Vedr.: Sammenlægning af daginstitutioner/sfo er overenskomstmæssige muligheder og barriere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedr.: Sammenlægning af daginstitutioner/sfo er overenskomstmæssige muligheder og barriere"

Transkript

1 Sekretariat: Rådmandshaven 20, 4700 Næstved, telefon: , fax: , hjemmeside: BKF Notat Dato: 3. januar 2004 Vedr.: Sammenlægning af daginstitutioner/sfo er overenskomstmæssige muligheder og barriere 1. Baggrund Som opfølgning på BKFs to notater om områdeledelse og sammenlægning af SFO er og daginstitutioner 1 har BKFs amtsformandsmøde bedt om, at der udarbejdes et notat om de lovgivnings- og overenskomstmæssige muligheder og barrierer ved sammenlægning af daginstitutioner, SFO er og ved etablering af områdeledelse. Dette notat udtrykker BKFs opfattelse af, hvad der er gældende retstilstand på området. Notatet er udarbejdet i samarbejde med daginstitutionschef Dorte Bloch, Albertslund, til hvem BKF skylder stor tak. Eventuelle forespørgsler om personalejuridiske og/eller overenskomstmæssige spørgsmål ved sammenlægning af SFO/daginstitutioner eller etablering af områdeledelse på daginstitutionsområdet skal således rettes til KL. 2. Sammenfatning og konklussioner 2.1. Sammenlægning af SFO er SFO er, som er fysisk placeret på en skole eller i umiddelbar nærhed 2 af denne, kan af kommunalbestyrelsen sammenlægges til én SFO uden at det kræver godkendelse i BUPL s hovedstyrelse (er således ikke en fravigelse af overenskomsten). Til den samlede SFO skal der som minimum være én leder og én souschef eller stedfortræder (som begge kan være afdelingsledere i en af afdelingerne). Ved flere end to afdelinger vil det være hensigtsmæssigt med mindst én afdelingsleder yderligere. Se i øvrigt afsnit Sammenlægning af daginstitutioner Daginstitutioner, som fysisk er beliggende på samme matrikel eller som ligger i umiddelbar nærhed 3 af hinanden, kan tilsvarende af kommunalbestyrelsen sammenlægges til én institution, men én leder, én souschef eller stedfortræder og én bestyrelse. Se i øvrigt afsnit Inspirationsoplæg om områdeledelse på daginstitutions-, SFO- og klubområdet Pædagogik og daginstitutionsstørrelse : 2 Praksis viser, at den fysiske afstand mellem skolen og en SFO-afdeling kan være op til ca. 1 km. 3 Praksis viser, at den fysiske afstand mellem skolen og en SFO-afdeling kan være op til ca.800m. 1

2 2.3. Områdeledelse Et antal institutioner inden for et mere snævert geografisk område kan sammenlægges til én institution med én leder, se i øvrigt afsnit 4-6. Et antal selvstændige institutioner i en kommune kan samles under en områdeleder, hvor områdelederen har det overordnede og koordinerende ansvar for institutionernes drift og udvikling. Områdelederen varetager således opgaver, som dels kan være sammensat af opgaver, som de enkelte institutionsledere tidligere havde ansvaret for, dels af opgaver som traditionelt kunne være placeret i en forvaltning. Til den enkelte institution skal der dog være: En selvstændig leder med et ansvar, som ikke er i konflikt med minimumskravene i Serviceloven. Der er ikke krav om et bestemt ledelsestimetal i den enkelte institution. Det kan fx sættes til 5 eller 10 timer/uge En stedfortræder for lederen En forældrebestyrelse, hvis kompetence ikke er i konflikt med minimumskravene i Serviceloven. Afhængig af områdeledernes ansvarsområde vil forskellige faggrupper naturligt kunne henføres til følgende overenskomster: Pædagog (eller lærer på SFO-området) iht. overenskomst med BUPL Pædagoger iht. overenskomst med FOA Leder iht. overenskomst med fx HK (herunder en pædagog eller lærer) eller DJØF Hvis områdelederen samtidig er leder for en selvstændig institution, er det en forudsætning at lederen er dækket af overenskomsten med BUPL. 3. Historik 3.1. Kommunaliseringen af dagområdet i 76 Siden slutningen af 1980'erne har opgaven som leder af daginstitutioner ændret sig markant. I forbindelse med flytning af daginstitutionsområdet til kommunalt regi den 1. april 1976 sendte Socialstyrelsen i 1977 en anbefaling ud om, hvordan kommunerne kunne normere stillinger til institutionerne. Anbefalingerne kendes i dag som de såkaldte K faktorer eller brøkstregsnormeringerne. Det fremgik af anbefalingerne, at kommunerne kunne tilrettelægge ledelsen af en normal 40 eller 60 børns daginstitution således, at lederen ca. halvdelen af sin arbejdstid deltog i det pædagogiske arbejde med børnene. Lederen fik dermed samtidig defineret, at vedkommende ca. halvdelen af sin arbejdstid skulle indgå i det direkte arbejde med børnene. Dette foregik som hovedregel ved, at lederen indgik som halvtidspædagog i en af børnegrupperne. Den øvrige tid blev beskrevet som tid til administrative opgaver og samarbejde med forældrerådet. I løbet af de seneste 10 år er der udlagt en lang række opgaver fra centralt kommunalt regi, ligesom nye opgaver defineret af Folketing eller overenskomstens parter er kommet til. Opgaverne er blandt andet ny løn forhandlinger for medarbejderne, sekretær for forældrebestyrelser, udarbejdelse af virksomhedsplaner, PULS samtaler med medarbejdere, ansættelser af personale, sygefraværssamtaler, styring af lønsum, vedligeholdelse af bygningen og kompetenceudviklingsplaner. Derudover forudsættes det, Side 2

3 at lederen kan indgå i samarbejde med såvel eksterne parter som kommunale samarbejdspartnere. Ansvar og kompetence er dermed flyttet ud til den lokale leder, idet formålet har været at sikre lederen et stort råderum at kunne styre sin institution indenfor. Samtidig er daginstitutionernes formål og opgave ændret fra at være et supplement til hjemmets opdragelse til at have 3 ligestillede opgaver. Institutionen har fortsat en pasningsmæssig opgave, men skal derudover indgå i det lokale forebyggende sociale arbejde og samtidig kunne etablere et optimalt læringsmiljø for børnene. Derudover har daginstitutionerne den almene opgave at kunne videregive samfundets almindelige normer og værdier for kultur, dannelse og deltagelse i et fællesskab Ændret ledelsesopgave og kompetence De mange nye opgaver og det råderum, der er blevet udlagt til lederne, har medført, at der i dag stilles fuldstændig anderledes krav til kompetencer hos ledelsen i en daginstitution end i Lederopgaven indebærer i dag, at lederen skal have kompetencer til både at kunne tænke langsigtet/strategisk, kunne fungere som personaleleder, være pædagogisk udviklingsorienteret og kunne sikre, at institutionen fungerer økonomisk/administrativt. Derudover skal lederen kunne sikre samarbejdet med forældrene og forældrebestyrelserne og samarbejdet med lokalområdets og kommunens forskellige samarbejdspartnere. De mange ledelsesopgaver, som en daginstitutionsleder forventes at kunne mestre i dag, er baggrunde for, at mange kommuner arbejder med at ændre ledelses- og SFO- /daginstitutionsstrukturen. Ledelse er blevet en fuldtidsopgave, hvilket er vanskeligt at imødekomme, hvis der ikke skabes større institutionsenheder eller områdeledelse. Det har vist sig stadig vanskeligere at få kvalificerede ansøgere til stillingerne som leder. Ofte er der kun en enkelt eller to ansøgere. Mange unge pædagoger tilkendegiver, at de ikke ønsker at søge stillinger som leder. Enten fordi lønforskellen er for lille mellem en assistent og en lederstilling, når man samtidig kan se frem til en presset arbejdsfunktion (ca kroner om måneden). Eller fordi de hellere vil specialisere sig som pædagog på et delområde indenfor det samlede pædagogiske arbejdsfelt med de 0 til 10 årige. Det kan eksempelvis være som støttepædagog eller som tosprogs-medarbejder. Derudover efterlyser pædagoger og lederne i særdeleshed bedre videreuddannelsesmuligheder for at kunne påtage sig den samlede lederopgave på en daginstitution. Mange kommuner vurderer, at det på grund af antallet af ledere og den dermed forbundne økonomiske udgift ikke er muligt. Den nye kommunale lederuddannelse (DKL), som udbydes af COK og Forvaltningshøjskolen fra foråret 2004, er dog et god bud på en passende lederuddannelse til institutionsledere. BKF har den opfattelse, at vanskeligheden ved at skaffe kvalificerede ledere vil blive større. I nogle kommuner står lederstillinger ledige i op til et år, før der kommer ansøgere til stillingen, eller der er ikke kommet ansøgere, der har været kvalificerede. Bl.a. dette medfører i disse år, at nogle kommuner vælger at sammenlægge institutioner, der ligger i nærheden af hinanden, fordi det ikke er muligt at skaffe ledere til de små institutioner Side 3

4 4. Det lovgivningsmæssige grundlag for områdeledelse og sammenlægning af daginstitutioner & SFO er 4.1. Lov om social service, Kapitel 4 Lov om social service er fortsat det lovgivningsmæssige grundlag for alle daginstitutioners arbejde, selvom der etableres områdeledelse på kommunens daginstitutionsområde. Det fremgår af serviceloven, at der skal oprettes en forældrebestyrelse ved alle kommunale daginstitutioner, samt at daginstitutionens leder (dagtilbudets leder) har ansvaret for den administrative og pædagogiske ledelse. Serviceloven foreskriver, at: Ved alle kommunale daginstitutioner og den kommunale dagpleje oprettes en bestyrelse med et flertal af valgte forældre.. Forældrebestyrelsen fastlægger principper for institutionens arbejde og for anvendelsen af en budgetramme for hver enkelt institution inden for de af kommunen fastlagte mål og rammer. Forældrebestyrelsen har indstillingsret til kommunen i forbindelse med ansættelse af personale i daginstitutionen = minimumskompetencen. Dagtilbuddets leder har den administrative og pædagogiske ledelse af tilbuddet og er ansvarlig for tilbuddets arbejde over for forældrebestyrelsen og kommunen. Når en kommunalbestyrelse har besluttet at oprette en daginstitution, skal der samtidig etableres en forældrebestyrelse, og lederen har i henhold til lovgivningen ansvaret for institutionens drift. Det er kommunalbestyrelsen, der beslutter hvilke opgaver, der skal henføres til det administrative ansvar for lederen af institutionen. Kommunalbestyrelsen kan ikke fratage lederen det administrative ansvar, men graden af decentraliserede opgaver kan være meget forskellig. Den kan gå fra at have ansvaret for en samlet sum penge som dækker den totale drift af institutionen inklusiv løn, aktiviteter og bygningsvedligeholdelse, som lederen og forældrebestyrelsen selv beslutter anvendelsen af, til alene at have ansvaret for budgettet for de børnerettede konti. På samme måde kan kommunalbestyrelsen beslutte meget præcise pædagogiske mål for daginstitutionernes arbejde, som lederen skal sikre, at daginstitutionen arbejder indenfor sammen med forældrebestyrelsens vedtagne principper. Modsat kan en kommunalbestyrelsen fastlægge meget brede mål for det pædagogiske arbejde, som udfyldes i den enkelte daginstitution via forældrebestyrelsens vedtagne principper for det pædagogiske arbejde Vejledningen til Lov om social service Det fremgår af vejledningen, hvilket råderum den enkelte kommunalbestyrelse har ved oprettelse af daginstitutioner. Det er den enkelte kommune, der tilrettelægger den lokale dagtilbudsstruktur. Det er således den enkelte kommune, der på baggrund af lokale behov og forhold, fastlægger kommunens dagtilbudsstruktur Side 4

5 Daginstitutioner har mange ansigter: (Citat fra vejledningen om dagtilbud 9). I praksis kan kommunerne benytte mange forskellige benævnelser for og opdelinger af dagtilbuddene, herunder også aldersmæssigt. Flere dagtilbud kan kombineres eller samdrives, ligesom der er mulighed for at etablere tværgående institutioner, f.eks. for at knytte dagtilbud efter serviceloven sammen med tilbud efter folkeskoleloven Vejledning om forældrebestyrelser i kommunale daginstitutioner Når vejledningen om forældrebestyrelse inddrages, skyldes det, at vejledningen afgrænser, hvilket lokalt råderum en forældrebestyrelse har i kraft af lov om social service. Dette råderum kan ikke fratages bestyrelsen ved en lokal beslutning i en kommunalbestyrelse. Minimumskompetencen omfatter at: Godkende anvendelsen af den budgetramme, som kommunalbestyrelsen har afsat til institutionen Have indflydelse på principperne for institutionens virksomhed inden for kommunalbestyrelsens besluttede mål og rammer Typen af aktiviteter i institutionen Indstilling om ansættelse af personale Sammenlægning af bestyrelser mellem flere institutioner Det er Kommunalbestyrelsen, der beslutter mål og rammer; eksempelvis i form af et budget til aktiviteter med børnene. Indenfor disse mål og rammer har forældrebestyrelsen ret til at fastlægge principper for, hvordan den enkelte institution skal udmønte mål og rammer. Det fremgår endvidere, at lederen er sekretær for bestyrelsen, samt at hun har pligt til at forelægge bestyrelsesbeslutninger, som hun mener, er i strid med lovgivningen eller kommunalbestyrelsens beslutninger for forvaltningen/kommunalbestyrelsen til afklaring. 4.4 Folkeskoleloven Folkeskoleloven er det lovgivningsmæssige grundlag for SFO. Folkeskoleloven definerer klart, at skolebestyrelsen har ansvaret for principper for skolen samlede virksomhed, herunder SFO (jf. folkeskolelovens 42-44). Folkeskoleloven forholder sig ikke til den enkelte skoles SFO-opbygning. 5. Det overenskomstmæssige grundlag for områdeledelse og sammenlægning af daginstitutioner/sfo 5.2. Overenskomstens bestemmelser om oprettelse af lederstillinger Følgende overenskomst, lovgivning og vejledninger er gældende i forbindelse med oprettelse af ledelsesstillinger: BUPL s overenskomst 5; særlige bestemmelser om oprettelse af lederstillinger m.v. Lov om social service kapitel 4 Vejledning til lov om social service Vejledning om forældrebestyrelser i kommunale daginstitutioner Side 5

6 En række konkrete afgørelser på afstand mellem institutioner, som afgør, hvornår en kommune er forpligtet til at oprette en lederstilling, og hvornår der i stedet kan oprettes en afdelingslederstilling En daginstitution skal have en leder, der har det pædagogiske og administrative ansvar En daginstitution skal have en bestyrelse Det er kommunalbestyrelsen, der afgør decentraliseringsgrad af ansvar og kompetence og daginstitutionsstrukturen BUPL overenskomsten, 5 4 Det fremgår af overenskomsten mellem KL og BUPL, at kommunen er forpligtet til at oprette en række ledelsesstillinger, hvis kommunen har defineret, at man har oprettet en daginstitution. Ved hver daginstitution oprettes en stilling som leder (stk. 1) Ved hver daginstitution oprettes en stilling som stedfortræder eller souschef (stk. 2) Ved daginstitutioner., der er opdelt i afdelinger efter geografiske eller funktionsmæssige kriterier, kan der oprettes stillinger som afdelingsleder. Afdelingslederen varetager den daglige ledelse af afdelingen under ansvar over for lederen. Efter Kommunalbestyrelsens beslutning kan der oprettes lederstillinger ved andet end daginstitutioner.. ( stk. 5) Kommunalbestyrelsen kan godkende kollektiv ledelse af institutioner ( stk. 6) Der kan efter aftale mellem overenskomstens parter, som led i lokale forsøg vedrørende ledelsesstruktur og normeringspligt, indgås aftale om fravigelse af normeringspligten for oprettelse af stillinger som leder, souschef og stedfortræder. ( stk. 7). Har kommunalbestyrelsen besluttet at oprette en daginstitution, har den samtidig forpligtet sig til at oprette en lederstilling og enten en stedfortræder eller en souschefstilling. Kommunalbestyrelsen kan beslutte at oprette afdelingslederstillinger, hvis en daginstitution er opdelt i forskellige funktioner eller adskilt geografisk. Igennem årene har det vist sig, at især spørgsmålet om geografisk adskillelse har givet anledning til drøftelser med BUPL. Det var tidligere Socialstyrelsen, der afgjorde, om der kunne oprettes en afdeling eller et annex til en institution, eller om en kommune var nødt til at definere en ny bygning som en selvstændig institution. Afgørelserne var som hovedregel hængt op på et afstandskriterie, hvor grænsen lå omkring 200 meter mellem moderinstitution og annex. Denne grænse er i de seneste 10 år blevet udvidet ved en række konkrete sager ude omkring i kommunerne, hvor BUPL har accepteret, at der ikke blev oprettet en selvstændig institution, selvom der var mere end 200 meter. Hvor den konkrete grænse er i dag, vil afhænge af en eventuel sag, hvor BUPL rejser krav om overholdelse af overenskomstens bestemmelse om oprettelse af selvstændig leder- og stedfortræder/souschefstilling. Derudover kan kommunalbestyrelsen beslutte at oprette lederstillinger ved andet end daginstitutioner. Det kan være som leder af et støttepædagogkorps, men det kan også være 4 Bilag 1 vedlagt: Uddrag af Overenskomst for pædagogisk personale i daginstitutioner m.v., 5. Side 6

7 som overordnet leder for et lokalområdes institutioner. Det er dog ikke sådan, at kommunalbestyrelsen har pligt til at oprette en områdelederstilling i henhold til BUPL s overenskomst. Det vil afhænge af det konkrete stillingsindhold i form af kompetence og ansvar. Se endvidere senere afsnit om overenskomstdækning af områdelederstillinger. Det er kommunalbestyrelsen, der beslutter ansvar og kompetencefordeling mellem en områdeleder og en daginstitutionsleder, når blot lederen af daginstitutionen har ansvaret for den udlagte budgetramme og det pædagogiske arbejde i institutionen indenfor kommunalbestyrelsens besluttede mål og rammer. Der er ikke krav om et bestemt ledelsestimetal i den enkelte institution. Kommunalbestyrelsen kan fx sættes til 5 eller 10 timer/uge. Endvidere kan en kommunalbestyrelse vælge at lade pædagogerne i institutionen fungere som kollektiv ledelse (selvstyrende team). Dermed giver man mulighed for, at det uddannede personale indenfor de besluttede mål og rammer får stor indflydelse på deres egen arbejdssituation, blot det sker i samarbejde med forældrebestyrelsen. I henhold til BUPL s overenskomst skal de lokale forhandlingsberettigede parter afklare, om det giver anledning til at tildele funktionsløn via ny løn midler. Herudover kan der efter aftale mellem overenskomstens parter, som led i lokale forsøg vedrørende ledelsesstruktur og normeringspligt, indgås aftale om fravigelse af normeringspligten for oprettelse af stillinger som leder, souschef og stedfortræder. I forbindelse med et områdes eventuelle ønske om at anvende denne forsøgsparagraf, skal man være opmærksom på, at der kræves enighed mellem overenskomstens parter. Dette medfører, at hvis en kommune ønsker at etablere forsøg, der ligger ud over overenskomstens bestemmelser, er det BUPL's hovedbestyrelse, der behandler ansøgningen efter forsøgsbestemmelsen. Så vidt det er BKF bekendt, har anvendelsen af stk. 7 ikke medført, at der oprettes færre ledelsesstillinger til BUPL s medlemmer. Man kunne også forestille sig, at bestemmelsen kan anvendes, hvis man ønsker at samdrive en lille skole med SFO og den nærliggende daginstitution under en fælles ledelse. Som bilag 2 er vedlagt forskellige eksempler på, hvordan en områdeleders ansvarsområde kan defineres. 6. Områdeledere Afhængig af områdeledernes ansvarsområde vil forskellige faggrupper naturligt kunne henføres til følgende overenskomster: Pædagog (eller lærer på SFO-området) iht. overenskomst med BUPL Pædagoger iht. overenskomst med FOA Leder iht. overenskomst med fx HK (fx også en pædagog eller lærer) eller DJØF Hvis områdelederen samtidig er leder for en selvstændig institution, er det en forudsætning at lederen er dækket af overenskomsten med BUPL. Såfremt en kommunalbestyrelse beslutter at oprette stillinger som områdeleder, bør man sikre en klar afgrænsning af kompetence og ansvar mellem den centrale forvaltning, områdelederen og den enkelte institutions leder. Side 7

8 Det er afgørende, at kommunalbestyrelsen i forbindelse med omlægningen beslutter at ændre den eksisterende decentralisering/ dele af de decentraliserede opgaver fra decentralt til mere centralt niveau og herefter redefinerer decentraliseringen til de to nye nivauer. Klaus Nørskov Side 8

Dagplejen på vej men hvorhen? Et notat om omorganisering, kvalitetsog effektiviseringsmuligheder i dagplejen

Dagplejen på vej men hvorhen? Et notat om omorganisering, kvalitetsog effektiviseringsmuligheder i dagplejen Dagplejen på vej men hvorhen? Et notat om omorganisering, kvalitetsog effektiviseringsmuligheder i dagplejen 1 Udgivet af Børne- og Kulturchefforeningen Ballerup Rådhus Hold-An Vej 7 2750 Ballerup Tlf.:

Læs mere

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser Pjece til forældre om at være i dagtilbudsbestyrelser Kære forælder Velkommen til arbejdet som bestyrelsesrepræsentant i dit barns dagtilbud. Det er min overbevisning, at ansvar og inddragelse giver de

Læs mere

På vej mod en ny institutionsstruktur?

På vej mod en ny institutionsstruktur? På vej mod en ny institutionsstruktur? En undersøgelse af sammenlægninger og indførelse af fællesledelse på dagpasningsområdet Oktober 2004 Søren Smidt Marianne Malmgren og Sanne Ipsen CASA På vej mod

Læs mere

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8.

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8. Publikation: Hvorfor og hvordan? - Skolebestyrelsen Hæfte 1 Skolebestyrelsen Hæfte 1 Hvorfor og hvordan? Første hæfte af otte i serien om skolebestyrelsen. De øvrige er: 2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde

Læs mere

LEDELSE AF DAGTILBUD UNDER FORANDRING EN UNDERSØGELSE AF LEDELSESSTRUKTUR OG LEDERFAGLIGHED PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET

LEDELSE AF DAGTILBUD UNDER FORANDRING EN UNDERSØGELSE AF LEDELSESSTRUKTUR OG LEDERFAGLIGHED PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET LEDELSE AF DAGTILBUD UNDER FORANDRING EN UNDERSØGELSE AF LEDELSESSTRUKTUR OG LEDERFAGLIGHED PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET LEDELSE AF DAGTILBUD UNDER FORANDRING EN UNDERSØGELSE AF LEDELSESSTRUKTUR OG LEDERFAGLIGHED

Læs mere

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 I tabeller kan afrunding medføre, at

Læs mere

Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted.

Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted. 1 Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted. Formålet med godkendelsesordningen er overordnet at sikre, at det private opholdssted lever op til gældende regler

Læs mere

11. Forenkling på dagtilbudsområdet

11. Forenkling på dagtilbudsområdet Forenkling også et kommunalt ansvar 11. Forenkling på dagtilbudsområdet På dagtilbudsområdet er der mange små institutioner, hvilket er en udfordring, når mange administrative opgaver decentraliseres.

Læs mere

Private daginstitutioner

Private daginstitutioner Ver. 1.1, juni 2011 Private daginstitutioner - en minihåndbog MDI Enghavevej 31, 1 1674 København V www.mdi.dk info@mdi.dk 3324 8100 Om håndbogen Formålet med denne lille minihåndbog i oprettelse af private

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

Børn og Uddannelse Udvikling Cb/.02.2009 Sagsnr. 09/13825. Kolofon: Styregruppe

Børn og Uddannelse Udvikling Cb/.02.2009 Sagsnr. 09/13825. Kolofon: Styregruppe Kolofon: Børn og Uddannelse Udvikling Cb/.02.2009 Sagsnr. 09/13825 Styregruppe Fagcenteret: Leder af dagplejen Susanne Bille Hansen, leder af daginstitutionsafdelingen, Erling Andresen, distriktsleder

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Bilag til MED-aftalen Greve Kommune

Bilag til MED-aftalen Greve Kommune Bilag til MED-aftalen Greve Kommune 1 Indholdsfortegnelse Værdier og ledelsesgrundlag i Greve Kommune bilag 1... 3 MED orgaisationene bilag 2... 7 Bemærkninger til bilag 2... 8 Minimumsforretningsorden

Læs mere

Nytænkning af struktur og indhold i fritidstilbud i Hillerød Kommune - ud fra en mindre økonomisk ramme

Nytænkning af struktur og indhold i fritidstilbud i Hillerød Kommune - ud fra en mindre økonomisk ramme Nytænkning af struktur og indhold i fritidstilbud i Hillerød Kommune - ud fra en mindre økonomisk ramme 24. februar 2015 1 Indholdsfortegnelse 2 INDLEDNING 5 3 BAGGRUND OG PEJLEMÆRKER 5 3.1 DEN INDDRAGENDE

Læs mere

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Colosseum. Mødedato Onsdag den 14. august 2013. Mødetidspunkt Kl. 9.00.

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Colosseum. Mødedato Onsdag den 14. august 2013. Mødetidspunkt Kl. 9.00. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Colosseum Mødedato Onsdag den 14. august 2013 Mødetidspunkt Kl. 9.00 Medlemmer Fra forvaltningen Daniel E. Hansen (V), Kristine Thrane (A), Randi Mondorf (V), Jens

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Opgaver i sogn, provsti og stift

Opgaver i sogn, provsti og stift Betænkning 1477 Opgaver i sogn, provsti og stift Betænkning fra Arbejdsgruppen om ændring af den kirkelige struktur Sammenfatning Kirkeministeriet - Juli 2006 Betænkning 1477 Opgaver i sogn, provsti og

Læs mere

Retningslinier vedr. rettigheder og pligter i samarbejdet mellem Haderslev Kommune og de selvejende institutioner, som har driftsoverenskomst eller

Retningslinier vedr. rettigheder og pligter i samarbejdet mellem Haderslev Kommune og de selvejende institutioner, som har driftsoverenskomst eller Retningslinier vedr. rettigheder og pligter i samarbejdet mellem Haderslev Kommune og de selvejende institutioner, som har driftsoverenskomst eller en samarbejdsaftale med Haderslev Kommune Indholdsfortegnelse

Læs mere

MED-HÅNDBOG. Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Med KL s og SHK s fælles vejledning

MED-HÅNDBOG. Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Med KL s og SHK s fælles vejledning MED-HÅNDBOG Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Med K s og SHK s fælles vejledning K-kommentar: K og KTO har indgået en selvstændig rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. ndholdsmæssigt

Læs mere

RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER. - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi

RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER. - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi KOLOFON Af en arbejdsgruppe nedsat af social- og integrationsministeren Med bidrag fra: KL,

Læs mere

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.86 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Bilagsoversigt...3 Forord...4 Kapitel 1. Rammeaftalens område,

Læs mere

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte Randers Kommune - 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 BYRÅDETS BØRNE-, UNGE- OG FAMILIESYN...3 POLITISK HANDLEGRUNDLAG...3

Læs mere

5. udgave udgivet 2008 af: Glumsø Bogtrykkeri A/S. www.b14.dk. Håndbogen kan downloades fra www.personaleweb.dk og fra parternes hjemmesider:

5. udgave udgivet 2008 af: Glumsø Bogtrykkeri A/S. www.b14.dk. Håndbogen kan downloades fra www.personaleweb.dk og fra parternes hjemmesider: 1 MED-HÅNDBOG Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Med RLTN s og KTO s fælles vejledning Rammer for medindflydelse og medbestemmelse. Hvorfor, hvordan og hvornår? Det er I selv med til at bestemm

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Pædagogiske konsulenter på daginstitutionsområdet i fokus

Pædagogiske konsulenter på daginstitutionsområdet i fokus F O A F A G O G A R B E J D E Pædagogiske konsulenter på daginstitutionsområdet i fokus En undersøgelse af aktuelle udfordringer og nogle bud på centrale udviklingsperspektiver mht. fremtidige opgaver

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 30. marts 2015

Arbejdsrettens dom af 30. marts 2015 Arbejdsrettens dom af 30. marts 2015 I sag nr.: AR2014.0121 Landsorganisationen i Danmark for Dansk Jernbaneforbund mod Finansministeriet for Moderniseringsstyrelsen for DSB Dommere: Nils Juhl Andreasen,

Læs mere

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne 2013 Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Læs mere

Behov for efteruddannelse af pædagogmedhjælpere der har gennemført den pædagogiske grunduddannelse

Behov for efteruddannelse af pædagogmedhjælpere der har gennemført den pædagogiske grunduddannelse Behov for efteruddannelse af pædagogmedhjælpere der har gennemført den pædagogiske grunduddannelse 1 2 Winnie Grønsved Behov for efteruddannelse af pædagogmedhjælpere der har gennemført den pædagogiske

Læs mere

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Socialstyrelsen Edisonsvej 18 5000 Odense C Tlf.: +45 72 42 37 00 Fax: +45 72 42 37

Læs mere