Fuglene på Filsø. Årsrapport Filsøgruppen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fuglene på Filsø. Årsrapport Filsøgruppen"

Transkript

1 Fuglene på Filsø Årsrapport 2015 Filsøgruppen

2 Forfattere: Jens Rye Larsen (red.), Ole Hansen, Peter Rasmussen, Sven Bødker, Søren Peder Nielsen Fotos og billedredaktion: Karin Gustausen (med mindre andet er nævnt under foto) 2

3 Resume Når man genopretter afvandede søer, ser man ofte et bestemt mønster i udviklingen af søernes fugleliv. En første fase over 1 2 år, hvor fuglelivet nærmest eksploderer, både for antallet af arter og individer. I anden fase dykker det så, og i tredje fase stabiliseres billedet. Denne udvikling har sin forklaring i søens økologi generelt, da de nye habitater og hele fødegrundlaget for fuglene skal finde på plads. I 2012, 2013 og i mindre grad i 2014 befandt Filsø sig helt klart i den første fase. I 2014 så vi en begyndende afmatning, men i 2015 oplever vi det egentlige dyk, som det vil fremgå af det følgende. Interessant er det, at dykket også kan aflæses på antallet af ornitologer, som besøger søen. Særlig interessant er uge 42, Felttræf-ugen, hvor Sydvestjylland vrimler med ivrige feltornitologer. I 2014 var der 232 indtastninger på Filsø for denne uge, mens der blot var 68 i De månedlige optællinger af vandfugle er i det store og hele fulgt i Septembertællingen måtte dog aflyses, og optællingen af yngleøerne i Mellemsø var problematisk på grund af lav vandstand. Nordisk Lappedykker er ikke set i ynglesæsonen. Havørnene flyttede fra Vrøgum Plantage op på Kirkeodde og fik her 2 skravlede drengebørn, som desværre begge gik tabt. Sandternerne indfandt sig, men ynglede ikke. Klyderne halverede for andet år i træk antallet af ynglepar, og tilsyneladende havde de ikke udfløjne unger. Skarverne har slet ikke ynglet i år. Lidt en gåde, da de ellers benytter søen flittigt til overnatning. Blåhals er ikke eftersøgt i 2015, men tallet fra 2014 holder nok nogenlunde endnu. På positivsiden noterer vi os, at tranerne nu optræder med 3 territoriepar, hvoraf de to har fået en unge hver. Vi har forsøgt at kortlægge udparrede grågæs og desuden vibeterritorier. Vi fandt her par grågæs samt 28 par viber. Også rastefuglene har haft betydelig tilbagegang for mange af arterne. Kortnæbbet Gås havde førhen sin vigtigste rasteplads på trækket netop på Filsø (november 2011 stod der godt fugle). I praksis er denne gåseart nu historie på Filsø i hvert fald for Forklaringen på arternes tilbagegang er lige til: de var førhen tilstede på grund af spildkorn på de store marker. Ser vi specifikt på arter som Sandterne, andre terner og Klyde, så er det helt afgørende at yngleøerne plejes. Vegetationen er for høj, og det accepterer disse arter ikke. Der arbejdes på at finde velegnede metoder til pleje af øerne. På trods af tilbagegangen er der al mulig grund til fortsat optimisme. Ikke mindst set i lyset af søens udvikling som helhed. Efterhånden som vegetation, fiskebestand og smådyrsfauna stabiliseres, så vil fuglelivet gøre det samme. Der angives i alt 237 arter for Filsø. Før Naturfondens overtagelse af ejendommen var der fundet 212 arter, men efter overtagelsen er tallet 222. Bemærk, at underarter samt fangenskabsfugle (Sort Svane, Indisk Gås, Snegås) ikke er medregnet. Moniteringsprogrammet er uhyre værdifuldt i denne sammenhæng. Vi har hele tiden fingeren på pulsen. 3

4 Indledning Denne årsrapport er den fjerde, siden Aage V. Jensen Naturfond overtog Filsø. Aage V. Jensen Naturfond overtog ejendommen Filsø den 1. oktober 2011 med henblik på at genskabe naturen i området herunder en ny sø på de tidligere kornmarker, således at det samlede søareal nu er på ca ha. Den 2. juli 2012 blev der lukket op for vandet til Søndersø og 7. oktober 2012 blev søen indviet med åbning for vandet til Mellemsø. Dog var vandet allerede inden da begyndt at løbe ind i denne del af søen. Takket være et usædvanligt vådt efterår 2012 var søen allerede fyldt op i begyndelsen af november. I forbindelse med etableringen af søen samt implementering af plejeplaner for de omkringliggende arealer foregår der et omfattende overvågningsprogram, som koordineres og kvalitetsovervåges af Københavns Universitet ved Anders Tøttrup, som også har deltaget aktivt i den mere detaljerede tilrettelæggelse af fugleovervågningen. Fugleovervågningen gennemføres af Filsøgruppen, en frivillig caretakergruppe under DOF Sydvestjylland. Filsøgruppen Følgende har deltaget i de månedlige tællinger i 2015: Bjarne Holm, Hans Staal, Harry Jensen, Henning Simonsen, Jens Rye Larsen (koordinator), Jens Ole Byskov, John Frikke, Jørgen Hjorth Jensen, Karin Gustausen, Niels Knudsen, Ole Hansen, Peter Rasmussen, Peter Tougaard, Sven Bødker, Søren Peder Nielsen, Willy Schrøder Andersen, Åge Gejl Hansen. Følgende har optalt transekter: Karin Gustausen, Sven Bødker, Harry Jensen, Søren Peder Nielsen, Jens Ole Byskov, Jørgen Hjorth Jensen, Ole Hansen og Bent Jakobsen. 4

5 Ø-tællinger fra båd: Jens Ole Byskov og Ole Hansen (bådfører: Jørgen Andersen) DOFs redekoordinatorer for havørn: Jens Rye Larsen, Karin Gustausen Metode Overvågningsprogrammet for fugle er udarbejdet i et samarbejde mellem biologerne i DOFs Naturvidenskabelige Afdeling (DNA) og koordinator for Filsøgruppen. Senere er programmet justeret sammen med Anders Tøttrup (KU), Det er formålet at skabe et program, som dels kan producere data af god kvalitet og dels vil kunne gennemføres af frivillige både nu og i årene fremover. Endelig er det hensigten, at programmet skal være kompatibelt med andre overvågningsprojekter - især Atlas III projektet. Søfladerne optælles som totaltællinger den første lørdag i hver måned. Der tælles den første lørdag i måneden. I vinterhalvåret tælles fra kl i sommerhalvåret fra kl De terrestriske lokaliteter tælles ved hjælp af transekter, som observatørerne gennemgår med en hastighed på 1 km/t. Undervejs noteres alle arter, som ses eller høres i fire bånd: 0-25 meter, meter, meter og > 100 meter samt overflyvende fugle. Transekter tælles 2 gange i yngleperioden: 1) to sidste uger af april første uge af maj og 2) sidste uge af maj to første uger af juni. Ud fra disse data vil det være muligt at beregne værdier for tætheden af de almindelige fuglearter. Fokusarter eftersøges og overvåges særskilt. Optælling af yngleøerne i yngletiden sker fra båd, således at man tæller opflyven- 5

6 de fugle. Af hensyn til forstyrrelse sker der ikke landgang på øerne. Første tælling finder sted maj, anden tælling juni. Resultaterne af tællingerne ses bagest i rapporten. Arternes beskyttelsesstatus I artsbeskrivelserne er det anført om en art er opført på Fuglebeskyttelsesdirektivets liste (F56) eller på udpegningsgrundlaget for IBA Filsø (IBA). Disse arter kan enten være beskyttet som ynglefugle (Y) eller rastefugle (R) F56 benytter ikke termen rastefugle, men i stedet trækfugle. Arter i EU fuglebeskyttelsesdirektivet (F56) beskyttelsen er juridisk bindende. Ynglefugle: Rørdrum, Rørhøg, Hedehøg, Plettet Rørvagtel, Trane, Tinksmed, Natravn Trækfugle: Pibesvane, Sangsvane, Pomeransfugl, Kortnæbbet Gås, Grågås. IBA-arter udpeget efter BirdLife Internationals kriterier (ikke juridisk bindende) alle arter på F56 er også på IBA-listen. Men dertil kommer: Bramgås (Y), Spidsand (R), Hjejle (R) Filsø er som lokalitet endvidere beskyttet efter EU Habitatbeskyttelsesdirektiv; efter Ramsarkonventionen, og flere områder er omfattet af fredninger og 3 beskyttelse. Arternes overvågningsstatus Det noteres, om en art er opført på en af listerne omfattet af Ministeraftalen mellem Miljøministeriet og DOF (Intensiv 1, Intensiv 2 eller Ekstensiv). Aftalen gælder kun ynglefugle. Dette noteres som sidste linje i kommentarafsnittet. Intensiv 1 arter: Fjordterne, Havterne, Hedehøg, Klyde, Rørdrum, Tinksmed, Trane. Intensiv 2 arter: Bramgås (uden for Saltholm), Havørn, Nordisk Lappedykker, Plettet Rørvagtel, Sandterne, Sangsvane, Skestork, Ekstensiv arter: Blåhals, Engsnarre, Hedelærke, Isfugl, Natravn, Rødrygget Tornskade, Rørhøg Ejendommen Naturfondens ejendom omfatter følgende DOFbaselokaliteter: Fidde Sø Under Holmbanken Filsø Hede og Porsmose Bjerge Petersholm Langodde Filsø, Søndersø Filsø, Mellemsø Filsø ( samlelokalitet, som omfatter hele Naturfondens ejendom) 6

7 De overordnede naturtyper : Skov - både nåleskov og løvskov (170 ha) Agerland (130 ha) Mose/kær (en stor del tilgroet med pilekrat) (300 ha) Hede (550 ha) Sø (herunder rørskov) (1000 ha) Eng (150 ha) Godkendte fund fra tidligere år. Sibirisk Hjejle Pluvialis fulva (R den ) godkendt af SU Nordisk Lappedykker Podiceps auritus (YP i 2013) godkendt af DKY Artsgennemgang Evt. SU-arter, som afventer godkendelse af SU er ikke medtaget. I gennemgangen medtages kun arter, som er truffet i Fokusarter omtales dog under alle omstændigheder. Artsgennemgangen er baseret på alle indtastninger i DOFbasen. Største observation refererer til største enkeltobservation i DOFbasen, mens største forekomst er en sammentælling af flere observationer på samme dag. Tallene er ikke nødvendigvis udtryk for det samlede antal fugle på hele Filsø. Kommentarer er skrevet med kursiv Tallene i skemaerne under de enkelte arter er årssummen. Tallene er kun baseret på Filsøgruppens egne månedlige tællinger, da disse er sammenlignelige og omfatter totaltælling af hele søarealet. Tallet er en sum af tallene for de enkelte måneder. Årssummen er IKKE udtryk for antallet af fugle, men udtrykker artens økologiske rolle. Det bemærkes at Filsøgruppens tælling i december 2013 og i september 2015 ikke blev gennemført på grund af vejrforholdene. Det er ikke forsøgt at kompensere for dette. Ynglefugleangivelser kan enten være baseret på observationer eller konkrete meddelelser eller der kan være tale om redaktionsgruppens bedste skøn. I sidstnævnte tilfælde bruges udtrykket anslået. Ønsker man at fordybe sig i tallene, kan man finde optællingerne for hver måned på Caretakerhjemmesiden for Filsø (På grund af serverproblemer hos DOF er disse tal kun tilgængelige t.o.m 2015). Ønsker man at gå endnu dybere, søger man i DOFbasen på normal vis. 7

8 Knopsvane Cygnus olor 97 observationer. Største observation (184) Ynglefugl. Anslået antal ynglepar ÅRSSUM Pibesvane Cygnus columbianus F(56) (T), IBA (R) 11 observationer. Største observation (140). Seneste forårsobservation (15), tidligste efterårsobservation (10) ÅRSSUM Sangsvane Cygnus cygnus F(56) (T), IBA (R) 48 observationer. Største observation (269). Seneste forårsobservation Efter er kun set 1 fugl ad gangen. Tidligste efterårsobservation (17). ÅRSSUM Knortegås, Mørkbuget Branta bernicla bernicla 5 observationer. Største observation ( 4 trækkende). I øvrigt ses 1 fugl , og Bramgås Branta leucopsis IBA (Y) 68 observationer. Største observation (5.200). Seneste forårsobservation (16).Tidligste efterårsobservation (1 rastende 55 overflyvende). ÅRSSUM Canadagås Branta canadensis 4 observationer. Største observation (6). Ses spredt over det meste af året. ÅRSSUM

9 Kortnæbbet Gås Anser brachyrhynchus F(56) (T), IBA (R) 31 observationer. Største observation (588 overflyvende). Seneste forårsobservation (18).Tidligste efterårsobservation (5). ÅRSSUM Grågås Anser anser F(56) (T), IBA (R) 126 observationer. Største forekomst (635). Grågåsen er ynglefugl på Filsø. Der er forsøgt optælling af udparrede grågæs. Det vurderes, at der yngler par. Arten ses hele året. ÅRSSUM Blisgås Anser albifrons 27 observationer. Største forekomst (285). Seneste forårsobservation (2).Tidligste efterårsobservation (8). Hvinand Bucephala clangula 94 observationer. Største observation (631). ÅRSSUM Lille Skallesluger Mergellus albellus 36 observationer. Største forekomst og (10). Set i perioden fra nytår til og igen efter ÅRSSUM Stor Skallesluger Mergus merganser 43 observationer. Største observation og (16). Seneste observation i 1. halvår (1), første efterårsobservation (3) ÅRSSUM Nilgås Alopochen aegyptiaca 38 observationer. Største observation og (4). Arten er observeret stort set hver måned i perioden fra til Der findes ingen oplysninger om yngleadfærd i Arten bekæmpes på Filsø. 9

10 Gravand Tadorna tadorna 53 observationer. Største observation (55). Ynglefugl. Mindst 1 par. Set i perioden til Taffeland Aythya ferina 69 observationer. Største observation (400). ÅRSSUM Troldand Aythya fuligula 92 observationer. Største observation (496). Ynglefugl. 3-5 par ÅRSSUM Bjergand Aythya marila 6 observationer. Største observation (8). I øvrigt set (2), (1), (1), (1). Atlingand Anas querquedula 18 observationer. Største observation (8). Set i perioden (2) til (8) Mulig ynglefugl. Skeand Anas clypeata 34 observationer. Største observation (68). Ses det meste af året 1-2 ynglepar ÅRSSUM Knarand Anas strepera 38 observationer. Største observation (60). Ynglefugl, antal par ukendt. ÅRSSUM

11 Pibeand Anas penelope 61 observationer. Største forekomst (693). ÅRSSUM Gråand Anas platyrhynchos 101 observationer. Største observation (1.004). Ynglefugl. Antal ynglepar ikke estimeret. ÅRSSUM Spidsand Anas acuta IBA (R) 28 observationer. Største observation (50). ÅRSSUM Krikand Anas crecca 53 observationer. Største forekomst (1.994). ÅRSSUM Vagtel Coturnix coturnix 1 observation af 1 fugl den Fasan Phasianus colchicus 1 observation af en fugl den Lille Lappedykker Tachybaptus ruficollis 5 observationer. Største observation (3). Ynglefugl. Anslået antal par 3-5. Ses det meste af året Gråstrubet Lappedykker Podiceps grisegena 2 observationer (1) og (2) ÅRSSUM

12 Toppet Lappedykker Podiceps cristatus 50 observationer. Største observation (28). Anslået 0-2 par. Træffes det meste af året. ÅRSSUM Nordisk Lappedykker Podiceps auritus 1 observation den Intensiv 2 art. Sorthalset Lappedykker Podiceps nigricollis 45 observationer. Største observation og (19). Tidligste forårsobservation (1). Seneste observation (1). Ynglefugl. Antal par ukendt. Arten udviser typisk forekomst i forbindelse med genskabelse af søer. Den kan optræde i stort tal i det/de første år for derefter at forsvinde eller optræde med meget svingende antal. ÅRSSUM Huldue Columba oenas 5 observation i perioden Største observation og (2). Ringdue Columba palumbus 11 observationer. Største observation og (10). Ses det meste af året. Natravn Caprimulgus europaeus 2 observationer (3) og (1). Ynglefugl. Anslået 5 par. Mursejler Apus apus 8 observationer. Største observation og (20). Første observation (3). Sidste observation (2). 12

13 Gøg Cuculus canorus 44 observationer. Største forekomst (10). Ynglefugl, antal par ukendt. Første observation (1). Sidste observation (1). 13

14 Vandrikse Rallus aquaticus 26 observationer. Største observation Sandsynlig ynglefugl. Anslået 2-5 par. To observationer af syngende fugle. Høres året rundt. ÅRSSUM Plettet Rørvagtel F56 (Y), IBA (Y) Ingen observationer i 2015 Rørhøne Gallinula chloropus 4 observationer. Største observation (4). Set i januar, august og oktober. Blishøne Fulica atra 16 observationer. Største observation (75). Forekommer året rundt. 14

15 Trane Grus grus F56 (Y), IBA (Y) 57 observationer. Største observation (9). Ynglefugl. Seneste efterårsobservation (3). Tidligste forårsobservation (2). 1 ynglepar fik 2 unger på vingerne I 2013 er 2 adulte fugle (territoriepar) set hele sommeren uden tegn på ynglesucces. I 2014 to meldinger på territoriehævdende fugle. I par set ungeførende hver med en unge. Yderligere 1 par territoriehævdende. Intensiv 1 art. Rørdrum Botaurus stellaris F56 (Y), IBA (Y) 28 observationer. Ynglefugl 4-6 par. Alle paukende fugle hørt mellem den og Pauken hørt fra Fidde Sø (muligvis 3), Under Holmbanken (2) samt i det sydøstlige hjørne af Søndersø (1). Se kort bagest i rapporten. Intensiv 1 art. Fiskehejre Ardea cinerea 120 observationer. Største forekomst (20). ÅRSSUM

16 Sølvhejre Egretta alba 31 observationer. Største observation (6). I efteråret til ses jævnligt 1 2 fugle. Skestork Platalea leucorodia 10 observationer. Største observation (9 overflyvende fugle). De fleste observationer vedrører overflyvende fugle. Øvrige (højest 2 ad gangen) har rastet kortvarigt. Skarv Phalacrocorax carbo 94 observationer. Største observation (320). ÅRSSUM Arten har i 2014 med sikkerhed ynglet for første gang på Filsø. 12 par ynglede på Aagesholm i Søndersø, mens 5 par ynglede i Mellemsø. Arten ynglede ikke i De største antal optræder under trækket og som overnattende fugle. Strandskade Haematopus ostralegus 16 observationer. Største forekomst (6). Ynglefugl: 2 par. Tidligste forårsobservation (1). Seneste efterårsobservation (1). ÅRSSUM

17 Klyde Recurvirostra avosetta 32 observationer. Største forekomst (40). Ynglefugl: par. Tidligste forårsobservation (2). Seneste efterårsobservation (1). Intensiv 1 art. Der henvises til afsnittet om Ø-tællinger. ÅRSSUM Strandhjejle Pluvialis squatarola 1 observation (1). Hjejle Pluvialis apricaria IBA (R) 31 observationer. Største observation (1.000). Tidligste forårsobservation (30). Seneste efterårsobservation (1). ÅRSSUM Pomeransfugl Charadrius morinellus F56 (R), IBA (R) Ikke observeret i 2015 Stor Præstekrave Charadrius hiaticula 22 observationer. Største observation (30). Ynglefugl: 1 par. Tidligste forårsobservation (1). Seneste efterårsobservation (1). ÅRSSUM Lille Præstekrave Charadrius dubius 6 observationer. Største observation (3). Ynglefugl: 1 par. Tidligste forårsobservation (1). Seneste efterårsobservation (2). ÅRSSUM

18 Vibe Vanellus vanellus 78 observationer. Største forekomst (1600). Ynglefugl. 28 territorier optalt ved separat tælling. Forekommer året rundt. ÅRSSUM Småspove Numenius phaeopus 4 observationer. Største forekomst (4). Tidligste forårsobservation (1). Seneste efterårsobservation (4). Storspove Numenius arquata 28 observationer. Største forekomst (15). Ynglefugl. 1 par på Filsø Hede. Tidligste forårsobservation (2). Seneste efterårsobservation (2). ÅRSSUM Lille Kobbersneppe Limosa lapponica 1 observation (2). Stor Kobbersneppe Limosa limosa 2 observationer (1) og (1). Stenvender Arenaria interpres 8 observationer. Største forekomst (26). Tidligste forårsobservation (1). Seneste observation (1). Islandsk Ryle Calidris canutus 6 observationer. Største forekomst (12). Tidligste observation (12). Seneste efterårsobservation (4). ÅRSSUM Brushane Calidris pugnax 27 observationer. Største forekomst (65). Tidligste forårsobservation (8). Seneste efterårsobservation (3). ÅRSSUM Kærløber Limicola falcinellus 3 observationer af formentlig de samme 2 fugle 22, 23 og

19 Krumnæbbet Ryle Calidris ferruginea 2 observationer. Største forekomst (2). Tidligste observation (1). Seneste efterårsobservation (2). Temmincksryle Calidris temminckii 5 observationer. Største forekomst (10). Tidligste forårsobservation (1). Seneste observation (5). Almindelig Ryle Calidris alpina 28 observationer. Største forekomst (100). Tidligste forårsobservation (40). Seneste efterårsobservation (15). ÅRSSUM Dværgryle Calidris minuta 11 observationer. Største forekomst (5). Tidligste observation (2). Seneste efterårsobservation (5). Skovsneppe Scolopax rusticola Ikke observeret i Sandsynligvis almindelig trækgæst i skovområderne omkring søen, men den skjulte levevis betyder, at den ikke normalt ses af ornitologer eller på tællingerne. Dobbeltbekkasin Gallinago gallinago 26 observationer. Største forekomst (19). Ynglefugl: 3-5 par. Forekommer året rundt. ÅRSSUM Enkeltbekkasin Lymnocryptes minimus 3 observationer. Største forekomst (2). Tidligste observation (1). Seneste efterårsobservation (1). Mudderklire Actitis hypoleucos 23 observationer. Største forekomst (9). Tidligste forårsobservation (1). Seneste efterårsobservation (2). ÅRSSUM

20 Svaleklire Tringa ochropus 5 observationer. Største forekomst (4). Tidligste forårsobservation (4). Seneste efterårsobservation (1). ÅRSSUM Sortklire Tringa erythropus 3 observationer. Største forekomst (6). Tidligste forårsobservation (6). Seneste efterårsobservation (1). Hvidklire Tringa nebularia 23 observationer. Største forekomst (23). Tidligste forårsobservation (1). Seneste efterårsobservation (2). ÅRSSUM Rødben Tringa totanus 38 observationer. Største forekomst (20). Ynglefugl: 3-5 par. Tidligste forårsobservation (1). Seneste efterårsobservation (20). ÅRSSUM Tinksmed Tringa glareola F56 (Y), IBA (Y) 5 observationer. Største forekomst (24). Tidligste forårsobservation (24). Seneste efterårsobservation (9). Intensiv 1 art. ÅRSSUM Hættemåge Chroicocephalus ridibundus 60 observationer. Største observation (4.000). Ynglefugl. Træffes hele året. Anslået par ud fra ø-tællinger. ÅRSSUM

21 Dværgmåge Hydrocoloeus minutus 18 observationer. Største forekomst (22). Første observation (3). Sidste observation (1). ÅRSSUM Sorthovedet måge Larus melanocephalus 2 observationer (2) og (1). Der er ikke observationer, der kunne tyde på ynglen. Stormmåge Larus canus 28 observationer. Største observation (90). Træffes hele året. Tidligere vurderet som ynglefugl men yngler næppe på området ÅRSSUM Sildemåge Larus fuscus 25 observationer. Største observation (122). Ynglefugl. Unger registreret (2). Anslået 8-10 par Første observation (4). Sidste observation (1). ÅRSSUM Sølvmåge Larus argentatus 42 observationer. Største observation (300). Ynglefugl. Anslået par ud fra ø-tællinger. ÅRSSUM Svartbag Larus marinus 45 observationer. Største observation (15). Ynglefugl. Anslået 1 par. ÅRSSUM Dværgterne Sternula albifrons 3 observationer (1), (4) og (2). Sandterne Gelochelidon nilotica 46 observationer. Største observation er 2 fugle ved mange lejligheder Første observation (2). Sidste observation (1). 1 par med unger i både 2013 og 2014, men parret synes at have opgivet at yngle i Intensiv 2 art. 21

22 Rovterne Hydroprogne caspia 7 observationer. Største observation og (2). Første observation (1). Seneste observation (2). Sortterne Chlidonias niger 7 observationer. Største observation (2). Første observation (1). Sidste observation (2). Fjordterne Sterna hirundo 56 observationer. Største observation (42). Ynglefugl. Anslået par. Første observation (3). Sidste observation (1). Intensiv 2 art ÅRSSUM Havterne Sterna paradisea 4 observationer. Største observation (13). Første observation (2). Sidste observation (1). Splitterne Sterna sandvicensis 2 observationer (4) og (4). I 2014 mulig ynglefugl på baggrund af 3 fugle med parringsadfærd set Observationerne i 2015 drejer sig om overflyvende fugle og der er således ingen tegn på ynglen. Fiskeørn Pandion haliaetus 9 observationer alle af en fugl. Tidligste forårsobservation Seneste efterårsobservation Rørhøg Circus aeruginosus F56(Y), IBA (Y). 37 observationer. Største observation (3). Tidligste observation den Seneste observation Ingen tegn fundet på yngleaktivitet. Ingen han set i yngleperioden. Ekstensiv. ÅRSSUM Blå Kærhøg Circus cyaneus 75 observationer. Største observationer , og (3). Tidligste efterårsobservation Seneste forårsobservation

23 Hedehøg Circus pygargus F56 (Y), IBA (Y) Ingen observationer i 2015 Spurvehøg Accipiter nisus 20 observationer. Største observation den og (2). Ynglefugl. 1 par ynglende. Set hele året undtagen januar. Duehøg Accipiter gentilis 11 observationer. Største observation den (2) Ses året rundt. Havørn Haliaeetus albicilla 193 observationer. Største forekomst (5). Ynglefugl. 1 ynglepar. Yngleparret har fået 2 unger i 2015, men ungerne døde, den ene i reden. Den anden hoppede af reden og blev fodret af den gamle, men døde før den sås flyve. Dødsårsag ukendt, men undersøges. Ud over yngleparret gæstes området ofte af andre havørne, især i vinterhalvåret. Havørn er Intensiv 2 art. Ynglerapport kan findes på AVJNF hjemmeside under Filsø og på DOF Sydvestjyllands hjemmeside under lokaliteter. Rød Glente Milvus milvus 1 observation den (3). 3 fugle på en gang i en regulær skrue sammen med 2 musvåger, er et sjældent syn. 23

24 Fjeldvåge Buteo lagopus 24 observationer af en fugl. Første efterårsobservation , sidste forårsobservation Musvåge Buteo buteo 96 observationer. Største forekomst (8). Mulig ynglefugl. Forekommer året rundt, men talrigst i vinterhalvåret. ÅRSSUM Mosehornugle Asio flammeus 4 observationer af 1 fugl (2 observationer), og Stor Hornugle Bubo bubo 1 observation af 1 fugl Vendehals Jynx torquilla 1 observation af 1 fugl Sandsynlig ynglefugl. Stor Flagspætte Dendrocopos major 10 observationer. Største observation (3). Ynglefugl. Ses det meste af året. 24

25 Isfugl Alcedo atthis 23 observationer. Største observation (3). Ses det meste af året. Ynglefugl 1-2 par. Ekstensiv art Tårnfalk Falco tinnunculus 51 observationer. Største observation (8). Yngler i nabolaget, men fouragerer på området Forekommer året rundt. ÅRSSUM Dværgfalk Falco columbarius 8 observationer alle af en enkelt fugl. Seneste efterårsobservation Tidligste forårsobservation Lærkefalk Falco subbuteo En observation den (1). Vandrefalk Falco peregrinus 78 observationer. Største observation (3) ÅRSSUM

26 Rødrygget Tornskade Lanius collurio 29 observationer. Tidligste observation (1), seneste (4). Ynglefugl ynglepar. Stor Tornskade Lanius excubitor 16 observationer. Seneste forårsobservation (1), første efterårsobservation (1) Ses i vinterhalvåret Skovskade Garrulus glandarius 12 observationer. Formodet ynglefugl men ingen tegn på ynglen registreret. Husskade Pica pica 1 observation (1) Allike Corvus monedula 5 observationer. Yngler ikke i området men yngler ved Henne Kirke. 26

27 Krage Corvus corone Underarten Gråkrage Corvus corone cornix: 26 observationer heraf den største (65), og underarten Sortkrage Corvus corone corone 10 observationer, den største (10). Begge underarter ses hele året. Der er ikke registreret tegn på ynglen, men der er næppe tvivl om, at Gråkrage yngler på Filsø (pers. medd.) Ravn Corvus corax 44 observationer. Ynglefugl. 0-2 par. Arten yngler ikke hvert år på Filsø. Sortmejse Periparus ater 13 observationer. Ynglefugl. Antal ynglepar ukendt. Topmejse Lophophanes cristatus 10 observationer. Ynglefugl. Antal ynglepar ukendt. Sumpmejse Poecile palustris 6 observationer, Største observation (3) Mulig ynglefugl, ses hele året. Fyrremejse Poecile montana 85 observationer. Ynglefugl. Antal ynglepar ukendt. Blåmejse Cyanistes caeruleus 23 observationer. Ynglefugl. Antal ynglepar ukendt. Musvit Parus major 19 observationer. Ynglefugl. Antal ynglepar ukendt. Ses hele året Pungmejse Remiz pendulinus 5 observationer. Tidligste observation (1), seneste (1) Min. 2 ynglepar. 2 reder fundet. 27

28 Bjerglærke Eremophila alpestris 1 observation (3). Fåtallig efterårsgæst. Tidligere set både forår og efterår. Hedelærke Lullula arborea 6 observationer. Første observation (1), seneste observation (2), største observation (2) Ekstensiv art Sanglærke Alauda arvensis 44 observationer. Første observation (5), seneste (1). Største observation og Ynglefugl. Antal par ukendt. Skægmejse Panurus biarmicus 8 observationer. Ynglefugl. Antal ukendt. Træffes hele året Græshoppesanger Locustella naevia 1 observation (1 syngende han) 28

29 Gulbug Hippolais icterina 6 observationer, alle 1 fugl. Ynglefugl. Antal ynglepar ukendt. Tidligste forårsobservation (1), seneste (1). Sivsanger Acrocephalus schoenobaenus 3 observationer , , (1). Ynglefugl. Antal ynglepar ukendt. Kærsanger Acrocephalus palustris 9 observationer. Største forekomst , (3). Ynglefugl. Antal ynglepar ukendt. Tidligste forårsobservation (1), seneste (1). Rørsanger Acrocephalus scirpaceus 28 observationer. Største forekomst , , (5). Ynglefugl. Antal ynglepar ukendt. Tidligste forårsobservation (1), seneste (1). Bysvale Delichon urbicum 13 observationer. Største observation (25). Ynglefugl. Mindst 25 par på Møllers hus. Tidligste observation (1), seneste observation (2) Landsvale Hirundo rustica 46 observationer. Største observation (1500) Ynglefugl, mindst 2 par. Tidligste observation (12), seneste observation (5). 29

30 Digesvale Riparia riparia 3 observationer. Største observation (3). Første observation (2), seneste (2). Skovsanger Phylloscopus sibilatrix 1 observation af 1 fugl Løvsanger Phylloscopus trochilus 33 observationer. Største forekomst (40). Ynglefugl. Antal ynglepar ukendt. Tidligste forårsobservation (3), seneste (6). Gransanger Phylloscopus collybita 38 observationer. Største forekomst (8). Ynglefugl. Antal ynglepar ukendt. Tidligste observation (1), seneste (1) Halemejse Aegithalos caudatus 2 observationer (4) og (3). Munk Sylvia atricapilla 17 observationer. Største observation (4). Ynglefugl. Antal ynglepar ukendt. Tidligste observation (1), seneste (1) Havesanger Sylvia borin 6 observationer. Største observation , (2). Ynglefugl. Antal ynglepar ukendt. Tidligste forårsobservation (1), (1) Gærdesanger Sylvia curruca 13 observationer. Største observation (3). Ynglefugl. Anslået 1-3 par. Tidligste forårsobservation (3), seneste (1). Tornsanger Sylvia communis 37 observationer. Største observation (13). Ynglefugl. Anslået antal: par. Tidligste forårsobservation (2), seneste (3). Fuglekonge Regulus regulus 8 observationer. Største observation (6). Sandsynlig ynglefugl. Antal ynglepar ukendt. Rødtoppet Fuglekonge Regulus ignicapilla 4 observationer (1), (3), (1), (1). 30

31 Gærdesmutte Troglodytes troglodytes 37 observationer. Største observation og (3) Ynglefugl. Stær Sturnus vulgaris 54 observationer. Største observation ( 4500) Ingen tegn på ynglen registreret. Overnatter om efteråret i store antal. Grå Fluesnapper Muscicapa striata Ynglefugl. Antal ynglepar ukendt. (Pers. medd. ikke indtastet i DOFbasen) Rødhals Erithacus rubecula 19 observationer. Største observation (5). Ynglefugl Blåhals Luscinia svecica 30 observationer. Største observation og (3) Ynglefugl syngende hanner. Tidligste observation (1), seneste (1) Arten er grundigt eftersøgt i Alle grøfter gennemgået. I 2013 blev der hørt max. 4 syngende hanner. Se udbredelseskortet bagest i rapporten. Ekstensiv art Broget Fluesnapper Ficedula hypoleuca 3 observationer alle af 1 fugl , , Rødstjert Phoenicurus phoenicurus 10 observationer. Største observation (2). Mulig ynglefugl Tidligste observation (1), seneste (1) Bynkefugl Saxicola rubetra 21 observationer. Største observation , , (4). Ynglefugl. 3 4 par Tidligste observation (1), seneste (4) Sortstrubet Bynkefugl Saxicola torquatus 33 observationer Største observation (4). Ynglefugl. 6-7 par Tidligste (1), seneste (1) Stenpikker Oenanthe oenanthe 13 observationer. Største observation (16). Tidligste forårsobservation (1). Seneste efterårsobservation (3). 31

32 Misteldrossel Turdus viscivorus 13 observationer. Største observation (3).. Mulig ynglefugl Tidligste observation (1), seneste (1) Sangdrossel Turdus philomelos 14 observationer. Største observation (8). Ynglefugl. Antal ynglepar ukendt. Tidligste observation (2), seneste (1) Vindrossel Turdus iliacus 8 observationer. Største observation (20). Træffes i vinterhalvåret. Solsort Turdus merula 20 observationer. Ynglefugl. Antal ynglepar ukendt. Sjagger Turdus pilaris 18 observationer. Største observation (200). Ses i vinterhalvåret. Ringdrossel Turdus torquatus 1 observation (1) Jernspurv Prunella modularis 4 observationer. Første observation (1), seneste (1). Ynglefugl Gråspurv Passer domesticus 3 observationer. Ynglefugl. Antal ynglepar ukendt. Skovspurv Passer montanus 6 observationer. Ynglefugl. Antal ynglepar ukendt. Skovpiber Anthus trivialis 16 observationer. Største observation (4) Tidligste observation (1), seneste (1) Ynglefugl. Antal ukendt Engpiber Anthus pratensis 30 observationer. Største observation (21). Fåtallig ynglefugl. Anslået 10 ynglepar. Træffes hele året. 32

33 Bjergpiber Anthus spinoletta 1 observation (1) Den , den og ses en fugl (den samme?), som ikke har kunnet bestemmes med sikkerhed. Enten Bjerpiber eller Skærpiber. Skærpiber Anthus petrosus 1 observationer (1) Gul Vipstjert Motacilla flava 4 observationer. Største observation (10) Første observation (1), seneste (2) 1 observation (1) vedrører Motacilla flava thunbergi, Nordlig Gul Vipstjert). Bjergvipstjert Motacilla cinerea 2 observationer (1), (1) Hvid Vipstjert Motacilla alba 32 observationer. Største observation (12). Ynglende ved bygninger. Mindst 3 par Tidligste observation (1), seneste (1) Der angives tillige 1 observation af underarten Motacilla alba yarrellii (Sortrygget Hvid Vipstjert) fra den (1)) Bogfinke Fringila coelebs 44 observationer. Ynglefugl. Antal ynglepar ukendt. Kvækerfinke Fringila montifringilla 9 observationer. Største observation (50). Ses i vinterhalvåret Dompap Pyrrhula pyrrhula 7 observationer. Største forekomst (10). Ynglefugl. Antal ynglepar ukendt. Anses for sikker ynglende, men egentlig yngleaktivitet er ikke registreret i DOFbasen. Grønirisk Chloris chloris 12 observationer. Største observation (25) Ynglefugl. Antal ynglepar ukendt. Bjergirisk Linaria flavirostris 21 observationer. Største observation (200). Ses i vinterhalvåret 33

34 Tornirisk Linaria cannabina 59 observationer. Største forekomst (800). Ynglefugl. Antal ynglepar ukendt. Ses næsten hele året. Gråsisken Acanthis flammea 24 observationer. Underarten Lille Gråsisken Acanthis cabaret yngler, men antal ynglepar kendes ikke. Lille Korsnæb Loxia curvirostra 1 observation (1) Stillits Carduelis carduelis 55 observationer. Største forekomst (200). Ingen tegn på ynglen registreret i Grønsisken Spinus spinus 18 observationer. Største observation (60). Ses i vinterhalvåret. 34

35 Bomlærke Emberezia calandra 8 observationer. Største observation (20). Ynglefugl. Antal ynglepar ukendt. Gulspurv Emberezia citrinella 30 observationer. Største observation (30). Ynglefugl. Antal ynglepar ukendt. Rørspurv Emberezia schoeniclus 51 observationer. Største observation , (20). Ynglefugl. Antal ynglepar ukendt. 35

36 Optælling af yngleøerne Metode To ornitologer samt bådfører nærmer sig øerne, hvorved fuglene skræmmes op og tælles. Tallene i skemaerne er derfor rådata og angiver antal fugle og ikke antal ynglepar. Ynglepar kan med tilnærmelsesvis troværdighed beregnes ved at gange antal fugle med faktor 0,7. Metoden er relativt hensynsfuld, da begge søer kan optælles på 3,5 4 timer. Foto: Jens Rye Larsen 36

37 Tællinger af yngleøer fra båd jfr. nedenstående tabeller viser stor succes for Hættemåge og Sølvmåge. Antallet af ynglende andefugle og vadefugle er meget begrænset trods et stort antal observerede klyder ved første optælling i Der blev i 2014 registreret Skarv ved begge tællinger men der blev ikke registret Skarv i Blandt øerne er det især Aagesholm, Hjorteholm og Brasenholm, Storeholm og i nogen grad Gåseholm hvor der bliver registreret mange fugle. Gåseholm er ikke optalt i 2015 grundet lavvande. Optællingen af Storeholm er gennemført i 2015 men er påvirket af lavvande. Oversigt 20/05/14 26/06/14 22/05/15 13/06/15 Top. Lappe Skarv Skestork Knopsvane Grågås Nilgås Gravand Knarand Krikand Gråand Skeand Taffeland Troldand Strandskade Klyde Lille Præste Vibe Brushane Rødben Mudderklire Hættemåge Sorth. Måge Sildemåge Sølvmåge Svartbag Sandterne Fjordterne Samlet Andefugle Vadefugle Vadefugle excl. Klyde Mågefugle Mågefugle excl. Hættemåge

38 Oversigt 20/05/14 26/06/14 22/05/15 13/06/15 Aagesholm Lille Traneholm Traneholm Hjorteholm Unavngivet Stammerholm Brasenholm Povls Pold Knold uden navn 1 Knold uden navn 2 Storeholm Gåseholm Samlet

39 22/05/15 Aagesholm Traneholm Hjortholm Unavngivet Lille Traneholm Stammerholm Brasenholm Povls Pold Knold u- den navn 1 Knold u- den navn 2 Storeholm Gåseholm Samlet Top. Lappe. 0 Skarv 0 Knopsvane Grågås 1 1 Nilgås 1 1 Gravand 0 Knarand 2 2 Krikand 0 Gråand Skeand 0 Taffeland 0 Troldand 1 1 Strandskade Klyde Lille Præst. 0 Vibe Brushane 0 Rødben Mudderklire 0 Hættemåge Sorth. Måge 0 Sildemåge 1 1 Sølvmåge Svartbag 0 Sandterne 0 Fjordterne 6 6 Samlet

40 13/06/15 Aagesholm Traneholm Hjortholm Unavngivet Lille Traneholm Stammerholm Brasenholm Povls Pold Knold u- den navn 1 Knold u- den navn 2 Storeholm Gåseholm Samlet Top. Lappe. 2 2 Skarv 0 Knopsvane Grågås 4 4 Nilgås 1 1 Gravand 1 1 Knarand 2 2 Krikand 1 1 Gråand Skeand Taffeland Troldand Strandskade Klyde Lille Præst. 1 1 Vibe Brushane 0 Rødben 1 1 Mudderklire 0 Hættemåge Sorth. Måge 1 1 Sildemåge Sølvmåge Svartbag 1 1 Sandterne 0 Fjordterne Samlet

41 Havørn på Filsø 2015 (bidrag til Projekt Ørns årsrapport for 2015) Af redekoordinator Jens Rye Larsen og Karin Gustausen Filsøparret etablerede sig i 2012 samtidig med at, den nye Filsø blev dannet. I både 2013 og 2014 ynglede parret i en rede i Vrøgum Plantage (Naturstyrelsen) syd for Filsø. Begge år fik de 1 unge på vingerne. I vinteren 2014/2015 så alting ud til en 3. ynglesæson i samme rede, men pludselig i begyndelsen af marts blev der inden for 14 dage bygget en ny rede på Kirkeodde altså på Aage V. Jensen Naturfonds ejendom. Redetræet var en Skovfyr, som Naturfonden havde fået topkappet i foråret og 8. marts overnattede parret ved reden i Vrøgum, men 9. marts om formiddagen var de flyttet til Kirkeodde, hvor hunnen omgående lagde æg og påbegyndte rugningen april klækkede æggene. Efterfølgende viste det sig, at der var 2 unger i reden. Alt forløb tilsyneladende planmæssigt, så det blev besluttet at ringmærke ungerne. I den forbindelse kunne man konstatere, at de 2 unger var af hankøn, og de var et par underernærede skravl. Efter et stykke tid måtte vi erkende, at den ene lå død i reden. Den blev hentet ned og sendt til nærmere undersøgelse. Kort efter forlod den anden unge reden, før den var flyvefærdig. Den blev eftersøgt og fundet i skovbrynet i modsat ende af den lille plantage. Forældrene var tilstede omkring den. Alligevel blev den senere fundet død. Også den blev indsendt til nærmere undersøgelse. Undersøgelserne viste ikke tegn på forgiftning eller drab. Underernæring og et koldt og blæsende forår har sandsynligvis været årsagen. 41

42 ARTS- OG TAXONLISTE Kun før Kun efter Både før og efter Knopsvane Pibesvane Sangsvane Knortegås Rødhalset Gås Bramgås Canadagås Kortnæbbet Gås Grågås Sædgås Blisgås Dværggås Ederfugl Sortand Hvinand Lille Skallesluger Stor Skallesluger Toppet Skallesluger Nilgås Gravand Rustand Rødhovedet And Taffeland Troldand Bjergand Atlingand Skeand Knarand Pibeand Gråand Spidsand Krikand Vagtel Fasan Urfugl Agerhøne Lille Lappedykker Gråstrubet Lappedykker Toppet Lappedykker Nordisk Lappedykker Sorthalset Lappedykker Klippedue Huldue Ringdue Turteldue Tyrkerdue Natravn Mursejler Gøg Vandrikse Engsnarre Plettet Rørvagtel Rørhøne Blishøne Trane Rødstrubet Lom Sort Stork Hvid Stork Rørdrum Fiskehejre Silkehejre Sølvhejre Skestork Sule Skarv Strandskade Klyde 42

43 Strandhjejle Hjejle Sibirisk Hjejle Pomeransfugl Stor Præstekrave Lille Præstekrave Hvidbrystet Præstekrave Vibe Småspove Storspove Lille Kobbersneppe Stor Kobbersneppe Stenvender Islandsk Ryle Kærløber Brushane Krumnæbbet Ryle Temmincksryle Almindelig Ryle Dværgryle Prærieløber Skovsneppe Tredækker Dobbeltbekkasin Enkeltbekkasin Mudderklire Svaleklire Sortklire Hvidklire Rødben Tinksmed Sortvinget Braksvale Lille Kjove Alm. Kjove Ride Tyndnæbbet Måge Hættemåge Dværgmåge Sorthovedet Måge Stormmåge Sildemåge Sølvmåge Svartbag Dværgterne Sandterne Rovterne Hvidvinget Terne Sortterne Fjordterne Havterne Splitterne Fiskeørn Hvepsevåge Lille Skrigeørn Stor Skrigeørn Sort Glente Rørhøg Blå Kærhøg Steppehøg Hedehøg Spurvehøg Duehøg Havørn Rød Glente Fjeldvåge Musvåge Slørugle Dværghornugle Skovhornugle Mosehornugle Stor Hornugle Vendehals Stor Flagspætte Isfugl Tårnfalk Dværgfalk Lærkefalk Jagtfalk Vandrefalk Rødrygget Tornskade Stor Tornskade Skovskade Husskade Nøddekrige Allike Råge 43

44 Ravn Krage Sortkrage Gråkrage Sortmejse Topmejse Sumpmejse Fyrremejse Blåmejse Musvit Pungmejse Bjerglærke Hedelærke Sanglærke Skægmejse Savisanger Græshoppesanger Gulbug Sivsanger Kærsanger Rørsanger Bysvale Landsvale Digesvale Skovsanger Hvidbrynet Løvsanger Løvsanger Gransanger Halemejse Munk Havesanger Gærdesanger Tornsanger Fuglekonge Rødtoppet Fuglekonge Silkehale Parktræløber Træløber Gærdesmutte Stær Vandstær Grå Fluesnapper Rødhals Nattergal Sydlig Nattergal Blåhals Broget Fluesnapper Rødstjert Husrødstjert Bynkefugl Sortstrubet Bynkefugl Stenpikker Misteldrossel Sangdrossel Vindrossel Solsort Sjagger Ringdrossel Jernspurv Gråspurv Skovspurv Skovpiber Engpiber Bjergpiber Skærpiber Storpiber Gul Vipstjert Bjergvipstjert Hvid Vipstjert Sortrygget Vipstjert Bogfinke Kvækerfinke Kernebider Karmindompap Dompap Grønirisk Bjergirisk 44

45 Tornirisk Gråsisken Lille Gråsisken Nordlig Gråsisken Stor Korsnæb Lille Korsnæb Stillits Grønsisken Snespurv Bomlærke Gulspurv Rørspurv Lapværling 45

46 KORT 46

47 Rørdrum territorier Blåhals territorier

48 Sortstrubet Bynkefugl territorier Rødrygget Tornskade territorier

49 Kort over Filsø 49

Fuglearter set i grusgravsområdet Tarup/Davinde fra 1982 til i dag.

Fuglearter set i grusgravsområdet Tarup/Davinde fra 1982 til i dag. Fuglearter set i grusgravsområdet Tarup/Davinde fra 1982 til i dag. Arterne er primært set indenfor Tarup/Davinde I/S s område. Listen bliver løbende opdateret Rødstrubet Lom Sjælden trækgæst: 1 6/10-14.

Læs mere

NATUROVERVÅGNINGSRAPPORT

NATUROVERVÅGNINGSRAPPORT NATUROVERVÅGNINGSRAPPORT YNGLEFUGLE I DE FREDEDE JORDBASSINER 2015 Den nyetablerede ø i bassin 15 marts 2015 Vordingborg kommune Afdeling for Land og Miljø Rapport for Vordingborg Kommune v/ Konsulent

Læs mere

Oversigt over fuglearter til spillekort

Oversigt over fuglearter til spillekort Oversigt over fuglearter til spillekort 1. Drosselfugle - Smådrosler Rødhals Blåhals Husrødstjert Rødstjert Bynkefugl Sortstrubet bynkefugl Stenpikker - Egentlige drosler Ringdrossel Solsort Sjagger Sangdrossel

Læs mere

Mål og vægt. Artsnavn (dansk) Han Hun (cm) (cm)

Mål og vægt. Artsnavn (dansk) Han Hun (cm) (cm) Mål og vægt Vægt g (angivet hvis kg) Længde Vingefang Fuglehåndbogen på Nettet (BBJ) Knopsvane 8,5-15 kg 6,5-12 kg 125-160 210-240 Sangsvane 7,2-15,5 kg 5,6-13 kg 140-165 205-235 Pibesvane 4,2-8,5 kg 4,1-8,3

Læs mere

(vs.1.2:12.05.2015) Mål og vægt Fuglehåndbogen på Nettet (BBJ)

(vs.1.2:12.05.2015) Mål og vægt Fuglehåndbogen på Nettet (BBJ) (vs.1.2:12.05.2015) Mål og vægt Fuglehåndbogen på Nettet (BBJ) Vægt g (angivet hvis kg) Længde Vingefang Knopsvane 8,5-15 kg 6,5-12 kg 125-160 210-240 Sangsvane 7,2-15,5 kg 5,6-13 kg 140-165 205-235 Pibesvane

Læs mere

Required species Denmark Number 1, 2 and 3 are required for pictures and sounds No number means not required

Required species Denmark Number 1, 2 and 3 are required for pictures and sounds No number means not required Required species Denmark Number 1, 2 and 3 are required for pictures and sounds No number means not required Species Picture Sounds Rødstrubet Lom 2 3 Sortstrubet Lom 2 3 Islom 3 Hvidnæbbet Lom 3 Lille

Læs mere

Artsoptegnelser fra turen til Brandenburg 25. april 28. april 2013

Artsoptegnelser fra turen til Brandenburg 25. april 28. april 2013 Artsoptegnelser fra turen til Brandenburg 25. april 28. april 2013 Torsdag den 25. april Sejltur fra Rønne til Neu Mukran kl. 8.00 11.30. Ederfugl 15 T, Sortand 9 T, Fløjlsand 1 T, Havlit 11 T + 30 R,

Læs mere

Fuglene på Filsø. Årsrapport Filsøgruppen

Fuglene på Filsø. Årsrapport Filsøgruppen Fuglene på Filsø Årsrapport 2015 Filsøgruppen Forfattere: Jens Rye Larsen (red.), Ole Hansen, Peter Rasmussen, Sven Bødker, Søren Peder Nielsen Fotos og billedredaktion: Karin Gustausen (med mindre andet

Læs mere

Alle fuglearter (173 i alt) set i Porsemosen Listen er fra samt Høje- Taastrup og Egedal Kommuners naturovervågning.

Alle fuglearter (173 i alt) set i Porsemosen Listen er fra  samt Høje- Taastrup og Egedal Kommuners naturovervågning. Alle fuglearter (173 i alt) set i Porsemosen 1966-2013. Listen er fra www.dofbasen.dk samt Høje- Taastrup og Egedal Kommuners naturovervågning. Dansk navn Latinsk navn Antal gange/antal individer Lille

Læs mere

FUGLE VED VÆNGE SØ 2014

FUGLE VED VÆNGE SØ 2014 FUGLE VED VÆNGE SØ 2014 Vænge Sø blev færdigretableret i løbet af 2013 og vandstanden i søen nåede det planlagte niveau omkring årsskiftet. Fuglene er blevet systematisk optalt gennem hele 2014 bortset

Læs mere

Lars Heltborg Fugleobservationer 12-02-2013 Side 1

Lars Heltborg Fugleobservationer 12-02-2013 Side 1 Lars Heltborg Fugleobservationer 12-02-2013 Side 1 Fugleobservationer 2012 L Heltborg, 6091 Bjert. Dato Art Antal Sted Bemærk 24-02-12 Knopsvane Solkær enge Gråand Do Alm. skarv Do Krikand Do Grågæs Do

Læs mere

Havørn 1 AD R, Brushane 2 R, Sortklire 2 R, Fjordterne 1 R, Landsvale 600 R. Erik Ehmsen

Havørn 1 AD R, Brushane 2 R, Sortklire 2 R, Fjordterne 1 R, Landsvale 600 R. Erik Ehmsen 30. juni Brændegård Sø (12:40-14:00): Toppet Lappedykker 10 R, Skarv 400 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 12 R, Grågås 180 R, Gravand 8 AD R, Gravand 14 PUL R, Knarand 4 R, Krikand 3 R, Gråand 30 AD R, Gråand

Læs mere

Så er det tid til en samlet status over Boligbirding i DOF København 2015.

Så er det tid til en samlet status over Boligbirding i DOF København 2015. Boligbirding i DOF København, 2015 Så er det tid til en samlet status over Boligbirding i DOF København 2015. Perioden startede 1. januar og sluttede den 15. marts. Der var ingen regler for, hvordan en

Læs mere

30. juni. 28. Juni. 27. juni. Tarup Grusgrave: Sildemåge 22 AD R. Per Rasmussen. [dofbasen.dk] Espe: Blåvinget Pragtvandnymfe 1.

30. juni. 28. Juni. 27. juni. Tarup Grusgrave: Sildemåge 22 AD R. Per Rasmussen. [dofbasen.dk] Espe: Blåvinget Pragtvandnymfe 1. 30. juni Tarup Grusgrave: Sildemåge 22 AD R. Per Rasmussen. [dofbasen.dk] Blåvinget Pragtvandnymfe 1. 28. Juni Gøg 1, Tårnfalk 2, Musvåge 1, Ravn 1. Rød glente 1 R. Erik Ehmsen. [Snatur] Øster Hæsinge:

Læs mere

Gotland. Fugle og blomster 16/6-23/6 2015. Lilly Sørensen og Niels Bomholt. Närsholmen med blomstrende slangehoved

Gotland. Fugle og blomster 16/6-23/6 2015. Lilly Sørensen og Niels Bomholt. Närsholmen med blomstrende slangehoved Gotland Fugle og blomster 16/6-23/6 2015 Lilly Sørensen og Niels Bomholt Närsholmen med blomstrende slangehoved Gotland ligger lige midt i Østersøen, og er Sveriges største ø. Den har været svensk siden

Læs mere

Tur til Mecklenburg-Vorpommern Lørdag den 23.5 2015

Tur til Mecklenburg-Vorpommern Lørdag den 23.5 2015 Tur til Mecklenburg-Vorpommern Lørdag den 23.5 2015 Turdeltagere: Flemming Olsen, Gunnar Boelsmand Pedersen. Rene Christensen. Turbeskrivelse: Hovedformålet med turen var, at besøge nogle af de lokaliteter

Læs mere

Føde (Hvd; Hvirveldyr - Hvld; Hvirvelløse dyr - Pf; Planteføde)

Føde (Hvd; Hvirveldyr - Hvld; Hvirvelløse dyr - Pf; Planteføde) Føde (Hvd; Hvirveldyr - Hvld; Hvirvelløse dyr - Pf; Planteføde) Artsnavn (dansk) Sommerhalvåret (ynglesæsson)* Vinterhalvåret* Føde/Trofiske niveau** Knopsvane Pf/vand-sumpplanter/rodstængler/alger/vinterafgrøder/raps

Læs mere

Fuglene på Filsø. Årsrapport 2012. 01-10-2011 til 15-07-2012. Filsøgruppen. Jens Rye Larsen. Foto: Henning Simonsen

Fuglene på Filsø. Årsrapport 2012. 01-10-2011 til 15-07-2012. Filsøgruppen. Jens Rye Larsen. Foto: Henning Simonsen Fuglene på Filsø Foto: Henning Simonsen Årsrapport 2012 01-10-2011 til 15-07-2012 Filsøgruppen Jens Rye Larsen Baggrund Den 1. oktober 2011 blev Filsø overtaget af Aage V. Jensen Naturfond. Formålet var

Læs mere

Fuglene omkring. Danfoss Universe. Februar - september 2008. af Bjarne Nielsen

Fuglene omkring. Danfoss Universe. Februar - september 2008. af Bjarne Nielsen Fuglene omkring Danfoss Universe Februar - september 2008 af Bjarne Nielsen Langesø, 1. oktober 2008 Euring-nr. dansk navn, latinsk navn (antal observationer, antal observerede individer, formodet antal

Læs mere

Keldsnor Fuglestation 2006

Keldsnor Fuglestation 2006 Ringmærkningen på Keldsnor Fuglestation 2006 Hele syv Skovsangere blev mærket i 2006, denne er fra 20. august. Foto: Erhardt Ecklon. 2006 var 13. år i træk med ringmærkning i efterårsmånederne på Sydlangeland.

Læs mere

Fuglene på Filsø. Årsrapport 2013 16-7-2012 til 31-7-2013. Filsøgruppen. Foto: Eva Foss Henriksen

Fuglene på Filsø. Årsrapport 2013 16-7-2012 til 31-7-2013. Filsøgruppen. Foto: Eva Foss Henriksen Fuglene på Filsø Foto: Eva Foss Henriksen Årsrapport 2013 16-7-2012 til 31-7-2013 Filsøgruppen Forfattere: Jens Rye Larsen (red.), Ole Hansen, Peter Rasmussen, Sven Bødker, Søren Peder Nielsen Forsidefoto

Læs mere

Espe: Natugle 1, Husskade 1, Grønirisk 10, Sumpmejse 2, Solsort 5, Gråkrage 6, Stor Flagspætte 1.

Espe: Natugle 1, Husskade 1, Grønirisk 10, Sumpmejse 2, Solsort 5, Gråkrage 6, Stor Flagspætte 1. 30. september Gransanger 1, Hvid Vipstjert 1, Gråkrage 15, Solsort 7, Grønirisk 5. 29. september Brobyværk (10:30): Grågås 500 SØ. Peder Blommegård 28. september Natugle 1, Husskade 1, Grønirisk 10, Sumpmejse

Læs mere

Fuglelivet i Forsøgscenteret/Sagnlandet

Fuglelivet i Forsøgscenteret/Sagnlandet 1 Fuglelivet i Forsøgscenteret/Sagnlandet Dokumentation 1997-2015 Af Bent Bardtrum Indhold Baggrund Tællingerne En fugletur igennem Sagnlandet Redekasserne Artslisterne 1997-2015 Baggrund I efteråret 1997

Læs mere

30. november. 29. november. 28. november. 27. november. 26. november. Snarup: Musvåge 2. Espe: Musvåge 1, Tårnfalk 1.

30. november. 29. november. 28. november. 27. november. 26. november. Snarup: Musvåge 2. Espe: Musvåge 1, Tårnfalk 1. 30. november Snarup: Musvåge 2. Musvåge 1, Tårnfalk 1. 29. november Sollerup / Arreskov Sø (14:10-16:00): Toppet Lappedykker 8 R, Skarv 2 R, Fiskehejre 4 R, Knopsvane 2 R, Taffeland 1 R, Troldand 70 R,

Læs mere

BILAG 1: Fredningskort for fredning af Råmosen, Ballerup Kommune jvf. Fredningskendelse af 21. oktober 2005.

BILAG 1: Fredningskort for fredning af Råmosen, Ballerup Kommune jvf. Fredningskendelse af 21. oktober 2005. BILAG 1: Fredningskort for fredning af Råmosen, Ballerup Kommune jvf. Fredningskendelse af 21. oktober 2005. BILAG 2: Ejerforhold 4b 3d 5d 4i 8ac 1bc 5a 4ah 3b 1cx 1cu 5d 4ae 2ae 8at 3s 5i 5b 5h 1a 1h

Læs mere

Fuglene på Filsø. Årsrapport Filsøgruppen

Fuglene på Filsø. Årsrapport Filsøgruppen Fuglene på Filsø Årsrapport 2014 Filsøgruppen Forfattere: Jens Rye Larsen (red.), Ole Hansen, Peter Rasmussen, Sven Bødker, Søren Peder Nielsen Fotos: Karin Gustausen (med mindre andet er nævnt under foto)

Læs mere

SPANIEN 17/9 5/10 2013

SPANIEN 17/9 5/10 2013 SPANIEN 17/9 5/10 2013 Forord Denne fugle-ferie blev gennemført som en ekstensiv fugle-tur, dvs. vi har ikke nødvendigvis noteret hver eneste fugl fra start til slut, men i stedet nydt fuglene og efterfølgende

Læs mere

Gl. Hviding Digesø ny perle i den ødelagte marsk Kjeld Hansen DET TABTE LAND sydjylland 1

Gl. Hviding Digesø ny perle i den ødelagte marsk Kjeld Hansen DET TABTE LAND sydjylland 1 Gl. Hviding Digesø ny perle i den ødelagte marsk Marsken fra Esbjerg til den dansktyske grænse er i dag afvandet og intensivt dyrket med afgrøder som raps, majs, byg og wrapgræs. Tidligere tiders vidtstrakte

Læs mere

Rügen. 18. 22. oktober 2002 (af Martin Jessen) Fredag d. 18. oktober. Dagens observationer:

Rügen. 18. 22. oktober 2002 (af Martin Jessen) Fredag d. 18. oktober. Dagens observationer: Rügen 18. 22. oktober 2002 (af Martin Jessen) Orla havde i længere tid snakket om at lave en efterårstur til Rügen, for at se på Traner. Han har tidligere besøgt øen, og ville gerne vise den frem for andre.

Læs mere

Scanbird Extremadura 26.4-3.5 2015

Scanbird Extremadura 26.4-3.5 2015 Scanbird Extremadura 26.4-3.5 2015 Fugle-, patterdyr- og orkidéliste Foto: Stor Hornugle i Storke-koloni 30/4-15 Fugleliste Alle registrerede arter er nævnt og selvfølgelig ikke set af alle i gruppen.

Læs mere

Turberetning fra TRANETUREN den 4.-6. april 2008. Af Ulla Brandt. Fotos: Finn Jensen

Turberetning fra TRANETUREN den 4.-6. april 2008. Af Ulla Brandt. Fotos: Finn Jensen Turberetning fra TRANETUREN den 4.-6. april 2008. Af Ulla Brandt Fotos: Finn Jensen FREDAG den 4. april var vi en flok på 36 personer, der satte kurs mod Sverige for at opleve bl.a. Tranerne ved Hornborgasjön.

Læs mere

Ynglende fugle ved Skenkelsø Sø 2013. Det nye vådområdes betydning for fuglelivet. Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S

Ynglende fugle ved Skenkelsø Sø 2013. Det nye vådområdes betydning for fuglelivet. Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S Det nye vådområdes betydning for fuglelivet Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S Rekvirent Egedal Kommune v/rikke Storm-Ringström Rådgiver Orbicon A/S, Ringstedvej 20, DK 4000 Roskilde Projektnummer

Læs mere

Østrig Ungarn 14. til 29. Maj 2007

Østrig Ungarn 14. til 29. Maj 2007 Østrig Ungarn 14. til 29. Maj 2007 Turen Vores tur til Østrig Ungarn i de sidste to uger af Maj måned. Var et længe næret ønske om at få et godt kendskab til den midteuropæiske natur typer, speciel at

Læs mere

DOF-Travel tur til Polen og Berlin

DOF-Travel tur til Polen og Berlin DOF-Travel tur til Polen og Berlin 8-11. juni 2017 Dansk Ornitologisk Forening Stefan Stürup og Alex Rosendal FORORD Turen blev gennemført med 14 deltagere og to ledere i to minibusser. Fly til Berlin,

Læs mere

31. januar. 30. januar. Klik på billede for stor størrelse. Bukgård v. Egeskov: Blisgås 6 R, Grågås 225 R, Knopsvane 8 R, Sangsvane 36 R, Musvåge 1 R.

31. januar. 30. januar. Klik på billede for stor størrelse. Bukgård v. Egeskov: Blisgås 6 R, Grågås 225 R, Knopsvane 8 R, Sangsvane 36 R, Musvåge 1 R. 31. januar Silkehale Klik på billede for stor størrelse. 30. januar Bukgård v. Egeskov: Blisgås 6 R, Grågås 225 R, Knopsvane 8 R, Sangsvane 36 R, Musvåge 1 R. Sangsvane Klik på billede for stor størrelse.

Læs mere

FUGLE I BYEN. Guide til 25 fuglearter

FUGLE I BYEN. Guide til 25 fuglearter FUGLE I BYEN Guide til 25 fuglearter FUGLE I BYEN rummer 25 af de mest almindelige fuglearter i Botanisk Have i København. Hæftet er velegnet til bestemmelse af fuglearter i de fleste bymiljøer. Fuglene

Læs mere

Polen 2009 En stortur med DOF-København

Polen 2009 En stortur med DOF-København Polen 2009 En stortur med DOF-København Af Leon Berthou Forord Fra den 23. april til den 3 maj 2009 afholdt DOF Travel forårstur til det nordøstlige Polen. Først besøgte vi Bialowieza skovene og den store

Læs mere

Ynglende fugle ved Skenkelsø Sø 2011

Ynglende fugle ved Skenkelsø Sø 2011 - det nye vådområdes betydning for ynglende fugle Kunde Rådgiver Egedal kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse Orbicon A/S Ringstedvej 20 4000 Roskilde Telefon: 72 59 73 15 Telefon 46 30 03 10 Telefax 46

Læs mere

Udmøntning af fugleovervågningen i NOVANA-programmet for perioden

Udmøntning af fugleovervågningen i NOVANA-programmet for perioden Udmøntning af fugleovervågningen i NOVANA-programmet for perioden 2011-2015 Notat fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 19. april 2013 Stefan Pihl & Bjarne Søgaard Institut for Bioscience

Læs mere

Ynglende fugle ved Skenkelsø Sø 2015. Det nye vådområdes betydning for fuglelivet. Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S

Ynglende fugle ved Skenkelsø Sø 2015. Det nye vådområdes betydning for fuglelivet. Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S Det nye vådområdes betydning for fuglelivet Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S Rekvirent Egedal Kommune v/rikke Storm-Ringström Rådgiver Orbicon A/S, Ringstedvej 20, DK 4000 Roskilde Projektnummer

Læs mere

Danske ynglefuglebestande (par) og trækforhold Udvikling (DK) Udbredelse og kommentar til DK forhold Vinterkvarter

Danske ynglefuglebestande (par) og trækforhold Udvikling (DK) Udbredelse og kommentar til DK forhold Vinterkvarter Danske ynglefuglebestande (par) og trækforhold Knopsvane YS/VG 5700-6300 2013 (+/-) Hele landet dog mest på øerne, i spredning Nogle spredes til lidt syd for DK 200-300 Sangsvane YS/VG 3 2012 (+)Indvandring

Læs mere

Mågesøen i Hørby Plantage Kommune: Hobro Lokalitetsnr: 823130 Lokalitetstype: Sø Klassifikation: V3 Ejer: Dækning: Y2 UTM E: 545600 UTM N: 6277840 : Morten Nielsen 12/96 Lille sø i plantage. Sivbevoksning

Læs mere

Sønderjylland April 2011

Sønderjylland April 2011 Sønderjylland April 2011 LFR ved Sønderstrand, Rømø (foto: Frank Desting) Turrapport fra en Sønderjyllandstur fra mandag den 18. april til tirsdag den 19. april 2011. Deltagere Leif Frederiksen (LFR).

Læs mere

Ynglefugletællinger 2010

Ynglefugletællinger 2010 Ynglefugletællinger 2010 Borris Skydeterræn og Flyvestation Karup Ole Olesen og Egon Østergaard August 2010. Indhold Baggrund og fokusarter... 2 Optællinger... 3 Artsgennemgang... 5 Flyvestation Karup...

Læs mere

STORTRAPPETUR Berlin og Havelland 01. - 03.04 2011 René Christensen og Ole Friis Larsen Dansk Ornitologisk Forening DOF-Storstrøm

STORTRAPPETUR Berlin og Havelland 01. - 03.04 2011 René Christensen og Ole Friis Larsen Dansk Ornitologisk Forening DOF-Storstrøm STORTRAPPETUR Berlin og Havelland 01. - 03.04 2011 René Christensen og Ole Friis Larsen Dansk Ornitologisk Forening DOF-Storstrøm Indledning. Efter flere års tilløb lykkedes det endelig at få arrangeret

Læs mere

STØRRELSE OG UDVIKLING AF FUGLEBESTANDE I DANMARK

STØRRELSE OG UDVIKLING AF FUGLEBESTANDE I DANMARK STØRRELSE OG UDVIKLING AF FUGLEBESTANDE I DANMARK Artikel 12 rapportering til Fuglebeskyttelsesdirektivet Videnskabelig rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 176 2015 AU AARHUS UNIVERSITET

Læs mere

Målrettet fangst. ZM målsætning (ZM ønsker at gøre en aktiv indsats)

Målrettet fangst. ZM målsætning (ZM ønsker at gøre en aktiv indsats) Liste over fuglearter i Danmark og deres ringmærkningsstatus (vedr. rettet fangst) Tilfældig bifangst af sjældne fugle må ringmærkes ifm. igangværende anden ringmærkning. For visse rødliste arter må arten

Læs mere

Bekendtgørelse om æg fra vilde fugle og registrering af ægsamlinger 1)

Bekendtgørelse om æg fra vilde fugle og registrering af ægsamlinger 1) BEK nr 936 af 27/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, j.nr. 010-00222 Senere ændringer til

Læs mere

Det nordøstlige Polen

Det nordøstlige Polen Det nordøstlige Polen 15. maj 25. maj 2012 DOF Travel Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark Leon Berthou 5 Forord DOFs Københavnsafdeling arrangerede stortur til det nordøstlige Polen i perioden

Læs mere

Ynglende fugle ved Storesø-Lyngen Statusopgørelse. Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S

Ynglende fugle ved Storesø-Lyngen Statusopgørelse. Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S Statusopgørelse Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S Rekvirent Egedal Kommune v/rikke Storm-Ringström Rådgiver Orbicon A/S, Ringstedvej 20, DK 4000 Roskilde Projektnummer 3621500038 Projektleder Erik

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013 Fuglene er optalt ved en lang række besøg igennem ynglesæsonen. Der er fokuseret på de arealer der ejes af Tarup/Davinde I/S, men der er også foretaget optællinger

Læs mere

Dansk Ornitologisk forening, Københavnsafdelingens Ekskursionsudvalg. Polen Det nordvestlige hjørne 4/6-7/

Dansk Ornitologisk forening, Københavnsafdelingens Ekskursionsudvalg. Polen Det nordvestlige hjørne 4/6-7/ Dansk Ornitologisk forening, Københavnsafdelingens Ekskursionsudvalg. Polen Det nordvestlige hjørne 4/6-7/6 1998. Deltagerliste. Rita Ploug, Amager Lean Jørgensen, Amager Inge Grete Hansen, Lyngby My Størup,

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2015

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2015 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2015 Ynglesæsonen 2015 var præget af ret usædvanlig vejr, med kulde og megen regn i juni og juli. Hvilken påvirkning det har haft for ynglefuglene er ikke direkte blevet

Læs mere

Scanbird / Politiken Plus: Marokko

Scanbird / Politiken Plus: Marokko Scanbird / Politiken Plus: Marokko 11.3 18.3 2017 Audouinsmåger, sildemåger og ikke mindst eremitibisser ved Tinkertfloden 12.3. Fugleliste Alle registrerede arter er nævnt og flere af de mest bemærkelsesværdige

Læs mere

Sønderjylland April 2010

Sønderjylland April 2010 Sønderjylland April 2010 Bramgæs ved Saltvandssøen (foto: Frank Desting) Deltagere: Leif Frederiksen (LFR), Frank Desting (FDE). Turrapport fra en Sønderjyllandstur fra fredag den 16/4 til søndag den 18/4

Læs mere

Tyrkiet. Bosporus/Istanbul 19. - 27. september 2010. DOF Travel Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark John Speich

Tyrkiet. Bosporus/Istanbul 19. - 27. september 2010. DOF Travel Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark John Speich Tyrkiet Bosporus/Istanbul 19. - 27. september 2010 Steppevåge Foto: Arne DOF Travel Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark John Speich Forord Fra søndag den 19. - mandag den 27. september 2010 afholdt

Læs mere

U N G A R N OKTOBER 2009

U N G A R N OKTOBER 2009 U N G A R N 17. 24. OKTOBER 2009 Dansk Ornitologisk Forening DOF Travel Leon Berthou og Gerard Gorman 1 Forord Fra den 17. oktober til den 24. oktober 2009 afholdt DOFTravel tur til Ungarn. Først besøgte

Læs mere

Atlas III. Grønne Råd, den 23. april 2014. Oplæg til møde i Svendborgs. kortlægning af Danmarks fugles udbredelse

Atlas III. Grønne Råd, den 23. april 2014. Oplæg til møde i Svendborgs. kortlægning af Danmarks fugles udbredelse Atlas III - en kort fortælling om den tredje store kortlægning af Danmarks fugles udbredelse Oplæg til møde i Svendborgs Grønne Råd, den 23. april 2014 Niels Andersen Sådan arbejder DOF for fuglene Kort

Læs mere

Naturens store comeback ved Ølundgårds Inddæmning

Naturens store comeback ved Ølundgårds Inddæmning Naturens store comeback ved Ølundgårds Inddæmning Alt har sin tid, også de fleste landvindingsprojekter. Ofte har landvindingssagens ingeniører slået deres folder på marginale jorder, hvor ellers kun dumdristige

Læs mere

RUMÆNIEN. Karpaterne (Transsilvanske Alper), Dobrogea og Donaudeltaet 29.08 08.09 2009. DOF-Travel Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark

RUMÆNIEN. Karpaterne (Transsilvanske Alper), Dobrogea og Donaudeltaet 29.08 08.09 2009. DOF-Travel Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark RUMÆNIEN Karpaterne (Transsilvanske Alper), Dobrogea og Donaudeltaet 29.08 08.09 2009 DOF-Travel Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark Jan Hjort Christensen Indledning Der hersker næppe tvivl om,

Læs mere

Ynglende fugle i Porsemosen 2013. Med forslag til naturpleje. Rapport til Egedal og Høje-Taastrup kommuner fra Orbicon A/S

Ynglende fugle i Porsemosen 2013. Med forslag til naturpleje. Rapport til Egedal og Høje-Taastrup kommuner fra Orbicon A/S Med forslag til naturpleje Rapport til Egedal og Høje-Taastrup kommuner fra Orbicon A/S Rekvirent Rådgiver Egedal og Høje-Taastrup kommuner v/rikke Storm-Ringström & Henriette Voigt Orbicon, Ringstedvej

Læs mere

SPANIEN 31/3 16/4 2014

SPANIEN 31/3 16/4 2014 SPANIEN 31/3 16/4 2014 Forord Denne fugle-ferie blev gennemført som en ekstensiv fugle-tur, dvs. vi har ikke nødvendigvis noteret hver eneste fugl fra start til slut, men i stedet nydt fuglene og efterfølgende

Læs mere

Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Vildtbiologi og Biodiversitet

Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Vildtbiologi og Biodiversitet . Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Vildtbiologi og Biodiversitet M I L J Ø M I N I S T E R I E T Ynglende og rastende fugle i Vejlerne 2003 Af Palle A.F. Rasmussen og Henrik Haaning Nielsen Vejlerne, som

Læs mere

Turrapport Sønderjylland August 2010

Turrapport Sønderjylland August 2010 Turrapport Sønderjylland August 2010 Rudbøl Sø (foto: Frank Desting) Vands og Vadere 6.-8. august 2010 Denne måske lettere underlige overskrift dækker over et Feltudprojekt/-træf, hvor vi satser på at

Læs mere

Felttræf Bornholm Oktober 2011

Felttræf Bornholm Oktober 2011 Felttræf Bornholm Oktober 2011 Hammerodde/Sandvig, 19-10-2011 (foto: Frank Desting) Turrapport fra en tur til Bornholm fra mandag den 17/10 til torsdag den 20/10 2011 Arrangeret af: Feltud (Feltornitologisk

Læs mere

Dansk ringmærkning 2013

Dansk ringmærkning 2013 Dansk ringmærkning 2013 - Statens Naturhistoriske Museums ringmærkningsaktiviteter i Danmark Af Jesper J. Madsen, Kjeld T. Pedersen, Mikkel Lausten og Kasper Thorup Kernebider, Gedser, 28. maj 2013. Foto:

Læs mere

Betydningen af vildtreservatet Gamborg Inddæmning for fuglearter på udpegningsgrundlaget for Natura område nr.

Betydningen af vildtreservatet Gamborg Inddæmning for fuglearter på udpegningsgrundlaget for Natura område nr. Betydningen af vildtreservatet Gamborg Inddæmning for fuglearter på udpegningsgrundlaget for Natura 2000- område nr. 112, Lillebælt Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 8. januar

Læs mere

Fuglelokaliteterne i Ribe Amt. Bind 1-2. Udgivet af Dansk Ornitologisk Forening med støtte fra Skov- og Naturstyrelsen

Fuglelokaliteterne i Ribe Amt. Bind 1-2. Udgivet af Dansk Ornitologisk Forening med støtte fra Skov- og Naturstyrelsen Fuglelokaliteterne i Ribe Amt Bind 1-2 Udgivet af Dansk Ornitologisk Forening med støtte fra Skov- og Naturstyrelsen Fuglelokaliteterne i Ribe Amt, bind 2 Af Keld Bakken og Morten Nielsen Forside: Tilde

Læs mere

Appendix 2: Fuglelokaliteterne i Århus Amt, DOF 1998. Rønde Kommune

Appendix 2: Fuglelokaliteterne i Århus Amt, DOF 1998. Rønde Kommune Appendix 2: Fuglelokaliteterne i Århus Amt, DOF 1998. Rønde Kommune Rønde Kommune 739040... Troldkær vest for Stubbe Sø 739050... Langsø i Skramsø Plantage 739060, 737065... Øjesø og Lillesø i Skramsø

Læs mere

Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Kystzoneøkologi M I L J Ø M I N I S T E R I E T

Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Kystzoneøkologi M I L J Ø M I N I S T E R I E T Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Kystzoneøkologi M I L J Ø M I N I S T E R I E T 2 Overvågning af fugle på Vejlerne 2001 Henrik Haaning Nielsen & Palle Rasmussen Vejlerne ligger nord for Limfjorden i Thy.

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2014

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2014 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2014 I lighed med de foregående år er det især vandfuglene og fuglearter der er tilknyttet grusgravssøerne der er optalt. I år er der i forbindelse med Dansk Ornitologisk

Læs mere

Fuglelivet på Christianshavns Vold

Fuglelivet på Christianshavns Vold Fuglelivet på Christianshavns Vold Fugletælling 2000-2001 Vej & Park, Københavns Kommune Rapporten er udarbejdet af biolog Ayla S.N. Elkjær Fuglelivet på Christianshavns Vold Baggrund I efteråret 2000

Læs mere

BULGARIEN 14. 28. september 2002

BULGARIEN 14. 28. september 2002 BULGARIEN 14. 28. september 2002 INTERNETVERSION Dansk Ornitologisk Forening Københavnsafdelingen BirdLife Denmark Forord Fra den 14. 28. september 2002 afholdt Københavnsafdelingens Ekskursionsudvalg

Læs mere

Bulgarien 13/9 28/ Erik Kramshøj, Stig E. B. Jensen & Erik Mølgaard DOF TRAVEL Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark

Bulgarien 13/9 28/ Erik Kramshøj, Stig E. B. Jensen & Erik Mølgaard DOF TRAVEL Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark Bulgarien 13/9 28/9 2008 Erik Kramshøj, Stig E. B. Jensen & Erik Mølgaard DOF TRAVEL Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark Forord Fra den 13. 28. september 2008 afholdt DOF Travel atter tur til

Læs mere

Nordjylland Juli 2012

Nordjylland Juli 2012 Nordjylland Juli 2012 Bygholm Vejle 16-7-2012 Turrapport fra en Nordjyllandstur fra søndag den 15. juli til tirsdag den 17. juli 2012. Deltagere Leif Frederiksen (LFR). Frank Desting (FDE). Fotograf: Frank

Læs mere

Fugleferie på Mallorca

Fugleferie på Mallorca Fugleferie på Mallorca 23.-30. april 2005 Deltagere: Simon Berg Pedersen, Bo Berg og Kim Berg Fotograf: Simon Berg Pedersen Indledning ved Bo Berg Da jeg har været på Mallorca på kombineret fugle-/familieferie

Læs mere

Hotelejer ville tørlægge Ramten-Dystrup Søer

Hotelejer ville tørlægge Ramten-Dystrup Søer Hotelejer ville tørlægge Ramten-Dystrup Søer Hedeselskabet havde udarbejdet forslaget til kunstig afvanding af Ramten og Dystrup Søer, som blev forelagt for lodsejerne på et møde i marts 1944 i Ramten.

Læs mere

Fuglelokaliteterne i Vejle Amt

Fuglelokaliteterne i Vejle Amt Fuglelokaliteterne i Vejle Amt Udgivet af Dansk Ornitologisk Forening med støtte fra Skov- og Naturstyrelsen Fuglelokaliteterne i Vejle Amt af Kim Biledgaard og Morten Nielsen Forside: Tilde Carlsen Dansk

Læs mere

Bjarne Nielsen : Dansk Ornitologisk Forenings Tidsskrift (DOFT), 1906-2006. Mindre meddelelser 1930-1939 1 / 1

Bjarne Nielsen : Dansk Ornitologisk Forenings Tidsskrift (DOFT), 1906-2006. Mindre meddelelser 1930-1939 1 / 1 Mindre meddelelser Bjarne Nielsen : Dansk Ornitologisk Forenings Tidsskrift (DOFT), 1906-2006 Årg. 25 1931 3-4 129 Pedersen, H. Stor Skallesluger, Mergus m. merganser L. 3-4 129 Petersen, E. Lille Skallesluger,

Læs mere

Lok. Nr. 5 Lokalitetsskema: Fælleskommunalt overvågningsprojekt i Roskilde Fjord 2012

Lok. Nr. 5 Lokalitetsskema: Fælleskommunalt overvågningsprojekt i Roskilde Fjord 2012 Lok. Nr. 5 Lokalitetsskema: Fælleskommunalt overvågningsprojekt i Roskilde Fjord 2012 Lokalitet: Blak Kommune: Frederikssund Besøgsdatoer: 25.5.2012 Observatører: Pelle Andersen-Harild Kort over lokaliteten:

Læs mere

28 februar. 27. februar. Espe: Halemejse 1, Spætmjse 1, Rødhals 1, Grågås 8 OF. Sjagger og Solsort i kamp. Klik på billede for stor størrelse.

28 februar. 27. februar. Espe: Halemejse 1, Spætmjse 1, Rødhals 1, Grågås 8 OF. Sjagger og Solsort i kamp. Klik på billede for stor størrelse. 28 februar Halemejse 1, Spætmjse 1, Rødhals 1, Grågås 8 OF. Sjagger og Solsort i kamp. Arreskov Sø: Grågås 17, Gravand 1. Erik Ehmsen. 27. februar Stor Skallesluger - Blishøns - Gråand Stor Flagspætte

Læs mere

FOREKOMST AF YNGLEFUGLE I SKJERN ENGE PROJEKTOMRÅDE I 2011

FOREKOMST AF YNGLEFUGLE I SKJERN ENGE PROJEKTOMRÅDE I 2011 FOREKOMST AF YNGLEFUGLE I SKJERN ENGE PROJEKTOMRÅDE I 2011 Teknisk rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 14 2012 AU AARHUS UNIVERSITET DCE NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI [Tom side]

Læs mere

Rastende trækfugle på Tipperne 2012

Rastende trækfugle på Tipperne 2012 Rastende trækfugle på Tipperne 2012 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 11. april 2013 Ole Amstrup 1 Mogens Bak 1 Karsten Laursen 2 1 Amphi Consults 2 Institut for Bioscience Rekvirent:

Læs mere

Dansk ringmærkning 2014

Dansk ringmærkning 2014 Dansk ringmærkning 2014 - Statens Naturhistoriske Museums ringmærkningsaktiviteter i Danmark Af Jesper J. Madsen, Kjeld T. Pedersen, Mikkel Lausten og Kasper Thorup I 2014 blev ringmærket 121.730 vildtlevende

Læs mere

UNGARN Oktober 2012

UNGARN Oktober 2012 UNGARN 19. 26. Oktober 2012 Traner (Foto: Torkild Kristensen) DOF Travel Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark Leon Berthou 1 Forord Fra den 19. oktober til den 26. oktober 2012 afholdt DOFTravel

Læs mere

Overvågning af de almindelige fuglearter i Danmark

Overvågning af de almindelige fuglearter i Danmark Overvågning af de almindelige fuglearter i Danmark 1975-5 Punkttællingsprojektet - Årsrapport for 7 af Henning Heldbjerg Titel: Overvågning af de almindelige fuglearter i Danmark 1975-5. Forfatter: Henning

Læs mere

Sydlige Portugal/østlige Algarve 14. 19. juli 2009

Sydlige Portugal/østlige Algarve 14. 19. juli 2009 Sydlige Portugal/østlige Algarve 14. 19. juli 2009 Torben Sebro, tse.bro@hotmail.com Indledning: Turen var en familieferie med kombination af almindelige turistaktiviteter og fuglekiggeri i daglige, men

Læs mere

UNGARN september 2015

UNGARN september 2015 UNGARN 6. 13. september 2015 Foto s (Gerard Gorman) DOF Travel Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark Leon Berthou 1 Forord Fra den 6. til den 13. september afholdt DOFTravel den 1. sensommertur

Læs mere

KROATIEN 28.april til 5.maj 2014

KROATIEN 28.april til 5.maj 2014 KROATIEN.april til.maj 0 Fotos: Leon Berthou DOF Travel Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark Leon Berthou Forord Fra den.april til den.maj 0 afholdt DOFTravel den første tur Kroatien på Balkan.

Læs mere

NATUROVERVÅGNINGSRAPPORT NYORD ENGE 2004

NATUROVERVÅGNINGSRAPPORT NYORD ENGE 2004 NATUROVERVÅGNINGSRAPPORT NYORD ENGE 2004 for Storstrøms amt, Natur- og Plankontoret. Niels Peter Andreasen r~- 1. Tilsyn og optællinger: Nyord enge er besøgt regelmæssigt fra januar til oktober med hovedvægten

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2011

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2011 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2011 Fuglene er optalt ved en lang række besøg igennem ynglesæsonen. Der er fokuseret på de arealer der ejes af Tarup/Davinde I/S, men der er også foretaget optællinger

Læs mere

Billeddagbog. Tranetur 31. marts 1. april 2012 med. Naturhistorisk Forening for Nordsjælland. Traner og gravænder ved Pulken

Billeddagbog. Tranetur 31. marts 1. april 2012 med. Naturhistorisk Forening for Nordsjælland. Traner og gravænder ved Pulken Billeddagbog Traner og gravænder ved Pulken Tranetur 31. marts 1. april 2012 med Naturhistorisk Forening for Nordsjælland Milturt ved Forsakarbäcken Lørdag den 31. marts Turen startede fra Hillerød Station

Læs mere

Rastefugle på Tipperne 2013

Rastefugle på Tipperne 2013 Rastefugle på Tipperne 2013 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 4. marts 2014 Ole Amstrup, Mogens Bak & Karsten Laursen Institut for Bioscience Rekvirent: Naturstyrelsen Antal sider:

Læs mere

Polen En stortur med DOF-København. Af Svend Pettersson og Leon Berthou. Foto:Carl-Erik Mabeck

Polen En stortur med DOF-København. Af Svend Pettersson og Leon Berthou. Foto:Carl-Erik Mabeck Polen 2007 Foto:Carl-Erik Mabeck En stortur med DOF-København Af Svend Pettersson og Leon Berthou 1 Polen april-maj 2007 En DOF Travel tur Forord Fra den 26. april til den 6 maj 2007 afholdt DOF Travel

Læs mere

Vorup Engsø bringer naturen helt ind i Randers by

Vorup Engsø bringer naturen helt ind i Randers by Vorup Engsø bringer naturen helt ind i Randers by Selvfølgelig var der mange gode grunde til, at de lavtliggende enge langs Gudenåen lå hen i århundreder som naturlige renseanlæg for den mægtige flod.

Læs mere

Fuglelokaliteterne i Frederiksborg Amt

Fuglelokaliteterne i Frederiksborg Amt Fuglelokaliteterne i Frederiksborg Amt Udgivet af Dansk Ornitologisk Forening med støtte fra Skov- og Naturstyrelsen Fuglelokaliteterne i Frederiksborg Amt Redaktion: Thomas Vikstrøm og Morten Nielsen

Læs mere

Sydfrankrig Juni 1999

Sydfrankrig Juni 1999 Sydfrankrig Juni 1999 En tur med DOF København af John Andersen og Frands Jensen (internet-version) Forord DOF s Københavnsafdeling arrangerede en tur til Sydfrankrig i perioden 6. - 15. juni 1999 med

Læs mere

Ringmærkning og genmeldinger for Danmark (Eksklusiv Færøerne, Grønland & nødstedte fugle)

Ringmærkning og genmeldinger for Danmark (Eksklusiv Færøerne, Grønland & nødstedte fugle) Møde i Styringsgruppen september 2013 Bilag 1a, side 1 af 7 Ringmærkning og genmeldinger for Danmark - 2012 (Eksklusiv Færøerne, Grønland & nødstedte fugle) I 2012 er ringmærket 107.783 vildtlevende fugle

Læs mere

U N G A R N OKTOBER 2003

U N G A R N OKTOBER 2003 U N G A R N 18. 25. OKTOBER 2003 Dansk Ornitologisk Forening Københavnsafdelingen Leon Berthou og Svend Pettersson Forord Fra den 18. oktober til den 25. oktober 2003 afholdt Københavnsafdelingens ekskursionsudvalg

Læs mere

Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Vildtbiologi og biodiversitet

Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Vildtbiologi og biodiversitet M I L J Ø M I N I S T E R I E T Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Vildtbiologi og biodiversitet Rastende fugle i Vejlerne 2002 Af Henrik Haaning Nielsen & Palle A. F. Rasmussen Vejlerne, som ligger nord

Læs mere