FÆLLES OMSORGSSYSTEM NY FREDERIKSHAVN KOMMUNE APRIL - MAJ 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FÆLLES OMSORGSSYSTEM NY FREDERIKSHAVN KOMMUNE APRIL - MAJ 2005"

Transkript

1 FÆLLES OMSORGSSYSTEM NY FREDERIKSHAVN KOMMUNE APRIL - MAJ 2005

2 OMSORGSSYSTEMET Omsorgssystemet VITAE leveres af CSC Scandihealth og består af flere moduler: VITAE Journal indeholder den fælles tværfaglige journal VITAE Disponering anvendes til at planlægge levering af de visiterede ydelser. VITAE Statistik ledelsesinformation gennem analyse af oplysninger i Journal og Disponering VITAE Mobil en udgave af VITAE Journal som kan anvendes på en bærbar PC VITAE Håndholdt kørelister og helbredsoplysninger på en håndholdt PC (PDA) I Ny Frederikshavn Kommune vil alle modulerne på længere sigt blive anvendt. Frem til 1. januar 2007 vil det være de fire førstnævnte moduler, der skal tages i brug. HOVEDTIDSPLAN Det overordnede mål for implementeringen er, at alle medarbejdere på ældre og omsorgsområdet den 1. januar 2007 anvender et fælles omsorgssystem på fælles servere. Status før iværksættelse af implementeringen er følgende: Frederikshavn Kommune har implementeret omsorgssystemet VITAE fra CSC på hele ældre og omsorgsområdet. Der arbejdes nu med udviklingsprojekter som eksempelvis digital kommunikation med sygehusene og ibrugtagning af VITAE Håndholdt samt med at forankre og kvalitetssikre brugen af omsorgssystemet yderligere. Der er omkring 600 brugere af systemet i kommunen, og der er oprettet mere end journaler. SIDE 2

3 Skagen Kommune er ved at implementere omsorgssystemet Uniq Omsorg fra Zealand Care. Implementeringen omfatter på nuværende tidspunkt visitation, sygeplejersker og øvrige nøglepersoner. Sæby Kommune har intet omsorgssystem, men arbejder blandt andet i databaser, som kommunen selv har designet og vedligeholder. Kommunen har udarbejdet kravspecifikation og vurderet omsorgssystemerne leveret af henholdsvis CSC samt Rambøll. Arbejdsgruppen nedsat på ældreområdet i forbindelse med afklaringsfasen ved kommunesammenlægningen finder, at CSC VI- TAE er det omsorgssystem, der bedst modsvarer kommunernes krav og behov. Endvidere er det væsentligt at drage nytte af de erfaringer med CSC VITAE, som allerede er gjort i Frederikshavn Kommune. Derfor anbefaler arbejdsgruppen, at CSC VITAE bliver det fælles omsorgssystem i Ny Frederikshavn Kommune. Idet målet er, at medarbejderne i de tre kommuner anvender et fælles omsorgssystem den 1. januar 2007, skal forberedelserne til implementeringen senest påbegyndes i august Forberedelserne omfatter teknisk implementering på servere samt analyse af arbejdsgange og udarbejdelse af undervisningsmateriale. Uddannelse af medarbejdere skal senest påbegyndes i begyndelsen af Det vil ligeledes være nødvendigt at implementere KMD Vagtplan, da VITAE Disponering anvender en snitflade til dette system. Ibrugtagningen af VITAE Journal vil da være en realitet i slutningen af Det overordnede implementeringsforløb er beskrevet nærmere i det følgende. Tidsplan 2005 April Senest juli August - December August - December August - December Forberedelsesfasen Etablering af projektorganisation Indgåelse af aftaler om omsorgssystem, snitflader og basisprogrammel Arbejdsgangsanalyse og udarbejdelse af undervisningsmateriale Indkøb og etablering af PC-arbejdspladser eller tynde klienter i plejegrupperne Indkøb af nødvendige servere og installation af VITAE SIDE 3

4 Tidsplan 2006 Januar Januar - Marts Februar - Marts Marts - April April - Maj Maj - November Maj - Juni Marts - August September September - November December Implementeringsfasen Demo af VITAE Journal for medarbejderne i Skagen Kommune og Sæby Kommune samt afklaring af hver enkelt medarbejders IT-kompetencer Oprette ydelseskatalog i omsorgssystemet ifølge nyt serviceniveau Uddannelse af instruktørgruppe i Skagen Kommune og Sæby Kommune Oprette journaler og indtaste visitationer Undervisning af primære brugere af VITAE Journal Undervisning af øvrige brugere af VITAE Journal Undervisning af brugere af VITAE Mobil og VITAE Statistik Ibrugtagning af KMD Vagtplan for gruppeledere og afløsere for gruppeledere i Skagen Kommune og Sæby Kommune Undervisning i VITAE Disponering Ibrugtagning af VITAE Disponering med oprettelse af ruter til medarbejderne VITAE Journal, VITAE Disponering, KMD Vagtplan, VITAE Mobil og VITAE Statistik udgør det fælles omsorgssystem i Ny Frederikshavn Kommune Det vil inden for disse overordnede rammer være muligt at tage hensyn til konkrete ønsker om tilrettelæggelse af implementeringen i de to kommuner. Hvis en kommune eksempelvis ønsker at tage omsorgssystemet i brug for visitatorer og gruppeledere inden det nye serviceniveau er vedtaget, er dette muligt. Dette betyder dog, at installation, indtastning af visitationer samt undervisning af visitatorer og gruppeledere fremrykkes til senest efteråret Det er ligeledes nødvendigt at tage hensyn til udgifter til installation. SIDE 4

5 AFTALER Det skal besluttes, om der skal indgås aftale om levering af omsorgssystemet VITAE uden forudgående EU-udbud. Dette vil i så fald enten indebære tilkøb af supplerende ydelser ud fra Frederikshavn Kommunes aftale med CSC eller indgåelse af separate aftaler for hver kommune. Der skal ud over aftalen om omsorgssystemet desuden indgås aftale om levering af snitflader til andre systemer. Hver for sig vil aftaler om køb af omsorgssystemet VITAE indgået mellem Skagen og Sæby Kommune ikke overstige den tærskelværdi, der betyder, at en kontrakt skal bringes i udbud. En ny samlet kontrakt vil forventeligt overstige tærskelværdien for udbud. Om et eventuelt udbud skal foretages efter reglerne om tjenesteydelser eller varekøb afhænger af, hvilken af de to ydelsestyper, der udgør den største del af kontrakten. Som varekøb medregnes køb af standardprogrammel, der ikke kræver tilpasning til lokale behov. Umiddelbart må det forventes, at tjenesteydelser som køb af konsulentbistand til uddannelse, samkøring af data, service og vedligehold samt projektledelse vil udgøre hovedparten af værdien af en samlet kontrakt for Ny Frederikshavn Kommune Udbudsdirektivet giver i særlige tilfælde mulighed for at indgå kontrakt om supplerende ydelser direkte med den leverandør, der udfører den oprindelige ydelse. For at anvende denne bestemmelse ift. køb af aftaler om køb tjenesteydelser kræves det: at den supplerende ydelse er blevet nødvendig for udførelsen af den oprindelige ydelse på grund af uforudsete omstændigheder, og at den supplerende ydelse ikke overstiger 50% af værdien af den oprindelige kontrakt, og at ydelsen ikke teknisk eller økonomisk kan adskilles fra den oprindelige ydelse uden væsentlig ulempe for udbyderen, eller at ydelsen, selvom den kan adskilles fra den oprindelige ydelse, er blevet absolut nødvendig af hensyn til den fuldstændige gennemførelse af den oprindelige aftale. Det er Konkurrencestyrelsens opfattelse, at når betingelsen om konkret nødvendighed er opfyldt, vil bestemmelsen kunne anvendes til at øge mængderne eller anskaffe andre supplerende ydelser. SIDE 5

6 I Konkurrencestyrelsens vejledning om udbud i forbindelse med kommunalreformen er følgende eksempler på anvendelse af tilkøb af supplerende ydelser beskrevet: Behov for øget mængde udvidelse af kapaciteten på den nye kommunes lønadministrationssystem Kommune A har i januar 2004 indgået en 4-årig kontrakt om levering og drift af kommunens lønadministrationssystem. Kommunen har 700 medarbejdere. Efter sammenlægning med kommune B, som har 200 medarbejdere, er der behov for en udvidelse af kapaciteten på den samlede kommunes lønadministration i perioden i Det må naturligvis foretrækkes, at den oprindelige kontrakt indeholder en klausul, der giver adgang til senere at kunne få foretaget ændringer eller supplerende leverancer. Men hvis dette ikke er tilfældet, må bestemmelsen om supplerende ydelser kunne bringes i anvendelse, da det er nødvendigt at hele den nye kommunes personale er serviceret på IT-området, og det vil være uforholdsmæssigt byrdefuldt for den nye kommune at skulle arbejde med to leverandører på området eller at skulle opsige den løbende kontrakt. Behov for en yderligere ydelse - Konvertering af data Den nye kommune X har valgt at fortsætte med et af de eksisterende ESDHsystemer(elektronisk sags- og dokumenthåndtering), og der er mulighed for at fortsætte med den nuværende kontrakt. Det er dog ikke nærmere specificeret i kontrakten, hvorledes konvertering af data skal gennemføres med henblik på sammenlægningen. Grundlæggende består konverteringsopgaven i at flytte og/eller flette data sammen fra de gamle kommuners IT systemer, således at de efter konverteringen udgør den nye kommunes samlede datagrundlag indenfor det pågældende systemområde. Konverteringen indebærer udvikling af konverteringsprogrammerne, der kræver et solidt fagligt kendskab til de underliggende systemers program- SIDE 6

7 mer og sammenhænge, men også til den forskelligartede anvendelse af systemerne i de kommuner, der sammenlægges. Kan konverteringsopgaven udføres som supplerende ydelse indenfor den nuværende kontrakt? Også i dette tilfælde vil bestemmelsen om supplerende ydelser kunne bringes i anvendelse, idet konverteringsopgaven i sin karakter ikke teknisk kan adskilles fra den oprindelige ydelse uden væsentlig ulempe for udbyderen. PROJEKTORGANISATION Projektorganisationen skal sikre koordination og styring af implementeringen. På den ene side kræver det, at medarbejderne inddrages i betydeligt omfang. På den anden side kræver det, at områdeledere og afdelingsledere er stærkt repræsenteret i styregruppe og projektgruppe. I organiseringen af projektet skal der ligeledes tages hensyn til, at hver kommune skal have mulighed for at skabe sit eget grundlag for implementeringen inden for de fælles rammer. Derfor etableres en projektorganisation med en tværkommunal styregruppe bestående af områdeledere og afdelingsledere. Denne styregruppe har til opgave at sikre, at implementeringen forløber i overensstemmelse med tidsplanen og inden for de fælles rammer. I hver kommune nedsættes en projektgruppe bestående af instruktører, nøglepersoner og ledere, der har til opgave at træffe beslutninger om den enkelte kommunes implementering og brug af omsorgssystemet VITAE. Styregruppen og projektgruppen serviceres af en projektleder og en projektmedarbejder, der har til opgave at samle alle trådene, løse de daglige problemer, sikre brugen af omsorgssystemet inden for de fælles rammer, udarbejde arbejdsgangsanalyser samt undervisningsmateriale mv. Både styregruppen og projektgrupperne kan nedsætte underarbejdsgrupper, der ligeledes serviceres af projektlederen og projektmedarbejderen. På denne vis tilgodeses både behovet for en stærk styring og koordination samtidig med, at projektet forankres hos medarbejdere og nøglepersoner. SIDE 7

8 Der er endvidere et væsentligt behov for at afsætte medarbejderressourcer med IT-kompetencer. IT-medarbejdere Tværkommunal styregruppe Projektleder og projektmedarbejder Skagen - projektgruppe Frederikshavn - projektgruppe Sæby - projektgruppe SERVERE For at kunne tage VITAE i brug før kommunesammenlægningen er en realitet den 1. januar 2007 kræver det indkøb af en ny server til VITAE Journal i Skagen Kommune og en ny server til VITAE Journal i Sæby Kommune. Disse servere skal i udgangspunktet være en kopi af serveren til VITAE Journal i Frederikshavn Kommune. CSC har oplyst, at det ikke er muligt at anvende en fælles server før 1. januar Det vil være hensigtsmæssigt at placere alle VITAE-servere, hvor der er den største ekspertise i forhold til drift, vedligehold og opgradering af disse, da der er tale om varetagelse af komplekse opgaver. Ligeledes kræver serverne døgndækkende overvågning for at sikre en sikker drift. Ved at placere VITAE-serverne samlet kan der dermed realiseres en gevinst ved stordrift. Denne samlede placering kræver, at der er tilstrækkelige netværksforbindelse mellem de tre kommuner. Når kommunesammenlægningen er en realitet den 1. januar 2007, skal de tre kommuners databaser sammenlægges til én samlet database. Dette er en omfattende opgave, som det er nødvendigt at indgå aftale med systemleverandøren om at udføre. Det er ikke muligt at undgå denne sammenlægning af databaser, da dette vil medføre, at de tre kommuner reelt set fortsat vil have forskellige omsorgssystemer. SIDE 8

9 De to nye servere, som Skagen Kommune og Sæby Kommune anvender i perioden frem til 1. januar 2007 skal efter denne dato dels anvendes til at sikre tilstrækkelig kapacitet, dels anvendes som replikeret eller sekundær server i forbindelse med opgradering af systemet. Dette vil sikre en mere sikker drift og en meget høj oppetid. PC-ARBEJDSPLADSER I alle grupper skal der investeres i et tilstrækkeligt antal PC-arbejdspladser. Det er som udgangspunkt nødvendigt med en PC til gruppelederen og to-tre PC'er til det øvrige personale i plejegruppen afhængig af dennes størrelse. Alle sygeplejersker, terapeuter og visitatorer vil have behov for en PC. Medarbejdere, som visiterer, vil have særligt behov for en bærbar PC til VITAE Mobil. I forbindelse med etablering af PC-arbejdspladser skal der ligeledes indkøbes et antal licenser til Citrix. Med Citrix sikres den mest optimale udnyttelse af netværkskapaciteten samt en hurtig og forholdsvis nem opdatering af VITAE. Begge dele er med til at skabe den sikre drift. Det er ligeledes nødvendigt at sikre, at der er gode muligheder for at printe fra VITAE Journal og VITAE Disponering. OPRETTELSE AF JOURNALER Oprettelsen af journaler og indtastningen af visitationer fra de gamle papirjournaler eller elektroniske journaler bør foregå manuelt. Dette skyldes dels, at en automatisk konvertering af elektroniske journaler er forholdsvis dyr, dels at det ved almindelig indtastning i et vist omfang er muligt at kvalitetssikre oplysningerne. Den manuelle indtastning af visitationer skal foregå i løbet af en forholdsvis kort periode for at undgå dobbelt journalisering, hvorfor det er hensigtsmæssigt at lade administrative medarbejdere varetage opgaven. Sygeplejejournaler bør oprettes af sygeplejersker ligesom terapeutjournaler bør oprettes af terapeuter. I forbindelse med oprettelse af sygeplejejournalen skrives et resumé af papirjournalen, ligesom der gøres status på terapeutjournalen. SIDE 9

10 KMD VAGTPLAN For at anvende VITAE Disponering bedst muligt er det nødvendigt at implementere KMD Vagtplan i grupperne. Der skal indgås aftale med KMD om dette, ligesom der skal tilrettelægges et særligt implementeringsforløb for Skagen Kommune og Sæby Kommune. Denne implementering skal sikre, at VITAE Disponering kan anvendes i plejegrupperne inden 1. januar UNDERVISNING Undervisningen i omsorgssystemet VITAE afholdes på følgende vis: Uddannelse af en tværkommunal instruktørgruppe. De nuværende instruktører i Frederikshavn Kommune indgår i denne gruppe på lige fod med de instruktører fra Skagen Kommune og Sæby Kommune, der skal uddannes i foråret Uddannelsen af instruktører varetages af CSC Scandihealth. Intruktørgruppens underviser i VITAE Journal og VITAE Disponering. Der tilrettelægges undervisningsforløb for samtlige medarbejdere i Skagen Kommune og Sæby Kommune i samarbejde med en eller flere uddannelsesinstitutioner i Ny Frederikshavn Kommune. Undervisningsforløbet er individuelt tilrettelagt efter den enkelte medarbejders ønsker og behov. Der iværksættes derfor en kompetenceafklaring af hver enkelt medarbejder. Undervisningsforløbet skal dels bestå af kursus i grundlæggende IT, dels bestå af undervisning i VITAE Journal. Gruppeledere og afløsere for gruppeledere skal desuden undervises i VITAE Disponering. Uddannelsesinstitutionen benytter sig af kommunernes instruktører som undervisere på kurserne i VITAE. Undervisningens skal svare til den, der har fundet sted i Frederikshavn Kommune. Projektlederen og projektmedarbejderen underviser i VITAE Mobil og VITAE Statistik. De få medarbejdere der skal anvende VITAE Mobil og VITAE Statistik undervises af projektlederen og projektmedarbejderen. SIDE 10

11 Fjernundervisning med intranetportal. Der er udviklet fjernundervisningsmateriale med video, billeder og lyd til brug i grundlæggende og opfølgende uddannelse i brugen af omsorgssystemet VITAE. Fjernundervisningskurset afholdes i samarbejde med en uddannelsesinstitution i Ny Frederikshavn Kommune. Idet hovedparten af undervisningen kan afholdes i samarbejde med en eller flere uddannelsesinstitutioner i Ny Frederikshavn Kommune er det muligt at modtage VEU-godtgørelse ved ca. 70% af medarbejdernes deltagelse i kurser. ØKONOMI Det er svært at vurdere den samlede udgift til indkøb og implementering af et nyt fælles omsorgssystem. Overordnet set vil det dog være forholdsvis realistisk at have en forventning om følgende: Udgiftspost Samlet estimeret udgift (kr.) Baggrund Servere Licenser til VITAE Projektledelse CSC Uddannelse af instruktører CSC Mindst behov for 3 nye servere med basissoftware (Windows Server, SQL mv.) I alt 35 licenser til VITAE Journal, 12 licenser til VITAE Disponering, 14 licenser til VITAE Statistik, 5 licenser til VITAE Mobil samt licensudgift til diverse snitflader Til alle aftaler anbefaler CSC tilkøb af projektledelse til håndtering af eksterne problemer, som ikke er direkte relateret til fejl i programmel. Et antal konsulentdage til uddannelse af systemadministratorer samt instruktører i VITAE Journal og VITAE Disponering. SIDE 11

12 Udgiftspost Samlet estimeret udgift (kr.) Baggrund Kurser i VITAE og IT for alle medarbejdere Er stort set umuligt at udgiftsfastsætte før en aftale om uddannelse af medarbejderne er indgået med en eller flere uddannelsesinstitutioner i Ny Frederikshavn Kommune. Her er estimatet både afhængig af indtægter fra løngodtgørelse og salg af undervisnings såvel som udgifter til deltagerbetaling, forplejning, kørsel, frigørelse af medarbejdere til at undervise mv. KMD Vagtplan Kræver nærmere aftale med KMD Licenser til Citrix Kræver nærmere analyse af behov Nye PC-arbejdspladser, printere, netværksforbindelser mv. Projektkoordination og ITmedarbejder Sammenlægning af databaser 1. januar 2007 Ca Mindst Kræver nærmere analyse i hver kommune Udgift til ansættelse af projektmedarbejder og IT-medarbejder En almindelig konvertering af data fra et system til et andet beløber sig til mindst Sammenlægningen vil formentlig indebære udgifter i tilsvarende størrelse. Oprettelse af journaler Mindst Udgifter til administrative medarbejdere, der har til opgave at indtaste og kvalitetssikre visitationer SIDE 12

13 Ud over disse engangsudgifter vil der være driftsudgifter på ca årligt til service og vedligeholdelse af programmel samt til driftssikring af servere. Driftsudgifterne i Frederikshavn Kommune er ikke medregnet i dette beløb. Der kan ligeledes være enkelte uforudsete udgifter. Det drejer sig eksempelvis om forbindelser til sikker snitfladekommunikation. Det er ligeledes nødvendigt at indtænke fortsat undervisning af medarbejdere samt vedligeholdelse og opgradering af IT i de kommende år. Med et omsorgssystem som VITAE bliver organisationen meget afhængig af, at de tekniske forudsætninger og gode IT-kompetencer er til stede. Den samlede investering til anskaffelse og implementering af et fælles omsorgssystem vil formentlig være mellem 3,5 og 4,0 millioner kroner. Der er tale om en anslået samlet pris, som er baseret på skøn. En mere præcis samlet pris kræver nærmere drøftelser med uddannelsesinstitutioner om indgåelse af aftale om undervisning, afklaring af behov i de to kommuner for investering i IT, netværksforbindelser mellem de tre kommuner mv. SIDE 13

1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan 2005 Åben sag 3. Fælles omsorgssystem til Ny Frederikshavn Kommune.

1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan 2005 Åben sag 3. Fælles omsorgssystem til Ny Frederikshavn Kommune. Page 1 of 9 Referat Socialudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 7. juni 2005 17:00 Mødelokale 8 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan

Læs mere

Implementering af hverdagsrehabilitering i hjemmeplejen i Lejre Kommune

Implementering af hverdagsrehabilitering i hjemmeplejen i Lejre Kommune Kommissorium Implementering af hverdagsrehabilitering i hjemmeplejen i Lejre Kommune Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Tina F. Nicolaisen Social & Arbejdsmarked

Læs mere

Ny statistik på ældreområdet

Ny statistik på ældreområdet Ny statistik på ældreområdet fra skemaindberetning til digital standardisering Ole Schnor Statistisk forening onsdag den 18. marts 2009 Agenda Kommunernes elektroniske omsorgssystemer (EOJ) Nye muligheder

Læs mere

De vigtigste erfaringer med kommunesammenlægning i Danmark

De vigtigste erfaringer med kommunesammenlægning i Danmark De vigtigste erfaringer med kommunesammenlægning i Danmark Kommunernes Landsforening Kontorchef Karsten Thystrup Danmark før og efter 2007 En omfattende og krævende proces At sammenlægge kommuner tager

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 6. januar 2010. Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 6. januar 2010. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 6. januar 2010 1. Resume Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Århus Kommunes nuværende fælles IT-løsning til elektronisk sags- og

Læs mere

DUBU (Digitalisering Udsatte Børn og Unge) DHUV (Digitalisering af Handicap og Udsatte-Voksne)

DUBU (Digitalisering Udsatte Børn og Unge) DHUV (Digitalisering af Handicap og Udsatte-Voksne) Myndighedsafdelingen Helle Støve DUBU (Digitalisering Udsatte Børn og Unge) DHUV (Digitalisering af Handicap og Udsatte-Voksne) Business case for DUBU og afsæt for DHUV 1 INDLEDNING... 1 2 FORMÅL... 1

Læs mere

Plan for implementering af indsatskatalog

Plan for implementering af indsatskatalog Plan for implementering af indsatskatalog Det indsatskatalog som er udarbejdet i samarbejde mellem de 45 kommuner og KL, skal implementeres i Aalborg kommune. Dette er en plan for implementering af indsatskataloget.

Læs mere

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 8. december 2015 Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 1. Baggrund for analysen I Ældre og Sundhed har opgaverne udviklet sig meget over de senere år. Ældrebefolkningen

Læs mere

Tilsynet danner rammen for en opfølgning af den leverede personlige pleje og praktiske hjælp til borgere i eget hjem. Formålet med tilsynet er:

Tilsynet danner rammen for en opfølgning af den leverede personlige pleje og praktiske hjælp til borgere i eget hjem. Formålet med tilsynet er: Sundhed og Omsorg Sagsnr. 277427 Brevid. 2326230 Ref. JLHA NOTAT: Tilsynsrapport for hjemmeplejen i Roskilde Kommune 2015 3. august 2016 Indhold 1. Baggrund... 1 2. Metode... 2 2.1 Uddybende mål i tilsynskategorierne...

Læs mere

Bilag 2A: IT-status i Ikast-Brande Kommune. Januar 2014

Bilag 2A: IT-status i Ikast-Brande Kommune. Januar 2014 Bilag 2A: Januar 2014 Side 1 af 5 1. Indledning... 3 2. Statusbeskrivelse... 3 3. IT infrastruktur og arkitektur... 4 3.1. Netværk - infrastruktur... 4 3.2. Servere og storage... 4 3.3. Sikkerhed... 4

Læs mere

Udbudsbetingelser for indkøb af system til forbrugsafregning (FAS):

Udbudsbetingelser for indkøb af system til forbrugsafregning (FAS): Udbudsbetingelser for indkøb af system til forbrugsafregning (FAS): Lejre Forsyning Højbyvej 19 4320 Lejre 4646 4040 www.lejreforsyning.dk Bjørn M. Nielsen Tlf.: 46464041 bjni@lejreforsyning.dk Dato: 11-09-2013

Læs mere

lty Projektledelse Notat Afprøvning af elektronisk medicinmodul [EMM]

lty Projektledelse Notat Afprøvning af elektronisk medicinmodul [EMM] Fyns Amt 17. marts 2003 Sygehus Fyn IT-afdelingen lty Projektledelse Notat Afprøvning af elektronisk medicinmodul [EMM] Indledning Kvalitetsudvalget har behandlet projektforslag fra medicineringsgruppen

Læs mere

Beskrivelse af IT-projekter i Faaborg-Midtfyn Kommune. edagsorden. Fællessek, Inge Dam

Beskrivelse af IT-projekter i Faaborg-Midtfyn Kommune. edagsorden. Fællessek, Inge Dam Projekt nr. Projektets titel edagsorden Aftaleholder Fællessek, Inge Dam Projektleder Herunder mail og telefonnr. Dato 19. april 2011 Projektleder Morten Hougaard 72531035 Projektdeltager Jesper Rønnov

Læs mere

Elektroniske omsorgssystemer er også EPJ-systemer. Projektleder Claus Nielsen, KL

Elektroniske omsorgssystemer er også EPJ-systemer. Projektleder Claus Nielsen, KL Elektroniske omsorgssystemer er også EPJ-systemer Projektleder Claus Nielsen, KL Hvorfor er jeg her i dag et par centrale fora Medlem af National IT-strategigruppe for sundhedsvæsenet Sidder med i Projektstyregruppe

Læs mere

Implementering af det Fælles Medicinkort. Foreningen for kommunale IT-chefer, 7. marts 2013 Poul Erik Kristensen Center for social og sundhed, KL

Implementering af det Fælles Medicinkort. Foreningen for kommunale IT-chefer, 7. marts 2013 Poul Erik Kristensen Center for social og sundhed, KL Implementering af det Fælles Medicinkort Foreningen for kommunale IT-chefer, 7. marts 2013 Poul Erik Kristensen Center for social og sundhed, KL Hvad betyder det for en kommune at komme på FMK? Når en

Læs mere

Projektgrundlag fælles Microsoft aftale version 1.0

Projektgrundlag fælles Microsoft aftale version 1.0 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Fælles Microsoft aftale 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Fælles Microsoft aftale Mads Konge Nielsen, VIA Effektivisering,

Læs mere

Tjekliste. Til brug ved anskaffelse af nye systemer og/eller programmer

Tjekliste. Til brug ved anskaffelse af nye systemer og/eller programmer Tjekliste Til brug ved anskaffelse af nye systemer og/eller programmer I forbindelse med påtænkt anskaffelse af nyt program eller system udfyldes tjeklisten af leverandør. Team Digitalisering og Driftscenter

Læs mere

Handlingsplan for program 1: Monopolbrud

Handlingsplan for program 1: Monopolbrud Handlingsplan for program 1: Monopolbrud Version af 11. december 2015 Version Dato Status Kommentar 0.3 22. oktober Udkast Struktur og eksisterende data lagt ind 0.4 27/10-15 Udkast Kommentarer fra styregruppe

Læs mere

Rammeaftale. mellem. IM Soft og Foreningen af skoleledere ved tekniske skoler for levering af systemerne IMS Journal og IMS FakturaFlow

Rammeaftale. mellem. IM Soft og Foreningen af skoleledere ved tekniske skoler for levering af systemerne IMS Journal og IMS FakturaFlow Rammeaftale mellem IM Soft og Foreningen af skoleledere ved tekniske skoler for levering af systemerne IMS Journal og IMS FakturaFlow Side 1 af 6 20. oktober 2006 Indholdsfortegnelse 1 Aftalens parter...3

Læs mere

Kulturministeriets vejledning til retningslinjer for køb af konsulenter September 2015 KØB AF KONSULENTOPGAVER I KULTURMINISTIET 1

Kulturministeriets vejledning til retningslinjer for køb af konsulenter September 2015 KØB AF KONSULENTOPGAVER I KULTURMINISTIET 1 Kulturministeriets vejledning til retningslinjer for køb af konsulenter September 2015 KØB AF KONSULENTOPGAVER I KULTURMINISTIET 1 INDLEDNING Det statslige indkøb af konsulentydelser har flere gange været

Læs mere

BILAG 13 VEDERLAG OG BETALING

BILAG 13 VEDERLAG OG BETALING BILAG 13 VEDERLAG OG BETALING (Bilaget ligger på http://silkeborgkommune.dk/erhverv/udbud/varer-og-tjenesteydelser i pdfformat og word-format.) Skemaet i pkt. 5 samt Underbilag 13.1 udfyldes af Tilbudsgiver.

Læs mere

AFTALE OM KOLLEKTIV TRAFIKPLAN FOR FREDERIKSHAVN KOMMUNE

AFTALE OM KOLLEKTIV TRAFIKPLAN FOR FREDERIKSHAVN KOMMUNE AFTALE OM KOLLEKTIV TRAFIKPLAN FOR FREDERIKSHAVN KOMMUNE Baggrund Gode forbindelser til arbejdspladser, uddannelsesinstitutioner, skoler, kultur mv. er grundlæggende elementer til at skabe gode og attraktive

Læs mere

Specifikation af leverancen med priser

Specifikation af leverancen med priser SOLRØD KOMMUNE ESDH Specifikation af leverancen med priser Bilag 4 April 2007 Vejledning Bilaget skal udfyldes af tilbudsgiver, således at bilaget indeholder priser for alle leverandørens ydelser under

Læs mere

Ansøgningsfrist 26. maj 2009, kl. 12.00.

Ansøgningsfrist 26. maj 2009, kl. 12.00. Indenrigs- og Socialministeriet 15.75.40.10 Puljen til udvikling af bedre ældrepleje, UBÆP 2009 Ansøgning sendes til: Sikringsstyrelsen, Tilskudskontoret, Landemærket 11, 1119 København K. Ansøgningsfrist

Læs mere

19-05-2015. Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr. 2015-0081310. Dokumentnr. 2015-0081310-2. Orientering til BUU 20. maj 2015 om Brugerportalen

19-05-2015. Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr. 2015-0081310. Dokumentnr. 2015-0081310-2. Orientering til BUU 20. maj 2015 om Brugerportalen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Orientering til BUU 20. maj 2015 om Brugerportalen Baggrund Regeringen og KL blev i Økonomiaftalen

Læs mere

Beskrivelse af løsningsmodeller til fordeling af MedCom Advis til flere kommunale fagsystemer

Beskrivelse af løsningsmodeller til fordeling af MedCom Advis til flere kommunale fagsystemer Beskrivelse af løsningsmodeller til fordeling af MedCom Advis til flere kommunale fagsystemer Indhold Baggrund... 1 Løsningsforslag 1: Omkuvertering i VANS... 2 Teknisk Beskrivelse... 2 Forudsætninger...

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Elektroniske nøgler og kørebøger i Den Sociale Hjemmepleje Elektroniske

Læs mere

POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD

POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD FORORD 2 1 INDKØB OG UDBUD 3 2 BAGGRUND, FORMÅL OG MÅL 3 3 POLITIK, STRATEGIER OG RETNINGSLINJER 4 4 GENERELLE KRAV TIL INDKØB OG UDBUD 5 5 KRAV TIL REBILD KOMMUNES LEVERANDØRER

Læs mere

Kravspecifikation af system til forbrugsafregning Bilag 1: Tidsplan Bilag 2:Funktionsbeskrivelse

Kravspecifikation af system til forbrugsafregning Bilag 1: Tidsplan Bilag 2:Funktionsbeskrivelse Indkøb af nyt forbrugsafregningssystem (den 1.september 2011) Syddjurs Spildevand A/S ønsker at indkøbe et nyt system til forbrugsafregning i efteråret 2011 til ibrugtagning inden udgangen af året. Fristen

Læs mere

Projektansøgning til udviklingsprojekt vedr.: Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg

Projektansøgning til udviklingsprojekt vedr.: Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg Projektansøgning til udviklingsprojekt vedr.: Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg Ansøgningen sendes til: Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland brhs@ams.dk Mrk: Unge med uddannelsespålæg

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.6: Optimering af Digital Post og Fjernprint KL, September 2011 Baggrund Kommunerne er i 2010 begyndt at levere breve til Digital Post. Den fællesoffentlige

Læs mere

1. Kommunikation vedr. hjælpemidler via korrespondancemeddelelser (sygehuse og kommuner)

1. Kommunikation vedr. hjælpemidler via korrespondancemeddelelser (sygehuse og kommuner) Referat fra mødet den 16. januar i Forum for elektronisk kommunikation Deltagere: Peter Bræum, Aalborg Kommune Grethe Nielsen, Frederikshavn Kommune Karina Eriksen, Hjørring Kommune Hanne Rasmussen, Brønderslev

Læs mere

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella Den 6. oktober 2009 Kort om Umbrella 1. Umbrella Umbrella er et fælleskommunalt samarbejde om udvikling af digitale selvbetjeningsløsninger. De udviklede løsninger skal sikre en videreudvikling af borgerservicen

Læs mere

Implementeringsgruppen

Implementeringsgruppen EPJ-Styregruppen Implementeringsgruppen Formål: EPJ-Styregruppen skal varetage den overordnede styring af videreudviklingen af EPJ og af udrulningen af EPJ på alle hospitalerne i Region Midtjylland. EPJ-Styregruppenskal

Læs mere

Kvartalsrapport vedr. fase 1 af SKATs systemmodernisering for 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport vedr. fase 1 af SKATs systemmodernisering for 1. kvartal 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 156 Offentligt Notat Skatteministeren Hovedcentret Strategi og Udvikling Projektkontoret Dato 25. maj J. nr. 07-061430 Kvartalsrapport vedr. fase 1 af SKATs systemmodernisering

Læs mere

Vejledning: Udbud i forbindelse med kommunalreformen - håndtering af forskellige udbudssituationer

Vejledning: Udbud i forbindelse med kommunalreformen - håndtering af forskellige udbudssituationer Vejledning: Udbud i forbindelse med kommunalreformen - håndtering af forskellige udbudssituationer Indholdsfortegnelse: 1. Kommunalreformens betydning for kontraktområdet 2. Konkrete muligheder 2.1 Indgåelse

Læs mere

1. Ledelsesresumé. Den 2. juli Jnr Ø90 Sagsid Ref NSS Dir /

1. Ledelsesresumé. Den 2. juli Jnr Ø90 Sagsid Ref NSS Dir / F ORELØBIG BUSINESS CASE F OR PROJEKT VEDR. SAGER P Å TVÆRS AF IT - LØSNINGER O G ORGANISATORISKE S K E L 1. Ledelsesresumé Der anvendes i dag mange ressourcer på at integrere forskellige it-løsninger

Læs mere

Tilbud på etablering af netværk på Ørsted skolen

Tilbud på etablering af netværk på Ørsted skolen Tilbud på etablering af netværk på Ørsted skolen Netværksløsning til Ørsted skolen Side 1 af 5 24-09-2009 Indholdsfortegnelse 1 Beskrivelse af løsningen... 3 1.1 NetDesigns arbejdsopgaver... 3 1.2 Forudsætninger

Læs mere

Vagtplanlægning i dagtilbud

Vagtplanlægning i dagtilbud Vagtplanlægning i dagtilbud Business case Projektets formål Formålet med projektet er, at skabe et grundlag for effektiv udnyttelse af ressourcerne i daginstitutionerne ved at indføre et vagtplanlægningssystem.

Læs mere

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMI OG LØN

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMI OG LØN BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMI OG LØN VEJLEDNING Kravspecifikationen af de udbudte løn- og økonomisystemer udgøres af: Bilag 1 kravspecifikation A (fælles) Bilag 1 kravspecifikation B (løn) Bilag 1

Læs mere

Styregruppe og Brugergruppe

Styregruppe og Brugergruppe Nr. 6, august 2004 NYHEDER OG ÆNDRINGER I LUDUS SUNDHED I dette nyhedsbrev Orientering Tilkøbsfunktionaliteter Næste version Ny e-mailadresse Ny hjemmeside design Mailservice CSC Scandihealth orienterer

Læs mere

Kontraktbilag 8 Prøver

Kontraktbilag 8 Prøver Kontraktbilag 8 Prøver [Vejledning til Leverandør i forbindelse med afgivelse af tilbud Dette kontraktbilag indeholder VHK s krav til Leverandørens prøver. Leverandøren skal ikke udfylde kontraktbilaget.

Læs mere

Ydelser Af ydelseskataloget fremgår det, hvilke grundydelser, der skal løses af gymnasiefællesskabet, og hvilke opgaver der skal løses af skolen.

Ydelser Af ydelseskataloget fremgår det, hvilke grundydelser, der skal løses af gymnasiefællesskabet, og hvilke opgaver der skal løses af skolen. Opdateret 29. november 2011 Bilag 3 til samarbejdsaftalen Område: IT-service og support Opgaver Support af administrativ og undervisningsmæssig IT på gymnasierne. Overordnet ansvar for udvikling og implementering

Læs mere

3. Markedsmodning på velfærdsområderne, invitation til et fælleskommunalt projekt (Hans Søie)

3. Markedsmodning på velfærdsområderne, invitation til et fælleskommunalt projekt (Hans Søie) SIDE 10/20 3. Markedsmodning på velfærdsområderne, invitation til et fælleskommunalt projekt (Hans Søie) Gæst: socialchef Jan Christensen, Holbæk Kommune Baggrund I regi af Udbudsportalen er der etableret

Læs mere

Forslag til indsatser Vi er en top-professionel virksomhed - med styr på fundamentet

Forslag til indsatser Vi er en top-professionel virksomhed - med styr på fundamentet Strategi 2013-2017: Forslag til prioriterede indsatser På workshop den 16. marts 2013 konkretiserede deltagerne en række indsatser, der knytter sig til de enkelte elementer i visionen for selskabet, og

Læs mere

SAPA overblik på et øjeblik. Kenneth Møller Johansen, KOMBIT

SAPA overblik på et øjeblik. Kenneth Møller Johansen, KOMBIT SAPA overblik på et øjeblik Kenneth Møller Johansen, KOMBIT 1 Om forprojektet for SAPA Hvorfor? Del af Udbudsplanen for monopolområderne (ejes af KL, udføres af KOMBIT) Udbudsplanen skal iværksætte it-projekter,

Læs mere

Analyse af udbredelse af hjemmepleje-sygehusstandarderne i psykiatrien/socialområdet.

Analyse af udbredelse af hjemmepleje-sygehusstandarderne i psykiatrien/socialområdet. Analyse af udbredelse af hjemmepleje-sygehusstandarderne i psykiatrien/socialområdet. 1. Baggrund MedCom hjemmepleje-sygehusstandarderne benyttes i dag i kommunikationen mellem kommunens hjemmepleje/hjemmesygepleje

Læs mere

NOTAT. Bilag 3. Hverdagsrehabilitering i hjemmet. Baggrund

NOTAT. Bilag 3. Hverdagsrehabilitering i hjemmet. Baggrund Bilag 3 Hverdagsrehabilitering i hjemmet NOTAT Hvidovre Kommune Social og Arbejdsmarkedsforvaltningen Helle Risager Lund Udviklings- og Kvalitetsteamet Sagsnr.: 11/16364 Dok.nr.: 23985/12 Baggrund Hvidovre

Læs mere

NOTAT. Implementering af robotstøvsugere som alternativ til manuel støvsugning

NOTAT. Implementering af robotstøvsugere som alternativ til manuel støvsugning NOTAT Til Social- og sundhedsudvalget Kopi Fra Sundhed og Omsorg, Administrationen Emne Robotstøvsugere som alternativ til manuel støvsugning Implementering af robotstøvsugere som alternativ til manuel

Læs mere

BILAG 2. Notat. Vedrørende: Forslag til prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet. Skoleafdelingen og it-afdelingen.

BILAG 2. Notat. Vedrørende: Forslag til prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet. Skoleafdelingen og it-afdelingen. BILAG 2 Notat Vedrørende: Forslag til prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet Skrevet af: Skoleafdelingen og it-afdelingen Dato: 12-01-2016 Forslag til prioritering af it-investeringer på

Læs mere

Redskab til hjælp med budgetlægningen for SAPA projektet i kommunerne

Redskab til hjælp med budgetlægningen for SAPA projektet i kommunerne Redskab til hjælp med budgetlægningen for SAPA projektet i kommunerne Til: SAPA kontaktperson / Monopolbrudsansvarlig og KOMBIT kontaktperson i kommunen Instruktion til brug af SAPA Budgetstøtte redskabet

Læs mere

Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser

Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 25. august 2016 Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser 1. Resume Byrådet besluttede i 2008 af outsource en række specialiserede

Læs mere

Dagsorden med vedtagelser

Dagsorden med vedtagelser Strukturudvalget Dagsorden med vedtagelser Møde nr.: 1 Mødested: Mødelokale 4, Birkerød Rådhus Mødedato: Mandag den 23. januar 2006 Mødetidspunkt: Kl. 13.30-16.30 Bemærkninger: Medlemmer: Fraværende: Daniel

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD har pr. 15.01.07 indgået nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT- løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens

Læs mere

SPØRGSMÅL. Kommune bedes uddybe og konkretisere dette krav.

SPØRGSMÅL. Kommune bedes uddybe og konkretisere dette krav. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen NOTAT Københavns Kommune, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har 21.10.2010 modtaget 38 spørgsmål fra en Tilbudsgiver i forbindelse med EU-udbud nr. 2010/S 191-292130.

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Business Intelligence version 1.2 9. september 2014 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Business Intelligence It-chef Hans-Henrik

Læs mere

Indkøbsarbejdet i Hjørring Kommune

Indkøbsarbejdet i Hjørring Kommune Indkøbsarbejdet i Hjørring Kommune Indkøbsarbejdet i Hjørring Kommune Hjørring Kommunes Indkøbspolitik er vedtaget i byrådet den 25. marts 2008. Indkøbspolitikken skal sikre, at vi i Hjørring Kommune opnår

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE INDKØBSPOLITIK

FREDERIKSSUND KOMMUNE INDKØBSPOLITIK FREDERIKSSUND KOMMUNE INDKØBSPOLITIK INDHOLD 1. Indkøbspolitikkens formål. 3 1.1. Indkøbspolitik og de overordnede mål for Frederikssund Kommune.. 3 1.2. Indkøbspolitikkens omfang af afgrænsning 3 2. Grundlag

Læs mere

Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013

Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013 Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013 December 2010 1 Baggrund: 1.1 Lovgrundlaget Kommuner og regioner skal udforme en udbudsstrategi inden udgangen af 2010, jf. styrelseslovens

Læs mere

Fælles Hjælpemiddeldepot.

Fælles Hjælpemiddeldepot. Punkt 24. Fælles Hjælpemiddeldepot. 2012-18282. Ældre- og Handicapudvalget indstiller til byrådet, at der med virkning fra 1. januar 2015 oprettes et fælles hjælpemiddeldepot mellem Aalborg, Brønderslev

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Institution: Birkely Nr. Målsætning Handleplan (indikator/aktivitet/handling) Direktionens mål 3. At Birkely arbejder videre Institutionens MED udvalg udarbejder en med at reducere handleplan, der sikrer

Læs mere

Bilag 16. Den Iterative Model. Til Kontrakt. Den Nationale Henvisningsformidling

Bilag 16. Den Iterative Model. Til Kontrakt. Den Nationale Henvisningsformidling Bilag 16 Den terative Model Til Kontrakt OM Den Nationale Henvisningsformidling Bilag 16 Den terative Model Side 1/9 NSTRUKTON TL TLBUDSGVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil

Læs mere

Kom godt i gang med CSC Social

Kom godt i gang med CSC Social Kom godt i gang med CSC Social Nyt it-system nye arbejdsgange CSC social er SOF s nye fælles it-system, som skal understøtte dokumentationen og samarbejdet mellem de forskellige myndighedscentre og tilbud.

Læs mere

Politik for konkurrenceudsættelse. (Indkøbs- og Udbudspolitik)

Politik for konkurrenceudsættelse. (Indkøbs- og Udbudspolitik) Politik for konkurrenceudsættelse (Indkøbs- og Udbudspolitik) Økonomisk Forvaltning April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 2 1 POLITIKKENS DÆKNINGSOMRÅDE... 3 1.1 Hvad dækker politikken... 3 1.2 Hvem

Læs mere

Hovedtidsplan og betalingsplan

Hovedtidsplan og betalingsplan SORØD KOMMUNE ESDH Hovedtidsplan og betalingsplan Bilag 1 April 2007 SORØD KOMMUNE Vejledning Hovedtidsplan everandøren skal kvalificere hovedtidsplanen inden for de angivne tidsmæssige rammer ved at indføje

Læs mere

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Rollebeskrivelser Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Indholdsfortegnelse Rollebeskrivelser... 1 1. Programprofiler... 3 1.1. Formand for programbestyrelse/programejer... 3 1.2. Programleder...

Læs mere

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Notat Emne: Til: Kopi: til: Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Tværgående visitation Udvalget for Sundhed og Omsorg Den 29. november 2010 Århus Kommune Økonomi og Personale Sundhed og

Læs mere

GODT FRA START MED KLARE FORUDSÆTNINGER

GODT FRA START MED KLARE FORUDSÆTNINGER GODT FRA START MED KLARE FORUDSÆTNINGER Kommunen har modtaget: Notat om organisatoriske konsekvenser af Løsningen Notat om potentiel effektivisering Business case redskab Vejledning og instruks til business

Læs mere

(Bilaget ligger på i pdfformat og word-format.)

(Bilaget ligger på  i pdfformat og word-format.) BILAG 7 DEN AGILE METODE OG SAMARBEJDSORGANISATION (Bilaget ligger på http://silkeborgkommune.dk/erhverv/udbud/varer-og-tjenesteydelser i pdfformat og word-format.) Skemaer udfyldes af Tilbudsgiver. Besvarelsen

Læs mere

Aktstykke nr. 60 Folketinget 2012-13. Bilag. Justitsministeriet. København, den 22. januar 2013.

Aktstykke nr. 60 Folketinget 2012-13. Bilag. Justitsministeriet. København, den 22. januar 2013. Aktstykke nr. 60 Folketinget 2012-13 Bilag 60 Justitsministeriet. København, den 22. januar 2013. a. Justitsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at fortsætte udviklingen af et nyt itsystem

Læs mere

Informationspakke til anmodning om prækvalifikation til levering af integreret IT-system

Informationspakke til anmodning om prækvalifikation til levering af integreret IT-system Informationspakke til anmodning om prækvalifikation til levering af integreret IT-system til Færøernes Socialforvaltning. Information vedrørende anskaffelse af integreret IT-system til Færøernes Socialforvaltning.

Læs mere

Vejledning til faggrupper

Vejledning til faggrupper Vejledning til faggrupper - en hjælp til at få et overblik over rollen som fagperson INDHOLD 1. Formål med vejledningen... 2 2. Definition af en faggruppe... 2 3. Hvornår skal der gennemføres et udbud

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Implementering og indhentning af gevinster. Erfaringer fra DUBU

Implementering og indhentning af gevinster. Erfaringer fra DUBU Implementering og indhentning af gevinster Erfaringer fra DUBU Agenda Hvordan bidrager forandringsledelse til et vellykket projekt? Janni Bormann, Konsulent, KOMBIT DUBU implementering i praksis? Anders

Læs mere

Afdelingen for Kommunesamarbejde

Afdelingen for Kommunesamarbejde Projekt Implementering af den gode og Formål Formålet med projektet er via udarbejdelse af er, at: Sikre målrettede, sammenhængende og effektive sforløb for patienter, der har behov for efter udskrivning

Læs mere

Business case. for. implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere

Business case. for. implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere Dato: 2012 J.nr.: xx Business case for implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere Version: 3.2 2/11 Indholdsfortegnelse 1. Ledelsesresume... 3 2. Løsningsbeskrivelse... 4 Projektets navn eller

Læs mere

UDBUD. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Retningslinjer for Udbud. varer og tjenesteydelser. Vedtaget af Økonomiudvalget den 1.

UDBUD. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Retningslinjer for Udbud. varer og tjenesteydelser. Vedtaget af Økonomiudvalget den 1. UDBUD i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for Udbud af varer og tjenesteydelser Vedtaget af Økonomiudvalget den 1. oktober 2015 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for retningslinjerne... 2 2. Hvem er

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ESDH. Projektorganisation. Bilag 5

SOLRØD KOMMUNE ESDH. Projektorganisation. Bilag 5 SOLRØD KOMMUNE ESDH Projektorganisation Bilag 5 April 2007 Vejledning Dette bilag beskriver projektorganisationen og skal suppleres af leverandøren på basis af nedenstående: 1.1 Projektorganisation Bilaget

Læs mere

AUTOMATISERING AF MANUELLE PROCESSER

AUTOMATISERING AF MANUELLE PROCESSER AUTOMATISERING AF MANUELLE PROCESSER Informationsmøde om projekt 10: Automatisering af manuelle processer den 7. februar 2017 7. FEBRUAR 2017 STYRINGS- OG EFFEKTIVISERINGSPROGRAMMET Det fælleskommunale

Læs mere

Struer Kommune Udvikling af organisationen

Struer Kommune Udvikling af organisationen Projektbeskrivelse Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 1 2. Formål med opgaven... 2 3. Indhold af projektet... 2 4. Organisering af opgaven... 3 5. Resultat af projektet... 4 6. Tidsplan... 4 BILAG 1...

Læs mere

InsuBiz. Business case over Horsens Kommune: Return On Investment (ROI) for en dansk kommune der er skiftet fra EASY-systemet til InsuBiz EASY modul

InsuBiz. Business case over Horsens Kommune: Return On Investment (ROI) for en dansk kommune der er skiftet fra EASY-systemet til InsuBiz EASY modul InsuBiz Business case over Horsens Kommune: Return On Investment (ROI) for en dansk kommune der er skiftet fra EASY-systemet til InsuBiz EASY modul Om Horsens Kommune Horsens Kommune Horsens Kommune har

Læs mere

Projektbeskrivelse for Interaktive tavler

Projektbeskrivelse for Interaktive tavler Projektbeskrivelse for Interaktive tavler Beskrivelsen indeholder Side 1 Side 2 Side 3 Side 3 Side 3 Side 3 Side 4 Side 4 Side 4 Side 5 Side 6 Side 6 Side 7 Side 8 Side 8 Bilag Baggrund Formål Projektorganisering

Læs mere

Indstilling. Organisatorisk samling af lønadministrationen - anvendelse af programledelse. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Organisatorisk samling af lønadministrationen - anvendelse af programledelse. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 12. juni 2007 Organisatorisk samling af lønadministrationen - anvendelse af programledelse Århus Kommune Personaleafdelingen 1. Resume Direktørgruppen har

Læs mere

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk Juni 2014 Sagsnr.: 2012-412-00017 Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Baggrund Procedure for selvevaluering og

Læs mere

Der skal være mulighed for, at maden til skolens interne til møder? Ja, kan rekvireres

Der skal være mulighed for, at maden til skolens interne til møder? Ja, kan rekvireres Dato Spørgsmål Henvisning Svar fra Aalborg Kommune 12/3-15 Hvad forstås ved forplejning Krav 1 Der skal være mulighed for, at maden til skolens interne til møder? møder kan købes i skoleboden. Derudover

Læs mere

Tværkommunalt samarbejde om beredskab Struer - Skive - Lemvig - Holstebro

Tværkommunalt samarbejde om beredskab Struer - Skive - Lemvig - Holstebro Tværkommunalt samarbejde om beredskab Struer - Skive - Lemvig - Holstebro Baggrund Redningsberedskabet består i dag af et kommunalt basisberedskab og et statsligt overbygningsberedskab, der tilsammen varetager

Læs mere

It-provenu 2017 og 2018: Plan for prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet

It-provenu 2017 og 2018: Plan for prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet Notat Vedrørende: Plan for prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet Sagsnavn: Anvendelse af IT-provenu/midler til IT-udvikling Sagsnummer: 17.00.00-G01-84-16 Skrevet af: Lone Thomsen, Bent

Læs mere

Implementering af Prophix budgetsystem

Implementering af Prophix budgetsystem Implementering af Prophix budgetsystem 1 Indhold Introduktion... 3 Aktiviteter... 3 IT-miljø... 5 Forudsætninger... 5 2 Introduktion NaturErhvervstyrelsen skal have implementeret Prophix budgetsystem.

Læs mere

Der er gennemført en indledende kortlægning af det samlede omfang af befordringsudgifter, som opsummeres i tabellen nedenfor.

Der er gennemført en indledende kortlægning af det samlede omfang af befordringsudgifter, som opsummeres i tabellen nedenfor. Projektnavn: Baggrund for projektet Overordnet formål: Organisering af befordring et effektiviseringsprojekt I aftalen om kommunernes økonomi for 2013 er forudsat, at kommunerne skal effektivisere varetagelse

Læs mere

BILAG 9 KUNDENS BETALINGER

BILAG 9 KUNDENS BETALINGER BILAG 9 KUNDENS BETALINGER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt om vederlag... 5 2. Prismodeller... 5 3. Anvendte prismodeller for Leverancer og Ydelser omfattet af Kontrakten... 6 4. Leverancevederlag... 6

Læs mere

Introduktion til SKI og rammeaftaler på it-området? Hvor kan vi hjælpe jer? Jan Michelsen, direktør, SKI. 23. Januar 2013

Introduktion til SKI og rammeaftaler på it-området? Hvor kan vi hjælpe jer? Jan Michelsen, direktør, SKI. 23. Januar 2013 Introduktion til SKI og rammeaftaler på it-området? Hvor kan vi hjælpe jer? Jan Michelsen, direktør, SKI 23. Januar 2013 Formiddagens program Kl. 11.30 12.00: Om SKI Kort om SKI og tendenser inden for

Læs mere

Udbuds- og indkøbsstrategi 2016

Udbuds- og indkøbsstrategi 2016 Udbuds- og indkøbsstrategi 2016 December 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Formål og principper... 3 2.1 Stordriftsfordele... 3 2.2 Indkøbsfællesskaber, når det giver merværdi... 3 2.3 Organisering

Læs mere

Kontraktbilag 4 Kundens IT-miljø

Kontraktbilag 4 Kundens IT-miljø Kontraktbilag 4 Kundens IT-miljø [Vejledning til Leverandøren i forbindelse med afgivelse af tilbud Dette bilag indeholder Kundens krav til at systemet skal kunne afvikles i nedenstående IT-miljø. Leverandøren

Læs mere

DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer

DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281336-2011:text:da:html DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336

Læs mere

HANDLINGSPLAN 2016 RETTEN I NÆSTVED

HANDLINGSPLAN 2016 RETTEN I NÆSTVED Fokusområde Forandring Indsats HANDLINGSPLAN 2016 RETTEN I NÆSTVED Resultatmål Procesmål Bidrag til fokusområder i handlingsplanen for Danmarks Domstole Fokusområde Indsats Procesmål Resultatmål 1. Digitaliseringen

Læs mere

Moduler KOMDAs ydelser er delt ind i fire moduler, der kan købes til af den enkelte deltager. Modulerne kan vælges uafhængigt af hinanden.

Moduler KOMDAs ydelser er delt ind i fire moduler, der kan købes til af den enkelte deltager. Modulerne kan vælges uafhængigt af hinanden. KOMDA KOMDA er et arkivsamarbejde mellem Aalborg Stadsarkiv og en række kommunale arkiver om håndtering af digitale arkivalier. KOMDA sikrer opbevaring af digitale arkivalier for de deltagende arkiver

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD indgår nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT-løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens ressourceudnyttelse.

Læs mere

Nedbringelse af tvang efter gennembrudsmetoden

Nedbringelse af tvang efter gennembrudsmetoden J.nr. /4-1613-20/1 P R O J E K T B E S K R I V E L S E Projekt Nedbringelse af tvang efter gennembrudsmetoden Projektejer Søren Brostrøm Projektleder Bjørn Ursin Knudsen Startdato Januar 2012 Slutdato

Læs mere

Ebba Ehlers/Hanne Mortensen

Ebba Ehlers/Hanne Mortensen Notat 22/2-2010 Vedrørende: Opgradering til Navision 5.1 Fordeling: Professionshøjskoler, Danmarks Medie- og journalisthøjskole og TAMU Skrevet af: Ebba Ehlers/Hanne Mortensen Version nr.: Professionshøjskoler,

Læs mere