Ugift Datter 19 (alder) 036 Anna Kirstina Christensdatter k Datter 5 (alder) Ibestad Øvre 001 Lars Hanssen Lind m Mandens 1ste Huusbonde Jægte skipper og jordbruger 38 (alder) 002 Ingebor Sophia Lind k Konens 2det Kone 61 (alder) 003 Andreas Davidsen m Ugift Deres tjener 18 (alder) 004 Salamon Michelsen m Ugift Deres tjener 20 (alder) 005 Ingeborg Basiliedatter k Ugift Tjenestepige 17 (alder) 006 Michael Monssen Lind m 1ste Manden Inderste 36 (alder) 007 Carolina Lovisa Næbel k Kone 26 (alder) 008 Ole Johan Lind m Sønnen 1 (alder) 009 Ole Jenssen m Mandens 2det og konens 1ste Mand Huusmand 62 (alder) 010 Karen Larsdatter k Mandens 2det og konens 1ste Konen 55 (alder) 011 Jens Olsen m Sønnen 23 (alder) 012 Henrich Larssen m 1ste Manden Fattig inderste 50 (alder) 013 Sirena Gundersdatter k Kone 33 (alder) 014 Lars Henrichsen m Søn 6 (alder) 015 Peter Krejdahl m Ugift Ung karl Kongl. majts. foged 35 (alder) 016 Schanche m Ugift Ungkarl Skriver-karl 22 (alder) 017 Jens Nielsen Falch m Manden 1ste og konens 2det Manden Jordbrugende bonde 43 (alder) 018 Margrethe Olsdatter Falch k 2det Konen 51 (alder) 019 Elen Amundsdatter k Ugift Tjeneste pige 40 (alder) 020 Johanna Jonsdatter k Enke efter 1ste Enke Inderste 48 (alder) 021 Peder Jensen m 1te Sønnen 24 (alder) 022 Jon Jensen m Ugift Sønnen 22 (alder) 023 Martinus Jenssen m Ugift Sønnen 14 (alder) Ibestad Nedre 001 Michael Heggelund Kildal m Mandens 2det og konens 1ste Manden Præpositus honoratius og sognepræst for alstadfiords menighed 71 (alder) 002 Karen Strøm Heggelund k Mandens 2det og konens 1ste Hustruen 39 (alder) Kildal 003 Jens Pedersen m Ugift Tjenestekarle 60 (alder) 004 Holger Alexandersen m Ugift Tjenestekarle 73 (alder) 005 Jacob Ingebrigtsen m Ugift Tjenestekarle 50 (alder) 006 Elling Hansen m Ugift Tjenestekarle 23 (alder) 007 Brynille Carlsdatter k Ugivt Tjenestepiger 24 (alder) 008 Anna Kirstina Thomasdatter k Ugivt Tjenestepiger 25 (alder) 009 Elen Nielsdatter k Ugivt Tjenestepiger 25 (alder) 010 Anna Iversdatter k Ugift Tienestepiger 25 (alder) 011 Maren Pedersdatter k Tienestepiger 26 (alder) 012 Dorothea Hansdatter k Til opfostring 8 (alder) 013 Martha Olsdatter k Ugift Tjenestepige 48 (alder) 014 Ole Michelsen m Foster-dræng 15 (alder) 015 Brynel Rasmussen m 1te Mand Inderste og jern-smeed 50 (alder) 016 Olava Arentsdatter k 1te Kone 41 (alder) 017 Daniel Brynilsen m Ugift Søn 17 (alder) 018 Simen Brynilsen m Søn 13 (alder) Folketeljinga 1801 Digitalarkivet - Arkivverket Side 11

12 Conrad Brynilsen m Søn 11 (alder) 020 Anthonius Brynilsen m Søn 3 (alder) 021 Cicilia Brynildsdatter k Datter 5 (alder) 022 Niels Dahl m Enkemand efter 1te Skolemæster Skoelemæster 59 (alder) 023 Ole Steen m 1ste Mand Inderst og skoemager 40 (alder) 024 Magdalena Steen* k Kone 37 (alder) 025 Lars Olsen Steen m 8 (alder) 026 Johan Olsen Steen m 5 (alder) 027 Catharina Olsdatter Steen k 10 (alder) 028 Joachim Christian Geen m Ugift Er læredræng Lærer skoemager profession 23 (alder) Wiig 001 Peder Krogh Wegner m Mandens 3die og huustruens Huusbonde Menighedens dægn 74 (alder) 1ste 002 Elisabeth Wegner k Mandens 3die og huustruens Kone 61 (alder) 1ste 003 Christian Wegner m Liden datter 6 (alder) søn 004 Isach Adamsen m Ugift Tjeneste dræng 23 (alder) 005 Maria Mortensdatter k Ugift Tjeneste-pige 39 (alder) 006 Dorothea Pedersdatter k Ugift Tjeneste-pige 23 (alder) 007 Lavina Erichsdatter k Tjeneste-pige 15 (alder) 008 Christian Frederich Wegner m 1ste Huusbonde Succederende dægn 44 (alder) 009 Gidsken Catharina Bye k Hustrue 40 (alder) 010 Ejlert Børring Wegner m Deres børn 16 (alder) 011 Ingeborg Sophia Wegner k Ugift Deres børn 20 (alder) 012 Anna Catharina Wegner k Ugift Deres børn 18 (alder) 013 Iverina Wegner k Deres børn 13 (alder) 014 Benedictha Wegner k Deres børn 8 (alder) 015 Jacob Johannessen m Ugift Tjeneste folk 25 (alder) 016 Magdalena Grimsdatter k Ugift Tjeneste folk 44 (alder) 017 Ole Pederssen m Første Huusbonde Jorbrugende bonde 49 (alder) 018 Else Maria Mejer k Qvinden 41 (alder) 019 Hellena Olsdatter k Deres børn 16 (alder) 020 Anna Margrethe Olsdatter k Deres børn 8 (alder) 021 Petternille Olsdatter k Deres børn 5 (alder) 022 Anders Jørgensen m Første Huusbonde Fattig jordbrugende bonde 60 (alder) 023 Else Svendsdatter k Første Konen 59 (alder) 024 Peder Anderssen m Ugift Deres børn 24 (alder) 025 Svend Anderssen m Ugift Deres børn 20 (alder) 026 Methe Andersdatter k Deres børn 14 (alder) 027 Gabriel Pederssen m 1ste Manden Jordbrugende bonde 32 (alder) 028 Ingebor Anna Svendsdatter k 1ste Konen 29 (alder) 029 Anders Pedersen m Deres børn 6 (alder) 030 Anna Martha Gabrielsdatter* k Deres børn 2 (alder) 031 Christopher Pederssen m 1ste Manden Inderste ernærer sig af fiskeri 44 (alder) 032 Maren Mortensdatter k 1ste Konen 33 (alder) 033 Gjertrue Christophersdatter k Datter 8 (alder) Selsæt Nedre 001 Anphind Aas m Mandens 1ste og konens 2det Manden Gjæstgiver og jordbruger 43 (alder) 002 Anna Martha Trane k Mandens 1ste og konens 2det Konen 41 (alder) 003 Olai Røgh Aas m Deres børn 2 (alder) 004 Kirstina Falch k Deres børn 6 (alder) 005 Isach Grimsen m Ugift Tjeneste folk 20 (alder) 006 Peder Adamsen m Tjeneste folk 8 (alder) 007 Balina Sørensdatter k Ugift Tjeneste folk 22 (alder) 008 Dorothea Erichsdatter k Ugift Tjeneste folk 70 (alder) 009 Johanna Dirmann k Ugift Tjeneste folk 60 (alder) 010 Michael Molde m Ugift Kirkens organist 41 (alder) Side 12 Digitalarkivet - Arkivverket

13 Selsæth Øvre 001 Augustinus Røgch m Første Manden Guldsmed og jordbrugende 53 (alder) 002 Jannichen Cramer k Konen 51 (alder) 003 Marthenius Christensen m Broder søn til 11 (alder) manden 004 Mathias Olsen m Ugift Tjeneste folk 18 (alder) 005 Anna Johansdatter k Ugift Tjeneste folk 20 (alder) 006 Jens Olsen m 1ste Manden Inderste og ernærer sig ved 48 (alder) arbejde for andre 007 Karen Andersdatter k Hans kone 46 (alder) 008 Anna Jensdatter k Datteren 6 (alder) 009 Peter Hansen Fischer m Mandens 1ste konens 2dt Manden Jordbrugende bonde 52 (alder) 010 Methe Jonsdatter k Mandens 1ste konens 2dt Kone 50 (alder) 011 Hans Christian Fischer m Sønnen 19 (alder) 012 Peter Christophersen m Ugift Tjenestefolk 64 (alder) 013 Martha Signelsdatter k Ugift Tjenestefolk 14 (alder) 014 Jacob Michelsen m Første Manden Jordbrugende bonde 33 (alder) 015 Maren Anna k Første Konen 28 (alder) 016 Christiana Jacobsdatter k Deres døttre 3 (alder) 017 Johanna Malena Jacobsdatter k Deres døttre 2 (alder) 018 Mogens Olsen m Ugift Dræng 24 (alder) Dyrstad 001 Michel Schamfær m Første Manden Snedker og jordbrugende 57 (alder) bonde 002 Ingeborg Mortensdatter k Første Hans kone 52 (alder) 003 Maren Kirstina Michelsdatter* k Ugift Datteren 19 (alder) 004 Hans Olssen m Konens søster 11 (alder) 005 Berthenius Rasmussen m Ugift Tjeneste dræng 22 (alder) 006 Peter Christian Starup m Ugift Logerende Tjent i kongens tjeneste udi 7 28 (alder) aar 007 Christian Davidsen m Første Manden Jordbrugende bonde 30 (alder) 008 Anna Samuelsdatter k Første Hans kone 38 (alder) 009 Gabriel Christiansen m Deres børn 4 (alder) 010 Jens Peter Christiansen m Deres børn 2 (alder) 011 Dorothea Christina k Deres børn 5 (alder) Christensdatter 012 Ole Pedersen m 1ste Manden Jordbrugende bonde 30 (alder) 013 Giertrue Mortensdatter k 1ste Konen 37 (alder) 014 Martha Dorthea Olsdatter k Datterdatter 3 (alder) 015 Marithe Olsdatter k Ugift Mandens 78 (alder) moder 016 Nils Olai Hanssen m Foster-dræng 7 (alder) 017 Hans Mortensen m Ugift Logerende 70 (alder) 018 Hans Elias Pederssen m Første Manden Jordbrugende bonde 45 (alder) 019 Anna Mortensdatter k Første Hans kone 43 (alder) 020 Peder Hanssen m Deres børn 15 (alder) 021 Hans Hanssen m Deres børn 7 (alder) 022 Birgitha Hansdatter k Deres børn 12 (alder) 023 Anna Martha Hansdatter k Deres børn 3 (alder) 024 Esau Nielsen m Ugift Huusbonde Jordbrugende bonde 23 (alder) 025 Hans Nielsen m Ugift Hans broder 19 (alder) 026 Maren Nielsdatter k Ugift Hans søster 16 (alder) 027 Peder Rasmus Davidsen m Første Manden Jordbrugende bonde 26 (alder) 028 Anna Martha Nielsdatter k Hans kone 22 (alder) 029 Elias Nielsen m Konens broder 8 (alder) 030 Birgitha Nielsdatter k Konens søster 13 (alder) 031 Anders Olsen m 1ste Manden Jordbrugende bonde 30 (alder) 032 Syneve Danielsdatter k 1ste Hans kone 38 (alder) 033 Olaus Andersen m Deres børn 5 (alder) 034 Daniel Andersen m Deres børn 3 (alder) Folketeljinga 1801 Digitalarkivet - Arkivverket Side 13

14 Karen Maria Andersdatter k Deres børn 1 (alder) 036 Niels Michelsen m Ugift Tjeneste dræng 19 (alder) 037 Hans Samuelsen m Enkemand Syg og sængeliggende almisselem 50 (alder) Bolle Indre 001 John Grimsen m Begges 2det Manden Jordbrugende bonde 58 (alder) 002 Birgitha Malena k Begges 2det Hans kone 40 (alder) 003 Svend Olsen m Ugift Sted sønner 16 (alder) 004 Andreas Olsen m Sted sønner 15 (alder) 005 Hans Olai Jonsen m Egen lille søn 5 (alder) 006 Karen Dorthea Jensdatter k Datter 8 (alder) 007 Baroe Størchersen m Begges første Manden Jordbrugende bonde 62 (alder) 008 Kirsten Olsdatter k Begges første Konen 54 (alder) 009 Maria Baroesdatter k Ugift Deres døttre 27 (alder) 010 Anne Baroesdatter k Ugift Deres døttre 24 (alder) 011 Christopher Esaiassen m Ugift Dræng 44 (alder) 012 John Svendsen m Første Manden Jordbrugende bonde 34 (alder) 013 Gunille Hansdatter k Første Konen 35 (alder) 014 Severin Jonsen m 6 (alder) 015 Kirstina Jonsdatter k 15 (alder) 016 Fallentin Pedersen m Begge i 1ste Manden Jordbrugende bonde 29 (alder) 017 Inger Jonsdatter k Begge i 1ste Hans kone 32 (alder) 018 Peter Fallentinsen Jonasse. m Deres børn 5 (alder) 019 Johan Severin Fallentinsen m Deres børn 2 (alder) Jonasse. 020 Syneve Maria Fallentinsdatter k Deres børn 8 (alder) 021 Maren Larsdatter k Enke Moder til 73 (alder) manden 022 Ole Dahl m Ugift 51 (alder) 023 Torber Larssen m Mandens 1ste konens 3die Manden Jordbrugende bonde og fisker 45 (alder) 024 Birgitha Jansdatter k Mandens 1ste konens 3die Hans kone 50 (alder) 025 Ole Torbersen m Ugift Deres sønner 17 (alder) 026 Johan Torbersen m Ugift Deres sønner 14 (alder) 027 Anna Martha Rasmusdatter k Ugift Stif-datter 27 (alder) 028 Hanna Fredericha k Deres døttre 11 (alder) Torbersdatter 029 Johanna Torbersdatter k Deres døttre 8 (alder) 030 Mathias Mathiesen m Begge i 1ste Manden Jordbrugende bonde 57 (alder) 031 Nille Svendsdatter k Begge i 1ste Hans hustrue 53 (alder) 032 Gjertrue Mathiasdatter k Ugift Datter 23 (alder) 033 Ole Pedersen m Ugift Tjeneste dræng 34 (alder) 034 Niels Jacob Carlsen Qvæn m Foster dræng 9 (alder) 035 Jens Pederssen m Begge i 1ste Manden Huusmand og nærer sig af 37 (alder) søen 036 Methe Mathiusdatter k Begge i 1ste Kone 25 (alder) 037 Niels Peter Jenssen m Søn 2 (alder) 038 Søren Pederssen m Begge i 1ste Manden Jordbrugende bonde 62 (alder) 039 Ingebor Pedersdatter k Begge i 1ste Hans hustrue 62 (alder) 040 Morten Sørensen m Ugift Deres børn 29 (alder) 041 Peder Sørensen m Ugift Deres børn 23 (alder) 042 Pernille Sørensdatter k Ugift Deres børn 30 (alder) 043 Synneve Sørensdatter k Ugift Deres børn 27 (alder) 044 Ingeborg Sophia Olsdatter k Foster pige 9 (alder) 045 Andreas Olsen m Datter-søn 1 (alder) 046 Jens Jeppesen m Begge i 1ste Manden Jordbrugende bonde og fisker 48 (alder) 047 Martha Pedersdatter k Begge i 1ste Hans kone 48 (alder) 048 Jørgen Peter Jensen m Deres børn 8 (alder) 049 Peternille Jensdatter k Deres børn 14 (alder) 050 Dorothea Jensdatter k Deres børn 12 (alder) 051 Margrethe Jensdatter k Deres børn 12 (alder) 052 Anna Kirstina Jensdatter k Deres børn 3 (alder) Side 14 Digitalarkivet - Arkivverket

15 053 Christen Hanssen m Begge i første Manden Jordbrugende bonde og fisker 58 (alder) 054 Birgitha Jacobsdatter k Begge i første Konen 60 (alder) 055 Thomas Jacobsen m 11 (alder) 056 Ole Jensen m 8 (alder) 057 Jacob Thomassen m Begge i første Manden Jordbrugende bonde og fisker 27 (alder) 058 Clara Pedersdatter k Begge i første Konen 39 (alder) 059 Søren Mortensen m 8 (alder) 060 Anna Birgitha Jacobsdatter k Datter 4 (alder) 061 Maren Pedersdatter k Ugift Tjenestepige 30 (alder) 062 Søren Mortensen m Begge i første Manden Jordbrugende bonde og fisker 46 (alder) 063 Johanna Starup k Begge i første Konen 35 (alder) 064 Morten Andreas Sørensen m Deres børn 6 (alder) 065 Hanna Birgitha Sørensdatter k Deres børn 3 (alder) 066 Sirena Kirstina Sørensdatter k Deres børn 7 (alder) 067 Isach Larsen m Ugift Dræng 20 (alder) 068 Elisabeth Pedersdatter k Ugift Tjeneste pige 18 (alder) 069 Anna Catharina Flet k Ugift Tjeneste pige 21 (alder) 070 Ide Sophia Schanke k Ugift Tjeneste pige 14 (alder) 071 Syneve Andersdatter k Ugift Mandens 74 (alder) moder 072 Hans Mortensen m Ugift Selvfoster karl 44 (alder) 073 Hans Christian m Sønne søn 14 (alder) 074 Syneve k Datter datter 8 (alder) Folketeljinga Roldnæs Nord 001 John Olsen Trane m Begge i første Manden Lensmand og jordbrugende 71 (alder) 002 Marith Andersdatter k Begge i første Hans kone 71 (alder) 003 Kirsten Jonsdatter Trane k Ugift Datter 24 (alder) 004 Christian Falch m Datter søn 14 (alder) 005 Johanna Falch k Datter-datter 11 (alder) 006 Ole Olsen m Ugift Tjeneste 23 (alder) drænger 007 Peder Olsen m Ugift Tjeneste 22 (alder) drænger 008 Hans Nielsen m Ugift Tjeneste 40 (alder) drænger 009 Edies Olsen m Ugift Foster dræng 11 (alder) 010 Birgitha Michelsdatter k Ugift 31 (alder) 011 Tyri Gurina Berg k Ugift 28 (alder) 012 Ørgina Margrethe Geen k Enke Logerende 53 (alder) 013 Johan Geen m Ugift Logerende 25 (alder) 014 Ole Paulsen m Begge i første Manden Jordbrugende bonde og fisker 48 (alder) 015 Methe Jørgensdatter k Begge i første Hans hustrue 37 (alder) 016 Hans Andreas Olsen m Sønnen 2 (alder) 017 Martha Olsdatter k Datteren 4 (alder) 018 Johanna Sophia Olsdatter k Datteren 7 (alder) 019 Andreas Jenssen m Foster dræng 8 (alder) 020 Peder Christiansen m Foster dræng 10 (alder) 021 Peder Olsen m Ugift Tjenestedræng 33 (alder) 022 Peternille Hansdatter k Ugift Tjenestepige 36 (alder) 023 Hans Jensen Trane m Begge i første Huusbonden Jordbrugende bonde og fisker 38 (alder) 024 Anna Catharina Trane k Begge i første Hans kone 28 (alder) 025 Johan Hansen Trane m Deres børn 8 (alder) 026 Anna Elisabeth Trane k Deres børn 4 (alder) 027 Maria Trane k Deres børn 3 (alder) 028 Birgitha Trane k Deres børn 2 (alder) 029 Niels Jørgensen m Ugift Tjeneste folk 30 (alder) 030 Arent Amundsen m Ugift Tjeneste folk 24 (alder) 031 Peder Michelsen m Ugift Tjeneste folk 24 (alder) 032 Ole Pedersen m Ugift Tjeneste folk 30 (alder) 033 Marithe Hansdatter k Ugift Tjeneste folk 18 (alder) 034 Sibelle Larsdatter k Ugift Tjeneste folk 20 (alder) 035 Elisabeth Esausdatter k Ugift Tjeneste folk 38 (alder) 036 Ole Egediessen m Foster dræng 8 (alder) 037 Peder Jensen m 1ste Manden Inderste 50 (alder) Digitalarkivet - Arkivverket Side 15

16 1917 Merknad: "find" 038 Nasille Jonsdatter k 1ste Hans kone 40 (alder) 039 Michel Pedersen m Deres børn 11 (alder) 040 Niels Pedersen m Deres børn 2 (alder) Fugelberg 001 Baltzer Danielsen m 1ste Manden Jordbrugende bonde og fisker 53 (alder) 002 Marithe Larsdatter k Hans kone 50 (alder) 003 Daniel Baltzersen m Deres børn 15 (alder) 004 Karen Baltzersdatter k Deres børn 22 (alder) 005 Jonetha Baltzersdatter k Deres børn 19 (alder) 006 Olavina Baltzersdatter k Deres børn 17 (alder) 007 Gunnerus Henrichsen m Foster dræng 4 (alder) 008 Arent Alvesen m Ugift Logerende Skrædder svend 24 (alder) 009 Jørgen Svendsen m 1ste Manden Jordbrugende bonde 69 (alder) 010 Anna Larsdatter k 1ste Hans kone 61 (alder) 011 Johan Berenth m Ugift Tieneste folk 19 (alder) 012 Johanna Michelsdatter k Tieneste folk 15 (alder) 013 Lars Jørgensen m 1ste Manden Jordbrugende bonde 30 (alder) 014 Martha Isachsdatter k 1ste Hans kone 28 (alder) 015 Johannes Larssen m Deres børn 2 (alder) 016 Anna Martha Larsdatter* k Deres børn 3 (alder) 017 Erich Simonsen m Manden i første konen i ander Manden Jordbrugende bonde 40 (alder) 018 Engel Maria Jensdatter k Manden i første konen i ander Hans kone 56 (alder) 019 Jens Olsen m Ugift Stif-søn 23 (alder) 020 Anna Birgitha Erichsdatter k Ugift Deres børn 20 (alder) 021 Hellena Erichsdatter k Ugift Deres børn 18 (alder) 022 Catharina Erichsdatter k Ugift Deres børn 15 (alder) 023 Olavina Erichsdatter k Deres børn 10 (alder) 024 Jon Anderssen m Ugift Tjeneste folk 25 (alder) 025 Kirsten Olsdatter k Ugift Tjeneste folk 26 (alder) Haldviigen 001 Anders Pedersen m Mandens første konens 2det Manden Jordbrugende bonde og fisker 60 (alder) 002 Ølegaard Stephansdatter k Mandens første konens 2det Hans kone 61 (alder) 003 Peder Andersen m Ugift Deres børn 23 (alder) 004 Kirstina Andersdatter k Ugift Deres børn 15 (alder) 005 Ole Jonsen m Begges første Manden Jordbrugende bonde 30 (alder) 006 Anne Jondatter k Begges første Kone 28 (alder) 007 Johanna Olsdatter k Deres døttre 8 (alder) 008 Elen Kirstina Olsdatter k Deres døttre 7 (alder) 009 Birgitha Bendictha Olsdatter k Deres døttre 4 (alder) 010 Martha Olsdatter k Deres døttre 2 (alder) Igeland 001 Hans Jacobsen m Mandens første konens andet Manden Jordbrugende bonde og fisker 61 (alder) 002 Ølegaard Tygesdatter k Mandens første konens andet Hans kone 49 (alder) 003 Johan Hanssen m Ugift Deres børn 20 (alder) 004 Christen Thyge Hanssen m Deres børn 18 (alder) 005 Hans Pauli Hansen m Deres børn 12 (alder) 006 Andreas Mørch Hanssen m Deres børn 7 (alder) 007 Karen Maria Hansdatter k Deres børn 15 (alder) 008 Maren Kirstina Hansdatter k Deres børn 9 (alder) 009 Anna Maria Hansdatter k Ugift Tjenestepige 21 (alder) Side 16 Digitalarkivet - Arkivverket

17 010 Karen Margrethe k Foster pige 3 (alder) Anphindsdatter 011 Peder Pedersen m Begges første Manden Jordbrugende bonde og fisker 62 (alder) 012 Helviig Stephansdatter k Begges første Hans kone 53 (alder) 013 Peder Pedersen m Deres børn 26 (alder) 014 Ole Pedersen m Deres børn 20 (alder) 015 Jacob Pederssen m Ugift Deres børn 16 (alder) 016 Gjertrue Nielsdatter k Ugift Tjenestepige 20 (alder) 017 Stephan Pederssen m Begges første Manden Inderste og fisker 28 (alder) 018 Dorothea Olsdatter k Begges første Hans kone 26 (alder) 019 Maren Margrethe k Datter datter 2 (alder) Stephansdatter 020 Peder Paulsen m Begges 1. Manden Inderste og fisker 69 (alder) 021 Golla Olsdatter k Begges 1. Hans kone 68 (alder) 022 Berthenius Olsen m Deres søn 26 (alder) Handstad 001 Anders Sørensen m Begge i første Manden Jordbrugende bonde og nærer 68 (alder) sig af søen 002 Anna Olsdatter k Begge i første Hans kone 70 (alder) 003 Martha Andersdatter k Enke 1ste gang Deres datter 37 (alder) 004 Syneve Nielsdatter k Deres datter 35 (alder) 005 Anna Nielsdatter k Foster datter 8 (alder) 006 Hellena Nielsdatter k Foster datter 5 (alder) 007 Johannes Sørenssen m Ugift 26 (alder) 008 Lars Pedersen m 13 (alder) 009 Niels Olsen m Begges første Manden Jordbrugende bonde og fisker 76 (alder) 010 Martha Svendsdatter k Begges første Hans kone 63 (alder) 011 Svend Nielsen m Ugivt Deres børn 30 (alder) 012 Anna Johanna Nielsdatter k Ugift Deres børn 16 (alder) 013 Ole Nielsen m Begges første Manden Jordbrugende bonde og fisker 34 (alder) 014 Esiana Jørgensdatter k Begges første Hans kone 38 (alder) 015 Rejnholt Olsen m Deres børn 6 (alder) 016 Jørgen Olsen m Deres børn 2 (alder) 017 Martha Olsdatter k Deres børn 4 (alder) 018 Marthenius Nielsen m Begges første Manden Huusmand og fisker 25 (alder) 019 Birgitha Brynlund k Begges første Hans kone 26 (alder) 020 Hans Martheniesen Brynlund m Deres børn 2 (alder) 021 Maren Kirstina Martinusdatter k Deres børn 1 (alder) 022 Susanna Nielsdatter k Ugift Tjenestepige 24 (alder) 023 Tørres Davidsen m Enkemand første gang Jordbrugende bonde og fisker 40 (alder) 024 David Tørressen m Deres børn 3 (alder) 025 Birgitha Maria Tørresdatter k Deres børn 6 (alder) 026 Marthina Birgitha Tørresdatter k Deres børn 5 (alder) 027 Karen Jacobsdatter k Ugift Tjeneste pige 41 (alder) 028 Niels Nielsen m Enkemd. efter første Inderste 40 (alder) 029 Elisabeth Pedersdatter k Huusholderske 79 (alder) 030 Gabriel Pederssen m Mandens 1ste og konens 2det Manden Jordbrugende bonde og fisker 50 (alder) 031 Marithe Olsdatter k Mandens 1ste og konens 2det Hans kone 80 (alder) 032 Jacob Rasmussen m Første Manden Huusmand og fisker 30 (alder) 033 Martha Michelsdatter k Første Hans kone 32 (alder) 034 Karen Birgitha Jacobsdatter k Deres datter 1 (alder) 035 Hans Jensen m Mandens 2det konens første Manden Jordbrugende bonde og fisker 56 (alder) 036 Birgitha Friderichsdatter k Mandens 2det konens første Hans kone 41 (alder) 037 Jens Hanssen m Ugift Deres børn 27 (alder) 038 Marithe Hansdatter k Ugift Deres børn 25 (alder) 039 Catharina Hansdatter k Ugift Deres børn 16 (alder) 040 Olavina Hansdatter k Deres børn 9 (alder) 041 Elisabeth Fredericha Hansdatter k Deres børn 2 (alder) Folketeljinga 1801 Digitalarkivet - Arkivverket Side 17

18 Andreas Tobiesen m Foster-dreng 14 (alder) 043 Marthe Matzdatter k Tiener ikke Er en krøbling 69 (alder) 044 Peder Davidsen m Begges første Manden Inderste og fisker 48 (alder) 045 Birgitha Andersdatter k Begges første Hans kone 50 (alder) 046 Elisabeth Pedersdatter k Deres datter 13 (alder) 047 Christian Olsen m Begges første Manden Strandsidder og fisker 56 (alder) 048 Anna Pedersdatter k Begges første Hans kone 58 (alder) 049 Christen Christiansen m Ugift Deres børn 25 (alder) 050 Peternille Christiansdatter k Ugift Deres børn 22 (alder) Indreaae 001 Thomas Nielsen m Begges første Manden Jordbrugende bonde og fisker 40 (alder) 002 Thora Elisabethsdatter k Begges første Hans kone 39 (alder) 003 Ole Thomassen m Deres børn 6 (alder) 004 Elen Susanna Thomasdatter k Deres børn 4 (alder) 005 Johanna Pedersdatter k Ugift Tjeneste pige 17 (alder) 006 Christianna Sørensdatter k Ugift Konens moder 79 (alder) 007 Søren Esiassen m Begges første Manden Jordbrugende bonde og fisker 38 (alder) 008 Elisabeth Nathanielsdatter k Begges første Hans kone 30 (alder) 009 Ole Larsen Qvæn m Foster børn 8 (alder) 010 Anna Birgitha Olsdatter k Foster børn 4 (alder) 011 Ingeborg Danielsdatter k Enke efter første Jordbrugende bonde og fisker 51 (alder) 012 Andreas Dinesen m Ugift Hendes børn 24 (alder) 013 Daniel Dinesen m Hendes børn 14 (alder) 014 Ingebor Dinesdatter k Hendes børn 10 (alder) 015 Anna Elisabet Dinesdatter k Ugift Hendes børn 16 (alder) 016 Berthenius Jonsen m Ugift Tjeneste dreng 40 (alder) 017 Jens Lambrigtsen m Mandens 2det, og konens Manden Jordbrugende bonde og fisker 66 (alder) første 018 Maren Mogensdatter k Mandens 2det, og konens Hans kone 40 (alder) første 019 Hans Jensen m Deres sønner 36 (alder) 020 Michel Jensen m Ugift Deres sønner 30 (alder) 021 Cornelius Jensen m Deres sønner 4 (alder) 022 Andreas Mathiesen m 11 (alder) 023 Peder Olsen m 10 (alder) 024 Inger Amundsdatter k Ugift Tjenestepige 46 (alder) Merknad: "find" 025 Dorothea Olsdatter k Ugift Konens moder 78 (alder) Aae Yttre 001 Christen Krog Danielsen m Begges første Manden Jordbrugende bonde og fisker 48 (alder) 002 Gjertrue Pedersdatter k Begges første Hans kone 49 (alder) 003 Peder Christensen m Deres børn 7 (alder) 004 Baltzer Christensen m Deres børn 5 (alder) 005 Karen Christensdatter k Deres børn 9 (alder) 006 Magdahelena Pedersdatter k Ugift Tienestepige 22 (alder) 007 Jens Pedersen m Mandens første konens 2det Manden Jordbrugende bonde og fisker 46 (alder) 008 Anna Johnsdatter k Mandens første konens 2det Hans kone 55 (alder) 009 Niels Sørensen m Ugift Sted-søn 25 (alder) 010 Søren Jenssen m Ugift Deres sønner 17 (alder) 011 Peder Jenssen m Ugift Deres sønner 12 (alder) 012 Olavina Johannesdatter k Foster pige 8 (alder) 013 Peternille Samuelsdatter k Ugift Tjenestepige 39 (alder) 014 Bertenius Rasmussen m Mandens første konens andet Manden Jordbrugende bonde og fisker 41 (alder) 015 Ingeborg Magnesdatter k Mandens første konens andet Hans kone 38 (alder) 016 Johanna Birgitha k Deres børn 5 (alder) Berthinusdatter 017 Maren Petrica Berthenidatter k Deres børn 2 (alder) Side 18 Digitalarkivet - Arkivverket

19 018 Anna Maria Hansdatter k Ugift Tjeneste pige 44 (alder) Løbstad 001 Christopher Johansen m Mandens 2det konens 1ste Manden Jordbrugende bonde og fisker 58 (alder) 002 Karen Olsdatter k Mandens 2det konens 1ste Hans kone 48 (alder) 003 Johannes Christophersen m 14 (alder) 004 Ingebor Christophersdatter k 11 (alder) 005 Sunne Christophersdatter k 8 (alder) 006 Gotfred Andreas Sandal m 14 (alder) 007 Peder Olsen m Ugift Logerende 60 (alder) 008 Anne Gudmundsdatter k Ugift Nyder almisse 79 (alder) 009 Niels Johnsen m Begges første Manden Jordbrugende bonde og fisker 51 (alder) 010 Walborg Jonsdatter k Begges første Hans kone 40 (alder) 011 Elling Nielsen m Deres børn 5 (alder) 012 Carolina Nielsdatter k Deres børn 11 (alder) 013 Birgitha Kirstina Nielsdatter k Deres børn 2 (alder) 014 Jon Paulsen m Ugift Tjeneste dræng 26 (alder) 015 Peternille Olsdatter k Tjeneste pige Vanvittig 25 (alder) 016 Dorthea Maria Paulsdatter k Tjeneste pige 23 (alder) 017 Ole Hansen m Mandens 2det konens første Manden Jordbrugende bonde og fisker 40 (alder) 018 Marithe Jonsdatter k Mandens 2det konens første Hans kone 30 (alder) 019 Ingebor Olsdatter k Deres børn 8 (alder) 020 Anna Olsdatter k Deres børn 6 (alder) 021 Johanna Olsdatter k Deres børn 3 (alder) 022 Andina Olsdatter k Deres børn 1 (alder) 023 Stephan Hanssen m Begges første Manden Fattig inderste ærnærer sig af 53 (alder) søen 024 Inger Paulsdatter k Begges første Hans kone 48 (alder) 025 Edies Hanssen m Mandens første konens andet Manden Jordbrugende bonde og fisker 38 (alder) 026 Marithe Stephansdatter k Mandens første konens andet Hans kone 45 (alder) 027 Ole Hansen m Deres børn 20 (alder) 028 Thyge Hansen m Deres børn 11 (alder) 029 Karen Maria Hansdatter k Deres børn 19 (alder) 030 Dorothea Hansdatter k Ugift Gratis i huuset Almisselem 80 (alder) 031 Hans Olsen m Begges første Manden Jordbrugende bonde og fisker 59 (alder) 032 Kirstina Larsdatter k Begges første Hans kone 49 (alder) 033 Ole Hansen m Deres børn 26 (alder) 034 Baltzer Hansen m Deres børn 24 (alder) 035 Martha Johanna Johansdatter k Ugift Tjeneste pige 26 (alder) 036 Olava Olsdatter k Gratis i huuset Aldrende pige svag 42 (alder) uformuende 037 Hans Olsen m 1. Manden Inderste og nærer sig af søen 29 (alder) 038 Lavina Olsdatter k Hans kone 27 (alder) 039 Peternille Hansdatter k Deres børn 5 (alder) 040 Jonetha Hansdatter k Deres børn 2 (alder) 041 Maren Olsdatter k Enke Logerende 52 (alder) 042 Anna Maria Olsdatter k Ugift Logerende Gammel pige 70 (alder) 043 Ole Olsen m 1ste Manden Jordbrugende bonde 60 (alder) 044 Ingebor Larsdatter k Hans kone 58 (alder) 045 Anders Erichsen m Ugift Tjeneste dræng 21 (alder) Engenæss 001 Hans Torlevsen m Begges første Manden Jordbrugende bonde 36 (alder) 002 Gjertrue Henrichsdatter k Begges første Hans kone 35 (alder) 003 Else Jonsdatter k Enke Konens moder Gratis i huuset 70 (alder) 004 Tørris Iversen m Ugift Tjeneste dræng 21 (alder) 005 Birgitha Olsdatter k Ugift Tjeneste pige 45 (alder) Folketeljinga 1801 Digitalarkivet - Arkivverket Side 19

20 Olai Olsen m Foster dræng 8 (alder) 007 Jon Henrichsen m Ugift Logerende Arbejder for sig selv 28 (alder) 008 Morten Olsen m Enkemand Logerende 60 (alder) 009 Esaias Esaiasen m Ugift Gratis i huuset Ulægelig syg 40 (alder) 010 Jørgen Torlevsen m Første Manden Jordbrugende bonde og fisker 46 (alder) 011 Birgitha Christina Jonsdatter k Første Hans kone 34 (alder) 012 John Jørgensen m Deres børn 15 (alder) 013 Torlev Jørgensen m Deres børn 12 (alder) 014 Hans Jørgensen m Deres børn 1 (alder) 015 Anna Martha Jørgensdatter k Deres børn 13 (alder) 016 Syneve Maria Jørgensdatter k Deres børn 10 (alder) 017 Johanna Christiana k Deres børn 8 (alder) Jørgensdatter 018 Juliana Jørgensdatter k Deres børn 3 (alder) 019 Søren Nielsen m Første Manden Strandsidder meget fattig 50 (alder) 020 Magdalena Lovisa Ludvich k Første Hans kone 51 (alder) 021 Anna Dorthea Sørensdatter k Ugift Deres datter Ulægelig syg 28 (alder) Aandervog 001 Erich Nielsen m Mandens 1ste konens 2det Manden Jægteskipper og jordbrugende 42 (alder) 002 Marith Falch k Mandens 1ste konens 2det Hans huustrue 39 (alder) 003 Henrich Olsen m Stedsøn 5 (alder) 004 Birgitha Erichsdatter k Mandens 1 (alder) datter 005 Daniel Friderichsen m Ugift Tjeneste dræng 40 (alder) 006 Ole Hanssen m Ugift Tjeneste dræng 20 (alder) 007 Marithe Hansdatter k Ugift Tjeneste piger 31 (alder) 008 Martha Hansdatter k Ugift Tjeneste piger 40 (alder) 009 Ole Marthunus Anderssen m Ugift Foster-dræng 17 (alder) 010 Hans Pederssen m Første Manden Jordbrugende bonde og fisker 60 (alder) 011 Maria Helgesdatter k Første Hans kone 60 (alder) 012 Juliana Hansdatter k Ugift Deres datter 21 (alder) 013 Hans Jonsen m Ugift Tjeneste dræng 21 (alder) 014 Peder Hanssen m Begges første Manden Huusmand hos sin fader og 30 (alder) nærer sig af søen 015 Margaretha Jonsdatter k Begges første Hans kone 40 (alder) 016 Hans Andreas Pedersen m Foster søn 6 (alder) 017 Ole Hanssen m Begges 2det Manden Jordbrugende bonde og fisker 60 (alder) 018 Methe Siversdatter k Begges 2det Hans kone 50 (alder) 019 Hans Marthinus Olsen m Deres børn 5 (alder) 020 Christina Olsdatter k Deres børn 3 (alder) 021 Michel Sørensen m Ugift Tjeneste 20 (alder) drænge 022 Søren Olsen m Ugift Tjeneste 17 (alder) drænge 023 Martha Jonsdatter k Ugift Tjeneste pige 23 (alder) 024 Hans Samuelsen m Mandens første konens andet Manden Jordbrugende bonde og fisker 37 (alder) 025 Dorothea Henrichsdatter k Mandens første konens andet Hans kone 49 (alder) 026 Samuel Hanssen m Deres børn 8 (alder) 027 Syneve Hansdatter k Deres børn 17 (alder) 028 Dina Hansdatter k Deres børn!! (alder) Merknad: E: Alder ikke oppgitt 029 Martha Christina Hansdatter k Deres børn 4 (alder) 030 Hans Hanssen m Ugift Deres stedbørn 24 (alder) 031 Riborg Hansdatter k Ugift Deres stedbørn 21 (alder) Strømmen 001 Ole Guldbrandsen m Manden Jordbrugende bonde og fisker 59 (alder) 002 Apollonia Jensdatter k Hans kone 59 (alder) Side 20 Digitalarkivet - Arkivverket

Juklestad. Gardsnummer 1, bruk 1 i Jølster kommune, tidlegare løpenummer 50, bruk 1a.

Juklestad. Gardsnummer 1, bruk 1 i Jølster kommune, tidlegare løpenummer 50, bruk 1a. Juklestad Gardsnummer 1, bruk 1 i Jølster kommune, tidlegare løpenummer 50, bruk 1a. Joar Sande 2013 Innhaldsliste Historie side 3 Brukarar på Juklestad side 3 Historier frå Juklestad og Sandneset side

Læs mere

Matrikkelen av 1723. Ved Randi Kristin Strand. Med gardsnamnregister utarbeidd av Rolf Strand

Matrikkelen av 1723. Ved Randi Kristin Strand. Med gardsnamnregister utarbeidd av Rolf Strand Matrikkelen av 1723 Ved Randi Kristin Strand Med gardsnamnregister utarbeidd av Rolf Strand Romsdal Sogelag 2009 1 FØREORD Arbeidet med avskrifta av 1723-matrikkelen har vore eit prosjekt over fleire år

Læs mere

En god Bonde, Hans Avl og Biæring

En god Bonde, Hans Avl og Biæring En god Bonde, Hans Avl og Biæring Av Povel Juel med tillegg av Hans Thode Innføring og kommentarar av Gudmund Balvoll Denne boka er lagt ut på nettet i 2011 av Institutt for plante- og miljøvitenskap,

Læs mere

166 men Huusene ere gandsche ruineret, och der ~r ingen Sæd. I 1697 stak han af, han entwigede formeedelst Armod, og nu kom den før

166 men Huusene ere gandsche ruineret, och der ~r ingen Sæd. I 1697 stak han af, han entwigede formeedelst Armod, og nu kom den før 166 men Huusene ere gandsche ruineret, och der ~r ingen Sæd. I 1697 stak han af, han entwigede formeedelst Armod, og nu kom den før ste officer, ritmester Johan Hendrich Andy. betale restancerne på gården,

Læs mere

Jevn- førelses- Register 1814 1 1 December 1813 3 December 1813 Anna Laersdatter Et Barn af Laers Stephansen og Maren Rasmusdatter 7 Maaneder

Jevn- førelses- Register 1814 1 1 December 1813 3 December 1813 Anna Laersdatter Et Barn af Laers Stephansen og Maren Rasmusdatter 7 Maaneder Døde Qvindekjøn. S. 174. Mikrokort 4, 6/9. N. Dødsdagen. Begravelsesdagen. Den Dødes For- og Tilnavne Stand, Haandtering og Opholdssted. Alder. Hvor anført i det almindelige Jevn- førelses- Register 1814

Læs mere

Forord. Fogaberg Fagaberg Fåberg:

Forord. Fogaberg Fagaberg Fåberg: Forord Fogaberg Fagaberg Fåberg: Det er dette bygdanamnet historikaren professor Oluf Rygh tolkar slik: Navnet er utvivlsomt opr. Gaardnavn og tilhører den nuv. Præstegaard, paa hvis Grund Hovedkirken

Læs mere

www.protokoller.dk Nibe Birk 1631-1710 - familierelationer

www.protokoller.dk Nibe Birk 1631-1710 - familierelationer Nibe tb. www.protokoller.dk Nibe Birk 1631-1710 - familierelationer familierelationer. 1631.01.22 9a Jens Siguardsens mor i Nibe var Maren Jensdatter. 1631.02.05 12b Chr. Ged var søn af afd. Laust Ged,

Læs mere

SØREN MICHELSEN SKRIVER FÆSTER 1688

SØREN MICHELSEN SKRIVER FÆSTER 1688 SØREN MICHELSEN SKRIVER FÆSTER 1688 MAREN RASMUSDATTER. Maren Rasmusdatter er død før kirkebogen star ter i 17o8. Hun var gift 3 gange som det fremgår af skiftet efter hendes sidste mand Rasmus Rasmussen

Læs mere

Enkelund. Fra Thyregod gårdhistorier af Ejner Bjerre Jørgensen

Enkelund. Fra Thyregod gårdhistorier af Ejner Bjerre Jørgensen Enkelund. Fra Thyregod gårdhistorier af Ejner Bjerre Jørgensen Gården nævnes ikke i det gamle skøde fra Hastrup i 1419, men i 1500-årene har den sikkert hørt under Hastrup. Som for mange andre gårde var

Læs mere

tjkiseini fra?jørre I^jtirs Ud Rasmussens eaerslægt ( 1680-1743 )

tjkiseini fra?jørre I^jtirs Ud Rasmussens eaerslægt ( 1680-1743 ) tjkiseini fra?jørre I^jtirs Ud Rasmussens eaerslægt ( 1680-1743 ) Forord De gam!e fornavne Ud og Ude, som var atmindeuge i Nørre Djurs i 16 og i7-hundredtahet stammer fra det gamie fornavn Ugot)!at. Ugotus

Læs mere

Den Norske Jord-Dyrkers Bog

Den Norske Jord-Dyrkers Bog 0 1 Gudmund Balvoll Den Norske Jord-Dyrkers Bog Kommentarutgåve Manuskript av Oluf Næve 1767 Vik Lokalhistoriske Arkiv 2 Originaltekst på framsida frå Næve sitt manuskript er transkribert på side 51. Gudmund

Læs mere

Kallsbok for Vågå prestegjeld 1722-1822 (utdrag)

Kallsbok for Vågå prestegjeld 1722-1822 (utdrag) Kallsbok for Vågå prestegjeld 7- (utdrag) Transkripsjon og redigering: Ivar Teigum assistert av Aud Sandbu. Sokneprestens kallsbok var ein protokoll der prestane skreiv inn diverse opplysningar til orientering

Læs mere

Anetavle Side 1. Forældre

Anetavle Side 1. Forældre 1. Finn Elnegaard Theodorsen f. 14-Jun 1966, Rudkøbing Sygehus. Anetavle Side 1 Forældre 2. Edvard Munch Theodorsen f. 14-Sep 1927, Humble Kohave, g. (1) 17-Feb 1953, i Middelfart Rådhus, Jytte Elisabeth

Læs mere

Lyngen kirkebok 1765 til 1768

Lyngen kirkebok 1765 til 1768 Lyngen kirkebok 1765 til 1768 1 7 6 5. Nyaars Dag Prædiken allenne. H. 3 Kong. Dag Comun: 9. Taksigels: Fest: 13. Januar. Døbt Per Persens Pigebarn Nom: EllenFadd: Bereth Persd: Eydet. Karen Josephsd:

Læs mere

Folk og forhold på Hindsels Af H. STØVRING-NIELSEN

Folk og forhold på Hindsels Af H. STØVRING-NIELSEN Folk og forhold på Hindsels Af H. STØVRING-NIELSEN INDTIL REFORMATIONEN 1536 hørte Hindsels hovedgård som bekendt til Børglum bispestol og var som andet bispegods, f.eks. Irup og Todbøl, bortforlenet,

Læs mere

Familiens liv og hverdag år 1900

Familiens liv og hverdag år 1900 Familiens liv og hverdag år 1900 Århundredeskiftet Børneliv Mad og Køkken Ægteskab Bolig Arbejde Introduktion Hvorfor ser Danmark ud, som det gør i dag? Historien kan hjælpe os med at få svar på det spørgsmål.

Læs mere

Brudstykker af SOGNS HISTORIE. Samlet, bearbejdet og udgivet af. Henning Haugaard

Brudstykker af SOGNS HISTORIE. Samlet, bearbejdet og udgivet af. Henning Haugaard Brudstykker af SOGNS HISTORIE Samlet, bearbejdet og udgivet af Henning Haugaard NR. 14 SEPTEMBER 1989 440 Indhold - Sivkrovej - dengang og nu 441 - Domænegårde i Nordslesvig 442 - Nationalitetsforhold

Læs mere

Hejrskovvej nr.45. Mat. Nr. 2.l m.m. Areal 1957 16,8 ha.

Hejrskovvej nr.45. Mat. Nr. 2.l m.m. Areal 1957 16,8 ha. Hejrskovvej nr.45. Mat. Nr. 2.l m.m. Areal 1957 16,8 ha. Billede ca. fra 1940. Billede fra ca. 1975 Hejrskovvej nr.8 var oprindelig et lille husmandssted på et par tdr. land udstykket fra Stårupgård 1850.

Læs mere

Lægdsruller - Kom godt i gang!

Lægdsruller - Kom godt i gang! Lægdsruller - Kom godt i gang! En lægdsrulle er en fortegnelser over de mænd der kunne udskrives til militærtjeneste i hæren. Rullerne kan bruges til at følge mænds flytninger eller til at få oplyst ved

Læs mere

Marianne Olina Bertelsdtr (Fitje) Ulleland Frå

Marianne Olina Bertelsdtr (Fitje) Ulleland Frå http://naustdal.slekt.name/ Edited by Sigmund Svoen Marianne Olina Bertelsdtr (Fitje) Ulleland Frå Marianne, gift på Fitje 1888 med Kristoffer Ullaland frå bruk nr. 1. på Ullaland. Dei reiste til Amerika

Læs mere

Søren Christian Christiansen Stenshede. f. 1863 i Mosbjerg. d. 1956 i Mygdal. En kraftkarl fyldt af humor, livsglæde og virkelyst.

Søren Christian Christiansen Stenshede. f. 1863 i Mosbjerg. d. 1956 i Mygdal. En kraftkarl fyldt af humor, livsglæde og virkelyst. 1 Søren Christian Christiansen Stenshede f. 1863 i Mosbjerg. d. 1956 i Mygdal. En kraftkarl fyldt af humor, livsglæde og virkelyst. 2 Da Bjergby-Mygdal Lokalhistoriske forenings 25 års jubilæum nærmede

Læs mere

Nordisk Slots- og Herregårdssymposium

Nordisk Slots- og Herregårdssymposium Nordisk Slots- og Herregårdssymposium Fyn, Danmark, 18 21 september 2014 Rapport 1 Tak til sponsorerne Dansk Center for Herregårdsforskning vil gerne takke følgende fonde for at gøre det muligt at realisere

Læs mere

Hovedbog over fattigunderstøttelse i Grønbæk-Svostrup Kommune 1896-1908. Navn Fornavn Note Sted Side Carl Johan Andersens

Hovedbog over fattigunderstøttelse i Grønbæk-Svostrup Kommune 1896-1908. Navn Fornavn Note Sted Side Carl Johan Andersens Side 98-99 eksisterer ikke. Skrivefejl ved sidenummerering. Andersen Carl Johan Andersens 90 enke Andersen Niels Lykke Andersens 125 enke Andersen Anders Rasmus Skrædder 108 Andersen Anders Theodor Retarderet

Læs mere

INDHOLD. Yderdatering: 1840-1901 Indholdsresumé: Omfang: 4 Klausuler: Tilgængeligt

INDHOLD. Yderdatering: 1840-1901 Indholdsresumé: Omfang: 4 Klausuler: Tilgængeligt Reg. nr: 05047A (RA4 Rigsarkivet, Privatarkivsektionen) "Appel, Cornelius, 1821-1901, højskoleforstander frimenighedspræst, og hustru Anne Kjerstine Appel, født Lorentzen, 1829-1869" Yderdatering: 1840-1901

Læs mere

M I C H A E L F A L C H S O M M E R E N K O M N Y T I L B A G E

M I C H A E L F A L C H S O M M E R E N K O M N Y T I L B A G E M I C H A E L F A L C H S O M M E R E N K O M N Y T I L B A G E B L U E S PÅ M O T O R V E J E N Nu flyver dagens første musvåge ud i tåget morgengry den pønser på mord Mens vi menneskekærligt leger fremtid

Læs mere

Skabelsen af Det Lille Teater. Af Anders og Line Gaardmand Søn og datter af Det Lille Teaters stifter - Vibeke Gaardmand.

Skabelsen af Det Lille Teater. Af Anders og Line Gaardmand Søn og datter af Det Lille Teaters stifter - Vibeke Gaardmand. Skabelsen af Det Lille Teater Af Anders og Line Gaardmand Søn og datter af Det Lille Teaters stifter - Vibeke Gaardmand. Vores mor Vibeke Gaardmand startede Det Lille Teatret i 1966, da vi var henholdsvis

Læs mere

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009.

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. En gang i 1917 startede der en influenzalignende epidemi

Læs mere

Kort fortælling om Den hellige Birgitta (1303-1373)

Kort fortælling om Den hellige Birgitta (1303-1373) Kort fortælling om Den hellige Birgitta (1303-1373) Fra Den hellige Birgittas liv (I): Adelsfrøken, slotsfrue, hofdame, mor, enke, (næsten) nonne. Herre, vis mig din vej... Den hellige Birgitta fødtes

Læs mere

KIRKEBLAD SÅ KYS DET NU DET SATANS LIV! FOR DOVER - ALLING - TULSTRUP SOGNE 17. ÅRGANG NR. 3

KIRKEBLAD SÅ KYS DET NU DET SATANS LIV! FOR DOVER - ALLING - TULSTRUP SOGNE 17. ÅRGANG NR. 3 KIRKEBLAD FOR DOVER - ALLING - TULSTRUP SOGNE 17. ÅRGANG NR. 3 JUNI 2015 SÅ KYS DET NU DET SATANS LIV! PRÆDIKEN VED KONFIRMATIONERNE 2015 Af sognepræst Erik Bredmose Da jeg var dreng opholdt børn og unge

Læs mere

MÅRSLET-bladet APRIL 2009 1. April 2009 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD. www.maarslet-bladet.

MÅRSLET-bladet APRIL 2009 1. April 2009 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD. www.maarslet-bladet. MÅRSLET-bladet APRIL 2009 1 April 2009 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD www.maarslet-bladet.dk 2 MÅRSLET-bladet APRIL 2009 MÅRSLET-Bladet Lokalbladet

Læs mere